ร้รา by PatOnce

VIEWS: 1 PAGES: 1

									                      ู
   เด็กชายพงศกร ฉิมแฉ่ง จากร.ร นวมินทราชินทิศ
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ เข้ ามาทาความสะอาด
โดยการเก็บขยะเรี ยบร้ อยแล้ ว

     ลงชื่อ           เจ้ าอาวาส

								
To top