Projekto LESSED pristatymas by tjP2ikl

VIEWS: 5 PAGES: 9

									.
  ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROJEKTAS
  „LIETUVOS EUROPOS SĄJUNGOS
  REIKALŲ SISTEMOS EFEKTYVUMO
  DIDINIMAS (LESSED)”
           PROJEKTAS LESSED
Projektas vykdomas pagal:
    2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
    programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
    stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
    didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-05-
    V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“.

Projekto vykdytojas: Ministro Pirmininko tarnyba (MPT)
Projekto partneriai: Užsienio reikalų ministerija (URM)
           Europos teisės departamentas (ETD)
           PROJEKTAS LESSED

Projekto pradžia – 2010 sausio 29 d.
Projekto pabaiga – 2012 rugsėjo 29 d.

Projekto vertė – 7 094 319,00 Lt.
  Projekto finansavimas:
  Europos socialinio fondo lėšos (85 proc.)
  Bendrojo finansavimo lėšos (15 proc.)
            PROJEKTO TIKSLAS
            IR UŽDAVINIAI
Projekto tikslas - didinti Lietuvos Europos Sąjungos reikalų
  sistemos efektyvumą tarpinstituciniu ir instituciniu lygiais.

Projekto uždaviniai:
   užtikrinti sklandesnį ES reikalų sistemos funkcionavimą;
   užtikrinti efektyvesnį Lietuvos interesų atstovavimą ES bei
   geresnę ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo kokybę;
   sustiprinti valstybės tarnautojų administracinius gebėjimus ir
   sudaryti sąlygas didinti viešojo administravimo institucijų veiklos
   efektyvumą.
             PROJEKTO TIKSLINĖS
             GRUPĖS
 ES reikalų koordinavimo procese tiesiogiai dalyvaujantys MPT, URM
 ir ETD valstybės tarnautojai

 valstybės tarnautojai, atstovaujantys nacionalinius interesus ES
 sprendimų priėmimo procese bei dalyvaujantys ES teisės perkėlimo
 procese

 institucijų, ketinančių dalyvauti ES dvynių programoje, valstybės
 tarnautojai

 LINESIS vartotojai

 valstybės politikai, priimantys sprendimus su ES susijusiais klausimais

 įvairios visuomenės grupės, besidominčios ES politika
             PROJEKTO VEIKLOS
  Tyrimai strateginiais ES politikos klausimais bei įvairiais ES darbotvarkės
  klausimais.
  Renginių įvairiais ES klausimais organizavimas ir dalyvavimas juose.
  LINESIS tobulinimas ir plėtra.
  Įgūdžių ES reikalų srityje gilinimas.
  ES reikalų komunikacijos sistemos stiprinimas.
  Aktyvesnė gerosios praktikos sklaida: Lietuvos dalyvavimas ES Dvynių
  programoje.
  Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (EBTT) praktikos sklaida ir
  valstybės institucinių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant EBTT praktiką.
  ES teisės plėtros ir įgyvendinimo sistemos LR veiksmingumo stiprinimas.
  Efektyvaus Lietuvos atstovavimo ES institucijose užtikrinimas
  pasirengimo pirmininkauti ES Taryboje kontekste.
              SIEKTINI PROJEKTO
              REZULTATAI
  prisidėti formuojant Lietuvos prioritetinius tikslus ES kontekste, padidinti
  Lietuvos ES politikos ir formuojamų interesų pagrįstumą (numatoma atlikti 33
  tyrimus strateginiais ES politikos klausimais bei įvairiais ES darbotvarkės
  klausimais);
  sustiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą (numatoma surengti 5 tarptautines
  konferencijas, 10 apskritų stalų ir 5 išvažiuojamuosius renginius įvairiais ES
  klausimais);
  sustiprinti MPT, URM ir ETD valstybės tarnautojų gebėjimus;
  optimizuoti ir išplėsti Lietuvos narystės ES informacinę sistemą LINESIS;
  sustiprinti ES reikalų komunikacijos sistemą, sudarant geresnes sąlygas
  visuomenės informavimui ir įsitraukimui į ES politikų formavimą;
  sustiprinti gerosios Lietuvos praktikos perdavimo sistemą (per Lietuvos
  dalyvavimą ES Dvynių programoje);
  įgyvendinti Europos Bendrijų teisingumo teismo praktikos sklaidos sistemą;
  patobulinti ES teisės plėtros ir įgyvendinimo Lietuvoje sistemą;
  sudaryti prielaidas efektyviam Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje 2013 m.
           PROJEKTO VALDYMAS
Projekto priežiūros grupė – atsakinga už projekto
            įgyvendinimo priežiūrą:
   3 URM atstovai (grupės vadovas)
   3 MPT atstovai (vadovo pavaduotojas)
   2 ETD atstovai

Projekto administravimo ir koordinavimo grupė –
       atsakinga už projekto įgyvendinimo ir
       administravimo veiklos koordinavimą:
   MPT, URM, ETD + projektą administruojantys asmenys
.
  DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

								
To top