MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2009-2010 M by tjP2ikl

VIEWS: 115 PAGES: 35

									                        36

       MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2009-2010 M. M.

       TIKSLAS:
       Mokyklos ugdomosios veiklos tobulinimas, išsilavinimo įvairių poreikių ir gebėjimų
mokiniams užtikrinimas.
       UŽDAVINIAI:
       1. Kontroliuoti ugdymo plano vykdymą.
       2. Kontroliuoti tikslingą mokyklos biudžeto lėšų panaudojimą.
Eil.        Darbo turinys                Data      Atsakingi
Nr.                                      vykdytojai
 1.   1. Darbo plano 2009-2010 m. m. svarstymas.       2009-11-06   J.Belogorceva
    2. Komisijų sudarymas.
    3. Gimtosios (rusų) kalbos brandos egzamino statuso          J.Belogorceva
       svarstymas.                            I.Kavaliauskienė
    4.  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo plano
       aptarimas.                            I.Kavaliauskienė
    5. Mokyklos strateginio veiklos plano rezultatų
       svarstymas.                            I.Kavaliauskienė
2.   1. Informacija apie mokyklos biudžetą 2010 m.      2010-04-01   V.Bubulienė
    2. Pamokų laiko brandos egzaminų organizavimo             E.Dutkevičienė
     diena.
    3. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos          I.Kavaliauskienė
     tobulinimas.
    4. Mokyklos veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo
     rezultatų aptarimas.
3.   1. Mokyklos tarybos veiklos ataskaita.         2010-06-24   J.Belogorceva
    2. Ugdymo plano 2010-2011 m. m. projekto                E.Dutkevičienė
       svarstymas.
    3. Mokyklos tarybos veiklos plano 2010-2011m. m.            J.Belogorceva
       projekto svarstymas.
    4. Mokyklos veiklos programos 2010-2011 m. m.             V. Voitekian
       projekto svarstymas.
    5. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų           I.Kavaliauskienė
       aptarimas.


                  _______________________
                          37

         VIDAUS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 2009-2010 M. M.


     TIKSLAI:
     1. Prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir mokytojų veiklą reglamentuojantys
dokumentai, teikti pedagoginę pagalbą mokytojams.
     2. Prižiūrėti mokytojų darbą, nustatant atitikimą jų turimai kvalifikacinei kategorijai.
     3. Kontroliuoti, kaip mokinių žinios, gebėjimai atitinka valstybinius išsilavinimo
standartus, dalykų programas.
     UŽDAVINIAI:
     1. Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas.
     2. Užsienio kalbų mokymas.
     3. Pilietinio ir dvasinio mokinių ugdymo vykdymas.
     4. Narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas.
     5. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir socializacijos problemų sprendimas.
     6. Ugdytinių žinių, įgūdžių, gebėjimų kokybės gerinimas.
     7. Inovacijų diegimas, informacinių technologijų taikymas ugdymo procese.
     8. Sveikos gyvensenos propagavimas.
     9. Darbo formų įvairinimas dirbant su tėvais.
                       RUGSĖJIS
Eil. Priežiūros sritys              Planuojama Atsakingi         Kur bus
                                            svarstomas
Nr.                        data     asmenys
                                            klausimas
1.  Organizacinis darbas:            iki 09-04   Pavaduotojai,     Direkcinis
                                            pasitarimas,
   a) mobilių grupių 11-12                  klasių auklėtojai
                                            MS-1 ataskaitos
   komplektavimas;                      I. Kavaliauskienė,   parengimas,
                                            tarifikacijos
   b) pailgintos darbo dienos grupės             I. Volchok
                                            parengimas
   komplektavimas ir veiklos
   organizavimas;                      V. Tišionok
   c) pamokų tvarkaraščio sudarymas;             I.Kavaliauskienė
   d) duomenų rinkimas ir teikimas              E.Dutkevičienė
   tarifikacijai.
2.  Instruktažas dėl dienynų pildymo,      Iki 09-04   Pavaduotojai      Pokalbiai su kl.
                                            auklėtojais,
   dienynų pildymas.
                                            dalykų
                                            mokytojais
3.  Mokinių, turinčių mokymosi problemų     iki 09-10   Spec. ugdymo      Pedagoginės
                                            psichologinės
   (kalbos, intelekto sutrikimai),              komisijos
                                            komisijos
                         38

   išsiaiškinimas ir pagalbos teikimas.         specialistai     posėdis,
                                         direkcinis
                              E. Krasikova
                                         pasitarimas
                              O.Fisenko
4.  Vaikų sveikatos pažymėjimų ir       Iki 09-05  V.Voitekian     Direkcinis
                                         pasitarimas
   darbuotojų asmens medicininių             L.Baybakova
   kortelių F048/a apskaita
5.  Metodinė pagalba sudarant specialias   iki 09-17  E. Krasikova     Specialiojo
                                         ugdymo
   adaptuotas, modifikuotas programas, jų
                                         komisijos
   aprobavimas komisijos posėdyje,                      posėdis
   tvirtinimas.
6.  Klasės renginių, švenčių organizavimas  iki     I. Kavaliauskienė  Direkcinis
                                         pasitarimas
   ir pravedimas, mokyklos budėjimo     09-09
   grafiko sudarymas ir tvirtinimas
7.  Klasės auklėtojų ugdymo planų       iki 09-11  V. Voitekian     Pokalbiai su kl.
                                         auklėtojais
   tikrinimas ir tvirtinimas.
8.  Mokinių iki 16 m., besimokančių pagal   09     J. Belogorceva    Ataskaita
                                         švietimo
   privalomojo švietimo programas, ir    21-30
                                         kultūros ir
   mokinių, priklausančių rizikos grupei,                   sporto skyriui;
                                         direkcinis
   lankomumo kontrolė, blogo lankymo
                                         pasitarimas;
   priežasčių išaiškinimas.                          pokalbiai su
                                         kl. auklėtojais,
                                         mokiniais,
                                         tėvais
9.  Renginių, skirtų Europos kalbų dienai,  09     Pavaduotojai     Užsienio k. ir
                                         lietuvių k.
   organizavimas.              24-25
                                         mokytojų
                                         metodinėse
                                         grupėse.
10.  Klasės dienynų pildymo patikra.      09     Pavaduotojai     Pokalbiai su
                                         dalykų
                        28-30
                                         mokytojais
11.  Socialiai remtinų šeimų mokinių      iki 09-30  J.Belogorceva,    Klasių auklėtojų
                                         pasitarimas
   aprūpinimas mokymo reikmenimis.            klasių auklėtojai
                        SPALIS
1.  Pailgintos darbo dienos grupės vaikų   iki 10-16  I. Kavaliauskienė  Pokalbis su
                                         grupės
   lankomumas, dienotvarkės vykdymas,
                                         auklėtoja,
   dokumentacijos tvarkymas                          direkcinis
                                         pasitarimas
2.  Pamokų stebėjimas 1-oje klasėje.     10      I. Kavaliauskienė  Pokalbis su
                                         mokytoja, tėvais
                         39

   Tikslas – mokinių adaptacija.        01-16    J. Belogorceva
3.  Darbo su socialinės rizikos grupės     iki 10-16  J. Belogorceva   Direkcinis
                                         pasitarimas
   vaikais ir jų šeimomis organizavimas.
   Lankomumo kontrolė.
4.  Vaikų sveikatos užtikrinimas, smurto    iki 10-21  J. Belogorceva   Direkcinis
                                         pasitarimas
   prevencijos, narkotinių ir psichotropinių
   medžiagų vartojimo kontrolė.
5.  Preliminarūs I trimestro ugdymo ir     iki 10-27  Pavaduotojai    Direkcinis
                                         pasitarimas,
   lankomumo 5–10 klasėse rezultatai.
                                         mokytojų
                                         pasitarimas
6.  Technologijų vyr. mokytojo Artūro      Spalio –   I. Kavaliauskienė  Estetinio ciklo
                                         metodinės
   Šuranovo pamokų stebėjimas siekiamai lapkričio
                                         grupės posėdis,
   kvalifikacinei kategorijai nustatyti.    mėn.               MAK posėdis


                       LAPKRITIS
1.  Ankstyvojo užsienio kalbų mokymo       iki 11-13  L. Lesnaja     Direkcinis
                                         pasitarimas
   programų vykdymas pradinėse klasėse.           I. Kavaliauskienė
2.  5-tų klasių mokinių adaptacinio       iki 11-25  I. Kavaliauskienė  Metodinės
                                         tarybos posėdis
   laikotarpio stebėjimas:                 5a klasės
                                         dalykų
    a) gebėjimų vertinimas;                auklėtoja      mokytojams,
                                         dirbantiems 5a
    b) specialiųjų poreikių vaikų             J. Belogorceva
                                         klasėje
      integracija;                   E. Krasikova
    c) mokytojų, mokinių ir tėvų
      santykiai, darbo formos su
      tėvais.
3.  Mokinių mokymosi krūvių tyrimas          11  Pavaduotojai,    Direkcinis
                                         pasitarimas
                          16-20   J. Belogorceva
4.  Mokyklinių olimpiadų grafiko            11  E. Dutkevičienė,  Pokalbis su
                                         mokytojais
   sudarymas, olimpiadų organizavimas.      23-27   metodinių grupių
                               pirmininkai
6.  Pamokų stebėjimas 5 klasėje. Darbo         11  Pavaduotojai    Pokalbiai su
                                         mokytojais
   metodai, mokinių gebėjimai.          16-27
                                         Mokytojų
                                         tarybos posėdis
7.  Perspektyvinės mokytojų atestacijos      iki 11-  V. Voitekian,    Mokytojų
                                         tarybos posėdis
   programos projekto 2010 m. parengimas       30  dalykų mokytojai
                         40

   ir aptarimas.
8.  Preliminarūs I-o pusmečio rezultatai 11-   iki 11-30  E. Dutkevičienė   Mokytojų
                                           pasitarimas
   12 klasėse.
                       GRUODIS
1.  Integruoto mokymo pagal adaptuotas ir       12   I. Kavaliauskienė,  Specialiojo
                                           ugdymo
   modifikuotas programas analizė ir         01-04  E. Krasikova
                                           komisijos
   rezultatai. Programų II trimestrui                       posėdis,
                                           direkcinis
   aptarimas.
                                           pasitarimas
2.  Klasės auklėtojų darbo su mokiniais ir       12   Pavaduotojai     Klasių auklėtojų
                                           metodinių
   tėvais vykdant profesinį orientavimą       07-11  J. Belogorceva
                                           grupių
   patikra.                                    užsiėmimai.
3.  Grįžtamoji 11-12 klasių dienynų       Iki 12-11   Pavaduotojai     Direkcinis
                                           pasitarimas
   pildymo patikra.
4.  Žmogaus saugos programų vykdymo,          12   Pavaduotojai     Direkcinis
                                           pasitarimas
   saugaus elgesio instruktažų pravedimo       09 -15
   patikra.
5.  Pasirengimas naujametiniams         Iki 12-15   V. Voitekian     Direkcinis
                                           pasitarimas,
   renginiams ir darbo žiemos atostogų            I. Kavaliauskienė
                                           mokytojų
   metu planavimas.                      E. Dutkevičienė   pasitarimas
6.  Valstybinės kalbos integravimo į       12-14-23   V. Voitekian     Direkcinis
                                           pasitarimas
   dalykų pamokas grįžtamoji kontrolė.            I. Kavaliauskienė
                                E. Dutkevičienė
                        SAUSIS
1.  Ugdymo plano, veiklos programos,       01-11    Koordinatoriai    Pokalbiai su
                                           darbo grupėmis
   ugdymo programų sudarymo darbo
   grupių veiklos aptarimas
2.  11–12 klasių dienynų pildymo patikra.    01-18-29    E. Dutkevičienė   Direkcinis
                                           pasitarimas
3.  Renginių, skirtų Žalgirio 600-osioms    iki      E. Dutkevičienė   Direkcinis
                                           pasitarimas
   metinėms organizavimas ir vykdymas.     01-22     Klasių auklėtojai
4.  Preliminarūs II trimestro ugdymo ir     iki      Klasių auklėtojai  Mokytojų
                                           pasitarimas
   lankomumo rezultatai 5–10 klasėse.     01-29
   Reali padėtis ir galimybės.
5.  Bandomųjų brandos egzaminų         iki      E. Dutkevičienė   Direkcinis
                                           pasitarimas
   organizavimas ir vykdymas 12 klasėje    01-20 – 02-
                         41

   bei bandomųjų PUPP organizavimas 10     15
   klasėje.
6.  Darbo su rizikos grupės mokiniais      iki      J. Belogorceva   Direkcinis
                                          pasitarimas
   grįžtamoji kontrolė.            01-19
7.  Valstybinės kalbos ir dvikalbio ugdymo   01      V. Voitekian    Mokytojų
                                          tarybos posėdis
   vykdymas mokykloje.             11-20
8.  Mokyklinių olimpiadų organizavimo      Pagal     Pavaduotojai    Metodinė
                                          taryba
   ir vykdymo kontrolė.            užsiėmimų
                         tvarkaraštį
                       VASARIS
1.  Bendrųjų programų įgyvendinimas –      02      V. Voitekian    Mokytojų
                                          tarybos posėdis
   pamokų stebėjimas 1, 3, 5, 7, 9 klasėse.  02-12     I. Kavaliauskienė
   Ugdymo turinio individualizavimas ir           E. Dutkevičienė
   diferencijavimas.
2.  Sveikatingumo programos vykdymo       iki 02-19   I. Kavaliauskienė  Direkcinis
                                          pasitarimas
   kontrolė.
3.  Renginių, skirtų Lietuvos Valstybės     iki      E. Dutkevičienė,  Direkcinis
                                          pasitarimas
   atkūrimo dienai pažymėti, pravedimas,    02-19     istorijos
   jų efektyvumo lygis. Pilietinis              mokytojai
   ugdymas.
4.  Tarptautinės programos „Gamtosauginė    iki      J. Murina      Direkcinis
                                          pasitarimas
   mokykla“ vykdymas.             02-19
5.  Mokyklos psichologo darbas, padedant    02      J. Belogorceva   Pokalbiai su
                                          mokiniais,
   pasirinkti mokiniams brandos        12-27     E. Dutkevičienė
                                          tėvų
   egzaminus ir būsimą profesiją.                        susirinkimas,
                                          direkcinis
                                          pasitarimas
6.  Tabako, alkoholio, narkotikų        Iki      Pavaduotojai    Direkcinis
                                          pasitarimas
   prevencijos programos įgyvendinimo     02-26
   klasių auklėtojų ir dalykų mokytojų
   darbe grįžtamoji kontrolė.
                        KOVAS
1.  Pasiruošimas egzaminams, kandidatų     iki 03-05   E. Dutkevičienė   Informacija
                                          NEC ir švietimo
   registracija.
                                          kultūros ir
                                          sporto skyriui
2.  Darbo su gabiai mokiniais programos     iki 03-12   Metodinių grupių  Direkcinis
                         42

   vykdymas.                       pirmininkai     pasitarimas
3.  10 klasių mokinių poreikių ir gebėjimų   iki 03-10  E. Dutkevičienė   Metodinės
                                        tarybos posėdis
   tyrimas.                        J. Belogorceva
4.  5-10 klasių dienynų patikra.        iki 03-09  Pavaduotojai    Direkcinis
                                        pasitarimas
5.  Renginių, skirtų Lietuvos         03-10    Pavaduotojai,    Mokyklos
                                        renginys
   Nepriklausomybės dienai pažymėti,           istorijos
   pravedimas. Pilietinis ugdymas.            mokytojai
6.  Pilietiškumo pagrindų programos      iki     Pavaduotojai    Pokalbis su
                                        mokytoja
   vykdymas 10 klasėje.            03-22
                       BALANDIS
1.  Klasės auklėtojų darbo su vaikais iš    iki 04-09  J.Belogorceva    Klasės
                                        auklėtojų
   socialiai remtinų šeimų grįžtamoji
                                        metodinės
   kontrolė:                                 grupės
                                        pasitarimas
    a) mokinių lankomumas;
    b) mokinių užimtumas.
2.  Pasiruošimas brandos egzaminų ir      iki 04-09  E. Dutkevičienė   Vykdymo ir
                                        vertinimo
   pagrindinio ugdymo pasiekimų
                                        komisijų sąrašo
   patikrinimo vykdymui:                           derinimas su
                                        švietimo
    1) vykdymo ir vertinimo komisijų
                                        kultūros ir
      sudarymas;                             sporto skyriumi
    2) patalpų numatymas ir               V. Kuliešius
      paruošimas.
3.  Bendrųjų ugdymo programų ir        iki 04-20  I. Kavaliauskienė  Metodinės
                                        tarybos posėdis
   pasirenkamųjų dalykų programų             Metodinių grupių
   vykdymo patikra.                    pirmininkai
4.  Preliminarūs metiniai ugdymo ir      iki     E. Dutkevičienė   Mokytojų
                                        pasitarimas
   lankomumo rezultatai 1-5, 10, 12      04-21    Klasių auklėtojai
   klasėse:
    a) išsiaiškinti duomenis apie labai
      gerai besimokančius mokinius;
    b) pateikti duomenis apie mokinius,
      kuriems gresia nepatenkinamas
      įvertinimas;
    c) numatyti individualias darbo
                         43

    d) formas su nepažangiais
        mokiniais.
5.  Administracinių kontrolinių darbų      04     I. Kavaliauskienė  Direkcinis
                                         pasitarimas
   pravedimas                 22-30    J.Tichomirova
                               A. Gigelevičienė
6.  Ugdymo plano 2010-2011 m. m. ir       04     E. Dutkevičienė   Pokalbiai su
                                         darbo grupėmis
   veiklos programos 2010-2011 m.       22-30
   projektų rengimo eiga.
                        GEGUŽĖ
1.  Mokyklos veiklos įsivertinimo        05     I. Kavaliauskienė  Mokytojų
                                         tarybos posėdis
   probleminės srities atlikimo priežiūra.   03-07
2.  Mokinių socialinės veiklos vykdymas 5-   05     Klasės auklėtojai  Direkcinis
                                         pasitarimas
   10 klasėse.                 10-14
3.  Preliminarūs metiniai ugdymo ir       05     Pavaduotojai     Mokytojų
                                         pasitarimas
   lankomumo rezultatai 6-9,11 klasėse.    11-19    Klasių auklėtojai


4.  Smurto prieš vaikus prevencijos       iki 05-19  I.Kavaliauskienė   Direkcinis
                                         pasitarimas
   programos vykdymo priežiūra.
5.  Miesto ir respublikinių olimpiadų,     iki 05-19  Pavaduotojai     Direkcinis
                                         pasitarimas
   konkursų, administracinių kontrolinių
   darbų analizė ir ataskaitos parengimas.
6.  Darbas su mokiniais iki 16 metų, blogai   iki 05-19  Pavaduotojai,    Pokalbiai su
                                         klasės
   lankančiais mokyklą, prevencinio darbo         J.Belogorceva
                                         auklėtojais
   grupės veikla.
7.  Mokinių mokymosi krūvių patikros      iki 05-28  I. Kavaliauskienė,  Metodinės
                                         tarybos posėdis
   grįžtamoji kontrolė.                  J. Belogorceva
8.  Saugos darbe ir sveikatos komiteto     05     V. Kuliešius     Direkcinis
                                         pasitarimas
   veikla.                   25-28    L.Baybakova
                               E.Dutkevičienė
                        BIRŽELIS
1.  Pradinio išsilavinimo pažymėjimų      iki 06-04  V. Voitekian,    Pokalbiai su
                                         klasės
   pildymo, registravimo, išdavimo             I. Kavaliauskienė
                                         auklėtojais
   kontrolė.
2.  1–5 klasių dienynų, asmens bylų 1–5 kl. iki 06-11    I Kavaliauskienė   Direkcinis
                                         pasitarimas
                        44

   tikrinimas
3.  6–11 klasių mokinių metinių ugdymo    iki     Pavaduotojai,    Mokytojų
                                       tarybos posėdis
   rezultatų ataskaitų ruošimas.      06-11    kl. auklėtojai


4.  Metodinių grupių ataskaitinių      iki 06-18  I. Kavaliauskienė  Metodinių
                                       grupių
   užsiėmimų pravedimas:                Metodinių grupių
                                       pasitarimai
    a) metodinės veiklos planų            pirmininkai
      vykdymas;
    b) mokymo krūvių 2010-2011 m.
      m. paskirstymas;
    c) perspektyvinis metodinės veik-
      los planavimas.
5.  Mokyklinio inventoriaus būklė,      iki 06-16  V. Kuliešius    Direkcinis
                                       pasitarimas
   remonto darbų numatymas ir
   vykdymas.
6.  Dienynų, asmens bylų pildymo kontrolė iki 06-16   I. Kavaliauskienė  Direkcinis
                                       pasitarimas
   1–12-ose klasėse.                  E. Dutkevičienė
7.  Bibliotekos fondo tvarkymas ir      iki 06-16  I. Metluško     Direkcinis
                                       pasitarimas
   pasiruošimas naujiems mokslo metams.
8.  Brandos egzaminų ir PUPP         iki 06-25  E. Dutkevičienė   Direkcinis
                                       pasitarimas
   organizavimas ir vykdymas.
9.  Brandos atestatų, pagrindinės mokyklos  Birželis,  V. Voitekian,    Ataskaitų
                                       teikimas
   pažymėjimų pildymo, registravimo, iš-  liepa    E. Dutkevičienė
                                       švietimo,
   davimo kontrolė.                             kultūros ir
                                       sporto skyriui
             _______________________________________
                         45

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VEIKLOS PLANAS 2009-2010 M. M.

Renginys            Data         Atsakingas   Kaip (kur) bus
                                   svarstomas, aptariamas
1. Plataus mokyklos veiklos   2009-12-21    I. Kavaliauskienė  Mokytojų tarybos
kokybės įsivertinimo aprašo                     posėdyje
supažindinimas.
Darbo grupių sudarymas ir
tvirtinimas.
2. Plataus mokyklos veiklos 2009-12- 28     I.Kavaliauskienė  Darbo grupių posėdyje
kokybės įsivertinimo
organizavimas.
3. Plataus mokyklos veiklos Iki 2010-02-28    I. Kavaliauskienė
kokybės įsivertinimo               Grupių vadovai
atlikimas.
4. Plataus mokyklos veiklos 2010-03-05      I. Kavaliauskienė  Mokytojų tarybos
kokybės įsivertinimo               Darbo grupių    posėdyje
rezultatų pristatymas ir             vadovai
aptarimas. Giluminio
veiklos kokybės
įsivertinimo srities
nustatymas. Darbo grupių
sudarymas ir tvirtinimas.
5. Giluminio mokyklos      2010-03-30    I. Kavaliauskienė  Metodinės tarybos
veiklos kokybės                           posėdyje
įsivertinimo
organizavimas.
6. Giluminio mokyklos      Iki 2009-06-19  I. Kavaliauskienė
veiklos kokybės                 Grupių
įsivertinimo atlikimas.             koordinatoriai
7. Giluminio mokyklos      2009-06-19    I. Kavaliauskienė  Mokytojų tarybos
veiklos kokybės                 Darbo grupių    posėdyje
įsivertinimo   rezultatų            vadovai
pristatymas ir aptarimas.
               ___________________________________
                         46

           POPAMOKINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2009-2010 M. M.


Mėnuo    Renginys               Dalyviai  Atsakingi
      Mokslo ir žinių diena.        1-12 kl.  E.Dutkevičienė
                               J. Negri
                               Klasės auklėtojai
      Akcija „Būk saugus, moksleivi!“    1-4 kl.   I. Kavaliauskienė
                               Pradinių klasių
                               mokytojai
      Judrioji Europos savaitė.       1-12 kl.  J. Murina
                               Y. Mukhaeva
      (rugsėjo 15-22 d.)
Rugsėjis                           Klasės auklėtojai

      Išvyka į rudens mišką.        1-5 kl.   Klasės auklėtojai
      (09-19)
      Saugaus elgesio keliuose savaitė.   1-12 kl.  Klasės auklėtojai
                               J.Murina
      Tarptautinė diena be automobilio.
      (09-22)
                         5-10 kl.  Kūno kultūros mokytojai
      Pasaulinė turizmo diena.             Klasės auklėtojai

      (09-27)
      Savivaldos diena           11-12 kl.  E.Dutkevičienė
                               12 klasių auklėtojai
      (10-05)
      Konstitucijos dienos minėjimas    7-8 kl.   E.Dutkevičienė
                               I.Kavaliauskienė
      (10-24)
                               Mokinių parlamentas
                               Klasės auklėtojai
 Spalis
      Savaitė, skirta III tarptautiniam   5-12 kl.  Lietuvių kalbos,
                               gimtosios kalbos,
      monospektaklių festivaliui
                               užsienio kalbų mokytojai
      „Atspindys“
      Sveikatingumo renginiai mokykloje.  1-5 kl.   J. Murina
                               Klasės auklėtojai
      (10-24)
      Derliaus šventė.           5-12 kl.  E.Dragel
                               Pradinių klasių
Lapkritis
                               mokytojai
      Tarptautinė nerūkymo diena.      10-12 kl.  J. Murina
                               Klasės auklėtojai
      (11-20)
      Projekto „Garsūs vardai – kilnūs   10-12 kl.  E.Dutkevičienė
                               I.Kavaliauskienė
      darbai“ pristatymas.

Gruodis   Pasaulinė kovos su AIDS diena.    8-12 kl.  J. Murina
                               J. Belogorceva
                          47

      (12-01)
      Naujametiniai renginiai.         1-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 J. Negri
                                 Klasės auklėtojai
      Piešinių paroda, skirta Žalgirio 600-  Mokyklos   S.Bendelston
Sausis   osioms metinėms.             bendruomenė
      Laisvės gynėjų dienos minėjimas.     1-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 O.Sigačiova
                                 Mokinių parlamentas
      Susitikimas su visų laidų        10-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 J. Negri
      abiturientais, šventinis koncertas.
                                 Klasės auklėtojai
 Vasaris  Šv. Valentino diena (02-12)       1-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 Klasių auklėtojai
      Šventinė programa „Šimtadienis“     10-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 J. Negri
      (02-26)
                                 Klasės auklėtojai
      Lietuvos valstybės atkūrimo dienos    6-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 J. Negri
      minėjimas. (02-15)
                                 Lietuvių kalbos ir
                                 istorijos mokytojai
      Pasaulinė vandens diena (03-20)     5-10 kl.   J.Murina
                                 J.Belogorceva
      Lietuvos Nepriklausomybės        5-12 kl.   V.Voitekian
 Kovas                              E.Dutkevičienė
      atkūrimo minėjimas (03-10)
                                 Lietuvių klabos ir
                                 istorijos mokytojai
      Teatro savaitė              1-12 kl.   Klasės auklėtojai
                                 Gimtosios ir lietuvių
      (03-27)
                                 kalbos mokytojai
      Profesinio orientavimo dienos.      10-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 J. Belogorceva
      (balandžio 2-3)
                                 Klasės auklėtojai
      Gamtosauginė mokyklos veikla.      1-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 J. Murina
Balandis  (Sveikatos diena, Žemės diena,
                                 Klasės auklėtojai
      Paukščių diena).
      Saugaus eismo varžybos.         3-4 kl.    Klasių auklėtojai
      Šeimos šventė.              1-4 kl.    I.Kavaliauskienė
                                 E.Dragel
                                 Klasės auklėtojai
      Europos diena. (05-07)          8-12 kl.   Istorijos, geografijos
                                 mokytojai.
Gegužė
      Paskutinis skambutis.          1-12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 I.Kavaliauskienė
      (05-28)
                                 J.Negri
                                 Klasių auklėtojai
      Renginiai, skirti tarptautinei vaikų   6-11 kl.   Klasės auklėtojai
                         48

      gynimo dienai paminėti.
      Turizmo dienos „Pažinkime savo     6-9, 11 kl.   Kūno kultūros
                                  mokytojai
      kraštą“.
                                  Klasės auklėtojai
Birželis  Pasaulinė aplinkos apsaugos diena    6-9, 11 kl.   J.Murina
                                  Klasės auklėtojai
      (06-05_
      Mokyklos šauniausieji.         6-11 kl.     E.Dutkevičienė
                                  I.Kavaliauskienė
                                  J.Negri
                                  Klasės auklėtojai
      Socialinės veiklos dienos mokykloje.  6-10 kl.     Klasės auklėtojai
      (06-15)
      Profesinio orientavimo diena.      6-11 kl.     Klasės auklėtojai
      (06- 17)
      Sveikatingumo dienos mokykloje.     6-11 kl.     Klasės auklėtojai
      (06- 15-16)
      Išleistuvių vakaras.          10,12 kl.   E.Dutkevičienė
                                 J. Negri
                                 Klasės auklėtojai
           _______________________________________________
                       49

       MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2009-2010 M. M.

Kokių dalykų (sričių) pedagogams  Kokiame ketvirtyje  Kiek reikia lėšų  Pastabos dėl
teikiami prioritetai                            įvykdymo
Lietuvių (valstybinės) kalbos    Visus metus     2000 Lt
mokytojams ir dalykų mokytojams
lietuvių (valstybinės) kalbos
kvalifikacijos tobulinimui


Spec.pedagogui, soc.pedagogui,   Visus metus     1400 Lt
psichologui, klasės auklėtojams,
dalykų mokytojams, dirbantiems su
spec.poreikių vaikais
Mokyklos administracijai      1-ame ketvirtyje   800Lt
Tikslieji (matematika,       1-ame ketvirtyje   700 Lt
informatika, fizika, chemija)
dalykai
Užsienio (anglų, vokiečių) kalba  1-ame ketvirtyje   500 Lt
Rusų (gimtoji) kalba        2-ame ketvirtyje   500 Lt
Pradinių klasių mokytojams     2-ame ketvirtyje   700 Lt
Socialinio ciklo dalykai      2-ame ketvirtyje   700Lt
Estetinio ciklo dalykai ir kūno   3-ame ketvirtyje   700Lt
kultūra

                  ___________________
                          50

      DARBO SU MOKYKLOS BENDRUOMENE PLANAS 2009 - 2010 M. M.


   Priemonės pavadinimas       Data    Atsakingas     Partneriai    Pastabos
1. Darbas su mokiniais:
1.1. 1-os klasės mokinių       2009 m.   J. Belogorceva  L. Babuškina   Rekomendacijos
                                           tėvams ir
individualių savybių tyrimas.     III ketv.
                                           mokytojams
1.2. Mokinių mokymosi krūvių     2009 m.   J. Belogorceva  Mokinių     Išvadų pateikimas
                                           ir svarstymas
tyrimas.               III-IV            parlamentas
                                           mokinių
                   ketv.                     parlamente
1.3. 5-ų klasių mokinių adaptacijos  2009 m.   J. Belogorceva  L. Kvasova    Išvadų pateikimas
                                           ir svarstymas
tyrimas.               IV ketv.
                                           mokytojų
                                           taryboje,
                                           rekomendacijos
                                           tėvams ir
                                           mokytojams
1.4. Mokinių sveikatos profilaktika. 2009 m.   L. Baybakova            Paskaitų ciklas
                                           gripo ir peršalimo
                   IV ketv.
                                           ligų profilaktikos
                                           temomis.
1.5. Preliminarus 12-ų klasių     2009 m.   E. Dutkevičienė  J. Tichomirova  Duomenų
                                           pateikimas
mokinių brandos egzaminų       IV ketv.
                                           Švietimo,
pasirinkimas ir supažindinimas su                          kultūros ir sporto
                                           skyriui.
egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarka.
1.6. Psichoaktyvių medžiagų      Per     J. Belogorceva  Mokinių
vartojimo prevencija.         mokslo            parlamentas
                   metus
1.7. 10-ų klasių mokinių       2010 m.   J. Belogorceva           Rekomendacijos
                                           mokiniams ir
psichologinis tyrimas profesinio   I ketv.   E. Dutkevičienė
                                           tėvams
orientavimo ir vidurinio ugdymo
dalykų pasirinkimo temomis.
1.8. Darbas su 12-ų klasių      2010 m.   E. Dutkevičienė  J. Tichomirova
mokiniais brandos egzaminų      I ketv.            Dalykų
rinkimosi metu.                           mokytojai
1.9. Kur mokytis? Ką rinktis?     2010 m.   J. Belogorceva  Klasių      Paskaitų ciklas 9-
                                           12 kl. mokiniams
                   I ketv.            auklėtojai
1.10. 10-ų klasių mokinių       2010 m.   E. Dutkevičienė  j. Murina
                          51

supažindinimas su pagrindinio     I ketv.
ugdymo pasiekimų patikrinimo
organizavimo ir vykdymo tvarka.
1.11.Užkrečiamųjų ligų        2010 m.   L. Baybakova   Medicinos
profilaktika.             I ketv.            specialistai
1.12. 10-ų klasių mokinių       2010 m.   E. Dutkevičienė  J. Murina
supažindinimas su vidurinio      I ketv.
ugdymo organizavimo tvarka.
1.13. 4-ų klasių mokinių       2010 m.   J. Belogorceva           Išvadų ir
                                           rekomendacijų
pasirengimo dalykinei sistemai    II ketv.
                                           teikimas tėvams ir
tyrimas.                                       mokytojams
1.14. Programos „Mėnuo be smurto 2010 m.     J. Belogorceva  Mokyklos
prieš vaikus“ įgyvendinimas.     II ketv.           bendruomenė
1.15. Darbas su mokymosi       Visus    J. Belogorceva  Prevencinio
motyvacijos neturinčiais ir      metus             darbo grupė
pamokas praleidinėjančiais
mokiniais.
1.16. Mokinių laisvalaikio renginių  Visus    Pavaduotojai   Klasių
organizavimas.            metus             auklėtojai
1.17. Saugaus elgesio instruktažų   Visus    Klasių      Dalykų      Instruktažai
                                           organizuojami
organizavimas 1-12 klasių       metus    auklėtojai    mokytojai
                                           prieš kiekvienas
mokiniams.                                      mokinių atostogas
                                           bei išvykas,
                                           ekskursijas
2. Darbas su tėvais:
2.1. 5-ų klasių tėvų mokinių susi-  2009 m.   L. Kvasova    J. Belogorceva
rinkimas „Penktokų adaptacija     III ketv.
dalykinėje sistemoje“.
2.2. Bendras tėvų susirinkimas    2009 m.   Pavaduotojai   Klasių      Atskiri
                                           susirinkimai 9-12
„Sėkmingo mokymosi prielaidos.    IV ketv.           auklėtojai
                                           klasių mokinių
Karjeros planavimas”.                                tėvams.
2.3. 12-ų klasių mokinių tėvų     2009 m.   E. Dutkevičienė  J. Tichomirova
susirinkimas „Brandos egzaminų    III ketv.
organizavimo ir vykdymo tvarka“.
2.4. 10-ų klasių mokinių tėvų     2010 m.   E. Dutkevičienė  J. Murina
susirinkimas „Pagrindinio ugdymo   I ketv.
                          52

pasiekimų patikrinimo ir vidurinio
ugdymo organizavimo tvarka“.
2.5. 4-ų klasių mokinių tėvų     2010 m.   T. Sabaliauskienė  J. Belogorceva
susirinkimas „Ketvirtokų       II ketv.
pasirengimas dalykinei sistemai“.
2.6. Supažindinimas su mokyklos    2010 m.   E. Dutkevičienė   Klasių      Aptarimas vyks
                                            klasių tėvų susi-
profesinio orientavimo sistema ir   II ketv.  J. Belogorceva   auklėtojai
                                            rinkimų metu.
galimybėmis.
2.7. Mokyklos ugdymo plano ir     2010 m.   E. Dutkevičienė, Klasių        Aptarimas vyks
                         I. Kavaliauskienė
                                            klasių tėvų susi-
veiklos programos projekto 2010-   II ketv.            auklėtojai
                                            rinkimų metu.
2011 m. m. svarstymas.
2.8. Bendradarbiavimas su tėvais,   Visus    Klasių
organizuojant mokinių laisvalaikio  metus    auklėtojai
renginius.
2.10. Klasių tėvų susirinkimai.    Kiekvie- Klasių
                   no tri-
                        auklėtojai
                   mestro,
                   pusme-
                   čio pa-
                   baigoje
2.11. Individualios psichologo,    Visus  J. Belogorceva,
specialiojo pedagogo konsultacijos.  metus    E. Krasikova
3. Darbas su mokytojais:
3.1. Mokyklinės dokumentacijos    Rugsėjis  E. Dutkevičienė
pildymo instruktažas.               I. Kavaliauskienė

3.2. 1-os klasės mokinių tyrimo    2009 m.   J. Belogorceva   L. Babuškina
rezultatų aptarimas.         III ketv.
3.3. Bendrojo lavinimo mokyklos    2009 m.   I. Kavaliauskienė
veiklos kokybės įsivertinimo aprašo III ketv.
aptarimas.
3.4. 5-ų klasių mokinių adaptacija  2009 m.   I. Kavaliauskienė  5 klasės     Išvadų ir
                                   auklėtoja,    rekomendacijų
dalykinėje sistemoje.         IV ketv.  J. Belogorceva
                                   pradinių klasių  aptarimas
                                   mokytojai,    mokytojų
                                   mokytojai,    taryboje
                                   dirbantys 5-oje
                                   klasėse
3.5. Supažindinimas su brandos    2010 m.   E. Dutkevičienė
egzaminų ir pagrindinio ugdymo    I ketv.
                         53

pasiekimų patikrinimo
organizavimo tvarka.
3.6. Profesinio orientavimo      2009 m.  E. Dutkevičienė  Klasių
sistemos tobulinimo mokykloje     I ketv.  Metodinė taryba  auklėtojai,
galimybės.                             J. Belogorceva
3.7. Brandos egzaminų ir       2010 m.  E. Dutkevičienė
pagrindinio ugdymo pasiekimų     II ketv.
patikrinimo vykdytojų bei
vertintojų instruktažas.
3.8. Supažindinimas su išsilavinimo 2010 m.   E. Dutkevičienė
dokumentų išdavimo ir pildymo     II ketv.
tvarka.
3.9. 4-ų kl. mokinių pasirengimo   2010 m.  J. Belogorceva  Pradinių kl. ir
mokymuisi dalykinėje sistemoje    II ketv.           dalykų
aptarimas.                             mokytojai
                  _______________________________
                          54

     MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS, FINANSINĖ VEIKLA 2009-2010 M. M.
Eil.Nr.            Veikla                Data      Atsakingas
  1.   Darbuotojų supažindinimas su priešgaisrinės   Rugsėjis      V.Kuliešius
     saugos ir saugos darbo vietoje reikalavimais.            V.Voitekian
  2.   Materialinių vertybių inventorizacija.      Rugsėjis      V.Kuliešius
  3.   Įsigyti, pagal galimybę ir poreikius spintų,   Rugsėjis      V.Kuliešius
     lentų, kompiuterių, magnetofonų CD, printerių  Gruodis
     ir kitų mokymo priemonių.            Gegužė
  4.   Šiluminio mazgo paruošimas šildymo sezonui.   Iki spalio 15 d.  V.Kuliešius
  5.   Gaisrinės signalizacijos įrengimas fizikos ir  Iki gruodžio19 d.  V.Kuliešius
     chemijos kabinetuose ir laboratorijose.
  6.   Mokyklos bendrųjų patalpų ir san. mazgų     Gruodis       V.Kuliešius
     higieninės – sanitarinės būklės patikrinimas.            L.Baybakova
  7.   Netinkamo inventoriaus nurašymas pagal      Gruodis       Inventorizacijos
     atliktą inventorizaciją.                       komisija
  8.   Požeminės perėjos sienų apdailos remontas.    Gruodis - sausis  V.Kuliešius
  9.   Kabinetų, valgyklos priežiūra, jų higieninės –  Sausis       V.Kuliešius
     sanitarinės būklės patikrinimas.         Vasaris       L.Baybakova
  10.  Pastato priešgaisrinės saugos, evakuacinių    Kovas        V.Kuliešius
     išėjimų būklės įvertinimas.
  11.  Mokyklos pastato būklės įvertinimas po žiemos  Balandis      V.Kuliešius
     ir vasaros sezono. Pastato techninė apžiūra.   Spalis
  12.  Pasiruošimas vasaros remonto darbams:      Birželis      V.Kuliešius
     numatomų remonto darbų sąrašas.
  13.  Kabinetų grindų dangos ir apdailos remontas .  Liepa        V.Kuliešius
     Rekreacijų sienų apdailos glaistymas, dažymas.  Rugpjūtis
  14.  Rekreacijų šviestuvų keitimas pagal mokyklos   Liepa        V.Kuliešius
     galimybes.                    Rugpjūtis      Z.Miežonis
  15.  Remonto darbų atlikimas.             Liepa-rugpjūtis   V.Kuliešius
  16.  Užtikrinti normalią temperatūrą ir apšvietimą  Nuolat       V.Kuliešius
     klasėse.                               Z.Miežonis
  17.  Mokyklos teritorijos, nuolatinė priežiūra.    Nuolat       V.Kukian
  18.  Įsigyti būtiną inventorių ir plovimo priemones  Nuolat       V.Kuliešius
     mokyklos patalpų priežiūrai ir tvarkymui.
                        55

19.  Laiku organizuoti mokinių, mokytojų ir     Kartą per metus  V.Voitekian
   techninio personalo medicininę apžiūrą.             V.Kuliešius
                                    L.Baybakova
20.  Kontroliuoti maisto kokybę ir aptarnavimą   Nuolat      Administracija
   valgykloje.
21.  Užtikrinti mokyklos apsaugą naktį.       Nuolat      V.Kuliešius
                                    Mokyklos sargai
22.  Baldų markiravimas ir numeravimas.       Kartą per metus  V.Kuliešius
                                    A.Čebatoriūnas
                 _____________________
                         56

                 PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto       Projekto   Projekto       Partneriai    Atsakingas     Lėšos
pavadinimas     trukmė    organizatoriai             vykdytojas
„Iškritusių iš    2009-2011  Specialiosios    Visagino
                            savivaldybės
mokyklos mokinių   m.      pedagogikos ir
                            administracija
grąžinimas“            psichologijos
                 centras.
„Pirmosios      1 mėn.    Lietuvos       Visagino     I. Kavaliauskienė
                            savivaldybės
pagalbos jaunimo         Raudonojo
                            Švietimo,
projektas“            kryžiaus Visagino  kultūros ir
                            sporto skyrius;
                 m. komitetas.
                            Mokinių
                            parlamentas
„Gyventi – reiškia  4 mėn.    Lietuvos       Visagino     I. Kavaliauskienė
                            savivaldybės
pažinti“             Raudonojo
                            Švietimo,
                 kryžiaus Visagino  kultūros ir
                            sporto skyrius;
                 m. komitetas.
                            Mokinių
                            parlamentas
„Jaunimas be     4 mėn.    Lietuvos       Visagino     I. Kavaliauskienė
                            savivaldybės
narkotikų“            Raudonojo
                            Švietimo,
                 kryžiaus Visagino  kultūros ir
                            sporto skyrius;
                 m. komitetas.
                            Mokinių
                            parlamentas
Tautinio ir     2009 m.   Sedulinos vidurinė  Zarasų raj. K. E. Dutkevičienė    2400
                            Būgos vidurinė
pilietinio ugdymo         mokykla               I. Kavaliauskienė
                            mokykla
projektas „Garsūs                   A. Hrebnickio
                            memorialinis
vardai – kilnūs
                            muziejus
darbai“.
„Gamtosauginė    Per mokslo  Lietuvos žaliųjų   Visagino     J. Murina
                            savivaldybė
mokykla“       metus    judėjimas               S. Kuryšina
                            Visagino vaikų
                 Aplinkosauginio   kūrybos namai
                 švietimo fondas
„Drąsinkime     Per mokslo  LR Švietimo ir             E. Dutkevičienė
ateitį“       metus    mokslo ministerija           Mokinių
                 ir asociacija             parlamentas
                 „Europos
                         57

                  judėjimas
                  Lietuvoje“
„Saugokime      Per mokslo   Sedulinos vidurinė  Visagino vaikų  J. Murina
                             kūrybos namai
gamtą“        metus     mokykla                S. Kuryšina
Tęstinis projektas  Per mokslo   Sedulinos vidurinė          N. Gafurova
„Knyga – mano    metus     mokykla                I. Metluško
geriausias
draugas“

                 ___________________________
                           58

         MOKINIŲ PARLAMENTO VEIKLOS PLANAS 2009-2010 M. M.


         Tikslas:
         Atstovauti mokinių interesus, puoselėti mokyklos, miesto ir šalies tradicijas, telkti
mokyklos bendruomenę
         Uždaviniai:
   1. Padėti mokiniams pasirengti gyventi pilietinėje visuomenėje.
   2. Formuoti svarbiausias demokratinio gyvenimo nuostatas.
   3. Ugdyti suvokimą, kad mokykloje prasideda kiekvieno žmogaus pilietinis gyvenimas.
   4. Ugdysis gebėjimus aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, bendrauti ir bendradarbiauti.
   5. Suvokti dabartinės demokratinės visuomenės ir valstybės prigimtį, jos gyvavimo
       principus, normas.
   6. Formuoti mokinių įgūdžius, būtinus demokratinės santvarkos bei pilietinės visuomenės
       puoselėjimui.
   7. Nusikalstamumo, narkomanijos, smurto prevencija.
   8. Vykdyti lankomumo ir elgesio problemų sprendimo prevencines programas.
   9.    Ugdyti gebėjimus išklausyti kito nuomonę, reikšti savo mintis, diskutuoti.
                         Veiklos turinys
 Eil.             Veiklos turinys         Data        Atsakingi
 Nr.                                       vykdytojai
     1.   Mokyklos mokinių parlamento veiklos      Rugsėjis   E. Dutkevičienė
        planavimas, pareigų pasiskirstymas.             I. Gurjeva
     2.  Dalyvavimas miesto mokinių parlamento      Per mokslo   E. Dutkevičienė
                                metus
        veikloje.                           I. Gurjeva
     3.  Konstitucijos egzamino „Ką žinai apie      Spalis    E. Dutkevičienė
        Lietuvą organizavimas mokykloje“.               I. Gurjeva
     4.   Renginys tarptautinei mokytojo dienai     Spalis    I. Gurjeva
        paminėti „Būk pasveikintas, mokytojau!“           J.Belogorceva
     5.   Disputas „Ar egzistuoja teisės be pareigų?“  Lapkritis   E. Dutkevičienė
                                       I. Gurjeva
     6.   Akcija „Papuošk mokyklą“.           Gruodis    I. Gurjeva
     7.   Laisvės gynėjų dienos minėjimas.        Sausis    E. Dutkevičienė
     9.   Susitikimas su visų laidų abiturientais,    Vasaris    E. Dutkevičienė
        dalyvavimas koncerte.                    I. Gurjeva
                     59

10.  Šv. Valentino dienos minėjimas.      Vasaris    E. Dutkevičienė
                                I. Gurjeva
11.  Stendo parengimas Žalgirio mūšio 600 –   Iki      S. Bendelston
                         2010 m.
   ųjų metinių minėjimui.                  I. Gurjeva
                         kovo mėn.
12. Piešinių konkursas, skirtas Valstybės    Vasaris    S. Bendelston
   atkūrimo dienos minėjimui.                I. Gurjeva
13. Renginys, skirtas Lietuvos          Kovas     E. Dutkevičienė
   nepriklausomybės dienai paminėti.             I. Gurjeva
14.  Plakatų konkursas „Lietuva Europoje“,   2010-05-    S. Bendelston
                         09
   skirtas Europos dienos minėjimui.             I. Gurjeva
15.  Narkomanijos, nusikalstamumo, smurto    Per visus   J. Belogorceva
                         mokslo
   prevencijos programų vykdymas, siekiant          I. Gurjeva
                         metus
   išugdyti dorą ir sveiką pilietį.
16.  Lankomumo ir pažangumo kontrolė –     Kiekvieno   J. Belogorceva
                         mėn. 9 d.
   atsakomybės už savo veiksmus,       ataskaitų   I. Gurjeva
   pilietiškumo ugdymo būdas .        pateikimas
                         ir aptarimas
17.  Dalyvavimas veiksmo savaitei skirtuose   2010 m.    J. Belogorceva
                         balandžio
   renginiuose.                       I. Gurjeva
                         mėn.
18.  Dalyvavimas mokyklos ir miesto aplinkos  Per mokslo   S. Kuryšina
                         metus
   tvarkyme.                         J. Murina
                                I. Gurjeva
19.  Labdaros akcija „Gerumo diena“.      2010 m.    E. Dutkevičienė
                         balandžio
                                I. Gurjeva
                         mėn.

20.  Mokyklos savivaldos organų veiklos     Per mokslo   E. Dutkevičienė
                         metus.
   aktyvinimas.                       I. Gurjeva
21.  Dalyvavimas projekte „Drąsinkime ateitį“  Per mokslo   E. Dutkevičienė
                         metus
   ir „Gamtosauginė mokykla“.                J. Murina
                                I. Gurjeva
22.  Mokyklos informacinių stendų        Per mokslo   I. Gurjeva
                         metus
   atnaujinimas.                       S. Bendelston
                                Y. Mukhaeva
             __________________________
                        60

                   MOKYKLOS RYŠIAI
      (bendradarbiavimas su kitomis švietimo, kultūros ir kt. įstaigomis, visuomene)


  1. Bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis:
       1. Lietuvos Raudonojo kryžiaus Visagino komitetas
       2. Priklausomybių reabilitacijos centras VšĮ „Meikštų dvaras“
       3. VšĮ „Drasinkime ateitį“
       4. VšĮ „Žalioji Lietuva“


  2. Bendradarbiavimas su kitomis švietimo, kultūros ir kt. įstaigomis:
       1.  Visagino Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
       2.  Visagino vaikų teisių apsaugos skyrius
       3.  Visagino Vaikų kūrybos namai
       4.  Visagino Č.Sasnausko muzikos mokykla
       5.  Visagino akrobatikos sporto mokykla
       6.  Visagino valstybinės kalbos centras
       7.  Visagino savivaldybės socialinės paramos skyrius
       8. Visagino paramos vaikui centras
       9. Visagino policijos komisariato Prevencijos poskyris
       10. Visagino ikimokyklinės įstaigos ir bendrojo lavinimo mokyklos: bendri projektai,
popamokiniai renginiai, autoriniai seminarai, atviros pamokos, konferencijos ir kt.
       11. Lietuvos Gamtosauginės mokyklos: Jonavos Žeimių vidurinė mokykla, Rokiškio
rajono Kamajų A.Strazdo gimnazija
       12. Vilniaus pedagoginis universitetas
       13. Vilniaus universitetas
                          61

            SVEIKATINGUMO PROGRAMA 2009-2010 M. M.
                    I. BENDROJI DALIS.
    Žmogaus sveikatą lemia šie veiksniai:
    1. Paveldėjimas.
    2. Fizinė ir socialinė aplinka (ekologinė aplinka, šeima, bendraamžiai, mokykla).
    3. Elgesio ir psichologinio pobūdžio veiksniai, nusakantis gyvenimo būdą.
    4. Medicinos pagalba.
   II. MOKYKLOS SVEIKATINGUMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.
    Tikslas:
    1. Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones,
susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
    Uždaviniai:
    1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, šalinant rizikos
veiksnius, galinčius sukelti ligas;
    2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą;
    3. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
    4. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpių įtarti ir užkirsti joms kelią;
    5. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar
apsinuodijimų atvejais.
          III. SVEIKATINGUMO PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS
Nr.        Veiklos turinys            Data        Atsakingas
1.  Informacijos apie kasmetinius mokinių       Iki 2009-09 15   L.Baybakova
   sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas,
   informacijos apibendrinimas.
2.  Pagalba kūno kultūros mokytojams         2009-09-05     V.Tišionok
   komplektuojant fizinio ugdymo grupes.                V.Grigorjev
                                      L.Baybakova
3.  Informacijos teikimas kūno kultūros        Pagal poreikį   L.Baybakova
   mokytojams dėl mokinių galimybių dalyvauti
   sporto varžybose.
4.  Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra,     2009-2010 m.    J.Belogorceva
   skatinant sveiką mitybą.             m.         L.Baybakova
                                      A.Čebatariūnienė
6.  Pokalbių ,,Apie žarnyno ligų profilaktiką”    2009 m.rugsėjis  L.Baybakova
   ,,Traumatizmo profilaktika” 1-2 kl.                 Klasės auklėtojai
                         62

   organizavimas.
7.  ,,Sveikatingumo dienos“ organizavimas        2009-09-23    Klasės auklėtojai
   (pagal atskirą planą).
8.  Žalingų įpročių prevencijos programos        2009-2010 m.m.  J.Belogorceva
   ,,Mokėk pasakyti – Ne!” įgyvendinimas.                E.Dutkevičienė
                                     Klasės vadovai
9.  Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos     2009-10-16-20  L.Baybakova
   įgūdžius. Pokalbių ,,Dienos režimas” 2-4               Klasės auklėtojai
   klasėje organizavimas.
10. Rekomendacijų dėl mokinių sveikatos         Pagal poreikį  L.Baybakova
   pateikimas klasės auklėtojui (mokytojui) bei             Klasės auklėtojai
   šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra
   mokykloje.
11. Paskaitų žalingų įpročių prevencijos klausimais 2009-10- 20-27    Klasės auklėtojai
   tėvams organizavimas.                        J.Belogorceva
12. Mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo        2009-11-10    V.Kuliešius
   vertinimo anketavimo organizavimas.                 L.Baybakova
13. Dalyvavimas metodinės tarybos posėdyje dėl      2009-11-02    J.Belogorceva
   mokinių adaptacijos.                         L.Baybakova
14. Pagalba mokiniams ugdant asmens higienos       2009-11-20-27  L.Baybakova
   įgūdžius. Pokalbių 1-8 kl. ,,Higiena ir sveikata”          Klasės auklėtojai
   organizavimas.
15. Pagalba organizuojant mokinių            Pagal poreikį  L.Baybakova
   imunoprofilaktiką.
16. Epidemiologinės priežiūros priemonių         Gruodis -    L.Baybakova
   įgyvendinimas mokykloje.              vasaris
17. Tarpklasinių futbolo                 2009-10     V.Grigorjev
   Kvadrato 5-6 kl.                  2009-10     V.Tišionok
   Kvadrato 3-4 kl.                  2009-11     E.Dragel
   ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5-6 kl.         2010-01     V.Tišionok
   ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 3-4 kl.         2010-01     J.Funikova
   tinklinio                      2010-02     V.Grigorjev
   varžybų organizavimas.
18. Lytinio auklėjimo programos įgyvendinimas      2010-01     J.Belogorceva
                         63

   ,,Tarp mūsų mažųjų moterų” (paskaitų       2010-02     L.Baybakova
   organizavimas).                          Klasės auklėtojai
19. Dalyvavymas akcijoje ,,Sveiki dantys” (1-4 kl.) 2010-02      Klasės auklėtojai
                                    L.Baybakova
20. Sveikatingumo veiklos metodinių konsultacijų   2009-2010 m.m.  L.Baybakova
   mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas.
21. Bendradarbiavimas su Visagino Raudonojo      2009-2010 m.m.  L.Baybakova
   Kryžiaus draugija.
22. Mokinių ir bendruomenės narių fizinio       2010-06     Klasės auklėtojai
   aktyvumo plėtra. Žygio dienos organizavimas.           I.Kavaliauskienė
                                    L.Baybakova
23. Programų vykdymas:                2009-2010 m.   Klasės auklėtojai
    a) saugaus eismo;               m.        Fizikos, chemijos,
    b) civilinės saugos;                      biologijos mokytojai
    c) priešgaisrinės.
24. Susitikimų organizavimas su gydytojais,      Pagal poreikį  J.Belogorceva
   policijos, teisės, aplinkosaugos darbuotojais.          I.Kavaliauskienė
                                    L.Baybakova
                   ___________________
                           64

          MOKINIŲ PROFESINIS ORIENTAVIMAS 2009 – 2010 M. M.
   Eil.        Renginio pavadinimas         Data   Dalyviai    Vykdytojai
   Nr.
1.     Konsultacijos dėl individualiųjų ugdymo    2009 m.   11-12 kl.  J. Belogorceva
      planų sudarymo, siejant jį su būsimomis    rugsėjis   mokiniai  E. Dutkevičienė
      studijomis ar profesiniu mokymusi.
2.     Psichologinis mokinių gebėjimų, įgūdžių    2009 m.   10, 12   J. Belogorceva
      tyrimas „Kuri profesija man tiktų?“      IV ketv.   kl.     E. Dutkevičienė
                                    mokiniai
3.     Bendras tėvų susirinkimas „Sėkmingo      2009 m.   10-12    E. Dutkevičienė
                                    klasių
      mokymosi prielaidos. Karjeros         IV ketv.         Klasių auklėtojai
                                    mokiniai
      planavimas” .                        ir jų
                                    tėvai
4.     Konsultacija mokiniams „Studijų krepšelio 2010 m.      11-12 kl.  E. Dutkevičienė
      skyrimas. Stojamųjų balų skaičiavimo      I ketv.   mokiniai
      metodika“.
5.     Atviros informavimo konsultavimo        Per mokslo  8-12 kl.  E. Dutkevičienė
      sistemos (AIKOS) teikiamos galimybės.     metus    mokiniai  N. Riabova
6.     Konsultacija 10 kl. mokiniams ir jų tėvams 2010 m.     10 kl.   E. Dutkevičienė
      „Individualiųjų ugdymo planų sudarymas.    I ketv.   mokiniai  klasių auklėtojai
      Bendriniai ir išplėstiniai dalykų mokymosi         ir tėvai
      kursai“.
7.     Susitikimas su buvusiais abiturientais.    2010 m.   10-12 kl.  Pavaduotojai
                              I ketv.   mokiniai  klasių auklėtojai
8.     Klasių susirinkimai:              2010 m.   5-12 kl.  E. Dutkevičienė
        - „Ką aš žinau apie apie tėvų       I-II ketv.        J. Belogorceva,
          užsiėmimą? Profesijų ir darbų                  klasių auklėtojai
          pasaulis.“ (5-6 klasės).
        -  „Ar svarbu žinoti savo interesus ir
          juos panaudoti renkantis
          profesiją?“ (7-8 klasės).
        -    „Kodėl svarbu turėti mėgiamą
          darbą? Darbo vertybės.“ (9-10
          klasės)
        -  „Aš noriu ir mano norų galimybės.
                       65

       Mokymo įstaigų tinklas. “ (11-12
       klasės).
9.  Ekskursijos į įmones, įstaigas, susitikimai  Per mokslo  7-11 kl.  E.Dutkevičienė
   ir pokalbiai su įvairių profesijų žmonėmis.  metus    mokiniai  J. Belogorceva,
                                      klasių auklėtojai
10.  Susitikimai ir pokalbiai su Lietuvos     Per mokslo  10-12   V. Voitekian
   profesinių mokyklų, kolegijų ir        metus    klasių   I. Kavaliauskienė
   universitetų atstovais.                  mokiniai  E. Dutkevičienė
                 _____________________
                     66

      PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 2009 – 2010 M.M.
Data                     Veikla
rugsėjis  1. Pedagogų pasitarimas.
      2. Darbo plano sudarymas.
      3. Specialiųjų poreikių vaikų tyrimų rezultatų aptarimas, sarašo sudarymas.
      4. Pirmų klasių adaptacinis darbas.
      5. 5 klasių adaptavimas.
      6. Dalyvavimas valstybiniame projekte „Iškritusių iš mokyklos mokinių
        grąžinimas“.
      7. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      8. Kvalifikacijos kėlimas.
spalis   1. 1 kasės grupinio darbo įgūdžių ir teigiamo požiūrio vienas į kitą
        formavimas.
      2. 5 klasių adaptavimas. Testavimas.
      3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos
        įgyvendinimas.
      4. Dalyvavimas tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje.
      5. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      6. Kvalifikacijos kėlimas.
lapkritis  1. Individualus darbas su spec.poreikių vaikais.
      2. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      3. Kvalifikacijos kėlimas.
Gruodis   1. Pedagogų pasitarimas.
      2. Spec.ugdymo komisijos pasitarimas.
      3. Bendradarbiavimas su spec.pedagoge.
      4. Pranešimas ”5 klasių mokinių adaptaciją”.
      5. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      6. Kvalifikacijos kėlimas.
sausis   1. Profesinis orientavimas 10,11 kl.
      2. Santykių tarp mokinių ir mokytojų tyrimas (6-10 kl.).
      3. Darbas su blogai besimokančiais mokiniais.
      4. Spec.ugdymo komisijos pasitarimas.
      5. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      6. Kvalifikacijos kėlimas.
vasaris   1. Darbas su blogai besimokančiais mokiniais.
                    67

      2. Sveikatingumo programos įgyvendinimas.
      3. Korekcinis darbas.
      4. Metodiniai pasitarimai.
      5. Tyrimo duomenų apdorojimas.
      6. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      7. Kvalifikacijos kėlimas.
kovas   1. Darbas su vaikais, turinčiais mokymosi problemų.
      2. Pasirengimas pereiti į aukštesnę mokymosi pakopą. Darbas su 4 kl.
       mokiniais.
      3. Rezultatų aptarimas su mokytojais ir tėvais.
      4. Metodinis pasitarimas.
      5. Specialiojo ugdymo komisijos pasitarimas.
      6. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      7. Kvalifikacijos kėlimas.
balandis  1. Darbas su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų, bendravimo problemų
       (5-10 kl.).
      2. Tyrimo rezultatų apdorojimas, apibendrinimas, rekomendacijų rengimas.
      3. Rezultatų aptarimas su mokytojais ir tėvais.
      4. Korekcinis darbas.
      5. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      6. Kvalifikacijos kėlimas.
gegužė   1. Darbas su 4 klasės mokiniais.
      2. Rezultatų aptarimas su mokytojais ir tėvais.
      3. Metodinio ratelio pasitarimas.
      4. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      5. Kvalifikacijos kėlimas.
birželis  1. Tėvų, pedagogų, mokinių konsultavimas.
      2. Dokumentacijos tvarkymas.
      3. Ataskaita už 2009 - 2010 m.m.
              ___________________
                          68

            BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2009-2010 M. M.

Užduotys           Įgyvendinimo būdai ir formos                Data
I. Pažintis su biblioteka,  1. Abėcėlinio ir sisteminio katalogo papildymas,      Rugsėjis
su informaciniu       redagavimas.
bibliotekos aparatu.     2. Kartotekų papildymas, naujų organizavimas.
Pažintis su kompiuteriu.   3. Bibliotekos darbo automatizavimas (kompiuterinis
Kompiuterių raida.      katalogas, komplektavimas, skaitytojų apskaita).
               4. Knygų pasirinkimas.
               5. Pažintis su internetu. Naršyklė ir naršymas internete.  lapkritis
               6. Elektroninio pašto samprata.
               7. Laiškų skaitymas, rašymas, siuntimas.
               8. Kompiuterių virusai. Antivirusinės programos.
II. Darbas su        1. Supažindinti mokinius su informaciniais šaltiniais.   Visus m.
skaitytojais         2. Padėti mokiniams naudotis bibliotekos ištekliais ir   m.
               informacinėmis technologijomis.
               3. Plėtoti mokinių žinias apie knygos aparato elementus.
               4. Skatinti mokinius domėtis įvairiais informacijos
               šaltiniais, plėsti naudojimosi informacinėmis
               technologijomis patirtį.
               5. Tobulinti mokinių įgūdžius dirbant su informacine
               literatūra.
               6. Mokyti mokinius atrinkti ir užrašyti faktus.
               7. Siūlyti mokiniams konspektuoti informaciją arba
               išsaugoti konspektus diskelyje.
               8. Mokyti mokinius naudotis knygos aparato elementų
               (turinio, skyriaus, anotacijos, rodyklės) teikiama
               informacija.
               9. Supažindinti su mokyklinio amžiaus vaikams skirtais
               žurnalais ir laikraščiais.
               10. Informacijos paieška, sisteminimas, atranka,
               perteikimas virtualiai.
III. Bendradarbiavimas    1. Atsiranda galimybės aktyviai dalyvauti ugdymo      Pagal
su mokytojais, klasių    procese.                          metodinius
auklėtojais         2. Dalyvauti planuojant veiklą, susijusią su mokyklos    planus
                       69

          programos įgyvendinimą.                  Pagal klasės
          3. Bibliotekos pagalba metodinių savaičių metu.      auklėtojų
          4. Pagalba klasės auklėtojams, organizuojant klasės    planus
          valandėles (literatūros parinkimas, narkotikų, rūkymo
          profilaktikos klausimais, nusikaltimų prevencijos
          klausimais).
IV. Masinė veikla  1. Pokalbis diskusija ‚,Žemė – vieta, kurioje gera     Rugsėjis
          gyventi“.
          2. Pakalbėsime apie mandagumą.               Spalis
          3. Ekskursija į „Knygų šalį“.
          4. Pokalbis „Pasakų šalyje“.                Spalis
          5. Šiaurės šalių savaitė.                 Lapkritis
          6. Pokalbis „Biblioteka – informacijos centras“.      Lapkritis
          7. Pokalbis „Apie vadovėlių saugojimą“.          Gruodis
          8. Pokalbiai apie rašytojus. Grožinės literatūros apžvalga. Sausis
          9. Klausimų – atsakymų žaidimas „Paklausk         Sausis
          enciklopedijos“.
          10. Knygų mugė.                      Vasaris
          11. Diskusija “Kuo norėčiau būti?”.            Vasaris
          12. Eilėraščių apie vandenį konkursas.           Kovas
          13. Pokalbis „Žalioji vaistinė”.              Kovas
          14. Akcija 4 klasių mokiniams “Dovanokime knygai      Balandis -
          naują gyvenimą”.                      gegužė
V. Parodos     1. Planeta Žemė.                      Rugsėjis
          2. Eduardas Mieželaitis – 90.               Spalis
          3. Žmogaus laisvės ir teisės.               Spalis
          4. Salomėja Neris - 105.                  Lapkritis
          5. Kalėdų papročiai ir tradicijos.             Gruodis
          6. Grožis ir sveikata.                   Gruodis
          7. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena.          Sausis
          8. Vasario 16-oji Lietuvoje.                Vasaris
          9. Renkuosi profesiją.                   Kovas
          10. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.       Kovas
          11. Justinas Marcinkevičius – 80.             Kovas
          12. Gyvenkime be smurto.                  Balandis
                        70

VI. Darbas su      1. Pasenusio turinio literatūros vadovėlių nurašymas.   Visus m. m.
vadovėliais, pasenusio  2. Vadovėlių registravimo kartoteka.
turinio literatūros   3. Inventorizacija.
vadovėlių nurašymas.   4. Vadovėlių fondo patikrinimas.
             5. Sutarčių sudarymas su leidyklomis ir vadovėlių
             užsakymas.
VII. Fondų tvarkymas.  1. Inventoriaus knygos tvarkymas.             Visus m. m.
             2. Pamestų knygų dokumentų pildymas.
             3. Einamasis fondų ir katalogų tikrinimas.
             4. Naujų knygų klasifikavimas, sisteminimas,
             antspaudavimas.
             5. Katalogo kortelių rašymas, jų įtraukimas į katalogus.
             6. Knygų kartotekos registravimas kompiuteryje.
             7. Inventoriaus registravimas kompiuteryje.
VIII. Savišvieta,    1. Mokymasis kursuose, seminaruose.            Visus m. m.
profesinis tobulinimas  2. Dalinimasis patirtimi su kitų mokyklų bibliotekos
             darbuotojais.
             3. Darbas su miesto viešąja biblioteka.
             3. Naujos profesinės literatūros studijavimas.
             ___________________________________

Parengė darbo grupė,
vadovaujama direktoriaus pavaduotojos
ugdymui Eleonoros DutkevičienėsAptarta
Mokytojų tarybos posėdyje
2009-08-31 protokolo Nr. PT-1
ir Mokyklos tarybos posėdyje
2009-06-22 protokolo Nr. MT-7

								
To top