biologicky modul by tjP2ikl

VIEWS: 43 PAGES: 16

									       -a-         STU DIJ NÍ      M O DU L

Název studijního modulu:      BIOLOGICKÝ MODUL

Pojetí a cíle modulu
Biologický modul představuje východisko pro další studium somatické oblasti.


Obsah modulu
Obsah modulu tvoří základní principy stavby a funkce těla, a to na úrovni současných
poznatků biologie, imunologie, anatomie, fyziologie, biochemie, biofyziky. Součástí
modulu je částečně i preklinická výuka (patologická anatomie a fyziologie,
mikrobiologie, hygiena a epidemiologie). Výuku v modulu doplňuje informatika.

Biologický modul tvoří následující předměty:
1. Somatologie (integrovaný předmět, který se zabývá základy anatomie,
  fyziologie)
2. Lékařská biofyzika
3. Lékařská chemie a biochemie
4. Biologie
5. Informatika a výpočetní technika
6. Patologická anatomie a fyziologie
7. Mikrobiologie, epidemiologie a hygieny


Obsah jednotlivých předmětů vychází ze skutečnosti, že studenti oboru všeobecná sestra
jsou absolventi středních škol. Předpokládá se tedy středoškolská znalost všeobecných
předmětů, tzn. biologie, fyziky, chemie, informatiky. Vysokoškolské studium na tento
základ navazuje a rozvíjí ho v biomedicínských vědách.


Ukončení modulu
Biologický modul není ukončen soubornou zkouškou. Místo souborné zkoušky se pro
tento typ modulu dává přednost zkouškám z dílčích předmětů. Požadavky ke zkoušce
určí vedoucí jednotlivých oborů.

Celková hodinová dotace pro biologický modul představuje 341 vyučovacích hodin, z
toho 236 hodin teoretické výuky a 105 hodin praktické výuky (semináře a praxe).
                     7
       a-1         STUDIJNÍ PŘEDMĚT


Název studijního předmětu:        SOMATOLOGIE
Typ studijního předmětu:         povinný
Rozsah studijního předmětu:       celkem 162 hodin - 108 hodin přednášek
                              44 hodin seminářů
                              10 hodin praxe

              84 hodin zimní semestr    56 hodin přednášek
                     24 hodin seminářů
                      4 hodiny praxe
              78 hodin letní semestr    52 hodin přednášek
                             20 hodin seminářů
                             6 hodin praxe


Formy výuky studijního předmětu    přednášky, semináře, praktická cvičení
Způsob ukončování studijního předmětu zápočet, zkouška


Stručná anotace předmětu
I.   Základní pojmy
   1. Život a jeho charakteristika (metabolismus, dráždivost, rozmnožování)
   2. Metodika studia živé hmoty
   3. Třídění biologických a lékařských věd

II.   Funkční morfologie tkání
    1. Buňka a buněčné dělení, membránový transport
    2. Typy tkání, stavební a funkční hierarchie (buňka, tkáň, orgán, orgánový
      systém, organismus)
    3. Zevní a vnitřní prostředí organismu, biochemie vnitřního prostředí
    4. Genetika, Mendelovy zákony, chromozomální aberace, geneticky vázaná
      onemocnění

III.  Základní orientace na lidském těle
    Anatomická nomenklatura, topografická anatomie povrchu těla, roviny, směry

IV.   Pohybový systém
    1. Anatomická nomenklatura kostí
    2. Spojení kostí, klouby, klinicky významné vazy
    3. Anatomická nomenklatura svalů, jejich funkce, základní inervace a
      biochemie neuromuskulárního spojení
                     8
V.   Krev
    1. Stavba a funkce krve
    2. Složení krve, hematologie a biochemie, typy hemoglobinu
    3. Krevní skupiny, transfúze, exkurze na transfúzní stanici
    4. Obranné mechanismy organismu, imunitní systém

VI.   Krevní oběh
    1. Stavba a funkce cév
    2. Krevní oběh malý, velký, fetální
    3. Anatomická nomenklatura tepenného a žilního oběhu
    4. Hemodynamika krevního oběhu, krevní tlak, způsoby měření
    5. Stavba a funkce srdce, srdeční ozvy, poslechová místa, Rtg, EKG,
      Echokardiografie, katetrizace
    6. Mízní systém
    7. Slezina

VII.  Dýchací systém
    1. Stavba a funkce dýchacích cest,vedlejší dutiny nosní
    2. Stavba a funkce plic a bránice, Rtg plic, dechové objemy spirometrie
    3. Zevní a vnitřní dýchání
    4. Řízené dýchání

VIII.  Trávicí systém
    1. Stavba a funkce trávicího systému, topografie jednotlivých orgánů
    2. Stavba a funkce trávicí trubice
    3. Slinné žlázy a salivace
    4. Stavba, funkce a uložení jater, biochemie žlučových barviv
    5. Stavba, funkce a uložení slinivky břišní
    6. Základní složky potravy, štěpení, enzymy, bazální metabolismus,
      energetická hodnota potravin
    7. Vitamíny, antioxidanty
    8. Ochranné reflexy gastrointestinálního traktu

IX.   Močový systém
    1. Stavba a funkce ledvin,funkční testy
    2. Stavba a funkce vývodných cest močových


X.   Pohlavní systém
    1. Reprodukční systém muže
    2. Reprodukční systém ženy
    3. Pohlavní vývoj, pohlavní znaky
    4. Těhotenství, vývoj plodu, porod, laktace, složení mateřského mléka,
      význam kojení
    5. Antikoncepce
                     9
XI.   Kožní systém
    1. Stavba a funkce kůže, kožní čití a vnímání bolesti, účinky UV záření
    2. Mléčná žláza, hormonální řízení laktace

XII.  Termoregulace
    1. Význam tělesné teploty
    2. Řízení tělesné teploty, horečka

XIII.  Látkové řízení organismu
    1. Přehled žláz s vnitřní sekrecí
    2. Hormonální řízení, hormony, hypo a hyperfunkce

XIV.  Nervové řízení organismu
    1. Stavba a funkce nervové soustavy, neuron, neuroglie, synapse
    2. Funkční projevy nervového systému, reflex, stimulace, akční potenciál,
      excitace, inhibice
    3. Centrální nervový systém, funkční morfologie
    4. Mozek, mícha, mozkomíšní obaly, hematoenceflická bariéra, spánek, EEG,
      postojové a vzpřimovací reflexy, míšní šok, bolest, decerebrace a
      dekortikace
    5. Míšní a hlavové nervy, anatomická nomenklatura, funkce
    6. Periferní a autonomní nervový systém, mediátory
    7. Paměť, učení, řeč, myšlení

XV.   Smyslové orgány
    1. Stavba a funkce oka, biochemie barevného vidění, optotypy, oční pozadí
    2. Stavba a funkce ucha, převodní a percepční porucha, audiometrie
    3. Stavba a funkce čichového ústrojí

XVI.  Dětský věk
    1. Růst a vývoj dítěte
    2. Fyziologie novorozence
    3. Fyziologie dětského věku

XVII.  Fyziologie stáří
    1. Zdraví a nemoc, definice WHO, kalendářní a biologický věk
    2. Charakteristika vyššího věku, předčasné stárnutíOdborná literatura

Anatomie, fyziologie, somatologie
1. Linc, R., Doubková, A.: Anatomie hybnosti. I., II., III. Díl. Praha, Karolinum 1998.
2. Stingl. J.: Anatomie – učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994.
3. Dylevský, I., Trojan, S.: Somatologie. Avicenum. Praha 1990.
                     10
4. Feneis, H., Dauber, W.: Anatomický obrazový slovník. Grada, Praha 1996.
5. Hulín, I., Zlatoš, J., Hájek, J.: Somatologie. Učebnice pro SZŠ, Avicenum, Praha
  1984.
6. Silbernagl, S., Despopulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Avicenum. Praha 1984.
7. Schreiber, M. a kol.: Funkční somatologie. HH. Praha 1998.
8. Šimek, J.: Fyziologické hodnoty u člověka. Avicenum. Praha 1986.
9. Trojan, S.: Fyziologie. Učebnice pro lékařské fakulty 1. a 2.část. Avicenum. Praha
  1987.
10. Otová, Soukup, Kapras a kol.: Biologie člověka pro bc. studium na LF. Uč. texty.
  Karolinum. Praha 1997.
11. Rokyta R. a kol.: Fyziologie pro bakaláře. Nakl. ISV Praha, 2000.
12. Rokyta R. a kol.: Praktická cvičení z fyziologie I.a II.díl. Praha 1995.
13. Rokyta, R., Šťastný, E.: Struktura a funkce lidského těla. Tigris 2002.

CD-rom
1. Lidské tělo, Multimedia BSP
2. The Inside Story, A.D.A.M.
3. Nine Month Miracle, A.D.A.M.

Internetové zdroje:
http://www.lf3.cuni.cz/physio
http://hoflink.com/~house/humphy.html
http://www.oup.co.uk/best.textbooks/medicine/humanphys
http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html
                     11
       a-2         STUDIJNÍ PŘEDMĚT


Název studijního předmětu :    LÉKAŘSKÁ         BIOFYZIKA
Typ studijního předmětu :         povinný

Rozsah studijního předmětu :       celkem 28 hodin
                            14 hodin přednášek
                            10 hodin seminářů
                            4 hodiny praktických cvičení

Formy výuky studijního předmětu :     přednášky, semináře, praktická cvičení

Stručná anotace předmětu
1. Fyzikální podstata sedimentace krve, krevního tlaku
2. Působení vnějšího tlaku na organizmus, účinky podtlaku a přetlaku, účinky
  přetížení i beztížného stavu.
3. Podstatu účinků ultrafialového a infračerveného záření na organizmus a jejich
  využití v terapii
4. Fyzikální základy dýchání a krevního oběhu
5. Principy regulace teploty a proměny energie v organizmu
6. Fyzikální postupy sterilizace
7. Význam deformace pevného tělesa
8. Význam a možnosti využití nízkých i vysokých teplot v terapii
9. Fyzikální principy nejdůležitějších fyzikálních metod vyšetřování – poslechu a
  poklepu a Účinky a užití ultrazvuku v diagnostice a terapii
10. Účinky stejnosměrného a střídavého proudu na lidský organizmus a využití ve
  zdravotnictví
11. Fyzikální principy fungování moderních endoskopických metod
12. Základy fungování laseru a jeho využití ve zdravotnictví
13. Fyzikální základy vzniku RTG záření a jeho využití v diagnostice a terapii
14. Biologický účinek různých druhů ionizujícího záření a využití ionizujícího záření
  pro terapii i diagnostiku
15. Způsoby ochrany před ionizujícím zářením
16. Biofyzikální podstatu fungování oka, ucha, srdce, plic, ledvin apod.
17. Fyzikální základy nejčastěji používaných přístrojů používaných ve zdravotnictví


Ukončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem a ústní zkouškou po zimním semestru. Podmínkou pro
udělení zápočtu je aktivní účast na přednáškách a absolvování všech praktických
cvičení (včetně vypracovaných protokolů).
                     12
Odborná literatura

1. Rosina, J.: Biofyzika I. a II. Učební texty. Scientia Medica. Praha 1995.
2. Kolektiv autorů (editoři Navrátil, L. a Rosina, J.): Lékařská biofyzika. Učební texty.
  Manus. Praha 2000.
3. Rosina, J., Slouka, V. Návody k praktickým cvičením z lékařské biofyziky. Učební
  texty. Praha 2001.
4. Kolektiv autorů (editoři Navrátil, L. a Rosina, J.): Biofyzika v medicíně. Učební
  texty. Manus. Praha 2003.
Časový plán :        1. ročník – letní semestr
                      13
       a-3         STUDIJNÍ PŘEDMĚT


Název studijního předmětu:    ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ CHEMIE
                   A BIOCHEMIE

studijního předmětu :          povinný

Rozsah studijního předmětu :       27 hodin

Formy výuky studijního předmětu:     semináře stáže

Způsob ukončování studijního předmětu:     2 zápočty   jiný způsob - test


Obsah předmětu

Zimní semestr
1. Úvod do biochemie, proteiny: aminokyseliny, peptidy, proteiny (charakteristika,
  struktura, vlastnosti a funkce), principy přeměny dusíkatých látek, aminokyselin,
  bílkovin (dekarboxylace, deaminace, transaminace, vznik močoviny)
  Enzymy: charakteristika, třídění, struktura, vlastnosti a funkce, koenzymy
2. Metabolismus sacharidů: dělení, vlastnosti, medicínsky významní přestavitelé,
  principy přeměny sacharidů – glykolýza, glukoneogeneze, vznik a odbourávání
  glykogenu, aminocukry, uronové kyseliny
3. Metabolismus lipidů, biologicky významné steroly: dělení, vlastnosti, medicínsky
  významní přestavitelé, principy přeměny lipidů – odbourávání a synthesa mastných
  kyselin, přeměna lipidů a fosfolipidů
4. Nukleové kyseliny: DNA, RNA (mRNA, tRNA, rRNA) struktura, složení, význam,
  funkce, genetický kód, transkripce, translace, synthesa proteinů, posttranslační
  modifikace, základy molekulové genetiky
5. Struktura buňky: složení a funkce buněčných membrán, transport přes membrány,
  Na+-K+ – ATPasa, jednotlivé organely a jejich význam
6. Biologické oxidace: transformace energie, makroergní sloučeniny, ATP a jeho
  význam pro organismus
7. Intermediální metabolismus: endergonické, exergonické a amfibolické děje,
  Citrátový cyklus, dýchací řetězec, význam acetyl-CoA a meziproduktů citrátového
  cyklu, vznik a přeměny ketolátek
8. Hormony a jejich funkce: rozdělení, funkce, příklady
9. Regulace biochemických pochodů na úrovni organ. a buňky: buněčné
  kompartmenty, receptory, význam a funkce cAMP, cGMP, fosfatidylinositolů,
  hormony, zpětnovazebná regulace, příklady
                    14
10. Úvod do klinické biochemie: definice klinické biochemie, preanalytická,
  analytická, postanalytická fáze, bioch. význam vyšetřování tělesných tekutin a
  minerálů

Letní semestr:
1. Bioch. funkce gastrointestinálního traktu, jater a pankreatu: biochemie trávení
  a vstřebávání, výživa význam pro organismus, vitamíny, vznik a význam žluče,
  biochem. vyšetření GIT
2. Biochemická. funkce krve, dýchání a ledvin: složení krve-plasmatické proteiny,
  biochemie dýchání (struktura a funkce hemoglobinu a myoglobinu), vyšetření krve
  – plasma, sérum, biochemické aspekty funkce ledvin, vznik moče, vyšetřování moče
  (preanalytická fáze)
3. Vnitřní prostředí a ABR: složení, změny, podíl ledvin na udržování stálosti
  vnitřního prostředí, vyšetřování ABR (preanalytická fáze)
4. Biochemie extracelulární matrix, sval, nervová buňka: struktura extracelulární
  matrix(kolagen, elastin,proteoglykany,) specialisovaná extracel.matrix – chrupavka,
  kost, význam, funkce, struktura svalové buňky, biochemické podklady svalové
  kontrakce a relaxace, nervová regulace svalové činnosti, struktura nervové buňky,
  synapse, princip přenosu nervového vzruchu
5. Základy lék. imunologie, molekulové podklady nádorových onemocnění:
  antigen, protilátka, imunitní reakce, princip imunochemických vyšetřovacích metod,
  růst, nádorový růst, nádorové markery


Odborná literatura :
1. Murray, Granner, a kol. : Harperova biochemie. Nakl.a vydavatelství H&H, Praha,
  1998.
2. Kolektiv autorů, uspořádal Musil: Lékařská chemie a biochemie. Avicenum/Osveta,
  1990.
3. Kolektiv autorů, ved. Duchoň: Lékařská chemie a biochemie. Avicenum/Osveta,
  1984.
4. Musil, J., Nováková, O.: Biochemie v obrazech a schématech. 2 vyd. Avicenum,
  Praha 1989
5. Vodrážka, Z.: Biochemie. 2. vyd., Academiia Praha, 1996.
6. Masopust, J.: Klinická biochemie. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 1998.
7. Voet, D.a J.: Viktoria Publishing, Praha 1995.
8. Průša, R. a kol.: Multimediální učebnice DNA diagnostiky na CD-ROM. 2.LF KU,
  Praha 1998. (http ://www.lf2.cuni.cz/projekty/prusa-DNA)


Časový plán:        l. ročník - zimní a letní semestr
                     15
       a-5      STUDIJNÍ PŘEDMĚT


Název studijního předmětu:    BIOLOGIE

Typ studijního předmětu :     povinný

Rozsah studijního předmětu :   14 hodin

Formy výuky studijního předmětu : přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu:     zápočetObsah předmětu

  1. Molekulární biologie, základy cytologie
  Nukleové kyseliny, jejich stavba, typy a funkce, struktura genu genetický kód,
  vlastnosti genetického kódu, replikace, transkripce, translace
  Buňka-stavba buňky, buněčný cyklus, morfologie a ultrastruktura chromozomů,
  funkce chromozomů, buněčné dělení: mitóza, meióza, spermiogeneze, oogeneze,
  oplození, abnormality těchto procesů.

  2. Obecná genetika, základy klinické genetiky
  Obecná genetika - základní pojmy, Mendlovy zákony, vazba genů, genové interakce
  a) Klinická genetika - způsoby přenosu dědičných onemocnění, monogenní
  dědičnost autozomální a gonozomální, polygenní dědičnost, příklady dědičných
  chorob
   mutageneza: typy mutací a jejich důsledky, fyzikální, chemické a biologické
    mutageny, vliv faktorů zevního prostředí na zdravotní stav populace
   karcinogeneza: regulace buněčného dělení, protoonkogeny, nádorové
    supresorové geny-jejich úloha a důsledky jejich mutací, chromozomální změny
    u nádorů,karcinogeny
   teratogeneza : mechanizmy vzniku poškození plodu, teratogeny
  b) Imunogenetika: typy imunity, buněčná imunita, mechanismus tvorby protilátek,
  dědičnost krevních skupin, HLA antigeny

  3. Populační genetika, Hardy-Weinbergův zákon, podmínky platnosti a    jeho
  použití, faktory narušující HW rovnováhu
                    16
  4. Klinická cytogenetika: vrozené chromozomální abnormality numerické a
  strukturní, příčiny jejich vzniku, jejich důsledky, indikace k chromozomálnímu
  vyšetření, příklady nejčastějších chromozomálních abnormalit

  5. Péče o rodinu s dědičnou chorobou: genetické poradenství, prekoncepční a
  prenatální péče, genealogie, cytogenetické metody, molekulárně genetické metody-
  jejich využití, prenatální cytogenetická diagnostika-její metody a indikaceOdborná literatura
1. Otová, B., Soukup, F., Kapras, J., Vymlátil, J., Topinková, E.: Biologie člověka pro
  bakalářské studium na lékařských fakultách. I. Základy genetiky, II.Vývoj a růst
  člověka, Karolinum Praha 1997.
2. Sršeň, Š., Sršňová, K.: Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. 3.vyd.
  Vydavatelstvo Osveta, Martin 2000.
3. Thompson  Thompson: Genetics in Medicíně. (Nussbaum, McInnes, Willard,
  Boerkoel, eds.), 6th ed., W.B.Sounders Comp., 2001.
4. Jorde L. B., Carey J. C., Bamshad, M. J., White, R. L.: Medical Genetics. 2 nd ed.,
  Mosby, Inc., 1999, http://medgen.genetics.utah.edu/

Genetický slovník
   http://www.mendelu.cz/af/genetika/gen/vyuka/gen_slovnik/geneticky_slovnik.htm
Cytogenetic-gallery
   http://www.pathology.washington.edu/galleries/Cytogallery/cytogallery.html
Genes and disease – from the national center for biotechnology information (NCBI):
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books


Časový plán :        1. ročník – zimní semestr
                     17
       a-5          STUDIJNÍ PŘEDMĚT


Název studijního předmětu:     INFORMATIKA
              A   VÝPOČETNÍ TECHNI KA

Typ studijního předmětu:          povinný

Rozsah studijního předmětu:     celkem 26 hodin - 13 hodin přednášek
                           13 hodin praktických cvičení

Formy výuky studijního předmětu:      přednášky, praktická cvičení

Ukončení předmětu
Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem pro získání zápočtu je účast na výuce a
zpracování seminární práce na zadané téma.

Stručná anotace předmětu
Základní pojmy informatiky. Informatika ve zdravotnictví
Výpočetní technika. Operační systémy a jejich ovládání. Periferní zařízení
Aplikační software (textové editory, databázové programy, tabulkové procesory,
grafické programy, multimédia)
Počítačové sítě
Zdravotnické informační systémy
Všeobecné datové a informační sítě (Internet)
Medicínské a zdravotnické informační systémy

Odborná literatura
Kasal, P., Svačina, Š.: Lékařská informatika. Karolinum, Praha 1998.
http://wsvi.lf3.cuni.cz/vyuka.htmlČasový plán :        1. ročník – zimní semestr
                     18
        a-6          STUDIJNÍ         PŘEDMĚT


Název studijního předmětu :

    PATOLOGICKÁ ANATOMIE a FYZIOLOGIE

Typ studijního předmětu :              povinný

Rozsah studijního předmětu :            celkem 40 hodin


Formy výuky studijního předmětu:          přednášky, semináře
Způsob ukončování studijního předmětu:       zápočet, zkouška

Anotace předmětu
zimní semestr: patologická anatomie
1. Život, zdraví, nemoc, smrt. Regresivní změny
2. Poruchy metabolizmu. Diabetes mellitus a jeho komplikace, hepatální koma,
  ikterus, urémie, metabolický rozvrat
3. Zánět, příčiny, projevy, typy, hojení, infekční nemoci
4. Onkopatologie – rozdělení a systematika nádorů a jejich základní charakteristika
5. Patologie imunitních reakcí, transplantace

letní semestr: patologická fyziologie
1. Obecná patologická fyziologie: Fyzikální vlivy na organizmus. Imobilizace. Vliv
  prostředí. Význam iontů. Patologická fyziologie tělesných tekutin. Otoky.
  Acidobazická rovnováha a její poruchy
2. Onemocnění centrálního a periferního nervového systému. Vegetativní nervový
  systém
3. Endokrinní systém, postižení jater a ledvin
4. Poruchy funkce trávicího systému
5. Onemocnění kardiovaskulárního a respiračního systémuOdborná literatura
1. Stejskal, J.: Obecná patologie v poznámkách. Uč.texty KU. Praha 1992.
2. Kol. autorů: Speciální patologie. I. díl. Uč. texty KU, Praha 1995.
3. Povýšil, C., kol. autorů: Speciální patologie. II. díl. Uč. texty KU, Praha 1997.
4. Kol. autorů: Speciální patologie. III. díl. Uč. texty KU, Praha 1999.
5. Stříteský, J.: Patologie pro VOŠ. I.a II. díl. Avicenum, Praha 1995.
                      19
6. Stříteský, J.: Patologie pro 2. ročník středních zdravotnických škol - 1. díl.
  SCIENTIA MEDICA, spol.s.r.o. 1995.
7. Stříteský, J., Halbestadt, P.: Patologie pro 2. ročník středních zdravotnických škol –
  2.díl. SCIENTIA MEDICA, spol.s r.o. 1995.

WWW Zdroje
Obecná patofyziologie:

   ABR interaktivně (anglicky):
http://www.acid-base.com/
    česky:
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/biochem/text3.htm
   Fyzikální faktory lovensky):
http://www.jfmed.uniba.sk/patfyz/prezentácie/Vseobecna%20etiopatogeneza_soubory/f
rame.htm
   Regulace tělesných tekutin, žízeň (anglicky - dia):
http://www.utsc.utoronto.ca/~milgram/nroc61/ Thermoregulation and thirst
   Poruchy objemu tekutin, ionty (česky):
http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/biochem/text2.htm
   Obezita, stres, tělesné tekutiny, bolest, diabetes mellitus (slovensky):
http://www.jfmed.uniba.sk/patfyz/

Speciální patologická fyziologie:
   Ledviny (anglicky - dia):
http://rx.stlcop.edu/pathophysiology/RF/sld001.htm
   Ateroskleróza (anglicky - dia):
http://rx.stlcop.edu/pathophysiology/LIPIDS/sld001.htm
   Gastroitestinální systém (anglicky):
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/basics/index.html
   Endokrinní systém (anglicky):
http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/index.html
   Kardiovaskulární systém (česky):
http://www.med.muni.cz/patfyz/pdf/cz/srdce.pdf
    Kurz EKG (anglicky)
http://medlib.med.utah.edu/kw/ecg/index.html
   Respirační systém (česky):
http://www.med.muni.cz/patfyz/pdf/cz/plice1.pdf
http://www.med.muni.cz/patfyz/pdf/cz/plice2.pdf

Interaktivně: Disociační křivka hemoglobinu
http://www.ventworld.com/resources/oxydisso/oxydisso.htmlČasový plán:         2. ročník - zimní a letní semestr
                      20
       a-7         STUDIJNÍ PŘEDMĚT


Název studijního předmětu


 MIKROBIOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA

Typ studijního předmětu:         povinný

Rozsah studijního předmětu:     celkem 30 hodin - 20 hodin přednášek
                            5 hodin seminářů
                            5 hodin praktických cvičení

Formy výuky studijního předmětu:    přednášky semináře, praktická cvičení
Způsob ukončování studijního předmětu:    zápočet, zkouška

Stručná anotace předmětu
 Struktura a biologické vlastnosti jednotlivých skupin původců přenosných nemocí
 Laboratorní diagnostické metody sloužící k průkazu původců přenosných nemocí
 Způsoby odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému, virologickému a
  parazitologickému vyšetření
 Základní vlastnosti původců významných přenosných nemocí
 Sterilizace a dezinfekce
 Prevence a léčba přenosných nemocí včetně nozokomiálních nákaz


Ukončení předmětu
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Předpokladem pro získání zápočtu je účast
na výuce a zpracování seminární práce na zadané téma.


Odborná literatura
1. Bednář, M. a kol.: Lékařská mikrobiologie. Marvil 1996.
2. Kolektiv autorů: Hygiena. Faktory životního prostředí ovlivňující zdraví.
  Karolínum, Praha 1995.
3. Bencko, V.: Hygiena. Uč. texty. Karolinum, Praha 1998.
4. Manuál prevence v lékařské praxi. I.- VII. díl, Národní program zdraví, SZÚ, Praha
  1999.
5. Horáček, J. a kol.: Základy lékařské mikrobiologie. Karolínum Praha, 2000. ISBN
  80-246-0006-4
6. Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
7. Melicherčíková, V.: Sterilizace a desinfekce ve zdravotnictví. Grada Publishing
  1998. ISBN 80-7169-442-8
                     21
http://www.lf3.cuni.cz/ustavy/mikrobiologie/studijnimateraly.htm
http://www.lf3.cuni.cz/ustavy/mikrobiologie/parazitologie/index.html
http://www.cdfound.to.it

Caramello, P. et all: Atlas of Medical Parasitology on CD-ROM. Carlo Denegri
Foundation. 2000.Časový plán :        2. ročník – zimní semestr
                     22

								
To top