Oldin 078 2005 by HC120618174949

VIEWS: 22 PAGES: 23

									Oldin
číslo 7-8
červen 2005
ročník 15
______________________

OBSAH

Bude vás zajímat
Editorial
List z kalendáře
Úmysly apoštolátu modlitby
Aktuality
Před 70 lety se konal sjezd československých katolíků
Editorial
List z kalendáře
Úmysly apoštolátu modlitby
Aktuality
    Cyrilometodějská víra
    Pozvání na Národní pouť na Velehradě
    Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2005
    Dílo na nádvoří školy připomene lidské osudy
    Zemřel P. Miroslav Bachan
    Cenu města Olomouce obdržel Josef Vlček
    Časopis IN! a nejnovější informace
    Proces svatořečení
    Novena bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze
    Hnutí Pro život informuje
    Vychází nové číslo přílohy Caritas a také letní příloha v týdeníku Respekt
    Dosažení doktorského titulu
    Úmrtí Zdeny Kaprálové
    Svíci z Palonína zapálili čeští vojáci v Lurdech
    Duchovní obnova pro zdravotníky a charitní pracovníky
    Primiční mše svatá ve Veselí nad Moravou
    Fotbalový turnaj ministrantů
    Škola partnerství
    CD Svatý otec Jan Pavel II. v Praze
    Pouť rodin na Svatý Hostýn
    Proč se jmenuje v Olomouci ulice Wurmova?
Charita
    Zábavné odpoledne Pojď se s námi bavit a smát... slavilo úspěch
    Den dětí v azylovém domě
    Třetí jarní pochod pro hospic
    Nové auto pro PONIV
    Denní centrum pro seniory v Otrokovicích
    Den otevřených dveří provázela výstava
    Arcidiecézní setkání dobrovolníků Charity v Olomouci
    Měsíc boje proti domácímu násilí
Teologický kovikt
    Misie konviktu ve Šternberku
Kněžský seminář
    Ministrantský den
Tip na prázdniny
    O životě v Novém Dvoře
Hlasy a ohlasy
    Forum farních společenství
    Skauti oslavovali
    Průvod Božího Těla – zkouška víry?!
    Obnovené tradice
    Prostějovská farní pouť
    Vzácná návštěva
    Farní pouť rodin pozlovické farnosti ke Chladné studni
Přečetli jsme za vás
    Vyšla antologie české mariánské poezie
    Vychází Život Dominika Savia
    Svaté tváře z kalendáře
Bude vás zajímat
Z diáře arcibiskupství
ROK FARNOSTI

______________________


Před 70 lety se konal sjezd československých katolíků

Památnou událostí v životě katolíků Československé republiky byl nesporně první celostátní
sjezd všech katolíků ve dnech 27.až 30. června 1935 v Praze. Za tímto účelem se připravovala
ve farnostech kajícná kázání v adventě a postě, májové pobožnosti byly zaměřeny na
náboženské prohloubení hojnější modlitbou a přijímáním svátostí. Příprava sjezdu měla být
velikými misiemi v naší vlasti a jejich vyvrcholením setkání v Praze.
Účelem katolického sjezdu bylo upevnit odolnost katolického ducha, posílit jeho sebevědomí
pohledem na množství stejně smýšlejících a vyznávajících tutéž víru. Eucharistický průvod v sobotu
29. června večer a velký průvod v neděli ráno 30. června na Václavském náměstí k soše sv. Václava
byl toho dokladem. Sjezd se obracel i k těm, kteří stáli mimo, k celé veřejnosti a připomínal jí Kristovy
zásady jako nejlepší záruku mravního, sociálně spravedlivého a pokojného společenského řádu.
Katolický sjezd ukazoval, že se dají překlenout národnostní a třídní obtíže a rozpory.
Při slavnostní mši svaté celebrované pařížským arcibiskupem kardinálem Janem Verdierem, který byl
zároveň papežským legátem, se účastnilo asi 350 tisíc katolíků.
“Celému světu, který se na vás dívá, dáváte nádherný příklad”, promluvil po bohoslužbě celebrant,
papežský legát kardinál Jan Verdier. “Všichni vaši svatí ochránci vám žehnají. Žádají vás, abyste
spojili více než kdy jindy své duše a svá srdce, abyste pracovali jako dobří křesťané, stále radostní a
důvěřiví, k hmotnému i duchovnímu blahu velkého a nesmrtelného Československa.”
Pařížský kardinál poděkoval také prezidentu republiky T. G. Masarykovi, členům vlády, zástupcům
cizích národů, všem civilním a vojenským úřadům, “jejichž účast a pozornost dala těmto slavnostem
neobyčejný lesk” a proto měla význam pro vnitřní i zahraniční poměry. “V ohledu náboženském”, řekl
Verdier, “přispěl sjezd k oživení víry v srdcích mnohých a k posílení náboženského uvědomení
katolíků”.
Je pozoruhodné, že po návratu z Prahy začal Verdier stavět v Paříži první chrám zasvěcený sv. Cyrilu
a Metoději, na jehož dostavbu se konaly sbírky i u nás.
Výkonným předsedou sjezdu byl Dr. Jiří Rückl, tajemníkem Josef Papica, redaktor Matice
cyrilometodějské z Olomouce.
Finanční náklady nesl z valné části olomoucký arcibiskup Leopold Prečan.
Na začátku července navštívil kardinál legát Verdier Moravu – Olomouc, Kroměříž, Svatý Hostýn,
Velehrad, a pak pokračoval cestou na Slovensko.
Sedmdesáté výročí sjezdu československých katolíků si připomínáme uprostřed Roku Eucharistie.
Právě tento pražský sjezd před 70 lety byl silně eucharistický.
Připravil Lubomír VývodaEditorial

Milí čtenáři,
všechny Vás srdečně zdravím na začátku prázdnin. Dnes Vám chci poděkovat za všechny Vaše
dopisy. V poslední době jich přišlo tolik, že není v mých silách na ně jednotlivě odpovídat, není možné
také všechny Vaše příspěvky uveřejňovat, obzvláště, když mají dvě, mnohdy i více stránek. A prosím,
nezapomínejte na datum redakční uzávěrky, které je uvedeno vždy na konci tiráže na straně 3.
Všem Vám přeji příjemné prázdniny a dovolenou.
                                     Josef Pala
List z kalendáře

ČERVENEC – SRPEN 2005
1. 7. 1914 se narodil ve Strání Mons. doc. Mgr. Josef Olejník, papežský prelát, autor liturgických
zpěvů, žijící v Olomouci (91. narozeniny), který zároveň 5. července oslavuje 67 let kněžství
31. 7. 1940 se narodila v Kroměříži Otilie Demelová – Šuterová, sochařka a výtvarnice, autorka
několika plastik a reliéfů se sakrálními motivy, žije a tvoří ve Lhotce u Zlína (65. narozeniny)
11. 8. 1805 školský zákon opětovně vyhlásil povinnou školní docházku (od tereziánské doby
podruhé) pro děti od 6 do 12 let, protože předchozí ustanovení nebylo dodržováno (200 let)
11. 8. 1940 se narodila ve Zlíně PhDr. Irena Voštová, pedagožka a nakladatelka, která v loňském
roce spolu s manželem vydala souhrnné dílo (pět svazků) P. Františka Müllera (1910-1985),
dlouholetého faráře poutního místa Provodov u Zlína (65. narozeniny)
(jpa)Úmysly apoštolátu modlitby

ČERVENEC
Úmysl všeobecný
Za křesťany, aby s každým jednali citlivě, přitom však nezastírali radikální požadavky evangelia.
Úmysl misijní
Za všechny pokřtěné, aby se cítili být zavázáni, každý svým způsobem, k přetváření světa a vnášeli
do něj smýšlení a jednání Ježíše Krista.
Úmysl národní
Za plenární sněm, aby Duch Svatý pomáhal církvi v naší vlasti k vnitřní obnově.

SRPEN
Úmysl všeobecný
Za Světové setkání mládeže, aby mladým lidem vdechlo nebo v nich oživilo touhu po setkání
s Kristem a oni v něm objevili spolehlivého průvodce životem.
Úmysl misijní
Za kněze, řeholní osoby, seminaristy a laiky v misijních zemích, kteří se v Římě připravují na své
povolání, aby se ve Věčném městě obohatili především duchovně.
Úmysl národní
Za naše rodiny, aby do společnosti vnášely křesťanského ducha.Aktuality

Cyrilometodějská víra
Obyčejně se říká, že sv. Cyril a Metoděj nám přinesli víru. Není to tak úplně pravda. Naši předkové už
před tím, než k nám slovanští věrozvěstové přišli, věřili. Měli ovšem o Bohu jen nedokonalé představy.
Pak přišlo křesťanství. Také k nám proniklo již před příchodem sv. Cyrila a Metoděje. Přicházelo z říše
východofranské, z Benátek i od Byzance, zkrátka po všech tehdejších obchodních cestách.
Jenže toto křesťanství mělo různé podoby. Západní a východní. A liturgickou řečí byla buď latina nebo
řečtina.
Tehdejší situaci můžeme dost dobře osvětlit situací dneška. Většina dnešních lidí přece uznává, že
“něco musí být”. V jakéhosi Boha tedy většinou “věří”. Nemají o něm ovšem žádných znalostí a
představ a celkem jim to nevadí. Jsou na tom skoro tak, jako naši předkové před příchodem
křesťanství.
A pak tu máme ještě různost křesťanských vyznání. A tak lidé – většinou povrchní křesťané – ani
vlastně nevědí, jak by správně měli věřit.
Do podobné situace přišli v roce 863 sv. Cyril a Metoděj. A co z této situace vyvodili a co vlastně
našim předkům dali?
Učili především, že je nejen nějaký Bůh, ale zdůrazňovali především, že tento Bůh každého z nás
postavil do života, že tento Bůh má o životě každého z nás jasnou a určitou představu, ví, co od nás
chce a dává nám to jasně poznat, a bude jednou žádat i vyúčtování z toho, jak jsme jeho představy
splnili.
Snad je na první pohled jasné, jaký rozdíl je mezi takovou vírou a povšechným přesvědčením, že
“snad přece jenom něco je”.
Jsem-li opravdu já osobně postaven do života, do rodiny a na své pracoviště od Boha, má-li on o mne
a o mé jednání a chování větší zájem, než kdokoliv z lidí, visí-li na mně celým srdcem – víc než třeba
matka nebo manželka – pak mě to opravdu zavazuje a musím se snažit, abych ze svého života a
každého jeho činu něco hodnotného udělal.
Vraťme se k víře, kterou nám donesli sv. Cyril a Metoděj, a pak jistě celým srdcem uvěříme, že celý
náš život a každá jeho sebemenší podrobnost je součástí velkolepého Božího plánu dějin a
vykoupení, a pak jistě všichni okolo nás poznají, že Pánem našeho života je Ježíš Kristus…
(ov)


Pozvání na Národní pouť na Velehradě
Letošní národní pouť k sv. Cyrilu a Metoději se koná na Velehradě v úterý 5. července. Připomeneme
si 1120. výročí od úmrtí sv. Metoděje a 20. výročí od udělení zlaté růže velehradské bazilice Svatým
otcem Janem Pavlem II., který pak navštívil Velehrad 22. 4. 1990. Srdečně zvu na tuto pouť všechny
kněze, jáhny, akolyty, ministranty a všechny věřící.
arcibiskup Jan


Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2005
Pondělí 4. července
12.30 – 19.00 Zahájení prezentací prorodinných aktivit, charitativních a nadačních organizací, hnutí
a komunit, vzdělávacích zařízení a institucí, ekologických iniciativ. Ve Stojanově gymnáziu bude
k dispozici výstava fotografií Svatého otce Jana Pavla II. a také prezentace Misijního díla. Více
informací lze získat na: www.velehrad2005.cz
15.00 Mše svatá pro vozíčkáře
18.00 Mše svatá
20.30 Večer lidí dobré vůle
Záštitu převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský
Na koncertě vystoupí přední interpreti různých žánrů z České republiky i ze zahraničí a budou
představeny důležité charitativní projekty v naší zemi.
Přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem
20.00 – 24.00 Adorace v bazilice, kterou vedou hnutí a komunity s přímluvnými
modlitbami
    Příležitost k osobním rozhovorům
24.00 Mše svatá
Úterý 5. července
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2005
Mše svaté v bazilice
 6.30 P. Petr Přádka, SJ, farář velehradský
 7.30 P. Pavel Ambros, SJ, delegát provinciála Tovaryšstva Ježíšova
 8.30 Novokněží České republiky
 9.45 Modlitba růžence v bazilice
10.30 Slavnostní poutní mše (na nádvoří před bazilikou)
Hlavní celebrant : kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, primas český
Kazatel: Mons. František Václav Lobkowicz, O.Praem., sídelní biskup
ostravsko-opavský
Koncelebrují biskupové diecézí Čech, Moravy a Slezska
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
15.00 Byzantsko–slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad
Doprava osobními vozy pouze přes Zlechov a Tupesy
Zdravotní službu zajišťuje: Maltézská pomoc, o.p.s.
Dílo na nádvoří školy připomene lidské osudy
S ojedinělým projektem přicházejí v této době studenti a učitelé Caritas – Vyšší odborné školy sociální
v Olomouci. Na nádvoří školy chtějí postavit sochu v podobě vyřezávané pilířové konstrukce, do níž se
budou vkládat kameny. Každý kámen je připomínkou jednoho lidského osudu, který studenty oslovil
během jejich účasti na sociální praxi. Prvních patnáct kamenů – příběhů, které jsou základem
budoucího díla, již bylo představeno veřejnosti 24. května. Kameny přivezli studenti oboru sociální a
humanitární práce, kteří absolvovali v letním semestru několikatýdenní praxi v oblastech východního
Slovenska, Ukrajiny, Kosova, Rumunska nebo Ugandy. Pomáhali tam při práci s uprchlíky, sociálně
potřebnými, bezdomovci či Romy.
Autorem výtvarné podoby díla je sochař Lubomír Dostál, patronem projektu je senátor Jaromír Štětina.
Jednotlivé příběhy vztahující se ke každému umístěnému kamenu chtějí studenti také publikovat na
internetových stránkách školy.
“Měl by to být průsečík lidských osudů z celého světa, bod, kde se protínají zkušenosti studentů,
učitelů a potřebných lidí v různých částech planety na místě naší školy,” zdůraznil ředitel VOŠ Caritas
Martin Bednář. Jeho slova potvrdil i generální sekretář Sdružení Česká katolická charita Jindřich
Suchánek, který poslání budoucích absolventů vidí v tom, aby “byli misionáři lásky a milosrdně
pomáhali trpícím lidem”.
Petr Cekota


Zemřel P. Miroslav Bachan
Po dlouhém utrpení zemřel 11. června v uherskohradišťské nemocnici ve věku nedožitých 37
let P. Mgr. Miroslav Bachan, kaplan v Uherském Hradišti.
Kněžské svěcení přijal 28. 6. 2000 ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti.
Pohřební obřady za zesnulého se konaly 17. června v Ostrožské Lhotě. Se zesnulým se rozloučil
arcibiskup Jan Graubner i světící biskup Josef Hrdlička.
(jpa)


Cenu města Olomouce obdržel Josef Vlček
Při slavnostním shromáždění v Olomouci -Klášterním Hradisku převzal 2. června z rukou
olomouckého primátora Martina Tesaříka Cenu města Olomouce za rok 2004 předseda Matice
cyrilometodějské v Olomouci a šéfredaktor týdeníku Světlo Josef Vlček. Cena mu byla udělena u
příležitosti jeho 85. narozenin a obdržel ji za významnou publicistickou, žurnalistickou a
nakladatelskou činnost.
(jpa)


Časopis IN! a nejnovější informace
V polovině června vyšlo první číslo avizovaného časopisu pro děvčata IN!.
S prvním číslem byla distribuována i složenka na zaplacení předplatného s vlastním variabilním
symbolem předplatitele. Předplatné je možné uhradit i převodem z účtu.
Na účet vydavatelství neposílejte sponzorské dary!
Aby časopis byl dostupný všem, cena předplatného je stanovena na 28 Kč. Výrobní náklady na jedno
číslo jsou však dva až třikrát vyšší. Časopis se neobejde bez podpory drobných i velkých dárců. Proto
byl založen Nadační fond časopisu IN!. Na jeho účet prosíme o zasílání darů: číslo účtu
141497399/0800. Dary je možné posílat i složenkou.
Červnové číslo obdrželi poštou pouze ti, kdo si jej objednali. Další objednávky časopisu IN! nejlépe na:
www.in.cz nebo: IN! – dívčí svět, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 312 327,
e-mail: in@in.cz
Na téže adrese je možné vyžádat si složenku na snadné zaslání daru pro nadační fond.
P. Jan Balík
Nový tiskový mluvčí ČBK
Mgr. Martin Horálek (1974), absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, se stal od 1. 6. 2005 novým tiskovým mluvčím České biskupské konference (ČBK).
Jeho předchůdce P. Mgr. Daniel Herman (1963) nastoupil od téhož data na Policejní prezídium
v Praze.
(čbk)
Proces svatořečení
Informace o probíhající přípravě procesu svatořečení blahoslaveného Hroznaty najdete na
internetových stránkách: www.hroznata.info
(zpd)


Novena bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze
Začátkem roku sestavil a vydal příručku k noveně k patronu plzeňské diecéze prof. P. Petr Piťha.
Vlastní texty noveny předchází úvodní slovo plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, dále
úvahy autora o úctě k světci, co je to novena a jak ji konat, na závěr je pak připojen text o životě bl.
Hroznaty.
Novenu je možno konat soukromě kdykoliv, jak je uvedeno v příručce, zároveň je však vhodné spojit
se k modlitbě noveny vždy před svátkem bl. Hroznaty, tj. 14. července, novenu tedy začínáme 5.
července.
Příručky k hroznatovské noveně distribuuje klášter v Teplé a Biskupství plzeňské (nám. Republiky 35,
301 14 Plzeň). Cena výtisku je 30 Kč.
(zpd)


Hnutí Pro život informuje
Zprovoznili jsme e-mailovou konferenci akce@prolife.cz, jejímž prostřednictvím budou všem
zájemcům poskytovány přepisy článků z našich sdělovacích prostředků, které se týkají ochrany
lidského života. Lze tak jednoduše reagovat - do redakcí psát své názory a snažit se tak postupně
měnit klima v naší společnosti.
Pravidelně aktualizovaný seznam redakcí s kontakty lze obdržet zasláním e-mailu na adresu:
redakce@prolife.cz Do redakcí je vhodné vytrvale psát krátké a stručné (několikařádkové) čtenářské
dopisy. Posíláte-li delší komentář, je vhodné se telefonicky domluvit se šéfredaktorem daného média a
zeptat se, zda a kdy jej otiskne. Prosíme o přeposílání e-mailů i Vašim přátelům, aby se rozrůstal
okruh lidí, kteří jsou ochotni udělat něco pro druhé. Do e-mailové konference akce@prolife.cz se lze
automaticky přihlásit pomocí e-mailu zaslaného na adresu: akce-subscribe@prolife.cz
Odhlásit se je možné zasláním e-mailu na adresu: akce-unsubscribe@prolife.cz
Radim Ucháč


Vychází nové číslo přílohy Caritas a také letní příloha v týdeníku Respekt
Koncem června vycházejí dvě publicistické přílohy o práci České katolické charity. V Katolickém
týdeníku (č. 26/2005) je otištěna čtyřstránková příloha Caritas (již čtvrtá v tomto roce). Týdeník
Respekt (č. 25/2005) vychází s dvanáctistránkovým poděkováním těm, kdo přispěli do Tříkrálové
sbírky 2005 a na konta pro pomoc postiženým tsunami v jihovýchodní Asii.
Příloha Caritas 4/2005
Ústředním námětem čísla je téma Začínat znovu. Číslo obsahuje: Rozhovor s novinářkou Petrou
Procházkovou nejen o tom, zda konec války znamená pro Afghánce současně nový začátek. Fejeton
jezuity Petra Koláře vysvětluje, že plnost života vyplývá z odvahy vzít na sebe i nerozumné riziko.
Čtenář nahlédne do (loni znovu nově otevřeného) týdenního stacionáře ve Stříbře, ale také na Srí
Lanku, kde Charita rozvíjí své projekty na pomoc obětem tsunami.
Jan Oulík


Dosažení doktorského titulu
P. ThLic. Hubert Wójcik (1966), farář v Luhačovicích, získal titul doktora teologie v oblasti liturgiky na
Opolské univerzitě v Opoli. Téma práce: Proces zanikání a pokusy oživení liturgických a
mimoliturgických forem náboženského života v české společnosti v letech 1948 – 2000.
(aco)


Úmrtí Zdeny Kaprálové
Ve Strmilově u Jindřichova Hradce byla 14. března pohřbena Zdena Kaprálová, rozená Šrámková.
Narodila se ve Vrbátkách na Prostějovsku. Po studiích se seznámila s Ing. Alešem Kaprálem. Po
svatbě prožili léta štěstí v období první republiky. Pak přišlo pronásledování za druhé světové války a
nakonec útěk před komunistickým režimem. Se svými dvěma dcerami se po desetiletém putování
téměř kolem celého světa usadili v USA, kde našli novou vlast. Životní osudy své rodiny popsala
v knize Zítra bude líp.
Po roce 1989 několikrát navštívili rodnou zemi. Jejich štědrá dlaň podporovala obě rodné obce. Ve
Vrbátkách byla s jejich pomocí provedena rekonstrukce školy a pořízeno celé nové vybavení, včetně
výpočetní techniky. Tato škola přijala z vděčnosti název Základní škola Zdeny Kaprálové. Pomáhali
také mládeži a církvi. Významně se finančně podíleli na obnově kněžského semináře v Olomouci,
jejich nákladem byly opraveny kostel a kaple ve Strmilově a ve Vrbátkách. Kostelu v Dubanech na
Prostějovsku věnovali nový zvon.
Oba manželé trávili spokojené stáří na svém sídle v Tucsonu v Arizoně. Ing. Kaprál zemřel v roce
2000 a byl pohřben v rodném Strmilově a nyní, po pěti letech ukončila svou životní pouť i paní Zdena.
Karel Kavička


Svíci z Palonína zapálili čeští vojáci v Lurdech
Neobvyklou zakázku dokončili v chráněné dílně Charity Zábřeh v Paloníně na Šumpersku. Přes metr
vysoká sedmikilová svíce, kterou tady nazdobili, se rozhořela ve slavném poutním místě ve
francouzských Lurdech. Svíce zamířila spolu s českými vojáky na vojenskou pouť, jejíž tradice vznikla
koncem 50. let jako důkaz poválečného usmíření mezi francouzskými a německými vojáky. Postupně
se z poutě vyvinula jedna z největších armádních akcí v Evropě, které se účastní patnáct tisíc vojáků z
více než 30 zemí.
”Česká armáda se k nim připojila v roce 1993, letos ale poprvé povezeme svíci a po české bohoslužbě
ji v Lurdech zapálíme. Na pouť míří 180 vojáků a jejich rodinných příslušníků,” informoval před poutí
hlavní kaplan Armády ČR Tomáš Holub. Svíci zdobí trikolora, znak Duchovní služby Armády ČR a
latinský nápis Pravda Boží zvítězí.
V palonínské dílně zdobí svíčky plátovým voskem a v minulosti již vyrobili svíce pro Senát České
republiky, který je používá jako dárkové předměty při reprezentaci země a slavnostních příležitostech.
V sekci zdobení svíček jsou trvale zaměstnáni čtyři lidé.
Stanislava Rybičková


Duchovní obnova pro zdravotníky a charitní pracovníky
Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna pořádá od čtvrtka 22. 9. do neděle 25. 9.
2005 duchovní obnovu pro zdravotníky a charitní pracovníky, kterou vede P. Ludolf Josef Kazda,
O.Praem.
Přihlášky: S. M. Zdislava Nosková, tel.: 541 239 264, e-mail: DC-Vranov@katolik.cz
Dětský domov hledá ředitele
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Církevního dětského domova
Emanuel ve Staré Vsi u Přerova - s nástupem do funkce nejpozději od 1. ledna 2006.
Podmínky: praktikující katolík, vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky s pětiletou
pedagogickou praxí
Přihlášky zasílejte na adresu: Centrum pro školy, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc – do 31. srpna 2005.
K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, doklad o praxi, životopis, přehled praxe, výpis
z trestního rejstříku, Vaši představu o církevním dětském domově v rozsahu třech stran.
Církevní dětský domov Emanuel založil otec arcibiskup Jan Graubner založen ve spoluprácí s
Charitou Přerov v roce 2004. Je to domov rodinného typu pro 10 dětí. Kromě vychovatelů zde
nepracují jiní kmenoví zaměstnanci, děti zapojujeme do všech činností, abychom jim co nejvíce
přiblížili život v rodině.
Více informací na www.emanuel.charita.cz


Primiční mše svatá ve Veselí nad Moravou
Jiří Můčka, OMI, rodák z Veselí nad Moravou, přijal kněžské svěcení 21. května v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Táboře – Klokotech z rukou českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura,OFMCap.
Svoji primiční mši svatou novokněz oslavil 28. května v kostele Svatých Andělů strážných ve svém
rodišti ve Veselí nad Moravou.
Helena Kuřinová


Fotbalový turnaj ministrantů
Zveme vás na další ročník ministrantského turnaje o Putovní pohár otce arcibiskupa. Tento turnaj je
diecézní a je jen pro kluky, kteří ministrují!
V některých farnostech se hraje kopaná častěji, v jiných méně. To nevadí. Jestli máte odvahu
“potrápit” soupeře a nebo chtít získat do ročního držení již zmíněný pohár, jste vítáni. Budete mít také
možnost poznat další ministranty.
Turnaj se uskuteční ve dvou podobách jako “Malá” a “Velká” kopaná.
Přihlášku a bližší informace získáte na adrese: P. Josef Jelínek, 753 53 Všechovice 12, e-mail: jojel@
quick.cz
(aco)


Škola partnerství
Projekt Centra pro rodinný život v Olomouci ve spolupráci s odborníky, manželskými páry a týmem
mladých lidí a knězem, žijících v Přístavu v Rajnochovicích.
Určeno pro všechny mladé od 16-ti let, páry i jednotlivce
Kdy? – cyklus šesti víkendů v roce
Úvodní setkání je 16. – 18. 9. 2005
Cena – každý víkend stojí 200 Kč
Bližší informace na adrese: ADCŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, tel. 573 391 156, e-mail:
pristav@centrum.cz
(aco)


CD Svatý otec Jan Pavel II. v Praze
Je možno si objednat nebo zakoupit záznam mše svaté v českém jazyce sloužené Svatým otcem
Janem Pavlem II. v Praze v dubnu roku 1990.
Mše plná moudrých slov poznání Svatého otce Jana Pavla II. je poděkováním všem za věrnost víře v
dobách nejtěžších, hlavně těm, kteří pro svou víru dokázali přinést oběti žaláře a mučednickou smrt.
Mše začíná a končí vyzváněním svatovítských zvonů, dále je doplněna varhanními skladbami Petra
Ebena v podání autora, Dvořákovými Biblickými písněmi a Missou Pastoralis in D Jana Antonína
Koželuha v podání Pražských filharmoniků, Bambini di Praga a Pěveckého sboru Čs. rozhlasu.
CD je možno objednat nebo koupit na adrese: Hudební vydavatelství Multisonic, V Korytech 3234/20,
100 00 Praha 10,
e-mail: obchod@multisonic.cz,
tel: 602 719 219, fax: 274 782 035.
Cena CD 249 Kč, poštovné + 56 Kč.
(aco)


Pouť rodin na Svatý Hostýn
Centrum pro rodinný život v Olomouci pořádá v neděli 28. srpna na Svatém Hostýně pouť rodin. Mši
svatou v 10.15 hod. slouží brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od 13 do 15 hod. je připraven program pro
děti, dospělí si budou moci pohovořit s brněnským biskupem.
Bližší informace na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, tel. 587 405 250,
e-mail: rodina@arcibol.cz; www.rodinnyzivot.cz
(aco)


Proč se jmenuje v Olomouci ulice Wurmova?
Návštěvníci arcibiskupského paláce v Olomouci k němu přicházejí po ulici, která má “pro
cizince” záhadný název – Wurmova. I mnozí občané hanácké metropole vůbec neznají jméno
Ignáta Wurma.
P. Ignát Wurm
(1825–1911)
Kněz, politik, diplomat, redaktor, náboženský publicista, vikář při metropolitním chrámu sv. Václava
v Olomouci a tamní kanovník.
Pocházel z Klobouk u Brna, kde se narodil před 180 lety – 12. července 1825. Po kněžském svěcení
(1850) působil v duchovní správě v Mutěnicích a později v Dědicích. V roce 1857 ochrnul a odešel na
dočasný odpočinek, ale již o dva roky později se stal ředitelem polepšovny pro zanedbanou mládež
v Brně.
P. Ignát Wurm byl poslancem Moravského zemského sněmu za Přerov, kde zřídil první záložnu, byl
místopředsedou České národopisné společnosti v Praze, předsedou Vlasteneckého muzea
v Olomouci, v Brně vydával oblíbený kalendář Moravan. Velmi aktivně se podílel na všech jubilejních
cyrilometodějských oslavách v roce 1863 a v roce 1869 na Velehradě. Zemřel 4. října 1911
v Olomouci.
Antonín Kříž
emeritní průvodce katedrálou sv. Václava v OlomouciCharita

Zábavné odpoledne Pojď se s námi bavit a smát... slavilo úspěch
Páteční odpoledne 20. května bylo v Charitě Vsetín věnováno všem dobrovolníkům, vedoucím a
koledníkům, kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Probíhalo ve znamení her, soutěží, tance a
diskozábavy. Název ,,Pojď se s námi bavit a smát...” se nám podařilo splnit skutečně do puntíku. Děti,
kterých přišlo více než sedm desítek, se po celé odpoledne smály, soutěžily a tančily. K příjemné
atmosféře přispěla i hudba. Po úspěšném zvládnutí všech her a soutěží za zvuku fanfár paní ředitelka
Květa Othová slavnostně předala ceny těm nejlepším. Sladkou odměnu si však domů odnesli všichni,
malí i velcí. Akce proběhla za laskavé finanční podpory Města Vsetín.
Jitka Palová
Chodítka ze Švédska na ACHO
V průběhu května bylo za laskavého přispění Svatolazarské komendy Prostějov dovezeno ze Švédska
větší množství různých typů chodítek a několik invalidních vozíků. Většina už byla předána a další se
předávají zdarma Charitám, které o ně projevily zájem. Chodítka a vozíky mohou dobře sloužit starým
lidem v domovech pokojného stáří, v denních stacionářích i v domácí péči. Jménem všech
obdarovaných Charit děkujeme srdečně lazariánům za tento dar.
H. Horecká


Den dětí v azylovém domě
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě již tradičně uspořádal ke Dni dětí zábavný
program. Letos se uskutečnil s několikadenním předstihem už v sobotu 28. května na zahradě
azylového domu.
Celý týden před ním se pilně pracovalo na přípravě. Tiskly se pozvánky pro bývalé klientky, vytvářely
se dekorace a diplomy a všude vonělo cukroví, které pekly maminky s instruktorkami. V den D bylo
vše hotovo, stačilo jen začít. Mimo obyvatele azylového domu (pět matek a osm dětí) se přišlo podívat
osm bývalých klientek se svými ratolestmi a také několik rodinných příslušníků a přátel Charity.
Program byl zahájen ukázkou základního výcviku psa. Po této ukázce, která byla zakončena
bouřlivým potleskem, se děti a někteří soutěživí dospělí pustili do sportovních disciplín. Své fyzické i
psychické síly prověřili na opičí dráze, skákáním v pytli, skládáním puzzle, lovením rybiček, házením
na terče. Patnáctičlenná družstva pak soutěžila na čas – kdo přenese nejvíc vody na polévkové lžíci
z jedné nádoby do druhé. U každého stanoviště stál dozor, dohlížel na fairplay a za účast dal razítko,
které pak děti proměnily v sladkou odměnu. Soutěžní klání bylo završeno hrou “Máte Filipa?”, která
postupovala ve stylu známé televizní hry “Chcete být milionářem?”. Na závěr samozřejmě nemohl
chybět táborák s opékáním špekáčků a zpěvem.
(nn)


Třetí jarní pochod pro hospic
V sobotu 21. května proběhl na Svatém Kopečku u Olomouce 3. jarní pochod pro hospic.
Dobrovolníci, kteří pravidelně docházejí do hospice, nám velmi pomohli s jeho orga-nizací.
Na startu dostal každý účastník rohlíček s ořechovou nebo makovou nádivkou a také mapku
s vyznačenou trasou pochodu. Trasa měřila necelých 6 km a vedla k rozhledně u Radíkova a jinou
trasou zase zpět do hospicu. Pochodu se zúčastnilo 58 turistů, většinou rodin s dětmi.
Na závěr pochodu byl na zahradě sester premonstrátek táborák, kde jsme si společně opekli buřty a
pochvalovali jsme si slunečné počasí. Někteří účastníci pochodu si také nenechali ujít prohlídku
hospicu. Pochod se letos vydařil a doufáme, že příští ročník bude ještě lepší.
(važ)
Nové auto pro PONIV
V Redutě v Uherském Hradišti se 23. května uskutečnilo slavnostní předání sociálního automobilu
Oblastní charitě Uherské Hradiště. Klíče do rukou ředitele Ing. Jiřího Jakeše předal jednatel reklamní
agentury KOMPAKT Dr. Miroslav Káninský.
Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé firem a společností, které se finančně podílely na tomto
sociálním projektu a díky nimž mohla Charita uskutečnit myšlenku nákupu tohoto potřebného vozidla.
Nechyběli zde ani senátor Ing. Josef Vaculík, poslanec Ing. Ludvík Hovorka, Ing. Pavel Osoha ze
zlínského Krajského úřadu, představitelé města Uherské Hradiště, zástupci tisku a televize.
Nový automobil bude sloužit pro přepravu zdravotně handicapovaných osob v regionech
Uherskohradišťska, Veselska a Luhačovicka. Bude je převážet nejen k lékaři a na úřady, ale i na
společenské a kulturní akce.
Provoz vozidla bude zahájen po nezbytných úpravách pro ukotvení 4 invalidních vozíků, nájezdní
plošiny a dalších úprav, které zajistí Charita.
(ak)


Denní centrum pro seniory v Otrokovicích
Od letošního dubna mohou využívat klienti Charity sv. Anežky v Otrokovicích novou službu – Denní
centrum pro seniory a zdravotně postižené občany. Nové zařízení je určeno seniorům a zdravotně
postiženým lidem, kteří potřebují dohled a péči druhého člověka (lidé s Alzheimerovou chorobou, lidé
mající v důsledku cévní mozkové příhody sníženou soběstačnost aj.) a také těm, kterým schází
kontakt s druhými lidmi, cítí se osamoceni, a také rodinám, které o tyto své blízké pečují.
Provoz denního centra je v pracovní dny od 7 do 17 hodin. Programy jsou zaměřeny na aktivizaci
tělesných a duševních sil klientů. Součástí programů je trénink myšlení a paměti, výtvarný ateliér,
rukodělné činnosti, taneční terapie, rehabilitační cvičení, společná četba a poslech hudby, zpěv,
besedy s hosty, pravidelná biblická hodina, společné slavení narozenin a další činnosti a akce podle
přání klientů.
Klientům a jejich rodinám je poskytováno také sociální poradenství. Klienti mohou využívat i dalších
služeb podle svých potřeb, např. pedikúru, masáže, mají k dispozici PC a internet. Pokud klient není
schopný se dopravit sám a pokud rodina nemá možnost klienta přivážet, je možné zajistit dovoz a
odvoz.
Pro každého člověka, pro jeho zdraví, pohodu, pocit štěstí a spokojenosti je důležité prožít podzim
života v kruhu své rodiny a svých blízkých. Denní centrum prodlužuje pobyt v domácím prostředí a
přitom pomáhá udržovat a zvyšovat kvalitu života klientů.
(chdco)


Den otevřených dveří provázela výstava
Den otevřených dveří uspořádala koncem května Charita Svaté Rodiny v Luhačovicích. Při této
příležitosti se konala také vernisáž výstavy obrazů a grafik Jana Slováka za účasti autora. Den
otevřených dveří doprovázel i další program pro děti i dospělé. Výstavu i zařízení Charity si zájemci
mohli prohlédnout od 10 do 16 hodin.
Jan Slovák jenž je také autorem dřevěných soch, se narodil roku 1957 na Pradlisku a žije v
Provodově. Jeho grafiky, malby a dřevěné plastiky byly instalovány v celé budově i v zahradě Charity
Luhačovice.
Všechny příznivce lidových souborů jistě potěšilo vystoupení folklórního kroužku Zálesáček s jarním
pásmem “Na Pastvě”.
Lenka Semelová


Arcidiecézní setkání dobrovolníků Charity v Olomouci
Arcidiecézní charita Olomouc uspořádala 4. června setkání dobrovolníků, kteří se podílejí na činnosti
farních či oblastních Charit v olomoucké arcidiecézi. Cílem setkání bylo v prvé řadě tímto způsobem
dobrovolníkům poděkovat za jejich obětavost ve prospěch charitního díla a seznámit je s aktivitami
Charity v olomoucké arcidiecézi.
V dopoledním programu si účastníci setkání prohlédli olomoucké památky a navštívili některá zařízení
Charity Olomouc, část účastníků se vydala na Svatý Kopeček u Olomouce, kde mj. navštívila hospic;
kdo chtěl, dostal volnou vstupenku do místní ZOO.
Oficiální program zahájila mše svatá v katedrále sv. Václava v Olomouci, kterou sloužil arcibiskup Jan
Graubner. V homilii řekl mj.: “Na pouť pro Charitu jste připutovali v den, kdy slavíme svátek
Neposkvrněného srdce Panny Marie. Víme, že i malý dobrý skutek může dělat zázraky, ale k těm
velkým se musíme spojit.” Připomněl, že vždy je třeba mít otevřené oči pro potřeby druhých, mít čisté
srdce jako Panna Maria. K obětnímu stolu pak byly přinášeny symbolické oběti, jejichž symbolický
význam vysvětlil zástupce ředitele ACHO Mgr. Vít Peštuka.
Odpolední program zahájil koncert Slávka Klecandra v aule Caritas–VOŠs. V 16 hodin dobrovolníky
navštívil arcibiskup Jan Graubner, aby v aule besedoval s dospělými dobrovolníky.
Odpoledne pokračovalo společným programem na zahradě ACHO, jehož se krátce zúčastnil také otec
arcibiskup. Pro děti, které tvoří většinu dobrovolníků Tříkrálové sbírky, organizátoři připravili hry a
soutěže, občerstvení pro všechny zajistila Charita Šternberk.
Ivana Jeništová


Měsíc boje proti domácímu násilí
Kampaň “Domácí násilí – věc veřejná”, kterou od 5. května uspořádala pro veřejnost Charita Valašské
Meziříčí, vyvrcholila ve čtvrtek 2. června jednodenní konferencí v přednáškovém sále muzea v zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí. Konferenci moderoval Aleš Juchelka z České televize Ostrava.
Konference se zúčastnili pracovníci Charity a dalších neziskových organizací, zabývajících se touto
problematikou. Konference byla rozdělena do čtyř bloků. Dopolední přednášky specifikovaly
problematiku obětí domácího násilí. Obecný úvod o tom, co je domácí násilí, rozpoznávací znaky,
výskyt, četnost, mýty o domácím násilí, přednesla Mgr. Andrea Rezková, ProFem Brno. O dětech –
tichých svědcích domácího násilí hovořila PhDr. Branislava Vargová, ROSA Praha; na konkrétních
příkladech uvedla otřesné zážitky dětí v rodinách, kde je domácí násilí každodenním jevem. Právní
možnosti obětí domácího násilí za současné legislativní situace osvětlila Mgr. Hana Langhansová,
Liga lidských práv Brno. Posledním bodem před polední přestávkou byla “Kazuistika” v podání Mgr.
Andrey Rezkové.
Oběd v podobě švédského stolu, plného dobrot pro účastníky konference, připravili sponzoři –
studenti potravinářského učiliště ve Valašském Meziříčí.
V odpoledním bloku se účastníci konference zabývali možnostmi konkrétní pomoci obětem domácího
násilí. Jako první vystoupil další host – Jaromír Pléha, komisař oddělení mravnostní trestné činnosti
PČR Praha, jenž se zabýval možnostmi policie, zasahující při násilí v rodině. Po vzrušené diskusi
mezi ním a účastníky konference následovala přednáška Mgr. Jindřišky Krpálkové z SČKCH, která
hovořila o tom, jak pomáhá obětem domácího násilí Česká katolická charita. Možnosti pomoci ze
strany jednotlivých organizací pak představily zástupkyně jednotlivých neziskových organizací –
ProFem, Acorus, ROSA, Slezská diakonie – ELPIS, Liga lidských práv – Poradna pro ženy v tísni,
Oblastní charita Blansko – Centrum pro matku a dítě. Posledním bodem programu byla připravovaná
legislativní opatření a situace v Parlamentu ČR v oblasti domácího násilí, o které hovořil zástupce
Aliance proti domácímu násilí.
Součástí kampaně, která začala v březnu přednáškami o domácím násilí ve školách Zlínského kraje,
byla také výtvarná soutěž studentů. Práce studentů byly vystaveny během konference v prostorách
zámku a výstava bude putovat po azylových domech a dalších zařízeních olomoucké arcidiecéze.
Charita Valašské Meziříčí vydá ke kampani sborník s přednáškami, které na konferenci zazněly a jež
doplní vítězné práce soutěžících.
Kampaň “Domácí násilí – věc veřejná” ukončila v neděli 5. června mše svatá za oběti domácího násilí
v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Valašském Meziříčí.
Ivana JeništováTeologický kovikt

Misie konviktu ve Šternberku
Možná si pamatujete z rozhovoru s naším otcem spirituálem, že poslední fáze života konviktu má být
zaměřena na službu lidem, která je takovým “logickým vyústěním” duchovního života. Součástí této
služby lidem byly praxe v zdravotnických zařízeních a také misie. Tento rok se konaly ve Šternberku u
Olomouce, bývalém sudetském městě, tedy v místě velice příhodném. Hlavní myšlenkou misií bylo
samozřejmě zvěstování Krista, ale míněny byly také jako zkušenost pro nás – když totiž člověk dlouho
žije v nějakém uzavřeném prostředí, hrozí mu samozřejmě ztráta kontaktu s realitou ve “světě”.
ULICE
Oslovování na ulici je poměrně těžká věc, navíc hodně zprofanovaná různými sektami nebo jinými
podivíny. Vyráželi jsme po dvojicích, vybaveni různými letáky a brožurkami a pokoušeli se navazovat
kontakty. Docela dobře se osvědčilo nejprve osloveného pozvat na doprovodný program a pokud
projevil nějaký zájem, začít si s ním povídat o víře. Na záludnou otázku: “Co si myslíte o církvi?” se
chytil téměř každý. Těžko udělat nějakou bilanci odpovědí, ale obecně lze říci, že pokud lidé potkají
někoho, kdo je ochoten je vyslechnout, poměrně rychle se otevřou a vyprávějí o svých problémech,
zraněních i o svých zkušenostech s vírou. Pokusili jsme se i o “novinku”, kdy jsme si zřídili malý
stánek s evangelizačními materiály, našimi fotografiemi i s perníčky na rozdávání. Jedno odpoledne
se také u stánku na přilákání pozornosti hrálo a zpívalo.
ŠKOLY
Na některých základních školách i na šternberském gymnáziu jsme dostali k dispozici vyučovací
hodiny, které jsme mohli využít, jak jsme chtěli. Do třídy vždy přišla skupinka o čtyřech lidech, někdy
doprovázena někým z našich představených, a měla zhruba takovýto program: menší katecheze,
svědectví a potom odpovědi na otázky, které psali žáci na lístečky. Otázky byly nejrůznějšího druhu –
od základních věcí – jako “proč dopouští Bůh zlo?” přes otázky katolické sexuální etiky až po celibát.
Hlavně ve vyšších ročnících gymnázia jsme se někdy pořádně zapotili, protože i když se to třeba
nezdá, mladí “nevěřící” lidé jsou velmi dobře informováni o víře a církvi. A je to dobře, protože nejhorší
by bylo, kdyby nás ignorovali, a toho jsem si rozhodně nevšiml. Většina z těch mladých lidí měla
nějaké stanovisko a byla ochotna o něm diskutovat. Ze škol jsme měli všichni dobrý dojem a myslím,
že by se podobné besedy měly organizovat nejen na misiích, protože hodně přispívají ke zboření
bariér a předsudků na obou stranách.
DOPROVODNÝ PROGRAM
Jako doprovodný program k misiím jsme naplánovali dětské odpoledne, pásmo promítání z cesty otce
spirituála do Indie, koncert duchovní hudby a na pátek tzv. otevřený večer. Součástí pátečního večera
bylo divadelní představení, krátké svědectví a koncert křesťanské rockové skupiny. Ideou bylo, aby
lidé, které jsme oslovovali po celý týden, přišli, pobavili se, ale aby také vyslechli něco o víře a měli
možnost si s námi popovídat. Byli jsme překvapeni, že lidí “zvenku” dorazilo poměrně hodně a z celé
akce jsme měli velmi dobrý dojem. Podle mých zkušeností z evangelizace v mém domově – Praze –
je třeba počítat spíše s jednotlivci, v pátek večer přišlo přes dvě desítky “nevěřících”, což považuji za
velký úspěch a hlavně Boží dar.
VÝSLEDEK?
Ponechme stranou, že misie byly obrovská zkušenost a obnova pro nás – otázka po smyslu této akce
vzhledem ke šternberské farnosti je určitě na místě. Žádné statistické výsledky samozřejmě
nemůžeme poskytnout, ale můžeme poskytnout mnoho zážitků s lidmi mimo církev, kteří sami přiznali,
že jsme jim poněkud rozšířili obzory. Hodně lidí bylo udiveno, že jsme “normální” lidé, stejní jako oni.
Mnoho lidí vidělo, že i v církvi jsou milí, zábavní, schopní lidé, kteří mají zájem o své okolí, kteří s nimi
chtějí prožívat jejich radosti i úzkosti (k čemuž ostatně vybízí i Druhý vatikánský koncil). Pokud
z tohoto semene něco vzejde, to záleží na Bohu a ne na nás.
Děkujeme za podporu šternberské farnosti v čele s P. Josefem Červenkou a děkujeme i vám všem,
kdo jste se za nás na misiích modlili.
Jakub JirovecKněžský seminář

Ministrantský den
V sobotu 14. května se uskutečnil v Olomouci ministrantský den, letos pro hochy z brněnské diecéze.
Tato akce se opakuje každoročně, diecéze, z nichž ten který rok zveme ministranty, se pravidelně
střídají. Tento den soutěží (tak to hlavně na první pohled vypadá) mají na starosti bohoslovci třetího
ročníku, kteří vymyslí celkový plán a ostatní pak do něj zapojí. Celá akce se vždy nese v určitém
duchu. Tak mohl kluci předloni prožívat dobrodružný náboj Exodu Izraelitů z Egypta a loni se pro
změnu potýkali s obtížemi cest apoštola Pavla. Letos je čekalo “České nebe“, jak jim už při vstupu do
semináře napověděla uvítací rekvizita: skleněná přepážka u vrátnice semináře se totiž proměnila v
gotický portál kláštera Porta coeli s vyobrazenými našimi světci. Kluci se pak při zápise rozdělí do čtyř
věkových kategorií. Tři mladší soutěží a pro starší patnácti let je připraven speciální program.
Než se ale rozjede soutěžní hra, všichni se účastní mše svaté v kostele Panny Marie Sněžné, kterou
zpravidla slouží biskup pozvané diecéze. Letos byla mše zvláštní tím, že se v průvodu nesly z
katedrály zapůjčené korouhve našich svatých. Po mši bývá vyslání na hru. Kluky do parku a na
náměstí, kde se především nacházejí soutěžní stanoviště, vyšle ta nejkompetentnější postava. Tou byl
tedy předloni Mojžíš, loni svatý Pavel a letos svatý Václav s několika nefalšovanými rytíři kolem sebe.
Pro starší kluky byl program v seminárním nádvoří, kde hovořil P. František Holeček, OM, o ideálu
rytířství v jeho původním křesťanském pojetí. Hlavní atrakcí ovšem byla Jednotka operativního zásahu
z Brna, jejíž je P. Holeček kaplanem. “Jozka“ pak předvedla chlapcům něco ze své výbavy a její
členové vydali svědectví o riziku, které podstupují při svých zásazích, i o radosti z lidských životů,
které se při nich podařilo zachránit. Otec Holeček poukázal na to, že tito specializovaní policisté jsou
právě dnešními rytíři, stejně jako jimi mohou být na svém poli působnosti všichni, kteří “bojují“ na
straně Božího království.
Odpoledne následovalo vyhodnocení soutěží (jsou udělena tři místa v každé věkové kategorii), krátký
koncert seminární kapely a slovo otce biskupa. Kluci si odváželi malou brožurku s krátkými životními
příběhy našich svatých i úvodním slovem otce rektora a jednoho ze spirituálů. Hlavně ale, jak jsme
mohli vyčíst z jejich nadšení, spoustu dobrých zážitků a snad i kontaktů na nové kamarády.
Stanislav ZatloukalTip na prázdniny

O životě v Novém Dvoře
Velké věci začínají od malého zrníčka. (Benedikt XVI.)
Na přelomu tisíciletí nalezla v Karlovarské vrchovině malá skupinka francouzských mnichů –
cisterciáků – z opatství Sept Fons ruiny barokního statku řádu premonstrátů. Po dvou letech úprav
sem zavítali první mniši a v roce 2004 zde plzeňský biskup Mons. Radkovský posvětil i nový kostel.
Život klášterní komunity byl tedy na světě. Lidská dřina nebo zázrak? Ať posoudí každý sám.
Řád cisterciáků přísné observance (trapisté) přinesl do západních Čech kontemplativní život. Ve
zrekonstruovaném a zároveň nově vystavěném klášteře ve tvaru čtverce najdete vše, co je potřeba
pro život podle řehole sv. Benedikta. Modlitebna, noclehárna, jídelna s kuchyní, skriptoria, pracovny,
kanceláře, knihovna a místnosti pro hygienu bratří. V okolí zase zahrada, pole, les a spoustu další
práce. Labora…
V klášteře má každé místo i každý kout svou atmosféru. Zde vám soška připomíná světce, tamhle
zase na obrázku se za tebe modlí Svatá Panna, nebo se zastavíš u kříže svého Pána. Zde utichá
konečně hlas světa. Duch Kristův naplňuje tento dům.
Bratři zde žijí mlčky. Mlčení má za cíl modlitbu, modlitba zase spojení s Pánem. Novodvorští mniši
nehledají publicitu, ale nezdráhají se s vámi podělit o svou modlitbu. Všechna oficia jsou přístupná
veřejnosti. Po dostavění klášterního hospicu zde bude možno strávit několik dní v modlitbě a tichu.
Modlitba a ticho, tolik zapomenutí bohové! (Exupéry)
Jan Uhlík
správce klášterních lesůHlasy a ohlasy

Forum farních společenství
My všichni musíme ve víře znovu objevit tvář farnosti, tj. “tajemství” církve, která je v ní přítomna a
působí v ní. I když je farnost někdy chudá na členy i na statky, i když je někdy roztroušena po
zeměpisně velikých plochách, anebo je zase téměř nezjistitelná v hustě osídlených městských
čtvrtích, plných problémů, nikdy se nezakládá v prvé řadě na struktuře, území nebo budově, ale je to
především Boží “bratrský a pohostinný dům rodinného spolužití”, “společenství věřících”.
Příležitost říci a ukázat jak tuto výzvu prakticky uskutečňovat a propracovávat měli účastníci Fóra
farních společenství, které se konalo od 6. do 8. května na Velehradě. Bylo pořádáno skupinou
promotorů Hnutí za lepší svět České republiky a spolupracovníky. Mimo předem připravené vstupy
přednášejících a moderátorů v jednotlivých blocích pevného programu se mohli všichni přítomní
(celkem třicet pět) podílet na dobrovolné části programu.
Úvodní přednáška “Pohled Lumen gentium a Gaudium et spes” rozebírala definice pojmů viditelné
shromáždění, duchovní společenství, farní společenství a dále liturgie, spoluúčast, láska a povinnost
snahy o obecné dobro.
V druhé části tohoto pevného bloku bylo dále osvětlováno to, co se skrývá ve slovech “společenství” a
“farní společenství”. Byla zdůrazněna potřeba komunikace ve vertikálním směru a v horizontální rovině
a role farních struktur z hlediska praktické pastorace.
Bude-li pracovní blok, ve kterém byla provedena ukázková analýza dvou ne předem vybraných
farností, ve kterém byly pojmenovány pastorační priority a nabídnuty možnosti realizace, opakován
jednotlivými přítomnými v jejich domovských farnostech včetně praktických důsledků, pak můžeme
právem mluvit o smysluplném naplnění a zhodnocení této části programu a snad i celého fóra.
Věřím, že účastníci fóra budou posilou a návodem pro život ve svých farnostech a přispějí aspoň
trochu k jejich dalšímu růstu. Stejně tak jak to již před námi dokázali naši čestní hosté, přátelé
z Rakouska, Miro s manželkou Hildou a P. Ferdinand, na jejichž činnost navazujeme a kteří nás
všechny znovu obohatili svou radou a svými zkušenostmi. Nedělní mši svatou jsme slavili spolu
s chovanci ústavu v mateřském jazyce církve – v latině.
Tomáš Petráček
Veselí nad Moravou


Skauti oslavovali
Letošní květen není významný jen kulatým výročím osvobození naší republiky od fašismu, ale pro
členy olomouckého 8. střediska Vládi Tylšara je také výročím založení tohoto skautského střediska.
Právě před šedesáti lety se tak stalo přičiněním předválečného skauta MUC. Vladimíra Tylšara, který
spolu s ostatními hnutí v květnových dnech roku 1945 obnovoval veřejnou činnost skautského hnutí
v Olomouci, které po válečných letech mohlo vystoupit z ilegality.
Tehdy mělo středisko kolem 150 dětí v sedmi oddílech. Současné středisko má 186 členů v osmi
oddílech.
Středisko si toto výročí připomnělo setkáním současných i bývalých členů, rodičů a příznivců
skautingu v sobotu 28. května ve Slatinicích u Olomouce. V programu, který se odehrával na různých
místech lázeňské obce a v jejím okolí, nechyběly scénky z historie střediska, hry a soutěže pro
všechny kategorie účastníků, ani modlitba u sv. Antonína na Malém Kosíři za účasti místního
duchovního správce P. Antonína Ptáčka. Závěr setkání se uskutečnil na chatě místního mysliveckého
sdružení, kterému organizátoři touto cestou děkují za zapůjčení areálu. Pro malé i velké účastníky zde
bylo připraveno ohniště, kde si všichni mohli opéci uzeninu a vítězové různých soutěží se rozdělili
s ostatními o sladké výhry.
Nezůstane však jen při této akci. Letos si středisko připomene také výročí smutné, a to šedesáté
výročí tragické smrti svého zakladatele a prvního vůdce Vladimíra Tylšara, který zemřel na následky
střelného poranění při likvidaci válečných zbraní a munice v lesích okolo Svatého Kopečku u
Olomouce.
Vedení střediska se touto cestou obrací na vás, pamětníky z řad čtenářů a chceme vás požádat,
pokud si ještě pamatujete na činnost skautů z tohoto střediska za války a po válce do násilného
zrušení hnutí a jste-li ochotni se o své vzpomínky podělit, nebo vlastníte-li jakékoliv památky na
skautskou činnost uvedeného střediska, abyste byli tak laskavi a zapůjčili je k okopírování nebo
nejlépe je věnovali do péče krajské pobočky Ústředního skautského archivu v Olomouci k trvalému
uložení a dalšímu badatelskému využití.
Pokud se rozhodnete své vzpomínky a památky současným a budoucím skautům poskytnout, můžete
nechat vzkaz s kontaktem na vás a uvedením, co skautům nabízíte, ať už jen dočasně nebo trvale, na
adrese: Okresní rada Junáka, Holická 31/19, 772 00 Olomouc (budova vedle Dopravního inspektorátu
Policie ČR naproti Baumaxu) s poznámkou, že věci jsou určeny skautskému archivu, nebo na níže
uvedené adrese vůdce střediska. Rádi vás potom navštívíme. Za tuto vstřícnost a každý příspěvek
předem srdečně děkujeme.
Karel Berka
vůdce 8. střediska Vládi Tylšara v Olomouci
e-mail: karel.berka@centrum.cz


Průvod Božího Těla – zkouška víry?!
Kde je opravdová víra, tam nejsou obavy ani strach. Tam je připravenost a ochota přijmout bez obav
jakoukoliv službu, třeba i službu k nesení baldachýnu v “nejsledovanějším místě průvodu” – v místě,
kde kněz kráčí spolu s Kristem, tajem,ně přítomným a skrytým v monstranci.
Zkoušky z osvědčení víry mohou mít různé podoby. Jednou z takových “maturit z předmětu víry” může
být např. již v titulku vzpomenutý průvod Božího Těla. Veřejná účast na tomto průvodu v naší obci je
přiznáním se k tomu, že patříme Kristu, k jeho církvi – a bez ohledu na možné pokoutní pozorovatele
za oky některých domů, bez obav tak naplníme Jeho učení: každého, kdo mne vyzná před lidmi,
vyznám i já před svým Otcem… (Mt 10,3)
František Chromčák
Bratřejov


Obnovené tradice
V měsíci květnu mimo každodenních májových pobožností v kostele bývá v neděli odpoledne
pobožnost venku u kapliček a mariánských obrázků. Je to stará tradice, která zanikla v 50. letech
minulého století, a byla obnovena před pěti lety. Nejradostnější bývá první májová u obrázku v lese
směrem do Troubek. Všechno kolem kvete a tradičně bývá i krásné počasí. Místo je vzdálené asi 3
km od obce, a proto je to “pouť kolářů”. Chodí sem i mladé rodiny s kočárky. O výzdobu kapliček se
starají farníci z příslušných části obce. Mám radost, když na májových pobožnostech venku vidím děti
a starší spoluobčany, kteří do kostela nechodí, ale vzpomínky z mládí je přitáhnou. Děti letos
dostávaly – kromě tradičního lízátka - každou neděli jinou květinku, vystřiženou z barevného papíru a
nalepenou na špejli, kterou si podepsaly a daly ji každý týden do jedné vázy na mariánský oltář
v kostele. Tak po první neděli byla na oltáři vázička s modrými zvonky, druhou neděli se žlutými
pampeliškami, třetí neděli s červenými růžičkami a poslední neděli s bílými kopretinami. Celkem děti
přinesly Panně Marii 50 květinek a měly radost z toho, že je otec Slávek pochválil. Malí předškoláci se
také zapojili do májových pobožností a zdravili Pannu Marii písničkou “Mám Maminku v nebi…”
A ještě jedna květnová tradice naší farnosti: pěší pouť na Svatý Hostýn spolu s farnostmi Říkovice a
Stará Ves. Poutníci vycházejí v 5 hod. ráno z Vlkoše a cestou se přidávají další poutníci. V Hlinsku se
připojí “malá pěší pouť dětí”, které sem dojedou vlakem. Letos to bylo 20 dětí + 7 dospělých, převážně
maminek. Nejmladší byly čtyřleté děti. Z Vlkoše do Říkovic jdeme 3 km pěšky, odtud vlakem do
Hlinska, kde chvíli čekáme na hlavní skupinu pěších poutníků a potom už společně jdeme přes
Slavkov asi 7 km loukami a lesem na Svatý Hostýn. Cestou v lese děti hledaly ”poklady”, které tam
ukryl náš předvoj a tak naběhaly ještě nějaké kilometry navíc.
Na Svatém Hostýně jsme měli mši svatou...
Marta Hánečková
Vlkoš u Přerova


Prostějovská farní pouť
Předposlední májový víkend byl ve farnosti Povýšení svatého Kříže v Prostějově ve znamení farní
poutě k Panně Marii Pomocné do Zlatých Hor. Již v pátek odpoledne vyjela její cyklistická část,
vedená P. Jaroslavem Němcem. Skupina měla kolem 40 účastníků, převážně žáků
Cyrilometodějského gymnázia. Na rovinatých cestách Hané i v kopcovitých terénech nejvyšších
moravských hor bylo možno spatřit také účastníky starších generací z Prostějova i okolních farností.
Všichni byli připraveni obětovat jak obtíže a těžkosti cesty tak fyzickou námahu Panně Marii s vírou, že
se jako mocná Přímluvkyně a naše laskavá Matka u svého Syna za nás, naše rodiny, za naše potřeby
i za naše farní společenství bude přimlouvat.
Dojezd do cíle 1. etapy – do Salesiánského střediska mládeže ve Staré Vodě, se odehrál již za tmy.
Tachometry na kolech ukazovaly v cíli první etapy 83 km.
Druhý den naší poutě měl cíl v poutním kostele Panny Marie ve Zlatých Horách. Současně s námi
vyjely z Prostějova dva autobusy s poutníky z naší farnosti v počtu kolem 90 osob. Oba proudy
poutníků se spojily ve stoupání za obcí Vrbno pod Pradědem, blízko našeho společného cíle.
V 11 hodin začala poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl náš pan farář P. Pavel Krejčí,
koncelebroval P. Jaroslav Němec, dále rektor poutního kostela P. Stanislav Lekavý, který pronesl
homilii.
Domů jsme se vrátili unaveni, ale obdarování. Díky za to Panně Marii a všem, kdo nám tuto krásnou
pouť připravili.
PhDr. Karel Kavička
Prostějov


Vzácná návštěva
Ve dnech 23. a 24. května navštívili naše město v rámci svého výjezdního zasedání členové Rady
Olomouckého kraje. Jedním z bodů jejich programu byla návštěva kostela sv. Bartoloměje v Zábřehu
a muzea ve věži. V chrámové lodi byli přivítáni slavnostním varhanním chorálem. Příjemně překvapeni
byli zejména muzeem, které je jediné svého druhu v Olomouckém kraji. Radní zde měli možnost
zhlédnout mj. novou expozici o historii a současnosti zvonů v Zábřehu. Prohlídku obou prostor
doprovodil odborným výkladem Mgr. František John.
Petr Krňávek
Zábřeh


Farní pouť rodin pozlovické farnosti ke Chladné studni
V sobotu 4. června se uskutečnila farní pouť rodin pozlovické farnosti ke Chladné studni, která se
nachází mezi Loučkou a Vizovicemi. Část poutníků vyrazila na kolech už z Pozlovic a část poutníků se
vydala pěšky od hájenky nad Horní Lhotou. Jelikož vyšlo počasí, tak to byla krásná dopolední
procházka. Tempu stačily i ty nejmenší děti. Nejmladším účastnicím byly 3 roky. Na místo samotné
pak dorazila další část pozlovických farníků. Celou cestu s námi absolvoval a hlavně pak u Chladné
studně sloužil mši svatou náš pan kaplan P. Robert Pokrywka. Po mši svaté jsme si opekli špekáčky a
kdo měl ještě chuť a síly, tak jsme šli na rozhlednu Doubrava. Byla to velice krásně strávená sobota,
kdy jsme mohli při mši svaté poděkovat Panně Marii za naše rodiny a zároveň prožít příjemný den ve
společenství ostatních rodin s našimi nejmenšími. A teprve navečer, až jsme dorazili domů, přišel
déšť. Ale to už nám bylo jedno, to už jsme odpočívali doma.
Jiří Šůstek
LuhačovicePřečetli jsme za vás

Vyšla antologie české mariánské poezie
Na konci mariánského měsíce května vyšla v nakladatelství Matice cyrilometodějská v Olomouci
antologie mariánské poezie českých autorů s názvem Maria Panno, Matko Slova.
Jedná se o volné pokračování knihy Celá krásná – pocta evropské poezie Matce Boží, kterou na konci
minulého roku připravil k vydání olomoucký pomocný biskup a předseda komise pro kulturu ČBK
Mons. Josef Hrdlička.
Nová kniha představuje výběr z básnické tvorby bezmála šedesáti českých autorů v chronologickém
uspořádání od konce 19. století až do dnešních dnů. Autorem a editorem nového souboru je
významný současný literární historik Mojmír Trávníček, žijící v Novém Hrozenkově, který v minulosti
připravil k vydání souborné dílo Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka, Jakuba Demla, Jana Čepa a
dalších křesťanských autorů.
Mezi autory zastoupenými v antologii nalezneme vedle známých jmen jako František Halas, Vladimír
Holan, Jaroslav Seifert, Václav Renč, Jan Dokulil nebo Ivan Slavík také jména méně známá: Bohumil
Pavlok, Václav Ara, František Dohnal, František Odvalil a mnozí další.
Biskup Hrdlička píše v úvodu o bohatství mariánské úcty v literární tvorbě českých autorů: Užasl jsem
nad překvapujícím množstvím textů tolika autorů, známých i zcela neznámých, kteří se dotkli tohoto
tématu, a to s vytříbeným tvůrčím stylem básnické výpovědi… I když je náš národ zdánlivě stále více
pohlcován ateismem, konzumismem, ztrátou duchovní identity a historické paměti, rozeznělo se
v něm na druhé straně tolik hlasů k oslavě Boží a ke chvále Jeho Matky, že smíme doufat v odpověď,
která vždy přichází a zcela jistě bývá ještě krásnější než naše vlastní lidské volání. Přijměme tuto
útěchu a naději i skrze tuto knihu.
Kniha je nejen pomůckou pro kontemplaci a duchovní život, k němuž nás vybízí Matka Slova, ale také
příležitostí k ocenění krásy a bohatosti jazyka, který slovy vyjadřuje duchovní skutečnost podle
tvůrčího předobrazu, kdy se “Slovo stává skutečností a proměňuje nás v obraz Boží”.
Kromě duchovního úpadku postihuje náš národ v současnosti i krize jazyka, kdy snaha o vyjádření
pojmu, pocitu, myšlenky často vinou médií vyústí do laciné bulvární ironické grimasy odhalující vnitřní
prázdnotu. Neschopnost formulace, kultivovaného vyprávění, popisu či výkladu však postihla i
kazatelny. O barvitosti, přiléhavosti a rozmanité významové dimenzi metafor, přirovnání a obrazů
slyšeli mnozí absolventi teologických fakult naposledy snad na základní škole. Přesto je zájem o
básnické knihy velmi malý, ani farní knihovny a péče o ně nejsou všude samozřejmostí. Snižuje se
zájem katolických knihkupců a jejich schopnost nabídnout a propagovat dobrou četbu. Je pak jistý
paradox, když navzdory nedostatečné jazykové přípravě a osvojení pravidel českého jazyka na
základě pečlivé četby klasické literatury mnozí kněží vynikají horlivostí v psaní doktorských a jiných
odborně vědeckých prací, které nabízejí k vydání. Prací, ve kterých se často složitým racionálním
výkladem snaží objasnit pravdy víry, na které autor básně vystačil s několika verši, jejichž krása
uvedla srdce čtenáře do prostoru Tajemství Vtěleného Slova…
Věřme, že antologie Maria Panno, Matko Slova najde pod ochranou Boží Matky cestu k srdcím
českých čtenářů a vyvede je z babylonské změti primitivních pokřiků z televize, reklamy či internetu do
prostoru tušeného vnímání “velikých věcí, které mi učinil ten, jehož Jméno je Svaté…” a které Ona
sama ve skrytu svého srdce uměla uchovávat.
Knihu v pevné vazbě o 223 stranách je možné objednat za 198 Kč na adrese: Matice
cyrilometodějská, Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc, e-mail: knihy@maticecm.cz
Petr Cekota


Vychází Život Dominika Savia
Od Velikonoc loňského roku se ve Zlíně začala scházet pracovní skupina vedená P. Pavlem Cahou,
SDB, která si vzala za cíl připravit k vydání podrobný životopis sv. Dominika Savia, od jehož
svatořečení uplynulo loni rovných 50 let. Aby mohl být sv. Dominik představen čtenářům na
konkrétním pozadí doby, sociálních, kulturních a náboženských podmínek poloviny 19. století v Itálii,
byl použit jako základ nový životopis od Teresia Bosca, který vyšel v roce 2002 v nakladatelství
Elledici. Teresio Bosco doplnil historické svědectví Dona Boska o Dominikovi o cenná svědectví 28
svědků, kteří vypovídali během procesu beatifikace a kanonizace. Dílo tak dostalo velmi ucelený a
komplexní historiografický charakter, aniž by však ztratilo na čtivosti. Kniha tak může oslovit čtenáře
všech věkových kategorií.
Knihu vydalo na konci června nakladatelství Matice cyrilometodějská v Olomouci ve spolupráci se
Salesiánskou provincií Praha. Vázaná, 230 stran + 16 stran barevné přílohy, cena 185 Kč.
Je možné objednat na adrese: Matice cyrilometodějská, Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc, e-mail:
knihy@maticecm.cz
Petr Cekota


Svaté tváře z kalendáře
Veršované životopisy světců na každý den sestavil P. Jan Hrabě Kroupa, emeritní farář v Náměšti na
Hané. Knížka vychází již ve druhém vydání. O její aktuálnosti svědčí slova editora A. J. Rychlíka:
Příklady svatých jsou pro nás jako světla v temnotách a svítí na cestu k věčnému cíli. Ukazují nám
správný směr, povzbuzují nás, když únavou klesáme, a varují nás, abychom nezbloudili.
Verše otce Jana nám ukazují, že světci, které do své sbírky vybral, byli lidé jako my. Aby něčeho
dosáhli, museli se namáhat jako my. Také pokušení měli jako my a dokonce měli i své chyby, ale
nikdy se s nimi nesmířili, bojovali proti nim ze všech sil a právě tím se stali svatými.
Učme se od nich, v jejich příkladech spatřujme naši správnou cestu k pramenům lepšího života!
Knihu v pevné vazbě o 272 stranách je možné objednat za 179 Kč na adrese: Nakladatelství “LÍPA” –
Ludmila Velcerová, 763 12 Vizovice,
e-mail: velcerova@tiscali.cz
Pavel SkálaBude vás zajímat

Duchovní obnova pro katechety
Každoroční duchovní obnova pro katechety se letos uskuteční ve dnech 31. července až 4. srpna na
Velehradě s Mons. Vojtěchem Šímou na téma Eucharistie.
Přihlášky zasílejte na adresu: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.:
572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Celostátní setkání katechetů
Ve dnech 27. až 29. 10. 2005 se uskuteční v Hradci Králové již páté Celostátní setkání katechetů.
Tématem setkání bude: Věřím v odpuštění hříchů. Přednášející budou toto téma rozebírat z různých
úhlů pohledu. Účastnický poplatek je 300 Kč.

• Katolický mezinárodní esperantský tábor v Sebranicích u Litomyšle pořádá ve dnech 6. až 13.
srpna Katolická sekce Českého esperantského svazu, která je současně sekcí Mezinárodního svazu
katolických esperantistů (IKUE). Je to v pořadí již 23. tábor pořádaný zkušenými členy IKUE. Bližší
informace na adrese: IKUE – Katolická sekce ČES, Miloslav Šváček, Tršická 6, 751 27 Penčice, tel.:
581 228 304, e-mail: m.svacek@seznam.cz
• Deváté letní setkání chrámových zpěváků a varhaníků se koná v Moravském Berouně od 27.
července do 4. srpna. Na programu je odborně teoretická a praktická výuka gregoriánského chorálu,
sólového zpěvu, hry na varhany a cembalo, zkoušky sborového a komorního zpěvu, hudebně
historické semináře a večery pod vedením lektorů Bohuslava Korejse, PhDr. Jiřího Sehnala, CSc., P.
Oldřicha Máši, Michaela Pospíšila, Lukáše Kubenky, Zuzany Vrbové, Martina Kubáta, Ondřeje Macka,
Vladimíra Maňase. Závěrečná mše svatá je ve středu 3. srpna v 19 hod. v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie.

• Duchovní cvičení s názvem Tvá láska rostla se mnou pořádá od 7. do 13. srpna
v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci Komunita Blahoslavenství. Hlavním tématem těchto
duchovních cvičení bude duchovní růst. Přednášející: P. Etinne Michelin z Institutu Notre-Dame de Vie
(Francie) a sestra Veronika Jeruzalémská z Komunity Blahoslavenství.
Předpokládaná cena: 1500 Kč. Bližší informace a zápis na adrese: Komunita Blahoslavenství, 783 16
Dolany 24, tel.: 585 396 638, e-mail: dolanykom@meritnet.cz

• Sbírku na pořízení zvonu a na opravu stávajících zvonů na bazilice Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku u Olomouce zajišťuje občanské sdružení Matice svatokopecká se sídlem: Sadové
náměstí 1, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček. Z původních 4 zvonů, pocházejících ze 17. století, byly
dva zničeny v průběhu světových válek. Zbývající dva historické zvony nutně potřebují odborný zásah
restaurátorů a doplnění počtu k doladění tak, aby jejich hlahol znějící do širokého okolí, zněl krásněji a
lahodněji. Prosíme, pomozte uskutečnit tento ušlechtilý, ale finančně nákladný záměr.

• Šestnáctá katolická charismatická konference se koná v Českých Budějovicích od 20. do 24.
července. Bližší informace: www.cho.cz, e-mail: kchk@cho.cz


Duchovní cvičení na Velehradě
 17. – 21. 7. Duchovní cvičení pro pedagogy a vychovatele
        P. P. Šustáček
 17. –     21. 7. Duchovní cvičení pro muže a ženy (františkánská spiritualita)
        P. A. Dabrowski, OFM
 24. – 27. 7. Duchovní cvičení pro manžele
        P. M. Kabrda, SDB
31. 7. – 4. 8. Duchovní cvičení pro katechety
        P. V. Šíma
  3. – 7. 8. Duch. cvičení pro svobodné ženy (25 až 40 let)
        P. F. Ptáček, SDB
  5. – 9. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky
        P. M. Altrichter, SJ
 16. – 19. 8. Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky
        P. M. Javora
 18. – 21. 8. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky
        Mons. A. Opatrný
 21. – 27. 8. Exercicie pro řeholnice “Ecclesia de Eucharistia”
        Mons. J. Hrdlička
  2. – 6. 9. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky
        P. V. Slamečka
 18. – 23. 9. Kněžské exercicie
        P. Petr Vaculík, SDB
30. 9. – 2. 10. Duchovní cvičení formou večeřadla
        P. M. Filip
  4. – 8. 10. Duchovní cvičení s Pannou Marií
        P. J. Hladiš, SJ
  9. – 13. 10.     Duchovní cvičení pro důchodce, nemocné a osamělé
        P. J. Čupr, SJ
 16. – 21. 10.     Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky
        P. V. Kodet, O.Carm. a K. Lachmanová
 26. – 29. 10.     Duchovní cvičení pro manžele
        P. M. Kabrda, SDB
   3. – 6. 11. Duchovní cvičení pro snoubence
         P. J. Berka, OPraem
  16. – 20. 11.     Ignaciánské pro všechny
         P.S. Peroutka, SJ
   2. – 4. 12. Duchovní cvičení pro manžele
         P. F. Petrík
   4. – 8. 12. Adventní duchovní cvičení
         P. A. Dabrowski, OFM
  13. – 17. 12.     Adventní duchovní cvičení
         P. S. Peroutka, SJ
30. 12. – 1. 1. Duchovní cvičení formou večeřadla
         P. M. Filip, OP
Bližší informace naleznete na internetové adrese: www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Poutní aexerciční dům Stojanov, 687 06 Velehrad 62
Tel.: 572 571 420, 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.czZ diáře arcibiskupství

ČERVENEC 2005

2. 7. sobota
   10.30 hod. • Litoměřice – 350 let od založení diecéze • arcibiskup Jan
   10.00 hod. • Žeranovice – biřmování • biskup Josef
3. 7. neděle
   10.00 hod. • Velehrad – Malá pouť • biskup Josef
   13.00 hod. • Velehrad – zahájení mezinárodní konference Společenská angažovanost
    podniků v současné Evropě • arcibiskup Jan
4. 7. pondělí
   Velehrad – zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
   20.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup Jan a biskup Josef
5. 7. úterý
   10.30 hod. • Velehrad – Hlavní pouť – slavnost sv. Cyrila a Metoděje
    • arcibiskup Jan a biskup Josef
6. 7. středa až 10. 7. neděle
   Velehrad – druhé zasedání Plenárního sněmu katolické církve ČR
    • arcibiskup Jan a biskup Josef
16. 7. sobota
   16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Olomouc)
    • biskup Josef
17. 7. neděle
   10.30 hod. • Suchdol – Jednov – žehnání symbolů obce, sochy Panny Marie a kříže
    • biskup Josef
24. 7. neděle
    9.30 hod. • Rožnov pod Radhoštěm – žehnání zvonu a opraveného kostela sv. Anny
    • biskup Josef
25. 7. pondělí
   18.00 hod. • Olomouc – Sarkandrovka – mše svatá pro ministranty • biskup Josef
31. 7. neděle
   11.00 hod. • Újezd u Valašských Klobouků – Ploština – 60 let od vypálení Ploštiny
    • arcibiskup Jan


SRPEN 2005

2. 8. úterý
   10.00 hod. • Uherské Hradiště – slavnost Porciunkule • biskup Josef
2. 8. úterý až 12.8. pátek
   Švýcarsko – setkání biskupů • arcibiskup Jan
7. 8. neděle
   11.15 hod. • Sobotín – 400 let kostela sv. Vavřince
    • biskup Josef
8. 8. pondělí
   17.00 hod. • Znojmo – Svatý Kříž – mše svatá ze slavnosti sv. Dominika • biskup Josef
11. 8. čtvrtek
   6.30 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro účastníky Světového setkání mládeže
    v Kolíně nad Rýnem • biskup Josef
13. 8. sobota
   14.00 hod. • Určice – Seloutky – žehnání symbolů obce • biskup Josef
   16.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Valašské Klobouky),
    jáhenské svěcení Pavla Hödla • arcibiskup Jan
14. 8. neděle
   10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan
15. 8. pondělí až 21. 8. neděle
   Kolín nad Rýnem (Německo) – účast na Světovém setkání mládeže • arcibiskup Jan
15. 8. pondělí
   18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevzetí Panny Marie • biskup Josef
16. 8. úterý
   18.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá k ukončení odpustkových slavností
    • biskup Josef
21. 8. neděle
   10.00 hod. • Valašská Polanka – Lužná – mše svatá u příležitosti 80 let od založení
    hasičského sboru • biskup Josef
21. 8. neděle až 27. 8. sobota
   Velehrad – Stojanov – duchovní cvičení pro sestry • biskup Josef
27. 8. sobota
   12.00 hod. • Velehrad – mše svatá k zakončení pěší pouti • arcibiskup Jan
28. 8. neděle
   10.00 hod. • Hustopeče nad Bečvou – pastorační návštěva • arcibiskup Jan
   10.45 hod. • Pravčice – žehnání obecního praporu – výročí 80 let od posvěcení kaple
    • biskup Josef
ROK FARNOSTI

V minulém roce otec arcibiskup Jan objížděl děkanáty, kde se setkával se členy pastoračních a
ekonomických rad farností. Vyzval zástupce farností, aby se nebáli rozdělit o své zkušenosti
z práce a života ve svých farnostech. Postupně přicházejí do redakce OLDINu další a další
ohlasy k Roku farnosti. I dnes některé z nich uveřejňujeme.
(red)


Rok farnosti ve Štítné nad Vláří
V naší farnosti se snažíme v tomto roce o zdůraznění zapojení nás všech do života farnosti i církve.
Praktické zapojeni do života farnosti
Zapojujeme farníky do čtení pří mši svaté. Oslovili jsme mládež, aby se podílela na tvoření farního
časopisu. Organizujeme různé akce pro dětí. Na Vánoce byl pro ně připraven program – pásmo o
Narození Ježíše Krista a potom společné koledování. Naši muži se začali více angažovat při
organizování i uskutečnění Tříkrálové sbírky. Oslavíme Den farnosti společným prožitím jedné neděle
jako Farní den. V jeho rámci bude společná mše svatá na hřišti, kde se sejde celá farnost, bude
společné agapé (občerstvení), různé soutěže pro dětí a společná zábava pro starší.
Mládež oslovila starší na Vánoce i Velikonoce – připravili pro ně svoje osobní přání a předali je před
svátky v neděli po mši svaté starším a nemocným. Dárky pro ležící pacienty jsem jim předával sám,
když jsem je navštěvoval se svátostmi. Všichni starší i nemocní byli tím velice oslovení. Mládež to
vymyslela sama, čímž i mne mile překvapila.
Starší ženy jsme vybídli k pletení obvazů pro malomocné, což se velmi osvědčilo, celou akci jsme
museli proto opakovat. Chystáme setkání pro seniory - v budově nově otevřeného domu pro důchodce
– připravujeme pro ně promítání filmů z farní poutě do Říma a Assisi…
Teoretické prohlubování života víry
Farníci využívají možnost společného vzdělávání ve víře. V postní době jsme zorganizovali společné
promítání filmu Umučení Ježíše Krista, které bylo spojeno s uvedením do tématu Eucharistie –
nekrvavé zpřítomnění krvavé obětí Ježíše Krista na Kříži. Setkali jsme se také na přednášce
Tajemství Eucharistie – Poslední Večeře Páně. V Roce Eucharistie a farnosti se snažíme o
prohloubení pravdy, kterou nám každá mše svatá připomíná – jsme jedno Tělo Kristovo – Eucharistie
je školu evangelijního společenství stolu a vzájemné služby lásky. Setkáváme se častěji na
společných modlitbách a adoracích, které nevede jenom kněz, ale především různá společenství.
Začali jsme se setkávat při společném studiu encyklik papeže Jana Pavla II.
P. Andrzej Bystrzycki
farář ve Štítné nad Vláří


Faralympiáda
Faralympiáda je jednoduchá zábavná hra pro děti. Dá se srovnat například s dětským dnem nebo
ukončením školního roku a podobně. V Blatnici pod Svatým Antonínkem ji pořádáme v zimních
měsících, protože v této době je volnočasových aktivit pro děti méně. Je vhodné, aby se tato akce
konala v čase, kdy probíhá světová olympiáda nebo mistrovství světa v hokeji a fotbale atd. Do
přípravy zapojíme mládež.
Na faře nebo v pastoračním domě se připraví několik her. Hry mohou být kolektivní nebo pro
jednotlivce (stolní hokej, stolní fotbal, kulečník, šipky, kuželky, florbal, chytání papírových rybiček
s magnetem na udici, šprtec, kalčo, plechovky v pyramidě atd.).
Děti sbírají body za každou disciplínu a na závěr se vyhodnotí nejlepší účastníci tak, aby cenu dostali
všichni zúčastnění. Sladkosti, diplomy, medaile, stupně vítězů.
Není třeba připravovat žádné složitosti, děti jsou vděčné za každou změnu.
Účelem je, aby tato akce probíhala právě na faře, aby tam, kde je to možné, docházelo k odbourání
zkreslených představ o církvi, faráři, náboženství, Bohu... Všechna tato “tabu” se dají odbourat ve
společenství, které si ani nevšimne, že se v prostředí církve pohybuje.
P. Zdeněk Stodůlka
duchovní správce v Blatnici pod Svatým Antonínkem


Farnost v pohybu
Do pastoračního plánu naší farnosti zařazujeme každoročně čtyři pěší putování.
1. Pěší pouť ke křížům. Koná se některou dubnovou neděli odpoledne. Jdeme polními cestami
k několika křížům v okolí města. Na začátku vykonáme krátkou pobožnost s četbou evangelia,
modlitbou a zpěvem před křížem u silnice do Kozojídek. Závěrečné zastavení se koná u kříže nad
Zarazicemi. Po kněžském požehnání se rozcházíme ke svým domovům.
2. V květnu se v určené nedělní odpoledne shromáždíme u sochy Panny Marie na Bartolomějském
náměstí. Po zazpívání několika slov mariánské písně se vydáme na Mariánské pěší putování
veselskými loukami. Asi v polovině cesty u obrázku Panny Marie na dubu u Struhy proběhne májová
pobožnost. S rozehřátým srdcem a družném rozhovoru nám druhá polovina cesty rychle uběhne.
3. V pátek ke konci srpna v 7 hodin ráno se skupina farníků vydá od farního kostela na Pěší pouť na
Velehrad, letos už to bude popáté. Na hoře sv. Klimenta u Osvětiman se spojíme s poutníky od
Velkého Meziříčí a od Vranova nad Dyjí. Po přespání v Buchlovicích v prostorách základní školy nebo
přímo pod širým nebem přicházíme v sobotu společně na Velehrad ke mši svaté ve 12 hodin, kterou
celá pouť vrcholí. Pro nás byla dvoudenní, pro více vzdálené od Velehradu pětidenní i šestidenní.
4. Poslední v roce je Pěší pouť na Žerotín. Koná se v sobotu v měsíci říjnu. Žerotín je kopec mezi
Radějovem a Strážnicí. V kapli Královny míru na jeho vrcholu slavíme mši svatou. Po malém
občerstvení se nejodvážnější vydají na zpáteční cestu pěšky – je to celkem tam i zpět 30 kilometrů.
Jiní mohou využít vlakový spoj ze Strážnice. Případně přijmou místo v osobních automobilech, které
přivezly pod kopec starší a méně pohyblivé farníky.
Jsem rád, že se těchto poutí účastní děti, mládež i dospělí. Vždyť právě tímto pěším putováním
prožíváme podstatu církve, Božího lidu putujícího dějinami.
P. Václav Vrba
farář ve Veselí nad Moravou
Nedělní katecheze pro děti ve farnosti Vyškov
Již více než rok mají vyškovští caparti své “nedělní kázání”. Samozřejmě nejde o skutečnou homilii,
ale o katechezi, kterou si pro děti připravují katechetky vyškovského děkanátu. Vše začalo v únoru
minulého roku z podnětu otce děkana. Tři katechetky z Vyškova, dvě z Drnovic a jedna z Dědic se
ujaly projektu, jaký vyškovští farníci dosud neznali. Každou neděli (mimo hlavních prázdnin) odcházejí
po druhém čtení z chrámové lodi malé děti do přilehlé kaple, kde mají připravený vlastní program.
V současné době se schází 15 až 25 dětí ve věku 1,5 až 8 let. Maličké děti přivádějí rodiče, větší
přicházejí sami. Protože věkový rozdíl je dost velký, musí tomu odpovídat i rozmanitý program. Děti
zpívají ukazovací písničky, sledují vyprávění příběhů, prohlížejí si obrázky, malují křídami na tabuli,
zkoušejí jednoduché dramatizace, povídají si s katechetkami, ale i s maňásky a plyšovými zvířátky.
Téma katecheze se vždy kryje s tématem evangelia. Na závěr dostávají děti na svoji předtištěnou
kartičku malé razítko, nezřídka i obrázek či sladkou odměnu. Do chrámu se vracejí tak, aby se stihly
seřadit do obětního průvodu a přinést spolu se staršími kamarády obětní dary. Přesto, že některé děti
jsou docela živé a katechetkám dávají zabrat, projekt má jistě smysl. Pro děti je to vítaná změna, na
katecheze se těší, katechetky si pamatují a spolu s rodiči se k nim hlásí i mimo kostel. Rodiče malých
dětí vnímají katecheze jako možnost naučit se, jak mluvit se svými dětmi o Bohu. Spokojeni by mohli
být i ostatní farníci: mohou si nerušeně vyslechnout evangelium a homilii.
Mgr. Jana Zehnalová
katechetka, Vyškov


Chléb náš vezdejší…
Valašská nadace se sídlem ve Francově Lhotě dovedla velmi pěkným způsobem spojit pro děti
připravující se k prvnímu sv. přijímání myšlenku přeměny zrna na chléb, pro přiblížení proměny
pšeničné mouky ve mši svaté na Tělo Kristovo, a zároveň jim přiblížit i výrobu denního chleba, a to
vše spojit se vzpomínkou na místního rodáka kardinála Štěpána Trochtu.
Děti základní školy se aktivně zúčastní přípravy pole na setí pšenice, a to přímo na pozemku, kde
kdysi jako chlapec pomáhal při práci také malý Štěpán. Pozorují orbu, sbírají kamení, dívají se na
ruční setí a přihnojování, upravují úvratně… Na jaře vybírají plevel, poupraví pole, při školních
vycházkách pozorují postupný růst obilí, aby nakonec za pomoci dospělých se zúčastnily i sklizně –
ruční kosení, dělání povřísel, vázání a skládání snopů, nakonec i svoz a mlácení na staré mlátičce. Se
zrnem pak jedou do mlýna, zpět dovezou mouku a v domácí peci si napečou chléb. Ten, ještě voňavý
jim kněz požehná a jim pak chutná tak, že přizvou i své rodiče.
To je taková první fáze přiblížení si lidské práce, aby si děti i později dobře vážily chleba. Se zbylou
moukou pak jedou do výrobny hostií v Bílé Vodě, aby pozorovaly, jak se to dělá, jak se mouka mění
na hostie a všechny ty proměny (zrno, obilí, mouka, chléb, hostie) jim aspoň trochu přiblížily tu
poslední proměnu, kterou kněz učiní při proměňování.
Takto vyrobené hostie pak ať již členové Valašské nadace či pan farář dávají k dispozici jiným kněžím
s upozorněním, že jsou vyrobeny z obilí vypěstovaného dětmi na poli biskupa a kardinála Štěpána
Trochty, který také jako zdejší školák zde byl u svého prvního svatého přijímání a později jako kněz
tímto Tělem živil ostatní věřící. Samozřejmě, že právě tyto hostie se používají i v kostele právě při
podávání prvního přijímání dětem, které se na pracích přímo podílely.
Pro školáky je to na jedné straně názorná ukázka dřiny zemědělce při výrobě chleba, na druhé straně
jim to přibližuje různé proměny až po výrobu hostií a nakonec se při tom dozví ledacos zajímavého o
velké osobnosti Štěpána, který právě ze zdejších podmínek vzešel a pro církev učinil mnoho dobrého.
Je to jakoby kus vyučování přímo hrou – za spoluúčasti rodičů, učitelů, zemědělců, místního faráře a –
také i harmoniky či kytary, když si zazpívají po sklizni při dožaté.
Josef Kliš
Francova Lhota


VI. maškarní ples pro děti
V neděli 3.dubna se v Hranicích na Moravě konal tradiční farní karneval. Krásné slunečné jarní počasí
asi způsobilo to, že se letos sešlo dětí o něco méně než v minulých letech.
Stejně jako dříve se ale děvčata a chlapci na maškarní ples skvěle připravili. Mezi maskami nechyběla
víla, čarodějnice, Bořek stavitel, včelička, hasič, miminko, Ferda Mravenec, dvě indiánky, včelka,
zajíček a další zvířátka. Přišla také celá rodinka roztomilých dalmatinů. Pro odbornou porotu bylo tedy
velmi obtížné vybrat nejhezčí masky, které získaly věcné ceny.
Děti si zaskotačily při veselé taneční hudbě, při různých disciplínách si zasoutěžili nejen děvčata a
chlapci, ale i jejich rodiče. Mezi děti v maskách se přišli odpoledne podívat pan děkan P. Jiří Doležel a
pan kaplan P. Pawel Bilinski. Také letos na děti čekalo malé divadelní představení - tentokrát pohádka
“O perníkové chaloupce”, pro malé diváky je připravili jejich starší kamarádi. Už tradičně všichni
zúčastnění s napětím sledovali losování karnevalové tomboly a pak se radovali z drobných výher.
B. Fliedrová
Hranice na Moravě


Misijní koláč
Také v naší hranické farnosti jsme se zapojili na pomoc misiím ve světě. V neděli 6. března jsme
věřícím po dopoledních bohoslužbách nabídli balíčky koláčků za dobrovolný příspěvek. Balíčků jsme
měli 150 kusů a všechny se prodaly. Příspěvek na misie je 6 100 Kč. Dík všem ženám, které napekly,
nabalily a nabízely koláče. Dík také jáhnovi Petru za dovezení všech koláčů do kostela. Dík všem,
kteří si koláče zakoupili. Pochopení všech věřících, kteří udělali dobrý skutek a pomohli svým bližním,
je chvályhodné. Je krásné nejen o víře mluvit, ale také ji žít.
Josefa Avenariusová
Hranice na Moravě


Pátek plný her – aneb “jak to chodí v bratřejovském spolču”
Každý pátek v 16 hodin se setkávají děti naší farnosti na faře. Náš název jsme odvodili od vizovického
společenství, které je zaměřeno spíše na mládež. Ale protože naši ministranti a malé zpěvačky nemají
ještě 15 let, pojali jsme “spolčo” trochu jinak. Držíme se hesla: Modlitba – práce – zábava. Začínáme
vždy modlitbou a četbou z Bible. Pak si povíme o aktuálních věcech okolo nás – tak, jak je vidíme my.
V pracovní části se před kostelem a kolem fary vždy nějaká drobná prácička najde. Největší akcí,
kterou jsme zatím zorganizovali, bylo jarní hrabání trávníku před kostelem. Z her nás nejvíce baví
fotbal. Kupodivu nejen kluky, ale i holky…
Marie Poláchová mladší
Bratřejov

								
To top