Sahyadri-EMag-2012-06-June12 by mumbaihiker

VIEWS: 34 PAGES: 33

									                   jaUna, 2012
BaImaaSaMkxr iSaDIGaaTataIla iSaDI
jaUna, 2012 | vaYa_ dusaro | AMkx dusara | ivanaamaulya*                                                                        |2|


                        saahsa hoca Qyaoya, inasaga_ haca Qyaasa | igairduga_ ho sagaosaaoyaro, saHyaad`I haca Svaasa |

                                                       Anauk`xmaiNakxa
                      pa`yaaojana                                                                 ..    3

                      maharaYT^ doSaa           Ba`maMtaI paavasaaLI                      : {tkxYa_ erMDkxr            ..    5

                      maataRBaUmaI taulaa salaama                                     : koxdar idvaokxr (koxDI) ..           8

                      rakxT doSaa             AnagaD BaImaaSaMkxr                       : raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba ..           9

                      vaacakxaMcyaa pa`itaik`xyaa                                     : -                   .. 13

                      maharaYT^acaI duga_rtnao                                       : Anauraga vaOÒ             .. 15

                      paya_Tna maM~a (yaa maihnyaacaI iTpa)                                : raVkxI                .. 16

                      BannaaT (vyaMgaica~a)                                        : BaTWyaa                .. 16
     saMpaadkx, maud`kx, pa`kxaSakx
   {tkxYa_ saUya_kxaMta erMDkxr     kxaomala doSaa            maoGadUta - caatakx                       : raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba .. 17
       saMkxlpanaa, saMyaaojana
     raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba      saHyaad`I ivaSaoYa          i~avaar AiBanaMdna                       : -                   .. 20

        pa`mauKa sallaagaar     BaavaBaWtaIcyaa doSaa        vasaa duga_saMvaQa_naacaa - duga_vaIr pa`itaYzana : saMtaaoYa hasaurkxr                 .. 21
       mahoSa taamhnakxr
         Anauraga vaOÒ       saHyaad`I {pak`xma                                          : raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba .. 24
        idlaIpa imasaaL
        yaaogaoSa gaaoqaaD     paiva~a doSaa            DaikxNyaarNyaatalaa BaImaaSaMkxr                : raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba .. 25
       kxaiSanaaqa parba
                      Albama                rajagaD                             : saMidpa kxrMjaavaNao         .. 28
            maaMDNaI
        {tkxYa_ erMDkxr       AaDvaaTa               maMtarlaolyaa AaDvaaTa                     : AaoMkxar Aaokx            .. 30
            saMpak_x
     raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba
     saIvaUDsa\, navaI mauMba[_,
      91-99 30 60 99 90
 rockclimbersclub@gmail.com

                                           https://www.facebook.com/rockclimbersclub

                        * saHyaad`I-kxNaa maharaYT^acaa€ [_-maaisakx raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba€cyaa saBaasadaMsaazI dr maihnyaalaa
                        ivanaamaulya pa`isaÔ koxlao jaatao. xdr maihnyaalaa maaisakx pa`apta kxravayaacao Asalyaasa kRxpayaa saBaasad Aja_
                            kxravaa. tyaasaazI namaUd Ba`maNaQvanaI ikxMbaa [_maola var saMsqaocyaa kxaya_kxtyaa_MSaI saMpak_x saaQaavaa.
                        saHyaad`I-kxNaa maharaYT^acaa€ ho [_-maaisakx raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba€ saMsqaotafo_x pa`isaÔ koxlao jaatao. maaisakxataIla sava_ laoKa, kxivataa,
                        Cayaaica~ao, roKaaica~ao, baaoQaicanho va [tar majakUxracao hWkx saMsqaocyaa tasaoca saMpaadkxacyaa svaaQaIna Aahota yaacaI kRxpayaa naaoMd GyaavaI.
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  pa`yaaojana                                                         AMkx jaUna, 2012 (02/12-13)    |3|
                                     | pa`yaaojana |
  maharaYT^ - svata: ekx saMpauNa_ raYT^ hao{} Sakoxla ASaI taakxd AsaNaara pa`doSa. paUvaI_cao dMDkxarNya. rajamaanya rajaEa`I iSavaC~apataIMcaa
  maharaYT^. kxaya Aaho yaa maharaYT^ata? navho, kxaya naahI yaa maharaYT^ata? 3,08,000 vaga_ ikxlaaomaITr Xao~afxL saamaavaUna GaoNaara, ekxa
  baajaUlaa ArbaI mahasaagar AsaNaara, BaartaataIla itasa%yaa k`xmaaMkxacaa pa`caMD pa`doSa. saHyaad`IsaarKaa dNakxT kxNaa AsaNaara, d%yaa-
  Kaao%yaaMnaI vaoZlaolaa, naÒa-naalyaaMnaI samaRÔ Jaalaolaa, GanadaT ArNyaaMnaI vyaapalaolaa, pa`aNaI-paXaI-vanaspataI [tyaadIM inasaga_ raKaNaa%yaa
  yaa Aapalyaa maharaYT^amaQyao kxaya naahI? eKaaÒanao baalapaNaapaasaUnaca maharaYT^ataIla pa`tyaokx sqaLalaa BaoT Òayacaa inaScaya koxlaa tarI
  tyaacao AKKao AayauYya yaa BaTkxMtaIsa kxmaIca paDavao. paNa AapaNaca kxaya tao kxpaaLkxrMTo mhNaUna maharaYT^ataIla hI paiva~a, pa`acaIna,
  inasaga_rmaNaIya sqaLo saaoDUna [tar~a BaTkxta basataao. kxa vhavao Asao? yaacao kxarNa mhNajao Aapalyaalaa yaa izkxaNaaMcaI AsalaolaI ApaurI
  maaihtaI. tar ima~ahao, ha pa`SnahI AamhI cauTkxIsarSaI saaoDvalaa Aaho. raVkx Wlaa[_Mbasa_ Wlaba inaima_ta saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€
  yaa maaisakxataUna AamhI Aapalyaalaa ASaaca kxahI &aata-A&aata sqaLaMcaI maaihtaI doNyaacaa pa`yatna kxrNaar Aahaota. taumhalaa kxrayacaM
  Aaho tao fxWta yaa sqaLaMnaa BaoT doNyaacaM kxama. maaisakxacaa {llaoKa koxlyaavar taumacyaa manaata ivacaaraMcao Ana\ pa`SnaaMcao vaadL {zlao
  AsaNaar ho naWkxI! tar taumhalaa paDlaolyaa pa`SnaaMcaI hI {ttaro:


  baajaarata [takxI paya_Tna ivaYayakx maaisakox Asataanaa AaNaKaI navaIna maaisakx kxSaalaa?€
      Asaa ivacaar taumacyaa manaata yaoNaM sahaijakx Aaho. kxarNa, yaa AaQaI pa`kxaSaIta Jaalaolyaa paya_Tna ivaYayakx maaisakxaMn aI taumacaa
      hIrmaaoD koxlaa Aaho. Anaokx maaisakox maharaYT^ataIla, BaartaataIla paya_Tna sqaLaMcyaa ivakxasaasaazI pa`isaÔ haotaata AaiNa naMtar hLUca
      tyaaMcaohI paaya paiScamaokxDo vaLtaanaa idsataata. paNa maharaYT^ idnaacaI Sapaqa Gao{}na AamhI yaoqao namaud kxrtaao kxI saHyaad`I€
      maaisakxamaQyao maharaYT^ataIla sqaLaMvyaitairWta kxaoNatyaahI sqaLaMnaa pa`aQaanya doNyaata yaoNaar naahI. AaQaI paya_Tna maharaYT^acao, maga
      baakxI sagaLËaMcao!€


  paya_TnaivaYayakx maaihtaI yaa palaIkxDo AaNaKaI kxaya AsaNaar yaata?€
      jyaacaa kxNaa taaz, baLkxT, taao maaoDola paNa vaakxNaar naahI. haoya! maharaYT^ maaoDola, paNa vaakxNaar naahI. kxa? Aro! jyaacaa kxNaa
      mhNajao KauÕ saHyaad`I Asaola, tyaalaa vaakxavaosao vaaTlao tarI vaakxtaa yaoNaar naahI. svaBaavaalaa AaOYaQa naahI mhNataata naa? tar
      maharaYT^ataIla paya_Tnaata saHyaad`ItaIla paya_Tnaalaa yaa maaisakxata AiQakx mahtva idlao jaaNaar Aaho. maharaYT^ataIla Anaokx sqaLo
      saHyaad`cyaa kuxSaIta ivasaavalaI Aahota. dovaLo -ra{}Lo, igarIsqaanao, ArNyao, gaD-ikxllao, eoitahasaIkx sqaLo yaaMnaI saHyaad`I
      KaccaUna Barlaolaa Aaho. tyaamauLo paya_Tna AaiNa tyaasaaobata igayaa_raohNa-DaoMgaryaa~aa (To^kxIMga) ivaYayakx AitaSaya {payauWta maaihtaI
      doNyaakxDo Aamacaa kxla rahIla, AaiNa taao taumacyaa pasaMtaI {tarolaca yaacaI Aamhalaa Kaa~aI Aaho.


  paya_TnaivaYayakx maaisakx mhNajao fxWta paya_Tna Xao~aataIla naamavaMta vyaWtaIMcao laoKa!€
      paya_TnamaQyao naamavaMta ASaa vyaWtaI, tyaaMcyaa laoKaamaQyao paya_Tnaadrmyaana tyaaMnaI koxlaolyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrtaata. ASaa naaoMdI,
      iTpaNao Aapalyaa saarKyaa navaaoidtaaMnaa naWkxIca maaga_dSa_kx zrtaata. parMtaU, ASaa naamavaMta vyaWtaIMvyaitairWta AapalyaasaarKaI
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  pa`yaaojana                                                         AMkx jaUna, 2012 (02/12-13)    |4|


      saamaanya maaNasao paya_Tna kxrIta naahIta kxa? hI maaNasao Aapalyaa inarIXaNaaMcyaa naaoMdI kxrIta naahIta kxa? tar yaacao {ttar Asaola
      naahI€! ASaa saamaanya vyaWtaIhI sqaLaivaYayaI maaga_dSa_na kxr} Sakxtaata. fxWta fxrkx Asataao taao paUNa_tvaacaa! kxarNa ASaa
      vyaWtaIMnaI koxlaolaI inarIXaNao, naaoMdI yaa tyaaMcyaapaurtaa mayaa_dIta Asataata. AnaokxaMcaI ASaI inarIXaNao, naaoMdI, iTpaNao ekx~a kxr}na
      tyaataUna ekx saMga`aHya maaihtaIkxaoSa inamaa_Na kxrNyaacaa yaa maaisakxacaa {ÕoSa Asaola. tyaasaazI yaa maaisakxamaQao naamavaMta vyaWtaIMcao
      laoKa pa`isaÔ kxrNyaapaoXaa taumacyaa-AamacyaaMsaarKyaa saamaanya vyaWtaIMcaI paya_Tna AnauBava pa`isaÔ kxrNyaalaa ho maaisakx AiQakx
      pa`aQaanya do[_la. tyaaÓaro eKaaÒa vaacakxalaa tyaanaoca ilaihlaolaa AnauBava yaa maaisakxamaQyao vaacaNyaacaI saMQaI {palabQa hao[_la.
      paya_Tnapa`omaIMnaa tyaaMcao AnauBava maaMDNyaasaazI ekx vyaasapaIz {palabQa hao[_la.


  paya_Tnaacyaa ivakxasaasaazI kxagadacaI ivalhovaaT?€
      maaisakx pa`isaÔ kxrayacao tar kxagad ha laagaNaarca. kxagadasaazI JaaDaMcaa baLI jaaNao ho hI svaaBaaivakx. JaaDo kxmaI JaalaI kxI
      inasagaa_var taaNa. AaiNa SaovaTI vaacaUna Jaalyaavar kxaya? rÕIca naa? KarMca! ekxa maaisakxamauLo evaZa maaoza pa`Sna inamaa_Na hao{}
      Sakxtaao? haoya! hao{} Sakxtaao. mhNaUna AamhI saHyaad`I€ maaisakxaÓaro ekx navaa paayaMDa paaDayacaa inaScaya koxlaa Aaho. Aaja-kxala
      AgadI pa`tyaokx sauiSaiXata maaNasaalaa saMgaNakx (kxMpyaUTr) vaapartaa yaotaao. [MTrnaoT, [_ -maolahI inatyaacaoca Jaalao Aaho. maga
      maaisakxasaazI kxagad vaayaa GaalavaNyaacaI kxaya garja? saMgaNakxavar vaacataa yaoNaaro maaisakx ([_ -maVgaJaIna) inamaa_Na kxr}na ASaI
      maaihtaI pa`tyaokxasa cauTkxIsarSaI paazvataa yao{} Sakxtao. ASaI maaihtaI saMgaNakxaÓaro (Aajakxala kxahI maaobaa[_lavarhI) vaacataa yao{}
      Sakxtao, saazvaUna zovataa yao{} Sakxtao, AavaDtyaa vyaWtaIMnaa paazvataahI yao{} Sakxtao. mhNajaoca ho maaisakx navyaa yaugaacao Aaho. marazIta
      AapaNa mhNataao naa tasao, ekxdma [_kxao-fo`MxDlaI€..


  navaKao maaisakx? kxaya Barvasaa tyaataIla maaihtaIcaa?€
      naWkxIca. kxaoNataIhI maaihtaI vaaparNyaaAaQaI Asaa ivacaar kxrNao ho saU&a maaNasaacao laXaNa Aaho. ho maaisakx navaKao jar}r, paNa yaa
      maaisakxasaazI JaTNaa%yaa saMpaadkxIya maMDLataIla vyaWtaI yaa svata: gaolao ikxtyaokx vaYao_ maharaYT^ataIla – mauKyata: saHyaad`ItaIla
      Anaokx sqaLaMnaa BaoTI dota Aahota. tyaamauLo maaisakxasaazI maaihtaI gaaoLa kxrtaanaa laoKakxacaI ivaSvaasaah_taa tasaoca tyaa laoKaataIla
      KaroKaaoTopaNaa yaaMcaI yaqaayaaogya paDtaaLNaI kxr}naca taI pa`isaÔ kxrNyaata yao[_la. SaovaTI, paya_TnaamaQao kxaoNataahI Qaaokxa Asaa
      nasataaoca. sagaLËa vaa[_T gaaoYTI yaa maanavainamaI_ta. tasaaca paya_TnaamaQalaa QaaokxahI maanavainamaI_taca. fxsavaNaUkx, AroravaI,
      saMQaIsaaQaUpaNaa, caaorI-draoDo [tyaadI pa`kxar maaihtaI AsalyaavarhI haotaataca. maaisakxacaa {ÕoSa maaihtaI va maaihtaIcaa {ÕoSa
      maaga_dSa_na.


  ho kxaya? fxWta evaZoca pa`Sna?€
      naahI. pa`Sna evaZoca naahIta, fxWta tao Aamhasa maahIta naahIta. tao Aamhasa maahIta kxr}na doNaar taumhI. haoya. taumacyaa manaataIla yaoqao
      AnauttarIta pa`Sna Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaa va AamhI tyaaMnaa yaaogya {ttaro do{}na taumacao samaaQaana kxrNyaacaa yaaogya taao pa`yatna kxr}.
      hao, paNa tyaasaazI taumhI qaaMbaUna rahU nakxa. Aapalaa maharaYT^, Aapalaa saHyaad`I AapalaI vaaT paahtaaoya.

                                                            | raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba |
                                                                           saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  maharaYT^ doSaa                                                    AMkx jaUna, 2012 (02/12-13)    |5|
                              | Ba`maMtaI paavasaaLI |
  jaUna maihnyaalaa Aapalyaa BaartaIyaaMcyaa AayauYyaata mahtva Aaho. Anaokx gaaoYTIMcaI saur}vaata jaUna maihnyaata haotao. marazIta jyaoYz€
  maihnyaamaQyao jaUna saur} haotaao. BaartaataIla paja_nya saur} haoNyaacaa ha kxaL. tasaoca SaaLa kxaVlaojaosahI yaaca maihnyaata saur} haotaata.
  vaataavarNa badla ho yaa maihnyaacao vaOiSaYTË. {nhamauLo jaIvaacaI kxahIlaI haoNaa%yaa sava_ sajaIva saRYTI jyaacaI vaaT paahta Asatao taao ha
  maihnaa. {nhanao taapalaolaI jamaIna, KaDkx paavasaata nha{}na inaGaNyaasaazI vaaT paahta Asataata taao ha maihnaa.

                                                  paavasaaLa saur} Jaalaa mhNajao AiQakx QaaMdla
                                                  hao tao taI Aapalyaa igairpa`o maI AaiNa
                                                  inasaga_vaoDËaMcaI. eona paavasaata BaTkxayalaa
                                                  jaaNao, ihrvaa[_ paaMGarlaolyaa DaoMgaraMvar ihMDNao,
                                                  QabaQabyaaKaalaI manasaaoWta iBajaNao, iBajaUna
                                                  Jaalyaavar javaLcyaa TparIvarIla garmaagarma
                                                  caha AaiNa BajaI KaaNao, QauWyaata svata:laa
                                                  hrvaUna GaoNao AaiNa Asao Anaokx AnauBava
                                                  GaoNyaasaazI hI maMDLI, lahanaaMpaasaUna AgadI
                                                  qaaoraMpaya_Mta sava_cajaNa, AasausalaolaI Asataata.
  AaQaI BaoT idlaolao eKaado sqaL inavaDUna tyaavar paavasaaLI ipakxnaIkx€ ikxMvaa To^kx€ AaKalaa jaataao. eKaaÒa QabaQabyaajavaLcao sqaL
  yaasaazI mauÕama inavaDlao jaatao. paavasaaLËata T^okxlaa, igairBa`maMtaIlaa jaaNyaacao Aajakxalacao fVxD€ vaaZtao Aaho. paavasaaLËata ekxtar
  vaataavarNa qaMD Asatao, Gaama kxmaI yaotaao, paaNyaacaI kxmatartaa nasatao [tyaadI kxarNaaMmauLo AnaokxjaNa paavasaaLI Ba`maMtaI pasaMta kxrtaata.
  parMtau tyaata pa`aVblaomsa€hI Asataata. paavasaaLËata cahubaajaulaa paaNaI Asatao. AiQakx vaoL paaNyaata iBajalyaasa Aajaar haotaata.
  gaavaakxDIla rstao kxccao AsalyaamauLo tao Qau{}na jaataata, saava_jainakx vaahnaaMcaI vaoLapa~akox badlataata, paaNaI jamalyaamauLo vaahtaukx
  KaaoLMbatao, inayaaoijata vaoLapa~akxamaQyao 2-3 taasaaMcaa fxrkx paDtaao,
  icaKala, SaovaaLo, dladla yaaMmauLo ApaGaata GaDtaata, paaohNyaacyaa
  izkxaNaI paaNyaacyaa KaaolaIcaa AMdaja na AalyaamauLo DuMbaNyaacao pa`kxar
  vaaZtaata, drDI kxaosaLtaata, ibaLaMmaQyao paaNaI Barlyaanao sarpaTNaaro
  pa`aNaI, ikxDo, ikxTkx baahor paDtaata va tyaaMcyaa dMSaanao Qaaokxa saMBavataao
  AaiNa ASyaa Anaokx ADcaNaI saamaao%yaa yaotaata. yaaogya irtaInao Aayaaojana
  va inayaaojana koxlyaasa yaa sava_ ADcaNaIMvar maata do{}na AapaNa AapalaI
  paavasaaLI Ba`maMtaI yaSasvaI kxr} Sakxtaao, itacaa AanaMd Gao{} Sakxtaao.
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  maharaYT^ doSaa                                           AMkx jaUna, 2012 (02/12-13)  |6|


  tar Asaa AanaMd imaLivaNyaasaazI kxaya kxrala?

      paavasaaLI Ba`maMtaI/sahla Aapalyaa tabyaotaIlaa maanavaola kxa yaacaa AMdaja Gyaa.
      kxarNa paavasaa-paaNyaata iBajalyaanaMtar sadI_, Kaaokxlaa, taapa [tyaadI
      Aajaar saMBavataata.
      paavasaaLI Ba`maMtaI/sahlaIsaazI jao izkxaNa inavaDlao Aaho tyaacaI [tyaMBaUta
      maaihtaI Aayaaojakxasa AsaNao AavaSyakx Aaho. taumhI svata: ASaI paavasaaLI
      Ba`maMtaI/sahla AVroMja€ kxrta Asaala tar AaQaI BaoT idlaolyaa sqaLalaaca
      pa`aQaanya Òa. kxarNa ASaa sqaLacaI taumhalaa jaujabaI maaihtaI Asatao va
      inayaaojanaacaa ~aasa vaacataao. paavasaaLËata rstao, vaaTa QauWyaamauLo kxLUna yaota
      naahIta. {pahargaRho, inavaasasqaanao [tyaadIMcaI AayatyaavaoLI SaaoQaaSaaoQa
      paavasaata kMxTaLvaaNaI zrtao. paavasaata garja laagalyaasa irXaa,
      TVWsaIvaalyaaMcaa ha kxmaa[_caa saIJana€ Asataao tyaamauLo tao Avvaacyaa savvaa
      paOsao {kxLtaata. [tyaadI sava_ gaaoYTI Qyaanaata zovalyaasa AaQaI BaoT idlaolao
      sqaL paavasaaLI Ba`maMtaI/sahlaIsaazI koxvhahI {ttamaca.
      paavasaaLI Ba`maMtaI/sahlaIsaazI ekx {ttama vaaVTrpa`ufx saVkx/ baVga, kxpaDo saukox
      zovaNyaasaazI inavaa_ta ipaSavyaa (kMxpa`oSana baVgja), hvaabaMd KaaÒpadaqa_, taatpaurtaa
      AaDaosaa mhNaUna 6 vaga_ fuxTacaa plaVisTkxcaa taukxDa, paaNyaapaasaUna bacaava
      kxrNaaro Aqavaa paaNaI vaahUna kxaZNaaro {ttama pakxD GaoNaaro paavasaaLI baUT,
      rona paaoMcaao (paavasaaLI Jabalao) ikxMvaa ronakxaoT, maaobaa[_la, kVxmaora, paOsao,
      iBajalaolao kxpaDo zovaNyaasaazI hvaabaMd ipaSavyaa [tyaadI AavaSyakx gaaoYTI
      saaobata nyaavyaata.
      paavasaaLËata gamabaUT vaapar} nayaota, paavasaaLËata tao ~aasadayakx zrtaata.
      AaVla isajana€ SaUja vaaparavaota. tyaata paaNaI saacaNaar naahI yaacaI kxaLjaI
      GyaavaI. kxarNa jaasta vaoL tvacaa paaNyaacyaa saMpakxa_ta rahIlyaasa ~aasa hao{}
      Sakxtaao. C~aI Aijabaata {payaaogaI haota naahI. taIca ta%ha ronakxaoTcaI haotao.
      paavasaaLI Ba`maMtaI/sahlaI yaa paavasaacaI majaa lauTNyaasaazIca Asalyaanao
      C~aI/ronakxaoTcaa vaaparhI haota naahI. AgadIca AavaSyakx vaaTlyaasa
      baInabaaHyaaMcaa vaIMDcaITr vaaparavaa. paavasaapaasaUna Daokox vaacavaNyaasaazI
      vaaVTrpau`fx TaopaI vaaparavaI.
      paavasaaLËata lavakxr saukxNaaro, hlakox kxpaDo vaaparavaota. jaInsa paVMT [tyaadI
      jaD kxpaDo SaWyataao TaLavaota. tao iBajalao kxI lavakxr saukxta naahItaca paNa
      iBajaUna jaD Jaalyaanao AaNaKaI ~aasadayakx zrtaata. is~ayaaMnaIhI AMgaalaa
      icakxTtaIla, paardSa_kx haotaIla Asao kxpaDo, saaDI vaapar} nayao. TI-SaT_
      AaiNa saUtaI paVMT ho kxpaDo paavasaaLI Ba`maMtaI/sahlaI saazI AtaI{ttama.
      iBajaayacao kxpaDo AaiNa tyaanaMtar vaaparayacao kxpaDo AaQaIca zrvaUna vaogavaogaLo
      zovaavaota. kxpaDo saukox zovaNyaasaazI baajaarata navaIna Aalaolyaa kMxpa`oSana baVgja
      vaaparavyaata.
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  maharaYT^ doSaa                                            AMkx jaUna, 2012 (02/12-13)    |7|


                   paavasaaLI Ba`maMtaI SaWyataao ekxidvasaIya zovaavaI. tyaasaazI svata:cao ikxMvaa ekxa
                   idvasaasaazI BaaDËanao vaahna Gyaavao. yaamauLo irWSaa-TVWsaI vaalyaaMcaI manamaanaI va
                   lauTalaUT TaLtaa yaotao. tasaoca hvyaa tyaa vaoLosa inaGaNao, hvyaa tyaa izkxaNaI qaaMbaNao [tyaadI
                   gaaoYTI Aapalyaa manaanaUsaar kxrtaa yaotaata. vaoL paDlyaasa kxpaDo badlaNyaasaazIhI
                   vaahnaacaa vaapar haotaao. saava_jainakx vaahnaaMmaQyao hI saaoya haota naahI.
                   paavasaaLËata garmaagarma KaaÒpadaqaa_Mcao saovana kxravao. caha, kxaVfxI, saUpa ho koxvhahI
                   {ttama. sava_ padaqa_ ekxacavaoLI na Kaataa 3-4 vaoLolaa qaaoDo qaaoDo Kaavaota. hvaabaMd
                   KaaÒpadaqa_ AaNaIbaaNaIsaazI saaobata zovaavaota. paaNyaacaa paurosaa saaza saaobata baaLgaavaa.
                   paavasaaLa saur} Jaalaa tyaamaULo paaNyaacyaa saaoyaIkxDo dula_Xa kxr} nayao. paavasaaLËacyaa
                   saur}vaataIlaa paaNaI gaZUL yaoNao, kxIDo -mauMgaI maolyaanao paaNaI dUiYata haoNao [tyaadI pa`kxar
                   haotaata. tyaamaULo paaNaI svacC idsalao tarIhI {kxLUna inajaM_taUkx koxlaolao paaNaIca pyaavao.

                   taapa, sadI_, Kaaokxlaa, KarcaTNao [tyaadIsaazI lahanaSyaa pa`qamaaopacaar paoTImaQyao AavaSyakx
                   AaOYaQao GaoNyaacaI kuxcara[_ kxr} nayao. taI vaoLosa jaIvanadayakx hao{} Sakxtaata.

                 tar maga Hyaa sava_ gaaoYTIMcaI kxaLjaI Gyaa AaNaI AapalaI paavasaaLI Ba`maMtaI / sahla majaoSaIr
                 kxra, saHyaad`I AapalaI vaaT paahtaaoya.

                 jaya BavaanaI | jaya iSavaajaI | jaya maharaYT^ |


                                                      | {tkxYa_ erMDkxr |
                                                       Ba`maNaQvanaI: 9930609990
                                                                
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
                                 AMkx jaUna, 2012 (02/12-13)  |8|


                 | maataRBaUmaI taulaa salaama |
                    sfuxrNa pa`ItaIcao Aaja Aalao daTunaI,
                    Baavanaa parI {caMbaLunaI,
                    SaaoQa pa`orNaocaa Aaja Gyaavaa vaaTtaao,
                    parI ekx idvasaa taI {r}naI,
                    kxaya idna saajara kxravaa AajaI,
                    kxa GyaavaI AaramaacaI rjaa,
                    saMBa`maata paNa nasataI kxaoNaI,
                    jaaNaunaI sava_ parI varcaIyaa saaoMgaa,
                    maharaYT^ idna Asaao AajaI vaa
                    Asaao AajaI iSavajayaMtaI,
                    kxaya saaQaavao kxaya jaaopaasaavao
                    nasao kuxNaa yaacaI mahtaI,
                    svacCMdI manamaaOjaI Baar yaaMcaa,
                    Bau[_ca hao[_ sapaaT,
                    e maaya maatao ikxtaI samajaunaI GaoSaI,
                    savaa_ samaaivaSaI yaa {drata,
                    parI manaIcyaa naatyaaMcaa paUla Aaja
                    maataISaI baaMQaNaar, inaScaya ha,
                    DaoLËata paaJar Aaja yaavaa Ana
                    manaIcaa pa`omakxaoMba {malaU Òavaa,
                    gava_ rahU do maataRBaUmaIcaa,
                    jaIva AaovaaLUnaI tauJaaca hao{]naI rahavaa,
                    janmaBaUmaIcaa Aadr jaagaU do,
                    hIca AMta:kxrNakxLIcaI pa`aqa_naa

                                | koxdar idvaokxr (koxDI) |
                                           
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  rakxT doSaa                                                          AMkx jaUna, 2012 (02/12-13)   |9|


                                 | AnagaD BaImaaSaMkxr |
               sqaL : BaImaaSaMkxr ABayaarNya | ijalha : pauNao | pa`kxar : igairsqaL | Ea`oNaI : saaopaI - 3 | Ba`maMtaI : {tkRxYz
kxaotaLIgaD (paoz) ikxllyaavar}na BaImaaSaMkxr DaoMgaracaa pairsar
  mauMba[_-pauNyaakxDcyaa T^okxsa_cao paavasaaLËata BaTkMxtaIcao savaa_ta ipa`ya sqaana mhNajao BaImaaSaMkxr. baara jyaaoita_MilaM gaapaOkxI ekx AsaNaaro,
  samaud`sapaaTIpaasaUna saumaaro saaDo taIna hjaar fuxT {McaIvarIla ho ekx paiva~a sqaana. sava_ baajauMnaI ABayaarNyaanao vao Zlaolaa Asaa ha BaUBaaga
  Aaho. tyaata mauMba[_-pauNyaajavaL Asalyaanao yaoqao igairpao`maIMcaI yao-jaa saur}ca Asatao.

  BaImaaSaMkxr laa yaoNyaasaazI rayagaD ijalHyaataIla kxja_ta ho sava_pairicata javaLcao izkxaNa. kxja_tahUna saumaaro 34 ik.maI. AMtaravar
  AsaNaa%yaa KaaMDsa€ yaoqaUna gaNaoSa GaaT vaaT€ va iSaDI GaaT vaaT€ Hyaa daona maagaa_MnaI Aapalyaalaa BaImaaSaMkxr javaL kxrtaa yaotao. tasaoca
  [taraMsaazI€ pauNyaahUna taLogaava-caakxNa maagao_ vaahnaanao DayaroWT€ yaoNyaasaazI caaMgalaa DaMbarI rstaa baaMQalaolaa Aaho .

  gaNaoSa GaaTacaI vaaT kxaya ikxMvaa iSaDI GaaTacaI vaaT kxaya, T^okxsa_caI parIXaa paahNaara, parMtau AivasmarNaIya AanaMd do Naara Asaa ha To^kx
  Aaho.

  kxsao jaala? :
  gaNaoSa GaaT : BaImaaSaMkxrlaa jaaNyaasaazI sava_
  To^kxsa_saazI saaopaI AsaNaarI hI GaaT vaaT Aaho. KaaMDsa
  gaavaapaasaUna daona ikx.maI. var ekx paUla Aaho. yaa paUlaacyaa
  {javyaa baajaUnao gaNaoSa GaaTacaI saaopaI vaaT saur} haotao.
  caaMgalyaa maLlaolyaa yaa vaaTovar paavasaaLËata Anaokx
  AaohaoL, QabaQabao paahayalaa imaLtaata. mauLata ho
  ABayaarNya Asalyaanao JaaDI-Jau DU paaM t aU na vaaT
  kxaZNyaacaI majaahI yaa vaaTovar AnauBavataa yaotao. taasaBar
  caalalyaavar yaa vaaTota ekx kxaOlaar} gaNaoSamaMidr laagatao.
  yaoqaUna pauZo saaQaarNa 5-6 taasaata AapaNa paoZoGaaTatalyaa
  padrgaDacyaa paayaqyaajavaLUna Ea`I Xao~a BaImaaSaMkxr yaoqao
  paaohaocataao.
                                                                        gaNaoSa (gaNapataI) GaaT
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  rakxT doSaa                                                    AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 10 |


  iSaDI GaaT : KaaMDsa gaavaapaasaUna, AaQaI {llaoKa koxlyaapa`maaNao,                                    iSaDI GaaT
  saumaaro daona ikx.maI. var ekx paUla laagataao. yaa paUlaacyaa
  {javaIkxDcaI vaaT hI gaNaoSa GaaTata jaatao tar DavaIkxDUna
  AapaNa kxazovaaDI gaavaata paaohaocataao. gaavaataUna ivahIrIcyaa
  DavyaabaajaUnao iSaDI GaaTacaI vaaT saur} haotao. yaa vaaTonao dID-
  daona taasaata AapaNa taIna iSaDËa paar kxrtaao, mhNaUnaca yaa
  vaaTolaa iSaDI GaaT vaaT mhNataata. hI vaaT jaasta vaaparacaI
  nasaUna yaoqao caukxNyaacaa saMBava jaasta Asataao. paavasaaLËata tar
  taI AgadIca inasarDI va icaKalayauWta Asatao. iSaDËahI {ttama
  isqataIta nasalyaanao hI vaaT AtyaMta kxzINa Aaho. itasarI iSaDI
  paar koxlyaanaMtar AQyaa_ taasaata ekx vaaDI laagatao. yaa pauZo ekxa
  Jaapaavar iSaDI GaaT AaiNa gaNaoSa GaaTataIla vaaTa ekx~a
  yaotaata. pauiZla vaaTonao dID-paavaNao daona taasaata ekx taLo
  laagatao tyaacyaa DavaIkxDUna pauZo BaImaaSaMkxrlaa paaohaocataa yaotao.

  kxaya pahala? :
  BaImaaSaMkxr dovasqaana : jyaa sqaLalaa BaoT doNyaasaazI AapaNa
  evaZo pairEa`ma kxrtaao tao ho sqaana. Hyaa dovasqaanaacaI yaaca
  AMkxataIla paiva~a doSaa€ sadramaQyao saivastar pa`stautaxkoxlaI
  Aaho tyaacaa laaBa Gyaavaa.

  naagafxNaI sauLkxa : laaoNaavaLËacyaa naagafxNaI€ (DËuWsa naaoJa) caI AazvaNa kxr}na doNaara ekx sauLkxa BaImaaSaMkxr pairsarata Aaho.
  mauKya maMidrapaasaUna saaQaarNa 20 imanaITaMcyaa AMtaravar AsaNaa%yaa hnaumaana maMidramaagao AsaNaarI ekx TokxDI mhNajaoca Hyaa naagafxNaI
  sauLWyaacaa maaqaa. hnaumaana maMidrapaasaUna 200 imanaITaMvar AsaNaara ha raOd`BaIYaNa sauLkxa, tyaataIla drIcao dRYya daKavaUna Aapalyaalaa
  Aapalyaa XaUd`taocaI jaaNaIva naWkxIca kxr}na dotaao. naagaanao jaNaU fxNaa kxaZavaa Asaa tyaacaa Aakxar Asalyaanaoca tyaalaa naagafxNaI€ ho naava
  paDlao Asaavao. Bagavaana mahadovaacyaa baara jyaaoita_ilaMgaapaOkxI ekx AsaNaa%yaa BaImaaSaMkxr yaaca maMidrajavaL Asaa naOs aiga_kx naaga€
  saapaDavaa ha ekx yaaogaayaaogaca mhNaavaa laagaola. padrgaD, kxaotaLIgaD, paoba, maaqaorana saamaavaNaara caar hjaar fUxT Kaaola Asaa ekx
  ivaistaNa_ najaara AapaNa Hyaa naagaacyaa fxNyaa€var}na paahU Sakxtaao.
                                                               naagafxNaI sauLWyaacaa maaqaa
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  rakxT doSaa                         AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 11 |

                            KaaMDsa kxDUna paUlaakxDo jaataanaacaa rstaa
    inavaara : BaImaaSaMkxr ho 12
    jyaaoita_ilaMgaaMpaOkxI ekx dovasqaana
    Asalyaanao yaoqao BaWtagaNaaMcaI
    vad_L Asataoca. tyaamauLo yaoqao
    maharaYT^ rajya paya_Tna ivakxasa
    mahamaMDLacaI (ema.TI.DI.saI.)
    inavaasasqaanao Aahota. KaasagaI
    inavaasasqaana doiKala {palabQa
    Aaho ta. yaoq aIla {paaQyao sauÔ a
    tyaaM cyaa GaraM maQyao taatpau r taa
    inavaara Alpa Saulkxata {palabQa
    kxr}na dotaata. T^okxsa_naI maMidracyaa
                          gaNaoSa GaaTacyaa vaaTota laagaNaaro gaNaoSa maMidr
    pairsarata maaokxLËa jaagaovar
    taMbaUta rahUna inavaa%yaacaI saaoya
    kxravaI.

    Anna : jaovaNaacaI {ttama saaoya
    AsaNaarI {pahargaRho BaImaaSaMkxr
    yao q ao Aaho t a. GaaTvaaTataIla
    gaavaaMmaQyao caha-naaStyaacaI saaoya
    hao{] Sakxtao. gaNaoSa GaaT va iSaDI
    GaaT yaaMcyaataIla saMgamavaaTovar
    caha-naaStyaacyaa Tpa%yaa Aahota.

                           iSaDI GaaTacyaa vaaTota laagaNaarI ekx iSaDI
    paaNaI : BaImaaSaMkxr yaoqao maubalakx
    paaNaI {palabQa Aaho. parM taU
    GaaTvaaTataUna var yaotaanaa maubalakx
    paaNaI saaobata vaagavaavao.

    saU c anaa : AaQaI {llao K a
    ko xlyaapa` maaNao BaImaaSaM kxr ho
    saMriXata ABayaarNya Asalyaanao
    vanya jaIvaaMcaa Qaaokxa yaoqao naohmaIca
    Asataao. tyaamauLo yaoqao vaavartaanaa
    pauropaUr kxaLjaI GyaavaI.
                                              iSalaalaoKa
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  rakxT doSaa                                    AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 12 |

                                            paavasaaLËata inasarDI haoNaarI vaaT
iSaDI GaaTacyaa vaaTota laagaNaarI ekx iSaDI
                   iSaDI GaaT AaiNa gaNaoSa GaaT vaaTaMcaa saMgama
BaImaaSaMkxr dovasqaana
                                                       
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  vaacakxaMcyaa pa`itak`xIyaa                                               AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 13 |


    khup sundar aahe masik....aani mahiti suddha ..! thnx for making me a part of it..
    Archana Indulkar (Email 14-03-2011)


    namaskxar,
    AapaNa Aamhalaa KaUpa {payauWta maaihtaI dota Aahata tyaabaÕla Aapalao manaapaasaUna Qanyavaad.
    AamhI saHyaad`I igairima~a€ yaa naavaanao gau`pa caalavataao. tyaamaQyao AamhI paNa Asaoca kxahI kxaya_ kxrIta Aahaota. maharaYT^ataIla
    gaD-ikxllao Ba`maNa kxrNao, iSavaajaI maharajaaMcao {tsava, saNa saajaro kxrNao, gaD-ikxllyaaMcaa [itahasa jaaNaUna GaoNao [.
    Aamhalaa yaa maaisakxamauLo duga_ Ba`maMtaIcaI inaiScataca navaI idSaa imaLola.
    sahkxayaa_baÕla Qanyavaad.
    rjanaIkxaMta gaayakxvaaD, saHyaad`I igairima~a gau`pa (Email 17-03-2011)

    taumacao manaapasaUna AaBaar, maaisakx KarMca fxar saUMdr Aaho.
    mahoSa paaYTo (Email 17-03-2011)

    sapa`oma namaskxar,
    taumacyaa {pak`xmaalaa manaapaasaUna SauBaocCa!
    Ea`IrMga pa`BaUNao (Email 17-03-2011)

    sapa`oma namaskxar,
    taumacyaa {pak`xmaalaa manaapaasaUna SauBaocCa!
    Ea`IrMga pa`BaUNao (Email 17-03-2011)

    Congrats for your efforts towards ‘Sahyadri - E Magazine’.
    I read the news in the morning - Maharashtra Times (Aurangabad).
    This Journey is just beginning..
    MANGESH JOSHI (Email 12-03-2011)
    [Special thanks to this reader as he sent us the cutting of news about our E-Magazine in
    Maharashtra Times, Aurangabad Issue.]

    mala aapla upakram khup aawadla. Aaplya masikasathi lihayala mala awadel.
    Sangram Jagtap (Email 12-03-2011)

    I am very proud of you, you are doing a very good job.
    Bust of luck for your future journey.
    Sanjay Bhor (Email 04-04-2011)

    I've received the e-magazine for the month of April. Thank you very much. I'll get in touch with
    you regarding the membership. Really very good initiative is being taken by all of you. (JAY JAY
    MAHARASHTRA MAZA, GARJA MAHARASHTRA MAZA.)
    Santosh Koditkar (Email 05-04-2011)


    Aapalao [_-maaisakx imaLalao. Aapalaa {pak`xma AitaSaya saUMdr Aaho.
    saMpada kuxlakxNaI_ (Email 04-04-2011)

    drvaoLI AMkx vaacaUna pa`sanna vaaTtao. pa`tyaokx kxamaata navaI {maod imaLtao. KaUpa KaUpa AaBaar.
    inalaoSa pavaar (Email 04-04-2011)
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  vaacakxaMcyaa pa`itak`xIyaa                                              AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 14 |


    maI dr maihnyaacyaa paihlyaa taarKaolaa yaa [_-AMkxacaI vaaT paahta Asataao. AitaSaya saUMdr laoKa Asataata.
    maI kxahI gaD-ikxllyaaMcaI Cayaaica~ao kxaZlaI Aahota, taumhI jar taI pa`kxaiSata koxlaIta tar AanaMd hao[_la.
    pa`itakx bau×o-paaTIla (Email 04-04-2011)

    aamhala e-mail midtat... khup aanand watato aamhala tumchya karya baddal... nirantar suru
    ahudya...
    Sachin Patil (Email 04-04-2011)


    namaskxar. raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba cyaa iTmalaa manaapaasaUna Qanyavaad. Aapalao maaisakx na caukxtaa maihnyaacyaa paihlyaa taarKaosa
    imaLtao. Karca manaapaasaUna Qanyavaad. maI kxamaainaimatta duba[_ta Aaho. maI Aapalao maaisakx maaJyaa ima~aaMnaahI fxaVrvaD_ kxrIta
    Asataao. Aapalyaa kxayaa_sa manaapaasaUna SauBaocCa. jaya BavaanaI jaya iSavaajaI.
    AMbaadasa Qaa~akx (Email 05-04-2011)

    Thank you for sending me monthly magazine Sahyadri. You r doing fabulous job giving me such
    important information.
    Sanjay Asbe (Email 05-04-2011)


    Aapalaa eipa`la maihnyaacaa AMkx imaLalaa. KaUpa Cana Aaho. ha {pak`xma Asaaca saur} zovaavaa hI ivanaMtaI.
    ivak`xaMta kuxlakxNaI_ (Email 05-04-2011)

    I am receving this magazine monthly thanks to u. You are doing great job.
    Tushar Malvankar (Email 05-04-2011)


    thanxs dear for your monthly mail. Keep it up. Gud going
    Chandrashekhar Mungekar (Email 05-04-2011)


    I am getting the E-Mag Regularly! No issues with me:) Appreciate the great work by you and our
    team. Let me know if I can of any help in any form to keep going better :)
    Aashirwad Joshi (Email 05-04-2011)


    inayaimata vaacakx Aaho maI Aapalaa. jaya iSavaraya.
    rahUla baulabaulao (Email 04-04-2011)

    Tumcha "Sahyadri-Kana Maharashtracha" E-masikacha anka vachla. Atishay surekh kam apan
    hathi ghetle aahe. Masikachi editing atishay sunder asun patkan samajnyasarkhi ahe.Malasuddha
    aplya kamat hathbhar lavaychi manapasun iccha ahe. Mi Prajakt Prakash Karanjkar rahnar
    Nagpur, Maharashtra aplyala tumchya sunder kamakarita shubbheccha deto.
    Sobatach aplyala ek vinanti ahe,aplya masikat Chatrapati Shivaji Maharajanpasun te
    Peshvyanparyant (Maharashtratil Durgratne-Facebook) sarv mahiti uplabdha ahe. Parantu Hindwi
    Swarajyache Doosre Chatrapati-CHATRAPATI SAMBHAJI RAJE BHOSLE yachyababat farshi
    mahiti disat nahi. Ha Chatrapati suddha ek CHAVA hota. Aplya 8 Varshchya kalavadhit tyane
    Swarajayatil jamin mughlana milu dili nahi, he aplya sarkhya sujan vyaktimattvala mahitch asave.
    Tevha ya Dusrya Chatrapatibaddal dekhil apan mahiti lokanparyant pohochvavai hi Vinanati.
    Tasadibaddal Kshmasva! Apla Aabhari.
    Prajakt Prakash Karanjkar (Email 05-04-2011)

saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  vaacakxaMcyaa pa`itak`xIyaa                                                     AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 15 |


    namaskxar ima~aaMnaao, taumhI rabavalaolaa ha {pak`xma {llaoKanaIya Aaho. saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa ho naava eokUxnaca fxar
    Cana vaaTlao AaiNa pauZo vaacaavaosao vaaTlao. kxaoNaItarI maharaYT^acaI safxr taumacyaa maaQyamaataUna GaDvata Aaho Hyaacaa malaa saaqa_
    AiBamaana Aaho. maI taumacyaa Hyaa kxayaa_laa manaapaasaUna AiBanaMdna kxrtaao AaiNa taumhalaa maanaacaa maujara kxrtaao.
    taumacaI hI SaaoQakx vaaTcaala ASaIca caalaU rahU do hI [_SvarcarNaI pa`aqa_naa.
    kxaOstauBa vad_ma (Email 29-04-2011)

    namaskxar. dr maihnyaapa`maaNao yaa vaoLosahI saHyaad`I - xkxNaa maharaYT^acaa€ ho maaisakx vaoLovar imaLalao. naohmaI ekx taarKaolaa
    ho maaisakx Aamacyaa [nabaaVWsa maQyao hjar Asatao. yaa maaisakxamauLo maharaYT^abaÕla AaiNa maharaYT^acyaa [itahasabaÕla KaU pa
    maaihtaI imaLtao. tyaacapa`maaNao maharaYT^acyaa inasagaa_baÕlahI KaUpa maaihtaI imaLtao. Aapalyaa pauZcyaa ipaZIsaazI ASaa {pak`xmaaMcaI
    KaUpa garja Aaho. taumacyaa yaa {pak`xmaasaazI taumacao AaBaar AaiNa manaapaasaUna SauBaocCa. Qanyavaad.
    sanmaana dLvaI (Email 06-04-2011)


 yaa maihnyaata yaoNaa%yaa maharaYT^ idna AaiNa bauÔ paaOi Na_maoc yaa raVkx Wlaa[_ mbasa_ Wlaba€tafo_x haid_kx SauBaoc Ca. .


     saHyaad`I€ maaisakxacyaa sava_ vaacakxaMnaa mana:pauva_kx Qanyavaad. Aapalao AaiSavaa_d sadOva Aamacyaa saaobata rahaota hI parmaoSvarcarNaI pa`aqa_naa...
  saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€ ho maaisakx jar taumhalaa AavaDlao Asaola, tyaaivaYayaIcao AiBapa`aya , sallao, SauBaocCa taum hI
  Aamacyaapaya_Mta paaohaocavaU Sakxtaa. jar taumhIhI Aamacyaa kxayaa_SaI inagaDIta saMSaaoQana kxrta Asaala tar taumacyaa yaa kxayaa_laa yaa
  maaisakxamaQyao pa`isaÔI Òayalaa Aamhalaa AiBamaana vaaTola. Aapalyaa kxayaa_ivaYayaI qaaoDWyaata maaihtaI jasao kxayaa_caI saur}vaata,
  saMsqaocaI sqaapanaa, sqaapakx sadsya, {ÕoSa, pauNa_ koxlaolaI kxamao, 4-5 Cayaaica~ao, vaacakxaMsa sallaa [tyaadI Aamhalaa
  paazvalyaasa tyaa saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa€ maaisakxamaQyao pa`kxaiSata koxlyaa jaataIla. (kRxpayaa Aapalao naava, saMp ak_x
  (pa`isaÔ kxravayaacao Asalyaasa) namaUd kxravao)


                                   | maharaYT^acaI duga_rtnao |

  namaskxar ima~aaMnaao,
  maharaYT^acaI duga_rtnao€ sadraKaalaI AapaNa maharaYT^acaa jaajvalya
  [itahasa, vaOBavaSaalaI rajavaTI, inasaga_saMpanna BaUgaaola, gaaOrvaSaalaI
  parMpara ASaa Anaokx gaaoYTIMcaI maaihtaI pa`isaÔ kxrta Asataao.
  sadracao kxaOtaukx kxrNaa%yaa pa`itaik`xyaahI Aamhalaa AapaNa
  paaohaocavata Aahata. tyaasaazIca maharaYT^acaI duga_rtnao€ Aapalyaa
  BaoTIsaazI lavakxrca yaoNaar Aaho, ekxa navyaa svar}paata ..
  navanavaIna maaihtaI va Cayaaica~aaMsahIta...
  maharaYT^acaI duga_rtnao€ foxsabaukxvar vaacaNyaasaazI ilaMkx:

 https://www.facebook.com/MaharashtrachiDurgaratne


                             | Anauraga vaOÒ x |
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
                                                    AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 16 |                                 paya_Tna maM~a                          raVkxI


                        paaoMcaao€ : pa`tyaokx T^okxrsaazI, paavasaaLËata
                        AavaSyakx AsaNaarI ekx vastaU. ronakxaoT
                        ikxMvaa vaIMDcaITr paavasaacyaa paaNyaapaasaUna
                        mayaa_idta saurXaa dotaata. parMtau paaoMcaao€ ekxa
                        salaga maaozËa (plaVisTkx) kxapaDacyaa
                        maQyaBaagaI ekx Baaokx (DaoWyaakxrItaa) kxr}na
                        vaaparta Asalyaanao, DaoWyaavar Tao paI
                        Gaatalyaasa paavasaacao paaNaI Aata iSarNyaasa
                        jaagaa {rta naahI va Aapalao SarIr jaastaIta
                        jaasta sauko xrahtao. {ttama pa`taIcao vaaVTrpaU`fx
                        kxapaD imaLvalyaasa AapaNa taao GarIsauÔa
                        tayaar kxr} Sakxtaao. parMtau tao vaoLKaa{}
                        Asatao. caaMgalyaa kMxpanaIcao paaoMcaao jaasta saXama
    va iTkxa{} Asataata. tasaoca tao mauÕama To^kxIMgasaazIca tayaar koxlao jaata Asalyaanao
    T^okxr saaobata baVgaolaahI saMrXaNa doNyaa[takox tao maaozo banaivalao jaataata.                                   BannaaT!                    vyaMgaica~a: BaTWyaa                 “Aaya iqaMkx.. AapaNa ifxrta ifxrta Hyaa
                   nakxaSaacyaa baahor Aalaaoya ...”
                                                               
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  kxaomala doSaa                                   AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 17 |


                 | maoGadUta - caatakx |
                         caatakxapa`maaNao vaaT paahNao€ ha vaak\xpa`caar taumhI eokxlaa
                         Asaolaca. AakxaSaataUna paDNaaro paavasaacao paaNaIca
                         ipaNyaasaazI taao paavasaacaI Aataurtaonao vaaT paahtaao mhNaUna
                         Aataurtaonao vaaT paahNao€ mhNajao caatakxapa`maaNao vaaT paahNao€
                         ha Aqa_ ha vaak\xpa`caarataUna ApaoiXata Asataao. tar fxWta
                         paavasaacyaaca taajyaa paaNyaavar AvalaMbaUna AsaNaa%yaa yaa
                         paXyaacaI, mhNajaoca caatakx€ paXyaacaI maaihtaI AapaNa Aaja
                         kxaomala doSaa€ maQyao paahNaar Aahaota.

                         marazI, ihMdImaQyao caatakx€, [Mga`jaImaQyao paa[_D k`oxsToD
                         kxWkUx / jaVkxaobaIna kxWkUx€ mhNaUna AaoLKalyaa jaaNyaa%yaa
                         paXyaacao Saais~aya naava Aaho WlaomaoTaor jaokxaVbaInasa€.
                         Aaf`xIkxa va AaiSayaa KaMDaMmaQyao ha paXaI AaZLUna yaotaao.
                         kxaTorI JauDUpao AsaNaaro r}Xa pa`doSa, vaaLvaMTo ASaa pa`doSaata
                         taao pa`amauKyaanao AaZLtaao. parMtaU taao ekxa izkxaNaI jaasta
                         kxaL Gaalavata naahI, tyaacaa baraca kxaL sqalaaMtaramaQyaoca
                         jaataao. maQyama Aakxar, baakxdar caaoca, kxaLËa AMgaavar
                         paaMZro paaoT va gaLa, kxaLo paaya, laaMba SaopaUT, maaozo kxaLo
                         DaoLo va DaoWyaavar lahanasaa taura Asao yaacao r}pa Asatao.

saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  kxaomala doSaa                                     AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 18 |


    ivaNaIcyaa hMgaamaamaQyao, ekxmaokxaMnaa hakxa doNao, paMKaaMcaI naajaukx
    maaramaarI, fxDfxD [tyaadI gaaoYTI maadIlaa AakxiYa_ta kxrNyaasaazI
    koxlyaa jaataata. ho paXaI svata: GarTo baaMQata naahIta. ho kxaokxILopa`maaNao
    dusa%yaa paXyaaMcyaa GarTËata AMDI Gaalataata. yajamaana paXaI, jyaaMcao
    GarTo AMDËaMsaazI vaaparlao jaatao, BaXya SaaoQaNyaasaazI sakxaLI baahor
    gaolao Asataa, AtyaMta Gaa[_nao, caatakx tyaaMcyaa GarTËata AMDI
    Gaalataata. tyaamaQyao Anaokxda yajamaana paXyaaMcaI 1-2 AMDI fUxTtaata.
    paUNa_ta: paaMZro AMDo maQyama Aakxaracao, laMbagaaola Asatao. yajamaana
    paXyaaMcyaa AMDËaMmaQyao tao sahja AaoLKataa yaotao. parMtaU yajamaana paXaI
    naOsaiga_kx maayaonao taI AMDI {bavaUna tyaataUna ipalao janmaalaa Gaalataata.
    maa~a kxaokxILocyaa ipalaaMpa`maaNao, caatakxacaI ipalao (jayamaana paXyaacaI)
    [tar AMDI fxaoDUna Takxta naahIta. paNa tarIhI ekUxNa doKaBaala va
    AaNalaolyaa BaXyaatalaa baracasaa Baaga maa~a tyaaMcyaaca paaoTI tao GaalaUna
    Gaotaata. kxsar}MDo ho yaa paXyaaMcao mauKya BaXya Aahota. parMtaU [tar ikxDo va
    ALËa, xWvaicata fxLo doiKala tao Kaataata.

    BaartaIya paUraNaata va kxqaa-kxivataaMmaQyaohI caatakx paXyaacaa {llaoKa
    AaZLtaao. kxvaI kxailadasaanao tar yaa paXyaalaa, tyaaMcyaa ekxa
    saaihtyaamaQyao maoGadUta€ ASaI {paaQaI idlaolaI Aaho. paavasaacyaa saur}
    vaataIsa tyaacao sqalaaMtar hao{]na taao Baartaata yaotaao va Aapalyaalaa
    idsaUna yaotaao. tyaamauLo paa{}sa lavakxrca yaoNaar Asao maanalao jaatao.
    ervhI maa~a paavasaacyaa taajyaa paaNyaavar jagaNaara€ ha paXaI sara_sa
    paaNavazËaMmaQalao paaNaI ipataanaa AaZLtaao va AapalaI Ea`Ôa BaMga kxrtaao.
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  kxaomala doSaa         AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 19 |
                            
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  saHyaad`I ivaSaoYa                                                  AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 20 |


                              | i~avaar AiBaMnadna |
 igairpao`maI (varIla Cayaaica~a) AaiNa saagarmaaqaa igayaa_raohNa saMsqaa€ (KaalaIla Cayaaica~a) yaa Aapalyaa pauNao yaoqaIla daona igayaa_raohNa
 saMsqaaMnaI jagaataIla savaao_cca iSaKar AsaNaaro maa{}MT evhrosT€ ho iSaKar paadak`xaMta kxolao. tyaaMcao sava_ igayaa_raoh kx AaiNa maharaYT^atafo_x
 haid_kx AiBanaMdna. . .
                                                                raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                  AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 21 |
               | vasaa duga_saMvaQa_naacaa - duga_vaIr pa`itaYzana |
  [itahasa ha tar savaa_ta {paoiXata ivaYaya, paNa Aapalaa [itahasa ha saHyaad`Icyaa BaUgaaolaaSaI
  inagaDIta Aaho. vanaduga_, Bau[_kxaoT, paaNakxaoT Asao ivaivaQa pa`kxarcao ikxllao Asalaolaa AvaGaa
  maharaYT^ ha ikxllyaaMcao ekx saMga`halayaca Aaho. iSavakxaLata saMpaUNa_ rajyaacao saar tao duga_€ ha
  ivacaar pa`kxYaa_nao jaaNavataao. koxvaL maharaYT^ataca navho tar AKaMD ihMdusqaanaata gaaOrvaSaalaI
  [itahasaacao saaXaIdar AsaNaaro maharaYT^ataIla gaDikxllao Aataa saMrXaNaacyaa AaiNa
  saMvaQa_naacyaa pa`itaXaota Aaho. hIca vastauisqataI jaaNaUna kxahI duga_pa`omaIMnaI ekx~a yao{}na yaa
  gaDdugaa_Mcyaa saMvaQa_naasaazI duga_vaIr pa`itaYzana€ yaa saMsqaocaI sqaapanaa koxlaI.

  2008 saalaI sqaapana JaalyaapaasaUna duga_vaIr pa`itaYzana tafo_x Anaokx duga_saMvaQa_na maaoihmaa AaKalyaa gaolyaa. parMtau duga_vaIr pa`itaYzana fxWta
  gaDdSa_na, Ea`madana kxr}na qaaMbata naahI tar pa`tyaokx gaDacyaa paayaqyaaSaI Asalaolyaa sqaainakx laaokxaMSaI saMvaad saaQaUna tyaaMnaahI yaa
  iSavakxayaa_ta sahBaagaI kxr}na GaoNyaasaazI pa`yatnaSaIla Aaho. duga_vaIr pa`itaYzana‚ cyaa 2008 saalaapaasaUnacyaa kxayaa_ caa AaZavaa:
   1. 01 iDsaoMbar 2008      sava_pa`qama Ea`madana maaoihma ikxllao koxLvao kxYTma, paalaGar, maaihma ikxllaa, jaMijara tasaoca ikxllao vasa[_
                  maaihma saMsqaosaaobata sahBaaga
   2.    06 foxba`uvaarI 2009 maahulaI gaDavarIla Ea`madanaataUna ikxllyaacyaa dSa_naI drvaajyaacyaa svacCtaocao kxama, [tarsta
                  ivaKaurlaolyaa maUtyaa_ yaaogya jaagaI maaMDNao
   3.    24 AaVgasT 2009 mauMba[_taIla saaMtaak`uxJa pairsarata ivaivaQa izkxaNaI ikxllyaaMsaMbaQaI laGaupaTaÓaro maaihtaIcao Aayaaojana
   4.    2010         kxlpaivahar€ mauMba[_ yaa saMsqaotafo_x Aayaaoijata kxmalaa naohr} SaaLotaIla AMQa maulaaMsaazI Asalaolyaa ikxllao
                  iSavanaorI dSa_na€ maaoihmaota svayaMsaovakx mhNaUna sahBaaga
   5.    01 foxbau`vaarI 2010 maanagaDavarIla Ea`madanaasa saur}vaata
   6.    01 eipa`la 2010   maanagaDavarIla pa`vaoSaÓarapaasaUna paaya%yaaMcaa maaga_ kxaTorI JauDupaaMpaasaUna mauWta koxlaa, gaDavarIla gavata
                  tasaoca kxaTorI JauDupaaMcao {ccaaTna koxlao, paaya%yaaMcaI DagaDujaI koxlaI
   7.    01 mao 2010     ikxllao sarsagaDavar maharaYT^ idna saajara kxrtaanaa 50 duga_pa`omaIMsaaobata svacCtaa maaoihma rabaivalaI
                  tasaoca pa`qamaca dsara {tsava saajara koxlaa.
   8.    26 jaanaovaarI 2011 inajaamapaUr yaoqaIla maanagaDavar Bavya [itahasa fxlakx basaivalaa
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa                                                  AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 22 |


    9.      01 mao 2011    sqaainakxaMnaa inamaMi~ata kxr}na maanagaD yaoqao maharaYT^ idnaacyaa SauBamauhUtaa_var Bagavaa Qvaja fxDkxvalaa
    10. 19 jaUna 2011       maanagaDacyaa Gao%yaataIla AaidvaasaI paaDËataIla garjaU ivaÒaqyaa_Mnaa SaOXaiNak x saaihtyaacao vaaTpa koxlao
    11. 06 AaVgasT 2011      maanagaDavarIla paaNyaacyaa TaWyaataIla gaaL kxaZUna TaWyaaMcaI saafxsafxa[_ koxlaI
                   inajaamapaUr tao maanagaD vaaTovar kxayamasvar}paI idSaadSa_kx fxlakx basaivalao
                   mauMba[_-gaaovaa mahamaagaa_var maanagaD-kuxDU_gaD [itahasaacaa fxlakx basaivalaa
    12. 05 foxbau`vaarI 2012 ikxllao saurgaDavarIla paaNyaacyaa TaWyaa svacC kxr}na saurgaD Ea`madanaacaa SauBaarMBa
                saurgaDacyaa paayavaaTocaI Ea`madanaataUna DagaDUjaI
                saurgaDacyaa paayavaaTovar idSaadSa_kx inaSaaNa basaivalao

  yaotyaa kxahI vaYaa_ta ikxllao maanagaD tasaoca rayagaD saMrXaNa pa`BaavaLItaIla 9 ikxllao Ea`madanaacyaa maaQyamaataUna yaao gya DagaDUjaI kxr}na
  tyaaMnaa paUvaI_caI JaLaLI pa`apta kxr}na doNyaacaa duga_vaIr pa`itaYzanacyaa iSalaodaraMcaa maanasa Aaho.

  duga_vaIr pa`itaYzana gaDkxaoT saMvaQa_naasaazI rabavaNaaro {pak`xma:
  1. gaDkxaoTaMcyaa pa`vaoSaÓaravar [itahasa, gaDacaI maaihtaI, nakxaSaa, maaga_dSa_kx saUcanaa yaaMsaMbaMQaI fxlakx laavaNao
  2. gaDkxaoTavar saaMskRxitakx kxaya_k`xmaaMcao Aayaaojana kxr}na tyaaÓaro Aapalyaa saNaaMcyaa baabataIta laaokxaMmaQyao janajaagaRtaI kxrNao . {da.
     - dsara, navavaYa_, gauZIpaaDvaa, maharaYT^ idna [tyaadI.
  3. samaajaataIla sava_ sqarataIla laaokxaMsaazI ikxllyaaMcya Cayaaica~a pa`dSa_na va vyaaKyaanaataUna gaDkxaoT saMvaQa_naabaabata janajaagaRtaI
     kxrNao
  4. eoitahaisakx vaastau, paaNyaacao Takox saafxsafxa[_ kxrNao ikxMvaa DagaDujaI kxrNao
  5. inasaga_ saMtaulanaasaazI vaRXaaraopaNa kxrNao
  6. ikxllyaaMcyaa paayaqyaacyaa gaavaata maaofxta vaOÒkxIya iSabaIr rabavaNao va varIla sava_ kxaya_k`xma yaSasvaI kxrNyaasaazI gaavakx%yaaMcaI madta
     GaoNao.

  duga_saMvaQa_naacyaa yaa AnaaoKyaa maaoihmaota sahBaagaI vha. tvairta saMpak_ kxra. duga_ AaiNa duga_vaIr AapalaI vaaT paahta Aahota.

                                                             | saMtaaoYa hasaurkxr |
  duga_vaIr pa`itaYzana€ tafo_x, yaa jaUna maihnyaata, pauZIla duga_
                                                              98 33 45 81 51
  saMvaQa_na Ea`madana maaoihmaa AaKaNyaata Aalyaa Aahota.
  10 jaUna : ikxllao saurgaD (rayagaD) - pa`vaoSaSaulkx 300/-
  16 va 17 jaUna : ikxllao maanagaD (rayagaD) - pa`vaoSaSaulkx
  400/-
  {paraoWta maaoihmaaMmaQyao sahBaagaIMnaa jaovaNa duga_vaIr
  pa`itaYzanatafo_ xivanaamaulya doNyaata yao[_la.
  AiQakx maaihtaI va sahBaagaakxrItaa kRxpayaa saMpak_x kxra:
  duga_vaIr saMtaaoYa hasaurkxr - 98 33 45 81 51

saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  BaavaBaWtaIcyaa doSaa     AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 23 |
                            
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  saHyaad`I {pak`xma                                                 AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 24 |


                              | yaa maihnyaataIla {pak`xma |
                                                isaÔgaD tao BaImaaSaMkxr Ba`maMtaI
                                                raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba (mauMba[_)
                                                pa`kxar    igairduga_ Ba`maMtaI
                                                sqaana     kxja_ta (rayagaD)
                                                Ba`maMtaI   16/06/12 | Sainavaar| 07:00
                                                kxala     17/06/12 | rivavaar | 20:00
                                                Ea`oNaI    maQyama - 1
                                                AavaSyak paaNyaacaI baaTlaI, vaaVTrpauf`x saVkx,
                                                        TaopaI, SaUja, KaaÒpadaqa_, ronakxaoT
                                                pa`vaoSaSaulkx r}payao 900/- pa`taI vyaWtaI
                                                AarMBasqaL dadr (maMuba[_)
                                                pa`vaasa    saava_jainakx vaahna
                                                T^okx laIDr {tkxYa_ erMDkxr (mauMba[_)
                                                        099306 09990  rajamaacaI Ba`maMtaI
  raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba (pauNao)
  pa`kxar    igairduga_ Ba`maMtaI
  sqaana     {QaovaaDI (pauNao)
  Ba`maMtaI   30/06/12 | Sainavaar | 07:00
  kxala     01/07/12 | rivavaar | 17:00
  Ea`oNaI    saaopaI - 3
  AavaSyak paaNyaacaI baaTlaI, vaaVTrpauf`x saVkx,
          TaopaI, SaUja, KaaÒpadaqa_, ronakxaoT
  pa`vaoSaSaulk r}payao 600/- pa`taI vyaWtaI
  AarMBasqaL iSavaajaInagar (pauNao)/dadr (maMuba[_)
  pa`vaasa    saava_jainakx vaahna
  T^okx laIDr koxtana (pauNao) 090289 89670
          {tkxYa_ (mauMba[_) 099306 09990

  yaoqao pa`isaÔ haoNaa%yaa sava_ {pak`xmaaMmaQyao sahBaagaI haoNyaasaazI kRxpayaa saMsqaocyaa sadsyaaMSaI mauMba[_saazI - 9930609990 / pauNao saazI
  - 9028094254 yaa Ba`maNaQvanaI k`xmaaMkxavar kxmaItakxmaI 5 idvasa AaQaI saMpak_x saaQaavaa. saMsqaocyaa saBaasadaMsaazI pa`vao SaSaulkxamaQyao
  10 TWWyaaMcaI saUT Aaho HyaacaI naaoMd GyaavaI. pa`vaoSa Saulkx Aagaa{} jamaa koxlyaaiSavaaya tasaoca AavaSyakx saaihtya saao bata
  AaNalyaaiSavaaya sahBaagaacaI Kaa~aI dotaa yaoNaar naahI yaacaI naaoMd GyaavaI.
                                                   | raVkx Wlaa[_mbasa_ Wlaba |
                                                                       
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  paiva~a doSaa                                                       AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 25 |


                          | DaikxNyaarNyaatalaa BaImaaSaMkxr |
                  sqaL : BaImaaSaMkxr ABayaarNya | pairsar : rajagaur}nagar/AaMbaogaava | ijalha : pauNao
  12 jyaaoita_ilaMgaapaOkxI ekx AsaNaaro Bagavaana mahadovaacao DaikxnyaaM BaImaaSaMkxrma\€ mhNaUna AaoLKalao jaaNaaro ho paiva~a sqaana, pauNao
  ijalHyaataIla rajagaur}nagar va AaMbaogaava taalauWyaaMcyaa hÕIvar Aaho. pauratana kxaLI DaikxNyaarNya€ mhNaUna AaoLKalao jaaNaaro 136
  ikx.maI. pairsarata pasarlaolao BaImaaSaMkxr Aataa ABayaarNya mhNaUna GaaoiYata koxlao Aaho. mauMba[_ -pauNyaakxDcyaa T^okxsa_cao paavasaaLËata
  BaTkMxtaIcao savaa_ta ipa`ya sqaana mhNajao BaImaaSaMkxr. samaud`sapaaTIpaasaUna saumaaro saaDo taIna hjaar fuxT {McaIvar, saHyaad`Icyaa mauKya raMgaota,
  sava_ baajauMnaI daT jaMgalaanao vaoZlaolaa Asaa ha BaUBaaga Aaho. tyaata mauMba[_ -pauNyaajavaL Asalyaanao yaoqao igairpao`maIMcaI yao-jaa saur}ca Asatao.

  kxsao jaala? :
  BaImaaSaMkxr laa yaoNyaasaazI rayagaD ijalHyaataIla kxja_ta ho sava_pairicata javaLcao izkxaNa. kxja_tahUna saumaaro 34 ik.maI. AMtaravar
  AsaNaa%yaa KaaMDsa€ yaoqaUna gaNaoSa GaaT vaaT€ va iSaDI GaaT vaaT€ Hyaa daona maagaa_MnaI Aapalyaalaa BaImaaSaMkxr javaL kxrtaa yaotao. Hyaa
  AnagaD vaaTa mhNajao igairpa`omaI, T^okxr va inasaga_ima~a BaWtagaNaacyaa vaaparasaazI Aahota. gaNaoSa GaaT va iSaDI GaaT yao qaIla maagaa_MbaÕla
  saivastar maaihtaI yaaca AMkxataIla rakxT doSaa€ yaa sadramaQyao pa`stauta koxlaI Aaho. tar [taraMsaazI€ pauNyaahUna taLogaava-caakxNa maagao_
  vaahnaanao DayaroWT€ yaoNyaasaazI caaMgalaa DaMbarI rstaa baaMQalaolaa Aaho. yaa rstyaanao AgadI dovaLapaya_Mta basagaaDI do iKala yao{} Sakxtao.

  paaOraiNakx kxqaa :
  pa`acaIna kxaLI i~apaurasaUr naamakx ekxa {nmatta raXasaanao svaga_, maRtya va
  paataaL laaokxata QaumaakUxL Gaatalaa haotaa. savaa_Mnaa haoNaara Asaa ~aasa
  paahUna svata: mahadovaaMnaI i~apaUrasaUracaa naaSa kxrNyaacao zrivalao. tyaasaazI
  tyaaMnaI BaImar}pa (mahapa`caMD r}pa) QaarNa koxlao va baroca idvasa caalalaolyaa
  yauÔata i~apaUrasaUralaa zar maarlao. i~aKaMDavarIla saMkxT tar yaa BaImar}paanao
  dUr koxlao parMtaU yauÔata qakxlyaamauLo ivaEa`aMtaIsaazI tao DaikxNyaarNyaata {Mca
  izkxaNaI basalao. tyaaMcyaa Gaamaacyaa Qaara vaahUna taoqao BaImaarqaI€ nadIcaa
  {gama Jaalaa. BaWtagaNaaMnaI mahadovaaMnaa taoqaoca vaasa kxrNyaacaI ivanaMtaI
  koxlaI va tyaaMnaI saMmataI dSa_ivalaI. Bagavaana mahadova yaoqao jyaaoita_ilaMga r}paanao
  sqaapana Jaalao va BaImaaSaMkxr mhNaUna pa`isaÔ Jaalao.


saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  paiva~a doSaa                                                  AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 26 |


  kxaya pahala?:
  homaaDpaMqaI do{}L : saumaaro 13vyaa SatakxataIla, pauratana AsaNaaro BaImaaSaMkxr
  homaaDpaMqaI baaMQakxamaacaa ekx {tkRxYz namaunaa Aaho. saMpaUNa_ dgaDI baaMQakxama
  AsaNaa%yaa Bagavaana mahadova maMidracao vaOiSaYTË mhNajao naMdIcaohI svataM~a maMidr
  Aaho. maUL maMidracao baaMQakxama 13vyaa Satakxatalao Asalao tarIhI saBaamaMDpa va
  iSaKar maa~a 18vyaa Satakxata, naanaa fxDNaivasaaMnaI baaMQalao Aahota. C~apataI
  iSavaajaI maharajaaMnaIhI Qaaima_kx ivaQaIMsaazI yaa dovaLasaazI doNagaI rWkxma maMjaUr
  koxlyaacao daKalao Aahota. tasaoca &aanaoSvar maa{}laIMnaIhI yaa dovaLalaa BaoT
  idlyaacao saaMigatalao jaatao. baajaIrava paoSavyaaMcao baMQaU va naanaasaahoba paoSavyaaMcao
  caulatao, icamaajaI Appaa yaaMnaI vasa[_ ikxllyaacyaa maaoihmaota hstagata koxlaolyaa daona
  pa`caMD GaMTaMpaOkxI, 5 maNa vajanaacaI ekx GaMTa yaa maMidralaa idlaI. maMidracyaa
  Aavaarata hI pa`caMD GaMTa daona staMBaavar {BaarlaI Aaho. GaMTovar 1729 Asaa
  AakxDa idsaUna yaotaao. rGaunaaqarava paoSavyaaMnaI yaa pairsarata ekx maaozI ivahIr
  baaMQalaI Aaho.

  kxmalajaa maMidr : i~apaUrasauraSaI Jaalaolyaa yauÔata dovaI paava_taInao kxmalajaa€ r}pa
  QaarNa kxr}na Bagavaana mahadovaaMnaa madta koxlaI va Bagavaana mahadovaaMnaI BaImaaSaMkxr
                                                  Ea`I BaImaaSaMkxracao homaaDpaMqaI do{}L
  naavaanao taoqaoca vaasa kxrNyaacaa inaNa_ya Gaotalyaavar taInaohI tyaaMcyaa saaobataca
  rahNyaacao zrivalao. yaaca SaWtaIcao do{]L yaa Baagaata kxmalajaa€ maMidr naavaanao
  pa`isaÔ Aaho.

  gaupta BaImaaSaMkxr : rama maMidracyaa Davyaa baajaUnao paaNyaacaI ekx vaaT KaalaI
  {tartao. yaa vaaTonao sarL gaolyaasa GanadaT jaMgalaata pa`vaoSa haotaao. 25-30
  imanaITaMmaQyao AapaNa ekxa dovaLajavaL yaotaao. yaa dovaLacyaa DavaIkxDo jaaNaa%yaa
  vaaTonao AapaNa ekxa AaohaoLapaaSaI yaotaao. yaoqao paaNyaanao tayaar JaalaolaI (?) paaca
  iSavailaMgao Aahota. yaaca pairsarata BaImaaSaMkxracao svayaMBaU iSavailaMga saapaDlao
  mhNaUna yaa sqaanaasa gaupta BaImaaSaMkxr€ Asao mhNataata.

  BaImaaSaMkxr ABayaarNya : var {llaoKa koxlyaapa`maaNao, BaImaaSaMkxr ho ekx saMriXata           gaupta BaImaaSaMkxr
  ABayaarNyaa Asalyaanao ha saMpaUNa_ Baaga jaMgalamaya Aaho. lahana Asalao tarIhI ho
  GanadaT ArNya Aaho. paavasaaLËata yaoqaIla saRYTIsaaOMdya_ paahNyaasaarKao Asatao.
  ArNya Asalyaanao yaoqao jaMgalaI Svaapado, paXaI, sarpaTNaaro pa`aNaI, ikxTkxhI
  pauYkxL Aahota. yaa jaMgalaata maharaYT^acaa rajyapa`aNaI AsalaolaI, vaOiSaYTËpaUNa_
  ASaI maaozI KaarkuMxDI, Saokxr}€ ba%yaaca pa`maaNaata AaZLtao.

  yaa iSavaaya yaa Baagaata SanaIcaI GaumaTI, ramamaMidr, maaoXa kuMxD, sava_taIqa_,
  &aanakuMxD , paapanaaiSanaI, paUva_vaaihnaI BaImaarqaInadIcao {gamasqaana AsaNaaro
  kuxSaarNyaataIqa_, vyaaGa` paadtaIqa_, saaXaI ivanaayakx, gaaorXanaaqaaMnaacaa maz,
  kxmalajaa taLo, hnaumaana taLo, SaMkxrlaoNaI Aaid Qaaima_kx sqaLo va naagafxNaI
  sauLkxa Aaho.
                                                      Saokxr} (maaozI Kaar)
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  paiva~a doSaa                                          AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 27 |
                 inavaara : BaImaaSaMkxr ho dovasqaana 12 jyaaoita_ilaMgaaMpaOkxI ekx Asalyaanao yaoqao BaWta-
                 gaNaaMcaI vad_L Asataoca. tyaamauLo yaoqao maharaYT^ rajya paya_Tna ivakxasa mahamaMDLacaI
                 (ema.TI.DI.saI.) inavaasasqaanao Aahota. KaasagaI inavaasasqaanaodoiKala inavaa%yaasaazI
                 {palabQa Aahota. yaoqaIla {paaQyaosauÔa tyaaMcyaa GaraMmaQyao taatpaurtaa inavaara Alpa-
                 Saulkxata {palabQa kxr}na dotaata.
                 Anna : jaovaNaacaI {ttama saaoya AsaNaarI {pahargaRho BaImaaSaMkxr yaoqao Aahota.
                 paaNaI : maubalakx paaNaI {palabQa Aaho.
                 saUcanaa : AaQaI {llaoKa koxlyaapa`maaNao BaImaaSaMkxr ho saMriXata ABayaarNya Asalyaanao
                 vanya jaIvaaMcaa Qaaokxa yaoqao naohmaIca Asataao. tyaamauLo yaoqao vaavartaanaa pauropaUr kxaLjaI
                 GyaavaI.
                                                             
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  Albama                   AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 28 |

| rajagaD |            saaOjanya: saMidpa kxrMjaavaNao (doSamauKa)
                                   
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  Albama                   AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 29 |

| rajagaD |            saaOjanya: saMidpa kxrMjaavaNao (doSamauKa)
                                   
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  AaDvaaTa                                                           AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 30 |


                             | maMtarlaolyaa AaDvaaTa |
AMbaaolaI GaaT

  paavasaaLa ha KarM tar AapalyaasaazI pava_NaIcaa Ptau! {]Ymyaacyaa rKarKaaTataUna kxQaI ekxda sauTkxa haotao AsaM pa`tyaokxalaa JaalaolaM
  AsataM. paNa ASaa vaoLI eKadI hlakxI sar yao{}na jaatao AaiNa paavasaacyaa AagamanaacaI caahUla laagatao. ekxda kxa paavasaalaa saur}vaata
  JaalaI kxI Aapalyaalaa vaoQa laagataata tao inasaga_rmya sqaLaMcao va saHyaad`ItaIla ranavaaTaMcao. ijaqao fxWta AapaNa AaiNa samaaor maKamalaI
  ihrvaa[_caa Saolaa paaMGarlaolaa saHyaad`I Asaola, ijaqao Aavaaja Asaola taao fxWta Ea`avaNasarIMcaa AaiNa inasaga_ta:ca svarbaÔ kxolaolyaa
  jalapa`paataaMcaa. evaZËa maafxkx ApaoXaa zovaUna AapaNa paustakxM caaLayalaa laagataao AaiNa saHyaad`Italyaa GaaTvaaTa Aapalyaalaa saad GaalaU
  laagataata.
  saHyaad`Inao Aapalyaa AMgaaKaaÒaMvar dugaa_laMkxaraMsaaobataca doSa AaiNa kxaokxNaacaI naaL jaaoDNaa%yaa GaaTvaaTahI QaarNa kxolyaa Aahota.
  [itahasaasaaobataca inasagaa_cao AaiNa yaaMcao naatao itatakxoca icattavaoQakx.. AakxYa_kx AaiNa rmaNaIya! vaYaa_Ptauta tar yaa Ka%yaa Aqaa_nao
  bahrtaata! ga`IYmaata yaaMcyaa raOd`paNaacaa AnauBava Gyaavaa AaiNa paavasaata yaaMcyaa AMgaaKaaÒaMvar}na vaahaNaa%yaa jalaaO GaaMSaI maO~aI kxravaI.
  taaimhNaI, varMQaa, AaMbaa, fxaoMDa ho tar sadabahar GaaT. To^kxsa_caM AaiNa ivaSaoYata: paya_TkxaMcaM hWkxacaM izkxaNa. saHyaad`Italao maaojakxo GaaT
  saaoDlyaasa AaDvaaTovarcyaa kxahI GaaTaMkxDo T^okxsa_ fxarsao ifxrkxta naahIta. pauroSaa maaihtaI ABaavaI yaaMcyaa inaKaalasa saaOMdyaa_laa
  AapaNa maukxtaao. paNa ekxda kxa AapaNa yaaMcyaa saainnaQyaata gaolaao kxI Aapalyaa Ba`maMtaIlaa mayaa_da rhata naahI AaiNa yaa GaaTaMbaraobar
  AapaNahI yaa Ea`avaNaQaaraMQyao manasaaoWta nha{}na inaGaayalaa laagataao. doSa AaiNa kxaokxNaacyaa saImaovarcao raOd` saHyakxDo jaovha yaa
  jalaQaaraMKaalaI icaMba iBajataata taovha tao AaNaKaInaca Kaulataata AaiNa Aapalyaasamaaor AvaNa_naIya AsaM dRYya {]BaM kxrtaata. javaLcyaa
  gaavaataUna taasaaBaracaI manasaaoWta paayapaIT kxr}na yaa GaaTmaaqyaavar yaavaM AaiNa drItaUna AMgaavar yaoNaa%yaa QaUWyaacyaa laaoTaMmaQyao svata:laa
  AaiNa samaaorcyaa saHyaad`Ilaa SaaoQaavaM! ha KaoL Asaaca caalaU rhataao. vaYaa_Ptaucyaa samaaraopaapaya_Mta! kxuzotarI Kaaol a dDI maar}na basalaolaa
  eKaada AvaKaL maulaasaarKaa paa{}sa AvaicatapaNao yaotaao AaiNa vaataavarNaalaa XaNaata paalaTtaao.
  ApaircaIta AsaNaa%yaa yaa GaaTvaaTaMpaOkxI kxahI pauNyaapaasaUna hakoxcyaa AMtaravar Aahota tar kxahI Aapalyaalaaca saad GaalaUna tyaaMcyaa
  javaL baaolaavaUna Gaotaata. taaimhNaI GaaTacao baaoT Qar}na kxaokxNaata {]tarNaara AMQaarbanacaa GaaT ha inasaga_pa`omaIMsaazI vardana zrtaao.
  taaimhNaIhUna laaoNaavaLËakxDo jaayalaa laagalaao kxI parataovaaDI gaavaacyaa AlaIkxDcyaa ekxa baaMQaaSaojaar}na AMQaarbanacaa GaaT saur} haotaao.
  naavajaI balakxvaDËaMcao smaarkx AsalaolaI isanaoriKaMD AaiNa SaojaarI AsalaolaI kuMxDilakxa vhVlaI yaaMcyaatalaa duvaa saaQaNaara ha
  AMQaarbana GaaT saur}vaataIpaasaUnaca tyaacao naava saaqa_ kxrtaao. Bar idvasaahI yaa vaaTovar AMQaar pasarlaolaa Asataao AaiNa hI ikxmayaa saaQya
  kxrtaM tao yaa vaaTovarcaM pa`caMD jaMgala. vaRXaaMcao vaOivaQya yaa jaMgalaata taumhalaa hmaKaasa baGaayalaa imaLola. yaa AM QaarbanaataUna caalaayalaa saur}
  vaata kxrayacaI AaiNa ADIca-taIna taasaata ihDI_ gaavaata daKala vhayacaM. ihDI_paya_Mtacaa pa`vaasa AivasmarNaIya Aaho. ihDI_ ho Assala
 saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  AaDvaaTa                                                         AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 31 |

  DaoMgarI gaava. pa`dUYaNa, gaaoMgaaT ho Sabd jaNaU yaa                                               maZo GaaT
  gaavaalaa maaihtaca naahIta! ihDI_ paasaUna AMQaarbanacaI
  vaaT kxaokxNaata {]tarayalaa saur}vaata kxrtao AaiNa
  daona taasaacyaa vaaTcaalaInaMtar iBara gaavaata saMpatao.
  AitaSaya saaopaa AsaNaara ha AMQaarbanacaa To^kx yaa
  daT jaMgalaamauLo Qamaala AaNataaoca paNa AajaUbaajaUcyaa
  ihrvyaagaar saaOMdyaa_mauLo icarkxaL smarNaatahI
  rhataao.
  varMQaa AaiNa taaimhNaI GaaTaMnaahI ivasmaRtaIta
  laaoTNaara GaaT mhNajao maZo GaaT. BaUmaIvar
  Avatarlaolaa vaYaa_Ptautalaa svaga_! ha GaaT
  [itahasaalaa paircaIta Aaho taao narvaIr taanaajaI
  maalausaro yaaMcaM paaiqa_va isaMhgaDavar}na maZo GaaTamaagao_
  tyaaMcyaa {]marz yaa gaavaI naolyaamauLo. paNa inasagaa_nao
  maa~a maZo GaaTata Aapalyaa AaoMjaLInao BarBar}na saaOMdya_ AaotalaolaM Aaho. taaorNaa ikxllyaacaa ihrvaagaar idmaaKa paahta vaolHyaapaasaUna 16
  ikx.maI. var AsaNaa%yaa kxoLd gaavaata paaohaocaayacaM AaiNa maZo GaaTacaI vaaT ivacaarayacaI. hllaI maZo GaaTapaya_Mta gaaDIrstaa Jaalaolaa
  Aaho. ha rstaa ijaqaM saMpataao itaqaM kxaokxNaata kxaosaLta jaaNaa%yaa kxDyaavar}na ekx sauMdr jalapa`paata fxosaaLta KaalaI {]tartaao. QaukxM
  nasaola tar iSavaqarGaLIcaa QabaQabaa, kxavaLËa ikxllaa, varMQyaacaI raMga yaaMcaM ihrvaMgaar dSa_na najarota saazvaUna GyaavaM. paNa maZo GaaTacaa
  maor}maNaI Aaho taao mhNajao iSavaqarGaLIcyaa vaaTovar AsaNaara va taIna TppyaaMMmaQyao svata:laa JaaokxUna doNaara saumaaro 250 fxuTaMcaa baulaMd
  QabaQabaa! yaacaM vaNa_na Sabdata kxrNaM KaraoKarcaM kxzINa! AgadI javaL jaa[_paya_Mta yaa QabaQabyaacaM dSa_na Aapalyaalaa haota naahI. paNa
  yaacaa AgadI laaMbapaya_Mta GaumaNaara Aavaaja AapalaI AaoZ AjaUnaca taIva` kxrtaao. Qaavataca AapaNa yaa pa`paataacyaa samaaor AsaNaa%yaa
  kxDËavar paaohaocataao AaiNa baGataaXaNaI ha Aapalyaa najarocaM paarNaM fxoDtaao! Qabaabaa laaoTtaI Qaara.. Qabaabaa taaoya AadLo Hyaa
  samaqaao_WtaIlaa pairpaUNa_taocyaa iSaKaravar nao{}na zovaNaara ha QabaQabaa mhNajao raOd`paNaa AaiNa saaOMdya_ yaaMcaa sauro Ka imalaafx!
  iSavaqarGaLIsa jyaaMnaa jaayacaM Asaola tyaaMnaI tar yaa QabaQabyaacaa jar}r AanaMd Gyaavaa. ervaI QauWyaata hrvalaolyaa maZo GaaTata AaVgasT
  maihnyaacyaa SaovaTI gaolyaasa ha jalapa`paata svata:caM manasvaI dSa_na GaDvataao AaiNa Aapalyaa manaata Qa`uvataa%yaapa`maaNao svata:caM vaogaLM sqaana
  inamaa_Na kxrtaao.
                                                 inasaga_pa`omaIMcaM laaDkxM izkxaNa mhNajao kxaolhapaUr va
                                                 isaMQauduga_ ijalHyaaMnaa jaaoDNaara AaMbaaolaI GaaT.
 maZo GaaT
                                                 saaOMdya_ AaiNa jaOvaivaivaQataa yaaMnaI rsarsalaolaa.
                                                 paNa pauNao ijalHyaata AsaNaara AaMbaaolaI GaaT maa~a
                                                 tasao To^kxsa_cyaa dula_iXatapaNaacao caTkox saaosata {]Baa
                                                 Aaho. jaunnarpaasaUna [MgaLUNamaaga_o duga_vaaDIsa jaayacaM
                                                 AaiNa Qaakxaobaacaa maaga kxaZta paavasaaLËata
                                                 bahrlaolyaa Aaolyaa ranavaaTaMvar}na caalata
                                                 inaGaayacaM. daona ADIca taasaaMcaa ha pa`vaasa
                                                 saHyaad` Icyaa saainnaQyaata jaa{}na Kaasa
                                                 AnauBavaavaa! Anaokx KaLaLtao jalapa`vaah va
                                                 vaYaa_Ptauta fxulaNaarI ranafxulaM yaaMcyaa saaobataInaM
                                                 haoNaara ha T^okx mhNajao kxovaL Apa`itama.
                                                 Qaakxaobaavar}na saHyaad`Icaa ivastaINa_ pasaara
                                                 nyaahaLlaa kxI saur}vaata haotao AaMbaaolaI GaaTalaa.
                                                 paayaqyaacyaa AaMbaaolaI gaavaacyaa idSaonao vaaTovarcao
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
  AaDvaaTa                                                       AMkx jaUna, 2012 (02/12-13) | 32 |

                                         AMQaarbana         Anaokx SauBa` AaohaoL AaolaaMDta saumaaro
                                                      daona taasa {]tarlaM kxI vaaTovar ekx
                                                      pa` c aM D GaL samaao r yao t ao AaiNa
                                                      paahtaaXaNaI pa`omaata paaDtao. yaa GaLIcyaa
                                                      baaho r}na ekx Balaamaao za QabaQabaa
                                                      kxaosaLtaao AaiNa AatamaQyao AapaNahI
                                                      manaaomana icaMba iBajalaolaao Asataao!
                                                      mauWkxamaacaI tayaarI Asaola tar yaa
                                                      gau hotalaa mau Wkxama mhNajao kxo vaL
                                                      laajavaaba! foxsaaLtyaa jalapa`paataacao
                                                      QaIrgaMBaIr saur mana ekxaga` kxr}na
                                                      eokxavaota AaiNa Aapalyaa AaQaIcyaa
                                                      To^kxcyaa AazvaNaIMnaa manaaomana {]jaaLa
                                                      Òavaa. AajaUbaajaUcaa pairsarhI itatakxaca
                                                      SabdataIta kxrNaara! AaMbaaolaI gaavaataUna
                                                      tar ekxaca vaoLI yaa pairsaratalyaa
                                                      sagaLyaa QabaQabyaaMcaM doKaNaM dSa_na
  GaDtaM. naohmaIcaI izkxaNaM TaLUna navaa AnauBava Gyaayacaa Asaola tar AaMbaaolaI GaaTalaa payaa_ya naahI.
  pauNao AaiNa rayagaD ijalHyaaMcaM naataM saaMgaNaara rajamaacaI ikxllaa mhNajao paavasaaLËataIla To^kxsa_caI paMZrI. paavasaaLa bahrlaa kxI
  rajamaacaIlaa To^kxsa_cyaa vaa%yaa vaaZayalaa laagataata AaiNa rajamaacaI gadI_nao fxulauna jaataao. laaoNaavaLËahUna rajamaacaIlaa jaa{}na
  Ea`IvaQa_na AaiNa manarMjana var}na doSa AaiNa kxaokxNaacaa doKaNaa najaara DaoLËata saamaavaUna Gyaayacaa AaiNa kxja_tacyaa idSaolaa AsaNaa%yaa
  kxaokxNadrvaajaa GaaTacaI vaaT tauDvaayalaa laagayacaM. [tar PtauMmaQyao tasaa r}Xa AsaNaara ha GaaT paavasaaLËata maa~a svata:cyaa r}paacaM
  Kaasa dalana KaulaM kxrtaao. saumaaro ADIca taasaaMnaMtar yaa kxDËacyaa paaoTata KaaodlaolaI kxaoMZaNao laoNaI AapalaM manaapaasaUna svaagata
  kxrtaata. yaaMcyaavarIla kxaorIva naXaIkxama AapalaM Baana hrpaayalaa laavataM. kxaokxNadrvaajaa GaaTacyaa BaTkxMtaItalaa baaonasa mhNataa yao[_la
  ASaI hI kxaoMZaNao laoNaI mhNajao iSalpakxlaonaM sajalaolaM kxlaocaM r}pa! KaMDaLËacyaa baaorGaaTatalaa inasaga_ AapaNa To^on acyaa pa`vaasaata
  Anaokxda AnauBavalaa Aaho. paNa tyaacyaa samaaor rajamaacaI ikxllyaalaa iSaraoBaagaI Gao{}na {]Baa Asalaolaa kxaokxNadrvaajaa GaaT va tyaacaI
  Kaaisayata AsaNaarI kxaoMZaNao laoNaI paavasaaLËata vaakxDI vaaT kxr}na jar}r baGaavaI.
  kxja_ta javaLcyaa isaÔgaDacaa kxralapaNaa taumhI AnauBavalaa Asaola. paNa isaÔgaDmaagao_ BaImaaSaMkxrcyaa idSaonao kxUca kxrNaara ranaSaIL
  ikxMvaa baOlaGaaT maa~a tasaa ApaircaItaca. isaÔgaDacyaa maacaIvar}na eKaaÒa sqaainakx vyaiWtalaa baraobar GyaayacaM AaiNa ranaSaIL
  GaaTacyaa hataata hata GaalaUna BaImaaSaMkxrcaa vaoQa Gyaayacaa. saur}vaataIcaa qaaoDa caZ saaoDlyaasa baakxI vaaT ba%yaapaOk xI saaopaI Aaho.
  sapToMbarmaQyao yaa vaaTovarcyaa ivastaINa_ pazaravar sauMdr ranafxulaaMcaa gaailacaa pasarlaolaa idsataao. caar paaca taasaata BaImaaSaMkxr gaazlaM
  kxI ranaSaIL GaaTacaI mahtaI Kaasakxr}na Aapalyaa laXaata yaotao. sartyaa vaYaa_Ptauta ha dugQaSakx_ra yaaoga AnauBavaavaa AaiNa
  saHyaad`Italyaa AaNaKaI ekxa GaaTvaaTocao mahatmya jaaNaUna GyaavaM.
  yaaiSavaaya Aahupao, da%yaa, Saovataa, savaaYNaI, isaMgaapaUr naaL, kxavaLËa, i~agauNaQaara [tyaadI GaaTaMcyaa hakxolaa pa`itasaad Òayacaa Asaola
  tar gadI_caI izkxaNaM jara baajaUlaa saaravaI. saHyaad`Italyaa yaa AnavaT GaaTvaaTaMcao mahtva, saaOMdya_ AaiNa baolaagapaNaa AnauBavaavaa taao
  vaYaa_kxaLIca! ijavaaBaavaacaa ima~a AsaNaara paa{}sa, gad_ ihrvyaa ArNyavaaTa AaiNa Wvaicatapa`saMgaI idsaNaarM AsmaanaIcaM taaorNa AsalaolaM
  [Md`QanauYya yaaMcyaapauZo nakxLta AadranaM maana Jaukxtao. sartyaa vaYaa_Ptauta [qaM gaolaata tar ihrvaagaar gaalaIcaa AMqarlaolaM AaiNa ipavaLyaa
  -inaLyaa ranafxulaaMcaI vaolabau×I lyaalaolaM saHyaad`IcaM laaMbauLkxM pazar taumacyaa icarkxaL smarNaata rahIla. iSaraoBaagaI AakxaSaacaa inaLa
  paDda QaarNa kxolaolaM tao dRYya AaQaI DaoLËata saazvaavaM kxI kVxmao%yaata yaacaM BaanaMca rahta naahI. yaa GaaTvaaTaMvar kxQaIhI jaa, parta
  ifxrtaanaa pa`tyaokx vaoLI navyaa AnauBavaaMcaI iSadaorI tyaa taumacyaasaaobata dotaata. kxarNa pa`tyaokx vaoLI jaunaI kxata TakxUna tyaa navyaanao
  sajalaolyaa Asataata!
                                                         | AaoMkxar Aaokx | 
saHyaad`I - kxNaa maharaYT^acaa
                      AMkx jaUna, 2012 (02/12-13)
BaImaaSaMkxr yaoqaIla naagafxNaI sauLkxa

								
To top