Transmurale Diabetes DBC (tDDBC) by 4notrQ

VIEWS: 0 PAGES: 17

									Keten-DBC’s diabetes
Een tropisch paradijs?

8 juni 2005
NDF Zorgstandaard voor goede diabeteszorg

 NDF: uniek platform van patiënten, wetenschappers en behandelaars


 Missie NDF: Goede diabeteszorg voor iedereen


 Uitgangspunt voor zorgbeleid en zorginkoop:
   Afspraken over inhoud goede diabeteszorg: richtlijnen en zorgstandaard
   plus organisatorisch kader
   Adequaat financieringsmodel
   Eisen stellen aan uitkomsten van zorg, kwaliteitsbeoordeling
Bespreekpunten

Wat is een DBC?
Wat is een keten-DBC diabetes?
Wat is nodig?
Wat is een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)?

Instrument voor bekostiging van de (medisch specialistische) zorg
Omschrijving van integrale ‘producten’ in de (med. specialistische) zorg


 Controle glaucoom                2005:
                          DBC vervolg glaucoom conservatief
                          poliklinisch
                         Was:
                          1e polikliniekbezoek + korte kaart
                          oogheelkundig onderzoek

 Operatieve behandeling liesbreuk
                         2005:
                          DBC liesbreuk operatief klinisch
                         Was:
                          1e polikliniekbezoek + jaarkaart
                          diverse onderzoeken
 polikliniek ond. & beh. verpleging polikliniek   verpleegdagen/ligdagen
Zorgprofiel als basis voor bepaling van de inhoud en prijs
 Diabetes Mellitus basiszorg jaarbehandeling
 segment B, Kenniscentrum ZN
    gebaseerd op NHG standaard en Zorgstandaard NDF
    afbakening behandeling in 2e lijn op basis van criteria (bijv. bij niet bereiken van
    individueel gedefinieerde behandeldoelen door huisarts)
  DBC: Diabetes Mellitus basiszorg jaarbehandeling                        Totaalpriijs DBC        € 538
  DBC codes: 13.11.0.221.1101; 13.21.0.221.1101;                         Totale    Totaal honorarium
  13.11.0.222.1101; 13.21.0.222.1101; 13.11.223.1101;                      kosten
  13.21.223.1101; 13.11.224.1101; 13.21.224.1101      Kostprijs               ziekenhuis
                              uit CGAO                   € 396          € 142
                              9 of eigen                     Totale tijd specialist
                              ZN prijs  Profiel volgens ZN           (min)
  CTG-code Verrichting-omschrijving            (wit)   % voorkomen gem. aantal  totaal    internist  radioloog
                                                           60,0      0,7
       polikliniek en eerste hulpbezoek
    190011 jaarlijks arstenbezoek               € 41    100%      1,0      € 41     20,0
    411000 herhaalbezoeken                  € 28     75%      2,0      € 42
       diabetesverpleegkundige volgens streefnorm
       1:400 exl. klinische inzet             € 31    100%      3,5     € 109
       diëtist volgens streefnorm 1:600 excl.
       klinische inzet                  € 29    100%      1,6      € 46
       verslaglegging/bespreking                                        15,0
       coördinatie en communicatie            € 25    100%      1,0      € 25     5,0
       kwaliteitsbewaking                 €5     100%      1,0      €5      5,0
       beeldvormende diagnostiek
    85002 thorax/incluisief doorlichting           € 39     5%      1,0      €2            0,3
    70402 echografie buikorganen               € 50     3%      1,0      €2            0,5
       klinische chemie en haematologie
       laboratoriumonderzoek inclusief ordertarief
       incl. microbiologie                € 125    100%      1,0     € 125

    DBC inkoopgids 2005 Segment B, ZN Kenniscentrum DBC, november 2004 (www.zn.nl)
DBC’s in medisch specialistische zorg
  Landelijke uniforme producten
   • Vastgelegd in de WTG
   • Onderhoud privaat (DBC onderhoud) en publiek (CTG-ZAio/CVZ)


  Inhoud van zorg landelijk niet nader omschreven
    DBC wordt in kader van regeling AO/IC gevalideerd op essentiële
   kenmerken

  Prijsvorming:
    Groeimodel 2005 en verder richting contractenstelsel
Prijsvorming op basis van DBC’s

2005:
  ‘B-segment’:  vrije prijzen kosten instelling + max. tarief medisch
  specialisten
  = onderhandelingsresultaat  zorgverzekeraars en ziekenhuizen/ZBC’s of
  = prijsstelling ziekenhuis/ZBC voor niet gecontracteerde zorg  ‘A-segment’: vaste/max. tarief kosten instelling + max. tarief medisch
  specialisten op basis van productgroepen DBC’s (circa 650)
   =  nog dekking ziekenhuisbudget en lumpsumafspraken medisch specialisten2006 en verder:
   • nog in bespreking
   • verwachte richting:
       • vrije prijsvorming: electieve zorg;
       • landelijke tarieven (min/max): acute en bijzondere/complexe zorg
Wat is een keten-DBC’s diabetes?
Een keten- DBC diabetes beschrijft de integrale zorg aan
 diabetespatiënten
Instrument voor structurele bekostiging van standaard diabeteszorg
 in de keten

               Keten DBC diabetes
         Huisarts/
   Internist/  praktijk-  Diabetes        Labora-   Podo-
                      Diëtist
   oogarts   verpl.   Verpleeg-        torium  therapeut
                kundige
Wat is nodig?

1. Landelijk uniforme productomschrijving?
 • Verankering in:
    Bekostiging: WTG: definieert producten (en categorieën van zorgaanbieders)
    Zorgaanspraken: ZVW definieert functionele aansprakenProductomschrijving project Keten-DBC diabetes:
 Standaardzorg diabeteszorg DM type 2 op basis van de NDF
 Zorgstandaard:
  Starttraject: initiële behandeling en diagnosestelling 1e jaar
  Vervolgtraject: jaarlijkse zorgverlening aan patiënten na het
  eerste jaar

    geen onderscheid insuline/niet insuline patiënten
    nog nadere afspraken over DM type 1 patiënten noodzakelijk
Standaardzorg diabetes DM 2

   Keten-DBC diabetes                   Ziekenhuis diabetes DBC’s

            STANDAARDZORG DM2            GÉÉN STANDAARDZORG DM2

  STARTTRAJECT (1e jaar)    VERVOLGTRAJECT       DOORVERWIJZING/COMPLICATIES
  • Educatie          • Controle         • Acute ontregeling
  • Instellen          • Advies          • Complexe gevallen
  • Controle                        • Additionele behandeling
                                (oog/nieren/voeten)
                               • Gebruik pomp
  BEHANDELMODULES RISICOFACTOREN
     Extra     Fitplan  Stoppen met   Voet-
    voedings-           roken   verzorging
   begeleiding
Wat is nodig ?
1. Landelijke uniforme productomschrijving
2. Landelijke vaststelling van de inhoud en/of organisatie?

   Geen nadere voorwaarden
    uitsluitend productomschrijving


   Omschrijving organisatie/functies
    multidisciplinaire zorgverlening in de vorm van diabetes zorggroepen
    omschrijving functies/activiteiten, zoals diagnostiek, eerste inventarisatie
    risico’s, behandeling, zelfcontrole, et cetera op basis van NDF Zorgstandaard


   Gedetailleerde omschrijving
    ‘zorgprofielen’ op basis van de praktijk, richtlijnen, betrokken beroepsgroepen, et
    cetera
Beschrijving inhoud keten DBC door NDF

Uitgangspunten:
  Zorgstandaard en richtlijnen volgend
 • Patiëntengroep: type 2: voor type 1 enkele aanpassingen en voor
   kinderen/adolescenten meerdere aanvullingen nodig
 •  Inhoud van de zorg centraal: functies en geen functionarissen
 •  Taakverschuiving waar mogelijk
 •  Non muraal: Goede diabeteszorg is patiëntgeoriënteerd en
   multidisciplinair; voor circa 80 % zorg dus in nulde en eerstelijn
 •  Basiszorg: specifieke/uitgebreide behandelmodules buiten
   beschouwing gelaten
 •  Regionale coördinatie van zorg
 •  ICT integraal onderdeel van diabeteszorg
Vertaling van de NDF Zorgstandaard naar functies/activiteiten door
 NDF expertpanel
    Transparante diabetes financiering, Advies aan Ministerie van VWS
    d.d. 22 november 2004 (www.diabetesfederatie.nl)
Vertaling NDF zorgstandaard in functies
   Keten-DBC’s diabetes                    Ziekenhuis diabetes DBC’s

             STANDAARDZORG DM2             GÉÉN STANDAARDZORG DM2

  STARTTRAJECT          VERVOLGTRAJECT        DOORVERWIJZING/COMPLICATIES
  • Educatie           • Controle          • Acute ontregeling
  • Instellen           • Advies           • Complexe gevallen
  • Controle                          • Additionele behandeling
   • Diagnostiek                        (oog/nieren/voeten)
                                 • Gebruik pomp
   • Eerste inventarisatie
    risico’s
   • Behandeling:         Behandeling:
       • leefstijl (dieet/      • leefstijl (dieet/
       beweging, etc.)        beweging, etc.)
       •medicamenteus        •medicamenteus
   • Monitoring          • Monitoring
   • Consultatie experts     • Jaarcontrole
   • Verwijzing          • Consultatie experts
   • Zelfcontrole         • Verwijzing
                   • Zelfcontrole
                   • Jaarlijkse evaluatie

  BEHANDELMODULES RISICOFACTOREN
     Extra      Fitplan  Stoppen met   Voet-
    voedings-            roken    verzorging
   begeleiding


       Exclusief geneesmiddelen- en hulpmiddelenverstrekking
Wat is nodig?

1. Landelijk uniforme productomschrijving
2. Functionele omschrijving inhoud
3. Prijsbepaling?
  • Vrije prijzen
  • Referentieprijs
  • Minimum/maximum/gemiddelde prijs
                      Inhoudelijk omschrijving
                        DBC noodzakelijk
  • Vast
Vrije prijzen:
  Contract afspraak diabetes zorggroepen en zorgverzekeraars
  Zorgprofielen NDF en Kenniscentrum ZN hebben status ‘hulpmiddel’
Tot slot

Doel: betere diabeteszorg:
  Gezondheidswinst
  Lagere kosten op langere termijn


Keten-DBC’s diabetes vormen ‘slechts’ instrument


Verankering van keten-DBC diabetes in regels bepaalt speelruimte:
  Patiënten;
  Zorgaanbieders;
  Zorgverzekeraars en
  Overheid

								
To top