Sahyadri-EMag-2012-05-May12 by mumbaihiker

VIEWS: 5 PAGES: 31

									                  mao, 2012
iKad`apaUrcao kxaopaoSvar maMidr
             mao, 2012 |  vaYa_ dusaro | AMkx paihlaa | ivanaamaulya*                                                          |2|


                        saahsa hoca Qyaoya, inasaga_ haca Qyaasa | igairduga_ ho sagaosaaoyaro, saHyaad`I haca Svaasa |

                                                       Anauk`xmaiNakxa
                       pa`yaaojana                                                                 ..    3

                       maharaYT^ doSaa           AXayavaRXa                           : {tkxYa_ erMDkxr            ..    5

                       iSavabaa Aamaucaa                                          : ivaEvajaIta gauDQao          ..    8

                       rakxT doSaa             raOd`taocaa raMgaDa AnauBava - gaaorXagaD            : AaoMkxar Aaokx            ..    9

                       vaacakxaMcyaa pa`itaik`xyaa                                     : -                   .. 13

                       maharaYT^acaI duga_rtnao       marazI BaaYaocaa {dya AaiNa ivakxasa              : Anauraga vaOÒ             .. 14

                       paya_Tna maM~a (yaa maihnyaacaI iTpa)                                : raVkxI                .. 16

   saMpaadkx, maud`kx, pa`kxaSakx     BannaaT (vyaMgaica~a)                                        : BaTWyaa                .. 16
  {tkxYa_ saUya_kxaMta erMDkxr
                       kxaomala doSaa            maharaYT^acao rajyapauYpa - taamhNa               : raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba .. 17
     saMkxlpanaa, saMyaaojana
     raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba      BaavaBaWtaIcyaa doSaa        iSavaajaI T^ola - GanagaD duga_paUjaa              : paraga idvaokxr            .. 20
       pa`mauKa sallaagaar
         Anauraga vaOÒ        saHyaad`I {pak`xma                                          : raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba .. 24
       mahoSa taamhnakxr
       idlaIpa imasaaL        paiva~a doSaa            homaaDpaMqaI vaOBava - kxaopaoSvar (iKa`dapaUr) : raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba .. 25
        yaaogaoSa gaaoqaaD
       kxaiSanaaqa parba       Albama                rajamaacaI                           : pa`ivaNa navalao           .. 28
         maaMDNaI          AaDvaaTa               caZa[_ JauMjaar taaorNyaacaI                  : koxtana ilamayao           .. 29
       {tkxYa_ erMDkxr
         saMpak_x
     raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba                           https://www.facebook.com/rockclimbersclub
     saIvaUDsa\, navaI mauMba[_,
    91-99 30 60 99 90
rockclimbersclub@gmail.com


        
                        * saHyaad`I-kxNaa maharaYT^acaa€ [_-maaisakx raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba€cyaa saBaasadaMsaazI dr maihnyaalaa
                         ivanaamaulya pa`isaÔ koxlao jaatao. xdr maihnyaalaa maaisakx pa`apta kxravayaacao Asalyaasa kRxpayaa saBaasad Aja_
                            kxravaa. tyaasaazI namaUd Ba`maNaQvanaI ikxMbaa [_maola var saMsqaocyaa kxaya_kxtyaa_MSaI saMpak_x saaQaavaa.
                        saHyaad`I-kxNaa maharaYT^acaa€ ho [_-maaisakx raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba€ saMsqaotafo_x pa`isaÔ koxlao jaatao. maaisakxataIla sava_ laoKa, kxivataa,
                        Cayaaica~ao, roKaaica~ao, baaoQaicanho va [tar majakUxracao hWkx saMsqaocyaa tasaoca saMpaadkxacyaa svaaQaIna Aahota yaacaI kRxpayaa naaoMd GyaavaI.
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  pa`yaaojana                                                           AMkx mao, 2012 (01/2012)   |3|
                                     | pa`yaaojana |
  maharaYT^ - svata: ekx saMpauNa_ raYT^ hao{} Sakoxla ASaI taakxd AsaNaara pa`doSa. paUvaI_cao dMDkxarNya. rajamaanya rajaEa`I iSavaC~apataIMcaa
  maharaYT^. kxaya Aaho yaa maharaYT^ata? navho, kxaya naahI yaa maharaYT^ata? 3,08,000 vaga_ ikxlaaomaITr Xao~afxL saamaavaUna GaoNaara, ekxa
  baajaUlaa ArbaI mahasaagar AsaNaara, BaartaataIla itasa%yaa k`xmaaMkxacaa pa`caMD pa`doSa. saHyaad`IsaarKaa dNakxT kxNaa AsaNaara, d%yaa-
  Kaao%yaaMnaI vaoZlaolaa, naÒa-naalyaaMnaI samaRÔ Jaalaolaa, GanadaT ArNyaaMnaI vyaapalaolaa, pa`aNaI-paXaI-vanaspataI [tyaadIM inasaga_ raKaNaa%yaa
  yaa Aapalyaa maharaYT^amaQyao kxaya naahI? eKaaÒanao baalapaNaapaasaUnaca maharaYT^ataIla pa`tyaokx sqaLalaa BaoT Òayacaa inaScaya koxlaa tarI
  tyaacao AKKao AayauYya yaa BaTkxMtaIsa kxmaIca paDavao. paNa AapaNaca kxaya tao kxpaaLkxrMTo mhNaUna maharaYT^ataIla hI paiva~a, pa`acaIna,
  inasaga_rmaNaIya sqaLo saaoDUna [tar~a BaTkxta basataao. kxa vhavao Asao? yaacao kxarNa mhNajao Aapalyaalaa yaa izkxaNaaMcaI AsalaolaI ApaurI
  maaihtaI. tar ima~ahao, ha pa`SnahI AamhI cauTkxIsarSaI saaoDvalaa Aaho. raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba inaima_ta saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€
  yaa maaisakxataUna AamhI Aapalyaalaa ASaaca kxahI &aata-A&aata sqaLaMcaI maaihtaI doNyaacaa pa`yatna kxrNaar Aahaota. taumhalaa kxrayacaM
  Aaho tao fxWta yaa sqaLaMnaa BaoT doNyaacaM kxama. maaisakxacaa {llaoKa koxlyaavar taumacyaa manaata ivacaaraMcao Ana\ pa`SnaaMcao vaadL {zlao
  AsaNaar ho naWkxI! tar taumhalaa paDlaolyaa pa`SnaaMcaI hI {ttaro:


  baajaarata [takxI paya_Tna ivaYayakx maaisakox Asataanaa AaNaKaI navaIna maaisakx kxSaalaa?€
      Asaa ivacaar taumacyaa manaata yaoNaM sahaijakx Aaho. kxarNa, yaa AaQaI pa`kxaSaIta Jaalaolyaa paya_Tna ivaYayakx maaisakxaMn aI taumacaa
      hIrmaaoD koxlaa Aaho. Anaokx maaisakox maharaYT^ataIla, BaartaataIla paya_Tna sqaLaMcyaa ivakxasaasaazI pa`isaÔ haotaata AaiNa naMtar hLUca
      tyaaMcaohI paaya paiScamaokxDo vaLtaanaa idsataata. paNa maharaYT^ idnaacaI Sapaqa Gao{}na AamhI yaoqao namaud kxrtaao kxI saHyaad`I€
      maaisakxamaQyao maharaYT^ataIla sqaLaMvyaitairWta kxaoNatyaahI sqaLaMnaa pa`aQaanya doNyaata yaoNaar naahI. AaQaI paya_Tna maharaYT^acao, maga
      baakxI sagaLËaMcao!€


  paya_TnaivaYayakx maaihtaI yaa palaIkxDo AaNaKaI kxaya AsaNaar yaata?€
      jyaacaa kxNaa taaz, baLkxT, taao maaoDola paNa vaakxNaar naahI. haoya! maharaYT^ maaoDola, paNa vaakxNaar naahI. kxa? Aro! jyaacaa kxNaa
      mhNajao KauÕ saHyaad`I Asaola, tyaalaa vaakxavaosao vaaTlao tarI vaakxtaa yaoNaar naahI. svaBaavaalaa AaOYaQa naahI mhNataata naa? tar
      maharaYT^ataIla paya_Tnaata saHyaad`ItaIla paya_Tnaalaa yaa maaisakxata AiQakx mahtva idlao jaaNaar Aaho. maharaYT^ataIla Anaokx sqaLo
      saHyaad`cyaa kuxSaIta ivasaavalaI Aahota. dovaLo -ra{}Lo, igarIsqaanao, ArNyao, gaD-ikxllao, eoitahasaIkx sqaLo yaaMnaI saHyaad`I
      KaccaUna Barlaolaa Aaho. tyaamauLo paya_Tna AaiNa tyaasaaobata igayaa_raohNa-DaoMgaryaa~aa (To^kxIMga) ivaYayakx AitaSaya {payauWta maaihtaI
      doNyaakxDo Aamacaa kxla rahIla, AaiNa taao taumacyaa pasaMtaI {tarolaca yaacaI Aamhalaa Kaa~aI Aaho.


  paya_TnaivaYayakx maaisakx mhNajao fxWta paya_Tna Xao~aataIla naamavaMta vyaWtaIMcao laoKa!€
      paya_TnamaQyao naamavaMta ASaa vyaWtaI, tyaaMcyaa laoKaamaQyao paya_Tnaadrmyaana tyaaMnaI koxlaolyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrtaata. ASaa naaoMdI,
      iTpaNao Aapalyaa saarKyaa navaaoidtaaMnaa naWkxIca maaga_dSa_kx zrtaata. parMtaU, ASaa naamavaMta vyaWtaIMvyaitairWta AapalyaasaarKaI
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  pa`yaaojana                                                           AMkx mao, 2012 (01/2012)   |4|


      saamaanya maaNasao paya_Tna kxrIta naahIta kxa? hI maaNasao Aapalyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrIta naahIta kxa? tar yaacao {ttar Asaola
      naahI€! ASaa saamaanya vyaWtaIhI sqaLaivaYayaI maaga_dSa_na kxr} Sakxtaata. fxWta fxrkx Asataao taao paUNa_tvaacaa! kxarNa ASaa
      vyaWtaIMnaI koxlaolaI inarIXaNao, naaoMdI yaa tyaaMcyaapaurtaa mayaa_dIta Asataata. AnaokxaMcaI ASaI inarIXaNao, naaoMdI, iTpaNao ekx~a kxr}na
      tyaataUna ekx saMga`aHya maaihtaIkxaoSa inamaa_Na kxrNyaacaa yaa maaisakxacaa {ÕoSa Asaola. tyaasaazI yaa maaisakxamaQao naamavaMta vyaWtaIMcao
      laoKa pa`isaÔ kxrNyaapaoXaa taumacyaa-AamacyaaMsaarKyaa saamaanya vyaWtaIMcaI paya_Tna AnauBava pa`isaÔ kxrNyaalaa ho maaisakx AiQakx
      pa`aQaanya do[_la. tyaaÓaro eKaaÒa vaacakxalaa tyaanaoca ilaihlaolaa AnauBava yaa maaisakxamaQyao vaacaNyaacaI saMQaI {palabQa hao[_la.
      paya_Tnapa`omaIMnaa tyaaMcao AnauBava maaMDNyaasaazI ekx vyaasapaIz {palabQa hao[_la.


  paya_Tnaacyaa ivakxasaasaazI kxagadacaI ivalhovaaT?€
      maaisakx pa`isaÔ kxrayacao tar kxagad ha laagaNaarca. kxagadasaazI JaaDaMcaa baLI jaaNao ho hI svaaBaaivakx. JaaDo kxmaI JaalaI kxI
      inasagaa_var taaNa. AaiNa SaovaTI vaacaUna Jaalyaavar kxaya? tyaacaI rÕIca naa? Karoca! ekxa maaisakxamauLo evaZa maaoza pa`S na inamaa_Na hao
      {} Sakxtaao? haoya! hao{} Sakxtaao. mhNaUna AamhI saHyaad`I€ maaisakxaÓaro ekx navaa paayaMDa paaDayacaa inaScaya koxlaa Aaho. Aaja-
      kxala AgadI pa`tyaokx sauiSaiXata maaNasaalaa saMgaNakx (kxMpyaUTr) vaapartaa yaotaao. [MTrnaoT, [_ -maolahI inatyaacaoca Jaalao Aaho. maga
      maaisakxasaazI kxagad vaayaa GaalavaNyaacaI kxaya garja? saMgaNakxavar vaacataa yaoNaaro maaisakx ([_ -maVgaJaIna) inamaa_Na kxr}na ASaI
      maaihtaI pa`tyaokxasa cauTkxIsarSaI paazvataa yao{} Sakxtao. ASaI maaihtaI saMgaNakxaÓaro (Aajakxala kxahI maaobaa[_lavarhI) vaacataa yao{}
      Sakxtao, saazvaUna zovataa yao{} Sakxtao, AavaDtyaa vyaWtaIMnaa paazvataahI yao{} Sakxtao. mhNajaoca ho maaisakx navyaa yaugaacao Aaho. marazIta
      AapaNa mhNataao naa tasao, ekxdma [_kxao-fo`MxDlaI€..


  navaKao maaisakx? kxaya Barvasaa tyaataIla maaihtaIcaa?€
      naWkxIca. kxaoNataIhI maaihtaI vaaparNyaaAaQaI Asaa ivacaar kxrNao ho saU&a maaNasaacao laXaNa Aaho. ho maaisakx navaKao jar}r, paNa yaa
      maaisakxasaazI JaTNaa%yaa saMpaadkxIya maMDLataIla vyaWtaI yaa svata: gaolao ikxtyaokx vaYao_ maharaYT^ataIla – mauKyata: saHyaad`ItaIla
      Anaokx sqaLaMnaa BaoTI dota Aahota. tyaamauLo maaisakxasaazI maaihtaI gaaoLa kxrtaanaa laoKakxacaI ivaSvaasaah_taa tasaoca tyaa laoKaataIla
      KaroKaaoTopaNaa yaaMcaI yaqaayaaogya paDtaaLNaI kxr}naca taI pa`isaÔ kxrNyaata yao[_la. SaovaTI, paya_TnaamaQao kxaoNataahI Qaaokxa Asaa
      nasataaoca. sagaLËa vaa[_T gaaoYTI yaa maanavainamaI_ta. tasaaca paya_TnaamaQalaa QaaokxahI maanavainamaI_taca. fxsavaNaUkx, AroravaI,
      saMQaIsaaQaUpaNaa, caaorI-draoDo [tyaadI pa`kxar maaihtaI AsalyaavarhI haotaataca. maaisakxacaa {ÕoSa maaihtaI va maaihtaIcaa {ÕoSa
      maaga_dSa_na.


  ho kxaya? fxWta evaZoca pa`Sna?€
      naahI. pa`Sna evaZoca naahIta, fxWta tao Aamhasa maahIta naahIta. tao Aamhasa maahIta kxr}na doNaar taumhI. haoya. taumacyaa manaataIla yaoqao
      AnauttarIta pa`Sna Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa va AamhI tyaaMnaa yaaogya {ttaro do{}na taumacao samaaQaana kxrNyaacaa yaaogya taao pa`yatna kxr}.
      hao, paNa tyaasaazI taumhI qaaMbaUna rahU nakxa. Aapalaa maharaYT^, Aapalaa saHyaad`I AapalaI vaaT paahtaaoya.

                                                            | raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba |
                                                                           saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  maharaYT^ doSaa                                                       AMkx mao, 2012 (01/2012)   |5|
                                  | AXayavaRXa |
  [valaosao raopa laavailayao ÓarI,
  tayaacaa vaolaU gaolaa gaganaavaorI

  Aaja 01 mao, 2012. Aapalao maaisakx saur} hao{}na Aaja pauro ekx vaYa_ Jaalao Aaho. maharaYT^ataIla paya_Tnaacyaa ivakxasaasaazI tyaataIla
  paya_Tna sqaLaMcaI maaihtaI laaokxaMpaya_Mta paaohaocaNao AavaSyakx Aaho, ho jaaKaUna Aapalyaa saMsqaotafo_x 01 mao, 2011 rao jaI saHyaad`I - kxNaa
  maharaYT^acaa€ [_-maaisakxacaI saur}vaata kxrNyaata AalaI. maaisakxalaa AapalyaasaarKaa saujaaNa vaacakxvaga_hI laaBalaa. AamacaI sacaaoTI
  AaiNa Aapalaa BarGaaosa paaizMbaa yaaMmauLo yaa [valyaaSyaa raopaacaa ha-ha mhNataa vaRXa€ Jaalaa. saur}vaataIlaa Aapalao sadsya, naMtar tyaaMcao
  ima~a-pairvaar, tyaa ima~aaMcao ima~a-pairvaar ASaa fxaMdËa, {pafxaMdËa vaaZta gaolyaa. Aapalaa ha vaRXa Dorodar haota gaolaa. yaa
  fxaMdËaMmaQaUnaca kxahI paarMbyaaMnaI yaa vaRXaacao KaaoD vaaZvaayalaa saur}vaata koxlaI. Aapalyaa kxXaa vaaZvaNyaasa yaa KaaoDalaa yaaca paarMbyaaMcaa
  AaQaar imaLalaa. var}na fxaMdËa, {pafxaMdËacaa pasaara vaaZtaca Aaho. tyaataca ha AXayavaRXa€ Aaho kxarNa &aana ho AXaya Asatao. tao
  koxvhahI kxmaI haota naahI tar vaaZtaca rahtao. Asaa ha Aapalaa vaRXa€ vaaZtaao Aaho, pasartaao Aaho, Aapalyaa kxXaa vaaZvata nao{}na
  jaastaIta jaasta laaokxaMnaa maaihtaI€r}paI saavalaI dota Aaho. Aapalyaa savaa_Mcyaaca AaiSavaa_danao AaiNa snaohanao ha AXayavaRXa€ AaiNa tyaacaI
  saavalaI Asaoca vaaZta rahNaar Aahota.
  yaaca sauidnaI gaolyaa vaYaa_taIla Aapalyaa AazvaNaIMcaI {jaaLa do{}yaa.
  maaisakxacaI saur}vaata kxrayacao Asao zrvalao, paNa kxaoNataahI paUvaa_nauBava
  paazISaI navhtaa. kxsalaIca AaKaNaIhI JaalaI navhtaI. [tar sadsyaaMSaI
  yaabaabataIta jaasta baaolaNaohI Jaalao navhtao. saHyaad`I AaiNa maharaYT^ataIla
  paya_TnaacaI maaihtaI doNaaro maaisakx pa`isaÔ kxrNyaasaazI SauBaarMBa AMkxacaI
  taarIKa 01 mao zrvalaI. kxarNa 01 mao mhNajao maharaYT^ idna€. hIca taarIKa
  sauyaaogya haotaI. parMtau kxahI idvasaca hataata {rlao haotao. maaisakxatalaI sadro,
  majakUxr AaiNa maaihtaI vaacanaIya Asaavayaasa hvaI haotaI. {gaIca kxahItarI
  ilahUna maaisakx saur} kxrayacao AaiNa maga pauZo jamata€ naahI mhNaUna gaaSaa€
  gauMDaLayacaa, Asao kxahIhI malaa kxrayacao navhtao. laoKana ha maaJaa ivaYaya
  SaaLopaasaUnaca kxccaa€ haotaa. paNa laoKanaacaI [cCa pa`baL haotaI. taSaataca
  ekxda SaahIr saabaLoMnaI gaayalaolaM gajaa_ maharaYT^ maaJaa€ kxanaavar paDlaM.
  gajaa_ maharaYT^ maaJaa€ ho Aapalao maharaYT^ gaIta. maharaYT^acaI mahtaI
  saaMgaNaaro ho gaIta Ka%yaa Aqaa_nao maharaYT^acao gaaOrvagaIta Aaho. ekx ekx Sabd
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  maharaYT^ doSaa                                                        AMkx mao, 2012 (01/2012)   |6|


                                                manaata saazvalaa gaolaa. yaaca gaItaataIla paMWtaIMcaa
                                                vaapar kxr}na yaa Assala marazmaaoLËa
                                                maaisakxataIla sadraMcaI naavao zovalaI. saMpaadkxIya€
                                                laoKa maharaYT^ doSaa€ yaa sadraKaalaI yaotaIla ho
                                                Acaanakx saucalaM. maaisakx saur} kxrNyaacao
                                                pa`yaaojana€ vaacakxaMnaa kxLNao AavaSyakx haotao.
                                                zrlaM! DaoLo baMd koxlao, maharajaaMcaI pa`orNaadayaI
                                                pa`itamaa najarosamaaor AaNalaI, rakxT saHyaad`Ilaa
                                                smar}na ilaKaaNaasa saur}vaata koxlaI. KarMca taumhalaa
                                                ivaSvaasa basaNaar naahI parMtau kxaVmpyauTrvar
                                                saTasaT Ta[_pa hao{] laagalaM. baGataa baGataa
  maaisakx saur} kxrNyaacaI BaUimakxa tayaar JaalaI. ekxda vaacaUna paahIlaM. manaatalaM sagaLMca taMtaaotaMta samaaor {tarlaM haotaM. maaga_ tayaar Jaalaa
  haotaa Aataa fxWta yaavar maaga_k`xmaNa kxrayacaM haotaM. maaisakxacao pa`yaaojana hoca maI paihlyaa AMkxacao saMpaadkxIya€ kxrNyaacao zrvalao.
  maharaYT^ataIla paya_TnaamaQyao igayaa_raohNa AaiNa ikxllao Ba`maMtaIcao sqaana Avvala Aaho. ASaI saahsaI paya_TnasqaLo mhNajaoca Aapalaa rakxT
  doSa. rakxT doSaa€ sadraKaalaI ASaaca saahsaI sqaLaMcaI maaihtaI Òayacao zrlao. maharaYT^ata Qaaima_kx AaiNa paavana sqaLohIo baWkxL
  Aahota. do{}Lo-ra{}Lo, samaud`ikxnaaro, ABayaarNyao, igairsqaanao [tyaadI Anaokx paiva~a sqaLo [yao ma%hazIicayao doSaI€ Aahota. hI sava_
  paavana sqaLo paiva~a doSaa€ yaa sadraKaalaI taumacyaa BaoTIsa yaoNaar haotaI. saamaaijakx kxayaa_cao maUL Aapalyaa maharaYT^amaQyao Aaho. Anaokx
  saamaaijakx kxaya_ kxrNaa%yaa vyaiWta, saMsqaa maharaYT^ata Aahota. ASaa vyaiWta AaiNa saMsqaaMcao kxaya_ taumacyaa pauZo BaavaBaWtaIcyaa doSaa€ yaa
  sadrataUna saamaaoro yaoNaar haotao. Aapalaa maharaYT^
  mhNajao paUvaI_cao dMDkxarNya. ASaa GanaGaaor ArNyaata
  inasaga_ saMpannataa nasataI tarca navala. Anaokx paSaU, paXaI,
  vanaspataI, sarpaTNaaro jaIva, ikxTkx, jalacar
  [tyaadIMcaI maaihtaI kxaomala doSaa€ sadrata pa`staUta
  haoNaar haotaI. yaaca saaobata maharaYT^ AaiNa saHyaad`I
  varIla kxivataa, paaovaaDo, paÒ, laoKa, pa`vaasavaNa_nao tasaoca
  Cayaaica~ao [tyaadI yaa maaisakxaÓaro laaokxaMpaya_Mta
  paaohaocavaNyaacao zrvalao haotao.
  maharaYT^ doSaasaazI maaJaa laoKa tayaar haotaa. yaaca
  drmyaana itakxaonaa ikxllyaavar iSavaajaI T^ola yaa
  saMsqaocaa duga_saMvaQa_na kxaya_k`xma saur} haotaa. tyaa saMsqaocao
  Ea`I. XaIrsaagar maaJyaa paircayaacao Jaalao haotao. itakxaonaa
  ikxllyaacaa maI tayaar koxlaolaa nakxaSaa tao yaa
  kxaya_k`xmaadrmyaana ikxllyaavar maaga_dSa_kx mhNaUna
  laavaNaar haotao. tyaaMnaI tyaacyaa kxaya_k`xmaacaI idlaolaI
  maaihtaI maI BaavaBaWtaIcyaa doSaa€ sadrasaazI laoKa
  mhNaUna tayaar koxlaI. paÒ ivaBaagaata gajaa_ maharaYT^
  maaJaa€ ho maharaYT^ gaIta saadr koxlao. saMsqaocao Ea`I
  yaaogaoSa gaaoqaaD yaaMnaI Aamacyaa kxnaa_La ikxllao BaTkMxtaI
  drmyaana kxaZlaolaI tasaoca Ea`I kxaiSanaaqa parba yaaMnaI
  Aamacyaa ikxllao GanagaD BaTkMxtaI drmyaana kxaZlaolaI
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  maharaYT^ doSaa                                                         AMkx mao, 2012 (01/2012)    |7|  kxahI Cayaaica~ao maaJyaakxDo haotaI, taI SauBaarMBa AMkxasaazI pa`isaÔ kxrNyaacao zrvalao. svarajyaacao saMsqaapakx C~apataI iSavaajaI maharaja
  mhNajao maharaYT^acao svaataM~yasaUya_ca. SauBaarMBa AMkxasaazI mauKapaRYzavar Aapalyaa savaa_Mcaoca dOvata AaiNa pa`orNaasqaana AsaNaa%yaa C~apataI
  iSavaajaI maharajaaMcao ica~a, tar tyaaMnaI svarajyaacao taaorNa baaMQaNyaasaazI sar koxlaolyaa paihlyaa ikxllyaacao mhNajaoc a taaorNaa ikxllyaacao
  (JauMjaar maacaI) Cayaaica~a malapaRYz mhNaUna naWkxI koxlao. yaaca SauBaarMBa AMkxata Aapalyaa raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba€ saMsqaoivaYayaI, itacyaa
  {iÕYTËaMivaYayaI maaihtaI doNaara ekx laoKa tayaar koxlaa. ekUxNaca maaihtaI tayaar haotaI. SauBaarMBa AMkxataUna pa`isaÔI kxr}na baakxIcyaa
  sadraMKaalaIla yaoNaarI maaihtaI mauÕama gauladstyaata zovaUna yaa sadraMivaYayaI kuxtauhla inamaa_Na kxrNyaacao manaata yaao jalao. maaJao sahkxarI Ea`I
  mahoSa taamhnakxr yaaMnaI laoKaaMcao pau`fx iriDMga kxr}na idlao. kxaVmpyaUTr var yaa sava_ maaihtaIcaI paIDIef€x fxa[_la tayaar kxr}na italaa
  maaisakxacao svar}pa pa`apta kxr}na doNyaatahI malaa yaSa laaBalao. 01 mao cyaa Aadlyaa ra~aI SainavaarI ra~aIpaya_Mta maaJao kxama saur} haotao.
  maaisakx tayaar Jaalao haotao. dusa%yaa idvaSaI 01 mao raojaI maaJyaa [_ -maola saMpakxa_ta AsaNaa%yaa sava_ maMDLIMnaa [_ -maola paazivaNyaata Aalao.
  foxsabaukx yaa saaoSala naoTvaikx_Mga saa[_TcaahI pa`isaÔIsaazI pauropaUr vaapar koxlaa. saMsqaocao sadsya va kxahI ima~aaMcyaa tvairta pa`itaik`xyaa
  Aalyaa. maaga_dSa_nahI imaLalao. maaisakx saur} Jaalao, ekx navao pava_ saur} Jaalao. tyaanaMtarcaa Aapalaa€ pa`vaasa taumacyaasamaaor vaoLaovaoLI namaUd
  kxrNyaata Aalaa AaiNa AapaNa savaa_MnaIca maaisakxalaa va saMsqaolaa BarBar}na pao`ma idlao ho Aajacyaa SauBapa`saMgaI maI mauÕama namaUd kxrtaao.
  maaisakx saur} vhavao ho taao Ea`IMcaI [cCa, tar tyaacaa Asaa vaaZtaa pa`saar AaiNa pa`itasaad ho taumacyaa snaohacaI AaiNa AaiSavaa_daMcao fxilata
  Aaho Asao mhNaavao laagaola. yaata saMsqaocao sadsya, maaJao ijavalaga ima~a-pairvaar AaiNa vairYz ASaa AnaokxaMcao sahkxaya_ malaa laaBalao
  AaiNa tyaamauLoca paihlyaa vaYaa_paya_Mta Aapalyaa saHyaad`I – kxNaa maharaYT^acaa€ yaa maharaYT^ataIla paya_TnaivaYayakx [_-maaisakxamaQaUna
  vaacanaIya maaihtaIpaUNa_ majakUxr maI, saMpaadkx mhNaUna Aapalyaapaya_Mta yaSasvaIirtyaa paaohaocavaU Sakxlaao. yaaca pa`qama vaQaa_pana idnaacao AaOicatya
  saaQaUna maI maaJao sahkxarI, saMsqaocao sadsya, maaisakxasaazI laoKa, kxivataa, Cayaaica~ao paazivaNaarI ima~amaMDLI, maaisakx AaNaKaI sauroKa
  banaivaNyaasaazI maaga_dSa_na kxrNaarI maMDLI, maaisakx AiQakxaiQakx laaokxaMpaya_Mta paaohaocaavao yaasaazI Aapalyaa ima~apairvaaraMcao [_-maola
  doNaaro, maaisakxacaI vaogavaogaLËapa`kxaro pa`isaÔI kxrNaarI maMDLI va yaa savaa_MhUna Aapalao maaisakx inayaimata vaacaNaara Aapalaa pa`omaL
  vaacakxvaga_ yaa savaa_Mcaoca AaBaar vyaWta kxrtaao. yaa savaa_Mcaa naamaaollaoKa na kxrtaa, yaa PNaata rahNaoca malaa AiQakx AavaDola kxarNa
  jasaa saHyaad`I€, ha maharaYT^acaa kxNaa Aaho tasaoca taumhI sava_ Aapalyaa maaisakxacaa kxNaa Aahata.
  Aapalyaa savaa_Mvar parmaoSvaracaI kRxpaadRYTI sadOva rahao hI pa`aqa_naa kxrtaao.
  jaya BavaanaI | jaya iSavaajaI | jaya maharaYT^ |                                      | {tkxYa_ erMDkxr |
                                                                Ba`maNaQvanaI: 9930609990
                                                                           
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
                                      AMkx mao, 2012 (01/2012)  |8|
      | iSavabaa Aamaucaa |
     taojasvaI, raYT^aiBamaanaI,
     ijajaa{}caa laala,
     iSavabaa Aamaucaa |1|      pa`saad jagadMbaocaa
                     Avataar iSavaacaa
                     iSavabaa Aamaucaa |2|
     saKaa maavaLËaMcaa
     rajaa ryataocaa
     iSavabaa Aamaucaa |3|      kxd_nakxaL maaogalaaMcaa
                     rXakx Qama_ Ana\ doSaacaa
                     iSavabaa Aamaucaa |4|
     Sa~au Anyaayaacaa
     nyaaya garIbaaMcaa
     iSavabaa Aamaucaa |5|      bauÔImaMta, Ea`ImaMta
                     vaIraMcaahI vaIr
                     iSavabaa Aamaucaa |6|
     maataRBaWta, ipataRBaWta
     kuxlavaMta, SaIlavaMta
     iSavabaa Aamaucaa |7|      kxma_yaaogaI, rajayaaogaI
                     pa`&aavaMta, dyaavaMta
                     iSavabaa Aamaucaa |8|
     isahaMcaa ha Cavaa
     laZo gainamaI kxavaa
     iSavabaa Aamaucaa |9|      gaao-ba`amhNa pa`itapaalakx
                     ihMdvaI svarajyaacaa janakx
                     iSavabaa Aamaucaa |10|
     jaaNataa rajaa yaa QartaI
     jaahlaa saava_maanya C~apataI
     iSavabaa Aamaucaa |11|


                         | ivaEvajaIta gauDQao |                                               
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  rakxT doSaa                                                          AMkx mao, 2012 (01/2012)   |9|


                        | raOd`taocaa raMgaDa AnauBava - gaaorXagaD |
          sqaL : dohrI | pairsar : maurbaaD/kxlyaaNa | ijalha : zaNao | pa`kxar : igairduga_ | Ea`oNaI : saaopaI - 3 | Ba`maMtaI : {tkRxYz
dohrI gaavaataUna idsaNaaro maicCMd` AaiNa gaaorKagaD

  raOd`BaIYaNa kxataLkxDo, paataaLspaSaI_ d%yaa, gaganaBaodI sauLkox, AaiNa Aapalyaa AistatvaacaI padaopadI jaaNaIva kxr}na doN aara ABaoÒ
  saHyaad`I, ha jaaitavaMta BaTWyaaMsaazI navaIna naahI. Aapalyaa AMgaaKaaÒaMvar samaqa_paNao paolalaolao gaDikxllao ho tyaacyaa saaOMdyaa_cao va raOd`-
  r}paacao pa`aitakx maanalao jaataata. doSaavar}na kxaokxNaata {tarNaa%yaa dLNavaLNaacyaa GaaTmaagaa_Mvar laXa zovaNyaasaazI kxahI baLkxT
  dugaa_McaI inamaI_taI kxolaI gaolaI. pa`acaIna naaNaoGaaTatIla jaIvaQana ikxllaa, baaorGaaTataIla Aapalaa laaDkxa rajamaacaI ikxllaa¸varMQaa
  GaaTataIla pa`isaÔ Asaa kxavaLËa ikxllaa ASaI Anaokx {dahrNao Aapalyaalaa dotaa yaotaIla. zaNao ijalHyaataIla Asaaca ekx ApaircaIta
  GaaT mhNajao Aahupao GaaTd%yaacyaa maagaa_var kxrDI najar zovaNyaasaazI ekxa baulaMd sauLWyaavar ekxa baolaaga ikxllyaacaI baaMQaNaI kxolaI
  gaolaI. baGataacaXaNaI saamaanyaaMnaa QaDkxI BaravaI Asaa Hyaacaa r}baaba Aaho. saahsapa`omaIMnaa maa~a Hyaacyaa yaa r}paacao naohmaIca Apa`Upa vaaTta
  Aalao Aaho. kxaokxNaatalaa ha savaa_MgasauMdr igarIduga_ mhNajao gaaorXagaD.

  zaNao ijalHyaataIla yaa ikxllyaalaa BaoT doNyaasaazI paa`qama kxja_ta maagao_ maurbaaD rstyaavarIla mhsaa gaava gaazavao. mhsaahUna paayaqyaacyaa
  dohrI gaavaI jaaNyaasaazI KaasagaI vaahnao {BaI Asataata. saumaaro taasaaBaracaa ha pa`vaasa mhNajao nao~asauKaca Aaho. saHyaad`Icao {tauMga kxDo
  caarhI baajaUMnaI paaya raovaUna {Bao Asataata. {javyaa baajaUsa saad GaalaNaara isaÔgaD va pa`tyaokx vaLNaavar badlata jaaNaara tyaacaa
  Aakxar ha ekx BannaaT AnauBava Aaho. dohrIsa paaohaocalaao kxI Aapalyaalaa idsataata tao AakxaSaakxDo raoKalaolyaa najaronao baGaNaaro daona
  kxataLsauLkxo. tyaaMcaI eKaaÒa Qyaanasqa tapasvyaasaarKaI maud`a naahI mhTlaM tarI pa`qamadSa_naI BaurL paaDlyaaiSavaaya rhata naahI.
  Hyaatalaa DavaIkxDIla sauLkxa mhNajao maicCMd`gaD AaiNa {javaIkxDIla sauLkxa mhNajao gaaorXagaD. paNa kxahI mhNaa ekxa vaogaLyaa
  saahsaacaI AnauBautaI ha ikxllaa doNaar yaacaI Kaa~aI paayaqyaapaasaUna Jaalaolyaa tyaacyaa tyaa idmaaKadar r}paanao imaLtao. gaavaacyaa baahor
  ikxllyaacyaa idSaolaa gaaorXanaaqaaMcaM ekx navaIna rMgarMgaaoTI kxolaolaM pa`Sasta maMidr Aaho. paayaqyaacyaa mauWkxamaasaazI ekxdma Jakxasa jaagaa.
  maMidracyaa maagaUna ekx zSazSaIta maLlaolaI paa{}lavaaT gaDaSaI hataimaLvaNaI kxrayalaa QaavalaI Aaho. itacaaca maagaaovaa Gaota
  ikxllyaakxDo inaGaayacaM. mauMba[_kxr duga_pa`omaIMcaa sadasava_da yaa gaDavar rabataa Asalyaanao vaaT caukxNyaacaa pa`Snaca yaota naahI. saMpaUNa_
  paayavaaTovar GanadaT JaaDIcao vaca_sva Aaho. Davyaa baajaUsa dRYTIsa paDNaaro gaaorXa-maicCMd`cao kxataLsauLkox ha ekx sauMdr najaara
  Aaho.xgaaorXagaDacyaa sauLWyaavar drvaajaa vagaOro kxahI idsata naahI AaiNa Aataa yaacyaavar kxataLaraohNa kxr}na jaavao laagaNaar yaa
  nausatyaa ivacaaranaoca AMgaavar kxaTa {Baa rhataao. paNa kxaLjaIcaM kxahI kxarNa naahI. kxarNa ikxllyaacaa drvaajaa AapaNa yaotaao tyaacyaa
  ivar}Ô baajaUsa Aaho. tyaamauLo saMpaUNa_ caZa[_ta taao kxQaIhI idsata naahI. gad_ JaaDItaUna jaaNaarI saumaaro ekx dID taasaaMcaI hI KaDI caZNa
  saMpatao taI ekxa lahanaSaa pazaravar. yaoqao naukxtaoca naaqapaMiqayaaMpaOkxI paiScamanaaqaaMcao gavataacao Cppar Asalaolao maMidr {Baarlao gaolao Aaho.
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
   rakxT doSaa                                                       AMkx mao, 2012 (01/2012) | 10 |


   gaDacyaa AMitama TppyaajavaL evhanaa AapaNa paaohaocalaolaao Asataao. gaaorXagaD
   gaaorXagaDacyaa kxataLsauLWyaavar AitaSaya kxlpakxtaonao
   drvaajaacaI {BaarNaI kxolaI Aaho. saumaaro 100 paaya%yaaMcaa {Baa
   maaga_ yaa drvaajaapaya_Mta Aapalyaalaa nao{}na saaoDtaao. paNa yaa
   dgaDI paaya%yaa caZtaanaa AitaSaya saavaQaigarI baaLgaNaM garjaocaM
   Aaho. AavaSyakx itaqao KaaobaNyaahI kxolaolyaa Aahota. naIT
   paaihlyaasa yaapaOkxI ekxa paayarIvar dovanaagarI ilapaItaIla
   iSalaalaoKa kxaorlaolaa idsataaoo. gaDacaa caaOkxTbaÔ drvaajaa Aataa
   saamaaora Aalaolaa Asataao. evaZyaa saahsaanaMtar Aqaa_taca taaz
   maanaonao gaData pa`vaoSa kxrayacaa. paunha kxahI paaya%yaa caZayacyaa
   AaiNa mauKya caZa[_ saMpavaayacaI. gaaorXagaDacyaa Qaardar
   sauLWyaacaM ekxa gaganacauMbaI kxataLiBaMtaItalaM r}paaMtar Tkx laavaUna baGaNyaasaarKaM! pauZo gaolyaavar Aapalyaa AivasmarNaIya mauWkxamaacaI saaoya
   kxrNaarI svacC AaiNa pa`Sasta gauha saamaaorI yaotao. 100 laaokxaMnaa sahja Aasara do{} Sakoxla evaZI xXamataa AsalaolaI hI gaaorXagaDavarIla
   mauKya gauha AsaUna sqaainakx laaokx yaasa maaMDva ikxMvaa maMDpa mhNaUna AaoLKataata. gaDavarcaI naIrva SaaMtataa¸ rataikxDyaaMcaa Sahrata na
   saapaDNaara Aavaaja AaiNa AakxaSaacyaa AMgaNaata roKaaTlaolaI caaMdNyaaMcaI sauMdr raMgaaoLI ho sagaLM AnauBavaNyaasaazI ha mauWkxama Ainavaaya_
   Aaho. gaaorXagaDacyaa mauKya gauhocyaa baraobar varcyaa baajaUcyaa sauLWyaavar ikxllyaacaa savaao_cca maaqaa AsaUna gauhopaasaUna DavaIkxDo yaa
   maaqyaavar naoNaarI paayavaaT Aaho. yaa paayavaaTovar ipaNyaayaaogya paaNyaacaI KaDkxata KaaodlaolaI Anaokx TakxI Aahota. inaLËaSaar AaBaaLacaM
   yaa TaWyaaMmaQyao paDlaolaM pa`itaibaMba [takxM doKaNaM AsataM kxI tyaacyaa pa`omaata paDUna Hyaa paaNyaalaa spaSa_hI kxr} nayao AsaM vaaTta rahtaM.
   TaWyaaMpaasaUna pauZo vaaT DavaIkxDo vaLNa Gaotao AaiNa sauLWyaalaa pa`diXaNaa GaalaUna paunha gauhaMpaaSaI yao{}na qaaMbatao. gaDacyaa yaa SaovaTcyaa
   vaLNaavar saQyaa ekx JaoMDyaacaM inaSaaNa laavalaM Aaho. gaDacaa maaqaa gaazNyaacaa maaga_ dSa_vaNaarI hI KaUNa Aaho. yaa vaLNaavar {BaM rahUna
   maana {Mca kxr}na ikxllyaakxDo paaihlyaasa Anaokx KaDyaa paaya%yaa Aapalyaalaa maaqyaavar naoNyaasaazI sajja Asataata. maa~a [qaohI jara
   japaUnaca caZa[_ kxravaI laagatao. KaaodIva paavaTËaMcyaa sahayyaanao saumaaro sattar paaya%yaaMcaM ho idvya paar kxrtaanaa naahI mhNalaM tarI qaaoDI
   QaDkxI Bartaoca. kxarNa maagaM Kaaola drI maicCMd`gaDacyaa paaSva_BaUmaIvar Aa vaasaUna AapalyaakxDo inavaI_kxarpaNao baGata Asatao. yaa KaaodIva
   paaya%yaaMcaa qararkx maaga_ paar kxr}na AapaNa ekxdacao gaaorXagaDacyaa maaqyaavar pa`ivaYT haotaao. gaaorXagaD ekxa sauLWyaavar baaMQalaa gaolaa
   Asalyaanao maaqyaavarcaI sapaaTI naamamaa~a Aaho. itacyaa maQyaBaagaI gaaorXanaaqaaMcaM CaoTsaM maMidrhI {BaarlaM Aaho. paNa ekx gaaoYT maa~a Aaho.
   [qapaya_Mta caZa[_caa saMpaUNa_ maaga_ saahsaacaI AaiNa AapalaI Ga× maO~aI kxr}na dotaaoca paNa var Aalyaavar sagaLa taaNahI ivasarayalaa laavataao.
   yaa savaao_cca iSaKaravar}na idsaNaaro dRYya kxaya vaNaa_vao! samaaor va DavaIkxDo naaNaoGaaTapaya_Mta pasarta gaolaolaa raOd `BaIYaNa Aahupao GaaT,
dohrI gaava                                                                    iSalaalaoKa
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  rakxT doSaa                                                        AMkx mao, 2012 (01/2012) | 11 |

  paiScamaokxDo baolaaga kxataLacaa isaÔgaD va                                         gaaorKagaDacao pa`vaoSaÓar
  maahulaI, Aajaaobaa, caMdorI [tyaadI duga_ sahja
  najarosa paDtaata. ho sagaLM pahayacaM,
  maaqyaavar vaahNaa%yaa qaMDgaar vaa%yaaSaI daona
  GaTkxa gappaa maarayacyaa AaiNa Aalyaa vaaTonao
  paaya%yaaMkxDo paaz kxr}na kxsartaIcaa
  manamaurad AanaMd Gaota KaalaI {tarayacaM. ha
  Tppaa KaaobaNyaaMmauLo fxarsaa kxzINa nasalyaanao
  daoracaI garjaca taumhalaa BaasaNaar naahI.
  paNa AitarIWta saahsa maa~a inaiScataca
  AMgaaSaI yao{} Sakoxla. gaaorXagaDacyaa maagacyaa
  baajaUsa AaNaKaI ekx CaoToKaanaI gauha AsaUna
  itaqaU na saUy aa_staacyaa samayaI saao nao rI
  ikxrNaaMmaQyao nha{}na inaGaalaolaa isaÔgaD ha
  yaa BaTkxMtaItalaa baaonasa Aaho. ASaa pa`kxaro gaaorXagaD cahUbaajaUnaI paalaqaa Gaalaayacaa AaiNa dohrI gaava gaazayacaM. dohrIta Ea`I. himad
  paTola yaaMcyaakxDo jaovaNaacaI {tkRxYz saaoya Aaho.

  gaaorXagaDacaI maaoihma hI AagaLavaogaLa AnauBava doNaarI tar Aahoca paNa naohmaIcyaa izkxaNaaMnaa fxaTa do{}na AaDvaaTovarcyaa dugaa_Mcao
  AMtarMga {lagaDUna daKavatao. paayaqyaapaasaUna paahtaanaa jarI dula_MGya vaaTta Asalaa tarI iSaKar gaazlyaavar ha ikxllaa AapalyaataIla
  navaIna Aavhanao svaIkxar}na tyaaMcyaavar maata kxrNaa%yaa saahsaI vaRttaIcaI jaaNaIva kxr}na doNaara Aaho. AahUpao GaaTasamaaor kxrDyaa najaronao
  taaz {}Baa Asalaolaa Asaamaanya gaaorXagaD raOd`taocaa raMgaDa AnauBava doNyaasaazI taumhalaa saad Gaalataaoya. tyaalaa pa`taIXaa Aaho taumacyaa
  pa`itasaadacaI!

                                                               | AaoMkxar Aaokxx |
gaaorKavar}na idsaNaara isaÔgaD
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
   rakxT doSaa                             AMkx mao, 2012 (01/2012) | 12 |

                                         gaaorKagaDacaa sauLkxa
gaDavarIla rahNyaayaaogya gaUha
gaUhojavaLIla paaya%yaa                  maiScaMd` sauLWyaacao Baodkx dSa_na
gaDavarIla maaqyaacao do{}L
                                              
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  vaacakxaMcyaa pa`itak`xIyaa                                                        AMkx mao, 2012 (01/2012) | 13 |


 namaskxar ima~ahao,
 AapaNaaM savaa_naa kxLivaNyaasa AitaSaya AanaMd haota Aaho kxI Aapalyaa saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€ paya_Tna
 ivaYayakx [_-maaisakxacaI dKala marazI vaRttapa~a maharaYT^ Ta[_msa€cyaa AaOrMgaabaad ivaBaagaanao GaotalaI va tyaabaabataIta
 baatamaI pa`isaÔ koxlaI. tyaacaI pa`ta AamhI KaalaI pa`stauta koxlaI Aaho. Aapalyaa ASaaca Aivarta paaizMbyaasaazI va
 AaiSavaa_daMkxrIta KaUpa KaUpa Qanyavaad. jaya maharaYT^.
 saMGa - raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba
   varIla baatamaIsaazI Aamhalaa Anaokx vaacakxaMcyaa SauBaocCa va pa`itaik`xyaa Aalyaa va tyaa savaa__cao AamhI AtyaMta AaBaarI Aahaota. . .

 yaa maihnyaata yaoNaa%yaa maharaYT^ idna AaiNa bauÔ paaOi Na_maoc yaa raVkx Wlaa[_ mbasa_ Wlaba€tafo_x haid_kx SauBaoc Ca. .


     saHyaad`I€ maaisakxacyaa sava_ vaacakxaMnaa mana:pauva_kx Qanyavaad. Aapalao AaiSavaa_d sadOva Aamacyaa saaobata rahaota hI parmaoSvarcarNaI pa`aqa_naa...
  saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€ ho maaisakx jar taumhalaa AavaDlao Asaola, tyaaivaYayaIcao AiBapa`aya , sallao, SauBaocCa taum hI
  Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaU Sakxtaa. jar taumhIhI Aamacyaa kxayaa_SaI inagaDIta saMSaaoQana kxrta Asaala tar taumacyaa yaa kxayaa_laa yaa
  maaisakxamaQyao pa`isaÔI Òayalaa Aamhalaa AiBamaana vaaTola. Aapalyaa kxayaa_ivaYayaI qaaoDWyaata maaihtaI jasao kxayaa_caI saur}vaata,
  saMsqaocaI sqaapanaa, sqaapakx sadsya, {ÕoSa, pauNa_ koxlaolaI kxamao, 4-5 Cayaaica~ao, vaacakxaMsa sallaa [tyaadI Aamhalaa
  paazvalyaasa tyaa saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€ maaisakxamaQyao pa`kxaiSata koxlyaa jaataIla. (kRxpayaa Aapalao naava, saMp ak_x
  (pa`isaÔ kxravayaacao Asalyaasa) namaUd kxravao)

saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  maharaYT^acaI duga_rtnao                                                       AMkx mao, 2012 (01/2012) | 14 |

                                 | maharaYT^acaI jaDNaGaDNa : maharaYT^acaI {tpattaI |
                   (maagaIla AMkxavar}na pauZo)
                   saatavaahnaaMnatar Aalaolyaa vaakxaTkx yaa rajakxtyaa_ GaraNyaanaohI marazI BaaYaolaa rajaaEa`ya idlaa. kxahI
                   naRpataIMnaI yaa BaaYaota Sabd saMpada inamaa_Na koxlaI. tyaamaQyao pa`varsaona (dusara) yaacao saotaubaMQa va ravaNavahao€ ho
                   pa`akRxta gaM`qa pa`isaÔ Aahota. maharaYT^I BaaYaasaaOYzva, maQaurtaa, SaalaInataa, maad_va AadI gauNaaMnaI pa`caur
  AsalyaamauLo AaÒ naaTkxkxaraMnaI taI pa`amauKyaanao s~aI-paa~aaMcyaa taaoMDI Gaatalyaacao jaaNavatao. jaOna Qaima_yaaMcao AarMBaIcao kxqaa-vaaD\:maya
  maharaYT^I BaaYaota haotao tyaamauLohI itacaa BaartaBar pa`saar haoNyaasa madta JaalaI. naMtarcyaa kxaLataIla mahanauBaava laoKakxaMnaI Aapalao sava_
  ilaKaaNa yaaca BaaYaota kxr}na itacaa laaOkxIkx maharaYT^abaahor vaaZivalaa.

  saatavyaa Satakxata hao{}na gaolaolyaa dNDI€ kxvaInao maharaYT^I pa`akRxtaabaÕla gaaOrvaaod\gaar
  kxaZlao Aahota. yaanaMtar Aalaolyaa pauYpadMta, rajaSaoKar, rajaa Baaoja AadI kxvaIMnaI
  maharaYT^I ApaBa`MSa BaaYaocaa vaapar koxlyaanaohI itacaa ivakxasa Jaalaa. mhNajaoca
  saatavaahna paUva_kxaLata saur} Jaalaolaa maharaYT^I pa`akRxta ApaBa`MSa BaaYaocaa ivakxasa yaadva
  kxaLata paUNa_tvaasa gaolaa AaiNa saMtaEa`I &aanaoSvar maa{}laIMnaI maharaYT^€ maMDLamaQyao Ea`I
  &aanaoSvarI saarKyaa AlaaOikxkx ga`MqaacaI rcanaa kxr}na maharaYT^I BaaYaovar kxLsa
  caZivalaa. yaaca BaaYaonao maharaYT^acao vaogaLopaNa jaaopaasaUna tyaacao ekxa AismataasaMppanna
  pa`adoiSakx GaTkxata mhNajaoca maharaYT^€ pa`doSaata r}paaMtar koxlao, ho ivaSaoYa haoya. marazI
  BaaYaomauLoca 1500 vaYaa_MhUna AiQakx kxalaakxrItaa maharaYT^ saMskRxtaIcao vaogaLopaNa,
  Aismataa, paRqagaatmataa jaaopaasalaI gaolaI. yaataca marazIcao maaozopaNa vasalao Aaho.

  marazI BaaYaocaa {dya AaiNa ivakxasa:

  BaaYaocyaa dRYTIkxaonaataUna ivacaar koxlyaasa BaartaIya BaaYaa yaa saMskRxta paasaUna ivakxisata Jaalyaa, Asao pa`arMBaI maanalao jaata Asao. taqaapaI
  pa`stauta isaÔaMta Aalaa kxalabaaHya Jaalaa AsaUna pa`tyaokx doSaalaa svata:caI ASaI ekx baaolaI, ekx BaaYaa haotaI. taI saMb aMiQata pa`adoiSakx
  naavaaMvar}na AaoLKalaI jaata haotaI. jasao magaQa maQyao baaolalaI jaaNaarI maagaQaI, maharaYT^ata maharaYT^I ikMxvaa marazI, iSavaaya SaaOrsaonaI,
  paOSaacaI AadI. yaa sava_ca pa`adoiSakx mhNajao pa`akRxta BaaYaa haota. kxalaaOGaata yaaMmaQyao Anaokx pa`vaah saamaIla Jaalao va ApaBa`MSa BaaYaocaa {dya
  Jaalaa.

  ApaBa`MSa BaaYaocyaa saatatyaanaMtar [savaI sana paUva_ saaQaarNata: paacavyaa ikxMvaa sahavyaa Satakxata ApaBa`MSa marazI, kxanaDI, taaimaLI AadI
  BaaYaaMcaa {dya Jaalaa, Asao AlaIkxDo maanalao jaatao. ApaBa`MSa BaaYaocyaa danalaata maaozËa pa`maaNaata saMSaaoQana Jaalao AsaUna {paraoWta
  isaÔaMtaalaa pauYTI imaLtao. qaaoDWyaata maharaYT^ ho marazIcao maahor haoya. maa~a ha pa`vaasa kxrNyaasa Anaokx SatakxaMcaa kxalaavaQaI jaavaa
  laagalaa ho inaiScata.
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  maharaYT^acaI duga_rtnao                                                   AMkx mao, 2012 (01/2012) | 15 |
  sava_maanyata: [savaIsana paUva_ itasa%yaa SatakxapaasaUna maharaYT^Icyaa (marazIcyaa) vaogaLopaNaacao Aistatva samakxalaIna BaaYaa, iSalaalaoKa,
  naaNaI, laaokxsaaihtya va laaokxsaMskRxtaI HyaaMmaQaUna jaaNavaU laagalao haotao. yaapaUvaI_cyaa kxalaKaMDavar pa`kxaSa TakxNyaasaazI maharaYT^ata
  Anaokx izkxaNaI {tKananao JaalaI, tyaaMmaQaUna tyaa samaajaacyaa BaaOitakx saMskRxtaIvar pa`kxaSa paDlaa taqaapaI tyaaMcaI BaaYaa va manaaovyaapaar
  yaaMvar mhNaavaa tasaa pa`kxaSa paDlaa naahI. jaaopaya_Mta eKaaÒa samaajaacaa manaaovyaapaar BaaYaocyaa maaQyamaataUna samajaU Sakxta naahI, taaopaya_Mta
  tyaa samaajaacao saaMskRxitakx vaogaLopaNa samajaNao kxzINa jaatao.

  saMskRxtaI mhNajao kxaya??

  maharaYT^ mhNajao marazI saMskRxtaI AsaNaa%yaaMcaa doSa. paNa saMskRxtaI mhNajao kxaya..?? eKaaÒa ivaiSaYT BaaOgaaoilakx vaataavarNaata
  SatakxanauSatakox isqaravalaolyaa samaajaanao pairsaraSaI saaQalaolaa saMvaad mhNajao saMskRxtaI haoya. yaa izkxaNaI sausaMvaad ha Sabd AtyaMta
  mahtvaacaa zrtaao. kxarNa maharaYT^ ha rakxT doSa, dgaDaMcaa doSa, taqaaipa taao Aamacaa doSa Aaho. Anya doSa BalaohI sauMdr AsataIla, paNa
  Aamacaa rakxT doSa Aamhalaa [taraMhUna inaiScataca ipa`ya Aaho€ ha sausaMvaad, BaaiYakx eoWya ha yaa sausaMvaadacaa paayaa haoya. marazI
  BaaiYakxaMcaa doSa taao maharaYT^, hI jaaNaIva jarI 12vyaa Satakxata inamaa_Na JaalaI AsalaI tarIhI itacaa AarMBa [savaI sana paUva_ itasa%yaa
  SatakxapaasaUna Jaalyaacao [itahasa saaMgataao. mhNajaoca marazI BaaYaocao maUL kxaya haotao, itacaa AspaYT Asaa vaapar kxLta-nakxLta
  koxvhapaasaUna saur} Jaalaa, yaacao &aana navyaa ipaZIlaa AsaNao Agatyaacao Aaho.

  (k`xmaSa:)

                                                                  | Anauraga vaOÒ |

baahubalaIcyaa paayaaMSaI marazItaUna kxaorlaolaa iSalaalaoKa
                                                                          
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
                                                        AMkx mao, 2012 (01/2012) | 16 |                                  paya_Tna maM~a                           raVkxI
     {ttama pa`taIcao T^okxIMga baUT - pa`tyaokx T^okxsaazI AavaSyakx AsaNaarI ekx
     mahtvaacaI vastaU. spaaoT_sa\ SaUja AaiNa igayaa_raohNaacyaa baUTamaQyao iBannataa Asatao.
     T^okxIMga baUT ho tyaa vaataavarNaasaazI mauÕama banavalao jaataata. Anaokxda dgaDaMvar
     {ttama pakxD GaoNaaro baUT Gasaa%yaavar inaYfxL zrtaata. tar Gasaa%yaa saazI caaMgalao
     zrNaaro baUT dgaDavar kuxcakxamaI. Aajakxala baajaarata pardoSaI kMxpanyaacao sava_
     izkxaNaI vaapartaa yaoNaaro baUT sahja {palabQa Aahota. AnaUBavaI igayaa_raohkxaMcyaa
     maaga_dSa_naaKaalaI GaaoTo JaakxNaaro {ttama baUT GaoNao koxvhahI caaMgalao. baUT ekx maapa
     jaasta maaoza Gyaavaa. tyaata jaaD maaojao vaapar}na taao Ga× kxrtaa yaotaao paNa baURT
     mauLata Ga× Gaotalyaasa taao ~aasadayakx hao{} Sakxtaao. baUT navaIna Gaotalyaavar qaaoDo
     idvasa vaapar}na tyaacaI savaya kxravaI va tyaanaMtarca taao igayaa_raohNaasaazI vaaparavaa.
     navaIna baUT lagaoca T^okxIMgasaazI vaapar} nayao.                                    BannaaT!                     vyaMgaica~a: BaTWyaa
                  AsaM vaaTtaMya kxI vaaT BaTkxlaolaa kxaoNaItarI T^okxr Aaho taao . . .‚
                                                                
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  kxaomala doSaa                                       AMkx mao, 2012 (01/2012) | 17 |


                 | maharaYT^acao rajyapauYpa - taamhNa |
                               maharaYT^ataIla eKaaÒa fuxlaacao naava saaMgaa AsaM
                               taumhalaa ivacaarlaM tar taumhI gaulaaba, jaasvaMd, maaogara,
                               camaolaI, jaa[_-jau[_, ASaI Anaokx naavao Gyaala. parMtau
                               maharaYT^ rajyaacao rajyafuxla/rajyapauYpa kxaoNatao?
                               AsaM jar taumhalaa ivacaarlaM tar taumhalaa tao na
                               saaMgataa yaoNyaacaI ikMxvaa taumacao {ttar caukxNyaacaI 100
                               TWkox Kaa~aI Aaho.
                               Asaao! kxaLjaI kxrNyaacaM kxarNa naahI kxarNa yaa
                               pa`Snaacao {ttar AamhI taumhalaa KaulaaSaasah yaoqao
                               doNaar Aahaota. tar Aapalyaa maharaYT^ rajyaacyaa
                               rajyapauYpaacao naava Aaho taamhNa€. haoya taamhNa! taumhI
                               ho naava eokxlaM doiKala naahI yaacaI Aamhalaa Kaa~aI
                               Aaho. kxarNa jao Aamhalaa kxQaI iSakxvalaM, daKavalaMca
                               gaolaM naahI tyaacaI maaihtaI AsaNyaacaI ApaoXaa kxrNaMhI
                               caukxIcaM Aaho.
                                laVgasTao_imayaa€ yaa Saas~aIya naavaanao AaoLKalao
                               jaaNaara taamhNa ha sapauYpa vaRXa Aaho. taamhNaacao fuxla
                               taamaNa, baaoMd`a, bauMd`a [tyaadI naavaanaohI AaoLKalao
                               jaatao. kxaokxNaata maaoza baaoMDara€ mhNaUna ho JaaD
                               AaoLKalao jaatao. BarpaUr paaNaI imaLNaa%yaa pa`doSaata ho
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  kxaomala doSaa                                                            AMkx mao, 2012 (01/2012) | 18 |
    fuxlaJaaD saapaDtao. tyaamauLo kxaokxNaata nadI naalyaaMcyaa kxazavar, baMgaala, Aasaama, myaanamaar, diXaNa Baarta, AMdmaana inakxaobaar
    AaiNa Ea`IlaMkxa yaoqao ho fuxlaJaaD idsaUna yaotao. maULcao {paKaMDataIla ho fuxla Aapalyaa laavaNyagauNaaMmauLo yauraopa-AmaoirkoxtahI paaocalao
    Aaho.
    ipavaLsar, kxrDËa rMgaacyaa gauLgauLIta fxaMÒa, KaaoD, tyaacyaa paataL saalaIMcao paapaud`o gaLUna tyaaizkxaNaI ifxkxT rMgaacao ca×o
    paDlyaasaarKao idsatao. tyaamauLo tao saaQaarNa paor}cyaa JaaDapa`maaNao vaaTtaata. laaMba laMbagaaola, maaozI, saaQaI paNa Taokxdar paanao var
    gaDd ihrvaI tar Kaalacyaa baajaUsa ifxkxT Asataata. ihvaaLËataIla paanagaLIta taI taaMbaUsa haotaata. paanagaLItahI ho JaaD saMudr
    idsatao.
    vasaMta PtaUcyaa saur}vaataIlaaca navaI paalavaI fuxTU laagatao. paalavaIsaaobataca ikxMvaa maagao pauZo fuxlaaMcaa bahr saur } haotaao. fuxTBar laaMbaIcao
    fuxlaaoro fxaMÒacyaa SaoMDËalaa fuxTtaata. jaaMBaLËa rMgaacaI manaaoharI fuxlao KaalaUna var {malata jaaNaarI AitaSaya doKaNaI idsataata.
    foxba`uvaarI tao maaca_ maihnyaata yaa JaaDalaa bahr yao{} laagataao AaiNa AgadI eipa`la tao jaUna maihnyaaMtaIla rNarNatyaa {}nhatahI ho
    fuxla Aapalao laXa vaoQaUna GaotalyaaiSavaaya rahta naahI. paUNa_ vaaZ Jaalyaavar 6-7 saoMTImaITr vyaasaacao haoNaaro ho AakxYa_kx fuxla 6-7
    paakxLËaMcao banalaolao Asatao. kxatarlaolao, JaalarI saarKao ikMxvaa cauNaIdar paakxLËa talama maKamalaIsaarKyaa Asataata. jaaMBaLËa
    rMgaaMcyaa CTaMmaQyao paakxLËa AaiNa tyaaivar}Ô rMgaaMcao ipavaLo 20 paoXaa AiQakx AsaNaaro pauMkoxsar ASaI AsaNaarI rMgasaMg ataI ho yaa
    fuxlaacao vaOiSaYTË. parMtau yaa JaaDacyaa laakxDacaahI baaMQakxamaamaQyao pauYkxL {payaaoga koxlaa jaataao. majabaUtaImaQyao AaiNa iTkxa{}
    paNaamaQyao saagaacyaa laakxDaSaI yaa JaaDacao laakUxD spaQaa_ kxrNaaro Aaho. tasaoca taapa Aalyaasa yaa JaaDacyaa saalaIcaa kxaZa kxr}
    na idlyaasa Aarama paDtaao.

saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  kxaomala doSaa         AMkx mao, 2012 (01/2012) | 19 |
                          
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                     AMkx mao, 2012 (01/2012) | 20 |
                          | iSavaajaI T^ola - GanagaD duga_paUjaa |
  kxala dupaarI (25 foxba`uvaarI, 2012) baraobbar caarlaa ikxllyaavar inaGaayacaM, AsaM mhNataa mhNataa saha kxQaI vaajalao tao kxLlaMca naahI.
  baraobar yaoNaara Aamacaa ekx maOtar AyatyaavaoLI [cakxlaa. paNa maaJyaasaazI iSavaajaI T^olacaa ha vaaiYa_kx kxaya_k`xma mhNajao paMZrIcyaa
  vaarIsaarKaa KaraoKarcaM pauNyaacaM saMicata kxr}na doNaara, mhNaUna vana maVna AamaI_ iJaMdabaad, iSavaajaI maharaja kxI jaya‚ ASaI GaaoYaNaa
  kxr}na maI ekxdacaa inaGaalaao.. GanagaD mhNajao yaokxaolyaacyaa ikxllyaavar.. ha ikxllaa pauNao -taamhINaI GaaTataUna 69 ik.maI. var
  laaoNaavaLËakxDo jaayalaa jaao fxaTa fuxTtaao, itakxDnaM Aata 18 ik.maI var Aaho. Aataa taamhINaI GaaT Aamacaa sava[_caa, inatyaacaa
  AaoLKaIcaa Jaalaolaa AsalyaamauLo ikxttaIhI AMQaar Asalaa tarI taaoca saaobataIlaa AsalyaasaarKaa Asataao. tyaamauLo laaoNaavaLa
  fxaTËapaya_Mta jaa[_staaovar maamalaa ibanabaaoBaaT haotaa. (rstaa KaDtar, hao! KaDtarcaM, Asalaa tarIhI..)

  fxaTËavar Aata vaLNaar taovaZËata, calaa hao kxakxa..‚ ASaI haLI eokUx AalaI. maI mhTlaM, ra~aIcyaa inabaID AMQaarata, BaTjaIcyaa
  D^osavar nasataanaahI ha majala vaiLKaNaara kxaoNa Aalaa?‚ paNa Aamacyaa gaaDIvar baaMQalaolyaa koxLIcyaa KaMuTaMcaa taao pa`taapa haotaa, ho
  malaa tao daoGao javaL yao[_paya_Mta caTkxna laXaata AalaM.. taohI T^olacaca vaarkxrI.. maIhI mhTlaM calaa saaobata JaalaI yaa jaMgalavaaTovarcaI. paNa
  kxahI vaoLataca daoGaojaNa kxa kxaoNa jaaNao ekxdma jaaorata pauZo inaGaUnaca gaolao. maI maaganaM jaaorata haVna_ibana dotaaoya.. paNa gaayaba Jaalao tao.
  naMtar kxahI vaoLanao malaa saaXaatkxar jaahlaa, kxI tao jaaorata inaGauna gaolaolao nasaUna maIca AMmaL hLuhLU caalalaaoya. kxarNa AamacaI
  CaoTËa caakxaMcaI gaaDI.. haoMDa AViWTvaa..! rstyaalaa KaDbaDIta paNaa jaovaZa, taovaZIca vaaLUhI sauTlaolaI.. tyaabaraobar gacca AMQaar..
  maaJaa spaID vaIsapaya_Mta kxQaI KaalaI Aalaa, malaaca kxLlaM naahI. vaaLUvar hI€ gaaDI Gasartao‚.. naavaacaI ekx Anaaimakx BaItaI paUvaI_
  ekxdaona iSarsaaYTaMga namaskxar Gaatalaolao Asalyaanao manaata [takxI Kaaolavar r}jalaI Aaho, kxI vaaLU maaJyaa AaQaI gaaDIlaa idsatao,
  AaiNa AapaaoAapa vaoga kxmaI haotaao. maga maI naohmaIcaa {paaya koxlaa. baraobar Gaotalaolyaa paanaaMcyaa cavaiDtalaM ekx paana laavalaM€ AaiNa
  kxanaata gaaDIcyaa spaID [taWyaaca maMd Aavaajaata AamacaI ASyaa vaaTovarcaI AavaDtaI sardarI baogama maQalaI gaaNaI laavalaI. rstyaamauLo
  gaaDIcyaa icapaLËa vaajata haotyaaca, tyaabaraobar ho Bajana laavalaolaM Asalyaanao maaJaI ekxidMDI yaa~aa pauZo inaGaalaI. rstaa caukxayacaI
  iBataI navhtaIca kxarNa iSavaajaI T^olacyaa iSalaodaraMnaI laavalaolao baaoD_ AitaSaya baraobar Asataata.

  maQao kxahI izkxaNaI rstaa yaa sarkxarvar Asaa {KaDlaa haotaa, kxI jyaacaM naava tao... nausataI maataI AaiNa dgaDgaaoTËaMcaI layalaUT
  JaalaolaI.. rstaa naWkxI kuxzaya..? hoca kxLta navhtaM. tyaamauLo itaqao kxahI kxaL AapaulaI vaaT naWkxI kxaoNataI? saaMgaavayaasa ekxhI naa
  saaMgaataI‚, ASaI maaJaI gata JaalaI vataI KarI, paNa AMQaarrstao vahataukx AatmaanauBaavaanausaar – ijaqao JaaDI maLlaolaI idsaola, itaqaUna
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                     AMkx mao, 2012 (01/2012) | 21 |


  gaaDI laa[_T ifxrvata damaTavaI – rstaa AapaNahUna idsataao€ hI {WtaI fxLalaa AalaI, AaiNa Azra ikx.maI. saazI savvaa taasaaMcaM maaolaM
  maaojaUna maI eokxaolao€ gaavaI gaDpaayaqyaalaa ra~aaO 09:15 laa DorodaKala Jaalaao.

  iSavaajaI T^olacao saMsqaapakx, AaQaar Asao sava_kxahI Asalaolao Aamacao XaIrsaagar sar yaaMnaI naohmaIpa`maaNao Agatyaanao maaJaI pauZIla saaoya
  taatkxaL laavaUna idlaI.. ra~a fxar JaalaolaI nasalaI tarI maI ra~aIcyaa maanaanao fxarca Jaalaolaao€ haotaao, tyaamauLo maI lagaoca jaovaNa {rkUxna,
  {tarlaao haotaao tyaa KaaolyaaMcyaa baahor, AaosarIvar vaa%yaalaa paqaarI TakUxna pasarlaaosauÔa.. sakxaLI 6 vaajataa {za{}z JaalaI AaiNa
  AaMGaaoL, caha [tyaadI Aavar}na maI Aamacyaa naohmaIcyaa Qaaotar {parNaM D^osavar Aalaao.. AaiNa gaDavar inaGaNyaacaI vaaT baGaayalaa
  laagalaao..

  gaolaI taIna vaYao_ maI iSavaajaI T^olacyaa yaa duga_paUjaa AiBayaanaacaa ekx Baaga Jaalaolaao Aaho. gaolaI paMQara vaYao_ hI saMsqaa ha duga_ivakxsanaacaa
  ekx AitaSaya {payauWta kxaya_k`xma yaSasvaIpaNao rabavata Aaho. hI saMsqaa drvaYaI_ ekx gaD dttakx.. haoya dttakxca Gaotao AaiNa maga vaYa_Bar
  gaDavarcaI sagaLI DagaDujaI, raopaIMga, paaNyaacyaa TaWyaa saafx kxrNao, sau -riXata kxrNao, paaya%yaa dur}sta kxrNao, AavaSyakx AaiNa SaWya
  taoqao navyaa banaivaNao.. ASaI Anaokx kxamao AcaaT AaiNa ABaMga inaYzonaI kxrta Asatao. AaiNa ho sagaLM kxama caalataM tao kuxzohI
  jaaihratabaajaI na kxrtaa, laaokxaMnaI, kxama AaiNa hI gaDkxaoTaMpa`taI AsalaolaI mamataa, inaYza paahUna, AapaNahUna idlaolyaa vaga_NaItaUna.. yaa
  iSavaaya jaao zrlaolaa Kacaa_caa maaoÛa Baaga Asataao, taao iSavaajaI T^olacao saBaasad svata:cyaa iKaSaataUna paUNa_xkxrtaata.. yaa kxamaatalaa
  Aaiqa_kx Baaga€ maI mauÕama AaQaI saaMigatalaa, kxarNa iSavaajaI maharajaaMcaM naava Gao{}na rajakxarNa kxrNaa%yaa, sattaovar yaoNaa%yaaMnaI hI
  kxamaM kxrNaM (Aaiqa_kxdRYTËa) KarMtar ikxttaI saaoppaM, paNa ijaqao rajakxIya mailada imaLta naahI, itaqao hI laaokMx kxQaI ZMukUxnahI baGata
  naahIta.. ASyaa pairisqataIta yaa saMsqaonao yaoNaara paOsaa AaiNa XaIrsaagar saraMcyaa AfxaT maVnaojamaoMT maQaUna drvaYaI_ vaaZtyaa saMKyaonao
  jamaNaarI kxaya_kuxSala laaokx.. evaZËa baLavar Aapalyaa iSavabaacyaa yaa maharaYT^atalao paMQaragaD Aaja yaoNyaalaayakx, rahNyaajaaogao
  koxlaolao Aahota...

  vaYa_Bar KapaUna DagaDUjaI koxlaolyaa ASyaa pa`tyaokx gaDavar foxba`uvaarIcyaa SaovaTcyaa rivavaarI satyanaarayaNa Asataao.. AaiNa XaIrsaagar
  saraMcyaa ekxa Sabdavar vaya vaYao_ 7 tao 70 caI Anaokx maMDLI hjaorI laavata Asataata.. ha ekx rivavaar mhNajao vaYa_Bar koxlaolyaa maohonataIcaa
  KaraKaura laaokxapa_Na saaohLaca Asataao.. gaDavar satyanaarayaNa kxrNyaacyaa inaimattaanao yaa saaohLËacaa ekx CaoTasaa Baaga haoNyaacaM
  Baagya malaa imaLalaM.. ervhI gaDaMvartaI mauÕama ifxrayalaa jaaNaa%yaapaOkxI kxahI maI navho. paNa yaa saMGaTnaocaI iSasta, ijaÕ, icakxaTI AaiNa
  kxamaavarcaI ABaMga inaYza ASaI kxahI vaoD laavaNaarI, JapaaTUna TakxNaarI Aaho kxI ekxda jaao iSavaajaI T^olalaa Aalaa, taao iSavaajaI
  T^olacaaca Jaalaa€ Asao baolaaSakx samajaavao.. ASyaa inaYzavaMta saMGaTnaolaa, saMsqaolaa, kuxTUMbaalaa maaJaa saadr pa`Naama...

                                                                 | paraga idvaokxr |
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa     AMkx mao, 2012 (01/2012) | 22 |
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa         AMkx mao, 2012 (01/2012) | 23 |
Ea`I. paraga idvaokxr - paUjaa kxrtaanaa      Ea`I. imailaMd XaIrsaagar
                               
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  saHyaad`I {pak`xma                                                            AMkx mao, 2012 (01/2012) | 24 |


                                | yaa maihnyaataIla {pak`xma |
                 | igayaa_raohNa ija&aasaa - saahsa iSabaIr |
   idnaaMkx 25 tao 27 mao, 2012
   kxaya_k`xma:
   saahsa:   raVkx Wlaa[_mbaIMga, rVpailaMg a, Flaa[_Mg a fxaVWsa, bamaa_ iba`j a,
   Ba`maMt aI: Ea`IvaQa_na va manarMjana baalaoikxllao, {dyasaagar talaava, mahadova maMidr AaiNa
         rajamaacaI ga`amasahayya {pak`xmaalaa BaoTI doNao
   SaOXaiNakx: igayaa_raohNaacaI pa`aqaimakx maaihtaI, tyaasaazI laagaNaaro saaihtya va tyaaMcaa
         {payaaoga, daorgaazI va tyaaMc ao {payaaoga, yaaivaYayaI pa`atyaiXakxaMsah vyaaKyaana,
         iSabaIrataIla KaoL, T^oj arhMT
   iSabaIradrmyaana ‘igayaa_raoh Na ija&aasaa’ hI maaga_dSa_kx pauistakxa sahBaagaIMnaa ivanaamaulya vaaTNyaata yao[_la.

   sqaL - rajamaacaI ikxllaa, ijalha pauNao
   vayaaom ayaa_da - 16 tao 35 vaYao_ | iSabaIrSaulkx - 2500 r}payao
   kVxmpasaazI naaoMdNaIcaI AMitama taarIKa : 20 mao, 2012

   AiQakx maaihtaI va sahBaagaasaazI saMpak_ x:
   {tkxYa_ erMDkxr (mauMba[_) - 9930609990 / 9833588350
   Anauraga vaOÒ (pauNao) - 9028094254

   tasaoca foxsabaukxvarIla ‘raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba’ yaa Aamacyaa paanaalaa taumhI BaoT do{} Sakxtaa

   https://www.facebook.com/rockclimbersclub


 yaoqao pa`isaÔ haoNaa%yaa sava_ {pak`xmaaMmaQyao sahBaagaI haoNyaasaazI kRxpayaa saMsqaocyaa sadsyaaMSaI mauMba[_saazI - 9930609990 / pauNao saazI - 9028094254
 yaa Ba`maNaQvanaI k`xmaaMkxavar kxmaItakxmaI 5 idvasa AaQaI saMpak_x saaQaavaa. saMsqaocyaa saBaasadaMsaazI pa`vaoSaSaulkxamaQyao 10 TWWyaaMcaI saUT Aaho HyaacaI naaoMd
 GyaavaI. pa`vaoSa Saulkx Aagaa{} jamaa koxlyaaiSavaaya tasaoca AavaSyakx saaihtya saaobata AaNalyaaiSavaaya sahBaagaacaI Kaa~aI dotaa yaoNaar naahI yaacaI naaoMd GyaavaI.
                                                               | raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba |
                                                                                
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  paiva~a doSaa                                                         AMkx mao, 2012 (01/2012) | 25 |


                   | homaaDpaMqaI vaOBava - kxaopaoSvar (iKa`d`apaUr) |
                        sqaL : iKad`apaUr | pairsar : iSaraoL | ijalha : kxaolhapaUr
  kxahI sqaLo ASaI Asataata kxI jyaaMnaa BaoT idlyaanaMtar taumhalaa tyaa sqaLacaa maaoh paDtaao. manaata pa`Sna paDtaao kxI Hyaa sqaLaivaYayaI
  malaa AaQaI kxa maaihtaI imaLalaI naahI? kxaolhapaUr ijalHyaataIla iKad`apaUr yaoqao kRxYNaa nadIkxazI vasalaolaM Ea`I kxaopaoSvar maMidr ho
  ASaaca sqaLaMpaOkxI ekx Aaho.
  [.sa. 1000 tao 1350 ha yaadvaaMcyaa kxarikxdI_caa vaOBavaSaalaI kxalaKaMD. yaadvaaMcao mauKya pa`Qaana haotao homaaDpaMta€. ho ekx ivaÓana
  vaastauivaSaard haotao. tyaaMnaI baaMQalaolaI ikxMvaa tyaaMcyaa sqaapatyakxlaocyaa AaQaaravar baaMQalaolaI maMidro homaaDpaMq aI maMidro mhNaUna AaoLKalaI
  jaataata. homaaDpaMqaI SaOlaIcaI maMidro sava_~a AaZLtaata.
  iKad`apaUrcao kxaopaoSvar maMidr ho yaaca homaaDpaMqaI vaastaukxlaocaa ekx AjaaoD namaunaa Aaho. saMpaUNa_ maMidravar kxaorIva kxama ho homaaDpaMqaI
  maMidraMcao AaNaKaI ekx vaOiSaYTË Aapalyaalaa kxaopaoSvar maMidratahI paahayalaa imaLtao. mauKya pa`vaoSaÓaranaMtar nagaarKaanaa laagataao.
  pa`vaoSaiBaMtaIvarIla daona dgaDI httaI Aapalao svaagata kxrta Aahota Asao vaaTtao. taarkxakRxtaI AsaNaa%yaa Hyaa maMidracao pa`vaoSaÓar ekxa vaoLI
  ekx vyaiWta Aata jaa{} Sakoxla evaZËaca r}MdIcao Aaho. ekxa maaozËa AKaMD iSalaolaa kxaor}na AÛocaaLIsa staMBaaMcyaa AaQaaranao maQyaBaagaI
  Kaulao AsaNaaro gaaola Cta baaMQalao Aaho. haca svaga_maMDpa. maQyaBaagaI AsaNaa%yaa svaga_maMDpaalaa ya&amaMDpa AsaohI saMbaaoQalao jaatao.
  ya&amaMDpaacyaa gaaolaakxar CtaaKaalaI na{} ga`haMcyaa na{} kxlaakRxtaI ivalaaoBanaIya Aahota. sava_ staMBaaMvarIla kxaorIvakxama ekxaca saacyaataUna
  kxaZlyaapa`maaNao ekxsaMQa va saubakx Aaho. dgaDalaa idlaolaI cakxakxI, tyaata Aapalao pa`itaibaMba idsaola ASaI sauroKa Aaho . yaa svaga_maMDpaacao
  {GaDo Cta, ya&aataIla haoma-hvanaacyaa saimaQaaMcao QaUr inaGaUna jaaNyaasaazI zovalao Aaho. yaa iCd`amauLo gaavaacao mauL naava iCd`apaUr haotao
  parMtau pauZo tyaacaa ApaBa`MSa hao{}na tao iKad`apaUr Jaalao Asao maanalao jaatao.
  svaga_maMDpaanaMtar AapaNa saBaamaMDpaata pa`vaoSa kxrtaao. dgaDI staMBaavar KaaobaNaI kxaMgaarIcyaa saaHyaanao saMQaI saaQalaolao kxlaatmakx Cta Aaho.
  yaa dalanaasa saha iKaDWyaa AaiNa taIna drvaajao Aahota. saBaamaMDpaacyaa maQyaBaagaI gaaolaakxar iSaLa Aaho. var kxmaLacyaa Aakxaracao
  sauMdr naXaIkxama manaalaa BaurL paaDtao. maMDpaacyaa staMBaaMvar ramaayaNa, mahaBaarta va pa`cailata kxqaaMvar AaQaairta sau roKa kxaorIvakxama
  AaZLtao. paanaa-fuxlaaMcao naXaIkxama, nata_kxI, dovadovataa yaaMcyaa iSalpakxlaonao naTlaolao ho dalana AtyaMta Apa`itama Aaho.
  yaanaMtar mauKyaBaaga mhNajaoca gaBa_gaRh Aaho. jaya-ivajaya yaa daona ÓarpaalaaMcyaa maUita_MnaI gaBa_gaRhacaa dSa_naI Baaga sajalaa Aaho. saQyaa
  maa~a tyaataIla ekxca Óarpaala iSallakx rahIlaa Aaho. mauKyadrvaajyaacyaa paayaqyaaSaI kxasava va baajaUlaa iBaMtaIMvar yaXa yaiXaNaIMcao dSa_na
  GaDta Asataanaaca AapalaI najar iKaLtao taI maa~a diXaNaaiBamauKaI gaaBaa%yaataIla iSavailaMgaavar. ikxMicata taaMbaUsa rMgaacyaa yaa iSavailaMgaacaI
  SaaLUMKaa maa~a kxaLI Aaho. saMpaUNa_ maMidr dgaDI Asalyaanao gaaBaa%yaataIla vaataavarNa qaMDgaar Asatao. gaBa_maMDpaacyaa dalanaata taIna lahana
  kxmaanaI Aahota parMtaU tyaataIla isahaMsanaaMvar maa~a Aaja maUita_ idsata naahIta.
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  paiva~a doSaa                                                      AMkx mao, 2012 (01/2012) | 26 |
  yaa maMidrata pa`acaIna BaaYaotaIla ekx AnaakxlanaIya iSalaalaoKahI Aaho. yaadva sama`aT isaMhaNa dova yaanao iKad`apaUrcyaa laZa[_ta maaoza ivajaya
  imaLvaUna yaa maMidracaa ijaNaao_Ôar koxlaa AaiNa maMidracyaa Kacaa_saazI kuxDladamavaaD€ naamakx dana idlao. tyaacaa {llaoK a yaa
  iSalaalaoKaata Aaho Asao taoqaIla vaaTaDo saaMgataata.
  saMpaUNa_ maMidr 108 gajapaIzaMvar ivarajamaana Aaho. httaIMcyaa var raMgaota kxaorlaolyaa dova-dovataa, yaXa-yaiXaNaI [tyaadI kxaorIvakxama
  maaohkx idsatao parMtaU KaalaIla httaIMcaI AaoL maa~a AKaMD ASaI imaLta naahI. taLataIla gajapa×Ikoxvar 8-10 fuxTavar Anaokx nata_kx,
  nata_kxI, vaadkx, saOinakx yaaMcyaa iSalpaaMcaI mauWta {QaLNa iSalpakxaranao koxlaI Aaho. saMpaUNa_ maMidr paahtaanaa tatkxalaIna vaastaukxlaa,
  Qaaima_kx, saaMskRxitakx parMpara, rajao -sama`aTaMcaa vaOBavaSaalaI kxalaKaMD, tyaaMcaI kxlaasaWtaI, iKad`apaUrmaQaIla yaa kxaopaoSvar maMidramauLo
  Aapalyaa manaamaQyao AQaaroiKata koxlao jaatao.


    kxsao jaala: kxaolhapaUr tao iKad`apaUr AMtar saaQaarNa 62 ikx.maI. tar iSaraoL (taalaukxa) tao iKad`apaUr AMtar 16 ik.maI. Aaho.
    kxaopaoSvarlaa jaaNyaasaazI pauZIla taIna maaga_ vaapartaa yaotaIla:
    kxaolhapaUr - pa×NakxaoDaolaI - hupaarI - roMDL - raMgaaoLI - iKad`apaUr
    kxaolhapaUr - [calakxrMjaI - iSarDvaD - Abdula laaT - hrvaaD raoD - iKad`apaUr
    kxaolhapaUr - Qama_nagar - iCpa`I - SaahU nagar - iSaraoL - narsaaobaacaI vaaDI - kuxr}MDvaD - saOinakx TkxLI - iKad`apaUr
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  paiva~a doSaa         AMkx mao, 2012 (01/2012) | 27 |
                          
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  Albama             AMkx mao, 2012 (01/2012) | 28 |

| rajamaacaI |           saaOjanya: pa`ivaNa navalao
                          
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  AaDvaaTa                                                          AMkx mao, 2012 (01/2012) | 29 |


                          | caZa[_ JauMjaar taaorNyaacaI |
  parIXaa saMpalaI haotaI. kVxmaorahI hataaLlaa navhtaa baroca idvasa mhNaUna Garabaahor kuxzotarI jaayacaM zrvalaM. maI AaiNa maaJaa ima~a gaaOrva,
  AamhI taaorNaa ikxllyaalaa jaayacaM zrvalaM. taSaI fxarSaI paUva_tayaarI na kxrtaaca AamhI sakxaLI 06.15 laa Garabaahor paDlaao. isaMhgaD
  raoD – KaDkxvaasalaa – paabao GaaT Asao maaga_k`xmaNa kxrtaanaa paabao GaaT saMpaayacyaa AaQaI ekxa izkxaNaI fxaoTaoga`afxIsaazI jara qaaMbalaao.
  itaqaUna Apa`itama najaara idsata haotaa. baGaavaM itakxDo saHyaad`Icyaa raMgaaca raMgaa pasarlaolyaa haotyaa. QaukMx AsalyaamauLo jaimanaIvar tyaacaI
  daT caadrca jaNaU pasarlaI haotaI. tyaata saUyaa_caI caahUla laagalyaamauLo ivarL haota jaaNaara taao Baaga mastaca idsata haotaa. iXaitajaacyaa
  ekxa Taokxalaa gaDaMcaa rajaa rajagaD laXa vaoQaUna Gaota haotaa tar dusa%yaa baajaUlaa taaz maanaonao taaorNaa Aamacyaasamaaor {Baa haotaa. fxaoTao
  kxaZUna Jaalyaavar AamhI taaorNyaacyaa paayaqyaaSaI AsaNaa%yaa vaolho gaavaakxDo maaga_sqa Jaalaao. saaQaarNa 20 imainaTaMta AamhI taoqaUna
  taaorNyaajavaL paaohaocalaao.

  taaorNaa ha C~apataI iSavaajaI maharajaaMnaI svarajyaata saamaIla koxlaolaa paihlaa ikxllaa. taaorNyaalaa tyaacyaa AvaaZvya AakxaramauLo
  pa`caMDgaD AsaohI naava Aaho. pauNyaacyaa diXaNaosa taaorNaa AaiNa rajagaD ASaI ikxllyaaMcaI jaaoDgaaoLI Aaho. vaolho gaavaata rahNyaa
  jaovaNaacaI saaoya sahja haotao. gaavaacyaa maagaoca taaorNaa tyaacaa pa`caMD Aakxar Gao{}na {Baa Aaho. ikxllyaakxDo taaoMD kxr}na {Bao raihlao
  Asataa {javaIkxDo saaoMDovar}na jaaNaarI vaaT Aapalyaalaa qaoT taaorNyaavar Gao{}na jaatao. rajagaD ikxllyaakxDUna taaorNyaavar yaoNaarI
  dusarI vaaT Aaho. rajagaD-taaorNaa yaaMnaa jaaoDNaa%yaa DaoMgarsaaoMDovar}na Aapalyaalaa taI taaorNyaacyaa bauQalaa maacaIta AaNaUna saaoDtao.

  nyaaharI kxr}na saaQaarNapaNao 9 cyaa saumaarasa AamhI gaD caZayalaa saur}vaata koxlaI. saur}vaataIsa fxsavyaa vaaTaMvar}na caukxlyaanao qaaoDo
  {SaIraca AamhI taaorNyaacyaa maLlaolyaa paayavaaTolaa laagalaao. jaataanaa vaaTota maaihtaI dSa_ivaNaara fxlakx laagalyaasa samajaavao AapaNa
  AcaUkx vaaTovar Aahaota.

  [qaUna qaaoDa caZa[_caa rstaa saur} haotaao. Hyaa dmaivaNaa%yaa rstyaavar SaaMtapaNao caalata raihlyaasa jaasta qakxvaa yaota naahI. saaQaarNapaNao
  taasaBar caalalyaavar AapaNa ikxllyaacyaa {javaIkxDIla DaoMgarsaaoMDovar yao{}na paaohaocataao. hI vaaT barIca sarL AaiNa sapaaT Aaho. yaa
  Baagaata masta vaaradoKaIla vaahta Asataao. daonhI baajaUMnaa Kaaola drI AaiNa samaaor taaorNaa ikxllaa Asao dRYya paahta AapaNa caalata
  Asataao. {javyaa baajaUlaa drIta idsaNaara gauMjavaNao QarNaacaa jalaaSayahI sauroKa dSa_na dotaao. ekUxNaca mana pa`sanna kxrNaaro dRYya yaoqaUna
  idsata rahtao. tyaata qaMDgaar vaahNaa%yaa vaa%yaacaI saaqa mhNajao Apa`itama AnauBavaca.
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  AaDvaaTa                                                          AMkx mao, 2012 (01/2012) | 30 |

  yaoqaUna pauZo qaaoDa AvaGaD Tppaa Aapalyaasamaaor yaotaao. ekxa baajaUlaa Kaaola drI AaiNa var jaaNaarI dgaDQaaoMDËaMcaI vaaT, AaQaarasaazI
  laaoKaMDI gaja GaalaUna Aapalao svaagata kxrtao. (AaQaarasaazI ho gaja na pakxDlaolao koxvhahI caaMgalao kxarNa tao Aataa DLmaLIta Jaalao
  Aahota.) koxvaL 5-10 imanaITaMcaa ha Tppaa paar koxlaa kxI AapaNa ikxllyaata paaohaocataao. yaoqaUna paaca imainaTaMtaca Aapalyaalaa taaorNyaacyaa
  ibanaI drvaajyaacyaa paaya%yaa laagataata. yaa paaya%yaa caZUna AapaNa ibanaIdrvaajyaataUna pa`vaoSa kxrtaao. tyaapauZo lapaivalaolaa kxaozI drvaajaa
  dSa_na dotaao. ASaI daona drvaajyaaMcaI maailakxa paar kxr}na AapaNa ikxllyaata paaohaocataao. [qaUna sarL vaaTonao AapaNa taaorNyaacyaa maoMgaa[_
  dovaI maMidrakxDo paaohaocataao. tar DavaIkxDUna jaaNaarI vaaT JaMujaar maacaIkxDo Gao{}na jaatao. JaMujaar maacaIcaM baaMQakxama naavaapa`maaNaoca
  JaMujaar€ SaaoBaUna idsataM. yaa rstyaavar sadrocao {Ôvasta AvaSaoYa Aahota. maoMgaa[_ maMidrakxDo caZ AsaNaa%yaa vaaTota paaNyaacao ekx Takox
  laagatao. pauZo hI vaaT maMidralaa maagaUna vaLsaa GaalaUna maMidrasamaaor yaotao. maoMgaa[_ hI ikxllyaacaI gaDdovataa. yaa maMidrasamaaorca
  taaorNaoSvaracao AtyaMta dyanaIya Avasqaota AsaNaaro maMidr Aaho. jyaa izkxaNaI svarajyaalaa paihlao Qana saapaDlao, tyaa jaagaovarcyaa
  maMidracaI hI Avasqaa paahUna KaUpa vaa[_T vaaTtao. tyaa samaaor kxahI GaraMcao AvaSaoYa Aahota.

  tyaanaMtar sarL jaaNaarI vaaT kxaokxNa drvaajyaakxDo Gao{}na jaatao. kxaokxNa drvaajaa AajahI {}na vaara paavasaacaa maara Kaata
  dNakxTpaNao {Baa Aaho. yaacyaa AilakxDcyaa baur}jaacaa Baaga ZasaLlaa Aaho. yaoqaUna hvaamaanaanao saaqa idlaI tar rajagaD, rayagaD,
  ilaMgaaNaa, isaMhgaD, paurMdr Asaa ivaistaNa_ najaara idsataao. yaa izkxaNaI qaaMbaUna AamhI fxaoTaoga`afxI koxlaI. [qaUna pauZo jaaNaarI vaaT bauQalaa
  maacaIkxDo jaatao. maacaIvar idsaNaara sarLsaaoT bauQalaa idsaayalaaca jabardsta vaaTtaao. yaa KaalaUna jaaNaarI vaaT DaoMgarsaaoMDonao
  rajagaDacyaa saMjaIvanaI maacaIvar jaatao. bauQalaa maacaIvar sauÔa sadr, maharvaaDa, kxahI GaraMcao AvaSaoYa Aahota. yaa maacaIvar gaDacyaa
  Taokxalaa icalaKataI baur}jadoiKala Aaho.

  Aamhalaa vaoLocaI mayaa_da haotaI tyaamauLo AamhI ikxllyaacaa {va_irta Baaga na paahtaa gaD {tarayalaa saur}vaata koxlaI. yao taanaasauÔa hvaota
  gaarvaa Asalyaanao gaD {tarayalaa dID taasa paurosaa Jaalaa. KaalaI gaavaataIla taaorNaa ivahar {pahargaRhata ekxdma marazmaaoLËa paÔtaIcao
  Kaasa BaakxrI AaiNa vaaMgyaacyaa BaajaIcao jaovaNa jao{}na AamhI pauNyaacyaa vaaTolaa laagalaao.

  ha To^kx jarI javaLcaaca Asalaa tarI taovaZaca Aavhana doNaara AaiNa caZa[_caa haotaa. yaa T^okxmaQyao XaNaaXaNaalaa jaaNavalaolaI gaaoYT
  mhNajao inasagaa_caI SaaMtataa AaiNa tyaacyaaSaI ekxr}pa haota jaaNaaro Aapalao mana. hLUca haoNaara paXyaaMcaa ikxlaibalaaT, eKaaÒa pa`aNyaacaa
  Aavaaja.. SahrapaasaUna jara dUr Aalyaavar Aapalao mana Hyaa gaaoYTIMSaI ekxr}pa haota jaatao. parta jaataanaa laaokxaMkxDo Aapalyaalaa idsaola
  AsaM kxahI nasataM paNa manaata maa~a AapaNa KaUpa kxahI Gao{}na jaata Asataao. eKaaÒa inavaaMta XaNaI ekxTo Asataanaa HyaatalaIca eKaadI
  gaaoYT Aazvatao maga mana nakxLtaca baaolaUna jaataM Aro vaoDËa, nausataa basalaayasaM kxaya? {}z AaiNa cala inasagaa_ta BaTkxayalaa, taI mauWta
  rMgaaMcaI {QaLNa baGaayalaa ...‚

                                                                | koxtana ilamayao |
                                                                         
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
gaaorKagaDacyaa maaqyaacaa sauLkxa  AMkx mao, 2012 (01/2012)

								
To top