BASARI ZEKASI=DUYGUSAL ZEKA (EQ) by Oc2G2xuR

VIEWS: 70 PAGES: 51

									 DUYGULARIMIZLA
ANLAŞMAK; İLETİŞİMDE
  FARKINDALIK

 Yrd. Doç.Dr. Müjde Ker-Dincer
Sizin için hayatta ne önemli?
         • İş yaşamınızda “1”
          numaraya
          yükselmek
         • Özel hayatınızda
          mutlu ve huzurlu
          deneyimler yaşamak
         • Her ortamda sayılan
          kriterler
          çerçevesinde başarılı
          olmak
Eğer yanıtınız “her ortamda başarı”
ise;


 • Doğru yerdesiniz!
Peki bu hedef doğrultusunda en
büyük yardımcınız ne olacak?


• Tabii ki her ortamda
 sergilediğiniz iletişim
 becerileriniz...
Çünkü İletişim Becerileriniz
         • Doğru ve etkili
          kullanılan iletişim
          becerilerinin gücü
          hayatınızın her alanına
          yansır ve sizin için
          dünyayı “tatlı” bir yere
          çevirir, üstüne üstlük
          herkes de vardır ve
          isteyen herkes
          becerisini geliştirebilir.
   Ayrıca Neden İletişim?
• Biz insanlar ancak başka insanlarla olan
 bağlantılarımız içinde yaşayabilir ve
 gelişebiliriz. Ve biz bu bağlantılarımız içinde
 BİZ OLURUZ… Var olmak, iletişim içinde
 olmak demektir.
         İLETİŞİM
• İki ya da daha çok insan arasında anlaşmaya,
 düşünce ve duygu değiş tokuşuna,
 paylaşmaya, karşılıklı konuşmaya ve ayrı ayrı
 ya da birlikte davranmaya dayalı bir ilişkidir.
Neden İletişimde Farkındalık ?
Neden İletişimde Farkındalık ?
IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki
    başarılar karşılaştırıldığında

IQ (Entellektüel Zeka)   EQ (Duygusal Zeka)    ???            ???
Neden İletişimde Farkındalık ???
IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki
    başarılar karşılaştırıldığında

IQ (Entellektüel Zeka)   EQ (Duygusal Zeka)  % 4 - % 25          ???
Neden İletişimde Farkındalık ???
IQ test sonuçları ve kişilerin kariyerlerindeki
    başarılar karşılaştırıldığında ;

IQ (Entellektüel Zeka)   EQ (Duygusal Zeka)  % 4 - % 25        % 75 - % 96
  Sizi hayatta ne başarılı kılar?


• Entelektüel zekanız
 (IQ) mı?
• Yoksa Duygusal
 zekanız (EQ) mı?
Bu sorunun yanıtı her ikisi de olacak çünkü
hayatta başarı ve mutluluk için her ikisine de
ihtiyaç var. Ancak güçlü bir gözlem anlayışı,
sezgilerin güçlü oluşu ve karşısındaki
insanları hissedebilme yanı sıra, kendini
hissettirebilme yeteneği ve doğru davranış
kalıpları “duygusal zekası yüksek” yani
“duygusal zeki” kişilere ait temel özellikler
olarak tanımlanıyor.
EQ+IQ= Bireysel Başarı
      • Önemli olan EQ ve IQ
       arasında uygun
       dengenin sağlanabilmesi
       ve IQ-EQ'nun sinerji
       yaratmasıdır. Biri
       diğerinin yerine asla
       düşünülemez. Her biri
       insanlarda farklı oranda
       vardır.
     DUYGUSAL ZEKANIN
      KISA TARİHÇESİ
• Platon “"Öğrenmenin temelinde duygusallık
 hakimdir"
• Howard Gardner 1980’lede Çoklu Zeka kavramını
 ortaya koyuyor.
• Robert Sternberg
• Wayne Leon Payne (akademik çevrelerde ilk EQ
 kavramını kullanan kişi)
• Peter Salovey ve John Mayer (akademik alanda
 araştırmalar yapıyorlar)
• Daniel Goleman'ın "Duygusal Zeka" 1995.
   DUYGUSAL ZEKA TANIMI
• Dr. Reuven Bar-On; “bir kişinin çevresel baskılarla
 ve isteklerle başa çıkmak için başarılı olma yetisinde;
 duygusal, kişisel ve sosyal yeteneklerin bütünü.”
• Peter Salovey ve John Mayer; “Bir kişinin kendi ya
 da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme,
 onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve
 eyleminde bu bilginin kullanılması.”
• Daniel Goleman; “kişinin kendi duygularını
 anlaması, başlarının duygularına empati beslemesi,
 duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde
 düzenleyebilmesi yetisi.”
 Sonuç olarak EQ’nun
“hayatımız”daki tanımı:
  • Gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda
   başarılı ve mutlu olmak, insanların
   duygusal zeka becerilerine bağlı ve
   duygusal zeka ile insanların ortak
   duyguları, iletişim becerileri, insanlık
   anlayışları, incelik, zerafet, kibarlık,
   nezaket vs. gibi yetenekleri tanımlanmakta.
   Ve sahip olduğumuz duygusal zeka
   düzeyimiz, kendimizle ve başkalarıyla olan
   ilişkilerimizi doğrudan etkilemekte, bir
   başka deyişle duygusal zeka; bir kişinin
   duygularım eğitebilmesi ve duygusal
   manada kazanımlarını, kendini en iyi
   biçimde yönlendirebilecek ve başarıya
   götürebilecek zeka gelişimi olarak da
   yorumlanabilir.
     Duygusal zeka için gereken
      yetkinlikler nelerdir?
•  Kendini Tanıma (Öz-bilinç)
•  Kendini Yönetmek
•  Motivasyon
•  Empati (Duygudaşlık)
•  Sosyal Beceriler (Sosyal Yetkinlik)
•  İletişim Becerisi
    Kendini Tanıma (Öz-bilinç)
• Kişinin kendi duygularını,
 ihtiyaçlarını, hedeflerini
 tanıması, tercihlerini yapabilmesi
 ve sahip olduğu şahsi gücünün
 ve kaynaklarının farkında olması
 anlamına gelir. Kendini
 tanımakla insanlar belirli
 pozisyonlarda nasıl hareket
 edeceklerini, neye ihtiyaç
 duyduklarını veya kendilerinde
 ne gibi değişiklik yapmaları
 gerektiğini fark ederler.
Kendini Yönetmek
   • Kişinin sahip olduğu duygu ve
    düşüncelerini kontrol ederek
    yönlendirmesi olarak
    tanımlanabilir. Bu beceri ile
    duygularımızın esiri olmaktan
    kurtulup onları yönlendirebiliriz.
    Örneğin: bir olay bizi çok
    kızdırdığında, kendi kendimizi
    sakinleştirerek, yanlış bir karar
    vermekten veya yanlış bir
    davranışta bulunmaktan kaçınırız.
           Motivasyon
• İnsanın kendini motive
 edebilmesi, daima başarma
 isteğine ve heyecanına sahip
 olması demektir. Bu yetenek
 özellikle zorlukların
 çıkmasında veya işlerin
 istenilenin dışında gelişmesi
 durumlarında çok faydalı
 olur. Kendini motive
 edebilen insan, zorluklar
 karşısında yılmadan
 kendinde devam etme
 gücünü bulur daha metanetli
 olurlar.
Empati (Duygudaşlık)
    • Kişinin başka insanların
     duygularını, ihtiyaçlarını,
     kaygılarını anlayabilmesi,
     kendini onların yerine
     koyabilmesi demektir. Söz
     konusu olan onlar gibi
     düşünebilip, davranabilmek ,
     onları oldukları gibi
     kabullenebilmek ve hal ve
     hareketlerine saygı
     göstermektir. Kısaca iletişim
     içinde olunan kişilerin kalbini
     dinleyebilmektir.
 Sosyal Beceriler (Sosyal Yetkinlik)
• İnsanların başkalarıyla
 ilişki kurabilmesi ve bu
 ilişkilerin uzun süre
 geçerliliğini koruyabilmesi
 becerilerini kapsar.
 İnsanlar arası iyi ilişkilerin
 yanı sıra bir takım
 oluşturabilme, takım
 ruhunu sağlayabilme ve bu
 takımı yönetme becerisini
 gösterme de bu yetkinlik
 ile olur.
İletişim Becerisi
   • Duygusal zeka için, iyi iletişim
    kurabilme becerisi,
    vazgeçilmez unsurlarındandır.
    Bu iki türlü açıklanabilir.
    Birincisi insanın kendisini açık
    ve net olarak ifade edebilme
    becerisi, diğer taraftan da
    başkalarını dikkatli dinleme ve
    ne söylediklerini tam ve doğru
    olarak anlayabilme becerisidir
 İletişim Becerileriniz

• Sözel Becerileriniz
  (Konuşma ve dinleme)
• Yazım Becerileriniz
  (Okuma ve Yazma)
• Sözsüz İletişim Becerileriniz
  (Kelimelerin dışında kalan her şey!!!)
Sözsüz İletişim
 • Duyguları, düşünceleri ifade etmede
  başvurulan, konuşulan ve yazılan
  kelimelerin dışında kalan tüm vücut
  hareketlerini, susma, sesin tonu gibi
  özellikleri, seçilen aksesuarları ve
  bunların model ve renklerini, mekan
  kullanımını, kişiler arasında tutulan
  mesafeyi, zaman kullanımını, fiziksel
  özellikler ile ilgili tüm uygulamaları içeren
  bir iletişim türüdür.
 SÖZSÜZ İLETİŞİM KANALLARI

• Kinezik (beden dili)
• Paralinguistik (vocal unsurlar)
• Proksemi (kişiler arasındaki mesafe, mekan
 kullanımı)
• Haptik (dokunma)
• Kroksemi (zaman kullanımı)
• Estetik (müzik, renk ve kokuların kullanımı)
• Fiziksel görünüş (vücut şekli ve boyutu,
 koku...)
• Genel görünüş (kıyafetler, makyaj,
 aksesuarlar)
Sözsüz İletişim Yaşantımızda Neden
Önemlidir?
• Görsel simgeler kullanılır.
• Sözel ve sözsüz iletişim arasında dörtlü bir ilişki
 vardır.
• Sözsüz iletişimin tarihi eskidir, hatta
 genlerimizdedir.
• Duyguların dili sözsüzdür.
• Sözsüz yalan söylemek zordur (hatta
 imkansızdır).
• AMAN DİKKAT! Tek tek yorumlamayınız.
   GÖRSEL SİMGELER KULLANILIR.


• Sözsüz iletişim beden
 dilinden, renklere uzanan
 geniş bir yelpaze olduğu
 için her noktaya dikkat
 etmek gerekir.
• Bu konunun uzmanı bir
 roman kahramanı da olsa
 Sherlock Holmes’tur.
 (Çünkü gerçek yaşamda
 ne kadar tecrübe
 edinirseniz edinin konuya
 ilişkin öğrenilecek bir
 şeyler vardır)
Sözsüz iletişim ve sözel iletişim
arasında:

    •  Yerine geçme
    •  Vurgulama
    •  Destekleme
    •  Çatışma ilişkisi vardır.
Tarihi Eskidir!
         • Hatta bazı
          hareketlerimiz
          genetiktir.
         (Örneğin oturma
          yerimizi seçmemiz,
          kol kenetlememiz ya
          da uyuma biçimimiz)
Duyguların dili sözsüzdür!


 • Fikirlerin dili
  sözel, duyguların
  dili “kalpten” dir.
  En azından
  kalpten
  olduğunda
  inandırıcıdır.
Yalan konusunda dikkat etmek gerekir
          • Tanıdığımız insanlar
           karşısında sözsüz
           olarak yalan
           söylemek zor hatta
           imkansızdır!
          (Bakınız: Eller, ten
           rengi, burun ama
           özellikle de gözler)
Aman Dikkat!!!
• Çok çok önemlidir çünkü günümüz dünyası
 “görsel” bir dünya... Ancak karakter etiği=
 kişilik etiği ve bu hiç unutulmamalı!!!
• Tek tek incelemeye kalkarsanız yanılırsınız.
• Özellikle beden dili evrensel değildir.
 Gezerken dikkat edilmelidir.
• Ne kadar öğrenirseniz öğrenin öğrenilecek
 bir şeyler daima vardır, çünkü herkes ayrı bir
 “kitap”tır.
 Şimdi herkes bir “kitap”ise haydi okuyalım

       İletişim Tarzları
• Kırmızı (Hükmedici, Güçlü kolerik, aslan)
• Sarı (Hareketli, Popüler optimist, susamuru)
• Mavi (Düşünceli, Melankolik, golden retriver) 
• Beyaz (Destekleyici, Barışçıl soğukkanlı,
 porsuk) 
          Kırmızılar
• Liderler         • Hırslıdırlar
• Dinamik ve aktifler    • İnsanları zorlarlar
• Değişime ihtiyaç     • Denetimin ellerinde
 duyarlar          olmasını isterler
• Kararlıdırlar       • Cesaret kırıcıdırlar
• Ellerinden her iş gelir  • Her ortamda baskın
• İyi organize olurlar    olmak isterler
• Üretim konusunda ısrar  • Gergin ve tavizsizdirler
 ederler          • Hep haklıdırlar
• Mantıklı         • Kötü dinleyicilerdir.
             Maviler
•  Derin ve düşüncelidirler  • Arka planda kalmak
•  Dahi özelliklidirler    • İçedönük ve karamsar
•  Yetenekli ve yaratıcı   • Çabuk kırılırlar
•  Dürüst ve vicdan sahibi  • Kinci ve şüpheci
•  Fedakar ve idealist    • Mükemmeliyetçi
•  Programlı         • Kendini haklı görme
•  Ekonomik           isteği
•  Sorunları gören      • Çabuk sinirlenme
•  Duygusal yönü güçlü    • “Öğreten adam” psikozu
           Beyazlar
• Tutarlı hayat anlayışı  •  Fazlasıyla edilgen
• İyi dinleyici (ÇOK)   •  Tembelliğe eğilimli
• Sessiz ama esprili    •  Tartışmalardan kaçınır
 karakter         •  Kesin tavır koymaktan
• Her durumun insanı      çekinir
 olma           •  Az enerji sahibi
• Yöneticilik yeteneği   •  Değişime karşıdırlar
• Düzenlilik ve zor    •  Ürkek ve üşengeç
 şartlarda çalışabilme  •  İş konusunda çekingen
• Mantıklı olma
            Sarılar
• Canayakın kişilik     • Takipçi değillerdir.
• Konuşkan, öykücü,     • Hatasız olduklarını
 teatral yetenekleri olan   düşünürler
• Renkleri iyi hatırlama   • Çok konuşma ve
• Neşeli ve çoşkulu      abartma
• Değişken ruh hali     • Hafızaları gelişmemiştir
• Açıkgöz ve masum      • Vefasız ve ihmalci
• Enerjik ve istekli      arkadaşlardır
• Kolay iletişim kurabilen  • Toy ve düzensizdirler
• Duygusal yönü baskın    • Kötü dinleyici
Bunu da öğrendikten sonra DZ
kavramına geri dönersek…
 Duygusal Zekilerin Genel Özellikleri
• Kendi beden dilini kontrol  • Çalışmaya istekli olmak
 edebilmek, başkalarının    • İyimserlik
 beden diline duyarlı olmak  • Değişime istek duymak
• Empati göstermek       • Kendini yönlendirebilmek
• Uzlaşmaya dayalı sinerjik   • Hoşgörülü olmak
 ilişki kurmak
                • Alçakgönüllü olmak
• İnsanlarla olumlu ilişkiler
 içinde olmak         • Olumsuz duygularla başa
                 çıkma
• Başkalarını hesaba katmak
                • Stresle başa çıkma
• Yüksek duygusal enerji    • Kararlılık
Duygusal zekanın kendini tanıma boyutu
• Kendi duyguları ve diğer insanlar üzerindeki etkileri
 hakkında doğru ve açık konuşur,
• Öfkeli anlarında bile taşkınlık yapmaz,
• Kendi zayıf yanlarını bilir bunlarla gerektiğinde dalga bile
 geçer.
• Performansının sınırlarının farkındadır.
• Eleştirilerden çekinmez, yapıcı eleştirileri öğrenmek ister.
• Kendilerine güveniler
• Çalışma yaşamlarında risk alabilirler.
• Güçlü taraflarıyla belirginleşirler.
     Kendini Kontrol Edebilmek
• Kişinin kendini kontrol edebilmesi, kişinin kendisiyle iç
 sohbeti gibidir ve kişiyi duygularına esir olmaktan alı
 koyar.
• Normal olarak herkes kötü bir ruh halinde olabilir ve
 duygusal dürtülerle karşılaşabilir ancak, bazı insanlar
 bunları kontrol altına almayı ve elverişli bir şekle
 dönüştürmeyi başarabilirler.
• Kendini kontrol edebilme yeteneğine sahip olan kişiler,
 dürüst ve belirsizlikler karşısında sakin olurlar.
• Mantıklı ve kontrollü yöneticiler, güven ve adalet ortamı
 sağlarlar. Böyle bir ortamda, politika ve iç mücadeleler
 azalır, verimlilik ise artar.
• Sonuç olarak kendini kontrol edebilme, değişim ve
 belirsizlik altında rahat davranabilme ve dürüstlük olarak
 anlaşılmalıdır.
         Başarı için motivasyon
• Duygusal zekası yüksek kişiler "başarı" ile özdeşleşirler.
• Eğer bir insan dış faktörler yerine başarıya dayalı bir
 motivasyon içinde ise bunun ilk işareti, kurumuna ve işine
 bağlılığıdır.
• Bu tür insanlar yaratıcı fırsatlar ararlar, öğrenmeyi severler ve
 daha iyi yapmak için sonsuz enerjiye sahiptirler.
• Başarı ile motive olan kişiler, sürekli olarak performans
 çıtalarını yükseltmekte ve yüksek skorlara ulaşmaktan mutluluk
 duymaktadırlar.
• Çalıştıkları işyerini farklılaştırır ve çalışan herkesi motive
 ederler.
• İşlerini sevdiklerinden dolayı çalıştıkları işyerine sadık olurlar.
 Kendine güvenleri yüksektir.
• Son derece rekabetçi olurlar.
• Sonuçlar negatif olsa da iyimserliğini koruyabilmesidir. Yüksek
 düzeyde motivasyon için bir diğer gösterge de örgüte bağlılıktır.
         Empati Sahibi Olmak
• Karar verirken, başkalarının duygularını da göz önüne almak
 olarak tanımlanıyor.Duygusal zekayı oluşturan olgulardan belki
 de en önemlisidir.
• Özellikle lider konumundaki kişi, karar verirken doğal olarak
 birçok konuyu irdeleyecek. Ancak, karardan etkilenecek olan
 diğer kişilerin duygularını ve düşüncelerini de göz önüne
 almazsa, o kişiler verilecek kararı sahiplenmezler. Duyguların
 ve endişelerin tartışılması, firmanın işlerine açıklık getirir. Gizli
 ajandalar ortadan kalkar. Takım oyunu oynanır. Çalışanlar,
 kendilerini daha huzurlu hissederler ve firmadan ayrılmayı
 düşünmezler. Farklı düşünen insanlar, firmada barınabilirler.
• Bu sayede yeni ekonomide en çok ihtiyaç duyulan yaratıcılık
 gelişir. Empati sahibi olan liderler, müşteri odaklı olurlar.
 Değişik kültürlere meraklı ve saygılıdırlar.
         Sosyal Beceriler
• İnsanları, kendi istediği yöne yönlendirmek için arkadaşlık
 kurmak ve sosyalleşmek olarak tanımlanıyor.
• Sosyal olan liderler, anlamlı hiçbir şeyin tek başına
 gerçekleşemeyeceğini bilirler. Çok değişik türden
 insanlardan oluşan bir çevreleri vardır. Zamanı geldiğinde,
 toplumun her katmanından gelen insanlara ihtiyaç
 duyacaklarını bilirler.
• Diğer dört duygusal zeka olgusuna sahiptirler. Zaten bu
 sayede geniş bir çevre edinmişlerdir. Liderlik yaptıkları
 takımlar, en zor işlerin bile üstesinden gelirler. Geniş
 çevrelerinin yanı sıra, yüksek seviyede ikna etme
 kabiliyetine sahiptirler.
Cinsiyetler arasında EQ farkı var mıdır?
• Erkekler            • EQ yüksek erkekler :
• Salt yüksek IQ’lu erkek;     sosyal açıdan dengeli, dışa
 geniş entelektüel ilgi ve    dönük , neşeli, korkaklığa
 yetenek,hırslı, üretken ,    veya derin düşünmeye
 istikrarlı , kendine       yatkınlıkları yoktur,
 sorunları dert etmeyen ,     insanlara ve davalara
 eleştirici , tepeden bakan ,   bağlanma, sorumluluk
 titiz , duygularına gem     alma, etik bir görüşe
 vuran , cinsellik ve       sahiptirler, başkalarına
 duygusallık konusunda      karşı sevecen ve
 tutuk, kendisini açmayan,    ilgilidirler. Kendileri ve
 mesafeli,kayıtsız ve soğuk    yaşadıkları sosyal
 bir görünüm.           dünyayla barışıktırlar.
Cinsiyetler arasında EQ farkı var mıdır?
• Kadınlar            • Salt duygusal zekası yüksek
• Salt yüksek IQ’lu kadınlar :   kadınlar : salt IQ’su yüksek
 Kendilerinden beklenen      kadınların aksine kendini
 entelektüel güvene sahiptir.   ortaya koyabilen ,
 Düşüncelerini akıcı biçimde    duygularını doğrudan dile
 ifade edebilir , geniş bir    getiren , kendi kendine
 entelektüel ve estetik ilgi    olumlu bakan , hayata bir
 alanına sahiptirler. Öte yandan  anlam bulan insanlardır.
 bu tip kadınlar aynı zamanda   Ayrıca , duygusal zekası
 kendi kendilerini tahlil     yüksek erkekler gibi
 edebilen , kaygıya , derin    kadınlarda dışa dönük ,
 düşünmeye , suçluluk       neşeli, duygularını uygun
 duymaya yatkın , ayrıca      biçimde ifade edebilen
 öfkelerini açıkça belli      insanlardır. Sosyal tavırları ,
 etmekten kaçınan kişilerdir.   yeni insanlara kolayca
                  ulaşmalarını sağlar.
 Duygusal Zeka Geliştirilebilir Mi?
• Öneri 1: Kendinizi tanıyın.
• Öneri 2: Duygularınızı ve
 onları kontrol etmeyi
 öğrenin.
• Öneri 3: Kendinizi, kişisel
 özelliklerinizi başkalarına
 açık tutunuz.
• Öneri 4 : İletişim kurma
 becerinizi geliştiriniz
• Öneri 5: Problem çözücü
 olun
• Öneri 6 : Eleştiriye açık olun
• Öneri 7: İnsanlar ile İlgilenin
SONSÖZ
• “Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün
 gibi ol”
                  MEVLANA
İletişim Adresleri

     • Yrd. Doç.Dr. Müjde
      Ker-Dincer
     • Ege Üniversitesi
      Sürekli Eğitim
      Merkezi (EGESEM),
      AKM, Konak, İzmir
     • 4835364
     • kedim7@yahoo.com

								
To top