Delegeringsordning HSV 1993 by FYNZ4s

VIEWS: 4 PAGES: 8

									                                                      Verksamhetschef                   Vårdchef
                                                      .................................................  .............................................
    DELEGATIONSHANDLING                                        Namnförtydligande                  Namnförtydligande
I min egenskap av sjukhusdirektör vid produktionsenhet

LiM/..........................................................................................
                                 Klinikens, basenhetens namn

.......................... delegerar jag till Dig de arbetsmiljöarbets-
uppgifter inom Ditt ansvarsområde kvinnokliniken
som följer av arbetsmiljölagen. Det betyder att Du skall följa
och vidta de åtgärder som framgår av tillämpliga avsnitt i
denna delegationsordning.

Dessutom skall Du
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
........................................


Motala den ..….…….….......................... 2000......


.................................................     .............................................
Delegerande                        Mottagare
                 DELEGERINGSORDNING
             Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för
             arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen.
 ARBETSMILJÖ
             Genom stegvis överföring/delegering av arbetsuppgifter inom
             arbetsmiljöområdet blir chefer och arbetsledare arbetsgivarens
             ställföreträdare och utövar därigenom arbetsgivarens allmänna
             arbetsmiljöansvar inom sitt ansvarsområde.
    VEM        Inom produktionsenhet LiM finns följande ledningsnivåer


             * Sjukhusdirektör
    GÖR
             * Chefsöverläkare/Verksamhetschef

             * Vårdchef/Arbetsledare motsv

    VAD
             Den som mottagit delegation har påtagit sig ett arbetsgivaransvar. I
             händelse av överträdelse av lagar, föreskrifter etc, utebliven
             handling eller vid arbetsskada kan detta medföra straffansvar.

             Det är varje ansvarigs rättighet och skyldighet att utnyttja
             tillgänglig specialistkompetens såväl inom som utom landstinget.
Delegationsordning inom  Här kan Östgötahälsan, personalavdelningen och Försäkrings-
 produktionsenhet LiM   kassan nämnas.
                                 * skall framföra förslag till arbetsgivare och/eller skydds-
                                  kommitté om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön
          ARBETSTAGARE
* skall medverka i enhetens arbetsmiljöarbete

* skall delta i genomförandet av åtgärder som behövs för att
 skapa en god arbetsmiljö

* skall följa givna föreskrifter

* skall använda skyddsanordningar

* skall iaktta försiktighet för att förebygga ohälsa och
 olycksfall

* skall underrätta arbetsgivare/skyddsombud om risker i
 arbetsmiljön


      HUVUDSKYDDSOMBUD
       SKYDDSOMBUD
* företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka
 för tillfredsställande arbetsmiljö

* skall deltaga vid planering och genomförande av föränd-
 ringar och övriga åtgärder som rör arbetsmiljön

* skall medverka i arbetsgivarens arbete med internkontroll
          VÅRDCHEF
         ARBETSLEDARE                   För att delegeringen skall bli effektiv och hålla
                                  juridiskt krävs för varje nivå där beslut fattas
                                  att de arbetsuppgifter som ingår i ansvarsområdet är klart
* skall tillse att arbetet på avdelningen sker enligt gällande
                                    definierade och kända
 lagar och tillämpliga föreskrifter, såväl från arbetarskydds-
 styrelsen som interna                      att arbetsgivarens företrädare har utbildning, kompetens
                                    och resurser för dessa arbetsuppgifter
* skall vid behov ta initiativ till att lokala instruktioner för
 arbetets utförande utarbetas                   att arbetsgivarens företrädare har beslutsrätten inom
                                    ansvarsområdet
* ansvarar för att all personal är insatta i enhetens arbets-
 miljöförhållanden, har för arbetet nödvändiga kunskaper     att arbetsgivarens företrädare kan erhålla nödvändigt
 och följer gällande lagregler, föreskrifter och instruktioner     underlag för sina beslut
* ansvarar för att hänsyn tas till varje anställds förutsätt-   att överordnad ger råd och stöd samt håller sig informerad
 ningar och att ingen utsätts för arbetsskaderisk           om underordnads sätt att utföra sina arbetsuppgifter
* ansvarar för att skyddsombud hålls informerat och deltar i    att arbetet kan bedrivas på godtagbart sätt även vid
 arbetsmiljöarbetet                          ordinarie befattningshavares frånvaro.
* ansvarar för att skyddsronder genomförs effektivt
                                  För att kunna skapa en god arbetsmiljö krävs att
* ansvarar för anmälan och utredning av arbetsskador och      alla
 tillbud
                                  * aktivt medverkar i arbetsmiljöarbetet
* ansvarar för rehabiliteringsutredningar och tillhörande
 åtgärder på arbetsplatsen                    * följer de direktiv och regler som gäller

* är skyldig att så tidigt som möjligt observera om problem    * informerar överordnad om arbetsmiljöförhållanden som är
 uppstår på individ och/eller gruppnivå och ansvarar då       eller kan vara av betydelse för beslut och/eller åtgärder
 för att nödvändiga åtgärder vidtas
                                  * anmäler till överordnad då ett ärende inte kan avgöras
                                   pga tex brister i befogenheter, kompetens eller resurser
    SJUKHUSDIREKTÖR                            VERKSAMHETSCHEF
                                 * ansvarar för att verksamheten inom basenheten bedrivs på
* ansvarar för att verksamheten inom produktionsenhet LiM      ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt
 bedrivs på ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart sätt
                                 * ansvarar för att internkontroll bedrivs inom basenheten
* fastställer årlig arbetsmiljöpolicy, viljeinriktning, mål och
                                 * ansvarar för att skyddskommitténs arbete bedrivs enligt
 medel, för produktionsenhet LiM
                                  gällande lagstiftning och avtal
* stimulerar basenheterna till ett aktivt arbetsmiljöarbete    * ansvarar för att samverkan sker med skyddsombud och
                                  berörda arbetstagare vid planering och genomförande av
* ansvarar för att lagar, arbetarskyddsstyrelsens kungörel-     åtgärder som rör arbetsmiljön
 ser, övriga föreskrifter och handlingar finns tillgängliga på
 basenheterna                          * ansvarar för att kompetensutveckling sker hos all personal
                                  i takt med förändrad verksamhet och arbetsmiljö
* behandlar inspektionsmeddelande, föreläggande
 mm från tillsynsmyndighet                    * ansvarar för noggrann kunskap om personalomsättning,
                                  sjukfrånvaro och arbetstidsförhållanden inom basenheten
* upprättar avtal med företagshälsovårdsenhet
                                 * ansvarar för anmälan utan dröjsmål till Yrkesinspektionen
                                  vid svårare personskada eller vid allvarligt tillbud
* ansvarar för att årlig revision sker av arbetsmiljöarbetet,
 internkontrollen, inom produktionsenhet LiM           * ansvarar för basenhetens anpassnings- och rehabiliterings-
                                  arbete

                                 * ansvarar för att gällande bestämmelser angående samord-
                                  ningsansvar vid gemensamt arbetsställe följs

                                 * ansvarar för att såväl investeringar som intäkter/minskade
                                  kostnader kopplade till en god arbetsmiljö beskrivs och
                                  beaktas i basenhetens budgetarbete
* har rätt att delegera arbetsuppgifter inom arbetsmiljö-
 området till avdelningsföreståndare/arbetsledare.

								
To top