Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Document Sample
Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Powered By Docstoc
					 LIETUVOS 2004-2006 METŲ
 BENDRASIS PROGRAMAVIMO
    DOKUMENTAS

    4 PRIORITETAS
KAIMO PLĖTRA IR ŽUVININKYSTĖ              1
     BPD kaimo plėtros priemonėms numatomos lėšos, mln. litų
               2004 – 2006 m.

                        Paramos         Visa viešoji parama
            Priemonės
                        lygis, proc.  2004 m.  2005 m.   2006 m.  2004-2006 m.
1. Investicijos į žemės ūkio valdas        31,4    49.906  70.782    92.013   212.701
2. Jaunų ūkininkų įsikūrimas            6,8    18.697  20.703    16.869   56.269
3. Žemės ūkio produktų perdirbimo
bei rinkodaros gerinimas             16,9    26.087  34.563    40.635   101.285
4. Kaimo vietovių pritaikymo ir
plėtros skatinimas                29,0    49.294  64.839    75.941   190.074
4.1. Žemės ūkio vandentvarka           27,2    13.165  17.349    20.402   50.916
4.2. Žemės sklypų perskirstymas          8,5      0   1.539     6.153    7.691
4.3. Kaimo konsultavimo paslaugos         13,6     6.566  8.652    10.175   25.392
4.4. Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos
sektorių įvairinimas               16,9     9.595  10.990   13.067   33.651
4.5. Kaimo turizmo ir amatų skatinimas      33,8     19.968  26.310   26.145   72.422
5. Miškų ūkio plėtra                3,9     5.946  8.318    9.668   23.932
6.Leader+ pobūdžio priemonė            1,5     2.149  3.339    3.900    9.388
7. Mokymas                     1,5     2.100  3.207    3.747    9.054
IŠ VISO KAIMO PLĖTROS PRIEMONĖMS         91,0    154.179  205.751   242.773   602.703
Iš viso žuvininkystės priemonėms          9,0     15.430  20.177   23.738   59.344
IŠ VISO 4 PRIORITETUI               100     169.609  225.928   266.511   662.0472
          1 priemonė
   ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
       Galimi pareiškėjai:

Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės
bendrovės (kooperatyvai) ir žemės ūkio veiklos
subjektai,  įregistruoti  Lietuvos   Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka, gaminantys/gaminsiantys
žemės ūkio produkciją ir atsakingi už investavimą į
žemės ūkio valdas ir gautų investicijų panaudojimą.                        3
           1 priemonė
     ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
         Remiamos veiklos:
1. Pieninė (karvės ir ožkos) ir mėsinė gyvulininkystė (galvijai,
avys, arkliai, kiaulės, naminiai paukščiai ir kiaušiniai),
kailinių žvėrelių auginimas, žvėrininkystė bei bitininkystė;
2. Augalininkystė, sodininkystė ir daržininkystė (visi javai,
žoliniai pašarai, linai, pašariniai šakniavaisiai, baltyminiai ir
aliejiniai augalai (įskaitant rapsų auginimą), daržovės, bulvės
(išskyrus bulves krakmolui), retų veislių sodo augalai ir
sodinukai, vaismedžiai, uogos, grybai);
3. Žemės ūkio produkcijos įvairinimas (netradicinių žemės
ūkio augalų, gyvūnų bei paukščių auginimas) ir susijusi veikla
(įskaitant žemės ūkio produktų, išaugintų ar pagamintų savo
ūkiuose, perdirbimą ir rinkodarą).

                              4
          1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
       Tinkamos išlaidos I:

1. Privatinės nuosavybės teise priklausančio
nekilnojamojo turto (gamybinių pastatų ir patalpų),
skirto projekto reikmėms, statyba ir rekonstrukcija;
2. Naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, įskaitant
programinę įrangą, skirtų projekto reikmėms,
           įsigijimas;
3. Ariamos žemės gerinimo sistemų, drenažo,
laistymo įrenginių, priežiūros kelių įrengimas ir
rekonstrukcija ūkio ribose;
                         5
           1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
        Tinkamos išlaidos II:
4. Per privačius laukus einančių kelių, vietinio
vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų
įrengimas ir rekonstrukcija ūkio valdos ribose;
5. Bendrosios išlaidos, tokios kaip mokėjimai
architektams, inžinieriams ir konsultantams,
mokėjimai už techninius tyrimus, patentų ir licencijų
įsigijimas, bet ne daugiau kaip 10 % (sertifikuotiems
techniniams tyrimams ir konsultavimui – ne daugiau
kaip 5 %) ankstesnėse pastraipose nurodytų išlaidų.

                         6
          1 priemonė
   ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
     Reikalavimai pareiškėjui I:

1. Investicijos turi būti susiję su gamyba ar
paslaugomis, nurodytuose prioritetiniuose sektoriuose;
2. Projektas ir su juo susijusios investicijos, išskyrus
kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) projektą ir su
juo susijusias investicijas, turi būti įgyvendinami kaimo
vietovėse, remiantis paramos gavėjo ar kooperatyvo
narių žemės ūkio veiklos valdų registracija;
3. Turtas, į kurį investuojama, turi priklausyti
pareiškėjui;


                           7
          1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
     Reikalavimai pareiškėjui II:
4. Įvykdytas projektas turi atitikti veterinarijos,
higienos, sanitarijos, maisto kokybės, gyvūnų
gerovės ir aplinkosaugos standartus. Jei reikia,
poveikio aplinkai įvertinimas turėtų būti atliktas
prieš investiciją pagal Poveikio aplinkai vertinimo
įstatymą;
5. Tais atvejais, kai reikalavimai dėl aplinkos,
higienos ir gyvūnų gerovės standartų yra naujai
paskelbti, pareiškėjas turi įsipareigoti įgyvendinti
šiuos  reikalavimus   investicijų  įgyvendinimo
pabaigoje;                    8
           1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
      Reikalavimai pareiškėjui III:
6. Pareiškėjas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją
ir/ar kompetenciją užsiimti produkcijos, į kurią bus
investuojama, gamyba. Pareiškėjas privalo turėti
profesinį išsilavinimą žemės ūkio srityje arba būti
pabaigęs minimalių ūkininkavimo žinių kursus.
Parama taip pat gali būti suteikiama pareiškėjui,
turinčiam mažiausiai 3 metų ūkininkavimo patirtį;
7. Pareiškėjas investicijų projekte (verslo plane) turi
parodyti, kad įgyvendinus projektą ūkis atitiks
ekonominio gyvybingumo kriterijus, nustatytus
Žemės ūkio ministerijos;              9
           1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
      Reikalavimai pareiškėjui IV:
8. Jei pareiškėjas yra jaunas ūkininkas (iki 40 metų)
ir investuoja penkerių metų laikotarpyje po
įsikūrimo, jam gali būti suteiktas trijų metų
laikotarpis įgyvendinti higienos, aplinkosaugos ir
gyvūnų gerovės standartus, atitikti ekonominio
gyvybingumo kriterijus;
9. Jei projekte numatomas gamybos apimčių
didinimas, pareiškėjas turi įrodyti realizacijos rinkų
buvimą;

                         10
           1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
      Reikalavimai pareiškėjui V:
10. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicija
finansuojama pagal šią programą, tuo pat metu nėra
finansuojama iš kitų nacionalinių ir ES fondų;
11. Numatytos investicijos (įrengimai, mechanizmai)
turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos
reikalavimus ;
12. Pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą
pagal LR įstatymus;
13. Jei pareiškėjas yra įmonė, kuriai pagal LR
įstatymus privalomas auditas, privalo pateikti
audituotas finansines ataskaitas ir audito išvadas už
paskutinius finansinius metus;          11
           1 priemonė
     ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
      Reikalavimai pareiškėjui VI:
14. Pareiškėjas negali turėti pradelstų mokestinių
įsipareigojimų;
15. Pareiškėjas įsipareigoja ne mažiau kaip 5 metus
po paramos sutarties pasirašymo nekeisti veiklos
pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos bei sąlygų,
neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui/ūkio
subjektui už paramos lėšas įsigyto turto;
16. Ūkyje visi galvijai turi būti registruoti ir
identifikuoti (taikomi tik gyvulininkystės sektoriuje);
17. Gyvulių skaičius 1 ha neturi būti didesnis negu 1.8
sąlyginio gyvulio vieneto (SGV) (įskaitant ir
nuomojamą žemę mėšlo iškratymui) (taikoma tik
gyvulininkystės sektoriuje);
                          12
           1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
      Reikalavimai pareiškėjui VII:

18. Teikiant paraišką pieno ūkio gamybos apimtys,
paremtos turima pieno kvota, turi būti ne mažesnės
kaip 20 tonų pieno per metus. Paramos gavėjai,
pradedantys gamybą (arba pradėję, tačiau dar
nepasiekę nustatytos gamybos apimties), investicijų
projekte (verslo plane) turi patvirtinti, kad
produkcijos gamybos apimtys ūkyje, pasibaigus
projektui, bus ne mažesnės nei 50 tonų pieno per
metus (taikoma tik gyvulininkystės sektoriuje);

                        13
           1 priemonė
     ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
      Reikalavimai pareiškėjui VIII:

19. Gyvulininkystės ūkyje, įgyvendinus projektą turi
būti ne mažiau kaip 10 karvių žindenių ar 20 penimų
galvijų (jei investicija susijusi su galvijų mėsos
sektoriumi), mažiausiai 15 paršavedžių arba 100
penimų kiaulių (jei investicija susijusi su mėsos
sektoriumi - kiauliena), mažiausiai 30 avių (jei
investicija susijusi su mėsos sektoriumi - aviena) ir
mažiausiai 20 arklių (jei investicija susijusi su mėsos
sektoriumi – arkliena) (taikoma tik gyvulininkystės
sektoriuje);
                          14
           1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
      Reikalavimai pareiškėjui IX:

20. Visais investicijų atvejais vaisių ir daržovių
sektoriuje bus remiami tik tie individualūs projektai
ir tik toms priemonėms, kurios neremiamos per
gamintojų grupes iš Gamintojų organizacijų veiklos
fondo. Paraiškų teikėjai turės pateikti pažymą iš
atitinkamos gamintojų grupės, patvirtinančią šį faktą
(taikoma tik vaisių ir daržovių sektoriuje);                         15
            1 priemonė
     ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
       Reikalavimai pareiškėjui X:
21. Projektai, kurių tikslas yra ūkyje užaugintų žemės ūkio
produktų perdirbimas ir/ar rinkodara, yra tinkami paramai
gauti tuo atveju, jei bent 50 % perdirbamų ir/ar realizuojamų
produktų yra išauginti ūkyje (ar kooperatyvo narių ūkiuose),
kuris teikia prašymą paramai gauti, o bendra paramos suma
neviršija šioje priemonėje numatyto maksimalaus paramos
dydžio (taikoma ūkio veiklos įvairinimui, įskaitant ūkyje
užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir/ar rinkodarą).
Šis kriterijus netaikomas privatiems ūkininkams.
22. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne
mažiau kaip 50 proc. visos ūkio veiklos pajamų. Pareiškėjai,
pradedantys gamybą, projekte turi įrodyti, kad įgyvendinus
projektą, pajamos iš žemės ūkio veiklos bus ne mažesnės kaip
50 proc. visos ūkio veiklos pajamų.
                             16
          1 priemonė
    ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
         Paramos dydis
Maksimalus paramos dydis pagal šią priemonę
sudaro 50 proc. visų tinkamų išlaidų ar 60
proc. - ūkininkaujantiems mažiau palankiose
ūkininkauti vietovėse. Investuojant jauniesiems
ūkininkams, jei po jų įsikūrimo praėjo ne daugiau
nei 5 metai, maksimali parama gali siekti 55 proc.
ar 65 proc. mažiau palankiose ūkininkauti
vietovėse. Suteikiama parama negali būti didesnė
kaip 375 tūkst. eurų.

                        17
             1 priemonė
      ,,Investicijos į žemės ūkio valdas”
           Administravimas
Priemonę įgyvendina Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos (NMA).
Visi pareiškėjai privalo pateikti teisingai užpildytas paraiškas
ir visus reikalingus dokumentus regioniniams NMA skyriams.
Paraiškas vertina NMA ir teikia Projektų atrankos komitetui
(patvirtintam Žemės ūkio ministerijos) projektų vertinimo
išvadas ir rekomendacijas. Projektų atrankos komitetas jas
išnagrinėjęs priima sprendimus dėl projektų finansavimo.
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi šio komiteto
sprendimais, įgalioja NMA informuoti pareiškėjus apie
priimtą sprendimą ir pasirašyti paramos sutartis.
                             18
         2 priemonė
    ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
       Galimi pareiškėjai:

Jauni ūkininkai (iki 40 metų amžiaus, ūkį
kuriantys pirmą kartą ir atitinkantys žemiau
aprašytus kriterijus).

Priemonė į atskiras veiklas neskirstoma.                      19
          2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
        Tinkamos išlaidos I:

1. Privatinės nuosavybės teise priklausančio
nekilnojamojo turto (gamybinių pastatų ir patalpų),
skirto projekto reikmėms, statyba ir rekonstrukcija;
2. Naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, įskaitant ir
programinę įrangą, skirtų projekto reikmėms
įsigijimas;
3. Per privačius laukus einančių kelių, vietinio
vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų
įrengimas ir rekonstrukcija ūkio valdos ribose;
                          20
          2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
        Tinkamos išlaidos II:

4. Privačiam finansavimui, kai pareiškėjas ketina
imtis didelės apimties investicijų pagal 4.1. ir pagal
4.4. priemones;
5. Bendrosios išlaidos, tokios kaip mokėjimai
architektams, inžinieriams ir konsultantams,
mokėjimai už techninius tyrimus, patentų ir licencijų
įsigijimas, bet ne daugiau kaip 10 % (sertifikuotiems
techniniams tyrimams ir konsultavimui – ne daugiau
kaip 5 %) ankstesnėse pastraipose nurodytų išlaidų.
                         21
          2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
      Reikalavimai pareiškėjui I:
1. Pareiškėjo gyvenamoji vieta ir projekto
įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovė;
2. Ūkininkas yra jaunesnis nei 40 metų
paraiškos paramai gauti pateikimo metu ir
kuriasi kaip ūkio valdos vadovas;
3. Naujai įkurtas ūkis yra įregistruotas ne
anksčiau kaip per paskutinius 12 mėnesių iki
paraiškos paramai gauti pateikimo ir iki tol
nebuvo registruotas pareiškėjo, jo sutuoktinio
vardu ir nebuvo padalintas;        22
          2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
      Reikalavimai pareiškėjui II:

4. Ūkininkas įsipareigoja, kad ūkis įgyvendins
higienos, aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės
standartus ne vėliau kaip per trejus metus nuo
įsikūrimo;
5. Reikalingas profesinis išsilavinimas žemės ūkio
srityje. Parama taip pat gali būti suteikiama
pareiškėjui, baigusiam ūkininkavimo žinių
minimumo kursus arba turinčiam mažiausiai
trejų pastarųjų metų ūkininkavimo patirtį;
                        23
          2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
      Reikalavimai pareiškėjui III:
6. Ūkininkas įrodo, kad ūkio ekonominis
gyvybingumas atitiks Žemės ūkio ministerijos
nustatytus kriterijus ne vėliau kaip per trejus
metus nuo įsikūrimo;
7. Ūkininkas (ir jo partneris) įsipareigoja ne
mažiau kaip 5 metus po paramos sutarties
pasirašymo nekeisti gyvenamosios vietos, veiklos
pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos bei
sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam
asmeniui už paramos lėšas įsigyto turto;
                       24
           2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
      Reikalavimai pareiškėjui IV:

8. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicija
finansuojama pagal šią programą, tuo pat metu
nėra finansuojama iš kitų nacionalinių ir ES
fondų;
9.   Numatytos    investicijos   (įrengimai,
mechanizmai) turi atitikti ES teisės aktų nustatytus
saugos reikalavimus;
10. Pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą
pagal LR įstatymus;

                        25
          2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
      Reikalavimai pareiškėjui V:

11. Pareiškėjas negali turėti pradelstų mokestinių
įsipareigojimų;
13. Disponuojamos žemės plotas, ketinant verstis
tradicine žemdirbyste, turi būti ne mažesnis negu
10   ha   (šis  reikalavimas   netaikomas
specializuotiems ūkiams);
14. Pareiškėjui ketinant kurti ūkį nuomojamoje
žemėje, nuomos sutartis turi būti sudaryta ne
trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui;
                        26
           2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
      Reikalavimai pareiškėjui VI:

15. Visais investicijų atvejais vaisių ir daržovių
sektoriuje bus remiami tik tie individualūs projektai
ir tik toms priemonėms, kurios neremiamos per
gamintojų grupes iš Gamintojų organizacijų veiklos
fondo. Paraiškų teikėjai turės pateikti pažymą iš
atitinkamos gamintojų grupės, patvirtinančią šį faktą
(taikoma tik vaisių ir daržovių sektoriuje);
                         27
          2 priemonė
     ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
     Reikalavimai pareiškėjui VII:

16. Sutuoktiniai, ketinantys kurti atskirus ūkius,
atskiras įsikūrimo pašalpas gali gauti tuo atveju,
kai atstumas tarp ūkių, kurių įkūrimui prašoma
paramos, turi būti ne mažesnis negu 50 km;
17. Jeigu pareiškėjas ketina paramą, gautą pagal
4.2 priemonę naudoti kaip privatų indėlį didelės
apimties investicijų projektuose pagal 4.1 arba 4.4
priemones, parama pagal 4.2 priemonę jam bus
suteikta tokiu atveju, jei pareiškėjas bus
pripažintas tinkamu gauti paramą pagal 4.1 arba
pagal 4.4 priemones.
                        28
         2 priemonė
    ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
        Paramos dydis


Maksimalus vienkartinės įsikūrimo išmokos dydis
 yra 1000 eurų/1 ha, maksimali paramos suma
       ūkiui - 25 000 eurų.
                      29
            2 priemonė
       ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas”
          Administravimas
Priemonę įgyvendina Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos (NMA).
Visi pareiškėjai privalo pateikti teisingai užpildytas paraiškas
ir visus reikalingus dokumentus regioniniams NMA skyriams.
Paraiškas vertina NMA ir teikia Projektų atrankos komitetui
(patvirtintam Žemės ūkio ministerijos) projektų vertinimo
išvadas ir rekomendacijas. Projektų atrankos komitetas jas
išnagrinėjęs priima sprendimus dėl projektų finansavimo.
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi šio komiteto
sprendimais, įgalioja NMA informuoti pareiškėjus apie
priimtą sprendimą ir pasirašyti paramos sutartis.

                             30
         3 priemonė
   ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
     bei rinkodaros gerinimas”
       Galimi pareiškėjai:

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) ir
įmonės, perdirbančios žemės ūkio produktus ir
veikiančios ne trumpiau kaip 12 mėn. iki
paraiškos pateikimo.                     31
         3 priemonė
   ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
     bei rinkodaros gerinimas”
       Remiamos veiklos I:

1. Pieno perdirbimas (šiame sektoriuje bus
remiamas tik atliekų perdirbimas ir
tvarkymas, specializuotų pieno produktų
transporto priemonių, naujų įrengimų ir
mechanizmų,    būtinų   aplinkosaugos,
veterinarijos, higienos ir gyvūnų gerovės
standartų įdiegimui, įsigijimas);
2. Mėsos (jautienos, kiaulienos, avienos,
arklienos ir paukštienos) ir kiaušinių
perdirbimas (šiame sektoriuje nebus
teikiama parama skerdyklų statybai);   32
          3 priemonė
    ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
      bei rinkodaros gerinimas”
       Remiamos veiklos II:

3. Augalininkystės produktų (javai (išskyrus
miežiai salyklui), linai, baltyminiai ir aliejiniai
augalai (taip pat rapso pirminis perdirbimas
biokuro gamybai) perdirbimas;
4. Vaisių, uogų, daržovių, bulvių (išskyrus
bulves krakmolui) ir grybų perdirbimas.
                        33
          3 priemonė
    ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
      bei rinkodaros gerinimas”
        Tinkamos išlaidos I:
1. Statyba/rekonstrukcija (išskyrus pienines ir
skerdyklas) ir modernizavimas projekto reikmėms
skirto   nekilnojamojo   turto,  kuris   po
statybos/rekonstrukcijos/modernizavimo     turės
atitikti aplinkosaugos, veterinarijos, higienos ir
gyvūnų gerovės standartus;
2. Naujų įrengimų ir mechanizmų, įskaitant
programinę įrangą, skirtų projekto reikmėms
įsigijimas. Jei turtas įsigyjamas išperkamąja nuoma,
jis turi tapti paramos gavėjo nuosavybe projekto
                         34
įgyvendinimo laikotarpiu;
          3 priemonė
    ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
      bei rinkodaros gerinimas”
        Tinkamos išlaidos II:


3. Bendrosios išlaidos, tokios, kaip mokėjimai
architektams, inžinieriams ir konsultantams,
mokėjimai už techninius tyrimus, patentų ir licencijų
įsigijimą, bet ne daugiau kaip 10 proc. (techniniams
tyrimams ir konsultavimui - ne daugiau kaip 5 proc.)
aukščiau išvardintų išlaidų.


                         35
          3 priemonė
    ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
      bei rinkodaros gerinimas”
      Reikalavimai pareiškėjui I:


1. Turtas, į kurį investuojama, turi priklausyti
pareiškėjui;
2. Investicija numatoma produktų, kurie išvardinti
Romos sutarties I priede ir kurių kilmės šalis viena iš
Europos Sąjungos šalių ar šalių kandidačių,
perdirbimui ir rinkodarai;

                          36
          3 priemonė
    ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
      bei rinkodaros gerinimas”
      Reikalavimai pareiškėjui II:
3. Įvykdytas projektas turi atitikti veterinarijos,
higienos, sanitarijos, maisto kokybės, gyvūnų gerovės
ir aplinkosaugos standartus. Jei reikia, poveikio
aplinkai įvertinimas turėtų būti atliktas prieš
investiciją pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.
Tais atvejais, kai įmonėms suteikiamas pereinamasis
laikotarpis, jos turės įgyvendinti aplinkosaugos,
higienos ir gyvūnų gerovės standartus iki pereinamojo
laikotarpio arba iki investicijų projekto įgyvendinimo
pabaigos (priklausomai kuris yra trumpesnis).
                          37
           3 priemonė
     ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
       bei rinkodaros gerinimas”
      Reikalavimai pareiškėjui III:
4. Pareiškėjas investicijų projekte (verslo plane) turi
parodyti, kad įgyvendinus projektą ūkis atitiks
ekonominio gyvybingumo kriterijus, nustatytus ŽŪM;
5. Įmonė paraiškos pateikimo metu turi priklausyti
,,A”, ,,B” ar ,,C” įmonių sąrašui, bet prioritetas
teikiamas įmonėms iš ,,B” ar ,,C” sąrašo (taikoma
mėsos ir pieno sektoriui);


                         38
           3 priemonė
     ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
       bei rinkodaros gerinimas”
      Reikalavimai pareiškėjui IV:
6. Visais investicijų atvejais vaisių ir daržovių
sektoriuje bus remiami tik tie individualūs projektai ir
tik toms priemonėms, kurios neremiamos per
gamintojų grupes iš Gamintojų organizacijų veiklos
fondo. Paraiškų teikėjai turės pateikti pažymą iš
atitinkamos gamintojų grupės, patvirtinančią šį faktą
(taikoma tik vaisių ir daržovių sektoriuje);
7. Projektuose, kurie numato produkcijos apimčių
didinimą, turi būti pateikta pakankamai įrodymų apie
turimas realizacijos rinkas, projektas neturi padidinti
bendrų šalies poreikiams reikalingų gamybos
pajėgumų;
                          39
          3 priemonė
    ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
      bei rinkodaros gerinimas”
      Reikalavimai pareiškėjui V:
8. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad projekte
nenumatytos investicijos į mažmeninę prekybą ir
produktų iš trečiųjų šalių perdirbimą;
9. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicija
finansuojama pagal šią programą, tuo pat metu nėra
finansuojama iš kitų nacionalinių ir ES fondų;
10. Numatytos investicijos (įrengimai, mechanizmai)
turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos
reikalavimus;
11. Pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą
                       40

pagal LR įstatymus;
           3 priemonė
     ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
       bei rinkodaros gerinimas”
      Reikalavimai pareiškėjui VI:

12. Pareiškėjas LR įstatymų nustatyta tvarka privalo
pateikti audituotas finansines ataskaitas ir audito
išvadas už paskutinius metus;
13. Pareiškėjas negali turėti pradelstų mokestinių
įsipareigojimų;
14. Pareiškėjas įsipareigoja ne mažiau kaip 5 metus po
paramos sutarties pasirašymo nekeisti veiklos
pobūdžio, projekto įgyvendinimo vietos bei sąlygų,
neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui/ūkio
subjektui už paramos lėšas įsigyto turto.     41
          3 priemonė
    ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
      bei rinkodaros gerinimas”
          Paramos dydis
Maksimalus paramos dydis pagal šią priemonę
sudaro 45 % visų tinkamų išlaidų, bet ne daugiau 1
mln. eurų. Paramą tas pats pareiškėjas pagal šią
priemonę gali gauti kartą per trejus metus.
Pareiškėjas, gavęs paramą pagal SAPARD
programą, dėl paramos pagal šią priemonę gali
kreiptis ne anksčiau, kaip po trijų metų po sutarties
paramai gauti pagal SAPARD programos priemonę
,,Žemės ūkio ir žuvų produktų perdirbimo ir
rinkodaros tobulinimas” pasirašymo.
                         42
           3 priemonė
     ,,Žemės ūkio produktų perdirbimo
       bei rinkodaros gerinimas”
          Administravimas
Priemonę įgyvendina Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos (NMA).
Visi pareiškėjai privalo pateikti teisingai užpildytas
paraiškas ir visus reikalingus dokumentus regioniniams
NMA skyriams.
Paraiškas vertina NMA ir teikia Projektų atrankos
komitetui (patvirtintam Žemės ūkio ministerijos) projektų
vertinimo išvadas ir rekomendacijas. Projektų atrankos
komitetas jas išnagrinėjęs priima sprendimus dėl projektų
finansavimo.
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi šio komiteto
sprendimais, įgalioja NMA informuoti pareiškėjus apie
priimtą sprendimą ir pasirašyti paramos sutartis.  43
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės ūkio vandentvarka”

Galimi pareiškėjai:
savivaldybės, kaimo bendruomenės.
Remiamos veiklos:
• drenažo sistemų bei jų hidrotechninių statinių
 renovacija ir statyba;
• dirbtinių vandens telkinių hidrotechninių
 statinių renovacija;
• potvynių   prevencijos priemonių  sistemų
 renovacija ir statyba;
• polderių renovacija.            44
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės ūkio vandentvarka”
          Tinkamos išlaidos
  1. Statybos teritorijos paruošimo išlaidos;
  2. Išlaidos naujoms medžiagoms, skirtoms projekto
  reikmėms;
  3. Išlaidos darbams atlikti;
  4. Išlaidos objekto draudimui;
  5. Bendrosios išlaidos, tokios, kaip mokėjimai
  architektams, inžinieriams ir konsultantams,
  mokėjimai už techninius tyrimus, patentų ir
  licencijų įsigijimą, bet ne daugiau kaip 10 proc.
  (techniniams tyrimams ir konsultavimui - ne
  daugiau kaip 5 proc.) aukščiau išvardintų išlaidų.
                         45
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės ūkio vandentvarka”
      Reikalavimai pareiškėjui I:
 1. Įvykdytas projektas turi atitikti Europos
 Bendrijos aplinkosaugos reikalavimus (turi būti
 pateiktas aplinkosaugos institucijų pirminis
 projekto   įvertinimas).   Poveikio   aplinkai
 įvertinimas turėtų būti atliktas prieš investiciją
 pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (jis
 atitinka Europos Sąjungos direktyvas Nr.
 85/337/EEC ir 97/11EC);
 2. Projekte numatyta veikla bei su ja susijusi
 investicija turi būti įgyvendinta kaimo vietovėje;
                         46
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės ūkio vandentvarka”
      Reikalavimai pareiškėjui II:

3. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicija
finansuojama pagal šią programą, tuo pat metu
nėra finansuojama iš kitų nacionalinių ir ES
fondų;
4.  Numatomos    investicijos (mechanizmai,
įrengimai) turi atitikti ES teisės aktų nustatytus
saugos reikalavimus;

                        47
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės ūkio vandentvarka”
      Reikalavimai pareiškėjui III: 5. Pareiškėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą
 pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
 6. Pareiškėjas negali turėti pradelstų mokestinių
 įsipareigojimų.                         48
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės ūkio vandentvarka”
        Paramos dydis


Bus remiami ne pelno investiciniai
projektai, skirti viešiesiems poreikiams
tenkinti – 90 % tinkamų išlaidų, bet ne
daugiau 500 tūkst. eurų.


                        49
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės ūkio vandentvarka”
         Administravimas
Pareiškėjai privalo pateikti paraiškas ir projektus (su leidimu
statybai/rekonstrukcijai ir ekonominės dalies ekspertizės
išvadomis, taip pat turi būti atrinktas rangovas) regioniniams
NMA skyriams. Atlikus pirminę dokumentų peržiūrą, visa
reikalinga pareiškėjo pateikta medžiaga bus perduota
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
Projektų atrankos komitetas, įsteigtas Žemės ūkio ministerijos,
priims sprendimą dėl projektų finansavimo. Žemės ūkio
ministerija, vadovaudamasi šio komiteto sprendimais, įgalioja
NMA informuoti pareiškėjus apie priimtą sprendimą ir
pasirašyti paramos sutartis.


                             50
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
   veikla ,,Žemės sklypų perskirstymas”
Ši veikla bus pradėta įgyvendinti nuo 2005 m. Žemės
sklypų pertvarkymas bus vykdomas pagal vieną iš
žemėtvarkos projektų rūšių - žemės konsolidacijos
projektus.
Galimi pareiškėjai:
licencijas rengti žemės konsolidacijos projektus
turintys asmenys, veikiantys privačios žemės
savininkų ir valstybinės žemės valdytojų naudai.

                        51
          4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės sklypų perskirstymas” Remiamos veiklos:
• Žemės konsolidacijos projektų organizavimas,
 parengimas ir įgyvendinimas;
• Naujai suformuotų žemės sklypų teisinė
 registracija.


                         52
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
   veikla ,,Žemės sklypų perskirstymas”
        Tinkamos išlaidos I

1. Žemės konsolidacijos projekto organizavimo ir
rengimo išlaidos;
2. Turto vertinimo darbų atlikimo ir žemės
vertinimo plano parengimo išlaidos;
3. Žemės konsolidacijos projekte suprojektuotų
pertvarkomų žemės sklypų paženklinimo vietovėje,
atliekant  kadastrinius  matavimus,  išlaidos
(įskaitant su tuo susijusios dokumentacijos
parengimą);

                       53
          4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės sklypų perskirstymas”
        Tinkamos išlaidos II

4. Žemės sandorių sudarymo ir notarinio tvirtinimo
išlaidos;
5. Išlaidos už nekilnojamojo turto registro ir
kadastro   duomenų   apie  žemės   sklypus
panaudojimą ir pertvarkytų žemės sklypų kadastro
duomenų pakeitimų (patikslinimų) ir žemės
sandorių įregistravimo nekilnojamojo turto registre
išlaidos.

                        54
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
   veikla ,,Žemės sklypų perskirstymas”
       Reikalavimai pareiškėjui I:
 1. Projektas turi atitikti Europos Bendrijos
 aplinkosaugos reikalavimus (turi būti pateiktas
 aplinkosaugos institucijų pirminis projekto
 įvertinimas). Poveikio aplinkai įvertinimas turi būti
 atliktas prieš investiciją pagal Poveikio aplinkai
 vertinimo įstatymą;
 2. Žemės sklypai turi būti pertvarkomi kaimo
 gyvenamojoje vietovėje;
 3. Mažiausiai 5 žemės savininkai ar valstybinės
 žemės valdytojai turi pateikti prašymą apskrities
 viršininkui rengti žemės konsolidacijos projektą; 55
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
   veikla ,,Žemės sklypų perskirstymas”
      Reikalavimai pareiškėjui II:

 4. Žemės konsolidacijos projekto teritorija turi
 būti ne mažesnė kaip 100 hektarų;
 5. Pareiškėjas turėtų įrodyti, kad žemės
 konsolidacijos projektas pagerins projekto
 teritorijoje esančių žemės sklypų formą ir/arba
 dydį, ir/arba reljefą, taip pat ūkininkavimui
 palankesnę ūkių struktūrą (poreikio įgyvendinti
 žemės konsolidacijos projektą pagrindimas).

                        56
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
   veikla ,,Žemės sklypų perskirstymas”
         Paramos dydis

Šie projektai priskiriami prie viešųjų ne pelno
siekiančių projektų rūšies ir finansuojami 100 %
tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 tūkst.
eurų.
                        57
           4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Žemės sklypų perskirstymas”
          Administravimas
Prašymus rengti žemės konsolidacijos projektą žemės
savininkai, valstybinės žemės patikėtiniai paduoda apskrities
viršininkui. Apskrities viršininkas tvirtina teritorijos žemės
konsolidacijos projektui rengti ribas ir su savivaldybės
vykdomąja institucija suderintas planavimo sąlygas bei priima
sprendimą rengti žemės konsolidacijos projektą. Žemės
konsolidacijos projekto rengėją apskrities viršininkas parenka
Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Paraiška teikiama
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos
su Nacionalinės žemės tarnybos išvada dėl teikiamo
projektinio pasiūlymo atitikimo techniniams reikalavimams.
Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Projektų atrankos
komitetas.
                             58
          4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
            veikla
    ,,Konsultavimo paslaugos ūkiams ”
        Galimi pareiškėjai:
Žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka Žemės
ūkio ministerijos akredituotos kaimo konsultavimo
institucijos. Galutiniai naudos gavėjai yra žemės ūkio
veiklos subjektai (įregistravę valdas Žemės ūkio ir
kaimo verslo registre), potencialūs kitų BPD ir KPP
priemonių paramos gavėjai.                         59
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
           veikla
    ,,Konsultavimo paslaugos ūkiams ”
          Remiamos veiklos:
• Konsultavimas dėl paraiškų pagal BPD ir KPP priemones
 ir tiesioginių išmokų paramai gauti rengimo;
• Konsultavimas dėl higienos ir gyvūnų gerovės standartų
 taikymo;
• Konsultavimas dėl Gero ūkininkavimo praktikos
 įgyvendinimo (būtino dalyvaujant schemose pagal KPP
 priemones ,,Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir
 vietovės su agroaplinkosaugos apribojimais” arba
 ,,Agroaplinkosauga”).

                           60
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,, Konsultavimo paslaugos ūkiams ”
        Tinkamos išlaidos I:

  1.  Atlyginimo   konsultantams, teikiantiems
konsultavimo projekte numatytas paslaugas;
  2. Kanceliarinės prekės;
  3. Kopijavimo reikmenys;
  4. Kompiuterinės mokymo programos;
  5. Patalpų, įrangos nuoma;
  6. Ryšių paslaugos;


                        61
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,, Konsultavimo paslaugos ūkiams ”
        Tinkamos išlaidos II:

7. Seminarų ir kitų konsultacinių susitikimų
organizavimas bei informacinių ir metodinių
leidinių, susijusių su projektu, parengimas ir leidyba;
8. Informacijos rengimas ir skelbimas (straipsniai
spaudoje, televizijos ir radijo laidose, internete);
9. Kelionės / transporto išlaidos;
10. Projekto administravimo (ne daugiau kaip 10
proc. projekto vertės).
                          62
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros
skatinimas” veikla ,, Konsultavimo paslaugos
         ūkiams ”
        Paramos dydis:

  1. Maksimali paramos suma už suteiktas
konsultavimo paslaugas negali būti didesnė nei 90
proc. visų tinkamų išlaidų.
  2. Maksimalios galimų suteikti paslaugų
apimtys vienam ūkininkui per metus neturi
viršyti 1500 eurų. Teikiamų konsultavimo
paslaugų įkainiai bus nustatyti žemės ūkio
ministro įsakymu.


                        63
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros
skatinimas” veikla ,, Konsultavimo paslaugos
         ūkiams ”
    Reikalavimai pareiškėjui I:

 1. Konsultacinė veikla pagal projektą turi būti
 skirta ūkininkams ir kitiems kaimo vietovių
 gyventojams, įregistravusiems savo valdas
 įstatymais nustatyta tvarka;
 2. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad projekte
 numatyta ir pagal programą finansuotina
 konsultacinė veikla tuo pačiu metu nebūtų
 finansuojama iš kitų nacionalinių programų ir
 ES fondų;

                          64
          4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
   veikla,, Konsultavimo paslaugos ūkiams”
       Reikalavimai pareiškėjui II:
3. Pareiškėjas negali turėti mokestinės nepriemokos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui;
4. Pareiškėjo institucija tvarko apskaitos dokumentus;
5. Pareiškėjo institucija privalo būti akredituota
Žemės ūkio ministerijos;
6. Pareiškėjo institucija turi būti sudariusi ūkininkų
sąrašus, su kuriais bus pasirašomos konsultavimo
paslaugų teikimo sutartys.


                         65
          4 priemonė
    ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros
  skatinimas” veikla ,, Konsultavimo paslaugos
           ūkiams”
         Administravimas
Pareiškėjai – konsultavimo institucijos privalo pateikti teisingai
užpildytas paraiškas ir projektus regioniniams NMA skyriams, kuriuose
bus atliekamas pirminis paraiškų patikrinimas bei projekto peržvalga.
Atlikus pirminę dokumentų peržiūrą, visa reikalinga pareiškėjo pateikta
medžiaga bus perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės
ūkio ministerijos.
Paraiškas vertins NMA ir Projektų atrankos komitetui pateiks pirminio
projektų įvertinimo išvadas ir rekomendacijas. Projektų atrankos
komitetas, įsteigtas Žemės ūkio ministerijos, jas išnagrinėjęs priims
sprendimą dėl projektų finansavimo.
Atsižvelgiant į šio komiteto sprendimą Žemės ūkio ministerija įgalios

NMA informuoti pareiškėją ir pasirašyti paramos sutartį su juo.
                                 66
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,, Konsultavimo paslaugos ūkiams ”
          Administravimas
Pareiškėjai – konsultavimo institucijos    privalo pateikti
teisingai užpildytas paraiškas ir projektus regioniniams NMA
skyriams, kuriuose bus atliekamas pirminis paraiškų
patikrinimas bei projekto peržvalga. Atlikus pirminę
dokumentų peržiūrą, visa reikalinga pareiškėjo pateikta
medžiaga bus perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie
Žemės ūkio ministerijos.
Paraiškas vertins NMA ir Projektų atrankos komitetui pateiks
pirminio projektų įvertinimo išvadas ir rekomendacijas.
Projektų atrankos komitetas, įsteigtas Žemės ūkio ministerijos,
jas išnagrinėjęs priims sprendimą dėl projektų finansavimo.
Atsižvelgiant į šio komiteto sprendimą Žemės ūkio ministerija
įgalios NMA informuoti pareiškėją ir pasirašyti paramos
sutartį su juo.
                             67
           4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos
sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės
  veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių”
         Galimi pareiškėjai:

1. Kaimo gyventojai, ūkininkai;
2. Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės
bendrovės (kooperatyvai);
3. Privačios įmonės, įregistruotos bei veikiančios
kaimo gyvenamoje vietovėje ne mažiau kaip 12
mėn. ir veiklos metu turinčios ne daugiau kaip
50 darbuotojų.

                          68
           4 priemonė
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
 veikla ,,Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių
  įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos
      pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių”
          Remiamos veiklos

1. Netradicinių žemės ūkio produktų gamyba;
2. Kita veikla, skatinanti kaimo gyventojų pajamų
  didėjimą.
                             69
             4 priemonė
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
        veikla ,,Žemės ūkio ir artimų
ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio
ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių”
          Tinkamos išlaidos I
 1. Naujos technikos ir įrenginių, įskaitant
 programinę įrangą, skirtų projekto reikmėms,
 įsigijimas;
 2. Naujų statybinių medžiagų, skirtų projekto
 reikmėms, įsigijimas;
 3. Privatinės nuosavybės teise priklausančio
 nekilnojamojo turto (gamybinių pastatų ir patalpų),
 skirto projekto reikmėms, statyba ir rekonstrukcija;
                         70
            4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
        veikla ,,Žemės ūkio ir artimų
   ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant
 įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių
           pajamų šaltinių”
         Tinkamos išlaidos II
4. Per privačius laukus einančių kelių, vietinio
vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų
įrengimas ir rekonstrukcija ūkio valdos ribose;
5. Bendrosios išlaidos, tokios, kaip mokėjimai
architektams,   inžinieriams  ir  konsultantams,
mokėjimai už techninius tyrimus, patentų ir licencijų
įsigijimą, bet ne daugiau kaip 10 proc. (techniniams
tyrimams ir konsultavimui - ne daugiau kaip 5 proc.)
aukščiau išvardintų išlaidų.          71
             4 priemonė
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
        veikla ,,Žemės ūkio ir artimų
ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio
ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių”
        Reikalavimai pareiškėjui I:

 1. Investicijos turi būti susiję su gamyba ar paslaugomis,
 nurodytuose prioritetiniuose sektoriuose;
 2. Projektas ir su jo įgyvendinimu susiję investicijos, išskyrus
 kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) projektą, turi būti
 įgyvendinami kaimo vietovėje pagal paramos gavėjo ar
 kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių žemės ūkio
 veiklos valdų registraciją žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 3. Turtas, į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui;

                              72
             4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
      veikla ,,Žemės ūkio ir artimų
 ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant
  įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir
      alternatyvių pajamų šaltinių”
      Reikalavimai pareiškėjui II:
4. Projektas (priklausomai nuo jo pobūdžio), jį įgyvendinus,
turi atitikti veterinarijos, higienos, sanitarijos, maisto kokybės,
gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos standartus. Jei reikia,
poveikio aplinkai įvertinimas turėtų būti atliktas prieš
investiciją pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
5. Pareiškėjas investicijų projekte (verslo plane) turi parodyti,
kad įgyvendinus projektą ūkis atitiks ekonominio
gyvybingumo kriterijus, nustatytus Žemės ūkio ministerijos;

                               73
             4 priemonė
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
        veikla ,,Žemės ūkio ir artimų
ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio
ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių”
       Reikalavimai pareiškėjui III
 6. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicija finansuojama
 pagal šią programą, tuo pat metu nėra finansuojama iš kitų
 nacionalinių ir ES fondų;
 7. Numatytos investicijos (įrengimai, mechanizmai) turi atitikti
 ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus;
 8. Pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal LR
 įstatymus;
 9.  Pareiškėjas  negali  turėti  pradelstų mokestinių
 įsipareigojimų;

                             74
             4 priemonė
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
        veikla ,,Žemės ūkio ir artimų
ekonominės veiklos sektorių įvairinimas, siekiant įvairiapusio
ekonominės veiklos pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių”
        Reikalavimai pareiškėjui IV
 10. Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal LR įstatymus
 privalo atlikti auditą, jis turi pateikti auditorių patvirtintas
 paskutiniųjų finansinių metų finansines ataskaitas ir
 išvadas;
 11. Pareiškėjas įsipareigoja ne mažiau kaip 5 metus po
 paramos sutarties pasirašymo nekeisti veiklos pobūdžio,
 projekto įgyvendinimo vietos bei sąlygų, neparduoti ir
 kitaip neperleisti kitam asmeniui/ūkio subjektui už
 paramos lėšas įsigyto turto.

                               75
          4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
veikla ,,Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių
 įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos
     pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių”
          Paramos dydis


 Maksimalus paramos dydis pagal šią
 priemonę sudaro 50 % visų tinkamų
 išlaidų, bet ne daugiau 375 tūkst. eurų.
                            76
              4 priemonė
   ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
 veikla ,,Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių
  įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos
      pobūdžio ir alternatyvių pajamų šaltinių”
          Administravimas
Priemonę įgyvendina Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos (NMA).
Visi pareiškėjai privalo pateikti teisingai užpildytas
paraiškas ir visus reikalingus dokumentus regioniniams
NMA skyriams.
Paraiškas vertina NMA ir teikia Projektų atrankos
komitetui (patvirtintam Žemės ūkio ministerijos) projektų
vertinimo išvadas ir rekomendacijas. Projektų atrankos
komitetas jas išnagrinėjęs priima sprendimus dėl projektų
finansavimo.
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi šio komiteto
sprendimais, įgalioja NMA informuoti pareiškėjus 77 apie
priimtą sprendimą ir pasirašyti paramos sutartis.
           4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
   veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
        Galimi pareiškėjai


1. Kaimo gyventojai, ūkininkai;
2. Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės
(kooperatyvai);
3. Privačios įmonės, įregistruotos bei veikiančios
kaimo gyvenamoje vietovėje ne mažiau kaip 12
mėn. ir veiklos metu turinčios ne daugiau kaip 50
darbuotojų.

                           78
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
        Remiamos veiklos


 1. Kaimo turizmas ir poilsio paslaugos;
 2. Tradiciniai ir netradiciniai amatai.
                        79
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
        Tinkamos išlaidos I

1. Naujų įrengimų ir mechanizmų, įskaitant
programinę   įrangą,  skirtą   projekto
reikmėms, įsigijimas;
2. Naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
3. Nekilnojamojo turto (gamybinių pastatų ir
patalpų), skirto projekto reikmėms, statyba
ar rekonstrukcija;

                        80
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
        Tinkamos išlaidos I


4. Privačių kelių, vietinio vandentiekio ir
kanalizacijos   ūkio   ribose  įrengimas    ir
rekonstrukcija;
5. Bendrosios išlaidos, tokios, kaip mokėjimai
architektams, inžinieriams ir konsultantams,
mokėjimai už techninius tyrimus, patentų ir licencijų
įsigijimą, bet ne daugiau kaip 10 proc. (techniniams
tyrimams ir konsultavimui - ne daugiau kaip 5 proc.)
aukščiau išvardintų išlaidų.
                         81
           4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
       Reikalavimai pareiškėjui I

1. Investicijos turi būti susiję su gamyba ar
paslaugomis,     nurodytuose    prioritetiniuose
sektoriuose;
2. Projektas ir su jo įgyvendinimu susiję investicijos,
išskyrus kooperatinės bendrovės (kooperatyvo)
projektą, turi būti įgyvendinami kaimo vietovėje pagal
paramos   gavėjo  ar  kooperatinės   bendrovės
(kooperatyvo) narių žemės ūkio veiklos valdų
registraciją žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
3. Turtas, į kurį investuojama, turi priklausyti
pareiškėjui;                    82
           4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
   veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
        Reikalavimai pareiškėjui II

4. Projektas (priklausomai nuo jo pobūdžio), jį
įgyvendinus, turi atitikti veterinarijos, higienos,
sanitarijos, maisto kokybės, gyvūnų gerovės ir
aplinkosaugos standartus. Jei reikia, poveikio aplinkai
įvertinimas turėtų būti atliktas prieš investiciją pagal
Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
5. Pareiškėjas investicijų projekte (verslo plane) turi
parodyti, kad įgyvendinus projektą ūkis atitiks
ekonominio gyvybingumo kriterijus, nustatytus Žemės
ūkio ministerijos;                 83
           4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
       Reikalavimai pareiškėjui III

6. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicija
finansuojama pagal šią programą, tuo pat metu nėra
finansuojama iš kitų nacionalinių ir ES fondų;
7. Numatomos investicijos (įrengimai, mechanizmai
ir paslaugos) turi atitikti ES teisės aktų nustatytus
saugos reikalavimus;
8. Pareiškėjas turi tvarkyti buhalterinę apskaitą
pagal LR įstatymus;

                         84
           4 priemonė
 ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
       Reikalavimai pareiškėjui III

 9. Pareiškėjas negali turėti pradelstų mokestinių
įsipareigojimų;
10. Jeigu pareiškėjas yra įmonė, kuri pagal LR įstatymus
privalo atlikti auditą, jis turi pateikti auditorių patvirtintas
paskutiniųjų finansinių metų finansines ataskaitas ir išvadas;
11. Pareiškėjas įsipareigoja ne mažiau kaip 5 metus po
paramos sutarties pasirašymo nekeisti veiklos pobūdžio,
projekto įgyvendinimo vietos bei sąlygų, neparduoti ir kitaip
neperleisti kitam asmeniui/ūkio subjektui už paramos lėšas
įsigyto turto;                       85
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
      Reikalavimai pareiškėjui IV

12. Po investicijos įgyvendinimo į kaimo turizmo ir
poilsio zonų kūrimo sektorių apgyvendinimui skirtų
kambarių (numerių) skaičius negali būti didesnis nei
numatyta LR Turizmo įstatyme (taikoma kaimo
turizmo ir paslaugų sektoriui);
13. Pareiškėjas projektu turi įrodyti apie ūkio
potencialias galimybes verstis kaimo turizmo
paslaugų teikimu (taikoma kaimo turizmo ir
paslaugų sektoriui);
                        86
          4 priemonė
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros
 skatinimas” veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų
        skatinimas”
     Reikalavimai pareiškėjui IV
14. Jei projekte numatyta investuoti į etnografinių
kaimų (etnoarchitektūrinio paveldo objektų,
tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimą, tradicinių
amatų plėtrą, etnokultūrinį turizmą) išsaugojimą ir
plėtrą, pareiškėjas privalo pateikti Etninės kultūros
globos tarybos ekspertų išvadas.


                        87
          4 priemonė
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
  veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
         Paramos dydisMaksimalus paramos dydis pagal šią
priemonę sudaro 50 % visų tinkamų
išlaidų, bet ne daugiau 375 tūkst. eurų.
                           88
            4 priemonė
  ,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas”
    veikla ,,Kaimo turizmo ir amatų skatinimas”
          Administravimas
Priemonę įgyvendina Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės ūkio ministerijos (NMA).
Visi pareiškėjai privalo pateikti teisingai užpildytas
paraiškas ir visus reikalingus dokumentus regioniniams
NMA skyriams.
Paraiškas vertina NMA ir teikia Projektų atrankos
komitetui (patvirtintam Žemės ūkio ministerijos) projektų
vertinimo išvadas ir rekomendacijas. Projektų atrankos
komitetas jas išnagrinėjęs priima sprendimus dėl projektų
finansavimo.
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi šio komiteto
sprendimais, įgalioja NMA informuoti pareiškėjus apie
priimtą sprendimą ir pasirašyti paramos sutartis
                             89
            5 priemonė
           ,,Miškų ūkis”
          Galimi pareiškėjai
- privačių miško valdų savininkai ar jų asociacijos;
- savivaldybės;
- valstybinės institucijos atsakingos už valstybės miškus
(tik veiklai susijusiai su stichinių nelaimių ir gaisrų
paveiktų miškų atkūrimu ir prevencinėmis priemonėmis).
Veiklai ,,Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku” – tik žemės savininkai. Prevencinėms
priešgaisrinėms priemonėms, tokioms kaip įsigijimui
priešgaisrinės įrangos, mineralizuotų juostų įrengimui ir
atnaujinimui, informacinių ženklų įrengimui tik
valstybinės institucijos, atsakingos už gaisrų ir sanitarinę
miško apsaugą visų nuosavybės formų miškuose.
           5 priemonė
          ,,Miškų ūkis”
         Remiamos veiklos

1. Investicijos skirtos miško ekonominei, ekologinei
ir socialinei vertei padidinti;
2. Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų
atkūrimas ir prevencinės priemonės;
3. Investicijos skirtos miško kirtimui, medienos
ruošai pagerinti ir racionalizuoti;
4. Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku.
            5 priemonė
           ,,Miškų ūkis”
     Investicijos skirtos miško ekonominei,
     ekologinei ir socialinei vertei padidinti
          Tinkamos išlaidos I
1. Infrastruktūros statybos, rekonstrukcijos ar įrengimo
išlaidos, taip pat medžiagų ir įrenginių įsigijimo išlaidos;
2. Jaunuolynų ugdymo išlaidos;
3. Rekreacinės paskirties įrangos įsigijimo ir montavimo
išlaidos;
4. Bendrosios išlaidos, tokios kaip mokėjimai
architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokėjimai
už techninius tyrimus, patentų ir licencijų įsigijimas, bet
ne daugiau kaip 10 proc. (sertifikuotiems techniniams
tyrimams ir konsultavimui - ne daugiau kaip 5 proc.)
ankstesniuose punktuose nurodytų išlaidų.
            5 priemonė
           ,,Miškų ūkis”
 Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas
        ir prevencinės priemonės
          Tinkamos išlaidos II
1. Konkrečios vietovės gaisrų prevencijos plano ar stichinių
nelaimių ar gaisrų paveiktų miško plotų apželdinimo plano
parengimas;
2. Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miško plotų
sutvarkymo ir išvalymo išlaidos;
3. Išlaidos miško sodmenims;
4. Apželdinimo darbų kaštai (dirvos paruošimo, sodinimo,
žuvusių želdinių papildymo, želdinių apsaugos priemonės);
5.   Priešgaisrinių  prevencinių  priemonių  išlaidos
(priešgaisrinės mineralizuotos juostos, gaisrų stebėjimo
bokštai), priešgaisrinės technikos ir įrangos įsigijimas,
informacinių ženklų ir stendų įrengimas.
             5 priemonė
            ,,Miškų ūkis”
 Investicijos skirtos miško kirtimui, medienos ruošai
        pagerinti ir racionalizuoti
         Tinkamos išlaidos III

1. Naujos miškų ūkio technikos ir įrangos (motopjūklai,
savikrovės   priekabos,  medvežės)  įsigijimas bei
programinės įrangos projekto reikmėms įsigijimas;
2. Bendrosios išlaidos, tokios kaip atlyginimai
konsultantams, mokėjimai už techninius tyrimus, patentų
ir licencijų įsigijimas, bet ne daugiau kaip 10 proc.
(sertifikuotiems techniniams tyrimams ir konsultavimui –
ne daugiau kaip 5 proc.) ankstesniuose punktuose
nurodytų išlaidų.
          5 priemonė
         ,,Miškų ūkis”
      Ne žemės ūkio paskirties žemės
        apželdinimas mišku
        Tinkamos išlaidos IV
 1. Miško želdinimo plano rengimas;
 2. Išlaidos miško sodmenims ir jų transportavimui;
 3. Apželdinimo darbų kaštai (dirvos paruošimo,
apželdinimo, žuvusių želdinių papildymo ir želdinių
apsaugos priemonės).
           5 priemonė
          ,,Miškų ūkis”
Reikalavimai pareiškėjams pagal veiklą ,,Investicijos
       skirtos miško ekonominei,
   ekologinei ir socialinei vertei padidinti”
1. Pareiškėjas, galintis pretenduoti gauti investiciją, turi
turėti privačią nuosavybę patvirtinančius dokumentus,
apibrėžtus teisės aktuose;
2. Pareiškėjas veiklos plane turi įrodyti aplinkosaugos
reikalavimų laikymąsi, taip pat valdos atitikimą
ekonominio gyvybingumo kriterijus įgyvendinus projektą;
3. Veiklos planas negali prieštarauti teisės aktuose miško
valdoms numatytiems apribojimams ir turi būti suderintas
su valstybiniu miškų pareigūnu.
           5 priemonė
          ,,Miškų ūkis”
 Reikalavimai pareiškėjams pagal veiklą ,,Stichinių
 nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir
       prevencinės priemonės”

1. Minimalus stichinių nelaimių ar gaisrų paveiktas
plotas, siekiant gauti paramą miškui atkurti, turi
būti ne mažesnis kaip 0,5 ha;
2. Projektas negali prieštarauti teisės aktuose miško
valdoms numatytiems apribojimams; projektas turi
būti suderintas su valstybiniu miškų pareigūnu.
         5 priemonė ,,Miškų ūkis”
   Reikalavimai pareiškėjams pagal veiklą ,,Investicijos
      skirtos miško kirtimui, medienos ruošai
         pagerinti ir racionalizuoti”
1. Pareiškėjas verslo plane turi įrodyti aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi,
taip pat valdos atitikimą ekonominio gyvybingumo kriterijus įgyvendinus
projektą;
2. Pareiškėjas negali turėti mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetui;
3. Pareiškėjas privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatytus reikalavimus;
4. Numatomos investicijos (įrengimai, mechanizmai ir paslaugos) turi atitikti
ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.
5. Pareiškėjas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklauso atlikti
savo veiklos auditą, privalo pateikti audito patvirtintas finansines ataskaitas ir
audito išvadas už praėjusius finansinius metus;
6. Pareiškėjas įsipareigoja nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų,
neparduoti ar kitaip neperduoti kitam asmeniui ar ūkio subjektui už paramos
lėšas įgytos technikos, įrangos bei programinės įrangos mažiausiai penkerius
ateinančius metus nuo sprendimo suteikti projektui paramą priėmimo.
             5 priemonė
            ,,Miškų ūkis”
   Reikalavimai pareiškėjams pagal veiklą ,,Ne žemės
    ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku”
1. Apželdinimui mišku skirta vietovė turi priklausyti privatiems žemės
savininkams, savivaldybėms ar jų asociacijoms;
2. Pareiškėjas iš rajono žemėtvarkos skyriaus turi gauti leidimą miškui veisti.
Be to, turi būti parengtas miško želdinimo projektas, kurį tvirtina valstybinis
miškų pareigūnas. Abu dokumentai drauge su paraiškos forma turi būti
pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai;
3. Miško želdinimo projekte turi būti nurodytos želdinimui numatytos
medžių rūšys, želdinių sudėtis, tankumas ir sodmenų kiekis pagal kiekvieną
medžių rūšį, želdinimo metodas ir želdinimo apsaugos priemonės. Projektas
turi būti parengtas vadovaujantis Aplinkos ministerijos išleistomis
rekomendacijomis. Pasirenkant medžių rūšis, turėtų būti atsižvelgiama į
dirvožemio sąlygas;
4. Miško želdiniuose turi būti numatyta mažiausiai 20 proc. lapuočių medžių
rūšių. Parama nebus suteikiama veisiant grynus spygliuočių želdinius.
                5 priemonė
               ,,Miškų ūkis”
               Paramos dydis
  Investicijos skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei
padidinti projektai skirti privačioms miško valdoms – 75 % tinkamų
išlaidų. Maksimali parama – ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų.
  Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės
priemonės projektai skirti viešiesiems poreikiams tenkinti – 100 %
tinkamų išlaidų, bet ne daugiau 500 tūkst. eurų;
  Investicijos skirtos miško kirtimui, medienos ruošai pagerinti ir
racionalizuoti pelno projektai skirti atskirų naudos gavėjų ar jų grupių
verslo plėtros poreikiams tenkinti – 50 % tinkamų išlaidų, bet ne daugiau
200 tūkst. eurų;
 Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku privačių valdų
apželdinimo projektai – 90 % realių tinkamų išlaidų. Maksimali paramos
suma 200 tūkst. eurų.
 Maksimali paramos suma pagal visas veiklas – ne daugiau 500
tūkst.eurų/projektui/metams.
             5 priemonė
            ,,Miškų ūkis”
           Administravimas
Priemonę įgyvendina Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos (NMA).
Visi pareiškėjai privalo pateikti teisingai užpildytas paraiškas ir
visus reikalingus dokumentus regioniniams NMA skyriams.
Paraiškas vertina NMA ir teikia Projektų atrankos komitetui
(patvirtintam Žemės ūkio ministerijos) projektų vertinimo
išvadas ir rekomendacijas. Projektų atrankos komitetas jas
išnagrinėjęs priima sprendimus dėl projektų finansavimo.
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi šio komiteto
sprendimais, įgalioja NMA informuoti pareiškėjus apie priimtą
sprendimą ir pasirašyti paramos sutartis.
        6 priemonė
    ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”Remiamos veiklos:

Įgūdžių įgijimas (60 proc. visos paramos)
Bandomosios strategijos (40 proc. visos paramos)
          6 priemonė
  ,,LEADER+ pobūdžio priemonėje” remiama:
Įgūdžių įgijimas:
 1. Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų
vertinimui ir integruotų bandomųjų strategijų
parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų
poreikius;
2. Kaimo gyventojų informavimas ir mokymas, siekiant
skatinti aktyvų dalyvavimą plėtros procese;
3. Administratorių, bendruomenės veikėjų ir vietos
veiklos grupių narių mokymai, susiję su gebėjimų
ugdymu partnerystės kūrimo, administravimo bei
finansų tvarkymo srityse;
4. Informacinės, metodinės medžiagos parengimas ir
platinimas bei įgytos patirties sklaida.
        6 priemonė
  ,,LEADER+ pobūdžio priemonėje” remiama:


Bandomosios strategijos:

 1. Integruotų teritorinių bandomojo pobūdžio kaimo
plėtros strategijų įgyvendinimas;
2. Dalyvavimas daugiašaliuose bendradarbiavimo
projektuose;
3. Sukauptos patirties iš ,,Kaimo vietovių plėtros
tyrimų ir stebėjimo punkto“ ir dalyvauti šio punkto
veikloje.
        6 priemonė
    ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”


PARAMOS GAVĖJAI

Veiklai ,,Įgūdžių įgijimas”:
Valstybinės ir privačios institucijos, nevyriausybinės
organizacijos (NVO), kaimo ir mažų miestelių
bendruomenių grupės.

Veiklai ,,Bandomosios strategijos”:
Vietos veiklos grupės (VVG).
          6 priemonė
      ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”

Reikalavimai pareiškėjui pagal veiklą ,,Įgūdžių įgijimas”:
Mokymų, informavimo bei metodinės medžiagos paslaugų
tiekėjais gali būti:
įstaiga ar organizacija, užsiimanti mokslo, mokymo,
konsultavimo arba informavimo veikla ir įsiregistravusi
įstatymų nustatyta tvarka.
Techninę paramą galės gauti VVG ketinančios tapti vietos
grupės, kurios:
- įregistruotos LR įstatymų nustatyta tvarka;
- išklausiusios ŽŪM patvirtintus mokymo kursus, tiesiogiai
susijusius su LEADER+ priemone.
          6 priemonė
      ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”
Bendrieji reikalavimai:
 VVG turi būti įteisinta LR įstatymų nustatyta tvarka ir
susidėti iš:
 50 % - socialiniai ir ekonominiai partneriai bei asociacijos;
 apie 25 % - verslo atstovai;
 apie 25 % - vietos valdžios atstovai.
 Turi būti įrodyti administravimo, metodinių ir finansų
valdymo gebėjimai susiję su LEADER+ priemone ir
valstybės lėšų administravimu;
  Teritorija turi apimti kaimo vietovę, turinčią 10000 –
100000 gyventojų, įskaitant mažus miestelius su ne daugiau
kaip 6000 gyventojų;
  Ta pati vietovė negali priklausyti kelioms VVG;
          6 priemonė
      ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”
REIKALAVIMAI PARAMOS GAVĖJUI:
 Pagal veiklą ,,Bandomosios strategijos”
Bendrieji reikalavimai:
Strategija turi būti parengta pagal vieną iš pateikiamų temų:
- Techninių ir mokslinių žinių ir naujų technologijų
panaudojimas, siekiant, kad kaimo vietovių produkcija ir
paslaugos taptų konkurencingesniais;
- Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas;
- Vietinės produkcijos vertės didinimas bendromis pastangomis
lengvinant smulkių gamybos vienetų išėjimą į rinką;
- Geriausias gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas.
   Projektai tuo pačiu metu negali būti remiami pagal kitus
Struktūrinius fondus, Kaimo plėtros programą, PHARE arba
kitas EŽŪOGF finansavimo schemas.
         6 priemonė
     ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”


Specifiniai reikalavimai pagal veiklą ,,Bandomosios strategijos”

 VVG partnerystės kokybė:
- Įsikūrusi kaimo vietovėje ir atstovauja įvairias vietos grupes;
- Sudaro abiejų lyčių ir įvairaus amžiaus nariai (moterys ir
jaunimas - tikslinės grupės);
- Parodo kompetenciją aplinkos apsaugos srityje;
- Parodo pusiausvyrą tarp valdymo ir užduočių pasiskirstymo.
Teritorija:
- Teritorija yra homogeniška ekonominiu, socialiniu ir fiziniu
(geografiniu) požiūriu.
            6 priemonė
        ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”

Specifiniai reikalavimai pagal veiklą ,,Bandomosios strategijos”
Strategijos kokybė:
- Novatoriška;
- Siejasi ir papildo valstybines bei regionines strategijas;
- Parengta vietovei, aktyviai dalyvaujant kaimo gyventojams, joje išreikšti
kaimo gyventojų poreikiai;
- Kuriama atsižvelgiant į aplinkos apsaugos problemas;
- Atsižvelgta į moterų ir jaunimo įtraukimą į veiklą;
- Numatytas veiklos tęstinumas;
- Numatyti konkretūs bendradarbiavimo veiksmai;
- Pateikta vietovės analizė, jos pagrindu numatyti veiksmai ir jų būtinumas;
- Aprašyta vietos projektų vertinimo bei savo veiklos įsivertinimo sistema;
- Numatytos lėšos, prioritetai, išskirtos tikslinės grupės;
- Aprašytas vietos projektų atrankos metodas.
         6 priemonė
     ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”

Vietos   projektų    atrankos    reikalavimai:

VVG pačios nustatys prioritetinius kriterijus vietos
projektams atrinkti  pagal   pasirinktą  temą.

Vietos projektų tematika turi atitikti parengtos
strategijos temą, tikslus ir spręsti vietos problemas. Už
tai atsakinga VVG.
         6 priemonė
     ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”

Tinkamos išlaidos
Veiklai ,,Įgūdžių įsisavinimas”:
 Išlaidos, analizei atlikti ir vietovės bandomajai plėtros
strategijai parengti;
Kaimo gyventojų informavimo ir mokymo išlaidos;
Išlaidos administratorių, bendruomenių ir VVG narių
mokymams, susijusiems su partnerystės kūrimu,
administravimu ir finansų valdymu;
Išlaidos informavimo, metodinės medžiagos rengimui ir
platinimui bei įgytos patirties sklaidai.
          6 priemonė
      ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”
Tinkamos išlaidos
Veiklai “Bandomosios strategijos”:
Išlaidos, skirtos VVG strategijų įgyvendinimui ir vietos
projektams, atitinkantiems strategiją, paremti;

VVG administravimo (administravimo išlaidos negali viršyti
15 proc. VVG skirtos paramos);

Įgytos patirties sklaidos, vertinimo ir tarptautinio
bendradarbiavimo išlaidos;

Išlaidos, susijusios su dalyvavimu ,,Kaimo vietovių plėtros
tyrimų ir stebėjimo punkte” bei patirties iš šio punkto
pasitelkimui.
         6 priemonė
     ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”
         Paramos dydis


 Veiklai, susijusiai su įgūdžių įgijimu – 100 proc. visų
tinkamų išlaidų;
Veiklai, susijusiai su bandomosiomis strategijomis:
Paramos lygis VVG administravimo išlaidoms negali
viršyti 15 proc. visos vietos veiklos grupei teikiamos
paramos sumos;
Paramos lygis vietos projektams pasiskirsto sekančiai:
Pelno siekiantys projektai – 50 proc.visų tinkamų
išlaidų;
Nepelno – 90 proc. visų tinkamų išlaidų.
          6 priemonė
      ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”
         Administravimas

 Priemonę įgyvendina Nacionalinė mokėjimo agentūra prie
Žemės       ūkio       ministerijos      (NMA).
Visi pareiškėjai privalo pateikti teisingai užpildytas paraiškas ir
visus reikalingus dokumentus regioniniams NMA skyriams.
Paraiškas vertina NMA ir teikia Projektų atrankos komitetui
(patvirtintam Žemės ūkio ministerijos) projektų vertinimo
išvadas ir rekomendacijas. Projektų atrankos komitetas jas
išnagrinėjęs priima sprendimus dėl projektų finansavimo.
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi šio komiteto
sprendimais, įgalioja NMA informuoti pareiškėjus apie priimtą
sprendimą ir pasirašyti paramos sutartis.
        6 priemonė
    ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”

ADMINISTRAVIMAS

VVG atranka bus vykdoma taip:

VVG pateiks savo strategijas regioniniams NMA
skyriams.
Strategijų atranka bus vykdoma pagal Žemės ūkio
ministerijos patvirtintą tvarką.
        6 priemonė
    ,,LEADER+ pobūdžio priemonė”
ADMINISTRAVIMAS
Veiklai, susijusiai su bandomosiomis strategijomis:
 Visi vietos projektų pareiškėjai paraiškas ir kitus
reikalingus dokumentus teiks VVG. Pastaroji, atlikusi
projekto įvertinimą, dokumentų peržiūrą ir priėmusi
sprendimą finansuoti projektą, sprendimą ir visą kitą
reikalingą pareiškėjo medžiagą perduoda regioniniams
NMA skyriams.
Pastaba: NMA gali nepritarti VVG sprendimui tik tuo
atveju, jei projektas neatitinka BPD, ES reglamentų ir/ar
Lietuvos teisės aktų reikalavimų.
           7 priemonė
          ,,Mokymas”Parama pagal šią priemonę galės pasinaudoti kaimo
gyventojai, potencialūs kitų BPD kaimo plėtros
priemonių paramos gavėjai.
                       118
           7 priemonė
          ,,Mokymas”
         Remiamos veiklos
Mokymai bus vykdomi šiuose prioritetinėse srityse -
naujos žemės ūkio ir miškų ūkio gamybos
technologijos, verslo ekonomika ir vadyba,
buhalterinė  apskaita,   aplinkos   apsauga,
vandentvarka,   ekologinis   ir   tausojantis
ūkininkavimas, gyvūnų gerovė, higienos, sanitarijos
bei žemės ūkio ir maisto produktų kokybės
reikalavimais, alternatyvūs verslai kaime bei
kooperacija.

                        119
         7 priemonė
         ,,Mokymas”
      Reikalavimai pareiškėjuiParamą galės gauti mokslo, mokymo, konsultavimo
ar kitos įstaigos, kurios Lietuvos, ES šalies narės
kompetentingos institucijos nustatyta tvarka yra
įgiję teisę užsiimti suaugusiųjų švietimu.
                        120
        7 priemonė
        ,,Mokymas”
   Paramos dydis ir tinkamos išlaidos


Išlaidos susijusios su mokymų organizavimu
(atlyginimas dėstytojams, priemonių būtinų
tęstiniam profesiniam mokymui įsigijimas,
patalpų nuoma, transporto išlaidos, mokymo
medžiagos paruošimas ir spausdinimas, kurso
klausytojų aprūpinimas maistu ir nakvyne,
išlaidos susijusios su mokymų administravimu)
bus kompensuojamos 100 proc.


                     121
           7 priemonė
           ”Mokymas”
          Administravimas
Mokymo paslaugų teikėjų atranką vykdys Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
Mokymas bus vykdomas pagal Žemės ūkio ministerijos,
kartu su socialiniais partneriais nustatytą žemdirbių
tęstinio profesinio mokymo poreikį.
Institucijos teiks paraiškas ir kitus reikalingus dokumentus
NMA. Pastaroji atliks paraiškų vertinimą pagal Žemės
ūkio ministerijos patvirtintą tvarką ir pateiks vertinimo
ataskaitą bei išvadas projektų atrankos komitetui.
Projektų atrankos komitetas, įvertinęs paraiškas, savo
sprendimą dėl projekto finansavimo ir paramos dydžio
pateiks NMA. NMA informuos pareiškėjus apie priimtą
sprendimą ir pasirašys su jais sutartį.
                           122
               Svarbiausi teisės aktai I
•  Reglamentas (ET) Nr. 1257/1999;
•  Reglamentas (ET) Nr. 445/2002;
•  Ūkininko ūkio įstatymas (Žin., 1999, Nr.43-1358; 2002, Nr. 45-1547);
•  Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas (Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57-2296);
•  Žemės ūkio bendrovių įstatymas (Žin., 1991, Nr. 13-328; 2001, Nr. 45-1547);
•  LR Turizmo įstatymas (2002-12-03, Nr. IX-1221);
•  LR Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas (1997-11-06, Nr. VIII-500);
•  LR Augalų apsaugos įstatymas (1995-10-19, Nr. I-1069);
•  LR Melioracijos įstatymas (1993-12-09, Nr. I-323);
•  LR Statybos įstatymas (1996-03-19, Nr. I-1240);
•  Žemės įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-868);
•  LR Pašarų įstatymas (2000-04-06, Nr. VIII-1610);
•  LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas (2002-10-22, Nr. IX-1142);
•  LRV nutarimas ,,Dėl pagrindinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos
  įrenginių sąrašo patvirtinimo” Nr. 400/2003 04 03;
•  LRV nutarimas “Dėl specialių žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” (1992-05-12, Nr.
  343);
•  Etninės kultūros globos tarybos prie LR Seimo 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. TN-5 ,,Dėl
  tradicinių amatų ir verslų sąrašo patvirtinimo”;
•  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl naminių gyvūnų
  gerovės reikalavimų patvirtinimo” (2002-05-16, Nr. 223);
•  Žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 3D-164 ,,Dėl Išlaidų, tinkamų
  kompensuoti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento Kaimo      123
  plėtros ir žuvininkystės prioriteto kaimo plėtros priemones, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2004,
  Nr.60-2143);
              Svarbiausi teisės aktai II
•  Žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3D-163 ,,Dėl Verslo ir veiklos planų
  finansinei paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento
  Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioritetą rengimo rekomendacijų” (Žin., 2004, Nr. 60-2142);
•  Žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 3D-73 ,,Dėl Ūkio subjektų, siekiančių
  pasinaudoti parama pagal Bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės
  prioritetą, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių” (Žin., 2004, Nr. 34-1112);
•  Žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 3D-330 ,,Dėl projekto specialiųjų
  paraiškų ,,B“ dalių paramai pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo
  dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto kaimo plėtros priemones gauti formų
  patvirtinimo”;
•  Žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 3D-312 ,,Dėl specializuoto ūkio
  apibrėžimo bei tradicinių žemės ūkio produktų sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 84-3053);
•  Žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 3D-313 ,,Dėl žemės ūkio ir artimų
  ekonominės veiklos sektorių įvairinimo bei alternatyvių žemės ūkiui veiklos sričių nustatymo”
  (Žin., 2004, Nr. 84-3054);
•  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl veterinarijos ir higienos
  reikalavimų pieno ūkiui, pieno pardavimui ir transportavimui patvirtinimo” (2001-11-23, Nr.
  518); Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas “Dėl skerdžiamų arba
  žudomų gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo” (2002-12-11, Nr. 659);
•  LR Žemės ūkio ir Aplinkos ministrų įsakymas ,,Dėl vandenų apsaugos nuo taršos azoto
  junginiais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimų patvirtinimo” (2001-12-19, Nr. 452/607);
•  Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (patvirtintas 2002 m. spalio 29 d. Seimo
  sprendimu Nr. IX-1154);
•  Lietuvos miškų ūkio politikos įgyvendinimo strategija (patvirtinta 2002 m. rugsėjo 17 d.
  Aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr. 484).
                                              124
 Lietuvos 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo
           dokumento
 Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės ir
          atsakingi asmenys

• 1. Investicijos į žemės ūkio valdas
• 2. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
• 3. Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros
 gerinimas

• Kaimo plėtros departamento Kaimo plėtros ir
 struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus
• vyresn. spec. Jurgita Stakėnienė:
• el. paštas: JurgitaS@zum.lt
• Tel. 8 5 239 84 18
                           125
• 4. Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas

• 4.1 veikla. Žemės ūkio vandentvarka

• Kaimo plėtros departamento Infrastruktūros, melioracijos
 ir kooperacijos skyriaus
• vyr. spec. Petras Garnelis
• el. paštas: PetrasG@zum.lt
• Tel. 8 5 239 11 47

• 4.3 veikla. Konsultavimo paslaugos ūkiams

•  Kaimo plėtros departamento Mokslo ir mokymo skyriaus
•  vyr. spec. Sigitas Miškinis
•  el. paštas: Mokslas@zum.lt
•  Tel. 8 5 239 10 25
                            126
• 4.2 veikla. Žemės sklypų perskirstymas
• 4.4 veikla. Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sektorių
 įvairinimas, siekiant įvairiapusio ekonominės veiklos pobūdžio ir
 alternatyvių pajamų šaltinių
• 4.5 veikla. Kaimo turizmo ir amatų skatinimas

• Kaimo plėtros departamento Kaimo plėtros ir struktūrinės
 paramos koordinavimo skyriaus
• vyr. spec. Viktorija Šliautarytė
• el. paštas: ViktorijaS@zum.lt
• Tel. 8 5 239 84 78
                               127
• 5. Miškų ūkis

• Kaimo plėtros departamento Kaimo plėtros ir struktūrinės
 paramos koordinavimo skyriaus
• vyr. spec. Darius Liutikas
• el. paštas: DariusL@zum.lt
• Tel. 8 5 239 84 15

• 6. Leader+ pobūdžio priemonė

• Kaimo plėtros departamento Kaimo plėtros ir struktūrinės
 paramos koordinavimo skyriaus
• vyr. spec. Jolanta Vaičiūnienė
• el. paštas: JolantaV@zum.lt
• Tel. 8 5 239 84 16
                               128
• 7. Mokymas

•  Kaimo plėtros departamento Mokslo ir mokymo skyriaus
•  vyr. spec. Skirmantė Smalskytė
•  el. paštas: SkirmanteS@zum.lt
•  Tel. 8 5 239 10 27
                            129

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:6/18/2012
language:
pages:129