Veilig Verkeer Nederland in een notendop by YH4H4F

VIEWS: 55 PAGES: 51

									Veilig Verkeer Nederland
  Jaarverslag 2008
Conceptversie 5 – 15 mei 2009
Inhoud


Hoofdstuk                               Pagina


            Voorwoord                    3
  1         Veilig Verkeer Nederland in een notendop    4
  2         Doelstellingen en resultaten          7
  3         Politiek en beleid               13
  4         Organisatie                  17
  5         Communicatie & Marketing            22
  6         Waar werkte Veilig Verkeer Nederland in 2008      29
  7         Financiële jaarrekening            34
2
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Voorwoord van de voorzitter
P.M.
3
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Hoofdstuk 1      Veilig Verkeer Nederland in een notendop


Wie zijn we
Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, meer dan 75 geleden ontstaan uit
een groep mensen die een verontrust gevoel deelden over verkeers(on)veiligheid. Als
enige organisatie in Nederland richten wij ons uitsluitend op de verkeersveiligheid. Onze
overtuiging is dat iedereen het recht heeft om veilig de straat op te kunnen en deel te
nemen aan het verkeer. Wij zijn een vereniging die zich inzet voor dat recht en wij doen dat
door zoveel mogelijk mensen te motiveren, te stimuleren en ze actief te betrekken bij
verkeersveiligheid. Onze missie is: iedereen veilig over straat.


Veilig Verkeer Nederland vindt verkeersveiligheid een wezenlijk onderdeel van een
duurzame en leefbare maatschappij. Een ongeval heeft namelijk niet alleen gevolgen voor
het slachtoffer. Ook de impact op familie, vrienden en kennissen zijn onmiskenbaar.
Binnen de context van een leefbare maatschappij hoort ook het verminderen van
verkeersdreiging en het versterken van de sociale omgang met elkaar ook in het verkeer.
Kortom, verkeersonveiligheid heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van ons leven.
De acties van Veilig Verkeer Nederland gaan daarom verder dan het streven naar meer
verkeersveiligheid. Uiteindelijk gaat het om verbetering van onze levenskwaliteit.


Wat willen we bereiken
Het is zo vanzelfsprekend om deel te nemen aan het verkeer dat we ons er vaak niet
bewust van zijn op welke manier we dit doen. De ene keer kan dit zijn als voetganger,
een andere keer als fietser of bestuurder. Veilig Verkeer Nederland heeft als belangrijkste
doel om mensen bewust te maken van hun gedrag in het verkeer en de invloed die het
heeft op de verkeersveiligheid op onze straten en wegen. Veilig Verkeer Nederland is er
voor iedereen. Wel besteden we veel aandacht aan kwetsbare weggebruikers, zoals
kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een functiebeperking.


Wat doen we
We stimuleren betrokkenheid van onze leden, vrijwilligers, medewerkers, samenwerkings-
partners en bij alle verkeersdeelnemers, nationaal en internationaal. Wij kunnen dit alleen
maar voor elkaar krijgen als Veilig Verkeer Nederland voldoende maatschappelijke
draagkracht heeft. Daarom hebben wij onze vier hoofdthema’s gebaseerd op
onderwerpen die actueel en relevant zijn binnen onze samenleving.
4
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Thema 1  Levensloopbestendige buurten en wijken
Veel mensen vinden hun buurt geen veilige omgeving. Ouderen blijven daardoor
noodgedwongen thuis. Ouders durven hun kinderen niet meer buiten te laten spelen.
Jongeren lopen verkeersrisico’s op drukke routes van en naar school. Ook in 2008 heeft
Veilig Verkeer Nederland een vervolg gegeven aan levensloopbestendige buurten en
wijken: een veilige en aantrekkelijke omgeving voor jong en oud. Door buurten en wijken
meer verkeersveilig in te richten, kunnen kwetsbare weggebruikers zich veiliger bewegen
en zullen meer kinderen veilig buiten kunnen spelen.


Thema 2  Snelheid
Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van ongevallen. Vooral binnen de bebouwde
kom en op 80 km wegen is sprake van een duidelijke relatie tussen snelheid en
verkeersonveiligheid. Veilig Verkeer Nederland pleit voor een snelheidslimiet van 30
km/uur binnen de bebouwde kom en voor een maximumsnelheid van 60 km/uur buiten
de bebouwde kom. Uitgezonderd op wegen (of wegvakken) waar de verkeersveilige
inrichting gegarandeerd is. Dit kunnen wegen met een snelheidslimiet zijn van 50, 70, 80,
100 of 120 km/uur.


In 2008 is er een uitbreiding geweest van het aantal 30 km-gebieden in wijken. Het
handhaven van deze snelheid in de wijken blijkt een probleem te zijn.


Thema 3  Rijden onder invloed
Rijden onder invloed is een belangrijke oorzaak van verkeersonveiligheid. Alcohol en
verkeer gaan niet samen. Het is voor de meeste mensen moeilijk om de mate van alcohol
te beperken tot één of twee glazen of gewoon niet achter het stuur te zitten na
alcoholgebruik. Ook wat betreft het gebruik van drugs en medicijnen in combinatie met
het besturen van een motorvoertuig vindt Veilig Verkeer Nederland dat hier kritisch naar
gekeken moet worden en, waar nodig, wettelijke regulering moet worden toegepast.


Thema 4  Agressie
Agressief weggedrag leidt tot onveilige verkeersituaties. Mensen zijn zich vaak niet
bewust van de mogelijke gevolgen van verkeersonveilig gedrag. Veilig Verkeer Nederland
richt zich op de bewustwording van mensen. Door mensen bewust te maken van de
risico’s van dit gedrag, zullen zij eerder hun verkeersgedrag structureel aanpassen.


Met wie werken we samen5
 Conceptversie 5 – 15 mei 2009


 Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met duizenden enthousiaste vrijwilligers talloze
 activiteiten en acties in geheel Nederland. Iedere dag zetten vrijwilligers en wij ons actief
 in om de verkeersveiligheid te verhogen. Zoals onze verkeersouders, die elke schooldag
 bezig zijn met het realiseren en handhaven van een verkeersveilige school- en
 woonomgeving voor hun kinderen. Voor ouderen organiseren de vrijwilligers van onze
 afdelingen en districten scootmobiel- en rijvaardigheidscursussen zodat ouderen zo lang
 mogelijk op een verantwoordelijke wijze aan het verkeer kunnen deelnemen. Ook heeft
 Veilig Verkeer Nederland al verschillende Meldpunten Verkeersveiligheid ingericht, zodat
 iedere bewoner een verkeersonveilige situatie kan melden. Daar waar mogelijk helpen en
 ondersteunen wij initiatieven om verkeersonveilige situaties verkeersveilig te maken.
 Daarnaast werken we samen met diverse externe partners om onze maatschappelijke
 doelstelling te behalen. Onze acties en activiteiten komen in andere hoofdstukken van dit
 jaarverslag uitgebreider aan de orde.

Overzicht van vrijwilligers, leden en donateurs


                       Opmerkingen        Aantal       Aantal
                                per 1-1-2008    per 1-1-2009
Vrijwilligers
Afdelingsvrijwilligers
Bestuursleden en contactpersonen nieuwe                 1.763        1.862
afdelingen
Districten
Leden van districtsbesturen                        77           70
Adviseurs                                 249        205
Overige vrijwilligers van districten                   222        246
Bestuur
Leden van bestuur                              6           8
Totaal aantal geregistreerde vrijwilligers zonder            2.128        2.314
                       dubbeltelling
                       en


Afdelingen
Afdelingen actief werkend in één of meer                 291        288
gemeenten
Afdelingen in oprichting                          0           1 6
 Conceptversie 5 – 15 mei 2009Leden/donateurs
Particuliere- en bedrijfsleden                       17.594         14.755
Donateurs                                  24.204         23.474
Totaal aantal leden/donateurs                       41.798         38.229


Actie Veilig Rijden
Bedrijfsleden                                 761          689
Beroepschauffeurs die deelnemen aan                     22.684         21.888
AVR


Verkeersouders
Verkeersouders en contactpersonen                      2.529         2.493
Scholen zonder verkeersouders                         527          279


Straatspeeldag
Deelnemende groepen                             1.328         1.129


 Toelichting
 Deze gegevens zijn het resultaat van de jaarlijkse tellingen bij het Infocentrum en bij andere
 afdelingen van het landelijk steunpunt. Zo veel mogelijk hebben wij de situatie per 1 januari 2009
 aangehouden.


 Organisatie
 In 2007 heeft de stuurgroep Herbezinning Veilig Verkeer Nederland een rapport
 opgeleverd van een diepgaand onderzoek over het functioneren van de vereniging. In
 vervolg op dit rapport heeft het bestuur besloten een andere koers voor de toekomst uit
 te zetten voor Veilig Verkeer Nederland. Daarbij houden we het oog op een andere
 mentaliteit, een andere cultuur en ander gedrag.


 De belangrijkste pijlers waarop deze nieuwe koers wordt gebaseerd, zijn:
 - vergroten zichtbaarheid van Veilig Verkeer Nederland in de media enzovoort;
 - verbeteren dienstbaarheid aan afdelingen, districten en omgeving;
 - versterken van samenhang binnen de gehele organisatie.
 7
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Daarnaast zijn de bevindingen van het Herbezinningsrapport aanleiding geweest tot een
wijziging in de organisatiestructuur en er is een statutenwijziging per 1 januari 2008
doorgevoerd.


Binnen een opleidings- en trainingstraject is aan beroepskrachten de opdracht gegeven
om hun werkzaamheden SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdgebonden) te formuleren. Daarnaast doorlopen het managementteam en de
projectleiders/-coördinatoren een coachingstraject dat in 2009 zal worden afgerond. In
2009 zullen alle beroepskrachten in groepsverband worden getraind, waarna het
management de coaching van de medewerkers zal overnemen. Ook doorlopen negentien
beroepskrachten een individueel opleidingstraject dat is gericht op het vergroten en
verbeteren van kennis en vaardigheden binnen hun huidige functie.


De eerste stappen voor de nieuwe koers zijn gezet in 2008. In 2009 zullen belangrijke
vervolgstappen worden gemaakt om deze koers voort te zetten.
8
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Hoofdstuk 2      Doelstellingen en resultaten
In de statuten van Veilig Verkeer Nederland staat onze doelstelling als volgt omschreven:
veiligheid en duurzaamheid van de openbare ruimte, die burgers gelijke rechten en
kansen geven op veilige mobiliteit, ongeacht de wijze waarop men in die openbare
ruimte wil verblijven en/of deelnemen aan het verkeer. Samengevat luidt ons motto:
‘iedereen veilig over straat’.


Deze doelstelling hebben wij vertaald naar acht programma’s die al onze acties en
activiteiten omvatten. Per programma hebben wij in 2008 de volgende resultaten
behaald:


Programma ‘Kind en Verkeer’


Schriftelijk Verkeersexamen
Ons doel voor 2008 was deelname van 200.000 leerlingen van de groepen 7 en/of 8 van
de basisscholen aan ons schriftelijk Verkeersexamen. Dit aantal heeft ook daadwerkelijk
deelgenomen. Ongeveer 85% van deze groep heeft van tevoren geoefend op onze
‘oefen’website, die ongeveer één maand voorafgaand aan het examen wordt geactiveerd.
Er werd een slagingspercentage gehaald van gemiddeld 88,5% (na herexamen 97%). Het
thema dat we dit jaar gekoppeld hadden aan het verkeersexamen was ‘een leven lang
leren in verkeer’. Verkeerseducatie stopt vaak na het verkeersexamen op de basisschool.
Veilig Verkeer Nederland vindt dat verkeerseducatie ook gegeven moet worden op het
voortgezet onderwijs. Via onze actie hebben ook 1.000 leerlingen van het voortgezet
onderwijs meegedaan aan het verkeersexamen. In totaal is 76% van deze leerlingen in
één keer geslaagd, in tegenstelling tot de 88,5% van de basisschoolleerlingen. Zo nodig
is het om in het onderwijs de aandacht van verkeersveiligheid vast te houden!


Praktisch Verkeersexamen
In 2008 is voor het eerst telefonisch onderzoek gedaan naar deelname aan het praktisch
Verkeersexamen. Dit examen houdt in dat basisschoolleerlingen een speciaal op straat
uitgezet verkeersparcours afleggen op de fiets. Als zij het aantal fouten beperken tot een
bepaald maximumlimiet ontvangen zij hiervoor ook een certificaat. Uit het onderzoek
blijkt dat van het totaal aantal scholen, te weten 8.226 inclusief dependances, 74,2%
meedeed aan dit Verkeersexamen, 17,7% niet en van 8,1% is het onbekend. Dit9
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


onderzoek zal voortaan één keer in de twee jaar worden herhaald. Ook is er een
inhoudelijk onderzoek uitgevoerd. Hieruit is onder andere de wens naar voren gekomen
om het praktisch Verkeersexamen te standaardiseren alsook de wens om terugkoppeling
van de resultaten naar de scholen, ouders en leerlingen. In 2009 wordt hier een vervolg
aangegeven.


Educatie
Sinds 2007 biedt Veilig Verkeer Nederland een volledig verkeerseducatiepakket aan alle
basisscholen. Voor alle groepen hebben we een specifiek educatieblad met
daarbijhorende ouderinformatie en praktijklessen.
  Voor groep 4, de uitgave ‘Stap Vooruit’: we hadden als doel 51.000 abonnementen.
   Het zijn er 53.000 geworden;
  Voor groep 5 en 6, de uitgave ‘Op Voeten En Fietsen’; we hadden 185.000
   abonnementen als doelstelling en het zijn er 190.000 geworden;
  Voor groep 7 en 8, de uitgave ‘JeugdVerkeersKrant’: we streefden naar een aantal van
   170.000 abonnementen en we groeiden naar 187.000.


Ook de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie is essentieel. Daarom hebben we
in 2008 nieuwe ouderinformatie en praktijklessen gemaakt als supplementen voor deze
bladen, die we uitgebreid hebben gepromoot bij de verkeersouders en scholen.


Naast theorie is het belangrijk dat kinderen praktijklessen krijgen. In het afgelopen jaar
zijn we gestart met een praktijklessenpakket op het schoolplein. Ook hebben we een
opzet gemaakt voor de les ‘Veilig op Weg’ voor de bovenbouw van de basisschool met
als onderwerp ‘hoe fiets je veilig bij grote voertuigen’. Deze lessen worden in 2009
afgerond.


Het digitale schoolbord vervangt steeds meer het zwarte krijtschoolbord. In 2008 zijn wij
ook begonnen met het maken van verkeersveiligheidsfilmpjes. In 2009 gaan we verder
met het ontwikkelen van lesmateriaal dat geschikt is voor het digitale schoolbord.


Op Voeten en Fietsen naar school
Ook in 2008 was onze actie ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ een groot succes. Op
donderdag 18 september deden 916 scholen mee aan de actie. Dat waren 489 meer
scholen dan in 2007.
10
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Zelfstandig naar school lopen of fietsen is belangrijk voor kinderen. Ze leren hierdoor al
vroeg aan het verkeer deel te nemen. Toch blijkt dat het aantal kinderen dat lopend of
fietsend naar school gaat, de laatste tien jaar fors te zijn gedaald. Dit heeft onder andere
te maken met ouders die de schoolroutes onveilig vinden en hun kinderen liever met de
auto naar school brengen. Dit blijkt uit onderzoek dat Veilig Verkeer Nederland heeft
verricht onder 1.300 basisscholen.


Verkeersouders
Onze verkeersouders zetten zich in voor een verkeersveilige schoolomgeving, veilige
school-thuisroutes en effectief verkeersonderwijs. In 2008 waren er 2.493 verkeersouders
actief, verdeeld over 3.299 actief participerende scholen. Ongeveer hetzelfde aantal als in
2007.


Ook hebben we in het afgelopen jaar ons bestand ‘geschoond’. Hieruit bleek dat het
aantal scholen, waar de afgelopen twee lang geen verkeersouders werkzaam waren, is
gedaald naar 279.


In het afgelopen jaar hebben we ook onze wervingsfolder vernieuwd en hebben we
andere wervingsmaterialen ontwikkeld, zoals posters en spandoeken. Daarnaast is de
introductiebijeenkomst voor verkeersouders aangepast en zijn we begonnen aan het
verbeteren van onze ondersteuning aan verkeersoudercontactpersonen die op lokaal
niveau ondersteuning bieden aan verkeersouders. Aan het eind van het jaar zijn we
begonnen aan de voorbereidingen van een klanttevredenheidsonderzoek onder
verkeersouders. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek zulllen we onze
ondersteuning van verkeersouders bij de uitvoering van hun activiteiten, nog meer
verbeteren.


Programma ‘Jongeren en Verkeer’
Ook in 2008 heeft Veilig Verkeer Nederland geparticipeerd in het tv-programma van de
zender TMF ‘Scoots & Helmets’. De bereikcijfers voor dit jaar waren binnen de doelgroep
16-24 jaar, 386.500 jongeren (22,5 %), en binnen de doelgroep 13-19 jaar, 351.300 (25,3
%). Hierbij is sprake van een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes. Met een
kijkdichtheid van 0,4 % (16-24 jaar) ligt de kijkdichtheid van het programma boven de
gemiddelde kijkdichtheid van TMF, die op 0,3% ligt.


Programma ‘Senioren en Verkeer’
11
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Ouderen zijn voor Veilig Verkeer Nederland in veel situaties kwetsbare weggebruikers,
waaraan wij speciale aandacht besteden. Navenant aan het groeiend aantal ouderen,
neemt ook het aantal door hen gebruikte voertuigen en hulpmiddelen toe. Ouderen
blijven tot op hoge leeftijd autorijden en fietsen. Ook de rollator en scootmobiel zijn niet
meer uit ons straatbeeld weg te denken.


BROEM
BROEM-cursussen zijn rijvaardigheidsritten voor ouderen boven de 50 jaar (zie ook
hoofdstuk 5 Communicatie & Marketing). In 2008 hebben wij 132 BROEM-cursussen
gegeven in de districten. Naar schatting zijn dit er in de praktijk meer dan 200, aangezien
deze cursussen ook door de afdelingen worden gegeven.


Scootmobiel
Het aantal scootmobielen als vervoermiddel groeit hard. In 2006 reden er 150.000
scootmobielen op straat. Inmiddels is dat aantal ongeveer 200.000. Jaarlijks komen er
35.000 scootmobielen bij. Deze groei gaat gepaard met een toenemend aantal
ongevallen waarbij een scootmobiel is betrokken. In de periode 2002 - 2006 kwamen er
jaarlijks gemiddeld 5 scootmobielbestuurders om het leven, raakten er 650 bestuurders
gewond en raakten er gemiddeld 100 mensen gewond door een scootmobiel.


In het afgelopen jaar hebben we 55 cursussen gegeven op diverse plaatsen in het land.
Ook dit aantal ligt door de inzet van vele afdelingen in de praktijk een stuk hoger.

Programma ‘Rijden onder invloed’
Alcohol en rijden vormen een combinatie die nog steeds te vaak leidt tot een
verkeersongeval.
Helaas beschikken we niet over de cijfers in de meetperiode van 2008 van het DVS
(Dienst Verkeer en Scheepvaart ). Om toch een beeld te schetsen vermelden we daarom
de cijfers over 2007.


Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van alcohol is in 2007 ten opzichte van 2006
gedaald van 100 naar 95. Het aantal ziekenhuisgewonden door het gebruik van alcohol
steeg daarentegen van 2.100 in 2006 naar 2.200 in 2007. Een zorgwekkende ontwikkeling.


In het afgelopen jaar hebben we met name aandacht besteed aan jongeren. Dit onder de
motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Temeer omdat jongeren door gebrek aan rij-
ervaring relatief meer betrokken zijn bij ernstiger ongevallen.


12
Conceptversie 5 – 15 mei 2009Ook waren we in 2008 een belangrijke partner in het uitdragen van de Bob-campagne,
die als kernboodschappen omvat ‘de Bob drinkt geen alcohol’ en ‘van tevoren afspreken
wie de Bob is’.


Programma ‘Bedrijven en verkeer’
Actie Veilig Rijden
Met de Actie Veilig Rijden (AVR) richt Veilig Verkeer Nederland zich op bedrijven, die
beroepsmatige chauffeurs in dienst hebben. Eind 2008 waren er 21.888 chauffeurs als lid
van Actie Veilig Rijden (AVR) geregistreerd en 689 bedrijven. Helaas betekende dit voor
ons dat we onze doelstelling van 5% toename van het aantal geregistreerde chauffeurs
en bedrijven, niet hebben gehaald. De negatieve economische ontwikkelingen, de
kredietcrisis, vormden de belangrijkste reden voor dit resultaat.


In het afgelopen jaar hebben we het AVR-programma aantrekkelijker gemaakt door
innovatie op verschillende onderdelen. De aangesloten bedrijven hebben aangegeven dat
zij ingenomen zijn met deze veranderingen. Het aantal adviseurs Bedrijven is afgenomen
en er waren wisselingen binnen het begeleidend beroepskader. Wel hebben we door de
nieuwe trainingen voor de adviseurs Bedrijven een nieuwe kijk ontwikkeld op onze
acquisitie-inspanningen, en hebben we verbeteringen doorgevoerd in ons relatiebeheer.


Mobiele tentoonstellingseenheid
De mobiele tentoonstellingseenheid is een rijsimulator met diverse programma’s,
waaronder een virtuele rit met een virtuele slok op, een reactietest en een ‘zuinig rijden’-
programma. Deze rij-simulator is het afgelopen jaar 100 keer ingezet door diverse
bedrijven, overheden en instellingen. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van
2007.


Opvallend in 2008 was een toename van de inzet van de rijsimulator bij
rijvaardigheidsritten voor ouderen (BROEM-ritten) waarbij met name gebruik werd
gemaakt van de reactietest. Op interactieve wijze konden de deelnemers ervaren hoe
groot hun reactievermogen in het verkeer was. Juist die ene seconde kan het verschil
maken. We verwachten dat het aantal inzetten in 2009 het peil van 2007 weer zal
bereiken.


Programma ‘Bewoners en buurt’13
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Nationale Straatspeeldag
Bijna 20 jaar organiseren wij jaarlijks in samenwerking met duizenden vrijwilligers de
Nationale Straatspeeldag. In 2008 vond deze plaats op woensdag 28 mei en er deden
1.129 groepen mee. Dat betekende een toename van 349 nieuwe groepen ten opzichte
van 2007.


Het thema voor 2008 was: ‘Ruimte voor kinderen’. Het gaat bij deze actie om zorgeloos
buitenspelen. Dit is essentieel voor de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen. In hun eigen buurt moeten kinderen te voet of op de fiets (verkeers)veilig
kunnen gaan en staan waar ze willen. Speelplekken, vriendjes en vriendinnetjes, winkels,
scholen en sportclubs moeten op een veilige manier bereikbaar zijn. Hiervoor zet Veilig
Verkeer Nederland zich in.


Levensloopbestendige buurten en wijken
In een veilige omgeving kunnen alle mensen - van jong tot oud en ongeacht eventuele
fysieke beperkingen - zich veilig en zelfstandig verplaatsen. Binnen de contéxt van dit
standpunt zijn wij ondermeer bij de ontwikkeling van het Childstreet-concept. Dit concept
plaatst verkeersveiligheid in een breder kader, als voorwaarde voor een plezierige
leefomgeving en gezondheid. De KinderStraatScan (KiSS), het meetinstrument voor
kindvriendelijkheid van straten dat in 2007 is uitgebracht, is hiervan het zichtbare
resultaat. Aangezien de verkeerskundige uitgangspunten van dit instrument ook van
toepassing kunnen zijn op andere kwetsbare deelnemers, is er een beleidsvisie op
verblijfsgebieden ontwikkeld. Hierin staan concrete aanbevelingen op het gebied van
verkeersveiligheid, als voorwaarden voor levensloopbestendige straten en buurten. Deze
beleidsvisie is gepresenteerd op het NVVC 2008, met het essay ‘Verkeren in
verblijfsgebieden’. In de gemeente Uithoorn is een training KiSS ontwikkeld om met dit
instrument te kunnen werken.


In opdracht van stadsgewest Haaglanden heeft het International Institute for the Urban
Environment (IIUE) in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland het Childstreet-
concept vanuit verschillende beleidsterreinen belicht. Dit is verwoord in een publicatie die
in 2009 wordt uitgebracht en die als beleidsmatige basis zal dienen voor concrete acties.


Meldpunten
In de afgelopen jaren heeft Veilig Verkeer Nederland meldpunten in de provincies
Friesland, Flevoland, Gelderland, Overijssel en Zeeland ingericht waar burgers en14
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


bedrijven terecht kunnen met meldingen, klachten of vragen die betrekking hebben op
verkeersonveilige situaties. Inmiddels blijkt dat er meldingen vanuit het gehele land
binnenkomen op de verschillende meldpunten. In 2009 zal daarom serieus worden
onderzocht of er voldoende behoefte bestaat aan een landelijk meldpunt met
onmiddellijke terugkoppeling naar provinciale en lokale actie.


Aantal meldingen in 2008
District            Meldingen inclusief VOS*-    Afgehandeld
                meldingen
Groningen                         47               32
Friesland                        233               181
Drenthe                          17               14
Regio Oost: Flevoland,                  415               365
Gelderland en Overijssel
Utrecht                          16               14
Noord-Holland                       17               16
Zuid-Holland                        9               8
Regio Zuid: Brabant,                   563               468
Limburg en Zeeland
Totaal                         1317              1098
* VOS = verkeersonveilige situaties


Programma ‘Vereniging’
Vrijwilligers
Het vrijwilligersbeleid is in januari 2008 vastgesteld door het bestuur. Hierin staat
beschreven:
- welke activiteiten vrijwilligers voor Veilig Verkeer Nederland kunnen uitvoeren;
- op welke manier Veilig Verkeer Nederland omgaat met vrijwilligers;
- hoe de samenwerking tussen vrijwilligers en beroepsorganisatie verloopt;
- hoe de communicatie tussen vrijwilligers en beroepsorganisatie plaatsvindt.
Iedere geïnteresseerde kan het vrijwilligersbeleid downloaden via onze website of een
schriftelijk exemplaar opvragen bij het Infocentrum.


Het aantal geregistreerde vrijwilligers is in 2008 gestegen naar 2.314 personen. Dit
betekent een stijging van ruim 8% ten opzichte van 2007. Met name de vrijwilligers van
onze afdelingen zijn in aantal toegenomen. Voor het eerst sinds jaren is er een groei in15
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


het aantal vrijwilligers. Wij menen dat de groei mede te danken is aan de actieve werving
tijdens diverse gelegenheden. Ook kan huidige economische situatie mensen stimuleren
om vrijwilligerswerk te doen.


Opleiding en trainingsaanbod vrijwilligers
Het opleiden van vrijwilligers staat centraal in ons vrijwilligersbeleid. In 2007 zijn we
gestart met het ontwikkelen van nieuwe trainingen, waarbij we vooral hebben
geanticipeerd op de wensen van de vrijwilligers per regio. In 2008 hebben we drie
nieuwe trainingen ontwikkeld: ‘wegwijs bij Veilig Verkeer Nederland’, ‘werven van
vrijwilligers’ en ‘verkeerskunde’. De bedoeling van deze trainingen is het werven van
nieuwe inzichten. Na het volgen van deze trainingen hebben de vrijwilligers meer inzicht
en kunnen zij zich goed voorbereid inzetten voor een verkeersveilige omgeving. Het
vaststellen van het nieuwe trainingsaanbod heeft geleid tot een hernieuwd folderaanbod,
een uitgebreide brochure, informatie op de website, het plannen vanuit de regio’s.
Overzicht aantallen trainingen en deelnemers in 2008


Training        Aantal   Aantal    Aantal      Aantal     Aantal   Overigen
            trainingen deelnemers verkeersouders bestuurders adviseurs
Basistraining
              6      88       27       34      4    23
Verkeersveiligheid
Wegwijs          3      28        0       12      0    16
Werven           3      32        0       18      4    10
Werken voor
kindvriendelijke      2      29        9       8      4     8
buurten
Omgaan met de
              1      12        4       6      0     2
gemeente
Vrijwilligersdag Ede
Op 21 juni 2008 hebben wij in Ede een vrijwilligersdag georganiseerd. Het was een
geslaagde dag waarop vrijwilligers ideeën met elkaar uitwisselden en goed met elkaar in


16
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


discussie gingen over verkeersveiligheid. De activiteiten waaraan vrijwilligers op deze dag
konden meedoen, waren onder andere het afleggen van een speciaal scootmobiel
parcours en het meedoen aan een programma in de rijsimulator. Daarnaast hebben
beroepskrachten een training gegeven aan vrijwilligers over de werkwijze van de nieuwe
website.


Programma ‘Organisatiebrede activiteiten’
Website
In 2006 is besloten om een nieuwe website te ontwikkelen, die meer voldoet aan de
wensen van de vereniging en meer mogelijkheden biedt tot uitbreiding en aanpassing.
Zo hadden de afdelingen aangegeven dat de huidige site hen onvoldoende
mogelijkheden bood om informatie op de website te kunnen plaatsen. Ook is
aangegeven door zowel vrijwilligers als beroepskrachten, dat de website meer
gebruiksvriendelijk zou moeten zijn. Het was de bedoeling dat de nieuwe website in 2008
zou zijn gerealiseerd, inmiddels is dat door technische problemen uitgesteld.
17
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Hoofdstuk 3      Politiek en Beleid


Nederland staat op plaats twee in Europa als het gaat om verkeersveiligheidsbeleid. Ook
voor de komende jaren kiest de Nederlandse overheid om de verkeersveiligheid in ons
land nog meer te vergroten. In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat is gekozen om verder te gaan op de ingeslagen
weg, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan een aantal groepen kwetsbare
verkeersdeelnemers, aan veroorzakers en aan categorieën wegen en voertuigen. De basis
voor dit stuk is belegd in de Nota Mobiliteit met doelstellingen voor 2020.


Wat ons betreft moet het aantal slachtoffers nog veel verder omlaag. Het ministerie heeft
gekozen om door te gaan met bewustwordingscampagnes, handhaving, infrastructurele
aanpassingen en nieuwe voertuigtechnologie om de doelstellingen voor 2020 waar te
maken. Naast deze maatregelen stelt minister Eurlings voor om specifieke aandacht te
richten op twee doelgroepen. Namelijk de veroorzakers van onveiligheid, met name
snelheidsovertreders en mensen die een slok te veel op hebben, en de kwetsbare
verkeersdeelnemers. De eerste groep door een ‘lik op stuk’-beleid en de tweede groep
door hen extra te beschermen met behulp van specifieke maatregelen.


Wij blijven ons inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid voor iedereen. Zolang
het aantal verkeersslachtoffers nog steeds niet op nul staat, blijft Veilig Verkeer
Nederland zich met hart en ziel inzetten om haar ambitie van 400 doden in het jaar 2020
te behalen.


Visie
Het totaal aantal dodelijk verongelukte verkeersdeelnemers is met 5% gedaald in 2008
naar 750. Een positieve ontwikkeling. Daarentegen is er een stijging die met name de
bestuurders van gehandicaptenvoertuigen betrof (van 11 naar 21). Voornamelijk dus
kwetsbare weggebruikers voor wie Veilig Verkeer Nederland in het bijzonder opkomt. In
het afgelopen jaar hebben we, naast onze reguliere activiteiten, ons ingezet voor
ouderen.


Land- en bosbouwtrekkers
Het jaarlijks aantal slachtoffers bij aanrijdingen met land- en bosbouwtrekkers ligt
gemiddeld op 17 doden en 265 ziekenhuisgewonden. Op 12 december 2006 aanvaardde
de Tweede Kamer de motie Atsma, waarin de regering werd verzocht geen voorstellen te18
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


doen aangaande de invoering van een kenteken voor tractoren, aanhangers en machines.
Dit betekende dat een rijbewijsplicht van de baan was. In 2008 heeft de initiatiefgroep
Landbouw, bestaande uit Veilig Verkeer Nederland, CUMELA Nederland, LTO Nederland
en het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Zeeland ROVZ, een voorstel gemaakt ter
verbetering van de verkeersveiligheid van het landbouwverkeer. Denk hierbij aan het
behalen van een rijbewijs voor een landbouwvoertuig voor tractorbestuurders van 16-17
jaar, het invoeren van een vrijwillig kenteken en het toelaten van deze gekentekende
voertuigen op 80 km wegen.


Jonge automobilisten
Het aantal ‘enkelvoudige’ ongevallen is zorgelijk. Veel jonge automobilisten zijn
betrokken bij deze ongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemers deel uit maken.
Onervarenheid van de jonge bestuurders in combinatie met te hard rijden spelen hierbij
een grote rol. Om dit aan te pakken zijn wij voorstander van een getrapt rijbewijs voor
beginnende automobilisten (veelal jongeren) in combinatie met de invoering van
begeleid rijden. Deze bestuurders doen dan ervaring op onder begeleiding van een
ervaren rijbewijsbezitter.


Auto te water
Veel nieuwe auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met elektrische raambediening en
deurvergrendeling. Bekend is dat deze auto-onderdelen grote veiligheidsrisico’s met zich
meebrengen bij het te water raken van de auto. Doorgaans onstaat door de aanraking
met water kortsluiting op de elektrische ramen en deuren, waardoor de onderdelen niet
meer functioneren. Veilig Verkeer Nederland heeft aangegeven dat op zo kort mogelijke
termijn in iedere auto één veiligheidshamer standaard aanwezig moet zijn. Op deze
manier hebben de inzittenden de mogelijkheid om uit de wagen te komen als zij te water
raken.


Fietsverlichting
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) becijferde dat er 20
doden en 380 lichtgewonden per jaar minder vallen als alle fietsers verlichting voeren.
Veilig Verkeer Nederland geeft haar voorkeur aan een fiets met goede vaste verlichting,
maar het belangrijkste is dat een fietser in het donker goed zichtbaar is. Dit kan ook door
het gebruik van losse lampjes, als deze volgens de regels ‘losse lampjes mogen ook’ van
1 november 2008 worden gedragen.
19
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Ouderen
Ouderen vormen een toenemende bijzonder kwetsbare groep in het verkeer.
Betrokkenheid bij een verkeersongeval loopt voor hen vaak slecht af. Meer dan een kwart
van de verkeersdoden is ouder dan 65 jaar. Wij hechten veel waarde aan de veilige,
zelfstandige mobiliteit van ouderen. Om mee te blijven doen in de maatschappij, is het
van groot belang dat zij veilig kunnen lopen, fietsen, autorijden, met het openbaar
vervoer kunnen reizen, of door middel van een scootmobiel deelnemen aan het verkeer.
Op de internationale Dag van de Ouderen, 1 oktober 2008, organiseerde Veilig Verkeer
Nederland de 'Dag voor de Ouderen' in Lochem. Op deze dag hebben wij aandacht
gevraagd voor de verkeersveiligheid van ouderen in het algemeen en voor
scootmobielrijders in het bijzonder.


Daarna organiseerden wij in november een symposium in Apeldoorn met als thema
‘Ouderen in het verkeer’. Het thema van dit symposium was: de veilige zelfstandige
mobiliteit van ouderen moet gewaarborgd blijven. We willen de veiligheid van ouderen in
het verkeer vergroten, door het bevorderen van veilig gebruik van vervoer- en
hulpmiddelen. Oversteken, scootmobielcursus, het voertuigoverzicht en de vraag hoe
groot de groep ouderen is die thuis blijven, werden besproken. Daarnaast richten wij ons
op het stimuleren van onderling begrip tussen verschillende (groepen) weggebruikers.
Experts op het gebied van ouderen, verkeersveiligheid en mobiliteit gingen met elkaar en
met de zaal in gesprek.
Tijdens het congres is een pleidooi gehouden voor zebra’s om ouderen veilig te kunnen
laten oversteken. Ook hebben wij een voertuigenoverzicht gemaakt en uitgedeeld, waarin
definities, regels, snelheid en dergelijke van voertuigen staan vermeld.


Naar aanleiding van vragen van politici over de snelheid van de diverse voertuigen, zoals
scootmobiel, brommobiel en andere voertuigen, is aan de Tweede Kamer gevraagd om
een vereenvoudiging van de regelgeving van motorvoertuigen. In de Tweede Kamer is
een motie aangenomen die deze vraag ondersteunt. De minister moet hier nog antwoord
op geven.


Vrachtverkeer
Er vielen in 2007 15% meer ziekenhuisgewonden bij aanrijdingen met vrachtauto’s dan in
het jaar 2006. Deze stijging was helaas in lijn met de toenames in de jaren daarvoor.
Zwaarder wordende vrachtauto’s toelaten op het onderliggende wegennet is niet
gewenst omdat het vrachtverkeer wordt gemengd met kwetsbare verkeersdeelnemers.20
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Ongevallen met vrachtauto’s lopen meestal slecht af voor vooral de tegenpartij. Dit
onderwerp heeft voor Veilig Verkeer Nederland een hoge prioriteit. In het afgelopen jaar
hebben wij voorlichting gegeven op basisscholen over wat de impact is van de dode
hoeken van een vrachtwagen voor andere weggebruikers.


Beleid komende jaren
Wij blijven ons de komende tijd hard inzetten voor een scherpere taakstelling, namelijk
maximaal 400 verkeersdoden in 2020, dan in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008
– 2020 van het ministerie Verkeer en Waterstaat is verwoord. De EU doelstelling voor
Nederland van 540 verkeersdoden in 2010 wordt naar verwachting niet gehaald.


Eén van de issues waar wij ons op richten is een goede verkeersongevallenregistratie. Het
gaat niet alleen (of overwegend) om het aantal verkeersdoden, maar ook om het aantal
gewonden. Wat ons betreft is het aantal van deze laatste categorie onacceptabel hoog.
Als we een accuraat inzicht hebben in deze aantallen, kunnen we op basis van goede
analyse en kennis van ongeval-oorzaken, ons beleid en onze acties bepalen.


In hoofdlijnen zullen we de komende jaren via drie sporen werken om de opdracht van
400 verkeersdoden in 2020 na te streven.


 Beleidsbeïnvloeding en onderzoek
   Proactief en positief kritisch blijft Veilig Verkeer Nederland lobbyen voor veilige
   condities voor kwetsbaren en in essentie voor ‘Iedereen veilig over straat. Ook in de
   komende tijd zullen wij het verkeersveiligheidsbelang in ambtelijk en politiek overleg
   vertegenwoordigen, en via aandacht in de media onze beleidsbeïnvloeding op
   nationaal en internationaal niveau continueren. Daarnaast zullen we ons gericht
   inzetten om onze invloed op regionaal en lokaal niveau te intensiveren. De
   Meldpunten Verkeersveiligheid en het feit dat er in 2010 verkiezingen van de
   gemeenteraden zijn, vormen een goede aanleiding.


 Voorlichting, educatie en communicatie
   Ook richten wij ons op het behouden en uitbreiden van onze positie op het gebied
   van verkeerseducatie. In samenwerking met onze doelgroepen zullen wij onze
   activiteiten gericht op jongeren en ouderen intensiveren Ook gaan we samenwerken
   met het bedrijfsleven en andere partners om de activiteiten voor de doelgroep
   beroepsmatige rijders op een hoger niveau te tillen.21
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


   Veilig Verkeer Nederland spant zich in om verkeersveiligheid een maatschappelijke
   zorg te maken voor iedereen waarbij de beleving en de activering van de betrokkenen
   centraal staat. Onze communicatie richt zich op het vergroten van de betrokkenheid
   van een zo breed mogelijk publiek.


 Acties
   Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal. Veilig Verkeer Nederland wil mensen
   stimuleren en activeren om samen in actie te komen voor meer verkeersveiligheid.
   Door op te komen voor het belang van verkeersveiligheid kunnen we verkeersveilig
   gedrag bewerkstelligen bij ons zelf en bij anderen.


   Al deccennia lang organiseren wij jaarlijks grote landelijke acties, zoals het
   Verkeersexamen en de Nationale Straatspeeldag, waarvoor wij veel media aandacht
   ontvangen en die bijdragen aan onze beleidsbeïnvloeding.


Financieel beleid
Ongeveer 40% van de inkomsten van Veilig Verkeer Nederland bestaat uit
kerntakensubsidie van de rijksoverheid. Andere inkomsten krijgen we uit contributies,
donaties, projectopbrengsten, productverkopen en sponsorgelden. Ons streven is het
aandeel eigen inkomsten te vergroten zodat Veilig Verkeer Nederland binnen afzienbare
termijn een meer financieel onafhankelijke koers kan varen.


We gebruiken onze subsidiegelden en eigen inkomsten in de eerste plaats om
verkeersveiligheidsprojecten uit te voeren. Denk hierbij aan voorlichting geven, signaleren
van verkeersonveilige situaties, en samenwerken met overheden, instanties en bedrijven.
Verscheidene van onze projecten worden met exploitatietekorten uitgevoerd, andere
projecten leveren overschotten die we inzetten als waarborg voor de continuïteit van de
organisatie. Per saldo hebben we in het afgelopen jaar 2 miljoen euro meer besteed aan
onze kerntaken dan we van de centrale overheid ontvangen.


Verantwoordingsverklaring besteding van middelen
Ons jaarwerkplan is een afgeleide van het meerjarenbeleidsplan en op basis van dit
jaarwerkplan zijn vervolgens de actieplannen opgesteld. In een actieplan staan de
inhoudelijke doelstelling, de urenverantwoording en de financiële verantwoording van de
actie beschreven.
22
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Risicobeleid
De volgende zaken kunnen de financiële positie van Veilig Verkeer Nederland
beïnvloeden:


1. Subsidiecontract
Ons huidig contract loopt tot en met 2010. Hiermee is inhoud gegeven aan de duurzame
relatie met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zoals deze ons en hen voor ogen
staat. We gaan er dan ook vanuit dat deze gecontinueerd wordt.


2. De markt
Tot voor kort was Veilig Verkeer Nederland de enige organisatie die verkeersveilige
activiteiten uitvoerde voor gemeentelijke en provinciale overheden. Sinds de Europese
regels van aanbesteding en hun bredere effect hebben we te maken met concurrentie
die er voorheen niet was. Hierdoor worden wij uitgedaagd om ons meer en beter te
onderscheiden door middel van een hoge kwaliteit, een redelijke prijs, en de aanpak in
een samenhangend totaalpakket: beleidsinvulling, product en uitvoering.


3. Leden en donateursadministratie
Onze leverancier voor de inning van de contributies en donaties is gedurende een aantal
maanden niet in staat geweest de maandelijkse bijdragen van leden en donateurs te
incasseren. Hierdoor hebben wij in 2008 een inkomstenderving gehad. De leverancier
hebben we inmiddels aansprakelijk gesteld.


4. Belastingen
In samenspraak met het bestuur en fiscalisten van Ernst & Young zal begin 2009 een
onderzoek worden gestart dat zich richt op de risico’s van aansprakelijkheid met
betrekking tot loonbelasting, B.T.W. en vernnootschapsbelasting.


Toekomstparagraaf
Het werkplan en de financiele uitwerking van het werkplan (= begroting) voor 2009 zijn
vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 oktober 2008. Daarna zijn deze stukken ter
goedkeuring voorgelegd aan de verenigingsraad op 6 november 2008. Aan de hand van
het werkplan zijn de budgetten vastgesteld en is capaciteit toegewezen aan de projecten
voor 2009.
23
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


De voorlopig geconsolideerde begroting sluit aan op een resultaat van € 3.000 negatief.
Ondanks dit tekort blijft onze huidige vermogenspositie in tact.


In 2009 verhuist het landelijk steunpunt naar Amersfoort. We proberen de kosten van
deze verhuizing te dekken met de bereikte korting op ons huurcontract.
24
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Hoofdstuk Organisatie
De statutaire naam is Veilig Verkeer Nederland, de rechtsvorm is een vereniging en zij is
gevestigd in Huizen.
Wie doet wat?
Verenigingsraad       algemene ledenvergadering
Bestuur           bestuurt de vereniging
Adviesraad         adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die de
              verkeersveiligheid in meest brede zin betreffen
Districtsbestuur      bestuurt een district
Afdelingsbestuur      bestuurt een afdeling
Vrijwilligers        zetten zich dagelijks of bij acties in voor verkeersveiligheid
Directie          geeft  dagelijkse   leiding  aan  de  beroepskrachten   en
              ondersteunt het bestuur
Communicatie & Marketing houdt zich bezig met interne en externe communicatie, pers
              & media, fondsenwerving, sponsoring en voorlichting
Beheer           faciliteert de vereniging en de beroepsorganisatie
Beleid & Actie       adviseert over het beleid van de vereniging en organiseert
              alle landelijke activiteiten
25
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Regioteams         verlenen diensten en geven ondersteuning aan de districten
              en afdelingen


Verenigingsraad
De verenigingsraad houdt toezicht op het bestuur. Dit doet hij door het beoordelen en al
dan niet goedkeuren van het jaarverslag, de financiële jaarrekening, het werkplan, de
begroting en het meerjarenbeleidsplan. Daarnaast bespreekt hij voorstellen van het
bestuur. De verenigingsraad bestaat uit 24 leden die gekozen worden door de districten,
voorgezeten door de bestuursvoorzitter. Per district zitten twee afgevaardigden in de
verenigingsraad. In 2008 bestond de verenigingsraad uit de volgende leden:
Groningen          2 vacatures
Friesland          heren Homme Biemold en Johan Dijkstra
Drenthe           heren Harold van Emst en Dick Nijenhuis
Flevoland          mevrouw Helma Lodders en vacature
Overijssel         heren Henk Hulst en Willem Joosten
Gelderland         heren Henk van Elteren en Bauwke Kamphuis
Utrecht           heren Joop van Dijk en Theo Stallmann
Noord-Holland        heren Klaas de Hart en Jaap Jansen
Zuid-Holland        mevrouw Marian Dekker en de heer Jan de Jong
Brabant           de heer Paul Gondrie en Louis Higler
Limburg           heren Piet Neus en René Verheggen
Zeeland           heer Piet Hannewijk en mevrouw Marjam te Roller
Voorzitter mevrouw Karla Peijs


Bestuur
Het bestuur bepaalt het algemeen beleid van de vereniging. Het bestuur benoemt en
ontslaat de directie. Het bestuur bestaat uit minstens zeven en maximaal negen leden. De
leden van het bestuur worden benoemd door de verenigingsraad, waarbij vier leden voor
benoeming worden voorgedragen door de districtsbesturen. De leden worden voor een
periode van drie jaar gekozen en een aftredend lid kan twee maal worden herbenoemd.
Het bestuur bestond in 2008 uit de volgende leden:
de heer Jan Beumer
de heer Minze Beuving
de heer Gerard Bulthuis
de heer Bart Cras        penningmeester
de heer Bruno van Dunné     vice-voorzitter26
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


de heer Will Meijers
mevrouw Bianca van Overveld
mevrouw Karla Peijs         voorzitter


Verantwoordingsverklaring bestuur
De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, zodat de functie van toezicht
houden op de directie respectievelijk het bureau feitelijk bij het bestuur ligt. Het bestuur
stelt de jaarstukken en het meerjarenbeleidsplan vast. Deze taakverdeling is vastgelegd in
de statuten en in het directiereglement. Het bestuur vergadert jaarlijks vijf keer.


Adviesraad
De leden van de adviesraad zijn deskundigen op het gebied van verkeersveiligheid. De
adviesraad geeft haar oordeel over het meerjarenbeleidsplan en over het daaruit
voorkomend jaarwerkplan. De adviesraad heeft maximaal twaalf leden en bestond in 2008
uit de volgende leden:
de heer Johan Diepens
de heer Bruno van Dunné      waarnemer uit het bestuur
de heer Rob van Gijzel
de heer Arie Meerburg
mevrouw Karla Peijs        waarnemer uit het bestuur
de heer Martin Scholtens
de heer Koos Spee
de heer Fred Wegman
de heer Bert Wijbenga
de heer Bert Woudenberg      secretaris


Districtsbesturen
Veilig Verkeer Nederland heeft Nederland onderverdeeld in twaalf provinciale districten.
Elk district heeft een districtsbestuur. Dit bestuur vertegenwoordigt de vereniging in een
district en vervult een spilfunctie ten aanzien van de regionaal, provinciaal en lokaal uit te
voeren activiteiten.


Afdelingsbesturen
In het afgelopen jaar waren er 288 afdelingen actief. Deze afdelingen zijn werkzaam in
één of meer gemeenten. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur dat ervoor zorgt dat de
afdeling(en) in staat is om alle verkeersveiligheidsactiviteiten uit te voeren.27
Conceptversie 5 – 15 mei 2009Vrijwilligers
Ook in 2008 hebben zo’n 4.800 vrijwilligers zich actief ingezet voor verkeersveiligheid. Zij
zorgden er voor dat kinderen veilig naar school konden, met bewoners voerden zij actie
om de verkeersveiligheid in buurten en woonplaats te verbeteren en zij hebben er ook in
2008 voor gezorgd dat onze actiedagen een succes werden. Denk hierbij aan het
‘schriftelijk en praktisch Verkeersexamen’, ‘Nationale Straatspeeldag’, ‘De scholen zijn
weer begonnen’ en ‘Op Voeten en Fietsen naar school’.


De vrijwilligers zijn in grote lijnen onder te verdelen in: verkeersouders, bestuurders,
specialistische vrijwilligers en straatspeeldaggroepen.


Beroepsorganisatie
De vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland werden in 2008 ook weer ondersteund door
de beroepsorganisatie. Deze medewerkers werken vanuit het landelijk steunpunt in
Huizen of vanuit één van de regionale steunpunten. In 2008 werkten in totaal 85
medewerkers in dienst van Veilig Verkeer Nederland.


Directie
Ook in 2008 was de heer Joop Goos algemeen directeur van Veilig Verkeer Nederland.
De directeur geeft de dagelijkse leiding aan de beroepsmedewerkers en is
verantwoordelijk voor het opstellen van de belangrijkste stukken zoals het jaarverslag, de
financiële jaarrekening, het meerjarenbeleidsplan en de werkplannen. De directie is
verantwoording over de verrichte werkzaamheden verschuldigd aan het bestuur.


Het directielid is fulltime in dienst geweest. Het jaarinkomen over 2008 bedroeg €
104.716. Dit jaarinkomen bestaat uit:
  12 maal het maandsalaris
  vakantiegeld
  eindejaarsuitkering.


Nevenfunctie directie:
Joop Goos          voorzitter la Prévention Routière Internationale (onbezoldigd)


Communicatie en Marketing
28
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


De afdeling Communicatie & Marketing is verantwoordelijk voor de vertaling van het
beleid en de communicatie van alle acties naar alle, interne en externe, stakeholders en
doelgroepen van Veilig Verkeer Nederland. Deze afdeling zorgt ervoor dat de missie van
Veilig Verkeer Nederland ‘Iedereen veilig over straat’ op een aansprekende en
authentieke wijze wordt gecommuniceerd naar ‘het grote publiek’ en zo breed mogelijk
wordt uitgedragen.


In het afgelopen jaar heeft de focus van deze afdeling gelegen op de communicatie van
alle grote landelijke acties. Afgelopen jaar is er een imago-onderzoek gehouden. Daaruit
blijkt dat men de naam Veilig Verkeer Nederland wel kent, maar niet weet wie/wat Veilig
Verkeer Nederland is en wat zij precies doet.


Beheer
Onder deze afdeling vallen de disciplines die ondersteuning bieden aan de vereniging en
aan de medewerkers: automatisering, huisvesting, administratie, controlling, post en
archief, en personeel & organisatie.


Belangrijkste activiteiten in 2008:
  voorbereiding nieuwe huisvesting voor het landelijk steunpunt. Medio 2009 zal de
   verhuizing plaatsvinden;
  in 2007 is een nieuw pensioencontract voor alle beroepskrachten afgesloten. De
   afspraken zijn in 2008 geëffectueerd;
  de ontwikkeling van een nieuwe website is begonnen met als doel: betere
   communicatie en informatievoorziening;
  begin 2008 is overgegaan naar een nieuw incassosysteem voor de leden en
   donateurs. In de eerste twee maanden waren er problemen met het incassosysteem.
   Inmiddels zijn deze problemen opgelost;
  in het afgelopen jaar zijn er veel vacatures geweest waardoor er in 2008 een groot
   deel van het jaar niet is gewerkt met een volledige capaciteit;
In het afgelopen jaar heeft ook de kick-off voor competentiemanagement
plaatsgevonden. Dit in de vorm van coachinggesprekken en het ontwikkelen van
persoonlijke ontwikkelingsplannen. In 2008 zijn er (coachings)gesprekken gevoerd met de
managementteamleden, de middenmanagers en de projectleiders. In 2009 volgen de
bijeenkomsten en gesprekken met alle beroepsmedewerkers, met als doel de
competenties van de verschillende medewerkers inzichtelijk te maken en te versterken.
29
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Op basis van deze gesprekken zal dan een individueel persoonlijk ontwikkelingsplan
worden gesteld voor iedere beroepsmedewerker.


Beleid & Actie
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het beleid van de
vereniging, de uitvoering ervan (in de vorm van acties en projecten) en de service naar
de vrijwilligers, afdelingen en districten.


Regioteams
Er zijn vier regioteams die ieder drie districten bedienen. De regio’s zijn onderverdeeld in
Oost, Noord, West en Zuid. De beroepsmedewerkers van deze regioteams wonen zelf in
de omgeving van hun regio en voelen daardoor ook een directe betrokkenheid met de
buurten en straten in de regio. Zij ervaren de mate van verkeersveiligheid persoonlijk,
waardoor zij ook bewoners uit hun regio persoonlijk kennen. Kortom, zij kunnen zich
effectief en snel inzetten voor onze verkeersveiligheidsactiviteiten. Samen met vrijwilligers
werken ze aan projecten, vragen subsidies aan bij provincies en gemeenten en zorgen er
dagelijks voor dat verkeersonveilige situaties in hun regio snel en effectief worden
aangepakt (zie hoofdstuk 6 Waar werkte Veilig Verkeer Nederland in 2008).


Personeel
Op 31 december 2008 waren er 85 medewerkers in dienst. In fte uitgedrukt waren dit er
69.
Het aantal medewerkers (inclusief medewerkers op projectbasis) is vergeleken met het
jaar 2007 toegenomen met drie fte verdeeld over zes medewerkers. Procentueel is
daarmee het aantal parttimers gegroeid. In het afgelopen jaar hebben er negen stagiaires
en acht uitzendkrachten gewerkt voor Veilig Verkeer Nederland.
30
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


         Aantal medewerkers (inclusief medewerkers op projectbasis)

   90

   85

   80

   75

   70

   65
     per 31-12-  per 31-12-   per 31-12-   per 31-12-   per 31-12-
      2004     2005      2006      2007      2008
Elf medewerkers zijn in 2008 uit dienst gegaan en veertien nieuwe medewerkers zijn in
dienst gekomen. Dit betekent dat het verlooppercentage 12% was. Een daling ten opzicht
van 2007 toen dit percentage 18% bedroeg.


Eind 2008 was de verdeling; 29 mannen (34%) en 56 vrouwen (66%). De gemiddelde
leeftijd van de beroepsmedewerkers was 40,8 jaar. Veilig verkeer Nederland wordt jonger.


Leeftijdsopbouw                     Aantal medewerkers
<25 jaar                         5
25 t/m 34 jaar                      26
35 t/m 44 jaar                      26
45 t/m 54 jaar                      18
55 t/m 64 jaar                      10


Ziek zijn en weer beter worden
In 2008 steeg het ziekteverzuim van 2,7% in 2007 naar meer dan 5%. Hiermee lag ons
ziekteverzuim hoger dan het landelijk gemiddelde ziekteverzuim van kantoorpersoneel.
Een relatief klein aantal medewerkers is langdurig ziek. In nauw overleg met de ARBO-
dienst wordt planmatig gewerkt aan de reïntegratie van de betreffende personen.
31
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


                ziekteverzuim

10%
 9%
 8%
 7%
 6%
 5%
 4%
 3%
 2%
 1%
 0%
      2004     2005     2006     2007     2008
Hoofdstuk 5 Communicatie & Marketing


Fondsenwervende activiteiten


Leden en donateurs
In het afgelopen jaar hebben het accent gelegd op het werven van donateurs. Dit
betekende onder andere dat we geen aandacht hebben besteed aan het werven (en
behouden) van leden. Dit heeft ertoe geleid dat het totaal aantal leden is afgenomen met
2.839. Overlijden en ouderdom zijn de meest voorkomende redenen voor opzegging van
het lidmaatschap. In 2008 hebben we in totaal 581 nieuwe leden geworven. Leuk om te
melden is dat van dit aantal ruim 200 waren geworven door vrijwilligers. De overige
nieuwe leden zijn geworven door een organisatie die we hadden ingehuurd voor het
werven van donateurs en leden. Aan het eind van het afgelopen jaar heeft het bestuur
duidelijk gekozen dat we in de komende jaren weer sterk zullen focussen op het werven
van leden. Immers, voor ons als vereniging vormen leden de belangrijkste groep van
betrokkenen.
Ondanks het bovenstaande hebben we in 2008 te maken gehad met een verontrustende
ontwikkeling, namelijk een daling van het aantal donateurs met 730 ten opzichte van
2007.


Manieren van werven
32
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


In lijn met het succesvolle resultaat in 2007, hebben wij deur-aan-deur werving in 2008
doorgezet. Echter in de loop van het afgelopen jaar bleek dat een grote groep donateurs
al weer snel opzegde. De wervingskosten liggen dan snel hoger dan de opbrengsten.
Voor ons de belangrijkste reden om deze manier van donateurwerving halverwege het
jaar stop te zetten. Het werven van donateurs via telemarketing, leverde betere resultaten
op. Deze wervingsmanier houdt in dat mensen via onze website aangeven meer
informatie over Veilig Verkeer Nederland te willen ontvangen, waarna zij worden gebeld
door een callcenter die het wervingsgesprek uitvoert.


Onze doelstelling voor 2008 was het werven van 5.780 nieuwe donateurs. Aan het eind
van 2008 hadden we zo’n 5.175 nieuwe donateurs geworven, een resultaat van 89,5%.
Met name in de laatste maanden bleek het moeilijk om donateurs te werven en aan ons
te binden. Mogelijk dat (het begin) van de economische ontwikkelingen hier debet aan
waren. Het aantal mensen dat ons steunde met een éénmalige gift, nam toe van 546 in
2007 naar 806. In totaal steunden zij ons met een bedrag van € 3.239 aan giften.


Ook in 2009 zullen wij streven naar een maximaal rendement op fondsenwervende acties,
onder andere door onder de door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
vastgestelde norm van 25% fondsenwervende kosten ten opzichte van opbrengsten te
blijven.


Marktonderzoek
Op het gebied van leden- en donateurswerving is in 2008 onder onze donateurs een
onderzoek gehouden met als doel een beter inzicht te krijgen in de manier waarop Veilig
Verkeer Nederland de betrokkenheid en motivatie van haar huidige en nieuwe donateurs
beter kan behouden. Daarnaast is een scenario-ontwikkeling omtrent donateurs- en
ledenoriëntatie in de loop van 2008 opgeleverd.


De uitkomsten van beide onderzoeken dienen als leidraad dienen voor een actie van
werving en behoud van leden en donateurs. Dit plan verwachten we in het eerste halfjaar
van 2009 op te leveren.


Gedragscode
Veilig Verkeer Nederland hanteert de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Daarnaast zijn wij lid van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen
33
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


(brancheorganisatie van de grotere fondsenwervende instellingen). Bij alle wervingsacties
hanteren wij het Infofilter.


Loterijen
Met het verkrijgen van het CBF-keurmerk, was het mogelijk om een verzoek tot
beneficiëntschap in te dienen bij de Nationale Postcode Loterij. Als een organisatie als
beneficiënt wordt toegelaten, wordt er een contract aangegaan voor de periode van vijf
jaar en krijgt de organisatie een financiële bijdrage van minimaal Euro 500.000. Na
grondige voorbereiding hebben wij ons verzoek bij deze organisatie ingediend in oktober
2008. Helaas werd ons verzoek net als dat van vele andere gegadigden afgewezen omdat
het onvoldoende zou bijdragen aan de gestelde prioriteit van ‘sociale cohesie’. In het
komende jaar zullen we via gericht ‘netwerken’ en meer voorbereiding nogmaals een
verzoek tot beneficiëntschap indienen bij de Nationale Postcode Loterij en onderzoeken
wij ook de mogelijkheden bij andere loterijen die Goede Doelen-organisaties sponsoren.

Sponsoring
In 2008 hebben we ons gefocust op het ontwikkelen van een passend en meerjaren
sponsorbeleid. Daarin maken we een onderscheid tussen strategische en niet-strategische
partners. Onder strategisch vallen alle bedrijven die met Veilig Verkeer Nederland een
sponsorovereenkomst aangaan voor een periode van minimaal 3 jaar en een bedrag van
minimaal € 100.000 per jaar.


Net als in voorgaande jaren, was er in 2008 uitsluitend sprake van niet-strategische
sponsoring. In 2009 zullen we ons sterk richten op het ‘binnenhalen’ van strategische
sponsorovereenkomsten. Om minder financieel afhankelijk te worden van de
subsidieverstrekkende (overheids- en gemeente)instanties, is het essentieel dat meer (en
grote) bedrijven zich aan Veilig Verkeer Nederland willen binnen door middel van een
sponsoringovereenkomst.


In 2008 ontving Veilig Verkeer Nederland € 365.000,- aan sponsoringbedragen en zo’n
€60.000 aan producten en/of diensten waarmee bedrijven Veilig Verkeer Nederland of
één van haar verkeersveiligheidsacties sponserden. Dit resultaat betekende dat we 91,25%
van onze doelstelling hebben behaald. De economische recessie maakte veel bedrijven
eind vorig jaar bedachtzamer en terughoudender ten opzichte van sponsoring.

Bedrijven die Veilig Verkeer Nederland sponseren
34
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Langdurige samenwerking
Met een aantal sponsorbedrijven is Veilig Verkeer Nederland een langdurige
samenwerking aangegaan. Zo werkten we in 2008 samen met Pearle Opticiens, Vialis,
Halfords en Vredestein. Allemaal bedrijven die Veilig Verkeer Nederland willen helpen
om haar maatschappelijke doelstelling te bereiken.


Samenwerking op project- of productbasis
Met de volgende bedrijven is Veilig Verkeer Nederland een sponsoringovereenkomst
aangegaan op projectbasis: verzekeringsmaatschappij Onna Onna, Moonen
Attrractieverhuur en tv-zender Nickelodeon.


Op productbasis zijn we samenwerkingovereenkomsten aangegaan met:
  Philips Automotive Lighting en het product ‘nightguide autolamp’
  Life Safety Products en het product ‘lifehammer’
  het VVCR (Verkeersveiligheidscentrum)
  DBS-Technology: de ‘dodehoek oplossing en’BikyBiky
  Axion Valley en het product ‘Victor Veilig’
  Safety Nederland B.V met de verkeersveiligheidsartikelen ‘Help’ voor de auto. Deze
   producten worden verkocht bij alle grote Shell-stations.


Een bijzondere samenwerking zijn we in 2008 aangegaan met Volkswagen, die onze
belangrijkste partner was in de ontwikkeling en totstandkoming van een nieuwe
rijsimulator. Deze simulator is ingebouwd in een Volkswagen Polo. Verder heeft
Volkswagen een VW-Crafter ter beschikking gesteld, compleet met oplegger, om de
nieuwe rijsimulator te vervoeren. De nieuwe rijsimulator zal medio 2009 in gebruik
worden genomen.


Eventgebonden sponsoring
Ieder jaar organiseren Chevron Exploration en Production Netherlands B.V. een
golftoernooi. Een deel van de opbrengsten werd ook in 2008 geschonken aan Veilig
Verkeer Nederland.


Samenwerking in campagnevorm
In het afgelopen jaar werd de campagne ‘Goed Licht Beter Zicht’ doorgevoerd. Deze
campagne is in 2007 gestart op initiatief van een samenwerking tussen de volgende
bedrijven en organisaties: Philips, BOVAG, ministerie van Verkeer en Waterstaat, ANWB,35
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


RAI Vereniging en Veilig Verkeer Nederland. De campagne heeft ten doel dat
automobilisten meer en voldoende aandacht geven aan het juist en goed functioneren
van hun autoverlichting. In november 2008 zijn automobilisten via diverse media
opgeroepen om de verlichting van hun auto regelmatig te controleren en indien nodig te
(laten) repareren. Andere partners die zich inmiddels ook hebben verbonden aan deze
campagne zijn: Centraal Beheer-Achmea, Polaroid Eyewear, Valeo, Q-Park, Essilor en RDW
(Rijksdienst voor Wegverkeer).


Een andere bekende campagne waarin Veilig Verkeer Nederland participeert, is de Bob-
campagne. Ook in 2008 werd deze campagne zichtbaar gevoerd via diverse media. In de
Bob-campagne nemen het Centraal Brouwerij Kantoor, het Productschap Wijn, de
Commissie Gedistilleerd, Stiva, Draeger, Univé Verzekering, Volkswagen en de RET deel.


Campagneborden t.b.v. sponsoring
Veilig Verkeer Nederland beschikt over het gebruik van borden binnen de bebouwde
kom, op 80 kilometerwegen, en op rust- en verzorgingsplaatsen langs snelwegen, die we
kunnen inzetten voor eigen campagnes of als tegenprestatie bij
sponsoringovereenkomsten. Vanzelfsprekend dienen de boodschappen op de borden
altijd direct te maken te hebben met verkeersveiligheid. In 2008 hebben de volgende
partners onze borden ingezet: Imaba Grafische Bedrijven, Pearle Opticiens, GE
fleetservices, Vredestein en de partners van de campagne Goed Licht Beter Zicht.
De Vermolen Groep verkoopt de borden aan lokale en regionale overheden. Hiervan
ontvangen wij een afdracht van de inkomsten.


Het nieuwe Rijden-campagne
Een andere bijzondere samenwerking is Veilig Verkeer Nederland aangegaan met
SenterNovem, organisator van de campagne ‘Het Nieuwe Rijden’ in opdracht van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze campagne heeft als doelstelling
automobilisten te stimuleren om vlot, veilig, comfortabel en energiebewust te rijden.


Communicatie
Pers en media
In 2008 hebben we minder aandacht besteed aan Pers & Media dan nodig is om volop
in de aandacht te staan. Na het vertrek van de coördinator van de afdeling en de
persvoorlichter zijn deze functies eind 2008 ad interim ingevuld, in afwachting van het
werven van vaste medewerkers op deze posten.36
Conceptversie 5 – 15 mei 2009De persberichten die in het afgelopen zijn uitgegaan hadden voornamelijk betrekking op
onze actiemomenten. In ieder geval zijn er persberichten uitgegaan over:
verkeerseducatie, Verkeersexamen, Nationale Straatspeeldag, SWOV-cijfers met
betrekking tot verkeersdoden en -ongevallen, De scholen zijn weer begonnen, Op Voeten
en Fietsen naar school, scootmobielcursus en land- en bosbouwtrekkers.


Veiligheid Voorop
De belangrijkste communicatie-uiting voor onze leden, vrijwilligers, medewerkers,
samenwerkingspartners, subsidiegevers en andere zakelijke relaties, is ons blad ‘Veiligheid
Voorop’. Leden en donateurs vormen met zo’n 45.000 geadresseerden de grootste groep.
Ook in 2008 zijn er vier edities uitgegeven, te weten in maart, juni, september en
december. ‘Veiligheid Voorop’ is in het afgelopen jaar verschenen in een oplage
variërend tussen de 75.000 tot 85.000 exemplaren.


Diverse Eerste en Tweede Kamerleden zijn aan het woord geweest in ons blad, alsook
een aantal bekende Nederlanders. Zij vertelden over hun ervaringen met
verkeersveiligheid en verkeer in het algemeen. Ook hebben we in Veiligheid Voorop
aandacht besteed aan actuele thema’s zoals de dodehoek, vrachtverkeer, vermoeidheid,
alcohol en drugs in het verkeer, hulpdiensten, en ouderen in het verkeer.


Op de kinderprijsvraag wordt gemiddeld gereageerd met 40 tot 100 inzendingen. In 2009
zal een lezersonderzoek worden uitgevoerd om beter en dieper inzicht te krijgen in de
tevredenheid over Veiligheid Voorop.


Infobulletin Bedrijven
Een ander belangrijk medium is het infobulletin Bedrijven. Dit bulletin wordt verstuurd
naar zo’n 22.000 beroepsmatige chauffeurs, en naar de bedrijven die deze werknemers in
dienst hebben en die lid zijn van onze actie ‘Actie Veilig Rijden’.


De jubilarissen en nieuwe deelnemers van de Actie Veilig Rijden krijgen in dit infobulletin
een speciale vermelding. In 2008 besteedde het infobulletin onder meer aandacht aan
vermoeidheid in het beroepsmatige verkeer, het programma Bedrijven & Verkeer van
Veilig Verkeer Nederland, de rol van de weginspecteur, en het evenement Truckdiving,
waarbij ambtenaren een kijkje namen in het truckersleven.
37
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Verantwoordingsverklaring Communicatie
De communicatie van Veilig Verkeer Nederland gebeurt zowel in digitale vorm als via
print. Via deze middelen informeren wij onze doelgroepen over de ontwikkelingen, acties,
activiteiten, projecten en het nieuws op het gebied van verkeersveiligheid en van Veilig
Verkeer Nederland.


Media


Radiocampagne


CBF
Om bekend te maken dat wij een CBF gecertificeerd goed doel is en dat het voor de
continuïteit en slagkracht van haar werk de steun van het publiek en van bedrijven nodig
is, is van 7 t/m 21 februari 2008 een commercial op Radio1, Radio 2, 3FM, Radio 10 Gold,
Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM, Radio 538, Q-Music, ORN Radio, Arrow Rock
Radio, Commerciële Radio Nederland, en 100% NL Radio uitgezonden.


Op Voeten en Fietsen naar school
Voor ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ is er een radiocommercial gemaakt met de
boodschap ‘Ik leer meer als ik meedoe in het verkeer’. Doelstelling was ouders te
stimuleren op 18 september 2008 de auto te laten staan hun kind lopend of op de fiets
naar school te brengen om ouders bewust te maken dat kinderen optimaal
verkeerservaring opdoen, wanneer zij lopend of fietsend naar school gaan. Vanaf de
achterbank leren zij niets van het verkeer. De commercial (30 seconden) is van 12 t/m 18
september uitgezonden op Sky Radio, Q-Music, 100% NL Radio, en 3FM.


Televisiecampagne
Voor het Verkeersexamen hebben we een geanimeerde televisie commercial ‘de jongen
met de helpende hand’ in de periode van14 t/m 17 april 2008 uitgezonden via ORN op
alle regionale zenders in Nederland. In totaal zijn er 563 spots uitgezonden. Doelstelling
was het Verkeersexamen onder de aandacht te brengen dat op 17 april in heel
Nederland door basisschoolleerlingen uit groep 7 en/of 8 werd gemaakt.


Printcampagne


Op Voeten en Fietsen naar school38
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Voor ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ maakte Veilig Verkeer Nederland een
advertentie met de boodschap ‘Ik leer meer als ik meedoe in het verkeer’ in de vorm van
een kindertekening. Doelstelling was via kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar ouders
te stimuleren op 18 september 2008 de auto te laten staan hun kind lopend of op de
fiets naar school te brengen.
Publicatie in Kidsweek (verschijningsdatum 12 september 2008) en Kidsweek Junior
(verschijningsdatum 11 september 2008).


Themabijlage Mobiliteit algemeen Dagblad
In de themabijlage ‘Mobiliteit. Flexibel en bereikbaar’ van 1 november 2008 plaatste
Veilig Verkeer Nederland een corporate advertentie van 1/3 pagina. Oplage 551.443
kopieën, 1.500.000 potentiële lezers. Merklading van Veilig Verkeer Nederland was de
doelstelling. Met de missie ‘Iedereen veilig over straat’ wilde de vereniging laten zien
waar Veilig Verkeer Nederland voor staat.


Voorlichting en Educatie
Een van de belangrijkste middelen die Veilig Verkeer Nederland inzet om haar missie te
bereiken, is voorlichting. Door middel van voorlichting wordt de bewustwording
gestimuleerd. In lijn met onze missie stimuleren wij de bewustwording van mensen over
verkeersveiligheid en dan met name hun verkeersveilig gedrag.


Scoots & Helmets
Jongeren en Verkeersveiligheid is een issue dat onze speciale aandacht heeft. In het
afgelopen jaar hebben wij gekozen om te participeren in het succesvolle TMF-
programma Scoots & Helmets, dat in 2008 werd gepresenteerd door Valerio en Saar,
twee bekende Nederlanders voor jongeren. Dit programma richt zich op het stimuleren
van correct helmgebruik bij jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar.


Veiligheid van bromfietsers en hun passagiers begint bij het dragen van een helm van
goede kwaliteit. Een helm kan ernstig hoofdletsel voorkomen. In 2007 had één op de
twaalf bromfiets-bestuurders en ruim een kwart van hun passagiers geen helm op. Eén
op de tien draagt de kinband los. Met als gevolg dat 25% van de bromfietsers die na een
ongeval in het ziekenhuis terecht komt, zwaar hoofdletsel heeft. Meer dan genoeg reden
om actie te ondernemen gericht op het verbeteren van het imago van de helm onder
jongeren. Inmiddels is de gevarenperceptie van het rijden zonder helm, of met een helm
die niet goed vastzit, onder jongeren van 16 tot 21 jaar wel toegenomen. Daarnaast blijkt39
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


uit onderzoek dat het gedrag van jongeren met betrekking tot het dragen van een helm
van een passagier en het aanspreken hieropo, significant is verbeterd.


Rijsimulator
Binnen het kader van voorlichting hebben we in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van
een rijsimulator. Met behulp van deze rijsimulator kunnen we mensen op een veilige
manier laten ervaren hoe het is om met alcohol op te rijden en welke gevolgen dat kan
hebben.


De nieuwe rijsimulator, tot stand gekomen met Volkswagen, is speciaal voor
publiekspresentaties in de lopen lucht. Hij omvat voorlichtingsprogramma’s en korte
instructieprogramma’s die zijn gebaseerd op de tragische top-5 van ongevallen voor
jongeren.


BROEM-cursus
Een belangrijk project voor ouderen in het afgelopen jaar, was het BROEM-project: ‘Breed
Overleg Ouderen en Mobiliteit’. Dit is een verkeersvaardigheidsproject bestemd voor
automobilisten van 50 jaar en ouder, die de de gelegenheid krijgen hun verkeerskennis
en hun rijvaardigheden te toetsen en bij te scholen, zonder gevolgen voor hun rijbewijs.
Ook worden het gezichts- en gehoorvermogen getest en geeft een
bewegingsdeskundige tips om langer mobiel te blijven. BROEM heeft ten doel om
ouderen zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze aan het verkeer deel te laten
nemen.


Na een ‘restyling in 2007 hebben in 2008 alle deelnemende partijen, te weten Veilig
Verkeer Nederland, ANWB, BOVAG, ROV’s en Provincies, de nieuwe materialen en
handleiding geïntegreerd in de lokale en regionale BROEM-activiteiten. De cursussen
worden georganiseerd door de afdelingen en districten van Veilig Verkeer Nederland.


Scootmobielcursus
In het afgelopen jaar is door onze afdelingen en districten weer een aantal scootmobiel-
cursussen georganiseerd, bedoeld voor mensen met een lichamelijke functiebeperking of
senioren in het bezit van een scootmobiel. De cursus is opgebouwd uit een theorie- en
een praktijkgedeelte. Ook een ogen- en gehoortest maken er deel van uit. Het doel is
om de verkeerskennis van de gebruikers op te frissen, hen bewust te maken van
40
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


mogelijke gevaren in het verkeer, en de problemen die zij kunnen ervaren voor een deel
weg te nemen.


Infocentrum
Het Infocentrum is de afdeling voor eerstelijns opvang van vragen die onze vrijwilligers,
leden en andere belanghebbenden stellen aan Veilig Verkeer Nederland. Dagelijks zorgen
tien medewerkers voor het correct en snel beantwoorden van vragen die gesteld worden
via telefoon of e-mail.


In onderstaande schema’s staat het aantal contacten en het type vragen dat het
Infocentrum heeft beantwoord in 2008.


Aantal telefoongesprekken
                                Gemiddelde
Maand      Inkomend Uitgaand Totalen     Percentage
                                gesprektijd
Januari        1.772   715    2.487     8%         1:47
Februari       1.539   472    2.011     7%         1:52
Maart         2.637   512    3.149     11%         1:45
April         3.297   687    3.984     13%         2:00
Mei          1.492   434    1.926     7%         2:02
Juni         1.472   506    1.978     7%         1:54
Juli         1.155   325    1.480     5%         1:58
Augustus         761  390    1.151     4%         2:04
September       2.858   1.116   3.974     13%         2:14
Oktober        1.863   1.054   2.917     10%         2:26
November       1.693   869    2.562     9%         2:22
December       1.176   830    2.006     7%         2:08
Totalen       21.715   7.910  29.625     100%         2:02


Onderwerpen van de vragen
Jaar                   2005     2006     2007       2008
Verkeersveiligheid             4%      7%      3%       3%
Algemene informatie VVN           8%     1,5%      3%       3%
Info projecten VVN             30%     34%     24%       28%
Kind en verkeer projecten          5%      2%      2%       2%
Vereniging/leden/donateur          9%     11%     18%       18%


41
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Verkoop/abonnementen             15%    20%     19%      19%
Doorverbinden intern             28%    24%     34%      30%
Doorverbinden persvoorlichting        1%    0,5%     1%      1%


Informatieverstrekking
Jaar                    2005    2006    2007     2008
Totaal aantal gesprekken          32.083   36.496   32.981   29.625
Informatieverstrekking
Circa 52%                 16.683   18.978   17.150   15.108


Vragen via e-mail
Jaar                    2005    2006    2007     2008
Totaal aantal                9.000   9.500    9.438    9.800
Ontvangen brieven
Soort                    2005    2006    2007     2008
Totaal aantal                 33     23      57      52


Klachten
In 2008 zijn er 16 klachten binnengekomen. Alle klachten zijn naar tevredenheid
telefonisch of schriftelijk afgehandeld. Het grootste deel betrof zaken op het gebied van
donateurwerving en klachten van de vereniging zelf.


Overzicht klachten in 2008
Aantal klachten   Soort klacht
    7      Deur-aan-deur werving
    1      Telefonische werving
    1      Administratief
    5      Vrijwilligers
    1      Communicatie-uiting
    1      Actie educatie
42
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Hoofdstuk 6 Waar werkte Veilig Verkeer Nederland in 2008


Beeldmateriaal: Nederland in provincies


Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Een vereniging die haar acties en
activiteiten alleen maar kan uitvoeren dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers die het
gevoel delen dat de kwaliteit van onze leefomgeving staat of valt met verkeersveiligheid.
Onze beroepsorganisatie ondersteunt deze vrijwilligers.


Onderstaand vertellen de districten wat de meest in het oog springende activiteiten zijn
geweest die zij in 2008 hebben georganiseerd, uitgevoerd en/of ondersteund.


Groningen
Eurovoetbal toernooi
Het Eurovoetbal toernooi 2008 vond dit keer in Groningen en in Haren plaats. Dit
toernooi, waarbij bekende internationale en nationale voetbalclubs deelnamen, trok
11.000 bezoekers. Tijdens het toernooi hebben wij verschillende Bob-acties georganiseerd
. Zo heeft ons promotieteam de regiopolitie geassisteerd bij de uitvoering van
alcoholcontroles langs provinciale wegen en heeft ons team op diverse locaties de Bob’s
gecontroleerd of zij ook daadwerkelijk geen alcohol hebben gedronken.


De helpdesk van het verkeersveiligheidslabel is ondergebracht bij ons regionaal
steunpunt Groningen. Via dit helpdesk verstrekken wij informatie over het label en geven
wij ondersteuning bij het aanvragen ervan. Het label kan zowel door basisscholen als
scholen in het voortgezet onderwijs worden aangevraagd. In 2008 zijn aan tien scholen
het verkeersveiligheidslabel toegekend. Totaal zijn er nu 34 scholen met label en 29
deelnemende scholen. Ook is in het afgelopen jaar voor de eerste keer de
herijkingsprocedure in gebruik genomen, waarbij één school deze met succes heeft
doorstaan.


Friesland
Barman Ed geeft tips aan jongeren!
Onverwacht kregen wij te maken met een aansprekend project van de Noordelijke Hoge
School uit Leeuwarden. Ruim 180 studenten van de opleiding Multi Media Design waren
aan de slag gegaan met de opdracht: ‘creëer een interactieve campagne die jongeren in
de leeftijd 12 tot en met 18 jaar bewust maakt van de risico’s in het verkeer.’43
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


De eindresultaten waren geweldig. Zo zijn er websites gemaakt voor jongeren met
nuttige informatie en games, en hebben de studenten ‘give aways’ ontworpen zoals
sleutelhangers. Ook hebben zij een actie bedacht met ‘Boomerang’ kaarten, waarop
barman Ed tips geeft aan jongeren.


De eindproducten waren zó goed, dat Veilig Verkeer Nederland, district Fryslân, heeft
besloten het materiaal ook daadwerkelijk te gebruiken. Op de website www.vvnfryslan.nl
staat een banner die verwijst naar de site www.veilignaarhuis.nu.


Drenthe
Verkeersouderproject in een ‘ander jasje’
In overleg met provincie en gemeenten hebben wij in Drenthe het afgelopen jaar het
Verkeersouderproject in een ‘nieuw jasje’ gestoken. Het ‘oude jasje’ was onvoldoende
zichtbaar voor de gemeenten.


In nauwe samenwerking met de afdelingsvrijwilligers heeft het regionaal steunpunt
Drenthe vorm gegeven aan dit project. We zij veel op pad geweest en onze contacten
met verkeerscoördinatoren en verkeerouders tijdens lokale verkeerouderbijeenkomsten
zijn weer stevig aangehaald.
Dit resulteerde in een groter aantal vragen van verkeersouders aan onze vereniging, een
duidelijk teken dat we beter zichtbaar waren. Ook onze drie nieuwsbrieven voor
verkeersouders hebben hieraan bijgedragen.


In het afgelopen jaar hebben we verder drie nieuwe introductiebijeenkomsten voor
verkeersouders georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden er presentaties
gegeven door het regionale steunpunt, door ervaren verkeersouders en door
gemeentelijke verkeerscoördinatoren. Ook werden lokale Drentse projecten voor de
basisscholen zoals Birdy (een oversteekles), gordelcontrole, en het interactieve theaterstuk
Kiss & Ride gepresenteerd. Verder was er tijdens elke bijeenkomst een verkeersmarkt met
stands met allerlei producten die verkeerouders helpen bij het uitvoeren van hun
werkzaamheden. Denk hierbij onder andere aan lesmaterialen en verkeersbrigadiers. Deze
bijeenkomsten boden vooral de ruimte en gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling
tussen de meer en minder ervaren verkeersouders. Beide groepen bezochten de
bijeenkomsten en gaven achteraf aan dat zij de bijeenkomsten als positief hebben
ervaren.
44
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Project Nederlandse Aardoliemaatschappij
Nieuwe booractiviteiten van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) in de komende
periode hebben tot gevolg dat het vrachtverkeer van de NAM in Zuid-Oost Drenthe zal
toenemen. De NAM heeft ons regionaal steunpunt Drenthe gevraagd om de gevaren van
vrachtverkeer in combinatie met de dodehoek onder de aandacht te brengen van de
bewoners van deze regio. Circa tien basisscholen in Nieuw-Amsterdam, Schoonebeek,
Erica, Nieuw-Schoonebeek en Zandpol hebben in november 2008 een dodehoekles
gekregen. In groepjes van vijf kregen 1.000 leerlingen uit groep 7 en 8 voorlichting. Aan
634 leerlingen uit groep 4, 5 en 6 is klassikaal voorlichting gegeven. Mede dankzij de
hulp van rijschool Reijntjes en de inzet van ons promotieteam is het eerste gedeelte van
dit project succesvol verlopen. In 2009 hebben we nog twee sessies gepland.


Flevoland
Verkeersveiligheid op maat
De provincie Flevoland heeft in 2007 besloten haar budget voor verkeersveiligheid te
decentraliseren aan de gemeenten. Uitgangspunt hierbij is dat op deze manier het
aanbod beter op de praktijk kan worden afgestemd. De uitvoering van de decentralisatie
is in 2008 doorgevoerd. Dit betekende voor ons een andere manier van werken, namelijk
dat we met alle gemeenten hebben gesproken over de uit te voeren projecten,in plaats
van alleen met de provinciale instanties. Alle partijen moesten wennen aan deze nieuwe
manier, maar sinds eind 2008 komen projectverzoeken binnen die zijn toegesneden op
de eigen lokale situatie. Het was een geslaagd pilotjaar en in het komend jaar zullen we
hier verder vervolg aan geven.


Overijssel
Fietsen zonder zorgen
In 2008 kregen we meer dan honderd aanmeldingen binnen voor de cursus ‘Fietsen
zonder zorgen’, een nieuw pilotproject voor ouderen. Fietsen is naast wandelen één van
de belangrijkste activiteiten van ouderen. Naast dat het goed is voor hun gezondheid,
helpen wandelen en fietsen ouderen om zo lang mogelijk mobiel en zelfstandig te
blijven. De cursus bestond uit het opfrissen van de verkeerskennis en het geven van
gerichte adviezen over veilige deelname aan het verkeer. Met deze cursus kwam het
regionaal steunpunt tegemoet aan een behoefte van de senioren in deze regio. In 2009
zullen wij de cursus opnieuw aanbieden in Overijssel en Gelderland.


Gelderland45
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


Adje van Nispen bij start praktisch Verkeersexamen in Zevenaar
Samen met driehonderd leerlingen van alle scholen in Zevenaar zong Adje van Nispen
(bekend van het televisieprogramma Mooi! Weer De Leeuw) het verkeersexamenlied voor
de start van ons lokale actiemoment ‘praktisch Verkeersexamen’. Daarna fietsten
burgemeester De Ruiter, verkeerswethouder Nijland, voorzitter Bauwke Kamphuis en Adje
een deel van het examenparcours. De medewerkers van onze afdeling Zevenaar hebben
hard gewerkt om dit evenement tot een succes te maken. In samenwerking met
leerlingen van het Liemers College, die waren ingezet op de controleposten, is hen dat
ook gelukt. In totaal hebben in het afgelopen jaar 91% van de scholen in Gelderland
deelgenomen aan het praktische Verkeersexamen. Voor Overijssel en Flevoland liggen
deze percentages op 70% respectievelijk 85%.


Utrecht
Fietsverlichting
Als het gaat om verkeersveiligheid is het belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn
in het donker. Goede fietsverlichting is dan ook onontbeerlijk, zeker in de donkere
maanden van het jaar. In de provincie Utrecht hebben diverse afdelingen
fietsverlichtingscontroles gehouden in het laatste kwartaal van 2008. Vanaf
december zijn bij deze controles losse fietslampjes aangeboden aan fietsers zonder
verlichting. Daarnaast zijn kaartjes uitgedeeld met daarop de regels over
fietsverlichting en –reflectie. In dit verband hebben we in het afgelopen jaar ook
een nieuw product ontwikkeld, het fietsverlichtingsproject. Dit project bestaat uit
vier leskoffers waarin diverse soorten verlichting worden getoond en waarmee
kinderen zelf aan de slag kunnen. Ze kunnen met de inhoud eenvoudige proefjes
doen om de verschillende verlichtings- en reflectiemiddelen te ‘ontdekken’ en deze
te vergelijken. Daarnaast omvat de inhoud van de leskoffers een map met
werkbladen, een lesbrief voor de leerkrachten en voorbeeldbrieven aan de ouders.
Op veel scholen worden jaarlijks fietscontroles gehouden. Het
fietsverlichtingsproject zou een prima voorbereiding kunnen zijn op deze controles.
We zullen de actie met fietsverlichtingssetjes en kaartjes herhalen in het najaar van
2009. Ter ondersteuning van deze actie zullen we dan ook gebruik maken van
spandoeken.


Noord-Holland
Dodehoekproject
46
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


In het afgelopen jaar hebben we met groot succes, in verschillende plaatsen door de hele
provincie, het dodehoekproject uitgevoerd: Veilig Op We. Ook in Noord-Holland Noord
deden veel scholen mee. We hebben voor dit project samengewerkt met transportbedrijf
Simon Loos en verkeersschool Post.


In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer hebben we ook een dodehoekles
georganiseerd. Bijna alle scholen uit deze gemeente hebben meegedaan aan deze
praktijklessen. De aftrap van dit project vond plaats in Hoofddorp. De kinderen mochten
zelf achter het stuur zitten, zodat ze met eigen ogen konden zien en ervaren waar de
dodehoek zich bevindt, een indrukwekkende ervaring. Naast het zitten in een vrachtauto
werd ook de fietsvaardigheid van de kinderen getest aan de hand van de Fiets Seef
lesmethode. Een methode die de gemeente zelf heeft ontwikkeld, waarbij kinderen
worden begeleid door eerste- en tweedejaars Pabo-studenten van hogeschool INHolland.
Deze studenten hebben zich vrijwillig opgegeven en verdienen met hun deelname
compensatie voor praktijklessen bij de vakken Bewegingsonderwijs en Verkeer. Ruim
1.800 kinderen hebben aan dit project deelgenomen. De kick-off hiervan was te zien bij
RTL-nieuws en Hart van Nederland.


Zuid-Holland
Campagneteam
In 2008 gaven de teamleden van ons campagneteam Verkeersveiligheid weer volop
voorlichting bij diverse gelegenheden zoals bij alcohol- en verkeerscontroles en tijdens
publieksevenementen. Zo waren zij duidelijk zichtbaar en aanwezig op het popfestival
Parkpop in Den Haag, tijdens de Bavaria City Racing in Rotterdam en bij de landelijke
korfbalfinale in Ahoy, ook in Rotterdam. Tevens heeft ons campagneteam zich ingezet
voor de eerste BlaasBobgame, die vol enthousiasme werd ontvangen.


Dat het publiek het enthousiasme van het campagneteam waardeert, bleek op de
vijfdaagse 55plus Expo in Rotterdam. Hier waren we aanwezig met ons campagneteam en
de rijsimulator. Ons team gaf de bezoekers, die hun reactiesnelheid wilden testen, na de
test toelichting en uitleg over de resultaten. Daarnaast informeerden onze vrijwilligers
bezoekers over de mogelijkheid om deel te nemen aan een BROEM-cursus in (of nabij)
hun woonplaats, en gaven zij voorlichting over allerlei onderwerpen op het gebied van
verkeersveiligheid. De onderwerpen varieerden van de gevaren van het rijden onder
invloed tot het gebruik van een kinderstoel voor de (klein)kinderen. Bij dit grootschalige
evenement werd onze stand door de bezoekers verkozen tot beste stand.47
Conceptversie 5 – 15 mei 2009Brabant
Gebiedsgerichte aanpak
In het afgelopen jaar zijn 68 Brabantse gemeenten steeds meer gaan samenwerken in zes
Brabantse regio’s (GGA-gebieden) rondom grote plaatsen. GGA staat voor
gebiedsgerichte aanpak. Elke regio neemt besluiten over onder andere de bestedingen
rondom infrastructuur en verkeersveiligheid. Voor ons zijn dit belangrijke nieuwe partners
waarmee we kunnen samenwerken om de verkeersveiligheid te bevorderen.


Brabant heeft 47 lokale afdelingen en er zijn ruim 500 verkeersouders actief. Dit aantal
blijft stijgen. Door de regionalisering weten de afdelingen en het steunpunt elkaar steeds
beter te vinden en wordt de samenwerking versterkt. Hieronder een aantal succesvolle
cijfers:
-  223 scholen hebben meegedaan aan de kaartenactie van ‘De scholen zijn weer
   begonnen’, dit wil zegggen dat er ruim 189.000 kaarten zijn verspreid door kinderen
-  in zuid hebben ruim 50 scholen meegedaan aan de stickeractie van ‘Op Voeten en
   Fietsen naar school’. In totaal hebben 3.200 kinderen en 150 klassen de actiekaarten
   ingestuurd
-  in het najaar hebben tijdens de fietsverlichtingsactie 35 afdelingen meer dan 50.000
   fietsen preventief gecontroleerd.


Limburg
Verkeersquiz Limburg
Theoretische verkeerskennis hebben kinderen nodig voor een goede toepassing in de
praktijk. Binnen dit kader heeft Veilig Verkeer Nederland district Limburg een
verkeersquiz ontwikkeld. Met deze quiz kunnen leerlingen op een dynamische en voor
hen aantrekkelijke manier aan de slag met verkeer en verkeerslessen. In het kort houdt
de quiz in dat verkeerskennis van kinderen in spelvorm en met behulp van herkenbare
(lokale) verkeerssituaties wordt getoetst.


In opdracht van het VVPH (Verkeersveiligheidsproject Heuvelland) is in het afgelopen jaar
de tweede editie van de Heuvelland verkeersquiz georganiseerd in de gemeenten:
Maastricht, Margraten, Gulpen-Wittem, Eijsden, Vaals, Meerssen en Valkenburg aan de
Geul. Zes scholen uit de diverse gemeenten hebben tijdens dit spektakel gestreden om
een beker. De vragen werden door verschillende wethouders van verkeer gesteld. Om er
voor te zorgen dat niet alleen de kennis van de verkeersregels blijft hangen, heeft de48
Conceptversie 5 – 15 mei 2009


politie in discussievorm de (educatieve) uitleg voor haar rekening genomen. Iedere
leerling heeft minimaal 5 vragen beantwoord. Ook in 2008 was de verkeersquiz een groot
succes.


Zeeland
Proef met Fiets Veilig en fit
Op ‘de dag van de ouderen’, op 1 oktober, werd in Vlissingen door Veilig Verkeer
Nederland district Zeeland in samenwerking met Stichting Werk voor Ouderen gestart
met een proef om de veiligheid van oudere fietsers te verbeteren. Fietsers boven de 75
jaar lopen door functiebeperkingen gecombineerd met grotere kwetsbaarheid bij vallen
of botsingen, meer risico om ernstig gewond te raken.


Voor deze proef hadden 30 ouderen zich gemeld, die een ogen- en hoortest
ondergingen en melding konden doen van fietsknelpunten in Vlissingen. Op basis van de
testen werd 40% doorverwezen naar de opticien of oogarts en kreeg 17 % het advies om
naar een specialist te gaan omdat het gehoor niet optimaal was . De knelpunten en de
uitslag van de testen zijn verwerkt in het rapport ‘Veiligheid Ouderen in het verkeer: een
reden tot zorg!’ dat is aangeboden aan Karla Peijs, voorzitter van ons bestuur, en aan
Rob van Dooren, wethouder verkeer van de gemeente Vlissingen. Beide werden verzocht
zich speciaal in te zetten voor de veiligheid van ouderen omdat deze groep in de
komende jaren sterk zal groeien. Veilig Verkeer Nederland vindt het belangrijk dat
ouderen veilig over straat kunnen en volop blijven deelnemen aan het sociale leven.


Na de testen volgden de ouderen vervolgens op 10 oktober een speciaal fietsprogramma
met voorrangs- en doorgangsregels, een verkeersquiz, bewegen voor ouderen, een
fietsparcours en een tentoonstelling met seniorenfietsen en accessoires om het fietsen
voor ouderen veiliger te maken. Na afloop sprak Karla Peijs haar waardering uit over hun
inzet en ontvingen zij een certificaat van deelname. De deelnemers waren zeer tevreden
over het programma, maar gaven wel aan dat ze het fietscircuit in het programma te
gevaarlijk vonden: “Als we dat onderweg tegenkomen, stappen we af en lopen we een
stukje”.


De proef heeft veel bruikbare informatie opgeleverd, die we inmiddels al hebben gebruikt
om het programma aan te passen onder andere door het opnemen van het onderdeel
‘valpreventie’. In 2009 zullen we de cursus onder de naam ‘ Veilig mobiel met je rijwiel’
eens per kwartaal organiseren.49
Conceptversie 5 – 15 mei 2009
50
Conceptversie 5 – 15 mei 2009

Hoofdstuk 7    Financiële jaarrekening

Wordt nog toegevoegd
51

								
To top