Toegankelijk Oogfonds Jaarverslag 2010 Word

Document Sample
Toegankelijk Oogfonds Jaarverslag 2010 Word Powered By Docstoc
					            OOGFONDS JAARVERSLAG 2010

            TOEGANKELIJKE TEKSTVERSIEDeze tekstversie is speciaal bedoeld voor slechtzienden en blinden. Het jaarverslag in PDF en de
onverkorte jaarrekening kunt u downloaden op www.oogfonds.nl of op aanvraag toegestuurd krijgen.
Inhoudsopgave
Voorwoord
Visie, doelstelling, strategie en beleid
Bestedingen aan de doelstelling
Fondsenwerving
Communicatie en voorlichting
Nationale Oogcollecte
Good governance
Organisatie en structuur
Financiën
Controleverklaring accountant
Bijlagen
Voorwoord
Het Oogfonds heeft een productief jaar achter de rug. Toch is, ondanks een voorzichtig herstel, aan
de inkomsten nog duidelijk te merken dat de financiële crisis niet voorbij is. Gelukkig zorgen onze
donateurs ervoor dat het Oogfonds veel van haar doelstellingen kan blijven behalen. Ook zijn wij
andere gevers en de Vriendenloterij dank verschuldigd.

Met de campagne `Wie heeft de beste ogen van Nederland’ is het belang van oogcontroles onder de
aandacht gebracht. Met een online oogtest werd jong en oud op een luchtige manier bewust gemaakt
van het belang van hun zicht. Het tijdig opmerken van oogproblemen is cruciaal voor de
behandelmogelijkheden bij oogaandoeningen De test is inmiddels duizenden keren gedaan, we kijken
dan ook tevreden terug op deze voorlichtingscampagne.

De opbrengsten van de Oogcollecte vielen dit jaar lager uit dan verwacht. In de koudste en gladste
week van het jaar moesten de collectanten op pad. Begrijpelijk zegden enkelen van hen, vanwege
hun hoge leeftijd, af. Anderen trotseerden de kou, maar gingen vanwege de extreme kou minder uren
langs de deur dan vorig jaar. We danken hen allen hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet en hopen
hen in 2011 weer allemaal te mogen verwelkomen als collectant.

Het afgelopen jaar zijn we gevorderd in de bespreking met andere fondsen en belangenbehartigers
om verdere nauwe samenwerking te realiseren. Met het Glaucoomfonds is in februari 2010 een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Door samen te werken op het gebied van fondsenwerving,
bereiken we meer en wordt op kosten bespaard. We verwachten in 2011 dan ook samen enkele
stappen te kunnen zetten op dit gebied.

Als gevolg van de groei van het aantal ouderen en mensen met diabetes, neemt het aantal blinden en
slechtzienden enorm toe. Alleen door goede voorlichting en wetenschappelijk onderzoek kan hier een
halt toe worden geroepen. Het werk van het Oogfonds is dan ook belangrijker dan ooit en er zal de
komende jaren fors geïnvesteerd moeten worden om nieuwe en jonge donateurs aan ons te binden.

Als vanouds gaat het Oogfonds intensief verder om haar doelstellingen te volbrengen. Wij hopen dan
ook uw financiële steun als donateur daarvoor te mogen ontvangen. Uw steun is hard nodig!

Jhr.mr. Frits van Valkenburg

Voorzitter Oogfonds
Visie, doelstellingen, strategie en beleid
Statutaire doelstellingen
De statutaire naam van het Oogfonds is: ‘Stichting Oogfonds Nederland’. De stichting is gezeteld in
Utrecht. De statutaire doelstelling luidt: de volwaardige participatie, emancipatie en integratie van
blinden en slechtzienden in de samenleving te ondersteunen, dan wel te doen ondersteunen.
Daarnaast werft het Oogfonds gelden om wetenschappelijk onderzoek naar slechtziendheid en
blindheid te financieren.

Voor het realiseren van de doelstelling financiert het Oogfonds op vier terreinen:
• Toegankelijkheid
• Wetenschappelijk onderzoek
• Belangenbehartiging
• Voorlichting

Visie
Het aantal mensen met een oogaandoening in Nederland neemt schrikbarend toe. Blindheid en
slechtziend treft alle leeftijden, maar met name ouderen. Er zijn steeds meer ouderen en daarmee is
er ook steeds meer slechtziendheid. Van alle bewoners van zorghuizen met een oogprobleem, wordt
zeker de helft onnodig blind of slechtziend.

Ook als gevolg van diabetes treedt slechtziendheid en blindheid steeds vaker op. Ongeveer de helft
van de mensen met diabetes krijgt oogproblemen. Aangezien de voorspellingen zijn dat diabetes in de
komende jaren epidemische vormen gaat aannemen, rekenen we ook op een sterke toename van
mensen met oogproblemen. En dat terwijl dit in maar liefst zeven van de tien van de gevallen
voorkomen kan worden.

Als we niets doen, zal het aantal blinden en slechtzienden nog voor het jaar 2020 met 38% zijn
toegenomen en zullen er meer dan 500.000 patiënten zijn. Ónnodig, en dat is ónacceptabel. Daarom
wil het Oogfonds een halt toeroepen aan vermijdbare blindheid en slechtziendheid. Dat moet en dat
kan. Door goede voorlichting, wetenschappelijk onderzoek en preventieve screening.

De samenleving wordt steeds visueler ingericht. Voor veel mensen, vooral zij die moeite hebben met
zien, is dit in toenemende mate een probleem. Zij worden dagelijks geconfronteerd met
ontoegankelijke voorzieningen, producten en diensten.

Het Oogfonds wil dit probleem, samen met andere belangengroepen, op de kaart zetten door middel
van campagnes en media-aandacht. Doordat beleidsmakers meer oog voor de belemmeringen van
deze groep mensen krijgen, wordt in keuzeprocessen op alle maatschappelijke terreinen meer
rekening gehouden met de toegankelijkheid.

Doelstelling
Toegankelijkheid
Beleidsmakers en ontwikkelaars moeten op de hoogte zijn van de belemmeringen die
slechtzienden en blinden ervaren bij het gebruiken van producten en diensten. Dit geldt voor
veel maatschappelijke voorzieningen, zoals het openbaar vervoer en openbare ruimten.
Daarnaast is toegang hebben tot informatie cruciaal voor participatie de maatschappij.

Belangenbehartiging
Bij het inrichten van de samenleving door wetgeving en beleid moet meer rekening worden
gehouden met de belangen van mensen met een visuele beperking. Daarom zet het
Oogfonds zich in op het gebied van belangenbehartiging.

Wetenschappelijk onderzoek
Er bestaan succesvolle behandelmethoden voor oogziekten. Toch zijn nog veel vragen
over oogaandoeningen onbeantwoord. Wetenschappelijk onderzoek kan zorgen voor
inzicht in het ontstaan en behandelen van oogaandoeningen. Het Oogfonds helpt
belangrijk onderzoek financieren met behulp van geworven gelden.
Voorlichting
Het vergroten van kennis bij het algemene publiek over oogaandoeningen en het
herkennen van signalen, zodat vroegtijdig behandelen onnodige slechtziendheid en
blindheid kan beperken of vermijden.

Ingrid Kolkhuis Tanke-Prinsenberg, Directeur van het Oogfonds
“Dit is mijn tiende jaar als directeur van het Oogfonds. In die tijd hebben we veel bereikt: het CBF-
keurmerk is behaald, het aantal donateurs is sterk gegroeid, onze eigen collecte is gestart en er zijn
succesvolle samenwerkingen gestart met andere fondsen en organisaties. Dat het Oogfonds zo’n
grote groei heeft door kunnen maken, hebben we vooral te danken aan onze donateurs. Met hun
steun kunnen we ook de komende jaren nog veel bereiken: we moeten een halt toeroepen aan
vermijdbare blindheid en slechtziendheid en de samenleving moet toegankelijker worden voor mensen
met een visuele beperking. Er is dus nog een grote slag te slaan.”


Strategie en beleid

Toegankelijkheid via belangenbehartiging
Het Oogfonds signaleert dat op veel terreinen de toegankelijkheid van de samenleving
voor mensen met een visuele beperking onvoldoende is. De komende drie jaren wil het
Oogfonds zich voornamelijk concentreren op twee centrale thema’s:

a. Toegankelijkheid van informatie
Informatie wordt hier opgevat in brede zin: toegang tot kranten en boeken, studie- en
vakliteratuur, internet, websites, nieuwe media, enzovoort. De ontwikkelingen op deze
terreinen gaan in technologische zin steeds sneller. Voor blinden en slechtzienden is het
gebruik maken van informatie de belangrijkste voorwaarde om te kunnen participeren in
de samenleving. Vanuit Europa wordt op dit terrein beleid ontwikkeld dat op nationaal
niveau geïmplementeerd zal moeten worden. Er ligt een grote rol weggelegd voor de
belangengroepen en patiëntenverenigingen. Het Oogfonds zal publiekelijk aandacht
vragen voor dit onderwerp.

b. Mobiliteit
Om te kunnen functioneren in de samenleving is het voor ieder mens van groot belang
om zich zelfstandig te kunnen verplaatsen. Voor arbeidsparticipatie, studie en vrijetijdsinvulling
is het van belang dat een blind of slechtziend persoon zelf van A naar B kan
komen. In Nederland verandert op dit terrein momenteel veel. Bij deze innovaties is het
cruciaal dat deze groep optimaal en drempelloos gebruik kan maken van voorzieningen.
Daarom ondersteunt het Oogfonds lobby- en advieswerk op dit terrein. Ook het
participeren in de ontwikkeling van de I-Cane (een intelligente geleidestok) staat in het
teken van zelfstandige mobiliteit.

Voor zowel het streven naar optimale toegankelijkheid van informatie als het realiseren
van mobiliteit voor blinden en slechtzienden, zal het Oogfonds geld ter beschikking
stellen voor lobbywerk door Viziris. Beleidsmakers op de verschillende niveaus moeten
doordrongen zijn van hindernissen en meewerken aan mogelijke oplossingen.

Financieren van wetenschappelijk onderzoek
Het Oogfonds is van mening dat er een halt moet worden toegeroepen aan de groei van
het aantal mensen dat onnodig slechtziend of blind is. Preventie is haalbaar. Vroegtijdige
ontdekking van een oogziekte of -aandoening kan ernstige slechtziendheid en blindheid
in zeventig procent van de gevallen afremmen of voorkomen. Juist daarom wil het
Oogfonds (samen met anderen) zoveel mogelijk geld en middelen beschikbaar stellen om
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.

Uitzicht: samenwerkingsverband medisch-wetenschappelijk onderzoek
‘Uitzicht’ is het samenwerkingsverband van meerdere fondsen die subsidies verstrekken voor
wetenschappelijk onderzoek op het terrein van slechtziendheid en blindheid. Dit
samenwerkingsverband voorkomt dat subsidieaanvragers bij meerdere fondsen tegelijk aanvragen
moeten indienen. Bovendien wordt de kwaliteit van de onderzoeken waaraan subsidie wordt
toegekend, extra getoetst. Het Oogfonds heeft in 2010 via Uitzicht onderzoek gefinancierd op het vlak
van de meest voorkomende oogziekten, zoals glaucoom, maculadegeneratie en retina pigmentosa. In
2010 is ook bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek naar blindheid en slechtziendheid als gevolg
van diabetes. Omdat de meeste onderzoeken een langere looptijd hebben, zijn de resultaten nog niet
bekend.

Voorlichting
Het Oogfonds streeft naar het vergroten van kennis en bewustwording over oogaandoeningen.
Mensen moeten weten welk risico zij lopen bij bepaalde klachten, wat zij eraan kunnen doen en waar
zij hulp en advies kunnen krijgen. Het Oogfonds gaat het Nederlandse publiek voorlichten middels
campagnes en persactiviteiten. Het tijdig herkennen van signalen is de sleutel tot vroegtijdige
opsporing en behandeling.

Het gebruik van hulpmiddelen is cruciaal bij het verkrijgen van vrijheid en zelfstandigheid voor mensen
die geconfronteerd worden met een visuele beperking. In de praktijk blijkt echter dat zij vaak pas laat
de weg vinden naar passende hulpmiddelen. Daarom organiseert het Oogfonds jaarlijks de landelijke
ZieZo-beurs. De beurs is gratis toegankelijk en laagdrempelig. Mensen die, in de breedste zin, moeite
hebben met zien, kunnen drie dagen lang allerlei hulpmiddelen uitproberen en zich goed laten
adviseren over het gebruik. De ZieZo-beurs is jaarlijks aanleiding om media-aandacht te vragen voor
de belangrijkste innovaties op dit terrein.

Lya Visser, donateur van het Oogfonds
“Enkele maanden geleden bezocht ik mijn opticien voor een eenvoudige oogmeting. De optometrist
die de meting verrichte, stelde voor om preventief op glaucoom te testen. Tot mijn grote schrik bleek ik
beginnend glaucoom te hebben. Ik wist dat glaucoom in mijn familie voorkwam. Toch had ik er nooit
bij stilgestaan dat het mij ook kon overkomen. Doordat ik direct met de behandeling kon starten, is
ernstige schade aan mijn ogen voorkomen. Onlangs is mijn eerste kleindochter geboren. Ik moet er
niet aan denken dat ik haar niet had kunnen zien opgroeien. Daarom kan ik niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk preventieve screening is.”
Bestedingen aan de doelstelling
Wetenschappelijk onderzoek
Het Oogfonds geeft structureel steun aan onderzoek naar het voorkomen en genezen van
oogaandoeningen. Dit is onmisbaar om de enorme toename van blindheid en slechtziendheid te
stoppen

KinderOOGcentrum Het Oogziekenhuis Rotterdam
Projectsubsidie: € 25.000
In 2010 heeft het Oogfonds in samenwerking met Het Oogziekenhuis Rotterdam een actie opgezet
voor de aanschaf van een oogmicroscoop. Oogproblemen kunnen voor kinderen en ouders erg
bedreigend zijn. Binnen het kinderOOGcentrum is het leidend thema dan ook angstreductie. Daarom
is heldere informatie zo belangrijk. Als de ouders zien en begrijpen wat er gebeurt, wordt zo’n
onderzoek ineens veel minder bedreigend. Met een speciale oogmicroscoop kan dat. Dit apparaat tast
met licht het oog af en laat op een scherm zien wat de oogarts ziet. Doordat de arts daarbij precies
kan uitleggen wat er aan de hand is, wordt veel ongerustheid weggenomen.

Universiteit Utrecht
Projectsubsidie € 20.000
Onderzoek naar de oogbewegingspatronen van patiënten met maculadegeneratie (MD). Als gevolg
van MD gebruiken veel patiënten een andere plek op het netvlies om taken waarbij kleine details van
belang zijn te kunnen uitvoeren. Deze andere plek wordt de PRL genoemd: Preferred Retinal
Location. Deze plek wordt gebruikt omdat men hiermee scherper kan zien dan met de
gedegenereerde macula. Hoewel deze nieuwe plek niet dezelfde gezichtsscherpte heeft als een
intacte macula, ervaren patiënten die gebruik maken van een PRL dat zij hun omgeving scherper zien
indien zij gebruik maken van deze PRL dan wanneer zij dit niet doen. Onderzocht worden de
eigenschappen van de PRL en hoe deze zich verhouden tot een intacte macula.

UMC Maastricht
Projectsubsidie € 20.000
Longitudinale studie naar patiënten die in behandeling zijn voor oculaire hypertensie of glaucoom.
Onderzoek naar de progressie door middel van veranderingen van het gezichtsveld. Omdat er geen
algemeen geaccepteerde methode bestaat om progressie te bepalen, zullen meerdere methodes
worden gebruikt. Lange-termijn-consequenties worden uitgerekend middels een reeds ontwikkeld
mathematisch model.

UMC Radboud
Projectsubsidie € 20.000
Elucidation of the molecular causes of arRP in the Netherlands. Het doel van dit onderzoek is de
identificatie van tenminste vier nieuwe arRP genen in de komende twee jaar en de ontwikkeling van
kosteneffectieve mutatiescreening door gebruik te maken van een geheel nieuwe sequentieanalyse
methode.

UMC Utrecht
Projectsubsidie € 20.000
Onderzoek naar de rol van virussen in pathogenesis of pediatric uveitis. Het onderzoek is
er op gericht meer inzicht te verkrijgen in de rol van virussen in de pathogenese van uveïtis
op de kinderleeftijd.

Toegankelijkheid
Om volwaardige participatie van slechtzienden en blinden in de samenleving mogelijk te maken,
subsidieert het Oogfonds projecten die gericht zijn op toegankelijkheid. Bijvoorbeeld op het gebied van
openbaar vervoer, gebouwen, lectuur, websites, onderwijs, arbeid, sport, recreatie en cultuur.

Viziris
Basissubsidie € 100.000
Onder het motto ‘oog voor een toegankelijke wereld’ werkt Viziris aan de toegankelijkheid van de
maatschappij voor blinden en slechtzienden. Voorbeelden van hiervan zijn gesproken informatie op de
website van NS over stations en treinreizen, het speciale Viziris-abonnement voor het openbaar
vervoer en de sprekende pinautomaat.

Blindenschool in Dschang
Projectsubsidie € 10.000
Door deze subsidie is het mogelijk geworden om de blindenschool in Kameroen uit te breiden met
onder andere een computer, een brailleprinter en -papier, bedden, beddengoed, stoelen en lampen.
Met name in het meisjesgedeelte van de school, waarvan de bouw ook gefinancierd is door het
Oogfonds.

Tess Janssens (14), ambassadrice van het Oogfonds
“Door maculadegeneratie ben ik sinds mijn negende ernstig slechtziend en dat kan nog erger worden.
Mijn zicht ging binnen een half jaar van 100 naar 15 procent. Mijn ouders en ik willen graag
meehelpen om bekendheid te geven aan maculadegeneratie en om wetenschappelijk onderzoek
mogelijk te maken.” Loran, de vader van Tess, vertelt: “We hebben onze hoop gevestigd op twee
ontwikkelingen. De eerste is onderzoek naar gentherapie. De tweede is het herstellen van de
kegeltjes via een speciale therapie. Om daar aan bij te dragen heb ik onlangs voor mijn
verjaardagsfeest de gasten gevraagd om een bijdrage te leveren aan het Oogfonds. Dit komt
rechtstreeks ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie.”

St. Accessibility
Projectsubsidie € 7.110
Met dit onderzoek wordt gebruikersonderzoek van websites en webapplicaties bereikbaar voor
iedereen, ook voor organisaties met minder budget. Daarvoor wordt een online gebruikersonderzoeks-
systeem opgezet met daaraan gekoppeld testers die vanuit huis het gebruikersonderzoek kunnen
uitvoeren

St. Provista
Projectsubsidie € 6.000
Activiteiten en themabijeenkomsten voor visueel beperkten uit verschillende culturele achtergronden
om hen te ondersteunen bij het zelfstandig functioneren in de samenleving.

Geluid in Zicht
Projectsubsidie € 2.000
Een luisterprogramma waar aan de hand van soundscapes en geluidsschilderijen, wordt
ervaren wat het verschil tussen stereo en surround is.

Giften tot en met € 1.000
• B&S Drive: Gift van € 600 voor de zevende B&S Bridgedrive Eindhoven
• Hogeschool Amsterdam: Gift van € 175 voor een sportseminar waar de deelnemers
(studenten) zelf hebben beleefd hoe het was om te sporten en te communiceren
met een handicap als doofheid en blindheid, ten einde meer inzicht te krijgen in de
belevingswereld van blinden en doven.
• St. Zicht in Zicht: Gift van € 1.000 voor de uitgifte van een boek (inclusief luisterversie)
om voorlichting te geven over slechtziendheid en meer bekendheid te geven
over slechtziendheid bij de ziende wereld, ten einde meer begrip te creëren voor
slechtziendheid.
• Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU): Gift van € 1.000 om het aangepast
wielrennen, waaronder de infrastructuur, toegankelijk maken voor blinden en
slechtzienden.
• Nederlandse Vereniging Geleidehondgebruikers (NVG): Gift van € 875 voor trainingen en
informatieoverdracht voor geleidehondgebruikers, met als doel de relatie tussen hond
en baas te intensiveren, vaardigheden op te frissen en ervaringen uit te wisselen.
• Viziris: Gift van € 655 voor de audiodescriptie (gesproken omschrijving) bij de film Tirza.

Belangenbehartiging
Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat bij de inrichting van de samenleving
rekening wordt gehouden met mensen met een visuele beperking. Daarom is
belangbehartiging hard nodig. Het Oogfonds financiert onder andere projecten
die de belangen van visueel beperkten onder de aandacht brengen bij lokale,
regionale en landelijke overheden.
Viziris
Basissubsidie € 100.000, Projectsubsidie € 72.750
Viziris is de netwerkorganisatie van en voor mensen met een visuele beperking.
Onder het motto ‘oog voor een toegankelijke wereld’ werkt Viziris aan concrete oplossingen voor
mensen met een visuele beperking. De werkterreinen zijn informatie en communicatietechnologie,
informatie en lectuur en mobiliteit en toegankelijkheid.

De Ooglijn is de informatiedienst van Viziris voor de persoonlijke vragen van mensen, die zelf of in hun
omgeving te maken krijgen met een visuele beperking. De Ooglijn biedt daarnaast een ‘luisterend oor’
en is voor Viziris een belangrijk kanaal voor de signalering van wensen en bezorgdheden die leven bij
de achterban.

Stichting Viziris ontvangt geen basissubsidie van de overheid. Viziris wordt uit particuliere middelen
gefinancierd. Dat betekent dat een gedeelte van het budget van Viziris beschikbaar gesteld wordt door
onder andere fondsen die opkomen voor de belangen van blinden en slechtzienden waaronder het
Oogfonds. In 2010 is voor drie extra projecten subsidie toegekend om via Viziris de
belangenbehartiging te verstevigen.

Het gaat om:
• Opzetten van een vrijwilligersnetwerk in Nederland via de achterban. Deze wordt in 2011 gestart.
• Opsporen van knelpunten en hindernissen in de samenleving waar blinden en slechtzienden last van
hebben: € 63.000.
• Versterking van het secretariaat € 9.750.

Voorlichting
Door mensen op de kenmerken van oogaandoeningen te attenderen, kunnen oogziektes sneller
opgespoord worden. Vroegtijdig opsporen kan veel leed voorkomen. Via nieuwe en bestaande
kanalen geeft het Oogfonds voorlichting of zorgt zij ervoor dat er voorlichting kan worden gegeven. Zo
hebben wij in 2010 onze donateurs via onze mailings, de website en telefonisch voorlichting gegeven
over de verschillende oogaandoeningen, maar ook over de Ooglijn, toegankelijkheid en vermijdbare
slechtziendheid en blindheid.

Viziris
Projectsubsidie € 37.000
Er is een subsidie toegekend om mee te helpen aan de opbouw van de interne communicatie, de
onderlinge communicatie tussen Viziris en aangesloten organisaties en de externe communicatie. In
2011 zal € 7.000 aanvulling op deze subsidie worden toegekend.

Roel van Houten, medewerker Viziris
“Voor mijn werk reis ik bijna dagelijks met het openbaar vervoer. Omdat ik blind ben levert dit vaak
problemen op. Ik kan geen kaartje kopen bij de automaat en de OV-chipkaart is voor mij niet
praktisch.” “Dankzij mijn werk bij Viziris kan ik een bijdrage leveren aan toegankelijkheid voor mensen
met een visuele beperking. Zo is er een speciaal Viziris-abonnement gekomen, waardoor reizen met
het openbaar vervoer een stuk gemakkelijker gaat. En dankzij de Ooglijn hebben we dagelijks contact
met onze doelgroep, zodat we precies weten wat er speelt. Ik ben erg blij met de financiële steun van
het Oogfonds aan Viziris. Zonder deze steun zouden wij ons belangrijke werk niet kunnen doen.”

Netty van Hoorn Film/Video Producties
Projectsubsidie € 10.000
De documentaire laat zien hoe mensen ‘kijken’ en hoe dat ‘kijken’ per persoon - en om vele redenen -
verschilt. Het bijzondere van de documentaire is dat deze plaatsvindt in een omgeving waarin het
menselijk oog centraal staat. Hoe kijkt de patiënt, welk zicht laat een oogafwijking nog toe? Hoe
anders is mijn kijk op de wereld dan de uwe?

Silvur
Projectsubsidie € 10.000
Ontwikkelen van een handleiding voor de visuele toegankelijkheid van de gebouwde omgeving met
ontwerprichtlijnen en aansprekend beeldmateriaal, dat als hulpmiddel dient
voor architecten/ontwerpers en studenten bouwkunde en interieurarchitectuur. In deze handleiding
komen alle aspecten aan de orde die relevant zijn voor de visuele waarneming in de gebouwde
omgeving uit het perspectief van slechtziendheid.
Afgeronde projecten in 2010
• Bartiméus: Dynamisch brailleren
• VU Medisch Centrum: Kwaliteit van leven bij slechtziende ouderen
• Viziris: Internationale lobby
• Dedicon: Tekst naar spraak
• UMC Groningen: Glaucoomscreening
• Academisch Ziekenhuis Maastricht: Prediction op PVR development after
rhegmatogenous retinal detachment
• Dschang, Blind girls home: Diverse activiteiten omwille van de organisatie van de school
• I-Cane: Deelproject afgerond om vervolg mogelijk te maken
Fondsenwerving
Het aantal mensen dat aan het Oogfonds geeft, is in 2008, 2009 en 2010 ongeveer gelijk gebleven:
49.000. Dit ondanks het feit dat er geen grote wervingscampagnes zijn gevoerd. Een flinke groei is
echter nodig om te voorkomen dat op korte termijn het donateursbestand kleiner wordt.

Donateurmailings
In 2010 heeft iedere donateur gemiddeld vier brieven ontvangen, variërend van één tot zeven. Bij elke
brief is nadrukkelijk ons post-op-maat systeem genoemd. Door middel van segmentering houden we
zoveel mogelijk rekening met de wensen van individuele donateurs. Zij kunnen aangeven dat ze geen
machtiging willen geven, hoe vaak ze post willen (alles, twee keer per jaar, een keer per jaar of nooit),
dat ze alleen een acceptgiro willen zonder wervingsbrief, dat ze alleen de nieuwsbrief Oogcontact
willen ontvangen (alles, twee of één per jaar). Ook kunnen mensen aangeven dat zij niet gebeld willen
worden. De respons van donateurs die op die manier hun wensen kenbaar hebben
gemaakt, is zo’n 20 tot 80 procent hoger dan de vergelijkbare groep waarin ze normaal
gesproken gemaild worden.

Voor 2010 was er € 403.269 aan inkomsten uit alleen de donateurmailings begroot. In werkelijkheid is
er € 290.453 opgehaald. Dit heeft vooral te maken met de tegenvallende opbrengsten van de eerste
mailing. Daarnaast heeft ook het Oogfonds in 2010 de impact van de financiële crisis gevoeld. Zelfs
onderwerpen die voorheen goed aanspraken, zoals wetenschappelijk onderzoek naar
maculadegeneratie, leverden veel minder op.

Onderverdeling inkomsten naar mailingactie
Actie     Onderwerp          Inkomsten
Mailing 1   ZieZo-beurs         € 23.617
Mailing 2   Ooglijn           € 65.585
Mailing 3   Toegankelijkheid       € 40.316
Mailing 4   Maculadegeneratie      € 37.446
Mailing 5   Oogmicroscoop        € 27.271
Mailing 6   Glaucoom           € 31.069
Mailing 7   Blindenschool Kameroen    € 65.149
                  Totaal € 290.453

Dit betreffen de opbrengsten direct naar aanleiding van de mailings, inclusief de eerste incasso in
geval van een doorlopende machtiging.

Vanaf 2008 staat in de mailings standaard een vermelding over de wijze waarop wij omgaan met de
inkomsten. Aangezien wij veel meer projecten subsidiëren dan het aantal keren dat wij onze
donateurs mailen, gebruiken we voor de mailings een voorbeeldproject. Een deel van de inkomsten
gaat naar dat voorbeeldproject. De rest gaat naar onze andere projecten. Indien gewenst kan een
donateur wel aangeven aan welk project zijn of haar donatie moet worden besteed (een zogeheten
geoormerkte gift).

Gezamenlijke mailings
Naast bovengenoemde inkomsten uit de mailings, hebben we met drie samenwerkingspartners hun
donateurs gemaild met hetzelfde onderwerp als de brieven naar onze eigen donateurs.

Mailing 4 werd samen met het MD Fonds uitgevoerd. Dankzij deze mailing kon er worden bijgedragen
aan wetenschappelijk onderzoek naar maculadegeneratie.

Samen met Het Oogziekenhuis Rotterdam werd mailing 5 uitgevoerd. Dankzij deze fondsenwerving
kon een oogmicroscoop worden aangeschaft ten behoeve van oogonderzoek bij kinderen.

Mailing 6 was samen met het Glaucoomfonds. Dankzij de giften kon wetenschappelijk onderzoek naar
de langetermijneffecten van behandelingen van glaucoom worden gestart.

Partner             Aantal brieven      Inkomsten
MD Fonds            3.372          € 31.782
Glaucoomfonds          3.940          € 17.251
Het Oogziekenhuis Rotterdam 1.255            € 7.422

Overigens heeft het Oogfonds als service ook de eigen mailing van het Glaucoomfonds verzorgd,
tegen betaling van de kosten.

Machtiginggevers
Donateurs die een machtiging afgeven, zorgen voor een constante vaste inkomstenbron
waaruit projecten gesubsidieerd worden. Dat is van het grootste belang voor
de continuïteit. In 2010 hebben we voor Oogfonds € 242.198 aan inkomsten uit
machtigingen gerealiseerd. Dit overlapt overigens voor een klein deel met bovenstaande
inkomsten uit mailings, omdat daarin de eerste incasso op machtigingen is
meegenomen.

Daarnaast hebben we voor de samenwerkingspartners nog in totaal € 30.152 aan
machtigingen gerealiseerd. Deze machtigingen worden door het Oogfonds afgehandeld
en gaan, na aftrek van kosten voor onder meer betalingsverkeer, rechtstreeks naar de
betreffende samenwerkingspartner, onder andere ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek.

Digitaal giftverzoek
Als tweede goede doel in Nederland is het Oogfonds in 2010 begonnen met het uitgeven
van digitale giftverzoeken. Deze digitale nota, zoals het officieel heet, komt direct in de
eigen bankomgeving terecht. Ongeveer 60 mensen hebben zich aangemeld, een mooi
aantal om deze methode uit te werken. In 2011 zullen er acties zijn om dit aantal te
laten groeien. Het voordeel van het digitale giftverzoek is dat de kosten zeker de helft
minder zijn dan bij een gewone postmailing. Deelnemers, die zich kunnen aanmelden in
hun internetbankier-omgeving, krijgen de donateursbrief digitaal. In de brief kan worden
verwezen naar meer informatie op www.oogfonds.nl.

Telemarketing
Het Oogfonds maakt gebruik van telemarketing om het donateursbestand te onderhouden. Ieder jaar
bellen we een deel van de donateurs. Het doel is om mensen die al langere tijd niets gegeven
hebben, weer donateur te laten worden. Daarnaast bellen we relaties met een machtiging om te
vragen of zij voor specifieke projecten meer willen bijdragen. In 2010 heeft telemarketing € 26.316 aan
giften en € 12.568 per jaar aan machtigingen opgeleverd.

Samenwerking met Sponsor Bingo Loterij / Vriendenloterij
Uit de opbrengst van de Sponsor Bingo Loterij (nu de Vriendenloterij) kreeg het Oogfonds een
bijdrage van € 200.000. Daarnaast ontving het Oogfonds € 12.272 uit de opbrengst van de verkoop
van geoormerkte loten. Bij deze loten geven mensen aan dat ze iedere maand speciaal voor het
Oogfonds spelen. De helft van elk verkocht lot is voor het Oogfonds.

Ook dit jaar is samen met de Sponsor Bingo Loterij actie gevoerd om het aantal geoormerkte spelers
te verhogen. Hierdoor en door de verhoging van de lotprijs is de opbrengst uit de geoormerkte loten
licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. De kosten van deze acties zijn terug te vinden in de Staat
van baten en lasten onder Kosten uit acties van derden.

Kosten fondsenwerving en CBF
Het percentage ‘kosten eigen fondsenwerving’ ten opzichte van de totale baten uit eigen
fondsenwerving is 21,8%. Het CBF stelt hiervoor een maximum van 25% gemiddeld over 3 jaar. Het
Oogfonds is in 2010 ruim onder dit maximum gebleven.

John van Duin, manager fondsenwerving en communicatie
“Donateurmailings zijn voor het Oogfonds onmisbaar om inkomsten te verwerven. Als fonds doen wij
er alles aan om de mailings zo goedkoop mogelijk te houden, zodat er zoveel mogelijk geld overblijft
om te besteden aan de doelstellingen. Dat dit ons goed lukt, blijkt wel uit de gemiddelde kosten per
brief (voor onder meer drukwerk en verzending), die dalen namelijk ieder jaar. Zo maken we per 1
januari 2010 gebruik van een gezamenlijke postbezorgingovereenkomst met Sandd via Vereniging
van Fondsenwervende Instellingen VFI.”
COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

Aanwezigheid in de media is niet alleen belangrijk voor de zichtbaarheid van het Oogfonds, ook wordt
op deze manier een bijdrage geleverd aan de voorlichting en bewustwording over oogaandoeningen,
blindheid en slechtziendheid. Daarom zoeken we regelmatig contact met de pers en andere media.

Het Oogfonds in een nieuw jasje
In september 2010 zijn de nieuwe huisstijl van het Oogfonds, een nieuwe website en
Oogfondswinkel.nl geïntroduceerd. Hiermee is een flinke stap genomen om de organisatie een
passende uitstraling te geven en om gebruik te kunnen maken van de nieuwste mogelijkheden voor
voorlichting en fondsenwerving. Ook sociale media als Facebook, Hyves en Twitter worden hierbij
betrokken. In 2011 zal daar verdere invulling aan worden gegeven.

Activiteiten
Naast communicatie-uitingen via dagbladen, tijdschriften, radio en internet organiseert
het Oogfonds verschillende activiteiten. Deze zijn voornamelijk gericht op voorlichting,
bewustwording en uiteraard het werven van fondsen.

• Campagne ‘Wie heeft de beste ogen van Nederland?’. Om de nieuwe huisstijl van het Oogfonds, de
nieuwe website en Oogfondswinkel.nl te introduceren, is in samenwerking met de Sponsor Bingo
Loterij (nu de Vriendenloterij) een campagne opgezet om het belang van oogcontroles onder de
aandacht te brengen. Daartoe is de online OOGtest ontwikkeld. Met deze test werd jong en oud op
een luchtige manier bewust gemaakt van het belang van hun zicht. Er was een goed geplaatste
stoppercampagne (gratis advertenties) in landelijke en regionale kranten, een online oogtest op
www.oogfonds.nl, een belcampagne door de Sponsor Bingo Loterij om te werven onder deelnemers
aan de OOGtest en publiciteit, bijvoorbeeld in het televisieprogramma Helder van de NTR. De
lancering van de nieuwe huisstijl en de start van de campagne vonden plaats op 1 september 2010.
Vanaf die dag spreken we over Oogfonds in plaats van de langere statutaire naam Stichting Oogfonds
Nederland.
• Met het Glaucoomfonds is in februari 2010 een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Insteek is het gezamenlijk werven van fondsen. Op termijn zal ook gezamenlijk aan
voorlichting en PR worden gedaan.
• Eveneens in februari hebben we een cheque van € 53.000 overhandigd aan oogarts dr. H. Lemij in
Het Oogziekenhuis Rotterdam. Het betrof een in 2009 gesubsidieerd bedrag voor wetenschappelijk
onderzoek naar glaucoom.
• In samenwerking met de Sponsor Bingo Loterij (nu de Vriendenloterij) vond rond de ZieZo-beurs een
actie plaats waarbij deelnemers een weekendje Brussel konden winnen. De deelnemers werd
gevraagd mee te spelen met de loterij.
• De familiemusical ‘De Grote Avonturen van Kleine Mol´ van Theater Terra is toegankelijk gemaakt
voor kinderen met een visuele beperking. Om de cd bij zoveel mogelijk blinde en slechtziende
kinderen onder de aandacht te brengen, zocht ze de samenwerking met het Oogfonds op. Verkoop
van de cd’s heeft het Oogfonds €180 opgebracht.
• Het Oogfonds heeft meegewerkt aan de introductie en promotie van de Brugklastas. Deze tas is
ontwikkeld door de FOVIG (Federatie Ouders van Visueel Gehandicapten) en helpt brugklasleerlingen
met een visuele beperking om zich te presenteren op hun nieuwe school.
• Introductie nieuwe website www.oogfonds.nl. Deze website zal een belangrijke rol gaan spelen op
het gebied van voorlichting en fondsenwerving.
• Introductie www.oogfondswinkel.nl. In samenwerking met Optelec en World Wide Vision heeft het
Oogfonds nu een eigen webwinkel. Deze zal in 2011 verder worden uitgebouwd en verbeterd. Van de
verkochte producten gaat tien tot zestig procent van de opbrengst naar het Oogfonds.
• Het Oogfonds heeft in 2010 met het ter beschikking stelling van zijn communicatiemedewerkster,
meegeholpen aan de doorontwikkeling van de Koninklijke Weg. Dit is een lange wandelroute tussen
twee koninklijke paleizen in Den Haag en Apeldoorn, geschikt voor gehandicapte mensen. Het was
echter nog niet geschikt gemaakt voor blinden en slechtzienden. Daar is in 2010 hard aan gewerkt
door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van wandelbond KNBLO, Visio en
Oogfonds.

Ambassadeurs Tess en Daan
Tess Janssens en Daan de Kort zijn allebei slechtziend. Sinds 2010 zetten zij zich als
jonge ambassadeurs in voor het Oogfonds.


Daan de Kort (18) heeft in februari 2010 vanuit een schoolopdracht samen met enkele
medescholieren een benefietconcert georganiseerd. Dit drukbezochte concert bracht
maar liefst € 4.500 op, want het opgehaalde bedrag van € 2.250 werd door een gulle
gever verdubbeld. Verder heeft Daan meegewerkt aan een klein boekje over hemzelf en
zijn slechtziendheid, ten behoeve van het Oogfonds.

Daan de Kort (18), ambassadeur van het Oogfonds
“Sinds mijn vijftiende ben ik bijna blind. Dat ik mijn zicht kwijtraakte, was een grote klap. Maar ik ben
altijd positief gebleven. Ik studeer, heb een baantje als DJ en ga vaak naar voetbalwedstrijden. Ook
als je (bijna) blind bent, wil je gewoon meedoen in het dagelijks leven. PSV is mijn club! Ik ga naar alle
wedstrijden. Maar weet je wat ik mis? Wat ze bijvoorbeeld in Engeland hebben: een vrijwilliger
die via een koptelefoontje vertelt wat er gebeurt, zelfs op de tribunes. Dan kun je écht een wedstrijd
meemaken. Ook bij films op DVD zou ik graag horen wat er te zien is. Slechts een enkele DVD heeft
dat. Maar ja, er wordt wel eens vergeten dat er blinden en slechtzienden zijn. Gelukkig behartigt het
Oogfonds onze belangen. Zodat er meer rekening met ons wordt gehouden. Daardoor komen er
steeds meer films op DVD waar ik ook wat aan heb.”

De veertienjarige Tess Janssens heeft zich op diverse manieren ingezet voor het Oogfonds, onder
meer door mee te werken aan een mailing over maculadegeneratie. Meest opvallend was echter haar
rol als ‘het gezicht van de ZieZo-Beurs 2011’. Tess was te zien op posters, flyers en in
stopperadvertenties.

ZieZo-beurs
Sinds 2007 heeft het Oogfonds de organisatie van de ZieZo-beurs geheel van brancheorganisatie
ZIEZO overgenomen. Elk jaar vindt overleg plaats met de ZIEZO vereniging over de datum, locatie en
het thema van de beurs. De beurs is een belangrijk middel om voorlichting te geven en het Oogfonds
bekender te maken. Het thema was dit jaar: Ontdek je mogelijkheden.

Donderdag 28 januari openden Joop Atsma (Tweede Kamerlid van het CDA), André Cats (Chef de
Mission van het Nederlands Paralympisch Team) en Joleen Hakker (roeister op de Paralympische
Spelen van Beijing) op sportieve wijze de beurs. Het was voor het eerst dat er op de landelijke beurs
voor blinden, slechtzienden en hun omgeving zoveel aandacht was voor sporten met een beperking.
Dat sporten belangrijk is, is bekend. Dat sporten ook mogelijk is met een beperking, lieten een aantal
sportbonden, NOC*NSF en beursorganisator Oogfonds zien tijdens de beurs. De driedaagse ZieZo-
beurs is dé nationale beurs voor mensen met een visuele beperking. Het thema: ‘Ontdek je
mogelijkheden’ laat zien dat de aandacht van de beurs uitgaat naar de eindeloze mogelijkheden voor
mensen met een visuele beperking, ook wat betreft sport.

De sportbonden en NOC*NSF stellen zich tot doel om zoveel mogelijk mensen met een handicap te
laten sporten en zo dicht mogelijk bij huis. Dit doen ze door gebruik te maken van alle mogelijkheden
die een sportbond te bieden heeft. Van recreatief niveau tot en met Paralympische topsport.

Op de beurs was ook te zien dat innovatieve producten de mogelijkheden met een visuele beperking
vergroten. Zo kunnen slechtzienden die het zogeheten bioptisch telescoopsysteem gebruiken sinds
2009 weer hun rijbewijs halen. Voorleesapparatuur zorgt ervoor dat gedrukte teksten zoals de krant of
een tijdschrift kunnen worden voorgelezen. Maar soms is de oplossing veel simpeler: speelkaarten
met extra grote afbeeldingen en cijfers zorgen ervoor dat ouderen met verminderd zicht kunnen blijven
kaarten.

Anne van der Sluis, beurscoördinator ZieZo-beurs
“Het leuke van de ZieZo-beurs vind ik dat je er in één dag kunt zien wat er allemaal mogelijk is. Dat is
heel belangrijk, want vaak zijn alleen de standaard hulpmiddelen bij mensen bekend, zoals een
blindenstok en een blindengeleidehond. Maar er is zó veel meer. En wat weinig mensen weten is dat
de ZieZo-beurs niet alleen interessant is voor blinden en slechtzienden, maar ook voor mensen die
gewoon wat minder goed zijn gaan zien. Zo zijn er bijvoorbeeld gezelschapsspellen met extra grote
plaatjes en teksten. Dat is ook heel handig voor ouderen. Ik heb dan ook al heel wat cadeaus voor
mijn opa en oma op de ZieZo-beurs gekocht!”
Oogfonds Innnovatieprijs
Op de ZieZo-beurs werd de winnaar van de Oogfonds Innovatieprijs bekend
gemaakt: AutO-Mobiliteit. Een oogaandoening kan ertoe leiden dat iemand niet meer aan de wettelijke
eisen voor het rijbewijs voldoet. Het gebruik van het bioptisch telescoopsysteem kan voor sommige
mensen tot een doorslaggevende verbetering van de rijgeschiktheid leiden, waardoor men het
rijbewijs kan behouden.

Binnen het revalidatieprogramma AutO-Mobiliteit traint Koninklijke Visio mensen met een verminderde
gezichtscherpte in het gebruik van een telescoopsysteem. Het behouden van het rijbewijs door deze
training zorgt voor minder beperkingen in het dagelijks leven van mensen met verminderd zicht. De
prijs bestond uit het geldbedrag van € 2.500 en een beeld, gemaakt door de visueel beperkte
kunstenaar George Kabel. De andere twee nominaties waren het Digitale Levensboek van Bartiméus,
een virtueel boek waarin mensen met een visuele beperking belangrijke gebeurtenissen uit hun leven
kunnen vastleggen, en de Vocatex van Saarberg, een nieuwe voorleesloep.

José Lemmens-Stevens vertelt: “Dankzij AutO-Mobiliteit kan ik weer autorijden. Vijf jaar geleden bleek
dat mijn zicht te slecht was om als automobilist nog veilig aan het verkeer deel te nemen. Ik werd
afhankelijk van mijn familie en collega’s om van A naar B te komen. Daarom besloot ik op internet te
gaan zoeken naar mogelijkheden om weer zelf te kunnen autorijden. Zo kwam ik bij AutO-Mobiliteit
terecht. Inmiddels heb ik mijn BTS-rijbewijs* gehaald! Ik ben zo blij, nu kan ik weer kan gaan en staan
waar ik wil!” * Het Bioptisch Telescoopsysteem (BTS) is in 2009 toegevoegd aan de lijst van
toegestane hulpmiddelen bij het autorijden.
Nationale Oogcollecte
De tweede editie van de Nationale Oogcollecte, die plaatsvond van 29 november tot 4 december
2010, verliep in de organisatie voorspoedig. Samenwerkingspartners Oogfonds en Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt (VBS) zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld. 2010 was een bewogen jaar.
We hebben een slag kunnen slaan op het gebied van communicatie, maar helaas vielen de resultaten
tegen. We hebben wel weer twee mooie projecten kunnen steunen:

‘Eigentijdse vormen van interactie en communicatie’
Binnen dit project wordt onderzocht hoe de nieuwste technologische ontwikkelingen ingezet kunnen
worden voor blinde en slechtziende leerlingen van de basisschool. Hierbij gaat het vaak om kinderen
met een meervoudige beperking. ICT wordt op dit moment nog beperkt ingezet in de klas en binnen
dit project wordt onderzocht hoe dit ingezet kan worden bij een optimale ontwikkeling van deze
bijzondere doelgroep. Dit om de kwaliteit van leven te bevorderen voor de rest van hun leven.

‘Onderzoek naar de oorzaken en betere behandelmethodes van maculadegeneratie (MD)’
MD is een oogaandoening waardoor de gezichtsscherpte sterk afneemt. Op dit moment is MD de
meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid in westerse landen. In Nederland lijden
ongeveer 500.000 mensen aan enigerlei vorm van MD. Binnen dit onderzoek wordt bepaald hoe MD
het beste te behandelen is en hoe dit te voorkomen is. Het doel is om het aantal mensen met MD niet
verder op te laten lopen en zelfs terug te gaan dringen.

Opbrengst en cijfers
Uiteindelijk zijn ongeveer 3.000 collectanten voor ons op pad gegaan, aangestuurd door een kleine
300 organisatoren. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van €142.500. De Oogcollecte had in 2010
voor alle 418 gemeenten een vergunning. In 165 gemeenten is gecollecteerd, daarbinnen gaat het om
251 collecteplaatsen.

Toelichting tegenvallende opbrengst en bijsturing voor 2011
Helaas zaten de weersomstandigheden tijdens deze tweede editie van de Oogcollecte tegen. In de
‘slechtste’ week van het jaar moesten onze collectanten (waarvan velen ouder dan 65 jaar) de straat
op. Hierdoor vielen mensen uit en gingen collectanten minder uren langs de deur. Terwijl het eerste
jaar redelijk wat collectanten twee of zelfs drie avonden gingen lopen, is dat dit jaar beperkt gebleven
tot één avond. Dit heeft aanzienlijk gescheeld in de busopbrengsten.

De tegenvallende opbrengst is niet alleen te wijten aan het slechte weer. We hebben ook te maken
gehad met tegenvallende resultaten bij twee personeelsleden, waardoor die gebieden
onderontwikkeld zijn gebleven (Limburg en Noord-Holland). Hun dienstverband is vroegtijdig
beëindigd.

Daarnaast hebben we voor een iets andere indeling gekozen van de regio’s. Met name in Limburg
bleek het lastig om organisatoren te werven. We zijn daarom tijdelijk gestopt in Limburg en gaan de
intensiteit in Noord-Holland opvoeren. Dit is mede gebaseerd op de totale landelijke opbrengst en ons
eigen busgemiddelde. Dit is in beide gevallen in Noord-Holland het hoogst. In Limburg heerst te
weinig een (landelijke) collectecultuur en in deze opbouwende fase willen we geen energie steken in
het ontwikkelen hiervan. Waarschijnlijk wordt Limburg in een later stadium alsnog bij de collecte
betrokken.

De landelijke tendens is een teruggang in opbrengst van twee procent over de hele linie. De vijver van
vrijwilligers is klein. Dit neemt niet weg dat collecteren ook nu nog één van de beste
fondsenwervingmethoden is en bijdraagt aan de verbetering van de naamsbekendheid van beide
organisaties.

Werken aan naamsbekendheid
Eén van de struikelblokken bij het organiseren van de Oogcollecte is dat het een nieuwe collecte is.
De partners Oogfonds en VBS hebben beiden geen grote naamsbekendheid. In delen van
Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland is VBS doorgaans bekend, maar daarbuiten (veelal de gebieden
die het Oogfonds onder zich heeft) hebben organisatoren tijd nodig de beide fondsen aan de
collectanten toe te lichten. Desondanks is er doorgaans veel ondersteuning voor de doelstelling van
de Oogcollecte: blindheid en slechtziendheid vindt men urgent genoeg.
In 2010 zijn we in samenwerking met communicatiebureau gestart met een nieuwe campagne: ‘Omdat
de ogen van … niet te vervangen zijn’. Dit beeld wordt in alle uitingen doorgevoerd, zodat we
herkenbaar worden en in het geheugen gegrift staan van het publiek.

Oogcollecte 2011: de derde editie
2011 wordt voor de Nationale Oogcollecte een belangrijk jaar. De Oogcollecte moet flink groeien om
de achterstand van het afgelopen jaar in te halen. Daarnaast gaat in 2012 veel veranderen. De
Oogcollecte raakt ‘haar’ week 48 kwijt aan het Leger des Heils. Zij hebben weer een plek gekregen op
het collecterooster van het CBF. De Oogcollecte moet daardoor op zoek naar een nieuwe week in de
nog beschikbare weken van de vrije perioden. Zoals het er nu naar uit ziet hebben we daarin twee
opties, eind juni en half oktober. Beide periodes hebben voor- en nadelen en het zal van de
beschikbaarheid in de gemeentes afhangen welke periode wordt gekozen.

De collecte organisatie krijgt in 2011 een iets andere indeling.

Exacte Indeling:
Noord: Friesland en Groningen
Noord-west: Flevoland
West: Noord- Holland
Midden: Utrecht met een deel Gelderland
Midden-oost: Deel van Gelderland
Oost: Overijssel
Zuid-west: Zeeland en Zuid-Holland
Zuid: Noord-Brabant

Jacqueline, Nathalie en Valentine van der Wiel zijn collectanten van de Oogcollecte. Naast dezelfde
ouders hebben de zussen Jacqueline, Nathalie en Valentine ook dezelfde oogaandoening: retinitis
pigmentosa. Afgelopen winter gingen ze langs de deuren voor de Oogcollecte: “We vinden
wetenschappelijk onderzoek erg belangrijk. Dat is zo ontzettend duur, je kunt niet verlangen van de
overheid dat ze dat allemaal financieren. Voor RP is nog geen behandeling. Het zou
geweldig zijn al die er in de toekomst wel komt. Daarom steunen wij de Oogcollecte.”
Good governance
Het Oogfonds wil graag zo transparant mogelijk laten zien dat we verantwoord omgaan met de
bijdragen van donateurs en andere inkomsten, ook wel bekend onder de term good governance of
goed bestuur. Dat doen we als volgt:
• De jaarverslaggeving wordt voor zover mogelijk ingericht in overeenstemming
• met de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’;
• We volgen de algemene richtlijnen voor ‘good governance’ (goed bestuur) en de principes die daarbij
gebruikelijk zijn;
• We voldoen als keurmerkhouder aan de criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF);
• We zijn ANBI-gecertificeerd (Algemeen Nut Beogende Instelling)
• We houden ons aan de Code Wijffels:
- De activiteiten van de instelling moeten zijn gericht op realisering van haar
doelstelling(-en);
- De beschikbare middelen moeten efficiënt en effectief worden besteed;
- De methode ter verkrijging van middelen voor de doelstelling moeten efficiënt,
effectief en behoorlijk zijn;
- Er wordt zorgvuldig omgegaan met vrijwilligers die hun diensten aanbieden;
- De organisatie moet professioneel functioneren en adequaat worden beheerst.
• We verstrekken met gerichte aandacht informatie;
• We ontvangen en verwerken zo open mogelijk wensen, vragen en klachten. Sinds 2005 heeft het
Oogfonds een post-op-maatsysteem (www.postopmaat.nl), waarbij donateurs zelf kunnen aangeven
hoe vaak en op welke manier zij benaderd willen worden. Verder is er een klachtenprocedure
ontwikkeld;
• We gaan uiterst zorgvuldig om met de gegevens van donateurs. Namen en adressen geven wij niet
door aan derden. De medewerkers die werken met donateursgegevens hebben een
geheimhoudingsplicht. Alle medewerkers van het Oogfonds hebben in 2008 een verklaring van goed
gedrag moeten overleggen.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds
1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF
is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding door middel van
het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie
en advies aan overheidsinstanties en publiek. Wanneer u het CBF-keur ziet afgebeeld,
kunt u er als gever vanuit gaan dat er verantwoord met uw gift wordt omgegaan.
www.cbf.nl

Het Oogfonds is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, een Algemeen
Nut Beogende Instelling. Het Oogfonds hoeft daarom geen successierecht of
schenkingsrecht te betalen. Donateurs van het Oogfonds kunnen hun giften aftrekken
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende
regels).
www.anbi.nl
www.belastingdienst.nl
Organisatie en structuur
Organisatie
Aan het hoofd van het Oogfonds staat het bestuur. Het bestuur is belast met het
vaststellen van het beleid en het toezicht houden op de uitvoering daarvan.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf natuurlijke personen. De bestuursleden
worden benoemd door het bestuur en zijn:
• Een onafhankelijke voorzitter;
• Twee leden op voordracht van de deelnemersraden A (de belangenbehartigers);
• Een lid op voordracht van de deelnemersraden B (de instellingen);
• Een lid op voordracht van de deelnemersraden C (de fondsen).

Het bestuur van Oogfonds Nederland bepaalt het beleid, beoordeelt jaarplannen, stelt de
financiële richtlijnen vast en draagt eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
De dagelijkse leiding ligt bij de directie. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van
het beleid en het halen van doelstellingen. Iedere drie jaar wordt een meerjarenplan
opgesteld met daarbij een meerjarenbegroting. Deze wordt vastgesteld door de directeur
en beoordeeld door het bestuur.

Ieder jaar wordt een jaarplan geschreven met een begroting conform het meerjarenplan.
Het beleid van de directie en de aansturing van het bureau is gericht op het behalen
van de gestelde doelen en resultaten. Met tussentijdse rapportages wordt tijdens de
bestuursvergadering de voortgang bewaakt en zo nodig bijgestuurd.
Jaarlijks worden de bestedingen inhoudelijk en financieel geëvalueerd door het
bestuur. Van de subsidieontvangende organisaties wordt jaarlijks een inhoudelijke en
financiële evaluatie gevraagd. Deze evaluatie wordt door de directeur beoordeeld en in
een bestuursvergadering besproken. Het bestuur beoordeelt jaarlijks de directie met
een functionering- en een beoordelingsgesprek. Dit gebeurt aan de hand van een lijst
met gesprekspunten. Er wordt gekeken naar het halen van doelstellingen en naar de
werkrelatie bestuurdirectie. Hieruit vloeien afspraken voort die later geëvalueerd worden.

Bestuursleden
Voorzitter: Jhr.mr. J.F.Th. van Valkenburg
Vicevoorzitter: Mevr. Dr. F.Th.J.M. Fortuin
Secretaris: Dr. H.A.A. Gresnigt
Penningmeester: Drs. L.M.W. van der Vliet RA
Bestuurslid: Ir. R. Korpershoek

Reglement volgens de Statuten
• Bestuursleden worden benoemd door het Bestuur, op voordracht van de deelnemersraden A (2x) B
en C. Zij hebben zitting voor een periode van 3 jaar en mogen 2 keer worden herbenoemd. Maximale
zittingsduur is 9 jaar.
• De voorzitter wordt door het bestuur benoemd voor 4 jaar. Hij is eenmaal
herbenoembaar.
• Uiterlijk drie maanden voor een periodiek aftreden van een bestuurslid, dient de
betreffende deelnemersraad hiervan in kennis te worden gesteld.

Rooster van aftreden bestuursleden

Deelnemersraad:
2011 - Frits van Valkenburg (in bestuur vanaf januari 2003)
2011 - Frances Fortuin (in bestuur vanaf oktober 2002) A
2011 - Leon van der Vliet (in bestuur vanaf oktober 2002) C
2013 - Ronald Korpershoek (in bestuur vanaf april 2007) A
2013 - Herman Gresnigt (in bestuur vanaf september 2007) B

Bureau
Mevr. drs. I.A.M. Kolkhuis Tanke – Prinsenberg (directeur, 30 uur)
Dhr. J. van Duin (manager fondsenwerving en communicatie, 32 uur)
Mevr.Y. Jansen (directiesecretaresse, 20 uur)
Mevr. A. Nelemans B ec (administrateur, 20 uur)
Mevr. A. van der Sluis MSc (medewerker communicatie en PR, 32 uur tot 31 augustus)
Mevr. L. Raimondo (medewerker communicatie en fondsenwerving, 24 uur vanaf 24
augustus)
Dhr. M. Kothuis (datamedewerker, 16 uur, vanaf oktober 18 uur)
Mevr P. Geijsberts (collectecoördinator, 20 uur)
Mevr. L. Heikamp (collectepromotor, 16 uur)
Mevr. M. Kleijnen (collectepromotor, 16 uur, tot 30 april)
Mevr. J. Hof (collectepromotor, 16 uur)
Mevr. H. Beemsterboer (collectepromotor, 16 uur, van 17 mei tot 1 december)
Dhr. R. de Pree (collectepromotor, 16 uur, van 14 juni tot 14 december)

Algemene bestuursadviseur
Prof.dr. G.W. Noomen

Werkwijze bestuur
Het bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar. In deze vergaderingen worden de grote lijnen
uitgezet voor beleid en wordt het functioneren van de organisatie gecontroleerd. Voor een
bestuursbesluit is tweederde meerderheid nodig.

Oogfonds Nederland maakt iedere drie jaar een meerjarenplan. Dit wordt weer uitgewerkt in een
jaarplan. De realisatie van de doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn worden door het bestuur
gevolgd en gecontroleerd. Het inkomsten- en uitgavenbeleid wordt elke vergadering besproken en
over de financiële voortgang wordt gerapporteerd.

Op drie momenten in het jaar worden subsidies toegekend aan de hand van vooraf inhoudelijke
gestelde criteria. De directeur en een bestuurslid bereiden de aanvragen voor en onderzoeken (veelal
met inschakeling van externe, onafhankelijke deskundigen) de kwaliteit van de projecten. Het
voltallige bestuur kent de subsidies toe. Aan het begin van ieder jaar worden de projecten van het
voorafgaande jaar inhoudelijk en financieel geëvalueerd.

Algemene Adviescommissie
Prof.dr.G.W. Noomen

Overzicht nevenfuncties bestuursleden
Jhr.mr. J.F.Th. van Valkenburg:
• Het Sint Jacobs Gilde te Haarlem, secretaris/penningmeester
• Golfclub Mariënweide in Bloemendaal, penningmeester
• Stichting Independent Review Board in Amsterdam, secretaris/penningmeester
• Raad van Advies stichting I-Cane
• St. Historisch Museum Haarlem, penningmeester

Mevr. Dr. F.Th.J.M. Fortuin:
• Geen nevenfuncties

Dr. H.A.A. Gresnigt:
• Actief als vrijwilliger binnen het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob

Drs. L.M.W. van der Vliet RA:
• Geen nevenfuncties

Ir. R. Korpershoek:
• Geen nevenfuncties

Drs. I. Kolkhuis Tanke - Prinsenberg
• Raad van Advies Stichting I-Cane

Personeel
Het bureau van het Oogfonds is gevestigd in Utrecht. Het Oogfonds krijgt geen overheidssubsidie en
is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Om dit geld zo zorgvuldig mogelijk te besteden,
zijn er betaalde professionele mensen in dienst. Door de inzet van goed gekwalificeerde medewerkers
kan de werving van middelen worden gecontinueerd en worden de middelen zo goed en efficiënt
mogelijk besteed. De bestedingen aan de voorlichtingsdoelstellingen voor blindheid en
slechtziendheid worden gewaarborgd.

Eind 2010 werkten er negen betaalde medewerkers op het bureau van het Oogfonds. Alle
medewerkers werken in deeltijd, het aantal fte (voltijd banen) ligt daarom lager: op 6,0 (waarvan 1,9
collectemedewerkers betreft). In 2010 was het ziekteverzuim 4,88%. Dit is iets lager dan in 2009,
maar nog steeds hoog. De medewerker die in 2009 langdurig ziek was, is in het voorjaar van 2010
weer volledig aan het werk gegaan. Eind 2010 is een andere medewerker lange tijd ziek geworden.
Door deze langdurige ziekten is het verzuimpercentage hoog. Het korte en middellange
termijnverzuim ligt op 1,5% en is daarmee in lijn met voorgaande jaren.

De doelstellingen van het Oogfonds zijn ambitieus. Hierdoor is de werkdruk redelijk hoog. Door een
goede afstemming van beleid en personele capaciteit lukt het om de werkdruk te beheersen. Bij een
aantal functies heeft de werkdruk de aandacht.

Fraudebestrijding
Personeelsleden die bij het Oogfonds in dienst treden dienen een verklaring van goed
gedrag te kunnen overleggen. Om de risico’s op fraude zo klein mogelijk te houden is er
een uitgebreide fraudeprocedure opgesteld voor de collecte. In 2010 heeft er geen fraude
plaatsgevonden.

Vrijwilligers
Op het kantoor van het Oogfonds zijn wekelijks twee vrijwilligers actief. Zij ontvangen hiervoor geen
beloning. Bij het organiseren van de jaarlijkse ZieZo-beurs zijn zeker tachtig vrijwilligers voor het
Oogfonds aan het werk. Het Oogfonds stelt jaarlijks een werkervaringsplaats ter beschikking voor een
jongere met een visuele beperking. Mede door de grote inzet van deze vrijwilligers kan een relatief
klein bureau veel extra activiteiten uitvoeren.

Klachtenafhandeling
Opmerkingen of klachten van donateurs of anderen worden zo veel mogelijk direct door de
bureaumedewerkers opgepakt en afgehandeld. Als het nodig is worden betrokken externe partijen
geïnformeerd en verzocht op de klacht te reageren. De aard van de klachten lopen sterk uiteen. Naar
aanleiding van nieuwsbrieven of donateurmailings ontvingen we een aantal inhoudelijke klachten. De
meeste klachten zijn procedureel en administratief van aard. Tijdens het contact wordt zoveel mogelijk
geluisterd en de onvrede weggenomen.

Doordat het Oogfonds een post-op-maatsysteem heeft, zijn de klachten ten aanzien van ‘te vaak post
krijgen’ sterk verminderd. Als deze klachten alsnog binnenkomen, wordt met de donateur de
frequentie van contact afgesproken. Dit neemt een hoop irritatie weg en wordt gewaardeerd. In 2010
is de automatisering aangepast en is er een aparte klachtenregistratie systeem ingericht zodat het
bijhouden van klachten nog specifieker kan worden geadministreerd.
Financiën
Het Oogfonds heeft in 2010 opnieuw gewerkt aan het uitbreiden van het aantal inkomstenbronnen:

• Oogfondswinkel: In het najaar is gestart met de Oogfondswinkel, een online winkel voor
hulpmiddelen, waarbij een kleine marge van de verkoopopbrengsten naar het Oogfonds gaat.
• Oogcollecte: De Nationale Oogcollecte is in 2010 het tweede jaar ingegaan en is gegroeid in het
aantal collectanten en in opbrengsten.
• Vriendenloterij: De inkomsten als beneficiënt van de Vriendenloterij (voorheen Sponsor Bingo Loterij)
zijn voortgezet en worden verlengd tot en met 2015.

Deze vernieuwingen bleken in 2010 extra nodig, omdat de inkomsten uit donaties en giften daalden
en de inkomsten uit nalatenschappen drastisch tegenvielen en ver onder de begroting bleven. Toen
bleek dat de inkomsten lager uitvielen dan begroot, zijn de uitgaven voor fondsenwerving in de loop
van het jaar naar beneden bijgesteld. In de algemene kosten waren op korte termijn niet veel
mogelijkheden om te bezuinigen. Wel is met de verhuurder onderhandeld over een nieuw
huurcontract per 1 juli 2011.

Door de webwinkel en de Oogcollecte treedt het Oogfonds steeds vaker naar buiten en wordt steeds
zichtbaarder. Voorlichting en bewustwording speelt een steeds grotere rol. In overleg met de nieuwe
accountant Ernst&Young is de doorberekening van de algemene kosten aan de doelstellingen van het
Oogfonds in 2010 opnieuw bekeken en zijn hier nieuwe percentages voor vastgesteld.

Nu volgt een uitleg van de financiën en een samenvatting in cijfers. Voor de precieze cijfers verwijzen
wij naar de volledige jaarrekening. Deze kunt u vinden op www.oogfonds.nl of kosteloos opvragen bij
het Oogfonds.

Inkomsten en uitgaven
Het Oogfonds is voor haar inkomsten afhankelijk van giften van organisaties en
particulieren. Het Oogfonds ontvangt geen subsidies of andere bijdragen van de overheid.
De inkomsten bestaan uit:
• Donaties naar aanleiding van donateurmailings aan particulieren
• Periodieke giften van vaste donateurs
• Giften van enkele vermogensfondsen
• Giften van enkele organisaties
• Inkomsten uit verkoop van artikelen in de webwinkel
• Collecteopbrengsten
• Nalatenschappen
• Een jaarbijdrage van de Sponsor Bingo Loterij (nu de Vriendenloterij) en de opbrengst
van lotenverkoop ten gunste van het Oogfonds
• Inkomsten uit de beleggingsportefeuille. De reguliere opbrengsten hieruit worden
besteedt om een deel van de kosten van de organisatie te betalen.

Het Oogfonds streeft ernaar om de ontvangen gelden voor een zo groot mogelijk deel
te besteden aan de doelstelling. In 2010 is 82% van de totale baten besteed aan de
doelstelling. Bestedingen kunnen als volgt plaatsvinden:
• Door het toekennen van subsidies aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van blindheid,
slechtziendheid en oogaandoeningen. Bij de toekenning van subsidies wordt gestreefd naar een
goede verdeling over de verschillende aandachtsgebieden. In de subsidieaanvraag moet de
projectdoelstelling duidelijk worden beschreven, met daarbij antwoord op de vraag hoe de organisatie
deze denkt te bereiken. Ook moet een financiële begroting worden aangeleverd. Op grond van deze
aanvraag (soms na het opvragen van nadere gegevens) wordt besloten of het project wordt
gesubsidieerd. Bij grotere projecten wordt 20% van het toegekende bedrag pas uitbetaald na
ontvangst en goedkeuring van een inhoudelijke en financiële eindevaluatie van het project.
Voorbeelden kunt u lezen bij ‘besteding aan de doelstellingen’, vanaf pagina 10.
• Rechtstreeks aan de doelstellingen, zoals aan voorlichting (bijvoorbeeld door de organisatie van de
landelijke ZieZo-beurs en het uitgeven van nieuwsbrieven). Naast deze directe uitgaven aan de
doelstelling bestaan de uitgaven van het Oogfonds uit:
• Kosten van de organisatie (personeelskosten, huisvesting en algemene kosten)
• Kosten voor werving

De kosten van de eigen organisatie worden toegerekend aan de doelstellingen en aan
fondsenwerving. De toerekening gebeurt op basis van de geschatte tijdsbesteding van de
medewerkers aan de diverse gebieden. Op basis van de totale tijdsbesteding per gebied wordt een
verdeelsleutel opgesteld voor de toerekening van de ‘overige kosten eigen organisatie’ aan de
doelstellingen en fondsenwerving. Een gedeelte wordt niet toegerekend en vormt de post ‘kosten
beheer en administratie’. Door wijzigingen in de organisatie en meer nadruk op voorlichting, zijn de
werkzaamheden van alle personeelsleden in 2010 opnieuw gerubriceerd over de doelstellingen.
Daardoor is er een wijziging in de percentages ten opzichte van 2009.

De toerekening vindt in 2010 als volgt plaats:

Toegankelijkheid 9%
Wetenschappelijk onderzoek 6%
Belangenbehartiging 13%
Voorlichting en bewustwording 35%
Fondsenwerving 17%
Kosten beheer en administratie 20%

Resultaat versus begroting
Uitleg van de Staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten is opgenomen op pagina 38. Het resultaat is € 85.000 lager dan begroot.
De belangrijkste oorzaken voor het lagere resultaat zijn de grote daling in de inkomsten uit
nalatenschappen en, in mindere mate, de lagere inkomsten uit donaties en giften.

Inkomsten uit nalatenschappen zijn moeilijk voorspelbaar en per jaar sterk wisselend. In 2008 is
campagne gevoerd om deze inkomsten te verhogen, maar de effecten van een dergelijke actie zijn
pas na verloop van enkele jaren merkbaar. Om de inkomsten uit eigen fondsenwerving in komende
jaren te laten stijgen zijn de plannen voor 2011 aangepast. Er zal nog nauwkeuriger per mailing naar
de resultaten worden gekeken en het beleid wordt waar nodig steeds bijgesteld. De lagere inkomsten
konden in de loop van het jaar maar gedeeltelijk worden gecompenseerd door lagere uitgaven. In de
vaste kosten van de eigen organisatie is op korte termijn niet makkelijk te bezuinigen. Op de kosten
voor fondsenwerving is in de loop van het jaar steeds kritischer gelet en hieraan is dan ook minder
uitgegeven dan begroot. De kosten voor de collecte-organisatie, die in 2010 het tweede jaar in ging,
drukken nog zwaar op de begroting. De lagere baten uit fondsenwerving zijn gedeeltelijk
gecompenseerd door hogere baten uit beleggingen.

Inkomsten
In 2010 zijn de inkomsten uit beleggingen boven de begroting uitgekomen, € 246.000 in plaats van €
110.000. Dit is het gevolg van de ongerealiseerde koersresultaten op aandelen, die in de begroting
niet zijn opgenomen. De inkomsten uit nalatenschappen zijn drastisch lager dan begroot: € 148.000 in
plaats van € 350.000. Daarnaast is er een terugloop in de inkomsten uit donaties en giften van
circa € 102.000.

De overige baten uit eigen fondsenwerving zijn iets hoger dan begroot: € 65.000 in plaats van €
50.000. Dit komt onder andere door een overschot van € 8.000 van de ZieZo-beurs 2010. Dit bedrag
is gereserveerd om de ZieZo-beurs 2011 beter toegankelijk te maken. In totaal zijn de inkomsten uit
fondsenwerving over 2010 € 338.000 lager dan in de begroting was opgenomen. Deze daling in de
inkomsten heeft een forse invloed gehad op het resultaat over 2010.

Besteding aan doelstellingen
De verschillen in de besteding aan de doelstellingen ten opzichte van de begroting 2010 zijn
gedeeltelijk ontstaan door de toegekende subsidies. De toekenning van subsidies aan de
verschillende aandachtsgebieden is mede afhankelijk van de kwaliteit van de projectaanvragen die het
Oogfonds in een jaar ontvangt. Dit kan er toe leiden dat er in een jaar meer of minder subsidie wordt
toegekend aan een bepaald aandachtsgebied, indien er meer of juist minder goede projectaanvragen
op dit terrein binnenkomen. In 2010 zijn er hierdoor een aantal verschuivingen ten opzichte van de
begroting: aan wetenschappelijk onderzoek en aan belangenbehartiging is wat meer subsidie
toegekend dan was begroot; aan toegankelijkheid en voorlichting zijn de subsidiebestedingen wat
lager. De kosten voorlichting en bewustwording zijn met name gestegen doordat hier meer algemene
kosten aan worden toegerekend. De ‘kosten eigen organisatie’ zijn in 2010 iets hoger dan begroot: €
594.000 in plaats van € 585.000. In het tweede jaar van de Nationale Oogcollecte zijn de kosten voor
de organisatie van de collecte nog hoger dan de opbrengsten. De kosten voor de collecte zijn licht
gestegen ten opzichte van 2009. De inkomsten uit de collecte zijn ook gestegen, maar door het
extreem winterse weer in de collecteweken is de begroting niet gehaald. Vanwege de kou gingen
collectanten gemiddeld minder uren langs de deur dan het jaar ervoor. Toch wil het Oogfonds de
collectanten nog uitdrukkelijk bedanken voor hun inspanningen. De kosten voor fondsenwerving zijn
lager dan begroot (€ 191.000 ten opzichte van € 297.000). Dit komt o.a. doordat er in de loop van het
jaar extra bezuinigd is op deze uitgaven toen bleek dat de inkomsten (met name uit nalatenschappen)
erg achterbleven bij de begroting.

Vermogen
Uitleg van de balans
De balans is opgenomen op pagina 37 van dit jaarverslag. Het vermogen van het Oogfonds wordt
gevormd door haar bezittingen en schulden. Per saldo is het vermogen van het Oogfonds door het
negatieve resultaat over 2010 iets afgenomen tot ruim € 2,3 miljoen.

De belangrijkste bezittingen van het Oogfonds zijn haar beleggingsportefeuille en bankrekeningen (in
totaal € 2,6 miljoen). Ondanks de goede beleggingsresultaten is de waarde van de beleggingen iets
afgenomen doordat een obligatielening is afgelost. Verder staan op de balans: kantoorinrichting,
computers, materiaal voor de oogcollecte en een aantal per 31 december nog te ontvangen bedragen
betreffende 2010.

De ontwikkeling van de webwinkel is als investering onder de immateriële vaste activa verantwoord.
Deze kosten worden in 5 jaar afgeschreven. Deze post op de balans is in 2010 ontstaan. Naast de
investering in de webwinkel van € 9.000 zijn er (vervangende en aanvullende) investeringen geweest
voor de Oogcollecte (collectebussen) en voor inventaris en automatisering (€ 21.000). De stijging van
de vorderingen per eind 2010 komt voornamelijk door relatief meer vooruitbetaalde kosten voor de
ZieZo-beurs 2011 ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast waren de nog te ontvangen
collecteopbrengsten en nalatenschappen per ultimo 2010 hoger.

Tegenover de bezittingen staan de schulden van het Oogfonds, onder meer voor de al toegezegde
subsidies die nog niet zijn uitbetaald. Het totaal aan nog te betalen subsidies is gedaald van € 500.000
naar € 450.000. De overige schulden per eind 2010 bestaan uit ontvangen facturen over 2010 die in
2011 betaald zijn en een aantal nog te betalen posten die betrekking hebben op het boekjaar 2010.
Omdat de ZieZo-beurs 2011 niet in januari, maar pas begin april 2011 plaatsvond, waren er weinig
vooruit ontvangen bedragen van standhouders (€ 2.000 ten opzichte van € 113.000 in 2009).

Reserves en fondsen
Door het negatieve resultaat over 2010 zijn de reserves en fondsen van het Oogfonds in 2010
gedaald. De continuïteitsreserve, die bedoeld is ter dekking van de risico’s op korte termijn, is in 2010
gehandhaafd op hetzelfde bedrag als in 2009, omdat de vaste kosten ongeveer gelijk zijn gebleven.

De ‘bestemmingsreserve subsidies’ betreft de Blindenschool in Kameroen die het bestuur gedurende
meerdere jaren wil ondersteunen. De definitieve toekenning van deze subsidie in 2011 en 2012 hangt
onder andere af van het verloop van het project. De ‘bestemmingsreserve belangenbehartiging’ is
bedoeld om werk op het gebied van belangenbehartiging de komende jaren veilig te stellen. Jaarlijks
wordt beoordeeld hoeveel geld er beschikbaar is om daadwerkelijk subsidie toe te kennen.

In 2010 is het restant van de ‘bestemmingsreserve meerjarenplan’ die in 2008 is gevormd afgeboekt,
omdat dit meerjarenplan niet meer als zodanig zal worden uitgevoerd. Er is een nieuw
meerjarenbeleidsplan gemaakt voor de jaren 2011-2013. In 2011 zal dit plan nader worden uitgewerkt
en zal besloten worden of hiervoor een bestemmingsreserve moet worden gevormd. In 2010 is er
sprake van € 152.000 aan ongerealiseerde koersresultaten. Dit bedrag is toegevoegd aan de
gelijknamige bestemmingsreserve. Het balanstotaal is met € 265.000 afgenomen.

Beleggingsbeleid
Het Oogfonds houdt haar beleggingen om inkomsten te genereren (couponrente en dividenden) en
hiermee een deel van de ‘kosten eigen organisatie’ te dekken. Het Oogfonds heeft een volledig
duurzame beleggingsportefeuille.

Duurzaamheid
Er is gekozen voor beleggingen in bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van
economische, sociale en omgevingsduurzaamheid. Omdat roken een negatieve invloed kan hebben
op het gezichtsvermogen is de tabakssector uitgesloten. De tabaksindustrie is volledig uitgesloten; de
verkoop van tabaksproducten is toegestaan als dit minder dan 5% van de omzet van een concern
uitmaakt. Van de overige duurzame sectoren is steeds gekozen voor de bedrijven en fondsen die het
beste presteren op het gebied van duurzaamheid.

De duurzame portefeuille wordt beheerd door MeesPierson dat over jarenlange ervaring beschikt op
het gebied van duurzaam beleggen. MeesPierson rapporteert in beginsel ieder kwartaal over de
resultaten en het beheer van de beleggingen. Deze rapportages worden een à twee keer per jaar met
de bank besproken door de penningmeester, directeur en administrateur.

KASSTROMEN
In het kasstroomoverzicht op pagina 39 wordt toegelicht waardoor de afname van de banksaldi in
2010 is veroorzaakt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat er in 2010 meer uitgaven zijn geweest
dan inkomsten. Hierdoor is een negatief resultaat ontstaan. Bovendien zijn de ongerealiseerde
koersresultaten alleen een verhoging van de waarde van de beleggingen, maar geen inkomsten in
geld. Daarnaast stonden eind 2009 de vooruitontvangsten voor de ZieZo-beurs 2010 op een
spaarrekening, terwijl er eind 2010 geen vooruitontvangsten waren.


Begroting 2011

De begroting 2011 is vastgesteld door het bestuur op 2 december 2010.

Bedragen x 1.000 euro
                        Begroting 2011     Begroting 2010

Inkomsten eigen fondsenwerving         1.016          1.214
Inkomsten acties van derden (loterijen)     212           212
Inkomsten uit beleggingen            81           110
Totaal inkomsten                1.309          1.536

Besteed aan doelstellingen:
• toegankelijkheid               155           239
• wetenschappelijk onderzoek          185           196
• belangenbehartiging              165           206
• voorlichting en bewustwording         462           462
Totaal besteed aan doelstellingen        967           1.103

Kosten eigen fondsenwerving           182           297
Kosten acties van derden            4            0
Kosten beleggingen               20           22
Kosten beheer en administratie         113           114
Totaal uitgaven                 1.286          1.536

Resultaat                    23           0

Toelichting bij de begroting 2011
In de begroting voor 2011 is rekening gehouden met een terugloop in inkomsten uit eigen
fondsenwerving. Door de hoge gemiddelde leeftijd van de donateurs is er een daling in
de inkomsten. Op korte termijn is weinig geld beschikbaar om actief nieuwe donateurs
te werven. De bedoeling is om hierin uiterlijk in 2013 wel te investeren. De inkomsten
uit beleggingen zijn voorzichtigheidshalve zonder de ongerealiseerde koersresultaten
opgenomen.

Aangezien de doelstelling ‘voorlichting en bewustwording’ steeds belangrijker wordt zal
er hieraan niet minder worden uitgegeven. De uitgaven aan de overige doelstellingen zal
wel worden verlaagd. Ook de kosten voor eigen fondsenwerving zijn in 2011 lager begroot
dan in 2010.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Oogfonds Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2010
en samengevatte staat van baten en lasten over 2010 zijn ontleend aan de gecontroleerde
jaarrekening van Stichting Oogfonds Nederland te Utrecht per 31 december 2010. Wij hebben een
goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 24 mei 2011.
Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 24 mei
2011.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn 650
(Fondsenwervende instellingen) van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Het kennisnemen van
de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Oogfonds Nederland.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de
gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de
samengevatte jaarrekening. De volledige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn
650 (Fondsenwervende instellingen) van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 810 “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële
overzichten”.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Oogfonds Nederland per 31 december
2010 en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de samengevatte jaarrekening.
De volledige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 650 (Fondsenwervende
instellingen) van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Utrecht, 24 mei 2011
Ernst & Young Accountants LL P
w.g. J-L. Geutjes RA
Partner
Bijlage 1: aangesloten organisaties
LEDEN DEELNEMERSRAAD A
• Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond (NCB) te Amsterdam
• Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten (FOVIG) te Rijen
• Retina Nederland te Utrecht
• Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) te Utrecht
• Maculadegeneratie Vereniging te Utrecht
• Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers (NVG) te Utrecht

LEDEN DEELNEMERSRAAD B
• Stichting Bartiméus Soneheerdt te Doorn
• Stichting Blizo Werkgemeenschap te Vught
• Robert Coppes Stichting te Vught
• Dedicon te Grave
• Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) te Ermelo
• Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) te Amstelveen
• Stichting Beheer Le Sage te Nijmegen
• Koninklijke Visio te Huizen
• Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek (NLBB) te ‘s Gravenhage
• Huize ‘Het Schild’ te Wolfheze
• Stichting De Luisterpost|Bralectah te Zwolle
• Stichting KUBES te Zeist
• Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) te Nijmegen

LEDEN DEELNEMERSRAAD C
• Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid (ANVVB) te Doorn
• Vereniging Bartiméus Sonneheerdt te Doorn
• Stichting Blindenbelangen te Grave
• Stichting Blindenhulp te ‘s Gravezande
• Stichting Blindenzorg Sint Lucia te Vaassen
• Christelijke Stichting tot Praktisch Hulpbetoon aan Visueel Gehandicapten van alle
• Gezindten te Zutphen
• Gelderse Blinden Stichting te Velp
• Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LS BS) te Utrecht
• Stichting ‘Licht en Liefde’ te Maastricht
• Stichting Blindenpenning te Amsterdam
Bijlage 2, samenvatting verantwoordelijkheidverklaring
Bestuur en toezicht
Het bestuur van het Oogfonds bepaalt het beleid, beoordeelt jaarplannen, stelt de
financiële richtlijnen vast en draagt eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
De dagelijkse leiding valt onder de verantwoordelijkheid van de directie.

Iedere drie jaar wordt een meerjarenplan opgesteld met daarbij een meerjarenbegroting.
Deze wordt opgesteld door de directeur en beoordeeld door het bestuur. Ieder jaar wordt
een jaarplan geschreven met begroting conform het meerjarenplan. Jaarlijks worden de
bestedingen inhoudelijk en financieel geëvalueerd door het bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf natuurlijke personen, afkomstig uit de groep
van belangenbehartigers, instellingen en fondsen. De voorzitter wordt door de overige
leden van het bestuur benoemd. De voorzitter is onafhankelijk, geniet maatschappelijk
aanzien en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring.

Besteding van middelen
Het Oogfonds werkt voortdurend aan een optimale besteding van middelen zodat de
gestelde doelen op een zo effectief en doelmatig mogelijke manier gerealiseerd worden.
De bestedingsgebieden van het Oogfonds zijn:
• Wetenschappelijk onderzoek naar oogaandoeningen en naar behandelmethoden;
• Belangenbehartiging: het Oogfonds ondersteunt projecten en organisaties die ertoe
bijdragen dat de positie van mensen met een visuele beperking verbetert;
• Toegankelijkheid: het Oogfonds ondersteunt projecten en organisaties die bijdragen aan
het wegnemen van drempels voor visueel beperkten, zodat zij volwaardig en zelfstandig
deel kunnen nemen aan alle gebieden in de samenleving;
• Voorlichting: het Oogfonds stelt zich ten doel hindernissen, die mensen met een visuele
beperking ervaren, zichtbaar te maken door het geven van informatie.

Financiën
Besteding van middelen vindt plaats in overeenstemming met de begroting. Het Oogfonds
heeft een uitgebreide projectadministratie van de subsidieontvangende organisaties.
Het Oogfonds stelt een norm vast voor de hoogte van de kosten beheer en administratie.
Voor financiële uitgaven is een interne betalingsprocedure ontwikkeld waarin de controle
op uitgaven is gewaarborgd.

Verslaggeving
De jaarrekening wordt voor zover mogelijk ingericht in overeenstemming met ‘Richtlijn
Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’

Omgaan met belanghebbenden
Het Oogfonds streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht
voor het verstrekken van informatie en het ontvangen en het verwerken van wensen,
vragen en klachten. De belanghebbenden van Oogfonds Nederland zijn:
• Alle mensen met een visuele beperking in Nederland;
• Organisaties en instellingen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het
Oogfonds op de verschillende terreinen: wetenschappelijk onderzoek, toegankelijkheid,
belangenbehartiging en voorlichting;
• Donateurs. Het Oogfonds is afhankelijk van giften. Donateurs willen we zoveel
mogelijk betrekken bij de thematiek en blijvend aan het fonds binden. Informatie aan
belanghebbenden moet betrouwbaar, relevant en laagdrempelig zijn. Het Oogfonds
heeft een klachtenprocedure. Klachten worden geregistreerd en bijgehouden. Er wordt
zo snel mogelijk op gereageerd.
• Iedereen die op kennisniveau geïnteresseerd is in visuele beperkingen en/of leven met
een visuele beperking;
Comité van aanbeveling
Beschermvrouwe: H.M. Koningin Beatrix

Comité van Aanbeveling: Bisschop Van Luyn, Kees van der Waaij, Herman Wijffels, Frank Rijkaard,
Hans Wiegel, Huub Oosterhuis, Jan Terlouw, Harry Kuitert, Rita Kok-Roukema, Olga Commandeur,
Saskia Stuiveling, Seth Gaaikema, Rabbijn Soetendorp, Dries van Agt, Willeke van Ammelrooij


Colofon

Dit is een uitgave van het Oogfonds

Adres
Catharijnesingel 40
3511 GC Utrecht
Postadres
Postbus 2086,
3500 GB Utrecht
Telefoon (030) 254 57 11
E-mail info@oogfonds.nl
Website www.oogfonds.nl

Giro 3910

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:6/18/2012
language:
pages:28