Het verschil tussen jonge en oude mensen is, by 69WZX0s

VIEWS: 28 PAGES: 67

									Effectrapportage
  2007-2008
                                             2
Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
       EFFECTRAPPORTAGE schooljaar 2007/2008
contactgemeente:
Smallingerland


regionummer:
0006
                                              3
  Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
I  Deelnemende gemeenten

      Contactgemeente:

    Smallingerland

B   Gemeenten

Tabel I-B:
    Ter uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig
    Schoolverlaten treedt de contactgemeente op namens de volgende gemeenten, die
    deelnemen aan het regionale netwerk:


      Naam gemeenten:

    Achtkarspelen
    Heerenveen
    Opsterland
    Ooststellingwerf
    Smallingerland
    Tytsjerksteradiel
    Weststellingwerf
    Skarsterlân
    (aspirant deelnemer)
                                                   4
      Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Inhoudsopgave I   Deelnemende Gemeenten                                       4
 II  Toelichting                                            6
 III  Lijst van begrippen en afkortingen                                 10
 IV   Breedte samenwerking / reikwijdte regionale netwerken                       11
 V   Rijksbijdrage RMC-functie                                     14
 VI   Good practices projecten                                      15
    Good practices preventie en versterken leerplicht
 VII  en kwalificatieplicht                                       16
 VIII Streefdoelen VSV’ers                                         17
   Voortgang maatregelen uit Convenanten Aanval
 IX op de Uitval                                              18
 X   Knelpunten en succesfactoren bij de voortgang                           26
    Gegevens over aantallen VSV'ers en herplaatste
 XI   VSV'ers                                              31
    Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers
 XII  Achtkarspelen                                           34
    Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers
 XIII  Heerenveen                                             38
    Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers
XIV   Ooststellingwerf                                          42
    Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers
 XV   Opsterland                                             46
    Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers
XVI   Skarsterlân                                            50
    Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers
XVII  Smallingerland                                           54
    Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers
XVIII  Tytsjerksteradiel                                         58
    Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers
XIX   Weststellingwerf                                          62
    Bijlage 1   Jaarverslag RMC-trajectbegeleiding
                                                    5
       Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
II Toelichting

Het verschil tussen jonge en oude mensen is,
dat oude mensen weten wat het is om jong te zijn,
maar jonge mensen niet weten wat het is om oud te zijn."

Cees Buddingh


Bovenstaand verschil in ervaring maakt dat het voor mentoren, leerlingbegeleiders,
hulpverleners, leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders moeilijk is om jongeren die
voortijdig het onderwijs verlaten te motiveren toch een startkwalificatie te halen. Als het lukt
om contact te maken met de doelgroep blijkt dat zij andere drijfveren hebben: "beetje
chillen", hangen met je vrienden, filmpje pakken en een biertje drinken op de bank. Voor de
RMC-fie in regio de Friese Wouden zijn de activiteiten die, voortijdig schoolverlaten
voorkomen en jongeren helpen wanneer het op school niet meer lukt, erg belangrijk.
Vanzelfsprekend wordt hierbij zeer nauw samengewerkt met de onderwijsinstellingen voor
voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Nauwgezette registratie van de voortijdig
schoolverlaters is een belangrijke voorwaarde voor effectieve en preventieve acties gericht
op het hervatten van een onderwijscarrière door jongeren. En nadat jongeren de school
hebben verlaten is het cruciaal om onmiddellijk aandacht aan hen te geven; wanneer
jongeren zich gekend weten en niet het gevoel hebben in de steek te zijn gelaten, verloopt
het begeleidingsproces soepeler.

In mei van dit jaar hebben de staatssecretaris van OCW, mevrouw Bijsterveld, de besturen
van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en Cees Kuipers,
wethouder onderwijs van de gemeente Smallingerland, namens de 8 regiogemeenten van
regio de Friese Wouden in het convenant "Aanval op de uitval" afgesproken het voortijdig
schoolverlaten te reduceren. En wel met 10 % per jaar vanaf dit schooljaar tot en met 2011.

Wanneer we de cijfers van het CFI met betrekking tot het voortijdig schoolverlaten over het
schooljaar 2006/2007 en de cijfers van RMC de Friese Wouden over het schooljaar
2007/2008 bekijken hebben we de 10% vermindering dit jaar nog niet gehaald. Het voortijdig
schoolverlaten is zelfs iets toegenomen.

Ik vind dat we deze cijfers moeten opvatten als aansporing om de instrumenten/trajecten die
hier voorhanden zijn, en dat zijn er veel, nog eerder en effectiever moeten inzetten. Verder
is er zeker wel iets positiefs te melden; het afgelopen jaar zitten minder voortijdig
schoolverlaters thuis zonder dagbesteding. Veel jongeren zijn aan het werk. Ze zijn aan de
slag voor meer dan 24 uur per week en ze hebben een contract voor een half jaar of langer.
Kruimeltjes zijn ook brood.

In 2007 heeft het ministerie van OCW het verzoek van gemeente Skarsterlân gehonoreerd
om aan te sluiten bij de RMC-fie in onze regio. Per 1 mei 2008 is de overgang
geëffectueerd. In Skarsterlân zijn twee scholen voor voortgezet onderwijs waarvan de
hoofdvestigingen in de gemeente Heerenveen zijn gelegen. Hierdoor is de zorgstructuur van
deze twee scholen vergelijkbaar met de zorgstructuur in de hoofdvestigingen en verloopt de
aansluiting bij onze regio gemakkelijk. Vanzelfsprekend kunnen jongeren woonachtig in
Skarsterlân nu ook gebruikmaken van voorzieningen als de Rebound. Daarnaast is
Skarsterlân één van de partners in het jongerenpunt in Heerenveen waardoor ook het
aanbod voor jongeren die (dreigen) uit te vallen bij het middelbaar beroepsonderwijs is
geregeld.


                                                    6
       Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Vanaf 2008 ontvangt de RMC-fie middelen voor de uitvoering van de kwalificatieplicht. Alle
leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar
worden. Na de beëindiging van de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht voor die
jongeren die nog geen 18 jaar zijn én nog geen startkwalificatie hebben behaald én de
volledige leerplicht achter de rug hebben. De kwalificatieplicht moet gezien worden als
aanvulling op de leerplicht. De kwalificatieplicht is van toepassing op jongeren van 16 tot 18
die nog geen startkwalificatie hebben verworven. De partiële leerplicht is verdwenen. In de
handhavingsystematiek sluit de kwalificatie aan bij de bestaande handhavingsystematiek
van de Leerplichtwet (1969). In de regio is afgesproken dat de leerplichtambtenaar
verantwoordelijk is voor het handhaven van de kwalificatieplicht van jongeren die naar het
voortgezet onderwijs gaan.
Een MBO-leerplichtambtenaar zal de leerplicht en de kwalificatieplicht handhaven voor
jongeren die het middelbaar beroepsonderwijs bezoeken. De regiogemeenten hebben in juni
2008 gezamenlijk in een convenant vastgelegd dat de uitvoering hiervan door de RMC-fie
wordt opgepakt.
Per 1 oktober 2008 zijn een MBO-leerplichtambtenaar (36 uur per week), een
beleidsmedewerker MBO-leerplicht (zorgstructuur, afstemming met het lokale beleid in de
betrokken gemeenten en bijv. de leerplichtambtenaar van de woongemeente; 24 uur per
week) en een administratief medewerker (8 uur per week) aangesteld.

Aantal voortijdig schoolverlaters in regio de Friese Wouden
In het afgelopen schooljaar stonden in regio de Friese Wouden in totaal 1198 VSV’ers bij de
RMC-functie geregistreerd. Dit is een toename van 66 ten opzichte van vorig schooljaar
(1132). Dit lijkt somberder dan het is. Sinds vorig schooljaar worden ook de voortijdig
schoolverlaters uit Skarsterlân geregistreerd. Voor deze gemeente waren dat het afgelopen
jaar 58 jongeren. De toename zonder deze gemeente bedraagt dus 8.

Van de 1198 VSV'ers zijn 686 jongeren het afgelopen schooljaar geregistreerd als nieuwe
VSV’er. 512 Jongeren staan als zogenaamde oude VSV'er geregistreerd, wat betekent dat
ze in de schooljaren voorafgaand aan het schooljaar 2007/2008 zonder startkwalificatie de
school hebben verlaten en niet zijn uitgestroomd naar een opleiding of duurzaam werk
(minimaal een contract voor een half jaar gedurende 24 uur per week). Hiervan zijn 48
afkomstig uit Skarsterlân. Tijdens het schooljaar 2006/2007 waren 683 jongeren
geregistreerd als nieuwe VSV'er. Dit betekent dus dat er ten opzichte van vorig jaar 45
nieuwe voortijdig schoolverlaters minder zijn geregistreerd.

Hieronder een staatje waarin de aantallen VSV’ers over de afgelopen schooljaren zichtbaar
zijn gemaakt.
                 1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
    Aantal VSV'ers
                 1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Leerplichtigen / Jonger dan
                  55  55   64  22   48   30   64   23   79  47   45  33  38
      16 jaar
 Partieel leerplichtigen / 16
                  118  93  123   77   71   78  122   79   88  72   86  77  81
      jarigen
 Niet - leerplichtigen / ouder
                  294  307  361  249  254  264  304  673  802  938  959 1023 1079
     dan 17 jaar
       Totaal        467  455  548  348  373  372  490  775  969 1057 1090 1133 1198


Van de het afgelopen schooljaar geregistreerde voortijdig schoolverlaters zijn de volgende
gegevens bekend:
   38 Jongeren zijn volledig leerplichtig, 5 meer dan vorig jaar. 289 jongeren zijn
   kwalificatieplichtig. Hiervan beschikken 90 jongeren zelfs niet over een vmbo-
   diploma. 871 Jongeren zijn niet leerplichtig.
   676 van de VSV'ers zijn jongens, 522 zijn meisjes.
   Er zijn 104 jongeren geregistreerd met als laatst genoten onderwijs het vmbo.
   Hiervan hebben 51 geen vmbo-diploma, 53 jongeren zijn niet begonnen met een

                                                           7
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
     mbo-opleiding. 11 Jongeren hebben de havo of het vwo niet afgemaakt. 37 Jongeren
     zijn afkomstig van het praktijkonderwijs, 8 uit het leerwegondersteunend onderwijs, 1
     uit het speciaal voortgezet onderwijs, 9 uit cluster 3 en 21 uit het cluster 4 onderwijs.
     Van het aantal VSV'ers komt 174 uit het voortgezet onderwijs (waarvan 13 uit het
     Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs, incl. inburgering), 30 uit het
     voortgezet speciaal onderwijs en 900 is afkomstig van de ROC’s/AOC’s. 5 Jongeren
     volgden een NT-2 cursus. Van 89 van de VSV’ers is de laatst genoten opleiding niet
     bekend. Een verklaring hiervoor is dat deze jongeren zijn gemeld door het CWI waar
     de laatst genoten opleiding niet altijd wordt geregistreerd of is niet bekend bij de IB
     Groep.

Aantal VSV'ers dat tijdens de verslagperiode is bemiddeld, herplaatst of
uitgeschreven
   Aantal herplaatste      1995  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
      VSV'ers        1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 Leerplichtigen / Jonger dan
                   9  19  17  17   20   20   20   12   45  30   22  13  24
      16 jaar
 Partieel leerplichtigen / 16
                   8  24  16  80   36   35   35   43   36  38   40  40  45
      jarigen
 Niet - leerplichtigen / ouder
                   7  13  17  11   60   80   80  299  379  432  360  371  480
     dan 17 jaar
       Totaal        24  56  50  108  116  135  135  354  460  500  422  424  549


     Van de 1198 ongekwalificeerde jongeren zijn 568 jongeren in bemiddeling genomen
     door RMC-trajectbegeleiding. Hiervan zijn 139 jongeren uitgestroomd naar onderwijs
     en 160 naar duurzaam werk. De RMC-trajectbegeleiders hebben 159 jongeren nog
     in bemiddeling. Van deze jongeren zijn 37 verwezen naar een re-integratietraject
     specifiek gericht op uitstroom naar een opleiding of een arbeidsplek waarin het
     mogelijk is om alsnog een startkwalificatie te behalen. Er zijn 31 jongeren begeleid
     die gebruik maken of kunnen maken van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
     Jonggehandicapten. Daarnaast zijn 32 jongeren begeleid in het kader van het geven
     van nazorg aan jongeren na verblijf in een justitiële jeugdinrichting.
     124 jongeren zijn door de leerplichtambtenaar, via hulpverlening of door eigen actie
     van de jongere herplaatst naar onderwijs, 126 jongeren naar werk.
     In totaal zijn 263 jongeren uitgestroomd naar onderwijs en 286 naar werk.
     155 Jongeren zijn uitgeschreven omdat zij 23 jaar zijn geworden, zijn verhuisd of met
     onbekende bestemming zijn vertrokken (hiervan is sprake als asielzoekende
     jongeren geen verblijfstatus krijgen en een uitzetting dreigt), in een
     hulpverleningstraject zitten etc..

De RMC-trajectbegeleiders hebben gezamenlijk 3,6 fte beschikbaar. Zij hebben 568
jongeren begeleid, wat een caseload is van gemiddeld 158 jongeren per jaar. Landelijk is
het gebruikelijk dat de caseload van een consulent varieert van 45 (grote afstand tot
onderwijs of arbeid) tot 90 (gemiddelde afstand tot onderwijs of arbeid) per jaar. Er worden
bij de RMC-fie in de Friese Wouden dus veel jongeren begeleid. Met 70% van de jongeren
waarmee de trajectbegeleiding is afgesloten is een positief resultaat bereikt. Hiermee
onderscheiden we ons dus. 329 Jongeren staan nog op de wachtlijst bij RMC-
trajectbegeleiding. Met de jongeren is helaas nog geen contact.

Op de volgende bladzijde volgt een overzicht van alle bij de RMC-regio geregistreerde
voortijdig schoolverlaters en hun status.

Drachten, Karin Kooijman
                                                            8
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
                        Overzicht VSV'ers 2007- 2008
                                        1198

                                       VSV'ers
                 568 VSV'ers                  329 VSV'ers                  301 VSV'ers
                     in                  Wachten op                 eigen actie VSV'er
                 bemiddeling                  bemiddeling                en in bemiddeling
                    TB                     TB                  bij overige instanties
                 159 VSV'ers                                         6 VSV'ers         45 VSV'ers
     299 VSV'ers                     110 VSV'ers          250 VSV'ers                        uitgeschreven
                  nog in                           zelf              nog in
     herplaatst                    uitgeschreven                                       (verhuisd,
                                              herplaatst,
                bemiddeling                                       bemiddeling LPA
                               (verhuisd  ,        door LPA of                         MOB, 23+)
                               MOB, 23+)
                                            overige instanties
            37 VSV'ers in        122 VSV'ers
139 VSV'ers door                                               124 VSV'ers
            bemiddeling bij      openstaand bij TB
 TB herplaatst                                                herplaatst naar
            re-integratie
 naar onderwijs                                                onderwijs
160 VSV'ers door
 TB herplaatst                                                126 VSV'ers

  naar werk                                                 herplaatst naar
                                                         werk
                                                                         9
             Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
III         Lijst van Begrippen en Afkortingen

AmvB      Algemene Maatregel van Bestuur
AOB      Adviescentrum voor Opleiding en Beroep
BVE      Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
BBL      Beroep Begeleidende Leerweg
BOL      Beroeps Opleidende Leerweg
CWI      Centrum Werk en Inkomen
ESF      Europees Sociaal Fonds
GOA      Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
GSD      Gemeentelijke Sociale dienst
HAVO      Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
KMBO      Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs
MAVO      Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MBO      Middelbaar Beroeps Onderwijs
OCW      Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OOVO      Overlegorgaan Voortgezet Onderwijs
RBA      Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening
REC      Regionaal Expertise Centrum
RENN      Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland
RIAGG     Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RMC-functie  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
ROC      Regionaal Opleidingencentrum
SO       Speciaal Onderwijs
SVO      Speciale school voor Voortgezet Onderwijs
VBO      Voorbereidend Beroeps Onderwijs
VMBO      Voorgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
VNG      Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO       Voortgezet Onderwijs
VSO      Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSV      Voortijdig School Verlaten
VSV’er     Voortijdig Schoolverlaters
VWO      Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WCBO      Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs
WEB      Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WGR      Wet Gemeenschappelijke Regelingen
WIW      Wet Inschakeling Werkzoekenden
WVO      Wet op het Voortgezet Onderwijs
ZMOK      Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
                                                    10
       Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
IV Breedte samenwerking/reikwijdte regionale netwerk

In onze regio zijn alle gemeenten en onderwijsinstellingen vertegenwoordigd in het RMC-netwerk. De meeste ondersteunende instellingen (zorg,
hulpverlening, welzijn, justitie, politie, sociale zaken, CWI, UWV, re-integratiebedrijven, justitiële jeugdinrichting etc.) zijn vertegenwoordigd. In dit
netwerk zijn afspraken gemaakt over:
 De wijze waarop (dreigende) voortijdig schoolverlaters worden gemeld aan de RMC-functie regio:
 De begeleiding van de VSV’ers door de leerplichtambtenaar en de RMC-trajectbegeleider
 De aanmelding van (dreigende) VSV’ers bij de RMC-consultatieteam
 De indicatie voor de verschillende alternatieve trajecten.

A. Nemen alle scholen     ja
in uw regio deel aan
het RMC netwerk?
Indien nee: welke niet,
en waarom?

B. Melden alle scholen ja
hun uitvallers aan het
RMC (evt via IB-route)?
Indien nee: welke niet,
en waarom?

C. Met welke partij(en) uit het netwerk loopt de samenwerking goed en waartoe leidt dat?
partij            toelichting
CWI              Er worden VSV’ers gemeld aan de RMC-fie; hierdoor zijn meer jongeren
               zonder startkwalificatie in beeld en worden meer jongeren via het CWI
               bemiddeld naar een BBL. Aandachtspunt voor het CWI is dat deze
               doelgroep meer begeleiding nodig heeft tijdens bemiddeling dan nu kan
               worden gegeven.
Jongerenpunt         Meer en sneller geven van aandacht aan de doelgroep, hetgeen leidt tot
Heerenveen          snellere herplaatsingen. De monitoring en begeleiding door ROC
               Friesland College, UWV, CWI en RMC is eenduidig.


                                                                             11
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Trajectberaad(Raad voor    Betere aansluiting/nazorg voor jongeren die in een justitiële
de Kinderbescherming,     jeugdinrichting hebben verbleven. Hierdoor wordt een doorlopende leer-
Bureau Jeugdzorg,       en zorglijn beter gewaarborgd. Dit ter voorkoming van recidive én
Justitiële Jeugdinrichting   voortijdig schoolverlaten.
en RMC)
Branche organisaties      RMC-trajectbegeleiders begeleiden VSV'ers in samenwerking met
(SPOS, ROI, GOA) en      genoemde partijen naar werk met een opleidingscomponent.
detacheringbedrijven
(Werk- en
Vakmanschap,
Datawerk, etc.)
ROC's             Deelname van de RMC-fie aan het ZAT, gezamenlijk ontwikkelen ván en
                indiceren voor specifieke trajecten heeft een preventieve werking.
Gemeenten (sociale       Werkdeel WWb wordt in sommige gemeenten ingezet voor re-integratie
dienst)            van 16 en 17 jarige VSV'ers
Re-integratiebedrijven     Specifieke Re-integratietrajecten gericht op het behalen van een
                startkwalificatie voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.D. Met welke partij(en) uit het netwerk loopt de samenwerking niet goed en waarom?

partij             toelichting
Gemeenten           Niet alle gemeenten hebben een coördinator Nazorg volwassenen en /of
                jongeren na verblijf in detentie.
Justitiële inrichting (JJI   Niet álle jongeren worden gemeld. Hierdoor is voor deze groep geen
en PI)             doorlopende leer en/of zorglijn gegarandeerd.
                Achterstand bij IBG bij het verwerken van in- en uitschrijvingen. Hierdoor
                zitten jongeren die uitkering hadden en weer naar school gaan soms 2
                maanden zonder studiefinanciering. Dit veroorzaakt een drempel in
IBG              "weer naar school gaan".
                                                      12
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Lijst van scholen die in het schooljaar 2007/2008 in het RMC-netwerk participeren:
Naam school                   Brin-nr   Naam school                Brin-nr  Naam school                Brin-
                                                                              nr
Openbaar Samenwerkingsverband VO/SVO             Protestants Christelijk Samenwerkingsverband    Internationale Schakelklassen (ISK)
Midden- en Oost Friesland 3.01                VO/SVO Zuidoost Friesland 3.02
OSG Singelland Drachtster Lyceum 04YE            CSG Bornego College Joure       25CV     ISK Samenwerkingsverband OSG        04YE
Drachten                                                     Singelland, CSG Liudger en
                                                         Stellingwerfcollege
OSG Singelland Burgum              04YE     Lauwerscollege Surhuisterveen       00ZV   Regionaal Expertise Centrum cluster 3

OSG Singelland VHS               04YE     Lauwerscollege Buitenpost         00ZV   G.N. Gerritsmaschool Drachten       00RS
Drachten
OSG Singelland Surhuisterveen          04YE     A.O.C. Fr. Noord Oost Buitenpost     12VI   ZMLK De Poarte Drachten          26MA
Praktijkonderwijs de Venen Drachten       04YE     Samenwerkingsverband VO/VSO             ZML de RANK Drachten            16TF
                               Groningen 2.01
OSG Harmsmaschool           01WM          Gomarus College Drachten         02UV   Lyndensteyn Revalidatie Friesland school  00LD
Gorredijk                                                    Beetsterzwaag
Stellingwerf College         15VQ          Samenwerkingsverband VO/SVO Zuid Friesland     ZMLK Meester Duisterhoutschool       19TX
Martenskamp Oosterwolde                   3.04                        Heerenveen
Protestants Christelijk Samenwerkingsverband                                   Regionaal Expertise Centrum cluster 4
VO/SVO Zuidoost Friesland 3.02
CSG Liudger Burgum          25CM          A.O.C. Friesland Heerenveen        12VI   Prof. Grewelschool, locatie de Zwaai    23JT
CSG Liudger Raai Drachten       25CM          OSG Sevenwolden Amelandlaan        14FW   Deelnemende ROC’s
                               Heerenveen
CSG Liudger Spitting Drachten          25CM     OSG Sevenwolden Buitenbaan        14FW   A.O.C. Leeuwarden             12VI
                               Heerenveen
CSG Liudger Waskemeer              25CM     OSG Sevenwolden F.Schurerplein      14FW   Friese Poort                08PG
                               Heerenveen
CSG Liudger praktijkonderwijs Drachten     25CM     OSG Sevenwolden Joure           14FW   Friesland College             25LG
CSG Bornego College Burg. Falk.         25CM     A.O.C.Terra/VBO Wolvega          01NJ
Heerenveen
CSG Bornego College Ds. Kingw.         25CV     SVO de Compagnie Heerenveen        26KP
Heerenveen
CSG Bornego College Beugel H’veen        25CV     Linde College Wolvega           19LO
                        25CV     S.G. Beroepsvoorbereidend Onderwijs    05AC
                               SBO Heerenveen


                                                                               13
       Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
V Inzet rijksbijdrage RMC-functie

Inzet rijksbijdrage RMC-functie.

Totaal ontvangen rijksbijdrage RMC-
functie                                  € 614.580

Tabel 3B. Uitgesplitste inzet rijksbijdrage RMC

Inzet middelen                               in euro’s              %
A. Coördinatie                               € 46.988              7,6
B. Administratieve ondersteuning/                      € 34.440              5,6
  Registratie/ICT                              € 4.040             0,7
C. Traject begeleiding                           € 184.541             30,0
  Overhead                                 € 87.022             14,2
D. Projecten                                € 11.728              1,9
E. Preventie
F. Versterking leerplicht/kwalificatieplicht
G. Reservering                               € 245.823            40,0
                   Totaal                € 614.582           100,0
                                                           14
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
VI Good practices projecten
                                          1               2                            3
Naam project:   Sluitende aanpak Wajong                        WorkSkills          Jongerenpunt Heerenveen
Doel project:   Samenwerking tussen de ketenpartners heeft tot doel          Jongeren steunen, motiveren  Door het versterken van de ketensamenwerking
         om problemen van de (potentiele) Wajongere tijdens het        en begeleiden bij hun     (scholing, hulpverlening en werk) een zo groot
         traject naar opleiding/werk gezamenlijk op te lossen.         voorbereiding op (de     mogelijke arbeidsparticipatie van jongeren
                                            terugkeer naar) onderwijs,  bewerkstelligen, waarbij als motto geldt: "geen
                                            arbeidsmarkt of een      jongere aan de kant!"
                                            combinatie van beide (duale
                                            trajecten).
Inhoud project:  Bij signalering van problemen in het kader van de           5 Dagdelen durende training  Het jongerenpunt adviseert en/ of begeleidt jongeren
         sluitende aanpak van de doelgroep, zoeken de             in de vorm van een      bij het:
         ketenpartners in eerste instantie naar oplossingen op         workshop.           - oriënteren bij beroepskeuze
         bilateraal niveau. In tweede instantie wordt een dergelijk                     - kiezen van een geschikte opleiding
         probleem ingebracht in het drie maandelijks                             - vinden van een opleiding waarbij je werken en leren
         afstemmingsoverleg.                                         kunt combineren
                                                           - leren solliciteren naar een baan, stage, of
                                                           werkervaringsplaats
                                                           - aanvragen van een uitkering, schuldhulpverlening,
                                                           woonbegeleiding of begeleiding van bijvoorbeeld
                                                           GGZ of jeugdzorg.
Betrokkenen:   UWV, GGZ, ROC Friese Poort, ROC Friesland College,          RMC de Friese Wouden,     Gemeente Heerenveen, gemeente Ooststellingwerf,
         AOC Friesland, Chr. Hogeschool Nederland, REA             TNOarbeid, Voortijdig     gemeente Weststellingwerf, gemeente Skârsterlan,
         College NL, School Lyndensteyn, Ambulante               Schoolverlaters.       RMC de Friese Wouden en ROC Friesland College.
         Begeleiding Renn 4, MEE, RMC de Friese Wouden,
         RMC Friesland Noord.
Resultaten:    Partijen weten elkaar makkelijker te vinden, waardoor de       Deelnemers gaan nadenken   Vanaf januari 2006 tot aan juli 2008 zijn er 1350
         meeste zaken op bilateraal niveau worden opgepakt:          over hun           jongeren ingeschreven en doorverwezen.
         afstemming en gezamenlijk richting oplossing. Cliënten        keuzemogelijkheden en
         ervaren deze samenwerking als plezierig, ze bemerken         beroepsperspectieven,
         het voordeel van afstemming tussen instanties. Een          vervolgens maken ze een
         grote groep RMC jongeren behoort tot de doelgroep           weloverwogen keuze.
         Wajong. Indien de RMC-trajectbegeleider merkt dat een
         jongere met een Wajong-uitwering thuiszit wordt het
         UWV ingeschakeld met het verzoek een re-
         integratietraject naar opleiding of werk uit te zetten.

                                                                                       15
          Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
VII Good practices preventie                                         VII Versterken leerplicht / kwalificatieplicht
                                           1
          Nazorg Jeugd na verblijf in een justitiële                        Wat doet u om de uitvoering van de leerplicht en/of
Naam activiteit:  jeugdinrichting (JJI)                                   de kwalificatieplicht te versterken?
Doelgroep:     Jongeren die na een strafrechtelijke interventie een JJI                 Per 1 oktober 2008 zijn bij de RMC-fie een MBO-
          verlaten en waar onvoldoende nazorg geboden is                      leerplichtambtenaar en een beleidsmedewerker
          wanneer het gaat over het behalen van een                         MBO-leerplicht aangenomen. Daarnaast is de
          startkwalificatie                                     formatie RMC-administratie uitgebreid. De resultaten
                                                       hiervan zullen derhalve pas merkbaar zijn tijdens het
                                                       schooljaar 2008/2009
Activiteiten:   Investering in een betere samenwerking met de bij deze
          doelgroep betrokken organisaties, met als resultaat:
          tweewekelijks trajectberaad sinds april 2008Eventueel     formatie: 8 uur per week
ingezet bedrag
RMC
rijksbijdrage:
Betrokkenen:    Gemeenten, vertegenwoordigd in eerste instantie door
          RMC de Friese Wouden, recentelijk ook RMC
          Leeuwarden, JJI het Poortje, Bureau Jeugdzorg
          Friesland; jeugdreclassering, Raad voor de
          KinderbeschermingResultaten:    24 Jongeren uit RMC de Friese Wouden zijn besproken
          in het trajectberaad. Waardoor de jongere een
          aansluitend onderwijs/zorg-traject kon krijgen,
          afgestemd op de jongere zelf. Dit geldt zowel voor de
          jongere die net in een JJI verblijft, als voor de jongere
          die na langere tijd een JJI verlaat
                                                                                   16
          Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
VIII Streefdoelen VSV'ers en voortgang maatregelen
convenant

Tabel 5A. Realisatie streefdoelen

Categorie leerlingen/VSV’ers                      Streefdoel          Realisatie
Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de             *                     694
verslagperiode 2007/2008
Totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de                         885        1198
verslagperiode
Aantal herplaatste voortijdig schoolverlaters in de                      520        549
verslagperiode 2007/2008

* toelichting:
Streefdoel aantal VSV'ers is de afgelopen schooljaren
uit verschillende leeftijdscategorieën opgebouwd niet
uit oud/nieuw

Tabel 5B. Streefdoelen nabije toekomst (uit
convenanten):
                                    Aantal
streefdoel aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters
schooljaar 2008/2009                                      601
streefdoel aantal herplaatste nieuwe voortijdig
schoolverlaters schooljaar 2008/2009                              260
streefdoel netto aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters
schooljaar 2008/2009                                      341
streefdoel aantal herplaatste oude voortijdig
schoolverlaters schooljaar 2008/2009                              260
                                                             17
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
IX Voortgang maatregelen uit convenanten


1.Zorgstructuur
Naam maatregel:    Staf leerlingenzorg                                Breed probleemgerichte leerlingbespreking
Doel maatregel:    Optimaliseren onderwijskansen voor zorg (-risico)leerlingen en          Optimaliseren onderwijskansen voor zorg (-risico)leerlingen en
            voorkomen VSV.                                  voorkomen VSV.
Activiteiten:     Team orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werkers               Binnen een interdisciplinair team bespreken en analyseren van de
            bespreken en begeleiden jongeren met complexe problematiek            complexe hulpvragen van leerlingen en om externe trajecten te
            die dreigen uit te vallen.                            starten ter voorkoming van VSV.
Betrokkenen:      Manager zorg, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk             OSG Singelland, AMW/SMW, Orthopedagoog, GGD, LPA,
            OSG Sevenwolden, OSG Singelland.                         politie, Verslavingszorg, Welzijn.
Stand van zaken:    Frequentie: wekelijks, casemanagement via logboek. Consultatie.          Verschuiving van curatief naar preventief. In het kader van
            Deskundigheidsbevordering. Friesland College: In voorbereiding          kwaliteitszorg is er een halfjaarlijkse evaluatie op kengetallen. Er
            is het opstellen van samenwerkingsconvenanten met                 zijn themabijeenkomsten met als doel standaardisering.
            verschillende partijen zoals BJZ, JGZ en GGZ. Ontwikkeling
            privacydocument ZAT's.

1.Zorgstructuur
Naam maatregel:    Zorgadviesteam                                  Zorgadviesteam
Doel maatregel:    Voorkomen voortijdige uitval en/of plaatsing deelnemer in een           Voorkomen van voortijdig uitval binnen het vmbo en/of van leerling
            geschikt traject                                 in een geschikt traject
Activiteiten:     Binnen een interdisciplinair team bespreken van jongeren met           Binnen een interdisciplinair team bespreken van jongeren met een
            een complexe problematiek om ze beter op een passend traject           complexe problematiek en zoeken van juiste oplossingen
            te kunnen plaatsen
Betrokkenen:      ROC Friesland College, ROC Friese Poort, AOC Friesland,              AOC Terra, Bornego College, Burgemeester Harmsaschool,
            ROC Drenthe College, GGD, RMC, Bureau Jeugdzorg                  CSG Liudger, Gomarus College, OSG Singelland, OSG
                                                     Sevenwolden, Linde College, SBO Heerenveen, Stellingwerf
                                                     College, GGD, LPA
Stand van zaken:    Gestart met volgende functies: vroeg signalering                 Ondersteuning probleemleerlingen door ambulante begeleiders.
            probleemtaxatie/diagnostiek, consultatie en preventie               Ondersteuning studievoortgang leerlingen door remedial teachers.
                                                     Maatwerk trajecten voor niet-willers en/of niet-kunners. Mentoren
                                                     bellen ter informatie 2 x per jaar alle ouders bij één opleiding.


                                                                                        18
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
1.Zorgstructuur
Naam maatregel:    Consultatieve leerlingbegeleiding                         Sluitende aanpak Wajong
Doel maatregel:    Oplossing van werkproblemen team en individuele docenten met           Verbetering traject naar opleiding en werk voor jongeren met een
            extra zorgleerlingen.                               beperking.
Activiteiten:     Leerlingbegeleider ondersteunt team, mentoren en docenten met           Signalering problemen (potentiële) Wajongers, bilaterale en
            formuleren hulp- en begeleidingsvraag. Tevens monitoren zij de          collaterale bespreking van mogelijkheden jongere en het opstellen
            hulpvraag en                                   van een op maat
            zijn aanspreekpunt van de staf leerlingenzorg.                  gesneden plan van aanpak.
Betrokkenen:      Staf leerlingzorg, leerlingbegeleiders OSG Sevenwolden,              UWV, MEE Fryslân, AOC Friesland, ROC Friesland College, ROC
            OSG Singelland.                                  Friese poort, RENN, Lyndensteyn, REA College, RMC Noord en
                                                     RMC de Friese Wouden.
Stand van zaken:    Volgen leerlingen via logboek, leerlingbespreking. Begeleiden           28 Jongeren zijn in een bilateraal overleg besproken. Meeste
            leerlingen (individueel/groep).                          jongeren zitten in een re-integratietraject, een enkeling is thuiszitter
                                                     vanwege medische problematiek. 3 Jongeren uit Smallingerland
                                                     zijn collateraal besproken. Deze zijn uitgestroomd in een WSW-
                                                     traject, mogelijk gemaakt door de inzet van Rijksmiddelen in het
                                                     oplossen van de wachtlijstproblematiek van Wajongers.
1.Zorgstructuur
Naam maatregel:    Leerplichtspreekuur                                Leerplichtspreekuur
Doel maatregel:    Een preventieve maatregel met als doel het terugdringen van            Een preventieve maatregel met als doel het terugdringen van
            schoolverzuim binnen CSG Liudger, OSG Singelland                 schoolverzuim binnen CSG Liudger, OSG Singelland
Activiteiten:     1 x in de 2 weken houdt de leerplichtambtenaar zitting op school.         1 x in de 2 weken houdt de leerplichtambtenaar zitting op school.
            Volgens duidelijke afspraken worden leerlingen hier voor             Volgens duidelijke afspraken worden leerlingen hier voor
            aangemeld.                                    aangemeld.
Betrokkenen:      Leerplicht, CSG Liudger                              Leerplicht, OSG Singelland
Stand van zaken:    Gedurende het schooljaar 2006/2007 waren er 131 leerlingen            Het spreekuur is van start gegaan in het schooljaar 2007/2008, er
            gemeld en het afgelopen schooljaar, 2007/2008 zijn er in totaal          zijn in totaal 63 leerlingen gemeld vanuit de gehele regio. Bij OSG
            24 leerlingen gemeld, deze cijfers gelden voor de gehele regio.          Singelland zijn voornamelijk de leerlingen gemeld die te laat
            Er is een grote afname van verzuimmeldingen door voortzetting           kwamen. In verband met systeem technische redenen zijn de
            van het spreekuur.                                leerlingen niet naar voren gekomen die verzuimd hebben. Komend
                                                     jaar zal er aandacht voor zijn dat ook deze meldingen uit het
                                                     systeem naar voren komen.
                                                                                          19
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
2. Overgang vmbo-mbo
Naam maatregel: Preventieproject vmbo-mbo vmbo                              Preventieproject vmbo-mbo mbo
Doel maatregel:    voorkomen vsv tijdens schakel vmbo-mbo.                      voorkomen vsv tijdens schakel vmbo-mbo.
Activiteiten:     Risicoleerlingen worden gemeld aan de RMC-fie. Deze onderneemt          Leerlingen die niet verschijnen tijdens de 1e twee weken van
            vervolgens actie (LPA en TB).                           het schooljaar gemeld aan de RMC-fie.
Betrokkenen:      Alle onderwijsinstellingen vo en mbo, rmc-fie, LPA en TB)             ROC's, AOC en RMC
Stand van zaken:    1175 vmbo-leerlingen zijn gemeld. Hiervan zijn 134 bestempeld als         Friesland College heeft 61 risicoleerlingen gemeld. 44
            risicoleerling. LPA's en RMC-tb hebben 104 interventies gepleegd. 2        leerlingen zijn niet uitgevallen tijdens de schakel vmbo-
            jongeren blijven ingeschreven bij het vmbo. 95 gaan naar school. 1        mbo.Van de 17 die behoren tot de doelgroep volgen 11 nu
            naar Landmacht. 2 zijn verhuisd. 34 zijn nog in bemiddeling.           onderwijs, 3 zijn in bemiddeling bij een LPA en 2 bij een TB. 1
                                                     is onvindbaar. Bij het AOC zijn alle jongeren gestart.
2. Overgang vmbo-mbo
Naam maatregel: Warme overdracht                                     Samenwerkingsovereenkomsten met vo-scholen over
                                                     aanbieden niveau 1 en niveau 2 opleidingen
Doel maatregel:    Verbetering aansluiting vmbo-mbo.                         Aanbieden niveau 1 en niveau 2 opleidingen binnen het vmbo
Activiteiten:     Bij het intakeformulier decaan bijzondere zaken melden en zo nodig        Vergroten mogelijkheden voor het behalen van een
            contact opnemen, gebruik portfolio VMBO bij intake, directe contacten       startkwalificatie (niveau 1 is al uitgevoerd; niveau 2 in
            met decaan toeleverende school, mogelijkheden voor verlengde           ontwikkeling).
            intake en oriëntatietrajecten, terugkoppeling naar het vmbo na drie
            maanden, warme overdracht tussen de ROC's m.b.t. onderlinge
            overstappers.
Betrokkenen:      ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC Friesland, ROC            ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC Friesland,
            Drenthe College, ROC Noorderpoortcollege, decanen scholen             vo scholen.
            voor vo.
Stand van zaken:    Gestart, decanen geven uitstromende leerlingen naar vervolgscholen        Gestart.
            door aan de gemeenten bij één school. Het doel is te komen tot een
            overdrachtsdossier voor zorg- en risicoleerlingen.
                                                                                      20
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
2. Overgang vmbo-mbo
Naam maatregel: Samenwerkingsovereenkomst Praktijkonderwijs
Doel maatregel:    Verbeteren aansluiting praktijkonderwijs en mbo.
Activiteiten:     Leerlingen kunnen terwijl ze ingeschreven staan bij het
            praktijkonderwijs, bij het mbo lessen volgen, na overstap naar mbo,
            begeleiding vanuit het praktijkonderwijs, mogelijkheid snuffelstage.
Betrokkenen:      ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC Friesland, zeven
            scholen voor Praktijkonderwijs.
Stand van zaken:    AOC Friesland (PASGroen) heeft op dit moment 2 leerlingen die 1
            dag in de week meedraaien. De leerlingen blijven ingeschreven op het
            praktijkonderwijs. Eerder hebben 4 leerlingen een snuffelstage
            gelopen waarvan 3 een startkwalificatie hebben behaald. Friesland
            College: De instroom van jongeren uit het praktijkonderwijs naar
            niveau 1 Werken met de Stad/TechnoOne is daadwerkelijk
            toegenomen. De zogeheten proefperiode waarbij jongeren een tijd
            meelopen in de niveau 1 groep wordt de komende maanden
            geëvalueerd.
3. Persoonlijke begeleiding
Naam maatregel: Versterking mentoraat                                  Interne ondersteuningsaanbod
Doel maatregel:    Het vergroten van het handelingsrepertoire van docenten in het vo om       Voortijdig afhaken van leerlingen voorkomen.
            de omgang met leerlingen met een zorgbehoefte en het motiveren en
            stimuleren jongeren via inzetten van mentoren.
Activiteiten:     Om de leerlingzorg steeds meer in het primaire proces te vertalen         Aanbieden van diverse ondersteuningsprogramma's op maat:
            krijgt de mentor een steeds belangrijker rol; er wordt gericht gewerkt      sociale vaardigheidstraining, faalangstreductie training, individuele
            aan versterking van de positie van de mentor en uitbreiding van taken:      begeleiding t.b.v. verbetering van houding en gedrag, remediale
            een gerichte, meerjarige scholing van mentoren, koppelen van een         ondersteuning.
            jongere aan een volwassen mentor uit het bedrijfsleven
            (Mentorprogramma Friesland), persoonlijke begeleiding door de
            mentor bij maatschappelijk en sociaal functioneren.

Betrokkenen:      Scholen in het samenwerkingsverband 3.02, ROC Friese Poort,            Stellingwerf College.
            ROC Friesland College, AOC Friesland, Stenden Hogeschool

Stand van zaken:
                                                                                      21
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
4. Opvangklassen/meerdere instroommomenten/dagbesteding
Naam maatregel: a. Rebound time-out, b. traject en c. observatie                     Verbeteren overstap BOL - BBL
Doel maatregel:    a. Leerling uitplaatsen gedurende 6 a 8 weken met als doel            Voorkomen dat jongeren die werk vinden, de opleiding niet
            terugplaatsing naar school van herkomst. b. De leerling wordt           afmaken.
            gedurende een langere periode buiten het vo voorbereid op terugkeer
            naar het onderwijs of via stages richting werk. c. Leerling wordt
            gedurende 6 weken geobserveerd in versch. situaties waarna
            eindadvies mbt vervolgtraject wordt geformuleerd.
Activiteiten:     a. Ontwikkelen nieuwe strategieën handelingsrepertoire voor jongere        Afspraken met bedrijfsleven, extra begeleiding van jongeren.
            én doorwerken aan schoolse vakken b. Werken aan aansluiting bij
            een vervolgtraject. c. observatie door professionals

Betrokkenen:      Samenwerkingsverbanden 2.01, 3.01, 3.02 en 3.04, Renn 4 en     ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC Friesland,
            gemeenten                             Drenthe College, RMC, leerplichtambtenaren
Stand van zaken:    Er hebben 17 jongeren in de time-out, 25 jongeren in traject en 42
            jongeren in de observatie gezeten. Sommige jongeren hebben gebruik
            gemaakt van meerdere varianten binnen de rebound.

Opm. leerlingen die gebruik maken van het observatietraject worden ingeschreven bij
cluster 4 onderwijs en worden als VSV'er aan het vo toegerekend.
4. Opvangklassen/meerdere instroommomenten/dagbesteding
Naam maatregel: Meerdere instroommomenten en oriëntatietrajecten
Doel maatregel:    Plaatsen van nieuwe leerlingen en interne overstappers in een
            oriëntatietraject en daarna naar specifieke opleidingen
Activiteiten:     Meerdere instroommomenten per jaar in lagere niveaus opleidingen
            op alle momenten mogelijk, idem voor hogere opleidingen in
            ontwikkeling
Betrokkenen:      ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC Friesland,
            Drenthe College, RMC, leerplichtambtenaren, re-
            integratietrajecten
Stand van zaken:    Friesland College: FC-XL van het Friesland College kent een flexibele
            instroom van cursisten die nog geen opleiding/beroepskeuze hebben
            gemaakt. Daarnaast is gehele jaar instroom mogelijk in de Pitstop
            voorziening in Drachten.


                                                                                    22
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
6. Verzuimbeleid
Naam maatregel:    Verzuimregistratie                                Maatregelen ter verbetering van verzuimregistratie
Doel maatregel:    Het voorkomen van ongeoorloofd verzuim.                      Verbeteren van de verzuimregistratie en diverse andere
                                                     maatregelen waarmee leerlingen eerder, beter en sneller op een
                                                     goed traject kunnen worden geplaatst.
Activiteiten:     Nauwkeurige registratie van verzuim, ouders van niet afgemelde          aanstellen mbo-leerplichtambtenaar, in gebruik nemen centraal
            leerlingen worden gebeld, bij ongeoorloofd verzuim wordt in een vroeg       aanmeldingssysteem voor verzuimmelding en voortijdig
            stadium de LPA ingeschakeld, registratie van te laat komen,            schoolverlaten, evaluatie verzuimprotocol via schriftelijke enquête,
            ziekmelding, spijbelen, verwijdering uit de klas, de verwerking van        mondelinge interviews.
            schrapkaarten en waar nodig op te leggen sancties
Betrokkenen:      LPA,; teamleiders Gomarus College, Meldkamerfunctionarissen            RMC's in Friesland, de RMC gemeenten, scholen voor vo in
            van Liudger e.a. vo's.                              de regio, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC
                                                     Friesland, Drenthe College, leerplichtambtenaren, RU
                                                     Groningen (stage sociologie).

Stand van zaken:                                             Op één school wordt van iedere leerling bijgehouden of hij/zij
                                                     aanwezig is. Wanneer de leerling niet aanwezig is wordt er naar
                                                     huis gebeld. Gegevens hierover worden doorgegeven aan de lpa.
                                                     Verzuim op school wordt goed bijgehouden, verzuim op stage is
                                                     lastiger te controleren.
                                                                                      23
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
6. Verzuimbeleid
Naam maatregel:    Exitprocedures
Doel maatregel:    Verbeteren van inzage in de redenen voor uitval.
Activiteiten:     registratie van voortijdig schoolverlaten wordt opnieuw beschreven,
            geïmplementeerd en gemonitord, voeren van exitgesprekken met
            schoolverlaters, registratie van vertrekredenen, invoeren van
            procedures in alle RMC-regio's in Friesland.
Betrokkenen:      ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC Friesland,
            Drenthe College, RMC's in Friesland.
Stand van zaken:    Alle VSV'ers worden door ROC Friese Poort, ROC Friesland College
            en AOC Friesland via de exit-procedure uitgeschreven. Veel exit-
            formulieren worden echter niet goed ingevuld. Er ontbreken vaak
            gegevens. In november zijn de exitprocedures opnieuw geëvalueerd
            met de RMC's en aangescherpt. In januari 2009 treedt deze
            procedure in werking. Het Friesland College heeft een werkdocument
            'Verzuim, een zaak van belang' opgesteld voor het cursusjaar
            2008/2009. Iedere unit (afdeling) heeft een verzuimcoördinator
            benoemd en er zijn verbeteracties geformuleerd. Digitale loket is nog
            niet geopend voor melding verzuim, dit gebeurt momenteel schriftelijk.
7. Curatieve maatregelen en EVC-trajecten
Naam maatregel: Ontwikkeling leer- werkloketten
Doel maatregel:    Ontwikkelen van mogelijkheden om werknemers zonder
            startkwalificatie via EVC's alsnog aan een startkwalificatie te helpen.
Activiteiten:     ontwikkelen van algemene EVC-procedures, aanbieden van
            bedrijfsopleidingen en maatwerktrajecten voor reeds werkenden,
            realiseren van schakelvoorzieningen tussen vraag bedrijfsleven,
            werkenden/werkzoekenden en opleidingen, verbeteren samenwerking
            en afstemming tussen opleidingen, arbeidsmarktorganisaties en
            (potentiële) werknemers en bedrijven.
Betrokkenen:      ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC Friesland, CWI,
            UWV, regionale werkgevers- en werknemersorganisaties, NHL,
            Stenden Hogeschool, gemeenten, provincie.
Stand van zaken:    Friesland College: De EVC procedures zijn ontwikkeld en in uitvoering
            bij het Friesland College. De samenwerking met de leer/werkloketten
            is in ontwikkeling.


                                                     24
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
8. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Naam maatregel: WorkSkills                                        Onderwijsprojecten (Bonifatius, PASGroen, Werken met de
                                                     Stad), Paspoort, Techno One, Leren werken Werkend leren
Doel maatregel:    Oriëntatie op scholing en werk, stimuleren van probleemoplossend         Aanbieden van specifieke opleidingstrajecten en activiteiten aan
            vermogen en vergroten zelfvertrouwen, leren doelen stellen, leren         jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
            omgaan met tegenvallers en het leren benutten van netwerken.

Activiteiten:     Training.                                     ontwikkelen van maatwerkprojecten, versterken samenwerking
                                                     met regionale arbeidsmarktinstellingen, inzetten van
                                                     doelgroepleerlingen als assistent bij bedrijven, detailhandel,
                                                     maatschappelijke organisaties, ontwikkelen van algemene
                                                     methodieken (draaiboek) voor training en coaching van
                                                     doelgroepleerlingen
Betrokkenen:      RMC de Friese Wouden, ROC Friese Poort en TNO.                  ROC Friese Poort, ROC Friesland College, AOC Friesland-
                                                     mbo, RMC, diverse gemeenten, politie, Group 4 Securior
                                                     Beveiliging, ROC Amsterdam, Albeda College Rotterdam, VSP
                                                     Schoonmaak
Stand van zaken:    Er is 1 WorkSkillstraining gegeven aan 9 VSV'ers. Hiervan is 1          Onderwijsprojecten zijn voor veel leerlingen een goede vorm van
            jongere uitgestroomd naar werk, 1 is niet bemiddelbaar, voor 1 is de       onderwijs, de uitval is laag bij één school.
            begeleiding opgepakt door een re-integratiebedrijf, 6 jongeren zijn
            uitgestroomd naar onderwijs.
                                                                                      25
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
X Knelpunten en succesfactoren bij de voortgang

Knelpunten

taken RMC-functie       knelpunten/belemmerende factoren                    ontbrekende (rand)voorwaarden
Trajectbegeleiding      In- en uitschrijvingen bij JJI-scholen worden bijna niet gemeld     Een wettelijke plicht dat de JJI-onderwijsinstellingen, het
(leerplicht en RMC-      bij het RMC. Hierdoor is adequaat reageren in veel gevallen       RMC en de school van herkomst tijdig (bijvoorbeeld binnen
trajectbegeleiding)      onmogelijk en is absoluut verzuim niet altijd in beeld.         twee weken) informeert over de in- en uitschrijfmutaties die
                                                   binnen de JJI hebben plaatsgevonden.
Trajectbegeleiding      Jongeren met studiefinanciering komen niet in aanmerking        Mogelijkheid om in het kader van "werken aan je
               voor schuldsanering, omdat studiefinanciering niet als         toekomst", een uitzonderingspositie te creëren voor deze
               inkomen wordt gezien. Het volgen van een volledige           doelgroepjongeren om zo toch tot een startkwalificatie te
               dagopleiding is derhalve niet mogelijk en ze zijn dus          komen.
               aangewezen op werk (BBL-traject geeft vaak te weinig
               inkomsten om schuldsanering te starten).
Trajectbegeleiding      Onvoldoende gebruik van mogelijkheden om met de             Gebrek aan kennis van en inzicht in de virtuele wereld.
               doelgroep in contact te komen via de virtuele wereld en
               problemen van jongeren te herkennen met de virtuele wereld.
Trajectbegeleiding      Gebrek aan hechting en binding van jongeren met hun           Gebrek aan een veiligheid in omgeving, gezin, onderwijs
               omgeving. Jongeren verkeren in toenemende mate in een          en/of werk voorwaardelijk voor hechting.
               omgeving waarin criminaliteit, schadelijk alcoholgebruik,
               schadelijk sexueel gedrag, geweld aan de orde van de dag
               zijn.
Trajectbegeleiding      Zodra jongeren de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt zijn ze      Wettelijke kaders rondom deze doelgroep zullen moeten
               zelf verantwoordelijk voor hun leven. Het gebeurt regelmatig      veranderen (ze zijn meerderjarig, maar nog niet
               dat deze jongeren eigenlijk (therapeutische) hulp nodig         volwassen).
               hebben maar deze hulp niet inroepen. Of ze zien hun eigen
               probleem niet of willen er geen hulp bij. Met deze jongeren
               kun je als trajectbegeleider niets.
Trajectbegeleiding      Verzuimbeleid wordt niet volgens protocol uitgevoerd.          Ontbreken voldoende formatie bij leerplicht.
Trajectbegeleiding      Onderwijsinstellingen hanteren verschillende formulieren voor Eenduidig verzuimprotocol po, vo en mbo.
               verzuimmeldingen.
                                                                                   26
       Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Knelpunten
taken RMC-functie       knelpunten/belemmerende factoren                    ontbrekende (rand)voorwaarden
Trajectbegeleiding       Preventieproject.                            Voldoende afstemming met aanmelder.

Trajectbegeleiding/      Wajongeren die in aanmerking komen voor een traject bij het       Deze doelgroep neemt vaak weinig eigen initiatief.
jongeren            UWV dienen zelf contact op te nemen/ initiatief te nemen.
Trajectbegeleiding/      Exit-procedure verloopt niet altijd volgens protocol.          Decaan heeft niet altijd een exitgesprek met een jongere
netwerk                                                die wordt uitgeschreven.
Trajectbegeleiding/      Niet elke gemeente heeft voor 16 en 17 jarigen een           Het beleid t.a.v. jongeren onder de 18 dient niet langer
netwerk            alternatief traject (gefinancierd uit werkdeel WWB). Deze        incidenteel, maar structureel op de agenda staan bij elke
                doelgroep is niet altijd structureel opgenomen in het beleid.      gemeente in RMC de Friese Wouden
Trajectbegeleiding/      Jongeren zijn slecht bereikbaar door wisseling 06-nummers        Het bestaan van een databank met beschikbare recente
netwerk            en e-mailadressen.                           contactgegevens.
Netwerk            Niet-schakelbare ISK-leerlingen.Een grote groep (70           Toegang op het MBO en daarmee doorlopende leerlijn,
                leerlingen) die (bijna) 18 plussers zijn en qua leeftijd buiten     mogelijk maken dmv het opstellen van toegankelijk
                de doelgroep van de school vallen, worden niet toegelaten op      tweetalig (Engels/Nederlands) onderwijs en tegelijkertijd
                MBO-vervolgonderwijs, agv bijv. uitstroomniveau en/of          de regelgeving rondom vergunningen rondom
                verblijfsvergunning/w-document. Het doel van de ISK is om te      werk/stage/inschrijving op school afstemmen op de
                schakelen naar regulier vervolgonderwijs, om aan hun          doelgroep.
                loopbaan/toekomst te werken en een startkwalificatie te
                behalen. Als de ISK deze jongeren na hun 18e uitschrijft
                vervalt volgens het COA het recht op scholing. Uitschrijven
                en dan aanmelden bij het RMC zou er voor zorgen dat het
                recht op (betaling van) scholing voor deze leerlingen vervalt.
                Met als gevolg een grote groep Voortijdig Schoolverlaters.
Netwerk            Jongeren die een voortraject in de bouw volgen bij het ROC,       Wet Studiefinanciering of een andere financiering voor dit
                worden niet ingeschreven op de betreffende schoolopleiding,       oriëntatietraject.
                dit kan pas na afronding van het voorprogramma en ze staan
                gedurende die tijd dus niet ingeschreven op school en
                worden wel geregistreerd als VSV'er.
Netwerk            Uitgekleed oriëntatietraject Lamat.                   Wet Studiefinanciering of een andere financiering voor dit
                                                    oriëntatietraject.
                                                                                  27
       Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
 Knelpunten
taken RMC-functie       knelpunten/belemmerende factoren                ontbrekende (rand)voorwaarden
Netwerk            Groenpluk van jongeren bij opleidingen zoals Vervoer en     Tegengaan groenpluk door de brancheorganisatie.
                logistiek: Zodra jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken gaan
                ze direct voor het rijbewijs en chauffeursdiploma en maken
                hun opleiding niet af. Eén en ander heeft te maken met VTL
                die te snel chauffeursopleidingen aanbieden zonder dat een
                startkwalificatie nodig is.
Netwerk            Wijze waarop jongeren door het CWI "begeleid" worden naar Adequate begeleiding richting BBl; maatwerk leveren.
                een BBL-baan is voor veel jongeren niet effectief. In de
                praktijk krijgen ze een pakket vacatures mee en moeten zich
                daar mee zien te redden.

Netwerk            Samenwerking met organisaties die toegang hebben tot          Up to date houden van SUWINET; snellere aanlevering
                SUWINET is een succes, met de opmerking dat de informatie        van werkgevers.
                aldaar vaak verouderd is.
Netwerk            Branche-organisaties met een eigen opleiding , die           Erkenning van deze opleidingen.
                samenwerken met ROC's, leveren de diploma's van de
                jongere, niet de ROC's. Hierdoor hebben de jongeren geen
                officiële crebo-gefinancierde opleiding en worden volgens het
                CFI als VSV'er geregistreerd.
Melding en registratie     Jongeren geregistreerd bij de IBG als VSV'er blijken vaak        Bij IBG worden meldingen niet altijd tijdig verwerkt
                geen VSV'er te zijn.                          waardoor jongeren ondanks een aansluitende
                                                    schoolloopbaan geregistreerd staan als VSV'er.
Melding en registratie     Reguliere in- en uitschrijvingen van alle jongeren tussen de      Tijdgebrek bij de RMC-administratie.
                12 en 23 jaar woonachtig in regio de Friese Wouden worden
                niet langer verwerkt. De RMC-fie gaat uit van de IBG-
                bevragingen. Hierdoor worden jongeren soms ten onrechte
                geregistreerd als VSV'er.
Melding en registratie     Ministerie OCW komt na afloop van het schooljaar met een        Tijdige informatie over wijzigingen in de effectrapportage,
                nieuwe handleiding effectrapportage en vraagt daarbij naar       met de opmerking dat tijdig impliceert voor aanvang van
                zaken waar op voorhand niet op geregistreerd is.            het schooljaar waar de effectrapportage betrekking op
                                                    heeft.
                                                                                   28
       Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Knelpunten
taken RMC-functie      knelpunten/belemmerende factoren                      ontbrekende (rand)voorwaarden
Melding en registratie   Jongeren die geen status hebben en onderwijs bij een ISK volgen      Jongeren van 18 jaar en ouder zonder status mogen niet
              kunnen wanneer ze 18 jaar worden niet doorstromen naar het         deelnemen aan onderwijs.
              middelbaar beroepsonderwijs en gelden volgens het convenant als
              VSV'er voor het voortgezet onderwijs.
Melding en registratie   Het mbo levert ivb met privacy geen BRON bestanden aan.          Wettelijk gezien, mogen scholen ivm de privacy geen BRON (T-
              Hierdoor moeten de in- en uitschrijvingen handmatig worden         bestanden) naar de RMC functie of gemeenten sturen. De
              verwerkt, wat een hoge administratieve last met zich meebrengt.      scholen mogen deze afweging wel maken, maar werken niet
                                                    mee aan het verzoek. Hierdoor kost dit extra tijd bij het
                                                    verwerken van de in- en uitschrijfgegevens.

Melding en registratie   Vervuiling registratiesysteem. Er zijn veel medewerkers mee annex. Er zou meer tijd besteed moeten worden aan de inrichting, het
                                                updaten en het protocolleren van het systeem (steekproeven).
                                                                                 29
       Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
II
 Succesfactoren
 taken RMC-functie      succesfactoren                       gunstige (rand)voorwaarden
 Trajectbegeleiding     Toegang tot SUWINET voor het RMC is            Bij gebrek aan contactgegevens van de jongere is het prettig om
 (leerplicht en RMC-     gerealiseerd.                       inzicht te hebben in de eventuele inkomsten.
 trajectbegeleiding)
 Trajectbegeleiding     Goede en prettige samenwerking met LPA.          Eenduidige en heldere afspraken.
 Trajectbegeleiding     Preventief werken door leerplichtambtenaren  Leerplichtspreekuur bij het voortgezet onderwijs.
               op school heeft gunstige invloed op het
               voorkomen van verzuim en te laat komen door
               leerlingen. Daarnaast is verzuim niet langer
               alleen een onderwerp voor zorgcoördinatoren
               maar ook voor mentoren en docenten.
 Trajectbegeleiding/     Preventieproject begint vruchten af te werpen. Minder jongeren tussen wal en schip, ook jongeren die eerder niet
 Netwerk                                  in beeld waren zijn nu, door terugkoppeling mbo, in beeld gekomen
                                      bij het RMC.
 RMC/ Netwerk        Website en PR van het RMC leidt tot grotere        Ketenpartners weten het RMC beter en sneller te bereiken.
               naamsbekendheid.
 Trajectbegeleiding/     Deelname ZATs begint vruchten af te werpen. Het signaleren en doorverwijzen van problemen in het primaire
 Netwerk                                 proces verbetert; Hierdoor kan meer preventieve actie worden
                                     ondernomen.
 Trajectbegeleiding/     Samenwerking met diverse ketenpartners gaat Meer overleg en consensus over een VSV'er, met als resultaat
 Netwerk           steeds beter. Denk hierbij aan : Cwi, UWV, maatwerk.
               Sociale Zaken, MEE, Leerplicht, Openbaar
               Ministerie.
 Netwerk           Voortijdig Schoolverlaten heeft bij het   Voortijdig Schoolverlaten politiek op de agenda heeft positief effect
               ministerie OCW een hoge prioriteit.     op de erkenning van het VSV-probleem.
                                                                             30
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
XI Gegevens over het aantal Voortijdig Schoolverlaters en over het aantal
Herplaatsten

Kwantitatief VSV-beeld:
Het betreft bij alle categorieën in de regio woonachtige jongeren tussen 12 tot 23 jaar.

                         Aantal VSV'ers           Herplaatste VSV'ers
        Groep          oud    nieuw    totaal     oud    nieuw     totaal
 Prioritair              169     147      316      58     56      114
 Totaal                512     686     1198     236     313      549
                                                        31
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Aantal VSV'ers en aantal herplaatste VSV'ers naar Etniciteit
                                          Aantal VSV'ers                      Herplaatste
nr          Groep             Prioritair            VSV'ers      Totaal aantal               VSV'ers
                         oud   nieuw          oud   nieuw      VSV'ers          Prioritair       Totaal
1   Surinamers                 4        2        5      3       8             2          2
2   Antillianen / Arubanen           1        1        2      12      14               2        5
3   Kaapverdianen                0        0        0      0       0               0        0
4   Turken                   0        1        0      1       1               0        0
5   Marokkanen                 0        2        0      5       5               0        2
6   Overige niet-Westerse allochtonen     25       15        37      36      73               12        28
7   Overige Westerse allochtonen        5        6        14      19      33               3        18
8   Autochtoon                 131      120        447      604     1051               94       487
9   Onbekend                  3        0        7      6      13               1        4
                         169      147        512      686
         Totalen check                                        1198             114        546
                              316              1198


Aantal VSV'ers en aantal herplaatste VSV'ers naar Geslacht
                                          Aantal VSV'ers                       Herplaatste
                         Prioritair            VSV'ers        Totaal aantal               VSV'ers
    Geslacht                oud   nieuw         oud   nieuw        VSV'ers          Prioritair       Totaal
  Man                    105        92        284    392      676               82       325
  Vrouw                     64       55        228    294      522               32       221
                        169        147        512    686
         Totalen check                                        1198             114         546
                             316               1198          Aantal VSV'ers naar Geslacht                     Aantal herplaatste VSV'ers naar
                                                  Geslacht                                       40%
     44%                      56%                                60%
                                                              Tot aal aant al
                          Tot aal aant al mannen                          mannen
                                                              Tot aal aant al
                          Tot aal aant al vrouwen
                                                              vrouwen        Verhouding herplaatste m annen t.o.v.                  Verhouding herplaatste vrouw en t.o.v.
           niet herplaatste m annen                         niet herplaatste vrouw en


                                       42%
   48%


                      52%
                          Tot aal aant al niet                     58%   Tot aal aant al niet
                          herplaat st e mannen
                                                             herplaat st e vrouwen
                          Tot aal aant al
                                                             Tot aal aant al herplaat st e
                          herplaat st e mannen
                                                             vrouwen
                                                                          32
          Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers naar Leeftijd
                                 Aantal VSV'ers                  Herplaatste
                        Prioritair         VSV'ers      Totaal aantal      VSV'ers
   Leeftijd              oud      nieuw     oud     nieuw   VSV'ers    Prioritair    Totaal
 jonger dan 15 jaar            4        11     4      11      15      10       10
 15 jaar                 4        12     4      19      23       9       14
 16 jaar                 8        26     8      73      81      16       45
 17 jaar                 11        32    32      176     208      12       96
 18 jaar                 26        21    99      149     248      21       138
 19 jaar                 31        15    108      107     215      14       91
 20 jaar                 23        13    86      75      161      12       61
 21 jaar                 29        13    92      58      150      14       70
 22 jaar                 33        4     79      18      97       6       21
 23 jaar en ouder            0         0     0       0      0       0         0
                     169        147    512      686
      Totalen check                                    1198      114       546
                         316            1198
                                                             33
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
XII Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers Achtkarspelen
                                  Aantal VSV'ers             Herplaatste VSV'ers
nr              Groep               oud    nieuw  totaal       oud    nieuw    totaal
1    Prioritair                        9     16    25        1      5      6
2    Totaal                          38     72   110        13     29     42
Totaal aantal VSVérs naar etniciteit en herplaatste VSV'ers naar etniciteit
                                           Aantal VSV'ers                Herplaatste
nr              Groep                Prioritair        VSV'ers       Totaal       VSV'ers
                                                         aantal
                                oud    nieuw     oud   nieuw     VSV'ers  Prioritair   Totaal
1    Surinamers                        0       0     0     0      0      0       0
2    Antillianen / Arubanen                  0       0     0     0      0      0       0
3    Kaapverdianen                       0       0     0     0      0      0       0
4    Turken                          0       0     0     0      0      0       0
5    Marokkanen                        0       0     0     0      0      0       0
6    Overige niet-Westerse allochtonen             0       0     0     0      0      0       0
7    Overige Westerse allochtonen               0       1           1      1      0       0
8    Autochtoon                        9       15    38     71     109     6       42
9    Onbekend                         0       0     0     0      0      0       0
                                 9       16    38     72     110            42
            Totalen check                                             6
                                   25            110
Totaal aantal VSV'ers naar laatste opleiding en herplaatste VSV'ers naar laatste opleiding
                                           Aantal VSV'ers                Herplaatste
nr              Groep                Prioritair        VSV'ers       Totaal       VSV'ers
                                                         aantal
                                oud    nieuw     oud   nieuw     VSV'ers  Prioritair   Totaal
  Basisonderwijs                        0       0     0      0      0      0       0
  Onderbouw VO (incl. LOM)
  Onderbouw VO (VMBO klas 1-2)                 0       0     0      0      0      0         0
  Onderbouw VO (HAVO/VWO klas 1-3)
  Praktijkonderwijs (incl. MLK)                 0       4     0     4      4      1         1
  Bovenbouw VMBO (klas 3-4)                   1       4     6     6      12      0         3
  Bovenbouw HAVO/VWO (klas 4-6)                 0       0     0     1      1      0         1
  Voltijd BOL niveau 1                     3       4     4     9      13      2         4
  Voltijd BOL niveau 2                     3       0     13     17     30      0         8
  Voltijd BOL niveau 3                     0       0     3     6      9      0         5
  Voltijd BOL niveau 4                     0       0     6     11     17      0         9
  Deeltijd BOL niveau 1                     0       0     0     0      0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 2                     0       0     0     0      0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 3                     0       0     0     0      0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 4                     0       0     0     0      0      0         0
  BBL niveau 1                         0       0     0     2      2      0         1
  BBL niveau 2                         1       1     3     9      12      2         8
  BBL niveau 3                         0       0     1     1      2      0         0
  BBL niveau 4                         0       0     0     0      0      0         0
  Volwasseneducatie (incl. inburgering)             1       0     2     0      2      0         1
  Overig onderwijs namelijk:
  Educatie -NT2                         0       2     0     2      2      0         0
  Cluster 1                           0       0     0     0      0      0         0
  Cluster 2                           0       0     0     0      0      0         0
  Cluster 3                           0       0     0     0      0      0         0
  Cluster 4                           0       0     0     1      1      0         0
  Leerweg Ondersteunend Onderwijs                0       1     0     1      1      1         1
  Speciaal Voortgezet onderwijs                 0       0     0     0      0      0         0
  Onbekend                           0       0     0     2      2      0         0
                                 9       16    38     72
            Totalen check                                       110     6       42
                                   25            110                                                                  34
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal VSV'ers naar geslacht en herplaatste VSV'ers naar geslacht
                                        Aantal VSV'ers             Herplaatste
                               Prioritair        VSV'ers    Totaal      VSV'ers
                                                    aantal
   Geslacht                       oud     nieuw    oud   nieuw  VSV'ers  Prioritair   Totaal
 Man                             6       9     21     37   58     4       24
 Vrouw                            3       7     17     35   52     2       18
                               9       16    38     72
           Totalen check                                  110     6       42
                                  25           110Totaal aantal VSV'ers naar leeftijd en herplaatste VSV'ers naar leeftijd
                                        Aantal VSV'ers             Herplaatste
                               Prioritair        VSV'ers    Totaal      VSV'ers
                                                    aantal
   Leeftijd                       oud     nieuw    oud   nieuw  VSV'ers  Prioritair   Totaal
 jonger dan 15 jaar                     0       1     0     1    1     1       1
 15 jaar                           0       1     0     2    2     1       2
 16 jaar                           0       3     0     9    9     2       4
 17 jaar                           1       3     5     13   18     1       6
 18 jaar                           1       4     6     15   21     0       13
 19 jaar                           2       2     12     15   27     0       7
 20 jaar                           3       2     8     12   20     0       4
 21 jaar                           0       0     3     4    7     0       4
 22 jaar                           2       0     4     1    5     1       1
 23 jaar en ouder                      0       0     0     0    0     0       0
                               9       16    38     72
           Totalen check                                  110     6       42
                                  25           110Totaal aantal in afgelopen schooljaar aangemelde VSV'ers per maand

             Maand              Aantal
  Augustus                         2
  September                         4
  Oktober                         12
  November                         8
  December                         2
  Januari                          1
  Februari                         5
  Maart                           2
  April                           3
  Mei                           18
  Juni                           12
  Juli                           3

           Totalen check             72
Totaal aantal herhaling(en) in verslagperiode aangemelde VSV'ers
 Eerste maal                        45
 Tweede maal                        22
 Derde maal                         5
 meer dan drie maal                     0

           Totalen check             72
                                                            35
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal gemeld door:
                             Gemelde
   Gemeld door:                    VSV'ers
  Anders                          0
  School                         37
  CWI                           6
  Gemeente, op grond van absoluut verzuim         1
  Overig namelijk:
   IB-Groep                        20
   Leerling                        0
   Leerplichtambtenaar                   8
   Ouder / Verzorger                    0
   Reïntegratiebureau                   0
   Trajectbegeleider                    0

          Totalen check              72

Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste VSV'ers

         Duur (maanden)             Aantal
            0-1                 11
            2-3                 5
            4-6                 11
            7-9                 6
            10-12                 1
            13-18                 6
            >18                 2

          Totalen check              42

Totaal aantal naar bestemming in verslagperiode herplaatste VSV'ers
                              Herplaatste
                                VSV'ers
   Bestemming                     Prioritair Totaal
 Brugjaren VO                        0     0
 Praktijkonderwijs (incl. MLK)                0     0
 VMBO Beroepsonderwijs                    0     0
 HAVO/VWO                          0     0
 voltijd - BOL niveau 1                   0     0
 Deeltijd - BOL niveau 1                   0     0
 BBL niveau 1                        1     2
 Voltijd - Bol niveau 2-4                  2     16
 Deeltijd - BOL niveau 2-4                  0     0
 BBL niveau 2-4                       0     2
 VAVO                            0     0
 NT2                             0     1
 Overige volwasseneducatie                  0     0
 Overig namelijk:
    HBO                          0     0
    Speciaal Voortgezet onderwijs             0     0
    Cluster 3                       0     0
    Cluster 4                       0     0
    Onbekend                       0     0

          Totalen check              3     21

Baan                             3     21

          Totalen check              6     42
                                                     36
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal in verslagperiode uitgeschreven leerlingen
                              Aantal
   Groep
                              VSV'ers
   Uitgeschreven wegens bereiken van leeftijd 23
                                4
  jaar

   Uitgeschreven overig, niet plaatsbaar vanwege:

   Detentie                         0
   Hulpverlening                      0
   MOB                           0
   Onbekend                         0
   Ontheffing                        0
   Opvangvoorziening                    0
   Tijdelijk werken, dan school               0
   Verhuisd buiten regio                  1
   Zwanger                         0

            Totalen                5


Er zijn totaal 44 VSV'ers verhuisd buiten de regio. 36 VSV’ers wonen op het moment van het draaien van de effectrapportage, daadwerkelijk
niet meer in de regio, zij zijn dan ook met de juiste reden uitgeschreven. Deze jongeren zijn tijdens de begeleiding verhuisd en daarom
uitgeschreven. Van de overige verhuisde leerlingen, deze zijn in de periode 01-08-2007 en 31-07-2008 wel herplaatst of geplaatst, maar zijn
in deze periode buiten de regio gaan wonen. De overige 8 VSV’ers van de gemeente Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân,
Smallingerland en Weststellingwerf, zijn in de periode 01-08-2007 en 31-08-2008 verhuisd en zijn vervolgens weer terug in de
gemeente/regio komen wonen (hetzij in dezelfde gemeente of binnen de regio).
                                                             37
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
XIII Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers Heerenveen
                                 Aantal VSV'ers            Herplaatste VSV'ers
nr             Groep              oud   nieuw   totaal      oud     nieuw    totaal
1    Prioritair                      32    22     54       10      10      20
2    Totaal                       104    117    221       49      55     104
Totaal aantal VSV'ers naar etniciteit en herplaatste VSV'ers naar etniciteit
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
1    Surinamers                      1      0    1       1      2      1       1
2    Antillianen / Arubanen                0      0    0       1      1      0       0
3    Kaapverdianen                     0      0    0       0      0      0       0
4    Turken                        0      0    0       0      0      0       0
5    Marokkanen                      0      0    0       1      1      0       1
6    Overige niet-Westerse allochtonen           8      1    14       8      22      1       7
7    Overige Westerse allochtonen             3      1    4       4      8      2       4
8    Autochtoon                      20      20   84      101     185     16       90
9    Onbekend                       0      0    1       1      2      0       1
                               32      22   104      117     221            104
            Totalen check                                            20
                                 54           221
Totaal aantal VSV'ers naar laatste opleiding en herplaatste VSV'ers naar laatste opleiding
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
  Basisonderwijs                      0       0    0       0      0      0       0
  Onderbouw VO (incl. LOM)
  Onderbouw VO (VMBO klas 1-2)               0       0    0       0       0      0         0
  Onderbouw VO (HAVO/VWO klas 1-3)
  Praktijkonderwijs (incl. MLK)               1      2    1       2       3      1       1
  Bovenbouw VMBO (klas 3-4)                 2      2    11      3       14      3       8
  Bovenbouw HAVO/VWO (klas 4-6)               0      1    1       1       2      1       2
  Voltijd BOL niveau 1                   9      3    15      10      25      4       9
  Voltijd BOL niveau 2                   10      3    27      24      51      4       26
  Voltijd BOL niveau 3                   1      0    14      15      29      0       15
  Voltijd BOL niveau 4                   1      1    16      21      37      1       16
  Deeltijd BOL niveau 1                   0      0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 2                   0      0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 3                   0      0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 4                   0      0    0       0       0      0       0
  BBL niveau 1                       1      1    2       2       4      2       4
  BBL niveau 2                       2      3    8       14      22      1       10
  BBL niveau 3                       0      0    2       1       3      0       1
  BBL niveau 4                       0      0    0       1       1      0       1
  Volwasseneducatie (incl. inburgering)           3      2    4       3       7      2       4
  Overig onderwijs namelijk:
  Educatie -NT2                       1      0    1       0      1      0         0
  Cluster 1                         0      0    0       0      0      0         0
  Cluster 2                         0      0    0       0      0      0         0
  Cluster 3                         0      0    0       0      0      0         0
  Cluster 4                         1      1    2       1      3      0         0
  Leerweg Ondersteunend Onderwijs              0      0    0       2      2      0         2
  Speciaal Voortgezet onderwijs               0      1    0       1      1      0         0
  Onbekend                         0      2    0       16      16      1         5
                               32      22   104      117
            Totalen check                                     221      20      104
                                 54           221                                                                38
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal VSV'ers naar geslacht en herplaatste VSV'ers naar geslacht
                                      Aantal VSV'ers              Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal      VSV'ers
                                                  aantal
   Geslacht                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair  Totaal
 Man                          21      15   58       74   132     17     60
 Vrouw                         11      7    46       43    89      3     44
                            32      22   104      117
         Totalen check                                     221   20     104
                               54          221Totaal aantal VSV'ers naar leeftijd en herplaatste VSV'ers naar leeftijd
                                      Aantal VSV'ers              Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal      VSV'ers
                                                  aantal
   Leeftijd                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair  Totaal
 jonger dan 15 jaar                   0      1    0       1    1      1     1
 15 jaar                         0      2    0       3    3      2     2
 16 jaar                         2      4    2       8    10      3     7
 17 jaar                         1      3    5       27    32      1     15
 18 jaar                         6      3    19       26    45      3     25
 19 jaar                         5      4    18       21    39      3     17
 20 jaar                         7      2    21       20    41      6     19
 21 jaar                         4      3    18       8    26      1     14
 22 jaar                         7      0    21       3    24      0     4
 23 jaar en ouder                    0      0    0       0    0      0     0
                            32      22   104      117
         Totalen check                                     221   20     104
                               54          221Totaal aantal in afgelopen schooljaar
aangemelde VSV'ers per maand

           Maand             Aantal
  Augustus                       5
  September                      8
  Oktober                       17
  November                       8
  December                       9
  Januari                       17
  Februari                       3
  Maart                        12
  April                        13
  Mei                         9
  Juni                         8
  Juli                         8

         Totalen check            117
Totaal aantal herhaling(en) in verslagperiode aangemelde VSV'ers
 Eerste maal                      79
 Tweede maal                      32
 Derde maal                       6
 meer dan drie maal                   0

         Totalen check            117
                                                          39
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal gemeld door:
                          Gemelde
   Gemeld door:                  VSV'ers
  Anders                       3
  School                       79
  CWI                        23
  Gemeente, op grond van absoluut verzuim       0
  Overig namelijk:
   IB-Groep                      0
   Leerling                      0
   Leerplichtambtenaar                10
   Ouder / Verzorger                  0
   Reïntegratiebureau                 0
   Trajectbegeleider                  2

         Totalen check            117
Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste VSV'ers

        Duur (maanden)            Aantal
           0-1               15
           2-3               21
           4-6               21
           7-9               11
           10-12               9
           13-18               10
           >18               17

         Totalen check            104


Totaal aantal naar bestemming in verslagperiode herplaatste VSV'ers
                            Herplaatste
                             VSV'ers
   Bestemming                  Prioritair Totaal
 Brugjaren VO                      0    0
 Praktijkonderwijs (incl. MLK)             0    0
 VMBO Beroepsonderwijs                 2    3
 HAVO/VWO                        0    1
 voltijd - BOL niveau 1                 3    4
 Deeltijd - BOL niveau 1                0    0
 BBL niveau 1                      0    1
 Voltijd - Bol niveau 2-4                3    27
 Deeltijd - BOL niveau 2-4               0    0
 BBL niveau 2-4                     1    8
 VAVO                          1    1
 NT2                          0    1
 Overige volwasseneducatie               0    0
 Overig namelijk:
    HBO                       1     2
    Speciaal Voortgezet onderwijs          0     0
    Cluster 3                    0     0
    Cluster 4                    0     0
    Onbekend                     0     0

         Totalen check             11    48

Baan                          9     56

         Totalen check             20    104

                                                     40
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal in verslagperiode uitgeschreven leerlingen
                            Aantal
   Groep
                            VSV'ers
   Uitgeschreven wegens bereiken van leeftijd
                             20
  23 jaar
   Uitgeschreven overig, niet plaatsbaar
  vanwege:
   Detentie                      0
   Hulpverlening                    0
   MOB                         5
   Onbekend                      3
   Ontheffing                     1
   Opvangvoorziening                  0
   Tijdelijk werken, dan school            0
   Verhuisd buiten regio                3
   Zwanger                       1

           Totalen               33


Er zijn totaal 44 VSV'ers verhuisd buiten de regio. 36 VSV’ers wonen op het moment van het draaien van de effectrapportage, daadwerkelijk
niet meer in de regio, zij zijn dan ook met de juiste reden uitgeschreven. Deze jongeren zijn tijdens de begeleiding verhuisd en daarom
uitgeschreven. Van de overige verhuisde leerlingen, deze zijn in de periode 01-08-2007 en 31-07-2008 wel herplaatst of geplaatst, maar zijn
in deze periode buiten de regio gaan wonen. De overige 8 VSV’ers van de gemeente Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân,
Smallingerland en Weststellingwerf, zijn in de periode 01-08-2007 en 31-08-2008 verhuisd en zijn vervolgens weer terug in de
gemeente/regio komen wonen (hetzij in dezelfde gemeente of binnen de regio).
                                                             41
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
             XIV Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers Ooststellingwerf
                                 Aantal VSV'ers            Herplaatste VSV'ers
nr             Groep              oud   nieuw   totaal      oud     nieuw    totaal
1    Prioritair                      19    11     30       7       5      12
2    Totaal                        48    59    107       21      20      41
Totaal aantal VSVérs naar etniciteit en herplaatste VSV'ers naar etniciteit
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
1    Surinamers                      1      0    1       0       1      0       0
2    Antillianen / Arubanen                0      0    0       0       0      0       0
3    Kaapverdianen                     0      0    0       0       0      0       0
4    Turken                        0      1    0       1       1      0       0
5    Marokkanen                      0      0    0       0       0      0       0
6    Overige niet-Westerse allochtonen           0      0    0       1       1      0       1
7    Overige Westerse allochtonen             0      0    0       1       1      0       0
8    Autochtoon                      17      10   46      55      101     11       39
9    Onbekend                       1      0    1       1       2      1       1
                               19      11   48      59      107             41
            Totalen check                                            12
                                 30           107
Totaal aantal VSV'ers naar laatste opleiding en herplaatste VSV'ers naar laatste opleiding
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
  Basisonderwijs                      0       0    0       0      0      0       0
  Onderbouw VO (incl. LOM)
  Onderbouw VO (VMBO klas 1-2)               0       0    0       0       0      0         0
  Onderbouw VO (HAVO/VWO klas 1-3)
  Praktijkonderwijs (incl. MLK)              2       1    2       1       3      1         1
  Bovenbouw VMBO (klas 3-4)                5       1    9       3       12      3         5
  Bovenbouw HAVO/VWO (klas 4-6)              0       0    0       0       0      0         0
  Voltijd BOL niveau 1                   5       2    7       10      17      3         7
  Voltijd BOL niveau 2                   4       2    13      8       21      0         9
  Voltijd BOL niveau 3                   1       0    6       7       13      1         6
  Voltijd BOL niveau 4                   0       1    3       8       11      1         3
  Deeltijd BOL niveau 1                  0       0    0       0       0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 2                  0       0    0       0       0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 3                  0       0    0       0       0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 4                  0       0    0       0       0      0         0
  BBL niveau 1                       1       0    2       0       2      0         0
  BBL niveau 2                       1       0    5       3       8      1         2
  BBL niveau 3                       0       0    1       0       1      0         1
  BBL niveau 4                       0       0    0       0       0      0         0
  Volwasseneducatie (incl. inburgering)          0       0    0       0       0      0         0
  Overig onderwijs namelijk:
  Educatie -NT2                       0      0    0       0       0      0         0
  Cluster 1                         0      0    0       0       0      0         0
  Cluster 2                         0      0    0       0       0      0         0
  Cluster 3                         0      2    0       2       2      0         0
  Cluster 4                         0      1    0       1       1      1         1
  Leerweg Ondersteunend Onderwijs              0      0    0       2       2      0         0
  Speciaal Voortgezet onderwijs               0      0    0       0       0      0         0
  Onbekend                         0      1    0       14      14      1         6
                               19      11   48      59
            Totalen check                                     107      12      41
                                 30           107                                                                42
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal VSV'ers naar geslacht en herplaatste VSV'ers naar geslacht
                                      Aantal VSV'ers              Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal      VSV'ers
                                                  aantal
   Geslacht                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair  Totaal
 Man                          13      7    28      33    61      9     26
 Vrouw                          6      4    20      26    46      3     15
                            19      11   48      59
         Totalen check                                     107   12     41
                               30          107Totaal aantal VSV'ers naar leeftijd en herplaatste VSV'ers naar leeftijd
                                      Aantal VSV'ers              Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal      VSV'ers
                                                  aantal
   Leeftijd                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair  Totaal
 jonger dan 15 jaar                   2      0    2       0     2      2     2
 15 jaar                         0      2    0       4     4      2     3
 16 jaar                         0      5    0       10    10      3     6
 17 jaar                         0      2    2       15    17      0     4
 18 jaar                         3      1    11      15    26      2     9
 19 jaar                         4      1    8       7     15      1     5
 20 jaar                         1      0    5       4     9      0     3
 21 jaar                         3      0    11      4     15      0     7
 22 jaar                         6      0    9       0     9      2     2
 23 jaar en ouder                    0      0    0       0     0      0     0
                            19      11   48      59
         Totalen check                                     107   12     41
                               30          107Totaal aantal in afgelopen schooljaar aangemelde
VSV'ers per maand


           Maand             Aantal
  Augustus                       1
  September                      4
  Oktober                       3
  November                       5
  December                       4
  Januari                       7
  Februari                       3
  Maart                        13
  April                        3
  Mei                         2
  Juni                         8
  Juli                         6

         Totalen check             59
Totaal aantal herhaling(en) in verslagperiode aangemelde VSV'ers
 Eerste maal                      54
 Tweede maal                      5
 Derde maal                       0
 meer dan drie maal                   0

         Totalen check             59


                                                          43
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal gemeld door:
                          Gemelde
   Gemeld door:                  VSV'ers
  Anders                       1
  School                       29
  CWI                        16
  Gemeente, op grond van absoluut verzuim       0
  Overig namelijk:
   IB-Groep                      4
   Leerling                      0
   Leerplichtambtenaar                6
   Ouder / Verzorger                 0
   Reïntegratiebureau                 0
   Trajectbegeleider                 3

         Totalen check             59


Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste VSV'ers

        Duur (maanden)            Aantal
           0-1               6
           2-3               4
           4-6               6
           7-9               6
           10-12               6
           13-18               6
           >18               7

         Totalen check             41


Totaal aantal naar bestemming in verslagperiode herplaatste VSV'ers
                            Herplaatste
                             VSV'ers
   Bestemming                  Prioritair Totaal
 Brugjaren VO                      0    0
 Praktijkonderwijs (incl. MLK)             0    0
 VMBO Beroepsonderwijs                 0    1
 HAVO/VWO                        2    2
 voltijd - BOL niveau 1                 1    4
 Deeltijd - BOL niveau 1                0    0
 BBL niveau 1                      0    0
 Voltijd - Bol niveau 2-4                0    12
 Deeltijd - BOL niveau 2-4               0    0
 BBL niveau 2-4                     1    4
 VAVO                          0    0
 NT2                          0    0
 Overige volwasseneducatie               0    0
 Overig namelijk:
    HBO                       0     1
    Speciaal Voortgezet onderwijs          0     0
    Cluster 3                    2     2
    Cluster 4                    1     1
    Onbekend                     0     0

         Totalen check             7     27

Baan                          5     14

         Totalen check             12    41

                                                     44
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal in verslagperiode uitgeschreven leerlingen
                            Aantal
   Groep
                            VSV'ers
   Uitgeschreven wegens bereiken van leeftijd
                             6
  23 jaar
   Uitgeschreven overig, niet plaatsbaar
  vanwege:
   Detentie                      0
   Hulpverlening                    0
   MOB                         0
   Onbekend                      1
   Ontheffing                     0
   Opvangvoorziening                  1
   Tijdelijk werken, dan school            0
   Verhuisd buiten regio                2
   Zwanger                       1

           Totalen               11


Er zijn totaal 44 VSV'ers verhuisd buiten de regio. 36 VSV’ers wonen op het moment van het draaien van de effectrapportage, daadwerkelijk
niet meer in de regio, zij zijn dan ook met de juiste reden uitgeschreven. Deze jongeren zijn tijdens de begeleiding verhuisd en daarom
uitgeschreven. Van de overige verhuisde leerlingen, deze zijn in de periode 01-08-2007 en 31-07-2008 wel herplaatst of geplaatst, maar zijn
in deze periode buiten de regio gaan wonen. De overige 8 VSV’ers van de gemeente Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân,
Smallingerland en Weststellingwerf, zijn in de periode 01-08-2007 en 31-08-2008 verhuisd en zijn vervolgens weer terug in de
gemeente/regio komen wonen (hetzij in dezelfde gemeente of binnen de regio).
                                                             45
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
               XV Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers Opsterland
                                 Aantal VSV'ers            Herplaatste VSV'ers
nr             Groep              oud   nieuw   totaal      oud     nieuw    totaal
1    Prioritair                      15    14     29       8       5      13
2    Totaal                        58    59    117       30      25      55
Totaal aantal VSV’ers naar etniciteit en herplaatste VSV'ers naar etniciteit
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
1    Surinamers                      0      0    0       0       0      0       0
2    Antillianen / Arubanen                0      0    0       0       0      0       0
3    Kaapverdianen                     0      0    0       0       0      0       0
4    Turken                        0      0    0       0       0      0       0
5    Marokkanen                      0      0    0       0       0      0       0
6    Overige niet-Westerse allochtonen           0      1    0       1       1      0       0
7    Overige Westerse allochtonen             1      0    3       0       3      0       2
8    Autochtoon                      14      13   53      58      111     13       52
9    Onbekend                       0      0    2       0       2      0       1
                               15      14   58      59      117             55
            Totalen check                                            13
                                 29           117
Totaal aantal VSV'ers naar laatste opleiding en herplaatste VSV'ers naar laatste opleiding
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
  Basisonderwijs                      0       0    0       0      0      0       0
  Onderbouw VO (incl. LOM)
  Onderbouw VO (VMBO klas 1-2)               0       0    0       0       0      0         0
  Onderbouw VO (HAVO/VWO klas 1-3)
  Praktijkonderwijs (incl. MLK)              1       1    1       1       2      2       2
  Bovenbouw VMBO (klas 3-4)                3       0    9       0       9      2       3
  Bovenbouw HAVO/VWO (klas 4-6)              0       0    0       1       1      0       1
  Voltijd BOL niveau 1                   1       1    3       4       7      0       2
  Voltijd BOL niveau 2                   3       3    14      16      30      5       16
  Voltijd BOL niveau 3                   0       0    9       8       17      0       8
  Voltijd BOL niveau 4                   2       0    12      9       21      1       12
  Deeltijd BOL niveau 1                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 2                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 3                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 4                  1       0    1       0       1      0       0
  BBL niveau 1                       1       0    1       0       1      1       1
  BBL niveau 2                       2       4    6       11      17      1       6
  BBL niveau 3                       0       0    0       0       0      0       0
  BBL niveau 4                       0       0    0       1       1      0       0
  Volwasseneducatie (incl. inburgering)          0       1    1       1       2      0       1
  Overig onderwijs namelijk:
  Educatie -NT2                       0      0    0       0       0      0         0
  Cluster 1                         0      0    0       0       0      0         0
  Cluster 2                         0      0    0       0       0      0         0
  Cluster 3                         0      1    0       1       1      0         0
  Cluster 4                         1      1    1       1       2      1         1
  Leerweg Ondersteunend Onderwijs              0      0    0       0       0      0         0
  Speciaal Voortgezet onderwijs               0      0    0       0       0      0         0
  Onbekend                         0      2    0       5       5      0         2
                               15      14   58      59
            Totalen check                                     117      13      55
                                 29           117                                                                46
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal VSV'ers naar geslacht en herplaatste VSV'ers naar geslacht
                                      Aantal VSV'ers              Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal      VSV'ers
                                                  aantal
   Geslacht                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair  Totaal
 Man                           8      12   29      40    69     11     34
 Vrouw                          7      2    29      19    48      2     21
                            15      14   58      59
         Totalen check                                     117   13     55
                               29          117Totaal aantal VSV'ers naar leeftijd en herplaatste VSV'ers naar leeftijd
                                      Aantal VSV'ers              Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal      VSV'ers
                                                  aantal
   Leeftijd                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair  Totaal
 jonger dan 15 jaar                   0      1    0       1     1      1     1
 15 jaar                         0      0    0       1     1      0     1
 16 jaar                         0      2    0       5     5      1     5
 17 jaar                         1      4    2       15    17      1     5
 18 jaar                         1      4    9       13    22      2     11
 19 jaar                         2      1    14      12    26      1     12
 20 jaar                         2      0    9       7     16      2     6
 21 jaar                         5      2    14      4     18      3     9
 22 jaar                         4      0    10      1     11      2     5
 23 jaar en ouder                    0      0    0       0     0      0     0
                            15      14   58      59
         Totalen check                                     117   13     55
                               29          117Totaal aantal in afgelopen schooljaar aangemelde VSV'ers per maand

           Maand             Aantal
  Augustus                      1
  September                      4
  Oktober                       9
  November                      4
  December                      3
  Januari                       8
  Februari                      6
  Maart                        4
  April                        6
  Mei                         4
  Juni                        6
  Juli                        4

         Totalen check             59
Totaal aantal herhaling(en) in verslagperiode aangemelde VSV'ers
 Eerste maal                      48
 Tweede maal                      7
 Derde maal                       3
 meer dan drie maal                   1

         Totalen check             59
                                                          47
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal gemeld door:
                          Gemelde
   Gemeld door:                  VSV'ers
  Anders                       1
  School                       45
  CWI                         3
  Gemeente, op grond van absoluut verzuim       0
  Overig namelijk:
   IB-Groep                      0
   Leerling                      0
   Leerplichtambtenaar                4
   Ouder / Verzorger                 0
   Reïntegratiebureau                 2
   Trajectbegeleider                 4

         Totalen check             59
Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste VSV'ers

        Duur (maanden)            Aantal
           0-1                9
           2-3                5
           4-6               11
           7-9                9
           10-12               6
           13-18               6
           >18                9

         Totalen check             55


Totaal aantal naar bestemming in verslagperiode herplaatste VSV'ers
                            Herplaatste
                             VSV'ers
   Bestemming                  Prioritair Totaal
 Brugjaren VO                      0    0
 Praktijkonderwijs (incl. MLK)             0    0
 VMBO Beroepsonderwijs                 1    1
 HAVO/VWO                        0    0
 voltijd - BOL niveau 1                 0    1
 Deeltijd - BOL niveau 1                0    0
 BBL niveau 1                      0    0
 Voltijd - Bol niveau 2-4                2    17
 Deeltijd - BOL niveau 2-4               0    1
 BBL niveau 2-4                     2    6
 VAVO                          0    0
 NT2                          0    0
 Overige volwasseneducatie               0    0
 Overig namelijk:
    HBO                       0     0
    Speciaal Voortgezet onderwijs          0     0
    Cluster 3                    0     0
    Cluster 4                    0     0
    Onbekend                     0     0

         Totalen check             5     26

Baan                          8     29

         Totalen check             13    55

                                                     48
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal in verslagperiode uitgeschreven leerlingen
                            Aantal
   Groep
                            VSV'ers
   Uitgeschreven wegens bereiken van leeftijd
                             6
  23 jaar
   Uitgeschreven overig, niet plaatsbaar
  vanwege:
   Detentie                      0
   Hulpverlening                    0
   MOB                         0
   Onbekend                      1
   Ontheffing                     0
   Opvangvoorziening                  1
   Tijdelijk werken, dan school            0
   Verhuisd buiten regio                0
   Zwanger                       0

           Totalen               8


Er zijn totaal 44 VSV'ers verhuisd buiten de regio. 36 VSV’ers wonen op het moment van het draaien van de effectrapportage, daadwerkelijk
niet meer in de regio, zij zijn dan ook met de juiste reden uitgeschreven. Deze jongeren zijn tijdens de begeleiding verhuisd en daarom
uitgeschreven. Van de overige verhuisde leerlingen, deze zijn in de periode 01-08-2007 en 31-07-2008 wel herplaatst of geplaatst, maar zijn
in deze periode buiten de regio gaan wonen. De overige 8 VSV’ers van de gemeente Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân,
Smallingerland en Weststellingwerf, zijn in de periode 01-08-2007 en 31-08-2008 verhuisd en zijn vervolgens weer terug in de
gemeente/regio komen wonen (hetzij in dezelfde gemeente of binnen de regio).
                                                             49
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
               XVI Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers Skarsterlân
                                 Aantal VSV'ers           Herplaatste VSV'ers
nr             Groep              oud   nieuw   totaal     oud     nieuw    totaal
1    Prioritair                      4     2     6       1       1      2
2    Totaal                        10    48     58       5      20      25
Totaal aantal VSV'ers naar etniciteit en herplaatste VSV'ers naar etniciteit
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair       VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                      aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
1    Surinamers                      0       0    0      0       0      0       0
2    Antillianen / Arubanen                0       0    0      1       1      0       0
3    Kaapverdianen                    0       0    0      0       0      0       0
4    Turken                        0       0    0      0       0      0       0
5    Marokkanen                      0       0    0      0       0      0       0
6    Overige niet-Westerse allochtonen          1       0    1      1       2      0       1
7    Overige Westerse allochtonen             0       0    0      0       0      0       0
8    Autochtoon                      3       2    9      43      52      2       22
9    Onbekend                       0       0    0      3       3      0       2
                               4       2   10      48      58             25
            Totalen check                                            2
                                 6           58
Totaal aantal VSV'ers naar laatste opleiding en herplaatste VSV'ers naar laatste opleiding
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair       VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                      aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
  Basisonderwijs                      0       0    0       0      0      0       0
  Onderbouw VO (incl. LOM)
  Onderbouw VO (VMBO klas 1-2)               0       0    0       0       0      0         0
  Onderbouw VO (HAVO/VWO klas 1-3)
  Praktijkonderwijs (incl. MLK)              1       0    1       0       1      1         1
  Bovenbouw VMBO (klas 3-4)                1       0    1       2       3      0         1
  Bovenbouw HAVO/VWO (klas 4-6)              0       0    0       1       1      0         1
  Voltijd BOL niveau 1                   0       0    0       0       0      0         0
  Voltijd BOL niveau 2                   2       0    4       2       6      0         4
  Voltijd BOL niveau 3                   0       0    0       4       4      0         3
  Voltijd BOL niveau 4                   0       0    2       5       7      0         4
  Deeltijd BOL niveau 1                  0       0    0       0       0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 2                  0       0    0       0       0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 3                  0       0    0       0       0      0         0
  Deeltijd BOL niveau 4                  0       0    0       0       0      0         0
  BBL niveau 1                       0       0    0       0       0      0         0
  BBL niveau 2                       0       0    1       7       8      0         6
  BBL niveau 3                       0       0    1       1       2      0         1
  BBL niveau 4                       0       0    0       1       1      0         0
  Volwasseneducatie (incl. inburgering)          0       0    0       1       1      0         1
  Overig onderwijs namelijk:
  Educatie -NT2                      0       0   0       0       0      0         0
  Cluster 1                        0       0   0       0       0      0         0
  Cluster 2                        0       0   0       0       0      0         0
  Cluster 3                        0       0   0       0       0      0         0
  Cluster 4                        0       1   0       2       2      1         1
  Leerweg Ondersteunend Onderwijs             0       1   0       1       1      0         0
  Speciaal Voortgezet onderwijs              0       0   0       0       0      0         0
  Onbekend                         0       0   0       21      21      0         2
                               4       2   10      48
            Totalen check                                     58      2       25
                                 6           58                                                                50
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal VSV'ers naar geslacht en herplaatste VSV'ers naar geslacht
                                     Aantal VSV'ers               Herplaatste
                             Prioritair       VSV'ers      Totaal       VSV'ers
                                                  aantal
   Geslacht                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers  Prioritair   Totaal
 Man                          4       1   5       29     34     2       17
 Vrouw                         0       1   5       19     24     0       8
                            4       2   10      48
         Totalen check                                     58    2       25
                               6          58Totaal aantal VSV'ers naar leeftijd en herplaatste VSV'ers naar leeftijd
                                     Aantal VSV'ers               Herplaatste
                             Prioritair       VSV'ers      Totaal       VSV'ers
                                                  aantal
   Leeftijd                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers  Prioritair   Totaal
 jonger dan 15 jaar                   0       1   0       1     1      0       0
 15 jaar                        0       0   0       0     0      0       0
 16 jaar                        0       0   0       4     4      0       1
 17 jaar                        0       1   1       17     18     1       12
 18 jaar                        0       0   1       13     14     0       6
 19 jaar                        1       0   3       6     9      0       4
 20 jaar                        1       0   1       3     4      0       0
 21 jaar                        2       0   4       4     8      1       2
 22 jaar                        0       0   0       0     0      0       0
 23 jaar en ouder                    0       0   0       0     0      0       0
                            4       2   10      48
         Totalen check                                     58    2       25
                               6          58Totaal aantal in afgelopen schooljaar aangemelde VSV'ers per maand

           Maand             Aantal
  Augustus                       1
  September                      2
  Oktober                       0
  November                       3
  December                       5
  Januari                       0
  Februari                       3
  Maart                        12
  April                        4
  Mei                         9
  Juni                         6
  Juli                         3

         Totalen check             48
Totaal aantal herhaling(en) in verslagperiode aangemelde VSV'ers
 Eerste maal                      47
 Tweede maal                      1
 Derde maal                       0
 meer dan drie maal                   0

         Totalen check             48
                                                           51
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal gemeld door:
                          Gemelde
   Gemeld door:                  VSV'ers
  Anders                       7
  School                       11
  CWI                        17
  Gemeente, op grond van absoluut verzuim       0
  Overig namelijk:
   IB-Groep                      10
   Leerling                      0
   Leerplichtambtenaar                 2
   Ouder / Verzorger                  0
   Reïntegratiebureau                 0
   Trajectbegeleider                  1

         Totalen check             48
Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste VSV'ers

        Duur (maanden)            Aantal
           0-1               10
           2-3                6
           4-6                6
           7-9                2
           10-12               0
           13-18               0
           >18                1

         Totalen check             25


Totaal aantal naar bestemming in verslagperiode herplaatste VSV'ers
                            Herplaatste
                             VSV'ers
   Bestemming                  Prioritair Totaal
 Brugjaren VO                      0    0
 Praktijkonderwijs (incl. MLK)             0    0
 VMBO Beroepsonderwijs                 0    0
 HAVO/VWO                        0    0
 voltijd - BOL niveau 1                 0    0
 Deeltijd - BOL niveau 1                0    0
 BBL niveau 1                      0    0
 Voltijd - Bol niveau 2-4                1    4
 Deeltijd - BOL niveau 2-4               0    0
 BBL niveau 2-4                     1    5
 VAVO                          0    0
 NT2                          0    0
 Overige volwasseneducatie               0    0
 Overig namelijk:
    HBO                       0     0
    Speciaal Voortgezet onderwijs          0     0
    Cluster 3                    0     0
    Cluster 4                    0     0
    Onbekend                     0     0

         Totalen check             2     9

Baan                          0     16

         Totalen check             2     25

                                                     52
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal in verslagperiode uitgeschreven leerlingen
                            Aantal
   Groep
                            VSV'ers
   Uitgeschreven wegens bereiken van leeftijd
                             2
  23 jaar
   Uitgeschreven overig, niet plaatsbaar
  vanwege:
   Detentie                      0
   Hulpverlening                    0
   MOB                         0
   Onbekend                      0
   Ontheffing                     0
   Opvangvoorziening                  0
   Tijdelijk werken, dan school            0
   Verhuisd buiten regio                0
   Zwanger                       0

           Totalen               2


Er zijn totaal 44 VSV'ers verhuisd buiten de regio. 36 VSV’ers wonen op het moment van het draaien van de effectrapportage, daadwerkelijk
niet meer in de regio, zij zijn dan ook met de juiste reden uitgeschreven. Deze jongeren zijn tijdens de begeleiding verhuisd en daarom
uitgeschreven. Van de overige verhuisde leerlingen, deze zijn in de periode 01-08-2007 en 31-07-2008 wel herplaatst of geplaatst, maar zijn
in deze periode buiten de regio gaan wonen. De overige 8 VSV’ers van de gemeente Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân,
Smallingerland en Weststellingwerf, zijn in de periode 01-08-2007 en 31-08-2008 verhuisd en zijn vervolgens weer terug in de
gemeente/regio komen wonen (hetzij in dezelfde gemeente of binnen de regio).
                                                             53
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
             XVII Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers Smallingerland
                                 Aantal VSV'ers            Herplaatste VSV'ers
nr             Groep              oud   nieuw   totaal      oud     nieuw    totaal
1    Prioritair                      47    47     94       18      19      37
2    Totaal                       128    183    311       58      99     157
Totaal aantal VSV’ers naar etniciteit en herplaatste VSV'ers naar etniciteit
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
1    Surinamers                      1      0    2       0      2      0       0
2    Antillianen / Arubanen                1      0    2       6      8      1       4
3    Kaapverdianen                     0      0    0       0      0      0       0
4    Turken                        0      0    0       0      0      0       0
5    Marokkanen                      0      2    0       3      3      0       1
6    Overige niet-Westerse allochtonen           9      9    13       18      31      8       15
7    Overige Westerse allochtonen             0      2    5       10      15      1       11
8    Autochtoon                      36      34   106      146     252     27      126
9    Onbekend                       0      0    0       0      0      0       0
                               47      47   128      183     311            157
            Totalen check                                            37
                                 94           311
Totaal aantal VSV'ers naar laatste opleiding en herplaatste VSV'ers naar laatste opleiding
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
  Basisonderwijs                      0       0    0       0      0      0       0
  Onderbouw VO (incl. LOM)
  Onderbouw VO (VMBO klas 1-2)               0       0    0       0       0      0         0
  Onderbouw VO (HAVO/VWO klas 1-3)
  Praktijkonderwijs (incl. MLK)              9       11   9       11      20      6       6
  Bovenbouw VMBO (klas 3-4)                6       8    8       23      31      9       18
  Bovenbouw HAVO/VWO (klas 4-6)              1       1    2       3       5      0       2
  Voltijd BOL niveau 1                   7       6    13      17      30      6       14
  Voltijd BOL niveau 2                   9       8    32      47      79      6       34
  Voltijd BOL niveau 3                   3       0    17      11      28      0       14
  Voltijd BOL niveau 4                   0       0    24      35      59      0       38
  Deeltijd BOL niveau 1                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 2                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 3                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 4                  0       0    0       0       0      0       0
  BBL niveau 1                       2       0    2       2       4      2       3
  BBL niveau 2                       2       6    8       23      31      2       16
  BBL niveau 3                       0       0    0       3       3      0       2
  BBL niveau 4                       0       0    0       1       1      0       1
  Volwasseneducatie (incl. inburgering)          0       0    1       0       1      0       0
  Overig onderwijs namelijk:
  Educatie -NT2                       2      0    2       0       2      1         1
  Cluster 1                         0      0    0       0       0      0         0
  Cluster 2                         0      0    0       0       0      0         0
  Cluster 3                         0      2    3       2       5      0         2
  Cluster 4                         1      4    2       5       7      3         3
  Leerweg Ondersteunend Onderwijs              1      0    1       0       1      1         1
  Speciaal Voortgezet onderwijs               0      0    0       0       0      0         0
  Onbekend                         4      1    4       0       4      1         2
                               47      47   128      183
            Totalen check                                     311      37      157
                                 94           311                                                                54
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal VSV'ers naar geslacht en herplaatste VSV'ers naar geslacht
                                      Aantal VSV'ers              Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal      VSV'ers
                                                  aantal
   Geslacht                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair  Totaal
 Man                          24      29   70       96   166     23     86
 Vrouw                         23      18   58       87   145     14     71
                            47      47   128      183
         Totalen check                                     311   37     157
                               94          311Totaal aantal VSV'ers naar leeftijd en herplaatste VSV'ers naar leeftijd
                                      Aantal VSV'ers              Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal      VSV'ers
                                                  aantal
   Leeftijd                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair  Totaal
 jonger dan 15 jaar                   1      3    1       3    4      3     3
 15 jaar                         2      3    2       4    6      2     3
 16 jaar                         1      9    1       24    25      4     15
 17 jaar                         4      12   10       48    58      6     27
 18 jaar                         8      5    23       44    67      9     46
 19 jaar                        10      5    27       25    52      3     21
 20 jaar                         7      1    23       14    37      3     18
 21 jaar                         9      6    25       15    40      6     19
 22 jaar                         5      3    16       6    22      1     5
 23 jaar en ouder                    0      0    0       0    0      0     0
                            47      47   128      183
         Totalen check                                     311   37     157
                               94          311Totaal aantal in afgelopen schooljaar aangemelde VSV'ers per maand

           Maand             Aantal
  Augustus                      14
  September                      18
  Oktober                       13
  November                      12
  December                      18
  Januari                       29
  Februari                       9
  Maart                        18
  April                        18
  Mei                         14
  Juni                        10
  Juli                        10

         Totalen check            183
Totaal aantal herhaling(en) in verslagperiode aangemelde VSV'ers
 Eerste maal                     143
 Tweede maal                     35
 Derde maal                      4
 meer dan drie maal                  1

         Totalen check            183
                                                          55
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal gemeld door:
                          Gemelde
   Gemeld door:                  VSV'ers
  Anders                       3
  School                       137
  CWI                        12
  Gemeente, op grond van absoluut verzuim       0
  Overig namelijk:
   IB-Groep                      5
   Leerling                      1
   Leerplichtambtenaar                18
   Ouder / Verzorger                  1
   Reïntegratiebureau                 0
   Trajectbegeleider                  6

         Totalen check            183
Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste VSV'ers

        Duur (maanden)            Aantal
           0-1               28
           2-3               29
           4-6               35
           7-9               18
           10-12               21
           13-18               13
           >18               13

         Totalen check            157


Totaal aantal naar bestemming in verslagperiode herplaatste VSV'ers
                            Herplaatste
                             VSV'ers
   Bestemming                  Prioritair Totaal
 Brugjaren VO                      0    0
 Praktijkonderwijs (incl. MLK)             0    0
 VMBO Beroepsonderwijs                 3    3
 HAVO/VWO                        0    1
 voltijd - BOL niveau 1                 5    13
 Deeltijd - BOL niveau 1                0    0
 BBL niveau 1                      0    0
 Voltijd - Bol niveau 2-4                7    36
 Deeltijd - BOL niveau 2-4               0    0
 BBL niveau 2-4                     1    20
 VAVO                          0    1
 NT2                          0    0
 Overige volwasseneducatie               0    0
 Overig namelijk:
    HBO                       0     1
    Speciaal Voortgezet onderwijs          0     0
    Cluster 3                    0     0
    Cluster 4                    1     1
    Onbekend                     0     1

         Totalen check             17    77

Baan                          20    80

         Totalen check             37    157

                                                     56
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal in verslagperiode uitgeschreven leerlingen
                            Aantal
   Groep
                            VSV'ers
   Uitgeschreven wegens bereiken van leeftijd
                             16
  23 jaar
   Uitgeschreven overig, niet plaatsbaar
  vanwege:
   Detentie                      1
   Hulpverlening                    1
   MOB                         2
   Onbekend                      1
   Ontheffing                     0
   Opvangvoorziening                  1
   Tijdelijk werken, dan school            2
   Verhuisd buiten regio                1
   Zwanger                       1

           Totalen               26


Er zijn totaal 44 VSV'ers verhuisd buiten de regio. 36 VSV’ers wonen op het moment van het draaien van de effectrapportage, daadwerkelijk
niet meer in de regio, zij zijn dan ook met de juiste reden uitgeschreven. Deze jongeren zijn tijdens de begeleiding verhuisd en daarom
uitgeschreven. Van de overige verhuisde leerlingen, deze zijn in de periode 01-08-2007 en 31-07-2008 wel herplaatst of geplaatst, maar zijn
in deze periode buiten de regio gaan wonen. De overige 8 VSV’ers van de gemeente Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân,
Smallingerland en Weststellingwerf, zijn in de periode 01-08-2007 en 31-08-2008 verhuisd en zijn vervolgens weer terug in de
gemeente/regio komen wonen (hetzij in dezelfde gemeente of binnen de regio).
                                                             57
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
            XVIII Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers Tytsjerksteradiel
                                 Aantal VSV'ers           Herplaatste VSV'ers
nr             Groep              oud   nieuw   totaal     oud     nieuw    totaal
1    Prioritair                      14     8     22       6       3      9
2    Totaal                        34    41     75       22      28      50
Totaal aantal VSV’ers naar etniciteit en herplaatste VSV'ers naar etniciteit
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair       VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                      aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
1    Surinamers                      0      1   0       1       1      1       1
2    Antillianen / Arubanen                0      0   0       0       0      0       0
3    Kaapverdianen                     0      0   0       0       0      0       0
4    Turken                        0      0   0       0       0      0       0
5    Marokkanen                      0      0   0       0       0      0       0
6    Overige niet-Westerse allochtonen           1      2   1       2       3      1       1
7    Overige Westerse allochtonen             0      0   0       0       0      0       0
8    Autochtoon                      12      5   32      38      70      7       47
9    Onbekend                       1      0   1       0       1      0       1
                               14      8   34      41      75             50
            Totalen check                                            9
                                 22           75
Totaal aantal VSV'ers naar laatste opleiding en herplaatste VSV'ers naar laatste opleiding
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair       VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                      aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
  Basisonderwijs                      0       0    0       0      0      0       0
  Onderbouw VO (incl. LOM)
  Onderbouw VO (VMBO klas 1-2)               0       0    0       0       0      0         0
  Onderbouw VO (HAVO/VWO klas 1-3)
  Praktijkonderwijs (incl. MLK)              0       1    0      1       1      1       1
  Bovenbouw VMBO (klas 3-4)                2       1    2      2       4      1       2
  Bovenbouw HAVO/VWO (klas 4-6)              0       0    0      0       0      0       0
  Voltijd BOL niveau 1                   1       2    2      3       5      1       2
  Voltijd BOL niveau 2                   6       2    9      8       17      2       9
  Voltijd BOL niveau 3                   1       0    8      3       11      1       8
  Voltijd BOL niveau 4                   0       0    6      10      16      0       12
  Deeltijd BOL niveau 1                  0       0    0      0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 2                  0       0    0      0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 3                  0       0    0      0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 4                  0       0    0      0       0      0       0
  BBL niveau 1                       0       0    0      0       0      0       0
  BBL niveau 2                       3       0    6      5       11      2       9
  BBL niveau 3                       0       0    0      0       0      0       0
  BBL niveau 4                       0       0    0      2       2      0       2
  Volwasseneducatie (incl. inburgering)          0       0    0      0       0      0       0
  Overig onderwijs namelijk:
  Educatie -NT2                       0      0   0       0       0      0         0
  Cluster 1                         0      0   0       0       0      0         0
  Cluster 2                         0      0   0       0       0      0         0
  Cluster 3                         0      0   0       0       0      0         0
  Cluster 4                         1      1   1       1       2      1         1
  Leerweg Ondersteunend Onderwijs              0      0   0       0       0      0         0
  Speciaal Voortgezet onderwijs               0      0   0       0       0      0         0
  Onbekend                         0      1   0       6       6      0         4
                               14      8   34      41
            Totalen check                                     75      9       50
                                 22           75                                                                58
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal VSV'ers naar geslacht en herplaatste VSV'ers naar geslacht
                                     Aantal VSV'ers               Herplaatste
                             Prioritair       VSV'ers      Totaal       VSV'ers
                                                  aantal
   Geslacht                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers  Prioritair   Totaal
 Man                           9      4   20      26     46     6       33
 Vrouw                          5      4   14      15     29     3       17
                            14      8   34      41
         Totalen check                                     75    9       50
                               22          75Totaal aantal VSV'ers naar leeftijd en herplaatste VSV'ers naar leeftijd
                                     Aantal VSV'ers               Herplaatste
                             Prioritair       VSV'ers      Totaal       VSV'ers
                                                  aantal
   Leeftijd                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers  Prioritair   Totaal
 jonger dan 15 jaar                   0      1   0       1     1      1       1
 15 jaar                         0      0   0       1     1      0       1
 16 jaar                         1      0   1       2     3      1       1
 17 jaar                         1      3   3       16     19     1       15
 18 jaar                         3      2   10      5     15     3       11
 19 jaar                         3      0   7       7     14     1       9
 20 jaar                         0      2   2       5     7      0       4
 21 jaar                         5      0   9       3     12     2       6
 22 jaar                         1      0   2       1     3      0       2
 23 jaar en ouder                    0      0   0       0     0      0       0
                            14      8   34      41
         Totalen check                                     75    9       50
                               22          75Totaal aantal in afgelopen schooljaar aangemelde VSV'ers per maand

           Maand             Aantal
  Augustus                      3
  September                      4
  Oktober                       4
  November                      5
  December                      2
  Januari                       3
  Februari                      1
  Maart                        5
  April                        4
  Mei                         4
  Juni                        3
  Juli                        3

         Totalen check             41
Totaal aantal herhaling(en) in verslagperiode aangemelde VSV'ers
 Eerste maal                      34
 Tweede maal                      6
 Derde maal                       1
 meer dan drie maal                   0

         Totalen check             41
                                                           59
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal gemeld door:
                          Gemelde
   Gemeld door:                  VSV'ers
  Anders                       1
  School                       32
  CWI                         3
  Gemeente, op grond van absoluut verzuim       0
  Overig namelijk:
   IB-Groep                      1
   Leerling                      0
   Leerplichtambtenaar                3
   Ouder / Verzorger                 0
   Reïntegratiebureau                 0
   Trajectbegeleider                 1

         Totalen check             41
Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste VSV'ers

        Duur (maanden)            Aantal
           0-1               8
           2-3               9
           4-6               8
           7-9               5
           10-12               8
           13-18               6
           >18               6

         Totalen check             50


Totaal aantal naar bestemming in verslagperiode herplaatste VSV'ers
                            Herplaatste
                             VSV'ers
   Bestemming                  Prioritair Totaal
 Brugjaren VO                      0    0
 Praktijkonderwijs (incl. MLK)             0    0
 VMBO Beroepsonderwijs                 0    0
 HAVO/VWO                        0    0
 voltijd - BOL niveau 1                 0    1
 Deeltijd - BOL niveau 1                0    0
 BBL niveau 1                      0    0
 Voltijd - Bol niveau 2-4                1    16
 Deeltijd - BOL niveau 2-4               0    0
 BBL niveau 2-4                     1    3
 VAVO                          0    0
 NT2                          0    0
 Overige volwasseneducatie               0    0
 Overig namelijk:
    HBO                       0     0
    Speciaal Voortgezet onderwijs          0     0
    Cluster 3                    0     0
    Cluster 4                    0     0
    Onbekend                     0     0

         Totalen check             2     20

Baan                          7     30

         Totalen check             9     50

                                                     60
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal in verslagperiode uitgeschreven leerlingen
                            Aantal
   Groep
                            VSV'ers
   Uitgeschreven wegens bereiken van leeftijd
                             2
  23 jaar
   Uitgeschreven overig, niet plaatsbaar
  vanwege:
   Detentie                      0
   Hulpverlening                    0
   MOB                         1
   Onbekend                      1
   Ontheffing                     0
   Opvangvoorziening                  0
   Tijdelijk werken, dan school            0
   Verhuisd buiten regio                0
   Zwanger                       1

           Totalen               5


Er zijn totaal 44 VSV'ers verhuisd buiten de regio. 36 VSV’ers wonen op het moment van het draaien van de effectrapportage, daadwerkelijk
niet meer in de regio, zij zijn dan ook met de juiste reden uitgeschreven. Deze jongeren zijn tijdens de begeleiding verhuisd en daarom
uitgeschreven. Van de overige verhuisde leerlingen, deze zijn in de periode 01-08-2007 en 31-07-2008 wel herplaatst of geplaatst, maar zijn
in deze periode buiten de regio gaan wonen. De overige 8 VSV’ers van de gemeente Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân,
Smallingerland en Weststellingwerf, zijn in de periode 01-08-2007 en 31-08-2008 verhuisd en zijn vervolgens weer terug in de
gemeente/regio komen wonen (hetzij in dezelfde gemeente of binnen de regio).
                                                             61
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
             XIX Totaal aantal VSV'ers en herplaatste VSV'ers Weststellingwerf
                                 Aantal VSV'ers            Herplaatste VSV'ers
nr             Groep              oud   nieuw   totaal      oud     nieuw    totaal
1    Prioritair                      7    10     17       4       1      5
2    Totaal                        44    64    108       24      26      50
Totaal aantal VSVérs naar etniciteit en herplaatste VSV'ers naar etniciteit
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
1    Surinamers                      0       0    0       0       0      0       0
2    Antillianen / Arubanen                0       1    0       3       3      1       1
3    Kaapverdianen                    0       0    0       0       0      0       0
4    Turken                        0       0    0       0       0      0       0
5    Marokkanen                      0       0    0       0       0      0       0
6    Overige niet-Westerse allochtonen          0       0    1       0       1      0       0
7    Overige Westerse allochtonen             0       1    0       1       1      0       0
8    Autochtoon                      7       8    43      59      102      4       49
9    Onbekend                       0       0    0       1       1      0       0
                               7       10   44      64      108             50
            Totalen check                                            5
                                 17           108
Totaal aantal VSV'ers naar laatste opleiding en herplaatste VSV'ers naar laatste opleiding
                                        Aantal VSV'ers                 Herplaatste
nr             Groep               Prioritair        VSV'ers        Totaal       VSV'ers
                                                       aantal
                              oud    nieuw   oud     nieuw    VSV'ers   Prioritair   Totaal
  Basisonderwijs                      0       0    0       0      0      0       0
  Onderbouw VO (incl. LOM)
  Onderbouw VO (VMBO klas 1-2)               0       0    0       0       0      0         0
  Onderbouw VO (HAVO/VWO klas 1-3)
  Praktijkonderwijs (incl. MLK)              1       0    1       0       1      0       0
  Bovenbouw VMBO (klas 3-4)                1       2    2       2       4      1       1
  Bovenbouw HAVO/VWO (klas 4-6)              0       0    0       0       0      0       0
  Voltijd BOL niveau 1                   1       2    5       4       9      0       5
  Voltijd BOL niveau 2                   1       5    15      22      37      2       17
  Voltijd BOL niveau 3                   1       0    6       4       10      1       6
  Voltijd BOL niveau 4                   0       1    1       8       9      0       3
  Deeltijd BOL niveau 1                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 2                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 3                  0       0    0       0       0      0       0
  Deeltijd BOL niveau 4                  0       0    0       0       0      0       0
  BBL niveau 1                       1       0    1       0       1      1       0
  BBL niveau 2                       1       0    11      8       19      0       14
  BBL niveau 3                       0       0    1       1       2      0       1
  BBL niveau 4                       0       0    0       0       0      0       0
  Volwasseneducatie (incl. inburgering)          0       0    0       0       0      0       0
  Overig onderwijs namelijk:
  Educatie -NT2                      0       0    0       0       0      0         0
  Cluster 1                        0       0    0       0       0      0         0
  Cluster 2                        0       0    0       0       0      0         0
  Cluster 3                        0       0    0       0       0      0         0
  Cluster 4                        0       0    0       0       0      0         0
  Leerweg Ondersteunend Onderwijs             0       0    0       0       0      0         0
  Speciaal Voortgezet onderwijs              0       0    0       0       0      0         0
  Onbekend                         0       0    1       15      16      0         3
                               7       10   44      64
            Totalen check                                     108      5       50
                                 17           108                                                                62
           Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal VSV'ers naar geslacht en herplaatste VSV'ers naar geslacht
                                      Aantal VSV'ers               Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal       VSV'ers
                                                  aantal
   Geslacht                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair   Totaal
 Man                          6       3    26      31    57      4       31
 Vrouw                         1       7    18      33    51      1       19
                            7       10   44      64
         Totalen check                                     108    5       50
                               17          108Totaal aantal VSV'ers naar leeftijd en herplaatste VSV'ers naar leeftijd
                                      Aantal VSV'ers               Herplaatste
                             Prioritair        VSV'ers      Totaal       VSV'ers
                                                  aantal
   Leeftijd                     oud    nieuw   oud     nieuw   VSV'ers   Prioritair   Totaal
 jonger dan 15 jaar                   0       0    0       0     0      0       0
 15 jaar                        0       0    0       0     0      0       0
 16 jaar                        0       0    0       5     5      0       3
 17 jaar                        0       0    1       14    15      0       9
 18 jaar                        1       2    9       13    22      1       12
 19 jaar                        3       2    10      9     19      3       12
 20 jaar                        1       4    9       7     16      1       5
 21 jaar                        0       1    5       12    17      0       8
 22 jaar                        2       1    10      4     14      0       1
 23 jaar en ouder                    0       0    0       0     0      0       0
                            7       10   44      64
         Totalen check                                     108    5       50
                               17          108Totaal aantal in afgelopen schooljaar aangemelde VSV'ers per maand

           Maand             Aantal
  Augustus                       1
  September                      2
  Oktober                       2
  November                       6
  December                       8
  Januari                       11
  Februari                       9
  Maart                        3
  April                        11
  Mei                         6
  Juni                         2
  Juli                         3

         Totalen check             64
Totaal aantal herhaling(en) in verslagperiode aangemelde VSV'ers
 Eerste maal                      45
 Tweede maal                      16
 Derde maal                       2
 meer dan drie maal                   1

         Totalen check             64
                                                            63
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal gemeld door:
                          Gemelde
   Gemeld door:                  VSV'ers
  Anders                       0
  School                       40
  CWI                        23
  Gemeente, op grond van absoluut verzuim       0
  Overig namelijk:
   IB-Groep                      0
   Leerling                      0
   Leerplichtambtenaar                0
   Ouder / Verzorger                 0
   Reïntegratiebureau                 0
   Trajectbegeleider                 1

         Totalen check             64
Duur tot herplaatsing in verslagperiode herplaatste VSV'ers

        Duur (maanden)            Aantal
           0-1                7
           2-3                8
           4-6               13
           7-9                6
           10-12               1
           13-18               5
           >18               10

         Totalen check             50


Totaal aantal naar bestemming in verslagperiode herplaatste VSV'ers
                            Herplaatste
                             VSV'ers
   Bestemming                  Prioritair Totaal
 Brugjaren VO                      0    0
 Praktijkonderwijs (incl. MLK)             0    0
 VMBO Beroepsonderwijs                 0    0
 HAVO/VWO                        0    0
 voltijd - BOL niveau 1                 0    2
 Deeltijd - BOL niveau 1                0    0
 BBL niveau 1                      0    0
 Voltijd - Bol niveau 2-4                1    13
 Deeltijd - BOL niveau 2-4               0    0
 BBL niveau 2-4                     0    5
 VAVO                          0    0
 NT2                          0    0
 Overige volwasseneducatie               0    0
 Overig namelijk:
    HBO                       0     0
    Speciaal Voortgezet onderwijs          0     0
    Cluster 3                    0     0
    Cluster 4                    0     0
    Onbekend                     0     1

         Totalen check             1     21

Baan                          4     29

         Totalen check             5     50

                                                     64
        Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
Totaal aantal in verslagperiode uitgeschreven leerlingen
                            Aantal
   Groep
                            VSV'ers
   Uitgeschreven wegens bereiken van leeftijd
                             12
  23 jaar
   Uitgeschreven overig, niet plaatsbaar
  vanwege:
   Detentie                      0
   Hulpverlening                    0
   MOB                         0
   Onbekend                      1
   Ontheffing                     0
   Opvangvoorziening                  0
   Tijdelijk werken, dan school            0
   Verhuisd buiten regio                1
   Zwanger                       0

           Totalen               14


Er zijn totaal 44 VSV'ers verhuisd buiten de regio. 36 VSV’ers wonen op het moment van het draaien van de effectrapportage, daadwerkelijk
niet meer in de regio, zij zijn dan ook met de juiste reden uitgeschreven. Deze jongeren zijn tijdens de begeleiding verhuisd en daarom
uitgeschreven. Van de overige verhuisde leerlingen, deze zijn in de periode 01-08-2007 en 31-07-2008 wel herplaatst of geplaatst, maar zijn
in deze periode buiten de regio gaan wonen. De overige 8 VSV’ers van de gemeente Heerenveen, Ooststellingwerf, Skarsterlân,
Smallingerland en Weststellingwerf, zijn in de periode 01-08-2007 en 31-08-2008 verhuisd en zijn vervolgens weer terug in de
gemeente/regio komen wonen (hetzij in dezelfde gemeente of binnen de regio).
                                                             65
         Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
                                             66
Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden
        BIJLAGE
     Jaarverslag 2007 / 2008 RMC Trajectbegeleiding
       Waaronder: Evaluatie Preventieproject
        Evaluatie Sluitende aanpak Wajong
                                             67
Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten regio de Friese Wouden

								
To top