handleiding methodisch opleiden

Document Sample
handleiding methodisch opleiden Powered By Docstoc
					         HANDLEIDING
      METHODISCH BEGELEIDEN
    LEERLING-APOTHEKERSASSISTENTEN
         (STAGIAIRES)
Tilburg, 1 maart 2005

Martine Mutsaers, Jan Heyns apotheek
Patty Smeulders, apotheek van Gorp
Barbara Smulders, apotheek Schouwburgring
Thea van Rijbroek, OVDB
Corline Schellekens, ROC Midden-Brabant (tel: 013-5940666/ e-mail: coschellekens@rocmb.nl)
1. Inleiding

De handleiding methodisch opleiden voor leerling-apothekersassistenten kan gebruikt
worden voor de begeleiding van apothekersassistenten tijdens de BPV in een praktijk.

Onderwerpen die in deze handleiding staan zijn:
 basisgegevens van de praktijk
 kennismakingsgesprek
 oriëntatiegesprek
 leerdoelen
 voortgangsgesprekken
 beoordelingsgesprekken

De formulieren kunnen gebruikt worden als aftekenlijsten tijdens het begeleiden van de
stagiaire. De basis hiervoor is het methodisch begeleiden, waarvan hieronder een toelichting
volgt.

Methodisch begeleiden is gestoeld op methodische handelen van de begeleider. Het begrip
‘methodisch handelen’ is afkomstig uit de agogiek en Nederland gekomen vanuit de
Verenigende Staten. Vooral in het sociaal en maatschappelijk werk werd de techniek van
geplande veranderingsprocessen toegepast. Onder methodisch handelen verstaan we het
volgende:
 Bewust
 Doelgericht en
 Systematisch en procesmatig handelen

Bewust: De begeleider handelt bewust, dat wil zeggen dat hij zich (zoveel mogelijk) bewust
is van de factoren die spelen in de begeleidingssituatie. Dit betekent dat hij weet moet
hebben van zijn gevoelens en van de motieven van zijn handelen en mogelijke effecten
daarvan in de begeleiding. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je een onbewuste beïnvloeding
kunt uitsluiten. Bewust handelen, gaat er van uit dat de begeleider niet impulsief,
ongecontroleerd, louter intuïtief op basis van eigen ervaringen of slaafs volgens de normen
de apotheek te werk gaat.

Doelgericht: De begeleiding van de leerling is bedoeld als hulp bij het leren zelfstandig te
kunnen leren van de leerling. Behalve dat de begeleider zich daartoe richt op het
veranderingsproces van de leerling en de continuïteit daarin, is het tevens noodzakelijk dat
de begeleider de leersituaties zodanig beïnvloedt dat deze het zelfstandig leren van de
leerling bevorderd.

Systematisch en procesmatig: Systematisch begeleiden wil zeggen stap voor stap verder
gaan. Elke volgende stap dient verbonden te zijn met de voorgaande om de continuïteit in de
begeleiding te garanderen. Procesmatig handelen gaar verder dan systematisch handelen.
Niet alleen moet de verschillende stappen moeten op elkaar aansluiten, maar er wordt ook
rekening gehouden met effect van de ene stap op andere. Dat betekent bijvoorbeeld dat bij
het formuleren van doelen rekening wordt gehouden met de actuele situatie van de leerling,
zowel van zijn persoonlijke als van de werksituatie.
Handleiding methodisch begeleiden leerling apothekersassistenten              -2-
2. Basisgegevens van de praktijk

In onderstaande tabel staan de basisgegevens van de apotheek die als doel hebben de
stagiaire in het kort te informeren over de apotheek. In de kolom opmerking kunt u aangeven
welke rollen de betreffende medewerkers hebben binnen een stage of gebruiken voor
andere opmerkingen.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt deze tabel uitgereikt aan de stagiaire.

                   GEGEVENS APOTHEEK       OPMERKING


Adres apotheek


Telefoonnummer(s)


e-mail adres/
website apotheek

Apotheker(s)


Medewerkers
Aantal en functiesPraktijkbegeleider (s)


Werktijden/openingstijden

Dienstrooster/
dienstapotheek

Organisatie waarbinnen
de apotheek valt

BereidenBijzonderheden
Handleiding methodisch begeleiden leerling apothekersassistenten            -3-
3. Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt plaats voor de start van de BPV. Het is een oriëntatie voor
beide partijen, het doel hiervan is informeren.
Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen onderstaande activiteiten besproken worden.
Het geven van informatie over jezelf bij het punt (informatie van de stagebegeleider) mag
beperkt blijven, maar het schept voor een stagiaire meer vertrouwen en duidelijkheid indien
ze geïnformeerd word.
Wat betreft de informatie van de student is het belangrijk dat een aantal zaken overhandigd
worden tijdens een kennismakingsgesprek en tijdens een later moment besproken worden.
Een aantal punten zullen terug moeten komen tijdens het oriëntatiegesprek.

ACTIVITEIT                         OPMERKINGEN

Ontvangst door de stagebegeleider

Informatie van de stagebegeleider:
   Persoonlijke informatie
   Hoe lang ass./begeleider
   Ander taken/functies
   Manier van begeleiden


Informatie van de student:
   Werkplan
   Leerdoelen
   BPV-werkboek, aftekenlijsten en
    BPV-plan
   POK (praktijkovereenkomst)


Huisregels en formulieren van de
apotheek:
   werktijden en pauze`s
   representatief presenteren
   geheimhouding
   BPV plan
   BPV badge
   etc.


Basisgegevens apotheek (formulier punt 2)


Rondleiding door apotheek:


Vragen en verwachtingen van de student:


Afspraak eerste opleidingsdag
Handleiding methodisch begeleiden leerling apothekersassistenten            -4-
4.   Oriëntatiegesprek:
Het oriëntatiegesprek vindt de eerste BPV-dag plaats en is een vervolg van het
kennismakingsgesprek. Doel is hierbij om uiteindelijk het BPV-programma (tabel 5 van deze
handleiding) vast te stellen.

ACTIVITEIT                         OPMERKINGEN

Vragen naar aanleiding van
kennismakingsgesprek


Activiteiten student
   Leerdoelen
   Logboek
   Aftekenlijsten
   BPV examens


Aanpak begeleiding, beoordeling en
evaluatie toelichten
   wie welke periode
   wie en hoe beoordeeld
   wanneer en hoe vaak evaluatie


BPV programma: (tabel 5)Afspraak maken over dag en tijd volgende
gesprekken
Handleiding methodisch begeleiden leerling apothekersassistenten            -5-
4. BPV programma

Tijdens de BPV voert de stagiaire een aantal activiteiten uit. In onderstaande tabel kunt u
een globale planning van de uit te voeren activiteiten aangeven. Deze kunnen naar
aanleiding van het verloop van de BPV aangepast worden. Het is ook mogelijk om hier in
aan te geven wat voor activiteiten er uitgevoerd worden in het kader van het werken aan de
leerdoelen, aftekenlijsten van school, BPV-examens en beoordelingen.
De tabel kan afhankelijk van de duur van de BPV aangepast worden.

WEEK     ACTIVITEITEN                     OPMERKINGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Handleiding methodisch begeleiden leerling apothekersassistenten             -6-
5. Voortgangsgesprekken:

Het doel is het ondersteunen van de leerling tijdens het leerproces waarbij de voortgang van
het leerproces gecontroleerd wordt. Tijdens dit gesprek kan vastgesteld worden of het
leerproces volgens planning verloopt of dat het programma bijgesteld moet worden om de
opleidingsdoelen te kunnen realiseren. Voortgangsgesprekken vinden afhankelijk van het
verloop van de BPV 2 tot 3 keer per periode van 9 weken plaats.

ACTIVITEITEN              OPMERKINGEN

Evaluatie/voorgang van het
BPV programma
(formulier 5)
Voortgang leerdoelen


Bespreken logboek
(wat ging goed/ wat ging fout)

Voortgang aftekenlijsten


Stappenplan BPV-examen
doornemen


Uitwisselen ervaringen


Evalueren van begeleiden en
beoordelen


Bijstellen van het BPV
programma


Afspraak maken voor een
volgend gesprek
Handleiding methodisch begeleiden leerling apothekersassistenten             -7-
6. Beoordelingsgesprek/evaluatie van de begeleiding

Het beoordelingsgesprek vindt plaats in de laatste BPV-week.
Het beoordelingsgesprek heeft 2 doelen.
Ten eerste is het doel om het functioneren van de stagiaire te beoordelen naar aanleiding
van de uitgevoerde activiteiten. Hierin worden de punten meegenomen die al besproken zijn
tijdens de voortgangsgesprekken en vind er een evaluatie van het BPV-programma plaats.
Hiernaast is het doel van het beoordelingsgesprek ook het bespreken en beoordelen van het
opleidingsproces en de evaluatie van de begeleiding. Naar aanleiding hiervan kan de BPV
begeleider het plan van aanpak voor een volgende BPV aanpassen indien nodig.

ACTIVITEITEN                OPMERKINGEN
Gesprek over functioneren
student
Hulpmiddelen:
   leerdoelen
   logboek
   aftekenlijsten
   BPV-examen
   Procesverslag

Invullen en bespreken
beoordelingsformulier
Sterke kanten


Tips voor functioneren tijdens
volgende BPV
Formuleren nieuwe leerdoelen

Welke positieve ervaringen
heeft de deelnemer opgedaan
tijdens deze BPV
Welke mogelijkheden zijn er
voor een baan in de toekomst?EVALUATIE BEGELEIDING           OPMERKINGEN

    Ervaringen student
    Wat graag anders?
    Tips voor een volgende
     BPV
    Positieve ervaringen
Handleiding methodisch begeleiden leerling apothekersassistenten           -8-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:6/19/2012
language:
pages:8