Rezumat cuprins Nastase Aurel by tjP2ikl

VIEWS: 33 PAGES: 5

									           ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
UNIVERSITATEA: “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI
FACULTATEA:   ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR
          TEZĂ DE DOCTORAT
CERCETĂRI ASUPRA DIVERSITĂŢII IHTIOFAUNEI DIN
DELTA DUNĂRII PENTRU EXPLOATAREA DURABILĂ A
      RESURSELOR PISCICOLE


              REZUMAT


CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC,

Prof. dr. ing. Soare STĂNCIOIU


                 DOCTORAND,

                 Biolog Aurel NĂSTASE
             GALAŢI, 2009
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi                     Teză de doctorat
Prof. Dr. ing. Soare Stăncioiu                      Biolog Aurel Năstase
                    Mulţumiri
Autorul doreşte să aducă mulţumiri speciale D-lui Prof. Dr. ing. Soare STĂNCIOIU,
conducătorul ştiinţific, pentru îndrumările şi sfaturile ştiinţifice acordate în perioada
de pregătire a şcolii doctorale cu multă responsabilitate şi competenţă.

Mulţumesc cadrelor didactice ale Catedrei de Pescuit şi Acvacultură, printre care
amintesc prof. Dr. ing. Nicolae BACALBAŞA-DOBROVICI, prof. Dr. ing. George
VASILESCU, prof. Dr. ing. Victor CRISTEA, prof. Dr. ing. Lucian OPREA pentru
analiza critică şi modul de apreciere a lucrărilor susţinute în perioada de pregătire
pentru doctorat, care au stimulat eforturile în faza de sinteză şi de elaborare a tezei
de doctorat.

Sincere mulţumiri D-lui ing. Romulus ŞTIUCĂ, directorul Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea, pentru sprijinul logistic acordat şi
pentru îndemnul pregătirii şi susţinerii tezei de doctorat.

Datorez recunoştinţă deosebită Domnilor Dr. ing. Mircea STARAŞ, director ştiinţific
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, Dr. ing. Ion
NĂVODARU şi Dr. Vasile OŢEL, cercetători principali gradul I în cadrul INCDDD,
care şi-au pus amprenta în formarea mea profesională atât prin aprecierile sau
criticile aduse, cât şi prin prestigioasele informaţii din diverse publicaţii ştiinţifice
lăsate în urma unui volum imens de muncă.

Ţin să aduc mulţumiri colegilor mei din cadrul INCDDD Tulcea: D-nei Dr. ing. Irina
CERNIŞENCU, pentru ajutorul în rularea unor programe de evaluare a stocurilor de
peşti pe calculator, chimist Liliana TEODOROF şi ing. chimist Cristina NĂSTASE
pentru amabilitatea de a-mi furniza importante informaţii cu privire la chimismul apei
în deltă, d-lui ing. Ştefan COCIAŞ pentru promptitudinea cu care a răspuns afirmativ
la nevoie când personalul de teren a fost redus numeric, ecolog Mihai DOROFTEI şi
ecolog Gabi LUPU Jr. care m-au ajutat în munca de teren, dar mai ales în
determinarea macrofitelor acvatice şi respectiv a insectelor.

Nu aş vrea să trec cu vederea fără să mulţumesc echipei de teren fără de care nu aş
fi reuşit să realizez această teză de doctorat: tehnician Leonte POPA, pescarii şi
muncitorii din cadrul INCDDD, membrii echipajelor de pe şalupele utilizate în
expediţii, dar şi a altor persoane care au ajutat la activitatea de teren.
Nu în ultimul rând aş vrea să mulţumesc soţiei mele şi părinţilor pentru înţelegere şi
sprijinul moral acordat în perioada de pregătire şi elaborare a tezei de doctorat.
Prezenta teză nu ar fi fost posibilă fără ajutorul şi suportul financiar şi material al
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării din Tulcea, care din 2003
a fost beneficiarul finanţării unor proiecte de cercetare prin Programul Nucleu „Delta
Dunării” de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Ştiinţifică), la care autorul a participat direct şi care a avut drept scop
evaluarea stării ihtiofaunei din RBDD.                                Biolog Aurel NĂSTASE
  Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi                Teză de doctorat
  Prof. Dr. ing. Soare Stăncioiu                 Biolog Aurel Năstase
                      CUPRINS

                                      Pag.    Pag.
                                      teză    Rez.
CUVÂNT ÎNAINTE                                7
INTRODUCERE                                 8       1
CAP. I    1. INTRODUCERE                         9       1
1.1 Justificarea, scopul şi obiectivele lucrării               9       1
1.2 Scurt istoric al cercetărilor ihtiofaunei în Delta Dunării       11
1.3 Mulţumiri                                12

PARTEA GENERALĂ                               13
CAP. II    2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A DELTEI DUNĂRII          14      1
2.1 Dunărea şi delta ei                           14      2
2.2 Geneza şi evoluţia Deltei Dunării                    16      2
2.3 Împărţirea teritorial-administrativă a RBDD               20      2
2.4 Caracterizarea şi evoluţia condiţiilor ecologice din RBDD        22      3
    2.4.1 Caracteristici geomorfologice a Deltei Dunării         22      3
       2.4.1.1 Suprafeţe                       23
       2.4.1.2 Adâncimea şi relieful bazinelor            23
       2.4.1.3 Sedimentele                      24
       2.4.1.4 Procesul de colmatare aluvionară            24
       2.4.1.5 Inundabilitatea                    25      4
    2.4.2 Caracteristici climatice                    26
       2.4.2.1 Anotimpurile                      26
       2.4.2.2 Temperatura                      26
       2.4.2.3 Precipitaţii                      28
       2.4.2.4 Mişcări eoliene                    29
    2.4.3 Regimul hidrologic                       30      4
    2.4.4 Caracteristici fizico-chimice ale apei             33
       2.4.4.1 Caracteristici fizice                 34
       2.4.4.2 Caracteristici chimice                 35
    2.4.5 Caracteristici hidrobiologice                  39      6
       2.4.5.1 Fitoplancton                      39      6
       2.4.5.2 Macroflora acvatică                  43      8
       2.4.5.3 Zooplancton                      45      8
       2.4.5.4 Fauna bentonică                    48      9
       2.4.5.5 Alte vietăţi din apropierea apelor deltaice      50
    2.4.6 Tipuri de ecosisteme din RBDD                 51      9
  Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi                  Teză de doctorat
  Prof. Dr. ing. Soare Stăncioiu                   Biolog Aurel Năstase
2.5 Unităţile Deltei Dunării                          58    10
    2.5.1 Zona predeltaică (complexul Somova-Parcheş)            60
    2.5.2 Delta fluvială                           61
       2.5.2.1 Complexul lacustru Gorgova-Uzlina             61
       2.5.2.2 Complexul lacustru Şontea-Furtuna             64
       2.5.2.3 Complexul lacustru Matiţa-Merhei             66
   2.5.3 Delta fluvio-maritimă (Complexul lacustru Roşu - Puiu)       70

CAP. III   3. IHTIOFAUNA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII         76    11
3.1 Evoluţia ihtiofaunei în RBDD                        76
3.2 Elemente de ecologie şi biologie ale speciilor de peşti din RBDD      78    11
3.3 Speciile de peşti din RBDD                         83    12
3.4 Efectul impactului antropic asupra ihtiofaunei din RBDD           88    13

PARTEA DE CONTRIBUŢII PROPRII                          93
CAP. IV    4. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ         94    16
4.1 Zona de studiu                               94    16
4.2 Materiale şi metode de recoltare şi analiză                 95    17
  4.2.1 Materialul biologic                          95    17
  4.2.2 Materiale chimice                           97    18
  4.2.3 Materiale fizice                           97    18
  4.2.4 Alte materiale                            98    18
4.3 Metode de eşantionare                            98    19
  4.3.1 Metode de eşantionare în perioada 2003-2005              99    19
  4.3.2 Metode de eşantionare în perioada 2006-2008             102    20
  4.3.3 Sumarizarea metodelor de eşantionare                 105    22
4.4 Metode statistico-matematice utilizate în calcularea şi interpretarea   107    23
rezultatelor rezultatelor
CAP. V   5. CARACTERIZAREA IHTIOFAUNEI DIN DELTA DUNĂRII ÎN         109    24
CONDIŢIILE PERIOADEI 2003-2008
5.1 Factorii de mediu restrictivi ai ihtiofaunei                109    24
  5.1.1 Nivelul Dunării                           109    24
  5.1.2 Parametrii fizico-chimici                      110    24
  5.1.3 Factorii de mediu din teren                     123
5.2 Bogăţia speciilor                             123    29
  5.2.1 Bogăţia de specii în perioada 2003-2005               126
  5.2.2 Bogăţia speciilor în perioada 2006-2008               127
  5.2.3 Comparaţii ale bogăţiei de specii între cele două perioade      128
5.3 Frecvenţa (Constanţa) speciilor de peşti pe lacuri             131      27
  5.3.1 Frecvenţa în perioada 2003-2005                   132
  Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi                   Teză de doctorat
  Prof. Dr. ing. Soare Stăncioiu                     Biolog Aurel Năstase
   5.3.2 Frecvenţa în perioada 2006-2008                    133
   5.3.3 Frecvenţa speciilor între 2003-2008                  134
5.4 Abundenţa                                   135      28
   5.4.1 Abundenţa relativă în perioada 2003-2005                137
   5.4.2 Abundenţa relativă în perioada 2006-2008                144
   5.4.3 Abundenţa relativă între 2003-2008                   150      28
5.5 Biomasa                                    157      35
   5.5.1 Biomasa relativă în perioada 2003-2005                 159
   5.5.2 Biomasa relativă în perioada 2006-2008                 165
  5.5.3 Biomasa relativă între 2003-2008                    172      35
5.6 Semnificaţia ecologică a ihtiofaunei                     179      42
   5.6.1 Semnificaţia ecologică în perioada 2003-2005              179
   5.6.2 Semnificaţia ecologică în perioada 2006-2008              182
   5.6.3 Totalul semnificaţiilor ecologice în cele două perioade        185      42
5.7 Indicii de diversitate ai ihtiofaunei                     188      44
   5.7.1 Ihtiodiversitatea în perioada 2003-2005                189
   5.7.2 Ihtiodiversitatea în perioada 2006-2008                192
   5.7.3 Totalul ihtiodiversităţii între cele două perioade           195
5.8 Structura ihtiofaunei din Delta Dunării                    199      45
   5.8.1 Structura ihtiofaunei în perioada 2003-2005              200
   5.8.2 Structura ihtiofaunei în perioada 2006-2008              204
   5.8.3 Comparaţii şi sumarizarea structurii ihtiofaunei între cele două    208
perioade
CAP. VI    6. PESCĂRIA DIN DELTA DUNĂRII                    210      46
6.1 Speciile comerciale de peşti                         210      46
6.2 Dinamica capturilor                              218      48
6.3 Starea pescăriei în perioada studiată                     223      50

CONCLUZII, RECOMANDĂRI, ANEXE, BIBLIOGRAFIE                    231
CAP. VII   7. CONCLUZII şi RECOMANDĂRI                     232      52
7.1 Concluzii generale                              232      52
7.2 Concluzii specifice                              233      52
7.3 Recomandări                                  239      57
ANEXE                                       240
BIBLIOGRAFIE                                   260      58

    Lucrarea de doctorat se structurează în 269 de pagini, în cadrul căreia sunt 114
  de grafice, 42 de tabele, 14 fotografii (8 foto originale şi 6 de pe net), 16 Anexe şi
  182 citări bibliografice.
    Numerotările graficelor, tabelelor sau fotografiilor din rezumat s-au păstrat
  asemănător numerotărilor din teza de doctorat.
    Adresă email autor: aureln@indd.tim.ro sau nastase_2004@yahoo.com

								
To top