SOP Latihan Industri Sistem eLI 2011

Document Sample
SOP Latihan Industri Sistem eLI 2011 Powered By Docstoc
					                                   No. Salinan :
                     Nombor Dokumen
                     USIM / PK / 14


                       Prosedur
              LATIHAN INDUSTRI PELAJAR
              No. Isu      :   1

              Tarikh Isu     :  4 September 2011
   Disediakan oleh           Diluluskan oleh           Diperakukan oleh
Mohd Khairulnizam Deraman    Prof. Dr. Abdul Jalil Abdul Kader     Prof. Dr. Musa Ahmad
 Penolong Pendaftar PHIP          Pengarah PHIP          Timbalan Naib Canselor
                                     (Akademik & Antarabangsa)
                   Universiti Sains Islam Malaysia

 TAJUK            LATIHAN INDUSTRI PELAJAR               NO. PROSEDUR         USIM/PK/15
                         HELAIAN REKOD PINDAAN

NOTA :
Helaian ini merekodkan setiap pindaan yang dibuat ke atas Prosedur Standard Operasi. Semua butir-butir
sebelum dan selepas pindaan perlu dinyatakan dengan jelas.
Pegawai dokumen bertanggungjawab mengendalikan rekod ini.


     Muka     No. Isu/    Tarikh                                   Pegawai Yang
No.                                Butir-Butir Pindaan*
     Surat    Semakan    Semakan                                  Membuat Pindaan
* Pindaan melibatkan semua perkara penting berkaitan proses kerja. Salah ejaan perlu dibetulkan namun tidak diambil kira.
* Isu baru akan dikeluarkan setelah jumlah terkumpul 10 pindaan dibuat pada setiap isu.    TARIKH ISU ASAL:         TARIKH SEMAKAN:           NO. SEMAKAN :           MUKA SURAT:
    4 September 2011              -                 0              1 daripada 18
              Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK         LATIHAN INDUSTRI PELAJAR    NO. PROSEDUR  USIM/PK/15
                     KANDUNGAN
                                    Muka Surat

     1. OBJEKTIF                           3


     2. SKOP                             3


     3. RUJUKAN                            3


     4. DEFINISI                           4


     5. PROSEDUR                           5


     6. REKOD KUALITI                         11


     7. CARTA ALIR                          12


     8. DOKUMEN SOKONGAN                       18
  TARIKH ISU ASAL:     TARIKH SEMAKAN:   NO. SEMAKAN :    MUKA SURAT:
  4 September 2011         -         0       2 daripada 18
                  Universiti Sains Islam Malaysia

   TAJUK          LATIHAN INDUSTRI PELAJAR        NO. PROSEDUR      USIM/PK/15
1.   OBJEKTIF

       1.1   Mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar.
       1.2   Dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran (terutamanya kemahiran insaniah), dan
           pengalaman pelajar dengan organisasi.
       1.3   Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran akademik dalam alam pekerjaan yang
           sebenar.
       1.4   Mempertingkatkan kebolehpasaran pelajar supaya lebih berdaya saing.
       1.5   Merapatkan jaringan kerjasama antara Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dengan industri.


2.   SKOP

       Prosedur hendaklah diterima pakai oleh kakitangan USIM yang terlibat di dalam pengurusan
       Latihan Industri Pelajar, Penyelaras Latihan Industri Fakulti, Ketua Program, Penolong Pendaftar
       dan pelajar-pelajar USIM yang menjalani Latihan Industri / Praktikal di sektor awam mahupun
       swasta. Ia meliputi proses dan tanggungjawab:

       2.1   Permohonan melalui sistem e-LI.
           2.1.1  Permohonan syarikat yang terdapat di dalam Sistem e-LI.
           2.1.2  Permohonan syarikat yang tiada di dalam Sistem e-LI.
       2.2   Permohonan penempatan Latihan Industri kepada industri.
       2.3   Pertukaran tempat Latihan Industri selepas tamat tempoh permohonan.
       2.4   Merekodkan maklumat log harian.
       2.5   Penilaian Latihan Industri.


3.   RUJUKAN


       3.1   Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi 2010.
       3.2   Sistem e-LI
    TARIKH ISU ASAL:      TARIKH SEMAKAN:       NO. SEMAKAN :        MUKA SURAT:
    4 September 2011           -             0           3 daripada 18
                 Universiti Sains Islam Malaysia

 TAJUK           LATIHAN INDUSTRI PELAJAR           NO. PROSEDUR       USIM/PK/15
4.   DEFINISI


      Ringkasan                         Penerangan

     Latihan Industri     Latihan amali atau praktikal di jabatan/pusat/syarikat milik kerajaan atau
                 swasta oleh pelajar USIM Kampus Nilai mengikut jangka tempoh latihan yang
                 telah ditetapkan oleh pihak fakulti.
                 Contoh:
                 Menjalani Latihan Industri di Malaysian Airports (Sepang) Bhd.

       Industri       Termasuk Jabatan/Pusat/Syarikat/Badan milik kerajaan atau swasta.
                 Contoh:
                 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah salah satu badan industri di Malaysia.

   Penempatan Latihan     Tempat untuk pelajar-pelajar menjalani Latihan Industri.
      Industri
                 Contoh:
                 Pelajar Fakulti Sains & Teknologi USIM telah membuat permohonan penempatan
                 Latihan Industri di Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd..

     Penyelia Dalam      Pensyarah USIM yang dilantik untuk menyelia pelajar USIM yang sedang
                 menjalani latihan industri.

     Penyelia Luar      Penyelia yang dilantik oleh pihak industri untuk memantau dan menyelia
                 pelajar USIM yang menjalani latihan industri.


    Sebab-sebab yang      i)  Tempat Latihan Industri tidak bersesuaian dengan kursus pengajian yang
   membolehkan pelajar       diambil pelajar di universiti.
   menukar tempat Latihan    ii) Penyelia Luar tidak memberikan kerjasama kepada pelajar/universiti.
      Industri.       iii) Gangguan fizikal/mental/seksual.


      Sistem e-LI      Sistem elektronik Latihan Industri


        LI        Latihan Industri


       PHIP        Pusat Hubungan Industri & Pengkomersialan
    TARIKH ISU ASAL:        TARIKH SEMAKAN:       NO. SEMAKAN :         MUKA SURAT:
    4 September 2011            -              0            4 daripada 18
                  Universiti Sains Islam Malaysia

 TAJUK            LATIHAN INDUSTRI PELAJAR         NO. PROSEDUR     USIM/PK/155.  PROSEDUR
                                              Rekod / Dokumen
   Peranan                    Aktiviti
                                               Yang Di Rujuk
               LANGKAH 1 : PERMOHONAN MELALUI SISTEM e-LI
        LANGKAH 1.1 : PERMOHONAN SYARIKAT YANG TERDAPAT DI DALAM SISTEM e-LI

 Penyelaras   5.1 MULA. Mengenalpasti keperluan Latihan Industri pelajar        1) Fail rekod yang
 LI, Ketua      sebagai satu syarat wajib program pengajian universiti untuk       berkaitan.
 Program &      menamatkan pengajian diperingkat sarjana muda dan
 Penolong      menyediakan tempat kepada pelajar untuk menjalani Latihan
 Pendaftar      Industri.

 Penyelaras     1.    Proses menentukan tempat Latihan Industri.          1) Sistem e-LI
 LI, Ketua          a. Fakulti membuat hebahan/bengkel kewajipan pelajar
 Program,             menjalani Latihan Industri.
 Penolong           b. Pelajar membuat rujukan/carian industri yang sesuai
 Pendafatar            untuk menjalani Latihan Industri.
 & Pelajar

           2.    Mohon iklan di Sistem e-LI.                 1) Sistem e-LI
 Pelajar            a. Pelajar memohon penempatan menjalani Latihan
                 Industri melalui Sistem e-LI.

 Ketua        3.    Papar status kelulusan (Sah/Lulus)             1) Sistem e-LI
 Program            a. Ketua Program membuat pengesahan dan kelulusan
                 kepada permohonan pelajar sekiranya syarikat yang
                 dipohon oleh pelajar adalah bersesuaian dengan jurusan
                 dan program yang diambil oleh pelajar.

 Pelajar       4.    Pelajar terima                       1) Sistem e-LI
                a. Pelajar menerima syarikat yang telah disahkan serta
                 diluluskan oleh Ketua Program.

 Ketua        5.    Automatik rekodkan syarikat LI               1)Sistem e-LI
 Program            a. Sistem e-LI akan menerima dan merekodkan syarikat
                 industri yang telah dipohon dan diluluskan.

 Pelajar,        6.  Pelajar menghantar 3 salinan Resume ke PHIP         1)Resume pelajar
 PHIP             a. Pelajar mencetak sendiri dan menghantar 3 salinan
                 Resume ke PHIP
   TARIKH ISU ASAL:        TARIKH SEMAKAN:       NO. SEMAKAN :       MUKA SURAT:
   4 September 2011            -             0          5 daripada 18
                 Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK            LATIHAN INDUSTRI PELAJAR        NO. PROSEDUR      USIM/PK/15


                                              Rekod / Dokumen
 Peranan                    Aktiviti
                                               Yang Di Rujuk

       LANGKAH 1.2 : PERMOHONAN SYARIKAT YANG TIADA DI DALAM SISTEM e-LI


       5.2 MULA. Membuat permohonan penempatan Latihan Industri di
         syarikat yang tidak terdapat di dalam Sistem e-LI.

Pelajar      1.    Pelajar memohon kod syarikat daripada Sistem e-LI dengan   1)Sistem e-LI
               memasukkan maklumat syarikat.
               a. Pelajar memohon kod syarikat melalui Sistem e-LI
                mengikut sektor syarikat/organisasi tersebut.


Pelajar      2.    Memasukkan permohonan penempatan Latihan Industri ke     1) Sistem e-LI
              dalam sistem.
              a. Pelajar memasukkan maklumat industri ke dalam sistem
                dan membuat proses permohonan penempatan Latihan
                Industri.

PHIP        3.    PHIP sahkan permohonan.                   1) Sistem e-LI
               a. Sistem e-LI akan memaparkan permohonan kod syarikat
                oleh pelajar dan PHIP akan membuat proses
                pengesahan.


Ketua       4.    Papar status kelulusan (Sah/lulus)
Program           a. Ketua Program akan mengesahkan dan meluluskan       1) Sistem e-LI
                permohonan pelajar sekiranya syarikat yang dipohon
                adalah bersesuaian dengan bidang kursus pengajian
                pelajar.

Pelajar        5.   Pelajar menghantar 3 salinan Resume ke PHIP         1)Resume pelajar
               a. Pelajar mencetak dan menghantar 3 salinan Resume ke
                 PHIP

PHIP          6.  Cetakan surat permohonan Latihan Industri kepada industri.  1)Surat rasmi USIM
               a. PHIP mencetak surat permohonan dan menghantar       2)Email
                permohonan ke industri.                  3)Faks
  TARIKH ISU ASAL:        TARIKH SEMAKAN:       NO. SEMAKAN :        MUKA SURAT:
  4 September 2011            -             0           6 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK          LATIHAN INDUSTRI PELAJAR          NO. PROSEDUR       USIM/PK/15

                                             Rekod / Dokumen
 Peranan                   Aktiviti
                                              Yang Di Rujuk

      LANGKAH 2 : PERMOHONAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI KEPADA PIHAK INDUSTRI


       5.3 MULA. Membuat permohonan penempatan Latihan Industri
         secara rasmi kepada pihak industri.

PHIP       1.  Hantar permohonan kepada pihak industri.            1)Surat Rasmi USIM
            a. Menghantar surat rasmi kepada pihak industri untuk
             menerima penempatan Latihan Industri pelajar USIM.

PHIP,      2.  Mendapatkan maklumbalas daripada pihak industri.        1)Telefon
Pelajar        a. Membuat panggilan telefon/faks/email kepada pihak      2) Email
             industri bagi mengetahui status permohonan.         3) Faks

PHIP       3.  Industri terima/tidak
            a. Pihak industri memberikan maklumbalas sama ada       1)Telefon
              menerima atau menolak penempatan Latihan Industri      2)Faks
              pelajar USIM.                        3)Email

PHIP,      4.  Pelajar mencetak surat pengesahan penerimaan menjalani     1) Surat pengesahan
Pelajar        Latihan Industri dan menghantarnya ke pihak Industri.       penerimaan LI
            a. Pelajar cetak dan poskan surat pengesahan penerimaan
             menjalani Latihan Industri kepada industri.

Unit       5.  Pelajar mengambil surat perlindungan insuran pelajar di     1) Surat perlindungan
Penajaan        Unit Penajaan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar .            insuran pelajar
Bahagian        a. Pelajar mengambil surat perlindungan insuran pelajar di
Hal Ehwal         Unit Penajaan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar.
Pelajar,        b. Pelajar memberikan surat perlindungan insuran pelajar
Pelajar          kepada pihak industri semasa melapor diri menjalani
             Latihan Industri.

Pelajar,     6.   Pelajar cetak dan menghantar Surat Aku Janji Pelajar      1)Surat Aku Janji
Ketua          kepada Ketua Program.                      Pelajar
Program         a. Pelajar mencetak Surat Aku Janji Pelajar daripada Sistem
              e-LI dan menandatangani Surat Aku Janji tersebut.
            b. Pelajar menyerahkan Surat Aku Janji Pelajar yang telah
              dicetak kepada Ketua Program untuk ditandatangani
              oleh Ketua Program sebagai saksi.
            c. Pelajar menyerahkan salinan Surat Aku Janji Pelajar
              tersebut kepada pihak industri semasa melapor diri.

Pelajar     7.  Pelajar menjalani Latihan Industri di industri terpilih.
            a. Pelajar perlu melapor diri di industri yang terpilih untuk
             menjalani Latihan Industri pada tarikh yang ditetapkan
             oleh pihak fakulti dan PHIP.


  TARIKH ISU ASAL:      TARIKH SEMAKAN:        NO. SEMAKAN :         MUKA SURAT:
  4 September 2011           -              0            7 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK          LATIHAN INDUSTRI PELAJAR        NO. PROSEDUR      USIM/PK/15


                                            Rekod / Dokumen
 Peranan                  Aktiviti
                                             Yang Di Rujuk

  LANGKAH 3 : PERTUKARAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI SELEPAS TAMAT TEMPOH PERMOHONAN


       5.4 MULA. Prosedur pertukaran tempat menjalani Latihan Industri
         selepas tamat tempoh permohonan.

Pelajar      1. Pertukaran tempat Latihan Industri
           a. Pelajar ingin menukar tempat Latihan Industri yang telah
            dimohon atau ditawarkan dengan sebab dan alasan yang
            kukuh.

Pelajar     2.  Maklumkan kepada Ketua Program sebab pertukaran tempat
            Latihan Industri.
            a. Pelajar berjumpa dengan Ketua Program dan
              mengemukakan sebab yang kukuh mengapa ingin
              menukar tempat menjalani Latihan Industri.

Ketua      3. Sah/lulus
Program       a. Ketua Program meluluskan atau tidak permohonan pelajar
            untuk menukar tempat menjalani Latihan Industri.

Ketua      4. Maklumkan kepada PHIP.
Program       a. Pelajar menyerahkan surat sokongan Ketua Program untuk
             menukar tempat menjalani Latihan Industri kepada PHIP.

         5. Cetak dan hantar surat permohonan Latihan Industri kepada
PHIP         industri yang dipilh.                      1)Surat Rasmi
           a. PHIP mengeluarkan surat permohonan rasmi menjalani      2)Email
            Latihan Industri kepada pihak industri yang telah dipilih.  3)Faks

         6.  Industri terima atau tidak.
Pihak         a. Pihak industri memberi maklum balas menerima atau
Industri         tidak permohonan pelajar untuk menjalani Latihan      1)Surat Rasmi
             Industri kepada PHIP.                   2)Email
                                           3)Faks
         7.  Cadangan/bantuan carian tempat Latihan Industri oleh Ketua
Ketua         Program.
Program        a. Ketua Program memberi cadangan atau membantu
             pelajar mencari industri yang sesuai untuk pelajar
             menukar tempat Latihan Industri.

         8.  Rekodkan maklumat LI dan syarikat/organisasi ke dalam
PHIP          Sistem e-LI.                         1)Sistem e-LI
            a. PHIP memasukkan dan mengemaskini maklumat pelajar
              dan organisasi di dalam sistem e-LI.


  TARIKH ISU ASAL:      TARIKH SEMAKAN:       NO. SEMAKAN :        MUKA SURAT:
  4 September 2011          -             0           8 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK          LATIHAN INDUSTRI PELAJAR        NO. PROSEDUR      USIM/PK/15
                                           Rekod / Dokumen
 Peranan                  Aktiviti
                                            Yang Di Rujuk

             LANGKAH 4 : MEREKODKAN MAKLUMAT LOG HARIAN


       5.5 MULA. Prosedur merekodkan laporan/aktiviti semasa menjalani
       Latihan Industri ke dalam Buku Log Sistem e-LI.

Pelajar      1.  Rekod maklumat log harian                  1)Sistem e-LI
            a. Memasukkan laporan/aktiviti harian ke dalam Buku Log
              Sistem e-LI.

Penyelia      2.  Pantau oleh Penyelia Dalam dan Penyelia Luar        1)Sistem e-LI
Dalam,         a. Penyelia Dalam dan Penyelia Luar perlulah membuat
Penyelia          pemantauan dan mengesahkan kesemua laporan/aktiviti
Luar &           yang direkodkan oleh pelajar melalui Sistem e-LI.
Pelajar
          3.  Makluman kepada penyelia dalam dan luar sekiranya Sistem
            Log Kerja tidak sesuai.                  1)Sistem e-LI
Penyelia        a. Pelajar perlulah memaklumkan kepada Ketua Program
Dalam,           sekiranya penggunaan Sistem e-LI untuk merekodkan
Penyelia          aktiviti/laporan harian adalah tidak sesuai di industri
Luar, Ketua        tempat pelajar tersebut menjalani Latihan Industri.
Program &        b. Pelajar boleh mencetak Buku Log yang terdapat di dalam
Pelajar          Sistem e-LI dan merekodkan aktiviti/laporan harian
              secara manual dengan kelulusan Ketua Program.
  TARIKH ISU ASAL:      TARIKH SEMAKAN:       NO. SEMAKAN :        MUKA SURAT:
  4 September 2011          -             0          9 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK          LATIHAN INDUSTRI PELAJAR         NO. PROSEDUR      USIM/PK/15


                                            Rekod / Dokumen
 Peranan                   Aktiviti
                                             Yang Di Rujuk

                LANGKAH 5 : PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI


       5.6 MULA. Prosedur penilaian Latihan Industri pelajar USIM.

Penyelia     1.  Maklumat penilaian.
Dalam &        a. Penilai Dalam dan Penilai Luar bersedia untuk menilai   1)Sistem e-LI
Penyelia         pelajar USIM yang menjalani Latihan Industri
Luar
         2.  Pemberian Markah/Gred oleh Penilai Luar.
Penyelia        a. Penyelia Luar membuat penilaian secara keseluruhan     1)Sistem e-LI
Luar            terhadap pelajar USIM yang akan selesai menjalani
              Latihan Industri.

Penyelia     3.  Pemberian Markah/Gred oleh Penilai Dalam.          1)Sistem e-LI
Dalam         a. Penilai Dalam membuat lawatan dan seliaan kepada
             pelajar di industri dan membuat penilaian ke atas pelajar
             tersebut.

Ketua      4.  Memasukkan Markah/Gred Latihan Industri           1)Sistem e-LI
Program        a. Ketua Program memasukkan markah keseluruhan pelajar
             ke dalam Sistem e-LI.
  TARIKH ISU ASAL:      TARIKH SEMAKAN:       NO. SEMAKAN :        MUKA SURAT:
  4 September 2011          -             0           10 daripada 18
                   Universiti Sains Islam Malaysia

 TAJUK            LATIHAN INDUSTRI PELAJAR         NO. PROSEDUR    USIM/PK/156.     REKOD KUALITI

   Bil            Rekod Kualiti                   Lokasi

       Takwim Permohonan Penempatan Latihan
   1.                            PHIP
       Industri.
   2.    Takwim Latihan Industri Fakulti.        Fakulti
       Pangkalan data pelajar yang menjalani Latihan
   2.                            Fakulti dan PHIP
       Industri.
       Pangkalan data Jabatan/Pusat/Syarikat yang
   3.                            Fakulti dan PHIP
       menerima penempatan Latihan Industri pelajar.

   4.    Sistem e-LI                   PTM, Fakulti Kampus Nilai dan PHIP

   5.    Buku/e Panduan                 Fakulti Kampus USIM
      TARIKH ISU ASAL:      TARIKH SEMAKAN:      NO. SEMAKAN :        MUKA SURAT:
      4 September 2011           -            0         11 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

 TAJUK         LATIHAN INDUSTRI PELAJAR           NO. PROSEDUR  USIM/PK/157.  CARTA ALIR

   PROSES URUSAN LATIHAN INDUSTRI

                                               Rekod / Dokumen
   Peranan                    Proses
                                                Yang Di Rujuk

          PROSES 1.0 PERMOHONAN MELALUI SISTEM e-LI
          PROSES 1.1 PERMOHONAN SYARIKAT YANG TERDAPAT DI
               DALAM SISTEM e-LI

                            Mula
                                              -Sistem e-LI
                             Proses
 -Pelajar                       menentukan
                            tempat LI
 -Pelajar                       Pilih iklan
                          kekosongan LI -Ketua                                  Tidak
                           Sah/Lulus?
 Program
                                Ya

                           Papar status
                           kelulusan
                          Pelajar terima
 -Pelajar


                           Automatik
                          rekodkan syarikat
                             LI


 -Pelajar                        Pelajar
                           menghantar 4
                          salinan resume ke
                             PHIP                            Tamat   TARIKH ISU ASAL:     TARIKH SEMAKAN:         NO. SEMAKAN :    MUKA SURAT:
   4 September 2011         -                0      12 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK          LATIHAN INDUSTRI PELAJAR             NO. PROSEDUR  USIM/PK/15          PROSES 1.2 PERMOHONAN SYARIKAT YANG TIADA DI DALAM
                SISTEM e-LI


                              Mula                                                -Sistem e-LI
-Pelajar                      Pelajar memohon kod
                          syarikat dari sistem
                          dengan memasukkan
                          maklumat syarikat.- Pelajar                      Memasukkan
                        permohonan penempatan
                         LI ke dalam sistem.- PHIP                         PHIP sahkan
                            permohonan                                      Tidak
                            Sah/Lulus
-Ketua Program
                                  Ya

                                                -Resume pelajar
-Pelajar                          Pelajar
                            menghantar 3
                           salinan resume ke
                              PHIP.


-PHIP                                              -Surat rasmi USIM
                            Cetakan surat              -Email
                          permohonan LI kepada             -Faks
                             industri.                             Tamat
   TARIKH ISU ASAL:     TARIKH SEMAKAN:          NO. SEMAKAN :     MUKA SURAT:
  4 September 2011          -                  0      13 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK         LATIHAN INDUSTRI PELAJAR         NO. PROSEDUR        USIM/PK/15
         PROSES 2.0 PERMOHONAN PENEMPATAN LI KEPADA INDUSTRI

                                      Mula
-PHIP                                Hantar permohonan       -Surat rasmi USIM
                                      kepada
                                    pihak industri.       -Email
                                                  -Faks-PHIP                                 Mendapatkan
                                    maklum balas
-Pelajar                                daripada pihak
                                     industri.-PHIP                 Mengeluarkan
                    surat pilihan
                   industri kedua ,           Industri
                   ketiga dan yang          terima/ tidak
                    seterusnya.   Tidak
                                        Ya

                                  Pelajar mengambil
                                 Pelajar mencetak dan
                                 poskan surat
                                   surat penerimaan        -Surat pengesahan
-Pelajar                             pengesahan Latihan
                                  menjalani            penerimaan
                                    Industri oleh
                                 penerimaan menjalani        menjalani Latihan
                                   industri di PHIP.
                                 LI kepada industri.
                                                   Industri.


                                   Pelajar mengambil
-Unit Penajaan                            Pelajar mengambil
                                   surat perlindungan
                                   surat perlindungan
Bahagian Hal                              insuran pelajar di
                                    insuran di Pejabat
Ehwal Pelajar.                              Unit Penajaan,
                                     Alumni, HEP
                                                  -Surat perlindungan
                                   Bahagian Hal Ehwal       insuran pelajar.
                                      Pelajar.


-Pelajar                                Pelajar cetak dan
-Ketua Program                            menyerahkan Surat
                                    Aku Janji Pelajar      -Surat Aku Janji
                                    kepada Ketua
                                      Program.         Pelajar


-Pelajar                               Pelajar menjalani
                                   Latihan Industri di
                                    industri terpilih.
                                      Tamat

  TARIKH ISU ASAL:     TARIKH SEMAKAN:      NO. SEMAKAN :            MUKA SURAT:
  4 September 2011         -             0             14 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK         LATIHAN INDUSTRI PELAJAR                  NO. PROSEDUR  USIM/PK/15
         PROSES 3.0 PERTUKARAN TEMPAT LATIHAN INDUSTRI
               SELEPAS TAMAT TEMPOH PERMOHONAN

                                Mula
-Pelajar                       Pertukaran tempat Latihan
                               Industri.
-Pelajar                       Maklumkan kepada Ketua
                           Program sebab pertukaran
                              tempat LI.-Ketua Program
                              Sah/Lulus-Ketua Program
-Pelajar                     Maklumkan kepada PHIP
                         berserta surat sokong Ketua
                              Program.


-PHIP
                            Cetak dan hantar surat
                           permohonan LI kepada
                            industri yang dipilih.              -Surat Rasmi
                                                     -Email
                                                     -Faks
             Cadangan/
-Pihak Industri     bantuan carian            Industri
-Ketua Program     tempat LI oleh           terima/tidak
            Ketua Program    Tidak
                                  Ya

                           Rekodkan maklumat LI
-PHIP                        dan organisasi/industri ke
                            dalam Sistem e-LI.
                                                     -Sistem e-LI


-Pelajar                       Pelajar menjalani Latihan
                           Industri di industri yang
                                baru.                               Tamat  TARIKH ISU ASAL:      TARIKH SEMAKAN:              NO. SEMAKAN :     MUKA SURAT:
  4 September 2011           -                     0       15 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK         LATIHAN INDUSTRI PELAJAR    NO. PROSEDUR    USIM/PK/15
         PROSES 4.0 MEREKODKAN MAKLUMAT LOG HARIAN


                            Mula
-Pelajar                        Rekod
                           Maklumat
                           Log Harian
                                         -Buku Log Sistem
                                          e-LI


-Penyelia LI                     Pantau Oleh
                           Penyelia
                           Dalam Dan
                                         -Sistem e-LI
                            Luar
-Pelajar
-Ketua Program        Makluman kepada     Sistem Log
               penyelia luar      Kerja tidak
-Penyelia Dalam                     sesuai?
-Penyelia Luar                           Makluman    Cetakan
                          kepada penyelia  Buku
                            dalam     Log     -Cetakan Buku Log
                                          Sistem e-LI


                            Tamat
  TARIKH ISU ASAL:     TARIKH SEMAKAN:   NO. SEMAKAN :      MUKA SURAT:
  4 September 2011          -        0         16 daripada 18
               Universiti Sains Islam Malaysia

TAJUK         LATIHAN INDUSTRI PELAJAR        NO. PROSEDUR  USIM/PK/15
         PROSES 5.0 PENILAIAN LI                           Mula-Penyelia Dalam                   Maklumat
-Penyelia Luar                    Penilaian
                                           -Sistem e-LI


-Penyelia Luar                    Pemberian
                         Markah/Gred oleh
                          Penilai luar

                                           -Sistem e-LI


-Penyelia Dalam                   Pemberian
                         Markah/Gred oleh
                          Penilai dalam
                                           -Sistem e-LI


-Ketua Program                   Memasukkan
                         Markah/Gred LI
                           Tamat
  TARIKH ISU ASAL:     TARIKH SEMAKAN:      NO. SEMAKAN :    MUKA SURAT:
  4 September 2011         -             0      17 daripada 18
                Universiti Sains Islam Malaysia

 TAJUK          LATIHAN INDUSTRI PELAJAR      NO. PROSEDUR      USIM/PK/158. DOKUMEN SOKONGAN


 Bil             Dokumen                     Lokasi


 1.    Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian  PHIP
     Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi 2010.
    TARIKH ISU ASAL:     TARIKH SEMAKAN:    NO. SEMAKAN :         MUKA SURAT:
    4 September 2011         -           0           18 daripada 18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:217
posted:6/17/2012
language:
pages:19