Proces planiranja

Document Sample
Proces planiranja Powered By Docstoc
					Seminarski rad                        Mirko Radović


             PROCES PLANIRANJA1.  UVOD


Planiranje predstavlja
početnu fazu upravljanja u kojoj se definišu ciljevi preduzeća i mere i akcije
za dostizanje unapred postavljenih ciljeva. Planiranje je kompleksan i
dinamičan proces koji se sastoji iz niza podprocesa, faza i aktivnosti.


Planiranje obuhvata
sve delove i sve funkcije preduzeća, što znači da svaka organizaciona
jedinica i svaka funkcija unutar preduzeća vrši izradu svog plana radi
dostizanja postavljenih ciljeva, a time i ukupnih ciljevi preduzeća.
Osnov planiranja
jeste predvidjanje, pa je ono skopčano sa rizikom i neizvesnošću, što
podrazumeva da je dostizanje ciljeva koje treba realizovati u budućnosti
podložno mnogim promenama koje nastaju unutar ili izvan preduzeća.
                                      1
Seminarski rad                       Mirko Radović
2. PLANIRANJE U PREDUZEĆU
Definiše
se kao kontinuiran proces svesnog i svrsishodnog odredjivanja i usmeravanja
budućih aktivnosti sistema, kako bi sistem u budućnoti obezbedio opstanak,
rast i razvoj.
Plan
je dokument u kome su zapisane planske akcije, ograničene vremenskim
presekom i predstavlja proizvod planiranja.
Plan izražava statično stanje, a planiranje je dinamičan proces i ono se ne
završava se završetkom perioda na koji se plan odnosi, već zahteva stalno
sagledavanje promena koje mogu nastati i uzimanje u obzir njihov uticaj na
dostizanje planskih ciljeva.
  1.
                                     2
        GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
      Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
            WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
              WWW.MAGISTARSKI.COM
             WWW.MATURSKIRADOVI.NET
              WWW.MATURSKI.NET
             WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
              WWW.MATURSKI.ORG
              WWW.ESSAYSX.COM
           WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
 OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE
 TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE
  NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ
NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM
  JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN
SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE
                DOBITI NA NAŠEM FORUMU

          Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
           Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.
 Naš link: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net">Seminarski i diplomski</a>
 Naš baner: <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |magistarski rad"
href="http://www.maturskiradovi.net"><img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
             height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad"></a>

KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !
  2.
  3.
                                                       3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:6/17/2012
language:
pages:3