Harold P by OK8PcmV

VIEWS: 269 PAGES: 270

									      Nevrologiya ixtisası üzrə test suallarının
      nümunələri


Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası. Sinir sistemi
xəstəliklərinin topik diaqnostikası.


1) Həqiqi astereoqnoz baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsində qeydə
alınır?
A) Ənsə payının
B) Alın payının
C) Ara beynin
D) Təpə payının
E) Gicgah payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 1892) Bazunun ikibaşlı əzələsi (m. bicipitis brachii) vətərindən alınan refleks
onurğa beyninin hansı seqmentlər səviyyəsində qapanır?
A) C5-C8
B) C5-Th2
C) C7-C8
D) C5-C6
E) Th1-Th2

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 11


3) Motor afaziyası nə ilə təzahür olunur?
A) Pasient danışa bilir, lakın deyiləni anlamır
B) Pasient danışa bilmir, lakın deyiləni anlayır
C) Pasient deyiləni anlamır və danışa bilmir
D) Pasient danışa bilir, lakın nitqi disfonikdir
E) Əşyaların adını yada sala bilməməyi ilə əlaqədar olaraq pasientin nitqi
çətinləşmişdir
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 195


4) Sensor afaziyası nə ilə təzahür olunur?
A) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır və danışa bilmir
B) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır, lakin öz nitqi adidir, onu idarə edə bilir
C) Pasient danışa bilir, lakın nitqi disfonikdir
D) Pasient müraciət olunan nitqi anlayır, lakin danışa bilmir
E) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır, danışa bilir, lakin öz nitqi pozulub, onu
idarə edə bilmir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 198


5) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi zamanı udmanın, fonasiyanın,
nitqin pozulmaları, udlaq refleksinin itməsi, dilin atrofiyası və fibrilyasiyaları
qeydə alınır?
A) Ara beynin
B) Uzunsov beynin
C) Hər iki daxili kapsulun
D) Orta beynin
E) Varoli körpüsünün

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 113


6) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı boyun kələfinin şaxəsidir?
A) Kiçik ənsə siniri (n. occipitilis minor)
B) Qoltuq siniri (n. axillaris)
C) Mil siniri (n. radialis)
D) Əlavə sinir ( n. accessorius)
E) Orta sinir (n. medianus)

Ədəbiyyat: Sinir sistemi xəstəlikləri / Şirəliyeva R.K. - Bakı: Mütərcim, 2003, səh.
21


7) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsi deyil?
A) Diafraqma siniri (n. phrenicus)
B) Qoltuq siniri (n.axillaris)
C) Mil siniri (n. radialis)
D) Dirsək siniri (n.ulnaris)
E) Əzələ-dəri siniri (n. musculocutaneus)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 87


8) Hemianopsiya, hemianesteziya, hemiataksiya və hemialgeziyanın
yaranması baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi üçün xasdır?
A) Qırmızı nüvənin (nucleus ruber)
B) Solğun kürənin (globus pallidus)
C) Quyruqlu nüvənin (nucleus caudatus)
D) Arxa mərkəzi qırışın(gyrus centralis posterior)
E) Görmə qabarının (thalamus opticus)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 66


9) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsidir?
A) Kiçik ənsə siniri (n. occipitilis minor)
B) Böyük qulaq siniri (n. auricularis magnus)
C) Böyük ənsə siniri (n. occipitilis major)
D) Dirsək siniri (n. ulnaris)
E) Diafraqma siniri (n. phrenicus)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 89


10) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bel kələfinin şaxəsidir?
A) Heç biri
B) Qamış siniri (n. tibialis)
C) Oturaq siniri (n. ischiadicus)
D) İncik siniri (n. peroneus)
E) Bud siniri (n. femoralis)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 100(R-25)


11) Kauzalgik ağrı sindromu aşağıda sadalanan sinirlərin hansının
zədələnməsi üçün səciyyəvidir?
A) Orta sinirin (n. medianus)
B) Qoltuq sinirinin (n.axillaris)
C) Əzələ-dəri sinirinin (n. musculocutaneus)
D) Qapayıcı sinirin(n. obturatorius)
E) Aşağı sağrı sinirinin (n. gluteus inferior)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 97


12) Orta sinirin (n. medianus) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan
simptomlardan hansı qeydə alınır?
A) Əli yumruq kimi bükdükdə 5-ci, 4-ci və qismən 3-cü barmaqlar bükülmür
B) ”Sallanan əl” əmələ gəlir
C) Əli yumruq kimi bükdükdə 1-ci, 2-ci və qismən 3-cü barmaqlar bükülmür
D) Əl “caynaqvari” vəziyyət alır
E) Əlin heç bir barmağı bükülmür

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 97


13) Oral avtomatizm reflekslərinin meydana çıxması hansı yolların
(traktların) zədələnməsi nəticəsində baş verir?
A) Rubrospinal yolların
B) Pontoserebellyar yolların
C) Vestibulospinal yolların
D) Kortikospinal yolların
E) Kortikobulbar ( kortikonuklear) yolların

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 113-114


14) Görmə aqnoziyası baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində
yaranır?
A) Gicgah payının
B) Görmə qabarının
C) Ənsə payının
D) Alın payının
E) Təpə payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 201


15) Vidaci dəlik sindromu hansı sinirlərin zədələnmə simptomlarından
ibarətdir?
A) Üz, dəhliz-eşitmə sinirlərinin
B) Üçlü, üz, dəhliz-eşitmə sinirlərinin
C) Azan, əlavə, dilaltı sinirlərin
D) Dil-udlaq, azan, əlavə sinirlərin
E) Dil-udlaq, azan, əlavə, dilaltı sinirlərin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 173


16) Uzunsov beynin dorsolateral infarktı zamanı (Vallenberq-Zaxarçenko
alternik sindromu) aşağıda sadalanan simptomlardan hansı müşahidə
olunmur?
A) Daxili çəpgözlük
B) Ocaq tərəfdə Horner sindromu
C) Ocaq tərəfdə üzdə seqmentar tipli hissiyyatın pozulması
D) Başgicəllənmə, nistaqm, ataksiya
E) Ocaq tərəfdə yumşaq damağın və səs tellərinin iflici

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 153


17) Üfüqi baxışın parezi baş beynin aşağıda sadalananlardan hansı
nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində qeydə alına bilər?
A) Beyinciyin
B) Görmə qabarının
C) Alın payının
D) Uzunsov beynin
E) Gicgah payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 193


18) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində sensor afaziya
(Vernike afaziyası) yarana bilər?
A) Alın payının
B) Təpə payının
C) Ənsə payının
D) Gicgah payının
E) Uzunsov beynin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 191
19) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində motor afaziya
(Broka afaziyası) yarana bilər?
A) Uzunsov beynin
B) Gicgah payının
C) Təpə payının
D) Ənsə payının
E) Alın payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 191


20) Vegetativ sinir sisteminin simpatik şöbəsinin onurğa beyninin yan
buynuzlarından ibarət olan seqmentar aparatı hansı seqmentlər səviyyəsində
yerləşir?
A) L2-S2
B) C8-L2
C) S2-S4
D) C1-C8
E) C5-Th2

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 217


21) Simpatik siliospinal mərkəz onurğa beyninin hansı seqmentlərinin yan
buynuzlarında yerləşir?
A) C5-Th2
B) L1-L2
C) C8-Th1
D) C8-L2
E) C4-C5

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 255


22) Onurğa beyninin hansı seqmentlərində parasimpatik hüceyrələr vardır?
A) C8-D1
B) C1-C8
C) D1-D12
D) S3-S5
E) C8-L2
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 257


23) Sol yuxarı ətrafın mərkəzi iflici qeydə alındıqda patolojı ocaq harada
yerləşir?
A) Sol ön mərkəzi qırışın orta hissəsində
B) Sağ daxili kapsulanın dizində
C) Sağ daxili kapsulanın arxa budunda
D) Sağ arxa qırışın orta hissəsində
E) Sağ ön mərkəzi qırışın orta hissəsində

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 90


24) Sağ aşağı ətrafda sadə parsial qıcolma tutması ( hərəki Cekson tutması)
qeydə alındıqda patolojı ocaq harada yerləşir?
A) Sol arxa mərkəzi qırışın aşağı hissəsində
B) Sol ön mərkəzi qırışın aşağı hissəsində
C) Sol arxa mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində
D) Sol ön mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində
E) Sağ ön mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 91


25) Uzaqlaşdırıcı sinirin (n.abducens) zədələnməsi zamanı hansı əzələnin iflici
yaranır?
A) Aşağı düz əzələnin
B) Xarici düz əzələnin
C) Yuxarı çəp əzələnin
D) Daxili düz əzələnin
E) Yuxarı düz əzələnin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 127


26) Periferik hərəki neyronun zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan
simptomlardan hansı müşahidə olunmur?
A) Əzələ atrofiyası
B) Patoloji reflekslər
C) Parez
D) Əzələ hipotoniyası
E) Dərin reflekslərin itməsi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 80


27) Aşağıda sadalananlardan hansı düzgün deyil?
A) Blokabənzər sinirin nüvəsi orta beyində yerləşir
B) Həm səthi, həm də dərin hissiyyatı təmin edən aparıcı yollar üç neyrondan
ibarətdir
C) Uzaqlaşdırıcı sinirin nüvəsi Varoli körpüsündə yerləşir
D) Uzaqlaşdırıcı sinirin zədələnməsi nəticəsində xarici çəpgözlük yarana bilir
E) Mərkəzi hərəki neyronun zədələnməsi nəticəsində əzələ hipertonusu yaranır

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127


28) Bernard-Horner sindromuna hansı simptomlar daxildir?
A) Göz yarığının genişlənməsi, midriaz və ekzoftalm
B) Ptoz, xarici çəpgözlük və ekzoftalm
C) Ptoz, midriaz və ekzoftalm
D) Göz yarığının daralması, midriaz və enoftalm
E) Göz yarığının daralması, mioz və enoftalm

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 218


29) Binazal hemianopsiya aşağıda sadalanan hansı strukturların zədələnməsi
zamanı meydana çıxır?
A) Görmə çarpazının (chiasma opticum) mərkəzi hissəsinin
B) Mahmız şırımlarının
C) Görmə traktlarının
D) Qrasiole dəstələrinin
E) Görmə çarpazının (chiasma opticum) xarici hissələrinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 137


30) Bitemporal hemianopsiya aşağıda sadalanan hansı strukturların
zədələnməsi zamanı meydana çıxır?
A) Mahmız yarığının
B) Görmə traktının
C) Görmə çarpazının (chiasma opticum) xarici hissələrinin
D) Hər iki Qrasiole dəstəsinin
E) Görmə çarpazının (chiasma opticum) mərkəzi hissəsinin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 225


31) Görmə traktının zədələnməsi zamanı hemianopsiyanın hansı növü
meydana çıxır?
A) İpsilateral homonim hemianopsiya
B) Bitemporal hemianopsiya
C) Binazal hemianopsiya
D) İpsilateral kvadrant hemianopsiya
E) Kontralateral homonim hemianopsiya

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 228


32) Aşağıda sadalananlardan hansı strukturun zədələnməsi zamanı homonim
hemianopsiyanın meydana çıxması qeydə alınmır?
A) Görmə çarpazının
B) Ənsə payının
C) Qrasiole dəstəsinin (radiatio optica)
D) Görmə qabarının
E) Görmə traktının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 137


33) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi zamanı yuxarıya doğru baxışın
parezi və akkomodasiyanın pozulması meydana çıxır?
A) Varoli körpüsünün bazal hissəsinin
B) Uzunsov beynin
C) Varoli körpüsünün damaltı hissəsinin
D) Orta beynin bazal hissəsinin
E) Orta beynin oral nahiyyəsinin damaltı hissəsinin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 210
34) Onurğa beyni köndələn yarısının zədələnmə sindromu ( Broun-Sekar
sindromu) zamanı patolojı ocağa əks olan tərəfdə hansı pozulma qeyd olunur?
A) Dərin hissiyyatın naqil tipli pozulması
B) Periferik iflic
C) Mərkəzi iflic
D) Səthi hissiyyatın naqil tipli pozulması
E) Həm səthi, həm də dərin hissiyyatın pozulması

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94


35) Aşağıda sadalanan strukturlardan hansı orta beynin hissəsi deyil?
A) Blokabənzər sinirinin nüvəsi
B) Qara substansiya
C) Gözün hərəki sinirinin nüvəsi
D) Uzaqlaşdırıcı sinirin nüvəsi
E) Qırmızı nüvə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127


36) Mərkəzi sinir sistemində mielin hansı hüceyrələr tərəfindən hasil olunur ?
A) Epindimositlər
B) Şvann hüceyrələri
C) Neyronlar
D) Oliqodendrositlər
E) Astrositlər

Ədəbiyyat: 1..Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед.
наук О. С. Левина.- М., 2008, стр. 288
2.Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-
Т.: Медицина, 1979, стр. 19


37) Periferik sinir sistemində mielin hansı hüceyrələr tərəfindən hasil olunur ?
A) Şvann hüceyrələri
B) Epindimositlər
C) Astrositlər
D) Oliqodendrositlər
E) Neyronlar
Ədəbiyyat: 1. Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед.
наук О. С. Левина.- М., 2008, стр. 288
2. Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-
Т.: Медицина, 1979, стр. 19


38) Aşağıda sadalanan kəllə-beyin sinirlərindən hansı hissi sinirlərə aiddir?
A) Dəhliz-eşitmə siniri
B) Əlavə sinir
C) Üz siniri
D) Üçlü sinir
E) Azan siniri

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 182


39) Aşağıda sadalanan kəllə-beyin sinirlərindən hansı hərəki sinirlərə aiddir?
A) Üçlü sinir
B) Dilaltı sinir
C) Dil-udlaq siniri
D) Azan sinir
E) Dəhliz-eşitmə siniri

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 166


40) Dil əzələləri hansı kəllə-beyin siniri ilə innervasiya olunur?
A) Dilaltı sinirlə
B) Üçlü sinirlə
C) Azan sinirilə
D) Sadalanların heç biri ilə
E) Dil-udlaq sinirilə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109


41) Aşağıda sadalananlardan hansı bulbar sindrom zamanı qeydə alınmır?
A) Disfoniya
B) Oral avtomatizm refleksləri
C) Disfagiya
D) Dizartriya
E) Dilin atrofiyası
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 175


42) Bazilyar (əsas) arteriya hansı arteriyalara şaxələnir?
A) Sağ və sol ön beyin arteriyalarına
B) Sağ və sol arxa beyin arteriyalarına
C) Sağ və sol orta beyin arteriyalarına
D) Sağ və sol arxa birləşdirici arteriyalara
E) Sağ və sol arxa aşağı beyincik arteriyalarına

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 34


43) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı beyin yarımkürəsinin əksər
hissəsini vaskulərizə edir?
A) Fəqərə arteriyası
B) Bazilyar (əsas) arteriya
C) Orta beyin arteriyası
D) Arxa beyin arteriyası
E) Ön beyin arteriyası

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 37


44) Onurğa beyninin boyun qalınlaşmasına hansı seqmentlər daxildir?
A) C5-C8
B) C1-Th2
C) C5-Th2
D) C1-C8
E) C8-Th2

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 26


45) Onurğa beyninin bel qalınlaşmasına hansı seqmentlər daxildir?
A) L2-L5
B) L1-L5
C) L2-S2
D) L1-S5
E) L1-S1
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 26


46) Ağrı və temperatur hissiyyatının aparıcı yolları onurğa beyninin hansı
sütunlarında yerləşir?
A) Ön sütunlarında
B) Ön və arxa sütunlarında
C) Arxa sütunlarında
D) Yan sütunlarında
E) Ön və yan sütunlarında

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 44


47) Onurğa beyni neçə seqmentdən ibarətdir?
A) 33-34
B) 30
C) 41-45
D) 31-32
E) 35-40

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 68


48) Səs telləri hansı sinir tərəfindən innervasiya edilir?
A) Üçlü sinir
B) Əlavə sinir
C) Dil-udlaq siniri
D) Dilaltı sinir
E) Azan sinir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 112


49) Beyincik beyin kötüyü ilə neçə cüt ayaqcıqlar vasitəsilə əlaqəlidir?
A) 1
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 154


50) Ön və arxa spinoserebellyar yollar onurğa beyninin hansı sütunlarında
yerləşir?
A) Yan sütunlarında
B) Arxa sütunlarında
C) Ön və yan sütunlarında
D) Arxa və yan sütunlarında
E) Ön sütunlarında

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 112


51) Beyinciyin yuxarı ayaqcıqları onu beyin kötüyünün hansı şöbəsi ilə
birləşdirir?
A) Beyin körpüsü ilə
B) Orta beyin və beyin körpüsü ilə
C) Orta beyinlə
D) Uzunsov beyinlə
E) Ara beyinlə

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 111


52) Aşağıda sadalananlardan hansı mərkəzi hərəki neyronun zədələnmə
əlamətidir?
A) ENMQ zamanı degenerasiya reaksiyası
B) Fibrillyasiyalar
C) Arefleksiya
D) Əzələ atrofiyası
E) Patoloji reflekslər

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 81


53) Onurğa beyninin C5-D2 səviyyəsində tam köndələn zədələnməsi zamanı
aşağıda sadalananlardan hansı qeydə alınır?
A) Tetraplegiya: yuxarı ətrafların mərkəzi iflici və aşağı ətrafların periferik iflici
B) Tetraplegiya: yuxarı ətrafların periferik iflici və aşağı atrafların mərkəzi iflici
C) Spastik tetraplegiya
D) Aşağı süst paraplegiya
E) Yuxarı spastik paraplegiya

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94


54) Onurğa beyninin L2-S2 səviyyəsində tam köndələn zədələnməsi zamanı
aşağıda sadalananlardan hansı qeydə alınır?
A) Süst tetraplegiya
B) Aşağı mərkəzi paraplegiya
C) Yuxarı spastik paraplegiya
D) Ətraflarda hərəki pozulmalar yoxdur, aralıq nahiyyəsində hipesteziya qeydə
alınır
E) Aşağı süst paraplegiya

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94


55) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi zamanı
ətraflarda hərəki pozulmalar qeydə alınmır?
A) S3-S5
B) Th3-L1
C) L2-S2
D) C5-Th2
E) C1-C4

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94


56) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi aşağı süst
parapleqiyanın yaranmasına gətirib çıxarır?
A) D10-D12
B) L2-S2
C) D5-D10
D) S3-S5
E) C5-D2

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94
57) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi mərkəzi
tetrapleqiyanın yaranmasına gətirib çıxarır?
A) C5-D2
B) D3-L1
C) D5-D10
D) C5-C8
E) C1-C4

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94


58) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi zamanı
yuxarı ətraflarda periferik iflic, aşağı ətraflarda isə mərkəzi iflic qeydə alınır?
A) C1-C4
B) C5-D2
C) D5-D10
D) D3-L1
E) C1-C2

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94


59) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansının zədələnməsi zamanı ptoz meydana
çıxır?
A) Uzaqlaşdırıcı sinirin
B) Blokabənzər sinirin
C) Görmə sinirinin
D) Gözün hərəki sinirinin
E) Üz sinirinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 129


60) Mimiki əzələlər kranial sinirlərin hansı cütü ilə innervasiya olunur?
A) 3-cü
B) 6-cı
C) 5-ci
D) 7-ci
E) 10-cu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 116
61) “Prosopoplegia” nədir?
A) Gözün hərəki əzələlərinin iflici
B) Laringeal əzələlərinin iflici
C) Çeynəmə əzələlərinin iflici
D) Dil əzələlərinin iflici
E) Mimiki əzələlərinin iflici

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 116


62) Aşağıda sadalanan kranial sinirlərin hansı cütləri körpü-beyincik sinirləri
qrupuna aiddir?
A) 7-ci, 8-ci
B) 11-ci, 12-ci
C) 9-cu, 10-cu
D) 1-ci, 2-ci
E) 3-cü, 4-cü

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 115


63) Çeynəmə əzələləri hansı sinir tərəfindən innervasiya edilir?
A) Üz siniri
B) Üçlü sinir
C) Əlavə sinir
D) Azan sinir
E) Dilaltı sinir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 124


64) Kranial sinirlərin hansı cütünün zədələnməsi zamanı çəpgözlük yarana
bilir?
A) 7-ci
B) 6-cı
C) 1-ci
D) 10-cu
E) 5-ci
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127


65) İnternuklear oftalmoplegiya baş beynin hansı strukturunun zədələnməsi
əlamətidir?
A) Gözün hərəki sinirinin nüvəsinin
B) Uzaqlaşdırıcı sinirin nüvəsinin
C) Baxışın qabıq mərkəzinin
D) Arxa (medial) boylama dəstənin
E) Varoli körpüsünün baxış mərkəzinin

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 202


66) İnternuklear oftalmoplegiyanın qeydə alınması baş beynin hansı
nahiyyəsinin zədələnməsindən xəbər verir?
A) Ənsə payının
B) Gicgah payının
C) Alın payının
D) Təpə payının
E) Beyin kötüyünün

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 202


67) “Laqoftalm” aşağıda sadalanan sinirlərdən hansının zədələnməsi
əlamətidir?
A) Üçlü sinirin
B) Yuxarı boyun simpatik düyününün liflərinin
C) Üz sinirinin
D) Uzaqlaşdırıcı sinirin
E) Gözün hərəki sinirinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 117


68) Xarici çəpgözlük hansı sinirin zədələnməsi nəticəsində yaranır?
A) Gözün hərəki sinirinin
B) Yuxarı boyun simpatik düyününün liflərinin
C) Üz sinirinin
D) Blokabənzər sinirin
E) Uzaqlaşdırıcı sinirin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 129


69) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansının zədələnməsi zamanı daxili
çəpgözlük yaranır?
A) Blokabənzər sinirin
B) Üz sinirinin
C) Üçlü sinirin
D) Gözün hərəki sinirinin
E) Uzaqlaşdırıcı sinirin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127


70) Aşağıda sadalanan əzələlərdən hansı blokabənzər sinirlə innervasiya
olunur?
A) Aşağı çəp əzələ
B) Aşağı düz əzələ
C) Daxili düz əzələ
D) Xarici düz əzələ
E) Yuxarı çəp əzələ

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127


71) Gözün xarici əzələlərinə aid olan yuxarı çəp əzələ hansı sinirlə innervasiya
olunur?
A) Üçlü sinirlə
B) Gözün hərəki siniri ilə
C) Blokabənzər sinirlə
D) Üz siniri ilə
E) Uzaqlaşdırıcı sinirlə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

72) Gözün xarici əzələlərinə aid olan xarici düz əzələ hansı sinirlə innervasiya
olunur?
A) Blokabənzər sinirlə
B) Uzaqlaşdırıcı sinirlə
C) Gözün hərəki siniri ilə
D) Üçlü sinirlə
E) Üz siniri ilə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127


73) Çeynəmə əzələlərinin atrofiyası aşağıda sadalanan kranial sinirlərdən
hansının zədələnməsi nəticəsində yaranır?
A) Üçlü sinirin
B) Uzaqlaşdırıcı sinirin
C) Üz sinirinin
D) Blokabənzər sinirin
E) Gözün hərəki sinirinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 130


74) Aşağıda sadalanan əzələlərdən hansı uzaqlaşdırıcı sinirlə innervasiya
olunur?
A) Yuxarı çəp əzələ
B) Daxili düz əzələ
C) Aşağı çəp əzələ
D) Xarici düz əzələ
E) Aşağı düz əzələ

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127


75) “Aleksiya” nədir?
A) Nitqin qazanılmış pozulması
B) Görmə funksiyalarının qaldığı halda oxuma qabiliyyətinin qazanılmış
pozulması
C) Yaddaşın qazanılmış pozulması
D) Görmə funksiyalarının qaldığı halda yazma qabiliyyətinin qazanılmış
pozulması
E) Hesablama qabiliyyətinin qazanılmış pozulması

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 323
76) “Aqrafiya” nədir?
A) Görmə funksiyalarının qaldığı halda oxuma qabiliyyətinin qazanılmış
pozulması
B) Hesablama qabiliyyətinin qazanılmış pozulması
C) Hərəkət pozulması olmadığı halda yazma qabiliyyətinin pozulması
D) Nitqin qazanılmış pozulması
E) Yaddaşın qazanılmış pozulması

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 288


77) Aleksiya baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində yaranır?
A) Gyrus angularis- qeyri-dominant yarımkürənin
B) Gyrus supramarginalis- qeyri-dominant yarımkürənin
C) Gyrus angularis- dominant yarımkürənin
D) Gyrus centralis posterior- dominant yarımkürənin
E) Gyrus supramarginalis- dominant yarımkürənin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 288


78) Kortikonuklear trakt daxili kapsulanın hansı nahiyyəsini təşkil edir?
A) Ön budunun arxa 1/3 hissəsini
B) Arxa budunun arxa 2/3 hissəsini
C) Arxa budunun ön 2/3 hissəsini
D) Dizini
E) Arxa budunun arxa 1/3 hissəsini

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 172


79) Qlossoparez kranial sinirlərin hansı cütünün zədələnməsi nəticəsində
yaranır?
A) 12-ci
B) 7-ci
C) 5-ci
D) 10-cu
E) 9-cu
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109


80) Midriaz hansı sinirin zədələnməsi nəticəsində yarana bilər?
A) Gözün hərəki sinirin
B) Blokabənzər sinirin
C) Uzaqlaşdırıcı sinirin
D) Üz sinirinin
E) Yuxarı boyun simpatik düyünü liflərinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 129


81) Periferik hərəki neyronlar onurğa beyninin hansı buynuzlarında yerləşir?
A) Arxa
B) Ön
C) Yan
D) Arxa və yan
E) Ön və yan

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 70


82) Tractus corticospinalis lateralis ( çarpazlaşmış piramid traktlar) onurğa
beyninin hansı sütunlarında yerləşir?
A) Ön
B) Ön və yan
C) Yan və arxa
D) Arxa
E) Yan

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 75


83) Tractus corticospinalis anterior ( çarpazlaşmamış Türk piramid traktları)
onurğa beyninin hansı sütunlarında yerləşir?
A) Arxa və yan
B) Arxa
C) Ön və yan
D) Yan
E) Ön
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 75


84) Aşağıda sadalananlardan hansı simptom gözün hərəki sinirinin
zədələnməsi zamanı qeydə alınmır?
A) Ekzoftalm
B) Mioz
C) Xarici çəpgözlük
D) Ptoz
E) Akkomodasiyanın pozulması

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 12985) Kranial sinirlərinin 12-ci cütünün zədələnməsi nəticəsində hansı simptom
yaranır?
A) Disfoniya
B) Dizartriya
C) Prozopoparez
D) Disfagiya
E) Prozopalgiya

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109


86) Dizartriya kranial sinirlərinin hansı cütünün zədələnməsi nəticəsində
yarana bilər?
A) 9-cu
B) 12-ci
C) 7-ci
D) 5-ci
E) 10-cu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109


87) Afoniya kranial sinirlərin hansı cütünün ikitərəfli zədələnməsi nəticəsində
yarana bilər?
A) 9-cu
B) 7-ci
C) 12-ci
D) 5-ci
E) 10-cu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр.113

88) Gözün daxili əzələləri ( m. sphincter pupillae et m. ciliaris) hansı sinir
tərəfindən innervasiya olunur?
A) Yuxarı boyun simpatik düyününün lifləri
B) Uzaqlaşdırıcı sinir
C) Gözün hərəki siniri
D) Blokabənzər sinir
E) Üz siniri

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 128


89) Piramid yolu (tractus corticospinalis lateralis) neçə neyrondan ibarətdir?
A) 7
B) 4
C) 5
D) 3
E) 1

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 23


90) Daxili kapsulanın ( capsula interna) dizi hansı yollardan təşkil olunub?
A) Tractus frontopontinus
B) Tractus corticonuclearis
C) Tractus corticospinalis anterior
D) Tractus thalamocorticalis
E) Tractus corticospinalis lateralis

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 172


91) Hissi neyronlar onurğa beyninin hansı buynuzlarında yerləşir?
A) Arxa və yan
B) Ön
C) Arxa
D) Ön və yan
E) Yan

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 70


92) Bəbəyi genişləndirən əzələ (m.dilatator pupillae) nə ilə innervasiya
olunur?
A) Uzaqlaşdırıcı sinirlə
B) Gözün hərəki siniri ilə
C) Yuxarı boyun simpatik düyününün lifləri ilə
D) Blokabənzər sinirlə
E) Üz siniri ilə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 73


93) Taktil hissiyyatın aparıcı yolları onurğa beyninin hansı sütunlarında
yerləşir?
A) Ancaq yan
B) Ancaq arxa
C) Ön və yan
D) Ancaq ön
E) Yan və arxa

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 40

94) “Hipogeyziya” nədir?
A) Görmənin zəifləməsi
B) Müvazinətsizlik
C) Eşitmənin zəifləməsi
D) Dadbilmə hissiyyatının zəifləməsi
E) Qoxubilmənin zəifləməsi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 172


95) Dilin arxa 1/3 hissəsindən dadbilmə hissiyyatı hansı sinirlə təmin edilir?
A) Dilaltı sinirlə
B) Dil-udlaq siniri ilə
C) Üçlü sinirlə
D) Azan sinirlə
E) Üz siniri ilə

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 172


96) Aşağıda sadalanan kranial sinirlərdən hansının nüvəsi beyin qabığı ilə
yalnız birtərəfli olaraq əlaqəlidir?
A) Üçlü
B) Əlavə
C) Azan
D) Dil-udlaq
E) Dilaltı

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 78


97) Aşağıda sadalananlardan hansı patolojı refleks yuxarı ətraflarda piramid
çatışmazlığının əlamətidir?
A) Şeffer refleksi
B) Oppenheym refleksi
C) Yuxarı Hordon refleksi (рефлекс Гордона)
D) Yuxarı Rossolimo refleksi
E) Babinski refleksi

Ədəbiyyat: Sinir sistemi xəstəlikləri / Şirəliyeva R.K. - Bakı: Mütərcim, 2003, səh.
91


98) Aşağıda sadalananlardan nə daxili kapsulun birtərəfli zədələnməsi
nəticəsində meydana çıxır?
A) Monoparez
B) Yuxarı paraparez
C) Aşağı paraparez
D) Tetraparez
E) Hemiparez

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 172
99) Onurğa beyninin ön buynuzlarının zədələnməsi nəticəsində aşağıda
sadalananlardan nə meydana çıxır?
A) Hiperrefleksiya
B) Patoloji reflekslər
C) Hissi pozulmalar
D) Fibrillyar səyrimələr
E) Spastik əzələ hipertonusu

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 95


100) Onurğa beyninin köndələn yarısının zədələnməsi sindromu necə adlanır?
A) Fleksiq sindromu
B) Şmidt sindromu
C) Broun-Sekar sindromu
D) Avellis sindromu
E) Cekson sindromu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 77


101) Üz sinirinin zədələnməsi nəticəsində aşağıda sadalananlardan hansı
əlamət meydana çıxmır?
A) Bell simptomu
B) Ptoz
C) Prozopoparez
D) Laqoftalm
E) Qaşüstü refleksin enməsi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 206


102) Aşağıda sadalananlardan hansı Veber alternik sindromunun əlaməti
deyil?
A) Heterolateral mimiki əzələlərinin mərkəzi tipli iflici
B) Heterolateral tərəfdə Babinski patoloji refleksinin qeydə alınması
C) Heterolateral hemiplegiya
D) Homolateral midriaz
E) Homolateral laqoftalm

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 153
103) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi zamanı əkstərəfli
hemiplegiya, hemianesteziya və hemianopsiya meydana çıxır?
A) Görmə qabarının
B) Mahmız yarığının
C) Daxili kapsulun
D) Varoli körpüsünün
E) Arxa mərkəzi qırışın

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 172

104) Onurğa beyninin arxa buynuzlarının zədələnməsi nəticəsində aşağıda
sadalananlardan hansı meydana çıxır?
A) Seqmentar (dissosiasiyalanmış) tipli hissiyyatın pozulması
B) Naqil tipli hissiyyatın pozulması
C) Vegetativ-trofik pozulmalar
D) Kökcük tipli hissiyyatın pozulması
E) Əzələ gücünün azalması

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 55


105) Aşağıda sadalananlardan hansı ekstroseptiv hissiyyata aiddir?
A) Təzyiq hissiyyatı
B) Əzələ-oynaq hissiyyatı
C) Vibrasiya hissiyyatı
D) Çəki hissiyyatı
E) Taktil hissiyyat

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 48


106) Dərin hissiyyatın aparıcı yolunun 2-ci neyronu harada yerləşir?
A) Varoli körpüsünün nüvələrində
B) Uzunsov beynin nüvələrində
C) Görmə qabarında
D) Onurğa beyninin arxa buynuzlarında
E) Onurğa beyninin ön buynuzlarında

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 41
107) Aşağıda sadalananlardan hansı proprioseptiv (dərin) hissiyyata aid
deyil?
A) Temperatur hissiyyatı
B) Təzyiq hissiyyatı
C) Əzələ-oynaq hissiyyatı
D) Çəki hissiyyatı
E) Vibrasiya hissiyyatı

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 48


108) Səthi hissiyyatın aparıcı yolunun 2-ci neyronu harada yerləşir?
A) Onurğa beyninin arxa buynuzlarında
B) Uzunsov beynin nüvələrində
C) Görmə qabarında
D) Varoli körpüsünün nüvələrində
E) Onurğa beyninin ön buynuzlarında

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 45


109) Səthi hissiyatın aparıcı yolunun 1-ci neyronunun cismi harada yerləşir?
A) Fəqərəarası spinal düyündə
B) Onurğa beyninin arxa buynuzlarında
C) Epidermisdə
D) Onurğa beyninin ön buynuzlarında
E) Onurğa beyninin yan buynuzlarında

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 45


110) Aşağıda sadalananlardan hansı beyin qabığında eşitmənin proyeksion
sahəsidir?
A) Hippokamp qırışı
B) Arxa mərkəzi qırış
C) Heşli qırışları da daxil olmaqla yuxarı gicgah qırışı
D) Mahmız yarığı
E) Ön mərkəzi qırış
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 185


111) Aşağıda sadalanan hissiyat növlərindən hansının qabıq proyeksion
mərkəzi gicgah payının Heşl qırışlarında yerləşir?
A) Qoxubilmə qabiliyyətinin
B) Dadbilmə qabiliyyətinin
C) Görmənin
D) Kinestetik hissiyat
E) Eşitmənin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 185


112) Subdominant yarımkürənin təpə payı qabığının zədələnməsi zamanı
aşağıda sadalananlardan nə meydana çıxır?
A) Anozoqnoziya
B) Motor afaziya
C) Sensor afaziya
D) Aleksiya
E) Aqrafiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 190


113) Aşağıda sadalananlardan hansı beyinciyin zədələnmə əlaməti deyil?
A) Dismetriya
B) Parez
C) İntension əsmə
D) Meqaloqrafiya
E) Nistaqm

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 159


114) Aşağıda sadalananlardan hansı beyinciyin zədələnmə əlamətidir?
A) Əzələ hipotoniyası
B) Əzələ atrofiyası
C) Parez
D) Hiperrefleksiya
E) Patoloji reflekslər

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 160


115) Aşağıda sadalananlardan hansı beyinciyin zədələnmə əlaməti deyil?
A) Əzələ hipotoniyası
B) Adiadoxokinez
C) Asinergiya
D) Bradikineziya
E) Ataksiya

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 102


116) Səthi hissiyyatın naqil tipli pozulması onurğa beyninin hansı
nahiyyəsinin zədələnməsi zamanı meydana çıxır?
A) Yan sütununun
B) Ön sütununun
C) Arxa buynuzunun
D) Ön buynuzunun
E) Arxa sütununun

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 65


117) Onurğa beyninin arxa sütununda hansı aparıcı yollar yerləşir?
A) Səthi hissiyyatın yolu
B) Çarpazlaşmış (lateral) piramid yol
C) Dərin hissiyyatın yolları- nazik Qoll və pazabənzər Burdax dəstələri
D) Retikulospinal yol
E) Fleksiq və Hovers spinoserebellyar yollar

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 75

118) Dərin hissiyyatın aparıcı yolları onurğa beyninin hansı sütunlarında
yerləşir?
A) Ön və yan
B) Yalnız arxa
C) Yalnız ön
D) Yan və arxa
E) Yalnız yan

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. -
16-е изд. - М., 2009, стр. 77


119) Aşağıda sadalananlardan hansı kəllə-beyin sinirlərinin 1-ci cütüdür?
A) Gözün hərəki siniri
B) Görmə siniri
C) Dəhliz-eşitmə siniri
D) Azan sinir
E) Qoxu siniri

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 139


120) Onurğa beyninin arxa sütunlarının zədələnməsi üçün aşağıda
sadalananlardan hansı simptomun meydana çıxması səciyyəvidir?
A) Bexterev simptomunun
B) Lermitt simptomunun
C) Babinski simptomunun
D) Kerniq
E) Hovers simptomunun

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 135


121) Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?
A) Onurğabeyni mayesi (likvor) beyin mədəciklərində, habelə baş beyni və
onurğa beynini əhatə edən subaraxnoidal boşluqda yerləşir
B) Likvor Majandi və Luşka dəlikləri vasitəsi ilə 4-cü mədəcikdən subaraxnoidal
boşluğa daxil olur
C) Likvor mədəcikarası Monro dəlikləri vasitəsi ilə yan mədəciklərdən üçüncü
mədəciyə daxil olur
D) Onurğabeyni mayesi (likvor) yalnız onurğa beynini əhatə edən subaraxnoidal
boşluqda yerləşir, baş beyni əhatə edən subaraxnoidal boşluqda likvor yoxdur
E) Onurğabeyni mayesi (likvor) baş beyin mədəciklərinin damar kələfləri ilə əmələ
gətirilir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 234
122) Aşağıda sadalananlardan hansı doğrudur?
A) Normada likvor dördüncü mədəcikdən Silvi beyin sukəməri vasitəsi ilə yan
mədəciklərə daxil olur
B) Likvor Majandi və Luşka dəlikləri vasitəsi ilə dördüncü mədəcikdən
subaraxnoidal boşluğa daxil olur
C) Likvor mədəcikarası Monro dəlikləri vasitəsi ilə yan mədəciklərdən dördüncü
mədəciyə daxil olur
D) Likvor Majandi və Luşka dəlikləri vasitəsi ilə yan mədəciklərdən dördüncü
mədəciyə daxil olur
E) Yan mədəciklər bir-birilə Silvi beyin sukəməri vasitəsi ilə əlaqələnir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 235

123) Baş beyin və onurğa beyni neçə beyin qişası ilə örtülmüşdür?
A) 2
B) 6
C) 3
D) 1
E) 5

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 234

124) Aşağıda sadalananlardan hansı ara beyinə aiddir?
A) 1-ci mədəcik
B) 4-cü mədəcik
C) 2-ci mədəcik
D) 3-cü mədəcik
E) Silvi beyin sukəməri

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 214


125) Aşağıda sadalananlardan hansı ara beyinə aid deyil?
A) Görmə qabarı
B) Silvi beyin sukəməri
C) Hipofiz
D) Hipotalamus
E) Epifiz

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 201
126) Aşağıda sadalananlardan hansı orta beynə aiddir?
A) 4-cü mədəcik
B) Silvi beyin sukəməri
C) Yan mədəciklər
D) Epifiz
E) 3-cü mədəcik

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 201


127) Aşağıda sadalananlardan hansı zədələnərkən kəskin
ikigörmə(diplopiya)yaranır?
A) Silliar şaxələr
B) Gözün hərəki siniri
C) Myuller lifləri
D) Blokabənzər sinir
E) Uzaqlaşdırıcı sinir

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.237


128) Gözün hərəki sinirinin sıxılmasının ilk simptomları özünü nə ilə biruzə
verir?
A) Baxışı yuxarı yönəldərkən diplopiyanın yaranması ilə
B) Baxışı aşağı yönəldərkən diplopiyanın yaranması ilə
C) Bəbəyin daralması ilə
D) Daxili çəpgözlük ilə
E) Xarici çəpgözlük ilə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.239


129) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında kəskin ikitərəfli oftalmoplegiya
müşahidə olunmur?
A) Ağır miasteniya zamanı
B) Sadalananlardan heç biri
C) Vernike xəstəliyi zamanı
D) Vərəmli meningit zamanı
E) Arxa birləşdirici arteriyanın anevrizması zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.239
130) Medial boylama dəstənin sindromu nəyə işarə edir?
A) Əsas arteriyanın anevrizmasına
B) Beyin kötüyünün qliomasına
C) Orta beynin və ya körpünün zədələnməsinə
D) Dağınıq skleroza
E) Şəkərli diabetə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.239


131) Aşağıda sadalanan alternik sindromlardan hansı orta beynin
zədələnməsi nəticəsində meydana çıxır?
A) Veber sindromu
B) Avellis sindromu
C) Şmidt sindromu
D) Miyyar-Qübler sindromu
E) Cekson sindromu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр.153


132) Aşağıda sadalanan alternik sindromlardan hansı uzunsov beynin
zədələnməsi nəticəsində meydana çıxır?
A) Benedikt sindromu
B) Fovill sindromu
C) Cekson sindromu
D) Miyyar-Qübler sindromu
E) Veber sindromu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 152


133) Aşağıda sadalanan alternik sindromlardan hansı Varoli körpüsünün
zədələnməsi nəticəsində meydana çıxır?
A) Vallenberq-Zaxarçenko sindromu
B) Şmidt sindromu
C) Miyyar-Qübler sindromu
D) Veber sindromu
E) Cekson sindromu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 152
134) Veber alternik sindromu baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi
nəticəsində meydana çıxır?
A) Orta beynin
B) Beyinciyin
C) Varoli körpüsünün
D) Uzunsov beynin
E) Talamusun

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 153


135) Miyyar-Qübler alternik sindromu baş beynin hansı nahiyyəsinin
zədələnməsi nəticəsində meydana çıxır?
A) Varoli körpüsünün
B) Talamusun
C) Uzunsov beynin
D) Orta beynin
E) Beyinciyin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 117


136) Aşağıda sadalananlardan hansı kəllə-beyin sinirlərinin 2-ci cütüdür?
A) Blokabənzər sinir
B) Görmə siniri
C) Qoxu siniri
D) Üçlü sinir
E) Gözün hərəki siniri

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 134


137) Aşağıda sadalanan kəllə-beyin sinirləri cütlüklərindən hansının
tərkibində ağrı, temperatur və taktil hissiyyatın impulslarını daşıyan liflər
yoxdur?
A) 3-cü
B) Sadalanan cütlüklərdən heç birinin
C) 5-ci
D) 10-cu
E) 9-cu
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 205


138) Aşağıda sadalanan hansı alternik sindrom zamanı qırmızı nüvənin
zədələnməsi ilə əlaqədar ocaqdan əks olan ətraflarda intension tremor qeydə
alınır?
A) Fovill sindromu
B) Benedikt sindromu
C) Cekson sindromu
D) Veber sindromu
E) Avellis sindromu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 109


139) Adiadoxokinez nədir?
A) Göz almalarının konvergensiyasının pozulması
B) Hərəkət dəyişməsinin pozulması
C) Tremorun mövcudluğu
D) Barmaqlarda ardıcıl hərəkətin pozulması
E) Yerişin pozulması

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.13


140) Hansı kəllə sinirinin zədələnməsi nəticəsində həmin tərəfdə qulaqda
hiperakuziya yaranır?
A) IX
B) VII
C) III
D) V
E) X

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.13


141) Hansı kəllə sinirinin zədələnməsi nəticəsində dil əzələlərinin bir tərəfində
atrofiya və həmin dil əzələlərində qeyri - iradi dartılmalar yaranır?
A) X
B) XII
C) V
D) VII
E) IX

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.14


142) Xəstədə ideomotor apraksiya varsa o nəyi bacarmır?
A) Sadə sxem çəkməyi
B) Sərbəst danışmağı
C) Barmaqlarını saymağı
D) Sadə əmri yerinə yetirməyi
E) Göstərilən hərəkəti təkrarlamağı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.14


143) VII sinirinin nevropatiyası olan xəstədə, sol gözünü yummaq istədiyi
zaman dodağın sol bucağında qeyri-iradi olaraq dartılmalar əmələ
gəlir.Nədən şübhələnmək olar?
A) Adət etmiş spazmdan
B) Koordinasiyanın itməsi ilə beyincik pozulmalarından
C) Üz sinirinin patolojı reqenerasiyasından
D) Fokal qıcolmalardan
E) Üçlü sinirin nevralgiyasından

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.15


144) Qocalıqda ağır eşitmənin səbəbi nədir?
A) Eşitmə sinirinin deqenerasiyası
B) Orta qulaqda qranulyasion parça
C) Üzəngi əzələlərinin zəifliyi
D) Təbil pərdəsini(zarını) gərginləşdirən əzələlərinin zəifliyi
E) Eşitmə sümüklərinin bağlarının əhəngləşməsi

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.255


145) Onurğa beyin siniri neçə şaxəyə bölünür?
A) 4
B) 1
C) 3
D) 2
E) 5
Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979.стр. 28


146) Beyincik neçə nüvədən ibarətdir?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 1
E) 5

Ədəbiyyat: Топический диагноз в
неврологии.Анатомия,физиология,клиника.Петер Дуус.Под научной
редаксией проф.Леонида Лихтермана.1997.стр. 183


147) Retikulyar formasiyanın nüvələri harada yerləşir?
A) Beyin kötüyündə
B) Beyincikdə
C) Periferik sinirlərdə
D) Onurğa beynində
E) Beyin yarımkürələrində

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979.стр. 154


148) Aşağıda sadalananlardan hansı ara beyinə aid deyil?
A) Hipotalamus
B) Talamus
C) Dördtəpələr
D) Metatalamus
E) Epitalamus

Ədəbiyyat: Топический диагноз в
неврологии.Анатомия,физиология,клиника.Петер Дуус.Под научной
редаксией проф.Леонида Лихтермана.1997.стр. 200


149) Aşağıda sadalanan ataksiyalardan hansı mövcud deyil?
A) Beyincik ataksiyası
B) Ənsə ataksiyası
C) Alın ataksiyası
D) Sensetiv ataksiya
E) Vestibulyar ataksiya
Ədəbiyyat: Неврология.справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2002год,стр. 222


150) Hiperkinez nədir?
A) Hissi pozulmadır
B) Məcburi hərəkətdir
C) Görmə sahənin pozulmasıdır
D) Yaddaşın pozulmasıdır
E) Qabıq pozulmalarıdır

Ədəbiyyat: Неврология.справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2002год,стр. 126


151) Aşağıda sadalanan aqnoziyalardan hansı mövcud deyil?
A) Eşitmə
B) Vestibulyar
C) Autotopaqnoziya
D) Taktil
E) Görmə

Ədəbiyyat: Неврология.справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2002год,стр. 49


152) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı dartılma simptomuna aid deyil?
A) Laseq
B) Matskeviç
C) Klod
D) Neri
E) Vasserman

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных
болезней.Г.А.Акимова.1997.стр. 9


153) Beyinciyin qabığı neçə qatdan ibarətdir?
A) 5
B) 2
C) 3
D) 6
E) 7
Ədəbiyyat: Топический диагноз в
неврологии.Анатомия,физиология,клиника.Петер Дуус.Под научной
редаксией проф.Леонида Лихтермана.1997.стр. 182


154) Aşağıda sadalananlardan hansı ekstrapiramid hiperkinezə aiddir?
A) Akatiziya
B) Miokloniya
C) Tremor
D) Sadalananlardan hamısı
E) Atetoz

Ədəbiyyat: Неврология.справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2002год,стр. 126


155) Anozoqnoziya nə deməkdir?
A) Nitqin pozulmağıdır
B) İybilmə hissinin pozulmağıdır
C) Xəstə olmağını dərk etməməkdir
D) Bədən hissələrini tanımamaqdır
E) Görmə sahələrinin pozulmağıdır

Ədəbiyyat: Неврология.справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2002год,стр. 50


156) Soyuq və isti hissini qeyri adi-ağrılı kimi hiss etmək necə adlanır?
A) Paresteziya
B) Disesteziya
C) Sinesteziya
D) Termalgiya
E) Alloxeyriya

Ədəbiyyat: Нервные болезни.Основы топической
диагностики.Н.С.Мисюк,А.М.Гурленя.том 1,1984,стр.25


157) Udlaq refleksinin reflektor qövsü aşağıda sadalanan səviyyələrin
hansında bitir?
A) Uzunsov beynin
B) Daxili kapsulanın
C) Orta beynin
D) Varol körpüsünün
E) Ara beynin
Ədəbiyyat: Нервные болезни.Основы топической
диагностики.Н.С.Мисюк,А.М.Гурленя.том 1,1984,стр.25


158) Kimdə qarın refleksləri alınmır?
A) Çox doğan qadınlarda
B) Sadalananların hamısında
C) Qocalarda
D) Dağınıq sklerozu olan xəstələrdə
E) Lırt və ya piyli qarın olan insanlarda

Ədəbiyyat: Нервные болезни.Основы топической
диагностики.Н.С.Мисюк,А.М.Гурленя.том 1,1984,стр.36


159) Aşağıda sadalananlardan hansı ilə sidiyin qabıq mərkəzinin ikitərəfli
zədələnməsi müşahidə edilir?
A) Paradoksal sidiyin saxlaya bilməməsi
B) Həqiqi sidiyin saxlaya bilməməsi
C) Sidik kisəsinin vaxt aşırı qeyriiradi boşalması
D) Sidiyin ləngiməsi
E) Sidiyə getmək istəyin tezləşməsi

Ədəbiyyat: Нервные болезни.Основы топической диагностики.Н.С.
Мисюк,А.М.Гурленя, 7.том 1,1984,стр.177


160) Aşağıda sadalananlardan hansı ön onurğa beyin sindromuna xas deyil?
A) Veqetativ pozulmalar
B) Sadalananlardan heç biri
C) Dərin hissiyatın pozulması
D) Səthi hissiyatın pozulması
E) Hərəki pozulmalar

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 287


161) Aşağıda sadalananlardan hansı (hansılar) fizioloji miokloniyaya xasdır?
A) sadalanan hamısı doğrudur
B) bütün bədənin dartılmaları
C) yuxuya gedərkən ancaq ayaqların dartılmaları
D) hıçqırma
E) qorxu reaksiyası
Ədəbiyyat:
Неврология.спрвоч.практич.врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001.стр. 141


162) Aşağıda sadalanan baş beyin nahiyyələrindən hansı yuxu və oyaqlıq
dövrünü tənzim edir?
A) Talamus
B) Hipotalamus
C) Retikulyar formasiya
D) Qabıq və qabıqaltı törəmələr
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Регуляция сна.Н.А.Власов, А.М.Вейн,
Ю.А.Александровский.1983.стр. 13


163) Aşağıda sadlananlardan hansı Natam Avelis sindromuna xasdır?
A) Qırtlağın bir tərəfli parezi və yanağın keyləşməsi
B) Ətraflarda çarpazlaşan hipesteziya
C) Sadalananların hamısı
D) Disfoniya
E) Yumşaq damağın parezi və hıçqırıq

Ədəbiyyat: Вертебро-базиллярные инсульты.И.П.Антонов, Л.С.Гиткина, 1977.
стр. 47


164) Aşağıda sadalananlardan hansı Notnaqel simptomokompleksinə xasdır?
A) Xoreya formalı hiperkinezlərin mövcudluğu
B) Sadalananların hamısı
C) Beyincik ataksiyasının mövcudluğu
D) Eşitmə pozğunluğun mövcudluğu
E) Gözün hərəki pozulmalarının mövcudluğu

Ədəbiyyat: Вертебро-базиллярные инсульты.И.П.Антонов, Л.С.Гиткина, 1977
стр. 72


165) Aşağıda sadalanan nahiyyələrdən hansı zədələnərkən Notnaqel
simptomokompleksi qeydə alınır?
A) Beyin qabığı
B) Orta beyin
C) Varol körpüsü
D) Sadalananlardan hamısı
E) Uzunsov beyin

Ədəbiyyat: Вертебро-базиллярные инсульты.И.П.Антонов, Л.С.Гиткина, 1977
стр. 72


166) Aşağıda sadalananlardan hansı əsas arteriyanın okklüziyası üçün xasdır?
A) Akinetik mutizm
B) Piramid pozulmaları
C) Hipertermiya
D) Huşun pozulması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Вертебро-базиллярные инсульты.И.П.Антонов, Л.С.Гиткина, 1977
стр. 107


167) Aşağıda sadalanan kəllə sinirlərindən hansı zədələnərkən “timsah göz
yaşı” sindromu yaranır?
A) Qoxu sinirinin nevropatiyasında
B) Üz sinirinin nevropatiyasında
C) Üçlü sinirin nevropatiyasında
D) Görmə sinirinin nevropatiyasında
E) Gözün hərəki sinirinin nevropatiyasında

Ədəbiyyat: Редкие синдромы и заболевания нервной системы.Б.Йорданов,
Я.Янков, 1981.стр. 17


168) Mağaralı boşluğda yerləşən daxili yuxu arteriyasının anevrizmasına nə
xasdır?
A) Blokabənzər sinirin zədələnməsi
B) Üçlü sinirin zədələnməsi
C) Uzaqlaşdırıcı sinirin zədələnməsi
D) Gözün hərəki sinirinin zədələnməsi
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Редкие синдромы и заболевания нервной системы.Б.Йорданов,
Я.Янков, 1981.стр. 20


169) Qlossodiniya nə deməkdir?
A) Dil əzələlərinin tam iflici
B) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
C) Dilin şişməsi
D) Dildə küt və ya yandırıcı ağrı
E) Dilin atrofiyası

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер.Хейнрих Маттле.под редакцией
О.С.Левина.2007.стр. 779


170) Aşağıda sadalananlardan hansı iflicin (əzələ gücünün itməsinin)
yaranmasının səbəbi ola bilər?
A) Yalnız periferik hərəki neyronun zədələnməsi
B) Hamısı
C) Yalnız sinir-əzələ sinapsının presinaptik membranın zədələnməsi
D) Yalnız sinir-əzələ sinapsının postsinaptik membranın zədələnməsi
E) Yalnız mərkəzi hərəki neyronun zədələnməsi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 68


171) Dominant yarımkürənin küncvari qırış (gyrus angularis; угловая
извилина) zədələnməsi nəticəsində aşağıda sadalananlardan nə meydana
çıxır?
A) Sensor afaziya
B) Aleksiya
C) Anozoqnoziya
D) Motor afaziya
E) Aqrafiya

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы /
A.B.Триумфов.-16-е изд.-М.,2009,стр.197

172) Aşağıda sadalananlardan hansı ekstrapiramid hiperkinezə aid deyil?
A) Tremor
B) Distoniya
C) Neyromiotoniya
D) Miokloniya
E) Atetoz

Ədəbiyyat: Неврология.справоч.практич.врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.
2002 стр.126

173) Aşağıda sadalananlardan hansı sadə motor tikə aiddir?
A) Toxunma (əl vurma)
B) Exolaliya (özgə sözləri təkrarlamaq)
C) Palilaliya ( öz sözlərini təkrarlamaq)
D) Exopraksiya (jestlərin təkrarlanması)
E) Göz qırpma

Ədəbiyyat: Неврология.справоч.практич.врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.
2002 стр.138

174) Anozoqnoziya baş beyin qabığının hansı nahiyyəsinin zədələnməsi
nəticəsində meydana çıxır?
A) Dominant yarımkürənin alın payının
B) Dominant yarımkürənin ənsə payının
C) Dominant yarımkürənin təpə payının
D) Dominant yarımkürənin gicgah payının
E) Subdominant yarımkürənin təpə payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы /
A.B.Триумфов.-16-е изд.-М.,2009,стр.196

175) At quyruğunun (cauda equina) zədələnməsi hansı simptomlarla müşayət
olunur?
A) Aşağı ətrafların spastik iflici və hissiyyatın pozulması
B) Hərəki pozulmalar olmadan aşağı ətraflarda və anogenital zonada hissi
pozulmalar
C) Aşağı ətrafların periferik iflici və hissiyyatın pozulması
D) Aşağı ətrafların spastik iflici və aşağı ətraflarda kökcük ağrıları
E) Hissi pozulmalar olmadan aşağı ətrafların periferik iflici

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 78


Nevrologiyada müayinə üsulları


176) Aşağıda sadalanan reflekslərdən hansı bükücü patolojı pəncə
reflekslərinə aiddir?
A) Rossolimo refleksi
B) Oppenheym refleksi
C) Pussep refleksi
D) Babinski refleksi
E) Hordon refleksi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 84
177) Aşağıda sadalanan reflekslərdən hansı oral avtomatizm reflekslərinə
aiddir?
A) Okulosefalik refleks
B) Çənə refleksi
C) Udlaq refleksi
D) Qaşüstü refleks
E) Xortum refleksi

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 18


178) Aşağıda sadalanan reflekslərdən hansı açıcı patolojı pəncə reflelekslərinə
aiddir?
A) Bexterev-Mendel refleksi
B) Hordon refleksi
C) Bexterev-Mari-Fua refleksi
D) Jukovski-Kornilov refleksi
E) Rossolimo refleksi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 84


179) Aşağıda sadalanan metodlardan hansı arxa kəllə çuxurunda yerləşən
beyin şişinin aşkara çıxarılması üçün daha çox məlumatvericidir?
A) Kompyuter tomoqrafiyası
B) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası
C) Kontrastlı kompyuter tomoqrafiyası
D) Exo-EQ
E) EEQ

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 42


180) Aşağıda sadalananlardan hansı meningitin diaqnostikasında həlledici
əhəmiyyətə malikdir?
A) Likvorun müayinəsi
B) Anamnezdə soyuqdəymə amilinin mövcudluğu
C) Meningeal sindromun mövcudluğu
D) Anamnestik məlumat- bədən hərarətinin artması ilə xəstəliyin kəskin şəkildə
başlanması
E) Baş ağrının, qusmanın, psixomotor oyanmanın mövcudluğu
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 307


181) Aşağıda sadalananlardan hansı MRT keçirilməsi üçün əksgöstərişdir?
A) İmplantasiya edilmiş kardiostimulyatorun mövcudluğu
B) Hamiləlik
C) Açıq kəllə-beyin travması
D) Kəllədaxili hipertenziyanın mövcudluğu
E) Beyin şişinə qansızma

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 546


182) Həm uşaqlarda, həm də yaşlı pasientlərdə lyumbal punksiya onurğa
sütununun hansı səviyyəsində aparıla bilər?
A) D12-L1
B) L3-L4
C) L2-L3
D) S1-S2
E) L1-L2

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 237


183) Uzanılmış vəziyyətdə lyumbal punksiya zamanı likvorun normal təzyiqi
nəyə bərabərdir ?
A) 80-100 mm su st.
B) 200-280 mm su st.
C) 250-300 mm su st.
D) 10-80 mm su st.
E) 80-200 mm su st.

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 23


184) Aşağıda sadalananlardan hansı lümbal punksiya zamanı alınmış
likvorda zülalın normal miqdarının yuxarı həddidir?
A) 1,5 q/l
B) 0,45 q/l
C) 0,2 q/l
D) 0,1 q/l
E) 1 q/l

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 24


185) Aşağıda sadalananlardan hansı normoqlikemiya zamanı lümbal
punksiyadan alınmış likvorda qlükozanın normal miqdarının aşağı
həddididr?
(1 mq/dL = 1 mq %)
A) 10 mq/dL
B) 150 mq/dL
C) 40 mq/dL
D) 200 mq/dL
E) 100 mq/dL

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 307


186) Oftalmolojı Foster-Kennedi sindromu nədən ibarətdir?
A) Hər iki tərəfdə görmə siniri diskinin atrofiyasından
B) Hər iki tərəfdə gözdaxili təzyiqin artmasından
C) Patolojı ocaq tərəfdə görmə siniri diskinin durğunluğu, əks tərəfdə isə görmə
siniri diskinin birincili atrofiyasından
D) Hər iki tərəfdə görmə siniri diskinin durğunluğundan
E) Patolojı ocaq tərəfdə görmə siniri diskinin birincili atrofiyası, əks tərəfdə isə
görmə siniri diskinin durğunluğundan

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 441


187) Oftalmoskopiya zamanı aşağıda sadalananlardan hansı görmə siniri
diskinin fəsadlaşmamış durğunluğunun əlamətidir?
A) Görmə itiliyinin əhəmiyyətli dərəcədə enməsi
B) Göz dibində dəyişikliklərin olmaması
C) Görmə siniri diskinin avazıması
D) Hiperemiya, görmə siniri diskinin hüdudlarının qeyri-dəqiq olması
E) Görmə siniri diski arteriyalarının və venalarının daralması
Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 439


188) Aşağıda sadalananlardan hansı meningeal sindromun əlaməti deyil?
A) Brudzinski simptomu
B) Kerniq simptomu
C) Lermitt simptomu
D) Ənsə əzələlərinin rigidliyi
E) Bexterev almacıq sümüyü simptomu

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 170


189) Aşağıda sadalananlardan hansı meningeal sindromun əlamətidir?
A) Matskeviç simptomu
B) Laseq simptomu
C) Vasserman simptomu
D) Lermitt simptomu
E) Brudzinski simptomu

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 300


190) Spontan subaraxnoidal qansızma zamanı serebral angiospazmın aşkar
olunması və ona dinamik nəzarət məqsədilə aşağıda sadalanan müayinələrdən
hansı daha məqsədəuyğundur?
A) Transkranial doppleroqrafiya
B) KT-angioqrafiyası
C) MR-angioqrafiyası
D) Kranioserebral kompyuter tomoqrafiyası
E) Reoensefaloqrafiya

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 364


191) Hepatolentikulyar degenerasiya ( Vilson-Konovalov xəstəliyi) zamanı
qanın analizi nəyi aşkara çıxarır?
A) Seruloplazmin miqdarının artması ilə yanaşı ümumi mis miqdarının enməsini
B) Seruloplazmin miqdarının azalması ilə yanaşı ümumi mis miqdarının artmasını
C) Seruloplazmin miqdarının norma çərçivəsində olması ilə yanaşı ümumi mis
miqdarının artmasını
D) Həm seruloplazmin,həm ümumi mis miqdarının artmasını
E) Həm seruloplazmin, həm ümumi mis miqdarının azalmasını

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 342


192) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı üçün korneal Kayzer-Fleyşer
həlqəsi patoqnomonik əlamətdir?
A) Still-Riçardson-Olşevskinin supranuklear oftalmoplegiyası
B) Leber xəstəliyi
C) Olivopontoserebellyar degenerasiya
D) Hepatolentikulyar degenerasiya (Vilson-Konovalov xəstəliyi)
E) Hallervorden-Şpats xəstəliyi

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 448


193) Aşağıda sadalanan müayinə üsullarından hansı dağınıq sklerozun
diaqnostikası üçün daha çox məlumatvericidir?
A) Nativ KT
B) MRT
C) Stsintiqrafiya
D) Kontrastlı KT
E) Duplex sonoqrafiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 453


194) Aşağıda sadalananlardan beyin kötüyü şişinin aşkara çıxarılması üçün
daha çox məlumatverici müayinə üsulu hansıdır?
A) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası
B) Transkranial doppleroqrafiya
C) Exoensefaloqrafiya
D) Kompyuter tomoqrafiyası
E) Elektroensefaloqrafiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 42
195) Aşağıda sadalananlardan hansı kəskin kəllə-beyin travması zamanı ən
çox məlumatverici müayinə üsuludur ?
A) Elektroensefaloqrafiya
B) Doppleroqrafiya
C) Kəllənin rentgenoqrafiyası
D) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası
E) Kompyuter tomoqrafiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 723


196) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı meningeal sindroma daxil deyil?
A) Kerniq simptomu
B) Nistaqm
C) Baş ağrısı
D) Brudzinski simptomu
E) Fotofobiya

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 299


197) Aşağıda sadalanan baş beyin nahiyyələrindən hansı herpetik ensefalit
zamanı daha tez-tez zədələnir?
A) Beyincik
B) Gicgah payının medial hissəsi
C) Təpə payı
D) Beyin kötüyü
E) Ənsə payı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 359


198) Aşağıda sadalananlardan hansı Parkinson xəstəliyinin əlaməti deyil?
A) İntension tremor
B) Sakitlik tremoru
C) Axeyrokinez
D) Postural dayanıqsızlıq
E) Əzələ rigidliyi
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 83


199) Aşağıda sadalananlardan hansı Hentinqton xəstəliyi üçün səciyyəvidir?
A) Epileptik qıcolmalar və tədricən artan demensiya
B) Qara ciyərin zədələnməsi
C) Kayzer-Fleyşer korneal həlqəsinin mövcudluğu
D) Autosom-resessiv tipli irsiyyət
E) Xoreik diskineziyalar və tədricən artan demensiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 129


200) Aşağıda sadalananlardan hansı beyinciyin zədələnmə əlamətlərinə
aiddir?
A) Sakitlik tremoru
B) Bradikineziya
C) Əzələ hipertonusu
D) İntension tremor
E) Əzələ distoniyası

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 116


201) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün görmə sinirləri diskləri
ödeminin mövcudluğu səciyyəvi əlamətdir ?
A) Miqren
B) Parkinson xəstəliyi
C) Xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziya (pseudotumor cerebri)
D) Yan amiotrofik skleroz
E) Normotenziv hidrosefaliya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 133


202) Göz qapağının retraksiyası ( yuxarı göz qapağının patolojı olaraq azca
qaldırılmış vəziyyəti) hansı patologiya zamanı qeydə alına bilər?
A) Miasteniya
B) Horner sindromu
C) Parino sindromu
D) Uzaqlaşdırıcı sinirin zədələnməsi
E) Gözün hərəki sinirinin zədələnməsi

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 193


203) Aşağıda sadalanan testlərdən hansı komatoz xəstədə beyin kötüyünün
struktur patologiyasının olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədilə
aparılır?
A) Babinski refleksinin yoxlanılması
B) Rinne sınağı
C) Brudzinski simptomunun yoxlanılması
D) Xortum refleksinin yoxlanılması
E) Okulosefalik sınaq ( “kukla gözləri” sınağı)

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 481


204) Afferent bəbək defekti (“Markus-Qunn bəbəyi” )fenomeni nədən
ibarətdir və nəyin nəticəsində yaranır?
A) Zədələnmə tərəfində bəbəyin işığa qarşı düz reaksiyası onun müştərək
reaksiyasından zəifdir; fenomen ipsilateral gormə sinirinin zədələnməsilə
əlaqədardır
B) Zədələnmə tərəfində bəbəyin işığa qarşı müştərək reaksiyası onun düz
reaksiyasından zəifdir; fenomen ipsilateral gözün hərəki sinirinin zədələnməsilə
əlaqədardır
C) Zədələnmə tərəfində midriaz qeydə alınır; fenomen yuxarı boyun simpatik
düyünü liflərinin zədələnməsi ilə əlaqədardır
D) Zədələnmə tərəfində mioz qeydə alınır; fenomen yuxarı boyun simpatik
düyünün liflərinin zədələnməsi ilə əlaqədardır
E) Zədələnmə tərəfində bəbəyin isığa qarşı düz və müştərək reaksiyaları alınmır;
fenomen ipsilateral gözün hərəki sinirinin zədələnməsilə əlaqədardır

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 191


205) “Quru punksiya” termini nə vaxt qəbul olunmazdır?
A) Onurğa kanalının aşağı nahiyyəsində şişin mövcud olduğu halda
B) Texniki olaraq qeyri-düzgün punksiyanın nəticəsi kimi
C) Likvor təzyiqi yüksək olduğu halda
D) Sadalanan halların hamısında
E) Likvor təzyiqi aşağı olduğu halda

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 22


206) “Trizm” nədir?
A) Udlaq əzələlərinin tonik yığılması
B) Gözün hərəki əzələlərinin tonik yığılması
C) Sadalananlardan hamısı doğrudur
D) Mimiki əzələlərin tonik yığılması
E) Çeynəmə əzələlərinin tonik yığılması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 382


207) “Anosmiya” nədir?
A) Müvazinətsizlik
B) Görmə qabiliyyətinin itməsi
C) Qoxubilmə hissiyyatının itməsi
D) Eşitmə qabiliyyətinin itməsi
E) Dadbilmə hissiyyatının itməsi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 271


208) Lermitt simptomu nə ilə təzahür edir?
A) Başı qabağa əydikdə boynun keyiməsindən
B) Başı qabağa əydikdə başgicəllənmənin əmələ gəlməsindən
C) Başı qabağa əydikdə qulaqlarda küyün əmələ gəlməsindən
D) Başı qabağa əydikdə sifətin keyiməsindən
E) Başı qabağa əydikdə kürəkdən (onurğa sütünundan) və ətraflardan elektrik
cərəyanın keçdiyinin hiss olunmasından

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 305
209) Aşağıda sadalanan kranial sinirlərdən hansının zədələnmə əlamətləri
lümbal punksiyadan sonra daha tez-tez meydana çıxır?
A) Uzaqlaşdırıcı sinirin
B) Üçlü sinirin
C) Qoxu sinirinin
D) Əlavə sinirin
E) Dil-udlaq sinirinin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 376


210) Yuxunun və onun pozulmalarının obyektiv öyrənilməsi üçün aşağıda
sadalanan müayinə üsullarından hansı tətbiq olunur?
A) Polisomnoqrafiya
B) Doppleroqrafiya
C) Exoensefaloqrafiya
D) Reoensefaloqrafiya
E) Pozitron-emission tomoqrafiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 391


211) Polisomnoqrafiya müayinə üsulu nəyin tədqiqi üçün istifadə olunur?
A) Baş beynin anatomik anomaliyalarının
B) Yuxunun və onun pozulmalarının
C) Onurğa beyninin anatomik anomaliyalarının
D) Baş beynin damar anomaliyalarının
E) Sinir-əzələ keçiriciliyinin pozulmalarının

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 391


212) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı parkinsonizm sindromuna daxil
deyil?
A) Atetoz
B) Əzələ tonusunun plastik tipli artması
C) Hipomimiya
D) Bradikineziya
E) Sakitlik tremoru

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 169


213) Lermitt simptomunun meydana çıxması onurğa beyninin hansı
nahiyyəsinin zədələnməsi üçün səciyyəvidir?
A) Yan sütunların
B) Yan buynuzların
C) Ön sütunlarının
D) Ön buynuzların
E) Arxa sütunların

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 135


214) “Paresteziya” nədir?
A) Hissiyyatın azalması
B) Hissiyyatın itməsi
C) Xarici qıcıq olmadan özü-özünə (spontan) meydana çıxan qeyri-normal
hissiyyat (keyimə, gizilti hissiyyatı və s.)
D) Qıcığın təhrif olunmuş şəkildə qəbul edilməsi
E) Yandırıcı ağrılar

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 59


215) “Opsoklonus” nədir?
A) Yumşaq damaq miokloniyası
B) Pəncənin klonusu
C) Diz qapağının klonusu
D) Əlin klonusu
E) Göz almalarının hiperkinezi, hansı ki onların qeyri-iradi müştərək, cəld
müntəzəm olmayan hərəkətlərinindən ibarətdir

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн., 2001, стр. 77
216) Aşağıda sadalanan müayinə üsullarından hansı Kuhelberq-Velander
spinal amiotrofiyasının Düşenn miodistrofiyası ilə differensial diaqnostikası
məqsədi ilə tətbiq olunur?
A) Elektromioqrafiya
B) Ətrafların MRT-si
C) Ətrafların KT-si
D) Aşağı ətraf damarlarının doppleroqrafiyası
E) Qanda kreatinin miqdarının müəyyənləşdirilməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 590


217) Baş və onurğa beyninin rentqenoterapiyası zamanı hansı ağırlaşmalar
yarana bilər?
A) Hidrosefaliya
B) Ağ maddənin nekrozu
C) Astrositoma
D) Meninqioma
E) Ocaqlı qansızma

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.298


218) İlk dəfə dadbilməni müayinə edərkən hansı maddələrdən istifadə etmək
lazım deyil?
A) Şirin maddələrdən
B) Duzlu maddələrdən
C) Acı maddələrdən
D) Turşulu maddələrdən
E) Turş maddələrdən

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.261

219) Sarı ləkənin zədələnməsi nəticəsində görmənin itiliyi neçə faiz enir?
A) 75%
B) 40%
C) 20%
D) 95%
E) 10%

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.237
220) Aşağıda sadalanan tiklərdən hansı mürəkkəb tiklərə aiddir?
A) Gözlərin bərk yumulması
B) Astaca öskürmə
C) Başın dartılması
D) Koprolaliya
E) Çiyinlərin çəkilməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 149


221) Aşağıda sadalanan tiklərdən hansı mürəkkəb tiklərə aid deyil?
A) Palilaliya
B) Koprolaliya
C) Exolaliya
D) Exopraksiya
E) Başın dartılması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 148


222) Aşağıda sadalanan tiklərdən hansı mürəkkəb tiklərə aiddir?
A) Astaca öskürmə
B) Burnun çəkilməsi
C) Qarnın dartılması
D) Kopropraksiya
E) İslıq (fit) çalınması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр.

223) Aşağıda sadalanan tiklərdən hansı sadə tiklərə aid deyil?
A) Gözlərin bərk yumulması
B) Exolaliya
C) Çiyinlərin çəkilməsi
D) Astaca öskürmə
E) Başın dartılması (подергивание головой)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 149
224) “Koprolaliya” adlanan tik nə ilə təzahür edir?
A) Özgənin jestlərinin qeyri-iradi təkrarı ilə
B) Burnun çəkilməsi ilə
C) Ədəbsiz sözlərin qeyri-iradi deyilməsi ilə
D) Özgənin sözlərinin qeyri-iradi təkrarı ilə
E) Ədəbsiz jestlərin qeyri-iradi edilməsi ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 149


225) “Exolaliya” adlanan tik nə ilə təzahür edir?
A) Yad ağızdan eşidilən sözlərin nəzarət olunmayan avtomatik təkrarı ilə
B) Dil çıxarılması ilə
C) İslıq (fit) çalmaqla
D) Özgənin jestlərinin qeyri-iradi təkrarı ilə
E) Ədəbsiz sözlərin qeyri-iradi deyilməsi ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 149

226) “Exopraksiya” adlanan tik nə ilə təzahür edir?
A) Özgənin sözlərinin qeyri-iradi təkrarı ilə
B) Burnun çəkilməsi ilə
C) Ədəbsiz sözlərin qeyri-iradi deyilməsi ilə
D) Özgənin hərəkətlərinin qeyri-iradi təkrarı ilə
E) Gözlərin qeyri-iradi bərk yumulması ilə

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 251


227) “Kopropraksiya” adlanan tik nə ilə təzahür edir?
A) Özgənin jestlərinin qeyri-iradi təkrarı ilə
B) Gözlərin qeyri-iradi bərk yumulması ilə
C) Ədəbsiz sözlərin qeyri-iradi deyilməsi ilə
D) Özgənin sözlərinin qeyri-iradi təkrarı ilə
E) Ədəbsiz jestlərin qeyri-iradi edilməsi ilə

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 251
228) Alının ortasına səslənən kamertonu qoymaqla nə öyrənə bilərik?
A) Hansı qulaq geniş diapazonlu tezlikləri qəbul edə bilər
B) Hansı qulaqda keçiriçiliyin və ya neyrosensor eşitmənin enməsi qeydə alınır
C) Hansı qulaq aşağıda yerləşir
D) Hansı qulağın eşitmə borusunun uzunluğu ən böyükdür
E) Hansı qulağın xarici eşitmə keçidi daha genişdir

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.13


229) Hansı xəstəliyi pasientə demək nevroloq üçün çətin olur?
A) Dağınıq sklerozu
B) Yan amiotrofik sklerozu
C) Sadalanan xəstəliklərin hamısını
D) Baş beynin şişini
E) Epilepsiyanı

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А.Ролак.2008,перевод
О.С.Левина,стр.554


230) Beyin ödeminin hansı növləri mövcuddur?
A) Sitotoksik
B) Sadalananların hamısı doğrudur
C) Osmotik
D) İnterstisial
E) Vazoqen

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 129


231) “Qanlı tər” sindromu nə ilə xarakterizə olunur?
A) Burundan qanaxmaya meyillik ilə
B) Alında və göz qapağında qırmızı rəngdə tərin yaranmasıyla
C) Endokrin-veqetativ pozulmalarla
D) Sadalananlardan hamısıyla
E) Hipertermiya ilə

Ədəbiyyat: Редкие синдромы и заболевания нервной системы.Б.Йорданов,
Я.Янков, 1981.стр. 118
232) Pasient aşağıya baxan zaman ikigörmənin mövcudluğundan şikayət edir.
Yuxarıya, sağa və sola baxanda ikigörmə yoxdur. Göz almalarının
hərəkətləri: horizontal istiqamətlərdə tamdır, yuxarıya baxış zamanı
məhdudluq yoxdur, aşağıya baxış zamanı birtərəfli hərəkət məhdudluğu
qeydə alınır.Sadalanan əlamətlər hansı kranial sinirin zədələnməsi üçün
səciyyəvidir?
A) Göz sinirinin
B) Uzaqlaşdırıcı sinirin
C) Gözün hərəki sinirin
D) Üz sinirinin
E) Blokabənzər sinirin

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 46


233) “Akatiziya” nədir?
A) Patolojı yuxululuq
B) Aleksiya növü
C) Dözülməz daxili gərginlik hissini azaltmaq üçün qarşısıalınmaz hərəkət etmək
tələbatı ilə xarakterizə olunan hal
D) Postural müvazinətsizlik
E) Nitq pozulmalarının növü

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 143


234) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün kranial sinirlərin 8-ci
cütlüyünün zədələnməsi səciyyəvidir?
A) Yalnız körpü-beyincik bucağının meningioması
B) Yalnız 2-ci tip neyrofibromatoz
C) Sadalananların hamısı
D) Yalnız Ramsey-Xant sindromu (dizcik düyününün (ganglion geniculi)
qanqlioniti)
E) Yalnız gicgah sümüyü piramidasının sınığı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 544


235) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün oftalmoplegiyanın
təzahür etməsi səciyyəvi deyil?
A) Vernike ensefalopatiyası
B) Erkən (otiatrik) mərhələdə olan dəhliz-eşitmə sinirinin nevrinoması
C) Kavernoz sinusun trombozu
D) Fişer sindromu (Miller Fişer sindromu)
E) Yuxarı göz yarığı nahiyyəsində olan şiş

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 46
Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 / Под
редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е из

236) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün oftalmoplegiyanın
təzahür etməsi səciyyəvidir?
A) Yalnız yuxarı göz yarığı nahiyyəsində olan şiş
B) Yalnız Fişer sindromu (Miller Fişer sindromu)
C) Sadalananların hamısı
D) Yalnız Vernike ensefalopatiyası
E) Yalnız Tolosa-Xant sindromu (kavernoz sinus nahiyyəsində idiopatik
qranulematoz iltihab)

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 46


237) Yuxarı göz yarığı sindromu kranial sinirlərin hansı cütlüklərinin
zədələnmə əlamətlərindən ibarətdir?
A) Yalnız 3-cü, 4-cü, 6-cı
B) Yalnız 3-cü, 4-cü cütlüklərinin və 5-ci cütlüyünün 1-ci şaxəsinin
C) 2-ci, 5-ci
D) 5-ci, 7-ci
E) 3-cü, 4-cü, 6-cı cütlüklərinin və 5-ci cütlüyünün 1-ci şaxəsinin

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 46


238) Kavernoz sinusun bayır divarı sindromu kranial sinirlərin hansı
cütlüklərinin zədələnmə əlamətlərindən ibarətdir?
A) 3-cü, 4-cü, 6-cı cütlüklərinin və 5-ci cütlüyünün 1-ci şaxəsinin
B) Yalnız 3-cü, 4-cü, 6-cı
C) 2-ci, 5-ci
D) Yalnız 3-cü, 4-cü cütlüklərinin və 5-ci cütlüyünün 1-ci şaxəsinin
E) 5-ci, 7-ci

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 212


239) Kranial sinirlərin 3-cü, 4-cü, 6-cı cütlüklərinin və 5-ci cütlüyünün 1-ci
şaxəsinin eyni vaxtda zədələnməsi hansı sindromu təşkil edir?
A) Daxili qulaq dəliyi sindromunu
B) Vidaci dəlik sindromunu
C) Yuxarı göz yarığı sindromunu
D) Psevdobulbar sindromu
E) Körpü-beyincik bucağı sindromunu

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 46


240) Yuxarı göz yarığı sindromuna kranial sinirlərin hansı cütlüyünün
zədələnmə əlamətləri daxil deyil?
A) 4-cü
B) 5-ci cütlüyünün 1-ci şaxəsinin
C) 1-ci
D) 3-cü
E) 6-cı

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 46


241) “Həqiqi porensefaliya” nədir?
A) Baş beyində maye ilə dolu olan beyin mədəcikləri ilə ya da subaraxnoidal
boşluq ilə əlaqələnməyən bir və ya bir neçə boşluğun olması
B) Baş beyində maye ilə dolu olan beyin mədəcikləri ilə ya da subaraxnoidal
boşluq ilə əlaqələnən bir və ya bir neçə boşluğun olması
C) Baş beynin ölçülərinin normadan kiçik olması
D) Baş beyində maye ilə dolu olan beyin mədəcikləri ilə ya da subaraxnoidal
boşluq ilə əlaqələnməyən bir və ya bir neçə boşluğun olması
E) Baş beynin ölçülərinin normadan böyük olması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 15
242) “Titubasiya” nədir?
A) Başın, ətrafların proksimal nahiyyələrinin və gövdənin beyincik zədələnmələri
üçün səciyyəvi olan aşağı tezlikli postural tremoru
B) Tiklərin növlərindən biri
C) Demensiyanın növü
D) Afaziyanın növü
E) Epileptik tutmanın növü

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 109


243) “Tortikollis” nədir?
A) Başın qeyri-iradi geriyə qatlanılması
B) Başın qeyri-iradi irəli əyilməsi
C) Başın qeyri-iradi çiyinə doğru əyilməsi
D) Başın qeyri-iradi olaraq irəli-geri hərəkəti
E) Başın qeyri-iradi kənara dönməsi

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 99


244) Aşağıda sadalananlardan hansı huşun (şüurun) itməsi ilə müşayiət
olunmur?
A) Generalizə olunmuş epileptik tutma
B) Drop-həmlə
C) Kəllə-beyin travması- baş beynin əzilməsi
D) Baş beynin qlobal işemiyası
E) Bayılma

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 418


245) Aşağıda sadalananlardan hansı beyincik tremorunun növüdür?
A) Ballizm
B) Titubasiya
C) Akayriya
D) Tortikollis
E) Akatiziya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 109


246) Sağlam böyük yaşlı passiv-oyaq halda olan adamda EEQ-da baş beynin
ənsə-təpə nahiyyələrində dominant ritm hansıdır?
A) Delta-ritm
B) Alfa-ritm
C) Betta-ritm
D) Tetta-ritm
E) Tetta və delta dalğalar

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 486


247) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya bulbar sindromu ilə təzahür
olunur?
A) Hamısı
B) Yalnız Qiyyen-Barre sindromu
C) Yalnız botulizm
D) Yalnız miasteniya (myasthenia gravis)
E) Yalnız sirinqobulbiya

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 102


248) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya bulbar sindromu ilə təzahür
olunur?
A) Yalnız poliomielit
B) Hamısı
C) Yalnız kraniospinal şiş
D) Yalnız arxa aşağı beyincik arteriyası hövzəsində infarkt
E) Yalnız yan amiotrofik skleroz

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 102


249) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiyanın klinik şəklində bulbar
sindromu müşahidə olunmur?
A) Verdniq-Hoffmann bədxassəli spinal amiotrofiyası
B) Poliomielit
C) Botulizm
D) Giyyen-Barre sindromu
E) Landau-Kleffner sindromu (uşaq dövrünün qazanılmış afaziyası)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 228


250) İnternuklear oftalmoplegiya aşağıda sadalananlardan hansı patologiya
zamanı meydana çıxa bilir?
A) Miasteniya (myasthenia gravis)
B) Gözün hərəki sinirinin mononeyropatiyası
C) Dağınıq skleroz
D) Botulizm
E) Yuxarı göz yarığı nahiyyəsində şiş

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 449


251) Aşağıda sadalananlardan nə dəhliz-ibliz sinirinin vestibulyar hissəsinin
(pars vestibularis) zədələnməsi zamanı qeydə alınmır?
A) Nistaqm
B) İntension tremor
C) Vegetativ pozulmalar (qusma, tərləmə və s.)
D) Ataksiya
E) Başgicəllənmə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 106


252) Pasientin üzünün yarısında bədən hərarətinin artması fonunda yaranan
mimiki əzələlərin iflici qeydə alınır. Həmin tərəfdə xarici qulaq keçəcəyində,
qulaq seyvanında vezikulyoz səpgilər müşahidə olunur. Həmin tərəfdən
eşitmə qabiliyyətinin enməsi də vardır. Üzün hissi innervasiyasında pozulma
müşahidə olunmur. Piramid çatışmazlığının əlamətləri yoxdur. Ən çox güman
edilən diaqnoz nədir?
A) Tolosa-Xant sindromu
B) Körpü-beyincik bucağının şişi
C) Beyin kötüyü nahiyyəsində qan dövranının kəskin pozulması
D) Dizcik düyününün herpetik qanqlioniti (Ramsey-Xant sindromu)
E) Üz sinirinin idiopatik neyropatiyası (Bell iflici)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 539


253) Üzün bir yarısında mimiki əzələlərinin iflici aşağıda sadalananlardan
hansı patologiya zamanı yarana bilir?
A) Yalnız dizcik düyününün herpetik qanqlioniti
B) Sadalananların hamısı
C) Yalnız körpü-beyincik bucağının şişi
D) Yalnız sarkoidoz
E) Yalnız gicgah sümüyü piramidinin sınığı

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 59Nevrolojı xəstələrinin müalicə prinsipləri və üsulları


254) Aşağıda sadalanan antibiotiklərdən hansı hematoensefalik səddi keçmək
üçün daha çox qabiliyyətə malikdir?
A) Klaritromisin
B) Sefaleksin
C) Eritrоmisin
D) Seftriakson
E) Gentamisin

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.2. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 240


255) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı miasteniya zamanı sinir-əzələ
keçiriciliyini pisləşdirməklə pasientinin vəziyyətini ağırlaşdıra bilər?
A) Veroşpiron (spironolacton)
B) Vitamin B6
C) Diklofenak-natrium
D) Gentamisin
E) Vitamin C
Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 122


256) Aşağıda sadalanan dərmanlardan hansı herpetik ensefalitin etiolojı
müalicəsi üçün istifadə olunur?
A) Pefloksasin
B) Oksolin
C) Asiklovir
D) Deksametazon
E) Seftriakson

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 361


257) Aşağıda sadalanan hansı patologiya zamanı dofaminergik preparatların
tətbiqi effektivdir?
A) Hentinqton xoreyası
B) Turett sindromu
C) Revmatik xoreya
D) Essensial tremor
E) Parkinson xəstəliyi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 89


258) Aşağıda sadalanan antidepressantlardan hansı monoaminoksidazanın
(MAO) inhibitorlarına aiddir?
A) Fluoksetin
B) Sertralin
C) Amitriptilin
D) Paroksetin
E) Nialamid ( nuredal)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 94


259) Aşağıda sadalananlardan hansı “atipik” antipsixotik preparatlara (
neyroleptiklərə) aiddir?
A) Sulpirid
B) Haloperidol
C) Tioridazin
D) Aminazin
E) Xlorproteksen

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 211


260) Neyroleptiklərin antipsixotik təsiri hansı reseptorların blokadası ilə
bağlıdır?
A) Asetilxolin reseptorlarının
B) Serotonin reseptorlarının
C) Benzodiazepin reseptorlarının
D) NMDA-reseptorlarının
E) Dofamin reseptorlarının

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 210


261) Neyroleptiklərin ekstrapiramid hərəkət pozulmaları kimi əlavə təsiri nə
ilə törədilir?
A) NMDA-reseptorlarının blokadası ilə
B) Dofamin reseptorların blokadası ilə
C) Benzodiazepin reseptorlarının blokadası ilə
D) Asetilxolin reseptorlarının blokadası ilə
E) Serotonin reseptorlarının blokadası ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 152


262) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı antidepressantlar qrupuna aid
deyil?
A) Sertalin
B) Fluoksetin
C) Amitriptilin
D) Paroksetin
E) Klozapin

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 211
263) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı β-adrenoblokatorlar qrupuna
aid deyil?
A) Atenolol
B) Anaprilin
C) Nimodipin
D) Bisoprolol
E) Metoprolol

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 277


264) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı antiaqreqant xüsusiyyətlərə
malik deyil?
A) Simvastatin
B) Klopidoqrel
C) Dipiridamol
D) Asetilsalisil turşusu
E) Tiklopidin

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 449-450


265) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı hepatolentikulyar degenerasiya
( Vilson-Konovalov) xəstələyinin patogenetik müalicəsinin vasitəsidir?
A) Diazepam
B) Mis preparatları
C) Haloperidol
D) Sulpirid
E) D-penisillamin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 168


266) Aşağıda sadalananlardan hansı Parkinson xəstəliyinin müalicəsi üçün
istifadə edilmir?
A) Mərkəzi xolinolitik təsirə malik olan preparatlar
B) Dofamin reseptorlarının aqonistləri
C) “Atipik” neyroleptiklər
D) Qlutamat NMDA-reseptorlarının blokatorları
E) Monoaminoksidaza-B (MAO-B) inhibitorları

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 87


267) Alsqeymer xəstəliyi zamanı koqnitiv funksiyaların yaxşılaşdırılması üçün
aşağıda sadalanan preparatlardan hansı istifadə olunur?
A) Paroksetin
B) Amitriptilin
C) L- DOFA tərkibli preparatlar
D) Qalantamin
E) Klonazepam

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 199


268) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı essensial tremorun müalicəsi
üçün istifadə olunmur?
A) Nakom
B) Klonazepam (rivatril)
C) Anaprilin (propranolol)
D) Heksamidin (primidon)
E) Metoprolol

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 112


269) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı angiotenzin reseptorlarının
blokatorları (ARB) qrupuna aiddir?
A) Perindopril
B) Kandesartan
C) Bisoprolol
D) Amlodipin
E) Ramipril

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 427
270) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat antikonvulsantlar (epilepsiya
əleyhinə dərmanlar) qrupuna aid deyil?
A) Etosuksimid (suksilep)
B) Fenitoin (difenin)
C) Lamotricin ( lamiktal)
D) Heksamidin ( primidon)
E) Klozapin (leponeks)

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 215


271) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı miqren tutmalarının
profilaktikası üçün tətbiq olunmur?
A) Amitriptilin
B) Valproatlar
C) Flunarizin (sibelium)
D) Haloperidol
E) Anaprilin (propranolol)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр.265


272) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı miqren tutmasını dayandırmaq
üçün (tutmanın müalicəsi üçün) tətbiq olunur?
A) Amitriptilin
B) Sumatriptan
C) Anaprilin
D) Karbamazepin
E) Verapamil

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 263


273) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat antikonvulsantlar (epilepsiya
əleyhinə dərmanlar) qrupuna aiddir?
A) Sulpirid
B) Klozapin
C) Paroksetin
D) Nalokson
E) Etosuksimid
Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 199


274) Aşağıda sadalananlardan nə antixolinesteraz preparatlar qrupuna aid
deyil?
A) Qalantamin (nivalin)
B) Neostiqmin (prozerin)
C) Pilokarpin
D) Piridostiqmin (kalimin)
E) Fizostiqmin

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., стр. 104


275) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansını epileptik tutmaya qarşı
teratogen təsirinə görə hamilə vaxtı qadınlara təyin etmək olmaz?
A) Fenobarbitalı
B) Difenini
C) Lorazepamı
D) Trimetini
E) Karbamazepini

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.299


276) Bətndaxili dölün inkişafında aşağıda sadalanan epileptik tutmaya qarşı
preparatlardan hansı ən çox sinir borusunun bağlanmasına təsir edir?
A) Karbamazepin
B) Difenin
C) Etosuksimid
D) Natrium valproat
E) Fenobarbital

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.299


277) Toksiki labirintit zamanı başgicəllənmə hansı preperatı qəbul edərkən
yaranır?
A) Kanamisini
B) Penisilamini
C) Aspirini
D) Gentamisini
E) Streptomisini

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.259


278) Aşağıda sadalananlardan hansı daha çox nistaqma səbəb ola bilər?
A) Hipermetropiya
B) İsteriya
C) Miopiya
D) Dərman ilə intoksikasiya
E) Çox yorğun gözlər

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.240


279) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat M-xolinomimetiklər qrupuna
aiddir?
A) Pilokarpin
B) Neostiqmin (prozerin)
C) Pentamin
D) Qalantamin (nivalin)
E) Atropin

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., стр. 96


280) Neostiqmin (prozerin) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antiadrenergik preparatlar
B) Asetilxolin tərkibli preparatlar
C) Xolinesteraza fermentinin inhibitorları
D) M-xolinoreseptorların aqonistləri
E) M-xolinoreseptorların antaqonistləri

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 193


281) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat angiotenzin reseptorlarının
blokatorları (antaqonistləri) qrupuna aiddir?
A) Lozartan
B) Trandolapril
C) Apressin
D) Prazozin
E) Lizinopril
Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 426


282) Azatioprin hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antidepressantlar
B) İmmunosupressorlar
C) Diuretiklər
D) Xolinesteraza fermentinin inhibitorları
E) Vitaminlər

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 197


283) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat diuretiklər qrupuna aid deyil?
A) İndapamid
B) Triamteren
C) Mannit (mannitol)
D) Spironolakton
E) Tiklopidin

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 371


284) Tolosa-Xant sindromunun (kavernoz sinus nahiyyəsində idiopatik
qranulematoz iltihabın) müalicəsində ilk seçim preparatlar qrupu hansıdır?
A) Antibiotiklər
B) Antikoaqulyantlar
C) Kortikosteroidlər
D) Sitostatiklər
E) B qrupun vitaminləri

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 235


285) Aspirinin qəbulu kəskin virus infeksiyası əlamətləri olan uşaqlarda
aşağıda sadalanan patologiyalardan hansının inkişafı üçün risk amilidir?
A) Reye sindromu ((kəskin qeyri-iltihabi ensefalopatiya və qaraciyərin
disfunksiyası)
B) Revmatik xoreya (Sidenham xoreyası)
C) Miasteniya
D) Kəskin dağınıq ensefalomielit
E) Dağınıq skleroz

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 638


286) Aşağıda sadalanan patologiyalardan hansının müalicəsində
kortikosteroidlərin tətbiqi xəstəliyin nəticələrini yaxşılaşdırmadığından
onların (kortikosteroidlərin) təyin olunması məsləhət deyil?
A) Bell iflicinin (üz sinirinin idiopatik neyropatiyasının)
B) Xroniki iltihabi demielinizəedici poliradikuloneyropatiyanın
C) Miasteniyanın (myasthenia gravis)
D) Qiyyen-Barre sindromunun
E) Dağınıq sklerozun

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 475


287) Aşağıda sadalananlardan hansı xroniki iltihabi demielinizəedici
poliradikuloneyropatiyanın müalicəsində tətbiq edilmir?
A) Kortikosteroidlər
B) İmmunoqlobulin
C) Sitostatik preparatlar
D) Plazmaferez
E) Anabolik steroidlər

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 480


288) Aşağıda sadalanan patologiyalardan hansının müalicəsində
kortikosteroid preparatları tətbiq olunur?
A) Yalnız xroniki iltihabi demielinizəedici poliradikuloneyropatiyanın
B) Yalnız Bell iflicinin (üz sinirinin idiopatik neyropatiyasının)
C) Sadalananların hamısının
D) Yalnız dağınıq sklerozun
E) Yalnız miasteniyanın (myasthenia gravis)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1/
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005
289) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat neyroleptiklər (antipsixotiklər)
qrupuna aid deyil?
A) Xlorprotiksen (truksal)
B) Pimozid (orap)
C) Ftorfenazin-dekanoat (moditen-depo)
D) Etaperazin (torekan)
E) Tianeptin (koaksil)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 107


290) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat trankvilizatorlar
(anksiolitiklər) qrupuna aid deyil?
A) Tofizopam (qrandaksin)
B) Hidroksizin (ataraks)
C) Nozepam (tazepam)
D) Pimozid (orap)
E) Alprazolam (ksanaks)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 70


291) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat benzodiazepin
trankvilizatorlar ilə intoksikasiya zamanı tətbiq edilir (benzodiazepinlərin
spesifik antidotudur)?
A) Ringer məhlulu
B) Hemodez
C) Nalokson
D) Flumazenil
E) Vit B1

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 227


292) Aşağıda sadalananlardan hansı preparatın qəbulu amenoreya-
qalaktoreya sindromunun meydana çıxması ilə nəticələnə bilir?
A) Fenazepam
B) Karbamazepin
C) Sulpirid (eqlonil)
D) Fluoksetin (prozak,prodep)
E) Sertralin (zoloft)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 73


293) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat miorelaksantlar (antispastik
preparatlar) qrupuna aid deyil?
A) Tolperizon (midokalm)
B) Dantrolen
C) Tizanidin (sirdalud)
D) Flumazenil
E) Baklofen

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 50
Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп. - М., 1999,
стр. 174


294) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat benzodiazepin reseptorların
aqonistlərinə aiddir?
A) Fenobarbital
B) Etaminal-natrium
C) Dimedrol
D) Flumazenil
E) Lorazepam

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 170

295) Promedol hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Narkotik analgetiklər
B) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
C) Antidepressantlar
D) Qeyri-narkotik analgetiklər
E) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 181


296) Ondansetron (zofran) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antidepressantlar
B) Antikonvulsantlar (antiepileptik preparatlar)
C) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
D) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
E) Antiemetik (qusma əleyhinə) preparatlar

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр .185


297) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat narkotik analgetiklər qrupuna
aiddir?
A) Zopiklon
B) Flumazenil
C) Promedol
D) Droperidol
E) Nalokson

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 181


298) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat narkotik analgetiklər qrupuna
aid deyil?
A) Fentanil
B) Promedol
C) Pentazosin
D) Droperidol
E) Omnopon

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 188


299) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat analgetik təsirə malik deyil?
A) Asetaminofen (parasetamol)
B) Midantan
C) İbuprofen
D) Fentanil
E) İndometasin

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 206


300) Pentazosin hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Narkotik analgetiklər
B) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
C) Antidepressantlar
D) Qeyri-narkotik analgetiklər
E) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 181


301) Fentanil hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
B) Qeyri-narkotik analgetiklər
C) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
D) Antidepressantlar
E) Narkotik analgetiklər

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 181


302) Nozepam (tazepam) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Psixostimulyatorlar
B) Antidepressantlar
C) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
D) Narkotik analgetiklər
E) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 225


303) Qabapentin (neyrontin) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Narkotik analgetiklər
B) Antikonvulsantlar (antiepileptik preparatlar)
C) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
D) Antidepressantlar
E) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 44


304) Heksamidin (primidon) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antikonvulsantlar (antiepileptik preparatlar)
B) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
C) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
D) Antidepressantlar
E) Narkotik analgetiklər

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 198


305) Bromokriptin (parlodel) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Sedativ preparatlar
B) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
C) Antidepressantlar
D) Antiparkinsonik (parkinsonizm əleyhinə) preparatlar
E) Narkotik analgetiklər

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 203


306) Etosuksimid (suksilep) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antikonvulsantlar (antiepileptik preparatlar)
B) Antidepressantlar
C) Narkotik analgetiklər
D) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
E) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 199


307) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat dofamin reseptorların
aqonistidir?
A) Tropasin
B) Bromokriptin (parlodel)
C) Triheksifenidil (siklodol)
D) Midantan
E) Selegilin (yumeks)

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 203


308) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat mərkəzi xolinolitik təsirə
malikdir?
A) Nakom
B) Triheksifenidil (siklodol)
C) Midantan
D) Bromokriptin (parlodel)
E) Selegilin (yumeks)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 138


309) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat dofaminergik təsirə malikdir?
A) Qabapentin (neyrontin)
B) Lorazepam
C) Bromokriptin (parlodel)
D) Kofein
E) Sulpirid (eqlonil)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 263, стр. 265


310) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiyanın etiotrop müalicəsi məqsədi
ilə asiklovir (zoviraks) preparatı tətbiq olunur?
A) Giyyen-Barre sindromunun
B) Xroniki iltihabi demielinizəedici poliradikuloneyropatiyanın
C) Tolosa-Xant sindromunun
D) Dizcik düyününün qanqlionitinin (Ramsey-Xant sindromunun)
E) Paraneoplastik Lambert-İton sindromunun

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 541


311) Sulpirid (eqlonil) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antidepressantlar
B) Antikonvulsantlar (antiepileptik preparatlar)
C) Narkotik analgetiklər
D) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
E) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 211
312) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat dofamin reseptorlarının
blokatorudur?
A) Midantan
B) Selegilin
C) Triheksifenidil (siklodol)
D) Haloperidol
E) Bromokriptin (parlodel)

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 215


313) Olanzapin hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
B) Antiparkinsonik preparatlar
C) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
D) Antidepressantlar
E) Antikonvulsantlar (antiepileptik preparatlar)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 72


314) Aşağıda sadalananlardan nə antiemetik (qusma əleyhinə) preparatlara
aid deyil?
A) Domperidon (motilium)
B) Etimizol
C) Metoklopramid (serukal)
D) Ondansetron (zofran)
E) Tietilperazin (torekan)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр . 121


315) Aşağıda sadalananlardan nə antiemetik (qusma əleyhinə) preparatlara
aiddir?
A) Yalnız ondansetron (zofran)
B) Yalnız metoklopramid (serukal)
C) Hamısı
D) Yalnız tietilperazin (torekan)
E) Yalnız domperidon (motilium)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр . 182-185
316) Paroksetin hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
B) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)
C) Antidepressantlar
D) Antikonvulsantlar (antiepileptik preparatlar)
E) Narkotik analgetiklər

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр .107


317) Tianeptin (koaksil) hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antidepressantlar
B) Narkotik analgetiklər
C) Antikonvulsantlar (antiepileptik preparatlar)
D) Neyroleptiklər (antipsixotiklər)
E) Trankvilizatorlar (anksiolitiklər)

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр .107


318) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat narahat ayaqlar sindromunun
müalicəsində istifadə olunmur?
A) Klonazepam
B) Bromokriptin
C) Qabapentin
D) Haloperidol
E) Nakom

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 205


319) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiyanın müalicəsində plazmafarez
üsulu tətbiq olunmur?
A) Miasteniyanın (myasthenia gravis)
B) Xroniki iltihabi demielinizəedici poliradikuloneyropatiyanın
C) Yan amiotrofik sklerozun
D) Giyyen-Barre sindromunun
E) Dağınıq sklerozun
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 657


320) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiyanın müalicəsində plazmafarez
üsulu tətbiq olunur?
A) Yalnız dağınıq sklerozun
B) Hamısının
C) Yalnız xroniki iltihabi demielinizəedici poliradikuloneyropatiyanın
D) Yalnız Qiyyen-Barre sindromunun
E) Yalnız miasteniyanın (myasthenia gravis)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 455


321) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı dağınıq sklerozun remittik
gedişi zamanı kəskinləşmələrin müalicəsi üçün tətbiq edilir?
A) Metilprednisolon
B) Timalin
C) β- interferon
D) T- aktivin
E) Qlatiramer- asetat

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы : Руководство для врачей : В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н.Н.Яхно.- 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
Издательство "М едицина",2005,стр. 455

322) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı dağınıq sklerozun remittik
gedişi zamanı sonrakı kəskinləşmələrin qarşısını almaq məqsədilə istifadə
edilir?
A) Meksidol
B) β- interferon
C) Timalin
D) T- aktivin
E) Metilprednisolon

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы : Руководство для врачей : В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н.Н.Яхно.- 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
Издательство "М едицина",2005,стр.456

323) Aşağida sadalananlardan hansı L-DOFA tərkibli preparatlara aiddir?
A) Bromokriptin
B) Amantadin
C) Selegilin
D) Siklodol
E) Nakom

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология : Учебник. - 6-е изд., перераб. и доп.
- М.,1999, стр.205

324) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı antikonvulsant qrupuna aid
deyil?
A) Heksamidin
B) Qabapentin
C) Etosuksemid
D) Lamotricin
E) Mitoksantron

Ədəbiyyat: Машковский М.Д.,Лекарственные средства: В 2-х т. Т.1. - 14-е
изд., перераб., испр. и доп. - М.,2000, стр. 430


Sinir sisteminin vaskulyar xəstəlikləri


325) Aşağıda sadalananlardan hansı düzgündür?
A) İşemik insult zamanı ocaqlı nevrolojı defisit 6 saatdan çox qalır
B) İşemik insult zamanı ocaqlı nevrolojı defisit ən azı 7 sutka ərzində qalır
C) İşemik insult zamanı ocaqlı nevrolojı defisit 24 saatdan çox qalır
D) İşemik insult zamanı ocaqlı nevrolojı defisit ən azı 12 saat ərzində qalır
E) İşemik insult zamanı ocaqlı nevrolojı defisit ən azı 3 saat ərzində qalır

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 382


326) Tranzitor işemik həmlə zamanı ocaqlı nevrolojı defisit nə qədər qalır?
A) 6 saata qədər
B) 12 saata qədər
C) 3 saata qədər
D) 10 saata qədər
E) 24 saata qədər

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 232
327) Aşağıda sadalananlardan hansı düzgün deyil?
A) Səyrici aritmiya işemik insultun risk amilidir
B) Siqaretçəkmə işemik insultun risk amilidir
C) İişemik insult vertebrobazilyar hövzədən daha çox karotid arterial hövzədə baş
verir
D) İnsult yaşlı əhali arasında əlilliyin aparıcı səbəbi və ölümün əsas səbəblərindən
biridir
E) Bütün halların təxminən 80%-də insult hemorragik tipli və 20%-də işemik tipli
olur

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 232


328) Aşağıda sadalananlardan hansı işemik insultun risk amillərinə aid deyil?
A) Uşaqlıq dövrü
B) Keçirilmiş insult və ya tranzitor işemik həmlə
C) Yuxu arteriyalarının stenozu
D) Dislipidemiya
E) Arterial hipertenziya

Ədəbiyyat: Larry B. Goldstein, Robert Adams, Mark J. Alberts and others. Primary
Prevention of Ischemic Stroke: A Guideline from the American Heart
Association/American Stroke Association Stroke Council. Stroke 2006; 37;1583-
1633


329) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı karotid arterial hövzəyə aid
deyil?
A) Ön beyin arteriyası
B) Arxa beyin arteriyası
C) Orta beyin arteriyası
D) Ön birləşdirici arteriya
E) Arxa birləşdirici arteriya

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 33


330) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı vertebrobazilyar arterial
hövzəyə aid deyil?
A) Yuxarı beyincik arteriyası
B) Bazilyar arteriya
C) Arxa birləşdirici arteriya
D) Arxa aşağı beyincik arteriyası
E) Arxa beyin arteriyası

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 33


331) Aşağıda sadalananlardan hansı düzgün deyil?
A) Beyin yarımkürəsinin çox hissəsi karotid hövzənin arteriyaları ilə vaskulərizə
olunur
B) Arxa beyin arteriyası karotid arterial hövzəyə aiddir
C) Beyincik vertebrobazilyar hövzənin arteriyaları ilə vaskulərizə olunur
D) İki vertebral arteriya qovuşaraq bazilyar arteriyanı əmələ gətirir
E) Arxa birləşdirici arteriya karotid arterial hövzəyə aiddir

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 34


332) Aşağıda sadalananlardan hansı düzgün deyil?
A) Moya-moya xəstəliyi işemik insultun yaranmasına gətirib çıxara bilər
B) Hematolojı xəstəliklər işemik insultun yaranmasına gətirib çıxara bilər
C) Protez ürək qapağının mövcudluğu işemik insultun risk amilidir
D) Serebral arteriyaların disseksiyası işemik insultun yaranmasına gətirib çıxara
bilər
E) Səyrici aritmiya işemik insultun risk amili deyil

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 233


333) Aşağıda sadalananlardan hansı düzgün deyil?
A) Serebral işemiyanın nüvə zonasını əhatə edən işemiyalaşmış, lakın canlı toxuma
“işemik yarımkölgə” zonası və ya “penumbra” adlanılır
B) Beynin lakunar infarktları kiçik çaplı penetrəedici serebral arteriyaların
okklüziyası nəticəsində yaranır
C) Siqaretçəkmə işemik insultun risk amili deyil
D) Oral kontraseptivlərin qəbulu işemik insultun risk amilləri sırasına daxildir
E) Aterotromboz işemik insultun əsas inkişaf mexanizmlərindən biridir
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 233


334) Uzunsov beynin lateral sindromu ( Vallenberq-Zaxarçenko sindromu)
aşağıda sadalanan arteriyaların hansının okklüziyası nəticəsində baş verir?
A) Yuxarı beyincik arteriyasının
B) Bazilyar arteriyanın
C) Arxa aşağı beyincik arteriyasının
D) Arxa beyin arteriyasının
E) Ön aşağı beyincik arteriyasının

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 45


335) Göz arteriyası (a. ophthalmica) aşağıda sadalanan arteriyaların hansının
şaxəsidir?
A) Ön beyin arteriyasının
B) Orta beyin arteriyasının
C) Arxa beyin arteriyasının
D) Daxili yuxu arteriyasının
E) Xarici yuxu arteriyasının

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 33


336) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansının okklüziyası üçün
kontralateral ətraflarda hemiparez və ya hemiplegiya ilə bir gözün qəflətən
kor olmasının meydana çıxması xarakterdir (alternik optikopiramid
sindrom)?
A) Ön beyin arteriyasının
B) Daxili yuxu arteriyasının
C) Orta beyin arteriyasının
D) Bazilyar arteriyanın
E) Arxa beyin arteriyasının

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 238
337) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı daxili yuxu arteriyasının
şaxəsidir?
A) Gicgah arteriyası
B) Arxa beyin arteriyası
C) Ön birləşdirici arteriya
D) Göz arteriyası (a.ophthalmica)
E) Bazilyar arteriya

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 33


338) Baş beynin aşağıda sadalanan nahiyyələrindən hansı karotid hövzənin
arteriyaları ilə vaskulərizə olunmur?
A) Orta beyin
B) Gicgah payı
C) Talamus
D) Daxili kapsula
E) Təpə payı

Ədəbiyyat: Анатомия человека. В 2 кн.: Учеб. для студентов биол. и мед.
спец. вузов. Кн. 2. - М., 2000, стр. 138


339) Arxa beyin arteriyaları hansı arteriyadan ayrılır?
A) Arxa birləşdirici arteriyadan
B) Daxili yuxu arteriyasından
C) Orta beyin arteriyasından
D) Vertebral arteriyadan
E) Bazilyar arteriyadan

Ədəbiyyat: Анатомия человека. В 2 кн.: Учеб. для студентов биол. и мед.
спец. вузов. Кн. 2. - М., 2000, стр. 138


340) Beyin kötüyü arteriyalarının okklüzion zədələnməsi aşağıda
sadalananlardan hansının meydana çıxması üçün səciyyəvidir?
A) Anozoqnoziyanın
B) Sensor afaziyanın
C) Alternik sindromların
D) Motor afaziyanın
E) Bir gözün tutulmasının

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 43
341) İşemik insultun hemorragik insultdan differensiasiyası üçün aşağıda
sadalanan müayinə metodlarından hansını birinci tətbiq etmək lazımdır?
A) Exo-EQ
B) Transkranial doppleroqrafiyanı
C) Lümbal punksiyanı
D) Kranioserebral kompüter tomoqrafiyasını
E) EEQ

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 243


342) Müvafiq pasientlər qrupunda insultun ilk əlamətlərinin görünməsindən
sonrakı nə qədər müddət ərzində alteplaza ilə venadaxili trombolizisin
keçirilməsi məsləhət görülür?
A) İlk 24 saat ərzində
B) İlk 12 saat ərzində
C) İlk 3 saat ərzində
D) İlk 10 saat ərzində
E) İlk 6 saat ərzində

Ədəbiyyat: Harold P. Adams, Jr, Gregory del Zoppo, Mark J. Alberts, Deepak L.
Bhatt, Lawrence Brass, Anthony Furlan, Robert L. Grubb, Randall T. Higashida,
Edward C. Jauch, Chelsea Kidwell, Patrick D. Lyden, Lewis B. Morgenstern,
Adnan I. Qureshi, Robert H. Rosenwas

343) Aşağıda sadalananlardan hansı işemik insultun ikincili profilaktikası
məqsədi ilə uzun müddətli antitrombotik terapiyası üçün tətbiq edilmir?
A) Aspirinlə (50 mq/ sut) dipiridamolun (400mq/sut) kombinasiyası
B) Asetilsalisil turşusu (aspirin)
C) Klopidoqrel
D) Pentoksifillin (trental)
E) Varfarin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 258

344) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansının okklüzion zədələnməsi
zamanı “qapanmış adam” sindromunun (deafferentasiya sindromu,izolyasiya
sindromu, “locked-in syndrome”) meydana çıxması mümkündür?
A) Orta beyin arteriyasının
B) Arxa aşağı beyincik arteriyasının
C) Bazilyar arteriyanın
D) Göz arteriyasının
E) Ön beyin arteriyasının

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 401


345) Aşağıda sadalananlardan hansı atravmatik beyindaxili qansızmanın ən
tez-tez rast gələn səbəbidir?
A) Amiloid angiopatiya
B) Beyin şişi
C) Arterial hipertenziya
D) Arteriovenoz malformasiyanın partlaması
E) Anadangəlmə arterial anevrizmin partlaması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 259


346) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı onun hövzəsində beyindaxili
qansızmanın tez-tez baş verməsinə görə а.haemorrhagica adlanır?
A) A. cerebellaris posterior inferior
B) A. thalamogeniculata
C) A. lenticulostriata
D) A.cerebri anterior
E) A. cerebellaris superior

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 260


347) Şarko-Buşar anevrizmləri nəyə deyilir?
A) Ön beyin arteriyalarının anadangəlmə anevrizmaləri
B) Villizi dairəsi arteriyalarının anadangəlmə anevrizmləri
C) Beyincik arteriyalarının anadangəlmə anevrizmləri
D) Uzunmüddətli arterial hipertenziya nəticəsində formalaşan beynin penetrəedici
arteriyalarının kiçik anevrizmlərinə
E) Orta beyin arteriyalarının anadangəlmə anevrizmləri
Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 416


348) Aşağıda sadalananlardan hansı beyindaxili qansızma zamanı müşahidə
olunmur?
A) Arterial hipertenziya
B) Kəllədaxili hipertenziyanın əlamətləri
C) Anizokoriya
D) Nevrolojı defisitin 24 saat ərzində tam bərpa olunması
E) Ocaqlı nevrolojı defisitin mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 259


349) Aşağıda sadalananlardan hansı subaraxnoidal qansızmanın kəskin
mərhələsi üçün səciyyəvi deyil?
A) Huş (şüur) səviyyəsinin enməsi
B) Fotofobiya
C) Qusma
D) Ocaqlı nevrolojı defisit
E) Psixomotor oyanma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 267


350) Hansı arteriyanın anevrizmi gözün hərəki sinirinin (n. oculomotorius)
zədələnməsinə gətirib çıxara bilər?
A) Ön birləşdirici arteriyanın
B) Arxa birləşdirici arteriyanın
C) Orta beyin arteriyasının
D) Ön beyin arteriyasının
E) Bazilyar arteriyanın

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 267
351) Arxa birləşdirici arteriyanın anevrizmi hansı sinirin zədələnməsinə
gətirib çıxara bilər?
A) Üz sinirinin
B) Görmə sinirin
C) Gözün hərəki sinirinin (n. oculomotorius)
D) Dəhliz-eşitmə sinirinin
E) Dilaltı sinirin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 267


352) Nöqtəvari bəbəklər baş beynin hansı nahiyyəsinə qansızma nəticəsində
müşahidə olunur?
A) Varoli körpüsünə
B) Gicgah payına
C) Ənsə payına
D) Alın payına
E) Uzunsov beyinə

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 418


353) Beyincikdaxili qansızmanın aşkara çıxarılması üçün aşağıda sadalanan
müayinə üsullarından hansı daha çox məlumatvericidir?
A) Exo-EQ
B) Transkranial doppleroqrafiya
C) Lümbal punksiya
D) Kranioserebral KT
E) Oftalmoskopiya (göz dibinin müayinəsi)

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 419


354) “Hematomieliya” nədir?
A) Göz almasına qansızma
B) Baş beynin yarımkürəsinə qansızma
C) Beyinciyə qansızma
D) Onurğa beyninə qansızma
E) Beyin kötüyünə qansızma
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 254


355) Xəstənin 40 yaşı var.2 gün əvvəl qəflətən üzü əyilib.2-3 saat ərzində sağ
ətraflarında keyləşmə,zəiflik əmələ gəlmişdir və tam iflic dərəcəsinə
çatmışdır,nitqi pozulmuşdur,danışa bilmir,lakin deyilən sözləri başa
düşür.Keçirdiyi xəstəliklərdən sol ayağının tromboflebitini deyir.Nevroloji
statusda:A/T-115/65,nəbzi 78 dəqiqədə,ritmikdir,ürək tonları aydındır.Sağ
burun-dodağ büküşü hamarlaşıb,dili sağ tərəfə əyilir,aktiv hərəkətlər sağ
ətraflarda yoxdur,əzələ tonusu yüksəlib,vətər,sümüküstü reflükslər sağ
tərəfdə yüksəlib,qarın refleksi sağda alınmır.Babinski,Oppenqeym
simptomları sağda müsbətdir.Sağ tərəfli hemihipesteziya,motor afaziya qeyd
olunur.Hansı xəstəlikdir?
A) Dissirkulyator ensefalopatiya
B) Araxnoidit
C) Meningit
D) İşemik insult
E) Hemorraqik insult

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр238


356) Başı döndərərkən və ya maksimal dərəcədə arxaya bükərkən yaranan
başgicəllənmə hansı hövzənin çatmamazlığına dəlalət edir?
A) İki tərəfli daxili yuxu arteriyanın
B) Adsız arteriyanın
C) Sol körpücükaltı arteriyanın
D) Vertebro-bazilyar sistemin
E) Daxili yuxarı çənə arteriyanın

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.259357) Aşağıda sadalanan arteriyaların hansında patologiya zamanı
keçici(müvəqqəti və ya ötüb gedən) amavroz yaranır?
A) Orta beyin arteriyası
B) Arxa beyin arteriyası
C) Ön beyin arteriyası
D) Daxili yuxu arteriyası
E) Ön hovlu
Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.241


358) 36-yaşında kişidə qəflətən bir gözündə korluq yaranır.Qişa bulanıq və
boz-sarımtıl rəngdədir,arteriolalar daralıb.Disk albalı-qırmızı
rəngdə,görünən damarlarda isə qan axınının qırıq-qırıq olması müşahidə
edilir.Kor olmağın səbəbi nədir?
A) Mərkəzi qişa venanın trombozu
B) Teya-Saks xəstəliyi
C) Xorioretinit
D) Görmə sinirinin nevriti
E) Mərkəzi qişa arteriyasının trombozu

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.241


359) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı ikincili kəllədaxili hipotenziyanı
yaradır?
A) Neyrocərrahi əməliyyat
B) Likvorun çıxması
C) Sadalananların hamısı
D) Lümbal punksiya
E) Rentqenoterapiya

Ədəbiyyat: «Внутричерепная
гипертензия»К.Арсени.А.И.Константинеску.1978,стр.146.


360) Binsvanqer xəstəliyinə aşağıda sadalananlardan hansı xas deyil?
A) Demensiya
B) İri beyin arteriyaların zədələnməsi
C) Kiçik beyin arteriyaların zədələnməsi
D) Qabıqaltı tipli hərəki pozulmalar
E) Beynin ağ maddəsinin zədələnməsi

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 275


361) Hamiləlik dövründə aşağıda sadalanan sinir sisteminin damar
xəstəliklərindən hansı müşahidə olunur?
A) Beyin venalarının aseptik trombozu
B) Sadalananlardan hamısı
C) Spinal arteriovenoz malformasiyaların partlaması
D) İşemik insult
E) Subaraxnoidal qanaxma

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 553-554


362) Aşağıda sadalananlardan nə Natam Raymon sindromuna xas deyil?
A) Zədədən əks tərəfdə hemianestaziya
B) Sadalananlardan hamısı
C) Sifətdə zədə tərəfdə anesteziya
D) Çarpazlaşan hissi pozulmalar
E) Baxışın parezi

Ədəbiyyat: Вертебро-базиллярные инсульты.И.П.Антонов, Л.С.Гиткина, 1977
стр. 47


363) Varol körpüsünə qansızma aşağıda sadalanan simptomlardan hansına
xasdır?
A) Komanın qəflətən yaranması
B) Kötük simptomların erkən yaranması
C) İkitərəfli hərəki pozulmalar
D) Sadalanan simptomlardan hamsına
E) Göz almalarının “üzmə” hərəkəti

Ədəbiyyat: Вертебро-базиллярные инсульты.И.П.Антонов, Л.С.Гиткина, 1977
стр.142


364) Likvorun hipotenziyası ilə xorioependimatitə aşağıda sadalananlardan
hansı xasdır?
A) Hamısı
B) Baş ağrısının oturaq və ya uzanmış vəziyyətdə azalması
C) Baş ağrısının dayanarkən və yeriyərkən artması
D) Küt və sıxıcı xarakterli baş ağrısı
E) Bayılmalar və ortostatik bradikardiya

Ədəbiyyat: Клиническая неврология.А.М.Пулатов, А.С.Никифоров, 1978.стр.
74


365) Arxa beyin arteriyası hansı şaxələrə bölünür?
A) Arxa gicgah arteriyasına
B) Mahmız şırımı arteriyasına
C) Sadalananlardan hamısı doğrudur
D) Ön gicgah arteriyasına
E) Təpə-ənsə arteriyasına

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр 284


366) Hansı nahiyyədə qansızma zamanı “açıq ağız” sindromu müşahidə
olunur?
A) Orta beyinə qansızma zamanı
B) Beyin yarımkürələrinə qansızma zamanı
C) IV mədəciyə qansızma zamanı
D) Beyinciyə qansızma zamanı
E) III mədəciyə qansızma zamanı

Ədəbiyyat: Редкие синдромы и заболевания нервной системы.Б.Йорданов,
Я.Янков, 1981.стр. 98


367) Aşağıda sadalanan nahiyyələrin hansında onurğa beynin işemik
zədələnməsi tez yarana bilər(ən zəif yer olduğuna görə)?
A) Aortanın divarlarında
B) Nahiyyələrin hamısında
C) Ön spinal arteriyada
D) Bel arteriyasında
E) Qabırğaarası arteriyalarda

Ədəbiyyat: Инфаркты спинного
мозга.Д.К.Богородинский,А.А.Скоромец,1973.стр.162


368) Aşağıda sadalanan etiolojı amillərdən hansının spinal qandövranın
pozulmasının yaranmasında rolu var?
A) Sadalananlardan hamısı doğrudur
B) Fəqərə sınıqları
C) Disk yırtığı
D) Aortanın aterosklerozu
E) Metastatik şişlər

Ədəbiyyat: Инфаркты спинного
мозга.Д.К.Богородинский,А.А.Скоромец,1973.стр.162


369) Spinal qan dövranının pozulmasını aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansı
ilə müqaisə(differensasiya) etmək lazımdır?
A) Mielitlə
B) Subdural nevrinomayla
C) Meninqiomayla
D) Hematomielitlə
E) Sadalananların hamısı ilə

Ədəbiyyat: Инфаркты спинного
мозга.Д.К.Богородинский,А.А.Скоромец,1973.стр.190


370) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansının okklüziyası qabıq korluğuna
gətirib çıxara bilər?
A) Bazilyar arteriyasının iki arxa beyin arteriyasına bölündüyü hissəsinin
B) Hər iki ön beyin arteriyasının
C) Sol arxa beyin arteriyasının
D) Hər iki göz arteriyasının
E) Sağ arxa beyin arteriyasının

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 247


371) Hansı arteriyanın okklüziyası Anton sindromunun meydana çıxması ilə
nəticələnə bilər?
A) Sol orta beyin arteriyasının
B) Bazilyar arteriyasının iki arxa beyin arteriyasına bölündüyü hissəsinin
C) Sol arxa beyin arteriyasının
D) Hər iki ön beyin arteriyasının
E) Hər iki göz arteriyasının

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 332


372) Xəstənin qarın aortası döş arteriyasından fərqli olaraq genişlənib və
buna səbəb nə ola bilər?
A) Şəkərli diabet
B) Sifilis
C) Travma
D) Ateroskleroz
E) Hipertonik xəstəlik

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.275
Sinir sisteminin demielinizəedici xəstəlikləri


373) Aşağıda sadalananlardan hansı sinir sisteminin demielinizəedici
xəstəliklərinə aiddir?
A) Sirinqomieliya
B) Yan amiotrifik skleroz
C) Poliomielit
D) Kəskin dağınıq ensefalomielit
E) Miasteniya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 386


374) Aşağıda sadalananlardan hansı autoimmun xəstəliklərə aid deyil?
A) Dağınıq skleroz
B) Kəskin dağınıq ensefalomielit
C) Miasteniya
D) Parkinson xəstəliyi
E) Xroniki iltihabi demielinizəedici poliradikuloneyropatiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 76


375) Aşağıda sadalananlardan hansı autoimmun xəstəliklərinə aiddir?
A) Qiyyen-Barre sindromu
B) Normotenziv hidrosefaliya
C) Yan amiotrofik skleroz
D) Sirinqomieliya
E) Hepatolentikulyar degenerasiya (Vilson-Konovalov xəstəliyi)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 471

376) Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?
A) Dağınıq skleroz xroniki proqressivləşən xəstəlikdir
B) Dağınıq skleroz zamanı autoimmun reaksiyalar üçün hədəf MSS-in mielinidir
C) Dağınıq sklerozun gedişinin daha tez-tez rast gəlinən forması remittik formadır
D) Dağınıq skleroza kişilərdən daha çox qadınlar arasında rast gəlinir
E) Dağınıq skleroz zamanı görmə sinirinin zədələnməsi müşahidə olunmur
Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 225


377) Dağınıq skleroz zamanı aşağıda sadalanan simptomlardan hansına daha
az rast gəlinir?
A) Piramid pozulmalara
B) Çanaq üzvləri funksiyalarının pozulmalarına
C) Görmənin pozulmasına
D) Beyincik pozulmalarına
E) Ekstrapiramid pozulmalara

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 289


378) Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?
A) Dağınıq skleroz ən geniş yayılmış demielinizəedici xəstəlikdir
B) Dağınıq skleroz qadınlar arasında kişilər arasındakına nisbətən 2 dəfə tez-tez
rast gəlinir
C) Dağınıq skleroz zamanı demielinizasiya ocaqlarının aşkara çıxarılmasında
kompüter tomoqrafiyası maqnit-rezonans tomoqrafiyasına nisbətən daha çox
informativ metoddur
D) Dağınıq sklerozun remittik gedişi zamanı sonrakı kəskinləşmələrin qarşısını
almaq məqsədilə β-interferon istifadə edilir
E) Dağınıq sklerozun etiologiyası bu günədək dəqiq müəyyənləşdirilməyibdir

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 453


379) Aşağıda sadalananlardan hansı sinir sisteminin demielinizəedici
xəstəliklərinə aid deyil?
A) Optikoneyromielit ( Devik xəstəliyi)
B) Kəskin dağınıq ensefalomielit
C) Dağınıq skleroz
D) Miller Fişer sindromu
E) Turett sindromu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр.477.
T.2- стр. 147


380) “Mielit” nədir?
A) Baş beynin iltihabı
B) Baş və onurğa beyninin iltihabı
C) Kökcüklərin iltihabı
D) Periferik sinirlərin iltihabı
E) Onurğa beyninin iltihabı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 352


381) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı irsi xəstəliklərə aid deyil (yəni
xəstəlik əsasən sporadik formalarla təzahür edir)?
A) Leber görmə sinirlərinin atrofiyası
B) Dağınıq skleroz
C) Bekker miodistrofiyası
D) Hentinqton xəstəliyi
E) Fridreyx ataksiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 444

382) Xəstənin likvorunda zülalın miqdarı bir qədər artıb,onurğanın KT və
rentqenoqramma müayinələri patoloji dəyişiklik aşkar etməyib.Onurğa
beynin bel hissəsində MRT kontrast müayinə zamanı L4-L5 səviyyədə
gücləndirilmiş ləkələr qeydə alınır.Hansı xəstəlik haqqında düşünmək olar?
A) İntramedulyar ependimoma haqqında
B) Sirinqomieliya haqqında
C) Ekstramedulyar meningioma haqqında
D) Köndələn mielit haqqında
E) Onurğa beyninə qansızma haqqında

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.274


383) 30 yaşında qadında ikitərəfli medial boylama dəstənin zədələnməsi
simptomları qeydə alınır.Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı üçün bu
səciyyəvidir?
A) Botulizm
B) Dağınıq skleroz
C) Nüvəüstü artan(proqressivləşən) iflic
D) Yarımkəskin sklerozlaşan panensefalit
E) Artan çoxocaqlı leykoensefalopatiya

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.240


384) Dağınıq sklerozun diaqnostikası aşağıda sadalanan əlamətlərin hansına
əsaslanmır?
A) Sidik kisəsinin disfunksiyasının artmasına
B) Görmə sinirinin nevritinin təkrarən olmasına
C) Likvorda qammaqlobulinin səviyəsinin artmasına
D) mielinsizləşən ocaqların küllü miqdarda nevroloji statusda mövcudluğuna
E) Təkrarən kloniko-tonik tutmaların möcudluğuna

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.180


385) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı demielinizəedici xəstəliklərə aid
deyil?
A) Artan çoxocaqlı leykoensefalopatiya
B) Dağınıq skleroz
C) Yarımkəskin sklerozlaşan panensefalit
D) Metaxromlu leykodistrofiya
E) Artan iflic(proqressivləşən)

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.181


386) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı həm hissi, həm hərəki
pozulmalar ilə təzahür edir?
A) Yan amiotrofik skleroz
B) Miasteniya
C) Kennedi bulbospinal amiotrofiyası
D) Dağınıq skleroz
E) Düşenn miodistrofiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 443


387) Konsentrik Ballo sklerozu aşağıda sadalanan xəstəlik qruplarından
hansına aiddir?
A) Motoneyron xəstəliklərinə
B) Sinir sisteminin anadangəlmə anomaliyalarına
C) Neyroinfeksion xəstəliklərə
D) Sinir-əzələ xəstəliklərinə
E) Mərkəzi sinir sisteminin demielinizəedici xəstəliklərinə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 452


388) Aşağıda sadalananlardan hansı əlamət dağınıq sklerozun klinik şəklində
qeydə alınmır ?
A) Beyincik ataksiyası
B) Çanaq üzvləri funksiyalarının pozulması
C) Əzələlərdə fassikulyar səyrimələr
D) İnternuklear oftalmoplegiya
E) Horizontal nistaqm

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 449


389) Aşağıda sadalananlardan hansı dağınıq sklerozun
proqnozlaşdırılmasında əlverişli (xoşagələn) amillər sırasına daxil deyil?
A) Qadın cinsinə mənsubluq
B) Birinci kəskin epizoddan sonra uzunmüddətli remissiyanın qeydə alınması
C) Xəstəliyin remittik gedişi
D) Xəstəliyin parezlərdən, ataksiyadan deyil, hissiyyat pozulmalarından başlaması
E) Xəstəliyin birincili-proqredient gedişi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 458


Yan amiotrofik skleroz


390) Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik zamanı həm mərkəzi, həm də
periferik motoneyronların zədələnməsi müşahidə olunur?
A) Kennedinin bulbospinal amiotrofiyası
B) Poliomielit
C) Yan amiotrofik skleroz
D) Miasteniya
E) Dağınıq skleroz

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е.
В. Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 58


391) Yan amiotrofik skleroz zamanı nə müşahidə olunmur?
A) Parezlər
B) Hissiyatın azalması
C) Anizorefleksiya
D) Patolojı reflekslər
E) Əzələ atrofiyaları

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 651


392) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansının klinik şəklində hissiyyatın
azalması (hipesteziya) müşahidə olunmur?
A) İnsultun
B) Yan amiotrofik sklerozun
C) Dağınıq sklerozun
D) Qiyyen-Barre sindromunun
E) Kəskin dağınıq ensefalomielitin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 651


393) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansının klinik şəklində hissiyyatın
azalması (hipesteziya) müşahidə oluna bilər?
A) Poliomielit
B) Miasteniya
C) Verdniq-Hoffman spinal amiotrofiyası
D) Dağınıq skleroz
E) Bekker miodistrofiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 444
394) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı “motoneyron xəstəliyi” qrupuna
daxil deyil?
A) İrsi spastik paraplegiya ( Ştrümpel xəstəliyi)
B) Verdniq-Hoffman spinal amiotrofiyası
C) İdiopatik sirinqomieliya
D) Yan amiotrofik skleroz
E) Kuqelberq-Velander spinal amiotrofiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 22


395) Yan amiotrofik skleroz zamanı aşağıda sadalanan neyronlardan hansı
zədələnir?
A) Hissi neyronlar
B) Veqetativ neyronlar
C) Parasimpatik neyronlar
D) Simpatik neyronlar
E) Hərəki neyronlar

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.160


396) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı yan amiotrofik sklerozu
böyüklərin yarımkəskin poliomielitindən fərqləndirir?
A) Xəstəliyin başlanğıcı orta və yaşlı dövrə təsadüf etməsi
B) Sadalanan simptomlardan hamısı
C) Spinal pozulmalarla yanaşı bulbar pozulmaların mövcudluğu
D) Piramid pozulmaların mövcudluğu
E) Zədənin diffuz və simmetrik olması

Ədəbiyyat: Острый, подострый и xронический полиомиэлит
взрослых.М.М.Меликов.1998.стр. 61Sinir sisteminin infeksion xəstəlikləri


397) Aşağıda sadalananlardan nə limfositar xoreomeningit zamanı likvorda
müşahidə olunmur?
A) Llimfositar pleositoz
B) Zülalın normal miqdarı
C) Likvorun şəffaf olması
D) Şəkər və xloridlərin miqdarının enməsi
E) Likvor təzyiqinin yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.274


398) Vərəm meningiti zamanı aşağıda sadalananlardan hansı likvorda
müşahidə olunmur?
A) Zülal miqdarının artması
B) Şəkər və xloridlər miqdarının artması
C) Lilkvor təzyiqinin artması
D) Likvorun şəffaf və ya ksantoxrom olması
E) Vərəm mikobakteriyalarının tapılması

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.268

399) Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik yüksək kontagiozluluğu ilə
fərqlənir?
A) Herpetik ensefalit
B) Sadalananlardan hamısı
C) Meninqokokk meningit
D) Kəskin limfositar xoreomeningit
E) Enteroviruslu meningit

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр322


400) Meningizm zamanı nə müşahidə olunur?
A) Meningeal simptomlar və likvorun tərkibində dəyişiklik qeydə alınır
B) Ümumi infeksion simptomlar qeydə alınır,lakin likvorda dəyişiklik muşahidə
edilmir
C) Meningeal simptomlar qeydə alınmır, lakin likvorda dəyişiklik muşahidə edilir
D) Meningeal simptomlar qeydə alınır,lakin likvorda dəyişiklik qeyd olunmur
E) ümumi beyin simptomlar qeydə alınır,lakin likvorda dəyişiklik muşahidə
edilmir

Ədəbiyyat: Неврологические синдромы. Руководство для
врачей.В.Л.Голубев,А.М.Вейн.2002.стр420

401) Aşağıda sadalanan hansı simptomların cəminə əsaslanaraq meningit
diaqnozunu qoymaq olar?
A) Ümumi infeksion, ümumi beyin və meningizmin
B) Ocaqlı simptomlar, meningeal simptomlar və likvorda iltihabi dəyişikliklərin
C) Ocaqlı simptomlar və meningizmin
D) Ümumi infeksion, meningeal simptomlara və likvorda iltihabi dəyişikliklərə
E) Ümumi beyin və meningeal simptomların

Ədəbiyyat: Нервные
болезни.Учебник.Е.И.Гусев,В.Е.Гречко,Г.С.Бурд.1988.стр.305


402) Aşağıda sadalananlardan hansı hal zamanı meningizm əlamətləri qeydə
alınmır?
A) Punksiyadan sonra
B) Gərginlik baş ağrısı zamanı
C) Alkoqol intoksikasiyası
D) Hipertoniya xəstəliyi,tranzitor işemik həmlə zamanı
E) Gün vurma zamanı

Ədəbiyyat: Неврологические синдромы. Руководство для
врачей.В.Л.Голубев,А.М.Вейн.2002.стр.421


403) Beyin absesini yaradan infeksiya hansı yolla ora daxil ola bilməz?
A) Kəllə boşluğun xarici mühitlə əlagəsi ilə
B) Tənəffüs yolu ilə
C) Hematoqen yolla
D) Kontakt yolu ilə
E) Sadalananların hamısı ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр337


404) Epidural absesi aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı ilə müqayisə
etmək lazım deyil?
A) Böyrəkyanı absesslə
B) Dərialtı hematoma ilə
C) Dağınıq sklerozla
D) Köndələn mielitlə
E) Polinevritlə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр354
405) Herpetik ensefalit zamanı baş beynin əsasən hansı nahiyyələrinin
zədələnməsi qeydə alınır?
A) Alın və ənsə paylarının
B) Alın və gicgah paylarının
C) Təpə,ənsə və gicgah paylarının
D) Alın və təpə paylarının
E) Ənsə və təpə paylarının

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр358

406) Aşağıda sadalananlardan hansı gənə ensefalitin poliomielitik formasına
xasdır?
A) Kökcük və sinir zədələnmələri
B) Striar və beyincik pozulmaları
C) Afoniya, disfaqiya, dizartriya
D) Epileptik tutma, huşun pozulması, psevdobulbar sindrom
E) Boyun və çiyin qurşağı əzələlərinin süst iflici

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.289


407) Poliomielit zamanı nəyin zədələnməsi qeydə alınır?
A) Onurğa və baş beyin qişalarının
B) Onurğa və baş beyin moto- və sensor neyronlarının
C) Onurğa beyin sütunlarının
D) Onurğa və baş beyin motoneyronlarının
E) Onurğa və baş beyin moto-,sensor- və veqetativ neyronlarının

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр367

408) Aşağıda sadalananlardan hansı poliomielitə xas deyil?
A) Palpasiya zamanı əzələ ağrıları
B) Süst və asimetrik ifliclər
C) Əzələ atrofiyası
D) Parasteziya və hissiyatın enməsi
E) Mədə-bağırsaq simptomları

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр368(Неврология.Марко
Мументалер,Хейнрих Маттле.Под ред.О.С.Левина.2007.стр.398)
409) Aşağıda sadalananlardan hansı postpoliomielitik sindroma aid deyil?
A) Yan amiotrofik sklerozun yaranması
B) Serolojı müayinə zamanı poliomielit virus infeksiyasının fəallaşması qeydə
alınmır
C) Parezin artması
D) Tənəffüs və termorequlyasiyanın pozulması
E) Ağrının olması

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.399


410) Aşağıda sadalananların hansı “taboiflicə” aiddir?
A) Tabes dorsalis və proqressiv iflic əlamətlərinin toplusu
B) Asimptom neyrosifilis və sifilitik meningit əlamətlərinin toplusu
C) Qummoz neyrosifilis və tabes dorsalis əlamətlərinin toplusu
D) Meninqovaskulyar sifilis və proqressiv iflic əlamətlərinin toplusu
E) Asimptom neyrosifilis və meninqovaskulyar sifilis əlamətlərinin toplusu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр374


411) Aşağıda sadalanan kliniki formaların hansı anadangəlmə sifilisə aid
deyil?
A) Sifilitik meningit
B) Tabes dorsalis
C) Meninqovaskulyar sifilis
D) Asimptom neyrosifilis
E) Hatçinson triadası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр374


412) Limfositar xoreomeningit zamanı onurğa beyin mayesində baş verən
dəyişikliklər vərəm meningit zamanı yaranan dəyişikliklərdən nə ilə
fərqlənir?
A) Şəkər və xloridlərin norma daxilində olması ilə
B) Şəkər və xloridlərin artması ilə
C) Şəkərin norma, xloridlərin azalması ilə
D) Şəkərin enməsi, xloridlərin artması ilə
E) Şəkərin artması, xloridlərin norma daxilində olması ilə
Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.274


413) Gənə ensefaliti nə ilə səciyyələnir?
A) Boyun və çiyin qurşaği əzələlərinin süst iflici ilə
B) Payiz-qış mövsümdə xəstəliyin artması ilə
C) Beyin daxili təzyigin enməsi ilə
D) Yüksək kontaqiozluğu ilə
E) Meningeal sindromun olmaması ilə

Ədəbiyyat: Нерология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.363

414) Kəskin virus mənşəli ensefalitlər zamanı likvorda aşağıda
sadalananlardan hansı müşahidə edilir?
A) Zülal miqdarın azalması
B) Limfositar pleositoz
C) Likvor təzyiqin azalması
D) Sadalananlardan hamısı düzdü
E) Likvorun irinli və ya yaşıl-sarımtıl rəngdə olması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр356


415) Aşağıda sadalananlardan hansı Koksaki və ECHO viruslarından törənən
meningitlərə aid deyil?
A) Limfositar pleositoz
B) Konyunktivit və farinqit
C) Kəskin başlanğıc və yüksək qızdırma
D) Baş ağrısı və qusma
E) Ağır gediş və kobud qalıq əlamətləri

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр322

416) Meningiti törədən hansı virus yüksək kontagiozluluğu ilə fərqlənir?
A) Sitomeqalovirus
B) Koksaki və ECHO virusları
C) Epidemik parotit virusu
D) Sadə herpes virusu
E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр322-304


417) Aşağıda sadalananlardan hansı baş beyin absesinin kliniki şəklinə daxil
deyil?
A) Kəllədaxili hipertenziya əlamətlərinin mövcudluğu
B) Qısa müddət ərzində spontan sağalma
C) Ümumi infeksion simptomların mövcudluğu
D) İLkin infeksion ocağın mövcudluğu
E) Ocaqlı nevrolojı simptomların mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр343


418) Aşağıda sadalanan viruslardan hansının yarımkəskin sklerozlaşan
panensefalitin inkişafında etioloji rolu vardır?
A) Sitomeqalovirusun
B) Herpes virusun
C) Qızılca virusun
D) Enterovirusların
E) Məxmərək virusun

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.409.


419) Aşağıda sadalananlardan nə yarımkəskin sklerozlaşan panensefalitə aid
deyil?
A) Likvorun müayinəsi zamanı yüngül dəyişikliklərin aşkar edilməsi
B) Mioklonik hiperkinezlərin mövcudluğu
C) Xəstəliyin irsi xarakterli olması
D) Xəstəliyin 20 yaşacan başlaması
E) Getdikcə artan demensiyanın mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.410


420) Difterik polineyropatiya zamanı yeriş nə səbəbdən pozulur ?
A) Sensitiv ataksiya
B) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
C) Aşağı spastik paraparez
D) Ekstrapirmid rigidlik
E) Beyincik ataksiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.520


421) Botulizmin ilk simptomlardan biri hansıdır?
A) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
B) Akkomodasiyanın parezi
C) Psevdobulbar sindrom
D) XII sinirin zədələnməsi
E) Ağız suyu ifrazının çoxalması(hipersalivasiya)

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.434


422) Aşağıda sadalananlardan hansı difterik polineyropatiya zamanı ölümə
səbəb ola bilməz?
A) Tənəffüs əzələlərinin iflici
B) Veqetativ pozulmalar
C) Miokardit
D) Bulbar əzələlərin iflici
E) Sadalananlardan hec biri doğru deyil

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.520


423) Dağınıq skleroz zamanı “kliniki dissosiasiya” fenomeni hansı
pozulmaların mövcudluğu ilə xarakterizə olunur ?
A) Ətraflarda mərkəzi iflic ilə yanaşı əzələlərdə hipotrafiyaların olması
B) Afaziya ilə yanaşı aqrafiyanın olması
C) Ətraflarda mərkəzi ifliclə yanaşı əzələ hipotoniyası
D) Hissiyatın seqmentar və ya naqil tipli pozulma fonunda ətrafların yüngül
mərkəzi parezi
E) Sadalananlardan heç biri doğru deyil

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.448


424) Sinir sisteminin QİCS ilə zədələnməsi özünü nə ilə biruzə verir?
A) Ensefalopatiya ilə
B) Kəskin skleroz meningitlə
C) Miyelopatiya ilə
D) Sadalananların hamısı ilə
E) Kəskin sensor polineyropatiya ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.401

425) Tabes dorsalis zamanı statika və yeriş pozulmasının səbəbi nədir?
A) Ayaqların süst iflici
B) Sensitiv ataksiya
C) Beyincik ataksiyası
D) Görmə sinirinin tabetik atrofiya zamanı görmənin zəifləməsi
E) Tabetik artropatiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.374


426) Arqayl Roberts sindromu zamanı hansı əlamətlər müşahidə olunur?
A) Anizokoriya ilə birgə konvergensiyanın itməsi
B) Bəbəklərin işığa qarşı reaksiyasının saxlanılması ilə yanaşı konverqensiyanın
itməsi
C) Bəbəklərin işığa qarşı düz reaksiyanın itməsi ilə yanaşı konverqensiya və
akkomodasiya reaksiyalarının saxlanılması
D) Bəbəklərin işığa qarşı düz reaksiyanın itməsi ilə yanaşı müştərək reaksiyanın
saxlanılması
E) Anizokoriya ilə birgə akkomodasiyanın itməsi

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.117


427) Aşağıda sadalanan preparatların hansı herpetik ensefalitin etiotrop
müalicəsində istifadə olunur?
A) Pefloksasin
B) Asiklovir
C) Oksolin
D) İnterferon
E) Seftriakson

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.553


428) Aşağıda sadalananların hansı ikidalğalı meninqoensefalitə xas deyil?
A) Proqrediyent gediş
B) Qızdırmasız dövr
C) Beyincik pozulmaları
D) Arterial hipotoniya
E) Yüksək qızdırma

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.292


429) Beyin absesinin müalicəsində hansı üsul daha effektivdir?
A) Antibiotiklərlə absess boşluğunu yuyulması
B) İltihab əleyhinə şua terapiyasının tətbiqi
C) Dioksidin ilə absess boşluğunun yuyulması
D) Absessin cərrahi yolla götürülməsi
E) Yüksək dozalarda antibiotiklərin və dehidratasion preparatların yeridilməsi

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.266


430) Meningit nəyə deyilir?
A) Baş və onurğa beyninin əsasən hörümçəktoruna bənzər və yumşaq qişasinin
adətən infeksion genezli iltihabı
B) Baş beyin qişalarının iltihabı ilə keçən viruslu yolxucu xəstəlik
C) Onurğa beyninin əsasən yumşaq və sərt qişalarının zədələnməsi ilə keçən
xəstəlik
D) Baş və onurğa beyin qişaların zədələnməsi ilə keçən yarım kəskin yolxucu
xəstəlik
E) Baş və onurğa beynin əsasən hörümçəktoruna bənzər və yumşaq qişasının
zədələnməsi ilə kecən xroniki yolxucu xəstəlik

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.369


431) Aşağıda sadalananlardan hansı əsasən irinli meningitin törədicisidir?
A) Virus
B) Mikoplazma
C) Göbələk
D) Bakteriya
E) Riketsiya

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.305
432) Leptomeningit zamanı aşağıda sadalananlardan nə hörümçəktoruna
bənzər və yumşaq qişalarla yanaşı iltihabi prosessə cəlb oluna bilər?
A) Beyin mədəciklərin damar kələfləri və ependima
B) Sərt qişa və boz maddə
C) Ependima və sərt qişa
D) Ağ və boz maddə
E) Sərt qişa və damar kələfləri

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.305


433) Meningitin klinik şəkli hansı simptomların toplusundan ibarətdir?
A) Ümumi infüksion, ümumi beyin və Kerniq simptomlarının
B) Ümumi infeksion, ümimi beyin və meningeal simptomlarının
C) Ümumi infeksion, meningial və ocaqlı simptomlarının
D) Meningeal, ümumi beyin, Kerniq, Lasseqa və Brudzinski simptomlarının
E) Ümumi beyin, Kerniq, Brudzinski və meningial simptomlarının

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.305


434) Meningit zamanı beyindaxili təzyiqin yüksəlməsi nəyə səbəb ola bilər?
A) Baş ağrısı, taxikardiya, qusma, arterial təzyiqin enməsi
B) Qusma, öyümə, baş ağrısı
C) Taxikardiya, qusma, arterial təzyiqin artması
D) Baş ağrısı, qusma, bradikardiya, sistolik təzyiqin artması və tənəffüs saylarının
bir dəqiqədə azalması( Kuşinq refleksi)
E) Taxikardiya, qusma, arterial təzyiqin artması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.305


435) Meningit zamanı baş ağrısının səbəbləri hansılardır?
A) Beyin qışalarının qıcıqlanması, iltihabi prosesi və kəllədaxili təzyiqin artması
B) Beyin qişalarının qıcıqlanması, arterial təzyiqin artması
C) Beyin qişalarının qıcıqlanması, arterial təzyiqin enməsi və iltihabi prosesi
D) Beyin qişalarının qıcıqlanması, kəllədaxili təzyiqin enməsi və arterial təzyiqin
artması
E) Beyin qişalarının qıcıqlanması, iltihabi prosesi və kəllədaxili təzyiqin enməsi
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.305


436) Opistotonus zamanı nə baş verir?
A) Boyun əzələlərinin və aşağı ətrafların rigidliyi
B) Ətraflarda tonusun enməsi
C) Boyun, bel əzələlərinin və ətrafların rigidliyi
D) Ətraflarda tonusun artması və reflekslərin yüksəlməsi
E) Boyun, bel əzələlərin rigidliyi, ətraflarda tonusun enməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.305


437) Meningitlərdə qusmanın əsas səbəbi nədir?
A) Varol körpünün retikulyar formasiyanın qıcıqlanması
B) Qida qəbulu
C) Uzunsov beyin və varol körpünün zədələnməsi
D) Baş ağrısı və təzyiqin artması
E) Uzunsov beyin və rombabənzər çuxurun dibində yerləşən triqer zonaların
qıcıqlanması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.305


438) Meningeal sindrom meningitdən başqa hansı xəstəliklərdə(hamısını
qeydə almaq şərti ilə) müşahidə olunur?
A) Subaraxnoidal qansızmada, kəllədaxili hipertenziya, arxa kəllə çuxurunun
həcmli prosesslərində,epilepsiyada, intoksikasiyalarda
B) Kəllədaxili hipertenziya, intoksikasiyalarda, kəllə-beyin travmalarında,
subaraxnoidal qansızmada
C) Subaraxnoidal qansızmada, kəllədaxili hipertenziya, arxa kəllə çuxurunun
həcmli prosesslərində, intoksikasiyalarda, polineyropatiyalarda
D) Kəllədaxili hipertenziya, intoksikasiyalarda, kəllə-beyin travmalarında,
epilepsiyada
E) Subaraxnoidal qansızmada, kəllədaxili hipertenziya, arxa kəllə çuxurunun
həcmli prosesslərində, beyin qişaların karsinomatozunda, intoksikasiyalarda, kəllə-
beyin travmalarında

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.306
439) İltihabi prosesinin xarakterinə görə meningitin hansı növləri var?
A) İrinli və hemorraqik
B) İrinli, seroz və hemorraqik
C) İrinli və seroz
D) İrinli, seroz, hemorraqik və ekssudativ
E) Seroz və hemorraqik

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.305

440) Hansı müayinə meningitin diaqnostikasında həll edicidir?
A) KT
B) Sadalananların heç biri
C) Başın rentqenoqrafiyası
D) Lümbal punksiya
E) MRT

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.306


441) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansının müəyyənləşdirilməsi lümbal
punksiyaya əks göstərişdir?
A) Göz bəbəyinin birtərəfdə genişlənməsi
B) Sadalananların hamısı
C) Dekortikasiya və ya deserebrasion rigidlik
D) Tənəffüs pozulması
E) Huşun itməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.306


442) İrinli meningitlərdə onurğa beyin mayesində adətən nə görürük?
A) Onurğa beyin mayesi şəffaf və ya süd kimi, hüceyrələrin sayı bir neçə 100 mkl
olur, limfositlər üstünlük təşkil edir
B) Onurğa beyin mayesi bulanıq və ya sarımtıl-yaşıl rəngdə olur, zülalın miqdarı
artır, hüceyrələrin sayı 1000-dən çox(sitoz) olur, neytrofillər üstünlük təşkil edir
C) Onurğa beyin mayesi bulanıq və ya sarımtıl-yaşıl rəngdə olur, zülal miqdarı
enir, hüceyrələrin sayı 1000 olur, qlükoza enir, eozinofillər üstünlük təşkil edir
D) Onurğa beyin mayesi şəffaf və ya süd kimidir,zülalın miqdarı enir, qlükoza
artır, hüceyrələrin sayı 1000-dən azdır
E) Onurğa beyin mayesi bulanıq və ya sarımtıl-yaşıl rəngdə, zülalın miqdarı artır,
hüceyrələrin sayı 1000 olur, eozinofillər üstünlük təşkil edir
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.307

443) Aşağıda sadalananlardan hansı kəllə-beyin sinirləri irinli meningit
zamanı daha tez –tez zədələnir?
A) Gözün hərəki və dəhliz-ilbiz sinirləri
B) Əlavə və dilaltı sinirlər
C) Dəhliz-ilbiz və üz sinirləri
D) Azan, üz və üçlü sinirlər
E) Gözün hərəki və azan sinirlər

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.309


444) Kəskin irinli meningiti əsasən hansı infeksiyalar törədir?
A) Stafilokokk, rikketsiyalar, kriptokokk
B) Stafilokokk, kriptokokk, meninqokokk
C) Exinokokk, meninqokokk, pnevmokokk
D) Salmanella, meninqokokk, stafilokokk
E) Hemofil çöp, meninqokokk, pnevmokokk

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.308


445) Listerioz meningitinə nə xasdır?
A) Pankreatit, orxit
B) Karlıq, korluq, hemiplegiya
C) Şəkərli diabet, dəri xəstəliyi və pnevmoniya
D) Qara ciyər, dalaq və limfa düyünlərinin böyüməsi
E) Demensiya və epilepsiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.313


446) İrinli meningitlərin qalıq əlamətləri hansılardır?
A) Kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi, kəllə sinirlərin zədələnməsı
B) Sadalananların hamısı
C) Sadalananların heç biri düz deyil
D) Hidrosefaliya, beyin qan dövranının pozulması
E) Epileptik tutma, demensiya
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.314


447) Hansı irinli meningitdə karlıq daha tez yaranır?
A) Streptokokk meningitdə
B) Meninqokokk meningitdə
C) Pnevmokokk meningitdə
D) Listeriozlu meningitdə
E) Hemofil çöpdən yaranan meningitdə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.315


448) Hansı meningitdə antibakterial terapiya başlanandan 24 saatlıq
izolyasiya tələb olunur?
A) Meninqokokk meningitdə
B) Heç birində
C) Pnevmokokk meningitdə
D) Stafilokokk meningitdə
E) Listeriozlu meningitdə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.318

449) Meningit zamanı kortikosteroidləri nə vaxt təyin etmək olmaz?
A) Törədicini müəyyən etmək olmursa
B) Meningitin törədicisi göbələk olarsa
C) Təyinatda vankomisin varsa
D) İmmunodefisit olarsa
E) Sadalananların hamısında

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.319


450) İlk gündən hansı preparatların təyin edilməsi irinli meningitlərin qalıq
əlamətlərini (hüsusən də neyrosensor karlığı) azaldır?
A) Laziks
B) Gentamisin
C) Deksametazon
D) Ampisilin
E) Diazepam
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.318


451) Kortikosteroidlər meningit zamanı neçə gün təyin edilə bilər( sonra
məqsədə uyğun deyil)?
A) 4 gün
B) 20 gün
C) 7 gün
D) 10 gün
E) 14 gün

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.318


452) Meningeal sindroma hansı əlamətlər daxildir?
A) Boyun əzələlərinin rigidliyi, Kerninq simptomu, Brudzinski simptomu, ümumi
hiperesteziya, afaziya, aqrafiya
B) Boyun əzələlərinin rigidliyi, Kerninq simptomu, Brudzinski simptomu, əzələ
ağrıları, epileptik tutma
C) Boyun əzələlərinin rigidliyi, Kerninq simptomu, Brudzinski simptomu, ümumi
hiperesteziya, parez, ataksiya
D) Boyun əzələlərinin rigidliyi, Kerninq simptomu, Brudzinski simptomu, Lesaj
simptomu, ümumi hiperesteziya, titrəmə, yüksək hərarət
E) Boyun əzələlərinin rigidliyi, Kerninq simptomu, Brudzinski simptomu, Lesaj
simptomu, ümumi hiperesteziya, reaktiv ağrı fenomenləri

Ədəbiyyat: Нерология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.211


453) Meningeal sindrom hansı xəstəliklər qrupunda daha tez müşahidə edilir?
A) Sinir sistemlərinin infeksion xəstəliklərində, kəllə-beyin travmalarında,
vaskulitlərdə
B) Sinir sistemlərinin infeksion xəstəliklərində, kəllə-beyin travmalarında,
epilepsiyada
C) Sinir sistemlərinin infeksion xəstəliklərində, serebrovaskulyar xəstəliklərdə, yan
amiotrofik sklerozda, karsinozda
D) Sinir sistemlərinin infeksion xəstəliklərində, vaskulitlərdə, karsinozlarda
E) Sinir sistemlərinin infeksion xəstəliklərində, serebrovaskulyar xəstəliklərdə,
kəllə-beyin travmalarında

Ədəbiyyat: Нерология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.212
454) Serozlu viruslu meningitə daha çox nə xarakterdır?
A) Neyrofil pleyositoz, zülalın artması, qlükozanın enməsi, yaxşı gedişat və
spontan sağalma
B) Limfositar pleyositoz, zülalın bir qədər artması, qlükozanın norma daxilində
olması, mənfi bakterioloji müayinə, yaxşı gedişat və spontan sağalma
C) Limfositar pleyositoz, zülalın artması, qlükozanın enməsi, mənfi bakterioloji
müayinə, yaxşı gedişat, qalıq əlamətlərinin müşayiəti
D) Sadalalanlardan heç biri düz deyil
E) Neyrofil pleyositoz, zülalın bir qədər artması, qlükozanın norma daxilində
olması, mənfi bakterioloji müayinə, ağır gedişat, qalıq əlamətləri

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.320


455) Hansı xəstəliklər epidemik parotit viruslu meningitlərdə daha çox
təzahür edir?
A) Mioperikardit, hemorraqik konyunktivit
B) Pankreatit, orxit
C) Sadalalanların heç biri düz deyil
D) Pnevmoniya, orxit, alopesiya, mioperikardit
E) Pankreatit, hepatit, alopesiya

Ədəbiyyat: Нерология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.379

456) Ramsey- Xant sindromu nə ilə təzahür edir?
A) Sadalalanların heç biri düz deyil
B) Başgicəllənmə, ürəkbulanma, görmə sinirinin nevriti
C) Ətrafda iflic və səpkilər
D) Qulaq və qulaq nahiyyəsində səpmələr, eşitmənin zəifləməsi, başgicəllənmə,
ürəkbulanma, mimiki əzələlərin zədə tərəfdə parezi
E) Göz qişasında çapıq, uveit, nekrotik retinit, görmə sinirinin nevriti

Ədəbiyyat: Нерология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.436


457) Xroniki meningit diaqnozunu nə vaxt qoymaq olar?
A) Simptomlar sönür, lakin onurğa beyin mayesindəki iltihab dəyişkənliyi 2
həftədən artıq olarsa
B) Sadalalanların heç biri düz deyil
C) Simptomlar sönür, lakin onurğa beyin mayesindəki iltihab dəyişkənliyi 2
həftəyədək olur
D) Simptomlara əsasən və onunla əlaqədar olaraq onurğa beyin mayesindəki
iltihab dəyişkənliyi 4 həftəyədək olarsa
E) Simptomlara əsasən və onunla əlaqədar olan onurğa beyin mayesindəki iltihab
dəyişkənliyi 4 həftədən artıq olarsa

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.328


458) Hansı meningit ləng gedişi ilə fərqlənir?
A) Limfositar xoreomeningit
B) Vərəm meningiti
C) Listeriozlu meningit
D) Koksaki və ECHO viruslu meningit
E) Epidemik parotit viruslu meningit

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.330

459) Vərəm mənşəli meningitin differensial diaqnostikasını hansı xəstəliklərlə
aparmaq lazımdır?
A) Baş beyin absessləriylə
B) Virus etiologiyalı seroz meningitlərlə
C) İrinli meningitlərlə
D) Sadalananların hamısı ilə
E) Beyin qişaların karsinomatozu ilə

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.310


460) Sinir sisteminin vərəmlə zədələnməsi özünü hansı formalarda təzahür
edir(göstərir)?
A) Nevrit və polinevrit
B) Vaskulit
C) Meningit
D) Spondilit
E) Sadalananların hamısı düzdür

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.309
461) Kriptokokk meningitin differensial diaqnostikasını əsasən hansı
meningitlə aparmaq lazımdır?
A) Limfositar xoreomeningitlə
B) Enteroviruslu meningitlərlə
C) Vərəm meningiti ilə
D) Listeriozlu meningiti ilə
E) İnfeksion mononukleoz meningiti ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.334


462) Aşağıda sadalananlardan hansı eşitmə sinirinin sifilitik zədələnməsinə
xasdır?
A) Sadalananların heç biri düz deyil
B) Hava və sümük keçiriciliyin enməsi
C) Hava və sümük keçiriciliyin saxlanılması
D) Sümük keçiriciliyin enməsi ilə yanaşı hava keçiriciliyin saxlanılması
E) Hava keçiriciliyin enməsi ilə yanaşı sümük keçiriciliyin saxlanılması

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии.под ред.Е.В.Шмидта.-2-ое
изд.1981.стр.143


463) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliklərlə neyrosifilisin differensial
diaqnostikasını aparmaq lazımdır?
A) Kəskin meningitlə
B) Optik neyropatiya ilə
C) Proqressiv demensiya ilə
D) İnsultla
E) Sadalananların hamısı ilə

Ədəbiyyat: Неврологические синдромы.Руководство для врачей.В.Л.Голубев,
А.М.Вейн.2002.стр678


464) Proqressiv demensiya neyrosifilisin hansı kliniki formasında ön planda
olur?
A) Tabes dorsalis formasında
B) Asimptom neyrosifilis formasında
C) Sifilitik meninqomielit formasında
D) Sifilitik meningit formasında
E) Proqressiv paraliç formasında
Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.122


465) Aşağıda sadalananlardan hansı test sifilis üçün səciyyəvidir?
A) Solmuş trepanemaların immobilizasiyası reaksiyası
B) Vasserman reaksiyası
C) Sadalananlardan hamısı düzdü
D) İmmunoflüorestent reaksiyası
E) Hemaqqlütinasiya reaksiyası

Ədəbiyyat: Неврологические синдромы.Руководство для врачей.В.Л.Голубев,
А.М.Вейн.2002.стр678


466) Sifilitik meningit zamanı əsasən hansı kəllə sinirləri zədələnir?
A) I, II, III
B) X, XI
C) VII, VIII
D) IV, V
E) VIII, IX

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.478

467) Sifilisin serebrospinal formasını dağınıq sklerozdan fərqləndirən
əlamətlər hansılardı?
A) Görmə sinir disklərinin birincili(ilkin) atrofiyası və Arqayl-Robertson
simptomu
B) Canaq orqanlarının funksiyaların pozulması
C) Kəllə sinirlərinin zədələnməsi
D) Görmə sinir disklərinin gicgah nahiyyəsində avazıması
E) Beyincik pozulmaları və nistaqm

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.306


468) Tabes dorsalis zamanı patomorfolojı dəyişiklər nələri əhatə edir?
A) Ön, yan və arxa kökcükləri
B) Ön və arxa kökcükləri
C) Arxa sütun və arxa kökcükləri
D) Ön və arxa sütunları
E) Ön sütun və ön kökcükləri
Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.122


469) Aşağıda sadalananlardan hansı Laym xəstəliyinin(Borrelioz) II-
mərhələsinə xasdır?
A) Meningit, meninqoensefalit
B) Artralgiya
C) Yerini dəyişən dairəvi eritema
D) Xroniki artrit
E) limfoadenopatiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.379


470) Aşağıda sadalananlardan hansı Laym xəstəliyinin(Borrelioz) I-
mərhələsinə xasdır?
A) Miokardit
B) Kəllə sinirlərinin zədələnməsi
C) Xroniki artrit
D) Meninqoradikulit
E) Yerini dəyişən dairəvi eritema

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.379


471) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı körpü-beyincik bucağının
araxnoiditində müşahidə olunur?
A) Ocaq tərəfdə beyincik əlamətləri
B) Üz, uzaqlaşdırıcı və üçlü sinirlərin zədələnməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Dəhliz-ilbiz sinirinin zədələnməsi
E) Ocaqdan əks tərəfdə piramid çatmamazlığı

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.278


472) Aşağıda sadalananlardan hansı toksoplazmoz xəstəliyinə xas deyil?
A) Qazanılan toksoplazmoz
B) İmmuniteti aşağı olan insanlarda toksoplazmozun yaranması(opportunistik
infeksiya)
C) Sadalananların heç biri
D) İrsən keçən toksoplazmoz
E) Anadangəlmə toksoplazmoz

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.428


473) Tetanus xəstəliyi nə ilə xarakterizə olunur?
A) Aqrafiya ilə
B) Sadalananların hamısı ilə
C) Afaziya ilə
D) Əzələ spazması ilə
E) Əzələ tonusun enməsi ilə

Ədəbiyyat: Нерология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.514


474) Aşağıda sadalananlardan hansı quduzluq xəstəliyinə xas deyil?
A) Əzələ tonusunun yüksəlməsi
B) Taktil hissiyatı yüksəlməsi, ağrı hissiyatının enməsi
C) Ağır gediş və ölüm
D) Yüngül gedişat və sağalma
E) Psixomotor oyanıqlıq

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.435


475) Ağır mastoidit zamanı sensor afaziya hansı beyin nahiyyəsinin infeksion
prosesə cəlb edilməsi nəticəsində yaranır?
A) Alın payın
B) Gicgah payın
C) Beyinciyin
D) Ənsə payın
E) Təpə payın

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.258


476) Neyrosifilis zamanı bəbəyin görünüşü(forması) necə olur?
A) Tam normal
B) Dar(ensiz) və qeyri bərabər
C) Dar,düzgün formada
D) Geniş,düzgün formada
E) Geniş və qeyri bərabər

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.243


477) Xorioretinit aşağıda sadalanan hansı xəstəlik zamanı inkişaf etmir?
A) Qistoplazmoz zamanı
B) Sarkoidoz zamanı
C) Toksoplazmoz zamanı
D) Vərəm zamanı
E) Gicgah arteriit zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.234


478) Quduzluğun klinik gedişində aşağıda sadalananlardan hansı dövr qeydə
alınmır?
A) Kəskin dövr (oyanma)
B) Başlanğıc dövr (depressiya)
C) Terminal dövr ( paralitik)
D) İnkubasiya dövrü
E) Preparalitik dövr

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 386


479) Aşağıda sadalananlardan hansı Ekonom ensefalitinin fəsadıdır?
A) Sidiyin və nəcisin saxlamaması
B) Korluq
C) Parkinsonizm
D) Karlıq
E) Paraplegiya

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.77


480) Aşağıda sadalanan orqanlardan hansılar sisteserkozla zədələnmirlər?
A) Beyin
B) Gözlər
C) Qara ciyər
D) Boşluqlu orqanlar
E) Əzələlər
Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.80


481) Aşağıda sadalanan kəllə sinirlərindən hansı sarkoidoz zamanı daha tez
zədələnir?
A) IX cüt
B) VII cüt
C) II cüt
D) V cüt
E) XI cüt

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.81


482) Aşağıda sadalananlardan hansı ilə periferik sarkoidoz nevropatiyası
özünü biruzə verir?
A) Polinevropatiya ilə
B) Təmiz hərəki nevropatiya ilə
C) Bel-oma pleksopatiyası ilə
D) Bazu pleksiti ilə
E) Veqetativ pozulmalar ilə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.81


483) Aşağıda sadalananlardan nə difteriya infeksiyası zamanı müşahidə
olunmur?
A) Nefrit
B) Afoniya
C) Miokardit
D) Polinevropatiya
E) Akkomodasiyanın pozulması

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.82


484) Vərəmli meningit zamanı likvorda olan dəyişikliklər aşağıda sadalanan
xəstəliklərin hansında müşahidə ola bilər( yəni dəyişikliklər eynidir)?
A) Subaraxnoidal qanaxma zamanı
B) Sisteserkoz zamanı
C) Göbələkli meningit zamanı
D) Beyin absessi zamanı
E) Viruslu ensefalit zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.83
485) Aşağıda sadalanan səbəblərdən hansının pnevmokokk meningitin
yaranmasında rolu yoxdur?
A) Likvoreyanın(likvor axımı)
B) Kəskin sinusitin
C) Kəskin orta otitin
D) Epilepsiyanın
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.83


486) Əsasən hansı yaşda bakterial meningit(qramm mənfi) yaranır?
A) Yeniyetmələrdə
B) Yeni doğulmuşlarda
C) 6 aydan-2 yaşacan uşaqlarda
D) 2-4 yaş arası olan uşaqlarda
E) 4-12 yaş arası olan uşaqlarda

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.83


487) Geri dönən meningitə hansı xəstələrdə daha çox rast gəlmək olar?
A) Orta otiti olan xəstələrdə
B) Likvorun axımı(likvoreya) olan xəstələrdə
C) Epilepsiyası olan xəstələrdə
D) Parkinson xəstəliyi olan xəstələrdə
E) Dağınıq sklerozu olan xəstələrdə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.84


488) Viruslu immunoçatmamazlıq və sitomeqalovirus varsa beyində aşağıda
sadalananlardan nə yaranır?
A) Neyrondaxili amiloid
B) Nüvə içi qoşulmalar
C) Mikroqlial düyünlər
D) Aterosklerotik düyünlər
E) Sitoplazmatik qoşulmalar(əlavələr)

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.87


489) Əsasən beyin absesinin yerləşdiyi yer haradadır?
A) Zolaqlı cisimdədir
B) Hipotalamusdadır
C) Quyruqlu nüvənin başındadır
D) Talamusdadır
E) Boz və ağ maddənin sərhədindədir

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.89


490) QİCS-ilə xəstədə beyin absesinin yaranmasına əsas səbəb nədir?
A) Toksaplazma
B) Vərəm
C) Kriptokokk
D) Sadalananlardan heç biri
E) Sitomeqalovirus

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.90


491) Beyin absesi zamanı əsasən hansı şikayət olur?
A) Ürək bulanma və qusma
B) Epileptik tutmalar
C) Baş ağrısı
D) Ənsə əzələlərinin rigidliyi
E) Ataksiya

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.90


492) Quduzluq virusu beyindən hansı yolla başqa insana keçir?
A) Boşluq orqanlardan
B) Tüpürcək vəzlərdən
C) Burun-udlaqdan
D) Ağciyərdən
E) Bağırsaqdan

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.91


493) Suya qarşı qorxu hissi quduzluğa tutulmuş insanlarda nə səbəbdən
yaranır?
A) İçərkən opistotonusun yaranmasından
B) Mayeni içmək istəyərkən nəfəs əzələlərinin spazmatik yığılmasından
C) Mayelərə qarşı dadbilmənin dəyişməsindən
D) Suya qarşı anafilaktik reaksiyanın yaranmasından
E) Suya qarşı dadbilmənin pozulmasından

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.91


494) Aşağıda sadalananlardan hansı kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsini
göstərmir?
A) Uzaqlaşdırıcı sinirin artan nevriti
B) Görmə sinirinin diskinin yastılanması
C) Görmə sinirinin diskinin qıraqlarının yayılması
D) Torlu qişanın piqmentli degenerasiyası
E) Torlu qişanın ödemi və hemorragiyası

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.91


495) Paximeningit nə deməkdir?
A) Yumşaq beyin qişasının iltihabı
B) Sadalananlardan heç biri
C) Torabənzər qişanın iltihabı
D) Sərt beyin qişasının iltihabı
E) Subaraxnoidal boşluğun iltihabı

Ədəbiyyat: Нервные болезни.Е.И.Гусева.1988.стр.303496) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı hummoz meningitə xas deyil?
A) Cekson epileptik tutmalar
B) Subfebril hərarət
C) Sadalananların hamısı
D) VI kəllə sinirinin zədələnməsi
E) III kəllə sinirin zədələnməsi

Ədəbiyyat: Менингиты и арахноидиты.В.С.Лобзин, 1983, стр.105


497) Aşağıda sadalanan viruslardan hansı mikoviruslara aid deyil?
A) Qripp virusu
B) Parotit virusu
C) Qızılca virusu
D) Sitomeqalovirus
E) Paraqripp virusu

Ədəbiyyat: Менингиты и арахноидиты.В.С.Лобзин, 1983, стр.29
498) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı meningeal sindromun yaranmasına
imkan yaradır?
A) Damar keçiriciliyin artması
B) Sadalanan amillərdən hamısı doğrudur
C) Ödemin yaranması və yaxınlıqda olan toxumanın iltihabi dəyişilməsi
D) Damarların genışlənməsi və ağrı reseptorların qıcıqlandırılması
E) Kininlərin ayrılması(çıxardılması)(vazo və neyroaktiv maddələr)

Ədəbiyyat: Хирургическое лечение внутримозговых
кровоизлияний,обусловленных артериальной
гипертензией.Н.М.Чебатарева.1984.стр.37


499) Soyuq abseslərin yaranması hansı xəstəliklərə xasdır?
A) Spinal insulta
B) Vərəmli spondilitə
C) Neyrosifilisə
D) Düyünlü periarteritə
E) Revmatizmə

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 685


500) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı böyüklərin xroniki
poliomielitinə xasdır?
A) İfliclər və əzələ atrofiyalarının seçilmlş xarakterli olması
B) Fibrillyar səyirmələrin mövcudluğu
C) İfliclə tamamilə dəyişilmə reaksiyasının arasında paralelliyin olmaması
D) Sadalananların hamısı
E) Hissi pozulmaların qeydə alınmaması

Ədəbiyyat: Острый, подострый и xронический полиомиэлит
взрослых.М.М.Меликов.1998.стр. 60


501) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı yarım kəskin sklerozlaşan
panensefalitə xas deyil?
A) Psixotik vəziyyətin mövcudluğu
B) Alın ataksiyasının və şəxsiyyətin dəyişməsinin mövcudluğu
C) Ekstrapiramid pozulmaların mövcudluğu
D) Periferik parezin mövcudluğu
E) Epileptik tutmaların mövcudluğu
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр. 248


502) Bruselyozun diaqnostikası üçün aşağıda sadalanan sınaqlardan hansının
nəticəsinə ehtiyac var?
A) Xedelson
B) Xedelson və Burne
C) Sadalanan reaksiyaların hamısı
D) Raytt və Burne
E) Burne

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр. 250


503) Burne allerqik sınağı bruselyoz xəstəliyinin hansı dövründə
əhəmiyyətlidir?
A) Xəstəliyin birinci günlərində
B) 2-3 ayında
C) 5-6 ayında
D) 2-3 həftəsində
E) Xəstəliyin başlanğıcından 10 gün sonra

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр.250


504) Anadangəlmə toksoplazmozun diaqnostikası üçün hansı əlamətlərin
mövcudluğuna ehtiyac var?
A) Əqli inkişafın kəskin ləngiməsinin mövcudluğuna
B) Sadalananlardan hamısına
C) Kəllənin rentqenoqrammasında “əhəgləmə” ocaqlarının mövcudluğuna
D) Anadangəlmə kataraktanın mövcudluğuna
E) Epileptik tutmaların mövcudluğuna

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр.251


505) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qazanılmış toksaplazmoz
zamanı anadangəlmə toksoplazmozdan fərqli olaraq daha az müşahidə
olunur?
A) Temperaturun yüksəlməsi və dəri səpgisi
B) Oynaqlarda ağrı
C) Sadalananlardan hamısı
D) Xorioretinit və digər göz simptomları
E) Baş ağrısı və qusma
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр. 252


506) Qazanılmış və anadangəlmə toksoplazmoz diaqnozunu yazmaq üçün
hansı laborator müayinələrə ehtiyac var?
A) Seybin-Feldman rəngləndirici reaksiyasına
B) Sadalanan müayinələrdən hamısına
C) Hemaqqlüsinasiya reaksiyasına
D) Toksoplazminlə dərialtı sınağa
E) Komplementlə toksoplazmozlu antigenin birləşmə reaksiyasına

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр 252


507) Baş beyin yarımkürələlərinin metastatik absesi aşağıda sadalanan
xəstəliklərdən hansının fəsadıdır?
A) Bronxoektaziyanın
B) Ağ ciyər absesinin
C) Qara ciyər absesinin
D) Sadalanan xəstəliklərdən hamısının
E) Xoralı endokarditin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр 252


508) Bruselyoz diaqnozunu aşağıda sadalanan Rayt aqqlüsinasiya
reaksiyasının titirlərindən hansı təstiq edir?
A) 1:150
B) 1:100
C) 1:50
D) 1:200
E) 1:400

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр.250Epileptik qicolmalar.Epilepsiya


509) Aşağıda sadalananlardan hansı epileptik avtomatizmlərin növü deyil?
A) Stasionar avtomatizm
B) Jestikulyasiya avtomatizmi
C) Mimiki avtomatizm
D) Ambulator avtomatizm
E) Verbal avtomatizm

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 205


510) Aşağıda sadalananlardan nə “reflektor epilepsiya”ya aid deyil?
A) Xoşxəssəli ənsə epilepsiyası
B) Musiqigenli epilepsiya (музыкогенная эпилепсия)
C) Fotogen epilepsiya (фотогенная эпилепсия)
D) Oxuma epilepsiyası (эпилепсия чтения)
E) Diksinmə epilepsiyası ( эпилепсия вздрагивания)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 217


511) Uşaqlıq dövrünün qazanılmış afaziyası (Landau-Kleffner sindromu)
üçün hansı əlamətlər səciyyəvidir?
A) Afaziya və aleksiya
B) Epileptik tutmalar, apraksiya və afaziya
C) Epileptik tutmalar və apraksiya
D) Epileptik tutmalar və afaziya
E) Epileptik tutmalar və aqrafiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 215


512) Aşağıda sadalanan epileptik status növlərindən hansı həyat üçün
təhlükəli vəziyyətdir?
A) Sadalananlardan hamısı
B) Qıcolma tutmaları statusu
C) Sadə parsial tutmalar statusu
D) Mürəkkəb parsial tutmalar statusu
E) Absanslar statusu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 218
513) Aşağıda sadalananlardan hansı sadə parsial (fokal) epileptik tutmadır?
A) Generalizəolunmuş atonik epileptik tutma
B) Generalizəolunmuş tonik-klonik epileptik tutma
C) Sensor Cekson tutması
D) Absans
E) Generalizəolunmuş klonik epileptik tutma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 217


514) Aşağıda sadalananlardan nə generalizə olunmuş epileptik tutmalara aid
deyil?
A) Tonik-klonik epileptik qıcolma tutması
B) Motor (hərəki) Cekson tutması
C) Tonik epileptik qıcolma tutması
D) Klonik epileptik qıcolma tutması
E) Absans

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 217


515) Aşağıda sadalananlardan hansı epileptik tutma zamanı şüur (huş)
pozulmur?
A) Absans
B) Generalizə olunmuş klonik tutma
C) Generalizə olunmuş tonik-klonik tutma
D) Hərəki Cekson tutması
E) Generalizə olunmuş tonik tutma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 217


516) Şüurun (huşun) pozulması hansı epileptik tutma zamanı qeydə alınmır?
A) Mürəkkəb parsial tutma
B) Generalizəolunmuş tonik-klonik tutma
C) Generalizəolunmuş klonik tutma
D) Sadə parsial tutma
E) Absans
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 217


517) Todd iflici nədir?
A) Dağınıq skleroz zamanı qısa müddət çəkən hemiplegiya
B) Onurga beyninin zədələnməsi nəticəsində yaranan spastik iflic
C) Yenicə epileptik qıcolma fəallığına cəlb edilmiş ətrafdakı keçici parez
D) Daxili kapsulun zədələnməsi nəticəsində yaranan hemiplegiya
E) Bazu kələfinin zədələnməsi nəticəsində yaranan iflic

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 503


518) Aşağıda sadalananlardan nə doğru deyil?
A) Cekson epileptik tutması sadə parsial tutmalara aiddir
B) Aura huşun itirilməsi ərəfəsindəki tutmanın başlanğıc hissəsidir
C) Auranın mövcudluğu tutmanın ikincili generalizasiyasından xəbər verir
D) Generalizəolunmuş epileptik tutma şüurun (huşun) pozulması ilə müşayiət
olunur
E) Sadə parsial epileptik tutma şüurun (huşun) pozulması ilə müşayiət olunur

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 217


519) Aşağıda sadalananlardan nə doğrudur?
A) Generalizə olunmuş tonik-klonik epileptik tutma zamanı şüur (huş) itmir
B) Absans sadə parsial tutmaların növüdür
C) Tonik-klonik epileptik tutma (grand mal) mürəkkəb parsial tutmalara aiddir
D) Cekson tutması mürəkkəb parsial tutmaların növüdür
E) İkincili olaraq generalizə olunmuş epileptik tutmanın fokal komponenti aura,
postiktal Todd iflici və EEQ-də fokal dəyişikliklərin mövcudluğu ilə təzahür edə
bilər

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 505


520) Aşağıda sadalanan epileptik tutmalardan hansı böyük tutma (grand mal)
adlanır?
A) Generalizəolunmuş klonik tutma
B) Generalizəolunmuş mioklonik tutma
C) Absans
D) Generalizəolunmuş tonik tutma
E) Generalizəolunmuş tonik-klonik tutma

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 505


521) Keçmişdə epilepsiyanı necə adlandırırdılar?
A) “Ay” xəstəliyi
B) “Müqəddəs” xəstəlik
C) “Yixılan” xəstəlik
D) Sadalanan variantların hamısı doğrudur
E) “Qara” xəstəlik

Ədəbiyyat: Бессудорожная эпилепсия. В.И.Морозов, Ю.П.Полянский. 1988.
стр. 13


522) Bettolepsiyanın (öskürək bayılması) səbəbi nədir?
A) Ağ ciyər və bronxların xroniki xəstəliyi
B) Bronxların qıcıqlanması
C) Qırtlağın qıcıqlanması
D) Sadalananların hamısı
E) Ağ ciyər-ürək catmamazlığı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы.П.В.Мельничук, 1 том, 1982, стр 108


523) Aşağıda sadalananlardan nə epileptik başgicəllənməyə xasdır?
A) Sadalananların hamısı
B) Başgicəllənmə zamanı veqetativ simptomların olmaması
C) Başı hərəkətə gətirərkən paroksizmin gedişatına təsir etməməsi
D) Koxleovestibulyar pozulmaların olmaması
E) Paraksizmin ocaqlı nevrolojı simptomlarla təzahür etməməsi

Ədəbiyyat: Бессудорожная эпилепсия. В.И.Морозов, Ю.П.Полянский. 1988.
стр 110


524) Kiçik tutmaya nə xasdır?
A) Huşun pozulması və tutma müddətin az olması
B) Tutmanın qəflətən yaranması
C) Auranın olmaması
D) Tutma vəziyyətindən tez çıxması və tutmadan sonra yuxunun olmaması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Судорожные состояния у детей, А.М.Коровин, 1984,стр. 32


525) İnfantil spazmalara( Vest sindromu) hansı əlamətlər xasdır?
A) Sadalananların hamısı
B) EEQ müayinə zamanı diffuz aşağı dalğalar komplekslərin “polipik-kəskin
dalğa”dəyişikliklərin mövcudluğu
C) Psixiki inkişafın ləngiməsi və hərəki vərdişlərin yaranmasında pozulmalar
D) Huşun pozulması
E) Az müddətli mioklonik paraksizmlərin mövcudluğu

Ədəbiyyat: Судорожные состояния у детей, А.М.Коровин, 1984,стр. 36


526) Febril tutmaları olan uşaqlarda epilepsiyanın yaranmasında hansı
təhlükəli amillərin rolu vardır?
A) Valideyinlərdə epilepsiyanın və ya onlarda uşaqlıqda febril tutmaların
mövcudluğu
B) Sadalananların hamısının
C) EEQ müayinə zamanı patolojı dəyişikliklərin və temperatur düşərkən tutmaların
mövcudluğu
D) “Ağırlaşan” febril tutmaların mövcudluğu
E) Febrilyar tutmadan öncə uşaqda nevroloju patologiyanın mövcudluğu

Ədəbiyyat: Судорожные состояния у детей, А.М.Коровин, 1984,стр. 73


527) Uşaqda “həyatının 5-ci günündən yaranan tutmaya” nə xasdır?
A) Klonik və mioklonik xarakterli tutmalar
B) Sadalananların heç biri
C) EEQ müayinə zamanı tetta-dalğa diapazonunda boşalmaların mövcudluğu
D) Sadalananların hamısı
E) Hamiləliyin və doğuşun normal gedişatı

Ədəbiyyat: Судорожные состояния у детей, А.М.Коровин, 1984,стр. 96


528) Həyatın ilk günlərindən tutma halları(yenidoğulmuşlarda tetaniya) və
hipokalsimiya hansı vəziyyətlərdə yaranır?
A) Sadalananların hamısı
B) Vaxtından qabaq doğulmuş uşaqlarda
C) Əkizlərdə
D) İnfeksiya zamanı
E) Sarılıq zamanı

Ədəbiyyat: Судорожные состояния у детей, А.М.Коровин, 1984,стр. 187


529) Generalizəolunmuş qıcolma epileptik tutması qeydə alındıqda hansı
əlamət onun ikincili olaraq generalizasiya olunmasına dəlalət edir?
A) Tutmanın klonik tipli olması
B) Tutmanın tonik-klonik tipli olması
C) Auranın mövcudluğu
D) Tutmanın 10 dəqiqədən artıq davam etməsi
E) Tutmanın tonik tipli olması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 218


530) Aşağıda sadalananlardan hansı epileptik tutma kiçik tutma (petit mal)
adlanır?
A) Sadə parsial tutma
B) Generalizəolunmuş tonik tutma
C) Generalizəolunmuş atonik tutma
D) Absans
E) Mürəkkəb parsial tutma

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 506


531) Aşağıda sadalananlardan hansı doğrudur?
A) Sadə parsial tutma üçün şüurun (huşun) itməsi səciyyəvidir
B) Generalizəolunmuş mioklonik tutma böyük epileptik (grand mal) adlanır
C) Todd iflici hərəki auranın növüdür
D) Aura tutmanın fokal başlanğıcına və ikincili olaraq generalizasiya olunduğuna
dəlalət edir
E) Sadə parsial tutma kiçik epileptik tutma (petit mal) adlanır

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 218
532) Hansı tutmaların növü sadə febril qıcolmalar üçün xasdır?
A) Absanslar
B) Fokal motor tutmalar
C) Mürəkkəb parsial tutmalar
D) Fokal sensor tutmalar
E) Generalizə olmuş toniko-klonik tutmalar

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.82


533) Aura nədir?
A) Huşun pozulmasının bir növüdür
B) Hiperkinezdir
C) Meningiti xəbər edən əlamət
D) İnsultu xəbər edən əlamət
E) Epileptik tutmanı xəbər edən əlamət

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 504


534) Kiçik epilepsiyanın başqa adı nədir?
A) Sadalananlardan heç biri
B) Absans
C) Psixiki ekvivalent
D) Gicgah epilepsiya
E) Ambulator avtomatizm

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 506


535) Daimi kloniki tutmalar hansı epilepsiya üçün xasdır?
A) Cekson epilepsiyası üçün
B) Gicgah epilepsiyası üçün
C) Reflektor epilepsiyası üçün
D) Kojevnikov epilepsiyası üçün
E) Parsial epilepsiyası üçün

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 145

536) Hansı epilepsiyaya absans xas deyil?
A) Simptomatik
B) Uşaq yaşında
C) Gənc yaşda
D) Postravmatik
E) İdiopatik

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 495537) Aşağıda sadalanan fenomenlərdən hansı sadə parsial tutmalarda psixiki
təzahürləri daxil edir?
A) Koqnitiv(depersonalizasiya, derealizasiya)
B) İllyuzor(ölçülərin,çəkinin və s. illyuzasiyası)
C) Sadalananların hamısı
D) Dismnestik(görüntüləri bunnan öncə güya görüb)
E) Disfazik(nitqin dəyişilməsi)

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 504


538) Roland epilepsiyası gün ərzində nə vaxt müşahidə olunur?
A) Heç bir fərq yoxdur
B) Səhər saatlarında
C) Gündüz saatlarında
D) Axşam saatlarında
E) Gecə vaxtı

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 509


539) Lennoks-Qasto sindromuna hansı tutma növlərinin birləşməsi xasdır?
A) Absanslar, atonik və klonik tutmalar
B) Sadə və mürəkkəb absanslar
C) Absanslar və sadə parsial tutmalar
D) Mioklonik və atonik tutmalar
E) Absanslar və mioklonik tutmalar

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 512


540) Abstinent tutma aşağıda sadalanan tutma növlərinin hansına aiddir?
A) Toniko-kloniki qeneralizasiya olunmuş tutmalara
B) Absanslara
C) Sadə parsial tutmalara
D) Mürəkkəb parsial tutmalara
E) İkincili olaraq qeneralizə olunmuş parsial tutmalara

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 538


541) Aşağıda sadalananlardan nə epileptik transa xasdır?
A) Xəstənin qaçmağa, getməyə can atmağı
B) “Azan” baxış
C) Huşun pozulması
D) Sadalananların hamısı
E) Xəstənin ətrafda baş verən hadisələrə qeyri adekvat reaksiya

Ədəbiyyat: Клиническая неврология.А.М.Пулатов, А.С.Никифоров, 1978.стр.
92Sinir sisteminin degenerativ xəstəlikləri


542) Aşağıda sadalananlardan hansı izolə olunmuş irsi spastik paraplegiya
xəstəliyinin patomorfolojı dəyişikliyini xarakterizə edir(Ştrümpel xəstəliyi)?
A) Onurğa beyninin yan sütunlarında yerləşən piramid yolların degenerasiyası
B) Onurğa beyninin yan sütunlarında yerləşən vestibulospinal yolların
degenerasiyası
C) Onurğa beyninin yan sütunlarında yerləşən spinoretikulyar yolların
degenerasiyası
D) Onurğa beyninin yan sütunlarında yerləşən spinotalamik yolların
degenerasiyası
E) Sadalananların hamısı düzdür

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр.160


543) Aşağıda sadalananlardan hansı izolə olunmuş irsi spastik paraplegiya
xəstəliyinin
klinikasında piramid sindromun xarakterik cəhətidir(Ştrümpel xəstəliyi)?
A) Sadalananların heç biri düz deyil
B) Uzanan zaman ayaqlardaki spastika yeriş zamanındakına nisbətən daha
üstündür
C) Spastika parezdən üstündür
D) Parez spastikadan üstündür
E) Spastika ancaq yuxarı ətraflarda qeydə alınır

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр.161


544) İzolə olunmuş irsi spastik paraplegiya xəstəliyinin(Ştrümpel xəstəliyi)
dağınıq sklerozla differensial diaqnostikasını apararkən hansı əlamətin olması
2-cinin üstünlüyünə dəlalət edir?
A) Spastikanın parezdən üstünlüyü
B) Əsasən izolya olunmuş simmetrik piramid simptomatika
C) Müsbət ailə anamnezi
D) Qarın reflekslərinin itməsi
E) Remissiyanın olması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр.161


545) Ştrümpel xəstəliyi aşağıda sadalananlardan hansına aiddir?
A) Fakomatozlara
B) Əsasən sinir-əzələ sisteminin zədələnməsi ilə keçən irsi xəstəliyə
C) Əsasən piramid sistemin zədələnməsi ilə keçən irsi xəstəliyə
D) Əsasən beyincik sisteminin zədələnməsi ilə keçən irsi xəstəliyə
E) Əsasən ekstrapiramid sisteminin zədələnməsi ilə keçən irsi xəstəliyə

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.544


546) İrsi spastik paraplegiya-plyus Troyer sindromunda spastik
paraparezdən başqa nə müşahidə edirik?
A) Sadalananların hamsını
B) Psevdobulbar sindromunu
C) Axill refleksinin enməsini
D) Yuxarı ətrafların distal atrofiyasını
E) Aşağı ətrafların distal atrofiyasını

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр.162
547) Aşağıda sadalananların hansı irs tipi ilə Fridreyx xəstəliyi qazanılır?
A) Autosom-resessiv
B) Autosom-dominant
C) X-xromosomu ilə ilişmiş resessiv tipi ilə
D) Sadalananların heç biri düz deyil
E) X-xromosomu ilə ilişmiş dominant tipi ilə

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.420


548) Vitamin E defisiti ilə təzahür edən irsi ataksiya hansı xəstəliyə həm
kliniki, həm morfolojı cəhətdən oxşayır?
A) Landuzi-Dejerina xəstəliyinə
B) Alsqeymer xəstəliyinə
C) Fridreyx xəstəliyinə
D) Düşen xəstəliyinə
E) Ştrümpel xəstəliyinə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр.167


549) Fridreyx ataksiyası zamanı onurğa beynin hansı yolları zədələnir?
A) Arxa spinoserebellyar yollar
B) Ön spinoserebellyar yollar
C) Sadalananların hamısı
D) Lateral kortikospinal yollar
E) Arxa sütunlar

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.175


550) Proband kimə deyilir?
A) İrsi xəstəliyin əlamətləri olan pasiyentin sağlam valideyininə
B) İrsi xəstəliyi olan uşağa
C) Ailədə müayinə olunan xəstəyə(yəni mutant qenin xəstə daşıyıcısına)
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) Mutant qenin sağlam daşıyıcısına

Ədəbiyyat: Наследственность и среда при эпилепсии.А.В.Утин,1982,стр.7
551) Sibs kimə deyilir?
A) İrsi xəstəliyi olan pasiyentin doğma qardaş və ya bacısına(əkiz olmayan)
B) Mutant genin sağlam daşıyıcısına
C) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
D) İrsi xəstəliyi olan uşağa
E) İrsi xəstəliyi olan pasiyentin sağlam valideyninə

Ədəbiyyat: Наследственность и среда при эпилепсии.А.В.Утин,1982,стр.12


552) Fenotip göstəricisinin şərti nədir(orqanizmin xüsusiyyət və əlamətlərin
cəmi)?
A) Resessiv genin təsiri
B) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
C) Dominant genin təsiri
D) Ətraf mühit amillərin qenotip ilə qarşılıqlı təsiri
E) Həm dominant,həm resessiv qenin təsiri

Ədəbiyyat: Наследственность и среда при эпилепсии.А.В.Утин,1982,стр.18


553) Dendi-Uoker qüsurunun yaranmasında nə müşahidə olunmur?
A) Arxa kəllə çuxurunun genişlənməsi
B) Sadalananlardan hamısı
C) Beyincik badamcıqların qabarması
D) Beyincik soxulcanın disqeneziyası
E) Yüksək yerləşən köndələn sinus

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.195


554) 40 yaşında kişidə,qara ciyərində çoxsaylı kistozlar və qişada anqiomalar
ilə,qəflətən baş ağrısı əmələ gəldi və huşun pozulması getdikcə artdı.2 saat
ərzində beyincik badamcıqlarının sıxılması simptomları qeydə alındı və o
öldü.Ölümün səbəbi nə ola bilər?
A) Beyinə qansızma
B) Mədəcik daxilinə qansızma
C) Beyinciyə qansızma
D) Görmə qabarığına qansızma
E) Subaraxnoidal qansızma

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.193


555) Tuberoz skleroz hansı irs ilə alınır?
A) Yenidən əmələ gələn mutasiya ilə
B) Mitoxondrial qen defekti ilə
C) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
D) Autosom-resessiv
E) Autosom-dominant

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.195


556) Tuberoz skleroz üçün aşağıda sadalanan qişa zədələnmələrindən hansı
növü xasdır?
A) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
B) Torlu qişanın fakomaları
C) Piqmentli retinit
D) Retinoblastomalar
E) Torlu qişanın teleangiektaziyası

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.195


557) Tuberoz skleroz aşağıda sadalanan faizlərdən hansında uşaq tutmaları
ilə təsadüf edir?
A) 15%-də
B) 100%-də
C) 40%-də
D) 75%-də
E) 1%-də

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.195


558) Tuberoz sklerozu olan xəstədə hansı yaşda ağciyər kistozu xəstəliyi
yaranır?
A) Uşaqlarda
B) Yetkinlik dövrünün axırında
C) Yenidoğulmuşlarda
D) Böyüklərdə
E) Fərqi yoxdur

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.196


559) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında “südlü kofe” ləkə görünüşündə
hiperpiqmentasiya hissələri aşkar olunur?
A) Ataksiya-teleanqiektaziya zamanı
B) Yan amiotrofik skleroz zamanı
C) Sadalananlardan heç biri
D) Neyrofibromatoz zamanı
E) Dağınıq skleroz zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.197


560) Fridreyx xəstəliyi zamanı ən çox şikayətlərdən biri(ən tez yaranan)
aşağıda sadalananlardan hansıdır?
A) Bayılmalar
B) Yerişin çətinləşməsi
C) Baş gicəllənmə
D) Nitgin çətinləşməsi
E) Görmə qabiliyyətin itməsi

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.155


561) Oturaq vəziyyətdən durmağın çətinləşməsi nə səbəbdən yaranır?
A) Cəld hərəkətlər etmək çətinləşdiyinə görə
B) Distal əzələlərinin zəifliyindən
C) Barmaqlarla incə hərəkəti yerinə yetirmək çətinləşdiyinə görə
D) Proksimal əzələlərinin zəifliyindən
E) Yerişin apraksiyasına görə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.13


562) Aşağıda sadalanan simptolardan hansılarının mövcudluğu miasteniyanın
tireotoksikoz ilə birləşməsini göstərir?
A) Ptozun mövcudluğu
B) Gözün dairəvi əzələlərinin zəifliyi
C) Sadalananların hamısı
D) Konyuktivanın hiperemiyası
E) Göz qapağının diplopiya və retraksiya mövcudluğu

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 694


563) Aşağıda sadalananlardan hansı irsi xəstəliklərə aiddir?
A) Giyyen-Barre sindromu
B) Dağınıq skleroz
C) Fridreyx ataksiyası
D) Myasthenia gravis
E) Dendi-Uoker sindromu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 178


564) Aşağıda sadalananlardan hansı irsi xəstəliklərə aid deyil?
A) Multisistem atrofiya
B) Ştrümpel xəstəliyi
C) Fridreyx ataksiyası
D) Leber görmə sinirlərinin atrofiyası
E) Kennedi bulbospinal amiotrofiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 100Ekstrpiramid sisteminin zədələnməsi


565) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı Parkinson xəstəliyi zamanı
qeydə alınmır?
A) Hipokineziya
B) Sakitlik tremoru
C) Xoreik hiperkinezlər
D) Əzələ rigidliyi
E) Postural dayanıqsızlıq

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 81


566) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı parkinsonizm sindromunun daha
tez-tez rast gələn səbəbidir?
A) Parkinson xəstəliyi
B) Hepatolentikulyar degenerasiya
C) Hentinqton xəstəliyi
D) Multisistem atrofiya
E) Kortikobazal degenerasiya
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 76


567) Parkinson xəstəliyi adətən hansı yaşda özünü göstərməyə başlayır?
A) 10-20 yaşında
B) 20-30 yaşında
C) 50 yaşdan sonra
D) 30-40 yaşında
E) 90 yaşdan sonra

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 76


568) Aşağıda sadalananlardan nə Parkinson xəstəliyinin patomorfolojı əsasını
təşkil edir?
A) Qara substansiyanın dofaminergik neyronlarının degenerasiyası
B) Təpə payının qabıq neyronlarının degenerasiyası
C) Piramid və ekstrapiramid liflərinin demielinizasiyası
D) Alın payının qabıq neyronlarının degenerasiyası
E) Qırmızı nüvə neyronlarının degeneresiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 77


569) Aşağıda sadalananlardan nə Parkinson xəstəliyi üçün səciyyəvi deyil?
A) Əzələ rigidliyinin mövcudluğu
B) Klinik əlamətlərinin asimmetrik başlanması
C) Sakitlik tremorunun mövcudluğu
D) L-DOPA preparatlarının effektsiz olması
E) Hipokineziyanın mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 87


570) Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik zamanı parkinsonizm əlamətləri
qeydə alınmır?
A) Turett sindromu
B) Strioniqral degenerasiya
C) Hepatolentikulyar degenerasiya
D) Hallervorden-Şpats xəstəliyi
E) Kortikobazal degenerasiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 148


571) Aşağıda sadalananlardan hansı sporadik xəstəliklərə aiddir?
A) Kennedi bulbospinal amiotrofiyası
B) Hentinqton xəstəliyi
C) Kortiko-bazal degenerasiya
D) Fridreyx ataksiyası
E) Ştrümpel spastik paraplegiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 104


572) Aşağıda sadalanan variantlardan hansı doğrudur?
A) Hentinqton xəstəliyi autosom-dominant tip üzrə irsən ötürülür
B) Hentinqton xəstəliyi sporadik xəstəlikdir
C) Hentinqton xəstəliyi autosom-resessiv tip üzrə irsən ötürülür
D) Hentinqton xəstəliyi X-bağlı dominant tip üzrə irsən ötürülür
E) Hentinqton xəstəliyi X-bağlı resessiv tip üzrə irsən ötürülür

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 128


573) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansının klinik şəklində tremor kimi
diskineziya müşahidə olunmur?
A) Multisistem atrofiyanın
B) Kortikobazal degenerasiyanın
C) Hepatolentikulyar degenerasiyanın ( Vilson-Konovalov xəstəliyi)
D) Parkinson xəstəliyinin
E) Turett sindromunun

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 148
574) Pasientdə get-gedə inkişaf edən hərəki pozulma, demensiya, sidik
saxlanmaması var. Anamnezdə subaraxnoidal qansızma qeydə alınıb.
Oftalmoskopiya zamanı göz dibi norma daxilindədir. КТ-də mədəcik
sisteminin xeyli genişlənməsi aşkara çıxarılıb. Ən müvafiq güman olunan
diaqnoz hansıdır?
A) Dissirkulyator ensefalopatiya
B) Xroniki subdural hematoma
C) Baş beynin şişi
D) Normotenziv hidrosefaliya
E) Xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziya (pseudotumor cerebri)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 137


575) Aşağıda sadalananlardan hansı normotenziv hidrosefaliya üçün səciyyəvi
deyil?
A) Sidik saxlaya bilməməsi
B) Lümbal punksiya zamanı likvor təzyiqinin xeyli dərəcədə artması
C) KT-də mədəcik sisteminin genişlənməsinin qeydə alınması
D) Demensiya
E) Yerişin pozulması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр.137


576) Xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziyanın (idiopatik kəllədaxili hipertenziya,
pseudotumor cerebri) əlilliyə gətirib çıxara bilən əlaməti hansıdır?
A) Yerişin pozulması
B) Görmənin pozulması
C) Eşitmənin pozulması
D) Sidik saxlaya bilməməsi
E) Demensiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 134

577) Aşağıda sadalananlardan hansı xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziyanın
(idiopatik kəllədaxili hipertenziya, pseudotumor cerebri) əlaməti deyil?
A) Görmənin pozulması
B) Baş ağrısı
C) KT-də mədəcik sisteminin genişlənməsinin qeydə alınması
D) Görmə siniri diskinin ödemi
E) Ürək bulanma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 134


578) Görmə siniri diskinin ödemi aşağıda sadalananlardan hansı patologiya
üçün səciyyəvi əlamət deyil?
A) 4-cü mədəciyin kompressiyası ilə müşayiət olunan beyincikdaxili hematoma
B) Baş beyin sinuslarının trombozu
C) Subtentorial şiş
D) Xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziya (pseudotumor cerebri)
E) Normotenziv hidrosefaliya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр.137


579) “Asteriksis” nədir?
A) Nevrozun növüdür
B) Afaziyanın növüdür
C) Vegetativ pozulmaların növüdür
D) Hiperkinezin növüdür
E) Hissi pozulmaların növüdür

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 46


580) Aşağıda sadalanan hiperkinezlərdən hansı qara ciyər ensefalopatiyası
üçün daha səciyyəvidir?
A) Hemiballizm
B) Tiklər
C) Əzələ distoniyası
D) Xoreik hiperkinez
E) Asteriksis
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 340


581) Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?
A) Hentinqton xəstəliyinin yuvenil Vestfal forması parkinsonizm sindromu ilə
təzahür edir
B) Hentinqton xəstəliyinə yalnız kişilər məruz qalır
C) Hentinqton xəstəliyi üçün demensiya səciyyəvi əlamətdir
D) Hentinqton xəstəliyi autosom-dominant tip üzrə irsən ötürülür
E) Xoreik hiperkinezlərin azaldılması üçün neyroleptiklər tətbiq olunur

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 128


582) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya zamanı parkinsonizm
sindromuna rast gəlinmir?
A) Miller Fişer sindromu ( Fişer sindromu)
B) Hepatolentikulyar degenerasiya (Vilson-Konovalov xəstəliyi)
C) Hentinqton xəstəliyinin yuvenil Vestfal forması
D) Striobazal degenerasiya
E) Kortikobazal degenerasiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 477


583) Aşağıda sadalananlardan hansı irsi xəstəliklərə aiddir (yəni xəstəlik
əsasən ailəvi formalarla təzahür edir)?
A) Yan amiotrofik skleroz
B) Qiyyen-Barre sindromu
C) Dağınıq skleroz
D) Hentinqton xəstəliyi
E) Kiçik xoreya ( Sidenheym xoreyası)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 127
584) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı autosom-dominant tip üzrə irsən
keçir?
A) Bekker miodistrofiyası
B) Kennedi bulbospinal amiotrofiyası
C) Düşenn miodistrofiyası
D) Verdniq-Hoffman kəskin bədxassəli infantil spinal amiotrofiyası
E) Hentinqton xəstəliyi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 128


585) Xəstə 10 yaşındadır.5 gün əvvəl uşaqda qeyri iradi hərəkətlər əmələ
gəlmişdir.Anamnezində tez-tez angina,revmatik endokardit keçirməsini qeyd
edir.Nevroloji statusda:nitqi qırıq-qırığdır,mimiki əzələlərində,ətraflarında
hiperkinezlər qeyd edilir.Əzələ tonusu zəyifləyib.,reflekslər zəifdir,yerişi,xətti
pozulub.Ürək nahiyyəsində sistolik səs eşidilir.Qanında revmatik müayinələr
müsbətdir.Hansı xəstəlikdən fikirləşmək olar?
A) Parkinsonizm xəstəliyindən
B) Hentinqton xoreyasından
C) Dağınıq sklerozdan
D) Revmatik xoreya
E) Vilson-Konovalov xəstəliyindən

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр132


586) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında MRT müayinəsində diffuz
atrofiya şəkli qeydə alınmır?
A) Sadə herpes törədicisi olan ensefalitdə
B) Hentinqton xəstəliyində
C) Parkinson xəstəliyində
D) Beynin şualanmasında
E) Kreysfelt-Yakob xəstəliyində

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.153


587) Valideyinlərdən birində Hentinqton xəstəliyinin geni varsa,xəstəlik
özünü necə biruzə verəcək?
A) Ailədə uşaqların yarısı ancaq ana xəstədirsə xəstələnə bilərlər
B) Ailədə uşaqların yarısı ancaq valideyinlərdən biri 30 yaşacan xəstələnibsə
xəstələnə bilərlər
C) Ailədə uşaqların yarısı ata xəstədirsə xəstələnə bilərlər
D) Ailədə dörd uşaqdan ancaq biri xəstələnir
E) Ailədə uşaqların yarısı xəstədir

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.156


588) Hentinqton xəstəliyi olan xəstənin KT-sında aşağıda sadalanan
nahiyyələrin hansında atrofik dəyişikliklər qeydə alınır?
A) Yastıqda(pulvinar)
B) Qara substansiyada
C) Subtalamik nüvələrdə
D) Beyincikdə
E) Quyruqlu nüvədə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.156


589) Hentinqton xəstəliyinin simptomları özünü hansı yaş dövründən daha
çox bildirməyə başlayır?
A) Ömrün 4-cü və 5-ci onluğunda
B) Ömrün 3-cü onluğunda
C) Hədd-buluğa çatmaqdan öncəki dövürdə
D) Yeniyetmə dövründə
E) Hədd-buluğa çatan dövürdə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.157


590) Parkinsonizmə nə xas deyil?
A) Maskayabənzər sifət
B) Ayaqlarını sürtə-sürtə yerimək
C) Retropulsiya
D) Hemiballizm
E) “Dişli çarx” fenomeni

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.158


591) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya generalizə olunmuş motor və
vokal tiklərlə təzahür edir?
A) Parkinson xəstəliyi
B) Turett sindromu
C) Vest sindromu (infantil spazma, salaam qıcolmaları)
D) Hepatolentikulyar degenerasiya (Vilson-Konovalov xəstəliyi)
E) Landau-Kleffner sindromu (uşaqlıq dövrünün qazanılmış afaziyası)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 148


592) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı ekstrapiramid sistemin
pozulmaları ilə təzahür etmir?
A) Hepatolentikulyar degenerasiya (Vilson-Konovalov xəstəliyi)
B) Turett sindromu
C) Hallervorden-Şpats xəstəliyi
D) Hentinqton xəstəliyi
E) 1-ci tip irsi motor-sensor neyropatiyası (Şarko-Mari-Tut xəstəliyi)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 501


593) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı kiçik xoreyanın yaranmasına
səbəb olur?
A) Yarımkəskin bakteriolojı endokardit
B) Binsvanqer sindromu
C) Revmatizm
D) Quyruqlu nüvənin irsi deqenerasiyası
E) Travmadan sonra yaranan qara substansiyanın deqenerasiyası

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.79


594) Hansı yaş dövründə kiçik xoreya daha çox rast gəlir?
A) Yenidoğulmuşlarda
B) Qızlarda 7-12 yaş arası
C) Yetkinlik dövrü olan oğlanlarda
D) Qadınlarda
E) Oğlanlarda 3-7 yaş arası

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.80


595) Sakitlik tremoru hansı nahiyyə zədələnərkən yaranır?
A) Daxili kapsula
B) Görmə qabarıqları
C) Onurğa beyin
D) Quyruqlu nüvə
E) Qara substansiya

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.12


596) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı üçün “Qordon fenomeni”
xarakterdir?
A) Sirinqomieliya xəstəliyi üçün
B) Fridreyx ataksiyası üçün
C) İsteriya üçün
D) Poliomielit üçün
E) Kiçik xoreya üçün

Ədəbiyyat:
Неврология.српавоч.прак.врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2002.стр.706


597) Aşağıda sadalanan formalardan hansı yazı spazmına xas deyil?
A) Tutma forması
B) Nevralgik forma
C) Titrəmə forması
D) Amiotrofik forma
E) Paretik forması

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 549


598) Enurez diaqnozunu qoymaq üçün hansı xəstəliyi istisna etmək lazımdır?
A) Epilepsiyanı
B) Dağınıq sklerozu
C) Onurğa sütununun qüsurunu
D) Sidik kisəsinin və sidik kanalının xəstəliklərini
E) Sadalanan xəstəliklərin hamısını

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 497


599) Fara xəstəliyinə aşağıda sadalanan simptomlardan hansı xasdır?
A) Beyincik ataksiyası
B) Sadalananların hamısı
C) Demensiya
D) Epileptik tutmalar
E) Artan(proqressivləşən) parkinsonizm

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 433


600) Bazal qanqliyalarının kalsifikasiyasının digər adı aşağıda
sadalananlardan hansıdır?
A) Fara xəstəliyi
B) Menyer xəstəliyi
C) Takayasu xəstəliyi
D) Addison xəstəliyi
E) Fridreyx xəstəliyi

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 433


601) Yerləşməsinə əsaslanaraq hansı distoniyanın növləri mövcuddur?
A) Generalizə olunmuş
B) Seqmentar
C) Multifokal
D) Fokal
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 132


602) Uşaqlıqda, levodopaya həssas olan distoniya hansı sindrom ilə təzahür
edir?
A) Bexterev sindromu ilə
B) Seqava sindromu ilə
C) Fovil sindromu ilə
D) Benedikt sindromu ilə
E) Marinesko-Radoviç sindromu ilə

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 133


603) Dərmanlı xoreyanı aşağıda sadalanan preparatlardan hansı yarada
bilər?
A) Diqoksin
B) Antihistamin preparatları
C) İzoniazid
D) Karbamazepin
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 139


604) Akatiziya nə deməkdir?
A) Hövsələsiz(uzun müddət bir yerdə oturub işləyə bilməyən), hərəkətin
rəfedilməz tələbatı
B) Yaddaşın pozulması
C) İybilmə qabiliyətinin enməsi
D) Hərəkətlərin asta olması
E) Hiperkinezin bir növüdür

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 143


605) Kreytsfeld-Yakob xəstəliyi zamanı aşağıda sadalananlardan hansı
zədələnmir?
A) Qabıq altı nüvələr
B) Beyincik
C) Ənsə payları
D) Talamus
E) Arxa kökcüklər

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 457


606) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı beyin sütununun funksiyasının
itməsinin əlamətidir?
A) Öskürək və udlaq reflekslərinin itməsi
B) Bəbək reaksiyasının işığa qarşı reaksiyasının itməsi
C) Sadalananların hamısı
D) Respiratordan ayırandan sonra tənəffüs hərəkətinin itməsi
E) Buynuz qişadan refleksin itməsi

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 196
607) Aşağıda sadalanan tremorlardan hansı dərmanlı parkinsonizm zamanı
rast gəlir?
A) Funksional tremor
B) Pallidar tremor
C) Essensial tremor
D) Perioral tremor- " dovşan sindromu"
E) İntension tremor

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр.


608) Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik zamanı alkoqol qəbulu
pasientlərin əksəriyyətində tremorun azalmasına gətirib çıxarır?
A) Halloverden- Şpats xəstəliyi
B) Hepatolentikulyar degenerasiya (Vilson- Konovalov xəstəliyi)
C) Essensial tremor
D) Parkinson xəstəliyi
E) Multisistem atrofiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 112


609) Aşağıda sadalananlardan hansı neyroleptik sindromlara (neyroleptiklıər
ilə terapiyanın ağırlaşmalarına) aid deyildir?
A) Parkensonizm
B) Qalaktoreya -amenoreya sindromu
C) Akatiziya
D) Kəskin distoniya (erkən diskineziya)
E) Beyincik degenerasiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 148, стр. 152Kognitiv pozulmalarla degenerativ xəstəliklər


610) Demensiya əlaməti hansı xəstəliyə xasdır?
A) Hentinqton xoreya xəstəliyinə
B) Alsqeymer xəstəliyinə
C) Kreytsfeld - Yakob xəstəliyinə
D) Sadalananların hamısına
E) Pik xəstəliyinə

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.365


611) Aşağıda sadalananlardan hansı nahiyyə Alsqeymer xəstəliyi zamanı
degenerasiyaya məruz qalır?
A) Gicgah- təpə
B) Uzunsov beyin
C) Alın- gicgah
D) Orta beyin
E) Alın- təpə

Ədəbiyyat: Нерология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.178


612) Aşağıda sadalananlardan hansı əlamətlər Alsqeymer xəstəliyinin I
mərhələsində mövcud olur?
A) Piramid çatışmamazlığının əlamətləri
B) Mutizm, epilepsiya
C) Yaddaş pozulması, afaziya,apraksiya
D) Miokloniya, depressiya
E) Bronxopnevmoniya

Ədəbiyyat: Нерология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.178


613) Aşağıda sadalananlardan hansı əlamətə Alsqeymer xəstəliyində nadir
hallarda rast gəlinir?
A) Miokloniya
B) Tremor
C) Depressiya
D) Rigidlik
E) Hipokineziya

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.304

614) Aşağıda sadalananlardan hansı nahiyyə Pik xəstəliyi zamanı
degenerasiyaya məruz qalır?
A) Gicgah - təpə
B) Alın - təpə
C) Uzunsov beyin
D) Alın - gicgah
E) Orta beyin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр.185


615) Xəstə eyforikdir, səliqəsizdir, yaddaşı zəifləyib, yersiz zarafatlar edir.
Oral patoloji reflekslə, qapma refleksi (Yanişevski refleksi) müsbətdir. Hansı
nahiyyənin zədələnməsini fikirləşmək olar?
A) Alın payının
B) Görmə qabarının
C) Təpə payının
D) Daxili kapsulanın
E) Beyin sütununun

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр165


616) Xəstə paltarını geyinə bilmir, tanış olan əşyalardan istifadə edə bilmir.
Onu geyindirirlər, yedizdirirlər. Hansı nahiyyənin pozulduğunu fikirləşmək
olar?
A) Ənsə payının
B) Onurğa beyninin
C) Döyənək cismin
D) Təpə payının
E) Beyin kötüyünün

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр185


617) Kişilərdə ağıl geriliyinin yaranma səbəbi nədir?
A) Klaynfelter sindromu (XXY)
B) Terner (XO) sindromu
C) Tez sınan (davamsız) X - xromosom
D) Tuberozlu skleroz
E) Reye sindromu

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.193
618) Ən çox rast gəlinən ağıl zəifliyinin səbəbi aşağıda sadalanan
xəstəliklərdən hansında rast gəlinir?
A) Parkinson xəstəliyi
B) Alsqeymer xəstəliyi
C) Damar xəstəlikləri
D) Epilepsiya
E) Baş beyin travması

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.152


619) Ən çox yalançı demensiyanı (psevdodemensiya) yaradan səbəb aşağıda
sadalananlardan hansıdır?
A) Depressiya
B) Viruslu infeksiya
C) Dərmanla intoksikasiya
D) Uşaq serebral iflici
E) Hipoksiya

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.152


620) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında miokloniyaya və demensiyaya
rast gəlmək olar?
A) Parkinson xəstəliyi zamanı
B) Pik xəstəliyi zamanı
C) Hentinqton xəstəliyi zamanı
D) Alsqeymer xəstəliyi zamanı
E) Kreysfeldt-Yakob xəstəliyi zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.153


621) Aşağıda sadalanan patologiyalardan hansı üçün qabıq demensiyası
səciyyəvi deyil?
A) Kreytsfeldt-Yakob xəstəliyi üçün
B) Alsqeymer xəstəliyi üçün
C) Turett sindromu
D) Sadalananlardan hamısı üçün
E) Pik xəstəliyi üçün

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 115
622) Aşağıda sadalananlardan nə qabıqaltı demensiya üçün səciyyəvi deyil?
A) Dizartriya ilə müşayiət olunması
B) Bradifreniya
C) Aspontanlıq
D) Parkinsinizm əlamətləri ilə müşayiət olunması
E) Akalkuliya

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 168


623) Aşağıda sadalananlardan hansı qabıqaltı demensiyadan fərqli olaraq,
qabıq demensiyası üçün səciyyəvi deyil?
A) Aqrafiyanın mövcudluğu
B) Parkinsonizm əlamətləri ilə müşayiət olunması
C) Akalkuliyanın mövcudluğu
D) Apraksiyanın mövcudluğu
E) Afaziyanın mövcudluğu

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 168


624) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı qabıqaltı demensiya ilə müşayət
olunmur?
A) Vilson-Konovalov xəstəliyi
B) Pik xəstəliyi
C) Hentinqton xəstəliyi
D) Sadalananlardan heç biri qabıqaltı demensiya ilə müşayət olunmur
E) Parkinson xəstəliyi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 115Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri


625) Difterik polineyropatiya aşağıda sadalanan hansı amillərin(faktorun)
nəticəsində yaranır?
A) Damar mənşəli faktorun
B) İmmun faktorun
C) İnfeksion faktorun
D) Toksik faktorun
E) Metobolik pozulmalar nəticəsində

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр519


626) Aşağıda sadalanan pozulmalardan hansı difterik polineyropatiyalar
üçün səciyyəvidir?
A) Ətraflarda ağrı
B) Sadalanan pozulmaların hamısı
C) Akkomodasiya,bulbar və dərin hissiyat pozulmaları
D) Canaq üzvlərinin funksiyalarının pozulmaları
E) Piramid və ekstrapiramid pozulmalar

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр520


627) Aşağıda sadalananlardan hansı periferik sinir sisteminin zədələnməsinə
aiddir?
A) Valler degenerasiyası,seqmentar mielinzisləşmə,neyronal(aksonal)
degenerasiya
B) Ancaq seqmentar mielinzisləşmə(demielinizasiya)
C) Sinir-əzələ sinapsların blokadası
D) Ancaq Valler degenerasiyası
E) Ancaq neyronal(aksonal)degenerasiya

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.130


628) Valler degenerasiyası zamanı nə zədələnir?
A) Mielin qişaları və ya şvann hüceyrələri
B) Akson və mielin qişaları
C) Akson və dendritlər
D) Neyronun cismi
E) Ancaq mielin qişası

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.130
629) Seqmentar mielinzisləşmə zamanı nə zədələnir?
A) Neyronun cismi
B) Ancaq akson
C) Akson və mielin qişaları
D) Mielin qişaları və ya şvann hüceyrələri
E) Dendrit və mielin qişaları

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.130


630) Sinir liflərinin ilkin zədələnməsinə əsaslanaraq polinevropatiya neçə
qrupa bölünür?
A) 6
B) 4
C) 3
D) 5
E) 2

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.553


631) Aşağıda sadalananlardan hansı aksonopatiyaya xas deyil?
A) Veqetativ disfunksiyanın mövcudluğu
B) Nadir halda dərin hissiyat pozulmaların mövcudluğu
C) ENMQ-da demielinizasiya əlamətləri
D) ENMQ-da M-cavabın enməsi,demielinizasiya əlamətlərin olmaması
E) Əzələ atrofiyalarının mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр465


632) Aşağıda sadalananlardan hansı mielinsizləşən polineyropatiyaya xas
deyil?
A) Ağrı və temperatur hissiyatının pozulması ilə yanaşı dərin hissiyatın kobud
pozulması
B) ENMQ-da demielinizasiya əlamətləri
C) Əzələ atrofiyaların gec yaranması
D) Erkən vətər reflekslərin enməsi və ya itməsi
E) ENMQ-da(elektroneyromioqrafiya) M-cavabın enməsi,demielinizasiya
əlamətlərin olmaması
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр465


633) Polinevropatiya zamanı iri liflərin zədələnməsi özünü əsasən nə ilə biruzə
verir?
A) Reflekslər saxlanılıb, plegiya, həm səthi həm dərin hissiyatın pozulması ilə
B) Əsasən hərəki və trofik pozulmaları ilə
C) Reflekslər saxlanılıb, parezlər minimaldı, adətən veqetativ pozulmalar daha
ifadəli, ağrı və temperatur hissiyatın pozulmasının dominantlığı ilə
D) Reflekslərin artması, parezin kobud olması və atrofiyaların mövcudluğu ilə
E) Erkən reflekslərin enməsi, adətən parezin kobud olması və dərin hissiyatın
pozulmasının dominantlığı ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр467


634) Polinevropatiya zamanı nazik liflərin zədələnməsi özünü əsasən nə ilə
biruzə verir?
A) Reflekslər saxlanılıb, plegiya, həm səthi həm dərin hissiyatın pozulması ilə
B) Əsasən hərəki və trofik pozulmaları ilə
C) Reflekslərin artması, parezin kobud olması və atrofiyaların mövcudluğu ilə
D) Erkən reflekslərin enməsi, adətən parezin kobud olması və dərin hissiyatın
pozulmasının dominantlığı ilə
E) Reflekslər saxlanılıb, parezlər minimaldı, adətən veqetativ pozulmalar daha
ifadəli, ağrı və temperatur hissiyatın pozulmasının dominantlığı ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр467


635) Poliradikulonevropatiya nəyə deyilir?
A) Periferik sinirlərlə yanaşı onurğa beynin yan sütunlarının zədələnməsinə
B) Periferik sinirlərlə yanaşı onurğa beyin kökcüklərinin zədələnməsinə
C) Bir neçə periferik sinirlərin zədələnməsinə
D) Periferik sinirlərlə yanaşı onurğa beynin ön sütunlarının zədələnməsinə
E) Periferik sinirlərlə yanaşı onurğa beynin arxa sütunlarının zədələnməsinə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр467


636) Polinevropatiyanın təsnifatı hansı prinsipə əsaslanır?
A) Sinir liflərinin ilkin zədələnməsinə
B) Elektrofiziolojı təzahürünə
C) Sadalanan prinsiplərin hamısına
D) Xəstəliyin gedişinə
E) Xəstəliyin etiologiyasına

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.553


637) Aşağıda sadalanan hansı əlamətlərin mövcudluğu polinevropatiyanın irsi
xarakterli olmasına dəlalət edə bilər?
A) Yarım kəskin proqressiv gedişat, əsasən əzələ tonusun və reflekslərin artması
ilə trofik pozulmaların mövcudluğu
B) Sadalanan əlamətlərin heç biri doğru deyil
C) Ağır proqressiv gedişat, əsasən simptomlar əzələ zəifliyi və amiotrofiya ilə
kifayətlənir və pozitiv sensor simptomların mövcud olması
D) Kəskin başlanğıc, əsasən hissi və trofik pozulmalar mövcuddur
E) Ağır proqressiv gedişat, əsasən hərəki pozulmalar və pozitiv sensor simptomlar
mövcuddur

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр468


638) Giyen-Barre polineyropatiya zamanı likvorda zülal-hüceyrə
dissosiasiyası xəstəliyin necənci günündə meydana çıxır?
A) İkinci həftədən
B) Dördüncü həftədən
C) Üçüncü gündən
D) Birinci gündən
E) Xəstəliyin başlanmasından ilk 12 saatında

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр472


639) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı Giyen-Barre polineyropatiyasına
xasdır?
A) Kəllə sinirlərinin zədələnməsi
B) Davamlı ikitərəfli piramid simptomatikası
C) Sadalanan əlamətlərin hamısı
D) Nagil tipli hissiyat pozulması
E) Canaq üzvlərinin funksiyalarının pozulması
Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.543


640) Kəskin Giyen-Barre polineyropatiyasının atipik Fişer forması nə ilə
səciyyələnir?
A) Dil-udlaq sinirin zədələnməsi ilə
B) Tənəffüsün pozulması və kəllə sinirlərinin kaudal qruppun zədələnməsi ilə
C) Gözün hərəki sinirlərin zədələnməsi, ataksiya və arefleksiya ilə
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) Üz sinirin ikitərəfli iflici ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр476


641) Aşağıda sadalanan üsullardan hansı aksonopatiya və mielinopatiyaları
differensial diaqnostikalarını aparmaq üçün daha məlumatlıdır?
A) Qanın immunolojı müayinəsi
B) Elektrofiziolojı üsul
C) Sadalanan üsulların hamısı
D) Qanın ümumi analizi
E) Likvorun immunolojı müayinəsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр468


642) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı mielinsizləşən polineyropatiyaya
aiddir?
A) Giyen-Barre polineyropatiya
B) Sadalananların hamısı
C) Diabetik polineyropatiya
D) Alkoqollu polineyropatiya
E) Porfiriyalı polineyropatiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр463,467


643) Aşağıda sadalanan hansı əlamətin mövcudluğu Giyen-Barre
polineyropatiyasının ağır gedişatına dəlalət edə bilər?
A) Kəskin motor-sensor aksonal forma
B) Kəskin ağır tetraparezin mövcudluğu
C) Sadalanan əlamətlərin hamısı
D) Yaşlı dövr
E) Xəstəliyin ilk günlərindən sünü tənəffüs aparatından istifadə etməsi

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.149


644) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı aksonal polinevropatiyaya
aiddir?
A) Disproteinemik polinevropatiyalar
B) Sadalanan xəstəliklərin hamısı
C) Diabetik polinevropatiya
D) Giyen-Barre polineyropatiya
E) Difterik polinevropatiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр463


645) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı Landri iflicinə xasdır?
A) Simptomlar qalxan xarakterli-ancaq tənəffüs catmamazlığı
B) Sadalanan simptomlardan heç biri doğru deyil
C) Simptomlar enən xarakterli-aşağı paraplegiya və canaq üzvlərinin funksiyasının
pozulması
D) Simptomlar qalxan xarakterli-respirator və bulbar əzələlərinin iflici
E) Simptomlar qalxan xarakterli-aşağı ətraflardakı plegiya yuxarıya doğru
qalxır(yuxarı ətraflara)

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.235


646) Aşağıda sadalanan nevropatiyalardan hansı proksimal hissədən
başlayır?
A) Diabetik polinevropatiya
B) Xroniki iltihabi mielinsizləşən nevropatiya
C) Porfiriya səbəbli polineyropatiya
D) Sadalananların hamısı
E) Giyen-Barre polineyropatiya

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.133


647) Aşağıda sadalanan nevropatiyalardan hansı yuxarı ətraflardan başlayır?
A) Sadalananların hamısı
B) Vaskulitli nevropatiya
C) Diabetik nevropatiya
D) Giyen-Barre polineyropatiya
E) Multifokal motor nevropatiya

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.133


648) Aşağıda sadalananlardan nə multifokal motor nevropatiya zamanı
müşahidə olunmur?
A) Əzələ reflekslərin enməsi və ya itməsi mövcudluğu
B) Spontan remissiyanın mövcudluğu
C) Elektromioqrafiyada(EMQ-da) hissi liflərin keçiriciliyində çox miqdarda
“blokların” mövcudluğu
D) Proqressiv assimetrik parezlər əsasən ətrafların distal hissələrində mövcuddur
E) Fastikulyasiya, krampi və ya miokimiyanın mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр480


649) Aşağıda sadalanan əlamətlərin hansı yan amiotrofik sklerozu multifokal
motor nevropatiyadan fərqləndirir?
A) Simptomların daha aqressiv olması
B) Bulbar pozulmaların mövcudluğu
C) Amiotrofiyanın tez əmələ gəlməsi
D) İfadəli piramid simptomların mövcudluğu
E) Sadalanan əlamətlərin hamısı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр481


650) Diabetik polinevropatiyanın yaranma səbəbi nədir?
A) Periferik sinirinin mielinlərinin toksiki zədələnməsi mövcudluğu
B) Beyin damarlarının spazmının mövcudluğu
C) Bütün sadalananlar
D) Qlükoza metabolizmin pozulması və periferik sinirlərinin damar
zədələnmələrin mövcudluğu
E) Diabetik nevropatiyanın mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр482
651) Diabetik nevropatiya zamanı aşağıda sadalanan kəllə sinirlərinin
hansının zədələnməsi daha tez rastlaşır?
A) IX sinirin
B) XII sinirin
C) X sinirin
D) XI sinirin
E) III sinirin

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.133


652) Birincili sistemli amiloidoz zamanı polinevropatiyanın yaranma səbəbi
nədir?
A) İrsi xarakter
B) Xroniki iltihabi prosess
C) Amiloid fibrillərin allerqik təsiri
D) Sadalanan səbəblərdən heç biri doğru deyil
E) Amiloid fibrillərin toksiki təsiri

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр490


653) Birləşdirici toxumalarının diffuz xəstəlikləri zamanı periferik sinir
sisteminin zədələnməsi necə təzahür etmir?
A) Sensor neyropatiya kimi
B) Üclü sinirin nevropatiyası kimi
C) Distal aksonal polinevropatiya kimi
D) Kompression və ya tunnel nevropatiyası kimi
E) Torakoabdominal nevropatiya kimi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр493654) Kəskin remitəedən (fasilələrlə gedən) porfiriyanın fərqləndirici
xüsusiyyəti hansılardır?
A) Ətraflarda süst iflicin ağırlığı
B) Sidiyin qırmızı rəngdə olması
C) Nəcisin qara rəngdə olması
D) Nəzərə çarpan sensetiv ataksiya
E) Nəzərə çarpan ağrı sindromu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр513


655) Aşağıda sadalananlardan hansı kəskin remitəedən(fasilələrlə gedən)
porfiriyaya xas deyil?
A) Psixi dəyişikliklər
B) Xəstəliyin əvvəlində vətər reflekslərin itməsi
C) Parezin əsasən proksimal hissədən başlanması
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) Parezin əsasən yuxarı ətraflardan başlanması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр512


656) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı toksik polinevropatiyaya aid
deyil?
A) Alkoqol polinevropatiya
B) Porfiriyalı polinevropatiya
C) Qurğuşunlu polinevropatiya
D) İzoniazidli polinevropatiya
E) Arsenatlı polinevropatiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр516

657) Aşağıda sadalananlardan nə alkoqollu polinevropatiyaya xasdır?
A) Bilək və saiddə(qolda) ağrılarının mövcudluğu
B) Vətər reflekslərinin artmasının mövcudluğu
C) Əsasən yuxarı ətraflarda zədələnmələrin mövcudluğu
D) Əsasən aşağı ətraflarda zədələnmələr və ayaqda ağrıların mövcudluğu
E) Kəllə sinirlərinin zədələnmələrinin mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр516


658) Aşağıda sadalananlardan nə alkoqollu polinevropatiyaya xas deyil?
A) Veqetativ pozulmalarının mövcudluğu
B) Vətər reflekslərinin enməsinin mövcudluğu
C) Əsasən yuxarı ətraflarının zədələnməsinin mövcudluğu
D) Əsasən aşağı ətraflarının zədələnməsinin mövcudluğu
E) Ətraflarda distal hissələrində əzələ atrofiyalarının mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр516


659) Aşağıda sadalananlardan nə qurğuşunlu polinevropatiyaya xasdır?
A) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
B) Şiddətli ağrıların mövcudluğu
C) Əsasən yuxarı ətraflarında parezin mövcudluğu
D) Hissiyat pozulmalarının mövcudluğu
E) Əsasən aşağı ətraflarında parezin mövcudluğu

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.252


660) Aşağıda sadalananlardan nə qurğuşunlu polinevropatiyaya xas deyil?
A) Yanaşı hepatitin və nefritin olması
B) Hissiyat pozulmalarının mövcudluğu
C) Dərinin torpaq rəngdə olması
D) Reflekslərin enməsinin mövcudluğu
E) Əsasən yuxarı ətraflarında parezin mövcudluğu

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.252


661) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında B1 vitaminin çatmamazlığı
nəticəsində polineyropatiya yaranır?
A) Sadalanan xəstəliklərin heç birində
B) Porfiriya zamanı
C) Xroniki alkoqolizm zamanı
D) Pellaqra zamanı
E) Brusilyoz zamanı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр516


662) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında ayaq “çevrilmiş butılka” tipli
dəyişir?
A) Kuqelberq-Velander spinal amiotrofiya xəstəliyində
B) Bekker-Kinner əzələ distrofiya xəstəliyində
C) Düşen əzələ distrofiya xəstəliyində
D) Şarko-Mari-Tuta nevral amiotrofiya xəstəliyində
E) Erb əzələ distrofiya xəstəliyində

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр502


663) Aşağıda sadalanan əlamətlərin hansının olması Şarko-Mari-Tuta
xəstəliyini (irsi motor-sensor nevropatiya I tip) inkar edir?
A) Sensor pozulmalar “müsbətdir”
B) “Çevrilmiş butılka” tipli ayağın deformasiyası
C) Amiotrofiyanın mövcudluğu
D) Sadalanan əlamətlərin hamısı
E) Axill reflekslərin enməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр502

664) Aşağıda sadalanan qidaların hansını azaltmaqla Refsum xəstəliyi
zamanı(irsi motor-sensor nevropatiya IV tip) vəziyyəti yaxşılaşdırmaq olar?
A) Göy-göyərtini qidadan çıxartmaqla
B) Taxıl məmulatlarını, noxudu, lobyanı qidadan çıxartmaqla
C) Toyuq ətini qidadan çıxartmaqla
D) Mal və qoyun ətini qidadan çıxartmaqla
E) Meyvələri qidadan çıxartmaqla

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр505


665) Aşağıda sadalanlardan hansı Şarko-Mari-Tuta xəstəliyində (irsi motor-
sensor nevropatiya I tip) ilk olaraq zədələnməyə məruz qalır?
A) Ətraflarda distal hissələrinin əzələləri
B) Onurğa beynin ön buynuzları
C) Onurğa beynin arxa buynuzları
D) Sadalanlardan hamısı doğrudur
E) Periferik sinir lifləri

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.555


666) Aşağıda sadalananlardan hansı “çiyin-əl” sindromuna xarakterdır?
A) Sadalananlardan hamısı doğrudur
B) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin hipotrofiyası
C) Başın sallanması
D) Əldə veqetativ-trofik pozulmaların mövcudluğu
E) Arterial təzyiqin assimetriya mövcudluğu

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.188


667) Mil sinirin(n.radialis)zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı qeydə alınır?
A) Əlin açılması və baş barmağın uzaqlaşdırılması mümkün olmur
B) I və II barmaqların zəifləməsi qeydə alınır
C) Əlin heç bir barmağı bükülmür
D) Əl “caynaqvari” vəziyyət alır
E) Ağrılar qeydə alınır

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.136.


668) Dirsək sinirin(n.ulnaris)zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı müşahıdə olunur?
A) Əl “meymun əli” vəziyyətindədir
B) IV və V barmaqların yaxınlaşdırılması mümkün deyil
C) Əl “sallanan“ vəziyyəti alır
D) I və II əl barmaqların hissiyat pozulması qeydə alınır
E) Sadalananlardan heç biri doğru deyil

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.141


669) Oturaq sinirin (n.ischiadicus) neyropatiyasında aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı qeydə alınmır?
A) Aşıll refleksin alınmaması
B) Vale nöqtələri ağrılıdır
C) Diz refleksin alınmaması
D) Dartılma simptomu Vale nöqtələri ağrılıdır
E) Aşağı ətrafların arxa yan nahiyyəsində ağrılar

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.179


670) İncik sinirinin(n.peroneus) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı qeydə alınır?
A) Baldırın daxili sahəsində hipesteziya
B) Aşıl refleksin itməsi
C) Pəncənin açıcı əzələlərinin parezi
D) Diz refleksin itməsi
E) Sadalanan əlamətlərdən hamısı

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней,стр.148


671) Qamış sinirinin( n.tibialis) neyropatiyasında aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı qeydə alınır?
A) Aşıl refleksin itməsi və pəncənin bükücü əzələlərinin parezi
B) Paravertebral Harr nöqtələri ağrılıdır
C) Diz refleksin itməsi
D) Sadalanan əlamətlərdən hamısı
E) Baldırın ön sahəsində hissiyatın pozulması

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.181


672) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı boyun kələfin(plexus cervicalis)
şaxəsi deyil?
A) körpücüküstü sinir(n.supraclaviculares)
B) Böyük qulaq siniri(n.auricularis magnus)
C) Diafraqma siniri(n.phrenicus)
D) Kiçik ənsə siniri(n.occipitalis minor)
E) Qoltuqaltı sinir(n.axillaris)

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.133


673) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı oma kələfinin (plexus sacralis)
şaxəsidir?
A) Budun bayir dəri siniri (n.cutaneus femoris lateralis)
B) Cinsiyyət-bud siniri(n.genitofemoralis)
C) Qapayıcı sinir(n.obturatorius)
D) Bud siniri(n.femoralis)
E) Oturaq sinir(n.ischiadicus)

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.146


674) Dilaltı sinirin(n.hypoglossus) nüvə və nüvəüstü zədələnmələri nə ilə
fərqlənir?
A) Dil hərəkətinin məhdudluğu ilə
B) Dizartriya ilə
C) Dil əzələlərinin fibrilyasiyası ilə
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) Əlavə azan sinirin zədələnməsi ilə

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.168


675) Əlavə sinirin (n.accesorius) neyropatiyasında aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı qeydə alınır?
A) Çeynəmə əzələlərinin parezi
B) Kürəyin enməsi və boyun əzələlərinin arığlaması
C) Disfoniya
D) Dizartriya
E) Udmanın çətinləşməsi

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.165


676) Azan sinirin(n.vagus) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı qeydə alınmır?
A) Udlaq refleksin enməsi
B) Disfoniya
C) Bronxospazm
D) Disfaqiya
E) Yumşaq damağın parezi

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.170


677) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı Şarko-Mari-Tuta nevral
amiotrofiya zamanı müşahidə olunur?
A) Baldır əzələlərinin psevdohipertrofiyası(yalançı hipertrofiyası)
B) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
C) Ətraflarda proksimal amiotrofiya
D) Bədənin amiotrofiyası
E) Ətraflarda distal amiotrofiya

Ədəbiyyat: Болезни периферической нервной системы.Руководство для
врачей.Я.Ю.Попелянский.1989.стр123


678) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı vərəm spondilitinə xasdır?
A) Fəqərələrin destruksiyası
B) Fəqərələrin pazvari deformasiyası
C) Onurğanın kifozu
D) Onurğanın skoliozu
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Болезни периферической нервной системы.Руководство для
врачей.Я.Ю.Попелянский.1989.стр371


679) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı üçlü sinirinin (nervus trigeminus)
zədələnməsinə xasdır?
A) “Raketka” simptomu
B) Korneal refleksin enməsi
C) Sadalananlardan hamısı
D) Çeynəmə əzələlərinin hipertrofiyası
E) Dilin arxa 1/3 hissəsində dadbilmənin pozulması

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.198


680) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı üz sinirinin(n.facialis)
zədələnməsinə aid deyil?
A) Dilin arxa 1/3 hissəsində dadbilmənin pozulması
B) “Kiprik” simptomu
C) Sadalananların hamısı
D) Dilin ön 2/3 hissəsində dadbilmənin pozulması
E) Bella simptomu

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.192


681) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı dil- udlaq
sinirinin(n.glossopharyngeus) zədələnməsinə xas deyil?
A) Yumşaq damağın parezi
B) Dilin ön 2/3 hissəsində dadbilmənin pozulması
C) Sadalananların heç biri
D) Dilin arxa 1/3 hissəsində dadbilmənin pozulması
E) Çeçəmə

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.192


682) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsinə aid deyil?
A) Əzələ-dəri siniri(n.musculocutaneus)
B) Körpücüküstü sinirlər(n.n.supraclaviculares)
C) Qoltuqaltı sinir(n.axillaris)
D) Dirsək siniri(n.ulnaris)
E) körpücükaltı sinir(n.subclavius)

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.133


683) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bel kələfin şaxəsi deyil?
A) Qapayıcı sinir(n.obturatorius)
B) Budun bayır dəri siniri(n.cutaneus femoris lateralis)
C) Bud siniri(n.femoralis)
D) Cinsiyyət-bud siniri(n.genitofemoralis)
E) Oturaq sinir(n.ischiadicus)

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.142


684) Körpü-beyincik bucaq nahiyyəsində üz sinirinin zədələnməsinə xarakter
olmayan nədir?
A) Dilin ön 2/3 hissəsində dadbilmənin pozulması
B) Korneal refleksin enməsi
C) Eşitmənin enməsi
D) Dilin arxa 1/3 hissəsində dadbilmənin pozulması
E) Beyincik pozulmaları

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.50


685) Qoltuqaltı sinir(n.axillaris) zədələnərkən hansı əzələ atrofiyaya məruz
qalır?
A) Döşkörpücükməməyəbənzər əzələ(m.sternocludomastoideus)
B) Çiyin əzələsi(m.brathialis)
C) Böyük döş əzələ(m.pectoralis major)
D) Körpücükaltı əzələ(m.subclavius)
E) Deltəbənzər əzələ(m.deltaideus)

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.162


686) Aşağıda sadalananlardan hansı düz deyil?
A) Qamış siniri(n.tibialis) zədələnərkən pəncə “at pəncəsi” şəklini alır
B) Mil siniri (n.radialis) zədələnərkən əl “sallaq” vəziyyətdə olur
C) İnci siniri(n.peroneus) zədələnərkən pəncə “sallaq” vəziyyətdə olur
D) Dirsək siniri (n.ulnaris) zədələnərkən əl “caynaqvari” şəklini alır
E) Orta sinir (n.medianus) zədələnərkən əl “meymunvari pəncə” şəklini alır

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.162 (А.М.Пулатов.Пропедевтика
нервных болезней,стр.138,147).


687) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı zədələnərkən reflektor pozulmalar
qeydə alınır?
A) Dərin incik siniri(n.peroneus profundus)
B) Aşağı sağrı(yan) siniri(n.gluteus inferior)
C) Qamış siniri (n.tibialis)
D) Yuxarı sağrı(yan)siniri(n.gluteus superior)
E) Sadalanlardan heç biri düz deyil

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.169


688) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı zədələnərkən reflektor pozulmalar
qeydə alınmır?
A) Dərin incik siniri(n.peroneus profundus)
B) Oturaq siniri(n.ischiadicus)
C) Bud siniri(n.femoralis)
D) Sadalanlardan heç biri düz deyil
E) Səthi incik siniri(n.peroneus superficialis)

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.169


689) Aşağıda sadalananlardan nə Arnold-Kiari anomaliyasına xasdır?
A) Sadalananlardan hamısı doğrudur
B) Beyincik badamcıqların aşağıya doğru yer dəyişdirməsi
C) I boyun fəqərə körpücüyünün parcalanması
D) I boyun fəqərənin ənsə sümüyü ilə bitişməsi
E) Boyun fəqərələrin bitişməsi

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.199


690) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında polinevropatiya yaranmır?
A) Sistem qurd eşənəyi zamanı
B) Şəkərli diabetdə
C) Düyünlü periarteriitdə
D) Sarkoidozda
E) Gicgah arteriitində

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.471


691) Bazu kələfinin yuxarı hissəsinin zədələnməsi aşağıda sadalananlardan
əsasən hansı ilə əlaqədardır?
A) Doğuş travması ilə
B) Penkost xərçəngi ilə
C) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
D) Bazu sümüyünün başının çıxığı ilə
E) Körpücükaltı limfa vəzinin xaric edilməsi ilə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.289


692) Hansi hipervitaminoz periferik nevropatiyaya səbəb ola bilər?
A) Piridoksin ilə
B) B12 vitamini ilə
C) Tiamin ilə
D) Nikotinamid ilə
E) A vitamini ilə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.288


693) Arıq,yaşlı qadın sol boyun nahiyyəsində olan ağrılardan
şikayətlənir.Evdəkilər ona əzələ daxili steroid inyeksiyaları ilə müalicə
edirdilər.O,kəskin ağrı hiss etmiş,bu ağrı qol boyu irradiasiya edib və o
dəqiqə əl sallandı. İnyeksiya hara yeridilib?
A) Th1 onurğa kökcüyünə yeridilib
B) Bazu kələfin lateral dəstəsinə yeridilib
C) Bazu kələfin medial dəstəsinə yeridilib
D) C5 onurğa kökcüyünə yeridilib
E) Bazu kələfin arxa dəstəsinə yeridilib

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.289


694) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı pəncənin sallanmasına və
peroneal yerişə(steppaj) səbəb ola bilməz?
A) Artan(proqressivləşən) onurğa əzələ atrofiyası
B) Şarko-Mari xəstəliyi
C) Onurğa kökcüyün sıxılması
D) Hepatolentikulyar degenerasiya(Konovalov-Vilson xəstəliyi)
E) Poliomielit

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.288


695) Dırnaqlarda ağ xətlərin ( Messe xətləri) yaranması hansı polineyropatiya
üçün səciyyəvidir?
A) Difterik polineyropatiya
B) Arsen (мышьяк) ilə intoksikasiya mənşəli polineyropatiya
C) alkoqol polineyropatiyası
D) Diabetik polineyropatiya
E) Sadalananlardan hamısı üçün

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 437


696) İzoniazid polineyropatiyası hansı vitaminin çatışmazlığı ilə əlaqədardır?
A) Vitamin B12
B) Vitamin D
C) Vitamin C
D) Vitamin A
E) Vitamin B6

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 1995, стр. 439


697) Mimiki əzələlərin periferik iflici aşağıda sadalanan patologiyalardan
hansının əlaməti ola bilməz?
A) Ramsey-Xant sindromunun
B) Bell iflicinin (üz sinirinin idiopatik neyropatiyası)
C) Körpü-beyincik bucağının şişinin
D) Qiyyen-Barre sindromunun
E) Tolossa-Xant sindromunun

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 550
698) Hansı vəziyyətdə kəskin fəqərə arası yırtığı cərrahi yolla müalicə etmək
lazımdır?
A) Disk C7-dən lateral tərəfə düşübsə
B) Disk kökcük ağrıları yaradırsa
C) Döş hissənin fəqərəarası diski cəlb olunubsa
D) “At quyruğu” zədələnibsə
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.300


699) Xəstə 28 yaşında.Yuxudan oyandıqda sol əlin zəyifliyini və keyliyini hiss
etmişdir.Axşam alkoqol qəbul etmişdir.Nevroloju statusda:sol əli sallanıb,əlini
qaldıra bilmir,baş barmağı aralaya bilmir,əzələ qüvvəsi azalıb.I-II
barmaqların üst hissəsində hissiyat pozulub,üçbaşlı əzələ və milbilək
refleksləri solda azalıb.Hansı sinir zədələnib?
A) Medianus
B) Orta
C) Ulnaris
D) Sadalananların heç biri
E) Radialis

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр556


700) Xəstənin sağ yuxarı ətrafında çiyin,dirsək oynaqlarında aktiv hərəkətlər
pozulmuşdur,əlində hərəkət saxlanılmışdır.Başını darıya bilmir,qaşığı ağzına
apara bilmir.Sağ çiyin,bazu əzələlərində atrofiya,əzələ tonusun
zəyifliyi,ikibaşlı əzələ refleksi alınmır,hissiyat sağ çiyin bazu və saidin xarici
hissəsində pozulub.Hansı xəstəlikdən fikirləşmək olar?
A) Bazu kələfin pleksopatiyasından
B) Yan amiotrofik sklerozun sindromundan
C) Boyun radikulopatiyasından
D) Sadalananlardan heç biri düz deyil
E) Sağ yuxarı ətrafın mononeyropatiyasından

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр524


701) Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik zamanı həm hissi, həm hərəki
pozulmalar qeydə alınır?
A) Verdniq-Hoffmann spinal amiotrofiyası
B) Xroniki iltihabi demielinizəedici poliradikuloneyropatiya
C) Okulofaringeal miodistrofiya
D) Miasteniya
E) Yan amiotrofik skleroz

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 478


702) Üçlü sinirin nevritinə aşağıda sadalananlardan nə xas deyil?
A) Buynuzlu refleksin enməsi
B) Hissiyatın pozulması
C) Ağrıların tutma şəklində olması
D) Hərəki pozulmalar
E) Ağrıların daimi olması

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 405


703) Qabırğaarası nevralgiyanı hansı xəstəliklərlə differensiyasiya aparmaq
lazımdır?
A) Ürək xəstəlikləri ilə
B) Spinal şişlə
C) Plevritlə
D) Sadalananların hamısı ilə
E) Vərəmli spondilitlə

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 225


704) Hansı sinirin nevriti Rot xəstəliyi adlanır?
A) Budun bayır dəri sinirinin(n.cutaneus femoris lateralis) nevriti
B) Oturaq sinirinin(n.ischiadicus) nevriti
C) Qamış sinirinin (n.tibialis) nevriti
D) İncik sinirinin(n.peroneus) nevriti
E) Bud sinirinin (n.femoralis) nevriti

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001,стр. 225
705) Vərəmli spondilit zamanı hansı fəqərələr daha tez zədələnirlər?
A) Döş fəqərələrinin hamısı və bel fəqərələri
B) Yuxarı döş və ya aşağı boyun fəqərələri
C) Aşağı döş və ya yuxarı bel fəqərələri
D) Sadalananlardan heç biri
E) Bel-oma fəqərələri

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 685


706) Tireotoksikoz zamanı aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı zədələnərkən
səs tellərin iflici və disfoniya əmələ gəlir?
A) Üçlü sinir(n.triqeminus)
B) Dil- udlaq siniri(n.qllosofaringeus)
C) Dilaltı sinir(n.hypoqlossus)
D) Qayıdan sinir(n.recurens)
E) Azan sinir(n.vaqus)

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 693


707) Rossolimo-Melkerson-Rozental sindromuna (resediv verən üz sinirinin
neyropatiyası)aşağıda sadalanan simptomlardan hansı xasdır?
A) Qatlı(qırışlı) dil
B) Sadalananların hamısı
C) Homolateral tərəfdə resediv verən üz sinirinin iflici
D) Sifətin bir tərəfinə resediv verən ödem
E) Hiperakuziya və göz yaşı axması

Ədəbiyyat: Редкие синдромы и заболевания нервной системы.Б.Йорданов,
Я.Янков, 1981.стр. 18


708) Aşağıda sadalananlardan nə tunel neyropatiyalara aiddir?
A) Fişer sindromu (Miller Fişer sindromu)
B) Gözün hərəki sinirinin diabetik neyropatiyası
C) Parestetik meralgiya (budun lateral dəri sinirinin neyropatiyası, Rot xəstəliyi)
D) Üçlü sinirinin postherpetik neyropatiyası
E) Qiyyen-Barre sindromu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 559
709) Aşağıda sadalanan patologiyalardan hansı çoxsaylı mononeyropatiya ilə
təzahür edə bilir?
A) Sadalananların hamısı
B) Yalnız şəkərli diabet
C) Yalnız akromeqaliya
D) Yalnız mielom xəstəliyi
E) Yalnız sarkoidoz

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 445


710) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya zamanı bir neçə kranial
sinirlərin eyni vaxtda zədələnməsi meydana çıxa bilər?
A) yalnız kəllə əsasının şişi
B) Yalnız körpü-beyincik bucağının şişi
C) Yalnız Tolosa-Xant sindromu
D) Sadalananların hamısı
E) Yalnız Qiyyen-Barre sindromu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 547


711) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya zamanı kranial sinirlərin 7-ci
və 8-ci cütlüklərinin eyni vaxtda zədələnməsi qeydə alına bilir?
A) Gicgah sümüyünün piramidasının sınığı
B) Miasteniya
C) Botulizm
D) Menyer xəstəliyi
E) Tolosa-Xant sindromu (kavernoz sinus nahiyyəsində idiopatik qranulematoz
iltihab)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 545


712) Aşağıda sadalanan diabetik nevropatiyalardan hansı simmetrik
nevropatiyalara aid deyil?
A) Kəskin ağrılı polinevropatiya
B) Pleksopatiya
C) Distal sensomotor polinevropatiya
D) Vegetativ polinevropatiya
E) Proksimal motor polinevropatiya

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 667


Miopatiyalar


713) ”Soyuqluq iflici” aşağıda sadalanan miotoniyalardan hansına xasdır?
A) Sadalananlardan hamısına
B) Anadangəlmə miotoniyaya
C) Anadangəlmə paramiotoniyaya
D) Distrofik miotoniyaya
E) Neyromiotoniyaya

Ədəbiyyat: Редкие синдромы и заболевания нервной системы.Б.Йорданов,
Я.Янков, 1981.стр. 63

714) Aşağıda sadalanan proqressivləşən ( inkişaf edən) əzələ distrofiyası
növlərindən hansı əzələ zülalı olan “distrofin”in patoloji sintezi ilə əlaqədardır
?
A) Landuzi-Dejerin bazu-kürək-üz miodistrofiyası
B) Okulofaringeal miodistrofiyası
C) Erb-Rot miodistrofiyası
D) Düşenn miodistrofiyası
E) Emeri-Dreyfus miodistrofiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 571


715) Aşağıda sadalanan proqressivləşən ( inkişaf edən) əzələ distrofiyası
növlərindən hansı “distrofinopatiyalar” qrupuna aiddir?
A) Landuzi-Dejerin bazu-kürək-üz miodistrofiyası
B) Bekker miodistrofiyası
C) Emeri-Dreyfus miodistrofiyası
D) Okulofaringeal miodistrofiya
E) Erb-Rot miodistrofiyası
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 571


716) Düşenn miodistrofiyası hansı tip üzrə irsən ötürülür?
A) Autosom-resessiv
B) X-bağlı resessiv
C) Autosom-dominant
D) Y-bağlı
E) X-bağlı dominant

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 571


717) Bekker miodistrofiyası hansı tip üzrə irsən ötürülür?
A) Autosom-dominant
B) X-bağlı dominant
C) X-bağlı resessiv
D) Y-bağlı
E) Autosom-resessiv

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 573


718) Düşenn miodistrofiyasının klinik əlamətləri hansı yaşda üzə çıxır?
A) 10-20 yaşlarda
B) 30 yaşdan sonra
C) 40yaşdan sonra
D) 5 yaşa kimi
E) 20 yaşdan sonra

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 572


719) Aşağıda sadalananlardan nə Düşenn miodistrofiyası üçün səciyyəvi
deyil?
A) Xəstəliyin X-bağlı resessiv tip üzrə irsən ötürülməsi
B) Baldır əzələlərində psevdohipertrofiyanın inkişafı
C) Xəstəliyin həyatın ilk 5 ilində təzahür etməsi
D) Kreatininfosfokinazanın qanda normal miqdarı
E) Xəstələrdə kardiomiopatiyanın inkişaf etməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 573


720) Aşağıda sadalananlardan hansı doğrudur?
A) Bekker miodistrofiyası zamanı baldır əzələlərinin psevdohipertrofiyası qeydə
alınmır
B) Bekker miodistrofiyası distrofinopatiyalar qrupuna aid deyil
C) Düşenn miodistrofiyasından fərqli olaraq Bekker miodistrofiyası üçün
intellektin zəifləməsi səciyyəvi deyil
D) Bekker miodistrofiyasına qadınlarda kişilərə nisbətən daha tez-tez rast gəlinir
E) Bekker miodistrofiyasının gedişi Düşenn miodistrofiyasının gedişinə nisbətən
daha ağırdır

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 573


721) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya süst parezlərlə/ifliclərlə
təzahür edir?
A) Yalnız Bekker miodistrofiyası
B) Sadalanan patologiyaların hamısı
C) Yalnız hiperkaliemik paroksizmal mioplegiya
D) Yalnız hipokaliemik paroksizmal mioplegiya
E) Yalnız Kugelberq-Velander yuvenil spinal amiotrofiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 571


722) X-bağlı resessiv irsiyyət tipi aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansına
məxsusdur?
A) Yalnız Düşenn miodistrofiyasına
B) Yalnız Bekker miodistrofiyasına
C) Yalnız Kennedi bulbospinal amiotrofiyasına
D) Yalnız hemofiliyaya
E) Sadalananların hamısına
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 571


723) X-bağlı resessiv irsiyyət tipi aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansına
məxsus deyil?
A) Düşenn proqressivləşən (getdikcə artan) əzələ distrofiyasına
B) Kennedi bulbospinal amiotrofiyasına
C) Bekker proqressivləşən (getdikcə artan) əzələ distrofiyasına
D) Hemofiliyaya
E) Erb-Rot proqressivləşən (getdikcə artan) əzələ distrofiyasına

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 578


724) X-bağlı resessiv irsiyyət tipi aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansına
məxsusdur?
A) Kugelberq-Velander yuvenil spinal amiotrofiyasına
B) Landuzi-Dejerin bazu-kürək-üz miodistrofiyasına
C) Verdniq-Hoffman kəskin bədxassəli infantil spinal amiotrofiyasına
D) Erb-Rot proqressivləşən (getdikcə artan) əzələ distrofiyasına
E) Düşenn proqressivləşən (getdikcə artan) əzələ distrofiyasına

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 571


725) Aşağıda sadalananlardan hansı irsi xəstəliklərə aid deyil (yəni xəstəlik
əsasən sporadik formalarla təzahür edir)?
A) Düşenn miodistrofiyası
B) Bekker miodistrofiyası
C) Miasteniya (myasthenia gravis)
D) Erb-Rot miodistrofiyası
E) Hentinqton xəstəliyi

Ədəbiyyat: 1. Справочник практического врача по неврологии / Штульман
Д.Р., Левин О.С.- M., 2001, стр. 366
2. Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук О. С.
Левина.- М., 2008, стр. 115
726) Aşağıda sadalananlardan hansı xəstəlik zamanı parezlərin yaranması
qeydə alınmır?
A) Yan amiotrofik skleroz
B) Kugelberq-Velander yuvenil spinal amiotrofiyası
C) Qiyyen-Barre sindromu
D) Miasteniya (myasthenia gravis)
E) Anadangəlmə miotoniya ( Tomsen xəstəliyi)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 632


727) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı miopatiyaya xas deyil?
A) “Köndələn gülüş” simptomu
B) “Azad çiyinüstü” simptomu
C) “Göz-dil” simptomu
D) “Ördək yerişi” simptomu
E) “Tapir dodaq”-çevrilmiş dodaq simptomu

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 172Masteniya və miastenik sindromlar


728) Aşağıda sadalananlardan hansı doğrudur?
A) Miasteniya zamanı hərəki və hissi ( hipesteziya) pozulmalar meydana çıxır
B) Miasteniyanın inkişafı periferik sinirlərin mielininə qarşı anticisimlərin
yaranması ilə əlaqədardır
C) “Myasthenia gravis” miodistrofik xəstəliklərə aiddir
D) “Myasthenia gravis” infeksion xəstəlikdir
E) “Myasthenia gravis” autoimmun xəstəlikdir

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 615


729) Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?
A) Miasteniyanın diaqnostik testlərindən biri prozerin ( neostiqmin) sınağıdır
B) Miasteniyanın müalicəsində antixolinesteraz preparatlardan istifadə edilir
C) Miasteniyanın müalicəsində kortikosteroid preparatlardan istifadə edilir
D) Miastenik krizin müalicəsində plazmaferez istifadə edilmir
E) Miasteniya ilə xəstə olan anadan təzə doğulmuş uşaqda miasteniyanın keçib
gedən ( tranzitor) əlamətləri qeydə alına bilər

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 621


730) Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?
A) Lambert-İton miastenik sindromu çox vaxt bədxassəli şişi olan xəstələrdə
yaranır
B) “Myasthenia gravis” autoimmun xəstəlikdir
C) Qadınlar kişilərə nisbətən miasteniyaya daha tez-tez məruz qalırlar
D) Generalizə olunmuş miasteniya ilə xəstə olanların təxminən 80%-də əzələ zülalı
olan distrofinə qarşı anticisimlər aşkara çıxarılır
E) Miasteniya zamanı bulbar sindromun inkişafı mümkündür

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 571


731) Aşağıda sadalananlardan nə myasthenia gravis zamanı müşahidə
olunmur?
A) Bulbar sindrom
B) Ptoz
C) Tənəffüs çatışmazlığı
D) İkigörmə
E) Hissiyyatın azalması ( hipesteziya)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 616


732) Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?
A) Miasteniya zamanı timektomiya ancaq timus şişi olan pasientlərdə effektivdir
B) Generalizə olunmuş miasteniya ilə xəstə olanların təxminən 80%-də
postsinaptik əzələ membranının asetilxolin reseptorlarına qarşı anticisimlər aşkara
çıxarılır
C) Miasteniya botulizm ilə differensiasiya olunmalıdır
D) Lambert-İton miastenik sindromu çox vaxt bədxassəli şişi olan xəstələrdə
yaranır
E) Miasteniya ilə xəstə olan anadan təzə doğulmuş uşaqda miasteniyanın keçib
gedən ( tranzitor) əlamətləri qeydə alına bilər

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 621


733) Aşağıda sadalananlardan hansı doğrudur?
A) Miastenik krizin müalicəsində plazmaferez istifadə edilmir
B) Generalizə olunmuş miasteniya ilə xəstə olanların təxminən 80%-də əzələ zülalı
olan distrofinə qarşı anticisimlər aşkara çıxarılır
C) Miasteniya zamanı hərəki və hissi ( hipesteziya) pozulmalar meydana çıxır
D) Lambert-İton miastenik sindromu çox vaxt bədxassəli şişi olan xəstələrdə
yaranır
E) Miasteniya zamanı timektomiya ancaq timus şişi olan pasientlərdə effektivdir

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 623


734) Aşağıda sadalanan antibiotiklərdən hansı sinir-əzələ keçiriciliyini
pisləşdirməklə əlaqədar olaraq miasteniya zamanı pasientin vəziyyətini
ağırlaşdıra bilər?
A) Yalnız neomisin
B) Yalnız streptomisin
C) Sadalanan antibiotiklərdən hamısı
D) Yalnız qentamisin
E) Yalnız kanamisin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 624


735) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı sinir-əzələ keçiriciliyinin
pozulması ilə əlaqədardır?
A) Dağınıq skleroz
B) Düşenn miodistrofiyası
C) Yan amiotrofik skleroz
D) Parkinson xəstəliyi
E) Botulizm
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 627


736) Aşağıda sadalanan patologiyalardan hansının patogenezi sinir-əzələ
keçiriciliyinin pozulması ilə əlaqədar deyil?
A) Botulizm
B) Lambert-İton sindromu
C) Myasthenia gravis
D) Düşenn miodistrofiyası
E) Neonatal tranzitor miasteniya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 571


737) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı sinir-əzələ sinapsı
funksiyalarının pozulması ilə əlaqədardır?
A) Qiyyen-Barre sindromu
B) Düşenn miodistrofiyası
C) Miasteniya (myasthenia gravis)
D) Anadangəlmə miotoniya ( Tomsen xəstəliyi)
E) 1-ci tipli irsi motor-sensor neyropatiyası (Şarko-Mari-Tut nevral amiotrifiyası)

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С.
Левина.- М., 2008, стр. 114


738) Aşağıda sadalanan müalicə üsullarından hansı miastenik kriz zamanı
daha effektivdir?
A) Siklosporinin tətbiqi
B) Siklofosfanın tətbiqi
C) Plazmaferez
D) L-karnitinin tətbiqi
E) Azatioprinin tətbiqi

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 251
739) Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansının diaqnozunu təsdiqlənməsi
məqsədi ilə prozerin sınağı keçirilir?
A) Bekker miodistrofiyasının
B) Anadangəlmə miotoniyanın ( Tomsen xəstəliyinin)
C) Yan amiotrofik sklerozun
D) Miasteniyanın
E) Qiyyen-Barre sindromunun

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 618


740) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı generalizə olunmuş miasteniyanın
kəskinləşməsi zamanı xolinergik krizin lehinə dəlalət etmir?
A) Bradikardiya
B) Dar bəbəklər
C) Qusma
D) Mədə-bağırsaq traktının peristaltikasının artması
E) Səsin zəifləməsi (hipofoniya)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 617


741) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya ptozun yaranmasına gətirib
çıxarmır?
A) Miasteniya
B) Botulizm
C) Arxa birləşdirici arteriyanın anevrizması
D) Miller-Fişer sindromu (Fişer sindromu)
E) Uzaqlaşdırıcı sinirin diabetik neyropatiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 535


742) Lambert-İton miastenik sindromu zamanı autoimmun reaksiyasının əsas
hədəfi nədir ?
A) Əzələ zülalı olan emerin
B) Postsinaptik əzələ membranının asetilxolin reseptorları
C) Presinaptik membranın kalsium (Ca2+) kanalları
D) Asetilxolinesteraza fermenti
E) Əzələ zülalı olan distrofin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 623


743) Sinir-əzələ sinapsının presinaptik kalsium (Ca2+) kanalları hansı
patologiya zamanı autoimmun reaksiyanın əsas hədəfidir?
A) Qiyyen-Barre sindromu
B) Miller Fişer sindromu (Fişer sindromu)
C) Lambert-İton miastenik sindromu
D) Miasteniya (myasthenia gravis)
E) Dağınıq skleroz

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 623


744) Generalizə olunmuş miasteniya (myasthenia gravis) zamanı pasientlərin
əksəriyyətində hansı antigenə qarşı anticisimlər aşkara çıxarılır?
A) Sinir-əzələ sinapsının presinaptik kalsium (Ca2+) kanallarına qarşı
B) Asetilxolinesteraza enziminə qarşı
C) M-xolin reseptorlarına qarşı
D) Əzələ zülalı olan distrofinə qarşı
E) Postsinaptik əzələ membranının asetilxolin reseptorlarına qarşı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 619


745) Aşağıda sadalananlardan hansı doğru deyil?
A) Gentamisinin tətbiqi miasteniyalı pasientin vəziyyətini ağırlaşdıra bilər
B) Lambert-İton miastenik sindromu zamanı sinir-əzələ sinapsının presinaptik
kalsium (Ca2+) kanalları autoimmun reaksiyanın əsas hədəfidir
C) Generalizəolunmuş miasteniya ilə xəstə olanların təxminən 80%-də postsinaptik
əzələ membranının asetilxolin reseptorlarına qarşı anticisimlər aşkara çıxarılır
D) Lambert-İton miastenik sindromu çox vaxt bədxassəli şişi olan xəstələrdə
yaranır
E) Miasteniya zamanı timektomiya ancaq timus şişi olan pasientlərdə effektivdir
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 621


746) Ağır miasteniya zamanı aşağıda sadalananlardan hansı yüngül əzələ
zəifliyi sayılır?
A) Göz hərəki əzələlərinin zəifliyi
B) Sallanan əl
C) Diafraqmanın zəifliyi
D) Disfaqiya
E) Sallanan pəncə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.215


747) Ağır miasteniya zamanı əsasən nə zədələnir?
A) Hissi qanqlionlar
B) Simpatik qanqlionlar
C) Sinir-əzələ sinapsları
D) Ön buynuzun hüceyrələri
E) Parasimpatik qanqlionlar

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.215Vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri


748) Aşağıda sadalananlardan nə simpatik sistemin stimulyasiyasının
təzahürü deyil?
A) Hipersalivasiya
B) Taxikardiya
C) Midriaz
D) Bağırsaq peristaltikasının zəifləməsi
E) Bronxodilatasiya

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 260


749) Aşağıda sadalananlardan nə parasimpatik sistemin stimulyasiyasının
təzahürü deyil?
A) Hipersalivasiya
B) Bradikardiya
C) Bronxodilatasiya
D) Mioz
E) Bağırsaq peristaltikasının güclənməsi

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 260


750) Aşağıda sadalananlardan nə parasimpatik sistemin stimulyasiyasının
təzahürüdür?
A) Mioz
B) Bronxodiatasiya
C) Arterial təzyiqin artması
D) Piloarreksiya (piloereksiya)
E) Taxikardiya

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 260


751) Aşağıda sadalananlardan nə simpatik sistemin stimulyasiyasının
təzahürüdür?
A) Hipersalivasiya
B) Sidik kisəsinin (m. detrusor) yığılması
C) Mioz
D) Bağırsaq peristaltikasının zəifləməsi
E) Bronxokonstriksiya

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 260


752) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat parasimpatik sistemin
aktivasiyasına gətirib çıxarmır (xolinergik təsirə malik deyil)?
A) Pilokarpin
B) Neostiqmin (prozerin)
C) Qalantamin (nivalin)
D) Piridostiqmin (kalimin)
E) Atropin

Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., стр. 106, стр. 103
753) Parasimpatik sinir sisteminin mesensefal hissəsi kranial sinirlərin
neçənci cütünün nüvələrilə təmsil olunub?
A) 9-cu
B) 10-cu
C) 4-cü
D) 7-ci
E) 3-cü

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 248


754) Parasimpatik sinir sisteminin bulbar hissəsi kranial sinirlərin aşağıda
sadalanan cütlüklərindən neçəncisi ilə təmsil olunub?
A) 12-cisi ilə
B) 5-cisi ilə
C) 11-cisi ilə
D) 10-cusu ilə
E) 3-cüsü ilə

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и
перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 248


755) Aşağıda sadalananlardan hansı periferik vegetativ çatışmazlığın
təzahürüdür?
A) Yalnız sakit vəziyyətdə olan taxikardiya (“fiksasiya olunmuş nəbz” fenomeni)
B) Yalnız impotensiya
C) Yalnız hipohidroz/anhidroz
D) Sadalananların hamısı
E) Yalnız ortostatik hipotenziya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 149


756) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya generalizə olunmuş
hiperhidroz ilə müşayiət oluna bilər?
A) Yalnız feoxromositoma
B) Sadalananların hamısı
C) Yalnız xolinergik preparatlar ilə intoksikasiya
D) Yalnız hipoqlikemiya
E) Yalnız tireotoksikoz
Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук
О. С. Левина.- М., 2008, стр. 286


757) Reyno xəstəliyi akroparesteziyadan nə ilə fərqlənir?
A) Tutmayabənzər gedişatı ilə
B) Xroniki gedişatı ilə
C) Güclü ağrının mövcudluğu ilə
D) Göyərmənin və qanqrenanın olması ilə
E) Paresteziyanın mövcudluğu ilə

Ədəbiyyat: Диффер.диагностика нервных болезней.Г.А.Акимова.1997.стр.118


758) Aşağıda sadalananlardan hansı eritromelalqiyaya xas deyil?
A) Zədələnmiş ətrafın qızarması
B) Zədələnmiş ətrafın şişməsi(ödemi)
C) Zədələnmiş ətrafda hərarətin qalxması
D) Ətraflarda ağrının mövcudluğu
E) Zədələnmiş ətrafın ağ rəngdə olması

Ədəbiyyat: Диффер.диагностика нервных болезней.Г.А.Акимова.1997.стр.118


759) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı Babinski-Frelix xəstəliyinə
(adipozoqenital distrofiya) xasdır?
A) Budda, qarında və başqa yerlərdə piyin yığını
B) Sadalananların hamısı doğrudur
C) Hipotermiya
D) Boyun artmaması
E) İkincili cinsi əlamətlərin natamam inkişafı

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии. Е.В.Шмидт, 1981, стр. 7760) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı bayılmalara(sinkope) xas
deyil?
A) Qulaqda küy
B) Tənəffüsün dayanması
C) Arterial təzyiqin enməsi
D) Görmənin torlu olması
E) Baş gicəllənmə
Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 224


761) Aşağıda sadalanan sindromlardan hansı ilə veqetativ distoniya təzahür
edir?
A) Kardiovaskulyar sindrom ilə
B) Sadalananların hamısı ilə
C) Termorequlyasiyanın pozulması ilə
D) Hiperventilyasion sindrom ilə
E) Tərləmə prossesin pozulması ilə

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 107


762) Nikturik bayılma nə zaman baş verir?
A) Qan itirəndə
B) Yüksək emosiya zamanı(qorxu hissi)
C) Sidiyə gedərkən
D) Öskürək tutmasından sonra
E) Pis qoxu hiss edərkən

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер.под редакцией
О.С.Левина.2007год.стр.


763) Yaşlı insanlarda yuxu mərhələlərində aşağıda sadalanan dəyişikliklərdən
hansı qeydə alınır?
A) Sadalananların hamısı
B) Yavaş yuxunun IV pilləsinin sürəkliliyinin enməsi
C) Yuxunun tez mərhələsinin sürəkliliyinin dəyişməz olaraq qalması
D) Yuxu mərhələlərininin ikisinində sürəkliliyinin enməsi
E) Yavaş yuxunun III pilləsinin sürəkliliyinin enməsi

Ədəbiyyat: Регуляция сна.Н.А.Власов, А.М.Вейн,
Ю.А.Александровский.1983.стр. 23


764) Yuxu nə zaman hipersomniya kimi pozulur?
A) Kleyne-Levin sindromu zamanı
B) Narkolepsiya sindromu zamanı
C) Vaxtaşırı qəflət yuxu zamanı
D) Sadalanan vəziyyətlərdən hamısında
E) Hipoqlikemik vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Kлиническая неврология.А.М.Пулатов, А.С.Никифоров,
1978.стр. 258


765) Aşağıda sadalanan nüvələrdən hansı bəbəyin daralmasını təmin edir?
A) Orta beynin Yakuboviç-Edinger-Vestfal nüvəsi
B) Varoli körpüsünün Deyters nüvəsi
C) Orta beynin Perlia nüvəsi
D) Orta beynin Darkşeviç nüvəsi
E) Varoli körpüsünün Bexterev nüvəsi

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В.
Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 128Mərkəzi sinir sisteminin travmatik zədələnmələri


766) Kəllə-beyin travması nəyə deyilir?
A) Kəllə sinirlərinin və damarların zədələnməsinə
B) Kəllənin və kəllədaxili strukturların zədələnməsinə
C) Ancaq baş beyinin zədələnməsinə
D) Ancaq kəllənin zədələnməsinə
E) Ancaq beyin qişalarının zədələnməsinə

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.526


767) Aşağıda sadalananlardan hansı birincili kəllə-beyin travmasına aiddir?
A) Beyin ödemi
B) Ocaqlı beyin zədələnməsi(contusio)
C) Serebrovaskulyar dəyişmə
D) Dislokasion sindrom
E) Likvosirkulyasiyanın pozulması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.701


768) Aşağıda sadalananlardan hansı ikincili kəllə-beyin travma zamanı
müşahidə olunur?
A) Beyin ödemi
B) Sadalananların hamısı
C) Serebrovaskulyar dəyişmə
D) Dislokasion sindrom
E) Likvosirkulyasiyanın pozulması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.702


769) Aşağıda sadalananlardan hansı ikincili kəllə-beyin travmasının
səbəbidir?
A) Beyin ödemi, infeksiya
B) Hemodinamik və su-elektrolit balansının pozulması
C) Kəllədaxili hipertenziya
D) işemiya, hipoksiya
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.527


770) Açıq kəllə-beyin travmasına aşağıda sadalananlardan hansı aiddir?
A) Ancaq aponevrozun zədələnməsi
B) Beynin yumşaq toxumalarının aponevrozsuz zədələnməsi
C) Ancaq beynin sərt toxumanın zədələnməsi
D) Beynin yumşaq toxumalarının aponevrozla birgə zədələnməsi və ya kəllə
qapağının sümük sınığı ilə müşayiət edilir
E) Sadalananlardan heç biri doğru deyil

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.528


771) Aşağıda sadalanan hansı simptomların mövcudluğu kəllə-beyin
travmasının ağırlığını təyin edir?
A) Həyati vacib funksiyaların pozulması
B) Huşun itmə müddəti və huşun birinci baxışda vəziyyəti
C) Sadalananların hamısı
D) Subaraxnoidal qansızmanın mövcudluğu
E) Anteroqrad amneziyanın müddəti

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.528
772) Kəllə-beyin travmasından sonra yaranan meningeal simptomun
əlamətləri mövcuddursa, əsasən hansı diaqnozdan şübhələnmək olar?
A) Subaraxnoidal qansızmadan
B) Arterial təzyiqin artmasından
C) Arterial təzyiqin enməsindən
D) Beyin zədələnməsindən
E) Sadalananlardan heç biri doğru deyil

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.529


773) Travmadan sonra burundan gələn mayedə(rinoreya) nəyi təyin etməklə
likvor olduğunu sübut etmiş oluruq?
A) Sitozu
B) Zülalı
C) Natrini
D) Qlükozanı
E) Xloridləri

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.530


774) Aşağıda sadalananlardan hansına Battl simptomu deyilir?
A) Likvorun burundan və qulaqdan gəlməsinə
B) Kəllə-beyin travması zamanı kəllə sinirlərinin zədələnməsinə
C) Travmadan 24-48 saatdan sonra yaranan məməyəbənzər çıxıntının nahiyyəsində
qulaq seyvanının arxasında qançır(göyərmə)
D) Göz yuvası kənarları ilə məhtudlaşan orbital zonada iki tərəfli qançır(göyərmə)
E) Konyuktivanın altına qansızma

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.530


775) Aşağıda sadalananlardan hansına “eynək” simptomu deyilir?
A) Travmadan 24-48 saatdan sonra yaranan məməvari cismin nahiyyəsində qulaq
seyvanının arxasında qançır(göyərmə)
B) Göz yuvası kənarları ilə məhtudlaşan orbital zonada iki tərəfli qançır(göyərmə)
C) Kəllə-beyin travması zamanı kəllə sinirlərinin zədələnməsinə
D) Konyuktivanın altına qansızma
E) Likvorun burundan və qulaqdan gəlməsinə
Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.530


776) Aşağıda sadalananlardan hansı əlamətlərin mövcudluğu kəllə əsasın
sınığına dəlalət edir?
A) Göz yuvası kənarları ilə məhtudlaşan orbital zonada iki tərəfli qançır(göyərti)
B) Sadalananların hamısı
C) Likvorun burundan və qulaqdan gəlməsinə
D) Travmadan 24-48 saatdan sonra yaranan məməvari cismin nahiyyəsində qulaq
seyvanının arxasında qançır(göyərti)
E) Konyuktivanın altına qansızma

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.530


777) Aşağıda sadalananlardan hansı əlamətlər kəllədaxili hematomanın
mövcudluğunu sübut edə bilər?
A) Kəllədaxili hipertenziyanın yaranması və artması
B) Ocaqlı simptomların yaranması
C) Sadalananların hamısı
D) Pərçimlənmə(daxilolma) əlamətlərin yaranması
E) EXO-EQ zamanı M-exo yerdəyişməsi

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.531


778) Hematomanı təyin etmək üçün hansı müayinə üsulundan istifadə
olunur?
A) EXO-EQ
B) Sadalananların hamısı
C) Maqnit rezonans tomoqrafiyası müayinə üsulundan(MRT)
D) Angioqrafiya müayinə üsulundan
E) Kompüter tomoqrafiya müayinə üsulundan(KT)

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.532


779) Xəstənin vəziyyəti kəllə-beyin travmasından sonra getdikcə
pisləşirsə,buna səbəb hematomadan başqa nə ola bilər?
A) Hipoksiya və hiperkapniya
B) Sedativ dərmanların təsiri
C) Beyinin hipoperfuziyası
D) Erkən epileptik tutmalar
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.532


780) Aşağıda sadalananlardan hansı müasir kəllə-beyin travmasının
təsnifatında işlənmir?
A) Sadalananlardan hamısı təsnifata uyğundur
B) Baş beynin sıxılması
C) Baş beyin zədələnməsinin (contusio) yüngül dərəcəsi
D) Baş beyin zədələnməsinin (contusio) ağır dərəcəsi
E) Baş beyin silkələnməsinin (commotio) ağır dərəcəsi

Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.Nevrolojı təcrübədə
müşahidə olunan patologiyaların 10-cu baxılış “xəstələrin beynəlxalq təsnifatına”
müvafiq kodları və kodlaşdırma qaynaqları.səh.34.


781) Yüngül kəllə-beyin travması zamanı huşun pozulma müddəti nə qədər
olur?
A) 10 dəqiqəyəcən
B) Vaxtın fərgi yoxdur
C) 30 dəqiqəyəcən
D) 1 saatacan
E) 1 saatdan artıq

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.529


782) Hansı kranial sinir gicgah sümüyünün piramidasının sınığı zamanı
zədələnə bilər?
A) Dilaltı sinir
B) Əlavə sinir
C) Dil-udlaq siniri
D) Azan siniri
E) Üz siniri

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 373
783) Hansı kranial sinir gicgah sümüyünün piramidasının sınığı zamanı
zədələnə bilər?
A) Dil-udlaq siniri
B) Əlavə sinir
C) Dilaltı sinir
D) Azan siniri
E) Dəhliz-eşitmə siniri

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В.
Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 373


784) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün kranial sinirlərin 8-ci
cütlüyünün zədələnməsi səciyyəvidir?
A) Botulizm
B) Turett sindromu
C) Tolosa-Xant sindromu (kavernoz sinus nahiyyəsində idiopatik qranulematoz
iltihab)
D) Paraneoplastik Lambert-İton sindromu
E) Gicgah sümüyü piramidasının sınığı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 545


785) Orta ağırlığında kəllə-beyin travması zamanı huşun pozulma müddəti nə
qədər olur?
A) 1 saatacan
B) 2 saatacan
C) 10 dəqiqəyəcən
D) Vaxtın fərgi yoxdur
E) 24 saatacan

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.529


786) Ağır kəllə-beyin travması zamanı huşun pozulma müddəti nə qədər olur?
A) 10 dəqiqəyəcən
B) 1 saatacan
C) 30 dəqiqəyəcən
D) Vaxtın fərgi yoxdur
E) 1 saatdan artıq
Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.529


787) Yüngül kəllə-beyin travmasından sonra yaranan amneziyanın müddəti
nə qədər olur?
A) 6 saatacan
B) 24 saatdan artıq
C) 1 saatacan
D) Vaxtın fərgi yoxdur
E) 24 saatacan

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.529


788) Orta ağırlığında kəllə-beyin travmasından sonra yaranan amneziyanın
müddəti nə qədər olur?
A) Vaxtın fərqi yoxdur
B) 36 saatacan
C) 36 saatdan artıq
D) 24 saatdan artıq
E) 24 saatacan

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.529


789) Ağır kəllə-beyin travmasından sonra yaranan amneziyanın müddəti nə
qədər olur?
A) 36 saatacan
B) Vaxtın fərqi yoxdur
C) 24 saatacan
D) 24 saatdan artıq
E) 12 saatacan

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.529

790) Aşağıda sadalananlardan hansı yüngül kəllə-beyin travması zamanı
qeydə alınmır?
A) Huşun 1 saatdan artıq itməsi
B) Ümumi beyin simptomları
C) Yüngül meningeal simptomlar
D) Ocaqlı simptomlar
E) Nevrolojı simptomların tam sönməsi

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.532


791) Aşağıda sadalananlardan hansı yüngül kəllə-beyin travması zamanı
qeydə alınır?
A) Ümumi beyin simptomları
B) Huşun 1 saatdan artıq itməsi
C) Nevrolojı simptomların reqresə uğramaması
D) Ağır meningeal simptomlar
E) Amneziyanın 24 saatacan olması

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.532


792) Yüngül kəllə-beyin travmasının kriteriyaları hansı kliniki-patogenetik
varianta əsaslanaraq kəllə-beyin travmasına aid edilir?
A) Sıxılma
B) Zədələnmə orta dərəcədə
C) Zədələnmə ağır dərəcədə
D) Silkələnmə(commotio) və ya zədələnmə yüngül dərəcədə(contusio)
E) Sadalananlardan heç biri doğru deyil

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.532


793) Aşağıda sadalananların hansı birində beyin maddənin zədələnməsi baş
vermir?
A) Başın yumşaq toxumalarının zədələnməsi
B) Yüngül kəllə-beyin travması
C) Ağır kəllə-beyin travması
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) Orta kəllə-beyin travması

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.534


794) Orta ağırlığında və ağır kəllə-beyin travması zamanı simptomatikanın
yaranma səbəbləri aşağıda sadalananlardan hansılardır?
A) Kontuzion ocaq və diffuz aksonal zədələnmə
B) Hamısı
C) Birincili və ikincili sütun zədələnməsi
D) Əsasən beyin ödemi ilə əlaqəsi olan kəllədaxili hipertenziya
E) Subaraxnoidal qansızma

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.537


795) Aşağıda sadalananlardan hansının orta ağırlığında və ağır kəllə-beyin
travma zamanı yaranan simptomatika ilə əlaqəsi yoxdur(yəni simptomların
yaranmasına səbəb deyil)?
A) Kontuzion ocaq və diffuz aksonal zədələnmə
B) Birincili və ikincili sütun zədələnməsi
C) Subaraxnoidal qansızma
D) Əsasən beyin ödemi ilə əlaqəsi olan kəllədaxili hipertenziya
E) Anadangəlmə anomaliya

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.537


796) Epidural hematoma nəyə deyilir?
A) Kəllə sümüyünün və sərt beyin qişasının arasında yerləşən qan toplusuna
B) Sərt beyin qişasının altında yerləşən likvora
C) Kəllə boşluğunda yerləşən havaya
D) Sərt beyin qişasının altında yerləşən qan toplusuna
E) Beyin maddəsinin içində yerləşən qan toplusuna

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.543


797) Subdural qiqroma nəyə deyilir?
A) Sərt beyin qişasının altında yerləşən qan toplusuna
B) Kəllə boşluğunda yerləşən havaya
C) Kəllə sümüyünün və sərt beyin qişasının arasında yerləşən qan toplusuna
D) Beyin maddəsinin içində yerləşən qan toplusuna
E) Sərt beyin qişasının altında yerləşən likvora

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.543


798) Pnevmosefaliya nəyə deyilir?
A) Sərt beyin qişasının altında yerləşən likvora
B) Kəllə boşluğunda yerləşən havaya
C) Kəllə sümüyünün və sərt beyin qişasının arasında yerləşən qan toplusuna
D) Beyin maddəsinin içində yerləşən qan toplusuna
E) Sərt beyin qişasının altında yerləşən qan toplusuna

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.543


799) Subdural hematoma nəyə deyilir?
A) Kəllə sümüyünün və sərt beyin qişasının arasında yerləşən qan toplusuna
B) Kəllə boşluğunda yerləşən havaya
C) Sərt beyin qişasının altında yerləşən qan toplusuna
D) Beyin maddəsinin içində yerləşən qan toplusuna
E) Sərt beyin qişasının altında yerləşən likvora

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.543


800) Beyindaxili hematoma nəyə deyilir?
A) Kəllə boşluğunda yerləşən havaya
B) Sərt beyin qişasının altında yerləşən qan toplusuna
C) Kəllə sümüyünün və sərt beyin qişasının arasında yerləşən qan toplusuna
D) Beyin maddəsinin içində yerləşən havaya
E) Sərt beyin qişasının altında yerləşən likvora

Ədəbiyyat: Неврология.Справочник практического
врача.Д.Р.Штульман,О.С.Левин-2-ое изд.2002.стр.543


801) Patofiziolojı cəhətdən kəllə-beyin travmaları neçə cür olur və
hansılardır?
A) 4 cür ; I,II,III və IV
B) 1 cür ; I
C) 2 cür ; I və II
D) Sadalanlardan heç biri doğru deyil
E) 3 cür ; I , II və III

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.700
802) Kəllə-beyin travması zamanı kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olan
hansı əlamət kəllədən kanar faktorlara aid deyil?
A) Hipo- və hiperkapniya
B) Sadalananlardan heç biri
C) Hipoksiya
D) Kəllədaxili hematoma
E) Arterial hipotaniya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.704


803) Kəllə-beyin travması zamanı kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olan
hansı əlamət kəllədən kanar faktorlara aiddir?
A) Arterial hipotoniya
B) Sadalananlardan heç biri
C) Beyin ödemi
D) Kəllədaxili hematoma
E) Okklüzion hidrosefaliya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.704


804) Yan dislokasiya zamanı hansı arterial hövzədə beyin qan dövranı
pozulur?
A) Ön hovlu arteriya hövzəsində
B) Sadalananlardan heç biri
C) Arxa beyin arteriya hövzəsində
D) Ön beyin arteriya hövzəsində
E) Vertebrobazilyar hövzəsində

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.706


805) Gicgah-tentorial dislokasiya zamanı hansı arterial hövzədə beyin qan
dövranı pozulur?
A) Arxa beyin arteriya hövzəsində
B) Sadalananlardan heç biri
C) Ön birləşdirici arteriya hövzəsində
D) Ön beyin arteriya hövzəsində
E) Arxa aşağı beyincik arteriya hövzəsində
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.706


806) Aşağıda sadalananlardan hansına mürəkkəb(politravma) kəllə-beyin
travma deyilir?
A) Sadalananlardan heç biri
B) Tək kəllə-beyin travmasının mövcudluğu
C) Kəllənin, beyinin və beyindaxili strukturların zədələnməsinə
D) Orqanizmə bir neçə zədə faktorların(mexaniki,kimyəvi,termik) təsiri
nəticəsində yaranan travmaya
E) Kəllə-beyin travma zamanı başqa orqanların mexaniki zədələnməsi olarsa

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.710


807) Kombinasiya edilmiş kəllə-beyin travma nəyə deyilir?
A) Orqanizmə bir neçə zədə faktorların(mexaniki,kimyəvi,termik) təsiri
nəticəsində yaranan travmaya
B) Sadalananlardan heç biri
C) Kəllənin, beyinin və beyindaxili strukturların zədələnməsinə
D) Kəllə-beyin travma zamanı başqa orqanların mexaniki zədələnməsi olarsa
E) Tək kəllə-beyin travmasının mövcudluğu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.710


808) Aşağıda sadalananlardan hansı kəllədaxili hematomanın ölçülərinə
uyğundur?
A) Balaca hematomanın ölçüləri-5-15ml-cən, orta həcmli hematomanın ölçüləri-
20-50ml-cən, böyük həcmli hematomanın ölçüləri-51ml-dən çox
B) Balaca hematomanın ölçüləri-125ml-cən, orta həcmli hematomanın ölçüləri-
126-175ml-cən, böyük həcmli hematomanın ölçüləri-175ml-dən çox
C) Balaca hematomanın ölçüləri-100ml-cən, orta həcmli hematomanın ölçüləri-
100-150ml-cən, böyük həcmli hematomanın ölçüləri-150ml-dən çox
D) Balaca hematomanın ölçüləri-25ml-cən, orta həcmli hematomanın ölçüləri-26-
50ml-cən, böyük həcmli hematomanın ölçüləri-51ml-dən çox
E) Balaca hematomanın ölçüləri-50ml-cən, orta həcmli hematomanın ölçüləri-51-
100ml-cən, böyük həcmli hematomanın ölçüləri-100ml-dən çox

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.713
809) Aşağıda sadalanan ölçülərdən hansı balaca kəllədaxili hematoma sayılır?
A) Ölçüləri-100ml-cən olan
B) Ölçüləri-150ml-cən olan
C) Ölçüləri-200ml-cən olan
D) Ölçüləri-50ml-cən olan
E) Ölçüləri-70ml-cən olan

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.713


810) Aşağıda sadalanan ölçülərdən hansı orta həcmli kəllədaxili hematoma
sayılır?
A) Ölçüləri-150-200ml-cən
B) Ölçüləri-100-120ml-cən
C) Ölçüləri-120-150ml-cən
D) Ölçüləri-51-100ml-cən
E) Ölçüləri-200-250ml-cən

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.713


811) Aşağıda sadalanan ölçülərdən hansı böyük həcmli kəllədaxili hematoma
sayılır?
A) Ölçüləri-100ml-cən
B) Ölçüləri-100ml-dən çox
C) Ölçüləri-50ml-dən çox
D) Ölçüləri-5ml-dən çox
E) Ölçüləri-10ml-dən çox

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.713


812) Aşağıda sadalananlardan hansı kəllə-beyin travmasının ağırlaşmalarına
aiddir?
A) Beyin silkələnməsi
B) Sadalananların hamısı
C) Beyin sıxılması
D) Beyin absesi
E) Beyin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.731


813) Aşağıda sadalananlardan hansı kəllə-beyin travmasının ağırlaşmalarına
aid deyil?
A) İrinli meningit
B) Beyin absessi
C) Sadalananlardan hamısı
D) Pnevmosefaliya
E) Beyin silkələnməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.729

814) İrinli meningitin kəllə-beyin travması zamanı yaranmasına nə səbəb ola
bilər?
A) Kəllə sümüyün zədələnməsi nəticəsində yaranan sviş
B) Başın dəri örtüyünün zədələnməsi
C) İmmunitetin enməsi
D) Sadalananların hamısı
E) Antibiotiklərin hematoensefalik baryerdən tam keçməməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр.729


815) Aşağıda sadalananlardan hansı əlamətin kliniki şəkildə yaranması kəllə-
beyin travmasının ağırlaşması sayılan beyin mədəciklərin qansızmasına
dəlalət edir?
A) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
B) “Axan gözlər”
C) İkitərəfli piramid pəncə əlamətləri
D) Huşun itməsi
E) Hormetoniya sindromun yaranması

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.451


816) Sinirin travmatik zədələnməsindən və sinirin cərrahi birləşməsindən
sonra aksonun regenerasiya sürəti nə qədərdir?
A) 10 günə 1mm
B) Sutkada 1mm
C) 1 aya 1mm
D) Sutkada 0.1mm
E) Sutkada 10mm

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.704


817) Fantom ağrının əsas əlaməti aşağıda sadalananlardan hansıdır?
A) Mövcud olan ətrafda şiddətli ağrı
B) Güdülün sianozlaşması və ödemləşməsi
C) Mövcud olmayan ətrafda ağrı hissi
D) Güdül(kəsilmiş əl-ayağın üstündə qalan hissəsi) tərəfdə hipesteziya
E) Sadalananlardan heç biri doğru deyil

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.706


818) Bazu kələfinin proksimal hissəsinin travmatik zədələnməsinə nə
xarakterdır?
A) “Sallanmış “ əl
B) Rombabənzər və dişvari əzələlərin hipotrofiyası
C) Düşen-Erb iflici
D) Dejerin-Klümpke iflici
E) Sadalananlardan hamısı doğrudur

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.708


819) Dejerin-Klümpke travmatik iflic zamanı hissiyatın pozulması hansı
nahiyyədə qeydə alınır?
A) Ancaq çiyinin xarici səthində
B) Əlin,saidin və çiyinin daxili səthində
C) Əlin,saidin və çiyinin xarici səthində
D) Ancaq ciyinin daxili səthində
E) Ancaq saidin xarici səthində

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.161


820) Travmadan sonra yaranan normotenziv hidrosefaliya (Xakim-Adams
sindromu) hansı simptomlar ilə təzahür edir?
A) Başgicəllənmə,astaziya,abaziya və sensor ataksiya ilə təzahür edir
B) Baş ağrılar,yaddaşın pozulması və dezoriyentasiya ilə təzahür edir
C) Sadalananlardan heç biri düz deyil
D) Yerişin pozulması,sidiyin saxlamaması və koqnitiv pozulmalar ilə təzahür edir
E) Baş ağrı,görmənin enməsi və ataksiya ilə təzahür edir

Ədəbiyyat: Неврологические синдромы. Руководство для
врачей.В.Л.Голубев,А.М.Вейн.2002.стр.718


821) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı periferik sinirin zədələnməsinə
dəlalət edir?
A) Zədələnmiş sinirin innervasiya zonasında paresteziya qeydə alınır
B) Perkusiya zamanı zədədən aşağı sinir boyu ağrı hissi qeydə alınır
C) Süst iflic və zədələnmiş sinirin zonasında hiposteziya və ya anesteziya qeydə
alınır
D) Zədələnmiş sinirin innervasiya zonasında hipertrofiya qeydə alınır
E) Sadalananlardan hamısı doğrudur

Ədəbiyyat: Болезни периферической нервной системы.Руководство для
врачей.Я.Ю.Попелянский.1989.стp.123


822) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı periferik sinirin natamam
zədələnməsinə dəlalət edir?
A) Sadalananların hamısı doğrudur
B) Ağrı sindromunun ifadəli olması
C) İnnervasiya zonasında damar pozulmaların mövcudluğu
D) İnnervasiya zonasında veqetativ-trofik pozulmalarının mövcudluğu
E) İnnervasiya olan zonada hissi qıcıqlanma simptomu

Ədəbiyyat: Болезни периферической нервной системы.Руководство для
врачей.Я.Ю.Попелянский.1989.стp.124


823) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı kauzalgiyaya dəlalət edir?
A) Sinirə təzyiq edərkən dözülməz ağrı qeydə alınır
B) Zədələnmiş sinirin innervasiya zonasına uyğun olmayan intensiv yandırıcı
ağrılar
C) Zədələnmiş sinirin innervasiya zonasında anesteziyanın mövcudluğu
D) Zədələnmiş sinirin innervasiya zonasına uyğun olan hipalqeziya və parasteziya
E) Sadalananlardan hamısı düzdür

Ədəbiyyat: Болезни периферической нервной системы.Руководство для
врачей.Я.Ю.Попелянский.1989.стp.232
824) Periferik sinirin travması zamanı aksonun regenerasiyasına dəlalət edən
ilkin əlamət aşağıda sadalananlardan hansıdır?
A) Zədələnmiş sinirin innervasiya zonasının distal hissələrində dayanıqlı ağrı
sindromun yaranması
B) Trofik pozulmaların reqressi
C) Zədələnmiş ətrafın distal hissəsində ağrı sindromun reqressə uğraması
D) Sadalananlardan hamısı düzdür
E) Zədələnmiş sinirin innervasiya zonasında paresteziyanın yaranması

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.704


825) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı bud sinirinin (n.femoralis) qasıq
bağından aşağı zədələnməsinə dəlalət edir?
A) Hamısı
B) Baldırın ön sahəsində hissiyatın pozulması qeydə alınır
C) Baldırın daxili sahəsində hissiyatın pozulması qeydə alınır
D) Baldırın açılması pozulur
E) Diz refleksi itir

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.145


826) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı bud sinirinin (n.femoralis) qasıq
bağından yuxarı zədələnməsinə dəlalət edir?
A) Budun ön sahəsində hissiyatın pozulması qeydə alınır
B) Sadalananların hamısı
C) Baldırın ön və daxili sahələrində hissiyatın pozulması qeydə alınır
D) Budun bükülməsi çətinləşir
E) Baldırın açılması pozulur

Ədəbiyyat: А.М.Пулатов.Пропедевтика нервных болезней.1979,стр.145


827) Bel fəqərəsinin sınığı nə vaxt baş verir?
A) Beli yana döndərən zaman
B) Spondilolistez zamanı
C) Beli bükən zaman
D) Beli açan zaman
E) Yarımçıxıq zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.269
828) Partlayışdan, güclü musiqi və ya industrial səsdən yaranan barotravma
nə yarada bilər?
A) Aşağı tezlikli keçiriciliyinin itməsini
B) Mərkəzi karlıq
C) Yuxarı tezlikli keçiriciliyinin itməsini
D) Aşağı tezlikli neyrosensor eşitmənin itməsini
E) Yuxarı tezlikli neyrosensor eşitmənin itməsini

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.258Neyroonkologiya


829) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı kraniofarinqioma üçün xasdır?
A) Görmənin pozulması
B) Kəllədaxili hipertenziya
C) Şəkərsiz diabet
D) Yuxu və oyaqlıq tsiklin pozulması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 416


830) IV mədəciyinin dibinin şişi zamanı aşağıda sadalanan simptomlardan
hansı əsasən müşahidə olunur?
A) Dadbilmə hallüsinasiyaları
B) Sadalananlardan hamısı
C) Qoxu hallüsinasiyaları
D) Eşitmə hallüsinasiyaları
E) Görmə hallüsinasiyaları

Ədəbiyyat: Редкие синдромы и заболевания нервной системы.Б.Йорданов,
Я.Янков, 1981.стр. 97


831) Aşağıda sadalananlardan hansı ən çox beyin şişlərinin mənbəyi sayılır?
A) endotelial hüceyrələr
B) Meningeal hüceyrələr
C) Neyronlar
D) Limfositlər
E) Qlial hüceyrələr
Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.115


832) Aşağıda sadalanan beyin şişlərindən hansı uşaqlarda daha çox rast gəlir?
A) Oliqodendroqliomalar
B) Meninqiomalar
C) Subtentorial şişlər
D) Multiform qlioblastomalar
E) Metastatik

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.115


833) Aşağıda sadalanan birincili beyin şişlərindən hansı daha çox rast gəlinir?
A) Medulloblastomalar
B) Meninqiomalar
C) Limfosarkomalar
D) Astrositomalar
E) Oliqodendroqliomalar

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.115
(Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.74 və ya Болезни нервной системы:Руководство для
врачей.Под ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр661)


834) Aşağıda sadalanan şişlərdən hansında daha tez kəllə hiperostozu yarana
bilər?
A) Astrositoma zamanı
B) Qemanqioblastoma zamanı
C) Meningioma zamanı
D) Nevrinoma zamanı
E) Hipofizar adenoma zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.116


835) Aşağıda sadalanan simptomlarından hansı baş beyin şişlərinin
birincili(ocaqlı) simptomlarına aid deyil?
A) Baş ağrısı
B) Qusma
C) Kəllə sinirlərinin funksiyalarının pozulması
D) Kəllədaxili hipertenziya
E) Sadalananlardan heç biri
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр669

836) Aşağıda sadalanan simptomlarından hansı baş beyin şişlərinin
birincili(ocaqlı) simptomlarına aiddir?
A) Beyin qan dövranının pozulması
B) Sadalananlardan heç biri
C) Beynin dislokasiyası
D) Kəllə sinirlərinin funksiyalarının pozulması
E) Baş beynin ödemi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр678

837) Aşağıda sadalananlardan hansı baş beyin şişlərinin ikincili
simptomlarına aid deyil?
A) Beynin dislokasiyası
B) Beyin qan dövranının pozulması
C) Kəllə sinirlərinin funksiyalarının pozulması
D) Sadalananlardan heç biri
E) Baş beynin ödemi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр678


838) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı baş beyin şişlərinin ikincili
simptomlarına aiddir?
A) Kəllə sinirlərinin funksiyalarının pozulması
B) Sadalananlardan heç biri
C) Baş ağrısı
D) Kəllədaxili hipertenziya
E) Qusma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр678

839) Aşağıda sadalanan nahiyyələrin hansında şiş olarsa Foster-Kenedi
sindromu yaranır?
A) Olfakror çuxurun
B) Sadalananlardan heç biri
C) Türk yəhərin qabarcığında
D) Əsas sümüyün kiçik qanadlarında
E) Parasellyar nahiyyədə
Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.420


840) Görmə siniri nevriti hansı əlamətlə baş beyin şişi zamanı həmin sinirin
zədələnməsindən fərqlənir?
A) Sadalananlardan hamısı ilə
B) Görmə sahənin konsentrik daralması ilə
C) Görmə itiliyin erkən enməsi ilə
D) Görmənin dumanlı olması
E) Görmə sinirinin birincili atrofiyası ilə

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.407


841) Baş beynində şişi olan xəstənin başını perkusiya edərkən aşağıda
sadalanan hansı amilə görə(faktora) baş ağrısı dahada çoxalır?
A) Qişaların və kəllə sinirlərin dislokasiya və qıcıqlanmasına görə
B) Venoz durğunluğa görə
C) Sadalanan amillərin hamsına görə
D) Kəllədaxili qan dövranın pozulmasına görə
E) Likvor dövranın pozulmasına görə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр669


842) VIII sinirin nevrinoması başqa arxa kəllə çuxurunun şişlərindən nə ilə
fərqlənir?
A) Başın yerini dəyişərkən simptomların artması ilə
B) Erkən görmənin enməsi ilə
C) Hipertenzion hidrosefal sindromun erkən inkişafı ilə
D) ifadə edilmiş zülal-hüceyrə dissosiasiyası ilə
E) Görmə sinirinin disklərinin avazıması ilə

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.73


843) IV dərəcəli astrositomanın başqa adı nədir(Kernoxan təsnifatı ilə)?
A) Ependimoma
B) Xoriodpapilloma
C) Medulloblastoma
D) Kistozlu astrositoma
E) Multiform qlioblastoma

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.74(Неврология в вопросах и
ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.116)


844) Aşağıda sadalanan astrositomalardan hansı yüksək dərəcəli
bədxassəliliyi ilə fərqlənir?
A) I dərəcəli astrositoma
B) II dərəcəli astrositoma
C) Beyincik astrositoması
D) III dərəcəli astrositoma
E) IV dərəcəli astrositoma

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.74


845) Baş beyin şişlərinin, tam şəkildə,ümumi kliniki xüsusiyyəti hansılardır?
A) Gedişatın artması,kəllədaxili təzyiqin artması,psixiki dəyişikliklər,epileptik
tutmalar və baş ağrılarınn mövcudluğu
B) Gedişatın stabilliyi, psixiki dəyişikliklər və baş ağrılarınn mövcudluğu
C) Gedişatın artması,baş ağrıların və psixiki dəyişikliklərin mövcudluğu
D) Gedişatın yaxşılaşması,kəllədaxili təzyiqin norma daxilində olması
E) Gedişatın və kəllədaxili təzyiqin artması, baş ağrılarınn mövcudluğu

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.72


846) Aşağıda sadalanan astrositomalardan hansı uşaqlarda daha çox rast
gəlinir(daha çox xoşxassəlidir)?
A) beyincik astrositoması
B) III dərəcəli astrositoma
C) II dərəcəli astrositoma
D) IV dərəcəli astrositoma
E) I dərəcəli astrositoma

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.75
847) Aşağıda sadalanan mərkəzi sinir sistemin şişlərindən hansı yayılmağa
(metastaz verməyə) daha çox meyillidir?
A) Ependimoma
B) Medulloblastoma
C) Nevrinoma
D) Meningioma
E) Beyincik astrositoması

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.368


848) Uşaqlarda davamlı baş ağrısı qeydə alınırsa aşağıda sadalanan şişlərdən
hansına şübhə yaranmalıdır?
A) Ependimomaya
B) Oliqodendroqliomaya
C) Hipotalamus şişlərinə
D) Meningiomaya
E) Multiform qlioblastomaya

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.76


849) Aşağıda sadalanan beyin şişlərindən hansıları ilə daha tez uşaqlarda
rastlaşmaq olar?
A) Melanoma və xoriokarsinoma ilə
B) Qliom və adenima ilə
C) Meningioma və neyrofibroma ilə
D) III mədəciyin kolloidli kistləri ilə
E) Astrositoma və medulloblastoma ilə

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А. Ролак. Перевод под
ред.О.С.Левина.2008.стр.368


850) 9-yaşında qız vaxtından əvvəl hədd-bulğa(cinsi inkişafına) çatıb və görmə
sinirinin məməciyinin ödemi qeydə alınır.Aşağıda sadalanan şişlərdən hansı
ola bilər?
A) Astrositoma II dərəcəli
B) Əzgiləbənzər vəzin şişi
C) Beyin sütununun qlioması
D) Ependimoma
E) Oliqodendroqlioma
Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.116


851) Xəstədə baş ağrısı,qusma,başgicəllənmə,tutqunluq və görmə sinirinin
məməciyinin ödemi,lokal simptomlar olmadan,qeydə alınırsa aşağıda
sadalanan şişlərdən hansı ola bilməz?
A) Beyincik soxulcanın medulloblastoması
B) Pinealoma
C) IV mədəciyin ependimoması
D) Gicgah payın astrositoması
E) Kraniofaringioma

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.117


852) Xəstədə tuberoz skleroz zamanı aşağıda sadalanan hansı beyin şişinə
daha tez rast gəlmək olar?
A) Astrositomaya
B) Meningiomaya
C) Ependimomaya
D) Görmə sinirin qliomasına
E) Medulloblastomaya

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.117


853) Aşağıda sadalanan hansı orqanların şişləri daha çox beynin metastazına
mənbə sayılır?
A) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
B) 12-barmaq və yoğun bağırsaq şişləri
C) Böyrəklərin şişləri
D) Ağ ciyərin və süd vəzlərin şişləri
E) Uşaqlığın şişləri

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.117
(Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.81)


854) Metastatik beyin zədələnməsi əsasən (daha çox) hansı nahiyyədə
yaranır?
A) Arxa kəllə çuxurunda
B) Ağ və boz maddələrin sərhətdində
C) Görmə qabarında
D) Quyruqlu nüvədə
E) Türk yəhərində

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.118


855) Aşağıda sadalanan metastatik beyin şişlərindən hansı radiohəssas deyil?
A) Xoriokarsinoma
B) Bədxassəli melanoma
C) Süd vəzlərinin karsinoması
D) Seminoma
E) Limfoma

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.118


856) Aşağıda sadalanan nahiyyələrin hansında şiş yaranarsa vaxtından əvvəl
hədd-buluğa(cinsi inkişaf) çatmaq əmələ gəlir?
A) Əzgiləbənzər vəzdə
B) Subtalamik nüvədə
C) Ön birləşmədə
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) Beyinciyin soxulcanında

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.119
(Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр674)


857) Aşağıda sadalanan şişlərin hansında ikitərəfli hemianopsiya yaranır?
A) Sadalanan şişlərin heç birində
B) Beyin kötüyünün qlioması zamanı
C) Hipofizin adenoması zamanı
D) Görmə sinirinin qlioması zamanı
E) Gicgah payının astrositoması zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.119


858) Aşağıda sadalananların hansında hipofizar çatmamazlıq yarana bilməz?
A) Kraniofaringioma zamanı
B) Xorioidpapilloma zamanı
C) Nəhəng(qiqant) anevrizma zamanı
D) Metastatik karsinoma zamanı
E) Hipotalamik qlioma zamanı
Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.119


859) Alın payının arxa hissəsində yerləşən şişə aşağıda sadalananlardan nə
xasdır?
A) Şiş tərəfdə görmə sinirinin atrofiyası
B) Motor afaziya
C) Hemiparez,aşağı ətraflarda parezin üstünlüyü ilə
D) Adversiv epileptik tutma
E) Sadalananlardan hamısı

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр672


860) Aşağıda sadalananlardan hansı sinirlərin nevrinomasına daha tez rast
gəlmək olar?
A) XI sinirin
B) XII sinirin
C) V sinirin
D) VIII sinirin
E) VII sinirin

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.81


861) Aşağıda sadalanan onurğa beyin şişlərindən hansı daha çox rast gəlir?
A) İnfeksion qranulyoma
B) Sarkomalar
C) İntramedullyar
D) Subdural
E) Epidural

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.429


862) Aşağıda sadalanan hipofizin hansı adenoması zamanı akromeqaliya
müşahidə olunur?
A) Timoma zamanı
B) Eozinofil adenoması zamanı
C) Xromofob adenoması zamanı
D) Bazofil adenoması zamanı
E) Sadalananlardan heç biri döğru deyil
Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.78


863) Böyük hipofiz şişlərinə əsasən hansı hemianopsiya xasdır?
A) Aşağıkvadrant
B) Bitemporal
C) Binazal
D) Homonim
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,Хейнрих Маттле.Под
ред.О.С.Левина.2007.стр.78


864) Türk yəhərinin əhəngləşməsi(əhəng hopdurması) aşağıda sadalanan
şişlərin hansında daha tez müşahidə olunur?
A) Kraniofaringioma zamanı
B) Görmə sinirinin qlioması zamanı
C) Türk yəhərinin qabarığının araxnoidendotelioması zamanı
D) Hipofizin adenoması zamanı
E) Sadalananlardan heç biri doğru deyil

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.424


865) Dominant yarımkürənin gicgah payında yerləşən şiş hansı afaziya ilə
müşahidə olunur?
A) Motor afaziya və autotopoqnoziya ilə
B) Sensor afaziya ilə
C) Sensor afaziya və autotopoqnoziya ilə
D) Motor afaziya ilə
E) Motor və sensor afaziya ilə

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.415


866) Aşağıda sadalanan hansı beyin payında şişin yerləşməsi nəticəsində
adversiv qıcolma tutması ilə birgə başın sağlam tərəfə məcburi dönməsi
müşahidə olunur?
A) Alın payın
B) Gicgah payın
C) Təpə payın
D) Sadalanan payların hamısında
E) Ənsə payın

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.413 (Болезни нервной
системы:Руководство для врачей.Под ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое
изд.2001.том 1.стр672)


867) Epidural nahiyyəsində yerləşən onurğa beyin şişinə aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı daha çox səciyyəvidir?
A) Hissiyatın pozulması
B) Sadalanan əlamətlərin hamısı doğru deyil
C) Kökcük sindromu
D) Pərçimolma simptomu
E) Ağrının olmaması

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней.Руководство
для врачей/Под ред.Г.А.Акимова.1997.стр.430


868) Hansı xəstəlik zamanı bir tərəfli anosmiya ilə birgə həmin tərəfdə görmə
sinirinin atrofiyası, əks tərəfdən isə görmə sinirinin məməciyinin ödemi qeyd
olunur?
A) Nazofaringeal karsinoma zamanı
B) Dağınıq skleroz zamanı
C) Beyinin yalançı tumor zamanı
D) Olfaktor çuxurunun meninqioması zamanı
E) Kraniofarinqioma zamanı

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.261


869) Pankost xərçəngi (ağciyərin karsinoması) zamanı hansı onurğa beyin
kökcükləri daha tez zədələnir?
A) Th4-Th5
B) Th1-Th2
C) C2-C3
D) C6-C7
E) C4-C5

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.271
870) Beyinciyi beyindən ayıran beyincik çadırı hansı şişin yaranma yeridir?
A) Medulloblastomanın
B) Astrositomanın
C) Ependimomanın
D) Qemanqioblastomanın
E) Meningiomanın

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.18


871) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya həm də “baş beynin
psevdoşişi” (pseudotumor cerebri) adlanır?
A) Normotenziv hidrosefaliya
B) Xoşxassəli (idiopatik) kəllədaxili hipertenziya
C) 3-ci tipli Arnold-Kiari anomaliyası
D) Dendi-Uoker sindromu
E) Miqren

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 284


872) Aşağıda sadalananlardan nə mərkəzi sinir sisteminin qişa-damar
şişlərinə aiddir?
A) Sadalananlardan hamısı
B) Melanositoma
C) Multiform sponqioblastomalar
D) Astrositomalar
E) Oliqodendroqliomalar

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 661


873) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı kraniofarinqioma üçün xasdır?
A) Kəllədaxili hipertenziya
B) Sadalananların hamısı
C) Şəkərsiz diabet
D) Yuxu və oyaqlıq tsiklin pozulması
E) Görmənin pozulması

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 416
874) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı beyincik soxulcanının şişinə
xasdır?
A) Əzələ hipotaniyası
B) Başın bükücü vəziyyətdə fiksasiya edilməsi
C) Arxa üstə uzanmağa üstünlük verilməsi
D) Statikanın pozulması
E) Sadalanan simptomlardan hamısı

Ədəbiyyat: Клиническая неврология.А.М.Пулатов, А.С.Никифоров, 1978.стр.
119


875) Hansı nahiyyədə şiş olarsa “ruhi korluq” qeydə alınır?
A) Beyincikdə
B) Gicgah payında
C) Ənsə payında
D) Alın payında
E) Təpə payında

Ədəbiyyat: Клиническая неврология.А.М.Пулатов, А.С.Никифоров, 1978.стр.
125


876) Aşağıda sadalanan şişlərdən hansına “diz-dirsək” və ya “diz üstə”
xəstənin
vəziyyətinin olması xasdır?
A) Beyincik şişinə
B) Alın payın şişinə
C) At quyruğun şişinə
D) Arxa kəllə çuxurunun şişinə
E) Beyin kötüyünün şişinə

Ədəbiyyat: Клиническая неврология.А.М.Пулатов, А.С.Никифоров, 1978.стр.
114


877) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün kranial sinirlərin 8-ci
cütlüyünün zədələnməsi səciyyəvi deyil?
A) Gicgah sümüyünün piramidasının sınığı
B) Tolosa-Xant sindromu (kavernoz sinus nahiyyəsində idiopatik qranulematoz
iltihab)
C) Körpü-beyinck bucağının meningioması
D) 2-ci tip neyrofibromatoz
E) Körpü-beyinck bucağının xolesteatoması
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 550


878) Mərkəzi sinir sisteminin hansı şişi neyroektodermal şişlərə aid deyil?
A) Astrositoma
B) Hemangioblastoma (angioretikulyoma)
C) Medulloblastoma
D) Oliqodendroqlioma
E) Ependimoma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 661


879) 2-ci tip neyrofibromatozun ən tez-tez rast gəlinən əlaməti hansıdır?
A) Kranial sinirlərin 8-ci cütlüyünün ikitərəfli nevrinomaları
B) Kranial sinirlərin 6-ci cütlüyünün ikitərəfli nevrinomaları
C) Kranial sinirlərin 7-ci cütlüyünün ikitərəfli nevrinomaları
D) Oturaq sinirlərin ikitərəfli nevrinomaları
E) Orta sinirlərin (n. medianus) ikitərəfli nevrinomaları

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 30


880) Mərkəzi sinir sisteminin hansı şişi neyroektodermal şişlərə aid deyil?
A) Ependimoblastoma
B) Neyroblastoma
C) Qlioblastoma
D) Plazmositoma
E) Medulloblastoma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 661


881) Mərkəzi sinir sisteminin hansı şişi qişa-damar şişlərinə aiddir?
A) Ependimoma
B) Astroblastoma
C) Oliqodendroqlioma
D) Sadalananların hamısı
E) Meningeoma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 660


882) Aşağıda sadalananlardan nə subtentorial şişlərə aid deyil?
A) Beyincik şişi
B) 4-cü mədəciyin şişi
C) Dəhliz-eşitmə sinirinin nevrinoması
D) Ənsə payının şişi
E) Beyin kötüyünün şişi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 668


883) Aşağıda sadalananlardan nə supratentorial şişlərə aid deyil?
A) Ənsə payının şişi
B) Təpə payının şişi
C) Gicgah payının şişi
D) Alın payının şişi
E) Dəhliz-eşitmə sinirinin nevrinoması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 668


884) Aşağıda sadalananlardan nə Reklinqhauzen xəstəliyinin (1-ci tipli
neyrofibromatozun) əlaməti deyil?
A) Görmə yollarının qliomaları
B) Dəridə südlü qəhvə rəngində ləkələr
C) Oftalmolojı müayinədə qüzehi qişanın (iris) qamartomaları
D) Generalizəolunmuş tiklər (turettizm)
E) Dərialtı neyrofibromalar

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 27
Təxirəsalınmaz vəziyyətlər


885) Varoli körpüsünün ikitərəfli zədələnməsi nəticəsində yarana bilən
izolyasiya sindromu zamanı ( deafferentasiya sindromu, locked-in syndrome)
aşağıda sadalanan hərəkətlərdən hansı saxlanılır?
A) Göz almalarının vertikal hərəkətləri
B) Hamısı
C) Udma və dilin hərələtləri
D) Çeynəmə
E) Ətrafların hərəkətləri

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 231


886) Aşağıda sadalananlardan nə komada olan pasientə kömək üçün yerinə
yetirilməli olan birinci dərəcəli təxirəsalınmaz tədbirdir?
A) Göz dibinin müayinəsi
B) Tənəffüs yollarının keçiriciliyinin və hemodinamikanın sabitliyinin təmin
edilməsi
C) Sidik kateterinin qoyulması
D) Qanda qlükoza səviyyəsinin təyin edilməsi
E) Vena kateterinin qoyulması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 220


887) Aşağıda sadalananlardan nə komaya gətirib çıxara bilər?
A) Sadalananların hamısı
B) Yalnız kəllə-beyin travması
C) Yalnız uremiya
D) Yalnız beyindaxili qansızma
E) Yalnız hipoksiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 219
888) Aşağıda sadalananlardan hansı beynin lateral transtentorial
(unkotentorial) pərçiminin («transtentorial herniation») əlamətidir?
A) Afaziya
B) Anozoqnoziya
C) Kontralateral ətraflarda mioklonik diskineziyalar
D) Homolateral prozopoparez
E) İşığa qarşı reaksiyanın itməsi ilə müşayiət olunan ipsilateral midriaz

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 434


889) Komada olan pasientdə anizokoriyanın mövcudluğu nəyin əlaməti ola
bilər?
A) Varoli körpüsünə qansızmanın
B) Uzunsov beyinə qansızmanın
C) Kəllədaxili hipertenziya nəticəsində baş verən beynin unkotentorial pərçiminin
(ункотенториальное вклинение мозга)
D) Uzaqlaşdırıcı sinirinin zədələnməsinin
E) Blokabənzər sinirin zədələnməsinin

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 434


890) “Anizokoriya” nədir?
A) Bir tərəfin ətraflarında patolojı reflekslərin mövcudluğu
B) Ətrafların əzələ tonusunda asimmetriyası
C) Pasient tərəfindən öz defektinin (məs.,hemiparezin) dərk edilməməsi
D) Bəbəklərin diametrindəki fərq
E) Sümüküstü və vətər reflekslərinin asimmetriyası

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 431


891) Dekortikasiya pozası necə təzahür edir?
A) Qollar bükülüb, ayaqlar düz açılıb, ətrafların əzələ tonusu yüksəkdir
B) Qollar və ayaqlar bükülüb, ətrafların əzələ tonusu yüksəkdir
C) Baş arxaya qatlanıb, qollar və ayaqlar bükülüb, ətrafların əzələ tonusu
yüksəkdir
D) Qollar və ayaqlar bir-birinə sıxılıb və ya bir-biri ilə çarpazlanıb
E) Qollar və ayaqlar düzlənib, ətrafların əzələ tonusu yüksəkdir

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 433


892) Deserebrasiya pozası necə təzahür edir?
A) Qollar bükülüb, ayaqlar düz açılıb, ətrafların əzələ tonusu yüksəlib
B) Qollar və ayaqlar çarpazlanıb
C) Qollar və ayaqlar bükülüb, ətrafların əzələ tonusu yüksəlib
D) Baş arxaya qatlanıb, qollar və ayaqlar bükülüb, ətrafların əzələ tonusu yüksəlib
E) Qollar düz açılıb və pronasiya vəziyyətindədir, ayaqlar düz açılıb, ətrafların
əzələ tonusu yüksəlib

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 433


893) Mülayim işıqlanma zamanı orta yaşlı adamın bəbəklərin normal
diametri nə qədərdir?
A) 8-10 mm
B) 5-8 mm
C) 1-2 mm
D) 3-4 mm
E) 7-9 mm

Ədəbiyyat: Дифференциальная диагностика нервных болезней: Руководство
для врачей / Под редакцией Г.А.Акимова и М.М. Одинака.- Изд. 2-е, испр. и
дополн.,2001, стр. 41


894) Deserebrasiya pozasının yaranması adətən baş beynin hansı nahiyyəsinin
zədələnməsi ilə əlaqədardır?
A) Alın payının
B) Talamusun
C) Onurğa beynin
D) Beyinciyin
E) Orta beynin

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 433
895) Opioid intoksikasiyası zamanı göz bəbəkləri necə olur?
A) Oval
B) Genişlənmiş
C) Orta diametrli
D) Nöqtəvari
E) Asimmetrik

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 435


896) Opioid intoksikasiyasından koma zamanı vena daxilinə hansı preparat
yeridilməlidir?
A) Nalokson
B) Flumazenil
C) Ringer məhlulu
D) Hemodez
E) Promedol

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П.
Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-
информ, 2004, стр. 428


897) Aşağıda sadalanan hallardan hansı komaya gətirib çıxarmır?
A) Kəllə-beyin travması
B) Baş beynin qlobal işemiyası
C) Alkoqol intoksikasiyası
D) Depressiv hal
E) Beyin kötüyünün infarktı

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 192


898) Nalokson aşağıda sadalanan preparatlardan hansının antidotudur
(antaqonistidir)?
A) Yalnız fentanilin
B) Yalnız morfinin
C) Yalnız tramadolun
D) Sadalananların hamısının
E) Yalnız promedolun
Ədəbiyyat: Харкевич Д.А., Фармакология: Учебник.- 6-е изд., перераб. и доп.
- М., 1999, стр. 190


899) Aşağıda sadalanan hallardan hansı qabıq (koqnitiv) funksiyalarının
tamamilə itirilməsi şəraitində “yuxu-oyaqlıq" siklinin və vital funksiyaların
saxlanılması ilə xarakterizə olunur?
A) Vegetativ vəziyyət
B) Psixogen areaktivlik
C) Koma
D) Beynin ölümü
E) İzolyasiya sindromu (синдром “запертого человека”, “locked-in” syndrome)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 229


900) Vegetativ vəziyyət nə ilə xarakterizə olunur?
A) Qabıq (koqnitiv) funksiyalarının saxlanılması, lakin tetraplegiya, bulbar
sindromu, mimiki və çeynəmə əzələlərinin iflici üzündən pasientin xarici
stimullara reaksiya verə bilməməsi ilə
B) Huşun normal vəziyyəti, lakin bulbar əzələlərin iflici ilə
C) Aspontanlıqla, pasientin suallara ləng, lakin düzgün cavab verməsilə
D) Pasientin, hətta intensiv stimulyasiya yolu ilə çıxarıla bilmədiyi huşsuz halı,
gözlərin spontan açılmasının olmaması və vital funksiyaların pozulması ilə
E) Qabıq (koqnitiv) funksiyalarının tamamilə itirildiyi bir şəraitdə “yuxu-oyaqlıq”
sikli və vital funksiyaların saxlanılması ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 229


901) Aşağıda sadalananlardan nə beyin olümünün ən dəqiq əlamətidir?
A) Spontan tənəffüsün olmaması
B) EEQ zamanı elektrik aktivliliyinin olmamasının aşkar edilməsi (“beynin tam
elektrik sükutu”)
C) Okulosefalik refleksin olmaması
D) Baş beynin damarlarının kontrastlı angioqrafiyası zamanı serebral arteriyalarda
qan dövranının olmadığının aşkar edilməsi
E) İkitərəfli midriaz
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 230


902) Vernike ensefalopatiyasının inkişafı nə ilə əlaqədardır?
A) Hipoalbuminemiya ilə
B) B1 vitamininin defisitilə
C) B6 vitamininin defisiti ilə
D) Hipernatriemiya ilə
E) Hipokalsiemiya ilə

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 369


903) Vernike ensefalopatiyasının klassik klinik triadasına nə daxildir?
A) Huşun pozulması, ataksiya, bulbar sindrom
B) Oftalmoplegiya, ataksiya, huşun pozulması
C) Oftalmoplegiya, ataksiya, bulbar sindrom
D) Asteriksis, bulbar sindrom, ataksiya
E) Parkinsonizm sindromu, ataksiya, bulbar sindrom

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 370


904) Klinik göstəricilərin kəskin subaraxnoidal qansızmadan xəbər verdiyi,
lakin KT-nin subaraxnoidal boşluqda qan aşkara çıxarmadığı halda aşağıda
sadalanan müayinə metodlarından hansı zəruridir?
A) Kranioserebral MRT
B) Exo-EQ
C) Transkranial doppleroqrafiya
D) EEQ
E) Lümbal punksiya və likvorun müayinəsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 268
905) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansının qəbul edilməsi uşaqlarda
Reye sindromunun (kəskin qeyri-iltihabi ensefalopatiya və qaraciyərin
disfunksiyasının) inkişafı üçün risk amili hesab olunur?
A) Parasetamol
B) Vitamin C
C) Naproksen
D) Aspirin
E) Penicillin

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 638Psixonevrologiya. Somatonevrologiya


906) Aşağıda sadalananlardan nə pellaqranın klinik şəklində qeydə alınmır?
A) Demensiya
B) Dermatit
C) Köndələn mielopatiyanın əlamətləri
D) Diareya (ishal)
E) Qlossit

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 359


907) Aşağıda sadalananlardan nə paraneoplastik sindromlara aid deyil?
A) Miastenik Lambert-İton sindromu
B) Kaxeksik miopatiya
C) Opsoklonus-mioklonus
D) Landau-Kleffner sindromu (uşaq dovrünün qazanılmış afaziyası)
E) Beyincik degenerasiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 228, стр. 362


908) Aşağıda sadalananlardan nə paraneoplastik sindromlara aid deyil?
A) Vegetativ neyropatiya
B) Dermatomiozit/polimiozit
C) Turett sindromu
D) Limbik ensefalit
E) Beyincik degenerasiyası

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 362


909) Hiperparatireoz üçün hansı simptomun mövcudluğu xas deyil?
A) Epileptik tutmanın mövcudluğu
B) Psixotik pozulmalar
C) Depressiya
D) Yaddaşın enməsi
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 698


910) Neyrorevmatizm hansı kliniki formalara bölünür?
A) Ensefalitlərə
B) Vaskulitlərə
C) Sadalananların hamısı doğrudur
D) Meningitlərə
E) Kiçik xoreyaya

Ədəbiyyat: Клиническая неврология.А.М.Пулатов, А.С.Никифоров, 1978.стр.
227


911) Aşağıda sadalananlardan nə eklampsiyanın əlaməti deyil?
A) Arterial hipertenziya
B) Ödemlər
C) Epileptik qıcolma tutmaları
D) Xoreik hiperkinez
E) Proteinuriya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 365


912) Aşağıda sadalananlardan nə paroksizmal hipersomniyalara aiddir?
A) Somnambulizm
B) Narahat ayaqlar sindromu (синдром беспокойных ног)
C) Narkolepsiya
D) Bruksizm
E) Gecə qorxulu yuxuları (ночные кошмары)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 414


913) Aşağıda sadalanan sindromlardan hansında huş (şüur) saxlanılır,lakin
əzələ gücün və tonusun, xəstənin yıxılmasına gətirib çıxaran, qısamüddətli
qəfil generalizəolunmuş itirilməsi baş verir?
A) Sadə absansda
B) Mürəkkəb absansda
C) Hərəki Jekson tutmasında
D) Bayılmada
E) Katapleksiyada

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 415


914) Aşağıda sadalananlardan hansı əlamət eklampsiyanın klinik şəklinə
daxildir?
A) Yalnız epileptik qıcolma tutmaları
B) Yalnız arterial hipertenziya
C) Yalnız ödemlər
D) Hamısı
E) Yalnız huşun (şüurun) pozulması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 365


915) Aşağıda sadalananlardan hansı preparatlar qrupu narahat ayaqlar
sindromunun müalicəsində tətbiq olunur?
A) Dofamin reseptorlarının aqonistləri
B) Antikonvulsantlar
C) L- DOFA tərkibli preparatlar
D) Neyroleptiklər
E) Benzodiazepinlər
Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман
Д.Р.,Левин О.С.- М.,2001, стр. 205


Baş ağrıları


916) Aşağıda sadalananlardan hansı gərginlik baş ağrısı üçün səciyyəvi deyil?
A) Fiziki aktivlik zamanı ağrının artmaması
B) Ağrı epizodunun 30 dəqiqədən az çəkməməsi
C) Ağrının sıxıcı xarakter daşıması
D) Ürək bulanması və qusma ilə müşayiət olunması
E) İkitərəfli lokalizasiya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 261


917) Miqrenin hansı forması köhnə təsnifat üzrə “sadə miqren” adlanırdı?
A) Retinal miqren
B) Oftalmoplegik miqren
C) Bazilyar miqren
D) Aurasız miqren
E) Auralı miqren

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 245


918) Oftalmoplegik miqren paroksizmi zamanı aşağıda sadalanan
əlamətlərdən hansı müşahidə olunmur?
A) Birtərəfli ptoz
B) Birtərəfli laqoftalm
C) Birtərəfli çəpgözlük
D) İkigörmə
E) Ağrı tərəfində bəbəyin genəlməsi

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 260


919) Klaster başağrısı üçün aşağıda sadalananlardan nə səciyyəvi deyil?
A) Rinoreya
B) Ağrı tərəfində ptozun meydana çıxması
C) Ağrının çox intensiv olması
D) Xəstəliyin qadınlar arasında kişilər arasındakına nisbətən daha tez-tez rast
gəlməsi
E) Ağrı tərəfində gözün qızarması

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 257


920) Aşağıda sadalananlardan hansı uşaq serebral iflicinin klinik forması
deyil?
A) Periferik forma
B) Ataktik forma
C) Diskinetik forma
D) Spastik forma
E) Qarışıq forma

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2001, стр. 45


921) Aşağıda sadalanan qidalardan hansı miqren tutmasına səbəb ola bilər?
A) Sadalananların hamısı
B) Alkoqol içkilər(əsasən qırmızı şərab)
C) Soyuq hisə verilmiş məmulatlar(kolbasa və s.)
D) Turşuya qoyulmuş(marinada qoyulmuş) məmulatlar
E) Kofein tərkibli içkilərə(çay,kofe və s.)

Ədəbiyyat: Секреты неврологии.Лоран А.Ролак.2008,перевод
О.С.Левина,стр.389


922) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat miqrenin preventiv müalicəsi
üçün ( miqren tutmalarının profilaktikası üçün ) tətbiq olunur?
A) Analgin
B) Ondansetron (zofran)
C) Sumatriptan
D) Diprazin (pipolfen)
E) Anaprilin (propranolol, obzidan, inderal)
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 266


923) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat miqrenin preventiv müalicəsi
üçün ( miqren tutmalarının profilaktikası üçün ) tətbiq olunur?
A) Prazozin (minipress)
B) Zolmitriptan (zomiq)
C) Parasetamol
D) Novokain
E) Amitriptilin

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 387


924) Aşağıda sadalananlardan hansı miqrenin preventiv müalicəsi üçün (
miqren tutmalarının profilaktikası üçün ) tətbiq olunur?
A) Parasetamol
B) Prazozin (minipress)
C) Ondansetron (zofran)
D) Valproy turşusu preparatları
E) Novokain

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 387


925) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat miqrenin preventiv müalicəsi
üçün ( miqren tutmalarının profilaktikası üçün ) tətbiq olunur?
A) Flunarizin (sibelium)
B) Ondansetron (zofran)
C) Prazozin (minipress)
D) Diazepam (relanium)
E) Parasetamol

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии / Штульман Д.Р.,
Левин О.С.- M., 2001, стр. 386


926) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat miqrenin preventiv müalicəsi
üçün ( miqren tutmalarının profilaktikası üçün ) tətbiq olunur?
A) Fenazepam
B) Atropin
C) Fentolamin (reqitin)
D) Metoprolol (betalok)
E) Parasetamol

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 266


927) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat miqrenin preventiv müalicəsi
üçün ( miqren tutmalarının profilaktikası üçün ) tətbiq oluna bilər?
A) Naratriptan (naramiq)
B) Qabapentin (neyrontin)
C) Diazepam (relanium)
D) Sumatriptan (imiqran)
E) Fentolamin (reqitin)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 268


928) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat miqrenin preventiv müalicəsi
üçün ( miqren tutmalarının profilaktikası üçün ) tətbiq olunmur?
A) Anaprilin (propranolol, obzidan, inderal)
B) Flunarizin (sibelium)
C) Amitriptilin
D) Diazepam (relanium)
E) Metoprolol (betalok)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 265


929) Aşağıda sadalananlardan nə miqrenin preventiv müalicəsi üçün ( miqren
tutmalarının profilaktikası üçün ) tətbiq olunmur?
A) Anaprilin (propranolol, obzidan, inderal)
B) Qabapentin (neyrontin)
C) Valproy turşusu preparatları
D) Zolmitriptan (zomiq)
E) Amitriptilin
Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 264


930) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat Ca-kanallarının blokatorları
qrupuna aiddir?
A) Qabapentin (neyrontin)
B) Anaprilin (propranolol, obzidan, inderal)
C) Flunarizin (sibelium)
D) Zolmitriptan (zomiq)
E) Amitriptilin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 267


931) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat b-adrenoreseptorların
blokatorları qrupuna aiddir?
A) Qabapentin (neyrontin)
B) Flunarizin (sibelium)
C) Anaprilin (propranolol, obzidan, inderal)
D) Fentolamin (reqitin)
E) Dobutamin (dobutreks)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 266


932) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat antidepressantlar qrupuna
aiddir?
A) Amitriptilin
B) Diazepam (relanium)
C) Flunarizin (sibelium)
D) Na-valproat (depakin)
E) Qabapentin (neyrontin)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 266


933) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat serotonin reseptorlarının
aqonistləri qrupuna aiddir?
A) Metisergid (sansert)
B) Topiramat (topamaks)
C) Qabapentin (neyrontin)
D) Paroksetin (paksil)
E) Sumatriptan (imiqran)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 263


934) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat b-adrenoreseptorların
blokatorları qrupuna aid deyil?
A) Atenolol (tenormin)
B) Metoprolol (betalok)
C) Anaprilin (propranolol, obzidan, inderal)
D) Bisoprolol (konkor)
E) Flunarizin (sibelium)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 267


935) Aşağıda sadalananlardan hansı preparat b-adrenoreseptorların
blokatorları qrupuna aiddir?
A) Dobutamin (dobutreks)
B) Fentolamin (reqitin)
C) Flunarizin (sibelium)
D) Anaprilin (propranolol, obzidan, inderal)
E) Qabapentin (neyrontin)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 266Pediatrik nevrologiya


936) Gizli spazmofiliya zamanı aşağıda sadalanan simptomlardan hansı daha
tez rast gəlir?
A) Trusso simptomu
B) Maslov simptomu
C) Xvostek simptomu
D) Sadalananların hamısı
E) Erb simptomu

Ədəbiyyat: Судорожные состояния у детей, А.М.Коровин, 1984,стр. 184


937) Aşağıda sadalananlardan hansı yenidoğulmuşlarda hipoqlikemiyanın
ilkin əlamətlərinə aiddir?
A) Tutmaların mövcudluğu
B) Əzələ hipotoniyasının mövcudluğu
C) Sadalananların hamısı
D) Tremorun mövcudluğu
E) Sianoz və tənəffüs pozulmalarının mövcudluğu

Ədəbiyyat: Судорожные состояния у детей, А.М.Коровин, 1984,стр. 195


938) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya autoimmun mənşəli deyil?
A) Kəskin dağınıq ensefalomielit
B) Miasteniya ( myasthenia gravis)
C) Optikoneyromielit (Devik xəstəliyi)
D) Metaxromatik leykodistrofiya
E) Miller Fişer sindromu ( Fişer sindromu)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 61


939) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya “lipidozlar” qrupuna aiddir?
A) Marfan xəstəliyi
B) Fenilketonuriya
C) Homosistinuriya
D) Hepatolentikulyar degenerasiya (Vilson-Konovalov xəstəliyi)
E) Niman-Pik xəstəliyi (sfinqomielinoz)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 55


940) Kiari I malformasiyası baş beynin hansı hissəsinin anomaliyasıdır?
A) Döyənək cismin
B) Beyinciyin
C) Alın payının
D) Mədəciklərin
E) Baş beyin yarımkürələrinin qabığının

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр15


941) Kiari malformasiyasının neçə tipi var?
A) 4
B) 2
C) 1
D) 5
E) 3

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр15


942) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı mikrosefaliya üçün xas deyil?
A) Qıcolma tutmaları
B) Periferik parezlər
C) Sadalananlardan hamısı
D) Ağıl inkişafının ləngiməsi
E) Spastik parezlər

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр15


943) Xəstənin 3 yaşı var.Anasının dediyinə görə uşaq pis gəzir, danışa bilmir
“ma”,”pa”,”ba” hecalarını işlədir.Doğuş çətin olub,uşaq asfiksiyada
doğulub.Bir yaşında oturub,2 yaşında ayaq üstə durub və çətinliklə yeriməyə
başlayıb.
Nevroloju statusda: sol ağız bucağı sallanıb,ətrafların gücü azalıb,qollar
dirsək,milbilək oynaqlarından bükülərək gövdəsinə yaxınlaşıb.Əlləri yumruq
kimi bükülüb.Ayaqları bir-birinə yaxınlaşıb.Əzələ tonusu yüksəlib,reflekslər
artıb,patoloju reflekslər-Babinski,Oppengeym müsbətdir,hər iki
tərəfdə.Yerişi spastikdir,ayaqları bir-birinə dolaşır.Göz dibi,kranioqramma-
norma daxilində.Hansı xəstəlikdən fikirləşmək lazımdır?
A) Fridreyx
B) Pyer-Mari
C) Ensefalopatiya
D) Uşaq-serebral iflici
E) Dağınıq skleroz

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 1.стр45


944) Xəstə 5 yaşındadır.Xəstəliyi kəskin baş ağrıları,ishal,ümumi zəyiflik və
yüksək hərarət -38.5 ilə başlamışdır.6 gündən sonra sağ qolun və sağ ayağın
zəyifliyi əmələ gəlmişdir.Nevroloju statusda:kəllə-beyin sinirləri-norma,sağ
qolunda və sağ ayağında aktiv hərəkətlər yoxdur.Əzələ tonusu
zəyifləyib,reflekslər alınmır.Hissiyat pozulmayıb.Likvor-zülal-0.33%,sitoz-
150.Hansı xəstəlikdən fikirləşmək olar?
A) Ensefalopatiyadan
B) Meningitdən
C) Ensefalitdən
D) Poliomielitdən
E) Uşaq sersbral iflici

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии,2001
стр.454.Д.Р.Штульман,О,С,Левин


945) Xəstə 32 yaşında.5 ildirki xəstədir.Xəstəliyi tədricən baş ağrıları ilə
(diffuz xarakterli)başlamışdır.Bir ildən sonra aminoreya,ətrafların,üzünün
böyüməsi əmələ gəlmişdir.Baş ağrıları dahada şiddətlənib,qusma əmələ
gəlib.Nevroloju status:sifəti,burnu böyüyüb,dodaqları
qalınlaşıb,əlləri,pəncələri böyükdür.Göz dibində durğunluq qeyd
olunur.EXO-EQ-norma.Kliniki diaqnoz hansı ola bilər?
A) Meningit
B) Miqren
C) Ensefalopatiya
D) Hipofiz adenoması
E) Serebral araxnoidit

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по неврологии,2001
стр.417.Д.Р.Штульман,О,С,Левин


946) Xəstə 14 yaşında.5 yaşından xəstədir.Xəstəliyi yerişin,nitqin,xəttinin
pozulması ilə başlamışdır və tədricən ağırlaşmışdır.Ailədə bir uşaqdır.Ailədə
və qohumlarda belə xəstəlik yoxdur.Ata və anası qohumdur.Nevroloju
statusda:üfüqi nistaqm,nitqi hecavidir,parezi yoxdur,əzələ tonusu
azalıb,reflekslər zəifdir,diz,aşıl refleksləri alınmır.Babinski simptomu iki
tərəfli müsbətdir,yerişi ataktikdir.Romberq sınağında yıxılır,barmaq-
burun,daban-diz sınaqları pozulub,dərin hissiyat pəncə barmaqlarında
azalıb.Hansı xəstəlikdən fikirləşmək olar?
A) Fridreyx
B) Ştrümpel
C) Miopatiya
D) Uşaq serebral iflici
E) Miotoniya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы:Руководство для врачей.Под
ред.Н.Н.Яхно,Д.Р.Штульмана.-2-ое изд.2001.том 2.стр165


947) Həyatın hansı dövründə hipohonadizmlə və anosmiya ilə keçən Kallmen
sindromu aşkara çıxır?
A) Uşaqlığın son çağında
B) Yetkin dövrdə
C) Yeniyetmə dövründə
D) Yenidoğulmuş dövründə
E) Uşaqlığın ilk çağında

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.261


948) Yenidoğulmuşlarda oftalmoskopik qiymətləndirilmə zamanı qırmızı
refleksin olmaması nəyə işarə edir?
A) Piqmentli retinitə
B) Xorioretinitə
C) Sadalananlardan heç birinə
D) Anadangəlmə kataraktaya
E) Görmə sinirin atrofiyasına

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.234


949) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında uşaqların 1/3-də qlaukoma
yaranır?
A) Tuberoz skleroz zamanı
B) Neyrofibromatozun 1 tipində
C) Sterca Veber sindromu zamanı(ensefalotriqeminall anqiomatoz)
D) Arnold-Kiari anomaliyası zamanı
E) Neyrofibromatozun 2 tipində

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.234
950) Kəskin böyük mərkəzi skotomanın yaranmasına aşağıda
sadalananlardan nə səbəb ola bilər?
A) Metil spirti ilə intoksikasiya
B) İzoniazini istifadə etməklə
C) Xroniki alkoqolizm
D) Beynin yalançı şişi
E) Aminazini sui-istifadə etməklə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.234


951) Uşaqda uzaqlaşdırıcı sinirin kəskin nevropatiyasına səbəb nə ola bilər?
A) Körpünün infarktı
B) Orta beynin infarktı
C) Körpünün qlioması
D) Uzunsov beyinin infarktı
E) Uzunsov beyinin qlioması

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.238


952) Uşaqda sifətdə ağrı və diplopiya(Qradeniqo sindromu) nədən yarana
bilər?
A) Qanaxmadan
B) İnfeksiyadan
C) İşemiyadan
D) Neoplazmadan
E) Travmadan

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.238


953) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı uşaqlarda qıcolma tutmaları yarada
bilməz?
A) Anada dəri xəstəliyi
B) Anada baş beyin travması
C) Ailə anamnezində qıcolma xəstəliyi
D) Hamiləlik dövründə xəstəlik
E) Dərman qəbulu

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.197


954) Hərəki neyronun xəstəliyi zamanı aşağıda sadalananlardan nə
yenidoğulmuşlarda qeydə alınır?
A) Bradikardiya
B) Qıcolmalar
C) Əzələ hipotaniyası
D) Hissi pozulmalar
E) Spina bifida

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.197


955) Aşağıda sadlananlardan kimdə hamiləlik xoreyası yaranır?
A) Depressiya vəziyyətində olan insanlarda
B) Hədd-buluğa çatmış oğlanlarda
C) Hamilələrdə
D) Yenidoğulmuşlarda
E) Hədd-buluğa çatmış qızlarda

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.153


956) Aşağıda sadalananlardan hansı B12 vitaminin catmamazlığında
müşahidə olunmur?
A) Mielopatiya
B) Periferik nevropatiya
C) Görmə sinirinin atrofiyası
D) Ensefalopatiya
E) Miopatiya

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.132


957) Görmə sahəsi B12 vitaminin catmamazlığı zamanı necə dəyişir?
A) Homonim hemianopsiya yaranır
B) Hemianopsiya mərkəzi görmənin saxlanılması ilə birgə
C) Binazal hemianopsiya yaranır
D) Mərkəzi skatoma yaranır
E) Bitemporal hemianopsiya yaranır

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.132


958) Dismetabolik sistem xəstəlikləri olan şəxslərdə aşağıda sadalanan
hissələrdən hansı zədələnməlidir ki,həm hiper həm də hiporefleksiya
yaransın?
A) Kortiko-spinal trakt və periferik sinirlər bərabər dərəcədə zədələnərək
B) Onurğa beynin ayrı-ayrı səviyələrdə zədələnməsi
C) Kortiko-spinal və spinotalamik traktların bərabər dərəcədə zədələnmələri
D) Həm mərkəzi həm də spinal neyronların zədələnməsi
E) Həm ön buynuzlarının hüceyrələri həm də kortiko-spinal trakt zədələnərək

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.133


959) Aşağıda sadalananlardan nə Vernike ensefalopatiyası üçün xasdır?
A) Periferik nevropatiya
B) Hiperrefleksiya
C) Sensor qabıq afaziya
D) Anosmiya
E) Oftalmoplegiya

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.133


960) Aşağıda sadalananlardan nə B12 vitaminin metabolizmi pozulanda
zədələnir?
A) İncik və pazabənzər nüvələr
B) Onurğa beynin arxa və yan sütunları
C) Onurğa-beyincik və onurğatalamik yollar
D) Klark sütunları və Lisauer zonası
E) Ön buynuzların hüceyrələri və spinotalamik trakt

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.132


961) Nə səbəbə görə uşaq serebral iflici özünü statik ensefalopatiya kimi
təqdim edir?
A) Xəstə uşaqlar inkişafdan qeri qaldıqlarına görə
B) Sadalananlardan heç biri
C) Beyin zədələnməsi artmadığına görə(proqressiləşmir)
D) Doğulannan sonra pozulmalar əmələ gəlmədiyinə görə
E) Sakit vəziyyətdə xəstələrdə tremor olduğuna görə

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.198


962) Uşaq serebral iflicinə aşağıda sadalananlardan nə xas deyil?
A) Nitq funksiyasının pozulması
B) Mədə pozğunluğu
C) İdrak(dərk etmə)prossesin pozulması
D) Görmə qabiliyyətinin pozulması
E) Hissi pozulmalar
Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.199


963) Daun sindromu (trisomiya21) olan xəstədə beyni aşağıda sadalanan
ölçülərdən hansına uyğundur?
A) Beyni yaşına və bədən ölçülərinə görə balacadır
B) Beyni qeyri adi olaraq uzunsovdur
C) Hidrosefalikdir
D) Beyni yaşına və bədən ölçülərinə görə böyükdür
E) Qırışların sayı artıqdır

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.199


964) Anadangəlmə məxmərək varsa aşağıda sadalananlardan nə uşaqda aşkar
edilmir?
A) Qlaukoma
B) Qılıncvari ayaqlar
C) Piqmentli retinopatiya
D) Katarakta
E) Anadangəlmə ürək qüsuru

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.87


965) Xəstənin dərisində “südlü qəhvə” ləkələri qeydə alınırsa və ailə
anamnezində cavan yaşlarda karlıq əmələ gəlirsə gen qüsurunu hansı
xromosomda axtarmaq lazımdır?
A) 17
B) 13
C) 5
D) 22
E) 21

Ədəbiyyat: Неврология в вопросах и ответах.Р.Лехтенберг,1997.стр.20


966) Hamiləlik xoreyası hamiləliyin neçənci ayında yaranır?
A) V-VIII aylarda
B) III- V aylarda
C) VIII-IX aylarda
D) I-II aylarda
E) VI-VIII aylarda
Ədəbiyyat: Неврология.Марко Мументалер,под
редак.О.С.Левина.2007год.стр. 254


967) Spazmofiliya nə vaxt yaranır?
A) Kalsium mübadiləsinin pozulmasında
B) Zülal mübadiləsinin pozulmasında
C) Karbohidratın mübadiləsinin pozulmasında
D) Yağların mübadilələrinin pozulmasında
E) Mineralların mübadilələrinin pozulmasında

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.İ.Mursaqulova,F.C.Axundova,M.M.Məmmədova,R.
N.Rzayev.Bakı-1991il,səh.281


968) Anadangəlmə kəllə- beyin yırtığını aşağıda sadalananlardan hansı ilə
differensiasiyasını aparmaq lazımdır?
A) Dermoidlə
B) Sadalanların hamısı ilə
C) Yumşaq toxumaların hemanqioması ıilə
D) Xolesteatoma ilə
E) Kəllə sümüyünün şişi ilə

Ədəbiyyat: Врожденные передние и базальные черепно-мозговые
грыжи.В.С.Дмитриева, В.К.Орлов.1987,стр.17


969) Fol turşusunun çatmamazlığı aşağıda sadalanan simptomlardan hansı ilə
təzahür edir?
A) Polinevropatiya ilə
B) Epileptik tutma ilə
C) Demensiya ilə
D) Mielopatiya ilə
E) Sadalananların hamısı iıə

Ədəbiyyat: Справочник практического врача по
неврологии.Д.Р.Штульман,О.С.Левин.2001, стр. 601


970) Aşağıda sadalanan patologiyalardan hansı fakomatozlara (neyrodermal
sindromlara) aiddir?
A) Daun sindromu
B) Arnold-Kiari anomaliyası
C) Dendi-Uoker sindromu
D) 1-ci tipli neyrofibromatoz (Reklinqhauzen xəstəliyi)
E) Fenilketonuriya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 27


971) Aşağıda sadalananlardan nə fakomatozlara (neyrodermal sindromlara)
aid deyil?
A) Tuberoz skleroz (Burnevil xəstəliyi)
B) Fenilketonuriya
C) 1-ci tipli neyrofibromatoz (Reklinqhauzen xəstəliyi)
D) Ataksiya-teleangiektaziya (Lui-Bar sindromu)
E) Hippel-Lindau xəstəliyi (sistem angioretikulomatoz)

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 71, стр. 27


972) Aşağıda sadalananlardan nə baş beynin anadangəlmə anomaliyalarına
aid deyil?
A) 2-ci tip Arnold-Kiari sindromu
B) Lissensefaliya (agiriya)
C) Dendi-Uoker sindromu
D) Normotenziv hidrosefaliya
E) Mikrosefaliya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 137


973) Aşağıda sadalananlardan nə baş beynin anadangəlmə anomaliyalarına
aid deyil?
A) Xoşxassəli kəllədaxili hipertenziya
B) Döyənəkli cismin ageneziyası
C) Meninqoensefalosele
D) Mikrosefaliya
E) 2-ci tip Arnold-Kiari sindromu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 133
974) Uşaqlarda hidrosefaliya zamanı hansı kranial sinirin zədələnməsi daha
tez-tez qeydə alınır?
A) Üçlü sinirinin
B) Əlavə sinirin
C) Uzaqlaşdırıcı sinirin
D) Azan sinirin
E) Dilaltı sinirin

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 135


975) Aşağıda sadalanan patologiyalardan hansı fakomatozlara (neyrodermal
sindromlara) aiddir?
A) Tuberoz skleroz (Burnevil xəstəliyi)
B) Marfan xəstəliyi
C) Uşaq serebral iflici
D) Metaxromatik leykodistrofiya
E) Fenilketonuriya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 32


976) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya metabolizmin irsi xəstəliklər
qrupuna aid deyil?
A) Homosistinuriya
B) Sfinqomielinoz (Niman-Pik xəstəliyi)
C) Arnold-Kiari I anomaliyası
D) 3-cü tipli mukolipidoz (Qurler psevdopolidistrofiyası)
E) Fenilketonuriya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 15


977) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya metabolizmin irsi xəstəliklər
qrupuna aiddir?
A) Yalnız Vest sindromu (infantil spazm)
B) Sadalananların hamısı
C) Yalnız fenilketonuriya
D) Yalnız Landau-Kleffner sindromu (üşaq dövrünün qazanılmış afaziyası)
E) Yalnız Dendi-Uoker sindromu

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 71


978) Aşağıda sadalananlardan nə baş beynin anadangəlmə anomaliyalarına
aid deyil?
A) Porensefaliya
B) 2-ci tipli neyrofibromatoz
C) Döyənək cisminin ageneziyası
D) Dendi-Uoker sindromu
E) Mikrosefaliya

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 30


979) Arnold-Kiari malformasiyası hansı xəstəliklər qrupuna aiddir?
A) Periferik sinir sisteminin anadangəlmə anomaliyaları
B) Metabolizmin irsi xəstəlikləri
C) Baş beynin anadangəlmə anomaliyaları
D) Neyrovaskulyar xəstəliklər
E) Sinir-əzələ xəstəlikləri

Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.2 /
Под редакцией Н. Н. Яхно. - 4-е издание, перераб. и доп. - М.: ОАО
‘Издательство ‘Медицина’, 2005, стр. 14
Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук О. С.
Левина.-

980) Aşağıda sadalanan sindromlardan hansında ürəyin forması “taxta
başmaq” görkəmində olur?
A) Daun sindromunda
B) Valenberq-Zaxarçenko sindromunda
C) Patau sindromunda
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) Trisomiya E sindromunda(trisomiya-18)
Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh.268


981) Aşağıda sadalanan xromosomlardan hansında anomaliya olanda
xəstənin səsi və çığırtısı “pişik mırıltısına” oxşayır?
A) 21 xromosomda
B) 4 xromosomda
C) 18 xromosomda
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) 13 xromosomda

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 269


982) Bətndaxili hipoksiyanın əsas səbəbləri hansılardır ?
A) Beyin defektləri
B) Ananın endokrin və somatik xəstəlikləri
C) Sadalananların hamısı doğrudur
D) Hamiləlik toksikozları
E) Dölün və ananın immunolojı uyğunsuzluğu

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 212


983) Uşaqlarda aşağıda sadalanan kəllədaxili qansızmalardan hansına daha
çox rast gəlmək olar ?
A) Sadalananlardan heç biri
B) Parenximatoz
C) Mədəciklərə
D) Epidural
E) Subdural

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 216


984) Aşağıda sadalananlardan nə anadangəlmə hidrosefaliyaya xas deyil ?
A) Görmə sinirinin məməciyinin durğunluğu
B) Beyincik ataksiyası
C) Mərkəzi ifliclərin və parezlərin mövcudluğu
D) Başın böyüməməsi
E) Başın böyük olması

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh.224


985) Aşağıda sadalananlardan hansı qazanılmış hidrosefaliyaya xasdır ?
A) Onurğa beyni mayesində iltihabı dəyişikliklərin olmaması
B) Psixi və ruhi pozulmaların olmaması
C) Sadalananlardan hamısı doğrudur
D) Yuxu pozulmaların mövcudluğu
E) Kəllənin böyüməməsi və deformasiyanın olmaması

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 224


986) Xroniki sifilitik meningit zamanı uşaqlarda aşağıda sadalanan
simptomlardan hansı müşahidə olunmur ?
A) İkitərəfli eşitmə sinirinin nevriti
B) Kəllə-sinirlərin (III, VI, VII ) zədələnməsi
C) Beyincik əlamətləri
D) Baş gicəllənmə
E) Temperaturun yüksəlməsi

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 123


987) Uşaqlarda dizenteriya zamanı sinir sisteminin zədələnməsi aşağıda
sadalanan simptomlardan hansı ilə müşahıdə olunur ?
A) Dartılma simptomları ilə
B) Onurğa beyinin simptomları və sfinktorların pozulması ilə
C) Meningeal simptomlar ilə
D) Periferik sinirlərin zədələnmə simptomları ilə
E) Sadalananların hamısı ilə
Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 152


988) Embriopatiya(bətndaxili zədələnmə) nə zaman yaranır ?
A) 4-12 həftədə(ciftin inkişafına kimi)
B) 12-28 həftələr ərzində
C) Doğuşqabağı dövrdə
D) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
E) Birinci 3 həftəsində

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 211


989) Blastopatiya (bətndaxili zədələnmə) nə zaman yaranır ?
A) 4-12 həftədə(ciftin inkişafına kimi)
B) Sadalananlardan heç biri doğru deyil
C) 12-28 həftələr ərzində
D) Erkən fetal dövrdə
E) Bətndaxili inkişafın birinci üç həftəsində

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 210


990) Aşağıda sadalanan səbəblərdən hansı anadangəlmə hidrosefaliyanı
törədir ?
A) Travmalar
B) Sadalanan səbəblər hamısı
C) Ananın infeksion xəstəlikləri
D) Bətndaxili zədələnmələr
E) Anomaliyalar və eybəcərliklər

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 222


991) Övrənin (urticaria) meydana çıxmasında aşağıda sadalananlardan nəyin
rolu yoxdur?
A) Qəbzliyin
B) Qurd invaziyasının
C) Autointoksikasiyanın
D) Travmanın
E) Pəhriz pozulmasının

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 296


992) Angionevrotik ödem(Kvinke ödemi) nə zaman meydana çıxır ?
A) Böyrəküstü vəzin fəaliyyətinin çatmamazlığında
B) Maddələr mübadiləsinin pozulmasında
C) Qalxanabənzər vəzinin disfunksiyasında
D) Sadalananların hamısı doğrudur
E) Cinsiyyət vəzilərinin fəaliyyətinin çatmamazlığında

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 296


993) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı Klaynfelter sindromu zamanı
müşahidə olunur ?
A) Sadalananların hamısı
B) Hündür boy
C) Ginekomastiya
D) Uzun ətraflar
E) Astenik bədən quruluşu

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 270


994) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı antidaunizmə (21-ci xromosomun
hissəvi delesiya sindromu) xas deyil?
A) Sadalananlardan heç biri
B) Gözlərin çəpinə kəsiyi
C) Zehni inkişafdan geri qalması
D) Burun üstünün qabarığı
E) Gözlərin antimonqoloid yarığı
Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 269


995) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı antidaunizmə (21-ci xromosomun
hissəvi delesiya sindromu) xasdır?
A) Gözlərin antimonqoloid yarığı
B) Burun üstünün qabarığı
C) Göz qapaqlarının aşağıda yerləşməsi
D) Zehni inkişafdan geri qalması
E) Sadalananlardan hamısı

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 269


996) Hansı xromosom sindromunda üz skeletində çoxlu inkişaf qüsurları
tapılır?
A) 21 xromosom sindromunda
B) Trisomiya-18 sindromunda
C) Şereşevski-Terner sindromunda
D) 4 xromosomun sindromunda
E) Trisomiya -13 sindromunda

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh. 267


997) Aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı Daun xəstəliyində rast gəlir?
A) Böyümüş “şırımlaşmış” dil
B) Kəllənin deformasiyası
C) Kiçik qabarmış qulaq seyvanları
D) Sadalananların hamısı
E) Ovuclarda köndələn dəri büküşləri

Ədəbiyyat: Uşaq sinir xəstəlikləri.
T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova, M.M.Məmmədova,
R.N.Rzayev. 1991.səh.266


998) Uşaqlarda epidural qansızmaların mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?
A) Beynin orta arteriyasının şaxələri
B) Venoz ciblər
C) Beynin orta arteriyası
D) Sadalananların hamısı
E) Beynin sərt qişasının xarici səthinin venaları

Ədəbiyyat: Uşaq sinir
xəstəlikləri.T.Q.Qədirova,Z.M.Əliyev,Ə.N.Mursaqulova,F.C.Axundova,M.M.Mə
mmədova,R.N.Rrzayev.1991.səh197

								
To top