state vs rat by OK8PcmV

VIEWS: 0 PAGES: 27

									    ‫ת.פ. /9640197‬          ‫בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו‬


                        ‫מדינת ישראל‬       ‫המאשימה:‬

                           ‫נ ג ד-‬            ‫-‬


                      ‫יצחק בן קרול רט‬         ‫הנאשם:‬
                   ‫יליד 1901, ת.ז. 0704714/9‬
                   ‫רח' אנדרסן 91 פתח-תקוה‬
               ‫כתב-אישום‬

                                         ‫מבוא:‬

‫תוכנת "סוס טרויאני" הינה תוכנה שיועדה להחדרה למחשב במסווה של‬    ‫א.‬    ‫1.‬
‫קובץ או תוכנה תמימה, כאשר בפועל תוכנה זו מבצעת פעולות שונות‬
  ‫בלא ידיעתו והסכמתו של המשתמש במחשב (להלן – "סוס טרויאני").‬
‫"סוס טרויאני" הנה תוכנה אשר סוגלה לגרום נזק ושיבוש למחשב, בין‬    ‫ב.‬
‫השאר בכך שמתאפשר למפעיל התוכנה לבצע מניפולציות שונות במחשב‬
‫אליו חדר, לרבות מחיקת קבצים, שינויים, העתקתם ושיבושם. כן‬
‫מאטה תוכנת ה"סוס הטרויאני" את מהירות עיבוד הנתונים על-ידי‬
‫המחשב ומהירות העברת הנתונים מהמחשב ואליו בעת התחברות לרשת‬
                        ‫בין מחשבים.‬


‫2. שרת ‪ FTP‬הינו שרת מחשב בעל נפח זיכרון נתון, בו ניתן לאחסן קבצי מחשב שונים,‬
‫כ אשר אל שרת זה ניתן להתקשר באמצעות רשת האינטרנט תוך שימוש בפרוטוקול‬
         ‫ייחודי להתקשרות בין-מחשבים הקרוי ‪.File Transfer Protocol‬‬
                    ‫2‬


‫3. בתקופה הרלוונטית לכתב-האישום שימש הנאשם, חוקר פרטי מורשה עפ"י דין,‬
‫כמנכ"ל משרד החקירות "מודיעין אזרחי – חקירות", שכתובת משרדו הראשי‬
‫בשדרות שאול המלך 33 בתל-אביב (להלן – משרד מודיעין אזרחי חקירות). תחת‬
‫הנהלתו של הנאשם, שימש אסף זלוטובסקי כמנהל תחום מודיעין עסקי וחקירות‬
‫כלכליות של משרד מודיעין אזרחי חקירות. חיים זיסמן, חוקר פרטי מורשה עפ"י‬
‫דין, שימש כסמנכ"ל משרד מודיעין אזרחי חקירות לנושאי פיתוח עסקי. אייל‬
‫אברמוביץ' ורוני ברהום, חוקרים פרטיים מורשים עפ"י דין, שימשו כמנהלים‬
‫במשותף של סניף תל-אביב של משרד מודיעין אזרחי חקירות. ניב חי שימש כעובד‬
       ‫מחקר במחלקת המודיעין העסקי של משרד מודיעין אזרחי חקירות.‬


‫4. מיכאל האפרתי (להלן – מיכאל) ורותי האפרתי-ברייער (להלן – רותי), במסגרת‬
‫פעילותם האישית בחברת ‪ TargetEye‬הרשומה במדינת ישראל, בארצות-הברית‬
‫ובלונדון (להלן – חברת ‪ ,)TargetEye‬פיתחו "סוס טרויאני", אשר עם חדירתו‬
‫המוסווית למחשב המחובר לרשת האינטרנט, ביכולתו לקבל ולהעביר מהמחשב, בו‬
       ‫הוא מושתל (להלן – המחשב הנגוע), בין היתר את הנתונים הבאים:‬
‫א. תצלום מסך המחשב הנגוע (‪ )screenshot‬אחת לכל פרק זמן מוגדר מראש.‬
‫תצלום המסך נשמר עפ"י רוב כקובץ תמונה בעל סיומת שמית ‪,*.jpg‬‬
‫ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב הנגוע ברגע‬
                            ‫נתון.‬
‫כפועל יוצא מקבלת תצלומי המסך של המחשב הנגוע, באפשרותו של‬
‫ה"סוס הטרויאני" לקבל ולהעביר בין השאר גם תיעוד בזמן אמת של‬
             ‫שיחות המתבצעות בתקשורת בין מחשבים.‬
             ‫ב. רשימת כל הקבצים האגורים במחשב הנגוע.‬
      ‫ג. רשימת כל הסיסמאות שהוקלדו ע"י המשתמש במחשב הנגוע.‬
    ‫ד. רשימת כל הקלדות המקלדת שבוצעו ע"י המשתמש במחשב הנגוע.‬
    ‫ה. רשימת כל אתרי האינטרנט אליהם גלש המשתמש במחשב הנגוע.‬
   ‫ו. כל המסמכים השמורים במחשב הנגוע ובין היתר המסמכים הבאים:‬
‫1) מסמכים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (למשל קבצים בעלי‬
                  ‫סיומת שמית ‪;)*.doc, *.rtf‬‬
‫2) מסמכים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני כדוגמת תוכנת ‪Excel‬‬
               ‫(קבצים בעלי סיומת שמית ‪;)*.xls‬‬
‫3) מסמכים שנערכו בתוכנת עריכת מצגות כדוגמת תוכנת ‪PowerPoint‬‬
            ‫(קבצים בעלי סיומת שמית ‪;)*.pps ,*.ppt‬‬
‫4) מסמכים שנערכו בתוכנת ‪( Access‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.mdb‬‬
     ‫3) מסמכים סרוקים (למשל קבצים בעלי סיומת שמית ‪;)*.tif‬‬
‫6) מסמכים שנערכו בתוכנת ‪( Acrobat‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.pdf‬‬
                     ‫3‬


‫7) מסמכים השמורים בפורמט אינטרנטי (למשל קבצים בעלי סיומת‬
               ‫שמית ‪;)*.php ,*.asp ,*.htm, *.html‬‬
‫8) מסמכים השמורים בפורמט טקסטואלי פשוט (קבצים בעלי סיומת‬
                          ‫שמית ‪.)*.txt‬‬
‫ז. תמונות השמורות במחשב הנגוע (למשל קבצים בעלי סיומת שמית ‪,*.bmp‬‬
                          ‫‪ *.gif ,*.jpg‬ועוד).‬
‫ח. סרטוני וידיאו ממוחשבים השמורים במחשב הנגוע (למשל קבצים בעלי‬
                         ‫סיומת שמית ‪)*.asf‬‬
‫ט. תכתובות דואר אלקטרוני (להלן - דוא"ל) (למשל קבצים בעלי סיומת שמית‬
                         ‫‪.)*.pst, *.dbx, *.eml‬‬
                    ‫(להלן – החומרים מהמחשב הנגוע).‬


               ‫3. המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מהאישום שלהלן.‬
                                       ‫העובדות:‬‫1. במחצית שנת 4002, או בסמוך לכך, התקשר טלפונית אייל אברמוביץ בשם משרד‬
‫מודיעין אזרחי חקירות, עם מיכאל ורותי, נציגי חברת ‪ ,TargetEye‬ואף פגש במיכאל‬
‫בלונדון בהזדמנות אחת. במהלך השיחות והפגישות נדונה האפשרות להתקשרות בין‬
‫משרד מודיעין אזרחי חקירות לבין חברת ‪ TargetEye‬בנוגע לאספקת מודיעין עסקי‬
 ‫באמצעות החדרת "סוסים טרויאניים" למחשבים של בתי עסק וחברות מסחריות.‬


‫2. בהמשך, קשר משרד מודיעין אזרחי חקירות – והנאשם, אסף זלוטובסקי, חיים‬
‫זיסמן, אייל אברמוביץ, רוני ברהום וניב חי מטעמו - קשר עם חברת ‪TargetEye‬‬
‫ורותי כשלוחתה, לחדור למחשבים באמצעות "סוסים טרויאניים" ולקבל בדרך זו‬
                 ‫מידע האגור במחשבים באופן המפורט להלן:‬
‫א. הנאשם, וכן אסף זלוטובסקי, חיים זיסמן, אייל אברמוביץ ורוני ברהום,‬
‫במסגרת פעילותם המשותפת במשרד מודיעין אזרחי חקירות, יקבלו פניות‬
‫מלקוחות המשרד המבקשים להשיג מודיעין עסקי נגד מתחריהם תמורת‬
      ‫תשלום (להלן באישום זה – המזמינים והקורבנות בהתאמה).‬
                     ‫4‬


‫ב. לאחר תיאום טיב השירות ואופן התשלום מול המזמינים, יפנו אנשי הקשר‬
‫מטעם משרד מודיעין אזרחי חקירות לרותי, ויגדירו לה את מחשבי‬
‫הקורבנות המיועדים לחדירה כפועל יוצא מפניות המזמינים, את טיב‬
‫הנתונים המבוקשים, את סוגי הקבצים הרלוונטיים למזמין וכיו"ב דרישות‬
      ‫ואפיונים פרטניים לגבי החדירה המיועדת למחשבי הקורבנות.‬
‫ג. בעקבות האפיונים שיוגדרו לרותי על-ידי אנשי משרד מודיעין אזרחי‬
‫חקירות, תערוך חברת ‪ ,TargetEye‬או מי הפועל מטעמה, את מאפייני‬
          ‫תוכנת ה"סוס הטרויאני" בהתאמה לקורבן המיועד.‬
‫ד. ה"סוס הטרויאני" יוחדר למחשבי הקורבן במסווה של הצעה עסקית‬
‫תמימה אשר תשוגר למחשבי הקורבן בדרך של משלוח דוא"ל או משלוח‬
           ‫תקליטור באמצעות הדואר או באמצעות שליח.‬
‫ה. לאחר ההחדרה, יוחל בשליחת נתונים וקבצים ממחשביו של הקורבן אל‬
‫שרת ‪ FTP‬שיוגדר מראש בתוכנת ה"סוס הטרויאני" (להלן באישום זה –‬
                        ‫שרת ה-‪ FTP‬המיועד).‬
‫אנשי משרד מודיעין אזרחי חקירות ייכנסו אחת לכמה זמן לשרת ה-‪FTP‬‬    ‫ו.‬
‫המיועד ויסרקו את מכלול הקבצים המשוגרים לשם ממחשבי הקורבנות,‬
   ‫ויורידו למחשביהם במשרד מודיעין אזרחי חקירות את הקבצים הללו.‬
‫ז. לאחר מכן יעבירו אנשי משרד מודיעין אזרחי חקירות את הקבצים הנ"ל –‬
‫כולם או חלקם – לידי המזמינים, וזאת על גבי מדיה מגנטית או על גבי‬
                          ‫תדפיסי מחשב.‬
‫ח. הגורמים המוסמכים לעניין ממשרד מודיעין אזרחי חקירות יהיו אחראים‬
‫לגביית התשלומים מהמזמינים, וכן יהיו אחראים להעברת התשלומים לידי‬
     ‫חברת ‪ TragetEye‬כשכר בעד השתתפותם במעשים כמתואר לעיל.‬
‫בתחילת שנת 3002, או בסמוך לפני כן, הוכנס חיים זיסמן למסגרת הקשר בין משרד‬
       ‫מודיעין אזרחי חקירות לבין חברת ‪ TargetEye‬ונציגיה כמפורט לעיל.‬


‫3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, וכנגזר מתפקידו במשרד מודיעין אזרחי חקירות,‬
  ‫ביצע אסף זלוטובסקי בין היתר ובמספר רב של הזדמנויות את הפעולות הבאות:‬
‫א. מסר לרותי, ו/או הנחה את ניב חי למסור לה, את פרטי הקורבנות‬
‫המיועדים לחדירה למחשביהם ואת טיב החומרים המבוקשים מאת‬
                         ‫הקורבנות.‬
‫ב. הינחה את ניב חי להתקשר לשרת ה-‪ FTP‬המיועד ולבצע סינון והורדה של‬
‫החומרים מהמחשבים הנגועים למחשבי משרד מודיעין אזרחי לצורך‬
                          ‫עיבודם בהמשך.‬
‫ג. ביצע תיאומים שונים מול רותי בכל הנוגע לתפעול השוטף של פעילות משרד‬
             ‫מודיעין אזרחי חקירות מול חברת ‪.TargetEye‬‬
                     ‫5‬


‫ד. עידכן את הנאשם, חיים זיסמן, אייל אברמוביץ ורוני ברהום בדבר חומרים‬
                   ‫בעלי עניין מהמחשבים הנגועים.‬
‫ה. טיפל בהעברת התשלומים לחברת ‪ TargetEye‬בעד השתתפותם במעשים‬
                          ‫כמתואר לעיל.‬


‫4. במסגרת הקשר ולשם קידומו, וכנגזר מתפקידו במשרד מודיעין אזרחי חקירות,‬
    ‫ביצע חיים זיסמן בין היתר ובמספר רב של הזדמנויות את הפעולות הבאות:‬
‫א. שכר את אחד משרתי ה-‪ FTP‬המיועדים לקבלת חומרים ממחשבי‬
                            ‫הקורבנות.‬
‫ב. ביצע תיאומים ובירורים שונים מול רותי בכל הנוגע לתפעול השוטף של‬
      ‫פעילות משרד מודיעין אזרחי חקירות מול חברת ‪.TargetEye‬‬
 ‫ג. עידכן את אסף זלוטובסקי בדבר חומרים בעלי עניין מהמחשבים הנגועים.‬
‫ד. טיפל בהעברת תשלומים לחברת ‪ TargetEye‬עבור השתתפותם במעשים‬
                          ‫כמתואר לעיל.‬


‫3. במסגרת הקשר ולשם קידומו, וכנגזר מתפקידו במשרד מודיעין אזרחי חקירות,‬
  ‫ביצע אייל אברמוביץ בין היתר ובמספר רב של הזדמנויות את הפעולות הבאות:‬
‫א. קיבל עידכונים מאסף זלוטובסקי ומניב חי אודות חומרים בעלי עניין‬
                       ‫מהמחשבים הנגועים.‬
‫ב. עמד בקשר מול רותי בכל הנוגע להוצאת הקשר בין משרד מודיעין אזרחי‬
                  ‫לבין חברת ‪ TargetEye‬אל הפועל.‬
‫ג. אישר במקרים מסויימים את העברת התשלומים לחברת ‪ TargetEye‬בעד‬
                 ‫השתתפותם במעשים כמתואר לעיל.‬


‫6. במסגרת הקשר ולשם קידומו, וכנגזר מתפקידו במשרד מודיעין אזרחי חקירות,‬
    ‫ביצע רוני ברהום בין היתר ובמספר רב של הזדמנויות את הפעולות הבאות:‬
‫א. קיבל עידכונים מאסף זלוטובסקי ומניב חי אודות חומרים בעלי עניין‬
                      ‫מהמחשבים הנגועים.‬
‫ב. אישר העברות תשלומים לחברת ‪ TargetEye‬בעד השתתפותם במעשים‬
                          ‫כמתואר לעיל.‬
‫ג. בכמה מקרים, עמד בקשר שוטף עם המזמין ואפיין את פרטי הקורבנות‬
‫המיועדים לחדירה למחשביהם ואת טיב החומרים המבוקשים מאת‬
                          ‫הקורבנות.‬
                    ‫6‬


‫7. במסגרת הקשר ולשם קידומו, וכנגזר מתפקידו במשרד מודיעין אזרחי חקירות,‬
     ‫ביצע הנאשם בין היתר ובמספר רב של הזדמנויות את הפעולות הבאות:‬
‫א. קיבל עידכונים מאסף זלוטובסקי, חיים זיסמן, אייל אברמוביץ, רוני‬
      ‫ברהום וניב חי לגבי התקדמות הפעילות עם חברת ‪.TargetEye‬‬
‫ב. קיבל החלטות ניהוליות שונות בקשר לאופן ההתקשרות של משרד מודיעין‬
‫אזרחי חקירות מול חברת ‪ ,TargetEye‬לרבות הצבת גורמי הקשר שיעבדו‬
                            ‫מול רותי.‬
‫ג. אישר העברות תשלומים לחברת ‪ TargetEye‬בעד השתתפותם במעשים‬
‫כמתואר לעיל, וכן אישר ביצוע רכישות של ציוד הקשור לפעילות השוטפת‬
        ‫של משרד מודיעין אזרחי חקירות מול חברת ‪.TargetEye‬‬


‫א. בהמשך להתקשרות של משרד מודיעין אזרחי חקירות עם חברת ‪,TargetEye‬‬    ‫8.‬
‫ובמסגרת הקשר ולשם קידומו, בוצעו פניות של מזמינים למשרד מודיעין‬
‫אזרחי חקירות. בעקבות פניות אלה, נבחרו ע"י חברת ‪ TargetEye‬ביחד עם‬
   ‫משרד מודיעין אזרחי חקירות מחשבי הקורבנות המיועדים לחדירה.‬
‫ב. לאחר מכן נבחרה ע"י חברת ‪ TargetEye‬השיטה שבאמצעותה יוחדר ה"סוס‬
‫הטרויאני" במרמה למחשבי הקורבן, כאשר עפ"י רוב שיטת ההדבקה כללה‬
                        ‫אחד משני אלה:‬
‫1) מסירת תקליטור צרוב באמתלת שווא של מצגת עסקית תמימה, של‬
          ‫שיווק תפריטי שירות משלוחי מזון וכיו"ב.‬
‫2) שליחת דוא"ל באמתלת שווא של הצעה עסקית תמימה או פנייה‬
                   ‫סודית מכל סוג שהוא.‬
‫עפ"י שתי שיטות ההדבקה דלעיל, הוסתר ה"סוס הטרויאני" תחת המסווה‬
                             ‫התמים.‬
‫ה"סוס הטרויאני" היה נשלח באמצעות אחת משתי השיטות דלעיל,‬      ‫ג.‬
‫למחשבי הקורבן, ומי מטעמם של חברת ‪ TargetEye‬או משרד מודיעין‬
‫אזרחי חקירות, היה מתקשר עם הקורבן, או מי מטעמו, ומברר עמו האם‬
    ‫נתקבלה ההצעה התמימה שבמסגרתה הוסווה ה"סוס הטרויאני".‬
‫ד. במהלך ההתקשרות עם הקורבן, או מי מטעמו, היה מי מטעמם של משרד‬
‫מודיעין אזרחי חקירות או של חברת ‪ ,TargetEye‬מתייצג בכזב בשמות‬
‫בדויים שונים, וחוזר במרמה על מצג השווא המנוי בס"ק (ב) דלעיל, הכל‬
‫במטרה לוודא שה"סוס הטרויאני" יוחדר אל מחשב הקורבן המיועד‬
                             ‫לחדירה.‬
                     ‫7‬


‫ה. תחת מצג השווא הנ"ל, היה המשתמש במחשב המיועד לחדירה, או מי‬
‫מטעמו, מכניס את התקליטור הצרוב או פותח את הדוא"ל (בהתאמה),‬
‫ומפעיל את הקובץ המצורף אליהם. בכך היה מופעל ה"סוס הטרויאני"‬
‫והמחשב הנגוע היה הופך לנשלט ע"י הנאשם ומשרד מודיעין אזרחי‬
‫חקירות, וזאת מבלי ידיעתו או הסכמתו של המשתמש הקבוע במחשב הנגוע‬
                   ‫או של מי מטעמו של הקורבן.‬
‫ניב חי, תחת הנחייתו של אסף זלוטובסקי ובשם משרד מודיעין אזרחי‬    ‫ו.‬
‫חקירות, היה מוודא האם מחשבו של הקורבן המיועד לחדירה אכן משדר‬
          ‫את החומרים מהמחשב הנגוע לשרת ה-‪ FTP‬המיועד.‬
‫ניב חי, תחת הנחייתו של אסף זלוטובסקי ובשם משרד מודיעין אזרחי‬    ‫ז.‬
‫חקירות, היה מסנן את החומרים מהמחשב הנגוע ומעבד אותם, והחומרים‬
‫מהמחשב הנגוע – לאחר סינון ועיבוד – היו מועברים ע"י משרד מודיעין‬
                      ‫אזרחי חקירות למזמינים.‬
       ‫ח. כל המפורט בסעיף זה בוצע על דעתו ובהנחייתו של הנאשם.‬


‫א. במהלך התקופה שהחלה במחצית שנת 4002 ועד לתחילת מעצרם של אנשי‬      ‫9.‬
‫מודיעין אזרחי חקירות, ביום 3002.3.42, ביצע הנאשם, בעצמו או ביחד עם‬
‫אחרים, החדרה במרמה של "סוסים טרויאניים" למחשבי הקורבנות,‬
‫וקבלת חומרים ממחשבים נגועים מ-72 קורבנות, הכל כמפורט בנספח א'‬
                         ‫לכתב-האישום.‬
‫ב. ועוד במהלך התקופה הנ"ל, ביצע הנאשם, בעצמו או ביחד עם אחרים,‬
‫ניסיונות להחדרה במרמה של "סוסים טרויאניים" למחשבי 4 קורבנות‬
‫פוטנציאליים נוספים, בכך שהעביר לרשותם במרמה את ה"סוס הטרויאני"‬
‫(להלן באישום זה – הקורבנות הפוטנציאליים). ברם, הקורבנות‬
‫הפוטנציאליים, מטעמים שונים, לא הביאו להפעלת ה"סוס הטרויאני"‬
‫במחשביהם, וכך נמנע מהנאשם לקבל את החומרים ממחשביהם, והכל‬
                  ‫כמפורט בנספח ב' לכתב-האישום.‬


‫במעשיו כמפורט לעיל ובנספח א' קיבל הנאשם במרמה מהקורבנות את‬     ‫א.‬  ‫01.‬
‫הזכות לחדור למחשביהם ולעשות בתוכם כבשלהם וכן קיבל במרמה‬
‫מהקורבנות את החומרים ממחשביהם, הכל כמפורט בנספח ג' לכתב-‬
                         ‫האישום.‬
‫עוד במעשיו כמפורט לעיל ובנספח ב' ניסה הנאשם לקבל במרמה‬       ‫ב.‬
‫מהקורבנות הפוטנציאליים את הזכות לחדור למחשביהם ולעשות‬
    ‫בתוכם כבשלו ולקבל מהם במרמה את החומרים ממחשביהם.‬
                      ‫8‬


‫המרמה וניסיונות המרמה בוצעו בנסיבות מחמירות המתבטאות בין‬         ‫ג.‬
‫היתר בנתונים הבאים: ריבוי הקורבנות; תחכומה הרב של המרמה;‬
‫הקושי באיתור ובסיכול המרמה; והתוצאות המפליגות בחומרתן של‬
      ‫מעשי המרמה, שהסבו לקורבנות נזקים כבדים לקורבנות.‬


‫במעשיו כמפורט לעיל חדר הנאשם שלא כדין למחשבים ולחומרי מחשב,‬       ‫א.‬     ‫11.‬
‫כמפורט בנספח א' לכתב-האישום, וזאת כדי לעבור עבירות אחרות‬
                 ‫המפורטות בכתב-אישום זה.‬
‫עוד במעשיו כמפורט לעיל ניסה הנאשם לחדור שלא כדין למחשבים‬         ‫ב.‬
‫ולחומרי מחשב, כמפורט בנספח ב' לכתב-האישום, וזאת כדי לעבור‬
            ‫עבירות אחרות המפורטות בכתב-אישום זה.‬


‫במעשיו כמפורט לעיל העביר הנאשם והחדיר למחשבים של הקורבנות‬        ‫א.‬     ‫21.‬
‫המפורטים בנספח א' את ה"סוסים הטרויאניים", והכל כדי לגרום שלא‬
              ‫כדין לקורבנות ולמחשביהם נזק ושיבוש.‬
‫עוד במעשיו כמפורט לעיל ניסה הנאשם להעביר ולהחדיר למחשביהם‬        ‫ב.‬
‫של הקורבנות הפוטנציאליים המפורטים בנספח ב' את ה"סוסים‬
‫הטרויאניים", והכל כדי לגרום שלא כדין לקורבנות הפוטנציאליים‬
                   ‫ולמחשביהם נזק ושיבוש.‬


‫31. במעשיו כמפורט לעיל, פגע הנאשם במזיד בפרטיותם של הקורבנות המפורטים‬
                   ‫בנספח א' בין השאר באופנים הבאים:‬
‫א. העתיק תכנים ממחשבי הקורבנות אשר לא נועדו לפרסום, והשתמש בתכנים‬
   ‫אלה בלי רשות מן הקורבנות או מי מטעמם או ממחברי התכנים הללו.‬
‫ב. עשה שימוש בידיעות על עניינים פרטיים של אנשים שונים, שהגיעו אליהם‬
‫ממחשבי הקורבנות, ומסר את הידיעות הללו למזמינים, והכל שלא למטרות‬
                    ‫לשמן נמסרו ידיעות אלו במקורן.‬
          ‫מסר תכנים מן הסוג המפורט בס"ק א' לעיל למזמינים.‬      ‫ג.‬
‫פרסם עניינים הנוגעים לצנעת חייהם האישית של אנשים שונים או עניינים‬       ‫ד.‬
‫הנוגעים להתנהגותם ברשות היחיד, כשעניינים אלה הגיעו לרשותו ממחשבי‬
                               ‫הקורבנות.‬


‫41. כן ניסה הנאשם, במעשיו המפורטים לעיל, לפגוע במזיד בפרטיותם של הקורבנות‬
  ‫הפוטנציאליים המפורטים בנספח ב', וזאת באופנים המפורטים בסעיף 31 לעיל.‬
                     ‫9‬


‫31. במעשיו כמפורט לעיל ניהל הנאשם, החזיק והשתמש במאגר מידע כהגדרתו בחוק‬
‫הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1891, מבלי שרשם אותו בפנקס מאגרי המידע הגם‬
‫שכלל מידע רגיש וכן כלל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהם, מטעמם או‬
                          ‫בהסכמתם למאגר זה.‬


‫במעשיו כמפורט לעיל התקין הנאשם את ה"סוסים הטרויאניים"‬        ‫א.‬  ‫61.‬
‫במחשבי הקורבנות המפורטים בנספח א' למטרת האזנת סתר שלא כדין‬
          ‫או כדי לאפשר שימוש בהם למטרת האזנת סתר.‬
‫עוד במעשיו כמפורט לעיל ניסה הנאשם להתקין את ה"סוס הטרויאני"‬     ‫ב.‬
‫במחשבי הקורבנות הפוטנציאליים המפורטים בנספח ב' למטרת האזנת‬
     ‫סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרת האזנת סתר.‬
‫כן האזין הנאשם האזנת סתר שלא על פי היתר כדין לשיחות בזמן אמת‬     ‫ג.‬
      ‫בתקשורת בין מחשבים של הקורבנות המפורטים בנספח א'.‬
‫עוד במעשיו כמפורט לעיל, ניסה הנאשם להאזין האזנת סתר שלא על פי‬    ‫ד.‬
‫היתר כדין לשיחות בזמן אמת בתקשורת בין מחשבים של הקורבנות‬
               ‫הפוטנציאליים המפורטים בנספח ב'.‬
‫כן השתמש הנאשם ביודעין וללא סמכות כדין בתוכנן של שיחות בזמן‬     ‫ה.‬
‫אמת בתקשורת בין מחשבים המפורטים בנספח א', בכך שהעביר את‬
                  ‫תכניהן לרשות המזמינים.‬
                   ‫הוראות החיקוק לפיהן מואשמים הנאשמים:‬    ‫ב.‬


‫1. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – עבירה על סעיף 314 סיפא לחוק העונשין,‬
                       ‫התשל"ז – 7791 (ריבוי עבירות).‬
‫2. ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – עבירה על סעיף 314 סיפא ביחד עם‬
            ‫סעיף 32 לחוק העונשין, התשל"ז – 7791 (ריבוי עבירות).‬
‫3. חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת – עבירה על סעיף 3 לחוק המחשבים,‬
                      ‫התשנ"ה – 3991 (ריבוי עבירות).‬
‫4. ניסיון לחדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת – עבירה על סעיף 3 לחוק‬
‫המחשבים, התשנ"ה – 3991, ביחד עם סעיף 32 לחוק העונשין, התשל"ז – 7791‬
                            ‫(ריבוי עבירות).‬
‫3. החדרת נגיף מחשב – עבירה על סעיף 6(ב) לחוק המחשבים, התשנ"ה – 3991 (ריבוי‬
                                  ‫עבירות).‬
‫6. ניסיון להחדרת נגיף מחשב – עבירה על סעיף 6(ב) לחוק המחשבים, התשנ"ה – 3991,‬
        ‫ביחד עם סעיף 32 לחוק העונשין, התשל"ז – 7791 (ריבוי עבירות).‬
                      ‫01‬


‫7. האזנת סתר שלא כדין – עבירה על סעיף 2(א) לחוק האזנת סתר, התשמ"א – 1891‬
                             ‫(ריבוי עבירות).‬
‫8. ניסיון להאזנת סתר שלא כדין – עבירה על סעיף 2(א) לחוק האזנת סתר, התשמ"א –‬
      ‫1891, ביחד עם סעיף 32 לחוק העונשין, התשל"ז – 7791 (ריבוי עבירות).‬
‫9. שימוש שלא כדין בהאזנת סתר – עבירה על סעיף 2(ב) לחוק האזנת סתר, התשמ"א –‬
                           ‫1891 (ריבוי עבירות).‬
‫01. התקנת מכשיר למטרת האזנת סתר – עבירה על סעיף 2(ג) לחוק האזנת סתר,‬
                     ‫התשמ"א – 1891 (ריבוי עבירות).‬
‫11. ניסיון להתקנת מכשיר למטרת האזנת סתר – עבירה על סעיף 2(ג) לחוק האזנת סתר,‬
 ‫התשמ"א – 1891, ביחד עם סעיף 32 לחוק העונשין, התשל"ז – 7791 (ריבוי עבירות).‬
‫21. פגיעה בפרטיות – עבירה על סעיף 3 ביחד עם סעיפים 2(3), 2(9), 2(01), 2(11) לחוק‬
                 ‫הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1891 (ריבוי עבירות).‬
‫31. ניסיון לפגיעה בפרטיות – עבירה על סעיף 3 ביחד עם סעיפים 2(3), 2(9), 2(01), 2(11)‬
‫לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1891, ביחד עם סעיף 32 לחוק העונשין, התשל"ז –‬
                              ‫7791 (ריבוי עבירות).‬
‫41. ניהול מאגר מידע בלתי מורשה – עבירה על סעיף 13א(א)(1) לחוק הגנת הפרטיות,‬
                            ‫התשמ"א – 1891.‬
‫31. קשירת קשר לביצוע פשע – עבירה על סעיף 994(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז –‬
                                 ‫7791.‬
                                  ‫עדי התביעה:‬   ‫ג.‬
                             ‫[רשימת עדי התביעה אינה סופית]‬


   ‫1. 081789 רפ"ק רוני הינדי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
    ‫2. 116839 פקד ניר נתיב, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
‫3. 444299 רס"ר משה זילברשטיין, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-‬
                                  ‫אביב.‬
 ‫4. 2170801 פקד דיוויד נודלמן, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
  ‫3. 7838301 פקד יובל זוליכה, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
‫6. 4343211 מפקח אריאל פרידמן, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-‬
                                  ‫אביב.‬
    ‫7. 1229111 פקד דני יופה, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
  ‫8. 633939 רפ"ק דניאל סימון, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
 ‫9. 868034 רס"ב יונה בצ'ינסקי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
    ‫01. 133749 רס"מ יוסי לוי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
                    ‫11‬


‫11. 4441101 רס"מ שלמה כספי, משטרת ישראל, מפלג הונאה – מחוז ירושלים, רח' חשין 1,‬
                         ‫מגרש הרוסים, ירושלים .63139‬
  ‫21. 0713011 מפקח יניב שמול, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
   ‫31. 2340701 פקד מתן גלט, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
        ‫41. משה הררי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
‫31. 3428701 פקד שרון סוויסה, משטרת ישראל, מפלג הונאה מחוז דרום, שדרות טוביהו באר-‬
                                     ‫שבע.‬
   ‫61. 839329 רפ"ק אבי דיין, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
  ‫71. 339401 פקד אורה שפיר, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
  ‫81. 326301 פקד ליאור רייס, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
 ‫91. 3184601 פקד ענבר אלון-לוי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
   ‫02. 99269 יצחק קסיאל, משטרת ישראל, מטא"ר – אח"מ, שיח' ג'ראח, ירושלים .60919‬
 ‫12. 782349 רפ"ק עדנה רפאל, משטרת ישראל, מטא"ר – מז"פ, שיח' ג'ראח, ירושלים .60919‬
 ‫22. 7361801 רס"ל דרור ראובן, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
  ‫32. 4212601 פקד ירון שטרן, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
 ‫42. 490329 רפ"ק מנחם טייכר, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
        ‫32. יובל שטרית, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
‫62. מרדכי סבו, משטרת ישראל, מטא"ר – אג"ת – מינהל טכנולוגיות – המחלקה לפיתוח‬
                  ‫תשתיות, שייח' ג'ראח, ירושלים, מיקוד .60919‬
           ‫72. 843449 רס"מ חורי חברון [בקשר עם דו"חות מ.ט.] – אין להזמין.‬
  ‫82. 408109 רפ"ק מוריס חזות, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
 ‫92. 4960001 מפקח ניר אלקבץ, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
  ‫03. 226004 רס"ב עפרה בהר, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
 ‫13. 734049 רס"ב הרצל שמואלי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
  ‫23. 9181801 פקד משה שוקרי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
  ‫33. 3130901 פקד יורם מלעי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
‫43. 3317901 פקד רוית בעל-טכסא, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-‬
                                  ‫אביב.‬
       ‫33. אלברט סבח, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
 ‫63. 1383111 סמ"ר זיו איזקוב, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
 ‫73. 779739 רס"ר גיל בוקובזה, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
‫83. 0093901 מפקח לירן וקסברגר, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-‬
                                     ‫אביב.‬
   ‫93. 3284601 פקד מני דנאל, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
     ‫04. צוער דניאל לב ארי, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
                     ‫21‬


 ‫14. 4923801 רס"ר משה מנצ'ו, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
‫24. פקד קובי פורלייטר, משטרת ישראל, יאח"ה – מפלג חקירות מחשב, רחוב רזיאל 9, בת-ים‬
                                        ‫24693.‬
   ‫34. רפ"ק אייל פטרבורג, משטרת ישראל, יאחב"ל, רח' שטמפפר 73, פתח-תקוה 00194.‬
  ‫44. רס"מ אילן רגב, משטרת ישראל, מרחב חוף – הונאה, רחוב בר יהודה 81, חיפה 72623.‬
    ‫34. האחראי על המוצגים, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
                         ‫64. אילן עבדי, שד' יצחק רבין 3, מודיעין.‬
                        ‫74. אבי עסיס, רח' ליברמן ישר 3, הרצליה.‬
           ‫84. עו"ד יגאל ויינשטיין, רח' שלמון 7, ת.ד. 02201, צור הדסה, 37899.‬
                        ‫94. נטליה ויזלטיר, רח' ביצרון 34, תל-אביב.‬
                      ‫03. רונית גור, רח' אבן גבירול 441, תל-אביב.‬
                     ‫13. אמנון ז'קונט, שד' דוד המלך 31, תל-אביב.‬
    ‫23. ברוריה שרביט, הסתדרות מדיצינית הדסה, ת.ד. 000121, ירושלים, מיקוד 02119.‬
          ‫33. נציג חב' בזק בינלאומי, מחלקת ביטחון, רח' שחם 04, פתח תקווה.‬
           ‫43. נציג 210 קווי זהב, מחלקת ביטחון, רח' הסיבים 32, פתח תקווה.‬
                          ‫33. נועה גורן, רח' בורוכוב 23, גבעתיים.‬
                           ‫63. מיכאל קריגר, רח' אצל 9, רמת גן.‬
                        ‫73. יאיר קרני, רח' הטבק 3/2, רמת השרון.‬
                          ‫83. אבי גונן, רח' בית חורון 6/6, רמת גן.‬
                 ‫93. עו"ד ארנון שוטלנד, רח' קהילת ורשה 62, תל-אביב.‬
                        ‫06. אליהו שמואלי, רח' ביאליק 69, רמת גן.‬
                         ‫16. מיטל אביטל, שד' בן ציון 4, רחובות.‬
                  ‫26. וונדה זיסמן, רח' שבטי ישראל גלילי 41, תל-אביב.‬
                              ‫36. ניב חי, רח' קפלן 6, רמת גן.‬
                    ‫46. עמית לוין, רח' הארבעים בית 271, אלון הגליל.‬
                      ‫36. נעמה שמואל, רח' ארלוזורוב 34, רמת גן.‬
                     ‫66. טלי בורשטיין, רח' המתמיד 23 ד', רמת גן.‬
                         ‫76. מיה דותן, רח' בן גוריון 432, גבעתיים.‬
                          ‫86. זוהר ימין, רח' מצדה 7, זכרון יעקב.‬
                          ‫96. רם בלניקוב, שד' שרת 71, ירושלים.‬
                    ‫07. תהילה דרור, רחוב ג'ורג' אליוט 6/4 תל-אביב.‬
                           ‫17. ישי מנדיל, רח' מוזיר 8, תל-אביב.‬
                        ‫27. אורלי ראובני, רח' יבנה 84, רמת השרון.‬
                        ‫37. ורדית זילבר, רח' יצחק יעקובי, רחובות.‬
              ‫31‬


               ‫47. יצחק ברמי, רח' השומר 33, ראשון לציון.‬
‫37. קרן קופילוב-הייניש, "ראובני-פרידן", צומת גלילות, מתחם "סינמה סיטי".‬
   ‫67. מאיר אטיאס, "ראובני-פרידן", צומת גלילות, מתחם "סינמה סיטי".‬
                 ‫77. ויטלי גורשומוב, רח' בורוכוב 8, חדרה.‬
                  ‫87. טל פריימן, רח' בן צבי 6, הוד השרון.‬
                  ‫97. מיקי בלהסן, רח' הדקל 6, כפר סבא.‬
                 ‫08. איריס בק, רח' הרימון 11, זכרון יעקב.‬
               ‫18. עמיקם כהן, חב' פרטנר-אורנג', ראש העין.‬
              ‫28. דפנה שביט, רח' מרבד הקסמים 91, הרצליה.‬
                    ‫38. נועם יעקובי, כפר הס, ת. ד. 103.‬
        ‫48. סטלה הנדלר, רח' הסיבים 32, קריית מטלון, פתח-תקוה.‬
               ‫38. רפיד ללום, רח' יוספטל 01, קרית מוצקין.‬
          ‫68. אילנה זיגמונד קלנר בן ארי, דרך מסילה 33, בנימינה.‬
                  ‫78. עזרא יחיאל, רח' ענבר 93, זכרון יעקב.‬
             ‫88. דב קנטור, רח' דבורה הנביאה 14 א', תל-אביב.‬
                      ‫98. רן רהב, רח' הקשת 41, סביון.‬
                 ‫09. רינת ברובינסקי, רח' בילטמור 4, ת"א.‬
                 ‫19. גיורא בר דעה, רח' הגליל 41, אבן יהודה.‬
          ‫29. עפרה שטראוס, המצביעים 13, שכ' צהלה, תל-אביב.‬
                      ‫39. גדעון לוי, רח' רות 22, חיפה.‬
           ‫49. צור גולן, רח' רוזאניס 31, שכ' תל ברוך, תל-אביב.‬
                 ‫39. שרית רונה, רח' התנאים 22, תל-אביב.‬
              ‫69. ארי וינדהולץ, רח' בר כוכבא 311, תל-אביב.‬
                   ‫79. עוזי חבשי, רח' רש"י 7, קריית אונו.‬
                     ‫89. שמעון בוקר, רח' חץ 11, כרכור.‬
               ‫99. נועה צפריר, ארלוזורוב, 01/241, תל-אביב.‬
               ‫001. ארז טרופן, רח' אבן ספיר 32, תל-אביב.‬
                   ‫101. ליאת אילוז, רח' אבנר 1, רמת גן.‬
                 ‫201. מאיה הלביא, רח' רוממה 6, תל-אביב.‬
                 ‫301. מלכה בינו, רח' הרצוג 4 א', בני ברק.‬
                   ‫401. גיל כץ, רח' הקמה 31, גבעת עדה.‬
            ‫301. משה חגאי, רח' רובטקין ל.א. 62/04, תל-אביב.‬
              ‫601. ערן קלינגהופר, רח' ריינס 83, רמת השרון.‬
          ‫701. איריס ברכה, רח' אורי צבי גרינברג 9, גבעת שמואל.‬
                    ‫41‬


                  ‫801. שמעון מרקוביץ, קהילת ונציה 4 א', תל-אביב.‬
                   ‫901. אורלי סיני – ארמי, רח' הנדיב 41, הרצליה.‬
                  ‫011. צביקה זימרמן, רח' שז"ר 2, רמת פולג, נתניה.‬
                  ‫111. אלישבע בן אדטו, רח' ארבל 821, אלפי מנשה.‬
                      ‫211. תומר קרני, רח' חנה סנש 42, הרצליה.‬
                    ‫311. מרלין שטרום, רח' סנהדרין 88, באר שבע.‬
                      ‫411. אילן קרני, הגדוד העברי 61, הרצליה.‬
                   ‫311. אורן דיבון, רח' אנטיגונוס 7/31, תל-אביב.‬
                ‫611. אייל בר, רח' מבוא גומא 31, קרית הסביונים, יהוד.‬
                  ‫711. אריה אלסטר, רח' המייסדים 31, ראשון לציון.‬
                  ‫811. אברהם טובול, רחוב ביאליק 3 גבעת שמואל.‬
                         ‫911. ליטל ינר, רחוב האלה 3 רמלה.‬
 ‫021. יערה זיידמן, חברת סימול, רח' יואל 1, תל-אביב (בקשר עם תמלילים – אין להזמין).‬
  ‫121. שגית קינן, חברת סימול, רח' יואל 1, תל-אביב (בקשר עם תמלילים – אין להזמין).‬
   ‫221. אלה זיו, חברת סימול, רח' יואל 1, תל-אביב (בקשר עם תמלילים – אין להזמין).‬
  ‫321. אסנת גור, חברת סימול, רח' יואל 1, תל-אביב (בקשר עם תמלילים – אין להזמין).‬
  ‫421. עמית בור, חברת סימול, רח' יואל 1, תל-אביב (בקשר עם תמלילים – אין להזמין).‬
‫321. אורית קארה, חברת סימול, רח' יואל 1, תל-אביב (בקשר עם תמלילים – אין להזמין).‬
‫621. טליה ברזילאי, חברת סימול, רח' יואל 1, תל-אביב (בקשר עם תמלילים – אין להזמין).‬
          ‫721. נציג ביטחון חברת סלקום תקשורת סלולרית, א.ת. פולג, נתניה.‬
                        ‫821. רונית גור, רחוב יסמין 81 מעלות.‬
   ‫921. סנ"צ אבי אביב, משטרת ישראל, מטא"ר – אח"מ, שיח' ג'ראח, ירושלים 60919.‬
                ‫031. נציג ביטחון חברת ישראכרט – יוזמן ע"י פמת"א.‬
                        ‫131. נציג ביטחון חברת אינטרנט זהב.‬
                 ‫231. ).‪ – Frank Eismann (L.K.A‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
                   ‫331. ).‪ – Gerd Wolf (L.K.A‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
                 ‫431. ).‪ – Jochen Kuban (L.K.A‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
             ‫331. )‪ – Alan Clifford Pritchard (NHTCU‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
             ‫631. )‪ – Stephen William Adams (NHTCU‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
                  ‫731. )‪ – Glenn Forde (NHTCU‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
            ‫831. )‪ – Michael Andrew Norfolk (NHTCU‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
             ‫931. )‪ – Andrew John Robbins (NHTCU‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
               ‫041. )‪ - Leigh David Allen (NHTCU‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
              ‫141. 802. )‪ – Geoffrey Knights (NHTCU‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
                    ‫51‬


             ‫241. 902. )‪ – Stephan Willoughby (NHTCU‬יוזמן ע"י פמת"א.‬
‫341. 4983011 רס"ל רונן נזירי, משטרת ישראל, מפלג הונאה תל-אביב, רח' סלמה 81, תל-‬
                                   ‫אביב.‬
  ‫441. רס"ר דרור בוזגלו, משטרת ישראל, מפלג הונאה תל-אביב, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
‫341. רס"ר ארתור וסרשטיין, משטרת ישראל, מפלג הונאה תל-אביב, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
 ‫641. נציג ביטחון חברת ברק 310, רחוב המלאכה 31, פארק תעשיות אפק, ראש העין 19084.‬
 ‫741. 0623801 רס"ל ירון אלישיב, משטרת ישראל, ימ"ר תל-אביב, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬
                       ‫841. רותי האפרתי – תוזמן ע"י פמת"א.‬
                       ‫941. מיכאל האפרתי – יוזמן ע"י פמת"א.‬
     ‫031. סמ"ר אורי רונן, משטרת ישראל, מפלג הונאה ת"א, רח' סלמה 81, תל-אביב.‬                ‫חיים ויסמונסקי, עו"ד‬
           ‫סגן בכיר לפרקליטת מחוז תל-אביב (פלילי)‬                 ‫שירי רום, עו"ד‬
          ‫עוזרת ראשית לפרקליטת מחוז תל-אביב (פלילי)‬                 ‫כנרת כאהן, עו"ד‬
            ‫עוזרת לפרקליטת מחוז תל-אביב (פלילי)‬                 ‫מיטל מור, עו"ד‬
            ‫עוזרת לפרקליטת מחוז תל-אביב (פלילי)‬


                             ‫יז בתמוז תשס"ו‬  ‫תל-אביב,‬
                              ‫31 ביולי 6002‬


                                 ‫פמת''א: חב/40/6779‬


                 ‫הודעה לנאשם‬
‫הנאשם יכול לבקש שימונה לו סנגור ציבורי אם מתקיים בו אחד מהתנאים לזכאות נאשם לייצוג‬
              ‫המנויים בסעיף 81(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו – 3991.‬
                      ‫61‬


                     ‫נספח א'‬
             ‫משרד "מודיעין אזרחי - חקירות"‬
               ‫רשימת הקורבנות העסקיים‬

 ‫תפקידו של המשתמש‬       ‫שם‬      ‫שם המחשב‬   ‫שם החברה 6 הקורבן‬     ‫מס"ד‬
  ‫הקבוע במחשב‬       ‫המשתמש‬
               ‫הקבוע‬
               ‫במחשב‬
‫סמנכ"ל שיווק ותוכן של‬    ‫עמית לוין‬    ‫‪HOT‬‬      ‫קבוצת הוט בע"מ‬     ‫1.‬
‫חברת הוט ומנכ"ל חברת‬                   ‫חב' לטלויזיה בכבלים‬
    ‫מת"ב.‬                     ‫המונה את החברות – מת"ב,‬
 ‫מזכירת מנכ"ל הוט‬     ‫נעמה שמואל‬    ‫‪NAAM‬‬   ‫ערוצי זהב, תבל, הוט טלקום,‬  ‫2.‬
                                ‫הוט וויז'ן.‬
‫מזכירת מנכ"ל הוט וויז'ן‬  ‫טלי בורשטיין‬   ‫‪TALI‬‬                 ‫3.‬


‫מנהל חטיבת פולקסווגן‬    ‫שמעון בוקר‬   ‫‪SHIM‬‬    ‫צ'מפיון מוטורס (ישראל)‬   ‫4.‬
                                 ‫בע"מ‬
                           ‫חברה לייבוא, שיווק וסוכנות‬
  ‫מזכירת מנכ"ל.‬      ‫נועה צפריר‬    ‫‪NOA‬‬        ‫רכבים‬       ‫3.‬  ‫סמנכ"ל לקוחות‬      ‫ישי מנדיל‬    ‫‪ISHA‬‬     ‫ראובני פרידן ‪IPG‬‬     ‫6.‬
                               ‫חברת פרסום‬
   ‫סופרוויזרית‬      ‫אורלי ראובני‬   ‫‪ORLY‬‬                  ‫7.‬


    ‫מפיקה‬       ‫ורדית זילבר‬   ‫‪VARD‬‬                  ‫8.‬

  ‫מנהל קריאייטיב‬      ‫צור גולן‬    ‫‪TZUR‬‬    ‫שלמור אבנון עמיחי ‪Y&R‬‬    ‫9.‬
                               ‫חברת פרסום‬
   ‫סופרוויזרית‬      ‫שרית רונה‬    ‫‪SARI‬‬                 ‫01.‬


    ‫סמנכ"ל‬         ‫רינת‬      ‫‪RINA‬‬   ‫רן רהב תקשורת ויחסי ציבור‬  ‫11.‬
              ‫ברובינסקי‬              ‫בע"מ‬


 ‫מנהל תחום מחשוב‬      ‫עזרא יחיאל‬   ‫‪EZRA‬‬      ‫צילומעתיק בע"מ‬     ‫21.‬
   ‫ומדפסות‬                      ‫חברה למכונות צילום,‬
                  ‫71‬


‫תפקידו של המשתמש‬    ‫שם‬     ‫שם המחשב‬   ‫שם החברה 6 הקורבן‬     ‫מס"ד‬
 ‫הקבוע במחשב‬    ‫המשתמש‬
           ‫הקבוע‬
           ‫במחשב‬
‫סמנכ"ל בכיר לשיווק‬  ‫דב קנטור‬   ‫‪DKAN‬‬     ‫פקסמיליות ומדפסות.‬    ‫31.‬
  ‫ופיתוח עסקי‬
   ‫מנכ"ל‬       ‫ערן‬    ‫‪ERAN‬‬   ‫קבוצת אלייד השקעות בע"מ‬   ‫41.‬
           ‫קלינגהופר‬        ‫חברת השקעות ואחזקות‬
   ‫בעלים‬      ‫גדעון לוי‬  ‫072‪COMP‬‬      ‫טלטיב בע"מ‬      ‫31.‬
                        ‫חברה המספקת שירותי‬
                       ‫ביטוח ואחריות לטלפונים‬
                          ‫סלולאריים.‬
   ‫בעלים‬      ‫עוזי חבשי‬   ‫‪UZIN‬‬   ‫"עוזי ייבוא חלפים בע"מ"‬   ‫61.‬
                       ‫חברה לייבוא חלפים לרכב‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫לא ידוע‬      ‫קמור רכב‬       ‫71.‬
                       ‫חברה המייבאת רכב ‪B.M.W‬‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫‪AKIV‬‬        ‫גסטטנר‬       ‫81.‬
                       ‫חברה לציוד טכנולוגי-משרדי‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫‪SUNS‬‬        ‫לא ידוע‬       ‫91.‬
  ‫אדם פרטי‬     ‫רות האפרתי‬   ‫‪RUTI‬‬      ‫רות האפרתי‬      ‫02.‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬  ‫061‪COMP‬‬       ‫לא ידוע‬       ‫12.‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫‪CLIE‬‬       ‫לא ידוע‬       ‫22.‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫‪ESMC‬‬        ‫לא ידוע‬       ‫32.‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫112‪XP‬‬       ‫לא ידוע‬       ‫42.‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫‪W2KS‬‬        ‫לא ידוע‬       ‫32.‬
 ‫מפיקה בפועל של‬   ‫תהילה דרור‬   ‫‪THIL‬‬     ‫קבוצת הוט בע"מ‬     ‫62.‬
  ‫‪HOT V.O.D‬‬                   ‫חב' לטלוויזיה בכבלים‬
                       ‫המונה את החברות – מת"ב,‬
                       ‫ערוצי זהב, תבל, הוט טלקום,‬
                           ‫הוט וויז'ן‬
   ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫‪KAZA‬‬        ‫לא ידוע‬       ‫72.‬
                    ‫81‬


                   ‫נספח ב'‬
            ‫משרד "מודיעין אזרחי - חקירות"‬
 ‫רשימת קורבנות עסקיים פוטנציאליים - ניסיון לקבלת מידע ממחשבים באמצעות "סוסים‬
                ‫טרויאניים"‬
 ‫האם המחשב הודבק‬      ‫תפקידו של‬    ‫שם המשתמש‬    ‫שם החברה‬     ‫מס"ד‬
             ‫המשתמש הקבוע‬    ‫הקבוע במחשב‬
‫ניסיון הדבקה באמצעות‬    ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫מטרודן (טורבוס)‬  ‫1.‬
  ‫דואר אלקטרוני‬                        ‫חברת‬
                               ‫אוטובוסים‬
‫ניסיון הדבקה באמצעות‬    ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫באומן בר רבינאי‬  ‫2.‬
   ‫תקליטור‬                         ‫חברת פרסום‬
‫ניסיון הדבקה באמצעות‬    ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫בר להבי קורן‬   ‫3.‬
   ‫תקליטור‬                        ‫חברת פרסום‬
‫ניסיון הדבקה באמצעות‬    ‫לא ידוע‬      ‫לא ידוע‬   ‫חברת תשתית‬    ‫4.‬
  ‫דואר אלקטרוני‬                      ‫ציוד ובינוי בע"מ‬
 ‫ובאמצעות תקליטור‬                     ‫יבואנית כלי רכב‬
                     ‫91‬


                  ‫נספח ג'‬
           ‫משרד "מודיעין אזרחי - חקירות"‬
   ‫סוגי קבצים ותכנים שהורדו ממחשבי הקורבנות העסקיים והפרטיים‬


 ‫בגדר תצלומי מסך המחשב (‪ )Screenshots‬שהופקו ממחשבי הקורבנות המפורטים לעיל‬     ‫‪‬‬
 ‫בנספח זה, נתקבלו גם תצלומי מסך המתעדים בזמן אמת שיחות המתבצעות בתקשורת‬
                              ‫בין מחשבים.‬
                       ‫הנספח ח' אינו כולל קורבנות כדלקמן:‬  ‫‪‬‬
‫(א) קורבנות המפורטים בנספח ו' ואשר שמות המחשבים שלהם אינם ידועים למאשימה.‬
                         ‫(ב) קורבנות המפורטים בנספח ז'.‬
                   ‫קבוצת הוט בע"מ (חברה לטלויזיה בכבלים):‬    ‫1.‬


 ‫מחשב ‪ - HOT‬בשימושו הקבוע של עמית לוין (סמנכ"ל שיווק ותוכן של חברת‬      ‫א.‬
                        ‫הוט ומנכ"ל חברת מת"ב):‬
  ‫מאות קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬      ‫1.‬
  ‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני‬
   ‫מסוג ‪( Excel‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים‬
       ‫בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
     ‫תכתובות דואר אלקטרוני (קובץ בעל סיומת שמית ‪.)*.dbx‬‬    ‫2.‬
 ‫מאות תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬      ‫3.‬
  ‫זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת‬
   ‫שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך‬
                       ‫המחשב ברגע נתון.‬
         ‫רישומות (‪ )logs‬של כל הקבצים האגורים במחשב.‬     ‫4.‬
   ‫רישומות (‪ )logs‬של כל אתרי האינטרנט אליהם גלש המשתמש‬      ‫3.‬
                            ‫במחשב.‬


  ‫מחשב ‪ - NAAM‬בשימושה הקבוע של נעמה שמואל (מזכירת מנכ"ל הוט):‬        ‫ב.‬
  ‫מאות קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬      ‫1.‬
  ‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני‬
   ‫מסוג ‪( Excel‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים‬
       ‫בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪)*.txt‬‬
                     ‫02‬


  ‫קבצים שנערכו בתוכנת ‪( Acrobat‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪)*.pdf‬‬     ‫2.‬
       ‫מסמכים סרוקים (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.TIF‬‬      ‫3.‬
‫עשרות תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬       ‫4.‬
  ‫זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת‬
   ‫שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך‬
                       ‫המחשב ברגע נתון.‬
  ‫עשרות מסמכים השמורים בפורמט אינטרנטי (קבצים בעלי סיומת‬       ‫3.‬
                    ‫שמית ‪ *.ASP‬ו- ‪.)*.htm‬‬


‫מחשב ‪ - TALI‬בשימושה הקבוע של טלי בורשטיין (מזכירת מנכ"ל הוט‬           ‫ג.‬
                        ‫וויז'ן):‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת‬        ‫1.‬
‫שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי‬
                       ‫סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן‬        ‫2.‬
‫המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית‬
‫‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב‬
                           ‫ברגע נתון.‬
    ‫תמונות השמורות במחשב (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.bmp‬‬      ‫3.‬
         ‫רישומות (‪ )logs‬של כל הקבצים האגורים במחשב.‬      ‫4.‬
‫רישומות (‪ )logs‬של כל אתרי האינטרנט אליהם גלש המשתמש‬          ‫3.‬
                            ‫במחשב.‬
‫רישומות (‪ )log‬כל הקלדות המקלדת שבוצעו על ידי המשתמש‬          ‫6.‬
                            ‫במחשב.‬


‫מחשב ‪ – THIL‬בשימושה הקבוע של תהילה דרור (מפיקה בפועל של ‪HOT‬‬           ‫ד.‬
                                  ‫‪:)V.O.D‬‬
‫עשרות קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬           ‫1.‬
‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני מסוג‬
‫‪( Excel‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים בפורמט‬
            ‫טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
     ‫עשרות מסמכים סרוקים (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.TIF‬‬        ‫2.‬
‫עשרות מסמכים השמורים בפורמט אינטרנטי (קבצים בעלי סיומת‬           ‫3.‬
                     ‫שמית ‪ *.htm‬ו- ‪.)*.ASP‬‬
  ‫רישומות (‪ )logs‬טקסטואליות (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*log.txt‬‬      ‫4.‬
                     ‫12‬
               ‫צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ (ייבוא, שיווק רכבים):‬   ‫0.‬


 ‫מחשב ‪ – SHIM‬בשימושו הקבוע של שמעון בוקר (מנהל חטיבת פולקסווגן):‬       ‫א.‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת‬       ‫1.‬
‫שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני מסוג ‪Excel‬‬
                ‫(קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.xls‬‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן‬      ‫2.‬
‫המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית‬
‫‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב‬
                           ‫ברגע נתון.‬
‫מסמכים שנערכו כמצגות בתוכנת ‪( PowerPoint‬קבצים בעלי סיומת‬      ‫3.‬
                          ‫שמית ‪.)*.ppt‬‬


      ‫מחשב ‪ – NOA‬בשימושה הקבוע של נועה צפריר (מזכירת מנכ"ל):‬       ‫ב.‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת‬       ‫1.‬
‫שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי‬
                       ‫סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן‬      ‫2.‬
‫המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית‬
‫‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב‬
                           ‫ברגע נתון.‬
      ‫תכתובות דואר אלקטרוני (קובץ בעל סיומת שמית ‪.)*.pst‬‬   ‫3.‬                       ‫ראובני פרידן ‪( IPG‬חברת פרסום):‬    ‫3.‬


     ‫מחשב ‪ – ISHA‬בשימושו הקבוע של ישי מנדיל (סמנכ"ל לקוחות):‬     ‫א.‬
  ‫מאות קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬     ‫1.‬
  ‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני‬
   ‫מסוג ‪( Excel‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים‬
       ‫בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
 ‫מאות תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬     ‫2.‬
  ‫זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת‬
                     ‫22‬


   ‫שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך‬
                       ‫המחשב ברגע נתון.‬
‫מסמכים שנערכו בתוכנת עריכת מצגות בתוכנת ‪( PowerPoint‬קבצים‬     ‫3.‬
                   ‫בעלי סיומת שמית ‪.)*.ppt‬‬
         ‫רישומות (‪ )logs‬של כל הקבצים האגורים במחשב.‬    ‫4.‬


    ‫מחשב ‪ - ORLY‬בשימושה הקבוע של אורלי ראובני (סופרוויזרית):‬      ‫ב.‬
‫אלפי קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬       ‫1.‬
‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני‬
‫מסוג ‪( Excel‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים‬
       ‫בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫אלפי תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬     ‫2.‬
‫המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל‬        ‫זמן‬
‫סיומת שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה‬
                   ‫במסך המחשב ברגע נתון.‬
‫מסמכים שנערכו בתוכנת עריכת מצגות - ‪( PowerPoint‬קבצים בעלי‬     ‫3.‬
                      ‫סיומת שמית ‪.)*.ppt‬‬
‫מסמכים השמורים בפורמט אינטרנטי (קבצים בעלי סיומת שמית‬       ‫4.‬
                        ‫‪ *.htm‬ו- ‪.)*.ASP‬‬
‫רשומות (‪ )logs‬של כל אתרי האינטרנט אליהם גלש המשתמש במחשב.‬     ‫3.‬
‫קבצים שנערכו באמצעות תוכנת ‪( Acrobat‬קבצים בעלי סיומת שמית‬     ‫6.‬
                            ‫‪.)*.pdf‬‬
       ‫מסמכים סרוקים (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.TIF‬‬    ‫7.‬


       ‫מחשב ‪ – VARD‬בשימושה הקבוע של ורדית זילבר (מפיקה):‬       ‫ג.‬
  ‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬          ‫1.‬
 ‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים‬
                    ‫בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫מאות תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל‬          ‫2.‬
   ‫פרק זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל‬
   ‫סיומת שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה‬
                   ‫במסך המחשב ברגע נתון.‬
‫מסמכים שנערכו בתוכנת עריכת מצגות - ‪( PowerPoint‬קבצים בעלי‬       ‫3.‬
                      ‫סיומת שמית ‪.)*.ppt‬‬
 ‫רישומות (‪ )logs‬טקסטואליות (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*log.txt‬‬     ‫4.‬
‫רשומות (‪ )log‬כל הקלדות המקלדת שבוצעו על ידי המשתמש במחשב.‬       ‫3.‬
                     ‫32‬
                 ‫שלמור אבנון עמיחי ‪( Y&R‬חברת פרסום):‬    ‫7.‬


      ‫א. מחשב ‪ - TZUR‬בשימושו הקבוע של צור גולן ( מנהל קריאייטיב):‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת‬       ‫1.‬
‫שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי‬
                       ‫סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן‬       ‫2.‬
‫המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית‬
‫‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב ברגע‬
                              ‫נתון.‬
‫רשומות (‪ )log‬כל הקלדות המקלדת שבוצעו על ידי המשתמש במחשב.‬      ‫3.‬


       ‫ב. מחשב ‪ - SARI‬בשימושה הקבוע של שרית רונה (סופרוויזרית):‬
‫עשרות קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬       ‫1.‬
‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני‬
‫מסוג ‪( Excel‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים‬
       ‫בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫עשרות תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬      ‫2.‬
‫זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת‬
‫שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך‬
                       ‫המחשב ברגע נתון.‬
‫רשומות (‪ )log‬כל הקלדות המקלדת שבוצעו על ידי המשתמש במחשב.‬      ‫3.‬
 ‫רישומות (‪ )logs‬טקסטואליות (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*log.txt‬‬    ‫4.‬                     ‫רן רהב תקשורת ויחסי ציבור בע"מ :‬  ‫9.‬
        ‫מחשב ‪ - RINA‬בשימושה הקבוע של רינת ברובינסקי (סמנכ"ל):‬
‫מאות קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬        ‫1.‬
‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים‬
                    ‫בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫עשרות תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬      ‫2.‬
‫זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת‬
‫שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך‬
                        ‫המחשב ברגע נתון.‬
‫רשומות (‪ )logs‬של כל אתרי האינטרנט אליהם גלש המשתמש במחשב.‬      ‫3.‬
                     ‫42‬
         ‫צילומעתיק בע"מ (חברה למכונות צילום, מדפסות ופקסמיליות):‬   ‫/.‬


  ‫א. מחשב ‪ - EZRA‬בשימושו הקבוע של עזרא יחיאל (מנהל מחשוב ומדפסות):‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת‬       ‫1.‬
‫שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני מסוג ‪Excel‬‬
‫(קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים בפורמט‬
           ‫טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫אלפי תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬      ‫2.‬
‫זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת‬
‫שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך‬
                       ‫המחשב ברגע נתון.‬
‫רשומות (‪ )logs‬של כל אתרי האינטרנט אליהם גלש המשתמש במחשב.‬     ‫3.‬
‫מאות רישומות (‪ )logs‬טקסטואליות (קבצים בעלי סיומת שמית‬       ‫4.‬
                           ‫‪.)*log.txt‬‬
‫מאות תכתובות דואר אלקטרוני (קובץ בעל סיומת שמית ‪ *.dbx‬ו-‬      ‫3.‬
                             ‫‪.)*.pst‬‬


    ‫מחשב ‪ - DKAN‬מחשב בשימושו הקבוע של דב קנטור (סמנכ"ל בכיר):‬    ‫ב.‬
‫קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית‬        ‫1.‬
                             ‫‪.)*.txt‬‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן‬      ‫2.‬
‫המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית‬
‫‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב‬
                           ‫ברגע נתון.‬
     ‫תכתובות דואר אלקטרוני (קובץ בעל סיומת שמית ‪.)*.dbx‬‬    ‫3.‬              ‫קבוצת אלייד השקעות בע"מ (חברת השקעות ואחזקות):‬  ‫4.‬
           ‫מחשב ‪ - ERAN‬בשימושו הקבוע של ערן קלינגהופר (מנכ"ל):‬
‫מאות קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬       ‫1.‬
‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני‬
‫מסוג ‪( Excel‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים‬
       ‫בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
                     ‫52‬


‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן‬      ‫2.‬
‫המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית‬
‫‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב‬
                           ‫ברגע נתון.‬
 ‫רישומות (‪ )logs‬טקסטואליות (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*log.txt‬‬   ‫3.‬
‫רשומות (‪ )log‬כל הקלדות המקלדת שבוצעו על ידי המשתמש במחשב.‬     ‫4.‬        ‫טלטיב בע"מ (חברה לשירותי ביטוח ואחריות לטלפונים סלולאריים):‬  ‫8.‬
       ‫מחשב 072‪ - COMP‬בשימושו הקבוע של גדעון לוי (בעלים של החברה):‬
‫מאות קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי‬       ‫1.‬
‫סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים‬
                    ‫בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫עשרות תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬     ‫2.‬
‫זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת‬
‫שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך‬
                       ‫המחשב ברגע נתון.‬
‫מסמכים השמורים בפורמט אינטרנט (קבצים בעלי סיומת שמית‬        ‫3.‬
                        ‫‪ *.htm‬ו- ‪.)*.html‬‬
        ‫מסמכים סרוקים (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.TIF‬‬    ‫4.‬
 ‫רישומות (‪ )logs‬טקסטואליות (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*log.txt‬‬   ‫3.‬
‫רשומות (‪ )logs‬של כל אתרי האינטרנט אליהם גלש המשתמש במחשב.‬     ‫6.‬
‫מסמכים השמורים בפורמט אינטרנטי (קבצים בעלי סיומת שמית‬       ‫7.‬
                            ‫‪.)*.ASP‬‬               ‫0. עוזי ייבוא חלפים בע"מ (חברה לייבוא חלפים לרכב):‬
              ‫מחשב ‪ - UZIN‬בשימושו הקבוע של עוזי חבשי (בעלים):‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת‬       ‫1.‬
‫שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים שנערכו באמצעות גיליון אלקטרוני מסוג ‪Excel‬‬
‫(קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.xls‬קבצים האגורים בפורמט‬
           ‫טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫מאות תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק‬      ‫2.‬
‫זמן המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת‬
‫שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך‬
                       ‫המחשב ברגע נתון.‬
 ‫קבצים שנערכו בתוכנת ‪( Access‬קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.mdb‬‬    ‫3.‬
                    ‫62‬
                            ‫91. רות האפרתי (עניין פרטי):‬
                ‫מחשב ‪ - RUTI‬בשימושה הקבוע של רות האפרתי:‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת‬         ‫1.‬
‫שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי‬
                       ‫סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן‬        ‫2.‬
‫המוגדר מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית‬
‫‪ ,*.jpg‬ומהווה שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב‬
                           ‫ברגע נתון.‬
‫רשומות (‪ )log‬כל הקלדות המקלדת שבוצעו על ידי המשתמש במחשב.‬       ‫3.‬                    ‫11. גסטטנר (חברה לציוד טכנולוגי משרדי):‬
                                  ‫מחשב ‪AKIV‬‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת שמית ‪ ; )*.doc‬קבצים‬
           ‫האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
            ‫מחשבים אשר שמות המשתמשים הקבועים בהם לא ידוע‬

                               ‫01. מחשב 061‪:COMP‬‬
            ‫מסמכים סרוקים (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.TIF‬‬     ‫1.‬
‫מסמכים השמורים בפורמט אינטרנטי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪ *.htm‬ו-‬       ‫2.‬
                                 ‫‪.)*.ASP‬‬


                                  ‫31. מחשב ‪: CLIE‬‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת שמית‬         ‫1.‬
‫‪ ;)*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן המוגדר‬       ‫2.‬
‫מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה‬
       ‫שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב ברגע נתון.‬


                                 ‫71. מחשב ‪:ESMC‬‬
       ‫קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬
                    ‫72‬                                 ‫91. מחשב 112‪XP‬‬
   ‫קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬     ‫1.‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן המוגדר‬      ‫2.‬
‫מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה‬
      ‫שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב ברגע נתון.‬


                                 ‫/1. מחשב ‪W2KS‬‬
    ‫קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*.txt‬‬      ‫1.‬
‫תצלומי מסך של המחשב (‪ )Screenshot‬שהופקו אחת לכל פרק זמן המוגדר‬         ‫2.‬
‫מראש. תצלום המסך נשמר כקובץ תמונה בעל סיומת שמית ‪ ,*.jpg‬ומהווה‬
       ‫שיקוף בזמן אמת של החומר הנצפה במסך המחשב ברגע נתון.‬
     ‫רישומות (‪ )logs‬טקסטואליות (קבצים בעלי סיומת שמית ‪.)*log.txt‬‬     ‫3.‬
    ‫רשומות (‪ )log‬כל הקלדות המקלדת שבוצעו על ידי המשתמש במחשב.‬       ‫4.‬


                                 ‫41. מחשב ‪KAZA‬‬
                    ‫עשרות מסמכים בעלי סיומת שמית 4‪*.mt‬‬


                                 ‫81. מחשב ‪SUNS‬‬
‫קבצים אשר נערכו באמצעות מעבד תמלילים (קבצים בעלי סיומת שמית‬     ‫1.‬
‫‪ ; )*.doc‬קבצים האגורים בפורמט טקסטואלי (קבצים בעלי סיומת‬
                          ‫שמית ‪.)*.txt‬‬
 ‫רשומות (‪ )log‬כל הקלדות המקלדת שבוצעו על ידי המשתמש במחשב.‬     ‫2.‬

								
To top