tevu programos by HC120617195334

VIEWS: 5 PAGES: 4

									Tėvams skirtos mokymo programos

    Lietuvos benrdojo lavinimo mokyklose 2010 metais buvo vykdomos 3 programos, skirtos
mokinių tėvams:
                                    Programą
Programos pavadinimas                         vykdančių mokyklų
                                    skaičius
  Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa tėvams,
1. patvirtinta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorės 2007 125
  m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. (1.3) V-263
   „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ - tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių
2.                                   30
   mokymo programa (vykdo Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba)
  Gordon Training International „Tėvų efektyvumo ugdymo programa“
3.                                 5
  ("Parent effectiveness training" P.E.T.)
(Informacijos šaltinis: Švietimo ir mokslo ministerija)

       Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa tėvams
patvirtinta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorės 2007 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. (1.3) V-263)
       Tam, kad mokyklų ir globos įstaigų vadovams ir pedagogams būtų lengviau dirbti pagal
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programą mokinių tėvams, 2009 m.
Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis buvo parengtas ir išleistas leidinys su metodine medžiaga,
„"Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa mokinių
tėvams. Metodinės rekomendacijos" kuria auklėtojai, socialiniai pedagogai ir kiti ugdymo
įstaigų pedagoginiai darbuotojai galėtų naudotis, vesdami užsiėmimus su mokinių tėvais
    2010 m. buvo organizuoti mokymai socialiniams pedagogams ir mokytojams, kaip dirbti pagal
„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programą mokinių tėvams“, vadovaujantis
2009 m. parengta ir išleista metodine medžiaga, organizuota 10 seminarų (8 ak. val. trukmės ), kurių
metu 250 pedagogų įgijo žinių kaip dirbti su mokinių tėvais psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos srityje
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programą tėvams 2010 metais vykdė 125
Lietuvos mokyklos.
(Informacijos šaltinis: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras)
Kontaktai: Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Viršuliškių g. 103,
Psichologas Remigijus Auškelis, tel. (8 5) 242 09 79, el. paštas remigijus.auskelis@sppc.lt
http://www.sppc.lt

       Pozityvios tėvystės programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“
Programos pagrindinis tikslas:
   mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais ir paaugliais,
   kurti pagarbius tarpusavio santykius,
   programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.
Programos ypatumas - programos universalumas, ji skirta įvairioms suaugusiųjų grupėms,
dalyvaujantiems vaikų auklėjime.
Programa skirta:
   - tėvams turintiems įvairaus amžiaus vaikus
   - tėvams priklausantiems rizikos grupei
   - tėvams auginantiems neįgalius vaikus
   - tėvams auginantiems specialiuosius ugdymosi poreikius turinčius vaikus
   - mokytojams, auklėtojams, pedagogams
   - socialiniams darbuotojams/pedagogams
Programa “Mokykla tėvams ir auklėtojams“ yra prevencinė programa, nes:
   • Mokant atviro bendravimo šeimoje ar ugdymo įstaigoje įgūdžių programa prisideda prie stiprių
    ryšių tarp tėvų ar kitų svarbių suaugusiųjų ir vaikų formavimo, todėl (pagal J.D. Hawkinso
    tyrimus) ją galima vadinti prevencine programa.
   • Stiprus emocinis ryšys su tėvais ar kitais svarbiais suaugusiais (pvz., mokytojais) yra vienas
    svarbiausių veiksnių, apsaugančių vaikus nuo rizikingo elgesio (agresija, ankstyva seksualinė
    iniciacija, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir t.t.)
Programos dalyviams pateikiamos trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai:
psichologiniai pratimai, įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos,
įžvalgos, asmeninės patirties refleksija, savarankiškas literatūros skaitymas, naujų įgūdžių taikymas
atliekant namų darbus.
Priemonės, skirtos tėvų mokymui
Parengtas programos vadovas programos vykdytojams /vedėjams ir knyga dalyviams.
 Tėvų motyvavimas dalyvauti programoje
Tėvai ir pedagogai apie galimybę dalyvauti mokymuose dažniausiai sužino iš Tarnyboje dirbančių
specialistų/konsultantų, kurie individualių pokalbių metų rekomenduoja tėvams ir pedagogams
tėvystės įgūdžių mokymus kaip pagalbą sprendžiant su vaiko auklėjimu susijusias problemas.
Tėvai ir pedagogai, baigę mokymus rekomenduoja šią programą kitiems tėvams ir pedagogams.
Rezultatai
2010 m. vyko 8 grupės, kuriose dalyvavo 109 tėvai ir pedagogai.
   • Visi mokymuose dalyvavę tėvai bei pedagogai pažymėjo, jog programa buvo naudinga
    (100%).
   • Respondentai pažymėjo, kad mokymai tėvams apie vaikų auklėjimą yra reikalingi (Visiškai
    sutinka: 96,55 %; Sutinka: 3,45 %).
   • Jie rekomenduotų šią programą kitiems tėvams (Visiškai sutinka: 93,10 %; Sutinka: 6.90%).
   • Visi mokymuose dalyvavę tėvai norėtų tęsti dalyvavimą tolesniuose mokymuose (100%).
   • Vertinimo rezultatai rodo, kad programos eigoje keičiasi tėvų ir pedagogų auklėjimo
    nuostatos – link partnerystės, autonomiškumo gerbimo, tiek vaikų, tiek kitų suaugusiųjų
    šeimos narių. Šie skirtumai yra statistiškai reikšmingi.

  1 pav. Pozityvios tėvystės programoje dalyvavusių asmenų lūkesčių patenkinimo lygis

              Lūkesčių patenkinimo lygis                             visai nepatenkinti 0%
                             labai mažai 0%
                             mažai 0,5%
                             vidutiniškai 1,9%
                             daug 19,7%
                             labai daug 37,1%
                             visiškai patenkinti 40,4%
  2 pav. Pozityvios tėvystės programos įtaka santykiams su vaiku


            Ar turėjo įtakos santykiams su vaiku
                                   taip 77,2%
                                   veikiau taip 18,6%
                                   veikiau ne 0,5%
                                   ne 0,5%
                                   sunku pasakyti 3,3%
                                   neturiu vaikų 0%
  3 pav. Pozityvios tėvystės programos įtaka tarpusavio santykiams su partneriu


         Ar turėjo įtakos santykiams su partneriu
                            taip 32,7%
                            veikiau taip 24,3%
                            veikiau ne 9,8%
                            ne 8,9%
                            sunku pasakyti 13,1%
                            neturiu partnerio 11,2%
    (Informacijos šaltinis Vilniaus psichologinė pedagoginė tarnyba)
Pozityvios tėvystės programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ 2010 metais vykdė 30 Lietuvos
mokyklų.

Kontaktai: Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba, A.Vivulskio g. 2a, Vilnius,
Programos koordinatorius Aurelija Zacharevičienė, socialinė pedagogė, (8 5) 265 0908

       Gordon Training International „Tėvų efektyvumo ugdymo programa" („Parent
effectiveness training" P.E.T.)
„Tėvų efektyvumo ugdymo programa“ – tai tėvystės įgūdžių lavinimo programa (Parent
Effectiveness Training – P.E.T.) užauginusi jau ne vieną kartą savarankiškų, savimi pasitikinčių ir
aplinkinius gerbiančių vaikų skirtingose šalyse visame pasaulyje. Programa, kuriai 2012 m. sukaks 50
metų, šiuo metu yra taikoma ir naudojama 50 pasaulio šalių.
       Programos idėja yra paprasta – tai siekis sukurti stiprų tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį, kuris
pažadintų vaiko pasitikėjimą savimi ir leistų skleistis jo kūrybiškumui, o tėvus įgalintų sėkmingai
spręsti vaiko ugdymo ir auklėjimo klausimus, jaustis laimingais ir savimi pasitikinčiais tėvais.
        Programa yra naudinga tiems tėvams, kurie nori sėkmingai spręsti įvairias auklėjimo ir
ugdymo situacijas, su kuriomis susiduriame kas dieną ir auginti bei gyvenimui visuomenėje paruošti
kūrybingus, atsakingus, savo nuomonę nebijančius pareikšti, tačiau kartu pagarbius, tinkamas
vertybines orientacijas turinčius, save ir kitus gerbiančius vaikus.
  Šios programos pagalba tėveliai mokosi:
   pažinti ir suprasti tikruosius vaikų ir savo jausmus,
   išreikšti savo norus ir poreikius,
   valdyti nepriimtiną vaikų elgesį be prievartos,
   kalbėti su vaikais, kad jie klausytų,
   konstruktyviai išspręsti šeimoje iškylančius konfliktus,
   skatinti vaiką bendradarbiauti ir stiprinti jo pasitikėjimą savimi,
   ugdyti vaiko atsakomybę ir savarankiškumą ir begalę dar kitų dalykų.
  P.E.T. programa susideda iš 8 modulių, suskirstytų į 12 nuoseklių praktinių užsiėmimų. Vieno
užsiėmimo trukmė 3-4 akademinės valandos. Šis užsiėmimų skaičius svarbus ir tuo, kad grupės
dalyviai „nueina“ tam tikrą bendravimo kelią, kuriam reikia laiko. Tam, kad tėvai galėtų atvirai
kalbėtis, išsakyti savo nusiskundimus, sunkumus reikia užsiauginti pasitikėjimą vieni kitais.
        2010 m. vasario mėnesio pradžioje Lietuvoje buvo pristatyta Pirma pasaulyje
susisteminta tėvų efektyvumo ugdymo programą, P.E.T.(parent effectiveness training), tuo
metu įvykusiuose Gordon Training International (GTI) instruktorių rengimo kursuose, Lietuvoje buvo
paruošti 20 kandidatų į P.E.T. programos specialistus.
    Bendras programos veiklos rezultatas – pagerėjęs mikroklimatas, šiltesni bendruomenės
santykiai mokykloje bei laimingesni vaikai ir jų tėvai.
    Gordon Training International „Tėvų efektyvumo ugdymo programa" („Parent effectiveness
training" P.E.T.) 2010 metais vykdė 5 Lietuvos mokyklos.
        Norint nustatyti programos „Parent effectiveness Training“ - P.E.T. efektyvumą
Lietuvoje, yra atliekamas efektyvumo vertinimo tyrimas. Dėl šios priežasties buvo išverstos,
adaptuotos ir išbandytos programos efektyvumo vertinimo anketos, о 2011 metų rugsėjo mėnesį ir
2012 metų vasario mėnesį bus atliktos programos įtakos vertinimo apklausos, kuriose dalyvaus 200
mokytojų iš Alytaus - Kauno - Klaipėdos - Marijampolės - Panevėžio - Šiaulių - Tauragės - Telšių -
Utenos - Vilniaus apskrities mokyklų.
(Informacijos šaltinis“ Gordon Training International” atstovas Lietuvoje VšĮ „Pro Coaching“)

Kontaktai: Oficialus “Gordon Training International” atstovas
Lietuvoje ir Latvijoje -VšĮ „Pro Coaching“
Tel.: +370 655 79426
E-paštas: ruta@gordontraining.lt
http://www.gordontraining.lt

								
To top