Auk�tadvario veiklos programa

Document Sample
Auk�tadvario veiklos programa Powered By Docstoc
					TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO VIDURINĖ MOKYKLA


   VEIKLOS PROGRAMA

      2010-2011 M.M.
       Aukštadvaris, 2010 m.
                                                      TURINYS
Bendrosios nuostatos................................................................................................................................................................       3
 2009-2010m.                                           m.                                        veiklos    3
rezultatai..............................................................................................................................................
Pateikti projektai ir laimėtos lėšos...........................................................................................................................................         5
Mokymosi pasiekimai..............................................................................................................................................................        5
Brandos egzaminų rezultatai....................................................................................................................................................         6
Olimpiadų, varžybų, konkursų, projektų, mokslinių konferencijų rezultatai.........................................................................                        7
Pamokų lankomumo apskaita..................................................................................................................................................           10
Mokyklos vizija, misija                                                                                     11
20010/2011 mokslo metų veiklos tikslai, uždaviniai, įgyvendinimas......................................................................................                     11
Priemonių planas.......................................................................................................................................................................     12
Priedai ......................................................................................................................................................................................
1 priedas. Mokytojų tarybos veiklos programa........................................................................................................................               15
2 priedas. Darbo su tėvų bendruomene programa....................................................................................................................                17
3 priedas. Mokyklinių nepamokinių renginių programa..........................................................................................................                  19
4 priedas. Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos                                                                        21
programa...........................................................................................................
5 priedas. Menų, technologijų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos programa..................................                                23
6 priedas. Tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų metodinės grupės veiklos programa                                                    27
7 priedas Socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės veiklos programa                                                             30
8 priedas. Klasių vadovų metodinės grupės veiklos programa..............................................................................................                     33
9 priedas Lietuvių kalbos metodinės grupės veiklos programa                                                                   35
10 priedas. Metodinės tarybos veiklos programa...............................................................................................................                  37
11 priedas. Mokyklos tarybos veiklos programa........                                                                      39
12 priedas Mokinių tarybos veiklos programa.......................................................................................................................                41
13 priedas Privalomojo ugdymo iki 16 metų organizavimo programa                                                                 43
14 priedas. Prevencinio darbo grupės veiklos programa.........................                                                          44
15 priedas. Bibliotekos veiklos programa..............................................................................                                      47
16 priedas. Materialinės techninės bazės turtinimo programa.....                                                                 50
17 priedas. Ugdomosios veiklos priežiūros programa.............                                                                 51                                                                                                   2
  BENDROSIOS NUOSTATOS


        Ši programa sudaryta siekiant suderinti Aukštadvario vidurinės mokyklos bendruomenės interesus, įtakoti visus bendruomenės narius
prisiimti atsakomybę dėl veiklos tęstinumo, o taip pat nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslų įgyvendinimui. Programa buvo rengiama
įvertinus aplinką ir išteklius, apibendrinus audito išvadas, vadovaujantis mokyklos strateginiu planu.
Programa siekiama suderinti nusakytas kryptis ir veiklas, numatytas šiuose dokumentuose: Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 metų
nuostatos (LRS 2003-07-04 Nr.IX-1700) ir jos įgyvendinimo priemonių planas „Ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarka“
(LŠM įsakymas 2004-02-05 Nr. ISAK-171).
      Pagrindinis programos tikslas – įgyvendinti mokyklos strategijos tikslus ir koordinuoti veiklą.


  2009-2010 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ


2009/2010 m. m. pabaigoje mokykloje mokėsi 185 mokiniai, suformuoti 8 klasių komplektai.
Vidutiniškai mokėsi po 23 mokinius, 5 - 8 klasėse – po 20 mokinių, 9-10 po 27 mokinius, 11-12 klasėse – po 25 mokinius.
2009-2010 m. m. iš mokyklos išvyko 2 mokiniai, atvyko 3 mokiniai.
2009/2010 m .m. dirbo 32 mokytojai. (1 mokytojas ekspertas,8 mokytojai metodininkai,14 vyresniųjų mokytojų , 7 mokytojai, neatestuoti – 2
mokytojai).Daugiau nei 15 metų pedagoginio darbo stažą turi 25 mokytojai. Iš viso mokykloje dirbo 44 darbuotojai, 32 iš jų- pagrindinėje
darbovietėje.
Didžiausias savaitinių pamokų skaičius teko lietuvių kalbos mokytojams.
Vidurinio ugdymo programą baigė ir gavo brandos atestatus 28 abiturientai. Iš jų 4 su pagyrimu. Į aukštąsias mokyklas įstojo 12 abiturientų, , 7
kolegijas, 4- profesines mokyklas.


                                                                        3
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 20 mokinių (13- matematika, 19- lietuvių k.). Visi 28 10 klasės mokiniai gavo pagrindinio
ugdymo išsilavinimo pažymėjimus . J.Brazionytė ir L.Kvedaravičius baigė gerai ir labai gerai.
Mokinius konsultavo ir pagalbą teikė mokykloje dirbanti socialinė pedagogė ir mokytojo padėjėja. Mokykloje 8 mokiniai mokėsi pagal adaptuotą, 2
pagal modifikuotą, 1 mokinys mokomas namuose. Mokyklą lanko vaikai iš aplinkinių kaimų, atvažiuoja ir iš Prienų rajono. Mokiniai pavežami į
mokyklą maršrutiniais autobusais. 2009/2010 m.m. pavežami buvo 89 mokiniai.
 2009-2010 m.m. mokykla tinkamai organizavo ugdymo procesą, rūpinosi ugdymo procesui reikalingų mokymo priemonių įsigijimu, , atnaujintas
vadovėlių fondas.
 2009-2010 m.m. mokyklos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. I0 pedagogų kvalifikaciją kėlė 35 dienų.
Mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ,,Kengūra“ ir ,,Bebras“, rajono ir respublikos projektų konkursuose ir olimpiadose.
Technologijų respublikinėje olimpiadoje 12 klasės mokinė J.Muknickaitė , 9 klasės mokinė M.Daugirdaitė ir 8 klasės mokinė K.Šukelytė laimėjo
antrąsias vietas ( mokytoja metodininkė O.Lemežienė), jaunieji skaitovai dalyvavo respublikiniuose skaitovų konkursuose. .Puikūs kvadrato ir
krepšininkų pasiekimai. Dalyvauta įvairiuose mokinių darbelių parodose, gerumo ir gamtosaugos akcijose, rajono ir zonos sporto varžybose.
Mokiniai tapo chemijos, biologijos, fizikos, istorijos, matematikos, informacinių technologijų rajoninių olimpiadų prizininkais. Pučiamųjų orkestras
tapo savo kategorijos respublikos čempionais.

Remiantis mokyklos įsivertinimo išvadomis:

Sėkmingiausi veiklos rodikliai
  1.1.2 Tradicijos ir ritualai
  1.1.6 klasių mikroklimatas
  1.2.3 Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis
  2.1.1 Ugdymo programos
  2.1.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
  2.2.2 Pamokos struktūros kokybė
  2.3.3 Mokytojo ir mokinio dialogas
  3.1.1 Atskirų mokinių pažanga
  3.2.2 kiti mokinių pasiekimai

                                                                          4
  3.2.3 Tolesnio mokymosi sėkmės
  4.3.2 Gabių ir talentingų vaikų ugdymas.
  Tobulintini veiklos rodikliai
1.3.3 Aplinkos jaukumas.
1.4.2 Partnerystė su kitomis organizacijomis.
2.5.2 Mokymosi veiklos diferencijavimas.
2.3.5 Namų darbai.
2.5.2 Mokymosi veiklos diferencijavimas.
4.5.1 Tėvų pagalba mokantis.
5.3.1 valdymo demokratiškumas.

1. Pateikti projektai ir laimėtos lėšos
   Pateikti rajono savivaldybei finansuoti projektai ir laimėtos lėšos aktyvino mokinius, veikla tapo įvairesnė. Mokykloje vykdoma:
 Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Tūkstantmečio abiturientas“ (800 Lt)Projekto vadovė Danutė Kvedaravičienė
 Vaikų socializacijos programa „Netradicinis gobeleno audimas“ ( 1800 litų )Projekto vadovė Ona Lemežienė.
 Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centro projektai „ Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ 32730,17 Lt. ir „ Bendrojo
lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Suma 26045,53 Lt. Projektas tęsiamas, jam skirta 21306 Lt.
 Bendra suma: 86137,57 litai
2. Mokymosi pasiekimai

   Klasė       Mokinių     Baigė labai gerai  Baigė gerai      Baigė        Baigė      Pažangumas
             skaičius                        patenkinamai    nepatenkinamai

   Iš viso        185          15        48         184         1        99,45%
   5-12 kl.                 8,1 %       25,95

   klasėse
                                                                      5
3. Brandos egzaminų rezultatai

                             3.1. Mokykliniai brandos egzaminai

 Egzaminas     Laikė mokyklinį     4        5      6       7   8    9       10  neišlaikė
            egzaminą
          sk.   neatvyko
 Lietuvių k.    13      0      0        3      6       2   2    0       0    0
 Geografija     9      0      0        0      3       2   0    3       1    0

   Dailė     1      0      0        0      0       1   0    0       0    0

 Technologijos   3      0      0        0      0       0   0    1       2    0
                             3.2. Valstybiniai brandos egzaminai


 Egzaminas   Abiturientų    Laikė valstybinį        1-100     50-100    90-100    90-100%
         skaičius      egzaminą
                 sk.     Išlaikė %
 Lietuvių k.    28     15       100        100        12       3     20
  Istorija     28     18       100        100        9       1     5,6
 Matematika     28     20       90        18        5       -      -
  Anglų k.     28     10       100        10        4       1     10
  Biologija     28      5       100         5        2       1      0
  Chemija      28      3       66,6        2        2       1     33,3
   Fizika     28      1       100         1        -       -      -
  Rusų k.     28      1       100         1        -       -      -

 Informacinės    28     3       100         3        3       1     33.3
 technologijos
                                                                    6
 Egzaminas Abiturientų       Laikė valstybinį      Įvertinimų vidurkis  Gavo daugiau nei 50 balų Aukščiausias įvertinimas
      skaičius         egzaminą
                sk.        %
 Lietuvių k.    28      15        53,57        65,8           12                97

  Istorija    28      18        64,3         42            9                95
 Matematika    28      20        71,4        27.4            5                86
 Anglų kalba    28      10        35,7        45.1            4                91
 Biologija    28       5       17,85         37            2                83
  Chemija     28      3        10,7        48,7            2                91
  Fizika     28      1         3,5         2             -                2
  Rusų k.     28      1        3,57         8             -                8
Informacinės    28      3        10,7        74,3            3                96
technologijos


4. Olimpiadų, varžybų, konkursų, projektų, mokslinių konferencijų rezultatai


4.1. Respublikiniai renginiai

Renginio pavadinimas            Laimėjimai/      Dalyviai              Mokytojas
                      pasiekimai
  Respublikinė technologijų olimpiada      II vieta      K.Šukelytė – 8 klasė           O.Lemežienė
                          II vieta      M.Daugirdaitė-9 klasė           O.Lemežienė
                          III vieta     J.Muknickaitė-12 klasė           O.Lemežienė
   Respublikinis moksleivių skaitovų
                                   J.Muknickaitė-12 klasė           L.Balevičiūtė
  konkursas, Kauno Maironio literatūros
                          Padėka       S.Baškevičius-12 klasė
        muziejuje

   X Lietuvos pučiamųjų orkestrų                     20 mokinių             V.Filonovas
                          I vieta
    čempionatas, Panevėžys,                                                                     7
 Respublikinė informacinių technologijų
        olimpiada            Pateko į II turą  R.Juozapavičius-12 klasė   V.Antanaitis
                                  G.Vitašnev – 12 klasė
  Respublikinė biologijos olimpiada
                                    J.Brazionytė     J.Budrevičienė
   Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų
 pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos      II vieta       E.Švelnytė      V.Filonovas
    instrumentais konkursas
                                    Ž.Verseckas
 Respublikinė astronomijos olimpiada
                                    L.Vitašneva      J.Monkevičius
 Viktorina „Mes už- mes prieš“, Vilniaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato    II vieta     9 klasės komanda
  organizuota 8 - 11 kl. moksleiviams                            S. Simanavičienė
     SPORTO VARŽYBOS
                                   L.Kvedaravičius
  Zoninės bendrojo lavinimo mokyklų                   R.Šukelis      A.Kazlauskienė
                          II vieta
     krepšinio 3x3 varžybos                      A.Tumas
                                    A.Zalieckas
   Lietuvos vaikų, jaunių ir jaunučių                K. Šukelytė 8 kl.     V.Stukas
                          I vieta
  komandinės šaudymo pirmenybės
Lietuvos vaikų, jaunių ir jaunučių finalinės           V. Narkevičius (11kl.)    V.Stukas
                         IV vieta
   komandinio šaudymo varžybos
Lietuvos kulkinio šaudymo taurės varžybos     II vieta      V. Narkevičius      V.Stukas
                                                        8
4.2. Rajoniniai renginiai                      Laimėjimai/        Dalyviai             Mokytojas
                     pasiekimai
                                    B.Baškevičiūtė- 8 klasė        L.Balevičiūtė
   Meninio skaitymo konkursas              I vieta
                                    P.Nairanauskas – I vieta
                             I vieta
                                        Komanda           S.Simanavičienė,
    Teisinių žinių konkursas             III vieta
                                                       D.Kvedaravičienė
  Viktorina „Ką žinai apie žalingus                    9 klasės komanda         S.Simanavičienė
                             I vieta
       įpročius“
    Diktanto konkursas „Rašyti            II vieta    E.Karpičius – 8 klasė         L.Balevičiūtė
  taisyklingai lietuviškai- garbinga“          III vieta   G.Bagdzevičiūtė – 6 klasė
  „Olimpinio festivalio“ krepšinio                    Berniukų komanda         A. Kazlauskienė
                             III vieta
        varžybose
    Virvės traukimo varžybos              I vietą     Berniukų komanda         A. Kazlauskienė
Karališkų vikingų laivų „žalčių“ klasės
regatoje „Aukštadvario irklavimo             I vieta      Komanda „Audra“          A. Valančiauskas.
vasara 2010“.“
                                      L. Vladimirovas, A.        A. Kazlauskienė).
                                    Rinkevičius, E.Staniulionis,
                                    E.Petnyčaitė. 1 vieta16m.
Vandens turizmo orientacinio sporto                   grupėje 1 vietą užėmė M.
sąskrydis, kuris vyko Trakuose                     Žilionis, J. Taraškevičius,
(mokytoja                              D.Bugušinskas ir D.Zubrickaitė.
                                   14m. grupėje 3vietą užėmė G.
                                    Ramaneckas, G. Gackas,
                                    K.Kacilauskas, L. Ilgavyžis.
                                     L.Šupelytė - 1 vieta, L.      R. Monkevičienė
                                    Vladimirovas - 1 vieta, N.
Trakų bendrojo lavinimo mokyklų
                                     Pašinskas - 2 vieta, N.
„Rudens krosas“.
                                      Šareikaitė - 3 vieta,
                                     G.Suchockaitė - 3 vieta

                                                                 9
Olimpiados
                      II vieta      V.Narkevičius -11 klasė    J.Budrevičienė
       Biologijos          III vieta      G.Vitašnev-12 klasė
                      II vieta      V.Narkevičius- 11 klasė
                      II vieta      J.Brazionytė- 10 klasė
       Technologijų                          8 klasė      O.Lemežienė
                       I vieta              9
                                      12 klasė
                                   L.Vitašneva-9 klasė    M.Puikienė
                      III vieta
                                   J.Brazionytė- 10 klasė
        Chemijos           III vieta
                                   G.Vitašnev- 12 klasė
                       I vieta
                      II vieta           J.Brazionytė     J.Monkevičius
        Fizikos
                      II vieta          R.Juozapavičius
                       I vieta           E.Karpičius      D.Stasiūnas
       Anglų kalbos
                      III vieta          V.Narkevičius     E.Liucvaikienė
                      II vieta           L.Vitašneva      K.Venckus
       Matematikos
                      II vieta          R.Juozapavičius     K.Lemežis
        istorijos          III vieta          M.Dzencevičius    A.Varankevičienė


5. Pamokų lankomumo apskaita

      V – X klasės               XI – XII klasės
Iš viso   Nepateisintos  Pateisintos  Iš viso  Nepateisintos Pateisintos
praleista                 praleista
pamokų                   pamokų

      13820      11273     3513     639    2874
                                                         10
6. Mokyklos vizija, misija

VIZIJA. Moderni mokykla su pagrindinio ir vidurinio ugdymo proceso pakopomis, atvira kaitai ir tobulėjimui, formuojanti mokinių sąmonėje
europinės tapatybės nuovoką, leidžiančią suvokti save kaip Europos ir jos kultūros atstovą


MISIJA. Sudaryti mokiniams vienodas sąlygas įgyti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atitinkantį jų ir tėvų (globėjų) lūkesčius ir nuolat
kintančios visuomenės keliamus reikalavimus. Humanistiniais pagrindais ugdyti savarankišką, kritiškai mąstančią asmenybę. Tenkinti
švietėjiškus ir kultūrinius bendruomenės poreikius.


             II. 2010-2011 MOKSLO METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, ĮGYVENDINIMAS

Tikslas:
    Tobulinant ugdymo proceso kokybę, siekti ugdymo proceso individualizavimo, mokinių mokymosi rezultatų gerėjimo, kurti patrauklią
    ugdymosi aplinką sudarant palankias sąlygas gabių vaikų ugdymui , dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas, glaudžiau bendradarbiauti
    su kitomis organizacijomis, tobulinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.


Uždaviniai :
    Ugdyti gebėjimą mokytis, sukurti efektyvią mokymo sistemą gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, pagerinti pamokų
    lankomumą, tobulinti mokinių ir mokytojų dialogą.
    Individualizuoti ugdymo turinį, integruoti lavinamųjų dalykų ir informacinių technologijų pamokas..
    Kurti mokymosi aplinką, pritaikytą ugdymo individualizavimui, aktyviam mokymui, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimui, optimaliam
    naujausių informacinių technologijų panaudojimui ugdymo procese ir karjeros planavime.
    Ugdymo procese įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias programas, darbą organizuoti ir derinti su naujais pagrindinio ugdymo programos
    reikalavimais.
    Atnaujinti mokomuosius kabinetus, kitas ugdymo procese naudojamas patalpas.
    Kapitališkai suremontuoti mokyklos priešsalės sanitarinius mazgus, pakeisti langus, duris.

                                                                       11
                               III. PRIEMONIŲ PLANAS

Tikslas      Uždaviniai                   Priemonė             Atsakingas, vykdytojai    Vykdymo data
Tobulinti     1. Ugdyti mokymą     Klasių auklėtojų metodinės grupės posėdis „Mokinių   Pavaduotoja ugdymui,     11 mėn.
ugdymo      mokytis ir kitas     ugdymo(si) organizavimas. Klasės auklėtojo veiklos   socialinė pedagogė, klasių
proceso      mokinių          planavimas. Pamokų lankymo prevencinio darbo      vadovai, dalykų mokytojai
kokybę, siekti  kompetencijas, sukurti  organizavimo apskaita“.
ugdymo      efektyvią sistemą
proceso      gabiems ir mokymosi    Mokinių vertinimo ir tėvų informavimo apie mokymosi Klasių vadovai,         Rugsėjis, per
individualizavi  sunkumų turintiems    pasiekimus tvarkos taikymas. Tėvų supažindinimas su administracija          visus mokslo
mo ir       mokiniams, pagerinti   elektroninio dienyno naudojimo galimybėmis.                     metus
integravimo,   pamokų lankomumą,     Signalinių trimestrų aptarimas klasėse.
mokinių      tobulinti mokinių, tėvų
mokymosi     ir mokytojų dialogą.   Individualios konsultacijos mokymosi sunkumų      11-12 klasėse dirbantys   Per visus
rezultatų                  turintiems ir gabiems mokiniams mokymosi ir       mokytojai, socialinė     mokslo metus
gerėjimo, kurti               profesinio informavimo klausimais.           pedagogė, direktoriaus
patrauklią                                             pavaduotoja ugdymui     06 mėn.
ugdymosi                  Atvirų durų diena tėvams ir individualūs pokalbiai su  Klasių vadovai,       12, 03 mėn.
aplinką                   mokiniais, tėvais.                   mokyklos bendruomenės
sudarant                                              nariai
palankias
sąlygas gabių                Bendri tėvų ir mokinių susirinkimai 9,10, klasėse Klasių vadovai,          12, 03 mėn.
vaikų ugdymui                mokymosi klausimais.               administracija
ir pasirengti
dirbti pagal                Gabių mokinių skatinimas - išvykos į spektaklius,    D.Čepaitienė         Per mokslo
atnaujintas                 ekskursija.                                     metus
Bendrąsias
programas,
glaudžiau                  Informacijos apie mokslo, sporto, kultūros laimėjimus  D.Kvedaravičienė       Per mokslo
bendradarbiau-               stende ir interneto svetainėje.                           metus
ti su kitomis
organizacijo-                Lankomumo apskaita, kas mėnesį atliekamų suvestinių   S.Simanavičienė,       Kiekvieną
mis, siekti                 aptarimas klasėse, informacijos tėvams pateikimas.   klasių vadovai        mėnesį
didesnės tėvų

                                                                         12
pagalbos             Edukacinė kelionė geriausiai mokyklą lankančiai     Administracija       06 mėn.
mokantis             klasei.
vaikams.              Prevencinių programų integravimas į mokomuosius    Arūnas Valančiauskas    01 mėn.
                 dalykus.
                 Prevencinių projektų programų įgyvendinimas.
                 Efektyvus mokytojų ir mokinių budėjimas mokykloje.


                 Apklausos, anketos, tyrimai susiję su ugdymo proceso  Metodinių grupių      Per visus
                 organizavimo įsivertinimu,rezultatų apibendrinimas,   pirmininkai, mokytojai,  mokslo metus
                 rekomendacijų pateikimas ugdymo proceso kokybei     klasių auklėtojai
                 tobulinti.
      2.Tobulinti ugdymo   Specialiųjų poreikių turinčiųjų mokinių bendrųjų    Metodinių grupių      Per visus
      turinio        gebėjimų ugdymas. Mokytojų tarybos posėdis ,,Darbo   pirmininkai, mokytojai   mokslo metus,
      individualizavimą ir  su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ypatumai“.               lapkritis
      dalykų integravimą.
                  Atviros integruotos informatikos, lietuvių kalbos,   Metodinių grupių      Per visus
                 dailės, muzikos pamokos ir gerosios patirties sklaida  pirmininkai, mokytojai   mokslo metus


                 Mokytojų tarybos posėdis . Mokinių darbo        Mokyklos administracija,  02 mėn.
                 organizavimas, individualizavimas ir          dalykų mokytojai
                 diferencijavimas“.

                 Mokinių mokslinė konferencija. Mokinių veiklos     A.Varankevičienė      05 mėn.
                 neformaliojo ugdymo metu ir gabių vaikų darbų
                 pristatymas mokyklos bendruomenei.

      3. Kurti mokymosi   Patirties sklaida, kabinetų apžiūra, sukauptos metodinės A.Varankevičienė     Per visus
      aplinką, pritaikytą  medžiagos paroda, pasidalijimas patirtimi metodinėse   Metodinių grupių     mokslo metus
      ugdymo         grupėse mokykloje ir rajone.               pirmininkai.
      individualizavimui,
      aktyviam mokymui,   Bibliotekos ir mokytojų kambario kompiuterizavimas   A.Valančiauskas      12-01 mėn.
      mokinių ir mokytojų                              A.Varankevičienė
      bendradarbiavimui,
                 Mokinių poreikių tyrimas profesinio informavimo ir   S.Simanavičienė      Per visus
      optimaliam naujausių
                 konsultavimo klausimais.                O.Lemežienė        mokslo metus
                                                                   13
        informacinių                                       K.Venckus
        technologijų        Konferenciją „Mano mokykla“.                  A.Varankevičienė      06 mėn.
        panaudojimui ugdymo
        procese ir karjeros    Akcija ,,Gerumo diena“ (vaikų patyčių prevencija        S.Simanavičienė, klasių  04 mėn.
        planavime.         mokykloje).                          vadovai

                     Mokinių tarybos- mokyklos savivaldos institucijos       A.Varankevičienė      11 mėn.
                     veiklos pristatymas.                      D.Čepaitienė

                     Naujų teminių planų , atitinkančių atnaujintas         Mokyklos administracija,  Per visus
        4. Ugdymo procese     programas, rašymas ir senų koregavimas.            dalykų mokytojai      mokslo metus
        taikyti atnaujintas    Metodinių grupių veiklos programų tobulinimas.         Metodinių grupių      Per visus
        Bendrąsias programas                                   pirmininkai        mokslo metus
        ir darbą organizuoti ir
        derinti su naujais     Mokymai mokytojams pagal atnaujintas Bendrąsias        Mokyklos administracija,  Per visus
        programos         programas.                           dalykų mokytojai      mokslo metus
        reikalavimais.       Darbo pagal atnaujintas Bendrąsias programas patirties     Dalykų mokytojai      05 mėn.
                     sklaida mokykloje.

        5. Atnaujinti       Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas mokytojams        A.Valančiauskas      12-01 mėn.
        mokomuosius        mokytojų kambaryje ir skaitykloje               Č.Pociūnienė
        kabinetus, kitas
        ugdymo procese
        naudojamas patalpas.
PRITARTA                                  PRITARTA
Aukštadvario vidurinės mokyklos tarybos                  Trakų rajono savivaldybės tarybos
posėdžio 2010m. rugpjūčio 31d.                       2010 m. ................................d.
protokolas Nr.-5                              sprendimu Nr. ........


                                                                          14
                                                  Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                 2010-2011 m.m. veiklos programos 1 priedas
                          MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA

Tikslai :
   Siekti, kad būtų įgyvendinama 2010/2011m.m. mokyklos veiklos programa ir dirbama pagal atnaujintas pagrindinio ugdymoBendrąsias
    programas.
   Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją , optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, tobulinti mokytojų, tėvų, mokinių dialogą.
   Skatinti mokytojų kvalifikacijos kėlimą, informacijos sklaidą.

 Uždaviniai:
  Svarstyti mokinių ugdymosi galimybes, problemas, problemų sprendimo būdus.
  Aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje bei organizuoti mokinių užimtumą po pamokų.
  Svarstyti mokytojų kvalifikacijos kėlimo klausimus.
  Vykdyti mokyklos įsivertinimą.


Eil.    Posėdžio tema                            Data    Atsakingas
Nr.
    1.  Brandos egzaminų rezultatų analizė.                 09 mėn.  A.Valančiauskas
                                              A.Varankevičienė
    2.  Mokytojų tarybos posėdis „5 klasės ir naujai atvykusių mokinių         A.Valančiauskas
      adaptacija.1-ojo trimestro 5- 10 klasių ugdymo rezultatai.      12 mėn.  A.Varankevičienė

    3.  Mokytojų tarybos posėdis ,,. Socialinių mokslų integracija ugdymo        A.Varankevičienė,
      procese. Mokinių darbo organizavimas, individualizavimas ir     02 mėn.  A.Kazlauskienė,
      diferencijavimas“.                               D.Kvedaravičienė
      I-ojo pusmečio rezultatų analizė
    4.  Mokytojų tarybos posėdis . Kvalifikacijos kėlimo sėkmės, trūkumai.  03 mėn.  A.Valančiauskas
      Profesinio informavimo ir konsultavimo patirtis Neformalusis          A.Varankevičienė
      ugdymas mokykloje- mokinio saviraiškos ir prevencinio darbo sėkmė.       S.Simanavičienė
      2-ojo trimestro ugdymo rezultatų analizė.
                                                                     15
5.  Dėl abiturientų metinių ugdymo rezultatų ir leidimo laikyti brandos        A.Valančiauskas
   egzaminus.                               05 mėn.  A.Varankevičienė
6.  Mokytojų tarybos posėdis ,,. Moksleivių metiniai ugdymo rezultatai ir  06 mėn.  A.Valančiauskas
   jų analizė 5-11 klasėse. Plačiojo audito rezultatai.‘‘              A.Varankevičienė
   Dėl ugdymo plano projekto 2011/2012 m.m.
7.  2010/2011m.m.ugdymo rezultatai, analizė ir uždaviniai naujiems     08    A.Valančiauskas
   2011/2012mokslo metams.                              A.Varankevičienė
                                            O.Lemežienė
                                                     16
                                                        Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                       2010-2011 m.m. veiklos programos 2 priedas
                          DARBO SU TĖVŲ BENDRUOMENE PROGRAMA
Tikslai:

      Aktyvinti tėvų bendruomenę, skatinti bendradarbiauti, įtraukti tėvus į mokyklos veiklą.
      Suformuoti abipusės pagalbos, bendradarbiavimo sistemą, poreikį keistis informacija.
      Padėti tėvams spręsti iškylančias problemas, vykdyti tėvų bendruomenės švietimą.

Uždaviniai:

      Atnaujinti tėvų komiteto sudėtį ir sukurti tėvų komiteto veiklos nuostatus.
      Tobulinti tėvų informavimo sistemą, įsidiegiant elektroninį dienyną.

Laukiami rezultatai:

    Taikomi bendravimo su tėvais metodai ir bendravimo tvarka gerai organizuota ir aiški tėvų bendruomenei. Veiksmingas ir geranoriškas tėvų
komitetas bendradarbiauja su mokyklos savivalda, dalyvauja ugdymo plano, metinės veiklos programos kūrime.

Eil.    Priemonės pavadinimas                             Data        Atsakingas
Nr.
    1.  Rugsėjo 1–oji –Mokslo ir žinių diena.                     09 01       Mokyklos administracija,
                                                       5 ir 12 kl. auklėtojai
    2.  Tėvų susirinkimai klasėse. Tėvų delegavimas į mokyklos tėvų komitetą.     09.01       Klasių vadovai
                                             12 mė.
                                             03 mėn.
    3.  Tėvų komiteto posėdis. Veiklos planavimas.                  09 mėn.      Mokyklos administracija
    4.  Individualūs susitikimai, pokalbiai su tėvais mokinių ugdymosi ir       Per mokslo metus  Mokyklos administracija,
      lankomumo, elgesio klausimais.                                  S.Simanavičienė,
                                                       klasių vadovai, mokytojai
    5.  Tėvų (globėjų), kitų šeimos narių informavimas, lankymas.           Per mokslo metus  Mokyklos administracija,
                                                       klasių vadovai, mokytojai
    6.  Projektas „ Mano šeimos relikvija“                      06 mėn.      A.Varankevičienė
                                                                          17
7.  Bendras 12 klasės mokinių tėvų ir administracijos susirinkimas. ,,Brandos  02 mėn.    A.Valančiauskas
   egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka“.                         A.Varankevičienė
                                                B.Lapinskienė
8.  Bendras 10-tų klasių mokinių tėvų susirinkimas ,,Pagrindinės mokyklos    02 mėn.    A.Valančiauskas
   egzaminų organizavimo tvarka ir reikalavimai“. Vidurinio ugdymo              A.Varankevičienė
   organizavimas 20011/2012 m.m.                               A.Stankevičienė

9. Tėvų dalyvavimas mokyklos renginiuose: vakaruose, šventėse, atvirų durų Per mokslo metus  Klasių vadovai,
  renginiuose, išvykose.                                   mokyklos administracija
10. Mokyklos sporto šventė.                         06 mėn.      Kūno kultūros mokytojai
                                                             18
                                                      Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                     2010-2011 m.m. veiklos programos 3 priedas
                       MOKYKLOS NEPAMOKINIŲ RENGINIŲ PROGRAMA

Tikslai
   Brandinti tautinę savimonę ir tinkamai užbaigti Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį.
   Tęsti kryptingą meninį ugdymą.

Uždaviniai
   Organizuoti mokykloje valstybinių švenčių minėjimus.
   Ugdyti mokinių meninius gabumus ir gebėjimus.
   Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais.
   Ugdyti poreikį domėtis liaudies tradicijomis ir šventėmis.
   Skirti renginius Lietuvos tūkstantmečio paminėjimui.


Eil   Renginio pavadinimas                             Data     Atsakingi
Nr.
  1.  Rugsėjo 1–oji – Mokslo metų pradžios šventė.                 09 01     Mokyklos administracija,
                                                  5 ir 12 kl. auklėtojai
  2.  Renginiai , skirti pasaulinei turizmo dienai                 09 21-09 27  Mokyklos bendruomenė
  3.  Grybų šventė                                 09.24     A.Kazlauskienė,J.Budrevičienė
  4.  Mokytojų dienos šventė.                           10 05     Mokinių komitetas.
                                                  12 kl. mokiniai
  5.  Rudens gėrybių mugė                             09.25     Mokinių    taryba,  J.Budrevičienė,
                                                  O.Lemežienė, Č.Pociūnienė
  6.  Rudens krosas.                                2010 09    R. Monkevičienė
                                                  A. Kazlauskienė
                                                  A. Valančiauskas
  7.  Kvadrato tarpklasinės varžybos.                       2010 10    R. Monkevičienė
  8.  Akcija " Žmogus gyvas kol gyva atmintis"( Apleistų kapų tvarkymas ).     2010 10    D. Čepaitienė
                                                  D. Kvedaravičienė
  9.  Penktokų krikštynos                             10 mėn.    10 klasės mokiniai , vadovė
                                                                        19
10. Lapkričio 16- tarptautinė tolerancijos diena.             11 mėn.      Mokinių aktyvas
11. Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas. Istorinių knygų apie Lietuvos  11 23       D.Kvedaravičienė
  praeitį parodos atidarymas.                                A.Varankevičienė
                                               A.Šumskienė
12. Pasaulinės AIDS dienos minėjimas.                   12 mėn.      S.Simanavičienė
13. Kalėdiniai šventiniai renginiai.                    12 15 -01 07    Mokyklos taryba,
                                               Klasių vadovai,
                                               Būrelių vadovai,
14. Renginiai, skirti valstybinėms šventėms paminėti.           Per mokslo metus  D.Kvedaravičienė
  Vasario 16-osios dienai skirtas koncertas.                        A.Varankevičienė
                                               Klasių vadovai, būrelių vadovai
15. Meilės vakaras, skirtas Valentino dienai.               02 14       D.Čepaitienė,mokiniai   ir  klasių
                                               vadovai
16. Šimtadienis.                              02 mėn.      B.Lapinskienė, O.Lemežienė
17. Kaziuko mugė. Mokinių tautodailės darbelių paroda-pardavimas.     03 04       Mokinių taryba,
                                               Technologijų mokytojai
18. Kovo 11-oji mokinių piešiniuose-paroda seniūnijoje.          03 06 -11     D.Kvedaravičienė, N.Bisikirskienė
                                               Socialinių mokslų metodinė grupė
19. Žemės dienos minėjimas.                        03         J.Budrevičienė
                                               Č.Pociūnienė
20. Patriotinės dainos konkursas                      2011 03      A. Stankevičienė

21.
22. Konkursas ,,Šauniausia klasė“                     01 - 04 mėn.    Soc. pedagogė, mokinių aktyvas
23. Valentino paštas.                           02 mėn.      Mokinių aktyvas
24. Mandagumo savaitė                           02 15 – 19 d.   Mokinių aktyvas
25. Užgavėnės.                               03 mėn.      Mokinių aktyvas
26. Tarptautinė vaikų gynimo diena.                    06 011       5 kl.auklėtoja

27. Sveikatingumo dienos, pilietiškumo ir gerumo akcijos .         Per mokslo metus  Mokytojai
                                                                    20
                                                         Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                        2010-2011 m.m. veiklos programos 4 priedas
                          UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS
                          VEIKLOS PROGRAMA 2010/2011 M.M.

Tikslai ir uždaviniai:
  Gerinti ir tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą:
   analizuoti ir aptarti metodines naujoves, dalintis darbo patirtimi, lankyti kursus, seminarus. Naujoves perteikti kolegoms;
   organizuoti metodinius mokytojų užsiėmimus bei įvairius kūrybinės veiklos renginius;
   rengti pasitarimus ir teikti siūlymus dėl aktualių problemų sprendimo;
   analizuoti brandos egzaminų programas ir rezultatus, naujausią metodinę literatūrą;
   skatinti mokinių komunikaciją užsienio kalbomis


 Eil.  Darbo įvardijimas                             Data             Atsakingas asmuo
 Nr.
 1.   2009/2010 m.m. grupės veikos analizė. Perspektyvinės veiklos        2010-09           E.Liucvaikienė
     programos sudarymas 2010/2011m.m. Teminių planų aptarimas.
     2009/2010m.m.brandos egzaminų rezultatų analizė.
  2.   Pasirengimas renginiui, skirtam Europos kalbų dienai paminėti.       2010-09-26          Užsienio kalbų mokytojai
     Renginio organizavimo metodikos aptarimas.
  3.   Atnaujintų Bendrųjų programų aptarimas.                  Visus mokslo metus      Užsienio kalbų mokytojai
  4.   Mokinių rengimas rajono ir konkursams. Pasidalijimas gerąja patirtimi.   2011m. kovo mėn.       Užsienio kalbų mokytojai
  5.   Dalyvavimas konkursuose „Amberstar“, „Azbukovnik“, „Kengūra“        Visus   metus,  pagal   Užsienio kalbų mokytojai
                                           atskirą kalendorių
  6.   Praktinis užsiėmimas „Elektroninio dienyno pildymas“            2010 09           V.Antanaitis ir užsienio
                                                         kalbų mokytojai
  7.   Integruota anglų kalbos – biologijos pamoka                2011 03

  8.   Integruota užsienio kalbų - istorijos pamoka                2011 04
  9.   Netradicinio ugdymo dienos renginių organizavimo aptarimas.        2010 m. birželis       E.Liucvaikienė
  10.  Dalyvavimas rajono užsienio kalbų mokytojų pasitarimuose, konfe-      Visus metus         Dalykų mokytojai
     rencijose, seminaruose. Naujovių (metodinės literatūros, mokomųjų
     kompiuterinių ir kitų mokomųjų priemonių) pristatymas.
                                                                            21
  11.   Bandomųjų anglų, rusų, vokiečių kalbos brandos egzaminų        2010 m. balandis      E.Liucvaikienė
     organizavimas.                                           N.Almantienė
                                                       R.Nemeikštienė
  12.  Kalbų metodinės grupės metinės veiklos aptarimas, gairės ateinantiems 2010 m. birželis       E.Liucvaikienė
     metams.

Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, 2010/2011m.m kalbų mokytojų metodinės grupės perspektyvinės veiklos planas gali būti koreguojamas.
                                                                        22
                                                       Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                     20010-2011 m.m. veiklos programos 5 priedas
            MENŲ, TECHNOLOGIJŲ, KŪNO KULTŪROS IR DORINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS
                      VEIKLOS PROGRAMA 2010/2011 M.M.
Tikslai ir uždaviniai:
   Analizuoti ir aptarti metodines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi, lankyti kursus, naujoves perteikti kolegoms.
   Dalintis patirtimi, kaip įtraukti mokinius ir jų tėvus į aktyvų, gyvą visuomeninio gyvenimo problemų svarstymą.
   Puoselėti nuostatas, žinias ir gebėjimus, įgalinančius aktyviai dalyvauti šeimoje, mokykloje, vietos bendruomenėje
   Gerinti neformalaus ugdymo kokybę, atlikti analizę ir ją aptarti. Ugdyti gebėjimą aktyviai dalyvauti mokyklos ir visos bendruomenės
    gyvenime.
   Ugdyti mokinių kūrybiškumą.

 Nr.          Veikla                         Data         Atsakingas asmuo

      Metodiniai užsiėmimai
    1.  Metodinės grupės pirmininko rinkimai ir darbo plano koregavimas.  2010 08 31      O. Lemežienė

    2.  Dorinio ugdymo aktualijos šiandieniniam jaunimui.         2010 10       D. Kvedaravičienė
                                                  D. Čepaitiemė

    3.  Užklasinės veiklos įtaka paauglių savikontrolei.          2011 03       R. Monkevičienė
                                                  A. Kazlauskienė

    4.  Integruota pamoka- didesnės mokinių saviraiškos galimybės.     2011 04       N. Bisikirskienė
                                                  O. Lemežienė

      Renginiai
    5.  Rugsėjo 1-osios šventė.                      2010 09 01      A. Stankevičienė
                                                  O. Lemežienė
                                                  D. Kvedaravičienė
                                                  D. Čepaitiemė
    6.  Turizmo diena                           2010 09       R. Monkevičienė
                                                  A. Kazlauskienė
                                                                         23
                                              A. Valančiauskas

7.  Rudens krosas.                           2010 09       R. Monkevičienė
                                              A. Kazlauskienė
                                              A. Valančiauskas
8.  Ilgalaikiai technologijų projektai:                2010 09 – 2011 03  O. Lemežienė
   10 kl. " Šypsena"
   12 kl. " Spalvų šokis",
   " Skanumėlis".
9.  Mokytojų diena.                          2010 10 05     A. Stankevičienė
                                              N. Bisikirskienė
                                              O. Lemežienė
                                              G. Morkūnas
10. Kvadrato tarpklasinės varžybos.                   2010 10       R. Monkevičienė
11. Akcija " Žmogus gyvas kol gyva atmintis"( Apleistų kapų       2010 10       D. Čepaitienė
  tvarkymas ).                                      D. Kvedaravičienė
12. Tolerancijos diena                         2010 11       D. Čepaitienė
                                              D. Kvedaravičienė
13. Adventinė popietė "Laukimo džiaugsmas"               2010 12       . Čepaitienė
                                              D. Kvedaravičienė
14. Krepšinio turnyrai.                         2010 11 – 2011 02  R. Monkevičienė
                                              A. Kazlauskienė
15. Projektas „Kalėdų eglutės žaisliukas“.               2010 12       D. Čepaitienė
                                              N. Bisikirskienė
                                              D. Kvedaravičienė
                                              O. Lemežienė
                                              G. Morkūnas
16. Sausio 13-oji. Akcija „Skausmo ir džiaugsmo ašara“.         2011 01 13     D. Kvedaravičinė
                                              A. Stankevičienė
                                              A. Kazlauskienė
                                              O. Lemežienė
                                              G. Morkūnas
17. Integruotas renginys su socialinių- gamtos mokslų metodine grupe.  2011 02       O. Lemežienė
  Paroda- vakaronė "Žiemos fantazija".                          Socialinių – gamtos mokslų
                                              metodinės grupės nariai

                                                             24
18. "Myliu savo tėviškėlę" 5-8 kl. mokiniai (Rašiniai, eilėraščiai,  2011 02 15    A. Stankevičienė
  piešiniai).Renginys skirtas vasario 16-tai paminėti.
19. Šimtadienis.                           2011 02     O. Lemežienė
                                            A. Stankevičienė
                                            N. Bisikirskienė
                                            G. Morkūnas
20. Projektas " Užgavėnių kaukė".                   2011 02     D. Čepaitienė
                                            D. Kvedaravičienė
                                            A. Stankevičienė
                                            O. Lemežienė

21. Šaškių individualios varžybos.                  2011 02     R. Monkevičienė
                                            A. Kazlauskienė
                                            A. Valančiauskas
22. Drąsūs, stiprūs, vikrūs...                    2011 02     R. Monkevičienė
                                            A. Kazlauskienė

23. Patriotinės dainos konkursas                   2011 03     A. Stankevičienė

24. Technologijų olimpiada.                      2011 02     O. Lemežienė
                                            G. Morkūnas
25. Kovo 11-oji.                           2011 03 10    A. Stankevičienė
                                            D. Kvedaravičinė

26. Žemės diena.                           20011 03 20-27  O. Lemežienė
                                            G. Morkūnas
                                            A. Stankevičienė
27. Popietė skirta Velykoms "Prisikėlimo džiaugsmas".         201 04      D. Kvedaravičinė
                                            A. Stankevičienė
                                            A. Kazlauskienė
                                            O. Lemežienė
                                            G. Morkūnas
28. Pavasario kroso varžybos.                     2011 04     R. Monkevičienė
                                            A. Kazlauskienė

29. Integruota dailės ir technologijų pamoka " Karpinys "       2011 04     N. Bisikirskienė
                                            O. Lemežienė
                                                      25
  30. Rajoniniais projektų konkursas.                    2010 04-05      O. Lemežienė

  31. Renginys skirtas Motinos dienai  " Mama- mano senelės dukra".    2011 05        N. Bisikirskienė
                                                   O. Lemežienė
                                                   G. Morkūnas
                                                   A. Stankevičienė
                                                   D. Kvedaravičienė
  32. Orientacinio sporto individualios varžybos.              2011 05        A. Kazlauskienė

  33. Individualios lengvosios atletikos varžybos.              2011 05        R. Monkevičienė

  34. Paskutinis skambutis.                         2011 05 28      N. Bisikirskienė
                                                   A. Stankevičienė
                                                   O. Lemežienė
                                                   D. Kvedaravičienė
  35. Dalyvauti rajoniniuose metodiniuose, rajoninėse varžybose,       Visus mokslo     Visi ratelio mokytojai
    rajoniniuose renginiuose, darbelių parodose.              metus.
    Grįžus pasidalinti naujovėmis ir įspūdžiais.
Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, 2010/2011m.m metodinės grupės perspektyvinės veiklos planas gali būti koreguojamas.
                                                                26
                                                              Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                             2010-2011 m.m. veiklos programos 6 priedas


                        TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS
                         VEIKLOS PROGRAMA 2010-2011 m. m.

Tikslai ir uždaviniai:
     analizuoti ir aptarti metodines naujoves, dalintis darbo patirtimi, lankyti kursus, seminarus. Naujoves perteikti kolegoms;
     Ugdyti moksleivių matematinį raštingumą, skatinti mokinius domėtis tiksliaisiais mokslais.
     Sudaryti galimybę suvokti matematiką, fiziką ir informatiką kaip žmonijos kultūros šaką ir veiksmingą mokslinio pažinimo metodą.
 Nr.           Veikla                             Data          Atsakingas asmuo

       Metodiniai užsiėmimai
 1.     10 ir 12 klasės mokinių egzaminų apibendrinimas.              2010 09         K. Venckus
                                                         K. Lemežis
                                                         L. Venckienė
                                                         V. Antanaitis
                                                         J. Monkevičius


 2.     Praktinis užsiėmimas „Elektroninis dienynas“                2010 10         V. Antanaitis
       Renginiai
 3.     Organizuoti " Bebro" konkursą mokykloje.                  2010 11         V. Antanaitis


 4.     Jaunųjų matematikų ir fizikų olimpiada mokykloje.              2010 12         K. Venckus

                                                                                27
                                                K. Lemežis
                                                L. Venckienė
                                                J. Monkevičius
                                                O.Lemežienė
5.   Diskusija „Bendri matematikos, fizikos ir IT mokymo bruožai“.     2011 02     V. Antanaitis
                                                J. Monkevičius
                                                K. Venckus
6.  Dalyvauti „Kengūros“ konkurse.                      2011 03     K. Venckus
                                                K. Lemežis
                                                L. Venckienė
                                                O. Lemežienė


7.  Pokalbis apie mūsų mokyklos mokinių dalyvavimą konkursuose, projektuose  2011 04     J. Monkevičius
   ir olimpiadose.                                      L. Venckienė
                                                K. Venckus
                                                V. Antanaitis
                                                K. Lemežis
8.  Dalyvauti projektinėje veikloje.                     2010-2011 m.m.  K. Venckus
                                                K. Lemežis
                                                L. Venckienė
                                                V. Antanaitis
                                                J. Monkevičius
                                                O. Lemežienė
9.  Tobulinti mokyklos tinklalapį.                      2010-2011 m.m.  V. Antanaitis


                                                         28
 10.   Naujų vadovėlių aptarimas ir užsakymas.                2011 04       K. Venckus
                                                  K. Lemežis
                                                  L. Venckienė
                                                  V. Antanaitis
                                                  J. Monkevičius
                                                  O. Lemežienė
                                                  G. Morkūnas
 11.   Dalyvauti rajoniniuose metodiniuose renginiuose, grįžus pasidalinti  2010-2011 m.m.   K. Venckus
     naujovėmis ir įspūdžiais.
                                                  K. Lemežis
                                                  L. Venckienė
                                                  V. Antanaitis
                                                  J. Monkevičius
                                                  O. Lemežienė
                                                  G. Morkūnas
 12.   Renginys " Matematikos diena mokykloje".               2011 06       K. Venckus
                                                  K. Lemežis
                                                  L. Venckienė
                                                  O. LemežienėAtsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, 2010/2011 m.m kalbų mokytojų metodinės grupės perspektyvinės veiklos planas gali būti koreguojamas.
                                                                        29
                                                     Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                    2010-2011 m.m. veiklos programos 7 priedas                     SOCIALINIŲ IR GAMTOS MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS
                         VEIKLOS PROGRAMA 2010/2011 M.M.

Tikslai ir uždaviniai:
   Ugdyti gebėjimą aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, nuolat tobulinti asmenybę, socialinę ir profesinę kompetenciją, padedančią
    įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.
   Ugdytis gebėjimą įžvelgti aktualius šalies plėtotės procesus bei uždavinius, remiantis racionaliu jų įgyvendinimo galimybių ir sąlygų
    suvokimu.
   Įgyta patirtimi ir žiniomis dalintis su kolegomis.


 Nr.          Veikla                          Data      Atsakingas asmuo

      Metodiniai užsiėmimai
    1.  Socialinių ir gamtos mokslų ( istorijos, biologijos,geografijos,
      politologijos) bendrųjų programų teminių planų aptarimas ir     2010.06    Dalykų mokytojai
      tvirtinimas.
      Istorijos išplėstinės programos profiliuotose 11- 12 klasėse planų         Mokytoja metodininkė A.
      aptarimas ir tvirtinimas.                              Varankevičienė


    2.  Geografijos bendrinės programos profiliuotose 11-12 klasėse planų  2010.08    Vyr mokytoja A. Kazlauskienė
      aptarimas ir tvirtinimas

    3.  Biologijos išplėstinės programos profiliuotose 11-12 klasėse plano  2010.08    Vyr mokytoja J. Budrevičienė
      aptarimas ir tvirtinimas.
      Biologijos bendrinės programos profiliuotose 11-12 klasėse plano          Vyr mokytoja J. Makūnienė
      aptarimas ir tvirtinimas.                              Mokytoja metodininkė A.
      Politologijos pasirenkamojo kurso teminių planų 11-12 klasėse            Varankevičienė
      aptarimas ir tvirtinimas.


    4.  Užsiėmimai rajono metodinėse grupėse.                2010-2011m.m  Dalykų mokytojai
                                                                       30
5.  Organizuoti ir pravesti istorijos, biologijos, geografijos olimpiadas  2011.01-05mėn.  Dalykų mokytojai
   mokykloje. Dalyvauti rajono olimpiadose.

6.  Sekti metodinė medžiagą ir dalintis naujovėmis su kolegomis       2010-2011m.m   Dalykų mokytojai
   Renginiai
1.  Rugsėjo pirmosios šventė                        2010 09 01    Dalykų mokytojai

2.  Renginys „Grybų šventė“ dalyvauja mokyklos bendruomenė.         2010.09.     J. Budrevičienė, A. Kazlauskienė

3.  Renginys, skirtas Pasaulinei turizmo dienai.              2010.09      A. Kazlauskienė

4.  Projektas „ Mano šeimos relikvija“ dalyvauja 5- 8 klasių mokiniai    2010.10-11    D. Kvedaravičienė, A.
                                                Varankevičienė

5.  Kariuomenės dienos paminėjimas                     2010 11      D. Kvedaravičienė, A.
                                                Varankevičienė

6.  Renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti            2011 01      D. Kvedaravičienė, A.
                                                Varankevičienė

7.  Paroda- vakaronė „Žiemos fantazija“                   2010 12-2011 01  J. Budrevičienė, A. Kazlauskienė


8.  Akcija „Išvalykime ežero pakrantę“                   2011 04      J. Budrevičienė, A. Kazlauskienė


   Renginys „Kovo -11 oji Lietuvai svarbi data“              2011 03      D. Kvedaravičienė, A.
                                                Varankevičienė
   Renginiai, skirti Pasaulinei Žemės dienai.               2011 04      J. Budrevičienė, A. Kazlauskienė


   Renginys „ Birželis – skausmo ir vilties akimirkos“           2011 06      D. Kvedaravičienė, A.
                                                Varankevičienė


                                                                 31
                                                         Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                        2010-2011 m.m. veiklos programos 8 priedas
                    KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
                            2010/2011 M.M.

Tikslai ir uždaviniai:

     Ugdyti įvairias mokinių bendravimo kompetencijas, skatinti bendradarbiavimą, pagarbą ir toleranciją, teikti pagalbą visiems moksleiviams.
     Informuoti ir konsultuoti mokinius jų gyvenimo ir karjeros klausimais.
     Tobulinti klasės vadovo veiklą, kelti kvalifikaciją įvairiuose psichologijos kursuose, dalintis darbo patirtimi, sukurti edukacines aplinkas
     mokinių poreikiams tenkinti.
     Bendrauti su mokinių tėvais ir ugdymo institucijomis. Eil.                  Veikla                       Data           Atsakingas
 Nr.
1.    „Mokinių ugdymo(si )organizavimas. Klasės auklėtojo veiklos       Rugsėjo 3 d.         5-12 klasių vadovai
     planavimas. Pamokų lankymo prevencinio darbo organizavimo
     analizė“. Klasių vadovų darbo metodikos naujienos.
2.    Klasės renginių organizavimo metodika. 5-8 klasių mokinių išvykų    Per mokslo metus       Klasių vadovai
     aptarimas. Patirties sklaida.
3.    Tėvų susirinkimų organizavimo metodika. Paskaita „Elektroninio     2010 m. spalis        A.Varankevičienė
     dienyno privalumai ir trūkumai“
5.    Tyrimas „Mokinių pavežėjimas ir problemos “. Analizė ir aptarimas    2010 m. lapkritis      5-12 klasių vadovai
     metodinėje grupėje. Siūlymai mokyklos administracijai.
6.    Paskaita 5-12 klasių vadovams. Jaunimo problemos.            2010 m.gruodis        Kviestinis lektorius
7.    Mokinių dalyvavimo projektuose patirtis. Pasiruošimas rajono      2011 m. kovas - balandis   Klasių vadovai
     mokinių projektų konkursui.
9.    Pasitarimas „Mokyklos nelankymo priežastys ir prevencija“        2011 m. sausis        S.Simanavičienė
     Geriausiai mokyklą lankančių mokinių rinkimai.
                                                                           32
10.  Kaip rengti projektus klasių vadovams. Metodinės medžiagos       2011 m. sausis   A.Varankevičienė
   pristatymas.                                       S.Simanavičienė
10.  Praeitų metų analizė ir planai naujiems mokslo metams.         2011 m. birželis  A.Varankevičienė

11.  Dalyvavimas kursuose ir seminaruose, skirtuose klasių vadovų darbui.  Per mokslo metus  Klasių vadovai
   Naujausios medžiagos pristatymas klasės vadovų metodinėje grupėje.
                                                          33
                                                          Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                         2010-2011 m.m. veiklos programos 9 priedas
                    LIETUVIŲ KALBOS METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
                              2010/2011 M.M.
Tikslai ir uždaviniai

   1.  Plėsti ir gilinti dalykinį bendradarbiavimą.
   2.  Ugdyti mokinių kūrybingumą, raiškų žodį.
   3.  Skatinti mokinius dalyvauti projektiniuose darbuose.
   4.  Didesnį dėmesį skirti mokinių raštingumui, teksto kūrimo pratyboms.
   5.  Didesnį dėmesį skirti mokinių, turinčių specialiųjų mokymo poreikių mokymui.
   6.  Sieti literatūros žinias su istorija, krašto pažinimu, organizuoti pamokas mokyklos kraštotyros muziejuje.
   7.  Ugdyti mokinių poreikį sąmoningai skaityti, gebėjimą kritiškai vertinti įvairaus pobūdžio tekstus ir įvairias kultūrinio gyvenimo formas.
   8.  Ugdyti mokinių poreikį nuolat tobulinti savo kalbinius gebėjimus, remiantis kalbos ir literatūros žiniomis, tikslingai taikyti įvairias
     strategijas.

     Metodiniai užsiėmimai

Eil.Nr.     Pavadinimas                         Data                Atsakingas
1.        Teminių planų tvirtinimas.                 2010-09-02             L.Balevičiūtė
2.        Modifikuotų ir adaptuotų mokinių mokymo problemos, programų 2010-09-09             Lietuvių kalbos mokytojai
         sudarymas.

3.        12 klasės lietuvių kalbos brandos egzaminų aptarimas, 10 klasės 2010-10-07           Lietuvių kalbos mokytojai
         pasiekimų patikrinimo apibendrinimas.

4.        Metodiniai užsiėmimai, kuriuose aptariama mokytojų veikla.       2010/2011        Lietuvių kalbos mokytojai

5.        Dalyvavimas Trakų Švietimo centro ir PPRC renginiuose pagal 2010/2011             Lietuvių kalbos mokytojai
         galimybes.


                                                                             34
   Renginiai ir kita veikla

1.  Lietuvių kalbos olimpiada 6-10 kl. mokiniams.          2010-11       Lietuvių kalbos mokytojai

2   Projektas „Širdis pati kūrenasi,/Daina pati dainuojasi“(B. Sruoga) 2010-10/2011-03  Lina Balevičiūtė, Birutė Lapinskienė,
   Renginiai, skirti B. Sruogos 115-osioms gimimo metinėms (pagal            AudronėVarankevičienė,   Vytautas
   atskirą planą)                                    Antanaitis


3.  Meninio skaitymo konkursas mokykloje.              2011-01       Lietuvių kalbos mokytojai

4.  Meninio skaitymo konkursas Trakuose.               2011-02       Lietuvių kalbos mokytojai

5.  Dalyvavimas jaunųjų filologų konkurse.              2011-02       Lietuvių kalbos mokytojai


6.  Integruotų pamokų vedimas mokyklos kraštotyros muziejuje.    2010/2011      Lietuvių kalbos mokytojai

7.  Dalyvavimas rašinių konkursuose.                 2010/2011      Lietuvių kalbos mokytojai

8.  Pasaulinės poezijos dienos paminėjimas pagal atskirą planą.   2011-03       Lietuvių kalbos mokytojai

9.  Išvykos į teatrą.                        2010/2011      Lietuvių kalbos mokytojai

10.  Literatūrinė ekskursija.                     2011-04       Lietuvių kalbos mokytojai

11.  Stendų keitimas, parodėlių organizavimas, vaizdinės medžiagos 2010/2011       Lietuvių kalbos mokytojai
   kūrimas.
12.  Humanitarinių mokslų diena. Raštingiausio mokinio rinkimai (pagal 2011-04      Lietuvių kalbos mokytojai
   atskirą planą).
                                                              35
                                                       Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                     2010-2011 m.m. veiklos programos 10 priedas
                       METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA
                             2010/2011 m. m.

Veiklos prioritetai:
   Ugdymo proceso individualizavimas.
   Dialogas tarp mokinio ir mokytojo.
   Pagalba mokiniui, mokinio ruošimas gyvenimui.
 Tikslas: Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo aktyviai bendradarbiaujant, nuolat domėtis ugdymo kokybe pamokose ir
neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, skatinti mokinių ir mokytojų dialogą.

Uždaviniai:
   Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, organizuoti ir koordinuoti metodinių grupių veiklą.
   Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, ją skatinti.
   Užtikrinti pamokų kokybę, stiprinti individualizavimą, IKT panaudojimą pamokose.
   Organizuoti mokinių mokslinę konferenciją. Skatinti ypatingų gebėjimų mokinius.
   Rūpintis mokytojų darbo sąlygomis, teikti pasiūlymų dėl darbo sąlygų gerinimo.
Principai:
   Veikla grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo principais.
   Kolektyvinio bei individualaus darbo dermė.
Vertybės:
   Sąžiningumas, aiškumas, nuoseklumas, objektyvumas formuluojant ir pateikiant vertinimus.
   Esminė nūdienos ir ateities nuostata – mokytis visą gyvenimą ir tobulėti, ugdytis mokymosi mokytis ir kitų kompetencijų..
Dokumentacija: metodinės tarybos ir metodinių grupių protokolai, veiklos planai, mokyklos direktoriaus įsakymai.
Eil.                  Veikla                    Numatomas laikas          Atsakingas
Nr.

                                                                         36
1.  Praėjusių mokslo metų veiklos analizė. Metodinės tarybos veiklos plano 09 mėn.    Metodinės tarybos pirmininkė
   sudarymas, aptarimas.                                 A.Varankevičienė
   Metodinių grupių veiklos planų aptarimas.

2.   Atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų aptarimas. Darbas 6,8,10 klasėse 10 mėn.     Metodinės tarybos pirmininkė
   pagal naująsias programas. Ugdymo proceso diferencijavimo ir             A.Varankevičienė
   individualizavimo galimybės programoje.

3.  Teikiamos pagalbos mokiniams efektyvumas pamokose, individualių            Metodinės tarybos pirmininkė
   programų sudarymas, individualizuotų ir diferencijuotų užduočių 12 mėn.        A.Varankevičienė
   panaudojimas pamokose, integruotų pamokų organizavimas ir patirties
   sklaida.

4.  Neformaliojo ugdymo organizavimas. Patirties sklaida.          02 mėn.   Metodinės tarybos pirmininkė
                                              A.Varankevičienė


6.  Mokinių parengimas rajono projektų konkursams. Paruoštos medžiagos 03 mėn.      Metodinės tarybos pirmininkė
   pristatymas mokykloje ir rajone.                           A.Varankevičienė

7.  Mokinių ruošimas rajono ir respublikos olimpiadoms. Patirties sklaida.  09-05 mėn.  Metodinės tarybos pirmininkė
                                              A.Varankevičienė

8.   Metodinių grupių veiklos ataskaitos.                  05 mėn    Metodinės tarybos nariai


9.  Mokinių aprūpinimo kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, vadovėliais 06 mėn.      Metodinės tarybos pirmininkė
   tvarka. Perkamų vadovėlių sąrašo tvirtinimas.                     A.Varankevičienė

10.  Brandos egzaminų ir PUPP organizavimo problemos ir rezultatai.      06 mėn.   Metodinės tarybos pirmininkė
   Metodinės tarybos veiklos ataskaita.                         A.Varankevičienė
                                                              37
                                                     Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                   2010-2011 m.m. veiklos programos 11 priedas
                        MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA
                          2010-2011 MOKSLO METAMS


Tikslas
Telkti mokyklos bendruomenę pagrindinių mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui

Uždaviniai:
   Padėti mokyklos bendruomenei parengti mokyklos veiklą 2010-2011 m. m. reglamentuojančius dokumentus: veiklos programą, ugdymo
   planą.
   Dalyvauti planuojant, organizuojant ir vykdant mokyklos įsivertinimą.
   Inicijuoti mokyklos bendruomenės kultūrinę, pažintinę, sportinę veiklą.
   Inicijuoti ir skatinti mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą.

     Eil.Nr.                 Veikla                    Data        Vykdytojai
    1. Planų ir programų rengimas
      1.   Mokyklos tarybos veiklos planavimas. Darbo plano 2010-2011 m.m.  2010-09          B.Lapinskienė
          svarstymas, pasiūlymai mokyklos ugdymo planui.
      2.   2010-2011m. m. mokyklos veiklos programos svarstymas.      2010-09          B.Lapinskienė

      3.  Mokyklos tarybos ir mokinių tėvų susitikimas-aptariamos 2010-2011  2010-09          B.Lapinskienė
         m.m. ugdymo proceso naujovės, pageidavimai, pasiūlymai dėl ugdymo
         proceso organizavimo.
    2. Mokyklos tarybos posėdžiai
      1.  Elektroninio dienyno įdiegimo problemos , pliusai.         2010-10          Mokyklos taryba
      2.  Mokyklos administracijos veikla organizuojant ugdymo procesą.    2010- 11         Mokyklos taryba
         Mokyklos vadovų kompetencijos. Mokyklos bendruomenės telkimas
         2010-2011 m.m. mokyklos veiklos tikslams įgyvendinti.
      3.  Mokinių krizių įveikimas. Mokinio nuomonė. Pagalba mokiniui.    2011-05          Mokyklos taryba
      4.  Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas.                2011-01          Mokyklos taryba

                                                                       38
  5.   Tėvų veiklos mokyklos bendruomenėje aktyvinimas.           2011-03        Mokyklos taryba
  6.   Mokyklos aprūpinimas modernia įranga ir vadovėliais. Mokyklos     2011-04        Mokyklos taryba
      įvaizdžio gerinimas. Ar destruktyvus mokinių elgesys mokykloje
      priklauso nuo mokyklos įvaizdžio. Diskusija.
  7.   Bendruomenės poreikiai ugdymuisi. Mokyklos ugdymo plano ir veiklos  2010-05        Mokyklos taryba
      programos 2011-2012m.m.projekto pristatymas.
3. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas
  1.   Tėvų diena. Pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymas.     2011-01        Mokyklos taryba
      Problemos, patirtis.
  2.   Projektų rengimo ir įgyvendinimo su tėvais diena. Mugės        2011-03        Mokyklos taryba
      organizavimas.
  3.   Konferencija ,,Mano mokykla“.                     2011-04        Mokyklos taryba
      Ugdomosios veiklos organizavimas birželio mėnesį-nuomonės ir
      poreikiai.
4. Tėvų informavimas apie mokinių ugdymą ir ugdymosi pasiekimus
      Tėvų susirinkimai klasėse. Mokinių mokymosi , pamokų lankymo,     Mokyklos taryba    Per mokslo metus
      elgesio, krizių įveikimo problemos.
5. Mokinių maitinimo organizavimas ir priežiūra
  1.   Nemokamo maitinimo moksleiviams organizavimas. Džiaugsmai ir     2011-05        Česlova
      rūpesčiai. Pasidalijimas patirtimi.                             Pociūnienė
  2.   Moksleivių ir mokytojų poreikių dėl maitinimosi valgykloje tyrimas.  2011-05        Mokyklos taryba
  3.   Maisto kokybės ir maitinimo organizavimo valgykloje patikra.     1 kartą per pusmetį  Mokyklos taryba
                                                             39
                                                       Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                      2010-2011 m.m. veiklos programos 12 priedas
                      MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA

Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai

          Aktyvinti mokinių tarybos veiklą, planuoti ir organizuoti moksleivių neformalųjį ugdymą.
          Atstovauti mokinių interesams, teikti pasiūlymus administracijai.
          Svarstyti moksleivių teisių ir pareigų mokykloje klausimus.
          Inicijuoti ir organizuoti mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, labdaros, pilietiškumo, gerumo akcijas.


Mokinių tarybos veiklos kryptys


          Dalyvavimas mokyklos tarybos veikloje.
          Kultūrinių renginių organizavimas.
          Dalyvavimas mokyklos projektinėje veikloje.
          Ryšių palaikymas su kitų mokyklų bei Lietuvos moksleivių tarybų nariais.


Eil.Nr.                  Priemonės pavadinimas                       Data           Atsakingas
  1.    Rugsėjo 1–oji –Mokslo ir žinių diena.                         09 01         5, 12 klasių vadovai
  2.    Susipažinimas su mokinių tarybos nariais. Metų veiklos programos tikslinimas.     09 mėn.        Dalė Čepaitienė
  3.    Akcija,, Padėk naujokui“.                               09mėn.         Mokinių aktyvas
  4.    Mokytojų dienos renginių aptarimas.                          09 mėn.        Dalė Čepaitienė

                                                                          40
5.  Sveikinimai gimtadienio proga skelbimų lentoje.                 Visus metus    10 klasės aktyvas
6.  Piešinių ir rašinių konkursas ,,Mano mokytojas“.                10 mėn.      Mokinių aktyvas
7.  Akcija,, Būk drausmingas“.                           Visus metus    Mokiniai atsakingi už klasės
                                                         lankomumą.
8.  Popietė ,,Arbatėlė su svečiu“.                         Kiekvieną mėnesį  Mokinių aktyvas
9.  Lapkritis – muzikos mėnuo.                                     Mokinių aktyvas
10.  Lapkričio 16- tarptautinė tolerancijos diena.                  11 mėn.      Mokinių aktyvas
11.  Advento ,,Gerumo akcija“.                            12 mėn.      Dalė Čepaitienė
                                                     Mokinių aktyvas
12.  Karnavalas.                                   12 mėn.      Klasių vadovai,
                                                     mokinių aktyvas
13.  Konkursas ,,Šauniausia klasė“                          01 - 04 mėn.    Soc. pedagogė, mokinių aktyvas
14.  Valentino paštas.                                02 mėn.      Mokinių aktyvas
15.  Mandagumo savaitė                                02 15 – 19 d.   Mokinių aktyvas
16.  Užgavėnės.                                   03 mėn.      Mokinių aktyvas
17.  Renginiai skirti Žemės dienai.                         04 mėn.      Mokinių aktyvas
18.  Veiksmo savaitė mokykloje.                           04 mėn.      Mokinių aktyvas
19.  Kasmetinė akcija ,,Darom 2011“.(atliekų rinkimo akcija ir aplinkos tvarkymas)  05 mėn.      Dalė Čepaitienė
20.  Metų veiklos aptarimas. Privalumai ir trūkumai.                 06 mėn.      Dalė Čepaitienė
21.  Dalyvavimas mokyklos renginiuose: vakaruose, šventėse, išvykose.        Per mokslo metus  Mokinių aktyvas
22.  Bendradarbiavimas su Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore   Per mokslo metus  Mokinių aktyvas
   Edita Rudeliene. Dalyvavimas rajono jaunimo veikloje, renginiuose.
                                                               41
                                                      Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                    2010-2011 m.m. veiklos programos 13 priedas
PRIVALOMO MOKSLEIVIŲ MOKYMO IKI 16 METŲ ORGANIZAVIMO IR KONTINGENTO IŠLAIKYMO PROGRAMA

    Priemonės pavadinimas                            Data           Atsakingi
  1.  Mokinių, turinčių didelių specialiųjų poreikių, mokymo namuose        2010 09          A.Varankevičienė
    organizavimas
  2.  Moksleivių pavėžėjimo organizavimas. Mokyklinių autobusų maršrutai ir    09 mėn.          S.Simanavičienė
    grafikai.
  3.  Suderinti mokinių pavėžėjimą su UAB ,,Trakų autobusai“ direktoriumi     09 mėn.          S.Simanavičienė
    maršrutiniais autobusais.
  4.  Bendradarbiauti su seniūnijų socialinėmis darbuotojomis dėl vaikų padėties  Per mokslo metus     S.Simanavičienė
    socialiai remtinose ir asocialiose šeimose ir reikalingos paramos .
  5.  Padėti sutvarkyti dokumentus nemokamam maitinimui gauti, jei tuo       08 -09 mėn.        S.Simanavičienė
    nesirūpina tėvai.
  6.  Operatyviai aiškintis priežastis, dėl kurių mokiniai dažnai praleidžia    Per mokslo metus     S.Simanavičienė
    pamokas be pateisinamos priežasties.                                  A.Varankevičienė
  7.  Dalyvauti saugaus eismo akcijose akcijoje, projektuose.           Per mokslo metus     S.Simanavičienė
                                                                        42
                                                        Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                       2010-201 m.m. veiklos programos 14 priedas
                              PREVENCINIO DARBO GRUPĖS
                               VEIKLOS PROGRAMA

Tikslai:
    Ugdyti mokinių gebėjimą sveikai gyventi, skatinti bendravimą, pagarbą ir toleranciją, teikti pagalbą rizikos grupės moksleiviams.
    Ugdyti dorines nuostatas, atsakomybę už save ir savo artimą. Skatinti reikliai vertinti savo ir kitų elgesį.
    Aiškinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalingą poveikį organizmui.

Uždaviniai:
   Vykdyti trumpalaikius ir ilgalaikius prevencinius projektus.
   Suaktyvinti darbą su dažnai praleidinėjančiais pamokas.
   Teikti informaciją mokiniams ir tėvams bei psichologinę pagalbą vaikams.
   Teikti metodinę ir konsultacinę paramą mokiniams, mokytojams ir tėvams..
   Dalyvauti mokyklos ir seniūnijos sporto šventėse, rajono konkursuose.

Eil.                     Veikla                     Atsakingas          Numatomas laikas
Nr.
1.   Posėdžiai

    1. Prevencinio darbo grupės veiklos planavimas.              Pavaduotoja ugdymui                i09
    2. Projektinė veikla. Socialinis projektas ,,Aš galiu tau padėti“.     Soc. pedagogė                   10
    3. I trimestro rezultatų aptarimas.                    Pavaduotoja ugdymui                12
    4. Pamokų lankomumo problemų aptarimas.                  Pavaduotoja ugdymui                12
    5. II trimestro rezultatų ir pamokų lankomumo aptarimas.          Pavaduotoja ugdymui                04
    6. III trimestro rezultatų ir pamokų lankomumo aptarimas. Ataskaitų    Pavaduotoja ugdymui                06
    rengimas ir darbo veikos aptarimas.                                                                           43
2.  Renginiai

   1. Rugsėjo 1- osios šventė.                        Pavaduotoja ugdymui    09
   2. Integruota diena ,,Grybų šventė“.                    Pavaduotoja ugdymui    10
   3. Turizmo sezono uždarymas.                        Pavaduotoja ugdymui    10
   4. Paskaita apie pandeminį gripą.                     Pavaduotoja ugdymui    11
   5. Tolerancijos dienos paminėjimas.                    Pavaduotoja ugdymui    11
   6.Advento popietė (kartu su tėvais)                    Pavaduotoja ugdymui    12
   7.AIDS dienos paminėjimas. Paskaita                    Pavaduotoja ugdymui    12
   8. Filmo ,,Tavo pasirinkimas“ demonstravimas ir aptarimas.         Pavaduotoja ugdymui    01
   9. Susitikimas su Trakų policijos darbuotojais.              Pavaduotoja ugdymui    12
   10. ,,Savaitė be patyčių“ , filmo ,,Patyčios“ demonstravimas, aptarimas.  Pavaduotoja ugdymui    02
   11. Teisinių žinių konkursas ,,Temidė“.                  Pavaduotoja ugdymui
   12. Filmo ,,Du bokalai alaus“ demonstravimas, aptarimas.          Pavaduotoja ugdymui   02-04
   13. Akcija ,,Darom“. Visuotinė talka                    Pavaduotoja ugdymui    03
   14. Akcija prieš smurtą „ Aš neskriausiu prisijunk ir tu“.         Pavaduotoja ugdymui    04
   15. Išvykos su klasės mokiniai.                      Pavaduotoja ugdymui    05
   16. Akcija ,,Visada paruošk pamokas“.                   Pavaduotoja ugdymui    06
   17. Akcija ,,Būk drausmingas“.                       Pavaduotoja ugdymui  Visus metus
3.  Kita

                                                          44
   1.Individualūs pokalbiai su mokiniais                   Pavaduotoja ugdymui  Pagal poreikį
                                                   Visus metus
   2.Darbas su rizikos grupių, socialiai ir pedagogiškai apleistas vaikais.  Pavaduotoja ugdymui
                                                   Nuolat
   3.Pamokų lankomumo problemų aptarimas                   Pavaduotoja ugdymui


4.  Bendradarbiavimas
   1.VTAT                                              Esant būtinumui
   2.Trakų rajono policijos nepilnamečių veiklos grupė.
   3.Aukštadvario seniūnija.
   4. Aukštadvario PSPC.
                                                            45
                                                      Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                     2010-2011 m.m. veiklos programos 15 priedas                            BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA

 Užduotys       Įgyvendinimo būdai ir formos                                   Data
1.Moksleivių   1.Supažindinti naujus bibliotekos lankytojus su bibliotekos taisyklėmis.                 Per m.m.
kultūrinių    2. Padėti orientuotis skaitytojams knygų fonde.                              Per m.m.
interesų ugdymas 3. Formuoti moksleivių informacinius įgūdžius, mokyti naudotis informaciniu – bibliografiniu       Per m.m.
         fondu: enciklopedijomis, žodynais, žinynais.
         4. Papildyti nauja medžiaga skaitykloje veikiančias parodėles: “Lietuvos laisvės kovų ir          Per m.m.
         kančių istorija‘, Narkomanijos prevencijai: „Aš galiu gyventi kitaip“, „Lietuva ir ES: Praeitis,
         dabartis, perspektyvos“.
         5. Surengti literatūros parodas žymioms datoms, bei rašytojų gimimo metinėms paminėti           Per m.m.
2. Renginiai   1. Literatūros paroda: „Knyga – Brasta per laiko upę.“ (Naujos knygos).                   nuolat
         2. Literatūros paroda Mokslo ir žinių dienai paminėti.                          2010 – 09
         3. Literatūros paroda „ Pauliaus Širvio kūryba - tikras lyrikos šedevras, tokia skaidri, lyg       2010 – 09
         pačių žmonių būtų išdainuota“ poeto Pauliaus Širvio 90 – mečiui paminėti.
         4. „ Žmogiškumo talentas – literatūrai ir gyvenimui“ rašytojos Emilės Mikulėnaitės 75-          2010 – 11
         mečiui paminėti.
         5. Literatūros paroda „ ...Negaliu aš būti kitoks, negu esu“ rašytojo Broniaus Radzevičiaus 70      2010 – 12
         – mečiui paminėti.
         6.“ Vėlinės – mirusiųjų atminimo diena“.                                 2010 – 11
         7. Literatūros paroda „Nėra jau, nėra jau kitos išeities, - Išėjom TĖVYNĖS keliu...“ – Laisvės      2011- 01-13
         gynėjų dienos paminėjimas (sausio 13d.)
         8. Literatūros paroda „Kas žino praeitį – valdo ateitį“ Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai        2011- 02-16
         paminėti.
         9. Literatūros paroda „ Noriu nusilenkti Mamai, kadangi dideli darbai yra tylūs ir nematomi“       2011 – 05
         mamos dienai paminėti.
         10. Papildyti nauja medžiaga skaitykloje veikiančią parodą „ Žygis į rytus“ – didžiausia          nuolat
         Europos Sąjungos plėtra – Europos dienai paminėti.
         11. „BONUS INTRA, MELIOR EX (GERAS ĮEIK, DAR GERESNIS IŠEIK“ Valstybės                  2011-07-06
         (Lietuvos karaliaus
         Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti.


                                                                         46
3. Darbas su   1. Kiekvienais mokslo metais, bibliotekos aktyvą papildyti                 m.m. pradž.
bibliotekos   naujais nariais.
aktyvu      2. Tęsti knygų restauravimo ir įrišimo būrelio veiklą.                    Per m.m.
         3. 5-9 klasių mokinius supažindinti su parodų organizavimu,                 Per m.m.
         pavesti rinkti medžiagą apie profesijas ir kitas aktualijas.
         4. 10-12 klasių mokiniams pravesti bibliotechninius-                     Per m.m.
         bibliografinius užsiėmimus, supažindinti su katalogais.

4.Bendravimas  1. Teikti pedagogų kolektyvui visokeriopą pagalbą, organizuojant masinius renginius bei   Per m.m.
su mokytojais  šventes.
         2. Padėti pedagogams naudotis grožine, dokumentine ir publicistine literatūra, reikalinga  Per m.m.
         moksleivių auklėjimui.
         3. Pedagogus informuoti apie naujai gautą literatūrą.                    Per m.m.
  4. Skaitymo  1. Pastoviai informuoti mokinius apie naujai gautą literatūrą.                Per m.m.
susidomėjimo   2. Išrinkti aktyviausius skaitytojus.                            Per m.m.
ugdymas     3. Rengti temines naujų knygų parodas.                            Per m.m.
6. Skaitytojų  1. Teikti skaitytojams informaciją apie esamus bibliotekos fondus, knygų išdėstymą, bei    nuolat
aptarnavimas   naudojimąsi jomis.
         2. Mokyti naujus skaitytojus užpidyti formuliarą.                       nuolat
         3. Padėti skaitytojams, ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis.              nuolat
         4. Stengtis atsakyti į skaitytojų pateiktas užklausas.                    nuolat
7. Savišvieta.  1. Lankyti metodinius užsiėmimus.                               nuolat
Profesinis    2. Darbo su kompiuterine bibliotekos programa MOBIS tobulinimas. Pagal 2008-2013m.m.     kursų
tobulinimasis  vykdomą projektą „ Mokyklos bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas taikant      metu
         šiuolaikines priemones“. Projekto metu vyksta darbo su naujos MOBIO versijos programine
         įranga mokymai. Lankyti kursus.
         3. Skaityti profesinį leidinį „Tarp knygų‘.                          nuolat
         4. Skaityti pedagoginę literatūrą: „Dialogas,“ „Švietimo naujienos“.             nuolat
         5. Dalyvauti pedagogų tarybos posėdžiuose.                           nuolat

8. Fondų     1. Klasifikuoti naujas knygas, pildyti ir pastoviai tvarkyti katalogą.            Per m.m.
komplektavimas  2. Papildyti fondą nauja literatūra.                             Per m.m.
ir tvarkymas   3. Tvarkyti fondo apskaitos dokumentus.                           Per m.m.
         4. Užsakyti trūkstamus vadovėlius.                              Per m.m.
         5. Pildyti vadovėlių kartoteką.                               Per m.m.
         6. Vykdyti fondų nurašymą.                                  Per m.m.
9. Fondų     1. Parengti bibliotekos veiklos programą.                          m.m. pradž.
                                                              47
atskleidimas,  2. Skaitytojų formuliarų analizė.                              Per.m.m.
statistika   3. Kiekvieną darbo dieną pildyti skaitytojų formuliarus, o mėnesio pabaigoje suskaičiuoti  2010/2011
        apsilankymų ir išduotų knygų skaičių.
        4. Metų pabaigoje sudaryti mokyklos bibliotekos dienoraščio suvestinę.           2011-12
        5. Tvarkyti abonementą, saugyklą.                              nuolat
10.Ūkinė    1. Įsigyti reikiamą bibliotekinę techniką. (Vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga.   per m.m.
 veikla    Bibliotekos dienoraštis.)
        2. Nurašytą literatūrą išvežti į makulatūrą.                        per m.m.
                                                            48
                                                         Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                       2010-2011 m.m. veiklos programos 16 priedas
                   MATERIALINĖS – TECHNINĖS BAZĖS TURTINIMO PROGRAMA
Tikslas.
Kurti saugią, estetišką ir ugdymo proceso įgyvendinimui reikalingą aplinką, atnaujinti turimą materialinę techninę bazę.

Uždavinys.
Materialinės techninės bazės atnaujinimas.

 Eil.              Veiklos sritys                  Data             Atsakingi
 Nr.
  1.   Atlikti paruošiamuosius darbus rugsėjui              06 - 08 mėn.     Č.Pociūnienė
  2.   Vykdyti ūkio darbų priežiūrą                   Visus metus      Č.Pociūnienė
  3.   Atlikti kapitalinį priešsalės remintą               Iki gruodžio     Č.Pociūnienė
  4.   Aprūpinti mokomuosius kabinetus valymo priemonėmis,        Visus metus
     medžiagomis , reikalingomis ugdymui naujais mokykliniais
     baldais.
  5.   Įrengti pavaduotojos ūkio reikalams kabinetą.           01-06 mėn.
  6.   MK ir SB lėšų paskirstymas 2010/2011 m.m. metams.         11 -01 mėn.
  7.   Turtinti mokyklos bibliotekos fondus.               Per mokslo metus
                                                                           49
                                                          Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos
                                                         2010-2011 m.m. veiklos programos 17 priedas                       UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA
Tikslai :
   Siekti mokinių žinių kokybės ir ugdyti bendrąsias kompetencijas.
   Teikti profesinę, metodinę pagalbą mokytojams.
   Analizuoti ir koreguoti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo pokyčius.
   Skleisti gerąją patirtį, skatinti mokytojus siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, kvalifikacijos.
Prioritetinės sritys:
   Mokytojų ir mokinių bendradarbiavimas. Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese;
   Projektinė veikla mokykloje;
   Mokinių saviraiškos ugdymas neformaliojo ugdymo veikloje;
   Pamokų lankomumo priežiūra.

                Veiklos sritys                  Direktorius  Pavaduotoja            Pastabos
                                         Arūnas      Audronė
                                         Valančiaus  Varankevičienė
                                         kas

Veiklos programos, ugdymo plano derinimas, tvirtinimas                              Birželis, rugpjūtis, rugsėjis
Planų ir programų tvirtinimas ir derinimas
Pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos, kryptingo meninio ugdymo                       Iki rugsėjo 5 dienos
programos, papildomo ugdymo programos.
Dalykų teminiai planai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo programos.                       Iki rugsėjo 5 dienos
Vidaus auditas mokykloje                                             Lapkritis, kovas, birželis
Vertinimo sistemos kūrimas, tobulinimas
Mokyklos nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių koregavimas, tvirtinimas.                     Mokslo metų pradžioje
Mokyklinės dokumentacijos priežiūra
5-12 kl. dienynai, papildomo ugdymo dienynai, mokymosi dienynai.                         kartą per 2 mėn.
5-12 kl. mokinių pažymių knygelių tikrinimas                                   Pasibaigus trimestrui ir pusmečiui
5-12 kl.įrašų mokinių bylose tikrinimas                                     Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje
Kontrolinių darbų grafikas 5-12 kl. mokiniams                                  Kiekvieno mėnesio pradžioje
Mokymosi sutarčių registravimo knygos pildymas                                  Mokslo metų pradžioje ir atvykus naujam
                                                         mokiniui
                                                                             50
Mokymosi pažangumo suvestinių sudarymas                     Pasibaigus trimestrui ir pusmečiui
Mokinių pamokų lankomumo apskaita ir prevencija
Įrašų teisingumo brandos atestatuose, mokymosi pasiekimų pažymėjimuose      Ugdymo programos pabaigoje
priežiūra
Pamokų ir neformaliojo ugdymo stebėjimas
Technologijų, kūno k tiksliųjų,. dalykų blokai                  Per mokslo metus
Kalbų, dorinio ugdymo, menų, socialinių ir gamtos mokslų dalykų blokai      Per mokslo metus
Neformalusis ugdymas                               Per mokslo metus

Projektinė veikla mokykloje                           Per mokslo metus
Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese              Per mokslo metus
Gabių vaikų skatinimo sistemos tobulinimas                    Per mokslo metus
Mokytojų ir vadovų kvalifikacija ir atestacija                  Per mokslo metus
Mokytojų duomenų bazė                              Rugsėjis, sausis
Budėjimo organizavimas mokykloje                         Per mokslo metus
Mokyklos bendruomenės narių nuomonės tyrimas, idėjos, jų realizavimo galimybės  Per mokslo metus
Kabinetų aprūpinimas mokymo priemonėmis                     Per mokslo metus
Bibliotekos-skaityklos darbas                          Per mokslo metus
Mokyklos mokomosios dirbtuvės                          Per mokslo metus
                                                           51

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:62
posted:6/17/2012
language:Latin
pages:51