025 P01 Projekt realizace IDOL 0001

Document Sample
025 P01 Projekt realizace IDOL 0001 Powered By Docstoc
					025_P01_Projekt_realizace_IDOL
     PROJEKT REALIZACE IDOL
„INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO
 SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE“
Liberec, duben 2008
Projekt realizace IDOL


OBSAH
SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................................... 5
VÝZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................................................................. 8
1     ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍPRAVĚ IDOL ................................................................................... 9
  1.1      NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZHODNUTÍ SAMOSPRÁV O PŘÍPRAVĚ IDOL ............................................................ 9
  1.2      POJMY A LEGISLATIVA IDS ................................................................................................................... 9
     1.2.1   Vymezení pojmů IDS ........................................................................................................................... 9
     1.2.2   Legislativní rámec IDS a zajišťování rozsahu dopravní obslužnosti .............................................................. 11
  1.3      SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU HDO V LIBERECKÉM KRAJI ................................................................ 13
     1.3.1   Jednotlivé systémy HDO ...................................................................................................................... 13
     1.3.2   Dosud provedené integrační kroky .......................................................................................................... 14
  1.4      IDOL - INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM LIBERECKÉHO KRAJE ....................................................... 15
     1.4.1   Integrace veřejné hromadné dopravy v EU a ČR ....................................................................................... 15
     1.4.2   Záměr vzniku IDOL ......................................................................................................................... 15
     1.4.3   Účastníci IDOL ................................................................................................................................ 16
     1.4.4   Přínosy IDOL .................................................................................................................................. 16
     1.4.5   Základní pravidla IDOL .................................................................................................................... 17
     1.4.6   Postup zavádění IDOL ....................................................................................................................... 18
  1.5      ORGÁNY IDOL................................................................................................................................... 18
     1.5.1   Rada IDOL ..................................................................................................................................... 18
     1.5.2   Pracovní skupina IDOL ..................................................................................................................... 18
  1.6      ČASOVÝ HARMONOGRAM ZAVÁDĚNÍ IDOL ........................................................................................ 20
     1.6.1   Krátkodobý časový horizont (rok 2007 - 2010)........................................................................................ 20
     1.6.2   Střednědobý časový horizont (2010 – 2015) ............................................................................................ 23
     1.6.3   Dlouhodobý časový horizont (rok 2030) .................................................................................................. 26
  1.7      RIZIKA ................................................................................................................................................ 26
     1.7.1   Rizika v organizačně – ekonomickém subsystému: .................................................................................... 26
     1.7.2   Rizika v tarifním subsystému: ............................................................................................................... 27
     1.7.3   Rizika v dopravním subsystému: ........................................................................................................... 27
2     TARIFNÍ SUBSYSTÉM ........................................................................................................................... 28
  2.1    TARIFNÍ INTEGRACE ........................................................................................................................... 28
  2.2    TARIFNÍ SYSTÉM IDOL ....................................................................................................................... 28
    2.2.1  Základní informace ............................................................................................................................ 28
    2.2.2  Tarifní mapa a tarifní matice IDOL ..................................................................................................... 29
    2.2.3  Četnost výskytu mezizónových vzdáleností v IDOL ................................................................................... 32
  2.3    VYHLÁŠENÍ TARIFU IDOL .................................................................................................................. 32
  2.4    TARIF IDOL ....................................................................................................................................... 34
    2.4.1  Úvodní ustanovení .............................................................................................................................. 34
    2.4.2  Základní pojmy ................................................................................................................................. 34
    2.4.3  Druhy jízdného .................................................................................................................................. 36
    2.4.4  Tarifní pravidla ................................................................................................................................. 38
    2.4.5  Jízdní doklady ................................................................................................................................... 41
    2.4.6  Průkazy na slevu ............................................................................................................................... 44
    2.4.7  Zvláštní jízdné ................................................................................................................................... 44
    2.4.8  Zóny s MHD ................................................................................................................................... 47
    2.4.9  Obchodní nabídky .............................................................................................................................. 48
    2.4.10    Ustanovení společná, přechodná a závěrečná ........................................................................................ 49
    2.4.11    Ceník jízdného IDOL ................................................................................................................... 50
    2.4.12    Přirážky a poplatky: ...................................................................................................................... 52
  2.5    SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY IDOL .............................................................................................. 53
    2.5.1  Všeobecná ustanovení .......................................................................................................................... 53
    2.5.2  Základní pojmy ................................................................................................................................. 53
    2.5.3  Vznik a plnění přepravní smlouvy ......................................................................................................... 54
    2.5.4  Jízdní doklad .................................................................................................................................... 55Strana 2 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

     2.5.5    Pořízení a použití BČK ....................................................................................................................... 56
     2.5.6    Placení jízdného a přirážek .................................................................................................................. 56
     2.5.7    Check-in v IDOL .............................................................................................................................. 58
     2.5.8    Přeprava ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat ........................................................................ 58
     2.5.9    Přeprava cestovních zavazadel a autobusových zásilek ................................................................................ 59
     2.5.10     Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy .................... 60
     2.5.11     Vztahy mezi dopravci zapojenými v IDOL a cestujícími ....................................................................... 60
     2.5.12     Pověřená osoba, přepravní kontrola.................................................................................................... 61
     2.5.13     Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob .......................................................................................... 62
     2.5.14     Závěrečná ustanovení ...................................................................................................................... 63
3     DOPRAVNÍ SUBSYSTÉM ....................................................................................................................... 75
  3.1    CÍLE DOPRAVNÍ INTEGRACE ............................................................................................................... 75
     3.1.1 Dopravní integrace na území měst s MHD.............................................................................................. 75
     3.1.2 Dopravní integrace v regionu ................................................................................................................. 75
  3.2    ROZSAH DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI PŘI ZAVÁDĚNÍ IDOL ..................................................................... 75
  3.3    SYSTÉM PROVOZNÍHO ZNAČENÍ LINEK ............................................................................................... 76
  3.4    STANDARD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI – ČETNOST SPOJŮ ...................................................................... 78
    3.4.1  Základní standard dopravní obslužnosti IDOL ....................................................................................... 78
  3.5    ROZŠÍŘENÝ STANDARD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI IDOL ..................................................................... 80
4     ODBAVOVACÍ SUBSYSTÉM.................................................................................................................. 81
  4.1      ODBAVOVACÍ SYSTÉM IDOL .............................................................................................................. 81
     4.1.1   Analýza možností odbavování cestujících BČK pro potřeby IDOL ............................................................... 82
     4.1.2   Odbavovací systém veřejné osobní dopravy Libereckého kraje........................................................................ 84
  4.2      KARTOVÉ CENTRUM LIBERECKÉHO KRAJE ......................................................................................... 90
5     ORGANIZAČNĚ EKONOMICKÝ SUBSYSTÉM ................................................................................. 94
  5.1      ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SYSTÉMU ..................................................................................................... 94
     5.1.1   Konvence IDOL ................................................................................................................................ 94
     5.1.2   Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby – Příloha IDOL ................................................................. 94
     5.1.3   Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje ..................................................... 94
     5.1.4   Vzory smluv ..................................................................................................................................... 94
  5.2      POSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ V SYSTÉMU IDOL.................................................................. 103
     5.2.1   Koordinátor ..................................................................................................................................... 103
     5.2.2   Dopravce ........................................................................................................................................ 103
     5.2.3   Liberecký kraj ................................................................................................................................. 104
     5.2.4   Města s městskými hromadnými dopravami ........................................................................................... 104
     5.2.5   Obce .............................................................................................................................................. 104
  5.3      EKONOMIKA SYSTÉMU ...................................................................................................................... 104
     5.3.1   Demografická charakteristika oblasti ................................................................................................... 104
     5.3.2   Výkony ve veřejné osobní dopravě ........................................................................................................ 111
     5.3.3   Tržby ve veřejné osobní dopravě ........................................................................................................... 114
     5.3.4   Výdaje objednavatelů na veřejnou osobní dopravu .................................................................................... 115
     5.3.5   Základní charakteristiky Tarifního systému IDOL ................................................................................ 117
     5.3.6   Modelace tržeb v regionální dopravě ...................................................................................................... 127
     5.3.7   Clearing tržeb .................................................................................................................................. 133
     5.3.8   Vliv zavedení Tarifu IDOL na ekonomiku veřejné osobní dopravy ............................................................ 143
     5.3.9   Celkové náklady na zavedení Tarifu IDOL .......................................................................................... 143
6     INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ ...................................................................................... 145
  6.1      ZÁSADY INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ ............................................................................... 145
  6.2      PŘÍMÝ TOK INFORMACÍ ..................................................................................................................... 145
     6.2.1   Informování prostřednictvím informačních a prodejních center ..................................................................... 145
     6.2.2   Letáky informující o dopravním řešení v dané oblasti a o IDOL ................................................................ 146
     6.2.3   Informace na výlepových plochách ......................................................................................................... 146
     6.2.4   Placená reklama v rozhlase, na billboardech, regionální televizi .................................................................. 146
     6.2.5   Internet .......................................................................................................................................... 146


Strana 3 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

  6.3      NEPŘÍMÝ TOK INFORMACÍ ................................................................................................................ 146
     6.3.1   Rozhovory v novinách a rozhlasu ......................................................................................................... 147
     6.3.2   Měsíčník LK................................................................................................................................... 147
     6.3.3   Informační seriál v novinách ................................................................................................................ 147
     6.3.4   IDOL Zpravodaj ............................................................................................................................. 147
     6.3.5   Informace distribuované obcemi ............................................................................................................ 147
     6.3.6   Informace distribuované dopravci .......................................................................................................... 147
     6.3.7   Operativní průzkumy ........................................................................................................................ 148
     6.3.8   Logo IDOL .................................................................................................................................... 149
     6.3.9   www stránky ................................................................................................................................... 150
7     PŘÍLOHY PROJEKTU REALIZACE IDOL ....................................................................................... 151
Strana 4 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


   Seznam tabulek
TABULKA 1: SEZNAM OBJEDNAVATELŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI ................................................. 13
TABULKA 2: ROZDĚLENÍ DOPRAVCŮ VEŘEJNÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI DLE DRUHŮ DOPRAVY .................. 13
TABULKA 3: DOSUD PROVEDENÉ INTEGRAČNÍ KROKY .......................................................................................... 14
TABULKA 4: KRÁTKODOBÝ ČASOVÝ HORIZONT ZAVÁDĚNÍ IDOL (2007 – 2010).................................................... 20
TABULKA 5: HARMONOGRAM ZAVÁDĚNÍ ORGANIZAČNĚ EKONOMICKÉHO SUBSYSTÉMU IDOL ............................ 21
TABULKA 6: HARMONOGRAM ZAVÁDĚNÍ TARIFNÍHO A ODBAVOVACÍHO SUBSYTÉMU ............................................ 21
TABULKA 7: HARMONOGRAM ZAVÁDĚNÍ DOPRAVNÍHO SUBSYSTÉMU .................................................................... 22
TABULKA 8: HARMONOGRAM ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ.................................................. 23
TABULKA 9: TARIF - ČASOVÁ PLATNOST JÍZDNÍHO DOKLADU ................................................................................ 41
TABULKA 10: CENÍK JÍZDNÉHO IDOL.................................................................................................................... 50
TABULKA 11: JEDNODENNÍ SÍŤOVÉ JÍZDENKY IDOL............................................................................................. 52
TABULKA 12: CENA ZA PŘEPRAVU SPOLUZAVAZADLA ............................................................................................ 52
TABULKA 13:MATICE POVOLENÝCH CEST:.............................................................................................................. 72
TABULKA 14: MAXIMÁLNÍ ROZSAH ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ
  DOPRAVA ...................................................................................................................................................... 76
TABULKA 15: ZÁKLADNÍ STANDARDY POČTU SPOJŮ IDOL .................................................................................... 78
TABULKA 16: ZÁKLADNÍ STANDARDY POČTU SPOJŮ IDOL - VÍKEND ..................................................................... 80
TABULKA 17: POČET ODBAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH DOPRAVCŮ .................................................. 89
TABULKA 18: DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE ROZVRŽENA NÁSLEDOVNĚ: ..................................................... 92
TABULKA 19: MAXIMÁLNÍ ROZSAH ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE – REGIONÁLNÍ
  DOPRAVA .................................................................................................................................................... 111
TABULKA 20: KILOMETRICKÝ ROZSAH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ DLE DOPRAVCŮ, SE KTERÝMI BYLA UZAVŘENA SMLOUVA O
  ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY......................................................................................................................... 113
TABULKA 21: VÝKONY V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V LIBERCI ................................................................... 114
TABULKA 22: VÝKONY V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JABLONCI NAD NISOU ............................................. 114
TABULKA 23: VÝVOJ TRŽEB V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY............................................ 114
TABULKA 24: TRŽBY V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V LIBERCI....................................................................... 115
TABULKA 25: TRŽBY V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JABLONCI NAD NISOU ................................................. 115
TABULKA 26: VÝDAJE LIBERECKÉHO KRAJE NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ........................................... 115
TABULKA 27: VÝVOJ PŘÍSPĚVKU OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST .................................... 115
TABULKA 28: VÝDAJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY
   ................................................................................................................................................................... 116
TABULKA 29: VÝDAJE MĚSTA JABLONEC NAD NISOU NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY 116
TABULKA 30: VÝDAJE MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY ................. 117
TABULKA 31: VÝDAJE MĚSTA TURNOV NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY ...................... 117
TABULKA 32: KOEFICIENT POČTU JEDNOTLIVÝCH JÍZD (K) U ČASOVÝCH PŘEDPLATNÍCH JÍZDENEK .................... 121
TABULKA 33: POROVNÁNÍ CEN JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO .................................................................................. 121
TABULKA 34: POROVNÁNÍ CENÍKŮ ČD A IDOL V TARIFNÍ VZDÁLENOSTI 0 – 50 TARIFNÍCH KILOMETRŮ/JEDNIC123
TABULKA 35: POROVNÁNÍ CEN JÍZDNÉHO TARIFU IDOL A SOUČASNÉHO TARIFU V PAD NA VYBRANÝCH RELACÍCH
   ................................................................................................................................................................... 124
TABULKA 36: TARIF IDOL - MODELACE TRŽEB PRO AUTOBUSOVOU LINKOVOU DOPRAVU ZA OBDOBÍ LEDEN –
  BŘEZEN 2006 .............................................................................................................................................. 128
TABULKA 37: VLIV VYUŽITÍ ČASOVÝCH JÍZDENEK IDOL KATEGORIÍ „ZÁKLADNÍ 15+“ NA NÁRŮST ČTVRTLETNÍCH
  TRŽEB ......................................................................................................................................................... 129
TABULKA 38: VLIV VYUŽITÍ ČASOVÝCH JÍZDENEK IDOL KATEGORIÍ „ŽÁK -15“ NA NÁRŮST ČTVRTLETNÍCH TRŽEB
   ................................................................................................................................................................... 129
TABULKA 39: VLIV VYUŽITÍ ČASOVÝCH JÍZDENEK IDOL KATEGORIÍ „STUDENT 15- 26“ NA NÁRŮST ČTVRTLETNÍCH
  TRŽEB ......................................................................................................................................................... 129
TABULKA 40: PŘEDPOKLÁDANÝ POMĚR POUŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH DOKLADŮ IDOL .................................................. 130
TABULKA 41: DOPAD ZAVEDENÍ ČASOVÉHO JÍZDNÉHO NA ČTVRTLETNÍ TRŽBY (PŘI PROCENTUELNÍM VYUŽITÍ
  JEDNOTLIVÝCH A ČASOVÝCH JÍZDENEK DLE TABULKY Č.TABULKA 40) ....................................................... 131
TABULKA 42: CELKOVÝ NÁRŮST TRŽEB BEZ DPH PO ZAVEDENÍ TARIFU IDOL .................................................. 132
TABULKA 43: PROVÁDĚNÍ CHECK-IN VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ ................................................................... 134
TABULKA 44: TARIFNÍ VZDÁLENOST Z LIBERCE DO SOUSEDNÍCH ZÓN ................................................................ 136
TABULKA 45: POČET CESTUJÍCÍCH PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH Z/DO LIBERCE........................................................................ 137
TABULKA 46: VÝPOČET POČTU CESTUJÍCÍCH KTEŘÍ BUDOU VYUŽÍVAJÍCÍCH IDOL V LIBERCI............................... 137Strana 5 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

TABULKA 47: NÁVRH VÝPOČTU ČÁSTKY PRO MHD LIBEREC NA ROK 2009 .......................................................... 137
TABULKA 48: TARIFNÍ VZDÁLENOST Z JABLONCE NAD NISOU DO SOUSEDNÍCH ZÓN .......................................... 138
TABULKA 49: POČET CESTUJÍCÍCH PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH Z/DO JABLONCE NAD NISOU .................................................. 139
TABULKA 50: VÝPOČET POČTU CESTUJÍCÍCH KTEŘÍ BUDOU VYUŽÍVAT IDOL V JABLONCI NAD NISOU ................ 139
TABULKA 51: NÁVRH VÝPOČTU ČÁSTKY PRO MHD JABLONEC NAD NISOU NA ROK 2009 .................................... 139
TABULKA 52: TARIFNÍ VZDÁLENOST Z ČESKÉ LÍPY DO SOUSEDNÍCH ZÓN ........................................................... 140
TABULKA 53: POČET CESTUJÍCÍCH PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH Z/DO ČESKÉ LÍPY................................................................... 141
TABULKA 54: VÝPOČET POČTU CESTUJÍCÍCH KTEŘÍ BUDOU VYUŽÍVAT IDOL V ČESKÉ LÍPĚ ................................ 141
TABULKA 55: NÁVRH VÝPOČTU ČÁSTKY PRO MHD ČESKÁ LÍPA NA ROK 2009 ..................................................... 141
TABULKA 56: TARIFNÍ VZDÁLENOST Z TURNOVA DO SOUSEDNÍCH ZÓN .............................................................. 142
TABULKA 58: CELKOVÉ NÁKLADY NA PROVOZ IDOL V ROCE 2009 ..................................................................... 144
TABULKA 59: HARMONOGRAM INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ ............................................................... 145
Strana 6 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL
Projekt realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) je zpracován na
základě schválení Záměru realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
(IDOL) Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 27. 2. 2007 a Radami měst Liberec, Jablonec nad
Nisou, Česká Lípa a Turnov. Součástí schváleného záměru bylo i předložení Projektu realizace
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL).


Projekt realizace byl projednán a připomínkován dopravními společnostmi, se kterými má
Liberecký kraj uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby.
Projekt zpracovali:


     Za KORID LK, spol. s r.o.:           Za Odbor dopravy KÚLK:
     Ing. Petr Prokeš                Ing. Stanislava Jakešová
     Ing. Pavlína Velikovská             Ing. Eva Šulcová
     Ing. Jaroslav Kadlec
     Ing. Monika Jandová
     Ing. Vladimír Petera
Strana 7 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


Význam použitých zkratek

BČK      bezkontaktní čipová karta
HDO      hromadná doprava osob
IAD      individuální automobilová doprava
IDOL     Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje
IDS      integrovaný dopravní systém
IS      informační systém
JD      jízdní doklad
KC      kartové centrum
KCLK     Kartové centrum Libereckého kraje
KK      krajská karta
LK      Liberecký kraj
MHD      městská hromadná doprava
ODO      ostatní dopravní obslužnost
OÚ      obecní úřad
PAD      příměstská autobusová doprava
PC      přímá cesta
TS      tarifní systém
VÚSC     vyšší územní samosprávný celek
ZDO      základní dopravní obslužnost
DO      dopravní obslužnost
ČR      Česká republika
ZVS      závazek veřejné
ITS      inteligentní telematické systémy
IDS LK     Společný tarif do 50 km pro dopravce zajišťující PAD v závazku veřejné služby
        s Libereckým krajem
Strana 8 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


1     Základní informace o přípravě IDOL
1.1    Nejdůležitější rozhodnutí samospráv o přípravě IDOL
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 2. zasedání dne 15. 2. 2005 schválilo usnesením
č. 30/05/ZK založení Koordinátora veřejné dopravy v Libereckém kraji (KORID LK, spol.
s r.o.) – společnosti, která bude prostředníkem pro komunikaci mezi objednavateli výkonů
(Liberecký kraj, města a obce) a která bude koordinovat vznik a rozvoj integrovaného dopravního
systému. Dne 30. března 2005 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku.
Dne 27. 2. 2007 Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 48/07/ZK schválilo Záměr
realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). Záměr realizace IDOL
byl ke schválení předložen i městům, ve kterých je provozována MHD (městská hromadná
doprava), tzn. Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Turnovu. Rady jednotlivých měst záměr
realizace IDOL schválily a jmenovaly své zástupce do Rady IDOL a do Pracovní skupiny IDOL.
Rada Statutárního města Liberce schválila Záměr realizace Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje (IDOL) na svém jednání dne 19.6.2007 usnesením č. 360/07. Rada města
Jablonce nad Nisou schválila Záměr realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého
kraje (IDOL) na svém jednání dne 21.6.2007, usnesením č. 162/2007. Zastupitelstvo města České
Lípy schválila Záměr realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) na
svém jednání dne 30.5.2007 usnesením č. 138/07. Rada města Turnova schválila Záměr realizace
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) na svém jednání dne 14.5.2007,
usnesením č. 222/2007.
1.2 Pojmy a legislativa IDS
1.2.1   Vymezení pojmů IDS
Integrovaný dopravní systém je jedním ze způsobů, jak lépe využít veřejnou hromadnou dopravu
osob v regionu a zároveň ji zatraktivnit pro její uživatele. K záměru jeho vytváření v daném
regionu tedy vede potřeba změnit stávající způsob hromadné dopravy osob v regionu tak, aby byl
zajímavější pro uživatele a zároveň hospodárný. Tato potřeba vzniká zpravidla v situaci, kdy:
     nárůst individuální automobilové dopravy vytváří citelné problémy v kapacitě
      pozemních komunikací a v dopadech této dopravy na život ve městech a na životní
      prostředí;
     omezené finanční prostředky na hromadnou dopravu na jedné straně a požadavky
      obyvatelstva na rozsah a ceny služeb hromadné dopravy na straně druhé vedou
      k potřebě lepšího využití dopravního potenciálu obsluhujícího dané území.
K této situaci dochází v hustě osídlených aglomeracích, které mají jedno nebo více jádrových
měst, na které se váže pravidelná přeprava z a do okolních obcí rozložených v jejich blízkosti.
V takových oblastech se pak integruje MHD a meziměstská doprava sloužící k plošné obsluze
daného území.
Integrovaný dopravní systém je systém více druhů hromadné dopravy osob (včetně řízených
návazností na individuální automobilovou dopravu) směřující k zabezpečení účelné a hospodárné
dopravní obsluhy zájmového území z hlediska ekonomických i mimoekonomických potřeb osob
a organizací, které jsou systémem dotčeny.
Cíl IDS spočívá v zabezpečení účelné a hospodárné dopravní obsluhy zájmového území
z hlediska ekonomických i mimoekonomických potřeb osob a organizací systémem dotčených.
Na tomto základě je integrovaný dopravní systém chápán a definován jako:


Strana 9 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

komplexní, organizačně dopravní systém, jehož základem je spolupráce jednotlivých subjektů
působících v oblasti veřejné osobní dopravy s cílem trvale zajišťovat dopravní obsluhu daného
území.
Integrace, tedy sdružení, v tomto smyslu je založena na:
    kombinovaném používání několika druhů dopravy pro uspokojení přepravní potřeby
    uživatele;
    koordinaci v oblasti přepravně provozní, směřující k zajištění optimálních vazeb mezi
    spoji a dopravními prostředky provozovanými různými dopravci a ve společném nebo
    vzájemně provázaném poskytování souvisejících služeb;
    koordinaci v oblasti tarifní spočívající v používání jednotného tarifu u zúčastněných
    dopravců, aniž by tím musela být dotčena platnost jiných tarifů používaných těmito
    dopravci;
    kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a řízení mezi dopravci a dalšími subjekty
    zodpovědnými za hromadnou dopravu osob, směřující k zajištění výše uvedené
    koordinace takovým způsobem, aby bylo dosahováno optimálního vztahu mezi náklady
    a přínosy této dopravy pro osoby a organizace systémem dotčené, při respektování
    hledisek ekonomických i mimoekonomických.
V rámci členských zemí EU se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu očekává, především
vlivem procesů prohlubování integrace a rozšiřování o další členské státy, minimálně
zdvojnásobení intenzity provozu dopravy do roku 2020, přičemž neblahé důsledky kongescí
v provozu dopravy a úroveň znečištění životního prostředí vyžadují koordinované systémové
řešení mobility osob v území, podle vzoru Německa, Rakouska a Francie, již dnes. Roční externí
celospolečenské náklady z kongescí a nehod na pozemních komunikacích se v členských zemích
EU odhadují ve výši zhruba 2 % jejich HDP, tedy více než 100 miliard eur. To jsou skutečnosti,
které spolu s krizovou situací saturace dopravního provozu na pozemních komunikacích
v sídelních aglomeracích odůvodňují nezbytnost přeorientovat dosavadní převládající systém
individuální automobilové dopravy (IAD) na systém veřejné hromadné osobní dopravy
s vzájemně koordinovaným provozem.
Pojmem integrované dopravy se rozumí harmonizace provozu regionální, příměstské a městské
hromadné dopravy, optimalizace a koordinace podsystémů veřejné hromadné osobní dopravy,
jako jsou dráhy a autobusy, za pomoci koordinovaných jízdních řádů, přestupného
jednotného tarifu a multimodálních terminálů, tak i integrace individuální a veřejné dopravy
díky např. systémům zaparkuj a jeď (Park&Ride). Efektivní integrace individuálních druhů
dopravy (pěší, jízdní kola, motocykly a automobily) do provozu veřejné dopravy je významnou a
nedílnou součástí řešení systému mobility v území.
Integrované dopravní systémy představují vyspělou vývojovou formu hromadné dopravy osob,
často v sobě efektivně integrující i některé formy individuální dopravy nebo na ně intenzivně
navazují. Na základě porovnání této formy veřejné hromadné dopravy osob (HDO) s formami
tradičně provozovanými a kodifikovanými, jakými jsou například městská hromadná doprava
(MHD) nebo linková autobusová doprava, případně příměstská železniční doprava je zjištěno, že
IDS nepřináší ani nové druhy dopravy, ani nové technologie dopravy a že dříve jmenované
formy dopravy v sobě většinou zahrnuje.
Tím, co IDS přináší, jsou nové, vyšší organizační a ekonomické vztahy mezi subjekty, které se
účastní HDO, ať už jako cestující, nebo dopravci, nebo kraje, města, obce či stát. OrganizačníStrana 10 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

vztahy charakteristické pro IDS také znamenají, že do jednoho dopravního systému jsou
integrována tradičně samostatná teritoria měst, okolních obcí a případně celých krajů.
IDS tedy nepřináší nic zásadně nového v technologiích zajištění provozu, ale přináší nové vztahy
v organizaci a koordinaci osobní dopravy, a to ve všech jejích podsystémech: v podsystému
organizačně ekonomickém, v podsystému dopravním i v podsystému tarifním, vyšší standard při
využívání ITS (odbavovací a informační zařízení). Tím „novým“ je tedy systémovost, systémové
propojení existujících forem a prvků dopravy.
1.2.2 Legislativní rámec IDS a zajišťování rozsahu dopravní obslužnosti
Změny v české legislativě, které se dotýkají veřejné osobní dopravy, ovlivňují či po nabytí
účinnosti budou výrazně ovlivňovat i organizaci integrovaných dopravních systémů. Je nad rámec
účelů tohoto dokumentu podat úplnou analýzu všech právních norem s dopadem do IDS. Proto
je níže uveden výčet těchto právních norem a shrnutí hlavních závěrů.
Legislativní rámec pro IDS v České republice vymezují tyto právní předpisy:
    zákon č. 40/1964 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
    některých Zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
    zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
    Zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
    vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
    dopravu., ve znění pozdějších předpisů;
    nařízení vlády č.493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové
    dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční
    dopravě nad financováním dopravní obslužnosti, ve znění pozdějších předpisů.
V české legislativě se nově objevuje pojem integrovaná doprava, kterou se rozumí zajišťování
dopravní obslužnosti území veřejnou osobní dopravou jednotlivými dopravci v silniční dopravě
společně nebo dopravci v silniční dopravě společně s dopravci v jiném druhu dopravy nebo
jedním dopravcem provozujícím více druhů dopravy, pokud se dopravci podílejí na plnění
přepravní smlouvy podle smluvních přepravních a tarifních podmínek.
Z uvedeného vyplývá, že IDS představuje koordinované zabezpečování osobní dopravy
v určitém území nebo mezi určitými místy součinností více dopravců a užívající různé
technologie dopravy. Dochází zde také ke sdružování subjektů zodpovědných za zajištění
dopravní obsluhy - tedy měst, obcí a krajů. IDS v sobě obvykle zahrnuje i ostatní druhyStrana 11 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

organizačního uspořádání dopravy, které vyplývají z organizační dekompozice systému hromadná
doprava osob. Typická je integrace „městské hromadné dopravy“ a „regionální osobní dopravy“.
Doplněním pojmu „Integrovaná doprava“ do novel zákonů č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a
266/1994 Sb., o dráhách, jakož i vydáním vyhlášky MD č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro
veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a ustanoveními o zavádění, rozšiřování a
zdokonalování systémů osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
v zákonech č. 128/2000 Sb.,o obcích, a 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, proběhla jednak
určitá syntéza názvosloví IDS v tuzemských právních předpisech a právní řád již v potřebném
rozsahu integruje přepravní prostředí v rámci jednotlivých druhů veřejné dopravy.
Uvedený novelizovaný právní stav se pochopitelně odrazí i v současných snahách po integraci
jednotlivých druhů veřejné dopravy, k níž dochází především ve velkých městech a v jejich
zájmových územích (aglomeracích). Podle § 2 odst. c) vyhlášky č. 175/2000 Sb. se městskou
hromadnou dopravou rozumí činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních
zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat vozidly veřejné drážní osobní dopravy a veřejné silniční
osobní dopravy, je-li doprava uskutečňována pro poskytování obecných přepravních potřeb na
území města, případně jeho příměstských oblastí.
Vytvářet integrované dopravní systémy mohou tedy jednotliví dopravci vzájemnou koordinací
jízdních řádů, provedením informačních systémů, označováním vozidel a plněním jedné
přepravní smlouvy více dopravci. Zde se však již naráží na první bariéru této aktivity „zezdola“,
kterou jsou různé zdroje financování veřejné dopravy (tj. různé zdroje na úhradu prokazatelné
ztráty). Kraj pak může mít oprávněný dojem, že existencí IDS financuje i městskou dopravu,
totéž může existovat i na straně městských zastupitelstev, kde může vyvstat opět vcelku
oprávněná námitka, že z peněz městského rozpočtu se dotuje i doprava překračující hranice
města.
Na straně krajů umožňuje vytvářet integrované dopravní systémy proces uzavírání smluv ve
veřejném zájmu s dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost kraje, udělování licencí pro
zajišťování veřejné linkové autobusové dopravy a stanovování jejich podmínek. Licenční model
v zákonu č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, umožňuje dopravním úřadům vstupovat jak do
podoby jednotlivých autobusových linek (do trasy, umístění zastávek), tak do jízdních řádů
(četnost spojů, časové polohy, návaznost na jednotlivé druhy dopravy). Ten dopravní úřad, který
dokáže aplikovat zákon v plném rozsahu a má k tomu i potřebné finanční zázemí, může
především pomocí institutu vázané licence (§ 12 odst. 2) a instituce závazku veřejné služby (§ 19)
plně zohlednit dopravní zájmy v jím spravovaném území. Řadu detailních dopravně inženýrských
opatřeních pak může uskutečnit pomocí tzv. „další podmínky provozování linkové osobní
dopravy“ (§ 13, písm. e). Tyto „další podmínky“ mohou právně směřovat k tarifní, provozní či
informativní slučitelnosti s jinými linkami jiných dopravců nebo i s linkami drážních doprav (s
linkami metra, tramvají, trolejbusů a podobně).
V hrubých rysech obdobný licenční model má i zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách (§ 24
a následující). Licenční řízení sice zohledňuje specifika drážní dopravy oproti dopravě silniční,
umožňuje však řadu stejných regulačních pravomocí vůči budoucím dopravcům. Zákon rovněž
zná „další podmínky provozování drážní dopravy“, jejichž použití je nebo může být v zásadě
obdobné jako u zákona č. 111/1994 Sb.
V roce 2006 schválila Vláda České republiky dokument „Dopravní politika ČR“. V současné
době odborná veřejnost diskutuje nad věcným záměrem zákona o veřejné dopravě.
Dosavadní argumentaci lze tedy shrnout s tím, že rozsáhlá smluvní volnost umožněná naším
právem a výrazná regulační oprávnění správních úřadů provádějících licenční řízení (dopravních
úřadů a drážních správních úřadů) vznik integračních procesů ve veřejné dopravě a jejich reálnou
existenci umožňují. Vznikají-li zásadnější problémy, jsou pak spíše dány neschopností využít


Strana 12 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

všech možností, které se v našem právu nabízejí, a to jak na straně dopravců, tak i na straně státní
správy či komunální samosprávy.
1.3 Shrnutí současného stavu HDO v Libereckém kraji
1.3.1  Jednotlivé systémy HDO
Veřejná hromadná doprava osob v Libereckém kraji je v současné době zajišťována dálkovou
dopravou, regionální dopravou a městskými hromadnými dopravami ve městech Liberec,
Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov. Hromadnou dopravu osob v závazku veřejné služby
na území Libereckého kraje v současné době objednává 6 subjektů:
Tabulka 1: Seznam objednavatelů veřejné dopravy v Libereckém kraji

     Objednavatel                   Druh dopravy
Ministerstvo dopravy         Dálková železniční doprava
                   Regionální osobní doprava (veřejná linková autobusová
Liberecký kraj
                   doprava a drážní doprava) na území Libereckého kraje
Město Česká Lípa           Městská hromadná doprava v České Lípě
Město Jablonec nad Nisou       Městská hromadná doprava v Jablonci nad Nisou
Město Turnov             Městská hromadná doprava v Turnově
Statutární město Liberec       Městská hromadná doprava v Liberci
Obec Kravaře             Autobusové linky 500 001 a 500 002
Na základě smlouvy o závazku veřejné služby s výše uvedenými objednavateli zajišťují veřejnou
osobní dopravu na území Libereckého kraje tito dopravci:
Tabulka 2: Rozdělení dopravců veřejné dopravy v Libereckém kraji dle druhů dopravy

         Druh dopravy                      Dopravce
Dálková železniční doprava              České dráhy, a.s.
Regionální železniční doprava             České dráhy, a.s.
Regionální tramvajová doprava             Dopravní podnik města Liberce, a.s.
                           ČSAD Česká Lípa a.s.
                           ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
                           ČSAD Liberec, a.s.
                           ČSAD Semily, a.s.
                           Dopravní podnik města Liberce, a.s.
                           Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.
Veřejná linková autobusová doprava
                           KAD spol. s r.o.
                           Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
                           OSNADO spol. s r.o.
                           Technické služby Mimoň, s.r.o.
                           TRANSCENTRUM bus, s.r.o.
                           Bus Kravaře s.r.o.
Městská hromadná doprava v České Lípě         ČSAD Semily, a.s.
Městská hromadná doprava v Jablonci n. N.       ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
Městská hromadná doprava v Liberci          Dopravní podnik města Liberce, a.s.


Strana 13 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


       Druh dopravy                    Dopravce
Městská hromadná doprava v Turnově        ČSAD Semily, a.s.
Další dopravci, kteří zajišťují výkony v hromadné dopravě osob na území Libereckém kraji,
provozují své spoje mimo závazek veřejné služby. Do této kategorie spadá i zvláštní linková
doprava.
1.3.2 Dosud provedené integrační kroky
Přestože na území Libereckého kraje k dnešnímu dni neexistuje oficiálně schválený celokrajský
integrovaný dopravní systém, byla realizována již řada integračních kroků v jednotlivých
oblastech hromadné dopravy osob, které usnadňují cestování veřejnou osobní dopravou po
území Libereckého kraje. Jejich výčet je uveden v následující tabulce:
Tabulka 3: Dosud provedené integrační kroky
                                           Termín
                   Integrační krok
                                           realizace
                  Oblast organizačních opatření
 Integrace ZDO a ODO do výsledné DO, která je podpořená příspěvkem obcí a
                                            01/2002
 objednávána Libereckým krajem
 Založení Dopravního svazu měst a obcí Libereckého kraje (poradní sbor pro člena
                                            05/2003
 rady kraje pověřeného vedením resortu dopravy)
 Založení Koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje – KORID LK, spol. s r.o.    03/2005
                  Oblast dopravních opatření
 Zahájení prací na projektu REGIOTRAM NISA                       09/2000
 Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje (DHV)           06/2003
 Úpravy linek MHD v Jablonci nad Nisou v souvislosti se zavedením integrovaného
                                            09/2003
 dopravního systému JARIS
 Zavedení taktové dopravy na železničních tratích – pilotní projekt na tratích 036
                                            12/2004
 Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald a 034 Smržovka – Josefův Důl
 Zavedení taktové dopravy na železničních tratích – většina tratí v Liberecké kraji   12/2006
                   Oblast tarifních opatření
 Uznávání předplatních kupónů DPML na linkách 540 040 a 540 045 (Liberec-
                                            1.1.2001
 Bedřichov) v úseku Liberec, aut. nádr. – Liberec, Rudolfov, Česká chalupa
 Uznávání předplatních jízdenek MHD Jablonec nad Nisou na linkách PAD v obvodu
                                            1.9.2009
 MHD Jablonec n.N. + na Rádle
 Integrovaný dopravní systém JARIS                           1.9.2003
 Uznávání předplatních kupónů MHD Jablonec nad Nisou na lince 540 020 (Liberec-
                                            1.9.2003
 Jablonec nad Nisou) na území města Jablonec n.N.
 Jízdenka LIBNET+                                    1.5.2004
 Jednotný systém odbavování cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových
                                            1.1.2004
 karet
 Společný tarif do 50 km pro dopravce zajišťující veřejnou linkovou autobusovou
                                            1.1.2005
 dopravu v závazku veřejné služby s Libereckým krajem (IDS LK)
 Společné Smluvní přepravní podmínky pro dopravce zajišťující veřejnou linkovou
                                            1.1.2005
 autobusovou dopravu v závazku veřejné služby s Libereckým krajem (IDS LK)Strana 14 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


 Rozšíření nabídky jízdenky LIBNET +                              1.1.2007

1.4 IDOL - Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje
IDOL je zkratka pro Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje, který bude zahrnovat
všechny druhy hromadné dopravy osob na území Libereckého kraje. Jeho vznik a fungování jsou
popsány v tomto Projektu realizace IDOL.
1.4.1  Integrace veřejné hromadné dopravy v EU a ČR
Základní myšlenkou procesu vzniku dopravních svazů v EU je předpoklad, že společným
sdílením kompetencí a odpovědnosti samosprávních orgánů za veřejnou dopravu v
území dojde ke zlepšení nabídky veřejné hromadné dopravy a financování provozu. Nově
získané kompetence si mohou samosprávné orgány ponechat nebo dále přenést na účelová
dopravní sdružení (svazy).
Tím, že samosprávné orgány zakládají účelová dopravní sdružení (svazy) a tyto formulují
politické zadání svazové manažerské společnosti (koordinátorovi IDS), dochází k integraci
organizace železniční, silniční linkové autobusové a městské hromadné dopravy na daném území.
Dopravce dodává svazu smluvně objednaný dopravní výkon a jeho náklady kryje adekvátní
podíl na tarifních příjmech svazu a zbytek mu hradí objednatel. Jinými slovy řečeno, za přepravní
výkony a výši tržeb je zodpovědný dopravní svaz a jeho společníci, kteří rozhodují o objemu a
organizaci nabízených dopravních výkonů a o výši a struktuře tarifních cen jízdného.
1.4.1.1 Adaptace podmínek ČR na podmínky EU
V případě ČR vznik vyšších samosprávních útvarů - krajů dal předpoklad pro naplnění výše
jmenované základní myšlenky integrace veřejné hromadné dopravy v EU. Kraj je svojí velikostí
přiměřeným územním celkem pro jednotné systémové plánování, projektování a organizaci
provozu veřejné dopravy ve svém území s ohledem na integraci železniční, silniční linkové
autobusové a městské hromadné dopravy.
1.4.2 Záměr vzniku IDOL
1.4.2.1 Základní informace
Od svého vzniku se KORID LK, spol. s r.o. zabývá problematikou veřejné dopravy a přípravou
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). Zpracovány byly některé
dílčí materiály (např. materiál Kategorizace železničních tratí v Libereckém kraji, který železniční
tratě dělí dle významu do čtyř kategorií). Nové taktové železniční jízdní řády zkvalitňují železniční
dopravu v regionu a umožňují snazší provázání s autobusovou dopravou.
V červenci 2006 byla zřízena pracovní skupina za účasti zástupců Krajského úřadu Libereckého
kraje, KORIDu LK, jednotlivých dopravců a dalších odborníků jejímž cílem bylo stanovení
základních pravidel vzniku a rozvoje Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
(IDOL). Na základě těchto pravidel a následných analýz byl připraven Záměr realizace
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL).
1.4.2.2 Obsah Záměru realizace IDOL
Podle záměru realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) bude IDS
v Libereckém kraji vznikat postupně. V první etapě bude zavedena tarifní integrace, která umožní
uživatelům veřejné dopravy cestovat po území Libereckého kraje na jeden jízdní doklad. Ve
druhé etapě pak dojde k prostorovému a časovému zajištění návazností mezi jednotlivými druhy
dopravy (výstavba společných terminálů doprav, koordinace jízdních řádů). Je zřejmé, že
jednotlivé kroky z první i druhé etapy se budou vzájemně prolínat. Cílem všech těchto opatření je
zvýšení atraktivity veřejné osobní dopravy v Libereckém kraji.


Strana 15 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Problematika IDS se nedotýká pouze regionu Libereckého kraje, ale významným způsobem
velkých měst (zejména Liberce, Jablonce nad Nisou a České Lípy) a to z důvodů významného
počtu dojíždějících osob z příměstských oblastí. Vzhledem k málo přitažlivému systému veřejné
dopravy používá vysoký počet osob individuální automobilovou dopravu, která má negativní
důsledek v zahlcení měst a v negativním ovlivňování životního prostředí obyvatel měst. Současný
evropský trend je, že podíl dojíždějících osob do měst se neustále zvyšuje vzhledem k nově
vznikajícím a rozrůstajícím se satelitním sídlům v jejich okolí. Z uvedeného vyplývá, že ani
sebelepší systém MHD nezabrání do budoucna zahlcení měst auty, pokud nebude řešena otázka
dojížďky ze satelitních sídel. Řešením tohoto problému je právě zavedení IDS.
1.4.3 Účastníci IDOL
Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL) zahrnuje čtyři významné skupiny
účastníků. Jsou jimi:
    cestující, kteří jsou cílovou skupinou, pro kterou se doprava organizuje a zajišťuje,
    a kteří existenci IDS podmiňují. Cestující představují spotřebitele, tedy konečné zákazníky
    v organismu IDS. Cílem všech systémů je větší kvalita a nabídka pro cestující;
    zákazníci (objednatelé dopravních služeb) - zastupují spotřebitele (tj. cestující) ve
    formulaci a zadávání dopravních zakázek, kompenzují dopravcům ztráty plynoucí
    z uplatňování neekonomické ceny jízdného a z chybějící přepravní frekvence cestujících
    tak, aby prokazatelné náklady dopravy nemusely být v plné výši kryty příjmy z jízdného a
    nezbavily tak veřejnou dopravu atraktivity vůči cestujícím ve smyslu její cenové,
    kvantitativní a kvalitativní úrovně a konkurenceschopnosti. V IDOL jimi jsou: Liberecký
    kraj, Statutární město Liberec, Město Česká Lípa, Město Jablonec nad Nisou, Město
    Turnov a města o obce Libereckého kraje;
    dopravci, provozovatelé dopravy a nositelé většiny výkonných dopravních funkcí v IDS;
    koordinátor IDOL je subjekt, jehož úkolem je koncepčně organizovat, plánovat,
    kontrolovat a rozvíjet HDO v daném regionu jak po stránce dopravní, tak organizační a
    ekonomické. Nositelem této funkce v IDOL je KORID LK, spol. s r.o.
1.4.4 Přínosy IDOL
V záměru realizace IDOL bylo mj. popsáno, co organizování veřejné dopravy osob formou IDS
přináší jednotlivým skupinám jeho účastníků.
Nejdůležitější skupinou jsou cestující. Těm IDS přináší:
    systémovou dopravní provázanost obsluhovaného území, optimální návaznosti linek a
    jízdních řádů jednotlivých dopravců, uživatelskou unifikaci jednotlivých druhů osobní
    dopravy, ekonomicky únosné jízdné. IDS pomáhá udržet přitažlivost veřejné
    hromadné dopravy v konkurenci s individuální automobilovou dopravou tím, že
    umožňuje tvorbu jednotné přepravní sítě z provozně a technologicky rozličných druhů
    veřejné hromadné dopravy. Je známo, že zabezpečení dopravní obsluhy libovolného
    místa v osídlení je jedním z předpokladů správné funkce a fungování oběhových procesů.
    Dopravní obsluha libovolného místa v osídlení však není vždy optimální a je proto nutné
    hledat hranici, kdy je obsluha místa racionální a kdy je naopak vhodné způsob dopravní
    obsluhy změnit. S ohledem na zkušenosti vyspělých členských zemí EU lze
    konstatovat, že zákaznicky orientované a ekonomicky opodstatněné je přejít z
    provozování uzavřených sítí jednotlivých druhů dopravy na systém otevřený.
    Nedostatečný rozsah sítě jednoho druhu dopravy, resp. dopravce, z důvodů technických,
    technologických nebo ekonomických může být efektivně kompenzován rozšiřovánímStrana 16 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    přepravní sítě (např. vybudováním společných přestupních terminálů), k čemuž není
    fyzická kompatibilita dopravy nezbytná;
    jednotný tarifní systém, především jednotnou soustavu jízdních dokladů vázanou na
    přemístění v čase a prostoru. Zjednodušuje orientaci cestujících soustavě jízdenek bez
    ohledu na to, kolika dopravci jsou obsluhováni;
    jednotný informační systém o všech aspektech veřejné dopravy. Jednotnost je nejen
    věcná, ale také výrazová a v organizaci informačního systému. Znamená to snazší
    porozumění dopravní obsluze ze strany cestujícího;
    jednotný prodejní systém jízdních dokladů umožňující cestujícím snazší obstarávání
    jízdenek. Sjednocení prodejních systémů podporuje zavedení vyspělých způsobů prodeje
    jízdenek například pomocí platebních karet, u předplatních jízdenek libovolné termíny
    jejich platnosti, vytváření registrů cestujících, které umožní poskytování specifických slev,
    apod.
Ostatním účastníkům, tedy krajům, městům, obcím, dopravcům a koordinátorům dopravy,
vznikají vzhledem k většímu a ucelenému dopravnímu a ekonomickému prostoru podmínky pro:
    dlouhodobé zvyšování hospodárnosti provozu veřejné hromadné dopravy. Projevuje
    se jednak efekt „economy of scale“, jednak možnost dlouhodobé koncepční spolupráce
    partnerů v řešení finančních otázek HDO, a to jak v oblasti provozních nákladů, tak
    v oblasti zajištění reprodukce, případně rozvoje investičních prostředků dopravců.
    Společná dlouhodobá investiční politika zaručuje dopravcům jistoty přiměřeného rozvoje,
    financujícím stranám pak jistotu, že vynaložené prostředky jsou účelně a oprávněně
    využity. Obě tyto okolnosti, totiž rozsáhlý ekonomický prostor a dlouhodobé koncepční
    přístupy k financování provozu a investic objektivně vytvářejí podmínky pro efektivnější
    hospodaření s prostředky na dopravu;
    rozsáhlý a ucelený dopravní prostor umožňuje systémová dopravní řešení
    s dlouhodobým výhledem;
    v rámci IDS vzniká základna pro institucionalizaci a homogenizaci heterogenních
    prostředí různých partnerů, kde je možné (a nutné) se dohadovat o společných řešeních
    dopravních, ekonomických a organizačních. Je to základna pro dlouhodobé vztahy mezi
    zúčastněnými partnery, které nastolují prostředí vzájemné důvěry a spolupráce.
Pro dopravce pak mj. IDS představuje dlouhodobou a stabilní účast na dopravním trhu, které je
dáno jako důsledkem zvýšení atraktivity hromadné dopravy osob a jistotou smluvního vztahu
s objednatelem.
1.4.5 Základní pravidla IDOL
Dále byla stanovena tato základní pravidla IDOL:
    základem systému je cestující – klient. Jeho potřebám musí být celý systém podřízen
    (při dodržení nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je minimálně udržet
    stávající poměr uživatelů VHD a IAD, případně docílit nárůstu uživatelů VHD;
    zatraktivnění dopravního systému pro cestující – jednotnost dopravy z pohledu
    cestujícího. Vytvořit jednoduchý a pro cestující přehledný dopravní systém, kde bude
    v maximální možné míře zaváděna taktová doprava. Optimalizovat návaznosti linek a
    jízdní řády jednotlivých dopravců;
    IDOL bude vycházet z osvědčených principů v zahraničí;Strana 17 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    nabídnout atraktivní alternativu oproti cestám autem po stále přetíženějších
    komunikacích;
    veřejná doprava má i důležitý sociální význam, protože zajišťuje základní dopravní
    potřeby obyvatel, kteří nemohou či nechtějí vlastnit osobní automobil;
    jednotný tarifní systém. Vytvořit vyváženou nabídku jízdních dokladů z hlediska druhu
    a ceny. Stanovit ekonomicky únosné jízdné;
    jednotný prodejní, odbavovací a informační systém.
1.4.6 Postup zavádění IDOL
Tento dokument počítá s postupným zaváděním IDOLu ve třech fázích, jejichž dílčí realizace se
budou časově vzájemně prolínat. V první fázi dojde k tarifní integraci jednotlivých druhů veřejné
dopravy na území Libereckého kraje. V druhé fázi bude zajištěna prostorová a časová
provázanost jednotlivých systémů veřejné dopravy v Libereckém kraji (časové provázání
jednotlivých druhů doprav). Ve třetí fázi dojde ke zkvalitnění veřejné osobní dopravy výstavbou
společných terminálů dopravy.
1.5 Orgány IDOL
1.5.1  Rada IDOL
V průběhu roku 2008 zahájí svou činnost Rada IDOL, ve které jsou zastoupeni objednavatelé
veřejné dopravy na území Libereckého kraje (Liberecký kraj, města, ve kterých je provozována
městská hromadná doprava). Rada IDOL bude navazovat na činnost dopravního svazu. Bude
sloužit jako platforma pro projednávání a dohody o společných záležitostech IDS. Po případném
vstupu dalších objednavatelů veřejné dopravy (Měst Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Turnov a příp. i jiných) do společnosti KORID LK, spol. s r.o. bude Rada IDOL transformovat
ve valnou hromadu KORID LK, spol. s r.o.
1.5.1.1 Činnosti Rady IDOL:
    je základnou pro jednání o záležitostech IDS mezi subjekty IDS;
    projednává a dohaduje parametry finančních toků;
    projednává a schvaluje projekty dalších vývojových stupňů IDS.
Spolu se schválením Záměru realizace IDOL byli jednotlivými objednateli veřejné dopravy na
území Libereckého kraje jmenováni členové Rady IDOL.
1.5.1.2 Členové Rady IDOL:
    za Liberecký kraj: Mgr. Vladimír Richter, člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením
    resortu dopravy;
    za Město Česká Lípa: p. Jan Stejskal, místostarosta;
    za Město Jablonec nad Nisou: p. Jindřich Berounský, zastupitel ;
    za Město Turnov: PhDr. Hana Maierová, starostka;
    za Statutární město Liberec: Ing. Ivo Palouš, náměstek primátora.
1.5.2 Pracovní skupina IDOL
Za účelem přípravy Integrovaného dopravního systému IDOL byla založena odborná pracovní
skupina složená ze zástupců dopravců, odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje,


Strana 18 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

zástupců měst s městskou hromadnou dopravou, společnosti Liberecká IS (má na starosti projekt
krajské karty) a koordinátorem IDOL - společnosti KORID LK, spol. s r.o.. Pracovní skupina PS
IDOL se poprvé sešla dne 17.7. 2007.
Pracovní skupina IDOL detailně projednávala otázky spojené s přípravou realizace 1. fáze
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Zápisy z jednání PS IDOL jsou
k nahlédnutí v sídle společnosti KORID LK, spol. s r.o., (U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec). Na
základě závěrů a doporučení dané pracovní skupiny byl sestaven i tento Projekt realizace
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL).
Pracovní skupina IDOL se v budoucnu bude scházet i nadále a bude řešit otázky spojené
s přípravou a realizací Integrovaného dopravního systému IDOL, které jsou popsané v tomto
projektu.
 1.5.2.1  Koordinátor IDOL
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje je subjekt založený za účelem
koordinování, řízení, plánování, kontroly a komplexního rozvoje IDOL a dopravní obslužnosti
kraje.
Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje je jediný subjekt, kterým je
společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen koordinátor).
Koordinátor vykonává, zajišťuje a koordinuje činnosti, které vedou k uplatnění cílů IDOL a to
uplatňováním principů IDOL. Za vykonávání těchto činností je koordinátor odpovědný svému
vlastníkovi, kterým je Liberecký kraj a dále účastníkům IDOL.
Koordinátor zejména:
    navrhuje a uplatňuje standardy dopravní obslužnosti;
    trvale sleduje a vyhodnocuje ekonomiku IDOL a dopravní obslužnosti Libereckého kraje,
    analyzuje nežádoucí trendy, navrhuje opatření a aktivně je uplatňuje;
    trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb a zajištění nabídky, na základě
    kterých uplatňuje optimální způsob zajištění přepravních potřeb cestujících po stránce
    linkových vedení a jízdních řádů;
    usiluje o zlepšování úrovně poskytovaných služeb v oblasti veřejné hromadné dopravy
    osob v Libereckém kraji, trvale sleduje a vyhodnocuje jejich kvalitu u jednotlivých
    dopravců a navrhuje zlepšení;
    v rámci IDOL navrhuje jednotný tarifní systém, jednotné tarifní a přepravní podmínky,
    společné jízdní doklady a odbavovací systémy dopravců, provádí koordinaci a
    optimalizaci jízdních řádů a linkových vedení dopravců;
    zajišťuje informační systém IDOL;
    zpracovává koncepce tarifního, prodejního a informačního systému a projekty rozvoje
    IDOL a řídí jejich realizace, zpracovává a uplatňuje technické a provozní standardy
    IDOL zejména pro informační systém, vybavení a označování dopravních prostředků a
    zastávkových zařízení, pro zajištění provozu a jeho kvality a pro obsah, formu a ochranu
    integrovaných jízdních dokladů;
    jedná s novými zájemci o vstupu do IDOL a o formě a podmínkách jejich vstupu;
    reprezentuje a zastupuje IDOL vůči účastníkům IDS, vůči třetím osobám a vůči
    veřejnosti;Strana 19 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    zajišťuje marketing veřejné dopravy.
Nedohodnou-li se všichni účastníci IDOL smluvně jinak, zůstávají odpovědnosti, kompetence a
pravomoci ve stejném rozsahu těm subjektům, kterým patřily před jejich vstupem do IDOL.
Není-li dle platné právní úpravy České republiky možné, aby konkrétní činnosti prováděl přímo
koordinátor, pak tyto činnosti koordinátor vykonává na základě pověření příslušných účastníků
IDOL a nebo tak, že subjekty, které mají příslušné kompetence, se budou řídit návrhy
koordinátora a vykonávat je dle platných právních předpisů.
Nedohodnou-li se všichni účastníci IDOL smluvně jinak, nemá koordinátor rozhodovací a
výkonné pravomoci vůči účastníkům IDOL, ani vůči jiným osobám.
1.6 Časový harmonogram zavádění IDOL
Zavádění Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) je proces nesmírně
náročný. Záměr realizace Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL)
definoval zavádění Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) ve třech
časových horizontech. Následující časový harmonogram je sestaven jako optimistický. Rizika
popsaná v kapitole 7 mohou způsobit prodloužení zde uvedených časových termínů.
1.6.1  Krátkodobý časový horizont (rok 2007 - 2010)
Do krátkodobého časového horizontu budou zařazena opatření, potřebná pro vytvoření
základního rámce fungování IDOL (zejména organizační), stejně jako příprava a zahájení
realizace opatření, která již byla připravena v uplynulém období. Některá z těchto opatření budou
zavedena jako pilotní a po ověření jejich účinnosti budou rozšířena do celého systému. Stěžejním
úkolem je dosáhnout v co nejkratším termínu shody všech rozhodujících partnerů. V daném
období jsou výkony v regionální HDO zajišťovány dle platných Smluv o závazku veřejné služby
se současnými dopravci. Připravována jsou výběrová řízení na provozovatele regionální HDO po
skončení platnosti stávajících smluv v prosinci 2011. Uvedená výběrová řízení jsou blíže popsána
v kapitole Dopravní subsystém IDOL.
Tabulka 4: Krátkodobý časový horizont zavádění IDOL (2007 – 2010)

           Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje - IDOL
                                               Termín
                   Integrační krok
                                              realizace
Tarifní integrace IDOL (MHD, PAD, ŽD)                             01/2009
Dopravní integrace IDOL (optimalizace jízdních řádů MHD, PAD, ŽD) dle jednotlivých     01/2009 –
oblastí                                            12/2010
Strana 20 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 5: Harmonogram zavádění organizačně ekonomického subsystému IDOL

               Organizačně – ekonomický subsystém
                                              Termín
                  Integrační krok
                                             realizace
Záměr realizace IDOL                                    02/2007
Schválení Záměru realizace IDOL partnery                          06/2007
                                                od
Pracovní skupina IDOL se zástupci měst s MHD a dopravci
                                              07/2007
Projekt realizace IDOL                                   04/2008
                                                od
Rada IDOL (objednatelé dopravy)
                                              05/2008
Schválení Projektu realizace IDOL partnery                         06/2008
Prováděcí projekt Zúčtovacího centra IDOL                         08/2008
Podpis konvence IDOL                                    09/2008
Podpis smluv o podmínkách přepravy v IDOL a zajištění činností souvisejících
                                              10/2008
s provozováním IDOL s dopravními společnostmi
Zkušební provoz Zúčtovacího centra IDOL                          10/2008
Podpis Smluv o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje s obcemi  10/2008


Tabulka 6: Harmonogram zavádění tarifního a odbavovacího subsytému

                 Tarifní a odbavovací subsystém
                                              Termín
                  Integrační krok
                                             realizace
Základní principy Integrovaného tarifu IDOL                        01/2007
Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na „Dodávku odbavovacího
                                              07/2007
systému na bázi BČK pro veřejnou linkovou dopravu v závazku veřejné služby“
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Kartové centrum Libereckého kraje“       09/2007
Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky na„Dodávku odbavovacího
                                              11/2007
systému na bázi BČK pro veřejnou linkovou dopravu v závazku veřejné služby“
Podpis smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Kartové centrum Libereckého
                                              12/2007
kraje“
Rozhodnutí Rady města Jablonec nad Nisou o vybavení vozidel MHD v Jablonci nad
Nisou odbavovacím zařízením umožňujícím začlenění MHD v Jablonci nad Nisou do       12/2007
IDOL
Ukončení výroby a zahájení implementace odbavovacích zařízení dopravcům ve veřejné
                                              04/2008
linkové dopravě
Implementace systému Kartového centra Libereckého kraje včetně dodávky nezbytných
                                              04/2008
periférií pro provoz kartového centra dle prováděcího projektuStrana 21 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


                 Tarifní a odbavovací subsystém
                                              Termín
                  Integrační krok
                                             realizace
Zahájení ověřovacího provozu Kartového centra Libereckého kraje              05/2008
Schválení zadávací dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky „Zúčtovací centrum IDOL“    06/2008
Zahájení personální přípravy provozních zaměstnanců u dopravců               07/2008
Podpis smlouvy s vítězným uchazečem veřejné zakázky „Zúčtovací centrum IDOL“        09/2008
Ukončení implementace odbavovacích zařízení dopravcům ve veřejné linkové dopravě      09/2008
Schválení Tarifu IDOL a Smluvních přepravních podmínek IDOL platných od 1.1.2009
v radách Libereckého kraje a měst s MHD (Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a     09/2008
Turnov)
Prováděcí projekt Zúčtovacího centra IDOL                         10/2008
Zahájení zkušebního provozu Integrovaného tarifu IDOL                   10/2008
Zahájení zkušebního provozu Zúčtovacího centra IDOL                    10/2008
Zahájení rutinního provozu Integrovaného tarifu IDOL                    01/2009
Zahájení rutinního provozu Zúčtovacího centra IDOL                    01/2009


Tabulka 7: Harmonogram zavádění dopravního subsystému

                    Dopravní subsystém
                                              Termín
                  Integrační krok
                                             realizace
Schválení Záměru otevřeného výběrového řízení na provozovatele regionální osobní
                                              11/2007
železniční dopravy v Libereckém kraji v letech 2011 až 2021
Podepsání Smlouvy o společném postupu při zadání zakázky na provozování veřejné
                                              01/2008
železniční dopravy na trati Liberec – Zittau – Varnsdorf – Rybniště / Seifhennersdorf
Schválení zadávací dokumentace otevřeného výběrového řízení na provozovatele
                                              07/2008
regionální osobní železniční dopravy v Libereckém kraji v letech 2011 až 2026
Zpracování materiálu Železnice v Libereckém kraji v roce 2030               12/2008
Stanovení standardů dopravní obslužnosti v IDOL                      01/2009
Přidělení zakázky na provozování veřejné železniční dopravy na trati Liberec – Zittau –
                                              01/2009
Varnsdorf – Rybniště / Seifhennersdorf vítěznému uchazeči
Dopravní integrace IDOL (optimalizace jízdních řádů MHD, PAD, ŽD) dle jednotlivých    01/2009 –
oblastí:                                          12/2010
Schválení Záměru otevřeného výběrového řízení na provozovatele veřejné linkové
                                              02/2009
dopravy v Libereckém kraji v letech 2011 až 2021
Schválení zadávací dokumentace otevřeného výběrového řízení na provozovatele veřejné
                                              06/2009
linkové dopravy v Libereckém kraji v letech 2011 až 2021
Schválení projektu vítězného dopravce na nákup železničních vozidel pro regionální     12/2009


Strana 22 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


                    Dopravní subsystém
                                              Termín
                  Integrační krok
                                             realizace
osobní dopravu v libereckém kraji
Přidělení zakázky na provozovatele veřejné linkové dopravy v Libereckém kraji v letech
                                              06/2010
2011 až 2021
Zahájení provozování veřejné železniční dopravy na trati Liberec – Zittau – Varnsdorf –
                                              12/2010
Rybniště / Seifhennersdorf vítězným uchazečem
Zavedení technických a provozních standardů IDOL                      12/2011
Zahájení provozování regionální osobní železniční dopravy v Libereckém kraji v letech
                                              12/2011
2011 až 2026 vítězným uchazečem
Zahájení provozování veřejné linkové dopravy v Libereckém kraji v letech 2011 až 2021
                                              12/2011
vítězným uchazečem
Tabulka 8: Harmonogram zavádění informační a propagační kampaně

                 Informační a propagační kampaň
                                              Termín
                  Integrační krok
                                             realizace
                                                 od
Informace o IDOL v IDOL zpravodaji
                                              03/2008
Spuštění internetových stránek http://www.iidol.cz                     05/2008
Zpracování Marketingového plánu IDOL                            07/2008
Spuštění hlavní fáze Informační a propagační kampaně IDOL                  08/2008
Zahájení školení pracovníků prodejních, informačních a turistických center         09/2008
1.6.2 Střednědobý časový horizont (2010 – 2015)
Ve střednědobém časovém horizontu budou naplněny základní cíle IDOL a dojde ke stabilizaci
celého systému. Spuštěna budou opatření, která budou přispívat k dalšímu zatraktivnění veřejné
hromadné dopravy v Libereckém kraji a ve spolupráci s dalšími opatřeními povedou ke zklidnění
center velkých měst od individuální automobilové dopravy. V tomto časovém horizontu bude
mít Liberecký kraj plně funkční integrovaný systém veřejné dopravy.
Ke zkvalitnění Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL bude docházet
zejména v těchto oblastech:
1.6.2.1 Organizačně – ekonomický subsystém:
    vstup dalších objednatelů veřejné dopravy (Statutárního města Liberec, Měst Jablonec nad
    Nisou, Česká Lípa, Turnov příp. i dalších) do společnosti KORID LK, spol. s r.o.;
    fungování Dopravního svazu Libereckého kraje;
    úzká spolupráce s okolními kraji, dopravními svazy a dalšími objednateli veřejné dopravy
    na zajištění hromadné dopravy osob.
1.6.2.2 Tarifní subsystém:
    rozšíření Tarifu IDOL do nejbližších významných měst v sousedních regionech;

Strana 23 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    prodej jízdních dokladů IDOL prostřednictvím internetu a mobilních telefonů.
1.6.2.3 Dopravní subsystém:
    plánování dopravy na území Libereckého kraje;
    optimalizace dopravní infrastruktury pro IDOL na území Libereckého kraje;
    zkvalitnění vozového parku dopravců zajišťujících HDO v IDOL;
    rozšiřování bezbariérové HDO v IDOL;
    jednotný dispečink veřejné dopravy v Libereckém kraji;
    výstavba společných terminálů dopravy a přestupních míst;
    zajišťování HDO na území Libereckého kraje dle Standardů IDOL.
Pro realizaci výše uvedených cílů je předpokládáno využití finančních prostředků ze
Strukturálních fondů Evropské unie. Seznam potřebných akcí, kterými dojde ke zkvalitnění
hromadné dopravy osob, je ale natolik rozsáhlý, že jednotliví investoři budou muset hledat i další
finanční zdroje. V následujícím výčtu jsou uvedeny jednotlivé akce, které je z pohledu HDO
v Libereckém kraji potřebné realizovat:
1.6.2.3.1 Akce nutné ke zlepšení dopravní infrastruktury na území Libereckého kraje
Kolejová doprava:
    novostavba tramvajové tratě Liberec Fügnerova – Liberec Rochlice;
    zajištění provozuschopnosti železniční tratě č. 036 Liberec – Jablonec n. N. – Tanvald;
    optimalizace železniční trati č. 089 Liberec – Hrádek n. N. státní hranice;
    obnova železničního přechodu Harrachov – Szklarska Poreba a oprava trati Tanvald –
    Harrachov státní hranice;
    modernizace železničních uzlů Turnov a Stará Paka (leží v Královehradeckém kraji);
    výstavba nástupišť v železničních stanicích a zastávkách;
    výstavba informačních zařízení na významných železničních a tramvajových zastávkách;
    výstavba nových železničních zastávek: Turnov zastávka (trať 030), Liberec průmyslová
    zóna jih (trať 030), Velké Hamry město (trať 035), Liberec aréna (trať 036), Jablonec nad
    Nisou centrum (trať 036), Smržovka – Luční (trať 036), Desná – Riedlova vila (trať 036),
    Desná – Pustinská (trať 036), Jizerský most (trať 036), Liberec – Růžodol (tratě 037 a
    089), Jablonec nad Jizerou náměstí (trať 042), Doksy centrum (trať 080) a Hrádek nad
    Nisou průmyslová zóna (trať 089);
    zabezpečení železničních přejezdů;
    oprava výpravních budov železničních stanic;
    oprava tramvajové trati Liberec Fügnerova – Vratislavice n. N. (- Jablonec n. N.).
Silniční doprava:
    úprava dopravně – technického stavu některých úseků silnic pro lepší využívání HDO.
    Tento seznam bude vytvořen při realizaci 2. etapy zavádění Integrovaného dopravního
    systému Libereckého kraje (IDOL);Strana 24 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    vybudování parkovišť park & ride na vytypovaných místech. Tento seznam bude
    vytvořen při realizaci 2. etapy zavádění Integrovaného dopravního systému Libereckého
    kraje (IDOL).
1.6.2.3.2 Zkvalitnění vozového parku dopravců zajišťujících HDO v IDOL
Finančně nejnáročnější je obnova vozového parku železniční dopravy, proto by jí měla být
věnována největší pozornost z hlediska přidělování finančních prostředků na obnovu vozového
parku. Tato obnova je možná s využitím prostředků Regionálních operačních programů
Evropské unie, priority 1.2. I přes zkvalitnění v poslední době, vynucené na dopravci České dráhy
a.s. Libereckým krajem, je regionální osobní železniční doprava v Libereckém kraji zajišťována
zastaralým nebo často nespolehlivým vozovým parkem, který nesplňuje požadavky na rychlou,
kvalitní a pohodlnou železniční dopravu 21. století. Finanční prostředky uvolněné z ROP na
obnovu vozového parku v železniční dopravě by dopravci, který by uspěl v připravovaném
otevřeném výběrovém řízení, umožnily zkvalitnění vozidlového parku na požadovanou úroveň.
Tramvajový vozový park v Liberci prošel v době nedávno minulé modernizací, při které byly do
provozu zařazeny vozy s nízkopodlažními (bezbariérovými) částmi. Tím došlo ke zkvalitnění
kultury cestování a zavedení garancí v nasazování vozidel s nízkopodlažními částmi. Z poměru
počtu tramvají nasazovaných v dopravní špičce ku celkovému počtu tramvají je zřejmé, že
DPML má tramvají dostatek a v nejbližší době nebude nutné tramvajový vozový park významně
rozšiřovat.
V autobusové dopravě by mělo docházet k pravidelné obnově vozového parku dle požadavku
objednatele a standardů IDOL. Náklady na tuto obnovu by měly být součástí dohodnuté resp.
vysoutěžené ceny dopravního výkonu.
1.6.2.3.3 Výstavba společných terminálů dopravy a přestupních míst
Na území Libereckého kraje je v blízké době nutné vybudovat společné terminály dopravy a
přestupní místa, ve kterých se budou stýkat jednotlivé systémy HDO: MHD - železnice – PAD.
Cestujícím v nich bude umožněn pohodlný přestup mezi jednotlivými dopravními prostředky,
podávány informace, prodávány jízdní doklady a nabízeny další služby. Terminály dopravy by
měly vzniknout v místech s velkou koncentrací cestujících. V místech s menší koncentrací
cestujících by měla být vybudována přestupní místa, která budou nabízet menší rozsah
doprovodných služeb než terminály dopravy.
Seznam terminálů dopravy v Libereckém kraji, které by bylo vhodné zřídit ve střednědobém
časovém horizontu (jedná se o abecední výčet bez určení priorit):
    Česká Lípa – propojení železniční stanice Česká Lípa, zastávky MHD: Nádraží ČD a
    autobusového nádraží v jeden terminál dopravy;
    Frýdlant – propojení železniční stanice Frýdlant v Čechách a stávající autobusové
    zastávky Frýdlant železniční stanice v jeden terminál dopravy;
    Jablonec nad Nisou – propojení připravované železniční zastávky Jablonec nad Nisou
    centrum a autobusového nádraží, kde by došlo k propojení PAD a MHD;
    Liberec-Žitavská – propojení železniční stanice Liberec, zastávky MHD: Nádraží a
    autobusového nádraží Liberec v jeden terminál dopravy;
    Semily – propojení železniční stanice Semily a uvažovaného přesunutého autobusového
    nádraží v jeden terminál dopravy;
    Tanvald – propojení železniční stanice Tanvald a uvažovaného přesunutého
    autobusového nádraží v jeden terminál dopravy;Strana 25 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    Turnov – propojení železniční stanice Turnov, zastávky MHD a PAD: Turnov,
    železniční stanice v jeden terminál dopravy;
    Železný Brod – propojení železniční stanice Železný Brod a uvažovaného přesunutého
    autobusového nádraží v jeden terminál dopravy.
Seznam přestupních míst v Libereckém kraji, které by bylo vhodné zřídit ve střednědobém
časovém horizontu (jedná se o abecední výčet bez určení priorit). Uvedený seznam není
kompletní a bude doplněn před spuštěním 2. etapy IDOL:
    Hodkovice nad Mohelkou;
    Chrastava;
    Jablonec nad Nisou hlavní nádraží;
    Josefův Důl;
    Krásná Studánka;
    Lučany nad Nisou;
    Mimoň;
    Proseč nad Nisou;
    Raspenava;
    Rovensko pod Troskami;
    Smržovka.
1.6.3 Dlouhodobý časový horizont (rok 2030)
Dlouhodobý časový horizont je vytyčen v souladu s návrhovým obdobím dalších rozvojových
materiálů, proto je předpokládán rok 2030. Do tohoto horizontu bude potřebné reagovat na
zkušenosti po zavedení střednědobých opatření a rovněž na další okolnosti a změny rámcových
podmínek veřejné dopravy (například vývoj v oblasti cen energií a paliv, využití nových
technologických možností, rychlejší rozvoj dopravních potřeb v aglomeračních centrech,
legislativní změny, demografické změny atd.). Další náměty na rozšiřování a zdokonalování
systému vyplynou z realizace Integrovaného dopravního systému (IDOL) v předchozích
časových horizontech. Dá se předpokládat například začleňování IDOL do širších integrovaných
celků (v rámci ČR i přeshraniční vazby – ZVON, Dolní Slezsko atd.).
Dokument, který bude popisovat požadavky na železniční dopravu v Libereckém kraji
v dlouhodobém časovém horizontu v současné době zpracovává společnost KORID LK, spol.
s r.o. a dokončen by měl být v roce 2008.
1.7 Rizika
Rizika, která mohou způsobit prodloužení termínů časového harmonogramu při zavádění a
provozování Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL či úplně zabránit
jeho vzniku jsou popsána v této kapitole. Rozdělena jsou dle jednotlivých subsystémů popsaných
v tomto projektu:
1.7.1  Rizika v organizačně – ekonomickém subsystému:
    nezájem objednatelů dopravy spolupracovat na vzniku, rozšiřování a provozování
    Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje;Strana 26 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    nezájem dopravců aktivně se připojit k přípravám a provozování Integrovaného
    dopravního systému Libereckého kraje;
    personální nestabilita u koordinátora IDOL;
    dlouhodobé neřešení legislativních problémů a překážek pro IDS;
    nezájem sousedních regionů aktivně se zapojit do řešení problémů HDO;
    v budoucnu nedefinování jednotných pravidel pro IDS v ČR;
    nedostatečná či špatně vedená informační a propagační kampaň o IDOL;
    nedostatek financí na provoz IDOL.
1.7.2 Rizika v tarifním subsystému:
    včasné nevybavení dopravců odbavovacími zařízeními;
    zpoždění zahájení činnosti a organizační problémy při provozu Kartového centra
    Libereckého kraje;
    vysoká pořizovací cena a složitý způsob pořízení BČK;
    špatně fungující Zúčtovací centrum IDOL;
    nepřehledný a cenově vysoký tarifní systém;
    svévolné extrémní zdražení jednoho dopravce v systému HDO;
    nedostatečná příprava na možnost vzniku protarifovací ztráty;
    neznalost Tarifu IDOL a SPP IDOL u provozních pracovníků dopravce;
    nesouhlas některého z dopravců s přistoupením k tarifu IDOL.
1.7.3 Rizika v dopravním subsystému:
    posunutí zahájení realizace 2. etapy zavádění IDOL (dopravní optimalizace);
    nereagování na možné změny v přepravních proudech cestujících po zavedení Tarifu
    IDOL;
    nespolehlivost jízdního řádu dána zejména u dopravce České dráhy, a. s. velkým
    množstvím zpoždění a provozních neschopností.
Strana 27 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


2    Tarifní subsystém
2.1 Tarifní integrace
Pod pojmem tarifní integrace se rozumí sjednocení cen jízdného i samotných jízdních dokladů.
Cestující již nemusí přemýšlet, který způsob cesty je pro něho cenově nejvýhodnější. Ať cestuje
za svým cílem s jakýmkoliv dopravcem, vždy zaplatí stejnou cenu. V IDOL bude moci cestovat
všemi tramvajovými a autobusovými linkami zahrnutými do IDOL a všemi osobními vlaky,
spěšnými vlaky a rychlíky v tarifně zaintegrovaných úsecích železničních tratí.
Výchozí situace před integrací byla dána platností různých přepravních řádů a tarifních systémů
pro všechny základní druhy veřejné dopravy, tj. městské hromadné, veřejné linkové a železniční
dopravy a dále platností různých smluvních přepravních podmínek a tarifů u jednotlivých
dopravců. V první etapě IDOL se předpokládá začlenění šesti největších dopravců v Libereckém
kraji. Systém je ale budován jako otevřený tak, aby k němu později mohli přistupovat i další
dopravci, kteří provozují veřejnou osobní dopravu na území Libereckého kraje.
Tarifní integrace IDOL spočívá ve dvou fázích:
    vytvoření integrovaného tarifu – Tarif IDOL;
    sjednocení způsobu odbavení cestujících a smluvních přepravních podmínek jednotlivých
    dopravců.
2.2 Tarifní systém IDOL
2.2.1 Základní informace
Tarifní systém je jedním z hlavních pilířů IDS. Při jeho konstrukci je nutné vycházet
z demografického rozložení v dané oblasti. Analýzou Libereckého kraje byl pro Integrovaný
dopravní systém Libereckého kraje (IDOL) zvolen zónově – relační tarif. Tento tarif je
v současné době použit v sousedním Německu u dopravního svazu ZVON a u integrovaného
dopravního systému Královehradeckého kraje IREDO. S tímto tarifním systémem v budoucnu
počítá i Ústecký kraj, čímž by vznikla rozsáhlá souvislá oblast s jedním tarifním systémem.
Zónově – relační tarif byl vybrán z těchto důvodů:
    území je rozděleno do geografických obvodů (tarifních zón), ve kterých platí jedna cena,
    při cestách přes více zón je cena odvozena od projeté vzdálenosti - relace;
    umožňuje sjednocení kilometrických tarifů ČD a PAD a současných tarifů MHD tím, že
    sjednocuje železniční stanice a zastávky, zastávky veřejné linkové dopravy a zastávky
    MHD do jedné tarifní zóny;
    možnost systematické rozšířenosti území IDS bez ohledu na podíl a spádovost radiálních
    a tangenciálních cest v začleněném území;
    ponechává velkou samostatnost jednotlivým zónám (např. městům s MHD), kterým
    umožňuje stanovit výši tarifu v dané zóně dle rozhodnutí samosprávy města;
    možnost přiřazení tržeb místu jejich vzniku a tím možnost identifikovat místo spotřeby
    dopravního výkonu;
    jedna cena v celé obci – všechny zastávky/stanice, které se nacházejí ve všech jejích
    částech budou patřit do jedné zóny;
    menší přepravní nespravedlivost ve srovnání se zónovým tarifem;Strana 28 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    odstraňuje nepřestupnost v liniových tarifech. Dobré dopravní řešení spolu s vhodnými
    cenami může podpořit mobilitu cestujících, která může generovat větší tržby a snižovat
    potřebu dotací.
2.2.2 Tarifní mapa a tarifní matice IDOL
Pro potřeby Tarifu IDOL byla vytvořena Tarifní mapa IDOL, která Liberecký kraj rozděluje do
272 tarifních zón. Při tvorbě tarifních zón se vycházelo z principu: jedna obec = minimálně jedna
tarifní zóna, územně rozsáhlejší obce jsou rozděleny na více tarifních zón.
Tarifní zóny byly zvoleny jako malé s průměrem do 6 km. Při jejich tvorbě bylo cílem
dosáhnout následující:
    menší přepravní nespravedlnosti pro cestující;
    menší protarifovací ztrátu dopravců;
    menší potřebu tarifních průniků zón a/nebo zvláštních jízdenek pro krátké trasy;
    rozdělení měst a obcí Libereckého kraje do jednotlivých tarifních zón udává Příloha č.1
    tohoto dokumentu.
Po rozdělení Libereckého kraje do tarifních zón byly v každé zóně vybrány přepravně
nejvýznamnější zastávky veřejné dopravy, tzv. tarifní zastávky. Zde platí pravidlo: Každá tarifní
zóna je reprezentována pouze jednou tarifní zastávkou. K těmto tarifním zastávkám byly
přiřazeny další zastávky veřejné dopravy (MHD, zastávky PAD, železniční stanice a zastávky)
v jejím blízkém okolí.
Strana 29 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 1: Příklad přiřazení jednotlivých zastávek k tarifní zóně (Jablonec nad Nisou)
Každá tarifní zastávka je do mapy zakreslena jako bod. Spojením těchto bodů vznikne základní
tarifní síť, která udává skutečnou vzdálenost (relaci) mezi zónami při použití veřejné hromadné
dopravy. Pro zachování stávající výše tržeb v systému veřejné dopravy bylo s tarifními
vzdálenostmi dále pracováno – vzdálenost mezi jednotlivými zónami určují tzv. tarifní jednice.
Změnou počtu tarifních jednic je možné docílit zdražovaní příp. zlevňování vybraných
mezizónových relací. Hlavním cílem těchto úprav je zabránit poklesu ceny jízdného ve srovnání
s dnešním Tarifem IDS LK a pro cestující vytvořit spravedlivý tarifní systém.
Strana 30 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 2: Ukázka Tarifní mapy IDOL
Maximální mezizónová vzdálenost byla určena jako 6 tarifních jednic. Těmto šesti tarifním
jednicím byla přiřazena cena 12 Kč. Tato cena je odvozena z ceny obvyklé v MHD. Ve
výjimečných případech, kdy mezi jednotlivými zónami není početné osídlení (např. oblasti
v horách, v bývalém vojenském prostoru) a v okolí měst s městskou hromadnou dopravou (se
kterými je, z důvodu ponechání rozhodnutí o tarifu v dané zóně na místní samosprávě, počítáno
jako s jednou zónou) je tarifní vzdálenost, tj. počet tarifních jednic, mezi dvěma sousedními
zónami vyšší.
Strana 31 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

2.2.3 Četnost výskytu mezizónových vzdáleností v IDOL
Graf 1: Četnost výskytu mezizónových vzdáleností v IDOL

       140

                 121
       120


       100
               83
       80
 Č etnost
            64       67

       60               53


       40


       20  13
                          10
                              5  6   4   2   2   1
        0
          1  2  3   4  5  6   7   8  9  10  11   14  16
                         Relace

Při stanovení přepravní vzdálenosti mezi nesousedními zónami byla dopočítána nejkratší cesta
pomocí Dijkstrova algoritmu. Na základě tarifních vzdáleností mezi jednotlivými tarifními
zónami byla vytvořena Tarifní matice IDOL, která je rozhodná pro stanovení jízdného.
Základními dokumenty, kterými se řídí Tarifní subsystém Integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje jsou Tarif IDOL a Smluvní přepravní podmínky IDOL. Pracovní verze těchto
dokumentů včetně příloh jsou uvedeny na následujících stranách.
2.3 Vyhlášení Tarifu IDOL
Liberecký kraj stanoví Tarif IDOL jako maximální cenu Nařízením Libereckého kraje dle § 4
odst.1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů. Tímto způsobem bude realizována legislativní správnost tarifu.
Vzhledem k tomu, že součástí Tarifu IDOL bude i Tarif pro zóny s MHD (tj. Liberec, Jablonec
nad Nisou, Česká Lípa, Turnov), který vyhlašují Rady měst těchto zón, je potřeba, aby byly
nejdříve schváleny a Radami měst vyhlášeny tarify těchto zón platné od 1.1.2009.
Na základě znalosti tarifů zón s MHD bude zkontrolována Tarifní mapa a počet tarifních jednic
pro relace začínající v nejbližším okolí zón s MHD a končící v těchto zónách (pokud bude mít
cestující pro tyto relace integrovanou jízdenku na BČK bude moci v rámci časové platnosti
zdarma využívat MHD v těchto zónách). Základním požadavkem je, aby jednotlivé obyčejné
jízdné, ani předplatní časové jízdné (tj. sedmidenní a třicetidenní) pro tyto relace nebylo nižší než
stejný druh jízdních dokladů platící pouze v zónách s MHD. Kdyby se tento požadavek
nepodařilo splnit, došlo by v zónách s MHD k poklesu prodeje jednozónových jízdenek
(jednotlivých i předplatních) a tím i k poklesu tržeb v systému.
Po kontrole Tarifní mapy a případném upravení počtu tarifních jednic na některých relacích,
bude Radě Libereckého kraje ke schválení předloženo Nařízení Libereckého kraje, které


Strana 32 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

stanovuje Tarif IDOL jako maximální cenu pro veřejnou dopravu v Libereckém kraji. Součástí
tohoto nařízení bude konkrétní ceník. Nařízení by mělo být schváleno v průběhu října 2008.
Strana 33 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


2.4 Tarif IDOL
Tarif IDOL je vyhlášen v souladu s Cenovým výměrem MF č.01/2008 ze dne 29.listopadu 2007,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a je stanoven Nařízením Libereckého
kraje dle § 4 odst.1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v
oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
2.4.1 Úvodní ustanovení
1. Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (dále jen IDOL) je systém zajišťování
dopravní obslužnosti v Libereckém kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních
přepravních podmínek IDOL a Tarifu IDOL. Koordinátorem Integrovaného dopravního
systému Libereckého kraje je firma KORID LK, spol. s.r.o. se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 461
80, tel.: 485 226 658, e-mail: koridlk@kraj-lbc.cz.
2. Tarif IDOL stanovuje způsob a postup uplatňování cen jízdného a určených podmínek na
autobusových linkách veřejné dopravy a v městské hromadné dopravě měst zapojených
v systému IDOL (dále jen MHD) provozovaných formou integrovaného dopravního systému a
v osobních, spěšných vlacích a rychlících zapojených dopravců na tarifně integrovaných
železničních úsecích. Seznam zapojených dopravců, linek autobusové silniční linkové osobní
dopravy, linek MHD a tarifně integrovaných úseků železnice je uveden v příloze SPP (smluvní
přepravní podmínky) IDOL č. 1. Seznam tarifních zón IDOL a stanic a zastávek v nich
zařazených je uveden v příloze SPP IDOL č. 2. Tarifní podmínky Tarifu IDOL platí pouze pro
přepravy a jízdní doklady uvedené v tomto tarifu.
3. Tento tarif byl:
    vyhlášen Nařízením Libereckého kraje,
    zveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku;
a schválen:
    Radou města Liberec;
    Radou města Jablonec nad Nisou;
    Radou města Česká Lípa;
    Radou města Turnov;
    společností KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.
4. - 8. Neobsazeno.
2.4.2 Základní pojmy
9. Tarif IDOL stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů
a způsob jejich použití.
10. Klouzavý tarif znamená volitelný počátek platnosti předplatní jízdenky.
11. Jízdné je cena za přepravu cestujícího.
12. Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa bez schránky.
13. Území, na kterém jsou provozovány linky, spoje a vlaky zařazené do IDOL, je rozděleno na
tarifní zóny.
Strana 34 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

14.Tarifní  zóna   je   územně   ohraničená   oblast  s autobusovými/železničními
zastávkami/stanicemi a zastávkami MHD rozhodná k vymezení zónové platnosti jízdního
dokladu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny trojmístnými arabskými čísly.
15. Tarifní zóna, do níž zastávka spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném jízdním řádu.
16. Nositelem jízdního dokladu jsou:
   a) papírová jízdenka;
   b) bezkontaktní čipová karta (dále jen BČK) (do této skupiny patří současná Liberecká
    městská karta na platformě Mifare Standard 4kB, In-karta Českých drah na platformě
    Mifare DESFire a nově vydávaná Liberecká krajská karta);
         b1) personifikovaná bezkontaktní čipová karta – je vydána konkrétnímu
         držiteli. Je opatřena fotografií držitele, jménem a příjmením držitele a
         identifikačním číslem BČK;
         b2) nepersonifikovaná bezkontaktní čipová karta – není vydána konkrétnímu
         držiteli. Je opatřena pouze identifikačním číslem BČK. Na nepersonifikovanou
         BČK není možné zakoupit integrovanou zónovou sedmidenní jízdenku a
         integrovanou zónovou třicetidenní jízdenku;
   c) bezkontaktní čipová karta EMCARD (dále jen BČK EMCARD) – jedná se o kartu
    nepersonifikovanou čipovou kartu na platformě Mifare Standard vydávanou dopravci
    ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., ČSAD Liberec, a.s. a ČSAD
    Semily, a.s.;
         c1) BČK EMCARD slouží pouze jako elektronická peněženka a pro
         vyjmenované skupiny cestujících i jako nosič „komerční slevy“ (viz bod 2.4.5
         Desátá jízda zdarma);
         c2) při zakoupení jízdního dokladu prostřednictvím BČK EMCARD je
         cestujícímu vydán papírový jízdní doklad. Tento papírový jízdní doklad není
         integrovaným dokladem, tzn. jedná se o nepřestupní doklad platný jen na
         autobusové lince, pro kterou byl vydán;
         c3) na BČK EMCARD nelze nahrát předplatní časové jízdenky;
         c4) jízdní doklad zakoupený prostřednictvím BČK EMCARD nelze použít ve
         vlacích ani v prostředcích MHD;
         c5) BČK EMCARD lze v příměstské autobusové dopravě používat pouze do
         31.12.2009;
   d) papírová průkazka s papírovým kupónem
         d1) papírová průkazka s kupónem slouží jako platná časová jízdenka pro
         oblast DSOJ;
         d2) papírová průkazka s platným časovým kupónem je neintegrovaným
         dokladem, tzn. doklad je platný pouze v dopravních prostředcích MHD
         Jablonec nad Nisou;
         d3) cenu časového kuponu vyhlašuje Rada města Jablonec nad Nisou v Tarifu
         platném pro MHD Jablonec nad Nisou;
         d4) papírovou průkazku s kuponem lze jako platný jízdní doklad používat
         pouze do 31.12.2009.
17. Jízdními doklady IDOL jsou:


Strana 35 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    a) neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu (zaplacena v hotovosti i
     prostřednictvím elektronické peněženky na BČK EMCARD);
    b) integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu na bázi BČK;
    c) integrovaná síťová jednodenní papírová jízdenka LIBNET+ a LIBNET5+;
    d) integrovaná síťová 24hodinová jízdenka IDOL+ na bázi BČK a integrovaná síťová
     24hodinová skupinová jízdenka IDOL5+ na bázi BČK;
    e) integrovaná zónová sedmidenní jízdenka na bázi BČK;
    f) integrovaná zónová třicetidenní jízdenka na bázi BČK;
    g) průkaz opravňující cestujícího k přepravě;
    h) integrované jízdní doklady na personifikované BČK vyhlášené Radami měst Liberec,
     Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov v rámci MHD těchto měst. Tyto jízdní
     doklady jsou platné pouze v zónách, pro které byly vydány;
    i) neintegrované jízdní doklady tvořené papírovou průkazkou a kuponem vyhlášené
     Radou města Jablonec nad Nisou. Tyto jízdní doklady jsou platné v celé oblasti DSOJ.
18. Jednotlivé kategorie cestujících v integrované dopravě se označují:
    základní 15+;
    dítě;
    žák -15;
    student 15 – 26;
    ZTP, ZTP/P;
    osoba 65+.
19. Neobsazeno.
2.4.3 Druhy jízdného
20. Druhy jízdného v IDOL platící na celém území IDOL (jednozónové jízdní doklady pro zóny
s MHD; tj. zóny Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov a Česká Lípa se včetně druhu jízdného a
slev pro jednotlivé druhy jízdného řídí legislativou platnou pro MHD- viz bod 24):
  1. obyčejné (plné) jízdné - cena za přepravu všech cestujících kategorie „základní 15+“,
   tj. cestujících, kteří neprokáží nárok na použití zvláštního nebo zlevněného jízdného
   podle podmínek stanovených SPP IDOL a Tarifem IDOL;
  2. zlevněné (zvláštní jízdné) - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle
   podmínek stanovených SPP IDOL a Tarifem IDOL. Toto zlevněné (zvláštní) jízdné
   existuje v následujících variantách:
      a) poloviční jízdné - jízdné maximálně ve výši 50% obyčejného (plného) jízdného,
        za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „dítě“, tj.:
            děti od 6 . do 15. roku, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin. Nárok
            na toto jízdné se od 10 let prokazuje příslušným průkazem (viz bod 2.4.6
            Průkazy na slevu);
            rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen „rodiče“) k návštěvě
            dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavě. Nárok na toto jízdné se
            prokazuje příslušným průkazem (viz bod 2.4.6 Průkazy na slevu);


Strana 36 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

      b) žákovské jízdné - jízdné maximálně ve výši 37,5% obyčejného (plného)
       jízdného, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „žák-15“, tj.:
          žáci do 15 let (do dne, který předchází dni 15.narozenin). Nárok na toto
          jízdné se prokazuje Žákovským průkazem do 15let (viz bod 2.4.6 Průkazy
          na slevu);
      c) studentské jízdné - jízdné maximálně ve výši 75% obyčejného (plného)
       jízdného, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „student 15-26“, tj.:
          žáci a studenti denní nebo prezenční formy studia ve věku od 15 do 26 let
          (do dne, který předchází dni 26. narozenin). Cestující prokazuje nárok na
          zvláštní jízdné Žákovským průkazem 15-26let (viz bod 2.4.6 Průkazy na
          slevu;)
      d) ZTP, ZTP/P - jízdné maximálně ve výši 25% obyčejného (plného) jízdného, za
       toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „ZTP, ZTP/P“, tj.:
          osoby těžce postižené na zdraví, kterým jsou poskytnuty výhody podle
          zvláštních předpisů (jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P);
      e) občanské zlevněné jízdné - jízdné maximálně ve výši 75% obyčejné (plné)
       časové (předplatní) nepřenosné jízdenky, za toto jízdné se přepravuje kategorie
       cestujících „osoba 65+“, tj.:
          osoby starší 65let pobírající plný invalidní nebo starobní důchod. Nárok na
          toto zlevněné jízdné vzniká pouze při nákupu sedmidenní a třicetidenní
          časové jízdenky na bázi personifikované BČK. Cestující prokazuje nárok na
          zvláštní jízdné Seniorským průkazem (bod 2.4.6 Průkazy na slevu);
  3. Bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:
      a) děti do 6 let (cestující starší 10let s platnou jízdenkou mají nárok na bezplatnou
       přepravu dvou dětí do 6 let- více viz bod 2.4.7 Zvláštní jízdné);
      b) představitelé státní moci a některých orgánů a soudci, o nichž tak stanoví
       Zákon č.236/1995 Sb. (více viz bod 2.4.7 Zvláštní jízdné);
      c) průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes (více viz bod 2.4.7
       Zvláštní jízdné);
      d) důchodci - držitelé platných průkazů vydaných Ústředním výborem Českého
       svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky a
       Ústřední radou Svazu PTP- VTNP.
21. – 23. Neobsazeno.
24. Druhy jízdného v zóně Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov a Česká Lípa.
     Podmínky, které platí ve všech uvedených zónách, tj. Liberec, Jablonec nad
     Nisou, Turnov a Česká Lípa:
      a) bezplatně se v těchto zónách přepravují:
          děti do 6 let;
          představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak
          určí jiný právní předpis (Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
          náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a
          některých státních orgánů a soudců ve znění pozdějších předpisů);


Strana 37 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

           držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa;
      b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky nepřenosné s platností nejméně jeden
      měsíc se na území města přepravují:
           děti od 6 do 15 let;
           žáci základních a středních škol (viz Zákon č.561/2004 Sb.ve znění
           pozdějších předpisů) a studenti vysokých škol (viz Zákon č.111/1998 Sb.ve
           znění pozdějších předpisů) za splnění podmínek uvedených v § 11, 12, 13 a
           14 Zákonu č.117/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů s výjimkou
           studentů trvale výdělečně činných podle § 10 zákona o státní sociální
           podpoře.
     Ostatní podmínky platící v zónách Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov a
     Česká Lípa:
      a) ceny jednotlivých druhů jízdného pro jednotlivé kategorie cestujících stanoví
        Rady měst a vyhlašují je v Tarifech pro MHD jednotlivých zón;
      b) rady měst mohou vyhlásit ve svých Tarifech další skupiny cestujících, které se
        v rámci těchto zón mohou přepravovat bezplatně nebo za cenově zvýhodněné
        jízdné;
      c) pokud není stanoveno jinak, jsou všechny druhy jízdních dokladů vydané MHD
        měst Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov, vyhlášené Radami těchto
        měst v Tarifech MHD zmíněných měst a nahrané na personifikované BČK
        integrované. Tzn. lze je v rámci zóny použít nejen v prostředcích městské
        hromadné dopravy, ale i v autobusech veřejné silniční linkové osobní dopravy a
        v osobních, spěšných vlacích a vyhlášených rychlících zapojených dopravců.
Poznámka:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
25. Druhy jízdného v DSOJ:
   a) DSOJ je Dopravní sdružení obcí Jablonecka, které je tvořeno zónami: Jablonec nad
    Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Janov nad Nisou, Bedřichov, Janov
    nad Nisou- Hrabětice, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou- Horní Maxov a Nová
    Ves;
   b) pro zónu DSOJ platí doklady vyhlášené Radou Města Jablonec nad Nisou v Tarifu pro
    MHD Jablonec nad Nisou;
   c) podmínky, které platí v DSOJ jsou totožné s podmínkami platícími v zóně Jablonec nad
    Nisou (viz 2.4.3Druhy jízdného, bod „Druhy jízdného v zóně Liberec, Jablonec nad
    Nisou, Česká Lípa a Turnov“ Tarifu IDOL);
26. Neobsazeno.
2.4.4 Tarifní pravidla
27. Tarif IDOL je zónově-relační a časový, tzn. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové a
časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu


Strana 38 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

omezena jinak. Jízdenky IDOL platí u zapojených železničních dopravců pouze ve 2. vozové
třídě osobních vlaků, spěšných vlaků a vyhlášených rychlíků.
28.Cestující s platným jízdním dokladem IDOL je oprávněn použít k jízdě mezi
zastávkami/stanicemi nástupní a cílové zóny libovolné spoje všech zapojených dopravců
nejkratším, počtem přestupů, docházkovou či přestupovou vzdáleností nebo časově
nejvýhodnějším směrem s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci.
29. Výše jízdného je uvedena v Ceníku IDOL a stanoví se podle:
   a) tarifní vzdálenosti;
   b) použitého druhu jízdného.
30. Pro stanovení jízdného a přepravného jsou rozhodné tarifní jednice uvedené v tabulkách
tarifní matice IDOL.
31. Držitel BČK může provést úhradu jízdného za další tři cestující, kteří s ním cestují od místa
nástupu do vozidla až do místa výstupu. Všechny jízdní doklady budou nahrané na BČK a budou
integrované. Pokud cestující s kartou ukončí přepravu a cestující, za které provedl úhradu
jízdného držitel karty, budou pokračovat v přepravě, ale nebudou mít v okamžiku kontroly
doklad o úhradě jízdného, bude proti takovým cestujícím postupováno v souladu se Smluvními
přepravními podmínkami jako proti cestujícím bez platného jízdního dokladu.
32. - 36. Neobsazeno.
Použití bezkontaktní čipové karty BČK
37. Při zakoupení jízdenky prostřednictvím BČK cestující obdrží i papírový doklad o zaplacení.
Jako jízdní doklad slouží BČK, kterou se cestující při případné kontrole musí prokázat. Papírový
doklad o zaplacení není jízdním dokladem, ale slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné
transakci.
38. Při jízdě mezi zónami s jízdenkou na bázi BČK lze zahájit jízdu v kterékoliv zastávce/stanici
nástupní zóny a jízdu ukončit v kterékoli zastávce/stanici cílové zóny (s možným přestupem
mezi spoji nebo dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky pro jízdy mezi
zastávkami/stanicemi jedné zóny.
39. Při každém přestupu (kromě výjimky viz bod 40 Tarifu IDOL) je cestující povinen se při
nástupu do vozidla odbavit. Odbavení (check-in) se provádí přiložením BČK ke čtecímu zařízení
v dopravních prostředcích MHD a příměstské autobusové dopravy. Pokud se cestující při
nástupu do vozidla neodbaví, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. 40.
Držitelé předplatních časových jízdenek pro zónu Liberec nemusí při cestách dopravními
prostředky MHD Liberec uvnitř zóny Liberec provádět check-in přiložením BČK ke čtecímu
zařízení. V případě, že cestující jede za hranici zóny Liberec, tj. na lince č.11 za zastávku Proseč-
Výhybna (zastávka Jablonec nad Nisou, Proseč n. Nisou, Výhybna) a na lince č.16 za zastávku
Hamrštejn (zastávka Liberec, Machnín, Hamrštejn), musí nejpozději v této zastávce provést
check-in.
40. – 44. Neobsazeno.
Jízda oklikou
45. Cestující musí při cestě mezi zastávkami/stanicemi nástupní a cílové zóny postupovat
logickou cestou, tedy buď nejkratším směrem, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů,
nejkratší docházkovou či přestupovou vzdáleností, nebo časově nejvýhodnějším spojením.
Přitom může přestupovat mezi spoji a dopravci. Cestující se nesmí při své cestě ocitnout mimo
území pro danou cestu povolených kontrolních nadzón, definovanou jako matici povolených
cest.


Strana 39 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

46. Liberecký kraj je rozdělen do kontrolních nadzón, které přibližně respektují rozdělení dle
působností obcí s pověřeným obecním úřadem. Přesné rozdělení tarifních zón do kontrolních
nadzón je uvedeno v příloze SPP IDOL č.2.
47. Povolené cesty mezi každými dvěma kontrolními nadzónami jsou jednoznačně definovány
v Matici povolených cest. Matice povolených cest je uvedena v příloze SPP IDOL č.3.
48. Jízda nepovolenou oklikou – je každá cesta cestujícího mimo matici povolených cest.
V takovémto případě se cestující odbaví samostatnou jízdenkou pro tuto zónu/tyto zóny dle
tarifu IDOL, v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu
příslušného dopravce:
   a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové
     jízdenky požádá v autobusové dopravě před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně po
     nastoupení do vozidla;
   b) s přirážkou dle čl. 101 SPP IDOL v případě, že cestující předloží na výzvu pověřené
     osoby dopravce původní jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepožádá;
   c) v železniční dopravě s manipulační přirážkou dle čl. 60 SPP IDOL v případě, že
     cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové jízdenky požádá bezodkladně po
     nástupu u pověřené osoby dopravce, a to ještě dříve, než jí bude vyzván k předložení
     jízdních dokladů;
49. – 51. Neobsazeno.
Jízda za cílovou zónu
52. Při jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven:
   a) v případě pokračování jízdy dle Tarifu IDOL jízdným ze stávající cílové zóny do nové
     cílové zóny dle zásad uvedených v tomto tarifu;
   b) v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného
     dopravce. Za nástupní zastávku/stanici je považována zastávka/stanice na hranici
     původní cílové zóny.
53. Při odbavení ve vlaku, je v případech, kdy cestující nastoupí jízdu ve stanici, kde není výdejna
jízdenek, nebo je u vlaku uzavřena, nebo nastoupí jízdu vozidlem jiného dopravce, je odbaven
bez manipulační přirážky i tehdy, je-li v hraniční stanici zóny otevřena výdejna jízdenek. O
vystavení jízdenky se však musí přihlásit nejdéle před odjezdem vlaku z hraniční stanice zóny, pro
kterou má platný jízdní doklad. V ostatních případech je odbaven dle smluvních přepravních
podmínek železničního dopravce. Předložení jízdního dokladu IDOL za účelem vystavení
návazné jízdenky není považováno za předložení jízdenky „P.C“.
54. – 55. Neobsazeno.
Jízda cestujícího přes území IDOL
56. V případě, že nástupní i cílová stanice leží mimo území IDOL, bude cestující odbaven podle
tarifu dopravce a jeho smluvních přepravních podmínek.
57. Neobsazeno.
Odbavení cestujících z železničních tratí ležících mimo území IDOL
58. Předloží-li cestující ve vlaku zařazeném do IDOL platnou jízdenku ze sítě železničního
dopravce s nástupní stanicí mimo IDOL s cílovou stanicí ležící na území IDOL a požádá o
vystavení návazné jízdenky IDOL bezodkladně po nástupu u pověřené osoby dopravce
nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů, bude odbaven bez
manipulační přirážky. Předložená jízdenka není považována za jízdenku P.C.


Strana 40 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

59. V případě, že nástupní a cílová stanice jízdního dokladu vystaveného dle tarifu železničního
dopravce leží na území IDOL, je k navazující jízdence IDOL účtována manipulační přirážka
nebo přirážka k jízdnému dle čl. 60 SPP IDOL.
60. – 62. Neobsazeno.
Platba v cizí měně
63. Koordinátor je oprávněn vyhlásit zóny a dopravce, u kterých lze realizovat platby v jiné měně
než v českých korunách.
64. Celková cena platby se vypočte dle Tarifu IDOL (jízdné, přepravné, poplatek za přepravu
spoluzavazadla) a SPP IDOL (přirážky) a výsledná částka se přepočte platným kurzem
vyhlášeným koordinátorem. Cena se zaokrouhlí na celé číslo nahoru.
65. Zóny, dopravce, povolené měny vyhlašuje koordinátor na internetu – http://www.iidol.cz,
kurz použité měny je stanoven ČNB jako průměrný měsíční kurz.
66. - 72. Neobsazeno.
2.4.5 Jízdní doklady
Jízdenka pro jednotlivou jízdu
73. Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit buď ve formě papírové jízdenky jako
neintegrovanou jízdenku pro jednotlivou jízdu, nebo ve formě BČK, která umožňuje zakoupení
integrované jízdenky pro jednotlivou jízdu:
   a) neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu – platnost jízdenky je omezena
     zónovou a časovou platností jízdenky. V regionální autobusové dopravě je jízdenka
     nepřestupní, v městských hromadných dopravách a v železniční dopravě je platnost
     jízdenky omezena na dopravce, pro kterého byla zakoupena. Ceny jízdenek jsou
     uvedeny v Ceníku jízdného IDOL;
   b) integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdenku na bázi BČK - jízdenka je přestupní. Její
     platnost je omezena zónovou a časovou platností jízdenky.
74. Jízdenka jednoduchá opravňuje v době své platnosti k jedné jízdě mezi zónami na ni
uvedenými. Platnost jednoduchých jízdenek (pokud není koordinátorem stanoveno jinak):
Tabulka 9: Tarif - Časová platnost jízdního dokladu
  Tarifní vzdálenost [tarifní jednice]          Časová platnost [min]
           0–6                                  45
           7 – 10                                 60
           11 – 20                                 90
           21 – 30                                120
           31 – 50                                180
           51 - 80                                240

75. Jízda musí být ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního řádu dorazí do cílové stanice
před koncem platnosti jízdenky. Jízdenka není postupitelná, pokud cestující začal uplatňovat své
právo k přepravě z ní vyplývající.
76. Jízdenky IDOL pro jednotlivou jízdu platící na celém území IDOL kromě jednotlivých
jednozónových jízdenek pro zóny s MHD (tj. zónu Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov a Česká
Lípa) jsou vydávány v těchto variantách:Strana 41 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   a) neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu:
        jízdné základní 15+;
        zvláštní jízdné dítě;
        zvláštní jízdné žák -15;
        zvláštní jízdné student 15-26;
        zvláštní jízdné ZTP, ZTP/P;
   b) integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdenku na bázi BČK;
        zlevněné jízdné základní 15+;
        zvláštní jízdné dítě;
        zvláštní jízdné žák -15;
        zvláštní jízdné student 15-26;
        zvláštní jízdné ZTP, ZTP/P.
77.- 79. Neobsazeno.
Jednozónová jízdenka
80. Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. Jízdenka platí 45minut a cena
této jízdenky je uvedena v ceníku IDOL (jako jízdenka pro 0 tarifních jednic). Jednozónovou
jízdenku lze koupit pro všechny zóny včetně zón Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a
Turnov. Cena této jízdenky je pro jednotlivé skupiny cestujících a všechny zóny kromě zón
Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa uvedena v Tarifu IDOL (jako cena za 0 tarifních jednic).
Podmínky pro zóny Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov jsou obsahem samostatné
kapitoly 2.4.8 Zóny s MHD.
81. - 83. Neobsazeno.
Desátá jízda zdarma
84. Sleva je poskytována pouze cestujícím, kteří využívají BČK EMCARD. Na BČK EMCARD
je možno zvolit až čtyři úseky mezi dvěma konkrétními zastávkami. V případě uskutečnění 10
cest během 15 kalendářních dnů (tj. během 15 kalendářních dnů si zakoupí 10jednotlivých
jízdenek mezi dvěma konkrétními zastávkami bez ohledu na směr jízdy) je uplatněna sleva ve výši
10% (desátá jízda zdarma).
85. Desátá jízda zdarma se dá použít pouze na linkách dopravců ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.,
ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Liberec, a.s., a ČSAD Semily, a.s.
86. Sleva „desátá jízda zdarma“ platí pro cestující, kteří využívají tyto druhy jízdného:
        jízdné „základní 15+“;
        jízdné „dítě“.
87. Sleva „desátá jízda zdarma“ neplatí pro kategorie cestujících žák -15, student 15-26, a ZTP,
ZTP/P
88. – 90. Neobsazeno.
Strana 42 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Předplatní časové jízdenky
91. Předplatní časové jízdenky jsou vydávány jak na bázi BČK tak i jako papírové jízdenky
LIBNET+ a LIBNET5+. Ceny časových jízdenek jsou uvedeny v Ceníku jízdného IDOL.
92. Předplatní časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd mezi
zónami, pro které byla zakoupena, v případě jednodenních síťových jízdenek IDOL a IDOL5+
k jízdám po území Libereckého kraje. Jednodenní síťové jízdenky LIBNET+ a LIBNET5+
držitele opravňují k jízdám po území určeném v bodě 94 a,b Tarifu IDOL.
93. Předplatní časové jízdenky platí do 24.00 hodin posledního dne období, které je na nich
vyznačeno. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit.
94. Časové jízdenky se vydávají v těchto variantách:
   a) integrovaná síťová jednodenní papírová jízdenka LIBNET+ - jízdenka platí pro
    jednoho cestujícího bez ohledu na věk a umožňuje cestování veřejnou dopravou na
    území Libereckého kraje, dopravního svazu ZVON a u některých dopravců v Polsku.
    Seznam dopravců a linek, na kterých platí jízdenka LIBNET +, je uveden v příloze č.4
    SPP IDOL;
   b) integrovaná síťová jednodenní papírová jízdenka LIBNET5+ - jízdenka platí pro 5
    osob bez rozdílu věku a umožňuje cestování veřejnou dopravou na území Libereckého
    kraje, dopravního svazu ZVON a u některých dopravců v Polsku. Seznam dopravců a
    linek, na kterých platí jízdenka LIBNET 5+, je uveden v příloze č.4 SPP IDOL;
   c) integrovaná síťová 24hodinová jízdenka IDOL+ na bázi BČK - jízdenka platí pro 1
    osobu a umožňuje cestování veřejnou dopravou na celém území Libereckého kraje;
   d) integrovaná síťová 24hodinová skupinová jízdenka IDOL5+ na bázi BČK - jízdenka
    platí pro 5osob bez rozdílu věku a umožňuje cestování veřejnou dopravou na území
    Libereckého kraje;
   e) integrovaná zónová sedmidenní jízdenka na bázi BČK – platnost jízdenky je omezena
    zónovou a časovou platností pro kterou byla zakoupena, má klouzavý tarif a její
    pořízení je možné jen prostřednictvím personifikované BČK. Vydávána je pro kategorie
    cestujících:
           základní 15+;
           žák -15;
           student 15-26;
           osoba 65+;
   f) integrovaná zónová třicetidenní jízdenka na bázi BČK – platnost jízdenky je omezena
    zónovou a časovou platností pro kterou byla zakoupena, má klouzavý tarif a její
    pořízení je možné jen prostřednictvím personifikované BČK. Vydávána je ve
    variantách:
           základní 15+;
           žák -15;
           student 15-26;
           osoba 65+.
95. Držitel zlevněných časových jízdenek sedmidenních a třicetidenních je povinen prokázat
nárok na jejich použití:


Strana 43 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   a) jízdenka žák-15 - žákovským průkazem do 15 let;
   b) jízdenka student 15-26 - žákovským průkazem 15 - 26 let;
   c) jízdenka osoba 65+ - seniorským průkazem.
96. Zlevněné časové jízdenky sedmidenní a třicetidenní pro žáky a studenty platí po celou dobu
časové platnosti, včetně sobot, nedělí a státem uznaných svátků. Nárok na toto zlevněné časové
jízdné však vzniká pouze v období 1.9. – 30.6. školního/akademického roku.
97. Zóny s MHD (tj. Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov) mohou ve svých
Tarifech platných pouze v těchto zónách vyhlásit zlevněné časové sedmidenní a třicetidenní
jednozónové jízdenky pro žáky a studenty, které budou platit i během školních prázdnin, tj.
v červenci a srpnu.
98. Zlevněné časové sedmidenní a třicetidenní jízdenky pro kategorii osoba 65+ lze používat bez
omezení celý rok (tj. pracovní dny, soboty, neděle a státem uznávané svátky)
Ostatní podmínky pro jízdní doklady na jízdu mezi zónami Jablonec n. Nisou a Liberec
99. Časová platnost jednotlivé jízdenky pro relaci Jablonec nad Nisou - Liberec je stanovena na
60min.
100. Pro relaci Jablonec n. Nisou- Liberec je vedle sedmidenní a třicetidenní časové předplatní
jízdenky vydávaná i devadesátidenní (klouzavá platnost) a roční předplatní časová jízdenka
(platnost na kalendářní rok) pro jízdu mezi zónami Liberec a Jablonec nad Nisou.
101. Na tramvajové lince č. 545 011 (relace Jablonec nad Nisou- Liberec) a autobusové lince č.
545 016 (relace Liberec- Kryštofovo Údolí) neexistuje papírová studentská a žákovská jednotlivá
jízdenka. Studentské a žákovské jednotlivé jízdné pro tyto relace lze však zakoupit jako
elektronické jízdné na BČK.
102. – 104. Neobsazeno.
2.4.6 Průkazy na slevu
105. U slev jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na
základě předložení stanoveného průkazu. Pokud podmínky pro použití jízdného stanoví
cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby věk, je povinen tak učinit
předložením jakéhokoliv (oficiálního) průkazu ověřeného razítkem vydavatele, který obsahuje
jeho fotografii, jméno, příjmení a datum narození. K dodatečnému prokázání věku nebo
předložení průkazu se nepřihlíží. Případy, ve kterých je průkaz považován za neplatný jsou
uvedeny v SPP IDOL.
106. Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná se
platnou pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu.
107. Pokud je stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být použita
nepoškozená fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm na lesklém fotografickém papíru,
která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie. Při
dodržení výše uvedených podmínek může být fotografie oddělena ze staršího průkazu pokud
není přerazítkována.
108. - 110. Neobsazeno.
2.4.7 Zvláštní jízdné
111. Zvláštní jízdné se vypočte ze základního (obyčejného) jízdného. Nárok na zvláštní jízdné se
přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve vozidle autobusové dopravy i ve vlaku.
Strana 44 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

112. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího
zvýhodnění vyjma průvodců držitelů průkazů ZTP/P. Bezplatná přeprava průvodce držitele
průkazu ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu jiné zvýhodnění, na které má
nárok.
113. Pokud cestující nemůže prokázat nárok na zvláštní jízdné předepsaným způsobem, zaplatí z
nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok; cena předložené jízdenky se odečte.
Cestující zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP
IDOL. Nárok na vrácení doplatku jízdného a dalších poplatků nebo přirážek při dodatečném
prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřizná.
114. - 116. Neobsazeno.
Zvláštní jízdné pro kategorii „dítě“
117. Dětem od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) je přiznáváno zvláštní
jízdné dítě uvedené v Ceníku jízdného IDOL.
118. Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat jen s doprovodem
osoby starší 10 let, přičemž cestující starší 10 let má právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše
dvě děti do 6. roku, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro
druhé dítě samostatné místo, zaplatí za ně, jakož i za každé další dítě do 6. roku, zvláštní jízdné
pro kategorii „dítě“ podle Ceníku jízdného IDOL.
119. Pro určení nároku na slevu v závislosti na věku dítěte je rozhodující den nástupu jízdy. Děti
ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu jakýmkoli (oficiálním) průkazem obsahujícím
fotografii, jméno, příjmení, datum narození a razítko vydávající organizace nebo cestovním
pasem.
120. Pokud dítě takový průkaz nemá, vystaví dopravce průkaz po předložení rodného listu nebo
cestovního pasu a nepoškozené fotografie průkazového provedení o rozměru 35 x 45 mm, která
zobrazuje skutečnou současnou podobu dítěte, je na lesklém fotografickém papíru a nesmí být
vystřižena z jiné fotografie. Za vystavení ověření průkazu na slevu jízdného účtuje dopravce jím
vyhlášený poplatek.
121. - 123. Neobsazeno.
Zvláštní jízdné pro kategorie „žák -15“ a „student 15-26“
124. Nárok na zvláštní jízdné pro žáky/studenty škol se prokazuje Žákovským průkazem do
15let/Žákovským průkazem 15-26let. Výše jízdného závisí na věku žáka/studenta.
125. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává k dojíždění ze zóny místně nebo časově nejbližší místu
trvalého pobytu v ČR do zóny místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti
(internátu/koleje) či místu praktického vyučování a zpět. V případě zahraničních škol/škol za
hranicí oblasti IDOL se zvláštní jízdné přiznává k dojíždění ze zóny místně nebo časově nejbližší
místu trvalého pobytu v ČR do pohraničního přechodového bodu/hraničního bodu oblasti
IDOL směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším k místu sídla školy nebo její součásti
(možno zakoupit i pro část úseku této cesty při použití více dopravců) a zpět.
126. Pro kategorii „žák-15“ (žáci do 15let, tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí
zvláštní jízdné žák-15 uvedené v Ceníku jízdného IDOL, pro kategorii „student 15-26“ (žáci a
studenti ve věku 15 – 26 let, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) platí zvláštní jízdné
student 15-26 uvedené v Ceníku jízdného IDOL.
127. Zvláštní jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období 1.9. – 30.6. školního /
akademického roku (s výjimkou měsíců červenec a srpen) vyznačeného školou na průkazu. Při
denním dojíždění se nárok na jednotlivou jízdenku za zvláštní jízdné uzná podle údajů na


Strana 45 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

žákovském průkazu pouze v pracovních dnech. Pokud je výuka omezena pouze na některé dny v
týdnu (např. úterý a čtvrtek) a školou uvedena v žákovském průkaze, je zvláštní jízdné pro
jednotlivé jízdenky přiznáváno pouze v těchto dnech.
128. Nárok na zakoupení a použití jednotlivých jízdenek za zvláštní jízdné pro žáky a studenty
v sobotu a neděli lze prokázat žákovským průkazem s vyškrtnutým i nevyškrtnutým
symbolem“So/Ne“ resp. „kladívka“ (viz však čl. 127 v případě, že je výuka omezena pouze na
vyjmenované dny)
129. Průkazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených ve Výměru MF ČR
130. Žákovský průkaz musí obsahovat následující údaje:
jméno, příjmení, datum narození, aktuální fotografii žáka, název a místo školy, místo bydliště a
platnost (školní/akademický rok) s tím, že pro žáky do 15 let je maximálně na 4 školní roky
(mimo měsíce červenec a srpen ; platnost bude vždy ročně prodlužována), nad 15 let pouze 1
školní rok.
131. - 133. Neobsazeno.
Zvláštní jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a přeprava
jejich průvodců
134. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních
předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zvláštní jízdné
ZTP, ZTP/P podle Ceníku jízdného IDOL.
135. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
   a) bezplatnou přepravu svého průvodce-průvodcem nevidomého může být i vodící pes;
   b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy;
   c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.
Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a
s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.
136. - 138. Neobsazeno.
Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně
postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR
139. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen “rodiče”) mají při jízdách k návštěvám
dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo
dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva
školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“)
nárok na zakoupení jednoduché jízdenky za zvláštní jízdné „dítě“ podle Ceníku jízdného IDOL,
které bude využito pro přepravu z místa trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozího
místa. Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.
140. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je
dítě umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě svou
totožnost. Pokud držitel průkazu svou totožnost neprokáže, považuje se průkaz za neplatný.
141. Nárok na zvláštní jízdné se uzná ze zóny nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do zóny
nejbližší místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším směrem. Jízdenka ze zóny
nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu může být zakoupena s prvním dnem
platnosti nejpozději následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu.
142. Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle čl. 46 SPP IDOL nebo:


Strana 46 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   a) byl použit na jiné trase, než pro kterou platí;
   b) Při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte;
   c) Potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním.
Zvláštní jízdné pro kategorii „osoba 65+“
143. Osoby starší 65let pobírající plný invalidní nebo starobní důchod mají u časových
předplatních nepřenosných jízdenek (tj. pouze sedmidenní a třicetidenní integrovaná jízdenka na
bázi BČK) nárok na zvláštní jízdné „osoba 65+“ uvedené v Ceníku jízdného IDOL. První den
nároku na toto jízdné vzniká v den 65.narozenin.
144. Nárok na zvláštní jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným pro tyto účely
dopravcem. K vystavení průkazu je potřeba: platná fotografie, platný občanský průkaz,
personifikovaná BČK a rozhodnutí o přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu.
V případě, že občanovi nebyl doposud důchod přiznán (žadatel o důchod), předloží potvrzení o
uplatnění důchodu z Okresní správy sociálního zabezpečení. Osoby pobírající plný invalidní
důchod jsou povinné vždy do 31.12. předchozího kalendářního roku předložit potvrzení (s
prosincovým datem) o přiznání plného invalidního důchodu i na další kalendářní rok, jinak
nebude nárok na zlevněnou časovou jízdenku přiznán.
Zvláštní jízdné pro poslance a senátory Parlamentu ČR, soudce Ústavního soudu ČR a
poslance Evropského parlamentu zvolené na území ČR
145. Poslanci a senátoři Parlamentu ČR, soudci Ústavního soudu ČR a poslanci Evropského
parlamentu zvolení na území ČR mají nárok na bezplatnou přepravu v celém obvodu platnosti
Tarifu IDOL.
146. Nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje předložením platného průkazu poslance
Parlamentu ČR pro příslušné volební období, platného průkazu senátora Parlamentu ČR pro
příslušné volební období, platného průkazu soudce Ústavního soudu ČR nebo platného průkazu
poslance Evropského parlamentu.
147.-148. Neobsazeno.
2.4.8 Zóny s MHD
Zóna Liberec
149. Všechny jednozónové jízdní doklady vyhlášené tarifem Statutárního města Liberec pro
MHD Liberec (vydávané pouze pro zónu Liberec), které jsou nahrané na BČK jsou doklady
integrovanými; tj. cestující může v rámci cest po zóně Liberec využít dopravní prostředky všech
dopravců zařazených do systému IDOL.
150. Jednotlivé i časové předplatní jízdenky MHD Liberec vydávané pro zónu Liberec platí
pouze v zóně Liberec, jejíž poslední zastávky jsou:
   a) Proseč- Výhybna (Jablonec nad Nisou, Proseč n. Nisou, Výhybna) -tramvaj č. 11 (ve
     směru na Jablonec nad Nisou);
   b) Proseč nad Nisou – vlak (ve směru na Jablonec nad Nisou);
   c) Kunratice nad Lukášovem (Liberec, Kunratice, Nad Lukášovem)- příměstský autobus-
     (ve směru na Jablonec nad Nisou);
   d) Hamrštejn (Liberec, Machnín, Hamrštejn) ve směru na Kryštofovo Údolí.
Cenu jednotlivých a předplatních časových jízdenek pro zónu stanovuje Statutární Město Liberec
a vyhlašuje ji v Tarifu pro MHD Liberec.
V rámci zóny Liberec jezdí ZDARMA:
   a) děti do 6let věku;Strana 47 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   b) držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa, psi podrobující se
    speciálnímu výcviku pro doprovod handicapovaných osob a jejich cvičitelé;
   c) držitelé průkazu Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů
    ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední rady svazu PTP-VTNP nebo
    držitelé potvrzení ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občané uvedení v § 29
    zvláštního zákona. Bezplatná přeprava se vztahuje i na vdovy po účastnících odboje,
    které za ně byly provdány již v době jejich odboje, pokud se znovu neprovdaly nebo
    nežijí s druhem;
   d) dětský kočárek s dítětem a sáňky s dítětem;
   e) jeden pár lyží i s holemi (snowboard);
   f) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní
    právní předpis;
   g) poživatelé starobních důchodů starší 70ti let- s povinností předložit při kontrole
    občanský nebo jiný průkaz s fotografií, nebo LMK aktivovanou jako roční
    nepřenosnou jízdenku za manipulační poplatek 1,-Kč.
Zóna Jablonec nad Nisou
151. Jednotlivé a časové jednozónové předplatní jízdenky MHD Jablonec nad Nisou vydané pro
zónu Jablonec nad Nisou platí v celém DSOJ. DSOJ je tvořeno zónami: Jablonec nad Nisou,
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný, Janov nad Nisou, Bedřichov, Janov nad Nisou-
Hrabětice, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou- Horní Maxov, Nová Ves nad Nisou
152. Posledními zastávkami ve směru na Liberec, kde tyto jízdní doklady platí, jsou:
   a) Vratislavice-Kyselka (Liberec, Vratislavice nad Nisou, Kyselka) -tramvaj č.11;
   b) Proseč nad Nisou – vlak;
   c) Jablonec n. Nisou, Lukášov - příměstský autobus.
153. Cenu jízdenek pro zónu Jablonec nad Nisou pro jednotlivou jízdu a předplatních časových
jízdenek stanovuje Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s DSOJ.
154. V rámci zóny Jablonec nad Nisou se ZDARMA přepravují:
    a) senioři nad 80let;
    b) děti do 6let věku;
    c) držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce psa, pokud se přepravuje současně;
    d) držitelé průkazu I. a II. odboje;
    e) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky;
    f) držitelé průkazu PTP s trvalým bydlištěm v okrese Jablonec nad Nisou;
    g) dětský kočárek s dítětem;
    h) zavazadlo bez ohledu na rozměry;
    i) lyže, snowboard, dětské saně a boby;
    j) hudební nástroje;
    k) tašky na kolečkách.
155. Při zakoupení jednotlivé i předplatní časové jízdenky pro cesty mezi libovolnou zónou a
zónou Jablonec nad Nisou na BČK, je jízdenka v zóně Jablonec nad Nisou platná pouze v této
zóně a nelze ji použít pro cesty v ostatních zónách, které jsou součástí DSOJ.
156. - 158. Neobsazeno.
2.4.9 Obchodní nabídky
159. Obchodní nabídky a změny obchodních nabídek musí být řádně vymezeny a předem
zveřejněny na Internetu – http://www.iidol.cz, na vývěskách v železničních stanicích a ve
vozidlech autobusové dopravy. Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro
jejich použití ustanovení SPP IDOL a Tarifu IDOL.Strana 48 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

160. Nárok na přiznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky příslušné
obchodní nabídky.
161. Pokud cestující nemůže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného předepsaným
způsobem, zaplatí z nástupní do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok; cena předložené
jízdenky se odečte. Cestující zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k
jízdnému dle SPP IDOL. Nárok na vrácení doplatku jízdného a dalších poplatků nebo přirážek
při dodatečném prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřizná.
162. Neobsazeno.
2.4.10 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
163. Schéma tarifních zón dopravní sítě s uvedením obcí, zastávek a linek, jakož i seznam
prodejních míst jízdenek, informačních a kontaktních míst zveřejňuje KORID LK, spol. s r.o. a
dopravci. Veškeré informace o provozu IDOL jsou také poskytovány na http://www.iidol.cz.
164. Úplné znění Tarifu IDOL a Smluvních přepravních podmínek IDOL je k nahlédnutí v sídle
koordinátora IDOL, v informačních kancelářích dopravců a na http://www.iidol.cz.
165. Vztahy vznikající v rámci IDOL mezi dopravcem a cestujícími, kromě vztahů cenových,
které upravuje tento tarif, jsou uvedeny v úplném znění vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním
řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu a dopravce je vydává včetně místních úprav jako
„Smluvní přepravní podmínky IDOL“.
166. Reklamace jízdného (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplatňuje u dopravce, u
kterého byla jízdenka zakoupena.
Strana 49 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

2.4.11 Ceník jízdného IDOL
Tabulka 10: ceník jízdného IDOL
                                Čas. platnost
              Jednotlivé jízdné (Kč)                  Sedmidenní jízdné (Kč)         Třicetidenní jízdné (Kč)
                                  (min)
 Tarifní
 jednice  Základní    ZTP,           Student          Základní     Student Osoba Základní          Student   Osoba
           Dítě         Žák -15                    Žák -15            Žák -15
       15+     ZTP/P            15-26            15+       15-26  65+  15+            15-26    65+
0-2        8,00  4,00   2,00    3,00    6,00           64,00  27,00  54,00   48,00   240,00  99,00   198,00   180,00
3-4       10,00  5,00   2,00    3,00    7,00           80,00  27,00  63,00   60,00   300,00  99,00   231,00   225,00
                                  45
5-6       12,00  6,00   3,00    4,00    9,00           96,00  36,00  81,00   72,00   360,00  132,00   297,00   270,00
7-8       14,00  7,00   3,00    5,00   10,00           112,00  45,00  90,00   84,00   420,00  165,00   330,00   315,00
                                  60
9-10       16,00  8,00   4,00    6,00   12,00           128,00  54,00  108,00   96,00   480,00  198,00   396,00   360,00
11-12      18,00  9,00   4,00    6,00   13,00           144,00  54,00  117,00  108,00   540,00  198,00   429,00   405,00
13-14      20,00  10,00   5,00    7,00   15,00           160,00  63,00  135,00  120,00   600,00  231,00   495,00   450,00
15-16      22,00  11,00   5,00    8,00   16,00           176,00  72,00  144,00  132,00   660,00  264,00   528,00   495,00
                                  90
17-18      24,00  12,00   6,00    9,00   18,00           192,00  81,00  162,00  144,00   720,00  297,00   594,00   540,00
19-20      26,00  13,00   6,00    9,00   19,00           208,00  81,00  171,00  156,00   780,00  297,00   627,00   585,00
21-22      28,00  14,00   7,00   10,00   21,00           224,00  90,00  189,00  168,00   840,00  330,00   693,00   630,00
23-25      30,00  15,00   7,00   11,00   22,00           240,00  99,00  198,00  180,00   900,00  363,00   726,00   675,00                                  120
26-27      32,00  16,00   8,00   12,00   24,00           256,00  108,00  216,00  192,00   960,00  396,00   792,00   720,00
28-30      34,00  17,00   8,00   12,00   25,00           272,00  108,00  225,00  204,00  1 020,00  396,00   825,00   765,00
31-32      36,00  18,00   9,00   13,00   27,00           288,00  117,00  243,00  216,00  1 080,00  429,00   891,00   810,00
33-35      38,00  19,00   9,00   14,00   28,00           304,00  126,00  252,00  228,00  1 140,00  462,00   924,00   855,00
36-37      40,00  20,00  10,00   15,00   30,00           320,00  135,00  270,00  240,00  1 200,00  495,00   990,00   900,00
38-40      42,00  21,00  10,00   15,00   31,00           336,00  135,00  279,00  252,00  1 260,00  495,00  1 023,00   945,00
                                  180


41-42      44,00  22,00  11,00   16,00   33,00           352,00  144,00  297,00  264,00  1 320,00  528,00  1 089,00   990,00
43-45      46,00  23,00  11,00   17,00   34,00           368,00  153,00  306,00  276,00  1 380,00  561,00  1 122,00  1 035,00
46-47      48,00  24,00  12,00   18,00   36,00           384,00  162,00  324,00  288,00  1 440,00  594,00  1 188,00  1 080,00
48-50      50,00  25,00  12,00   18,00   37,00           400,00  162,00  333,00  300,00  1 500,00  594,00  1 221,00  1 125,00
51-55      55,00  27,00  13,00   20,00   41,00           440,00  180,00  369,00  330,00  1 650,00  660,00  1 353,00  1 237,00
                                  240
56-60      60,00  30,00  15,00   22,00   45,00           480,00  198,00  405,00  360,00  1 800,00  726,00  1 485,00  1 350,00


Strana 50 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL
                                Čas. platnost
              Jednotlivé jízdné (Kč)                  Sedmidenní jízdné (Kč)         Třicetidenní jízdné (Kč)
                                  (min)
 Tarifní
 jednice   Základní    ZTP,           Student          Základní     Student Osoba Základní          Student   Osoba
           Dítě        Žák -15                    Žák -15            Žák -15
        15+     ZTP/P           15-26            15+       15-26  65+  15+            15-26    65+
61-65      65,00  32,00  16,00   24,00   48,00           520,00  216,00  432,00  390,00  1 950,00 792,00   1 584,00  1 462,00
66-70      70,00  35,00  17,00   26,00   52,00           560,00  234,00  468,00  420,00  2 100,00 858,00   1 716,00  1 575,00
71-75      75,00  37,00  18,00   28,00   56,00           600,00  252,00  504,00  450,00  2 250,00 924,00   1 848,00  1 687,00
76-80      80,00  40,00  20,00   30,00   60,00           640,00  270,00  540,00  480,00  2 400,00 990,00   1 980,00  1 800,00
81-90      90,00  45,00  22,00   33,00   67,00           720,00  297,00  603,00  540,00  2 700,00 1 089,00  2 211,00  2 025,00
91-100     100,00  50,00  25,00   37,00   75,00           800,00  333,00  675,00  600,00  3 000,00 1 221,00  2 475,00  2 250,00
101 a více   100,00  50,00  25,00   37,00   75,00           800,00  333,00  675,00  600,00  3 000,00 1 221,00  2 475,00  2 250,00


přepravné za psa odpovídá ceně jízdného pro kategorii „dítě“ uvedené v Ceníku jízdného IDOL
Strana 51 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 11: Jednodenní síťové jízdenky IDOL

            Jízdenka                 Cena (Kč)
 IDOL+                                      120,00
 IDOL 5+                                     250,00
 LIBNET+                                     130,00
 LIBNET 5+                                    260,00
Tabulka 12: Cena za přepravu spoluzavazadla
          Tarifní jednice                Cena (Kč)
0-50                                       10,00
50-100                                      15,00
101 a více                                    20,00

2.4.12 Přirážky a poplatky:
167. Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních
přepravních podmínek se stanovuje na 1 000Kč. ve vlacích ČD se u cestujících bez platného
jízdního dokladu postupuje dle SPPO ČD.
168. V případě, že cestující uhradí přirážku k jízdnému na místě v hotovosti nebo do 5
následujících pracovních dnů po zjištění ve vybraných prodejních či kontaktních místech
dopravce, který provedl přepravní kontrolu, případně i na jiném, k tomu určeném, místě, snižuje
se přirážka na 600Kč. Ve vlacích ČD platí podmínky dle SPPO ČD.
Strana 52 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


2.5 Smluvní přepravní podmínky IDOL
1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu (dále jen
„Přepravní řád“) vyhlašuje koordinátor Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
(dále jen IDOL) Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu (dále jen SPP
IDOL). Koordinátorem Integrovaného dopravního systému IDOL je firma KORID LK, spol.
s r.o. se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 461 80, tel.: 485 226 648, e-mail: koridlk@kraj-lbc.cz.
2. SPP IDOL jsou vydány na základě dohody objednatelů hromadné dopravy osob v Libereckém
kraji, dopravců a koordinátora Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje.
3. SPP IDOL platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní
dopravě a ve veřejné drážní osobní dopravě provozované v rámci IDOL zúčastněnými dopravci
a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, povinnosti a
odpovědnost cestujících a dopravců zapojených v IDOLu.
4. Bližší způsob a postup při uplatňování cen a určených podmínek stanovuje Tarif
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen Tarif IDOL).
5 - 7. Neobsazeno.
2.5.1 Všeobecná ustanovení
8. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu,
SPP IDOL a Tarifu IDOL, při použití přepravy vlakem rovněž smluvní přepravní podmínky a
tarify železničních dopravců. Případy použití smluvních přepravních podmínek a tarifů
železničních dopravců jsou uvedeny v jednotlivých článcích těchto smluvních přepravních
podmínek.
9. Při použití vozidla autobusové přepravy, kde je uplatňován mimo SPP IDOL a Tarifu IDOL i
jiný tarif a přepravní podmínky, jsou pro přepravu a odbavení cestujícího použity SPP IDOL a
Tarif IDOL pouze v případech, kdy nástupní a zároveň cílová stanice cestujícího jsou zařazeny
v systému IDOL. Ve všech ostatních případech platí přepravní podmínky a tarif vyhlášený
dopravcem.
10. Při použití dopravních prostředků MHD v zónách Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a
Turnov platí rovněž Dodatky k SPP IDOL pro dané zóny.
11. V systému IDOL jsou zapojeni i dopravci, v jejichž linkách a spojích je možno použít jízdní
doklady IDOL s uplatněním podmínek uvedených v těchto SPP IDOL a Tarifu IDOL, ale kteří
jízdní doklady systému IDOL sami nevydávají.
12. Pro odbavení cestujících bez předem zakoupených jízdních dokladů IDOL se u těchto
dopravců uplatňují přepravní podmínky a tarif vyhlášený dopravcem.
13 - 14. Neobsazeno.
2.5.2 Základní pojmy
Doplňuje pojmy definované § 2 písm. a), b), c), e), h) Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
15. Zóna - stanovené území s autobusovými, železničními zastávkami a stanicemi a zastávkami
MHD rozhodné pro stanovení jízdného. Při jízdě mezi zónami lze zahájit jízdu v kterékoliv
zastávce/stanici nástupní zóny a jízdu ukončit v kterékoli zastávce/stanici cílové zóny s možným
přestupem mezi spoji nebo dopravci. Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky pro jízdy mezi
zastávkami/stanicemi jedné zóny.


Strana 53 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

16. Nadzóna - ohraničená oblast tvořená několika zónami.
17. Matice povolených cest - seznam nadzón, které cestující může využít při cestě mezi dvěma
zónami.
18. Obsazená stanice - železniční stanice, ve které je zřízena výdejna jízdních (přepravních)
dokladů, pokud není u použitého vlaku uzavřena nebo nebyl povolen nástup do vlaku bez
jízdních (přepravních) dokladů.
19. Neobsazená stanice - železniční stanice, ve které není zřízena výdejna jízdních
(přepravních) dokladů nebo je u použitého vlaku uzavřena, případně byl povolen nástup do vlaku
bez jízdních (přepravních) dokladů.
20. Přirážka - částka, která se vybírá za porušení přepravních podmínek stanovených Přepravním
řádem z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví cestujících nebo jiných osob, bezpečnosti a
plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy.
21. Přirážka k jízdnému - částka, která se vybírá k jízdnému dle Zákona o dráhách nebo Zákona
o silniční dopravě, neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem.
22. Manipulační přirážka - přirážka, kterou železniční dopravci vybírají od cestujícího za
porušení přepravních podmínek tím, že nevyužil možnost zakoupení jízdenky, doplatku,
v obsazené stanici a o zaplacení se přihlásil bezodkladně po nástupu do vlaku u pověřené osoby.
23. Oblast systému IDOL – vymezené území, ve kterém platí jednotný Tarif IDOL.
24. Bezkontaktní čipová karta
   a) bezkontaktní čipová karta (BČK) – do této skupiny patří současná Liberecká
    městská karta na platformě Mifare Standard 4kB, In-karta Českých drah na platformě
    Mifare DESFire a od roku 2008 vydávaná Liberecká krajská karta. Tato karta
    s bezkontaktním čipem může být jednak nosičem integrovaného jízdního dokladu a
    rovněž může sloužit jako elektronická peněženka;
   b) Bezkontaktní čipová karta EMCARD (dále jen BČK EMCARD) – jedná se o
    nepersonifikovanou čipovou kartu na platformě Mifare Standard 1kB, vydávanou
    dopravci ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., ČSAD Liberec, a.s. a
    ČSAD Semily, a.s. Tato BČK EMCARD slouží pouze jako elektronická peněženka.
    Nelze na ní nahrát předplatné časové jízdné a jízdní doklad zakoupený prostřednictvím
    této elektronické peněženky je neintegrovaný.
25. Personifikovaná BČK – BČK se jménem a fotografií držitele. Personifikovaná BČK je
vydávána konkrétnímu držiteli a je nepřenosná.
26. Nepersonifikovaná BČK – přenosná BČK. Není vydávána konkrétnímu držiteli. Na
nepersonifikovanou BČK není možné zakoupit sedmidenní a třicetidenní integrované jízdní
doklady.
27. Check – in – jedná se odbavování cestujícího, který má integrovaný jízdní doklad nahraný na
BČK. Check- in se provádí přiložením BČK k odbavovacímu zařízení při nástupu do vozidla.
28 - 29. Neobsazeno
2.5.3 Vznik a plnění přepravní smlouvy
Vznik a plnění přepravní smlouvy se řídí § 3, odst. 1, 2, 3, 4, 5 a § 46, odst. 1,2 a 3 Vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní
dopravu.
Strana 54 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

2.5.4 Jízdní doklad
Doplňuje pojmy definované § 6, odst. 1, písm. a)-h), odst. 2, 3 Vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
30. Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje
platným jízdním dokladem IDOL. Jízdní doklady IDOL je cestující povinen předložit ke kontrole
na každou výzvu pověřené osoby dopravce, který část dopravy provádí, a to kdykoliv během
přepravy nebo při pobytu v prostoru dopravce označeném jako veřejnosti přístupný pouze s
platným jízdním dokladem.
31. Platným jízdním dokladem IDOL je jízdenka v odpovídající ceně, druhu a době použití:
   a) neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu;
   b) integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu na bázi BČK;
   c) integrovaná síťová jednodenní papírová jízdenka LIBNET+ a LIBNET5+;
   d) integrovaná síťová 24hodinová jízdenka na bázi BČK IDOL+ a IDOL5+;
   e) integrovaná zónová sedmidenní jízdenka na bázi BČK;
   f) integrovaná zónová třicetidenní jízdenka na bázi BČK;
   g) průkaz opravňující cestujícího k přepravě.
32. Neintegrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu umožňuje cestování jen dopravními
prostředky dopravce, u kterého byla zakoupena. Neumožňuje přestup mezi dopravními
prostředky více dopravců.
33. Integrovaný jízdní doklad je nahrán na BČK (výjimkou jsou jízdenky LIBNET+ a LIBNET
5+; jsou řešeny samostatně v čl. 34 SPP IDOL) a umožňuje přestup mezi dopravními prostředky
jednotlivých dopravců zapojených do IDOL. Při nákupu dokladu nahraného na BČK je
cestujícímu vydána papírová jízdenka, která slouží pouze jako doklad o zaplacení, případně jako
doklad pro reklamaci. Tato papírová jízdenka je vydaná jen při odečtu finančních prostředků
z BČK. V případě kontroly integrovaného jízdního dokladu je cestující povinen ke kontrole
předkládat pouze BČK.
Papírový doklad o zaplacení vydaný při zakoupení jízdenky prostřednictvím BČK musí
obsahovat:
   a) jednotné záhlaví: název IDOL, název dopravce, který vydal jízdenku, adresu dopravce,
    IČ, DIČ, místo prodeje (linka a spoj, stanice, vlak);
   b) datum a čas výdeje;
   c) datum a čas konce platnosti jízdenky;
   d) výchozí zónu, cílovou zónu;
   e) druh jízdného;
   f) cenu v Kč včetně DPH;
   g) zůstatek finančních prostředků na BČK;
   h) číslo BČK.
34. Jízdenky LIBNET+ a LIBNET5+
   a) jedná se o papírové jednodenní síťové jízdenky integrované, tj. mezi zapojenými
    dopravci v IDOL je možné přestupovat;
   b) na jízdence je vyznačen datum (den, měsíc a rok) platnosti;

Strana 55 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   c) jízdenka platí na celém území Libereckého kraje;
   d) platnost těchto jízdenek je na území Libereckého kraje do 24:00 hod. dne vyznačeného
    na jízdence;
   e) jízdenka LIBNET+ platí pro 1 osobu bez ohledu na věk;
   f) jízdenka LIBNET 5+ umožňuje společně cestovat až 5 osobám bez ohledu na věk;
   g) jízdenky LIBNET jsou jízdenky mezinárodní (platí na území dopravního svazu ZVON
    a na vymezeném území Polska);
   h) aktuální informace o dopravcích uznávajících tuto jízdenku (případně spojích, na
    kterých lze jízdenku použít) lze nalézt u dopravců zapojených v IDOL a na
    www.iidol.cz, případně www.zvon.de .
   i) přehled zapojených dopravců a tratí v Libereckém kraji je v příloze č.4 SPP IDOL.
2.5.5 Pořízení a použití BČK
38. Pořízení a použití BČK
   a) personifikovanou BČK vydá cestujícímu Kartové centrum (dále jen KC) na základě
    vyplněné žádosti;
   b) za vyhotovení personifikované BČK je účtován manipulační poplatek, jehož výši
    stanoví KC ve spolupráci se společností KORID LK, spol. s r.o.;
   d) záruka na BČK je 24 měsíců ode dne personifikace;
   e) v případě nefunkčnosti BČK se cestující i s kartou musí dostavit do KC, případně
    k dopravci, který vyřídil jeho žádost o vydání karty;
   f) při platbě jednotlivého jízdného pomocí BČK je používána aplikace „elektronická
    peněženka“. Jedná se o bezhotovostní platbu a z tohoto důvodu může být cena
    upřesněna na jednotlivé desetihaléře.
39. V případě ztráty nebo odcizení BČK je cestující povinen BČK prostřednictvím KCLK
zablokovat. KC pak cestujícímu vydá protokol o ztrátě karty a novou kartu (náklady na vydání
karty je cestující povinen uhradit). Po předložení protokolu o ztrátě karty dopravci bude
cestujícímu na novou kartu přehráno jízdné z karty ztracené/odcizené.
40. Dopravcem, který přehraje jízdné na novou kartu, je v případě:
   a) časových jízdenek pro zóny Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov –
    dopravce zajišťující městskou hromadnou dopravu v daném městě;
   b) v ostatních případech – kterýkoliv z dopravců zapojených do IDOL.
Dopravce bude za přehrání jízdného na novou kartu účtovat manipulační poplatek. Výše
poplatku je stanovena Tarifem IDOL.
Bude doplněno na základě Prováděcího projektu Kartového centra.
41. – 49. Neobsazeno.
2.5.6 Placení jízdného a přirážek
Doplňuje pojmy definované § 8, odst. 1, 3 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb.,
o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
50. Druhy jízdních dokladů IDOL, ceny jízdného a tarifní podmínky IDOL jsou stanoveny
Tarifem IDOL.Strana 56 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

51. Předprodej jízdenek pro jednotlivou jízdu se v IDOL neprovádí.
52. Časovou jízdenku pro libovolné zóny si lze zakoupit v předprodeji ve výdejně jízdenek
železničního dopravce, v předprodejních místech autobusových dopravců nebo v předprodejních
místech dopravců provozujících městskou hromadnou dopravu nejdříve dva měsíce před prvním
dnem platnosti.
53. Ve veřejné linkové autobusové dopravě je cestující povinen zaplatit jízdné před zahájením
jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení do vozidla. Při nákupu jízdenky za zlevněné jízdné je
cestující povinen předložit průkaz na slevu bez vyzvání.
54. Ve veřejné linkové autobusové dopravě je možný prodej jízdních dokladů pouze s nástupní
zónou odpovídající příslušné zastávce; prvním dnem platnosti této jízdenky musí být den prodeje
jízdního dokladu. U pověřené osoby ve vlaku není možné si zakoupit třicetidenní zónovou
jízdenku.
55. V městské hromadné dopravě je cestující povinen zaplatit jízdné před zahájením jízdy,
nejpozději neprodleně po nastoupení do vozidla (buď nákupem lístku u řidiče - zóna Jablonec
nad Nisou, Česká Lípa, Turnov, nebo nákupem jízdenky z automatu - zóna Liberec). Při nákupu
jízdenky za zlevněné jízdné u řidiče je cestující povinen předložit průkaz na slevu bez vyzvání.
56. Pokud cestující začíná svou jízdu v zóně s MHD (Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa,
Turnov) a nemá platný jízdní doklad na relaci ze zóny s MHD do cílové zóny své cesty nahraný
na BČK, je povinen zakoupit si jízdní doklad pro zónu s MHD (viz čl. 55 SPP IDOL). V případě,
že je zakoupená jízdenka nahraná na BČK a cestující si do 60 min. zakoupí jízdenku na BČK pro
relaci začínající v zóně, kde předtím zakoupil jednozónovou jízdenku pro jednotlivou jízdu, bude
mu výše jízdného o částku zaplacenou za tuto jednozónovou jízdenku ponížena.
57. V městské hromadné dopravě není možné zakoupit u řidiče sedmidenní a třicetidenní
zónovou jízdenku.
58. Cestující, který se ve vozidle veřejné linkové autobusové dopravy nebo ve vozidle MHD po
započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem IDOL, zaplatí
pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené Tarifem IDOL a přirážku dle Ceníku jízdného
IDOL - Přirážky a poplatky, viz však článek 8 a 9 SPP IDOL Nelze-li v případě veřejné linkové
autobusové dopravy spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje se za nástupní
zastávku výchozí zastávka spoje.
59. V železniční dopravě se jízdní doklady IDOL prodávají za určených podmínek ve výdejně
jízdenek a u pověřených osob dopravce ve vlaku.
Odbavení cestujícího ve vlaku:
   a) po nástupu v neobsazené stanici si cestující zakoupí jízdenku nebo doplatek bez
    manipulační přirážky při prvním odbavení, pokud se o zaplacení přihlásí bezodkladně
    po nástupu u pověřené osoby dopravce nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván
    k předložení jízdních dokladů;
   b) po nástupu v obsazené stanici si cestující zakoupí jízdenku nebo doplatek s manipulační
    přirážkou stanovenou železničním dopravcem za každého cestujícího, pokud se o
    zaplacení přihlásí bezodkladně po nástupu u pověřené osoby dopravce, a to ještě dříve,
    než jí bude vyzván k předložení jízdních dokladů.
V případě nesplnění výše uvedených podmínek bude cestující odbaven dle smluvních
přepravních podmínek a tarifu železničního dopravce a k jízdnému železničního dopravce bude
za každého cestujícího účtována přirážka k jízdnému dle jeho přepravních podmínek.
60. Pověřená osoba dopravce ve vlaku je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal
platným jízdním dokladem z příčin na jeho straně a nepožádal o odbavení jízdním dokladem


Strana 57 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

IDOL dle čl. 30 a 31 SPP IDOL, zaplacení jízdného dle tarifu železničního dopravce z nástupní
stanice do cílové stanice a přirážky k jízdnému dle smluvních přepravních podmínek železničního
dopravce.
61. V případě nezaplacení jízdného a přirážek na místě je pověřená osoba dopravce oprávněna od
cestujícího vyžadovat prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání dlužné částky.
K dodatečně předloženým dokladům se nepřihlíží.
62. - 65. Neobsazeno.
2.5.7 Check-in v IDOL
66. Při každém nástupu a přestupu do dopravních prostředků MHD a do dopravních prostředků
veřejné linkové autobusové dopravy je cestující s jednotlivým i předplatním časovým jízdním
dokladem na BČK (kromě výjimek v čl. 68 SPP IDOL) povinen provést check-in přiložením
BČK k odbavovacímu zařízení. Pokud se cestující při nástupu do vozidla neodbaví popsaným
způsobem, je považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu.
67. Check-in se neprovádí ve vlacích.
68. Držitelé předplatních časových jednozónových jízdenek platných pouze v zóně Liberec
nemusí v dopravních prostředcích MHD Liberec uvnitř zóny Liberec provádět check-in
přiložením BČK ke čtecímu zařízení. V případě, že cestující jede za hranici zóny Liberec, tj. na
lince č.11 za zastávku Proseč- Výhybna (zastávka Jablonec nad Nisou, Proseč n. Nisou, Výhybna)
a na lince č.16 za zastávku Hamrštejn (zastávka Liberec, Machnín, Hamrštejn), musí check-in
provést vždy.
69. Neobsazeno.
2.5.8 Přeprava ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat
Doplňuje pojmy definované § 23, odst. 1, 3, 4, 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
70. Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech
autobusové dopravy platí níže uvedená ustanovení. Přeprava ve vlacích se provádí dle smluvních
přepravních podmínek a tarifů železničních dopravců s výjimkami uvedenými v čl. 72 SPP
IDOL, viz však také čl. 75 SPP IDOL.
71. Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo
hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to
za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a
nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Pověřená osoba určí, zda zavazadlo cestujícího bude
přepravováno společně s ním a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo.
Spoje, na kterých je přeprava zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech. O přepravě
spoluzavazadel - jízdních kol viz čl. 79 SPP IDOL.
72. V rámci integrovaného dopravního systému IDOL může cestující bezplatně přepravovat
následující ruční zavazadla a spoluzavazadla:
   a) snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad
    sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně;
   b) zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm;
   c) zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm;
   d) zavazadla tvaru desky do rozměru 80 x 100 x 5 cm;
   e) zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměrů 25 x 40 x 60 cmStrana 58 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   f) nákupní tašky na kolečkách;
   g) dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení o
    přepravě spoluzavazadel);
   h) vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P.
73. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, dětský kočárek nebo
jízdní kolo, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy
dovolují a není-li přeprava dětských kočárků s dítětem, dětských kočárků nebo jízdních kol pro
konkrétní spoj vyloučena. Přednostní právo na přepravu má cestující s dětským kočárkem
s dítětem před cestujícím s jízdním kolem a cestujícím s kočárkem.
74. Cestující s dětským kočárkem s dítětem nebo jízdním kolem může do vozidla nastoupit pouze
se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou příslušně označeny nebo
určeny řidičem. Cestující musí umístit dětský kočárek s dítětem nebo jízdní kolo na místě k tomu
ve vozidle určeném, zajistit je proti samovolnému pohybu a mít pod dohledem po celou dobu
přepravy a zabezpečit, aby nedošlo ke znečistění nebo poškození ostatních cestujících nebo
zařízení vozidla.
75. Cestující je povinen za přepravu spoluzavazadel zaplatit přepravné stanovené Tarifem IDOL.
Doklad o zaplacení přepravného/poplatku za přepravu spoluzavazadla platí až do cílové zóny
cestujícího uvedené na jízdence IDOL ve vozidlech všech zapojených dopravců. V případě, že
věc je u prvního použitého dopravce přepravována bezplatně, např. dle smluvních přepravních
podmínek železničního dopravce (viz čl. 70 SPP IDOL), provede se zpoplatnění až při použití
dopravce, kde není přeprava bezplatně prováděna.
76. Při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve s
kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoby s topnou
naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se
zajištěnými odplynovacími otvory. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto
nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této
nebezpečné věci pověřené osobě a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.
77. Přeprava spoluzavazadel - jízdních kol je v IDOL prováděna pouze ve vlacích dle smluvních
přepravních podmínek železničních dopravců, v upravených vozidlech autobusových dopravců a
ve vyhlášených prostředcích jednotlivých provozovatelů MHD. Zařazení takového vozidla
autobusové dopravy je vyhlášeno jízdním řádem (dopravcem). Za přepravu je vybírán poplatek za
přepravu spoluzavazadla - jízdního kola stanovený dopravcem, který službu zajišťuje a to zvlášť
za každého dopravce a použitý spoj. Cestující si rovněž může zakoupit jednodenní jízdenku
LIBNET kolo platící na vyhlášených spojích v Libereckém kraji. Cena a podmínky platnosti
jízdenky LIBNET kolo jsou v Tarifu IDOL.
78. Za přepravu psa, není-li umístěn ve schráně, je cestující povinen zaplatit přepravné stanovené
Tarifem IDOL.
79. Pro přepravu schrán se zvířaty ve vozidle, nesplňuje-li schrána podmínky pro přepravu
ručního zavazadla, platí ustanovení o přepravě spoluzavazadla.
82 - 84. Neobsazeno.
2.5.9 Přeprava cestovních zavazadel a autobusových zásilek
85. Přeprava autobusových zásilek není v rámci IDOL prováděna. Dopravce provozující linku
nebo spoj je oprávněn provozovat službu přepravy autobusových zásilek za účinnosti jím
vyhlášených přepravních podmínek.
Strana 59 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

86. Přeprava cestovních zavazadel není v rámci IDOL prováděna. Dopravce provozující linku
nebo spoj je oprávněn provozovat službu přepravy cestovních zavazadel za účinnosti jím
vyhlášených přepravních podmínek.
87. - 89. Neobsazeno.
2.5.10 Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava
   osob na vozíku pro invalidy
Doplňuje pojmy definované § 12, odst. 1, § 13, odst. 1 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční osobní dopravu.
90. V autobusové linkové a městské hromadné dopravě může cestující na vozíku pro invalidy do
vozidla nastoupit a vystoupit pouze s vědomím řidiče.
91. Přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přepravy osob na vozíku pro
invalidy ve vlacích se provádí dle smluvních přepravních podmínek železničního dopravce.
92. Vozík pro invalidy musí být po celou dobu přepravy zajištěn proti samovolnému pohybu.
93. - 94. Neobsazeno.
2.5.11 Vztahy mezi dopravci zapojenými v IDOL a cestujícími
Doplňuje pojmy definované § 14, odst. 1, písm. a)- i), odst. 2, dále § 15 písm. a)- s), § 16 odst. 1,
2, 3, 4 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a
silniční osobní dopravu.
95. Povinnosti cestujících:
   a) dodržovat Přepravní řád, SPP IDOL a Tarif IDOL a dle článku 8. a 9. smluvní
     přepravní podmínky a tarif toho dopravce, který příslušnou část přepravy zabezpečuje;
   b) při nástupu do vozidla, pobytu v něm a při výstupu z vozidla se chovat tak, aby
     neohrozil svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost dopravy, a
     dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní a silniční dopravy;
   c) mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad IDOL a na výzvu pověřené
     osoby se prokázat platným jízdním dokladem;
   d) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a
     plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících;
   e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení Přepravního řádu nebo porušení
     SPP IDOL ve výši 600,- nebo 1000,- Kč;
96. Cestující se sám musí starat, aby do správného vozidla nastoupil v nástupní zastávce/stanici,
přestoupil v přestupní zastávce/stanici a z vozidla v cílové zastávce/stanici vystoupil včas, na
stanovených místech a na správné straně.
97. Porušením SPP IDOL z hlediska bezpečnosti cestujícího, jiných osob a ochrany zdraví,
plynulosti dopravy, pořádku, čistoty a klidu ve vozidle nebo vlaku je, pokud cestující (vedle
činností vyjmenovaných ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb):
   a) pro jízdu použil cestu přes zónu/zóny, které leží mimo matici povolených cest;
   b) nezajistí při pobytu v prostorách dopravce přístupných veřejnosti a ve vozidle nasazení
     bezpečného náhubku psovi nebo pokud nedrží psa na vodítku nakrátko;
   c) pokračoval v jízdě za zakoupenou cílovou zónu;
   d) nastoupil do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi.Strana 60 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

98. Za porušení přepravních podmínek dle § 15 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 175/2000
Sb. vyjma písm. a), b) a c) a za porušení SPP IDOL dle čl. 97, vyjma písm. d) zaplatí každý
cestující přirážku 100 Kč a případné další náhrady a poplatky. Pokud cestující nemůže nebo
odmítne zaplatit na místě, je povinen prokázat pověřené osobě osobní údaje.
99. Při vyloučení z přepravy je cestující povinen prokázat své osobní údaje potřebné při vymáhání
jízdného a přirážek za porušení přepravních podmínek a vymáhání případných vzniklých škod.
Pokud cestující odmítne pověřené osobě své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána
Policie ČR.
100. Vyloučením cestujícího z přepravy nesmí být ohrožena jeho bezpečnost a zdraví a nesmí být
ohrožena ani bezpečnost dopravy. Nedoprovázené dítě mladší 15 let lze vyloučit ze železniční
přepravy pouze v nejbližší vhodné obsazené stanici s předáním pověřené osobě železničního
dopravce.
101. - 109. Neobsazeno.
2.5.12 Pověřená osoba, přepravní kontrola
110. Osobou pověřenou ke kontrole jízdních dokladů a oprávněnou dávat cestujícím pokyny a
příkazy jsou zaměstnanci dopravce zajišťujícího příslušnou část přepravy (dále jen pověřená
osoba).
111. V případě veřejné linkové autobusové dopravy a městské hromadné dopravy je pověřenou
osobou řidič (případně průvodčí vozidla) nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená
průkazem nebo odznakem.
112. V případě železniční dopravy je pověřenou osobou:
   c) zaměstnanec dopravce vybavený kontrolním odznakem, oprávněný k odbavení
    cestujících a ke kontrole jízdních dokladů;
   d) průvodčí nebo zaměstnanec dopravce pověřený jeho povinnostmi, oprávněný ke
    kontrole jízdních dokladů a k odbavení cestujících, osobní pokladník nebo zaměstnanec
    dopravce pověřený jeho povinnostmi, oprávněný k odbavení cestujících;
   e) zaměstnanec dopravce oprávněný dávat cestujícím pokyny a příkazy.
Oprávnění dokládá pověřená osoba železničního dopravce služebním průkazem.
113. Pověřená osoba je oprávněna:
   a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a
    přirážky k jízdnému anebo vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji
    potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na
    místě;
   b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným
    jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo
    přirážku za porušení přepravních podmínek na místě;
   c) vyloučit z přepravy cestujícího, který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem
    nebo jinou návykovou látkou, pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a
    plynulost dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje veřejné pohoršení a odpor nebo
    ohrožuje cestující a zaměstnance dopravce;
   d) vyloučit cestujícího z přepravy pokud cestující přes upozornění nedodržuje Přepravní
    řád, SPP IDOL nebo Tarif IDOL anebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené
    osoby;Strana 61 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   e) nepřipustit k dopravě nebo vyloučit z dopravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s
    ním dopravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují
    zdraví cestujících nebo pokud jejich dopravu neumožňují SPP IDOL.
114. - 119. Neobsazeno.
2.5.13 Práva z přepravní smlouvy o přepravě osob
Doplňuje pojmy definované § 38, odst. 1, § 39, odst. 1 a 2, § 40, odst.1, písm. a), b), § 42, odst.4
Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou a silniční
osobní dopravu.
120. Cestující může uplatnit u dopravce právo z přepravní smlouvy, jestliže jde o:
   a) vrácení nebo nesprávný výpočet jízdného nebo jiných částek v osobní dopravě;
   b) vrácení nebo nesprávný výpočet přepravného.
121. Cestující, který byl oprávněně vyloučen z přepravy dle SPP IDOL, nemá právo na vrácení
zaplaceného jízdného.
122. Právo z přepravní smlouvy o přepravě osob uplatňuje cestující u dopravce, u něhož
skutečnost zakládající uplatnění práva z přepravní smlouvy o přepravě osob nastala. Místem
příslušným k vyřízení uplatněného práva:
   a) při úplném nevyužití jízdenky pro jednotlivou jízdu se uplatňuje u dopravce, který jízdní
    doklad vydal:
     a1)  u železnice je místem příslušným k vyřízení jakákoliv obsazená stanice na území
        IDOL;
     a2)  u veřejné linkové autobusové dopravy se uplatňuje v předprodejních místech
        dopravce;
   b) u městské hromadné dopravy se náhrada za nevyužité jízdné neposkytuje při
    nesprávném výpočtu jízdného nebo přepravného se uplatňuje u dopravce, který jízdní
    doklad vydal:
     b1) u železnice je místem příslušným k vyřízení nástupní stanice nebo stanice, kde byl
       jízdní doklad vydán;
     b2) u autobusové dopravy se uplatňuje písemně v sídle dopravce;
     b3) u městské hromadné dopravy se uplatňuje v předprodejních místech dopravce;
   c) při úplném nevyužití časové jízdenky se uplatňuje u dopravce, který jízdní doklad vydal:
     c1)  u železnice je místem příslušným k vyřízení jedna ze stanic uvedených na dokladu,
        u síťové jízdenky stanice, která doklad vydala;
     c2)  u autobusové dopravy se uplatňuje písemně v sídle dopravce;
     c3)  u městské hromadné dopravy se uplatňuje v předprodejních místech dopravce dle
        podmínek obsažených v dokumentu Příloha k SPP IDOL pro jednotlivé zóny
        s MHD (tento dokument bude doplněn na základě jednání s jednotlivými
        provozovateli MHD v těchto zónách).
123. Pokud se cestující vzdá jízdy a požaduje dle § 40 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
175/2000 Sb. odst.2, písm.b) 2. návrat do původní nástupní zóny, zakoupí si pro tuto jízdu
odpovídající doklad a podle možností vyžádá od dopravce potvrzení pro potřeby uplatnění práva
z přepravní smlouvy. Uplatnění práva z přepravní smlouvy je vázáno na podmínku jízdy zpětStrana 62 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

nejbližším vhodným spojem. Právo z přepravní smlouvy cestující uplatní písemně u koordinátora,
kde mu bude po ověření oprávněnosti vrácena cena všech zakoupených jízdních dokladů.
124. Návratky ze zcela nevyužitých jízdních dokladů IDOL z důvodů na straně cestujícího musí
být uplatněny u místa příslušného k vyřízení nejpozději v první den platnosti. Dopravce vrátí
cestujícímu plně nevyužité jízdné snížené o srážku. Výše srážky při vrácení jízdního dokladu
IDOL činí 10 % z ceny zaplaceného jízdního dokladu IDOL, minimálně však 30 Kč.
125. Návratky částečně nevyužitých jízdních dokladů IDOL z důvodů na straně cestujícího se
neprovádějí.
126. Návratky z časových jízdních dokladů IDOL částečně nevyužitých z příčin na straně
dopravců zapojených v IDOL se neprovádějí.
127. O specifických případech je oprávněn rozhodnout koordinátor.
128. Při uplatnění práva z jízdních dokladů hrazených v cizí měně je návratek jízdného prováděn
v Kč dle zásad uvedených v části 2.5.13 SPP IDOL. Pro přepočet je uplatněn kurz vyhlášený
koordinátorem.
129. – 134. Neobsazeno.
2.5.14 Závěrečná ustanovení
135. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a živých
zvířat v IDOL od 1. 1. 2009.
136. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek IDOL a Tarifu IDOL je k dispozici:
   a) v sídle KORID LK, spol. s r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
   b) v sídle a informační kanceláři ČSAD Česká Lípa a.s.
   c) v sídle a informační kanceláři ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
   d) v sídle a informační kanceláři ČSAD Liberec, a.s.
   e) v sídle a informačních kancelářích ČSAD Semily, a.s.
   f) v sídle a informační kanceláři DPML, a.s.
   g) v obsazených železničních stanicích zařazených do systému IDOL
Strana 63 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.1: Dopravci zapojení v IDOLu

V integrovaném dopravním systému IDOL budou provozovat své linky dopravci s nimiž má
Liberecký kraj uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě.
V současné době jsou to následující dopravci:
Železniční dopravce:
  1. České dráhy, a.s.
Autobusoví dopravci:
  2. ČSAD Česká Lípa a.s.
  3. ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
  4. ČSAD Liberec, a.s.
  5. ČSAD Semily, a.s.
Strana 64 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.2: Seznam tarifních zón


Číslo                  Ozn.
zóny      Název zóny        Nadz.     Nadzóna         Název tarifní zastávky
001   Liberec           l      Liberec         Liberec,,Fügnerova
013   Jeřmanice          l      Liberec         Jeřmanice,,křiž.
014   Dlouhý Most         l      Liberec         Dlouhý Most,,U tří lip
021   Hrádek n. N.        h      Hrádek nad Nisou    Hrádek n.Nisou,,aut.nádr.
022   Chotyně           h      Hrádek nad Nisou    Chotyně,,u mostu
023   Hrádek n. N. - Václavice  h      Hrádek nad Nisou    Hrádek n.Nisou,Václavice,host.
    Hrádek n. N. - Dolní                      Hrádek n.Nisou,Dolní
024   Suchá            h      Hrádek nad Nisou    Suchá,obratiště
025   Hrádek n. N. - Sedlo    h      Hrádek nad Nisou    Hrádek n.Nisou,Dolní Sedlo,
031   Chrastava          a      Chrastava        Chrastava,,aut.nádr.
032   Bílý Kostel n. N.      a      Chrastava        Bílý Kostel n.Nisou,,škola
033   Chrastava - Vítkov     a      Chrastava        Chrastava,Horní Vítkov,škola
041   Jablonné v P.        n      Jablonné v Podještědí  Jablonné v Podj.,,žel.st.
042   Velký Valtinov       n      Jablonné v Podještědí  Velký Valtinov,,křiž.
043   Rynoltice          n      Jablonné v Podještědí  Rynoltice,,Jednota
044   Jablonné v P. - Petrovice  n      Jablonné v Podještědí  Jablonné v Podj.,Petrovice,
045   Janovice v P.        n      Jablonné v Podještědí  Janovice v Podj.,,
046   Dubnice           n      Jablonné v Podještědí  Dubnice,,rest.
047   Rynoltice - Jitrava     n      Jablonné v Podještědí  Rynoltice,Jítrava,hl.sil.
    Jablonné v P. -
048   Heřmanice          n      Jablonné v Podještědí  Jablonné v Podj.,Heřmanice,rest.
051   Český Dub          k      Český Dub        Český Dub,,nám.
052   Bílá            k      Český Dub        Bílá,,obec
053   Cetenov           k      Český Dub        Cetenov,Hrubý Lesnov,
054   Český Dub - Starý Dub    k      Český Dub        Český Dub,Modlibohov,pož.zbroj.
055   Český Dub - Libíč      k      Český Dub        Český Dub,Libíč,
056   Hlavice           k      Český Dub        Hlavice,,ves
057   Janův Důl          k      Český Dub        Janův Důl,,škola
059   Kryštofovo Údolí      k      Český Dub        Kryštofovo Údolí,,obecní úřad
061   Křižany           k      Český Dub        Křižany,,ObÚ
062   Křižany - Žibřidice     k      Český Dub        Křižany,Žibřidice,škola
063   Osečná           k      Český Dub        Osečná,,kostel
064   Bílá - Vlčetín       k      Český Dub        Bílá,Vlčetín,hor.ves
065   Světlá p. J.        k      Český Dub        Světlá p.Ještědem,Hodky,
066   Všelibice          k      Český Dub        Všelibice,,host.
067   Všelibice - Vrtky      k      Český Dub        Všelibice,Vrtky,
068   Zdislava          k      Český Dub        Zdislava,,kostel
069   Bílá - jih         k      Český Dub        Bílá,Chvalčovice,
101   Jablonec n. N.       j      Jablonec nad Nisou   Jablonec n.Nisou,,aut.nádr.
    Lučany n. N. - Horní
102   Maxov            j      Jablonec nad Nisou   Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel
103   Janov n. N.         j      Jablonec nad Nisou   Janov n.Nisou,,pošta
104   Rychnov u Jablonce n. N.  j      Jablonec nad Nisou   Rychnov u Jablonce n.Nisou,,nám.
105   Pulečný           j      Jablonec nad Nisou   Pulečný,Klíčnov,
106   Rádlo            j      Jablonec nad Nisou   Rádlo,,u kostela
107   Nová Ves n. N.       j      Jablonec nad Nisou   Nová Ves n.Nisou,,ObÚStrana 65 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.2: Seznam tarifních zón


Číslo               Ozn.
zóny      Název zóny     Nadz.     Nadzóna        Název tarifní zastávky
108   Maršovice         j    Jablonec nad Nisou  Maršovice,,dol.ves
109   Lučany n. N.       j    Jablonec nad Nisou  Lučany n.Nisou,,ObÚ
111   Janov n. N. - Hrabětice  j    Jablonec nad Nisou  Janov n.Nisou,Hrabětice,kaplička
121   Hodkovice n. M.      j    Jablonec nad Nisou  Hodkovice n.Mohelkou,,křiž.
122   Frýdštejn         j    Jablonec nad Nisou  Frýdštejn,,náves
123   Dalešice         j    Jablonec nad Nisou  Dalešice,,
124   Bedřichov         j    Jablonec nad Nisou  Bedřichov,,
201   Česká Lípa        c    Česká Lípa      Česká Lípa,,aut.nádr.
212   Žandov - Heřmanice    c    Česká Lípa      Žandov,Heřmanice,rest.
213   Žandov          c    Česká Lípa      Žandov,,nám.
214   Zákupy          c    Česká Lípa      Zákupy,,nám.
215   Zahrádky         c    Česká Lípa      Zahrádky,,ObÚ
216   Volfartice        c    Česká Lípa      Volfartice,,ObÚ
217   Velenice         c    Česká Lípa      Velenice,,prodejna
218   Stvolínky - Taneček    c    Česká Lípa      Stvolínky,Taneček,
219   Svojkov          c    Česká Lípa      Svojkov,,
221   Stvolínky         c    Česká Lípa      Stvolínky,,
222   Stružnice         c    Česká Lípa      Stružnice,,ObÚ
223   Zákupy - Starý Šidlov   c    Česká Lípa      Zákupy,Starý Šidlov,
224   Provodín - Srní      c    Česká Lípa      Provodín,Srní u Č.Lípy,
226   Nový Oldřichov      c    Česká Lípa      Nový Oldřichov,,ObÚ
227   Holany - Loubí      c    Česká Lípa      Holany,Loubí,
228   Blíževedly - Litice    c    Česká Lípa      Blíževedly,Litice,
229   Kvítkov          c    Česká Lípa      Kvítkov,,
231   Kravaře          c    Česká Lípa      Kravaře,,
232   Kozly           c    Česká Lípa      Kozly,,
233   Zákupy - Kamenice     c    Česká Lípa      Zákupy,Kamenice,
234   Horní Police       c    Česká Lípa      Horní Police,,žel.st.
235   Horní Libchava      c    Česká Lípa      Horní Libchava,,rest.
236   Holany          c    Česká Lípa      Holany,,
237   Bohatice         c    Česká Lípa      Bohatice,,
238   Blíževedly        c    Česká Lípa      Blíževedly,,
241   Mimoň           m    Mimoň        Mimoň,,aut.st.
242   Stráž p. R.        m    Mimoň        Stráž p.Ralskem,,aut.st.
243   Ralsko - Kuřivody     m    Mimoň        Ralsko,Kuřivody,
244   Ralsko - Hradčany     m    Mimoň        Ralsko,Hradčany,
245   Pertoltice p. R.     m    Mimoň        Pertoltice p.Ralskem,,statek
246   Noviny p. R.       m    Mimoň        Noviny p.Ralskem,,
247   Brniště - Luhov      m    Mimoň        Brniště,Luhov,křiž.
248   Hamr na Jezeře      m    Mimoň        Hamr na Jezeře,,aut.st.
    Hamr na Jezeře -
249   Břevniště         m    Mimoň        Hamr na Jezeře,Břevniště,škola
251   Brniště          m    Mimoň        Brniště,,
252   Ralsko - Ploužnice    m    Mimoň        Ralsko,Ploužnice,
253   Stráž p. R. - VP7     m    Mimoň        Stráž p.Ralskem,,VP 7
261   Doksy           d    Doksy        Doksy,,aut.st.Strana 66 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.2: Seznam tarifních zón


Číslo              Ozn.
zóny      Název zóny    Nadz.    Nadzóna      Název tarifní zastávky
262   Ždírec         d    Doksy     Ždírec,,
263   Vrchovany        d    Doksy     Vrchovany,,
264   Tuhaň          d    Doksy     Tuhaň,,
265   Blatce - Tubož     d    Doksy     Blatce,Tubož,rybník
266   Tachov         d    Doksy     Tachov,,
267   Doksy - Staré Splavy  d    Doksy     Doksy,Staré Splavy,hl.sil.
268   Provodín        d    Doksy     Provodín,,prodejna
269   Jestřebí - Podolec   d    Doksy     Jestřebí,Podolec,
271   Okna          d    Doksy     Okna,,
272   Luka          d    Doksy     Luka,,
273   Dubá - Nedamov     d    Doksy     Dubá,Nedamov,
274   Jestřebí        d    Doksy     Jestřebí,,škola
275   Chlum          d    Doksy     Chlum,,obec
276   Dubá          d    Doksy     Dubá,,aut.nádr.
277   Dubá - Dřevčice     d    Doksy     Dubá,Dřevčice,
278   Skalka u Doks      d    Doksy     Skalka u Doks,,
279   Doksy - Břehyně     d    Doksy     Doksy,Břehyně,II
281   Blatce         d    Doksy     Blatce,,
282   Bezděz         d    Doksy     Bezděz,,
283   Dubá - Zakšín      d    Doksy     Dubá,Zakšín,
291   Cvikov         v    Cvikov     Cvikov,,aut.st.
292   Mařenice        v    Cvikov     Mařenice,,prodejna
293   Kunratice u Cvikova   v    Cvikov     Kunratice u Cvikova,,rest.
294   Krompach        v    Cvikov     Krompach,,
295   Cvikov - Lindava    v    Cvikov     Cvikov,Lindava,rest.
301   Turnov         u    Turnov     Turnov,,aut.nádr.
311   Troskovice       u    Turnov     Troskovice,,
312   Žernov         u    Turnov     Žernov,,
313   Žďárek         u    Turnov     Žďárek,,obec
314   Vyskeř         u    Turnov     Vyskeř,,
315   Všeň          u    Turnov     Všeň,,ObÚ
316   Vlastibořice      u    Turnov     Vlastibořice,,obec
317   Veselá         u    Turnov     Veselá,,na návsi
318   Tatobity        u    Turnov     Tatobity,,
319   Svijany         u    Turnov     Svijany,,obec
321   Svijanský Újezd     u    Turnov     Svijanský Újezd,,
322   Soběslavice       u    Turnov     Soběslavice,,pož.zbroj.
323   Rovensko p.T.      u    Turnov     Rovensko p.Tr.,,nám.
324   Rakousy         u    Turnov     Rakousy,,rozc.
325   Radostná p. K.     u    Turnov     Radostná p.Koz.,Lestkov,
326   Sychrov         u    Turnov     Radimovice,,
327   Příšovice        u    Turnov     Příšovice,,sídl.
328   Přepeře         u    Turnov     Přepeře,,
329   Pěnčín u Turnova    u    Turnov     Pěnčín,,Jednota
331   Paceřice        u    Turnov     Paceřice,,
332   Olešnice        u    Turnov     Olešnice,,Strana 67 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.2: Seznam tarifních zón


Číslo               Ozn.
zóny      Název zóny     Nadz.    Nadzóna      Název tarifní zastávky
334   Modřišice         u    Turnov     Modřišice,,
335   Mírová p. K. - Vesec   u    Turnov     Mírová p.Koz.,Vesec,
336   Mírová p. K.       u    Turnov     Mírová p.Koz.,Chutnovka,Vršek
337   Loučky          u    Turnov     Loučky,,
338   Lažany          u    Turnov     Lažany,,
339   Ktová           u    Turnov     Ktová,,
341   Klokočí          u    Turnov     Klokočí,,
342   Karlovice - Sedmihorky  u    Turnov     Karlovice,Sedmihorky,
343   Kacanovy         u    Turnov     Kacanovy,,Kult.dům
344   Jenišovice        u    Turnov     Jenišovice,,
345   Hrubá Skála        u    Turnov     Hrubá Skála,Borek,
346   Holenice - Jivany     u    Turnov     Holenice,,
347   Dolánky          u    Turnov     Dolánky
349   Kobyly          u    Český Dub   Kobyly,,
401   Nový Bor         b    Nový Bor    Nový Bor,,aut.nádr.
411   Svor           b    Nový Bor    Svor,,otočka
412   Slunečná         b    Nový Bor    Slunečná,,otočka
413   Sloup v Čechách      b    Nový Bor    Sloup v Čechách,,
414   Skalice u České Lípy   b    Nový Bor    Skalice u České Lípy,,střed
416   Polevsko         b    Nový Bor    Polevsko,,otočka
417   Nový Bor - jih      b    Nový Bor    Nový Bor,Pihel,pošta
418   Okrouhlá         b    Nový Bor    Okrouhlá,,kult.dům
421   Prysk           b    Nový Bor    Prysk,Dolní Prysk,křiž.
429   Kamenický Šenov      b    Nový Bor    Kamenický Šenov,,nám.
501   Semily          s    Semily     Semily,,aut.nádr.
511   Chuchelna - Kozákov    s    Semily     Chuchelna,,Kozákov chata
512   Záhoří          s    Semily     Záhoří,,
513   Stružinec         s    Semily     Stružinec,,host.na Stařině
514   Slaná           s    Semily     Slaná,Nedvězí,
515   Semily - sever      s    Semily     Semily,Bítouchov,Cimbál
517   Příkrý          s    Semily     Příkrý,,
518   Košťálov - Kundratice   s    Semily     Košťálov,Kundratice,střed
519   Košťálov         s    Semily     Košťálov,,nám.
521   Chuchelna - Komárov    s    Semily     Chuchelna,Komárov,
522   Chuchelna         s    Semily     Chuchelna,,u pomníku
523   Háje n. J.        s    Semily     Háje n.Jiz.,,
524   Bystrá n. J.       s    Semily     Bystrá n.Jiz.,,
525   Bozkov          s    Semily     Bozkov,,
526   Benešov u Semil      s    Semily     Benešov u Semil,,škola
                     Lomnice nad
531   Lomnice n. P.       p    Popelkou    Lomnice n.Pop.,,aut.nádr.
                     Lomnice nad
532   Syřenov          p    Popelkou    Syřenov,,host.
                     Lomnice nad
533   Nová Ves n. P.      p    Popelkou    Nová Ves n.Pop.,,k sídlišti
                     Lomnice nad
534   Lomnice n. P. - Želechy  p    Popelkou    Lomnice n.Pop.,Želechy,


Strana 68 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.2: Seznam tarifních zón


Číslo               Ozn.
zóny      Název zóny     Nadz.    Nadzóna       Název tarifní zastávky
                     Lomnice nad
535   Lomnice n. P. - Ploužnice p    Popelkou     Lomnice n.Pop.,Ploužnice,
                     Lomnice nad
536   Bradlecká Lhota      p    Popelkou     Bradlecká Lhota,,
                     Lomnice nad
537   Lomnice n. P. - Rváčov  p    Popelkou     Lomnice n.Pop.,Rváčov,
601   Frýdlant         f    Frýdlant     Frýdlant,,aut.nádr.
611   Višňová - Minkovice    f    Frýdlant     Višňová,Minkovice,
612   Višňová          f    Frýdlant     Višňová,,pošta
613   Raspenava         f    Frýdlant     Raspenava,,lékárna
614   Pertoltice u Frýdlantu  f    Frýdlant     Pertoltice,Dolní Pertoltice,host.
615   Oldřichov v Hájích    f    Frýdlant     Oldřichov v Hájích,,host.
616   Nová Ves         f    Frýdlant     Nová Ves,,host.
617   Mníšek          f    Frýdlant     Mníšek,,křiž.
618   Černousy         f    Frýdlant     Černousy
619   Krásný Les        f    Frýdlant     Krásný Les,,pož.zbroj.
621   Heřmanice u Frýdlantu   f    Frýdlant     Heřmanice,,
622   Habartice         f    Frýdlant     Habartice,,hor.ves
623   Kunratice         f    Frýdlant     Kunratice,,u mostu
624   Frýdlant - Albrechtice  f    Frýdlant     Frýdlant,Albrechtice,prodejna
626   Dětřichov         f    Frýdlant     Dětřichov,,
627   Bulovka - Dolní Oldříš  f    Frýdlant     Bulovka,Dolní Oldříš,můstek
628   Bulovka - Arnoltice    f    Frýdlant     Bulovka,Arnoltice,
629   Bulovka          f    Frýdlant     Bulovka,,ObÚ
                     Nové Město pod
641   Nové Město p. S.     x    Smrkem      Nové Město p.Smrkem,,nám.
                     Nové Město pod
642   Jindřichovice p. S.    x    Smrkem      Jindřichovice p.Smrkem,,
                     Nové Město pod
643   Smědava          x    Smrkem      Bílý Potok,Smědava,
    Nové Město p. S. -        Nové Město pod  Nové Město
644   Hajniště         x    Smrkem      p.Smrkem,Hajniště,pož.zbroj.
                     Nové Město pod
645   Lázně Libverda      x    Smrkem      Lázně Libverda,,pošta
                     Nové Město pod
646   Horní Řasnice - Srbská  x    Smrkem      Horní Řasnice,Srbská,statek
                     Nové Město pod
647   Horní Řasnice       x    Smrkem      Horní Řasnice,,pož.zbroj.
                     Nové Město pod
648   Hejnice          x    Smrkem      Hejnice,,aut.st.
                     Nové Město pod
649   Dolní Řasnice       x    Smrkem      Dolní Řasnice,,škola
                     Nové Město pod
651   Bílý Potok p. S.     x    Smrkem      Bílý Potok,,škola
701   Tanvald          t    Tanvald     Tanvald,,žel.st.
702   Tanvald - Český Šumburk  t    Tanvald     Tanvald,Český Šumburk,sokolovna
711   Velké Hamry        t    Tanvald     Velké Hamry,,nám.


Strana 69 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.2: Seznam tarifních zón


Číslo                 Ozn.
zóny      Název zóny       Nadz.     Nadzóna        Název tarifní zastávky
712   Smržovka          t      Tanvald       Smržovka,,nám.TGM
713   Kořenov - Rejdice     t      Tanvald       Kořenov,Rejdice,host.
714   Kořenov          t      Tanvald       Kořenov,Příchovice,Motorest
715   Plavy           t      Tanvald       Plavy,,křiž.
716   Desná - Souš        t      Tanvald       Desná,,Souš
717   Kořenov - Jizerka     t      Tanvald       Kořenov,Jizerka,
    Smržovka - Dolní
718   Smržovka          t      Tanvald       Smržovka dolní n.
719   Josefův Důl        t      Tanvald       Josefův Důl,,žel.st.
721   Jiřetín pod Bukovou    t      Tanvald       Jiřetín p.Bukovou
722   Harrachov - Na Mýtě    t      Tanvald       Harrachov,Nový Svět,Na mýtě
723   Harrachov         t      Tanvald       Harrachov,,centrum
724   Albrechtice v J. h.    t      Tanvald       Albrechtice v Jiz.h.,,pomník
725   Desná           t      Tanvald       Desná,,centrum
726   Velké Hamry II       j      Jablonec nad Nisou  Velké Hamry,,sokolovna
                        Rokytnice nad
727   Zlatá Olešnice       t      Jizerou       Zlatá Olešnice,,pošta
                        Rokytnice nad
728   Zlatá Olešnice - Stanový  r      Jizerou       Zlatá Olešnice,Stanový,ZD
801   Železný Brod        z      Železný Brod     Železný Brod,,aut.nádr.
811   Koberovy          z      Železný Brod     Koberovy,,brusírna
812   Zásada           z      Železný Brod     Zásada,,host.
813   Vlastiboř         z      Železný Brod     Vlastiboř,,
814   Malá Skála - Mukařov    z      Železný Brod     Malá Skála,Sněhov,Sokolská chata
815   Skuhrov          z      Železný Brod     Skuhrov,,u prodejny
816   Radčice          z      Železný Brod     Radčice,,
817   Pěnčín           z      Železný Brod     Pěnčín,,
818   Malá Skála         z      Železný Brod     Malá Skála,Vranové,u sokolovny
819   Loužnice          z      Železný Brod     Loužnice,,pošta
821   Líšný           z      Železný Brod     Líšný,,
822   Železný Brod - Jirkov   z      Železný Brod     Železný Brod,Jirkov,
823   Jílové u Držkova      z      Železný Brod     Jílové u Držkova,,
824   Jesenný žst.        z      Železný Brod     Jesenný
825   Držkov           z      Železný Brod     Držkov,,nám.
826   Železný Brod - sever    z      Železný Brod     Železný Brod,Bzí,rozc.
901   Jilemnice         e      Jilemnice      Jilemnice,,aut.nádr.
911   Bělá            e      Jilemnice      Bělá,,I
    Vítkovice - Horní
912   Mísečky          e      Jilemnice      Vítkovice,Horní Mísečky,
913   Vítkovice         e      Jilemnice      Vítkovice,,kostel
914   Víchovská Lhota      e      Jilemnice      Víchová n.Jiz.,Vích.Lhota,host.
915   Víchová n. J.       e      Jilemnice      Víchová n.Jiz.,,
916   Svojek           e      Jilemnice      Svojek,,
917   Studenec          e      Jilemnice      Studenec,,škola
918   Roztoky u Jilemnice    e      Jilemnice      Roztoky u Jilemnice,,škola
919   Poniklá          e      Jilemnice      Poniklá,,u školy
921   Peřimov          e      Jilemnice      Peřimov,,škola


Strana 70 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.2: Seznam tarifních zón


Číslo                Ozn.
zóny      Název zóny     Nadz.     Nadzóna      Název tarifní zastávky
922   Mříčná           e    Jilemnice    Mříčná,,křiž.
923   Martinice v K.       e    Jilemnice    Martinice v Krk.,,Kult.dům
924   Libštát           e    Jilemnice    Libštát,,nám.
925   Levínská Olešnice      e    Jilemnice    Levínská Olešnice,,kult.dům
926   Kruh            e    Jilemnice    Kruh,,host.na Rychtě
927   Jestřabí v Krk.       e    Jilemnice    Jestřabí v Krk.,,prodejna
928   Horní Branná        e    Jilemnice    Horní Branná,,pošta
931   Stará Paka         e    Jilemnice    Stará Paka
932   Čistá u Horek        e    Jilemnice    Čistá u Horek,,závod
933   Bukovina u Čisté      e    Jilemnice    Bukovina u Čisté,,
934   Horní Sytová        e    Jilemnice    Horní Sytová
    Benecko - Dolní
935   Štěpanice          e    Jilemnice    Benecko,Dolní Štěpanice,škola
936   Benecko           e    Jilemnice    Benecko,,Skalka
937   Vítkovice - Zlaté návrší  e    Jilemnice    Vítkovice,,Zlaté návrší
938   Jestřabí - Křížlice     e    Jilemnice    Jestřabí v Krk.,Křížlice,host.
939   Horka u S. P.        e    Jilemnice    Horka u St.Paky,,aut.st.
                      Rokytnice nad
941   Rokytnice n. J.       r    Jizerou     Rokytnice n.Jiz.,,nám.
                      Rokytnice nad  Vysoké
943   Vysoké n. J. - Sklenařice  r    Jizerou     n.Jiz.,Sklenařice,host.Mexiko
                      Rokytnice nad
944   Vysoké n. J. - Tříč     r    Jizerou     Vysoké n.Jiz.,Horní Tříč,
                      Rokytnice nad
945   Vysoké n. J.        r    Jizerou     Vysoké n.Jiz.,,nám.
                      Rokytnice nad
946   Roztoky u Semil       r    Jizerou     Roztoky u Semil,,
                      Rokytnice nad
947   Roprachtice         r    Jizerou     Roprachtice,,u Farských
                      Rokytnice nad
948   Dolní Rokytnice       r    Jizerou     Rokytnice n.Jiz.,,host.
                      Rokytnice nad
949   Paseky n. J.        r    Jizerou     Paseky n.Jiz.,,V koutě
                      Rokytnice nad
951   Jesenný           r    Jizerou     Jesenný,,vápenka
                      Rokytnice nad  Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice,Rezek
952   Rokytnice n. J. - Rezek   r    Jizerou     odb.
                      Rokytnice nad  Jablonec n.Jiz.,Horní
953   Jablonec n. J. - Hradsko  r    Jizerou     Dušnice,Maříkov
                      Rokytnice nad
954   Jablonec n. J.       r    Jizerou     Jablonec n.Jiz.,,nám.
Strana 71 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.3: Seznam a označení kontrolních nadzón

Seznam a označení kontrolních nadzón
a        Chrastava                                                                                                        m                              Mimoň
b        Nový Bor                                                                                                        n                              Jablonné v Podještědí
c        Česká Lípa                                                                                                       p                              Lomnice nad Popelkou
d        Doksy                                                                                                          r                              Rokytnice nad Jizerou
e        Jilemnice                                                                                                        s                              Semily
f        Frýdlant                                                                                                        t                              Tanvald
h        Hrádek nad Nisou                                                                                                    u                              Turnov
j        Jablonec nad Nisou                                                                                                   v                              Cvikov
k        Český Dub                                                                                                        x                              Nové Město pod Smrkem
l        Liberec                                                                                                         z                              Železný Brod
Tabulka 13:Matice povolených cest:                                                                                                                                     x - Nové Město pod Smrkem
                                                                                                                 p - Lomnice nad Popelkou
                                                                                                                                                           r - Rokytnice nad Jizerou
                                                                                   n - Jablonné v Podještědí
                                                                      j - Jablonec nad Nisou
                                                   h - Hrádek nad Nisou
                                                                                                                                                                                               z - Železný Brod
                             k - Český Dub
                     c - Česká Lípa
                                                              a - Chrastava
                                                                                                                                                   b - Nový Bor
                                                                                                 e - Jilemnice
                                           f - Frýdlant
                                                                                                                               m - Mimoň
                                                                                                                                                                                 t - Tanvald


                                                                                                                                                                                        u - Turnov
                                                                                                          l - Liberec
              v - Cvikov
                                     d - Doksy
                                                                                                                                                                          s - Semily
                                                                                                 aejk    ajkl                                                   ajkl ajkl
v - Cvikov
                             kmn   afln                                   ajkl                         lnrs ak ln npsu  afk l                                              nrst nsuv ajk l ajk l ajk l
              bv      bcv        v bcdv v  hnv                         anv       nv           nv             tuvz  v  vz mnv nvx                                        bv       uvz  z ntvz nuv nuvz

                                                    abce                                                      abcj                                             abcj abcj      abcj
c - Česká Lípa                                abcf      abcj   jklm                                                   abck klm                        abcf                    klm klm abcj abcj klm
                             ckm         k lm abch abc k lm bcm nrst                                                    lmn npsu                        klm                     nrtv nsuv k lm k lm ntuv
                     bc        n        cd  nv mnv mnv nv    nv uvz                                                     v  vz                  cm     nvx             bc       z   z ntvz nuv  z
                                                    ejkl
k - Český Dub                               cdk    ahjk ajkl      rstu                                                           jklp   fjk l bck jk lr jk ls jk lt  jklu
                               k      mn fjk l  ln  n jklu kmn  z                                                    jkl       suz k mn  x  mnv tuz  uz  uz jklu  z
                                                    abcd
                                                    ejkl                           abcd                                                                        abcd abcd
d - Doksy                                   abcd abcd abcd abcd    mnr                         abcd jklm    abcd                                                                  jklm jklm abcd abcd abcd
                                       fk lm hk l k lm jk lm cdm stuv                         k lm npsu    fk lm                                                                 nrtv nsuv jk lm jk lm jk lm
                                      d  nv mnv nv   nv  n  z                          nv  vz cdm nvx bcd                                                                   z  z  ntv nuv nuvz
                                                                                          abcf
f - Frýdlant                                                                   afk l efjlr   fjlps afk l    klm                                                               fjlrt fjlsu      fjltu
                                              f     afh           af       fjl n  stuz fl   uz  mn   fx  nv                                                                z   z  fjltz fjlu  z
                                                                            aehj
h - Hrádek nad Nisou                                                                  lrst    ahjl ahk     abhn                                                               ahjl ahjl ahjl ahjl ahjl
                                                      h        ah       ahjl ahn uz    ahl psuz mn afhx    v                                                               rtz suz  tz  uz tuz

a - Chrastava                                                                                          aejlr              ajlp akm                                      ajlrt ajls   ajkl ajlt
                                                                 a     ajl            an             stuz        al      suz  n                 afx abnv                   z  uz ajltz uz  uz

j - Jablonec nad Nisou                                                                        ajk l ejrst  jpsu ajk l    abjk   jstu
                                                                           j        n   uz  jl  z  mn fjlx lnv jrtz    z  jtz jtuz jtuz
                                                                                      aejk   ajkl
n - Jablonné v Podještědí                                                                         lnrs   npsu    afk l   ajkl ajkl ajkl jkln jkln
                                                                                   kmn tuz akln   z k mn nx bnv nrtz nsuz nt     uz  tuz

                                                                                                                                                   abce
e - Jilemnice                                                                                                        aejk efjlr                               jklm
                                                                                                         ejlrs   lmnr stux                                nrst       erst epsu
                                                                                                  es       tuz eps stuz   z                                 uvz  er  ers  z  z ersz
                                                                                                            jlps klm                                   abk l ajlrs jlsu      jltu
l - Liberec
                                                                                                          l  uz  n  flx                                nv  tz   z jltz jluz  z

                                                                                                                              jklm    abjk
p - Lomnice nad Popelkou
                                                                                                                              npsu fjlps lnps                                           eprs
                                                                                                                     p          z  uxz uvz eprs                                  epsu      tz  psu         psuz
                                                                                                                                      ajkl                                 ajkl     ajkl
m - Mimoň                                                                                                                            afk l bcm mnr                                  mns      mnt jklm          jklm
                                                                                                                               m mnx nv   tz                                  uz       z nuz          nuz
                                                                                                                                    abfl fjlrt                                 fjlst        fjlst         fjltu
x - Nové Město pod Smrkem
                                                                                                                                  fx nvx xz                                   uxz      fjltx uxz           xz
                                                                                                                                      abcj                                 abcj
                                                                                                                                      klm                                  klm   abjk abjk
b - Nový Bor
                                                                                                                                      nrtv                                 nstuabjk lmn lntu
                                                                                                                                     b  z                                  vz lntv uv  vz
                                                                                                                                                                              erst erst
r - Rokytnice nad Jizerou
                                                                                                                                                           ers             ers rt  uz   z
                                                                                                                                                                           erst
s - Semily
                                                                                                                                                                         esz  z  suz sz
                                                                                                                                                                              jrst
t - Tanvald
                                                                                                                                                                            rt  uz  jtz
u - Turnov                                                                                                                                                                          su uz
z - Železný Brod                                                                                                                                                                         jz
Strana 72 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.4: Jízdenka LIBNET+

Jízdenka LIBNET+ umožňuje cestování jednoho dospělého a jednoho dítěte do 15let, nebo
pouze dvou dětí do 15 let, a to kterýkoliv den v týdnu za cenu 130,- Kč.
Jízdenka LIBNET 5+ platí až pro 5 společně cestujících osob. Cena jízdenky pro malé skupiny
LIBNET 5+ je 260Kč.
Jízdenka LIBNET kolo je doplňkovou jízdenkou k jízdenkám LIBNET+ pro přepravu jízdního
kola. Jízdenka stojí 90Kč a platí na celém území ZVONu a v Libereckém kraji v osobních a
spěšných vlacích Českých drah a na autobusových linkách spol. ČSAD Jablonec nad Nisou 530
210 a 530 211 v závislosti na dostupné kapacitě vozidel.
V Libereckém kraji jsou do systému zapojeni autobusoví dopravci:
ČSAD Česká Lípa a.s.,
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.,
ČSAD Liberec, a.s.,
ČSAD Semily, a.s.
Jízdenky platí na všech vnitrokrajských linkách výše uvedených dopravců a lze ji i použít i
v městské hromadné dopravě v Jablonci nad Nisou.
Jízdenky LIBNET+ a LIBNET 5+ nelze použít v městské hromadné dopravě v Liberci (od
1.1.2008 by jízdenky LIBNET+ a LIBNET 5+ měly být DPML, a.s. uznávány) a České Lípě.
Dalším dopravcem zapojeným do systému jsou České dráhy a.s. Mezinárodní síťové jízdenky
jsou platné v druhé třídě osobních a spěšných vlaků na těchto vyjmenovaných tratích:
K030 (Pardubice-)Jaroměř – Liberec v úseku Horka u Staré Paky- Stará Paka- Turnov- Liberec
K034 Smržovka-Josefův Důl
K035 Tanvald – Železný Brod
K036 Liberec – Tanvald – Harrachov
K037 Liberec – Raspenava – Frýdlant – Černousy
K038 Raspenava - Bílý Potok
K039 Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem
K040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov v úseku Stará Paka- Martinice v Krkonoších
K041 Turnov – Jičín - Hradec Králové v úseku Turnov- Rovensko pod Troskami- Libuň
K042 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou
K064 Stará Paka - Mladá Boleslav v úseku Stará Paka- Libuň
K070 Praha – Turnov v úseku Turnov- Příšovice
K080 Jedlová - Česká Lípa (- Bakov nad Jizerou) v úseku Jedlová- Česká Lípa hl.n- Okna
K081 Rumburk – Děčín, Česká Lípa – Benešov nad Ploučnicí v úseku Rumburk – Jedlová a
Česká Lípa hl.n. - Žandov
K086 Liberec - Česká Lípa
K087 Lovosice - Česká Lípa v úseku Česká Lípa hl.n- Blíževedly
K088/ KBS237.1 Ebersbach (Sachs) – Rumburk
K089/ KBS237.2 Rybništĕ - Zittau - Liberec


Strana 73 (celkem 153)
Příloha SPP IDOL č.4: Jízdenka LIBNET+

Jízdenky LIBNET+ a LIBNET 5+ jsou v prodeji ve všech osobních pokladnách železničních
stanic ČD vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdních dokladů a dále v předprodejních
a informačních kancelářích regionálních autobusových dopravců.
Jízdenky LIBNET+, LIBNET 5+ a LIBNET kolo platí v Libereckém kraji do 24. hodiny dne,
jehož datum je na jízdence vyznačen. Na území ZVONu a na polském území platí až do 4:00 dne
následujícího.
Na území Dopravního svazu ZVON jsou do systému zapojeny všechny dopravní společnosti,
které zajišťují na tomto území regionální a městskou dopravu (včetně úzkorozchodné parní
železnice v Zittau). Jízdenku LIBNET kolo lze použít u všech dopravních společností, ve vlacích
však jen ve 2.vozové třídě.
Na polské straně lze jízdenku použít na vybraných linkách regionální autobusové dopravy, které
provozuje PKS Zgorzelec, PKS Bolesławiec a PKS Lubań. (regionální autobusy se poznají podle
bílé tabulky s černým písmem s uvedením cíle jízdy).
V současné době není možné jízdenku LIBNET kolo na polské straně použít.
Dělení tržeb:
Každý dopravce, který je do systému zapojen, si tržby za prodané jízdenky ponechává, tzn. tento
finanční obnos se již žádným způsobem nepřerozděluje.
Strana 74 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


3    Dopravní subsystém
Optimalizace dopravní obslužnosti Libereckého kraje je vyčleněna jako samostatná 2. etapa zavádění
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). V tomto projektu jsou proto zmíněny
pouze některá základní pravidla, kterými se v budoucnosti bude Integrovaný dopravní systém
Libereckého kraje (IDOL) řídit.
3.1 Cíle dopravní integrace
Základem dopravní integrace je vytvoření sítě veřejné hromadné dopravy, která bude v maximální
možné míře využívat výhod jednotlivých zaintegrovaných druhů dopravy a vzájemně vytvářet ucelenou
dopravní nabídku pro cestující.
Dopravní integrace si klade za cíl v maximální možné míře zajistit návaznosti jednotlivých druhů
dopravy a koordinaci intervalů. Dalšími cíly je zpřehlednění sítě linek a zavádění intervalové dopravy.
Dopravní integrace se dá z hlediska jejího charakteru rozdělit do dvou skupin:
3.1.1  Dopravní integrace na území měst s MHD
Z hlediska dopravní integrace na území měst s MHD lze konstatovat, že již v dřívější době proběhla
optimalizace jednotlivých systémů MHD. Ve městě Liberci proběhla takováto optimalizace v roce 2005
(zpracovatel: DHV Czech republic,s.r.o.), ve městě Jablonec nad Nisou v roce 1996 (zpracovatel:
Metroprojekt,a.s.) a ve městě Česká Lípa byla od 1. 1. 2008 spuštěna optimalizace zpracovaná firmou
OREDO, s.r.o..
Výhody systému IDS pro města s MHD:
    možnost zklidnění centrálních částí měst od autobusové dopravy;
    zlepšení dopravní obslužnosti okrajových částí měst;
    zvýšení kvality a nabídky cestování do regionu;
    snížení podílu dojíždějících využívající IAD do velkých měst.
3.1.2 Dopravní integrace v regionu
Součástí dopravní integrace v regionu je kromě výše uvedených základních principů dopravní integrace
i sjednocení rozdílností v dopravní obslužnosti v jednotlivých oblastech.
Shrnutí základních výhod dopravní integrace v regionu:
    lepší plošná obsluha území;
    lepší provázanosti linek jednotlivých dopravců;
    vyšší přehlednost systému pro cestující.
Regionální osobní doprava v Libereckém kraji byla v roce 2003 optimalizována na základě Projektu
dopravní optimalizace Libereckého kraje zpracovaného firmou DHV Czech republic.
Dopravní řešení Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - IDOL bude vycházet
z principů, které se osvědčily po zavedení výše uvedených dílčích optimalizací. Tarifní integrací,
prostorovým a časovým propojením městských hromadných doprav, příměstské autobusové dopravy a
železniční dopravy budou moci vzniknout kvalitnější řešení dopravní obsluhy území.
3.2 Rozsah dopravní obslužnosti při zavádění IDOL
Od 1. ledna 2003 převzal Liberecký kraj odpovědnost nad zajišťováním dopravní obslužnosti svého
území. Podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, stanovilo rozsah základní dopravní obslužnosti pro území Libereckého kraje

Strana 75 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

v roce 2003 Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 20. listopadu 2001 (usnesení č.
141/01/ZK). Od roku 2004 stanovilo maximální rozsah základní dopravní obslužnosti Zastupitelstvo
Libereckého kraje usnesením č. 367/03/ZK (na 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje,
konaném dne 18. listopadu 2003). Resort dopravy vypracoval na základě výstupů z projektu
Optimalizace dopravní obslužnosti návrhy na změny v zabezpečení dopravní obslužnosti obcí LK.
Zastupitelstvo Libereckého kraje pak na svém zasedání, konaném dne 18. května 2004 ustanovilo
usnesení č. 121/04/ZK nový rozsah základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje.


Tabulka 14: Maximální rozsah základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje – regionální doprava

                     ZDO            ZDO           ZDO
                   pro rok 2005       pro rok 2006      pro rok 2007
Veřejná linková doprava
                      13 854 000         13 854 000     13 854 000
(km/rok)
       Drážní
                      3 921 000         3 921 000      3 921 000
Kolejová   (vlkm/rok)
doprava    Tramvajová
                      1 021 000         1 021 000      1 021 000
       (vzkm/rok)
Celkem (km/rok)              18 796 000         18 796 000      18 796 000

Jízdní řády pro rok 2003 schvalovaly v roce 2002 okresní úřady a od ledna 2003 vykonává Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti komplexní zajišťování výkonu státní
správy (přenesenou působnost) a samosprávných činností na úseku dopravní obslužnosti podle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 266/1994 Sb., o
drahách, ve znění pozdějších předpisů.
Od poloviny roku 2005 se na přípravě jízdních řádů vlakové dopravy podílí i společnost KORID LK,
spol. s r.o., od přípravy jízdních řádů pro období 2006/2007 se tato společnost částečně podílí i na
přípravě jízdních řádů autobusové dopravy, během roku 2007 pak plně převzala agendu přípravy a
připomínkování jízdních řádů vlakové a autobusové dopravy, s Odborem dopravy KÚLK jsou však
všechny větší zásahy do jízdních řádů i nadále konzultovány, zejména pokud mají tyto změny větší vliv
na ekonomiku provozu veřejné dopravy (nárůst/úbytek ujetých km, zlepšení/zhoršení základní
dopravní obsluhy obcí/území).
3.3 Systém provozního značení linek
V souvislosti se zavedením systému IDS je ideální příležitost pro vytvoření systému provozního
označení linek – číslování tak, aby číslo označující danou linku nebylo pouze náhodné, ale dávalo o ní i
určité informace.
Pro snazší orientaci cestujících v Integrovaném dopravním systému IDOL je navrženo jednotné
číslování linek veřejné osobní dopravy na území Libereckého kraje. Každé lince je přiřazeno unikátní
trojmístné číslo, které se na území Libereckého kraje vyskytuje jen jednou.
Číslování linek veřejné osobní dopravy na území Libereckého kraje vychází z následujících pravidel:
Pravidla číslování: MHD a PAD
Číslování linek veřejné osobní dopravy na území Libereckého kraje vychází z následujících pravidel:
  1. čísla linek městské a příměstské dopravy jsou udělována dle Vyhlášky č. 388/2000 Sb.
    o jízdních řádech šestimístná. První tři číslice se v informačních materiálech a jízdních řádech
    pro cestující nezveřejňují;


Strana 76 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   2. čtvrtá číslice udává, ke které pověřené obci spadá výchozí příp. cílová stanice linky. Při označení
    linky má přednost pověřená obec s menším počtem obyvatel;
   3. pokud začíná zveřejňované třímístné číslo linky nulou (dvěma nulami), tyto nuly se v číselném
    označení linky neuvádí;
   čtvrtá číslice v označení linky:
     0    Liberec;
     1    Jablonec nad Nisou;
     2    Česká Lípa;
     3    Turnov;
     4    Nový Bor;
     5    Semily;
     6    Frýdlant;
     7    Tanvald;
     8    Železný Brod;
     9    Jilemnice;
   pověřené obce jsou v seznamu seřazeny dle aktuálního počtu obyvatel;
   4. pátá číslice udává režim provozu linky;
   pátá číslice v označení linky:
     0 - 3 městská hromadná doprava;
     4 - 7 příměstská doprava;
     8 - 9 linky ve zvláštním režimu (turistické, školní, noční apod.);
   5. šestá číslice udává pořadové číslo linky.
Příklady:
Většinu linek MHD Liberec není nutné přečíslovávat. Např. z označení linky č. 5 cestující vyčte, že se
jedná o linku MHD v Liberci.
Linky MHD v Jablonci nad Nisou budou mít ve svém označení na pozici čtvrté číslice 1. Současná
linka 1 je v novém číslování označena 101.
Linky MHD v České Lípě budou mít ve svém označení na pozici čtvrté číslice 2. Současná linka 1 je
v novém číslování označena 201.
Z označení linky 841 cestující vyčte, že je to linka příměstské dopravy, která začíná / končí na území
pověřené obce Železný Brod.
Pravidla číslování: Železniční doprava
Dálková železniční doprava je označena písmenem D a číslicí vozebního ramene. Regionální železniční
doprava je označena písmenem R a číslicí vozebního ramene.
Seznam linek dálkové železniční dopravy na území Libereckého kraje:
D1   Liberec – Praha (t.č. neprovozována);
D2   Liberec – Česká Lípa – Děčín – Ústí nad Labem;
D3   Liberec – Turnov – Železný Brod – Semily – Hradec Králové – Pardubice;
D4   Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – Dresden;
D5   Liberec – Jablonec n. N. – Harrachov – Jelenia Góra (t.č. neprovozována) ;
D6   Liberec – Frýdlant v Č. – Zawidów – Görlitz (t.č. neprovozována);
D7   Praha – Mladá Boleslav – Turnov – Železný Brod – Tanvald;

Strana 77 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

D8   Kolín – Nymburk – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor – Rumburk;
D9   Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka – Trutnov.
Regionální železniční doprava je označena písmenem R a číslicí vozebního ramene:
Seznam linek regionální železniční dopravy v Libereckém kraji:
R30  Liberec – Turnov – Železný Brod – Semily – Stará Paka – Jaroměř;
R34  Smržovka – Josefův Důl;
R35  Tanvald – Železný Brod;
R36  Liberec – Jablonec nad Nisou – Smržovka – Tanvald – Harrachov;
R37  Liberec – Raspenava – Frýdlant v Čechách – Černousy;
R38  Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem;
R39  Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem;
R40  Trutnov – Martinice v Krk. – Stará Paka – Ostroměř – Chlumec nad Cidlinou;
R41  Turnov – Libuň – Jičín – Ostroměř – Hradec Králové;
R42  Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou;
R64  Stará Paka – Libuň – Dolní Bousov – Mladá Boleslav;
R70  Turnov – Bakov nad Jiz. – Mladá Boleslav – Všetatky – Neratovice – Praha;
R80  Bakov nad Jizerou – Česká Lípa – Nový Bor – Jedlová;
R81  Děčín – Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa / Jedlová – Rybniště – Rumburk;
R86  Liberec – Česká Lípa;
R87  Česká Lípa – Litoměřice horní nádraží – Lovosice;
R89  Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – Varnsdorf – Rybniště.
3.4 Standard dopravní obslužnosti – četnost spojů
Zavedení Integrovaného dopravního systému IDOL by kromě jednotného tarifu veřejné dopravy měl
přinést i minimální standard dopravní obslužnosti jednotný pro všechny obce Libereckého kraje.
Uvedené standardy spojů platí pouze za předpokladu uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje. K jejich zavádění by docházelo postupně se zaváděním
2. etapy Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL. Uvedené standardy dopravní
obslužnosti budou předloženy orgánům Libereckého kraje ke schválení v příštím roce.
3.4.1 Základní standard dopravní obslužnosti IDOL
Základní standard dopravní obslužnosti IDOL udává minimální počty spojů HDO, kterými budou
obsluhovány obce v Libereckém kraji. Počty spojů jsou vztaženy k pracovnímu dni ve dnech školního
vyučování a počtu trvale žijících obyvatel na území dané obce.
Tabulka 15: Základní standardy počtu spojů IDOL

                              Minimální počet spojů HDO
 Obec s počtem trvale žijících obyvatel
                          Pracovní dny      Sobota, neděle, svátek
        méně než 100                     4               -
         101 - 200                      6               -
         201 - 300                      8               -

Strana 78 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


         301 - 400                       10                -
         401 - 500                       12                -
         501 a více                       14                6
3.4.1.1 Analýza zavedení Základního standardu dopravní obslužnosti IDOL
Analýzou současného stavu dopravní obslužnosti Libereckého kraje bylo zjištěno, že zavedení
Základního standardu dopravní obslužnosti IDOL by s sebou nepřineslo velké nároky na jejich
zajištění v pracovních dnech. Pouze ve třech případech by muselo dojít k zahuštění dopravy, které je
v současné době pod danými standardy. Přidat by bylo nutné 7 spojů HDO v pracovních dnech. Dle
odborného odhadu by si zajištění daného standardu v pracovní dny vyžádalo navýšení částky rozpočtu
na zajištění ztráty z dopravní obslužnosti ve výši cca. 0,4 mil. Kč / ročně.
Základní standard dopravní obslužnosti IDOL v pracovních dnech není v současné době zajištěn
v těchto obcích Libereckého kraje:
    Kacanovy (161 obyv.) – dle Základního standardu dopravní obslužnosti IDOL by obec měla
    být obsluhována minimálně 6 spoji HDO. Současný stav je 5 spojů HDO. 1 spoj HDO by bylo
    nutné přidat;
    Kruh (509 obyv.) - dle Základního standardu dopravní obslužnosti IDOL by obec měla být
    obsluhována minimálně 14 spoji HDO. Současný stav je 10 spojů HDO. 4 spoje HDO by bylo
    nutné přidat;
    Paseky nad Jizerou (257 obyv.) - dle Základního standardu dopravní obslužnosti IDOL by obec
    měla být obsluhována minimálně 8 spoji HDO. Současný stav je 6 spojů HDO. 2 spoje HDO
    by bylo nutné přidat.
Zajištění Základního standardu dopravní obslužnosti IDOL o víkendech by si vyžádalo navýšení částky
rozpočtu na zajištění ztráty z dopravní obslužnosti ve výši cca. 1,6 mil. Kč / ročně. Obcí, které nemají o
víkendu zajištěn Základní standard dopravní obslužnosti IDOL, je celkem 16. Přidat by bylo nutné 63
spojů v sobotu a 53 spojů v neděli. Nutno poznamenat, že v současné době je dopravní obslužnost
obcí Libereckého kraje o víkendech v porovnání s celou Českou republikou podprůměrná.
Počet spojů HDO, které by bylo nutné pro zajištění Základního standardu dopravní obslužnosti IDOL
o víkendech přidat do jednotlivých obcí v Libereckém kraji udává následující tabulka.
Strana 79 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 16: Základní standardy počtu spojů IDOL - víkend

                      Počet      Počet přidaných spojů HDO do obce
        Obec
                     obyvatel      v sobotu       v neděli
Benešov u Semil                851            6           4
Bílá                      807            2           5
Bozkov                     578            3           4
Čistá u Horek                 542            4           6
Dlouhý Most                  589            -           3
Dubnice                    525            4           4
Háje nad Jizerou                642            4           2
Chuchelna                   913            6           6
Koberovy                    961            4           2
Pěnčín (Liberec)                604            6           6
Přepeře                    837            4           2
Ralsko                    1527            2           -
Všelibice                   516            6           2
Všeň                      508            6           2
Zásada                     849            3           2
Zlatá Olešnice                 527            3           3
Celkem: 16 obcí                          63 spojů        53 spojů

3.5 Rozšířený standard dopravní obslužnosti IDOL
Rozšířený standard dopravní obslužnosti IDOL je odvozen od přepravních proudů cestujících
v konkrétních úsecích:
    přepravní proud cestujících na daném úseku je vyšší než 200 cestujících za celý pracovní den
    v jednom směru – interval mezi spoji HDO by v průběhu pracovního dne neměl být vyšší než
    2 hodiny;
    přepravní proud cestujících na daném úseku je vyšší než 500 cestujících za celý pracovní den
    v jednom směru – interval mezi spoji HDO by neměl být vyšší než 1 hodina v průběhu
    pracovního dne a 2 hodiny v sobotu a neděli.
Tento standard je rámcový. Při stanovování intervalů jednotlivých linek budou dále zohledněny místní
provozní charakteristiky.
Strana 80 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


4   Odbavovací subsystém
4.1 Odbavovací systém IDOL
Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL) a odbavení cestujících je postaveno na
používání bezkontaktních čipových karet, které umožní rozúčtování tržeb mezi dopravce dle
skutečně ujeté vzdálenosti cestujícími. Spuštění integrovaného tarifu IDOL s sebou přinese i vyšší
nároky na dnes v příměstské autobusové dopravě (dále jen PAD) používané bezkontaktní čipové
karty. Stávající bezkontaktní čipové karty formátu Mifare Standard 1 kB již nejsou schopny
pojmout všechna potřebná data a budou muset být nahrazeny kartami modernějšími.
V současné době probíhá ve městě Liberci implementace Liberecké městské karty. Tato čipová
karta je oproti kartám, které se dnes používají v PAD, o generaci vyšší – Mifare Standard 4 kB.
Tato karta se nyní využívá jako časová jízdenka v městské hromadné dopravě (dále jen MHD)
v Liberci. Se spuštěním IDOL bude sloužit i jako elektronická peněženka, a to nejen ve veřejné
osobní dopravě v Liberci, ale bude použita i v širokém kruhu nedopravních aplikací.
Obdobně bude koncipována i Liberecká krajská karta. Její základní použití bude v rámci IDOL,
ale uvedená bezkontaktní čipová karta bude použitelná i v dalších nedopravních aplikacích
(platba vstupů do bazénů, do historických památek apod.). Kromě své personifikované verze,
která se bude používat pro zakoupení časových jízdenek IDOL, bude existovat i Liberecká
krajská karta v nepersonifikované verzi. Ta bude k dostání v informačních centrech v Libereckém
kraji a bude sloužit zejména turistům a ostatním návštěvníkům.
V roce 2006 si Krajský úřad Libereckého kraje nechal od společnosti EM TEST ČR spol. s r.o.
zpracovat „Analýzu možností odbavování cestujících bezkontaktní čipovou kartou pro potřeby
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje“. Cílem této analýzy bylo zhodnotit
současnou situaci u dopravců, kteří provozují pravidelnou linkovou dopravu v Libereckém kraji,
a to v oblasti odbavovacích systémů, jejichž dodavatelem byl právě tento výrobce, a navrhnout
optimální řešení využitelné dále pro potřeby Integrovaného dopravního systému Libereckého
kraje. Hlavní teze, závěry a doporučení vyplývající z „Analýzy možností odbavování cestujících
bezkontaktní čipovou kartou pro potřeby Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje“
jsou uvedeny v následující kapitole 4.1.1.
Dalším dokumentem, který sloužil jako podklad pro Zadávací dokumentaci pro nadlimitní
veřejnou zakázku „Dodávka odbavovacího systému na bázi bezkontaktních čipových karet pro
veřejnou linkovou dopravu na území Libereckého kraje“, je projektová dokumentace
„Odbavovací systém veřejné osobní dopravy Libereckého kraje“, kterou zpracovala na základě
požadavku Libereckého kraje společnost Liberecká IS, a.s. Upravené znění této dokumentace je
uvedeno v další kapitole 4.1.2.
Strana 81 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


4.1.1  Analýza možností odbavování cestujících BČK pro potřeby IDOL
(hlavní teze, zpracovatel původního díla EM TEST ČR, spol. s r.o.)
Účelem této analýzy bylo zhodnotit stávající stav v odbavovacích systémech dopravců
provozujících pravidelnou linkovou dopravu v Libereckém kraji a navrhnout optimální řešení
z hlediska požadavků vznikajících při tvorbě IDS Libereckého kraje i z hlediska předpokladu
dalšího rozvoje celého systému.
4.1.1.1 Stávající stav Odbavovacího systému
V první části tohoto dokumentu byl zanalyzován stávající stav odbavovacích zařízení u dopravců
provozujících veřejnou linkovou dopravu (ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.,
ČSAD Liberec, a.s., ČSAD Semily, a.s.) a regionální železniční dopravu (České dráhy, a.s.) na
území Libereckého kraje a dále MHD v Liberci (Dopravní podnik města Liberce, a.s.), Jablonci
nad Nisou, České Lípě (VETT a.s. Zákupy) a Turnově. Jednalo se zejména o typy použitých
bezkontaktních čipových karet, elektronických pokladen a dalších periferií, které jsou použity ve
vozidlech, dále pak další technické a programové vybavení dopravce, které je součástí
odbavovacího systému.
4.1.1.2 Návrh cílového stavu Odbavovacího systému
V druhé části dokumentu se předkladatel „Analýzy“ zabývá cílovým stavem, kde zvažuje použití
stávající technologie odbavovacích zařízení založených na procesorech Zilog (1. generace
EM 105 a 2. generace EM 116) nebo využití nových modernějších zařízení (3. generaci založené
na procesorech Intel).
Pro posouzení bylo potřeba definovat rozsah vstupních dat pro odbavení, který vychází z členění
území Libereckého kraje, na kterém je zajišťována dopravní obslužnost:
    matice bude obsahovat tarifní jednice, k ní budou přiřazeny jednotlivé ceníky, maximální
    počet tarifních jednic bude cca 255;
    matice bude obsahovat v cílovém stavu maximálně 255 řádků a maximálně 255 sloupců
    (zón, zastávek, části zón, …);
    na diagonále budou jednice v rámci jedné zóny a budou definovat cenu této zóny,
    přičemž cena v jednotlivých zónách v rámci jedné zóny může být různá;
    matice bude symetrická, jinak je potřeba počítat s dvojnásobnou kapacitou matice;
    pokud bude nástupní nebo výstupní zastávka mimo území IDS, bude cestující odbaven
    podle stávajícího kilometrického tarifu konkrétního dopravce, tj. v odbavovacím zařízení
    musí být nahraný i stávající kilometrický tarif;
    při odbavení cestujícího bude řidič zadávat nástupní a výstupní zónu, resp. výstupní
    zastávku. Protože navrhované odbavovací zařízení má jen numerickou klávesnici, bude se
    „listovat“ v seznamu zón, resp. zastávek nebo se bude výstupní zóna zadávat pomocí
    čísla zóny. Alternativně bude možno zadávat název výstupní zóny, resp. zastávky pomocí
    klávesnice typu „mobil“.
Z omezující podmínky uvedené u stávajících zařízení založených na procesorech Zilog vyplynulo,
že tyto generace pokladen by byly stěží schopny vyhovět požadavkům Libereckého kraje
z hlediska rozsahu tarifního systému. Splnění těchto požadavků je naproti tomu u nové generace
odbavovacích zařízení zcela reálné.
Strana 82 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

4.1.1.2.1  Technické nároky na odbavovací zařízení v závislosti na požadavky akceptace
      bezkontaktních čipových karet vydávaných na území Libereckého kraje
Na území Libereckého kraje byly vydávány následující druhy bezkontaktních čipových karet :
    karta EM CARD vydávaná dopravci ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou
    a.s., ČSAD Liberec, a.s., ČSAD Semily, a.s. – vydavatel EM CARD, vydáno více než
    46 000 ks bezkontaktních čipových karet na platformě Mifare Standard 1 kB;
    liberecká městská karta vydávaná Statutárním městem Liberec – vydavatel LIS a.s.,
    vydáno cca 58 364 ks bezkontaktních čipových karet na platformě Mifare Standard 4 kB
    (z toho na 30 228 ks je nahraný předplatní časový kupón MHD v Liberci);
    karta VETT na platformě Mifare Standard 1kB – vydavatel Mikroelektronika spol. s r. o.,
    vydáno více než 5 000 ks bezkontaktních čipových karet;
    IN-kartu Českých drah (zákaznická karta) na platformě Mifare DESFire, počet vydaných
    kusů v Libereckém kraji je v současné době asi 7 151 ks.
Z výše uvedeného vyplynulo, že v případě celoplošného využívání bezkontaktních čipových karet
jako média pro bezhotovostní odbavení cestujících ve veřejné dopravě v rámci celého
Libereckého kraje bude používáno více druhů karet i více platforem. To klade značné nároky na
použitá technická zařízení – pokladny pro pravidelnou linkovou dopravu, odbavovací zařízení
pro MHD i odbavovací systémy pro železnici z hlediska výpočetního výkonu, paměťových
prostorů i kompatibility.
Proto je nutné, aby nová odbavovací zařízení akceptovala již vydané karty i karty nově vydávané.
To znamená, že v rámci aplikačního programového vybavení odbavovacích zařízení musí být
možné komunikovat s kartami standardu EM CARD, Liberecká městská karta. Odbavovací
zařízení tedy musí akceptovat datovou strukturu uvedených karet a zároveň musí mít dostatečně
bezpečným způsobem implementovány přístupové klíče k definovaným sektorům karet
jednotlivých vydavatelů.
Pro kvalitní celoplošný systém je nutné zabezpečit sjednocení datové struktury bezkontaktních
čipových karet, přitom je možné, aby v systému spolupracovalo více vydavatelů karet. V případě
přechodu na jednotnou datovou strukturu karet i v případě, že by došlo k postupnému
sjednocování typů karet (na standard Liberecké městské karty), bude nutné ze strany dodavatelů
odbavovacího systému zajistit, aby jimi dodaná odbavovací zařízení po dobu dočasnou (než
dojde ke 100 % obnově karet a sjednocení jejich datové struktury) akceptovala více datových
struktur.
4.1.1.2.2 Technické nároky na zařízení pro odbavení cestujících instalované ve vozidle
Nejdůležitější součástí nového odbavovacího systému jsou nové elektronické pokladny, které si
musí poradit s novým kapacitně náročnějším zónově-relačním tarifem a pro potřeby odbavení
dalšími databázemi (zastávky, ceníky atd.). Ergonometrické uspořádání celého odbavovacího
zařízení musí umožňovat pohodlné odbavení cestujícího a rychlou obsluhu odbavovacího
zařízení řidičem. Dále musí umožnit napojení dalších periferií (viz níže), která jsou nebo teprve
budou instalovaná ve vozidle. Pro přenos informací mezi vozidlem a ústředím budou použity
nejmodernější přenosové technologie, jako je bezdrátová technologie WiFi. Tu je možné použít
v prostorech vozoven a autobusových nádraží, kde jsou zřízena přístupová místa, nebo pomocí
modulu GSM/GPRS, a to u míst ležících mimo dosah těchto přístupových míst.
Pro operativní řízení provozu celého dopravního procesu je dále možné využít systém GPS, který
jednak umožňuje automatické přepínání projetých zastávek v elektronických pokladnách a dále
podávání aktuálních informací o následujících zastávkách na trase vozidla, ale také i sledování
aktuální polohy vozidel na daných linkách dopravce. Přenos těchto informací se děje pomocí


Strana 83 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

modulu GSM/GPRS a tyto informace mohou být zobrazeny na mapovém či jiném grafickém
podkladu. Dále mohou být tyto aktuální informace použity na stacionárních informačních
panelech umístěných na důležitých přestupních uzlech a důležitých zastávkách, které informují
cestující o aktuálních příjezdech jednotlivých spojů do zastávky.
4.1.1.3 Doporučení na nezbytně nutný rozsah technického a programového vybavení pro
     fungování Odbavovacích systémů u jednotlivých dopravců
Na závěr „Analýzy možností odbavování cestujících bezkontaktní čipovou kartou pro potřeby
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje“ předkladatel navrhl doporučení, které
bylo podkladem pro zpracování projektové dokumentace „Odbavovací systém veřejné osobní
dopravy Libereckého kraje“. Toto doporučení je rozděleno na část technického vybavení a na
část softwarového vybavení.
4.1.2 Odbavovací systém veřejné osobní dopravy Libereckého kraje
    (hlavní teze, zpracovatel původního díla Liberecká IS a.s.)
4.1.2.1 Popis stávajícího stavu
Odbavovací systém veřejné dopravy osob v Libereckém kraji je v rámci ČR výjimečný masivním
využitím čipových karet ve veřejné dopravě. Počet čipových karet vydaných obyvatelstvu v rámci
veřejné osobní dopravy Libereckého kraje se blíží počtu 100 tisíc (detailně viz další kapitoly).
Jestliže je odhadovaný počet bezkontaktních čipových karet v České republice 1 milión, je jejich
penetrace v Libereckém kraji více než dvojnásobná oproti průměru.
ČSAD Liberec, a.s. byl jedním z prvních dopravců, kteří zavedli „elektronickou peněženku“ na
bázi bezkontaktní čipové karty ve veřejné dopravě a položili tak základ k dnešnímu širokému
rozšíření v rámci celého kraje. Bezkontaktní čipová karta se především v Liberci stala běžným
nosičem jízdního dokladu a její penetrace mezi občany dosáhla více než jedné poloviny.
4.1.2.1.1  Dopravci využívající Odbavovací systémy
V této kapitole je popsán stávající stav v odbavovacích systémech u těch dopravců, se kterými se
počítá v rámci úzké spolupráce mezi Krajských úřadem Libereckého kraje, společností KORID
LK, spol.s r.o. a těmito dopravci.
V následujících podkapitolách je uveden přehled dopravců v pořadí, jak byly postupně tímto
odbavovacím systémem vybavováni.
4.1.2.1.1.1 Společné rysy Odbavovacího systému veřejné linkové dopravy
Bezkontaktní čipové karty jsou u dopravců (ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., ČSAD Česká Lípa
a.s., ČSAD Liberec, a.s., ČSAD Semily, a.s.) používány jako tzv. „elektronické peněženky“, kdy je
cena jízdného hrazena bezhotovostně ze zálohy, která byla vložena předem do paměti karty jako
„elektronické peněženky“. Zároveň jsou využívány komerční slevy na předdefinovaných trasách
(v současné době je každá 10. jízda za určité časové období u dopravce, který cestujícímu kartu
vydal, zdarma). Jednotliví dopravci umožňují cestujícím použít karty i u ostatních dopravců, bez
ohledu na to, u kterého z nich si cestující kartu pořídil. Plnit i použít „elektronickou peněženku“
tedy může cestující v předprodejních místech i v autobusech všech zúčastněných dopravců.
Zpracovatelem dat a podkladů pro vzájemné zúčtování mezi dopravci je společnost EM CARD,
a.s., karetní standard (datová struktura a systém klíčování) je nazýván EM CARD.


Předprodejní – výdejní místa
V Libereckém kraji je celkem 10 výdejních míst, které jsou dislokovány ve výpravních budovách
nebo objektech dopravců na autobusových nádražích v České Lípě, Liberci, Frýdlantě, Jablonci


Strana 84 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

nad Nisou, Semilech, Turnově, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou, Rokytnici nad Jizerou a
Harrachově. Pracoviště vedoucích předprodejů, kde se realizují reklamace, duplikáty a prodej
externím firmám atd., je umístěno v České Lípě, Liberci, Jablonci nad Nisou a Semilech.
Předprodejní (výdejní) místa zajišťují prodej bezkontaktních čipových karet včetně sběru
informací potřebných pro jejich personifikaci, opakované ukládání finančních prostředků na
bezkontaktní čipové karty (dobíjení karty), nahrávání časových kupónů, blokování ztracených
nebo zcizených karet, případně vracení nebo reklamace karet.
Předprodejní (výdejní) místo je vybaveno počítačem (1 ks PC na 1 přepážku) se zařízením na
čtení bezkontaktních čipových karet a s příslušným softwarem pro provádění operací s kartou a
jejich evidenci, včetně pokladny. Dále je vybaveno tiskárnou na tisk dokladů o zaplacení pro
cestující a např. modemem, který je připojen na telefonní linku a slouží k přenosu dat do
centrálního počítače (serveru) a zpět. Přenos dat je možné provádět on-line nebo off-line
v závislosti na vybavenosti přenosových tras. V případě on-line přenosu se data přenášejí
v určeném časovém intervalu na server, kde dochází ke kumulaci a distribuci zpět na
předprodejní místa. Obvykle se data přenášejí 1x denně po pracovní době předprodejních míst.


Přenosy dat
Elektronická pokladna ve vozidle je vybavena optopřenosovou technologií. Ve vozovnách
dopravců, popř. i jiných místech jako jsou autobusová nádraží, jsou nainstalovány přístupové
body – vyčítací místa. Tato jsou instalována tak, aby jejich dosah pokryl celé území, kde jsou
vozidla odstavována. Přístupové body jsou pomocí počítačové sítě propojeny se serverem, kam
jsou data přenášena a následně zpracována.
Zúčtování
Dopravci shromažďují data vyčtená z odbavovacích zařízení na svých serverech. Tyto informace
jsou však neúplné, týkají se pouze pohybů uskutečněných na odbavovacích zařízeních daného
dopravce. Data od jednotlivých dopravců se musí na nějakém místě centralizovat, zavést do
společné databáze a vyhodnotit.
Po importu dat do Zúčtovacího systému se data o pohybech na bezkontaktních čipových kartách
mezi dopravními společnostmi uloží do databáze Zúčtovacího centra a do databází jednotlivých
dopravců na zúčtovacím serveru se doplní data o použití karty u jiných dopravců, která jsou
nutná k zúplnění účtu karty. Tak v databázi Zúčtovacího centra jsou data potřebná pro zúčtování
a v databázích jednotlivých provozoven jsou úplná data o účtu karty. Je možné v zúčtovacím
procesu vygenerovat i data pro doplnění účtu karty na serveru u dopravců. Umístění účtu karty
tedy může být u dopravce, či v „Zúčtovacím centru“ v databázi dopravce nebo Zúčtovacího
centra. Na server dopravce je možné také přesunout účet karty po zúčtování období a na serveru
Zúčtovacího centra ponechat pouze data k zúčtování.


4.1.2.1.1.2 Dopravci provozující městskou hromadnou dopravu
Dopravní podnik města Liberce, a.s.
    od poloviny roku 2006 používá elektronický odbavovací systém, jehož dodavatelem je
    Mikroelektronika, spol. s r.o.;
    cestující nastupují všemi dveřmi, ve večerním provozu pouze předními dveřmi
Strana 85 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    odbavovací systém je používán pro předplatní časové jízdenky nahrané na Liberecké
    městské kartě (viz níže). Jednotlivé jízdné je realizováno na bázi papírové jízdenky
    s elektronickým znehodnocením;
    vozidla jsou vybavena označovači pro elektronické označování papírových jízdenek na
    jednotlivou jízdu při nástupu cestujících všemi dveřmi (dodavatel Mikroelektronika spol.
    s r.o.);
    pro účely přepravní kontroly elektronických časových předplatních kupónů na Liberecké
    městské kartě řidičem ve večerních hodinách jsou vozidla u předních dveří vybavena
    odbavovacími terminály Camel-Combi pro odbavení cestujících (dodavatel
    Mikroelektronika spol. s r.o.);
    elektronická peněženka na bázi bezkontaktní čipové karty Mifare Standard 4 kB bude
    realizována v další etapě;
    shodně jsou vybavena i vozidla ČSAD Liberec, a.s., zařazená na linkách MHD v Liberci;
    odbavovací systém využívá Libereckou městskou kartu Mifare Standard 4 kB, počet
    aktivních karet je okolo 58 000 ks. Vydavatelem těchto karet je společnost Liberecká IS,
    a.s., produkt má obchodní název Liberecká městská karta.
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. – městská hromadná doprava
    pro odbavení cestujících v MHD v Jablonci nad Nisou a okolí využívá elektronicky
    označovaných papírových jízdenek na jednotlivou jízdu a časových předplatních jízdenek
    (kupónů);
    cestující nastupuje do vozidla vždy předními dveřmi a označuje jízdenku před řidičem
    v označovači nebo se prokáže platným jízdním dokladem (časovým kuponem);
    označovač jízdenek je řízen palubním počítačem s vazbou na ukazatele času a pásma,
    linkové orientace a hlásiče zastávek;
    odbavovací systém nevyužívá žádnou bezkontaktní čipovou kartu.
4.1.2.1.1.3 Dopravci provozující železniční dopravu v Libereckém kraji
České dráhy a.s.
    využívají standardní odbavení výdejem papírových jízdenek ve stanicích a ve vlacích,
    vydávají elektronické jízdenky na bezkontaktní čipové kartě IN-karta a umožňují také
    nákup jízdenek přes internet bezpečnou platbou platební kartou, a to včetně mezikrajové
    jízdenky eLliška. Elektronické jízdenky a elektronické slevové aplikace Českých drah jsou
    uloženy na bezkontaktních čipových kartách Mifare DESFire. Zařízení pro výdej jízdenek
    UNIPOK a POP je vybaveno zařízením pro čtení a zapisování na tyto čipové karty;
    v současné době je připravován kartový produkt IN-karta na platformě bezkontaktních
    čipových karet Mifare DESFire.
4.1.2.1.2 Subjekty, jejich potřeby a užitky
V odbavovacím systému jsou zahrnuty dvě skupiny subjektů. V první skupině jsou dominantní
3 subjekty – objednatel (veřejná správa), cestující a dopravci. U těchto subjektů jsou zpracovány
užitky. V druhé skupině jsou podpůrné subjekty zajišťující rutinní provoz Integrovaného
dopravního systému a odbavovacího systému – Koordinátor dopravy, Vydavatel karet a
Účtovatel transakcí.
Strana 86 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Objednatel
Objednatelem odbavovacího systému veřejné osobní dopravy je veřejná správa v regionu –
města, obce a Liberecký kraj. Dobře vyřešené majetkové vztahy mezi sponzorem projektu a
dalšími partnery jsou jednou z nejdůležitějších součástí realizačního projektu.
Užitky:
    vyšší efektivita využití poskytnutých zdrojů do systému zajištění dopravní obslužnosti;
    větší atraktivita veřejné osobní dopravy a tím vyšší vytížení hromadné dopravy;
    přesun od individuální dopravy k hromadné má pozitivní ekologický efekt;
    pozitivní vnímání občanů ze zvýšené atraktivity veřejné dopravy odráží jejich hodnocení
    managementu Libereckého kraje i jeho obcí;
    zvyšování bonity celého regionu Libereckého kraje s vnímanou dobře investory i občany.
Cestující
Cestující je primárním zákazníkem odbavovacího systému a představuje spotřebitele služby. Je
jediným subjektem ve vztahu B2C (business to client), klientem, pro kterého se doprava
organizuje a zajišťuje a který podmiňuje snahy o integrované dopravní systémy. V cílovém stavu
se předpokládá přibližně 70 % pokrytí cestujících bezkontaktními čipovými kartami. Cestující
není vlastníkem bezkontaktní čipové karty, je jejím držitelem. Držitelem karty může být libovolná
fyzická osoba.
Užitky:
    vyšší komfort při odbavení k jízdě, rychlejší odbavení (fronty před autobusem);
    bezhotovostní úhrady nenutí cestujícího k neustálému přehledu o hotovosti v peněžence;
    vyšší kvalita dopravní obslužnosti a širší nabídka i pro nízkopříjmové skupiny
    obyvatelstva, které necestují individuálně;
    úspora v jízdném především při plném využití integrovaného dopravního systému.
Dopravci
Tento dokument uvažuje zatím pouze dopravce, kteří jsou příjemci příspěvku na dopravní
obslužnost Libereckého kraje.
Užitky:
    nárůst cestujících vlivem atraktivity    Integrovaného   dopravního   systému   a
    bezhotovostního odbavovacího systému;
    vyšší rychlost odbavení cestujících na zastávkách a eliminace zpoždění způsobeného
    tímto vlivem;
    redukce hotovostní platby s drobnými mincemi mezi řidičem a cestujícím;
    ukládání prostředků na elektronickou peněženku vylepší cash flow dopravců.
Vydavatel karet (Kartové centrum)
Vydavatel karet – Kartové centrum, je subjekt, který zajistí správu bezkontaktních čipových karet
v celém jejich životním cyklu. Vydavatel bezkontaktních čipových karet přijímá žádosti o vydání
karty, změny na kartě, jejich blokování a vyřazení. Vydavatel bezkontaktních čipových karet karty
vyrábí, formátuje a personifikuje, řídí jejich využití dalšími aplikacemi.


Strana 87 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Liberecký kraj v současné době řeší projekt Liberecké krajské karty, kde je pozice subjektu
vydavatele karet (Kartového centra) dominantní a v tomto projektu detailně popsaná.
Zpracovatel transakcí (Zúčtovací centrum)
Odbavovací systém je budován na bázi elektronických plateb s následným zpracováním transakcí,
rozúčtováním mezi jednotlivé dopravce a další poskytovatele služeb a zpracováním dat pro
objednatele.
Koordinátor dopravy
Koordinátor dopravy má nezastupitelnou roli koncepčně organizovat, řídit, plánovat, kontrolovat
a rozvíjet veřejnou osobní dopravu v regionu jak po stránce dopravní, tak i po stránce
organizační a ekonomické. V Libereckém kraji tuto funkci zastává společnost KORID LK, spol.
s r.o.
4.1.2.1.3 Průběh veřejné obchodní soutěže na dodávku Odbavovacího systému
Na základě výše popsaných studií byla společností KORID LK, spol. s r.o. a Krajským úřadem
Libereckého kraje zpracována Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka
odbavovacího systému na bázi bezkontaktních čipových karet pro veřejnou linkovou dopravu
v závazku veřejné služby“.
Dne 10.7.2007 Rada Libereckého kraje na svém 7. zasedání schválila pořízení nového
odbavovacího systému pro dopravce a odsouhlasila zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné
zakázky „Dodávka odbavovacího systému na bázi bezkontaktních čipových karet pro veřejnou
linkovou dopravu v závazku veřejné služby“. Rada Libereckého kraje dále souhlasila
s poskytnutím finančních prostředků formou úhrady prokazatelné ztráty na investici
s provozováním veřejné linkové dopravy – informační a odbavovací systém pro cestující
dopravcům ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., ČSAD Liberec, a.s. a ČSAD
Semily, a.s.
Na základě výzvy uveřejněné na „Centrální adrese“ České pošty a.s. (oficiálním informačním
systému o dražbách a ostatních nabídkách) se do zadávacího řízení přihlásilo (tj. převzalo
Zadávací dokumentaci) 11 tuzemských firem a 2 firmy ze Spolkové republiky Německo.
Před termínem odevzdání byly převzaty dokumentace s cenovými nabídkami od 3 uchazečů, a to:
  1. EM TEST ČR spol. s r.o.;
  2. INDRA Czech Republic s.r.o.;
  3. Mikroelektronika spol. s r.o..
Dne 19.9.2007 proběhlo jednání hodnotící komise, která na základě obou nezávislých posudků
potvrdila vítězného uchazeče zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky, kterým se stala firma
EM TEST ČR spol. s r.o. (IČO 62362771). Jmenovaná firma dle hodnotících subjektů předložila
jednak precizně zpracovanou nabídku a také nejnižší cenovou nabídku (25.994.600,- Kč bez
DPH).
4.1.2.1.4 Další postup zakázky
Dle zadavatelem navrženého harmonogramu se předpokládá, že do konce dubna roku 2008 bude
odbavovací systém dodán jednotlivým dopravcům, tak aby v květnu 2008 byla zahájena
implementace systému u dopravců, přičemž jako první budou vybavena vozidla zajišťující
dopravní obslužnost v oblasti Tanvaldska a Železnobrodska, kde se počítá s pilotním projektem
IDOL. Do konce třetího čtvrtletí 2008 budou všechna vozidla vybavena už novým odbavovací
systémem a od 1.10.2008 do 31.12.2008 bude probíhat zkušební provoz v rámci celého
Libereckého kraje.Strana 88 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Vzhledem ke způsobu odbavování cestujících při nástupu do vozidla a používanému tarifu je
provedení pro PAD, které bylo vysoutěženo v rámci veřejné obchodní soutěže, a provedení pro
MHD, kde se používají předplatní časové kupóny a papírové jízdenky s časovým tarifem
znehodnocovanými v označovačích, odlišné. Současný odbavovací systém používaný ve
vozidlech MHD na Jablonecku je již zastaralý. Tento nový odbavovací systém umožňuje
rozšíření o funkcionality, které jsou již standardem v novějších vozidlech MHD. Jedná se např.
o informace podávané cestujícím prostřednictvím vnitřních a vnějších informačních panelů,
o čísle, nácestných zastávkách a cílové zastávky dané linky, dále o hlásiče nácestných zastávek,
informování o jednotném čase. Součástí zastaralého odbavovacího systému jsou označovače
papírových jízdenek, které jsou za hranicí fyzické a hlavně morální životnosti. Výše uvedené
periferie je možné nahradit novými periferiemi, ty však nebyly součástí veřejné obchodní soutěže.
Pokud se týká nového odbavovacího systému, jeho hlavní předností je modulární stavba založená
na PC technologii s mikroprocesorem Intel. Tento odbavovací systém umožní odbavování
cestujících pomocí bezkontaktních čipových karet, a to ve formě časové jízdenky nebo
elektronické peněženky, přičemž umožní akceptovat karty v současné době již používané ve
vozidlech PAD, v MHD v Liberci a České Lípě a ve vlacích ČD. Tento odbavovací systém dále
umožní použít více tarifních aplikací včetně celokrajského integrovaného tarifu IDOL, sledování
vozidel MHD pomocí zařízení na sledování polohy vozidel přes družici (GPS) – součástí výbavy
dodávaných zařízení je modul GPS a aplikační programové vybavení, umožňující příjem
přesného času a přepínání zastávek v závislosti na poloze vozidla. Protože rozšíření
o funkcionality běžně používané v systémech MHD nelze z důvodů legislativních financovat
z rozpočtu Libereckého kraje, je nutné tyto funkcionality zafinancovat z rozpočtu Města Jablonec
nad Nisou.
Po úpravách počtu mezi dopravci byl celkový počet 351 sad rozdělen následovně (financované
Libereckým krajem/financované z vlastních zdrojů dopravce/financované Městem Jablonec nad
Nisou):
Tabulka 17: Počet odbavovacích zařízení dle jednotlivých dopravců

                 Počet sad         Finanční prostředky v Kč bez DPH
  Dopravce      LK   Dopravce    Město JN     LK    Dopravce  Město JN
 ČSAD     Česká   82       6         5.996.800   368.400
 Lípa a.s.
 ČSAD Jablonec      62      11      24   4.770.100   675.400   1.439.100
 n.N. a.s.
 ČSAD Liberec,      62                 4.929.100
 a.s.
 ČSAD    Semily,   94      10          7.182.700   633.000
 a.s.

4.1.2.1.5 Základní parametry a funkcionality odbavovacích zařízení EMTEST
Odbavovací zařízení řady EM 126i jsou základním prvkem vybavení vozidel nejen pro PAD, ale
i MHD. Jedná se o centrální jednotku, která řídí odbavovací proces a ovládá informační zařízení
instalovaná ve vozidle.
Pro odbavení cestujících v PAD je toto zařízení rozšířeno o zákaznický terminál EM 316iPR,
který v sobě zahrnuje zákaznický displej, zařízení na čtení bezkontaktních čipových karet a
termotiskárnu s řezačkou. V případě MHD může být dvoudílný systém, který se skládá
z dotykového displeje a zařízení na čtení bezkontaktních čipových karet, modifikován i naStrana 89 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

trojdílný, a to na samostatnou rychlotiskárnu s řezačkou EM 316iP-60 s držákem a doplněn
o kombinované zařízení EM 316iTROC-7,5, které v sobě integruje označovač se zařízením na
čtení bezkontaktních čipových karet a dotykovým displejem umožňujícím cestujícím volbu
daného tarifu. Zařízení na čtení bezkontaktních čipových karet umí pracovat se všemi standardy
karet Mifare včetně standardu Mifare DESFire.
Odbavovací zařízení EM 126i jsou zařízení vybavená v základním provedení mikroprocesorem
Intel PXA založený na 32bitové architektuře, pamětí RAM 64 MB, provozní paměti 512 MB pro
operační systém a data, kterou lze dále rozšiřovat použitím SD karty s vyšší kapacitou, operačním
systémem LINUX, přehledným aktivním barevným LCD displejem, klávesnicí s 26 dostatečně
velkými klávesami, termotiskárnou s řezačkou, čtecím zařízením na komunikaci s bezkontaktními
čipovými kartami standardu Mifare a rozhraním umožňující komunikaci s dalšími periferiemi ve
vozidle i mimo vozidlo.
Pro komunikaci mezi zařízením a obslužným systémem je využito standardní síťové připojení
Ethernet a bezdrátové komunikace WiFi do vzdálenosti cca 100 až 300 m ve volném prostoru.
Pro přenos informací mimo tento prostor je možné vybavit toto zařízení na přání zákazníka
modulem GSM. Součástí zařízení je audio výstup. V provedení pro MHD je toto zařízení
rozšířeno o modul hlásiče zastávek. Pro plnohodnotné využití zařízení jako hlásiče zastávek
v kombinaci s povelovým systémem pro nevidomé a slabozraké je přitom nutné zařízení doplnit
o příslušné reproduktory.
Pro automatizaci provozu elektronické pokladny i pro sledování provozu vozidel je zařízení
vybaveno integrovaným modulem GPS. V kombinaci s modulem GSM za použití technologie
GPRS může zařízení sloužit i pro on-line dispečerské řízení provozu či on-line stacionární
informační systém umístěný na důležitých zastávkách a přestupních uzlech, který cestující
informuje o aktuálních příjezdech jednotlivých spojů do zastávky.
Zařízení je napájeno z vozidlové sítě přímo nebo prostřednictvím rozvodného členu (interface).
Přes tento člen lze k pokladně připojit rovněž další jednotlivá zařízení odbavovacího systému
jako jsou vnější a vnitřní informační panely ve vozidlech, zobrazovače času a pásma, prvky
akustického informačního systému, a dále lokalizačního systému prostřednictvím modulu GPS.
Tato nová generace odbavovacího systému je koncipována jako otevřené řešení, kde je možné
provozovat více kartových systémů. Odbavovací systém je schopen pracovat s existujícími
formami karetních struktur a klíčových sad a zároveň umožňuje využití nejmodernějších
bezpečnostních standardů a mechanismů. Významnou úlohu v této otázce hraje technologie
SAM. Je to soubor aplikačních prostředků nahraných na média, která jsou vložena do slotu
odbavovacího zařízení a kompletně zajišťuje bezpečnou komunikaci s danými bezkontaktními
čipovými kartami různých standardů. Odbavovací zařízení EM 126i obsahuje 4 sloty pro SAM
moduly, které zajišťují velkou otevřenost pro interoperabilitu s jinými kartovými systémy.
Programové vybavení odbavovacích zařízení je nástavbou operačního systému a je řešeno ve
dvou vrstvách. První vrstvou je tzv. systémové jádro, které obsahuje potřebné nízkoúrovňové
funkce, knihovny a ovladače. Požadované funkcionality jsou součástí aplikačního programového
vybavení. Zařízení přitom poskytuje výkonové a paměťové rezervy pro rozšiřování funkcionalit
dle přání provozovatele, např. pro systémy IDS, kombinaci systému IDS např. s kilometrickým
tarifem dalšího IDS, pro lokalizační systém atd.
4.2 Kartové centrum Libereckého kraje
Liberecký kraj zastoupený Krajským úřadem Libereckého kraje vypsal v roce 2007 v otevřeném
řízení veřejnou zakázku „Kartové centrum Libereckého kraje“. Cílem této zakázky byla dodávka
systému pro správu a řízení životního cyklu multiaplikačních čipových karet v rámci systémuStrana 90 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Městské karty Libereckého kraje včetně služeb implementace dle požadavků zadavatele s tím
spojených, a zajištění následné podpory systému.
Předmětem veřejné zakázky byla realizace Kartového Centra Libereckého Kraje (dále jen KCLK),
která se skládá z následujících částí:
1.  zpracování Prováděcího projektu realizace KCLK, který zahrnuje:
     specifikace řešení systému KCLK;
     popis procesů správy životního cyklu karet a jejich vydávání s vazbou na systém KCLK
     (procesní model);
     specifikaci řešení front- office prvků KCLK;
     specifikaci požadavků na provozovatele kartových aplikací v souvislosti s řešením
     akceptace karet vydaných KCLK v podmínkách dané kartové aplikace;
2.    zpracování Bezpečnostního projektu KCLK, který zahrnuje:
     systémovou bezpečnostní politiku KCLK;
     zpracování bezpečnostní dokumentace KCLK;
3.    implementace systému KCLK včetně dodávky personalizační linky v rozsahu:
     poskytnutí licence k užívání software pro správu karet;
     implementace technického řešení systému KCLK;
     dodávka uživatelské dokumentace a odpovídající technická dokumentace pro řádné
     užívání software pro správu karet;
     dodávka a implementace personalizační linky a její implementace;
     dodávka a implementace nezbytných HW periférií a funkcí pro práci s nimi;
     školení uživatelské a technické obsluhy systému KCLK v prostorách zadavatele včetně
     implementace procesních scénářů;
     vytvoření vazem na vybrané kartové aplikace požadované zadavatelem;
     testování a akceptace software pro správu karet bez zapojení kartových aplikací;
     podpora obsluhy KCLK v rámci ověřovacího provozu systému KCLK spolu se
     zapojenými systémy kartových aplikací;
4.    zajištění dodávky testovacího vzorku čipových karet v počtu 500ks včetně
     příslušných obslužných funkcí pro provedení ověřovacího provozu;
5.    podpora a údržba implementovaného systému KCLK po dobu 4 let od ukončení
     ověřovacího provozu.

Zadávací řízení veřejné zakázky „Kartové centrum Libereckého kraje“ bylo na základě usnesení
Rady Libereckého kraje č.845/07/RK zahájeno v září 2007. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky byla stanovena na 20.000.000,- Kč bez DPH.Strana 91 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Termín pro doručení nabídek byl stanoven na 29.10.2007 do 09:00 hodin. Do této doby byla
doručena jediná nabídka, a to od uchazeče HAGUESS, a.s., Na Michovkách I. 686, 252 43
Průhonice. Vzhledem k tomu, ze podaná nabídka splnila veškeré zadávací podmínky, hodnotící
komise navrhla zadavateli zakázky (tj. Libereckému kraji zastoupenému Krajským úřadem
Libereckého kraje) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče HAGUESS, a.s..
Rada kraje na svém 14. zasedání dne 20.11.2007 rozhodla o výběru firmy HAGUESS, a.s. a
schválila návrh smlouvy o dílo č. OLP/1895/2007 (číslo usnesení: 1148/07/RK).
Tabulka 18: Doba plnění veřejné zakázky je rozvržena následovně:

                Položka                     Termín
Implementace systému KCLK včetně dodávky nezbytných periférií
                                           Do 04/2008
pro provoz KCLK dle schváleného prováděcího projektu
                                    Od 05/2008, nejpozději do
Ověřovací provoz
                                            08/2008
Podpora a údržba implementovaného systému KCLK po dobu
                                           Do 08/2012
4 let od ukončení ověřovacího provozu

Dne 8.4.2008 Rada kraje na svém 7. zasedání schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky
„Provoz Kartového centra Libereckého kraje“, jejímž předmětem je provoz Kartového centra
Libereckého kraje (dále jen KCLK), které by mělo vydávat klientům na karty na základě jejich
žádostí. Dále by toto Kartové centrum mělo být primárním zdrojem dat o kartách pro
provozovatele kartových aplikací. Každé kartě bude KCLK přidělovat jedinečné číslo a datum
platnosti karty. Na kartě budou uloženy informace o držiteli i vydavateli karty a některé
systémové informace .
KCLK bude řešit tyto procesy:
    vydání karty (včetně vydání karty na počkání a zaslání karty poštou);
    výměnu karty;
    zrušení karty;
    zablokování/odblokování karty (zablokování/odblokování jak v kartovém centru, tak i u
    provozovatele kartové aplikace);
    aktivaci a deaktivaci kartové aplikace;
    reklamaci karty;
    iImport a export dat o osobách a kartách;
    aktualizaci kontaktních údajů držitele karty;
    vymazání osoby z evidence kartového centra.
Předpokládaným termínem zahájení plnění této zakázky je červenec 2008. Smlouva by s vítězným
uchazečem měla být uzavřena na dobu neurčitou.
Nabídky musí být podány nejpozději 26.05.2008 v 9:00. Termín otevírání obálek je stanoven na
11:00 dne 26.05.2008. Pro výběr vítěze této veřejné zakázky budou použita následující hodnotící
kritéria:
    úroveň technického řešení;Strana 92 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    nabídková cena bez DPH.
Strana 93 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


5    Organizačně ekonomický subsystém
5.1 Organizační zajištění systému
Systém je budován jako volné sdružení objednatelů veřejné hromadné dopravy, koordinátora a
dopravců.
Systém je založen na smluvním základě, přičemž smlouvy řeší zajištění dopravní obslužnosti i
vlastní fungování systému.
Sytém je zajišťován následujícími smlouvami:
    Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje;
    dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby – Příloha IDOL;
    Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje.
5.1.1  Konvence IDOL
Základní smlouva, vyjadřuje cíle a principy IDOL. Smlouvu budou uzavírat koordinátor,
objednatelé dopravy a dopravci.
5.1.2 Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby – Příloha IDOL
Smlouva upravuje poskytování úhrady prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby dopravci na
zajištění dopravní obslužnosti. Smlouvu uzavírá Liberecký kraj a dopravci. Předmětem dodatku
ke smlouvě – příloha IDOL bude provozování veřejné osobní dopravy v IDOL dopravcem dle
podmínek dohodnutých ve smlouvě a činnost koordinátora v rámci IDOL.
5.1.3 Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
   kraje
Předmětem smlouvy bude závazek smluvních stran společně zajistit dopravní obslužnost formou
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL), závazek obce poskytnout a
sdružit s Libereckým krajem finanční prostředky k zajištění a fungování IDOL. Smlouvu uzavírá
Obec, Liberecký kraj a koordinátor.
5.1.4 Vzory smluv
Na následujících stranách je uveden vzor Konvence IDOL. Dodatek ke Smlouvě o závazku
veřejné služby a Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje bude
Radě Libereckého kraje předložena samostatně v průběhu roku 2008.
Strana 94 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL
                Konvence
  Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
                 (IDOL)
               Účastníci Konvence:

KORID LK, s.r.o.
Liberecký kraj
Město Česká Lípa
Město Jablonec nad Nisou
Statutární město Liberec
Město Turnov
České dráhy a.s
Dopravní podnik Města Liberce, a.s.
ČSAD Česká Lípa a.s.
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s
ČSAD Liberec, a.s.
ČSAD Semily, a.s.

TATO KONVENCE O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ INTEGROVANÉHO
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE BYLA UZAVŘENAStrana 95 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU V SOULADU SE ZÁKONEM Č.
129/2000 SB., O KRAJÍCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ, ZÁKONEM Č. 128/2000
SB., O OBCÍCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, ZÁKONEM Č. 111/1994 SB., O
SILNIČNÍ DOPRAVĚ A ZÁKONEM Č. 266/1994 SB., O DRÁHÁCH,
V PLATNÉM ZNĚNÍ.


1.   KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
    zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 21625
    zastoupená Ing. Petrem Prokešem, jednatelem společnosti
    IČ: 272 67 351
    DIČ: CZ27267351
                       a
2.   Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 02 Liberec 2
    zastoupený Petrem Skokanem, hejtmanem
    IČ: 70891508
                       a
3.   Město Česká Lípa, se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
    zastoupené Hanou Moudrou, starostkou
    IČ: 00260428
                       a
4.   Město Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
    zastoupené Mgr. Petrem Tulpou, starostou
    IČ: 00262340
                       a
5.   Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
    zastoupené Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem
    IČ: 00262978
                       a
6.   Město Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
    zastoupené PhDr. Hanou Maierovou, starostkou
    IČ: 00276227
                       a
7.   České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Praha 1
    zastoupené
    IČ: 70994226
                       a


Strana 96 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

8.   ČSAD Česká Lípa a.s., se sídlem Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5
    zastoupený Karlem Havlem, předsedou představenstva
    IČ: 25497987
                       a
9.   ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., se sídlem Pražská 1458/14, 466 05 Jablonec nad Nisou
    zastoupený Miloslavem Fibigerem, ředitelem společnosti
    IČ: 44569793
                       a
10.  ČSAD Liberec, a.s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
    zastoupený Ing. Petrem Wasserbauerem, ředitelem společnosti
    IČ: 25045504
                       a
11.  ČSAD Semily, a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily
    zastoupený Ing. Tomášem Roubičkem, ředitelem společnosti
    IČ: 60108843
                       a
12.  Dopravní podnik města Liberce, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
    zastoupený
    IČ: 473 11 975
Strana 97 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL                  Článek 1 - Preambule
Účastníci Konvence vedeni společným zájmem na zajištění a rozvoji účelné, efektivní a kvalitní
dopravní obsluhy a vedeni společným zájmem na rozvoji integrovaného dopravního systému
veřejné hromadné dopravy osob v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném
znění, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě a zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění


                    přistupují

k této Konvenci Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen Konvence).


        Článek 2 - Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje
4. Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (dále jen IDOL) je systém veřejné osobní
  hromadné dopravy spojující jednotlivé druhy dopravy za účelem sjednocení organizačně
  ekonomických, tarifních a dopravních soustav dopravních společností s cílem zajišťovat
  účelnou, efektivní a kvalitní dopravní obsluhu území.
5. Cílem IDOL je trvale rozvíjet a zkvalitňovat služby veřejné osobní dopravy na území IDOL,
  udržet a zvyšovat podíl veřejné osobní dopravy prostřednictvím jednotné koordinace,
  organizace a integrace dopravy.
6. Základními principy IDOL jsou:
      a) propojení dopravních systémů jednotlivých dopravních společností a stanovení
       společné přepravní nabídky, která respektuje pravidlo optimalizace dopravní
       obslužnosti a která vychází z možnosti finančně zajistit poptávané služby
       objednateli dopravy;
      b) sjednocení tarifních systémů a přepravních podmínek, odbavovacích a
       informačních systémů dopravců;
      c) uspokojení maxima přepravních potřeb cestujících na území Libereckého kraje
       formou integrované dopravy při kontrolovaném a řízeném vynaložení
       přiměřených nákladů.
7. Praktický provoz, řízení, správa a rozvoj IDOL jsou prováděny na základě dvoustranných
  smluv, které upravují provozní, finanční, technické a organizační zabezpečení dopravní
  obslužnosti formou integrované dopravy.
8. Účastníky IDOL jsou objednatelé dopravy, koordinátor a dopravní společnosti, kteří
  přistoupili k této Konvenci a kteří akceptují podmínky vyplývající ze smluv, upravujících
  provozní, finanční, technické a organizační zabezpečení dopravní obslužnosti formou
  integrované dopravy.


           Článek 3 - Účastníci konvence a jejich povinnosti
9. Účastníky Konvence jsou objednatelé dopravy, koordinátor a dopravní společnosti, kteří
  přistoupili k této Konvenci a kteří akceptují podmínky vyplývající ze smluv, upravujícíchStrana 98 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

  provozní, finanční, technické a organizační zabezpečení dopravní obslužnosti formou
  integrované dopravy.
10. Objednateli veřejné osobní dopravy jsou:
      a) Liberecký kraj je dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
       pozdějších předpisů a dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších
       předpisů povinen zajistit na svém území dopravní obslužnost;
      b) Město Česká Lípa je objednatelem městské hromadné dopravy ve městě Česká
       Lípa;
      c) Město Jablonec nad Nisou je objednatelem městské hromadné dopravy ve městě
       Jablonec nad Nisou;
      d) Statutární město Liberec je objednatelem městské hromadné dopravy ve
       Statutárním městě Liberec;
      e) Město Turnov je objednatelem městské hromadné dopravy ve městě Turnov.
11. Koordinátor:
      a) Koordinátor vede evidenci účastníků Konvence a o přistoupení nebo o
       odstoupení účastníka Konvence písemně informuje všechny účastníky Konvence;
      b) Koordinátor Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje je subjekt
       založený za účelem koordinování, řízení, plánování, kontroly a komplexního
       rozvoje IDOL a dopravní obslužnosti kraje;
      c) Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje je jediný
       subjekt, kterým je společnost KORID LK, spol. s r.o. (dále jen koordinátor);
      d) za vykonávání těchto činností je koordinátor odpovědný svému vlastníkovi,
       kterým je Liberecký kraj a dále účastníkům IDOL.
12. Dopravní společnosti (dopravci):
      a) dopravci, kteří jsou účastníky Konvence, souhlasí s vymezenými cíli a principy
       IDOL;
      b) dopravce, který je účastníkem Konvence, se zavazuje k aktivní spolupráci
       s dalšími partnery Konvence za účelem trvalého dosahování cílů IDOL.
13. Nedohodnou-li se všichni účastníci IDOL smluvně jinak, zůstávají odpovědnosti,
  kompetence a pravomoci ve stejném rozsahu těm subjektům, kterým patřily před jejich
  vstupem do IDOL.                 Článek 4 - Orgány IDOL
14. Rada IDOL, která je složena ze zástupců objednatelů veřejné osobní dopravy v Libereckém
  kraji a koordinátora. Stává se nejvyšším orgánem IDOL, který navrhuje koncepční záležitosti
  integrovaného systému, jako podklad pro rozhodnutí samosprávných orgánů.
15. Pracovní skupina IDOL se skládá ze stálých členů a z přizvaných členů, je odbornou
  pracovní skupinou, která projednává organizačně ekonomickou problematiku spojenou
  s vytvářením a s rozvojem IDOL a se zajišťováním koordinovaného rozvoje dopravní
  obslužnosti v Libereckém kraji. Pracovní skupina je rovněž místem, na kterém se subjekty
  dotčené provozem a rozvojem IDOL informují a projednávají aktuální problémy.Strana 99 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

16. Věcná a organizační pravidla pro jednání orgánů IDOL obsahují jednací řády.


             Článek 5 - Ochrana obchodního tajemství
17. Všichni účastníci Konvence provedou přiměřená opatření k ochraně obchodního tajemství
  tak, aby s jeho obsahem nebyly seznámeny neoprávněné osoby a současně, aby informace,
  které tvoří předmět obchodního tajemství, nebyly neoprávněně využívány neoprávněnými
  osobami.
18. Sankce za nesplnění ustanovení tohoto článku budou uplatňovány dle příslušných právních
  předpisů.


             Článek 6 - Ostatní a závěrečná ustanovení
19. Konvenci lze nahradit přijetím Konvence nové.
20. Konvenci je možné vypovědět formou písemného sdělení koordinátorovi s uvedením
  konkrétních výpovědních důvodů. Výpovědní lhůta je tři kalendářní měsíce a počíná běžet od
  1.dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi koordinátorovi.
21. Přistoupení ke Konvenci je umožněno všem subjektům, které o to projeví zájem a ztotožní se
  s cíli a principy IDOL vyjádřenými v Konvenci.
22. Tato Konvence nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zahájení provozu první
  etapy IDOL.
23. Účastníci Konvence neomezují dobu účinnosti Konvence.
24. Konvence je vyhotovena ve 12 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a z nichž
  jedno vyhotovení obdrží každý účastník Konvence.
25. Přílohami Konvence jsou zmocnění podepisujících osob k podpisu Konvence a doklady
  prokazující právní existenci účastníků Konvence.
26. Účastníci Konvence prohlašují, že si text Konvence přečetli, jejímu obsahu porozuměli a
  s jejím textem a smyslem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy: KORID LK, spol. s.r.o.            V Liberci dne .............................................................
 U Jezu 642/2a, 460 02 Liberec 2


                       .......................................................................................
                            (podpis a razítko účastníka konvence)
 Liberecký Kraj                V Liberci dne .............................................................
 U Jezu 642/2a, 460 02 Liberec 2


                       .......................................................................................
                            (podpis a razítko účastníka konvence)
 Město Česká Lípa               V Liberci dne .............................................................


Strana 100 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL
                .......................................................................................
                     (podpis a razítko účastníka konvence)
 Město Jablonec nad Nisou    V Liberci dne .............................................................                .......................................................................................
                     (podpis a razítko účastníka konvence)
 Statutární město Liberec    V Liberci dne .............................................................                .......................................................................................
                     (podpis a razítko účastníka konvence)
 Město Turnov          V Liberci dne .............................................................                .......................................................................................
                     (podpis a razítko účastníka konvence)
 České dráhy, a.s.       V Liberci dne .............................................................                .......................................................................................
                     (podpis a razítko účastníka konvence)
 ČSAD Česká Lípa a.s.      V Liberci dne .............................................................                .......................................................................................
                     (podpis a razítko účastníka konvence)
 ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.  V Liberci dne .............................................................
Strana 101 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

                    .......................................................................................
                        (podpis a razítko účastníka konvence)
 ČSAD Liberec, a.s.          V Liberci dne .............................................................                    .......................................................................................
                        (podpis a razítko účastníka konvence)
 ČSAD Semily, a.s.           V Liberci dne .............................................................                    .......................................................................................
                        (podpis a razítko účastníka konvence)
 Dopravní podnik města Liberce, a.s.  V Liberci dne .............................................................                    .......................................................................................
                        (podpis a razítko účastníka konvence)
Strana 102 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL5.2 Postavení jednotlivých subjektů v systému IDOL
5.2.1 Koordinátor
Koordinátor bude provozovat IDOL, tj. zejména:
    sledovat a vyhodnocovat vývoj přepravních vztahů v systému IDOL;
    navrhovat, zajišťovat a provádět úpravy dopravního řešení;
    soustavně optimalizovat vedení a návaznosti linek v IDOL;
    projednávat dopravní řešení se zástupci samospráv obcí;
    projednávat možnosti zvýšení kvality přestupních terminálů;
    prosazovat preferenci systému veřejné dopravy při zachování funkčnosti všech ostatních
    druhů dopravy;
dále bude vykonávat následující činnosti:
    připravovat podklady pro uzavření smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
    obslužnosti s jednotlivými dopravci v rámci IDOL;
    zpracovávat a průběžně aktualizovat projekt organizace veřejné hromadné dopravy dle
    potřeb měst s MHD;
    zajišťovat informační systém a propagaci IDOL;
    sledovat vývojové trendy ve veřejné dopravě ve světě a analyzovat možnosti uplatnění
    v místních podmínkách;
    analyzovat zdroje financování dopravní obslužnosti a jejího rozvoje jak tuzemské tak
    z fondů Evropské unie;
    spolupracovat s dopravci na plánování dlouhodobého investičního rozvoje vozového
    parku a jeho vybavení, zastávek a zastávkových stojanů;
    kontrolovat dodržování podmínek provozu dopravců v IDOL;
    dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám o těch údajích poskytnutých dopravcem
    KORIDu LK, které jsou dopravcem označeny jako obchodní tajemství;
    zajišťovat další činnosti dle 3. článku Konvence IDOL.
5.2.2 Dopravce
Dopravce bude v systému IDOL zejména:
    zajišťovat veřejnou osobní dopravu v IDOL v rozsahu stanoveném ve smlouvě
    s objednatelem;
    zajišťovat služby v IDOL v souladu se smluvními přepravními podmínkami IDOL;
    předávat Zúčtovacímu centru IDOL informace o výši vybraných tržeb v IDOL;
    v návaznosti na výpočet podílu dopravce na tržbách v IDOL postupovat v souladu se
    standardy finančních toků v IDOL;
    poskytovat KORIDu LK průběžné informace potřebné pro jeho činnost, zejména objem
    dopravních výkonů i případné změny ve vozovém parku;


Strana 103 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    konzultovat s KORIDem LK jízdní řád a jeho změny u všech jím provozovaných linek
    veřejné osobní dopravy mimo systém IDOL, které zasahují minimálně jednou zastávkou
    na území IDOL;
    konzultovat s KORIDem LK plánované změny vozového parku;
    uznávat vzájemně jízdní doklady IDOL vydané ostatními dopravci zajišťujícími veřejnou
    osobní dopravu v IDOL.
5.2.3 Liberecký kraj
Liberecký kraj bude v systému IDOL zejména:
    podílet se na zajištění finančních prostředků pro provoz IDOL (úhrada prokazatelné
    ztráty dopravců v silniční a drážní dopravě, kteří zajišťují dopravní obslužnost
    Libereckého kraje v závazku veřejné služby;
    provádět správu finančního příspěvku obcí k zajištění provozu IDOL;
    uzavírat smlouvy o závazku veřejné služby s jednotlivými dopravci zajišťujícími provoz
    veřejné osobní dopravy na území Libereckého kraje v rámci IDOL jako dopravní úřad;
    přispívat na provoz koordinátora z pozice jeho zřizovatele.
5.2.4 Města s městskými hromadnými dopravami
Města s městskými hromadnými dopravami budou v systému IDOL zejména:
    financovat provoz MHD zajišťované na území daného města;
    sdružovat s Libereckým krajem finanční prostředky k zajištění fungování IDOL;
    v budoucnu přispívat na provoz koordinátora z pozice jeho společníka.
5.2.5 Obce
Obce budou v systému IDOL zejména:
    sdružovat s Libereckým krajem finanční prostředky k zajištění fungování IDOL;
    předkládat návrhy na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné osobní dopravě a
    informovat KORID LK o místních přepravních podmínkách a o veřejném zájmu na
    přepravních potřebách obyvatel obce.
5.3 Ekonomika systému
5.3.1 Demografická charakteristika oblasti
V následující kapitole jsou popsány základní demografické charakteristiky Euroregionu Nisa
(Libereckého kraje, Šluknovského výběžku a sousedních území Německa a Polska), které
z pohledu veřejné dopravy působí, nebo budou působit jako jeden celek. Území Euroregionu
Nisa je zde uvedeno celé z důvodu očekávané změny přepravních potřeb v oblasti po přistoupení
České republiky a Polska k Schengenským dohodám na konci roku 2007. Uvedené demografické
charakteristiky mají či v nejbližší době budou mít přímý vliv na rozsah, skladbu a rozpočty
veřejné osobní dopravy v oblasti.
Základní demografické charakteristiky obsahují data vypracované ČSÚ, pracovištěm Liberec:
    hustota obyvatelstva k 31. 12. 2001 a k 31. 12. 2006;
    podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2006;


Strana 104 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    podíl obyvatel ve věku 60 a více let na celkovém počtu obyvatel k 31. 12. 2006;
    přirozený přírůstek na 1 000 obyvatel v roce 2001 a 2006;
    míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2001 a k 31. 12. 2006;
    podíl nezaměstnaných ve věku do 24 let na jejich celkovém počtu k 31. 12. 2006;
    podíl nezaměstnaných ve věku 55 let a více na jejich celkovém počtu k 31. 12. 2006.
Z dále uvedených grafických výstupů je patrná dlouholetá neprostupnost státních hranic, zejména
do SRN. Mírný „demografický optimismus“ v české části regionu je vyvažován vysokým
procentem nezaměstnanosti zejména v Polsku (u osob v produktivním věku) a trvající pokles
obyvatel v příhraničním prostoru SRN.
Snaha objednatelů veřejné dopravy o propojení území Euroregionu Nisa je zcela legitimní.
V současné době existují formy zvláštní linkové autobusové dopravy a příležitostné dopravy
v příhraničí (zejména Zawidów, Bogatynia), které sváží zaměstnance do průmyslových zón na
Liberecku. Tato skutečnost ve svém důsledku znamená pokles cestujících na linkách veřejné
osobní dopravy, které zajišťují někdy i v souběhu dopravu ostatních zaměstnanců do stejných
lokalit.
Strana 105 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 3: Hustota obyvatelstva v roce 2001 a 2006
Obrázek 3 znázorňuje hustotu obyvatelstva v letech 2001 a 2006. Jak je z obrázku patrné, během
5 let došlo v Libereckém kraji (konkrétně v okrese Liberec) k poklesu počtu obyvatel. Z obrázku
je dále zřejmé, že tento trend se objevil i v sousedním Polsku a Spolkové republice Německo.
Strana 106 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 4: Přirovený přírůstek obyvatel v roce 2001 a 2006
Z obrázku č. 4, který znázorňuje přirozený přírůstek na 1000 obyvatel v letech 2001 a 2006
vyplývá, že oproti roku 2006 došlo k zastavení poklesu přirozeného přírůstku. V celém
Libereckém kraji je výjimkou pouze okres Semily, kde je přirozený přírůstek stále záporný.
Nicméně i v okrese Semily došlo ve srovnání s rokem 2001 ke zlepšení situace.


Strana 107 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 5: Podíl obyvatel ve věku 0-14 na celkovém počtu obyvatel k 31.12.2006
Obrázek 6: Podíl obyvatel ve věku 60 a více let na celkovém počtu k 31.12.2006
Obrázek 5 a Obrázek 6 znázorňují procentuelní zastoupení dvou věkových skupin v celkovém
počtu obyvatel k 31.12.2006. Zatímco dětí ve věku 0-14 let je na většině území Libereckého kraje
13,1- 15%, osob ve věku 60 a více let je 18,1- 23%.
Strana 108 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 7: Míra registrované nezaměstnanosti
Vypovídací hodnoty míry nezaměstnanosti jsou pro oblast veřejné dopravy neopomenutelné.
Vysoká hodnota míry nezaměstnanosti znamená pokles přepravovaných osob ve veřejné osobní
dopravě. Případné omezení veřejné osobní dopravy ovšem bere potencionálním uchazečům o
práci možnost ucházet se o práci v místě mimo jejich bydliště.
Strana 109 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 8: Podíl nezaměstnaných ve věku do 24 let na jejich celkovém počtu k 31.12.2006
Obrázek 9: Podíl nezaměstnaných ve věku 55 let a více na jejich celkovém počtu k 31.12.2006
Obrázek 7 znázorňuje míru registrované nezaměstnanosti k 31.12.2001 a 2006. Informace
obsažené v tomto obrázku pak doplňují Obrázek 8 a Obrázek 9, které znázorňují podíl
nezaměstnaných ve věku do 24 (obr. č.8) a ve věku 55 a více let (obr. č.9) z celkového počtu
nezaměstnaných k 31.12.2006.


Strana 110 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

5.3.2 Výkony ve veřejné osobní dopravě
    5.3.2.1 Výkony v regionální osobní dopravě
Od 1. ledna 2003 převzal Liberecký kraj odpovědnost nad zajišťováním dopravní obslužnosti
svého území. Podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo rozsah základní dopravní obslužnosti pro území
Libereckého kraje v roce 2003 Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne
20. listopadu 2001 (usnesení č. 141/01/ZK). Od roku 2004 stanovilo maximální rozsah základní
dopravní obslužnosti Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 367/03/ZK (na 10. zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje, konaném dne 18. listopadu 2003). Resort dopravy vypracoval
na základě výstupů z projektu Optimalizace dopravní obslužnosti návrhy na změny v zabezpečení
dopravní obslužnosti obcí LK. Zastupitelstvo Libereckého kraje pak na svém zasedání, konaném
dne 18. května 2004 ustanovilo usnesením č. 121/04/ZK nový rozsah základní dopravní
obslužnosti Libereckého kraje následujím způsobem:
Definice základní dopravní obslužnosti (dále ZDO) je přiměřené zajištění dopravy po všechny
dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do
zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání včetně dopravy
zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji územního obvodu Libereckého kraje.
Definice ZDO vychází z příslušných ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a promítnuta do podmínek Libereckého kraje představuje tyto
prvky:
    osobní a spěšné vlaky vedené po regionálních tratích na území Libereckého kraje;
    tramvajovou trať č. 11 provozovanou jako příměstskou trať mezi městy Jablonec n.N. a
    Liberec;
    soubor linek veřejné linkové dopravy provozovaných na území Libereckého kraje, dále
    soubor linek veřejné linkové dopravy provozovaných po území několika krajů, kde ztráta
    je hrazena pouze zčásti a soubor linek provozovaných po území několika krajů, v zájmu
    Libereckého kraje, kde je ztráta hrazena po celé délce linky.
Tabulka 19: Maximální rozsah základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje – regionální doprava

                     ZDO            ZDO           ZDO
                   pro rok 2005       pro rok 2006      pro rok 2007
Veřejná linková doprava
                      13 854 000         13 854 000     13 854 000
(km/rok)
       Drážní
                      3 921 000         3 921 000      3 921 000
Kolejová   (vlkm/rok)
doprava    Tramvajová
                      1 021 000         1 021 000      1 021 000
       (vzkm/rok)
Celkem (km/rok)              18 796 000         18 796 000      18 796 000

Jízdní řády pro rok 2003 schvalovaly v roce 2002 okresní úřady a od ledna 2003 vykonává
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti komplexní
zajišťování výkonu státní správy (přenesenou působnost) a samosprávných činností na úseku
dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
Strana 111 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Od poloviny roku 2005 se na přípravě jízdních řádů vlakové dopravy podílí i společnost KORID
LK, spol. s r.o., od přípravy jízdních řádů pro období 2006/2007 se tato společnost částečně
podílí i na přípravě jízdních řádů autobusové dopravy, během roku 2007 pak plně převzala
agendu přípravy a připomínkování jízdních řádů vlakové a autobusové dopravy, s Odborem
dopravy KÚLK jsou však všechny větší zásahy do jízdních řádů i nadále konzultovány, zejména
pokud mají tyto změny větší vliv na ekonomiku provozu veřejné dopravy (nárůst/úbytek ujetých
km, zlepšení/zhoršení základní dopravní obsluhy obcí/území).
Strana 112 (celkem 153)
Projekt realizace IDOLTabulka 20: Kilometrický rozsah jízdních řádů dle dopravců, se kterými byla uzavřena smlouva o závazku
veřejné služby

                          Počet         Počet          Počet
                    Km     linek/t    Km    linek    Km     linek/
       Dopravce               ratí         /tratí          tratí
                    2005          2006          2007
                          2005          2006           2007
                    Veřejná linková doprava
 1 ČSAD Česká Lípa a.s.        3 147 310   47   3 146 732   48    3 117 255      48
   ČSAD Jablonec nad Nisou                 1 780 483   27    1 781 220      28
 2                  2 039 027   26
   a.s.
   ČSAD Jablonec nad Nisou                  386 963    6    387 697       6
 3                   392 837    6
   a.s. - MHD
 4 ČSAD Liberec, a.s         3 186 119   32   2 897 532   33    2 966 217      33
 5 ČSAD Semily, a.s.         3 090 468   72   3 040 727   73    3 040 827      73
 6 DPML a.s.               93 185    5     81 093   5     81 781       5
 7 KAD spol. s r.o.           41 760    3     45 180   3     45 160       3
   Dopravní podnik
 8                    40 498    3     53 448   4     15 198       2
   Ústeckého kraje a.s.
 9 OAD Kolín, s.r.o.           23 496    1     23 760   1     23 298       1
 1
  VETT a.s.               9 434    1      9 382   1     9 395       1
 0
 1
  OSNADO spol. s r.o.          48 438    5     48 880   5     48 762       5
 1
 1 Technické služby Mimoň,
                     23 340    1     20 704   1     20 704      1
 2 s.r.o.
 1 TRANSCENTRUM        bus
                     80 741    6     89 923   6    108 087       6
 3 s.r.o.
CELKEM                12 216 653   208   11 624 807 213    11 645 601      212
                       Drážní doprava
   1 České dráhy, a.s.       4 115 480    17   4 132 562   17   4 122 026      17
                     Tramvajová doprava
     Dopravní podnik
   1                 278 472    1    286 191   1    280 467       1
     města Liberce, a.s.
Strana 113 (celkem 153)
 Projekt realizace IDOL

    5.3.2.2   Výkony v městské hromadné dopravě v Liberci
 Tabulka 21: Výkony v městské hromadné dopravě v Liberci

       Výkon autobusové Výkon tramvajové         Výkon celkem
  Rok
        dopravy (km)   dopravy (km)            (km)        Změna (%)
 2005          4 343 832       2 223 667         6 567 499
 2006          4 136 657       2 263 501         6 400 158        -2,55
 2007          4 210 079       2 344 393         6 554 472        2,41
 V tabulce jsou uvedeny celkové výkony Dopravního podniku města Liberce, a.s.


    5.3.2.3   Výkony v městské hromadné dopravě v Jablonci nad Nisou
 Tabulka 22: Výkony v městské hromadné dopravě v Jablonci nad Nisou

         Rok           Výkon celkem (km)           Změna (%)
 2005                            1 674 408
 2006                            1 636 220              -0,68
 2007                            1 635 217              -0,06
 V tabulce jsou uvedeny celkové výkony ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., střediska MHD


 5.3.3 Tržby ve veřejné osobní dopravě
    5.3.3.1   Tržby v regionální osobní dopravě v závazku veřejné služby
 Tabulka 23: Vývoj tržeb v regionální dopravě v závazku veřejné služby

         Tržba (Kč)/Rok             2005        2006       2007

Dosažené tržby – autobusová doprava           185 555 106     171 775 842   165 409 353

Dosažené tržby – drážní doprava             73 868 056     86 194 000    82 041 000

Celkem                         259 423 162     257 969 842   247 450 353

Změna (%)                                      -0,56     -4,08

 Nárůst tržeb v drážní dopravě v roce 2006 oproti roku 2005 ve výši 16,69% byl způsoben
 zavedením kvalitativně lepších jízdních řádů s intervalovou dopravou na silně zatížených
 železničních tratích v regionu a zlepšením přestupních vazeb v železničních uzlech.
 Strana 114 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   5.3.3.2  Tržby v městské hromadné dopravě v Liberci
Tabulka 24: Tržby v městské hromadné dopravě v Liberci

 Rok              Tržba (Kč)                     Změna (%)
 2005                        155 946 000
 2006                        155 615 000                -0,21
 2007                        161 529 000                  3,8
   5.3.3.3  Tržby v městské hromadné dopravě v Jablonci nad Nisou
Tabulka 25: Tržby v městské hromadné dopravě v Jablonci nad Nisou

 Rok              Tržba (Kč)                     Změna (%)
 2005                         33 152 000
 2006                         33 678 000                 1,61
 2007                         31 326 000               -7,01
5.3.4 Výdaje objednavatelů na veřejnou osobní dopravu
   5.3.4.1  Výdaje Libereckého na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby
Veřejná doprava má nezastupitelné místo v životě obyvatel Libereckého kraje. Je to veřejná
služba, která velmi výraznou měrou přispívá k dobrému fungování a rozvoji našeho kraje. Proto
Liberecký kraj této službě věnuje značnou pozornost, se snahou o co nejlepší zajištění dopravní
obslužnosti. Její provozování však vyžaduje úhradu ztrát, které dosahují značných hodnot
a dle současných pravidel jsou z největší části hrazeny z rozpočtu kraje. Neopomenutelnou
skutečností je i podíl obcí, které na úhradu ztráty přispívají na základě „Smlouvy o spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje“.
Tabulka 26: Výdaje Libereckého kraje na zajištění dopravní obslužnosti

           Výdaje               2005        2006      2007

Dopravní obslužnost – drážní doprava         196 365 000     196 365 000   201 369 860

Dopravní obslužnost – autobusová doprava       168 943 000     179 010 000   184 481 000

Dopravní obslužnost – žákovské jízdné         27 300 000     17 300 000    17 300 000

Celkem                        392 608 000     392 675 000   403 150 860
Dle zákonů č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a 266/1994 Sb., o
drahách, ve znění pozdějších předpisů je Liberecký kraj povinen na svém území zajistit základní
dopravní obslužnost osobní drážní a veřejnou linkovou autobusovou dopravou. Liberecký kraj ze
svého rozpočtu hradí prokazatelnou ztrátu dopravců v regionální osobní dopravě. Objednatelem
ostatní dopravní obslužnosti jsou obce Libereckého kraje. V roce 2002 došlo k integraci základní
a ostatní dopravní obslužnosti v dopravní obslužnost Libereckého kraje. Jejím objednatelem je
Liberecký kraj a na jejím zajištění se podílejí obce příspěvkem 90,- Kč na obyvatele a rok.
Tabulka 27: Vývoj příspěvku obcí Libereckého kraje na dopravní obslužnost

        Rok             Rozpočet (Kč)          Změna oproti minulému
                                         roku (%)
 2005                          23 883 000


Strana 115 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

 2006                          24 083 000                 0,83
 2007                          24 000 000                -0,35
   5.3.4.2  Výdaje Statutárního města Liberec na dopravní obslužnost v závazku
        veřejné služby
Statutární město Liberec ze svého rozpočtu hradí prokazatelnou ztrátu v rozsáhlé městské
hromadné dopravě v Liberci. S ohledem na skutečnost, že se jedná o formu veřejné dopravy
přístupné za stejných podmínek každému a s ohledem na to, že objednatel tohoto druhu dopravy
hradí 100% prokazatelné ztráty, zvolil Liberecký kraj jednotný model příspěvku obcí (měst), které
tuto dopravu objednávají. Nejvyšší částku na zajištění městské hromadné dopravy v Libereckém
kraji vydává Statutární město Liberec. Nejvíce cestujících dojíždí do Liberce. Z těchto důvodů
je současné době je příspěvek Statutárního města Liberec na zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje v nulové výši.
Tabulka 28: Výdaje Statutárního města Liberec na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby

                                    Změna oproti minulému
        Rok             Rozpočet (Kč)
                                       roku (%)
2005                         156 650 000
2006                         170 696 000                 8,97
2007                         180 989 000                 6,03
Zdroj: Rozpočet Statutárního města Liberce v letech 2005 – 2007
   5.3.4.3  Výdaje Města Jablonec nad Nisou na dopravní obslužnost v závazku
        veřejné služby
Město Jablonec nad Nisou ze svého rozpočtu hradí prokazatelnou ztrátu v městské hromadné
dopravě v Jablonci nad Nisou a přispívá na úhradu prokazatelné ztráty v drážní dopravě na
tramvajové lince č. 545 011 Liberec Fügnerova – Jablonec nad Nisou Tyršovy sady. S ohledem na
skutečnost, že se jedná o formu veřejné dopravy přístupné za stejných podmínek každému a
s ohledem na to, že objednatel tohoto druhu dopravy hradí 100% prokazatelné ztráty, zvolil
Liberecký kraj jednotný model příspěvku obcí (měst), které tuto dopravu objednávají. Z tohoto
důvodu je současné době je příspěvek Města Jablonec nad Nisou na zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje ve výši 1 000 000 Kč.
Tabulka 29: Výdaje Města Jablonec nad Nisou na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby

                                   Změna oproti minulému
        Rok            Rozpočet (Kč)
                                      roku (%)
2005                         43 927 000
2006                         41 552 000                -5,41
2007                         47 050 000                13,23
Zdroj: Rozpočet Města Jablonec nad Nisou v letech 2005 – 2007


   5.3.4.4  Výdaje Města Česká Lípa na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby
Město Česká Lípa ze svého rozpočtu hradí prokazatelnou ztrátu v městské hromadné dopravě
v České Lípě. S ohledem na skutečnost, že se jedná o formu veřejné dopravy přístupné za
stejných podmínek každému a s ohledem na to, že objednatel tohoto druhu dopravy hradí 100%
prokazatelné ztráty, zvolil Liberecký kraj jednotný model příspěvku obcí (měst), které tuto
dopravu objednávají. Z tohoto důvodu je současné době je příspěvek Města Česká Lípa na
zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje ve výši 1 000 000 Kč.


Strana 116 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 30: Výdaje Města Česká Lípa na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby

                                  Změna oproti minulému
         Rok            Rozpočet (Kč)
                                     roku (%)
2005                         21 450 000
2006                         21 000 000            -2,10
2007                         21 380 000            1,81
Zdroj: Rozpočet Města Česká Lípa v letech 2005 – 2007
    5.3.4.5  Výdaje Města Turnov na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby
Město Turnov ze svého rozpočtu hradí prokazatelnou ztrátu na dvou linkách městské hromadné
dopravy v Turnově a přispívá na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje.
Tabulka 31: Výdaje Města Turnov na dopravní obslužnost v závazku veřejné služby

                                  Změna oproti minulému
         Rok           Rozpočet (Kč)
                                     roku (%)
2005                         1 661 000
2006                         1 962 000            18,12
2007                         1 964 000            0,10
Zdroj: Rozpočet Města Turnov v letech 2005 – 2007


5.3.5 Základní charakteristiky Tarifního systému IDOL
    5.3.5.1  Vznik a výpočet protarifovací ztráty
Tarifní systém zásadním způsobem ovlivňuje velikost příjmů dopravců z jízdného a v případě
výkonů v závazku veřejné služby i potřebu finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty
dopravce. Základní podmínkou pro návrh tarifního systému IDOL bylo, aby tržby plynoucí ze
současné úrovně jízdného byly alespoň rovny tržbám za jízdné po zavedení Tarifu IDOL. Rozdíl
mezi tržbami současnými a tržbami po zavedení IDS se nazývá „protarifovací ztráta“. Snahou
tedy je, aby tato „protarifovací ztráta“ byla minimální (nejlépe nulová, případně aby měla
znaménko minus, je to tedy spíše protarifovací zisk).
Základní ekonomický vztah pro návrh tarifního systému IDOL:
Tsj = TIDOL + ∆PZ
kde:   Tsj   - tržby plynoucí ze současného jízdného [Kč]
     TIDOL - tržby po zavedení IDOL [Kč]
     ∆PZ   - protarifovací ztráta [Kč]
Ze zkušeností získaných od ostatních koordinátorů veřejné dopravy, kteří zaváděli integrovaný
systém veřejné dopravy, vyplývá, že po zavedení nového tarifního systému (integrace tarifů
formou uplatňování jednotného tarifu IDS nebo formou vzájemného uznávání jízdních dokladů
jednotlivých dopravců) nebo v důsledku ve vývoji tarifní integrace dochází i při stejných
dopravních výkonech dopravců ke vzniku „protarifovací ztráty“.
Výpočet protarifovací ztráty:
Strana 117 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

              SVi
PZ i  ( T0   Ti ) 
              SV0
kde:   ∆PZi - protarifovací ztráta v roce i [Kč]
     ∆T0   - součet tržeb v roce 0 [Kč]
     ∆Ti   - součet tržeb v roce i při stejných výkonech jako v roce 0 [Kč]
     SVi   - skutečné výkony v roce i [km]
     SV0   - skutečné výkony v roce 0 [km]
Věcně je pokles tržeb při zavádění IDS způsoben:
     přistoupením dopravců na prodej a uznávání určitého sortimentu jízdních dokladů za
     určité ceny. Sortiment jízdních dokladů samozřejmě zahrnuje i přistoupení na určitý
     sortiment slev a bezplatné přepravy. Tento nový stav se často liší od stávajících tarifních
     podmínek dopravců;
     prodejem jízdních dokladů, které platí u dopravce fyzicky na jiném místě než na
     prodejním místě tohoto dopravce.
    5.3.5.2  Eliminace protarifovací ztráty
Tarif IDOL bude protarifovací ztrátě, která by mohla vzniknout při zavádění IDS, čelit
následujícími způsoby:
     volbou zónově – relačního tarifního systému, který zabezpečuje vysokou adresnost
     spotřeby dopravního výkonu cestujícími;
     kvalitním clearingem tržeb postaveným na zpracování dat z bezkontaktních čipových
     karet;
     citlivým stanovením tarifních jednic mezi jednotlivými tarifními zónami, které bylo
     stanovováno s cílem zabránit poklesu tržeb;
     rozdělením území, na kterém bude Tarif IDOL zaveden, do velmi malých zón
     s průměrem 3,2 km;
     navýšením ceny jízdného v regionální dopravě;
     integrace veřejné dopravy spojená s používáním jednoho jízdního dokladu bude pro
     cestující natolik zajímavá, že jí postupně začnou pro své cesty využívat i další cestující,
     kteří dnes dávají přednost individuální automobilové dopravě.
Výhodou IDS totiž není jen jeden jízdní doklad na BČK, ale i optimalizace dopravního systému,
díky kterému budou zajištěny lepší návaznosti mezi jednotlivými spoji a jízdní doba se tak oproti
současnému stavu zkrátí. K optimalizace dopravního systému dojde při realizaci II. etapy
zavádění IDOL
Při konstrukci tarifního systému IDOL byl velký důraz kladen na cíl dosáhnout buď nulovou
nebo minusovou (tzn. vyšší celkové tržby) „protarifovací ztrátu“.
    5.3.5.3  Velikost tarifní zóny
Důležitým prvkem, který má velký vliv na velikost protarifovací ztráty je velikost tarifní zóny.
Přičemž platí:
Menší tarifní zóna
Jako menší tarifní zóny jsou uvažovány tarifní zóny s velikostí 6 – 8 km:


Strana 118 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

     menší přepravní nespravedlnost pro cestujícího;
     nižší cena jednorázové jízdenky;
     menší protarifovací ztráta dopravců;
     menší nároky na velikost dotací pro uhrazení protarifovací ztráty;
     menší potřeba tarifních průniků zón a/nebo zvláštních jízdenek pro krátké trasy;
     nevýhodou je menší přehlednost tarifního systému pro cestujícího.
Větší tarifní zóna
Jako větší tarifní zóny jsou uvažovány tarifní zóny s velikostí 9 - 14 km:
     větší přepravní nespravedlnost pro cestujícího;
     vyšší cena jednorázové jízdenky;
     větší protarifovací ztráta dopravců;
     větší nároky na velikost dotací pro uhrazení protarifovací ztráty;
     větší potřeba tarifních průniků zón a/nebo zvláštních jízdenek pro krátké trasy;
     výhodou je větší přehlednost tarifního systému pro cestujícího.
Tarifní systém IDOL je postaven na kombinaci obou typů zón. Zóny s městskou hromadnou
dopravou – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov jsou konstruovány jako větší
tarifní zóny. Střední délka těchto zón je 11,5 km. Ostatní tarifní zóny jsou konstruovány jako
velmi malé tarifní zóny. Střední velikost těchto tarifních zón je 3,20 km. Střední mezizónová
vzdálenost v IDOL (střední vzdálenost tarifních zastávek) je 4,18 km. Tyto hodnoty jsou
podstatně nižší než dosud používaných integrovaných dopravních systémech v ČR. Tarifní
systém IDOL je dále výrazně podobný kilometrickému tarifu používanému v současné době
v železniční a příměstské autobusové dopravě. Ve velké míře se v tarifu IDOL projevují prvky
charakteristické pro malé tarifní zóny. Zavedení tohoto systému je možné s ohledem na pořízení
moderních odbavovacích zařízení pro výdej jízdních dokladů a na používání bezkontaktní čipové
karty jako nosiče jízdního dokladu.
    5.3.5.4  Přepravní nespravedlnost tarifního systému IDOL
Přepravní nespravedlnost tarifního systému IDOL je v zónách s městskou hromadnou dopravou,
obdobně jako dnes, zmenšována různou časovou platností jednotlivých jízdenek. V ostatních
zónách je díky zvolenému typu velmi malých tarifních zón nízká. Každou tarifní zónu je možné
pro cesty mimo tarifní zónu rozdělit do tří oblastí:
     oblast, ve které cestující zaplatí vyšší jízdné než v ryze kilometrickém tarifu;
     oblast, ve které cestující zaplatí stejné jízdné jako v ryze kilometrickém tarifu;
     oblast, ve které cestující zaplatí nižší jízdné než v ryze kilometrickém tarifu.
V tarifním systému IDOL je střední velikost každé takovéto oblasti 1,07 km.
Strana 119 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL           Zóna A                              Zóna B
                                8
               Tarifní zastávka             Mezizónová vzdálenost v tarifních jednicích         Oblast, ve které cestující zaplatí vyšší jízdné než v ryze kilometrickém tarifu

         Oblast, ve které cestující zaplatí stejné jízdné jako v ryze kilometrickém tarifu

         Oblast, ve které cestující zaplatí nižší jízdné než v ryze kilometrickém tarifu


    5.3.5.5   Modelace cen jízdních dokladů
Základními kritérii pro tvorbu cen jízdních dokladů IDOL byly Výměr Ministerstva financí České
republiky č. 01/2008 ze dne 29. 11. 2007, stávající ceníky u největších dopravců ve veřejné
linkové autobusové dopravě v Libereckém kraji (Tarif IDS LK) a tarify v městských hromadných
dopravách ve městech Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov, vývoj tržeb ve veřejné
osobní dopravě v letech 2006 a 2007, velikost tarifní zóny a snaha o eliminaci protarifovací ztráty.
Jako podpůrné podklady pro modelování cen jízdních dokladů IDOL sloužily:
     analytické srovnání tarifů vybraných dopravců dle jízdních dokladů;
     porovnání Tarifu IDOL s tarify ostatních IDS v České republice;
     porovnání dnešních cen jízdného a cen jízdného po zavedení Tarifu IDOL z obcí
     s rozšířenou působností do vybraných míst v regionu (viz Tabulka 35).
Ceník jízdného pro jednotlivou jízdu
Při tvorbě ceníku pro jednotlivou jízdu se plně vycházelo z výše uvedených principů. Ceník
jízdného vychází z dnešního tarifu IDS LK. Jemnějším členěním do kilometrických pásem se
zvyšuje přepravní spravedlivost pro cestující. U jednozónových jízdenek v zónách, ve kterých je
provozována městská hromadná doprava, je cena odvozena od jízdného v městské hromadné
dopravě. V zónách bez MHD se při tvorbě ceny jednozónové jízdenky vycházelo ze střední
velikosti tarifní zóny (3,2 km). Ceník jízdného pro jednotlivou jízdu je uveden v kapitole 2.4.11
tohoto projektu.
Ceník časových předplatních jízdenek
Ceny časových předplatních jízdenek se vypočítají dle vzorce:
CPJ = CJJ x k


Strana 120 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

kde:    CPJ    - cena časové předplatní jízdenky [Kč]
      CJJ    - cena jízdenky pro jednotlivou jízdu [Kč]
      k     - koeficient počtu jednotlivých jízd
Tabulka 32: Koeficient počtu jednotlivých jízd (k) u časových předplatních jízdenek

                               Koeficient počtu        Reálné využití časové
 Druh časové předplatní jízdenky
                               jednotlivých jízd        jízdenky - počet jízd
Sedmidenní obyčejná                                 8                   9,5
Sedmidenní žákovská a studentská                          9                   9,5
Třicetidenní obyčejná                               30                   38
Třicetidenní žákovská a studentská                        33                   38
    5.3.5.6    Porovnání Tarifu IDOL s dnešním tarifem v příměstské autobusové
           dopravě
V tabulce č.Tabulka 33 jsou porovnány ceny jednotlivého obyčejného jízdného platné k 29.2.2008
v příměstské autobusové dopravě (PAD) s cenami dle Tarifu IDOL (v Tarifu IDOL se obyčejné
jízdné nazývá „základní 15+“). Změna cen obyčejného jízdného je v tabulce pro jednotlivé tarifní
jednice vyjádřena jak v korunách, tak i v procentech. Z tabulky je patrné, že ani v jednom případě
nedojde k poklesu ceny. Průměrný procentuální nárůst ceny obyčejného jednotlivého jízdného od
0 do 80 tarifních jednic je 11,80%. V pásmu 0-50km je tento nárůst dokonce 13,94%. Vzhledem
k tomu, že ke zdražování veřejné linkové dopravy nedošlo již 3roky, a to i přes zdražování
pohonných hmot a nárůstu DPH, je tento nárůst adekvátní.
Tabulka 33: Porovnání cen jednotlivého jízdného
               jednotlivé jízdné obyč. (tj.                   jednotlivé jízdné obyč. (tj.
                  základní 15+)                           základní 15+)
        obyč. jízd.                           obyč. jízd.
 Tarifní                   navýšení        Tarifní                  navýšení
        současnost                           současnost
 jednice           tarif IDOL               jednice         tarif IDOL
        PAD [Kč]                            PAD [Kč]
                [Kč]                               [Kč]
                     v Kč   v%                           v Kč   v%

  0        5,00     8,00   3,00   60,00       12      17,00      18,00   1,00   5,88
  1        5,00     8,00   3,00   60,00       13      17,00      20,00   3,00   17,65
  2        5,00     8,00   3,00   60,00       14      20,00      20,00   0,00   0,00
  3        7,00     10,00   3,00   42,86       15      20,00      22,00   2,00   10,00
  4        7,00     10,00   3,00   42,86       16      20,00      22,00   2,00   10,00
  5        11,00     12,00   1,00   9,09       17      20,00      24,00   4,00   20,00
  6        11,00     12,00   1,00   9,09       18      22,00      24,00   2,00   9,09
  7        11,00     14,00   3,00   27,27       19      22,00      26,00   4,00   18,18
  8        14,00     14,00   0,00   0,00       20      22,00      26,00   4,00   18,18
  9        14,00     16,00   2,00   14,29       21      27,00      28,00   1,00   3,70
  10        14,00     16,00   2,00   14,29       22      27,00      28,00   1,00   3,70
  11        17,00     18,00   1,00   5,88       23      27,00      30,00   3,00   11,11Strana 121 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

             jednotlivé jízdné obyč. (tj.              jednotlivé jízdné obyč. (tj.
                základní 15+)                      základní 15+)
      obyč. jízd.                       obyč. jízd.
 Tarifní                 navýšení    Tarifní                 navýšení
      současnost                       současnost
 jednice         tarif IDOL           jednice         tarif IDOL
      PAD [Kč]                        PAD [Kč]
              [Kč]                          [Kč]
                   v Kč   v%                      v Kč   v%

  24      27,00     30,00   3,00   11,11   55      52,50     55,00   2,50   4,76
  25      27,00     30,00   3,00   11,11   56      57,00     60,00   3,00   5,26
  26      30,00     32,00   2,00   6,67   57      57,00     60,00   3,00   5,26
  27      30,00     32,00   2,00   6,67   58      57,00     60,00   3,00   5,26
  28      30,00     34,00   4,00   13,33   59      57,00     60,00   3,00   5,26
  29      30,00     34,00   4,00   13,33   60      57,00     60,00   3,00   5,26
  30      30,00     34,00   4,00   13,33   61      63,00     65,00   2,00   3,17
  31      34,00     36,00   2,00   5,88   62      63,00     65,00   2,00   3,17
  32      34,00     36,00   2,00   5,88   63      63,00     65,00   2,00   3,17
  33      34,00     38,00   4,00   11,76   64      63,00     65,00   2,00   3,17
  34      34,00     38,00   4,00   11,76   65      63,00     65,00   2,00   3,17
  35      34,00     38,00   4,00   11,76   66      63,00     70,00   7,00   11,11
  36      38,00     40,00   2,00   5,26   67      63,00     70,00   7,00   11,11
  37      38,00     40,00   2,00   5,26   68      63,00     70,00   7,00   11,11
  38      38,00     42,00   4,00   10,53   69      63,00     70,00   7,00   11,11
  39      38,00     42,00   4,00   10,53   70      63,00     70,00   7,00   11,11
  40      38,00     42,00   4,00   10,53   71      69,00     75,00   6,00   8,70
  41      42,00     44,00   2,00   4,76   72      69,00     75,00   6,00   8,70
  42      42,00     44,00   2,00   4,76   73      69,00     75,00   6,00   8,70
  43      42,00     46,00   4,00   9,52   74      69,00     75,00   6,00   8,70
  44      42,00     46,00   4,00   9,52   75      69,00     75,00   6,00   8,70
  45      42,00     46,00   4,00   9,52   76      69,00     80,00  11,00   15,94
  46      46,00     48,00   2,00   4,35   77      69,00     80,00  11,00   15,94
  47      46,00     48,00   2,00   4,35   78      69,00     80,00  11,00   15,94
  48      46,00     50,00   4,00   8,70   79      69,00     80,00  11,00   15,94
  49      46,00     50,00   4,00   8,70   80      69,00     80,00  11,00   15,94
  50      46,00     50,00   4,00   8,70
                             Průměr                     11,80
  51      52,50     55,00   2,50   4,76
  52      52,50     55,00   2,50   4,76  Průměr do 50km                 13,94
  53      52,50     55,00   2,50   4,76
  54      52,50     55,00   2,50   4,76   5.3.5.7   Porovnání Tarifu IDOL s dnešním tarifem Českých drah a stanovení
         procenta cestujících využívající tarif IDOL v železniční osobní dopravě
Z porovnání ceníků ČD, a.s. a IDOL je zřejmé, že pro cestující, kteří nevyužijí přestup na
městskou hromadnou dopravu, bude vždy nejvýhodnější zakoupit si zákaznické jízdné Českých
drah, a. s.
Strana 122 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 34: Porovnání ceníků ČD a IDOL v tarifní vzdálenosti 0 – 50 tarifních kilometrů/jednic
             Jednotlivé jízdné               Sedmidenní jízdné                    Třicetidenní jízdné
       ČD     IDOL Tarif IDOL- Tarif ČD      ČD      IDOL Tarif IDOL- Tarif ČD          ČD      IDOL    Tarif IDOL- Tarif ČD
 Tarifní
 jednice Oby č. Zákaz.      navý šení  navý šení               navý šení navý šení                    navý šení navý šení
                              Oby č. Zákaz.                    Oby č.   Zákaz.
              [Kč]  IDOL-    IDOL-            [Kč]   IDOL- IDOL-zák.Č D               [Kč]    IDOL-   IDOL-
     [Kč]  [Kč]                    [Kč]  [Kč]                     [Kč]    [Kč]
                 oby č.Č D zák.Č D [%]               oby č.Č D  [%]                      oby č.Č D zák.Č D [%]
  0   6,00  5,00  8,00     33,33    60,00 48,00   36,00  64,00    33,33     77,78   168,00   126,00   240,00    42,86    90,48
  1   6,00  5,00  8,00     33,33    60,00 48,00   36,00  64,00    33,33     77,78   168,00   126,00   240,00    42,86    90,48
  2   8,00  6,00  8,00      0,00    33,33 64,00   48,00  64,00     0,00    33,33   224,00   168,00   240,00     7,14    42,86
  3   9,00  7,00 10,00      11,11    42,86 72,00   54,00  80,00    11,11     48,15   252,00   189,00   300,00    19,05    58,73
  4   10,00  8,00 10,00       0,00    25,00 80,00   60,00  80,00     0,00    33,33   280,00   210,00   300,00     7,14    42,86
  5   12,00  9,00 12,00       0,00    33,33 96,00   72,00  96,00     0,00    33,33   336,00   252,00   360,00     7,14    42,86
  6   13,00 10,00 12,00      -7,69    20,00 104,00  78,00  96,00    -7,69    23,08   364,00   273,00   360,00    -1,10    31,87
  7   14,00 11,00 14,00       0,00    27,27 112,00  84,00  112,00     0,00    33,33   392,00   294,00   420,00     7,14    42,86
  8   16,00 12,00 14,00     -12,50    16,67 128,00  96,00  112,00   -12,50     16,67   448,00   336,00   420,00    -6,25    25,00
  9   17,00 13,00 16,00      -5,88    23,08 136,00 102,00   128,00    -5,88    25,49   476,00   357,00   480,00     0,84    34,45
  10   18,00 14,00 16,00     -11,11    14,29 144,00 108,00   128,00   -11,11     18,52   504,00   378,00   480,00    -4,76    26,98
  11   20,00 15,00 18,00     -10,00    20,00 160,00 120,00   144,00   -10,00     20,00   560,00   420,00   540,00    -3,57    28,57
  12   21,00 16,00 18,00     -14,29    12,50 168,00 126,00   144,00   -14,29     14,29   588,00   441,00   540,00    -8,16    22,45
  13   22,00 17,00 20,00      -9,09    17,65 176,00 132,00   160,00    -9,09    21,21   616,00   462,00   600,00    -2,60    29,87
  14   23,00 18,00 20,00     -13,04    11,11 184,00 138,00   160,00   -13,04     15,94   644,00   483,00   600,00    -6,83    24,22
  15   25,00 19,00 22,00     -12,00    15,79 200,00 150,00   176,00   -12,00     17,33   700,00   525,00   660,00    -5,71    25,71
  16   26,00 20,00 22,00     -15,38    10,00 208,00 156,00   176,00   -15,38     12,82   728,00   546,00   660,00    -9,34    20,88
  17   27,00 21,00 24,00     -11,11    14,29 216,00 162,00   192,00   -11,11     18,52   756,00   567,00   720,00    -4,76    26,98
  18   28,00 21,00 24,00     -14,29    14,29 224,00 168,00   192,00   -14,29     14,29   784,00   588,00   720,00    -8,16    22,45
  19   30,00 23,00 26,00     -13,33    13,04 240,00 180,00   208,00   -13,33     15,56   840,00   630,00   780,00    -7,14    23,81
  20   31,00 24,00 26,00     -16,13     8,33 248,00 186,00  208,00   -16,13     11,83   868,00   651,00   780,00    -10,14    19,82
  21   32,00 24,00 28,00     -12,50    16,67 256,00 192,00   224,00   -12,50     16,67   896,00   672,00   840,00    -6,25    25,00
  22   33,00 25,00 28,00     -15,15    12,00 264,00 198,00   224,00   -15,15     13,13   924,00   693,00   840,00    -9,09    21,21
  23   35,00 27,00 30,00     -14,29    11,11 280,00 210,00   240,00   -14,29     14,29   980,00   735,00   900,00    -8,16    22,45
  24   36,00 27,00 30,00     -16,67    11,11 288,00 216,00   240,00   -16,67     11,11  1 008,00   756,00   900,00    -10,71    19,05
  25   37,00 28,00 30,00     -18,92     7,14 296,00 222,00  240,00   -18,92     8,11  1 036,00   777,00   900,00    -13,13    15,83
  26   38,00 29,00 32,00     -15,79    10,34 304,00 228,00   256,00   -15,79     12,28  1 064,00   798,00   960,00    -9,77    20,30
  27   40,00 30,00 32,00     -20,00     6,67 320,00 240,00  256,00   -20,00     6,67  1 120,00   840,00   960,00    -14,29    14,29
  28   41,00 31,00 34,00     -17,07     9,68 328,00 246,00  272,00   -17,07     10,57  1 148,00   861,00  1 020,00    -11,15    18,47
  29   42,00 32,00 34,00     -19,05     6,25 336,00 252,00  272,00   -19,05     7,94  1 176,00   882,00  1 020,00    -13,27    15,65
  30   43,00 33,00 34,00     -20,93     3,03 344,00 258,00  272,00   -20,93     5,43  1 204,00   903,00  1 020,00    -15,28    12,96
  31   44,00 33,00 36,00     -18,18     9,09 352,00 264,00  288,00   -18,18     9,09  1 232,00   924,00  1 080,00    -12,34    16,88
  32   46,00 35,00 36,00     -21,74     2,86 368,00 276,00  288,00   -21,74     4,35  1 288,00   966,00  1 080,00    -16,15    11,80
  33   47,00 36,00 38,00     -19,15     5,56 376,00 282,00  304,00   -19,15     7,80  1 316,00   987,00  1 140,00    -13,37    15,50
  34   48,00 36,00 38,00     -20,83     5,56 384,00 288,00  304,00   -20,83     5,56  1 344,00  1 008,00  1 140,00    -15,18    13,10
  35   49,00 37,00 38,00     -22,45     2,70 392,00 294,00  304,00   -22,45     3,40  1 372,00  1 029,00  1 140,00    -16,91    10,79
  36   51,00 39,00 40,00     -21,57     2,56 408,00 306,00  320,00   -21,57     4,58  1 428,00  1 071,00  1 200,00    -15,97    12,04
  37   52,00 39,00 40,00     -23,08     2,56 416,00 312,00  320,00   -23,08     2,56  1 456,00  1 092,00  1 200,00    -17,58    9,89
  38   53,00 40,00 42,00     -20,75     5,00 424,00 318,00  336,00   -20,75     5,66  1 484,00  1 113,00  1 260,00    -15,09    13,21
  39   54,00 41,00 42,00     -22,22     2,44 432,00 324,00  336,00   -22,22     3,70  1 512,00  1 134,00  1 260,00    -16,67    11,11
  40   55,00 42,00 42,00     -23,64     0,00 440,00 330,00  336,00   -23,64     1,82  1 540,00  1 155,00  1 260,00    -18,18    9,09
  41   57,00 43,00 44,00     -22,81     2,33 456,00 342,00  352,00   -22,81     2,92  1 596,00  1 197,00  1 320,00    -17,29    10,28
  42   58,00 44,00 44,00     -24,14     0,00 464,00 348,00  352,00   -24,14     1,15  1 624,00  1 218,00  1 320,00    -18,72    8,37
  43   59,00 45,00 46,00     -22,03     2,22 472,00 354,00  368,00   -22,03     3,95  1 652,00  1 239,00  1 380,00    -16,46    11,38
  44   60,00 45,00 46,00     -23,33     2,22 480,00 360,00  368,00   -23,33     2,22  1 680,00  1 260,00  1 380,00    -17,86    9,52
  45   62,00 47,00 46,00     -25,81     -2,13 496,00 372,00  368,00   -25,81     -1,08  1 736,00  1 302,00  1 380,00    -20,51    5,99
  46   63,00 48,00 48,00     -23,81     0,00 504,00 378,00  384,00   -23,81     1,59  1 764,00  1 323,00  1 440,00    -18,37    8,84
  47   64,00 48,00 48,00     -25,00     0,00 512,00 384,00  384,00   -25,00     0,00  1 792,00  1 344,00  1 440,00    -19,64    7,14
  48   65,00 49,00 50,00     -23,08     2,04 520,00 390,00  400,00   -23,08     2,56  1 820,00  1 365,00  1 500,00    -17,58    9,89
  49   66,00 50,00 50,00     -24,24     0,00 528,00 396,00  400,00   -24,24     1,01  1 848,00  1 386,00  1 500,00    -18,83    8,23
  50   68,00 51,00 50,00     -26,47     -1,96 544,00 408,00  400,00   -26,47     -1,96  1 904,00  1 428,00  1 500,00    -21,22    5,04
    Průměrné navýšení [%]     -1 3,98    1 2,35               -1 3,98    1 4,70                     -7,83   22,89
Strana 123 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   5.3.5.8  Porovnání cen jízdného na vybraných relacích
Tabulka 35: Porovnání cen jízdného Tarifu IDOL a současného tarifu v PAD na vybraných relacích

                               Cena
                   Cena                   Rozdíl
                        Obyčejné jízdného
                 jízdného              Rozdíl IDOL a
                        jízdné ČD, v IDOL
  Z obce     Do obce    PAD - stav k            IDOL a obyčejnéh
                        a.s. - stav k  od
                 1. 3. 2008             PAD [%] o jízdného
                       1.3.2008 [Kč] 1.1.2009
                   [Kč]                   ČD [%]
                               [Kč]
Česká Lípa   Cvikov            22        -     26   18,18%        -
Česká Lípa   Doksy            22       25     26   18,18%      4,00%
Česká Lípa   Dubá             28        -     30   7,14%        -
Česká Lípa   Mimoň            20       25     22   10,00%    -12,00%
Česká Lípa   Nový Bor           18       21     20   11,11%      -4,76%
        Stráž pod
Česká Lípa   Ralskem           28        -     32   14,29%        -
Česká Lípa   Zákupy            14       16     16   14,29%      0,00%
Frýdlant    Bulovka           12        -     14   16,67%        -
Frýdlant    Dětřichov          12        -     12   0,00%        -
        Dolní
Frýdlant    Řasnice           12       16     14   16,67%    -12,50%
Frýdlant    Habartice          18        -     18   0,00%        -
Frýdlant    Hejnice           14       18     16   14,29%    -11,11%
        Nové Město
Frýdlant    pod Smrkem          18       23     20   11,11%    -13,04%
Frýdlant    Višňová           18       17     18   0,00%      5,88%
Jablonec nad
Nisou      Desná            20       26     24   20,00%      -7,69%
Jablonec nad
Nisou      Pěnčín            14        -     18   28,57%        -
Jablonec nad
Nisou      Smržovka           12       16     14   16,67%    -12,50%
Jablonec nad
Nisou      Tanvald           18       25     20   11,11%    -20,00%
Jablonec nad
Nisou      Velké Hamry         20       30     24   20,00%    -20,00%
Jablonec nad
Nisou      Zásada            18        -     20   11,11%        -
Jablonec nad
Nisou      Železný Brod         20       46     24   20,00%    -47,83%Strana 124 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


                             Cena
                 Cena                   Rozdíl
                       Obyčejné jízdného
                jízdného              Rozdíl IDOL a
                      jízdné ČD, v IDOL
  Z obce    Do obce   PAD - stav k            IDOL a obyčejnéh
                      a.s. - stav k  od
                1. 3. 2008             PAD [%] o jízdného
                      1.3.2008 [Kč] 1.1.2009
                 [Kč]                   ČD [%]
                              [Kč]
        Jablonec nad
Jilemnice   Jizerou         20      23    22  10,00%   -4,35%
        Rokytnice
Jilemnice   nad Jizerou       28      26    28  0,00%    7,69%
Jilemnice   Košťálov        18      41    18  0,00%   -56,10%
Jilemnice   Roprachtice       18      -    18  0,00%      -
        Vysoké nad
Jilemnice   Jizerou         20      -    24  20,00%      -
Jilemnice   Benecko         14      -    16  14,29%      -
Jilemnice   Poniklá         14      14    14  0,00%    0,00%
Liberec    Český Dub        28      -    30  7,14%      -
Liberec    Frýdlant        30      38    32  6,67%   -15,79%
        Hodkovice
        nad
Liberec    Mohelkou        20      35    24  20,00%   -31,43%
        Hrádek nad
Liberec    Nisou          28      32    28  0,00%   -12,50%
Liberec    Chrastava        14      20    18  28,57%   -10,00%
        Jablonec nad
Liberec    Nisou          16      21    20  25,00%   -4,76%
Liberec    Turnov         30      53    34  13,33%   -35,85%
Nový Bor    Cvikov         14      -    16  14,29%      -
        Kamenický
Nový Bor    Šenov          12      -    12  0,00%      -
        Kunratice u
Nový Bor    Cvikova         18      -    20  11,11%      -
Nový Bor    Liberec         46      93    50  8,70%   -46,24%
Nový Bor    Okrouhlá         6      -    8  33,33%      -
Nový Bor    Polevsko         8      -    10  25,00%      -
        Sloup v
Nový Bor    Čechách         8      -    10  25,00%      -
Semily     Košťálov        12      14    14  16,67%    0,00%
Semily     Jilemnice        22      49    26  18,18%   -46,94%


Strana 125 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


                             Cena
                 Cena                   Rozdíl
                      Obyčejné jízdného
               jízdného              Rozdíl IDOL a
                      jízdné ČD, v IDOL
  Z obce    Do obce   PAD - stav k            IDOL a obyčejnéh
                      a.s. - stav k  od
               1. 3. 2008             PAD [%] o jízdného
                     1.3.2008 [Kč] 1.1.2009
                 [Kč]                   ČD [%]
                             [Kč]
        Vysoké nad
Semily     Jizerou        20      -    24  20,00%      -
Semily     Bozkov         14      -    16  14,29%      -
        Lomnice nad
Semily     Popelkou        18      38    18  0,00%   -52,63%
Semily     Slaná          8      9    10  25,00%   11,11%
Semily     Turnov         28      32    28  0,00%   -12,50%
Tanvald    Desná          6      6    10  66,67%   66,67%
Tanvald    Harrachov       20      21    24  20,00%   14,29%
        Jiřetín pod
Tanvald    Bukovou        14      18    16  14,29%   -11,11%
Tanvald    Kořenov        14      14    16  14,29%   14,29%
Tanvald    Plavy          8      12    10  25,00%   -16,67%
Tanvald    Velké Hamry       8      10    10  25,00%    0,00%
        Zlatá
Tanvald    Olešnice        14      -    16  14,29%      -
Turnov     Jenišovice       12      -    14  16,67%      -
Turnov     Karlovice       12      12    12  0,00%    0,00%
Turnov     Malá Skála       12      16    14  16,67%   -12,50%
        Mírová pod
Turnov     Kozákovem       12      -    12  0,00%      -
Turnov     Příšovice       12      10    12  0,00%   20,00%
        Rovensko
        pod
Turnov     Troskami        20      21    20  0,00%   -4,76%
Turnov     Troskovice       18      -    22  22,22%      -
Železný Brod Držkov          14      -    14  0,00%      -
Železný Brod Koberovy         12      -    12  0,00%      -
Železný Brod Líšný           8      10    10  25,00%    0,00%
Železný Brod Pěnčín          12      -    14  16,67%      -
Železný Brod Semily          14      14    16  14,29%   14,29%
Železný Brod Skuhrov         12      -    12  0,00%      -


Strana 126 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


                              Cena
                  Cena                   Rozdíl
                       Obyčejné jízdného
                jízdného              Rozdíl IDOL a
                       jízdné ČD, v IDOL
  Z obce     Do obce   PAD - stav k            IDOL a obyčejnéh
                       a.s. - stav k  od
                1. 3. 2008             PAD [%] o jízdného
                      1.3.2008 [Kč] 1.1.2009
                  [Kč]                   ČD [%]
                              [Kč]
Železný Brod Turnov            20       23     22   10,00%    -4,35%


5.3.6 Modelace tržeb v regionální dopravě
Na základě znalosti počtu prodaných jízdenek v linkové autobusové dopravě a tržeb pro
jednotlivé kategorie cestujících (obyčejné= „základní 15+“, poloviční = „dítě“, zvláštní = „ZTP a
ZTP/P“, studentské = „student 15-26“, žákovské = „žák -15“) v jednotlivých pásmech lze
namodelovat, jak budou tyto tržby ovlivněny zavedením tarifu IDOL (při stejném počtu
prodaných jízdních dokladů). Modelace je provedena viz Tabulka 36. Z této modelace je patrné,
že v případě zavedení Tarifu IDOL by tržby po odečtení DPH stouply o 10,13%, což by
znamenalo nárůst současných tržeb o 18 405 000 Kč ročně (zde je nutné poznamenat, že toto je
mezní případ předpokládající, že všechny jízdenky v Tarifu IDOL budou prodané jako
jednotlivé). Tento předpoklad je ale nereálný. Zavedením integrovaných jízdenek pouze pro
jednotlivou jízdu by se nepodařilo zastavit současný trend odlivu cestujících z regionální osobní
dopravy. Tento efekt lze očekávat až se zavedením předplatních časových jízdenek, které nabízejí
cestujícímu pro něj zajímavé slevy.
Ve stávající příměstské autobusové dopravě časové jízdenky neexistují. Je zde zaveden slevový
systém založený na způsobu odbavování pomocí čipové karty (při placení jízdného
prostřednictvím čipové karty získá cestující 5% slevu) a počtu zakoupených jízd v daném úseku
(10%sleva).
V rámci Tarifu IDOL existují dvě časové jízdenky - sedmidenní a třicetidenní. Tyto jízdenky
nebudou k dispozici ve variantách poloviční jízdné a jízdné pro ZTP. Základem pro stanovení
cen sedmidenní a třicetidenní jízdenky jsou ceny jednotlivého jízdného pro příslušné kategorie
cestujících. V případě kategorie „základní 15+“ je cena sedmidenního, respektive třicetidenního
jízdného 8, respektive 30 násobkem jednotlivého jízdného. Pro kategorie „žák -15“ a „student
15-26“ je cena sedmidenního devíti násobkem a cena třicetidenního 33násobkem jednotlivého
jízdného.
Pro modelaci tržeb je nutné znát ceny jedné jízdenky v sedmidenním a třicetidenním jízdném.
K tomu slouží tzv. „koeficienty reálné využitelnosti časových jízdenek“, které jsou pro
sedmidenní jízdné stanoveny na 9,5 a pro jízdné třicetidenní na 38. V případě sedmidenní
jízdenky se tedy předpokládá, že cestující ji pro jízdu během 7dnů využije 9,5krát. V rámci
třicetidenní jízdenky pak cestující učiní 38jízd. Tyto koeficienty jsou stanoveny na základě počtu
pracovních dnů, státních svátků, dnů dovolené a prázdnin v kalendářním roce.
Strana 127 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 36: Tarif IDOL - modelace tržeb pro autobusovou linkovou dopravu za období leden – březen 2006

                                           Tržby celkem (Kč) za 3 měsíce                                       Celkem-bez
           Obyčejné j.          Poloviční j.        Zvláštní j.         Žákovské j.        Studentské j.          Celkem           DPH
 Tar. pásma
       Tarif IDOL  Nárůst   Nárůst Tarif IDOL Nárůst Nárůst Tarif IDOL Nárůst Nárůst Tarif IDOL Nárůst Nárůst Tarif IDOL Nárůst Nárůst Tarif IDOL        Nárůst   Nárůst Nárůst Nárůst
         [Kč]    [Kč]    [%]   [Kč]   [Kč]  [%]   [Kč]   [Kč]  [%]   [Kč]   [Kč]  [%]   [Kč]   [Kč]  [%]   [Kč]          [Kč]    [%]  [Kč]  [%]
   0-2    1 807 464 684 118   60,90   232 712 87 986   60,80  13 584 6 792 100,00    117 288 58 644 100,00     50 814 21 173   71,43  2 221 862 858 712   62,99 726 902   56,13
   3-4    4 042 940 1 241 496  44,32   344 725 105 247  43,95  23 390 5 848 33,33    289 782 48 297 20,00     227 171 64 906   40,00  4 928 008 1 465 793  42,34 1 195 383  36,34
   5-7    6 312 142 892 931   16,48   316 413 47 089   17,48  41 811 6 969 20,00    454 597 34 969  8,33    645 391 92 199   16,67  7 770 354 1 074 155  16,04 709 633    11,16
   8-10    7 248 297 706 638   10,80   213 570 21 308   11,08  43 127 1 960  4,76   337 699 39 729 13,33    1 004 156 73 835   7,94  8 846 850 843 471   10,54 447 423    5,88
  11-13    5 691 765 586 646   11,49   131 199 12 975   10,97  37 306 2 870  8,33   141 563  7 451 5,56    936 604 79 954   9,33  6 938 436 689 895   11,04 377 862    6,37
  14-17    4 968 524 518 132   11,64   111 133 11 101   11,10  46 221 2 201  5,00    77 480  4 843 6,67   1 264 900 97 300   8,33  6 468 258 633 576   10,86 343 167    6,19
  18-20    2 088 733 300 500   16,80   39 241  5 446  16,12  11 238  937  9,09    32 247  3 583 12,50    618 296 71 767   13,13  2 789 756 382 233   15,88 251 531    11,00
  21-25    3 496 700 316 325    9,95   59 845  4 904   8,93  20 937 1 496  7,69    58 173  3 293 6,00   1 469 448 108 848   8,00  5 105 103 434 866    9,31 208 918    4,71
  26-30    1 533 674 165 811   12,12   24 103  2 395  11,03  10 784  674  6,67     8 100   675 9,09    776 032 66 247   9,33  2 352 693 235 802   11,14 129 904    6,46
  31-35     735 667  71 260  10,73   11 309   998   9,68   5 742  319  5,88     3 876   314 8,80    337 603 25 687   8,24  1 094 197  98 578   9,90  49 882   5,27
  36-40     489 291  43 824   9,84    9 641   840   9,55   3 980  199  5,26     2 940   196 7,14    227 817 15 635   7,37   733 669  60 694   9,02  28 312   4,43
  41-45     257 866  19 430   8,15    6 238   465   8,05   1 925   88 4,76     1 843   122 7,10    89 981  5 624   6,67   357 852  25 728   7,75   10 127   3,21
  46-50     735 589  52 849   7,74    9 668   646   7,16   4 788  200  4,35      666   37 5,88    289 396 16 605   6,09  1 040 107  70 336   7,25  25 215   2,74
  51-55     993 575  75 736   8,25   10 854   520   5,03   7 332   -71 -0,96      500   18 3,63    308 443 15 025   5,12  1 320 704  91 228   7,42  33 838   2,90
  56-60     216 600   9 633   4,65    4 710   139   3,04   2 580   93 3,73      220    0 0,00    87 210  2 834   3,36   311 320  12 698   4,25    -389  -0,14
  61-70    1 003 860  43 910   4,57   13 166   467   3,67   6 567  123  1,92      225    8 3,69    195 950  6 112   3,22  1 219 768  50 620   4,33    -702  -0,06
  71-80    1 096 315 100 204   10,06   17 364  1 452   9,13   9 082  634  7,51      928   69 8,03    324 336 26 234   8,80  1 448 025 128 593    9,75  64 242   5,13
 suma [Kč]  42 719 003 5 829 441      1 555 890 303 980      290 394 31 329      1 528 126 202 246      8 853 547 789 981      54 946 961 7 156 977     4 601 250
 průměr [%]              15,80            24,28          12,09            15,25             9,80              14,98       10,13

Příklad výpočtů v tabulce č. Tabulka  36: Tarif IDOL - modelace tržeb pro autobusovou linkovou dopravu za období leden – březen 2006 pro tarifní pásmo 0-2:
Na základě analýzy prodaných jízdních dokladů v PAD společností EMTEST byly zjištěny počty prodaných jízdních dokladů pro jednotlivé kategorie cestujících (tzn. obyčejné, poloviční, zvláštní, žákovské a
studentské) a celkové tržby pro jednotlivá tarifní pásma. Při známém počtu prodaných jízdních dokladů v těchto tarifních pásmech dokážu určit tržby pro jednotlivé kategorie cestujících při zavedení Tarifu
IDOL (sloupec Tarif IDOL; tržby = počet jízdních dokladů*cena pásma v IDOL). Popsaným způsobem zjistím, že v tarifním pásmu 0-2 při stejném počtu prodaných jednotlivých obyčejných jízdenek získám
po zavedení Tarifu IDOL 1 807 464Kč (tržby včetně DPH). Pokud od tohoto čísla odečtu tržby pro totéž pásmo a kategorii cestujících získané v době používání Tarifu IDS LK platného do 29.2.2008, získám
nárůst čtvrtletních tržeb (pro dané pásmo a kategorii cestujících- v korunách i procentech), který v tomto případě činí 684 118Kč, což je 60,90%. Stejným způsobem pokračuji i v dalších tarifních pásmech pro
všechny kategorie cestujících.
V posledních 2sloupcích této tabulky je pro jednotlivá pásma vyčíslen nárůst tržeb bez DPH(v Kč i procentech) způsobený zavedením Tarifu IDOL. Pro získání nárůstu tržeb bez DPH je potřeba odečíst 5%
z ceny jízdného platného do 29.2.2008 a 9% z ceny jízdného dle Tarifu IDOL. Pro tarifní pásmo 0-2 je potom nárůst bez DPH 726 902 Kč, což je 56,13%.
Strana 128 (celkem 153)
Technické a provozní standardy, 10.3.2008

Další informací nutnou pro modelaci tržeb je procento cestujících, které bude využívat časovou
jízdenku. Jak již bylo zmíněno, v současné době existuje pouze produkt „komerční sleva“. Tento
produkt využívá 15,2% cestujících v kategorie „základní 15+“. Jiným kategoriím není tato sleva
poskytnuta. Počet cestujících využívající časové jízdné ovlivní tržby po zavedení Tarifu IDOL
poměrně výrazně, viz Tabulka 37 a Tabulka 38 a Tabulka 39. Tyto tabulky ukazují nárůst tržeb
v korunách i procentech v závislosti na procentu cestujících, kteří budou využívat jednotlivé,
sedmidenní a třicetidenní jízdné pro jednotlivé kategorie cestujících.
Tabulka 37: Vliv využití časových jízdenek IDOL kategorií „základní 15+“ na nárůst čtvrtletních tržeb

                      Základní 15+

 Cestující používající jednotlivé typy jízdného
            [%]                  Nárůst tržeb Nárůst tržeb (bez
                              (bez DPH) [Kč]  DPH) [%]
   Jednotlivé      7denní      30denní
       85,00      10,00        5,00       2 806 201           8,01
       70,00      20,00       10,00       1 783 193           5,09
       70,00      15,00       15,00       1 680 893           4,80
       60,00      20,00       20,00        964 787           2,75
       60,00      25,00       15,00       1 067 088           3,04
       50,00      30,00       20,00        350 983           1,00
       50,00      25,00       25,00        248 682           0,71
       50,00      20,00       30,00        146 381           0,42
       50,00      40,00       10,00        555 584           1,59
       40,00      30,00       30,00        -467 423           -1,33
Tabulka 38: Vliv využití časových jízdenek IDOL kategorií „žák -15“ na nárůst čtvrtletních tržeb

                        Žák -15

 Cestující používající jednotlivé typy jízdného
            [%]                  Nárůst tržeb Nárůst tržeb (bez
                              (bez DPH) [Kč]  DPH) [%]
   Jednotlivé      7denní      30denní
       85,00      10,00        5,00        114 541           9,09
       70,00      20,00       10,00         98 074           7,79
       70,00      15,00       15,00         92 585           7,35
       60,00      20,00       20,00         79 777           6,33
       60,00      25,00       15,00         85 266           6,77
       50,00      30,00       20,00         72 458           5,75
       50,00      25,00       25,00         66 968           5,32
       50,00      20,00       30,00         61 479           4,88
       50,00      40,00       10,00         83 436           6,62
       40,00      30,00       30,00         54 160           4,30
Tabulka 39: Vliv využití časových jízdenek IDOL kategorií „student 15- 26“ na nárůst čtvrtletních tržeb
Strana 129 (celkem 153)
Technické a provozní standardy, 10.3.2008


                    Student 15-26
 Cestující používající jednotlivé typy jízdného
            [%]                Nárůst tržeb Nárůst tržeb (bez
                            (bez DPH) [Kč]  DPH) [%]
   Jednotlivé      7denní     30denní
       85,00      10,00      5,00        300 931       3,93
       70,00      20,00      10,00        205 523       2,68
       70,00      15,00      15,00        173 720       2,27
       60,00      20,00      20,00        99 513       1,30
       60,00      25,00      15,00        131 316       1,71
       50,00      30,00      20,00        57 109       0,75
       50,00      25,00      25,00        25 306       0,33
       50,00      20,00      30,00        -6 496       -0,08
       50,00      40,00      10,00        120 715       1,58
       40,00      30,00      30,00        -48 900       -0,64


Na základě informací o vlivu zavedení IDS na procento využívání časových jízdenek je možné
předpovědět procentuelní zastoupení jednotlivých typů jízdného v jednotlivých kategoriích
cestujících následovně:
Tabulka 40: Předpokládaný poměr používání jízdních dokladů IDOL
                   Typ jízdného [%]
 Kategorie cestujících       Jednotlivé        7denní     30denní
Základní 15+                  70          20        10
Žák -15                     60          20        20
Student 15- 26                 60          20        20

Při použití údajů z tabulky (viz Tabulka 40) lze namodelovat celkový nárůst tržeb, ke kterému
dojde   se  zavedením   Tarifu  IDOL.   Tato   modelace  je  obsažena   viz
Tabulka 41. V kategoriích dítě a ZTP, ZTP/P se předpokládá, že všechny jízdenky budou
prodané jako jednotlivé (těmto cestujícím nebude umožněn nákup 7denního a 30denního
jízdného). Celkové tržby současné, IDOL a celkový nárůst tržeb po zavedení Tarifu IDOL jak
v korunách, tak i v procentech, jsou shrnuty viz Tabulka 42.
Strana 130 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 41: Dopad zavedení časového jízdného na čtvrtletní tržby (při procentuelním využití jednotlivých a časových jízdenek dle tabulky č.Tabulka 40)
             Tarif IDOL - dopad zavedení časového jízdného na čtvrtletní tržby (bez DPH)             Tarif IDOL - dopad zavedení časového jízdného na čtvrtletní tržby (bez DPH)

                 Základní 1 5+                        Dítě                   ZTP, ZTP/P                   Žák -1 5                 Student 1 5-26
  Tarifní pásma
                            Rozdíl                                       Rozdíl  Rozdíl                                        Rozdíl  Rozdíl
                      Rozdíl [Kč]                             Rozdíl [%]                                  Rozdíl [Kč] Rozdíl [%]
           Tržby               [%] tržby  Tržby     Tržby    Rozdíl [Kč]          Tržby  Tržby [Kč] tržby [%] tržby Tržby       Tržby               Tržby   Tržby   [Kč] tržby [%] tržby
                Tržby     tržby                                tržby                                    tržby   tržby
          současné              IDOL- současné      IDOL    tržby IDOL-          současné IDOL IDOL-    IDOL- současné       IDOL               současné  IDOL     IDOL-   IDOL-
               IDOL [Kč]    IDOL-                                IDOL-                                    IDOL-   IDOL-
          [Kč] PA D               tržby  [Kč] PA D     [Kč]    tržby PA D         [Kč] PA D [Kč]  tržby   tržby [Kč] PA D       [Kč]              [Kč] PA D  [Kč]     tržby   tržby
                      tržby PA D                             tržby PA D                                  tržby PA D tržby PA D
                             PA D                                        PA D    PA D                                         PA D   PA D
  0-2       1 067 179 1 558 224    491 045   46,01   137 489    211 768      74 279    54,02   6 452 12 361    5 909   91,58   55 712   102 800    47 088   84,52   28 159  44 537   16 378   58,16
  3-4       2 661 372 3 485 440    824 068   30,96   227 504    313 700      86 196    37,89   16 665  21 285   4 620   27,72   229 411   253 986    24 576   10,71   154 152  199 109   44 958   29,16
  5-7       5 148 251 5 441 731    293 480   5,70   255 858    287 936      32 078    12,54   33 100  38 048   4 948   14,95   398 647   398 442     -204   -0,05   525 532  565 668   40 136    7,64
 8-1 0       6 214 576 6 248 795     34 219   0,55   182 649    194 349      11 700     6,41  39 109  39 246    137   0,35   283 072   295 985    12 913    4,56   883 805  880 116    -3 689   -0,42
 1 1 -1 3      4 849 864 4 906 901     57 037   1,18   112 313    119 391       7 078     6,30  32 714  33 948   1 234   3,77   127 406   124 076    -3 330   -2,61   813 818  820 909    7 091   0,87
 1 4-1 7      4 227 872 4 283 391     55 518   1,31   95 031    101 131       6 100     6,42  41 819  42 061    242   0,58   69 006   67 909    -1 096   -1,59  1 109 220 1 108 652     -568   -0,05
 1 8-20       1 698 821 1 800 708    101 887   6,00   32 105    35 710       3 604    11,23   9 786 10 227     440   4,50   27 231   28 264     1 033   3,79   519 203  541 920   22 717    4,38
 21 -25       3 021 356 3 014 523     -6 833  -0,23   52 194    54 459       2 265     4,34  18 469  19 053    583   3,16   52 136   50 987    -1 149   -2,20  1 292 570 1 287 933    -4 637   -0,36
 26-30       1 299 470 1 322 188     22 718   1,75   20 622    21 934       1 312     6,36   9 605   9 813    209   2,18    7 054    7 099      46   0,65   674 296  680 171    5 876   0,87
 31 -35        631 187  634 223     3 036   0,48    9 795    10 291        496     5,07   5 152   5 225     73   1,42    3 384    3 397      13   0,38   296 320  295 900     -420   -0,14
 36-40        423 194  421 821    -1 373  -0,32    8 360     8 773       413     4,94   3 592   3 622     30   0,83    2 607    2 577      -30   -1,15   201 573  199 676    -1 898   -0,94
 41 -45        226 515  222 308    -4 207  -1,86    5 484     5 676       192     3,50   1 746   1 752      6  0,35    1 634    1 615      -19   -1,19   80 139  78 866    -1 273   -1,59
 46-50        648 603  634 155    -14 448  -2,23    8 571     8 798       227     2,65   4 359   4 357     -2  -0,05     598     584      -14   -2,31   259 152  253 648    -5 504   -2,12
 51 -55        871 947  856 566    -15 381  -1,76    9 817     9 877        60     0,61   7 033   6 672   -361   -5,13     458     438      -20   -4,39   278 747  270 342    -8 405   -3,02
 56-60        196 618  186 732    -9 886  -5,03    4 342     4 286        -56    -1,30   2 363   2 348    -15  -0,64     209     193      -16   -7,74   80 158  76 437    -3 720   -4,64
 61 -70        911 952  865 433    -46 519  -5,10   12 064    11 981        -83    -0,69   6 121   5 976   -145   -2,38     206     197      -9   -4,34   180 347  171 745    -8 602   -4,77
 71 -80        946 306  945 139    -1 167  -0,12   15 116    15 801        685     4,53   8 025   8 265    239   2,98     816     813      -3   -0,33   283 197  284 272    1 075   0,38
Celkem       35 045 084 36 828 277  1 783 1 93   5,09  1 1 89 31 5 1  41 5 860     226 545    1 9,05  246 1 1 2 264 259  1 8 1 47   7,37 1  259 586 1  339 363    79 777    6,33  7 660 388 7 759 901   99 51 3   1 ,30
Strana 131 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 42: Celkový nárůst tržeb bez DPH po zavedení Tarifu IDOL
                                    Za rok [Kč]
Celkové tržby současnost PAD - bez DPH                     181 601 939
Celkové tržby IDOL - bez DPH                          190 430 640
Rozdíl [Kč] bez DPH (tržby IDOL-tržby PAD)                    8 828 700
Rozdíl [%] bez DPH (tržby IDOL-tržby PAD)                       4,86


Jak je z tabulky Tabulka 42 patrné, při zavedení Tarifu IDOL (a využití časových jízdenek
jednotlivými kategoriemi cestujících viz tabulka č.Tabulka 40) vznikne mezi celkovými tržbami
IDOL a celkovými současnými tržbami v PAD rozdíl, který ročně činí 4,86%, což odpovídá
částce 8 828 700,- Kč za rok. To znamená, že zavedením IDOL nedojde k poklesu tržeb.
Strana 132 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL5.3.7 Clearing tržeb
    5.3.7.1  Ekonomické jednotky
Pro účely dělení tržeb a toku úhrady prokazatelné ztráty jsou stanoveny ekonomické jednotky
IDOL. Tyto jednotky jsou rozděleny do dvou skupin:
Ekonomické jednotky na straně objednatelů veřejné osobní dopravy
Na úhradě prokazatelné ztráty ve veřejné osobní dopravě v Libereckém kraji se podílejí
následující objednatelé:
     v oblastech měst s MHD:
       o Statutární město Liberec;
       o Město Jablonec nad Nisou;
       o Město Česká Lípa;
       o Město Turnov;
     v regionální dopravě - Liberecký kraj a obce Libereckého kraje;
     v dálkové železniční dopravě – stát (Ministerstvo dopravy ČR)
Ekonomické jednotky na straně provozovatelů veřejné osobní dopravy
Druhou skupinou jsou jednotliví provozovatelé veřejné osobní dopravy (dopravce či jejich
provozy). Dopravci jsou příjemci financí od objednatelů na úhradu prokazatelné ztráty ze
závazku veřejné služby a tržeb od cestujících. V 1. etapě zavádění IDOL jimi budou:
     ČD, a. s.;
     ČSAD Česká Lípa a. s.;
     ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.;
     ČSAD Liberec, a.s.;
     ČSAD Semily, a. s.;
     Dopravní podnik města Liberce, a. s.;
     provozovatel městské hromadné dopravy v České Lípě.
    5.3.7.2  Toky financí v IDOL
     úhrada prokazatelné ztráty – zůstává zachován současný stav fyzického toku financí;
     tržby – tok tržeb bude oddělený od toku úhrady prokazatelné ztráty. Detailní popis toku
     tržeb v IDOL bude zpracován v Prováděcím projektu Zúčtovacího centra pro
     Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL), který bude zpracován v průběhu
     roku 2008.
    5.3.7.3  Zúčtovací centrum IDOL
Výběrové řízení na dodávku služeb – „Provozování Zúčtovacího centra Integrovaného
dopravního systému na území Libereckého kraje“, které bude problematiku zúčtování řešit, bude
vyhlášeno v nejbližší době. Výše uvedené zadávací řízení vypíše společnost KORID LK, spol.
s r.o. ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého kraje.Strana 133 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Provozovatel Zúčtovacího centra bude muset být schopen na základě dat získaných
z odbavovacích zařízení rozúčtovat tržby z jízdného od cestujících mezi jednotlivé ekonomické
jednotky IDOL. Zúčtovací centrum IDOL bude zahajovat svou činnost spolu se spuštěním
Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje, tj. k 1. 1. 2009.
Do 31. 12. 2009 budou ve veřejné linkové autobusové dopravě vedle sebe existovat dva tarifní
systémy. Stávající kilometrický na bezkontaktní čipové kartě Mifare Standard 1 kB, která je dnes
běžně používána, a Tarifní systém IDOL založený na bezkontaktní čipové kartě Mifare Standard
4 kB.
Činnosti zúčtovacího centra IDOL:
       zpracování výsledků zúčtování pro účely vzájemného finančního vyrovnání mezi
       zúčastněnými subjekty;
       vedení účtů bezkontaktních čipových karet, dohled nad kontinuitou dat a bezpečností
       systému;
       zpracování jednotlivých transakcí z odbavovacích systémů dopravců pro účely sledování
       IDOL.
      5.3.7.4  Principy rozúčtování tržeb v IDOL
Rozúčtování tržeb umožňuje jednotlivým dopravcům získat podklady ke vzájemnému
finančnímu vyrovnání rozdílů mezi uskutečněnými vklady na karty a odvedenou dopravní
službou. Cestující s integrovanou jízdenkou nemá důvod rozlišovat, který dopravce provozuje
danou linku. Aby bylo docíleno přesné evidence pohybu cestujících v rámci IDOL, budou
cestující provádět při nástupu do vozidla check-in. Tím bude zajištěna přesná statistika toku
cestujících a využití jednotlivých spojů v rámci IDOL. Tato data budou sloužit jako základní
podklady pro činnost Zúčtovacího centra IDOL.
Tabulka 43: Provádění check-in ve veřejné osobní dopravě

                                 Druh jízdenky
        Druh dopravy
                      Jednotlivá jízdenka     Předplatní časová jízdenka
  Příměstská autobusová doprava     ano             ano
  České dráhy, a. s.          ano             ano
  MHD Česká Lípa            ano             ano
  MHD Jablonec nad Nisou        ano             ano
  MHD Liberec              ano             ne*
  MHD Turnov              ano             ano
*check-in v zóně Liberec se neprovádí pouze v případě jednozónových předplatních časových jízdenek vydaných
pro zónu Liberec ve vozidlech DPML, a.s. (v případě, že držitel jednozónové předplatní časové jízdenky pro zónu
Liberec použije ke svým cestám v zóně Liberec linkovou autobusovou dopravu nebo vlak, provádí check-in vždy)
Způsob provádění clearingu tržeb
Dopravci budou shromažďovat data vyčtená z odbavovacích zařízení na svých serverech. Tyto
neúplné informace, týkající se pouze pohybů uskutečněných na odbavovacích zařízeních daného
dopravce, pošle dopravce do zúčtovacího centra. Po přijetí dat v zúčtovacím centru se posbíraná
data od všech zúčastněných dopravců importují do zúčtovacího softwaru. V systému jsou
zavedeny jednotlivé ekonomické jednotky a data se rozdělí podle těchto jednotek. Po importu dat
se informace o pohybech na kartách mezi dopravními společnostmi uloží do databáze
zúčtovacího centra a do databází jednotlivých dopravců na zúčtovacím serveru se doplní data o


Strana 134 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

použití karty u jiných dopravců. Nadstavbou nad zúčtováním finančních transakcí je detailní
přehled o výkonech dopravců pro uplatnění nároků na úhradu prokazatelné ztráty a celá
vyhodnocovací nadstavba pro efektivní řízení IDOL.
   5.3.7.5  Rozúčtování tržeb mezi jednotlivé dopravce – návrh řešení
Detailní způsob rozúčtování tržeb v IDOL bude popsán v prováděcím projektu Zúčtovacího
centra IDOL. V této kapitole jsou navrženy pouze základní principy.
Veřejná linková autobusová doprava
Rozúčtování tržeb pro jednotlivé dopravce veřejné linkové autobusové dopravy bude prováděno
na základě check-in prováděného cestujícím při nástupu do vozidla.
České dráhy, a. s.
Rozúčtování tržeb pro České dráhy, a. s. bude stanoveno na základě jednání s Českými drahami.
Městské hromadné dopravy
Rozúčtování tržeb pro městské hromadné dopravy bude probíhat následovně: relace do měst
s městkou hromadnou dopravou jsou navýšeny o 1 tarifní jednici. Tento podíl z tržeb za každého
cestujícího přijíždějícího/odjíždějícího do/ze zóny s městskou hromadnou dopravou připadne
MHD. Zavedením IDOL dojde k rozšíření platnosti stávajících jízdních dokladů platných
v městské hromadné dopravě i na dopravu regionální v rámci zóny s MHD. Z tohoto důvodu
bude část tržeb z městské hromadné dopravy přeúčtována na pokrytí ztráty z regionální osobní
dopravy. Tato částka ale bude nižší než podíl z tržeb z regionální dopravy připadající MHD.
Městská hromadná doprava v Liberci
Na linkách Dopravního podniku města Liberce, a. s. v tarifní zóně Liberec nebudou držitelé
jednozónových časových předplatních jízdenek vydaných pro zónu Liberec provádět při nástupu
do vozidel check–in. Částka navrhnutá jako platba z Tarifu IDOL městské hromadné dopravě
bude muset být ověřena přepravním průzkumem. První přepravní průzkum by měl proběhnout
nejdříve po 100 dnech od data spuštění IDOL, aby si cestující měli čas zvyknout na nový způsob
cestování v Libereckém kraji.
Strana 135 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 10: Mapka - Liberec a okolní tarifní zóny
Tabulka 44: Tarifní vzdálenost z Liberce do sousedních zón

                        Počet tarifních jednic  Počet tarifních kilometrů
                         v Tarifu IDOL       – současný stav
Bedřichov                             14*              12
Dlouhý Most                             10              9
Chrastava                              11              10
Jablonec nad Nisou                         14*              12
Kryštofovo Údolí                          14             -**
Mníšek                               11              10
Světlá pod Ještědem                         16              15
* podíl tržeb z integrovaných jízdních dokladů je přiznán pro MHD Liberec a MHD Jablonec
nad Nisou.
** zóna není obsluhována příměstskou autobusovou dopravou.
Strana 136 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 45: Počet cestujících přijíždějících z/do Liberce

 Příjezdy a     Počet cestujících        Počet cestujících
                                        Počet cestujících (odjezd)
 odjezdy       (celkem)            (příjezd)
  do     pracovní        pracovní        pracovní
            sobota neděle     sobota neděle     sobota neděle
 Liberce    den          den          den
Regionální
      7 933      600    1 000   3 972    300   500    3 961    300   500
autobus
Vlak      7 649    7 594   6 934   3 863    3 759  3 407   3 786    3 835  3 527
Tramvaj č.
      5 159      2 400   2 700   2 564    1 200  1 350   2 595    1 200  1 350
11
Celkem     20 741   10 594 10 634 10 399       5 259  5 257   10 342    5 335  5 377
Zdroj: Rozbor prodaných jízdenek u dopravců PAD, přepravní průzkumy


Tabulka 46: Výpočet počtu cestujících kteří budou využívajících IDOL v Liberci

Příjezdy a
            Počet cestujících (celkem)
odjezdy                           Počet cestujících /
                                            Počet cestujících / rok
            Pracovní              den
Do Liberce              Sobota Neděle
            den
Regionální
               7 933    600   1 000
autobus
Vlak             1 912   1 899   1 734           12 193         4 450 562
Tramvaj č. 545011       5 159   2 400   2 700
Celkem            15 004   4 899   5 434


Tabulka 47: Návrh výpočtu částky pro MHD Liberec na rok 2009

                                                Platba ročně
                   Popis platby                         (Kč)
Částka za cestující z regionu využívající MHD v Liberci                       4 450 562
Částka za cestující MHD využívající regionální dopravu v zóně Liberec                -445 056
Částka celkem                                            4 005 506


Městská hromadná doprava v Jablonci nad Nisou
Na linkách městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou bude probíhat při nástupu
cestujících do vozidel check–in. Navržená částka (podíl z tržeb) z Tarifu IDOL městské
hromadné dopravě bude moci být průběžně ověřována zúčtovacím centrem.
Strana 137 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 11: Mapka - Jablonec nad Nisou a okolní tarifní zóny
Tabulka 48: Tarifní vzdálenost z Jablonce nad Nisou do sousedních zón

                       Počet tarifních jednic      Počet tarifních
                         v Tarifu IDOL       kilometrů – současný
                                           stav
Janov nad Nisou                             6           -**
Liberec                               14*            12
Lučany nad Nisou                            6             5
Maršovice                                6             5
Nová Ves nad Nisou                           5             4
Rádlo                                  7             6
Rychnov u Jablonce nad Nisou                      8             7
* podíl tržeb z integrovaných jízdních dokladů je přiznán pro MHD Liberec a MHD Jablonec
nad Nisou.
** zóna není obsluhována příměstskou autobusovou dopravou.
Strana 138 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 49: Počet cestujících přijíždějících z/do Jablonce nad Nisou

Příjezdy a                      Počet cestujících       Počet cestujících
      Počet cestujících (celkem)
 odjezdy                        (příjezd)           (odjezd)
  Do
       Pracovní        Pracovní        Pracovní
 Jablonce       Sobota Neděle     Sobota neděle     Sobota Neděle
        den          den          den
  n. N.
Regionální
          6 264    300    500    2 989    150   250   3 275    150    250
autobus
Tramvaj      4 043   1 800    1 800   2 021    900   900   2 022    900    900
Vlak        1 748    855    893     893    681   692   855    661    631
Celkem      12 055   2 955    3 193   5 903   1 731  1 842   6 152   1 711   1 781
Tabulka 50: Výpočet počtu cestujících kteří budou využívat IDOL v Jablonci nad Nisou

 Příjezdy a odjezdy    Počet cestujících (celkem)
                               Počet cestujících /    Počet cestujících /
              Pracovní                 den            rok
 Do Jablonce n. N.      den     Sobota Neděle
Regionální autobus        6 264    300    500
Tramvaj č. 545011        4 043   1 800   1 800
                                        8 365        3 053 329
Vlak                437    214    223
Celkem             10 744   2 314   2 523
Tabulka 51: Návrh výpočtu částky pro MHD Jablonec nad Nisou na rok 2009

                                                 Platba
                     Popis platby
                                                ročně (Kč)
Částka za cestující z regionu využívající MHD v Jabonci nad Nisou                  2 289 997
Částka za cestující MHD využívající regionální dopravu v zóně Jablonec nad Nisou          -457 999
Částka celkem                                            1 831 998


Městská hromadná doprava v České Lípě
Na linkách městské hromadné dopravy v České Lípě bude probíhat při nástupu cestujících do
vozidel check–in. Navržená částka (podíl z tržeb) z Tarifu IDOL městské hromadné dopravě
bude moci být průběžně ověřována zúčtovacím centrem.
Strana 139 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 12: Mapka - Česká Lípa a okolní tarifní zóny
Tabulka 52: Tarifní vzdálenost z České Lípy do sousedních zón

                       Počet tarifních jednic      Počet tarifních
                         v Tarifu IDOL       kilometrů – současný
                                          stav
Horní Libchava                             8             7
Kvítkov                                7             6
Nový Bor - Jih                             8             7
Stružnice                               9             8
Zákupy                               10               9
Strana 140 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Tabulka 53: Počet cestujících přijíždějících z/do České Lípy

 Příjezdy     Počet cestujících        Počet cestujících       Počet cestujících
a odjezdy       (celkem)            (příjezd)           (odjezd)
Do České Pracovní        Pracovní        Pracovní
         Sobota Neděle     Sobota Neděle     Sobota Neděle
 Lípy   den          den          den
Regionální
         6 797    600   1 000    3 230     300   500    3 567  300    500
autobus
Vlak       4 343   4 347   4 354    2 128    2 022  2 062   2 215  2 325   2 292
Celkem      11 140   4 947   5 354    5 358    2 322  2 562   5 782  2 625   2 792


Tabulka 54: Výpočet počtu cestujících kteří budou využívat IDOL v České Lípě

Příjezdy a
           Počet cestujících (celkem)
odjezdy                          Počet cestujících / Počet cestujících /
           Pracovní              den         rok
Do České Lípy            Sobota Neděle
           den
Regionální
               6 797    600   1 000
autobus
                                     6 170        2 251 998
Vlak             1 086   1 087   1 089
Celkem            7 883   1 687   2 089
Tabulka 55: Návrh výpočtu částky pro MHD Česká Lípa na rok 2009

                                             Platba ročně
                    Popis platby
                                               [Kč]
Částka za cestující z regionu využívající MHD v České Lípě                  1 125 999
Částka za cestující MHD využívající regionální dopravu v zóně Česká Lípa             -112 600
Částka celkem                                         1 013 399


Městská hromadná doprava v Turnově
Městská hromadná doprava v Turnově je provozována v malém rozsahu - pouze 2 linky. Platba
z Tarifu IDOL městské hromadné dopravě v Turnově je navržena ve výši 20 000,- Kč měsíčně,
tzn. 240 000,- Kč ročně. Na linkách městské hromadné dopravy v Turnově bude probíhat při
nástupu cestujících do vozidel check–in. Navržená částka (podíl z tržeb) z Tarifu IDOL městské
hromadné dopravě bude moci být průběžně ověřována zúčtovacím centrem.
Strana 141 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Obrázek 13: Mapka - Turnov a okolní tarifní zóny
Tabulka 56: Tarifní vzdálenost z Turnova do sousedních zón

                                        Počet tarifních
                       Počet tarifních jednic
                                      kilometrů – současný
                         v Tarifu IDOL
                                          stav
Turnov - Dolánky                            4             3
Jeníšovice                               7             6
Kacanovy                                6             5
Karlovice - Sedmihorky                         6             5
Lažany                                 5             4
Mírová pod Kozákovem                          6             5
Modřišice                               6             5
Paceřice                                7             6
Přepeře                                4             3
Strana 142 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

5.3.8 Vliv zavedení Tarifu IDOL na ekonomiku veřejné osobní dopravy
Zavedení Integrovaného tarifu IDOL přinese v prvním roce zavedení navýšení celkových tržeb
v regionální osobní dopravě o 8 828,7 tis. Kč (bez od DPH). Toto navýšení tržeb ze zavedení
IDOL je nutné ponížit o částky (podíly z tržeb) z Tarifu IDOL, které připadnou městským
hromadným dopravám (vysvětleno v následujícím odstavci). Celkové navýšení tržeb je proto
očekáváno ve výši 5 283,2 tis. Kč (bez DPH).
V městské hromadné dopravě se zavedení Integrovaného tarifu IDOL projeví vyšším počtem
cestujících z regionu a tím i vyššími tržbami a nižší potřebou úhrady prokazatelné ztráty.
Zavedení integrovaného tarifu bude mít malý vliv na cestující uvnitř zóny s MHD, většina
principů Integrovaného tarifu IDOL ve městech již platí. Tento systém je implementován
v podmínkách regionální dopravy. Novinkou bude možnost využití příměstské autobusové
dopravy a železniční dopravy v rámci zóny s městskou hromadnou dopravou. Zároveň s tím
dojde k zavedení plateb z Tarifu IDOL jednotlivým městským hromadným dopravám a
k zavedení plateb za cestující MHD využívající v tarifní zóně s MHD regionální dopravu ve výši
vypočítané v kapitole 5.3.7.5
5.3.9 Celkové náklady na zavedení Tarifu IDOL
Celkový úhrn finančních prostředků, které jsou ročně vynakládány cestujícími (placení jízdného a
přepravného) a objednateli (hrazení prokazatelné ztráty dopravcům ze závazku veřejné služby) na
veřejnou osobní dopravu v Libereckém kraji jsou ve výši cca. 1,1 mld. Kč. Celkové náklady na
zavedení 1. etapy Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (spuštění Integrovaného
tarifu IDOL) jsou ve výši 90 018 tis. Kč. Tyto náklady je nutné rozdělit na tři části:
    náklady na zavedení Tarifu IDOL;
    náklady na zavedení bezkontaktní čipové karty v dopravě;
    finanční rezerva pro spuštění Tarifu IDOL.
Zavedení integrovaného dopravního systému vždy závisí na místních podmínkách. Při spuštění
IDOL mohou nastat těžko předvídatelné změny v chování cestujících. Z tohoto důvodu je
uvažována finanční rezerva pro spuštění IDOL ve výši 10 mil. Kč pro první rok provozu.
Strana 143 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

   5.3.9.1  Celkové náklady na provoz IDOL v roce 2009
Tabulka 57: Celkové náklady na provoz IDOL v roce 2009

                 Položka                 Rozpočet (tis. Kč)
Činnost koordinátora IDOL společnosti KORID LK, spol. s r.o.              4 600
Provoz Kartového centra Libereckého kraje (předpoklad)                 1 920
Provoz zúčtovacího centra (předpoklad)                         1 800
Celkové náklady na provoz IDOL v roce 2009                       8 320
Vysvětlení jednotlivých položek z tabulky č.Tabulka 57:
Činnost koordinátora IDOL společnosti KORID LK, spol. s r.o.- tato položka v sobě zahrnuje
náklady spojené zajišťováním optimálního fungování IDOL. Součástí jsou rovněž náklady na
dopravní optimalizaci jízdních řádů platných v celém území Libereckého kraje. KORID LK vedle
těchto činností zajistí i vydávání informačních materiálů týkajících se Tarifu a systému IDOL a
veřejné dopravy odbecně (IDOL Zpravodaj, informační letáky, informační brožury, atd.).
Provoz Kartového centra Libereckého kraje- Kartové centrum bude mít na starosti veškeré
činnosti spojené s bezkontaktní čipovou kartou. Bude jednak jejím vydavatelem a zároveň se o
kartu bude starat během jejího celého životního cyklu.
Provoz Zúčtovacího centra - Zúčtovací centrum přerozděluje mezi dopravce jednotlivé finance
podle skutečných dopravních výkonů. Celkové roční náklady budou tvořit zhruba 1,8mil. Kč.
Strana 144 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


6    Informační a propagační kampaň
6.1 Zásady informační a propagační kampaně
Informační a propagační kampaň slouží především pro informování cestujících o změnách v dopravě
v souvislosti se spuštěním IDOL. Cílem tohoto materiálu je naznačit co nejvíce možností, jak je možné
přenést informace k cestujícím a veřejnosti.
Hlavní fáze Informační a propagační kampaně IDOL začne v srpnu 2008. V současné době se
připravuje vypsání veřejné zakázky na zajištění Marketingu IDOL. Vítězný uchazeč by měl během
července 2008 předložit zpracovaný Marketingový plán IDOL.
Tabulka 58: Harmonogram informační a propagační kampaně

                  Informační a propagační kampaň
                                               Termín
                   Integrační krok
                                               realizace
                                                  od
Informace o IDOL v IDOL zpravodaji
                                                03/2008
Spuštění internetových stránek http://www.iidol.cz                       05/2008
Zpracování Marketingového plánu IDOL                              07/2008
Spuštění hlavní fáze Informační a propagační kampaně IDOL                   08/2008
Zahájení školení pracovníků prodejních, informačních a turistických center           09/2008


Pro informování veřejnosti lze využít tři hlavní kanály pro předávání informací:
    přímý tok informací (informační a prodejní střediska, klasická reklama na billboardech,
    plakátovacích plochách, v rozhlase, regionální televizi, apod.);
    nepřímý tok informací (články a rozhovory v médiích, články s podrobným dopravním řešením
    jednotlivých oblastí);
    informace distribuované obcemi;
    informace distribuované dopravci.
6.2 Přímý tok informací
Do této oblasti lze zařadit následující akce:
    informování prostřednictvím informačních a prodejních center;
    příprava a distribuce letáků informujících o dopravním řešení v dané oblasti Libereckého kraje a
    o IDOL;
    informace na výlepových plochách;
    placená reklama v rozhlase, na billboardech, regionální televizi;
    internetové stránky .
6.2.1 Informování prostřednictvím informačních a prodejních center
Informační a prodejní centra jsou základními detašovanými pracovišti IDOL v oblasti.


Strana 145 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Při spuštění Tarifu IDOL budou jízdní doklady prodávat pouze sami dopravci (např. řidiči,
předprodejní centra). V budoucnu se počítá i s vytvoření sítí prodejních center (např. napojení na
městská informační centra) v jednotlivých městech (vyžaduje jednak možnost nahrání jízdného na
čipovou kartu- tzn. potřebné vybavení a proškolení personálu o Tarifu IDOL).
Informační a prodejní centra poskytují cestujícím následující servis:
    prodej všech druhů jízdenek (pouze prodejní centra);
    informace o cestování v rámci IDOL;
    informace o změnách v dopravě;
    sběrné místo pro podání žádostí o bezkontaktní čipovou kartu (pouze prodejní centra);
    při spolupráci s obcemi i poskytování turistických informací;
    místo, kde cestující může získat kompletní informační materiály IDOL.
Pro zřízení středisek budou využita především již existující zařízení. Zejména se jedná o stávající
prodejní místa dopravců a informační kanceláře provozované jednotlivými městskými úřady, případně
dopravci.
6.2.2 Letáky informující o dopravním řešení v dané oblasti a o IDOL
Jednou z nejdůležitějších (avšak finančně náročnějších) variant informování veřejnosti je vytvoření
letáku informujícího o IDOL (cena jízdného do nejbližších měst, přehled jednotlivých produktů) a
zejména o dopravním řešení v dané oblasti.
V podstatě existují 2 cesty realizace tohoto záměru:
    využití standardních roznáškových služeb nebo vložení letáku jako inzerátu do inzertních novin;
    tisk letáku a jeho distribuce na vlastní náklady IDOL.
Z hlediska složitosti organizace lze považovat za nejjednodušší grafické zpracování letáku, tisk i roznos
soukromé firmě. Nutné je však najít mechanismus kontroly roznosu letáků všem domácnostem.
6.2.3 Informace na výlepových plochách
Vedle roznosu letáků do domácností lze jako zdroj informací použít i plakáty umístěné na výlepových
plochách jednotlivých obcí.
6.2.4 Placená reklama v rozhlase, na billboardech, regionální televizi
Jedná se o poměrně nákladný způsob informování veřejnosti. Nelze použít k informování o Tarifu
IDOL, způsobu odbavení a jednotlivých druzích jízdného. Lze však použít krátké reklamní spoty
k dodání základních informací O BČK a místech, kde ji může cestující získat.
6.2.5 Internet
Nejpozději v průběhu měsíce dubna by měly být všechny informace o stavu projektu IDOL zveřejněny
na internetových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz) a společnosti
KORID LK, spol. s r.o. (www.korid.cz; www.iidol.cz) . Tyto informace by měly být aktualizovány a
doplňovány. V elektronické podobě by měly existovat všechny důležité materiály.
6.3 Nepřímý tok informací
Do této oblasti lze zařadit následující akce:
    rozhovory v novinách a rozhlasu;
    měsíčník LK;

Strana 146 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

    informační seriál v novinách a rozhlasu;
    IDOL Zpravodaj.
6.3.1 Rozhovory v novinách a rozhlasu
Rozhovory v novinách a rozhlasu budou probíhat pravděpodobně nekoordinovaně. Dá se počítat i
s tiskovými konferencemi.
Nedá se však předpokládat, že se rozhovorů uskuteční velké množství. Často se ale bude stávat, že
novináři budou chtít dodat několik slov oficiálních představitelů IDOL do svých článků.
Bude sestaven jednotný a průběžně aktualizovaný soubor materiálů, z něhož bude možno při
zodpovídání dotazů vycházet. Cílem je snížit vzájemné rozpory v odpovědích různých představitelů
IDOL.
6.3.2 Měsíčník LK
Od dubna 2007 by mělo každé vydání Měsíčníku LK obsahovat alespoň krátkou zprávu o vývoji
IDOL.
6.3.3 Informační seriál v novinách
Další z možností, jak zajistit kvalitní informování veřejnosti cílené na jednotlivé dopravní oblasti, je
možnost dohody např. s Deníky Bohemia (případně s jiným periodikem, které obsahuje regionální
přílohu-MfD) o seriálu informací týkajících se jednotlivých dopravních oblastí.
Pro každou oblast by byl vytvořen drobný informační materiál skládající se z mapky, tipů pro co
nejpohodlnější cesty do významných bodů, informací o intervalech a možných přestupech.
6.3.4 IDOL Zpravodaj
Při informování cestujících bude využit i čtvrtletník IDOL Zpravodaj- Informační bulletin veřejné
osobní dopravy v Libereckém kraji, který vydává společnost KORID LK, spol. s r.o. ve spolupráci
s Odborem dopravy Libereckého kraje. IDOL Zpravodaj je distribuován jednotlivými dopravci mezi
cestující.
6.3.5 Informace distribuované obcemi
Pro lokální informování občanů lze využít zejména obecních rozhlasů, obecních vývěsek a obecních
tiskovin.
Pro jednotlivé dopravní oblasti, případně pro jednotlivé obce, budou vydávány drobné informační
materiály skládající se z mapky, tipů pro co nejpohodlnější cesty do významných bodů, informací o
intervalech a možných přestupech- totéž jako v případě informačního seriálu.
Obce by měly tyto materiály vyvěsit na svých úředních deskách a informovat občany obecním
rozhlasem (pokud je k dispozici). Obce, které vlastní a zajišťují výlepové plochy, by měly zajistit výlep
plakátů informujících především o možnosti výhodného předprodeje jízdenek.
Na obecním úřadě, případně na jiném místě, by si občané mohli vyzvedávat informační materiály
k IDOL.
Tiskoviny vydávané obcemi, vzhledem k nepravidelnosti vydávání, není možné využít k masovému
informování všech občanů Libereckého kraje. Je však nutné připravit takové informační materiály, které
mohou obce do svých obecních novin přidat.
6.3.6 Informace distribuované dopravci
Pro informování veřejnosti lze využít i dopravců. Jejich stávající informační střediska budou většinou
využita jako informační a prodejní centra, případně jen jako prodejní střediska. Do vozidel dopravců je
dále možno umisťovat informační letáky týkající se IDOL.

Strana 147 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL

Podle Technických a provozních standardů musí být každé vozidlo provozované v IDOL vybaveno
informačními vitrínami. Dá se předpokládat, že v době zahájení informační kampaně již bude možno
tyto vitríny využívat a cestující tak průběžně informovat o všech změnách.
6.3.7 Operativní průzkumy
Doporučujeme realizovat tři nebo čtyři krátké operativní průzkumy, a to před zahájením informační
kampaně, po zahájení provozu IDOL a po zažití systému cestujících. Měly by popsat míru
informovanosti cestujících a jejich spokojenost se systémem Průzkumy by realizoval KORID LK ve
spolupráci s jednotlivými dopravci (možno využít i studentů). Dotázáno by bylo přibližně 300-400
občanů. Výsledky získané z průzkumů by byly využity při všech aktivitách spojených se zaváděním
systému.
Strana 148 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


6.3.8 Logo IDOL
V rámci projektu Regiotram vyhlásila společnost Investorsko inženýrská a.s. soutěž o logo IDOL.
Vítězné návrhy ve všech možných kombinacích jsou zobrazeny níže.
Obrázek 14: Vítězné návrhy ve všech možných kombinacích.
Strana 149 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


6.3.9 www stránky
Obrázek 15: Náhled webových stránek www.iidol.cz. Stránky jsou v současné době ve výstavbě.
Strana 150 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


7  Přílohy Projektu realizace IDOL
Strana 151 (celkem 153)
Projekt realizace IDOL


Příloha č.1 Projektu realizace IDOL: Tarifní zóny a tarifní hrany
Projekt realizace IDOL


Příloha č. 2 Projektu realizace IDOL: Kontrolní nadzóny
Strana 153 (celkem 153)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:6/18/2012
language:
pages:153