Mikrobiol�gia a imunol�gia letn� semester 1 by 7whRxUKP

VIEWS: 64 PAGES: 97

									    Mikrobiológia a imunológia
       letný semester 1
• Mikrobiológia (všeobecná a špeciálna)
 - bakteriológia                 -
 virológia (vírusy + prióny)
 - mykológia
 - parazitológia
 *helmitológia, *entomológia, *protozoológia
• Imunológia - všeobecná, - špeciálna,
 - sérológia, - alergológia, - autoimunológia,
 - nádorová,
• - transplantačná,
          Predmet štúdia
   medicínsky významné mikroorganizmy
• tvar - morfológia,
• stavba - cytológia,
• životné prejavy - fyziológia a genetika,
• schopnosť vyvolať ochorenie - patogenita a virulencia,
• mechanizmy vyvolania ochorenia - patogenéza,
• odpoveď makroorganizmu - imunológia,
• poškodenie organizmu v snahe zabrániť infekcii -
 imunopatológia (autoimunita, alergológia)
• možnosti obrany - antibiotiká, dekontaminácia, imunizácia
• laboratórny dôkaz
         Terminológia
• Latinské pomenovanie
• Binominálna nomenklatúra - kurzíva
 dvojslovné pomenovanie rod a druh, genus a species
• Rod - veľkým písmenom alebo skratka
 Staphylococcus (S.), Escherichia (E.)
• Druh - malým písmenom aureus, coli
• prepis do slovenčiny - všoebecné - stafylokoky,
 bacily, klostrídiá….
          Bunky
• Bunky prokaryotické
 - archebaktérie - extrémne podmienky
 - eubaktérie - väčšina medicínsky významných
• Bunky eukaryotické
 - ríša rastlinná
 - ríša živočíšna - hmyz, červy
 - ríša húb - pliesne, huby
 - protista - prvoky
 Prokaryotická - bakteriálna bunka
• Štruktúra:
• Obal
 - plazmatická membrána
 - bunková steny
• Cytoplazma
 - jadrová hmota, ribozómy, vakuoly, inklúzie
• Vonkajšie štruktúry
 - púzdro, S vrstva, bičíky, fimbrie, pilli
      Plazmatická membrána
   cytoplazmatická membrány, bunková
          membrána
• Fosfolipidová dvojvrstva s proteínmi
 - vo vode rozpustné súčasti sú okrajové
 - vo vode nerozpustné - mastné kyseliny sú vnútorné
• Selektívna permeabilita - určuje smer a zloženie
 prepúšťaných štruktúr mechanizmom
 - difúzie
 - osmózy
 - prenosom transportnými proteinami
   Funkcie cytoplazmatckej
      membrány
• selektívna permeabilita
• produkcia energie (sídlo transportného
 systému a enzýmov)
• syntéza peptidoglykanu
• spoluúčasť na delení bunky
• sekrécia bakteriálnych produktov
• odstraňovanie splodín
• sporulácia
      Bunková stena baktérií
• Základná stavebná jednotka - peptidoglykan
 (murein) - spleť monomérov N acetyl murámovej
 kyseliny a N acetylglukosaminu viazaných
 glykosidickou väzvou
• syntéza v cytoplazme, prechod cez plazmatickú
 membránu, inkorporácia do pôvodnej bunkovej
 steny v mieste, kde ju prerušili enzýmy, opakované
 spojenie transpeptidázami (= cieľové miesto PNC:
 penicilin binding protein PBP - nedôjde k uzavretiu
 - osmotická lýza bb)
• rôzny pomer peptidoglykanu a ostatných súčastí:
      G+ bakteriálna bunka

• Hrubá, mnohovrstiev peptidoglykanu spojených s
 kyselinou teichoovou ( polyméry glycerolu,
 fosfátov, ribitolu, lipidov) a povrchovými proteinmi
• Lyzozým(v slinách..) rozkladá 1,4, glykosidickú
 väzbu
       G- bakteriálna bunka
• Tenká vrstva peptidoglykanu - tzv vnútorná stena
• Tzv. vonkajšia membrány:lipidová dvojvrstva
 - fosfolipidy (vnútorná časť dvojvrstvy)
 - lipopolysacharid (vonkajšia časť dvojvrstvy)
 LPS = lipid A - cora - polysacharid O Ag
 endotoxínové vlastnosti
• Periplazmatický priestor - želatínová hmota medzi
 peptidoglykanom a plazmatickou membránou
    Baktérie bez bunkovej steny-
    rezistencia na PNC ATB
• Mykoplazmy - prirodzene nemajú bunkovú stenu,
 ich plazmatická membrána obsahuje steroly -
 pevnosť. Osmotická stabilita - aktívny transport Na+
• L formy - formy baktérií bez b. steny, reverzibilné,
 vznikajú aj v priebehu infekcie, - sféroplasty G-
 - protoplasty G+
          Cytoplazma
• Koloidný roztok: vody, DNK RNK, enzýmov,
 aminokyselín, organických a anorganických látok,
 minerálov.
• Bakteriálny metabolizmus
 - katabolizmus (živín, ktoré boli bakteriálnymi
 exoenzýmami rozložená na menšie molekuly, aby
 mohli byť transportované do baktérie)
 - anabolizmu (syntéza vlastných molekúl za účasti
 endoenzýmov)
• Nukleoid, ribozómy,
 plazmidy, endospóry, inklúzie
        Jadrová hmota
• Genetický materiál (genóm)
 = cirkulárna DNK = jedna molekula dvojvláknovej
 DNA, ktorej konce sú kovalentne viazané navzájom
 =jadrová hmota (bakteriálny chromozóm) =
 nukleoid = gény kódujúce syntézu proteinov
• Extrachromozolmálna DNA - molekuly DNA
 lokalizované v cytoplazme mimo nukleoid -
 plazmidy - kódujú vlastnosti, ktoré nie sú
 nevyhnutné pre život, ale poskytujú výhodu
• Transpozóny - úseky DNA v nukleoide alebo
 plazmide schopné premiestnenia na iné miesto
     Ribozómy, inklúzie,vakuoly
• Zloženie: rRNK + proteiny
• Štruktúra: 2 podjednotky s rôznou sedimentačnou konštantou -
 30S a 50S (Svedbergova jednotka) - jedinečné v prírode, odlišné
 od eukaryotických buniek - selektívne pôsobenie niektorých
 ATB
• Proteosyntéza
• Zásobné granuly glykogénu, škrobu, sírové granuly, volutínové
 granuly.
• Význam pre metabolizmus a diagnostiku
      Endospóry a sporulácia
• Kľudové štádium života niektorých bakteriálnych druhov z
 rodu Bacillus a Clostridium
• Vysokorezistentné - nepriepustnosť obalu, kontrola
 dezinfekčných prístrojov
• Sporulácia - v jednej vegetatívnej bunke vznikne jedna
 spóra ( replikácia DNK, vytvorenie septa, vytvorenie obalov
 prípadne exospória, rozpad zbytku vegetatívnej bunky a
 uvoľnenie do prostredia)
• Germinácia - spóry nie sú škodlivé pokiaľ negerminujú -
 aktivácia ( zmena teploty, alanín) - nasávanie vody
  Význam spór a nepravé spóry
• Význam - prenos ochorení - antrax, tetanus,
 botulizmus, plynová gangréna
 - diagnostika - charakteristické umiestnenie v
 bunke, nefarbia sa Gramom
 Wirtz Conklinovo farbenie
• Exospóry - termostabilné útvary vzniknuté pučaním
• Cysty proti vyschnutiu odolné útvary vo vnútri
 vegetatívnych buniek
• Conídia - termolabilné reprodukčné orgány baktérií zo
 skupiny Actinomycetes
        Púzdro a S vrstvy
• Púzdro
 - Extracelulárna hmota produkovaná baktériami pevne
 priliehajúca k b. stene
 - obvykle polysacharidové, imunogénna ,rôzne antigénne
 typy bakteriálneho druhu na základe chem. štruktúry,
• Význam - antifagocytárne účinky, zábrana vstupu ATB,
 nástroj virulencie, zvl. u detí do 3. roku,
• Dôkaz - Burriho farbenie, aglutinácia, mukózny vzhľad,
• Bacillus anthracis (proteinové púzdro),Neisseria
 meningitidis, Streptococcus pneumoniae,
• S vrstva - Extracelulárna amorfná, nejednotná hmota rôznej
 hustoty a hrúbky
             Bičíky
• Nástroj pohybu - rotácia bičíku
• Usporiadanie
 - monotrichálne       Dôkaz existencie bičíkov na
 - amfitrichálne       základe dôkazu pohybu baktérie:
 - lofotrichálne       - natívny preparát
 - peritrichálne       - kultivácia v U rúrke,
                - rast mimo miesta v pichu,
• Štruktúra          - Raussov fenomén
 - vlákno - dutá helikálna proteinová štruktúra (flagelín, H
 antigén) vytvárajúca kôru
 - hák - flexibilné spojenie vlákna a bazálneho telesa
 - bazálne teleso - upevnenie bičíka do b.steny a membrány
        Fimbrie
• Mnohopočetné vlasovité útvary na povrchu
 bakteriálnej bunky
• Adherencia mikroorganizmu k inej bunke -
 bakteriálnej, ľudskej, alebo na neživé
 materiály - schopnosť odolať odplaveniu
 prúdom moču - kolonizácia moč. ciest E.
 coli
• Nástroj patogenity aj virulencie
          Pilli
• Extracelulárne prominujúce útvary G-
 baktérií spájajúce baktérie do párov ( sex
 pilli) a podieľajúce sa na prenose genetickej
 informácie konjugáciou.
• Ich tvorba je často kódovaná v génoch
 plazmidov spolu s vlastnosťou, ktorú majú
 preniesť ( rezistencia na ATB)
• Sú dlhšie ako fimbrie a je ich obvykle
 menej
         Základné tvary
• Guľovitý - koky - streptokoky, stafylokoky,
 diplokoky, neissérie - usporiadanie
• Pozdĺžny - paličky (tyčinky), bacily - radenie,
 pomer dĺžky a hrúbky
• Ohnutý a špirálovitý - spirochéty, spirily, vibriá,
 kampylobaktery, helikobaktery - počet závitov,
 hustota, nasmerovanie koncov (Leptospira
 interrogans - ?)
Fyziológia a metabolizmus baktérií
•  Metabolizmus
•  - katabolizmus a získavanie energie
•  -anabolizmus - biosyntéza – proteosyntéza
•  - ATB produkcia
•  - rast a rozmnožovanie
•  - rastové požiadavky terminológia
•  - rastová krivka
•  Využitie znalostí o rastových a nutričných
  požiadavkách pre diagnostiku
• Ak chce prežiť, baktéria musí mať účinný systém na tvorbu
 a získavanie energie:
• katabolické - degradačné reakcie
 - poskytuje základné stavebné jednotky pre anabolické
 reakcie
 - vytvára energiu - získava ju z oxidačno redukčných reakcií
 organických molekúl
 - je uvoľňovaná v podobe vysokoenergetický fosfátov a
 skladovaná ako ATP
 na syntézu všetkých potrebných molekúl
• anabolické - syntetické procesy
• Základné nutričné požiadavky - rovnaké u všetkých živých
 buniek
• Špecifické rastové požiadavky - u prokaryotických buniek
 existuje veľká diverzita
• Mimoriadne rastové faktory - baktérie môžu využívať
 pripravené komponenty hostiteľského metabolizmu -
 metabolická adaptácia na jedného prirodzeného hostiteľa -
 adaptačná schopnosť baktérii, prežívanie na umelých
 médiách
     Rastové požiadavky baktérií
• Zdroje enrgie, organického uhlíka, kovov (Fe), optimálna
 teplota, pH, prijateľnosť kyslíka
 - filné, - trofné, - tolerantné
• C
 - anorganický, CO2 - autotrofné (litotrofné)
 - organický – heterotrofné (organotrofné)
• Teplota
 - termofilné,
 - psychrofilné
• pH - obvykle vyžadujúce fyziologické neutrálne pH,
 niektoré baktérie môžu byť
 - acidofilné,
 - alkalofilné
• Požiadavka na dusík - enzymatická deaminácia
 aminokyselín- metabolizmus proteínov
• Fosfor - dôležitý pre tvorbu ATP, nukleových
 kyselín a koenzýmov
• Železo - súčasť cytochrómoxidázového systému,
 význam pre rast
• Znalosti nutričných zvláštností baktérie umožňujú
 vytvoriť umelé ultivačné médium vhodné pre rast
 baktérie na umelých médiách
        Požiadavka na kyslík
• Na rozdiel od živočíšnej bunky, nie všetky baktérie striktne
 vyžadujú prostredie s kyslíkom
• Obligátne anaeróbne – vyžadujú prostredie bez kyslíka,
 kyslík je pre ne toxický – typ metabolizmu je fermentácia -
 nedostatok niektorých enzýmov na rozklad a detoxikáciu
 napr. peroxidu vodíka
• Anaerobne aerotolerantné – anaeróbna respirácia
 (fermentácia), prežívanie aj za prítomnosti kyslíka
• Obligátne aeróbne – vyžadujú kyslík – typ metabolizmu
 oxidatívna fosforylácia (respirácia)
• Fakultatívne anaeróbne– znášajú kyslík aj bezkyslíkaté
 prostredie – fermentácia a respirácia
• Mikroaerofilné – vyžadujú znížený obsah kyslíka v
 prostredí. Normálny obsah kyslíka je pre ne toxický
         Nutričné faktory
• Zdroje z prostredia predstavuú obvykle veľké molekuly,
 ktoré neprejdú plazmatickou membránou
• Prvý krok metabolizmu baktérií prebieha extracelulárne
 hydrolýzou makromolekúl bakteriálnymi exoenzýmami
• Hydrolyzované súčasti makromolekúl sú importované cez
 plazmatickú membránu a bakteriálnu stenu do cytoplazmy -
 transportné proteiny, poríny
• Katabolické reakcie s pomocou endoenzýmov - získavanie
 energie, bazálnych molekúl - konverzia molekúl na
 medziprodukty potrebné na získavanie energie alebo pre
• Anaboliké reakcie - biosyntéza - peptidoglykanu,
 lipopolysacharidu, nukleových kyselín, proteosyntéza….
         Rastová krivka
• 1 lag fáza - adaptačné obdobie, možný pokles žijúcich
 baktérií
• 2 fáza zrýchleného rastu - prežívajúce bakteriálne bunky sa
 začínajú deliť
• 3 exponenciálna fáza rastu - najrýchlejšie pomnožovanie
• 4 stacionárna fáza - prostredie sa stáva nevhodným, počet
 nových buniek nahradí počet odumretých
• 5 fáza poklesu - počet odumretých buniek je vyšší jako
 počet živých
• 6 exponenciá fáza - poklesu - maximálna rýchlosť
 odumierania, za časovú jednotku sa počet buniek zníži o
 polovicu
• autosterilizácia
Rastová krivka
          Kinetika rastu
• Baktérie sa delia binárnym delením zaškrtením - log funkcia
 v čase maximálneho rastu - exponenciálna fáza -
 kontinuálny rast za optimálnych podmienok
• Generačný čas in vitro:
 - 20 minút u Vibrio cholerae (z 1 bunky za 2 dni vznikne
 bunková hmota presahujúca 4000 krát hmotu zeme)
 -14 hodín u Mycobacterium tuberculosis,
 - bunky cicavcov sa delia každých 8 hodín
 in vivo je generačný čas baktérií dlhší- sila hostiteľskej
 imunity a obmedzenie nutričných faktorov
    Stacionárna kultivácia
• Kultivácia v laboratóriu:
 - Limitovaný obsah nutričných faktorov
 (presná výška agaru ) - stacionárna fáza -
 viditelné izolované kolónie rastú z CFU -
 kolóniu tvoriaca jednotka - tkanivo alebo
 biologický materiál, z ktorého vyrastie 1
 kolónia obsahujúca niekoľko tisíc baktérií
           Kultivácia
• Na identifikáciu patogéna je potrebné preniesť ho v
 biologickej vzorke z miesta infekcie na umelé médium a
 vytvoriť mu vyhovujúce prostredie
• Čistá kultúra - kolónie jediného bakteriálneho druhu alebo
 typu sa podrobia panelu testov na identifikáciu neznámej
 kolónie
• Toto je možné u veľkej väčšiny baktérií a húb, ktoré rastú
 na umelých médiách a sú biochemicky aktívne = priamy
 dôkaz patogéna - vizualizácia
• Kultivácia nie je možná u vírusov - nerastú na umelých
 médiách, vyžadujú živé systémy pre svoj rast Identifikácia
 vyvolávateľa sa robí nepriamo na základe stanovenia
 protilátok
 Identifikácia neznámej kolónie
• Mikroskopia natívneho preparátu (pohyb) alebo
 Gramom zafarbeného preparátu (morfológia,
 štruktúra b. steny) G+,G-,paličky, koky, špirály
• Usporiadanie: napr. diplococcus, streptococcus
• Detekcia púzdra (agglutinácia, Burri)
• Schopnosť fermentácie substrátov - cukry,
 aminokyseliny- (biochemické vlastnosti)
• Identifikácia enzýmov- (fyziológia baktérie)
 citlivosť na ATB, a lýzu bakteriofágom
• požiadavky na kyslík
      Genetika baktérií
•  Replikácia -DNA - prenos vlastností
•  Regulácia
•  Zmena vlastností - mutácie
•   - výmena génov, - bakteriofágy
•  Genetické inžinierstvo v medicíne
•  Využitie pre diagnostiku
    Genetický materiál - DNA
• Bakteriálna bunka
 - DNA - genetické informácie uložené:
 * v nukleoide - cirkulárny dvojvláknový chromozóm
 * v plazmide
• Replikácia DNA prebieha
 - obojsmerne - nukleotid
 - jednosmerne - plazmid
         Plasmidy
•  Extrachromozomálne genetické jednotky
•  Replikujúce sa samostatne
•  nekóduje vitálne funkcie a vlastnosti
•  nadstavbové genetické informácie
•  Genotyp - súbor genetických informácii
•  Fenotyp - súbor vlastností, ktoré sa prejavia
Typy plazmidov a ich význam

• Veľké plazmidy - napr. faktor plodnosti (fertility
 factor, F), faktor prenosu rezistencie - (resistance
 transfer factor RTF) - nesú informáciu pre
 *vlastnosť, *vytvorenie nástroja prenosu - pillus
 *mechanizmus prenosu - konjugácia
• Menšie plazmidy
 - nekonjugatívne - nenesú informáciu pre
 vytvorenie proteinu prenosu
• Šírenie informácie konjugáciou, transdukciou,
 inkorporáciou
 Replikácia DNK - podmienka
    prenosu informácie
• Transkripcia - prepis pôvodnej informácie z
 DNA do mRNA
• Translácia - preklad informácie z mRNA
 prostredníctvom tRNA na bielkoviny
   Regulácia expresie - prejavenia
    sa - genetickej informácie
• Bunka aj bakteriálna musí byť schopná sa
 adaptovať na meniace sa podmienky:
 - má základné regulačné mechanizmy
 - musí minimalizovať energetické nároky
 - byť schopná sa vypnúť alebo zapnúť podľa
 potreby
• Zoskupenie génov, ktoré kódujú enzýmy jednej
 metabolickej cesty
 OPERON: promótor, gény, terminátor sú
 koordinovane regulované, prepísané aj preložené
    Regulácia traskripcie
• 1) Gény sa prepisujú dovtedy, pokiaľ nie je
 prepis zablokovaný represorom - negatívna
 kontrola - (enzým sa produkuje až, kým
 nie je jeho produkcia zablokovaná
 nadbytkom produktu)
• 2) Gény sa nezačnú prepisovať pokiaľ nie je
 prítomný induktor - aktívny regulačný
 protein - pozitívna kontrola - (enzým sa
 nezačne produkovať, ak nie je v prostredí
 substrát, na ktorý by pôsobil)
 Zmena genetickej informácie
• Mutácia - náhodné poškodenie DNA. DNA
 obsahuje reparačný systém
• Výmena génov - rekombinácia
        Pôvod mutácií
• Spontánne
• Indukované
 - teplo
 - ultrafialové svetlo
 - ionizujúce žiarenie
 - chemické mutagény - analógy nukleotidových báz
 = štrukturálna podobnosť
    Výmena a prenos genetickej
       informácie
• Medzi bakteriálnymi bunkami
 1) transformáciou - inkorporácia exogénnej DNA
 2) transdukcia - prenos z jednej baktérie do ďalších
 bakteriofágom - vírusom baktérie
 3) konjugáciou -akoby sexuálna výmena - prenos
 informácie z jednej baktérie do druhej
 prostredníctvom pillusu
• Prenesené gény sú často integrované do DNA
 nukleoidu alebo plazmidu a prenášané na dcérske
 bunky
          Bakteriofág
• vírus bakteriálnej bunky, využíva ich energetický
 systém a syntézu proteinov. Baktériu infikuje len
 nukleová kyselina, ktorá sa replikuje a môže dôjsť k
 rekombinácii medzi NK baktérie a fágu.
 Životný cyklus bakteriofágov
• lytický - po napadnutí bunky a replikácii
 fágovej NK dôjde k lýze bunky.Nové fágy
 sú virulentné, napádajú ďalšie baktérie
• lysogénny - nelytický - fágová DNA je
 integrovaná do NK baktérie - temperovaný
 fág - po viacerých generáciách dôjde ku
 konverziii a zmene na virulentý
   Genetické inžinierstvo v
     mikrobiológii
• Vytvorenie vektorov alebo nástrojov
 schopných klonovať rôzne DNA sekvencie
• Eukaryotické gény môžu byť prenesené a
 exprimované prokaryotickými systémami
• Mnohé genetické metabolické ochorenia sú
 spôsobené chýbaním enzýmov a proteinov -
 ich produkcia bakériami
• Produkcia rekombinantných vakcín
 baktériami
   Využitie molekulárnych a genetických
  technológií v diagnostike mikrobiálnych
           infekcií
• *Využitie genetických sond na diagnostiku
 ochorení - nukleová kyselina - typická pre
 ochorenie je inkorporovaná do baktérie, kde je
 pomnožená, označená napr. radionuklidom,
 fluorescenčným farbivom, aby sa dala detekovať
• *in situ hybridizácia - pomnoženie genetickej
 informácie vírusu priamo v odobratom tkanive
 *PCR - vytvorenie miliónov kópií nukleovej
 kyseliny alebo typickej sekvencie suspektného
 mikroorganizmu
Fyziológia a metabolizmus baktérií
•  Metabolizmus
•  - katabolizmus a získavanie energie
•  -anabolizmus - biosyntéza – proteosyntéza
•  - ATB produkcia
•  - rast a rozmnožovanie
•  - rastové požiadavky terminológia
•  - rastová krivka
•  Využitie znalostí o rastových a nutričných
  požiadavkách pre diagnostiku
• Ak chce prežiť, baktéria musí mať účinný systém na
 tvorbu a získavanie energie:
• katabolické - degradačné reakcie
 - poskytuje základné stavebné jednotky pre
 anabolické reakcie
 - vytvára energiu - získava ju z oxidačno
 redukčných reakcií organických molekúl
 - je uvoľňovaná v podobe vysokoenergetický
 fosfátov a skladovaná ako ATP
 na syntézu všetkých potrebných molekúl
• anabolické - syntetické procesy
• Základné nutričné požiadavky - rovnaké u všetkých
 živých buniek
• Špecifické rastové požiadavky - u prokaryotických
 buniek existuje veľká diverzita
• Mimoriadne rastové faktory - baktérie môžu
 využívať pripravené komponenty hostiteľského
 metabolizmu - metabolická adaptácia na jedného
 prirodzeného hostiteľa - adaptačná schopnosť
 baktérii, prežívanie na umelých médiách
     Rastové požiadavky baktérií
• Zdroje enrgie, organického uhlíka, kovov (Fe), optimálna
 teplota, pH, prijateľnosť kyslíka
 - filné, - trofné, - tolerantné
• C
 - anorganický, CO2 - autotrofné (litotrofné)
 - organický – heterotrofné (organotrofné)
• Teplota
 - termofilné,
 - psychrofilné
• pH - obvykle vyžadujúce fyziologické neutrálne pH,
 niektoré baktérie môžu byť
 - acidofilné,
 - alkalofilné
• Požiadavka na dusík - enzymatická
 deaminácia aminokyselín- metabolizmus
 proteínov
• Fosfor - dôležitý pre tvorbu ATP,
 nukleových kyselín a koenzýmov
• Železo - súčasť cytochrómoxidázového
 systému, význam pre rast
• Znalosti nutričných zvláštností baktérie
 umožňujú vytvoriť umelé ultivačné médium
 vhodné pre rast baktérie na umelých
 médiách
        Požiadavka na kyslík
• Na rozdiel od živočíšnej bunky, nie všetky baktérie striktne
 vyžadujú prostredie s kyslíkom
• Obligátne anaeróbne – vyžadujú prostredie bez kyslíka,
 kyslík je pre ne toxický – typ metabolizmu je fermentácia -
 nedostatok niektorých enzýmov na rozklad a detoxikáciu
 napr. peroxidu vodíka
• Anaerobne aerotolerantné – anaeróbna respirácia
 (fermentácia), prežívanie aj za prítomnosti kyslíka
• Obligátne aeróbne – vyžadujú kyslík – typ metabolizmu
 oxydatívna fosforylácia (respirácia)
• Fakultatívne anaeróbne– znášajú kyslík aj bezkyslíkaté
 prostredie – fermentácia a respirácia
• Mikroaerofilné – vyžadujú znížený obsah kyslíka v
 prostredí. Normálny obsah kyslíka je pre ne toxický
         Nutričné faktory
• Zdroje z prostredia predstavujú obvykle veľké molekuly,
 ktoré neprejdú plazmatickou membránou
• Prvý krok metabolizmu baktérií prebieha extracelulárne
 hydrolýzou makromolekúl bakteriálnymi exoenzýmami
• Hydrolyzované súčasti makromolekúl sú importované cez
 plazmatickú membránu a bakteriálnu stenu do cytoplazmy -
 transportné proteiny, poríny
• Katabolické reakcie s pomocou endoenzýmov - získavanie
 energie, bazálnych molekúl - konverzia molekúl na
 medziprodukty potrebné na získavanie energie alebo pre
• Anaboliké reakcie - biosyntéza - peptidoglykanu,
 lipopolysacharidu, nukleových kyselín, proteosyntéza….
         Rastová krivka
• 1 lag fáza - adaptačné obdobie, možný pokles žijúcich
 baktérií
• 2 fáza zrýchleného rastu - prežívajúce bakteriálne bunky sa
 začínajú deliť
• 3 exponenciálna fáza rastu - najrýchlejšie pomnožovanie
• 4 stacionárna fáza - prostredie sa stáva nevhodným, počet
 nových buniek nahradí počet odumretých
• 5 fáza poklesu - počet odumretých buniek je vyšší jako
 počet živých
• 6 exponenciá fáza - poklesu - maximálna rýchlosť
 odumierania, za časovú jednotku sa počet buniek zníži o
 polovicu
• autosterilizácia
         Kinetika rastu
• Baktérie sa delia binárnym delením zaškrtením - log
 funkcia v čase maximálneho rastu - exponenciálna
 fáza - kontinuálny rast za optimálnych podmienok
• Generačný čas in vitro:
 - 20 minút u Vibrio cholerae (z 1 bunky za 2 dni
 vznikne bunkková hmota presahujúca 4000 krát
 hmotu zeme)
 -14 hodín u Mycobacterium tuberculosis,
 - bunky cicavcov sa delia každých 8 hodín
 in vivo je generačný čas baktérií dlhší- sila
 hostiteľskej imunity a obmedzenie nutričných
 faktorov
           Kultivácia
• Na identifikáciu patogéna je potrebné preniesť ho v
 biologickej vzorke z miesta infekcie na umelé médium a
 vytvoriť mu vyhovujúce prostredie
• Čistá kultúra - kolónie jediného bakteriálneho druhu alebo
 typu sa podrobia panelu testov na identifikáciu neznámej
 kolónie
• Toto je možné u veľkej väčšiny baktérií a húb, ktoré rastú
 na umelých médiách a sú biochemicky aktívne = priamy
 dôkaz patogéna - vizualizácia
• Kultivácia nie je možná u vírusov - nerastú na umelých
 médiách, vyžadujú živé systémy pre svoj rast Identifikácia
 vyvolávateľa sa robí nepriamo na základe stanovenia
 protilátok
 Identifikácia neznámej kolónie
• Mikroskopia natívneho preparátu (pohyb) alebo
 Gramom zafarbeného preparátu (morfológia,
 štruktúra b. steny) G+,G-,paličky, koky, špirály
• Usporiadanie: napr. diplococcus, streptococcus
• Detekcia púzdra (agglutinácia, Burri)
• Schopnosť fermentácie substrátov - cukry,
 aminokyseliny- (biochemické vlastnosti)
• Identifikácia enzýmov- (fyziológia baktérie)
 citlivosť na ATB, a lýzu bakteriofágom
• požiadavky na kyslík
Antibiotiká a chemoterapeutiká
      vysvetlenie pojmov
     mechanizmus pôsobenia
         typ účinku
       nežiadúce účinky
   rozdelenie antibiotík,zásady liečby
      ANTIBIOTIKÁ
• Selektívne inhibujú alebo usmrcujú
 mikroorganizmy v koncentráciách,ktoré
 ešte nie sú toxické pre makroorganizmus-
 preto na rozdiel od dezinfekčných a
 antiseptických látok môžeme ATB
 používaťv liečbe
• zaraďujeme sem aj chemoterapeutiká s
 antibakteriálnym účinkom,ktoré sa
 získavajú (semi)synteticky,majú svoj pôvod
 v prírode,alebo boli získané umelo
Rozdelenie ATB podľa pôvodu:

Producentom môžu byť

1.aktinomycéty-aminoglykozidy,TTC,makrolidy

2.iné baktérie-predovšetkým bacily-bacitracin,polymyxin

3.mikroskopické huby-penicilium,aspergilum-penicilíny

ATB sa dajú získať aj- z vyšších rastlín-fytoncidy
          - zo živočíšnych tkanív-ekmolin
Rozdelenie podľa použiteľnosti:

1.antibakteriálne preparáty-väčšina požívaných antibiotík a chemo-
             terapeutík,aj antiriketsiálne

2.antimykotické preparáty-účinné na plesne,kvasinky(fungicidin,
            griseofulvin,mikonazol,ketokonazol)

3.antiprotozoárne preparáty-účinné napr. při toxoplazmóze,amebiáze
            -spiramycin,paromomycín

4.antivírusové preparáty-chemoterapeutiká
Bakteriostáza
- zástavu množenia baktéríí vplyvom
antibiotika,pričom
baktérie nie sú usmrtené. Prirodzené odumieranie
kľudových foriem nie je ovplyvnené


Baktericidita
-usmrtenie bakteriálnych buniek antibiotikom
-špecifický význam má baktericídny účinok počas
prvých 4 hod.
 pôsobenia ATB:ak je v tomto čase usmrtených aspoň
99 % baktérií,
 ide o klinicky relevantnej baktericidite
Rozdelenie antibiotík podĺa typu účinku:

1.Antibiotiká a chemoterapeutiká primárne bakteriostatické
   -chloramfenikol
   -tetracyklíny
   -makrolidy
   -sulfonamidy
   -nitrofurány,...
2.Antibiotiká a chemoterapeutiká primárne baktericídne
   -penicilíny
   -cefalosporíny
   -streptomycín
   -polymyxíny,...
-penicilíny a cefalosporíny účinkujú baktericídne len na
 množiace sa baktérie
-aminoglykozidy pôsobia baktericídne aj na kľudovú fázu baktérií
Rozdelenie antibiotík podľa spektra účinku:

1.Úzkospektrálne antibiotiká a chemoterapeutiká
  -umožňujú len úplne cielenú terapiu
  -antituberkulotiká-viomycin,INH,PAS

2.Širokospektrálne antibiotiká a chemoterapeutiká
  -aminoglykozidové ATB
  -ampicilin
  -chloramfenikol
  -tetracyklíny
  -cotrimoxazol

  -
Mechanizmus účinku antibiotík:
1. Tlmenie syntézy peptidoglykánov bunkovej steny
  -syntéza prebieha v 4 fázach
  -v prvých 3 fázach pôsobia bacitracín,vankomycín,cykloserín
  -vo 4.fáze pôsobia penicilíny,cefalosporíny
2. Narušenie protoplazmatickej membrány
  -polymyxínové antibiotiká,niektoré polyenové antimykotiká
  -polymyxínové molekuly sa viažu na lipidové a proteínové
   vrstvy protoplazmatickej membrány a narúšajú jej bariérové
   funkcie.
3. Inhibícia proteosyntézy
  - tetracyklíny,makrolidy,aminoglykozidové ATB,...
  -inhibícia väzby aminoacyl-tRNA na receptory ribozómov-
   nedostatok aminokyselín
  -blokovanie tvorby polyzómov z voľných ribozómov a mRNA
Bunková stena


 - beta-laktámové ATB -  blokáda syntézy
              peptidoglykánu- vankomycin,teikoplanin - blokáda kondenzácie
              acyl-D-alanyl-D-alaninu


- bacitracin       - syntéza fosfolipidov
Cytoplazmatická membrána:

-polymyxiny -fosfolipidy cytoplazmatickej membrány
-amfotericin B -syntéza ergosterolu
-azoly    -syntéza ergosterolu

Proteosyntéza:
Ribozómy

-chloramfenikol -peptidyltransferázu
-tetracyklíny  -ribozom A
-makrolidy   -translokáciu
-klindamycin  -peptidyltransferáza
-aminoglykozidy -ribozomálna syntéza
Nukleové kyseliny:

-chinolóny   -DNK-gyráza
-rifampicin   -RNK-polymeráza
-nitroimidazoly -šróbovica DNKSyntéza kyseliny listovej:

-sulfonamidy - syntetáza kyseliny listov
-trimetoprim - reduktáza
kys.dihydrolistovej
penicilíny   -syntéza peptidoglykánov b. steny
cefalosporíny        -//-
karbapenémy          -//-
monobaktamy          -//-
inhibítory beta-laktamáz

aminoglykozidy
tetracyklíny   - syntéza mikrobiálnych proteínov
chloramfenikol  -//-
makrolidy    -//-
polypeptidy   - synt.bunkovej steny
linkosamidy   -proteosyntéza
glykopeptidy   -syntéza mukopeptidu bunkovej steny
Antibakteriálne chemoterapeutiká
sulfonamidy       -syntéza kys. listovej

sulfonamidy        -//-
+diaminopyrimidiny

nitrofurány        -inhibícia
metabolizmu cukrov

chinolóny        -syntéza nukleových
             kys.
nitroimidazoly      -syntéza nukleových
             kyselín(anaeróbne b.)
Peniciliny  -primárne baktericídne

 G PNC -G+ -streptokoky,pneumokoky,korynebakteria,listérie,
     stafylokoky netvoriace beta lektamázu

protistafylokokové PNC-odolné k stafylokokovej beta laktamáze
           meticilin,oxacilin

širokospektrálne pnc  - G- paličky,okrem pseudomonád,proteus,
             -enterokoky

antipseudomonádové pnc-pseudomonády,proteus indol +

acylureidoPNC- G+,G-,pseudomonády
Cefalosporíny
         -polosyntetické
         -baktericídne
        -vysoké koncentrácie
v moči,likvore
1.generácia- G +
       G - enterobaktérie
močových inf.
2.generácia- G - paličky
       - gonokoky
3. generácia- G-
4.generácia-enterokoky,stafylokoky
      pseudomonády
Iné betalaktámové ATB:

monobaktamy:    baktericídne
         G - (enterobaktérie,serratia,pseudomonády)
karbapenemy:    baktericídne
         G+ G-
         veľmi široké spektrum

Chloramfenikol:  bakteriostatické
         G+ G-

Tetracyklínové ATB : bakteriostatické,vo vyšších koncentráciach
                  baktericídne
           G+ G-
          treponemy,leptospiry,mykoplazmy,chlamýdie
Makrolidy:    bakteriostatické,
         stredne široké spektrum
         G+

Aminoglykozidy: baktericídne
        široké spektrum
        G + G-

Polypeptidy :   baktericídne
        G - paličky okrem proteus (polymyxiny)

Linkomycín,clindamicín-G+ koky
Vankomycin      G+ (stafylokoky,enterokoky)
Antituberkulotiká: bakteriostatické
         vysoká toxicita
         využívajú sa len v liečbe TBC (rifampicin
         INH,ETM,PYR,PAS
Chemoterapeutiká

sulfonamidy: bakteriostatické
       G + G- ,aj chlamýdie,mykoplazmy,nokardie,
       toxoplazma,

cotrimoxazol: kombinované (trimetoprim+sulfametoxazol)
       baktericídne
       G + G-
chinolóny:


       baktericídne


 1.gen.   Kys. nalidixová- G-,uroinf.

 2.gen.   Fluorochinolony-G +,G-

 3.gen.   Di.-Tri.-fluorované chinol.
Nežiadúce účinky

vznikajú pri obvyklých dávkach a
doporučovaných
farmakoterapeutických koncentráciách
antibiotík


Toxické účinky

Vznikajú pri vysokých dávkach a vysokých
plazmatických
koncentráciách antibiotika,event.pri vyššej
reaktivite organizmu.
Nežiadúce účinky

Alergie-obvykle po predchádzajúcej senzibilizácii vyvolanej
          aj malou dávkou antibiotika
    -sú časté napr.u penicilínov
    -pátrame po nich v anamnéze
    -polymorfné exantémy,eozinofília,edémy,konjunktivitída
          fotodermatózy,anafylaktický šok,...
    -nebezpečné formy sú spojené hlavne s parenterálnym
          podaním antibiotika
    -môžu sa prejaviť ako včasné alebo neskoré reakcie
          počas liečby,po jej ukončení
    -môžu vzniknúť ako reakcia na pomocné látky prítomné
          v liekových formách
Nežiadúce účinky

biologické efekty -sú spôsobené oplyvnením prirodzenej
          bakteriálnej mikroflóry kože,slizníc

         -sú veĺmi časté pri podávaní širokospektrálnych
         ATB (ampicilin,tetracyklín)

         -hlavne dyspepsie,hnačky,hypovitaminóza K,
         následné poruchy hemostázy

         -prerastanie kvasiniek alebo rezistentných
         baktérií(stafylokokov,ps.aeruginoza,…),
         tieto komplikácie sú náročné na liečbu
Toxické účinky


hematotoxické -gancyklovir,chloramfenikol

nefrotoxické   -amfotericin B

hepatotoxické -rifampicin,ketokonazol

neurotoxické -
nitrofurantoin,gentamycin,izoniazid,streptomycin
Rezistencia-odolnosť baktérií voči účinku antibiotika alebo
      chemoterapeutika.

-prirodzená-mikroorg. je mimo spektra účinku ATB

-primárna-necitlivosť časti bakteriálnej populácie ktorá
patrí do spektra účinku ATB,a to bez ohľadu na to ,či pred
tým došlo k styku s daným ATB

-sekundárna-necitlivosť kmeňa patriacehodo spektra
účinnosti ATB,kt.vzniká až po kontakte s daným ATB

-mutačná-vzťahuje sa k predchádzajúcej liečbe,
     mutácia-rezistenciu-množenie rezistentných
baktérií
-prenosná rezistencia- sprostredkovná plazmidmi
          -častejšia u G-
          -prenos genetickej informácie:
Konjugácia

Mechanizmus transdukcie- DNK plazmidu je prevzatá do
bakteriálneho vírusu a prenesená do ďalšej baktérie


-skrížená rezistencia - súčasná necitlivosť na rôzne ATB
           -obojstranne (príbuzné ATB)
           -jednostranne (Gent.-Amikacin),citlivosť
           menšieho počtu baktérií môže byť voči
           jednému ATB zachovaná.
Mechanizmy vzniku rezistencie


1. Produkcia enzýmov: ich pôsobením sa mení štruktúra
           antimikrobiálnej látky,strata účinnosti


 Beta laktamázy- extracelulárne pôsobiace enzýmy
         mikroorganizmov,ktoré štiepia beta-
laktámový kruh,čím antibiotiká tohoto typu strácajú
účinok.

Podobný účinok majú intracelulárne pôsobiace
acetyltransferázy na účinok chloramfenikolu.
      Klasifikácia beta-laktamáz
Cefalosporinázy(neinhib-  Chromozómami
ované kys.klavulanovou)   podmienené
              enzýmyPs.aeruginoza,Ent.
              cloacae

Penicilinázy,cefalosporinázy Sprostredkované plazmidy
Inibované kys.klavulanovou TEM-typ.,Chromozomami
               podm.enzýmy Klebsiela
               spp.,stafylokokové enzýmy

metaloenzýmy        Enzýmy hydrolyzujúce
              imipenem,z Xantomonas
              maltophylia

Penicilinázy(neinhibované  Chromozómami pomienené
kys.klavulanovou)      enzýmy Ps.cepacia
2. Mutačné zmeny na úrovni intracelulárneho receptoru:

   -zmeny v štruktúre PBP- vznik rezistencie na penicilíny
   -metylácia aminokyseliny na 50 S ribizómovej
   podjednotke -vznik rezistencie na erytromycín

3.Zamedzenie penetrácie antibiotika cez bunkovú stenu:

   -výsledkom je blokovanie pôsobenia ATB na
    intracelulárnych receptoroch (PBP,30S,50S)
   -aminoglykozidy,tetracyklíny

4.Zmena metabolickej cesty,zmena afinity cieleného enzýmu pre
  chemoterapeutikum
Beta laktámové ATB     zmena PBP,znížená permeabilita
              produkcia beta laktamáz

aminoglykozidy,makrolidy-znížená väzba na cieľové ribozómy
              znížená permeabilita bunk.steny
              inaktivujúce enzýmy

cloramfenikol        znížená- väzba na ribozómy
                 -permeabilita
              chlmf-acetyltransferáza

tetracykliny       nedostupnosť cieľových ribozómov
              aktívny bunkový eflux
Chinolony   rezistencia DNA -gyrázy
       znížená permeabilita pre
       antibiotikum
       aktívny bunkový efluxsulfonamidy  rezistencia syntetázy

trimetoprim  rezistencia reduktázy
       znížená permeabilita
Cielená liečba -predstavuje ideálny postup
        - najprv izolovaný konkrétny pôvodca infekcie
        -určená citlivosť na antibiotiká
        -voľba antibiotika
         (dobrá znášanlivosť,úzke spektrum)
-u chronických infekcií,vyvolaných vysoko rezistentnými
 pôvodcami

Empirická liečba -voľba antibiotika podľa očakávaného spektra
         pôvodcu infekcie
        -správne zhodnotenie klinického stavu
        -znalosť možných(najčastejších)patogénov v
         súvislosti s lokalizáciou infekcie a klinických
         príznakov
Intervenčná liečba-ak nebol preukázaný pôvodca infekcie
         -postupná liečba podľa určitej schémy,ktorá
         stanoví ďalšie ATB v prípade neúčinnej
         iniciálnej terapie


Širokospektrálna liečba-u život ohrozujúcih infekcií
           -ATB schopné pokryť takmer celé
spektrum potencionálnych pôvodcov
           -kombinácie ATB
           -hlavne u sepsy,peritonitídy,infikované
            gangrény,popáleniny,endometritídy…
           -imipenem,cefotaxim+piperacilin
• Aditívny účinok-výsledný účinok
 kombinácie dvoch alebo viacerých
 antibiotík,ktorý zodpovedá súčtu účinku
 jednotlivých komponent

• Antagonizmus ATB-vzájomný vzťah
 farmák použitých v kombinácii,jeho
 výsledkom je inhibícia bakteriálnej kultúry
 pri vyšších koncentráciách ako pri použití
 jednotlivých ATB samostatne.
Kombinácia antibiotík-má slúžiť k dosiahnutiu
synergizmu v účinku,
-cieľom je zvýšenie účinnosti rozšírenie
antibakteriálneho spektra
a prevencia vývoja bakteriálnej rezistencie

Synergizmus-pri súčasnom pôsobení dvoch alebo
viacerých ATB na bakteriálnu populáciu je
vyvolaný účinok vyšší v porovnaní s účinkom,
ktorý by bol vyvolaný každou látkou zvlášť
Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC)
-najmenšie namerané množstvo (koncentrácia) antibiotika
 ktoré inhibuje rast a množenie baktérií v testovacom
 médiu in vitro.
-při zisťovaní MIC je dôležitá štandardizácia podmienok,
-výsledky môžu byť ovplyvnené veľkosťou
inokula,druhom
testovacej pôdy,trvaním a teplotou inkubácie, atď.

Minimálna baktericídna koncentrácia (MBC)
-najnižšia nameraná koncentrácia antibiotika in
vitro,ktorá usmrtí exponovanú bakteriálnu kultúru v
pribehu 24 hod. inkubácie v tekutej pôde.
-kontrolou MBC je následný kultivačný test na agarových
pôdach.
Aplikácia-parenterálna
     -perorálna
     -lokálna

Dávka  -jednotlivá
    -denná
    -celková

Dávkovací interval
    -čas medzi jednotlivými dávkami
    -úprava při renálnej,hepatálnej insuficiencii
     v závislosti na spôsobe eliminácie ATB

Dávkovanie-úprava podľa závažnosti infekcie(u širokospekt. ATB)
     -deti
Dĺžka liečby-jednorázová(nekomplikovaná kvapavka,
            ulcus molle,
            kandidová kolpitída)


    -7-10 dní-bežné infekcie(dýchacie cesty)


   -dlhodobá-abscesy,granulomy,osteomyelitídy.
         tuberkulóza,sepsa,endokarditída
         -pacienti s oslabenou imunitou

								
To top