Vodic kroz prava maloletnih ucinilaca krivicnih dela lat

Document Sample
Vodic kroz prava maloletnih ucinilaca krivicnih dela lat Powered By Docstoc
					         Udruženje građana
       "LINK011" - BEOGRAD
OLINK        Рвпублика Србија
       МИНИСТАРСТВО РАДА,
        ЗАПОШЉАВАЊА
      И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Projekat realizovan uz finansijsku
   pomoć Kanadske Vlade               VODIČ KROZ
                        PRAVA MALOLETNIH
•*•
    Canadian
                 Agen
    ce
    International
                 cana
                     UČINILACA KRIVIČNIH DELA
     dienne de
     Development   džveloppement
     Адепсу     intemational
Clan 40.
1. Strane ugovornice priznaju pravo svakom detetu koje se
tvrdi, koje je optuženo ili za koje je utvrđeno da je
prekršilo krivični zakon, na postupak usklađen sa
unapređivanjem detetovog osećaja dostojanstva i
vrednosti, koji njega/nju podstiče na poštovanje Ijudskih
prava i osnovnih sloboda drugih i koji uzima u obzir uzrast
deteta i činjenicu da je poželjno zalagati se za
njegovu/njenu reintegraciju i preuzimanje konstruktivne
uloge u društvu.


              * * *


4. Biće stavljen na raspolaganje širok spektar mera, kao što
su briga, usmeravanje, nadzor; pravna pomoc; uslovno
kažnjavanje; prihvat; obrazovanje i programi stručne
obuke i druge alternative institucionalnoj brizi kako bi se
obezbedilo da se sa decom postupa na način koji odgovara
njihovoj dobrobiti i koji je srazmeran kako okolnostima
tako i učinjenom delu.
Autori:

        Dragana Petrović
        Božo Prelević
        Ljubomir Pejaković

LINK011:

        Jelena Oplanić
        Branko Radovanović

Stručni konsultant:

        Ivana Stevanović, Centar
        za prava deteta

llustracije:

        Dobrosav Bob Živković
ZAŠTO JE DOBRO DAPROČITAŠ OVU BROŠURU?Za to postoje najmanje dva razloga:

     Prvi je, ako si uradio/la nešto što je u zakonu označeno kao krivično delo, onda
ćeš u ovoj brošuri moći da nađeš sve o postupku koji će biti vođen u vezi sa delom koje si
učinio/la; saznaćeš koja su tvoja prava i kako možeš da ih ostvariš; koje i kakve mere sud
može da ti odredi i koliko dugo te mere mogu da traju. Sve ovo je predviđeno Zakonom o
maloletnim učiniocima krivičnih dela ikrivičnopravnojzaštitimaloletnih lica. \ ovaj,
kao i svi drugi zakoni sigurno ima svojih nedostataka i moguće je da će neki njegovi delovi
biti promenjeni, ali osnovne odredbe koje se tiču tvojih prava će ostati u osnovi iste.
     Drugi razlog je, ako nisi uradio/la ništa što bi te odvelo kod sudije, ili si prekršio/la
zakon ali si mlađi/a od četrnaest godina, pa se prema tebi ne može voditi postupak, izreći
krivična sankcija, niti primeniti druga mera koju predviđa zakon, onda ovaj tekst treba da
te upozori na sve posledice koje možeš snositi ako ponovo, ili prvi put prekršiš zakon.
     Bez obzira da li jesi, ili nisi učinio/la neko delo za koje možeš krivično odgovarati,
treba da znaš da je, nažalost, jedan broj tvojih vršnjaka nepromišljeno učinio neka dela
zbog kojih su im sudije izrekle neku od krivičnih sankcija predviđenih Zakonom. Svake
godine maloletnici u Srbiji izvrše oko 3500 krivičnih dela. Nemoj da budeš jedan/a od
njih.
     Jedna manja grupa maloletnika koji su učinili teža krivična dela se nalazi u
maloletničkom zatvoru gde izdržavaju kaznu od šest meseci do pet godina, a izuzetno
do deset godina. Trenutno se nekoliko desetina lica nalazi u maloletničkom zatvoru u
Valjevu jer im je izrečena kazna maloletničkog zatvora (osobe ženskog pola kaznu
maloletničkog zatvora ne izdržavaju u Valjevu već u Požarevcu u ženskom zatvoru i
trenutno nema ni jedne osobe ženskog pola - maloletne ili punoletne kojoj je izrečena
ova sankcija). Nemojda budešjedan/a odnjih.
     Druga, veća grupa maloletnika je u vaspitno-popravnom domu i njima je izrečena
vaspitna mera u trajanju od šest meseci do četiri godine. U vaspitno-popravnom domu u
Kruševcu se nalazi preko dve stotine maloletnika kojima je ova mera izrečena. Nemoj da
budešjedan/a odnjih.
     Treća grupa su maloletnici koji se nalaze u nekoj od ustanova socijalne zaštite
zavodima za vaspitanje dece i omladine i kojima je izrečena mera u trajanju od šest
meseci do dve godine. U zavodima u Knjaževcu, Beogradu i Nišu se nalazi oko 180
maloletnika kojima je izrečena ova mera. Nemojda budešjedan/a odnjih.
     Neki su, opet, učinili neka lakša krivična dela i sud je odlučio da mogu da ostanu
u svojoj porodici, ali su pod nadzorom roditelja ili centra za socijalni rad, a sudija u
određenom vremenu mora biti obavešten o njihovom ponašanju. Nekoliko stotina
maloletnika u Srbiji je pod nadzorom suda, odnosno centara za socijalni rad ili roditelja.
Samo u Beogradu je 860 maloletnika kojima je ova mera izrečena i koji se trenutno
nalaze na evidenciji centara za socijalni rad. Nemojda budešjedan/a odnjih.
     Zakon je predvideo da ti sud, pored ovih, može odrediti i neke posebne mere ili
izdati neke naloge koje u određenom vremenu moraš izvršiti.
     U ovom vodiču ćeš naći kako bi policija trebalo da postupa sa maloletnicima
tokom prikupljanja obaveštenja od maloletnika (istraga ne postoji u postupku prema
maloletniku), kakva je uloga centra za socijalni rad, kome se možeš žaliti ukoliko je neko
tvoje pravo povređeno i druge potrebne informacije.
     Mislimo da treba da znaš da sva do sada sprovedena istraživanja pokazuju da
su maloletnici koji su izvršili neko krivično delo i kojima je bila izrečena neka mera ili
kazna maloletničkog zatvora, izražavali nezadovoljstvo sobom zbog dela koja su uradili.
Govorili su da im je žao što su nekoga povredili ili mu naneli štetu, da su najlepši period
svog života proveli u uslovima u kojima im je u manjoj ili većoj meri bila ograničena
sloboda, da im je dugo trebalo da ih sredina ponovo prihvati kao ostalu decu.
     Treba da znaš i to da su mnogi tvoji vršnjaci koji su nepromišljeno učinili neko
krivično delo, danas uspeli u životu i uspešno rade različite poslove. Nisu bili sami i
uspeli su da se izvuku iz sveta kriminala. Podršku su im davali stručnjaci suda, centra za
socijalni rad, roditelji, vaspitači u ustanovama i mnogi drugi Ijudi dobre volje. Videćeš iz
ove brošure da svi prema maloletnicima moraju da postupaju obazrivo i sa posebnom
pažnjom, dajući im šansu da isprave svoje greške.
     Nažalost, neki ne uspeju u tome i postanu žrtve sveta kriminala, a pojedinci
izgube i život u obračunu kriminalaca.
     Ipak, možda najvažniji razlog da pročitaš ovu brošuruje što uvek treba imaš na
umu dajedan trenutak u životu u kome si bio nepromišljen/a može da ti promeni ceo
život, da ostaneš izolovan/a od svojih vršnjaka, normalnog razvoja i svih onih lepih
trenutaka koje mladost nosisa sobom.
KRIVIČNIPOSTUPAK PREMAMALOLETNICIMA


 JESI Ll Tl MALOLETNIK/CA?

     Jesi ukoliko si u vreme kada si izvršio/la neko krivično delo imao/la punih
četrnaest godina, a još nisi napunio/la osamnaest. Međutim, ako u tom trenutku još nisi
napunio/la ni četrnaest godina, ne mogu ti se izreći nikakve sankcije ili mere koje predviđa
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.
     Nemoj misliti da to znači da se tada ništa neće preduzeti. Naprotiv, u tom
slučaju će javni tužilac za maloletnike obavestiti centar za socijalni rad u tvom gradu,
odnosno opštini, i zatražiće da socijalni radnici, psiholozi i pedagozi obave razgovorsa
tvojim roditeljima i provere kako oni obavljaju svoje roditeljske dužnosti.

 KOJASU TVOJAOSNOVNAPRAVATOKOM POSTUPKA?

     Tvoja prava su garantovana Zakonom i ona ti moraju biti obezbeđena od strane
svih stručnjaka koji budu radili sa tobom. Ovde ćemo ukazati samo na neka od tih prava.
Pre svega, moraš imati branioca (advokata) prilikom prvog saslušanja kao i tokom celog
postupka. Tvoj branilac može biti samo onaj advokat koji je posebno obučen za rad sa
mladima i koji je stekao posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih.
Dok traje krivični postupak javnost je obavezno isključena. Osim toga, treba da znaš da
ti se ne može suditi u odsustvu.POSTUPANJE PREDSTAVNIKA ORGANA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ZA MALOLETNIKE PREMA MALOLETNIKU/CI.
     Policajcem za maloletnike se smatra ovlašćeno službeno lice policije koje je
steklo posebna znanja iz oblasti prava deteta, prestupništva maloletnika i krivičnopravne
zaštite maloletnih lica.
 KOJASU TVOJAPRAVATOKOM PRETKRIVIČNOG POSTUPKA

      Možeš biti pozvan/a u svojstvu građanina i osumnjičenog. Prema tebi se mogu
primenjivati sledeća zakonska ovlašćenja: prikupljanje obaveštenja, saslušanje u
svojstvu osumnjičenog, prinudno dovođenje ako se ne odazoveš na poziv (ukoliko si u
pozivu na to bio upozoren/a), lišenje slobode, daktiloskopiranje, fotografisanje; mogu se
za tobom raspisivati potrage i podnositi zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.
Možeš biti podvrgnut/a poligrafskom ispitivanju, ali samo ukoliko sam/a na to pristaneš i
uz saglasnost i prisustvo roditelja, usvojioca ili staraoca. O prikupljenim obaveštenjima se
sačinjava službena beleška ili zapisnik koji potpisuju ovlašćeno službeno lice, ti i tvoj
roditelj, usvojilac ili staralac, odnosno drugo lice koje prisustvuje prikupljanju obaveštenja.
      Tokom saslušanja svi su dužni da sa tobom postupaju pažljivo, da vode računa
o tvojoj zrelosti i drugim ličnim osobinama kako je to predviđeno Uputstvom o
postupanju policijskih službenika prema maloletnicima i mladjim punoletnim
licima. Istovremeno, tvoja privatnost mora biti zaštićena kako ceo ovaj postupak ne bi
štetno uticao na tvoj razvoj. Prema tebi se ne smeju upotrebiti sredstva prinude, osim
ako neposredno ne ugrožavaš sopstveni život, život ovlašćenog službenog lica ili
drugog lica. Ukoliko do toga dođe, ovlašćeno službeno lice mora o tome da sačini
izveštaj.
      Od strane policije možeš biti zadržan/a do osam sati.     Dakle, razgovor sa policijom moraš prihvatiti, ali ne moraš da odgovaraš na
njihova pitanja dok ne dođu tvoji roditelji ili predstavnik centra za socijalni rad ukoliko
se do tvojih roditelja ne može doći.
     Ako ti policajac preti, fizički, ili te na bilo koji drugi način zlostavlja, to odmah
reci roditeljima ili socijalnom radniku, odnosno advokatu.
     Savet: ne pružaj nikakav otporpolicajcu tokom privođenja u stanicu policije.
POKRETANJE KRIVIČNOG POSTUPKA

 KAKOSVEPOČINJE?

     Počinje krivičnim postupkom koji se pokreće na zahtev javnog tužioca za
maloletnike. On, kao i svi ostali koji učestvuju u postupku, mora biti posebno obučen za
rad sa maloletnim učiniocima krivičnih dela i mora imati posebna znanja izoblasti prava
deteta i prestupništva mladih.
     Ukoliko si učinio/la neko krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora
manja od pet (5) godina ili novčana kazna, javni tužilac za maloletnike može odlučiti da
ne zahteva pokretanje krivičnog postupka. To se može desiti ako tužilac smatra da, s
obzirom na prirodu krivičnog dela i okolnosti pod kojima si ga učinio/la, tvoj raniji život i
tvoja lična svojstva, pokretanje takvog postupka ne bi dalo željene rezultate.
     Ovakvu odluku javni tužilac za maloletnike može usloviti tvojom spremnošću da
ispuniš jedan ili više vaspitnih naloga. Vaspitni nalog može da traje najviše šest meseci.

Vaspitni nalozi su:

  •  poravnanje sa oštećenim kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na
     neki drugi način otklonile, u celini ili delimično, štetne posledice dela
  •  redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao
  •  uključivanje, bez naknade, u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog,
     lokalnog ili ekološkog sadržaja
  •  podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane
     upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga
  •  uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi
     ili savetovalištu
    Šta ovo znači za tebe, odnosno šta tijavni tužilac za maloletnike konkretno
može naložitida uradiš:
    • može se dogoditi da onaj kome si načinio/la štetu prihvati tvoje izvinjenje,
      ili ako si mu nešto polomio/la, uništio/la, tužilac može naložiti da tvoji
      roditelji kupe materijal za popravku, a da ti to popraviš, ilida roditeljiplate
      celokupnu štetu koju si načinio/la;
    • može ti naložiti da radiš u Crvenom krstu, domu za stare ili u nekoj drugoj
      ustanovi poslove koji su primereni tvojim sposobnostima i tako
      pomogneš starima i drugima kojima je pomoć potrebna. Tokom trajanja
      ove mere centar za socijalni rad prati tvoj rad, a ti sve vreme moraš
      redovno da ideš školu;
    • može ti naložiti da se lečiš ako uzimaš neku drogu ili alkohol, ili da ideš u
      neko savetovalište za mlade ili za porodicu. Takvih savetovališta ima u
      svim većim gradovima;
    Ono što stalno moraš imati na umu je da, ukoliko ne izvršiš nalog kako je
dogovoreno, javni tužilac za maloletnike može tražiti da se, ipak, okrene krivični
postupaki da ti sud nakon toga izrekne neku strožiju meru iliposebnu obavezu.
PRIPREMNIPOSTUPAK


 ŠTAJEI KAKOTEČE PRIPREMNI POSTUPAK?

     Pripremni postupak se pokreće na zahtev javnog tužioca za maloletnike i njegov
cilj je da se utvrde činjenice koje se odnose na krivično delo koje si učinio/la, ali i da se
oceni tvoja zrelost, prilike u kojima živiš, kao i druge okolnosti koje se tiču tvoje ličnosti i
ponašanja. Ovaj postupak se vodi u sudu. Tom prilikom se saslušavaš ti, tvoji roditelji,
usvojilac ili staralac, a obavezno se mora pribaviti i mišljenje organa starateljstva.
     Ukoliko ti je već bila izrečena zavodska mera, onda se mora pribaviti i izveštaj
zavoda ili ustanove o primeni te mere.Tvom saslušanju u pripremnom postupku moraju
prisustvovati javni tužilac, branilacza maloletnike i roditelj, usvojilac, odnosno staratelj.
     Ukoliko ne angažuješ branioca, sud ti mora dodeliti branioca po službenpj dužnosti,
a troškovi padaju na teret države.
     Pošto ispita sve okolnosti koje se odnose na krivično delo i tvoju ličnost, sudija
za maloletnike dostavlja spise nadležnom javnom tužiocu za maloletnike. Javni tužilac
za maloletnike može, i to u roku od osam dana, zahtevati da se pripremni postupak
dopuni, ili da veću za maloletnike podnese predlog za izricanje krivične sankcije.
     Javni tužilac za maloletnike tokom pripremnog postupka, ili po njegovom
okončanju, može podneti i predlog za obustavljanje postupka. Ovakav predlog tužilac
podnosi ukoliko smatra da nema osnova za vođenje postupka ili ako smatra da vođenje
postupka nema svrhe. Obustavljanje postupka je moguće samo ukoliko je reč o
krivičnim delima za koja je predviđena kazna zatvora do pet godina ili novčana kazna.

     Kao što vidiš ovo je već početak ulaska u sudsku proceduru. Tokom ovog
dela postupka ti i tvoji roditelji ćete biti pozvani u centarza socijalni rad i tom pozivu se
morate odazvati. Radnici centra će vas pažljivo saslušati, a tebe će pitati za mnoge
stvari. Posle ovog razgovora oni će svoj izveštaj poslati sudu. Ovaj izveštaj je veoma
značajan za donošenje odluke suda.
     Veoma je važno da budeš iskren/a u svakom trenutku sa svima sa kojima
budeš razgovarao/lajerjedino na taj način svi oni mogu da štite tvoja prava na pravi
način.
ODREĐIVANJE PRITVORA


 DALI Tl SEI NAKOLIKI ROK MOŽE ODREDITI PRITVOR?

     Pritvorti se može odrediti samo izuzetno, ukoliko se smatra da se svrha pritvora
ne može postići privremenim smeštajem u prihvatilište, vaspitnu ili sličnu ustanovu,
stavljanjem pod nadzororgana starateljstva ili smeštanjem u drugu porodicu.
    Pritvor u pripremnom postupku može trajati najduže mesec dana, ali ga Veće
za maloletnike istog suda iz opravdanih razloga može produžiti najduže za još mesec
dana (član 67. stav4. Zakona).
    Ako se po završetku pripremnog postupka pokrene postupak pred Većem za
maloletnike, pritvor može trajati najduže do šest meseci za starije maloletnike (lica od 16
do 18 godina), a najduže četiri meseca za mlađe maloletnike (lica od 14 do 16 godina).

    Ovoje izuzetno ozbiljna mera koju sud može da ti odredi. To znači da ćeš se
naći u situaciji u kojoj si potpuno odvojen/a i izolovan/a od svoje porodice, svojih
drugova i svoje sredine.
    Praktično ćeš se naći u zatvorskom okruženju.
POSTUPAKPREDVEĆEMZAMALOLETNIKE


 ŠTA JE VEĆE ZAMALOLETNIKE?

     Veće za maloletnike čine jedan sudija za maloletnike i dvoje sudija porotnika.
     Kada primi predlog javnog tužioca za maloletnike za izricanje krivične sankcije,
sudija za maloletnike zakazuje sednicu veća ili glavni pretres.
     Sednici veća i glavnom pretresu obavezno moraš prisustvovati ti, tvoji roditelji,
usvojilac odnosno staralac, javni tužilac za maloletnike, branilac i predstavnik organa
starateljstva.
     Kada se postupakzavrši, veće za maloletnike ti može ili izreći krivičnu sankciju,
ili obustaviti postupak.
     Svrha krivičnih sankcija je da se nadzorom, pružanjem zaštite i pomoći, kao i
obezbeđivanjem opšteg i stručnog osposobljavanja utiče na jačanje tvoje lične
odgovornosti, na vaspitavanje i pravilan razvoj tvoje ličnosti kako bi se obezbedilo tvoje
ponovno uključivanje u društvenu zajednicu.
     Dakle, naći ćeš se pred tri člana suda, od kojihjejedan sudija, a dvojica su
porotnici, odnosno ugledni građani stručnjaci različitih zanimanja: profeson', psiholozi,
socijalni radnici itd. Biće prisutan i tužilac, tvoji roditelji, advokatipredstavnikcentraza
socijalni rad. Oni će biti pažljivi prema tebi, ali istovremeno će od tebe tražiti iskrene
odgovore i tražiti da govoriš istinu.
     Upamti daje istina tvoja najbolja odbrana.
VRSTE KRIVIČNIH SANKCIJA

 KOJE VRSTE„KAZNI"TI SE MOGU IZREĆI?

      Za učinjena krivična dela mogu ti se izreći vaspitne mere ili kazna maloletničkog
zatvora.

Vaspitne mere su:

Mere upozorenja i usmeravanja
  •  Sudski ukor
  •  Posebne obaveze

     Ove mere se izriču kada je to potrebno i kada se smatra da se takvim merama
dovoljno utiče na tvoju ličnost i ponašanje.
     Sudski ukor se izriče ako se iz tvog odnosa prema krivičnom delu koje si
učinio/la i tvoje spremnosti da ubuduće ne činiš krivična dela može zaključiti da je
dovoljno samo te prekoriti.
     Posebne obaveze ti se mogu izreći ako Sud oceni da je odgovarajućim
zahtevima ili zabranama potrebno uticati na tvoje ponašanja. Posebne obaveze mogu
trajati do jedne godine.
Posebne obaveze su:
    da se izviniš oštećenom
    da u okviru svojih mogućnosti nadoknadiš štetu koju si prouzrokovao/la
    da redovno pohađaš školu, ili ne izostaješ sa posla ukoliko si zaposlen/a
    da se osposobljavaš za zanimanje koje odgovara tvojim sposobnostima i
    sklonostima
    da se, bez naknade, uključiš u rad humanitarnih organizacija
    da se uključiš u određene sportske aktivnosti
    da se podvrgneš odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti
    izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga
    da se uključiš u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj
    ustanovi ili savetovalištu
    da pohađaš kurseve za stručno osposobljavanje ili da se pripremaš i polažeš
    ispite kojima se proverava određeno znanje
    da ne možeš da napustiš mesto prebivališta ili boravišta, bez saglasnosti suda i
    posebnog odobrenja organa starateljstva


Mere pojačanog nadzora su:

  m  Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca
  •  Pojačan nadzor u drugoj porodici
  •  Pojačan nadzor od strane organa starateljstva
  •  Pojačan nadzor uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje i
    obrazovanje maloletnika

      Mere pojačanog nadzora ti se mogu izreći kada je za tvoje vaspitanje i razvoj
potrebno preduzeti trajnije mere uz odgovarajući stručni nadzor i pomoć, a nije potrebno
potpuno te odvojiti iz dotadašnje sredine.
     Vrsta mere pojačanog nadzora zavisi od toga da li su roditelj, usvojilac odnosno
staralac u mogućnosti da vrše potrebnu brigu i nadzor nad tobom ili ne. Potrebno je
utvrditi i da li je potrebno i angažovanje stručnih lica, ali i okolnosti koje se odnose na
krivično delo, kao i na tvoju ličnost i ponašanje.
      Mere pojačanog nadzora mogu trajati najmanje šest meseci a najviše dve godine.
     Ako ti sud izrekne neku od mera iz grupe mera opomene i usmeravanja ili
pojačanog nadzora, onda ostaješ u svojoj porodici. Sud će ti tačno odrediti, u dogovoru
sa centrom za socijalni rad, šta moraš da radiš tokom trajanja mere. Centarza socijalni
rad će pratiti da li se ponašaš u skladu sa utvrđenim obavezama i o tome će obaveštavati
sud.
     Moraš imati na umu da, ukoliko ne izvršavaš obaveze kako tije naloženo, sudija
može na predlog centra da preispita izrečenu meru i da ti odredi strožiju meru.
ZAVODSKE MERE


    Upućivanje u vaspitnu ustanovu
  •  Upućivanje u vaspitno-popravni dom
  •  Upućivanje u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje

     Zavodske mere ti se mogu izreći kada treba preduzeti trajnije mere vaspitavanja,
lečenja i osposobljavanja uz tvoje potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine i kada je na
tebe potrebno vršiti pojačani uticaj.

Trajanje ovih meraje različito:
  •  Upućivanje u vaspitnu ustanovu može trajati najmanje šest meseci, a najviše
    dvegodine.
  •  Upućivanje u vaspitno popravni dom može trajati najmanje šest meseci, a
    najviše četiri godine.
  •  Mera upućivanja u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje može trajati
    najmanje šest meseci, a najviše tri godine.

     Tokom izvršenja zavodskih mera, Sud na svakih šest meseci razmatra da
postoje osnovi za obustavu izvršenja mere ili za njenu zamenu drugom vaspitnom merom.
     Sud takođe može odlučiti da te uslovno otpusti iz zavoda, odnosno ustanove,
ukoliko si u vaspitnoj ustanovi ili vaspitno popravnom domu proveo/la najmanje šest
meseci i ako se na osnovu uspeha postignutog u vaspitavanju može osnovano očekivati
da ubuduće nećeš vršiti krivična dela i da ćeš se dobro vladati u sredini u kojoj budeš
živeo/la.

     Kao što vidiš, ako tisudizrekne neku odzavodskih mera onda odlaziš odkuće
i ideš u neki od domova, što najčešće podrazumeva odlazak iz mesta u kome živiš,
prekid kontakta sa društvom i ograničene kontakte sa porodicom.
     Zakonje utvrdio koliko najmanje moraš da ostaneš u domu. Koliko dugo ćeš
ostatitamo? To zavisiisključivo odtebe, tvogponašanja iizvršavanja obaveza tokom
boravka u ustanovi.
KAZNA MALOLETNIČKOG ZATVORA


 ŠTA JE MALOLETNIČKI ZATVOR, KADATE TAMO MOGU POSLATI I NA KOLIKO
DUGO?

     Kazna maloletničkog zatvora ti se može izreći samo ukoliko si stariji/a maloletnik/ca
(ako si napunio/la šesnaest godina) i to samo za krivična dela za koja je zakonom propisana
kazna zatvora teža od pet godina, i ako zbog visokog stepena krivice, prirode i težine
krivičnog dela ne bi bilo opravdano izreći ti vaspitnu meru.
     Maloletnički zatvor ne može biti kraći od šest meseci ni duži od pet godina, a izriče
se na pune godine i mesece.
     Za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora dvadeset godina, ili teža
kazna, ili u slučaju sticaja najmanje dva krivična dela za koja je propisana kazna zatvora
težaod desetgodina, maloletnički zatvorse može izreći u trajanju od desetgodina.

     Ovoje najozbiljnija i najteža sankcija koju ti sud može izreći i ovdeje zapravo
reč o kazni. Zavisno od težine dela koje si uradio/la sud će odrediti kaznu u trajanju od
šest meseci do pet godina, pa čak i do deset godina akoje reč o najtežim krivičnim
delima. Kazna može biti u izuzetnim slučajevima i umanjena, što zavisi od tebe i
procene stručnjaka iz zatvora da li tvoje ponašanje garantuje da nećeš više nikada
uraditi nijedno krivično delo.
     Zamisli samo kolikoje dug period od pet, odnosno deset godina i to u dobu
kojeje najlepše u čovekovom životu.
PRAVO NAŽALBU

    Protiv svake odluka suda imaš pravo da podneseš žalbu u roku od osam dana.

    Ovojejedno o tvojih osnovnih prava i koristi ga uvek kada posumnjaš da tije
neko drugo pravo uskraćeno ili povređeno, ili ako misliš da zakon nije poštovan tokom
postupka.
^-1 MALOLETNICE I MALOLETNICI, NEKIASPEKTI RODNIH
STEREOTIPA
       Složeno pitanje maloletničke delinkvencije, kao i problema odrastanja, dotiče se
  neizbežno i pitanja devojčica i dečaka, tojest devojaka i mladića. lakoje zakon jednakza
  sve, ipak se u nekim aspektima, prilikom postupka, kao i izricanja sankcija, treba osvrnuti
  i na neke rodne razlike, a naročito na uvrežene stereotipe u ovoj oblasti.
       Pekinška platforma UN ističe prava ženskog deteta (261.), odnosno podvlači
  problem da se devojčice često tretiraju kao društveno inferiome, čime im se potkopava
  samopoštovanje, a kroz zanemarivanje u detinjstvu može doći do doživotne silazne
  spirale koja uključuje društvenu marginalizaciju. U tom smislu devojčice i adolescentkinje
  (263.) primaju protivrečne i zbunjujuće poruke o svojim polnim ulogama od svojih roditelja,
  nastavnika, vršnjaka ili iz medija.
       Zbog toga često dolazi i do nametanja stereotipnih obrazaca ponašanja, i gubitka
  samopouzdanja kod devojčica, kojima se nameće ideal pasivnog životnog stava, pa
  bivaju povodljive i ulaze u rizična ponašanja pod uticajem drugih. Često se dešava da su
  im podstrekači za krivična dela partneri, a u nekim situacijama i rodbina, a da im je, zbog
  društvenih okolnosti i pasivnih modela ponašanja, uskraćena mogućnost ličnog izbora.
       Devojčice sa delinkventnim ponašanjem zato su često i same žrtve, kako nasilja
  u porodici, tako i svake druge vrste zlostavljanja, koje razvija jedno pogrešno uslovljeno
  ponašanje. Očigledni rizici na koje treba obratiti pažnju su da devojčice mogu upasti u
  prostituciju (270.), postati žrtve trgovine Ijudskim bićima, biti izložene polnim bolestima ili
  neželjenoj i preranoj trudnoći (269.). Ovi rizici pojačavaju se kada se radi o tzv. dvostruko
  diskriminisanim grupama, tj. deci bez roditeljskog staranja, na ivici siromaštva, itd (272.).
  U Srbiji čak 30% osuđenih maloletnika čine osobe ženskog pola.
       Zatoje veoma važno da se u radu sa maloletnom decom obrati pažnja na rodne
  razlike, i da svi oni, koji učestvuju u tretmanu maloletničke delinkvencije, budu edukovani
  i u pogledu standarda rodne ravnopravnosti. Ovo se odnosi i na istražni i pripremni
  postupak, a posebno treba obratiti pažnju u izricanju vaspitnih mera, prilikom izbora
  organizacija ili institucija u koje se devojčice upućuju na volonterski rad, kao i prilikom
  upućivanja u vaspitne ili kazneno-popravne institucije.
       Trebalo bi takođe uvesti prikupljanje rodno razvrstanih podataka, kako bi se dobio
  uvid u stanje, i da bi mogle da se sačine preventivne mere i programi intenzivnog tretmana
  za devojčice. Ovo bi pomoglo da se one koje su upale u blaže oblike delinkvencije, lakše
  rehabilituju i prilagode socijalno prihvatljivim normama.
                   MUP
              - otkrivanje krivičnog dela
            - obaveštenje o krivičnom delu
          JAVNI TUŽILAC ZA MALOLETNIKE:
         - odbacuje prijavu i obustavlja postupak ili
  -podnosi zahtev za pokretanje pripremnog postupka sudiji za maloletnike


             SUDIJA ZA MALOLETNIKE:
     - ako se ne slaže sa zahtevom javnog tužioca za maloletnike
         traži odluku veća za maloletnike višeg suda ili
      - pokreće pripremni postupak i po njegovom okončanju
         ga prosleđuje javnom tužiocu za maloletnike    /,           JAVNI TUŽILAC ZA MALOLETNIKE :
          - zahteva dopunu pripremnog postupka ili
- ako tokom pripremnog postupka utvrdi da nema osnova za vođenje postupka
       predlaže sudiji za maloletnike da obustavi postupak ili
- podnosi obrazloženi predlog veću za maloletnike za izricanje krivične sankcije

            SUDIJA ZA MALOLETNIKE :
     - zakazuje sednicu veća ili glavni pretres i  """
     saopštava vaspitnu meru koja je izrečena u sednici veća ili
     - izriče kaznu maloletničkog zatvora ili zavodske mere
     po održanom glavnom pretresu
            ŽALBA DRUGOSTEPENOM VEĆU

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:6/17/2012
language:Serbo-Croatian
pages:18