Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilmistir: 'Peygamber (sav

Document Sample
Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilmistir: 'Peygamber (sav Powered By Docstoc
					    Soru: Altın yüzük takmak haram mıdır?

    Hayır! Altın yüzük takmak haram değildir.

     Kur’an merkezli olmayan bazı hadislerde, altın takmanın haram olduğu rivayet edilmiştir.
Tarihi süreçte, rey ehliyle yapmış olduğu mücadeleyi kazanan hadis ehli; madalyonun iki yüzünden
birisini (ki bu yönü tamamıyla Kur’an’a aykırıdır.) kitlelere “din” diye sunmuştur. 1 Hadis ehlinin tekfire
kadar varan iftira kampanyasından 2 çekinen ve kendilerini Ebu Hanife’ye nispet eden bazı alimlerde
zaman içerisinde şafileşmekten kurtulamamıştır. İtham ve iftiralardan çekinerek meydanı hadisçi
kesime bırakan Hanefilerin pasiflikleri yüzünden zaman içerisinde Ebu Hanife ve İmam Malik gibi
alimlerin görüşlerine uymayan isnad eksenli Şafi hadis usulü, sünni kesimin hakim hadis usulü haline
dönüştürülmüştür.  1
    - Bunların çağdaş versiyonlarının birinin internetteki sitelerinde şu şekilde bir din anlayışı
verilmeye çalışılmaktadır. ( Din=Kur'an %5.+Sünnet%95 ) Görüyorsunuz değil mi? Allah’ın dininin
Allah’ın kitabındaki ayetlerle değil de, sahih-uydurma karışımı rivayetlerle anlaşılabileceğine inanan
zihniyetin din anlayışını…
   2
    -Ebu Hanife hakkındaki ithamların sahibi olan hadis ehli için İsmail Hakkı Ünal’ın yazmış olduğu
İmam Ebu Hanife’nin hadis anlayışı adlı kitabın 230-261. sayfalarına bakınız. Orada Şafi’nin, Ahmet
İbni Hanbel’in, Buhari’nin, Nesei’nin, İmam Malik’in, İbn-i Hibban’ın, Darekutni’nin, Beyhaki’nin….vb
lerinin Ebu Hanife’yi cerhettiklerini görürsünüz.

  Örnek olarak İbn-i Hibban Ebu Hanife için; Hadis bilgisi zayıf 130 hadisin 120 sinde hata etmiş,
küfürden iki defa tevbeye davet edilmiş, Ümmetin fitnecisi, Muhammed’in dinini değiştiren,-
Peygamberin hadisine hurafe diyen, Sika ve emin olmayan …vb ithamlarda bulunmuştur.

   Ebu Hanife’yi eleştiren alimlerden bir tanesi de Buhari’dir. O, Ebu Hanife gibi meşhur bir imamın
reyine ve hadislerine itibar edilmeyeceğini Tarihu’l Kebirinde belirtmiştir. Yine O, Tarihu’l sağirinde
ise, Nuaym bin Hammad yoluyla naklettiği bir rivayette Fezari’nin şunu dediğini nakleder. Süfyanı
Sevri’nin yanında idim. Ebu Hanife’nin ölüm haberi geldi. Süfyan, “Elhamdulillah! O İslamı ilmek ilmek
çözmek isteyen birisiydi. İslamda ondan daha uğursuz doğmamıştır.” Buhari Ebu Hanife hakkında
yalan uydurmakla itham edilen şeyhi Nuaym’dan gelen haberini kitabına alıyor… Ama biz, Ebu
Hanife’nin adını dahi zikretmemiş olan Buhari’nin bir hayvana yem olmadığı halde, yem varmış gibi
hayvanı kandıran kişiden hadis almadığını ballandıra ballandıra anlatan bir toplumda dini öğrenmek
zorunda kaldığımız için bunları idrak edemiyoruz. Bu hikayelere inanıyoruz, ama Buhari’nin
ravilerinden olan İkrime’nin kendi döneminde bile yalancılıkla itham edilmesini görmezden geliyoruz.
Onun yalancılığı yüzünden Yahya el Ensari ve İbn-i Sirin O’na yalancı demiş, imam Malik’te kendisini
sika görmemiştir. Hatta İbni Ömer, kölesi Nafi’ye İkrime’nin İbni Abbas’a yalan isnad ettiği gibi sende
bana yalan isnad etme diye uyarı yapmıştır. Buhari sahihinde, yalancılıkla itham edilen işte bu
İkrime’den birçok hadis alırken, Ebu Hanife’den bir tane bile hadis nakletmemiştir. Hadis ehlinden
olan İkrime bu şekilde kayırılıp yalancılığı örtbas edilirken, başka bir kişi (ismini şu an hatırlayamadım)
sırf Hanefi kadılığı yapmış olduğu için yüzyıllardan beri hadis uydurucusu olarak insanlara takdim
edilmiştir. İşte bu ithamlardan korkup çekinen müteahhirun Hanefi alimlerinin birçoğu şafileşmekten
kurtulamamıştır. Yani bunların hemen hemen hepsi, büyük oranda Ebu Hanife’nin hadis anlayışından
çok, İmam Şafi’nin hadis anlayışına göre hadisi ve sünneti anlamışlardır. Araştırıldığında Ebu Yusuf ve
İmam Muhammed’de dahil hiçbir Hanefi aliminin hadisi Ebu Hanife gibi değerlendirmediğini
görürsünüz. (Raviler hakkındaki değerlendirmeler için Prof. Dr. Kemal Sandıkçı’nın İlk üç asırda hadis
adlı kitaba bakabilirsiniz.)
                           1
    Bu hadis usulüne göre; Bir Müslüman Hz Peygambere sahih isnad ile ulaştırılan her habere
inanmak zorundadır. Bu görüşe göre, Bir Müslüman bu şekildeki hadislere muhalefet ettiğinde
peygambere muhalefet etmiş ve “Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman” diye başlayan
ayeti inkar etmiş olacaktır. 3 Bu anlayış Ahmet İbni Hanbel İmam Şafi gibi eski hadisçilerinde, Elbani,
Abdulganiy Abdulhalik gibi çağdaşımız olan hadisçi alimlerinde, düşüncelerinin temel noktasını
oluşturmuştur. Bu meseleyi araştırmak için Elbani’nin Hadis üzerine adlı kitabına ve Abdulganiy
Abdulhalik’in Sünnetin delil oluşu adlı kitabına bakınız. Her ikisi de İmam Şafii’nin Risale adlı
kitabındaki delilleri tekrar etmekten başka bir şey yapmamıştır. Hatta üzülerek söylüyorum, ilahiyat
fakültesinde hadis anabilim dalı başkanı olan birçok hadisçinin de sünnetin önemini anlatırken yaptığı
aynı şeydir. İmam Şafii’nin yanlış anlayışını tahkik etmeden aynı şekilde nakletmiş ve onun düştüğü
aynı hatalara kendileri de düşmüşlerdir. Bu tip hadis hocaları gelenekçi kesimin –ilahiyatçılara
göstermiş olduğu- tepkiden de kurtulmuş, hatta bunlardan bazıları gelenekçilerden de övgü almıştır.
(Örnek olarak gelenekçilerden bir kısmına ait olan bir internet sitesinde gelenekçi anlayışını koruyan
bir ilahiyat profesörü yaşayan ulemadan sayılırken, gelenekçilerin dokunulmazlarına dokunarak
gizlemiş oldukları pisliğin sadece bir kısmını ortaya çıkaran başka bir ilahiyatçı “mezhepsiz” diye itham
edilerek tahkir edilmeye çalışılmaktadır.

    Sonuç olarak; hadis anlayışının etkisiyle; Hz Peygambere ait olduğu, sahabeye ait olduğu veya
da selef alimlerinden birine ait olduğu varsayılan her söz dinin kaynağı gibi algılanmıştır. Böylece
tevhid dini olan İslam dini, çeşitli ortaklarında Allah’la beraber haramlar ihdas ettiği “başka bir dine”
dönüştürülmüştür. Kur’an ayetlerine rağmen uydurulmuş olan bu din anlayışında; peygamber,
Allah’ın kitabını tebliğ ve teybin eden bir elçi olmaktan çıkartılarak, Allah’ın ortağı konumuna
getirilmeye çalışılmıştır. 4

    Aşağıda meallerini vereceğimiz onlarca ayeti görmezlikten gelerek, Kur’an’dan bağlamından
kopartarak görüşlerine delil diye göstermeye çalıştıkları bir-iki ayeti de istismar eden bu anlayış
sahiplerini Allah’ın ayetleriyle uyarmaya çalışacağız. Ama bu ayetlere geçmeden önce gelenekçilerin
“Altın yüzük takmanın erkeklere haram olduğuna dair en meşhur delillerine bir bakalım.
(Gelenekçilerin delillerinin tutarsızlığını anlayabilmek için ilgili dipnotlara bakınız.)

    Bera bin Azib "Allah’ın rasulü bize altın ve gümüş kap kullanmayı, altın yüzük takmayı ve
ipekten dokunmuş elbise giymeyi yasakladı" buyurdu. (Kütübi Sitte Cilt:7 Sayfa:543) 5
  3
    - Bu hükmün mantıksızlığını burada tartışacak değiliz. İlerde çıkacak olan “Her Müslüman’a
gerekli olan inanç esasları” adlı kitabımızda bu çıkarımların Kur’an bütünlüğüne ne kadar zıt olduğunu
delillerle ortaya koyacağız. Zaman içerisinde de gelenekçi hadis anlayışının alternatifi olan ve Kur’an
merkezli Sünnet anlayışını ve hadisler üzerindeki uygulamalarını yazmaya çalışacağız.
   4
    -İmam Şafii’nin görüşlerini araştıranlar, O’nun Kur’an ayetlerinin hadisleri nesh edemeyeceği
hakkındaki kanaatlerini görür. Onun bu yorumu, açık ve net olarak hadisleri de Kur’an ayetleriyle aynı
yeterlilikte gördüğünü ispatlamaktadır. Hatta bazı hadis ehli, işi daha da ileri götürerek “Kur’an
Sünnete değil, Sünnet Kur’an’a kadıdır” demişlerdir. İşte, biz Müslümanlar şu anda, Kur’an-Hadis
ilişkisini bizlere bu şekilde aktaranların anlayışları doğrultusunda hadislere yaklaşıyoruz. Bu şekilde
yaklaşıldığı müddetçe tevhid inancının gereği yapılmamış olur.

  5
   - Muhammed b. Mâlik (ra) diyor ki: Ben Berâ Hazretlerinin (ra) parmağında altın yüzük gördüm.
O sırada, ona niçin bu yüzüğü kullandığı soruldu. O da cevaben: “Bu yüzük, peygamberimizin bana
                          2
    Hz Ali “Allah’ın rasulü bir miktar ipek alıp sağ avucuna koydu, bir miktarda altın alıp sol
avucuna koydu. Sonrada şu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır.” dedi (İbn-i Mace ve Tirmizi)6 7


armağanıdır. O bana bunu taktı ve kullan dedi.” Demiştir. (Kütübi Sitte Cilt:7 Sayfa:473’ten naklen
Tahavi’nin Meani’l Asar’ında)

  Bu rivayet bize altın yasağını peygamberin koymadığını ve peygamberin vefatından sonra bile
sahabelerin altın takmanın haram olduğunu ortaya koymadıklarını göstermektedir. (Bunun tahrimden
önce olmasının mümkün olmadığının delili için (Kütübi sitte Cilt:7 Sayfa 473 e bakınız.)

  Birisi çıkıp ta ya bu rivayet doğru değilse diyebilir. Elbette doğru olmayabilir. Çünkü bu hadiste
gelenekçilerin getirdiği hadislerdeki delillerden daha kuvvetli değildir. Hatta şu rivayette peygamber
döneminde altının yasaklanmadığını apaçık ortaya koymuştur, ama o da delil olamaz. Said İbnu’l
Museyyeb anlatıyor. Hz Ömer Süheyb’e “niye parmağında altın yüzük var diye çıkıştığında, O kendisini
bunu peygamber bile yasaklamadı diyerek kendisine cevap verdi. (Kütübi Sitte Cilt:7 Sayfa:472)

   Bunun başka örnekleri de var, ama gelenekçiler genel usullerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu
rivayetleri; münker, metruk, mecruh, mensuh, şazz…vb gerekçelerle gözden uzak tutmaya
çalışmışlardır.

  6
   -Altının ümmetin sadece erkeklerine yasaklandığına dair rivayetlerde problemlidir. Çünkü, hadis
kitaplarımızda altın taktığı için azarlanman erkek sahabeden daha çok kadın sahabeye yer verilmiştir.
Örnek olarak Kütübi Sitte’nin 7. cildindeki takılar hakkındaki bölümdeki hadisler üzerinde bu
karşılaştırmayı yapalım.

  Erkeğe yasaklayan:3 Erkeğe serbest diyen:2 Kadına yasaklayan:4 Kadına serbest diyen:1

  Bu rivayetlerden yola çıkan en ünlü hadisçilerden biri olan İbn-i Hazm altın yüzüğün takılması
haram değildir demiş, diğer ünlü bir hadisçi Nasıruddin El Bani’de “Altın takmak kadınlarda bile
haramdır” demiştir.

  Dikkat ediyorsanız bu tip çelişkili rivayetler en ünlü hadisçilerin bile içinden çıkamadıkları
tutarsızlıkları ihtiva ettiğinden farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde birine göre helal
olan şey, diğerine göre haram olmuştur.

   Kabataslak yapılan bu karşılaştırma bile olayın üzerine dini bir hüküm koyabilecek kadar tutarlı
bir şekilde nakledilmediğini ispatlamaya yeterlidir. Tabi ki bu tutarsızlığı, hadislerin peygamber sözü
olduğuna inandırılmış olan şafileşmiş beyinlerin anlaması mümkün değildir.
   7
    -Hz Ali’ye ait bir hadiste “Resullah, bana altın yüzük takmayı….yasakladı derken (Kütübi Sitte
Cilt:7 Sayfa: 541)

   Bir başka rivayette ise “ bunları size de yasakladı demiyorum” diye rivayet etmiştir. (Kütübi Sitte
Cilt:7 Sayfa:542)

   Bu hadisteki bazı yasakların (sarı renkli elbisenin erkeğe haram olması) Hz Ali’ye özel mi yoksa
genel bir yasak mı olduğu ise alimlerimizce tartışılmış ve her zaman olduğu gibi yine sonuca
varılamamıştır. Hadisçilerden Şafi’ye göre yasak Hz Ali’ye hastır. Beyhaki’ye göre ise yasak geneldir.
Yani Beyhaki’ye göre erkeğin sarı renkli elbise giymesi de haramdır. (Kütübi Sitte Cilt:7 Sh:542)

   Dikkat edilirse hadislerle ortaya çıkartılan gelenekçi İslam anlayışına göre haram ve helal
belirlenememiştir. Bunların hadisleri dayanak göstererek ortaya koydukları haramlar, Allah’ın
                          3
    Ebu Musa “Peygamberin altın ve ipeği kadınlara helal erkeklere haram kıldığını söyledi.”
(Ahmet İbn-i Hanbel, Nesei, Tirmizi) 8

    Abdullah bin Abbas " Allah’ın rasulü birisinin elinde (parmağında) altın yüzük gördü. Hemen
elinden çıkarıp attı. Ve dedi ki nasıl olur da sizden biriniz bir ateş parçasını alıp eline sokar?
Peygamber(sav) gittikten sonra adama: Yüzüğünü al ondan faydalan, denildiğinde "Hayır Allah'a
yemin ederim madem ki Peygamber (sav) atmıştır asla almam” dedi. 9 10 11

haramlarının en az 1000 katına ulaşmıştır. Yukarıda dinin % 95 inin hadislerle aktarıldığını açıklayan
selefileri ve kıyasla dinde olmayan uydurma hadislerden yeni hükümler ve yeni ihtilaflar ortaya
çıkaran gelenekçi Sünni kesimi de dikkate alırsanız vermiş olduğumuz rakamın aslında mübalağa değil
de, gerçek rakamlar çok küçük kaldığını göreceksiniz.

  Kur’an-ı Kerim’deki “Allah sizin için kolaylık diler zorluk dilemez” ayetini hiçe sayarak “Allah
insana gücünün üzerinde bir şey yüklemez” ayetinin tam zıddını yapan ve insanlara Allah’ın haram
kılmadıklarını haram kılanlar büyük bir yanlışlık yapmışlardır. Yüzyıllardan beri kör mukallitlerinin
onların izini takip etmesi onların yaptıklarını haklı çıkartmaz.

  Biz Müslümanlar ticaretimizi düşündüğümüz kadar da dinimizi düşünmeli ve bu Kur’an’a rağmen
ortaya çıkartılmış olan bu din anlayışına “hayır” demeliyiz.

   Bu davranışımız farklı düşünen kişilerce kasıtlı olarak “DİNE KARŞI BİR GİRİŞİM” olarak topluma
lanse edilmeye çalışılacaktır. Ve bu girişimin etkisiyle insanlar bizi din düşmanı gibi görecektir. Dini
geçim vasıtası haline getiren bu iftiracıların her türlü iftira ve ithamlarına rağmen asla inançlarımızdan
taviz vermemeli ve bunların ağına düşürülmüş iyi niyetli Müslümanları kurtarmaya çalışmalıyız. Çünkü
şurası çok iyi bilinmelidir ki “işimden dolayı dinimi araştırmada gevşek davrandım. Ve çok iyi bildiğine
inandığım liderlere uydum.” Şeklindeki ahirette yapılacak olan bir yakarış; “size ayetler ve bu ayetleri
açıklayan peygamber gelmedi mi?” diye cevap bulacaktır. İşte böyle bir durumla karşılaşmadan önce
şefaat …vb yalanlarla aldatılmış Müslümanları Allah’ın ayetleriyle uyarmaya çalışmalıyız.
   8
    -Tirmizi bu hadise sahih demiştir.

  Ancak bazı muhaddislere göre bu hadis illetlidir. Çünkü senedinde “Sad bin Ebi Hind’in, Ebu
Musa’dan rivayeti vardır. Halbuki Said Ebu Musa’ya yetişmemiş ve ondan bir şey işitmemiştir. (Fıkhu’s
sünne Seyid Sabık Cilt:3Sayfa:189)

   Buradan şunu anlamamız zor olmaz. Senedinde birbirini görmesi imkansız olan iki ravi olan bir
hadise bile Tirmizi gibi bir hadis alimi sahih diyebilmektedir. Demek ki hadisçilerce sahih hadis denilen
birçok hadiste de bu ve benzeri problemler bulunmaktadır. Çünkü sahih hadisin şartlarından biri de
illetli olmamasıdır. Görüldüğü gibi illet herkesin üzerinde ittifak ettiği bir şey değildir. Birisinin illetli
dediği hadis, diğer alimlere göre 10 numara ve birinci kalitede bir sahih hadis olabilmektedir. Ne olup
olmadığı, kimin söyleyip söylemediği belli olmayan bu rivayetlere itibar edilerek Allah’ın kitabındaki
haramlara ek haramlar ihdas edilemez.
   9
    -Gelenekçilerin altının haramlığına delil olarak ortaya koydukları rivayetlerden biride Müslim’de
geçen yukarıdaki hadistir. Bu hadis gelenekçilerin en önemli delillerindendir. Onlardan bazıları bu
delile dayanarak, altına dokunulmaması gerektiğini bile iddia ederler.

   Ama bu iddiayı ortaya atarak erkeğin altın yüzük takmasını yasak görenler; Ebu Hureyre’den
naklen “İki altın bilezik takan kadına peygamberin ateşten iki bileziktir. (takmayın) Altın gerdanlık
Ateşten bir gerdanlık Bir çift küpe Ateşten bir çift küpe Kadında bir çift bilezik vardı. Onları çıkarıp
attı…” rivayetini görmezlikten gelirler.
                           4
    İbn-i Ömer “Resullah kendisine altın yüzük yaptırdı. Bunun üzerine halkta altın yüzükler
yaptırdı. Daha sonra Resullah minbere çıkıp oturdu ve yüzüğü çıkardı ve vallahi ebediyen bunu
takmayacağım dedi. Halkta yüzüklerini çıkarıp attılar.” (Kütübi Sitte Cilt:7 Sayfa:467) 12

    Ebu’l Husayn el Heysem İbnu Şefi anlatıyor: “Ben ve künyesi Ebu Amir olan Meafirli(Yemenli)
bir arkadaşım iliaya (Kudüs) da namaz kılmak üzere beraberce yola çıktık. Onlara kıssa anlatan
büyükleri, Ezd kabilesine mensup Ebu Reyhane künyesini taşıyan bir sahabe idi.Ebu’l Husayn derki:
“Arkadaşım benden önce mescide vardı. Sonrada ben geldim ve yanına oturdum. Bana “Ebu
Reyhane’nin anlattığına yetiştin mi? Dedi “Hayır” diye cevap verince Ben O’nun anlattığını dinledim
diyordu…Resullah on şeyi yasakladı.

  1.  Diş törpülemek
  2.  Dövme yapmak
  3.  Akların yolunması
  4.  Kadının kadınla aynı örtü altında yatması(erkeğin erkeklerde de aynı)
  5.  Yüz almak
  6.  Acemler gibi elbisenin altına şerit ilave etmek
  7.  Acemler gibi omuza ipek konması
  8.  Yağmacılık yapması
  9.  Saltanat sahibi olmayanın kaplan derisinde oturması
  10.  Saltanat sahibi olmayanın yüzük takması 13 14


   Peygamberin buna benzer ifadelerini okumak için, Kızı Fatıma’ya ve Huzeyfe’nin kız kardeşine
söylemiş olduğu sözlere bakınız. (Kütübi sitte Cilt:7 Sayfa 478-479)
   10
     -Ayrıca bu hadiste altını attıktan sonra eline almayan adamın adı bile bilinmemektedir. Bu
olayın çok iyi bilinemediğinin apaçık delilidir. Öyle ya, sözleri bile kelimesi kelimesine aktarıldığına
inanılan kişinin kim olduğu bile belli değil… Kütübi Sitte’deki konuyla ilgili hadislerin birçoğu daha aynı
şekilde “adamın biri” şeklinde rivayet edilmiştir.
   11
     -İbni Abbas’a, Peygamber vefat ettiğinde kaç yaşlarında olduğu soruldu? O da o gün ben
sünnetliydim Ve erkekleri idrak edinceye kadar sünnet ettirmezdi diyerek cevaplamıştır. (Kütübi Sitte
7. cilt Sh:534) Bu cevaptan da anlaşılıyor ki İbn-i Abbas küçük sahabelerdendir. Bir rivayete göre de o
dönemde 13 yaşında idi. Peygamberden görme ve duyma olasılığı olmayan birçok söz ve fiil O’na da
fatura edilmiştir. Bu şekilde fatura edenlerden bir tanesi hakkındaki bazı değerlendirmeleri yukarıda
zikretmiştik.
   12
     -Bu rivayet gelenekçi kesimin en çok itibar ettiği Buhari’de geçmektedir.

   Oradaki bir başka hadiste aynı olay Enes İbn-i Malik’ten “Hz Peygamber bir gün gümüş bir yüzük
takmıştı. İnsanlarda gümüş yüzük yapıp taktılar. Resullah yüzüğü çıkarıp atınca insanlarda çıkarıp
attılar diye nakledilmektedir. İşte en sahih Buhari’de bile aynı olayın çok farklı anlatımları…

   Bu farklılıkları gidermek için gecesini gündüzüne katan hadis şarihleri bile bu çelişkilerin içinden
sıyrılamamıştır. (Örnek olarak İbn-i Hacer’in şerhleri ve bu şerhlerin yetersizliği için Doç Dr. Enbiya
yıldırım’ın geleneksel hadis yorumculuğu adlı kitabına bakınız. ) Buradaki rivayette altın yüzüğün kaşı
avuç içine Enes’in rivayetinde ise gümüş yüzüğün kaşı avuç içine getirilmiştir.

   Gelenekçilerin peygamberden ravi zincirleriyle geldiğini zannettikleri milyonlarca hadisi bırakın,
görüldüğü gibi en basit bir meselede bile hadisler birbirine karıştırılmıştır. Hem de en sahih
kitaplardaki, en çok rivayet eden ravilerin durumu bu iken, diğerlerini varın siz düşünün.
                           5
    Örnek olarak, yukarıda açıklamış olduğumuz rivayetlerden başkada altın takmanın haram
olduğunu açıklayan başka rivayetler de vardır. 15 Bu rivayetlerde, yukarıda açıklamış olduklarımızdan
daha kuvvetli deliller değildir. 16 Bunun için sağlam olmayan ve kaynağını üzerinde tartışmalar olan
üç-beş raviden alan beş-on rivayet bizim açıklamalarımızı tekzip etmez. Tam tersine üzerinde
araştırma yapılan her hadis, bizim açıklamalarımızı te’yid edecektir.

     Aynı bölümde (Takılar bölümü)yine kabataslak bir araştırma yapalım.

     Yüzük peygamberin hangi elindeydi?

     (Aynı raviden farklı rivayet)

  13
     -Gelenekçiler Hz Peygamberden sonra uydurulmuş olduğu %100 olan bu rivayetleri bile
kitaplarına almışlardır. Rivayetlerde uydurulmuş olduğunu gösteren emareleri de görmemişlerdir.
Örnek olarak yukarıda metnini vermiş olduğumuz rivayette en az 10 tane uydurulmuş olduğunu
gösteren emare vardır. Hz Ömer döneminden sonra, muhtemelen Hz Ali döneminde uydurulmuş
olduğu belli olan bu rivayete itibar edilemez. Bizim dinimiz, mükemmel bir dindir. Ve bu dinin kitabı
olan Kur’an-ı Kerim günümüze kadar değişmeden gelmiştir. Biz bu kitabın ayetlerini bırakarak
uydurmalığı hakkında en ufak bir şüphe duymadığımız hikayelere dayanarak Allah’ın hakimiyette
ortakları olduğunu iddia edemeyiz. Böyle bir şeyi söylemekten Allah’a sığınırız.
   14
     -Bu rivayete dayanan bazı Şamlı alimler, saltanat sahibi olmayanın gümüş yüzük bile
takmasının doğru olmadığını iddia etmişlerdir. Ama Nevevi ve daha başka alimler bu görüşe
katılmamıştır. (Kütübi sitte Cilt:7 Sayfa:469) Yani bu meselede ihtilaflı…
   15
    -Altın takmayı yasaklayan rivayetlerin bazıları da o dönemin ekonomik bir değeri olan altının
kullanımıyla alakalı bir dünyevi bir yasak olabilir. Daha sonra peygamberin devlet başkanlığı sıfatıyla
söylemiş olduğu bu söz, elçi sıfatıyla söylenmiş gibi gösterilmiş olabilir. Bu rivayetlerden dini bir yasak
olan haram çıkmaz. Ama belki o dönemin sosyal, ekonomik ve psikolojik yapısı hakkında ek bir bilgi
çıkartılabilir. Biz bu tür bilgilerin belirleyici değil de tamamlayıcı bilgiler olduğuna inanıyoruz. Bu
rivayetleri peygamberin sözleri değil, peygamber dedi diye söylenen ravi sözleri kabul eder ve o
sözlere dayanarak Allah’ın kitabına eklemede bulunamayız.
   16
     -Gelenekçiler bu konudaki hadislerin sayısını olduğundan daha çok göstermeye çalışarak
insanları aldatmaya çalışırlar. Örnek olarak bu rivayetlerden bazıları ilk dönemde zayıf olan rivayetler
arasında iken, Tirmizi’nin ıstılahıyla hasen-sahih konumuna çıkartılmaya çalışılmıştır. Aslında bu ıstılah
bile bu hadislerin ravilerinin zabtlarının pek iyi olmadıklarını ispatlamaktadır. (Hadis usulü
Doç.Dr.İsmail Lütfi Çakan 127

   Hadisçiler hep hadisin sıhhatini ve ravi sayısını daha çok göstermeye çalışmışlardır. Önceki
dönemlerde Mütevatir hadisler arasında sayılmayan “Altın takma yasağı” zamanla mütevatirmiş gibi
gösterilmeye çalışılmıştır. (Örnek olarak, aynı husus Suyuti’de mütevatir olarak nakledilmemiş olan
bir haberi ahadken, zamanla Kettani’nin Mütevatir hadislerinde de görüldüğü gibi tevatürmüş gibi
gösterilmeye çalışılmıştır. )

  Burada açıklamış olduklarımız çelişkiler sadece üç-beş sayfaya sığdırabildiklerimiz… Hadisçilerin
hadis üzerindeki hilekarlıkları sadece bunlarla sınırlı değildir. Özellikle sarahaten merfu olmayıp
mevkuf olan birçok rivayetin hükmen merfu kabul edilerek merfu imiş gibi gösterilmesi ve sözün
peygambere aitmiş gibi gösterilmeye çalışılması onların hilelerinin başında gelmiştir.

  Onlar bunu yaparak sahabenin bile söyleyip söylemediği tartışmalı olan sözleri, peygamberin
söylemiş olduğuna ümmeti inandırmışlardır.(!) İnşallah vaktimiz ve imkanlarımız elverdiğinde bunların
yüzlerce örneğinin verileceği kitabımızı tamamlamaya çalışacağız.
                           6
    İbni Ömer sağ eline takmıştı. (7. cilt Sh:468)
    İbni Ömer sol eline takardı (7. cilt Sh:474)

    (Baba oğuldan farklı rivayet)
    Hz Ali sağ eline (7. cilt Sh:474)
    Hasan ve Hüseyin sol eline takıyordu. (7. cilt Sh:474)

    Dikkat ediyorsunuz değil mi?

     Alimlerimiz ciddi bir gayret göstermiş ve bu çelişkileri çözmüş (!) Örnek olarak İbn-i Hacer
“süs için sağa, mühür için sola takılmalıdır.” Diyerek işi halletmiş (!) (7. cilt Sh:474)

   Bakın gelenekçilerin naklettikleri rivayetlerdeki tutarsızlıklara, bunlara itimad ederek bir şeye
“haram” denilebilir mi?

    Gelenekçiler, hadislerde erkeğe altının yasaklanma sebeplerini de; kibir ve israf olarak tespit
etmişlerdir. Bunun doğru olmadığı da apaçık ortadadır.

    Bir kadına bir düzine bilezik almak israf olmuyor da bir yüzük takmak mı israf oluyor. Hem
altına haram diyenler altından daha da pahalı olan platine niçin haram diyemiyorlar?

    Bir erkeğin nişan yüzüğü takması mı kibir alameti, yoksa bir kadının vücudunun açıkta kalan
her yerini altınlarla donatarak özel günlerde bunları takması mı kibir alameti?
               GELENEKÇİLERİN USULDEN DE NASİBİ YOK…

    Yazımızın sonunda ayetlerle delillerini göstereceğimiz temel bir kural vardır. Bu kurala göre,
eşyada asıl olan mübahlıktır. Bir şeyin yasaklığı kesin emirle değil zan ile sâbit ise o şeye haram
denilemez sadece mekruh denilebilir. Eğer bunun için bazı İslam bilginleri haram demişlerse de bu
haram mutlak haram değil içtihadi haramdır. Yani o yorumun sahibinin haram olduğunu zannettiği bir
haramdır. Biz bu tür haramları dinde Allah’a ortak koşulmaması gerekçesiyle olsa olsa mekruh olarak
değerlendirebiliriz.

    Haram: subuti ve delaleti kat’i olan yasaklanmış fiillerdir. İslam hukukçuları, kesin delille neyin
kast edildiği konusunda ihtilaf etmişlerdir.

    Hadis eksenli düşünen alimlere göre; her ne kadar zanni deliller inanç konusunda hüccet
sayılmasa da amel konusunda hüccet sayılırlar. (Bu mutedil hadisçilere göredir. Onlardan bir kısmı bu
zanni delillerin inanç konularında bile delil olabileceğini iddia etmektedir.Örnek olarak Nasıruddin
Elbani) Bu alimlere göre haberi ahadlar bile ameli konularda hüccet olur ve bunlara dayanılarak bir
şeye haram denilebilir.

    Ebu Hanife’nin yolundan saparak, kısmen İmam Şafi’nin usulüne göre hareket eden
müteahhirun Hanefi alimlerine göre ise, haramın haram olabilmesi için kesin delil gerekir. Hanefilerin
kesin delil olarak kullandıkları hadisler ise; Mütevatir ve Meşhur hadislerdir.

                           7
    İlk dönem Hanefi alimleri “Diliniz yalana alışmış olduğu için her şeye, "şu helaldir, bu
haramdır" demeyin" Nahl suresinin 116. ayetini dikkate aldıkları için haberi ahad gibi zanni bir delille
yasaklanmış olan yasağa "tahrimen mekruh" adını verirlerdi. Mesela; erkeklerin altın yüzük
takınması…

     Muhammed Ebu Zehra bu meseleyi “Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed zannî delille
sabit olan yasaklara "mekruh" demekle yetinirlerdi” diye açıklamıştır.

    Hatta birçok sahabenin altın takmayı tahrimen değil tenzihen mekruh kabul ettikleri ve bu
yüzden altın yüzük taktıkları bilinmektedir. Bu sahabelere; Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Abdullah,
Süheyb, Huzeyfe ve Cabir bin Semure….vb gibi sahabeler örnek olarak gösterilmektedir. 17 18

     Biz bu konuda hem hadis eksenli düşünen alimler gibi hem de bunların etkisinde kalan
müteahhirun Hanefi alimleri gibi düşünmüyoruz. Bize göre bir haramın ortaya konulabilmesi için
kesin delil, Kur’an ayetlerinden başkası olamaz. Sahihi çürüğünden geleneksel yöntemlerle ayırt
edilemeyen zanni rivayetlere dayanılarak; Allah’ın sınırlarını aşmak, Allah’a yalan uydurmak, Allah’a
iftira etmek (Bu ifadeler bizim değil Kur’an’ın ifadeleridir.) kısacası Allah’ın hakimiyetine ortak olmak
doğru değildir. Bu istismara Allah’ın elçisinin adını karıştıranlar, bunun hesabını Allah’a vermenin
kolay olmadığını hesap günün,de çok iyi bileceklerdir.

    Birde şu var. Yüce Allah’ın haram kıldığı şeyler ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi; Mal, can, akıl,
din, nesil emniyeti gibi 5 emniyeti muhafaza edebilmek için konulan haramlardır. Bizzat haram adı
verilen bu haramlardan başka birde, dolaylı haramlar vardır. (Cuma saatinde alışveriş yapmak gibi…)

     Şimdi sizin haram diye ortaya koyduğunuz ve çürük hadislerle peygambere fatura etmeye
çalıştığınız altın takma yasağı hangi tür harama girmektedir?

     Bir yüzük takmakla harama düşüldüğünü iddia edenleri; sahabe devrindeki olayları okuyup
araştırmaya davet ediyoruz. O dönemi okuyup araştıranlar zalim sultanların dinin özünü bozmak için
sarf ettikleri gayretleri ve bunun bir parçası olarak uydurulan hadisleri daha iyi anlayabileceklerdir.
Yine o dönemleri iyi araştıranlar, siyasi otoritenin küçük problemlerle insanları uğraştırırken, büyük
meseleleri nasıl çözdüklerini anlayabilme fırsatını bulacaklardır.

          EY GELENEKÇİLER! KUR’AN’A BAKMANIN ZAMANI GELMEDİ Mİ?

   Şimdi bütün geleneksel bilgilerimizi bir kenara koyup EN DOĞRUYA İLETEN KİTABA YANİ
KUR’AN’A BAKALIM

  o  Aşağıdaki ayetlere göre; yüce Allah nimetlerini insanlar için yaratmıştır. Yani genel olarak
     nimetlerden faydalanılması mübahtır. (Eşyada asıl olan ibahadır kaidesi)
  17
    -Günümüz meselelerine fetvalar Halil Günenç İlim yayınları Cilt:1 Sayfa:130 Fıkhu’s sünne
Seyyid Sabık Cilt:3 Sayfa: 189 Pınar Yayınları
   18
    -Fıkıhçıların tahmini böyle, (Seyyid Sabık ve Halil Günenç) bize göre tamamen mübah olduğu
için takıyorlardı çünkü o dönemde tahrimen mekruh veya tenzihen mekruh gibi ıstılahlar daha ortaya
çıkmamıştı.
                           8
"Allah'ın göklerde ve yerde olanları sizin emrinize verdiğini ve size açık ve gizli nimetlerini bolca
ihsan ettiğini görmez misin " Lokman suresi 20. ayet

"O, Allah, semalarda ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize amade kıldı" Câsiye suresi 13. ayet

"O, Allah ki yerde olanların hepsini sizin için yarattı" Bakara suresi 29. ayet

"O, yeryüzünü size boyun eğecek bir şekilde yaratandır. Arzın omuzlarında yürüyün ve onun
rızkından yeyin" Mülk suresi 15. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; genel olarak helal kılınan şeyleri, Allah’tan gelen bir delil olmaksızın
     haram kılmamak gerektiğini, böyle yapanların Allah’ın sınırlarını aşmış olacağını belirtmiştir.
     Allah’tan gelen ve umumi mübahlığı ortadan kaldıran delil ise; Haram lafzı ile, helalığın
     kaldırılmasıyla, nehiy sıygası kullanılarak ve yapılacak fiilden sakındırılarak Kur’an ayetleriyle
     ortaya konulmuş olmalıdır.

"Ey iman edenler! Allâh'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve sınırı
aşmayın" Maide suresi 87. ayet 19

  o  Aşağıdaki ayete göre; bilgisizlikleri yüzünden Allah’ın yasaklamadığı bir şeyi kendilerine
     haram kılanların Allah’a iftira etmiş olacağını belirtmektedir.

" Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a
iftira ederek haram kılanlar ziyana uğradılar, saptılar. Onlar doğru yola gelici de değildirler" En’am
suresi 140. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; “şu helaldir, şu haramdır” diyen din adamlarının dediklerine uyarak,
     Allah’ın yasaklamadığı bir şeye haram diyenlerin, o din adamlarını Rabb edinmiş olacağını
     belirtmektedir.

"Onlar, hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'tan başka Rabler edindiler.
Halbuki onlar, ancak bir olan ve kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'â ibadet etmekle
emrolunmuşlardı. Allah, onların koştukları ortaklardan münezzehtir" Tevbe suresi 31. ayet 20
  19
    -Gelenekçiler bu ayetin tam zıddını yapmış ve sınırı aşmıştır. Çünkü Allah’ın kitabına
bakıldığında Allah’ın bizim için kolaylık istediğini, zorluk istemediğini, ve dinde bize güçlük
yüklemediğini görürüz. Kur’an-ı Kerim açıkça Allah’ın insana gücünün üzerinde bir yükü
yüklemeyeceğinden bahsetmiştir. Kur’an merkezli sünnette de Hz Aişe’nin belirttiği gibi Resullah iki
şey arasında muhayyer kaldığında hep kolayı seçmiştir. Ama gelenekçiler ne ayetleri, nede sünneti
hesaba almadan, bazı hadislerle yeni haramlar ihdas etmekten haz duymuşlardır.

   Maalesef geleneksel hadis anlayışındaki usül şöyledir. Bir konuyu açıklayan iki hadisten biri
mübahlık, birisi de haramlıktan bahsediyorsa (Kur’an ve Sünnetin tam zıddı olarak) haramlığın esas
alınmasıdır. (Mübah kılıcı bir rivayetle, haram kılıcı bir rivayet tearuz ederse, ihtiyaten haram kılıcı
racih addedilir., mübah kılıcı da metruk veya mecruh addedilir. Kütübi sitte Cilt:7 Sayfa:473) Bu
anlayışın islamın özüne zıt olduğu ortadadır.
                           9
  o  Aşağıdaki ayete göre; Allah’ın haram kılmadığını haram kılanların müşriklerin yolunu
     izledikleri belirtilmektedir.

“Ortak koşanlar, “Allah dileseydi ne biz, nede atalarımız O’ndan başka bir şeye tapmazdık ve
O’nsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık!” dediler…” Nahl suresi 35. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; Allah’ın haram demediği bir şeye haram diyenlerin Allah’a karşı yalan
     uydurmuş oldukları ve böyle yapanlarında asla kurtuluşa eremeyecekleri belirtilmektedir.

"Dilleriniz yalana alıştığı için "bu helaldir", " şu haramdır" demeyiniz. Sonra Allah'a karşı yalan
uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise kurtuluşa eremez" Nahl suresi 116. ayet

  o  Aşağıdaki ayetlere göre; ahirette mü’minlerin altın takacakları anlaşılmaktadır.

“…Onlara altlarından ırmaklar akan Adn Cennetleri vardır. Orada altın bilezikler takarlar…” Kehf
suresi 31. ayet

“…Orada altın bilezik ve inciler takınırlar….” Hacc suresi 23. ayet

“…Orada altın bilezikler ve inciler takarlar. Orada elbiseleri ise ipektir.” Fatır suresi 33. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; mübahlığı ayetle ortadan kaldırılmayan nimetlerin, hem ahirette hem
     de dünyada mü’minlere verileceği açıklanmıştır.

“…De ki onlar dünyada mü'minler içindir, âhirette de tamamen mü'minlerindir" A'raf suresi 32. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; altının takılması ve kullanılması değil, biriktirilip Allah yolunda
     harcanmaması azabı gerektirecek bir davranıştır. (Aynı ayette din adamlarının menfaat için
     Allah’ın yolundan insanları alıkoyabileceğinden ve toplumda imtiyazlı bir sınıf oluşmasını
     sağlayarak insanların mallarını haksızlıkla yiyebileceklerinden de bahsedilmiştir. Allah bizi
     onların şerrinden korusun. Altın yüzük takmanın haram olduğunu söyleyen hocalarımızı da
     Allah ıslah etsin ve asıl yasak olan haksız yere insanların mallarını yemek ve onları Allah’ın
     yolundan alıkoymak yasağına düşmekten onları korusun)
  20
   Bu âyet nâzil olduktan sonra, daha önce Hıristiyan olarak Şam'a gitmiş bulunan Adıy b. Hatim
Medine'ye geldi ve Hz. Peygamber'e âyeti okuyarak; Hıristiyanların rahip ve hahamlarına ibadet
etmediklerini, dolayısıyla burada ne anlatılmak istendiğini sordu. Peygamberde O’na şöyle buyurdu:
"Onlar helalı haram, haramı helal yaptılar. Hıristiyanlar da onlara uydular. İşte bu, onlara ibadet
etmeleridir"

  Rivayetleri esas alarak bazı şeylere haram diyen, bazı şeylere helal diyen din adamlarının durumu
ve bunlara uyanların durumu ile yukarıda açıklanan durum birbiriyle aynı değil midir?

  Önyargılarımızdan kurtulup gerçekleri görmemizin zamanı gelmedi mi?


                           10
“Ey iman edenler, alimler ve din adamlarının çoğu, insanların mallarını haksız olarak yerler ve
Allah’ın yolundan alıkoyarlar, Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda sarf etmeyenlere can
yakıcı bir azabı müjdele!...” Tevbe suresi 34. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; Allah’ın dinde ortakları olmadığı ve hiç kimsenin Allah adına haramlar
    ihdas edemeyeceği belirtilmektedir. İnsanlara Allah’ın izin vermediği bazı şeyleri haram
    kılanların hakimette Allah’a ortak koşulmuş olacakları da yine bu ayette açıklanmıştır. Ravi
    sayısı açısından ahad, sıhhat açısından zayıf(veya uydurma) mevkuf rivayetleri, ref ederek
    peygambere fatura edenler ve bu rivayetlerden dini haramlar çıkartanlar, farkında olmadan
    hakimiyette Allah’a ortak koşmuş olacaklardır.

“Yoksa onların hakimiyette ortakları mı var ki, Allah’ın izin vermediği şeyi kendilerine kanun
yapıyorlar?...” Şura suresi 21. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; Allah’ın kulları için çıkardığı süs ve rızıkları kimsenin yasaklama yetkisi
    yoktur. Dikkat edelim biz bu ayete mezhebimiz, hadis alimlerinin kitaplarındaki rivayetler diye
    cevap verebilir miyiz?

"De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim yasakladı?....” A'raf suresi 32. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; Allah haram kıldığı şeyleri zaten Kur’an’da açıklamıştır. Ayetlerde
    belirtilmemiş olan haramları ihdas edenler halkı şaşırtmış ve Allah’ın sınırını da aşmış olurlar.

“…Allah haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları, bilmeden keyiflerine uyarak halkı
şaşırtıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, o sınırı aşanları çok iyi bilir.” En’am suresi 119. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; peygamberin Allah’la ortaklık yaparak, Allah’a rağmen yeni haramlar
    ihdas etmediğini, O’nun sadece Allah’ın haram kıldıklarını kendilerine OKUDUĞU
    açıklanmıştır.

“De ki. Gelin Rabbinizin size neyi haram kıldığını okuyayım…” En’am suresi 151. ayet

  o  Aşağıdaki ayete göre; Hz Peygamberin bile, Allah’ın yasaklamadığı bir şeyi kendisine
    yasaklayamayacağı belirtilmiştir.

“Ey Peygamber, ne diye eşlerinin gönlünü hoş etmek için Allah’ın helal kıldığını kendine haram
ediyorsun?...” Tahrim suresi 1. ayet

    Yukarıdaki ayetlere rağmen, Allah’ın şariliğine-Arap örf ve adetlerinin peygambere fatura
edilmesiyle ortaya çıkan hadislere dayanarak- peygamberin (!) hadislerini ortak etmeye çalışan ve
böylece helali haram haramı helal yapanlara Kur’an-ı Kerim’deki “Allah’ın size indirdiğinin bir kısmını
haram bir kısmını helal kıldığınızı görüyor musunuz? Size Allah’mı izin verdi, yoksa Allah hakkında
yalan mı uyduruyorsunuz” ayetinin (Yunus suresi 59. ayet) muhatapları olan müşriklerle aynı işi
yaptıklarını hatırlatıyoruz.

  o  Aşağıdaki ayetler, yeni haramlar ihdas edenlere ve onların savunuculuğunu yapanlara ne
    dememiz gerektiğini belirtmektedir.

                           11
“De ki Haydi Allah şunu haram kıldı diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin….” En’am suresi 150.
ayet

“Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız varda oradan mı
okuyorsunuz?” Kalem suresi 36. ve 37. ayetler

     Bu kadar ayetlere rağmen illa da “Allah’ın Rasulününde haram kılma yetkisi vardır” diyerek
bir-iki ayet 21 delil getirenlere kısa bir açıklamada bulunalım. Evet! Artık sizleri çok iyi tanıyoruz,
sizlerde bizi iyi tanıyın. Kur’an’daki şefaatle ilgili 27 ayetten işinize gelen bir tanesini alıp bunu
uydurma hadislerle destekleyip akide diye insanlara sunan sizleri artık tanıyoruz. Sizde bizi tanıyın,
uydurulmuş rivayetlere dayanarak Kur’an’la verilmeye çalışılan akidemizi; eski alimlerimize hürmet
etmek adına bozamayız.

     Evet! Hz Peygamberin haram kılma yetkisi vardır. Ama bu yetki Kur’an ayetlerini açıklama
yetkisinin bir parçasından başka bir şey değildir. Hz Peygamberin sünnetini araştıranlar, O’nun
Kur’an’ı yaşama biçimine Sünnet denildiğini göreceklerdir. İşte O, bu sünnetin gereği olarak Kur’an’da
aslı var olan bir haramı örneklendirerek haram kılabilir. Ve zaten de böyle olmuştur. Onun sağlığında
Allah adına haram kılmadığının örnekleri için “Sana….sorarlar. Deki….” Diye başlayıp biten ayetleri
görebilirsiniz.

     Şimdide size daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek verelim. Bir dükkanda bir usta ve bir kalfa
iki kişi çalışsa…. Usta kalfasına neyi nasıl yapması gerektiğini iyice açıklasa, kalfası da ustasının
olmadığı yerde dükkanı idare etse… Dışardan bakan birine göre belki kalfa her istediğini istediği
şekilde yapıyor gibi görülebilir. Ama olayın aslı öyle değil tabi….Aslında kalfa sadece ustasının
talimatlarını yerine getiriyor. Buradaki kalfanın yapacağı serbestlik ne kadar olabilir? Kalfa ustasının
dükkanında %95 kendi malını mı satar, yoksa ustasının kini mi? Tabi ki ustasının kini değil mi? Ama
bunu yaparken bazen ustasının kendisine açıklamadığı bir olayla karşılaşır. Bu durumda ustasının
temel öğretilerini göz önünde bulundurarak bir şey yapar. İşte kalfanın vermiş olduğu bu karar;
ustasına rağmen bir karar değil, ustasının kararlarının bir parçasıdır. Bu basit örnekle olayın mantığını
anlayamayanlar, lütfen Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu’nun İslam düşüncesinde Sünnet adlı kitabını
okumaya çalışsınlar.

    21
    -“Onlar ki, ellerindeki Tevrat ve İncil’de yazılı bulunan o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar.
O ki kendilerine iyiliği emreder, onları kötülükten men eder; onlara temiz ve hoş şeyleri helal, pis
ve çirkin şeyleri haram kılar….” (A’raf suresi 157. ayet)

   “Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve Ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve
Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle, ezilip büzülüp kendi
elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.” (Tevbe suresi 29. ayet)

    (Peygambere itaat edilmesi gerekli olan ayetleri buraya almadık, çünkü zaten o konuda bir ihtilaf
yok)

  Bu ayetlerde peygamberin haram kılma yetkisi açıkça görülmektedir. Peygamberin bu yetkisi
vardır, ama diğer ayetlerin bütünlüğünde olaya bakıldığı zaman anlaşılıyor ki bu yetki tamamen
bağımsız bir yetki olmayıp, sadece Kur’an’da aslı belirtilmiş olan haramların peygamberce
örneklendirilmesine bağlı bir yetkidir. Böyle düşünülmediği zaman birçok ayet göz ardı edilmekle
kalmayıp, peygamberi Allah’ın ortağı konumuna getirmiş oluruz.

                          12
    İlmi kitaplardan bihaber olan bazı gelenekçiler, A’raf suresinin 157. ayetini ve Tevbe suresinin
29. ayetini ortaya atarak peygamberin Allah’la birlikte ikinci bir şari olduğunu iddia ederler. Halbuki
bu çok tehlikeli bir bakış açısıdır. Allah’ın peygamberine yüklemiş olduğu bir vazife vardır. Peygamber
bu vazifeyi yapmak zorundadır. O bunu yapmış ve bu vazifenin gerektirdiği teybin görevini de ifa
etmiştir. Onun bu açıklamalarını, Kur’an’a rağmen farklı açıklamalar gibi görmenin mantığı yoktur.

    Konumuzla ilgili son olarak şunu söyleyebiliriz. Kütübi Sitte’deki hadislere itibar edilerek
Kur’an’da yasaklanmamış olan bir şeye “Haram” denilemez. Peygamberin Kur’an’da geçen haram
kılma yetkisini bahane ederek, bu çelişkili rivayetlerle yeni haramlar ihdas edilemez. Bu Allah’a
hükümranlığında ortaklar koşmak anlamına gelir ve çok tehlikelidir. Bu tip rivayetlere dayanılarak en
fazla mekruh denilebilir. Aksi halde Kur’an-ı Kerim’deki “Dilleriniz yalana alıştığı için "bu helaldir", "
şu haramdır" demeyiniz. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan
uyduranlar ise kurtuluşa eremez" ayetinin muhatabı oluruz. (Nahl suresi 116. ayet )

     Şimdide bu hadislerle ilgili başka bir tespitimi sizlere aktarmaya çalışayım. Dikkat edin,
Peygamberin söylediği sözleri bize nakleden raviler, bırakın sözleri amelleri bile aktaramamışlardır.
Ahad haberlerle aktarılan metinlerden hüküm çıkartanların delillerimizi dikkate almaları ve biran önce
tevhid dininin gereğini yapıp kültür islamının Kur’an’a tamamen ters olan aktarımlarını reddetmeleri
gerekir.

    Biz Allah’ın elçisinin, Kur’an’daki “Eğer o (Muhammed) bize karşı bazı sözler uydurmuş
olsaydı, biz onu kuvvetle yakalar, sonra (onun) can damarını koparırdık” ayetlerini (Hakka suresi
44-46. ayetler) hiçe sayarak, Kur’an’a rağmen böyle haramlar koyduğunu kabul edemeyiz. Çünkü, O
ayetleri tebliğ eden, açıklayan ve yaşayan bir peygamberdi. Ölümünden 200-300 sene sonra
toparlanan rivayetler esas alınarak, O’nun Kur’an’da belirtilmiş olan dini yaşayamadığını iddia
edemeyiz. Ne demek bu? Hadislerin dinin %95 ini açıkladığını iddia eden zihniyet hem Allah’a hem de
peygambere iftira etmiş olur. Çünkü araştıranlar peygamber şöyle buyurdu diye açıklanan birçok
hadisle peygamberin bile amel etmediğini göreceklerdir. Örnek olarak Ölülerinize Yasin okuyunuz
diyen peygamber hiçbir ölüye yasin okumamıştır. O dönemde din tamamlanmamıştı da sonradan
uydurulan hadislerle mi tamamlandı? Dinin tamamlandığını açıkça belirten ayeti hiçe sayan ve
uydurulmuş rivayetlerle yeni bir din ortaya koymuş olan bu zihniyet peygamberi Allah’ın ortağı gibi
görme yanlışlığına düşmesine rağmen maalesef olayın ciddiyetini kavrayamamıştır.

    Evet! Kardeşlerim. İşte bizim mücadelemiz; dinle değil, dinin özünü hikayeler içinde
kaybettiren bu zihniyetle ve onların uzantılarıyladır.

    Bu zihniyet, ortaya çıkardıkları gereksiz ihtilaflarla Müslümanları uğraştırmış ve sulta
sahiplerinin ekmeğine yağ sürmüştür.

   Bu zihniyet, global terörün simgesi durumunda olan ABD’nin karşısına dimdik çıkabilecek olan
Müslümanların birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engel olmuştur.

     Bu zihniyet, beceriksizliklerini özeleştiri yaparak çözmeyi değil, kaderde böyleymiş diyerek
Allah’a fatura etmiştir. Yalanlarını ve yanlışlarını Allah’a fatura eden ve halkı Allah’ın kitabından uzak
tutmaya çalışan da bu zihniyettir.


                          13
    Evet biz bu zihniyetle mücadele halindeyiz. Ya siz? Bunları hiç düşünmeyecek misiniz? Bunlar
yanlış yolda ise onlara uydunuz diye Allah sizin imtihanınızı iptal mi edecek?

    Artık sizde dininize gereken önemi verin ve bu insanların yalanlarına kanmayın. Birbirimizin
arasındaki fikri ayrılıklara rağmen, siyasi birliğimizi korumalı ve ümmet olmanın gereğini yapmalıyız.
SONSÖZ: Ümmetin bulunduğu konumdan kurtulabilmesinin yolu; YENİDEN KURAN’A DÖNMEKTİR.
  Şunu da belirtelim ki; Kur’an’a dönmek demek, Sünneti inkar etmek değil, daha iyi anlamak
                      demektir.

     Ben Müslüman’ım diyen herkesin Hadisle Sünnetin farkını fark etmesi dileğiyle….

                                           ALİ UMUÇ
                         14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:31
posted:6/17/2012
language:Turkish
pages:14