6th Grade Curriculum Guide in Filipino by LindlAndrewCarcido

VIEWS: 1,329 PAGES: 3

									Curriculum Guide in Filipino
Sixth Grade
Subject Description:Pagbasa at Wika
Course Code: BFIL06
      Summer             Fall                                              Winter                        Spring              Remarks
  Lecture      Lab      Lecture                          Lab            Lecture             Lab           Lecture            Lab        Requirement
I.Tatak Pilipino      I. Kadakilaan.. Tularan at  II. Kapaligiran      II. Kapaligiran,, Iligtas at  III. Kulturang Pilipino    III.Pamanang Kailangan..  IV. Magandang Bukas     IV. Pag Unlad.. Ngayon
              Mararating                       Pagyamanin                          Linangin at                       at Bukas
a.Magalang na Pakikinig                 a. Maayos na                       a. Mga Salaysay na       Pahahalagahan       a. Reaksyon sa mga
              a. Cong Dadong: Matapat   Pakikipagpulong      a. Kabataan, Kalikasan,    Napakinggan                        Balita/Impormasyon      a. Alin ang Higit na
- Pakikinig nang Maingat  ng Pangulo                       Kaularan                           a. Yawyawen: Munting                  Nakatulong sa Bayan:
                            - Paglahok sa                       - Pagsasadula ng kwentong   Lam-ang          - Pagbibigay ng Tamang    Industriya o Pagsasaka?
- PAgsulat nang wasto   - PAgkilala sa Dati ng    Kapulungang Pambayan    - Pagbibigay ng        napakinggan                        Reaksyon sa mga Balita/
              Alam na Salita mula sa                 Kahulugan ng mga                       - Pagbibigay ng      Impormasyong         - Pagtukoy ng salita sa
b. Pakikinig ng Ulat    Mahabang Salita       - Paggamit ng Kuwit sa   salitang Kaugnay ng      - Pagsulat ng Balangas     Kahulugan ng        Napakinggan         pangungusap na
                            Pagsulat ng Talakayan sa  larawan                            Tambalang salita                    nagpapahiwatig ng
- Pagbibigay ng      - PAgbibigay/Pagpili ng   Kapulungan                        b. Mga Sugnay na Pang-                  - Pagsulat ng Reaksyon sa  kahulugan ng mahirap
Magkakaugnay na      mga Detalyeng                      - Pagtukoy sa mga       abay              - Paglalarawan ng     Idinidiktang Balita     na salita
Pangunahing diwa sa ulat  Ipinahihiwatig ng akdang   b. Ulat: Isang Uri ng   salitang may anyong                      Tauhan Batay sa
              binasa            Paglalahad         kinaltas o pinaikli      - Pagkilala sa mga Sugnay   Pananalita at Kilos    b. Iba’t ibang Paraan ng   - Pagkilala sa Tinutukoy
- Pagtalata ng                                                  na Pang-abay                       Pagpapahayag         na salita sa
pangunahing diwa buhat   b. Mga Paalala kung     - Pagbibigay ng ulat    - Pagbibigay ng kaisipan                   b. Ang Muong ng San                   Pangungusap
sa ulat          Sakali                         nang tuwiran at di-      - Pagsulat ng Kathang     Felipe           - Pagpakilala at Pagbuo ng
                            - Pagbubuo ng Ulat     tuwiran            Pormal                          Iba’t ibang uri ng      b. Magtanim nang
c. Magbalitaan Tayo    - Pagkuha ng kahulugan                                                - Pagpapahaba ng Salita  Pangungusap         Kumita
              ng salita sa tulong ng    c. Kahalagahan ng Panuto  b. Kalinisan          c. Mga Ingklitik ng Filipino  sa Pamamagitan ng mga
- Pagbibigay ng      pahiwatig                                                       Panlapi          - Paggamit ng Malaking    - Pagpapakahulugan sa
Mahahalagang Detalye sa                 - Pagsunod sa Panuto    - Pagtukoy sa mga salita    - Paggamit ng ga Pang                   Titik at mga Bantas na    Pamamagitan ng
Balita/ Impormasyong    - Pag-alam sa Ugnayan sa                na nagbibigay paliwanag    abay na kataga         - Pagsusuri ng Kaibahan  Panapos           Contextual Clue
narinig          isang Akda          - Pagsulat ng Panuto    sa kahulugan ng Tanging                    sa Opinyon
                                          Salita sa Pangungusap     - Pagsulat ng idinidiktang                c. Mga Uri ng Pangungusap  - Pagbibigay ng Buod ng
- Pagsulat ng Balita    c. Ernesto Vallejo:     d. Mga Salitang                      pangungusap          c. Mariang Kalabasa    ayon sa Kayarian       Seleksyong Binasa
              Dakilang Biyulinista     Nagsasaad ng Kilos     - Pagbibigay ng Sanhi at
d. Mga Uri ng Pangngalan                              Bunga ng mga          d.Ang Sugnay na Pangabay    - Paggamit ng       - Paggamit ng Iba’t ibang  c. Hindi Hadlang ang
              - Pagbasa ng mga Hiram    - Paggamit ng mga     Pangyayari           na Naglalarawan        Diksyunaryo sa Pagkuha   kayarian ng Pangungusap   gulang
              na salita at parirala    Pandiwa sa Iba’t Ibang                                  ng Wastong Kahulugan    sa Pagsalaysay
                            Aspekto
- Paggamit ng pangngalan   - Paggawa ng balangkas                  c. Kailan Magwawakas?   - Pagtukoy ng sugnay na   - Pagbabalangkas sa     -Pagsulat ng Isang talatang  - Paguugnay ng mga
Pantangi o Pambalana;    ng Binasang Akda       - Pagsulat ng Kathang    Tama Na!          pang abay sa seleksyong   Tulong ng Story       Nagsasalaysay         salita sa Dating
Kongkreto o Di                      Nagsasalaysay                      binasa            Grammar                          Kaalaman
Kongkreto; Langkasan     d. Antonio Luna, Uliran sa                - Pagtukoy sa                                    d. Dalawang Uri ng Sugnay
               Katapangan          e. Kayarian ng Pandiwa    Kasingkahulugan ng     - Paggamit ng Panipi     d. Bagong taon Ngayon                   - Paggamit ng Angkop
- Pagsulat ng mga                                   Salita                                       - Pagkilala sa Sugnay na   na Sangunian
Pangngalan Pantangi at    - Pagbibigay kahulugan o   - Pagbubuo ng Pandiwa                  e. Ang Sugnay na Pang    - Pagkilala sa mga     Nakapag iisa at Sugnay na
Pambalana          Katuturan sa mga salitang                 - Pagbibigay ng angkop   abay sa pagsalaysay     salitang Homonyms o     Di nakapag iis        d. Osmena: Haligi ng
               matalinhaga         - Pagsulat ng Idinidiktang  na bunga o sanhi sa                   mga salitang Magkaiba                   Bukas at Pag-unlad
e. Mga Anyo ng                      Parirala           inilahad na Pangyayari   - Paggamit ng Sugnay na   ng baybay ngunit      - Pagsulat ng Idinidiktang
Pangngalan          - Pagtukoy sa imahen o                                Pang abay sa Pagsalaysay   magkasingtunog       Kwento            - Pagbuo ng salita sa
               larawang-diwang nasa     f. Ang Balita        d.Usap-usapan ng                                                 Pamamagitan ng
- Pagbuo ng mg        tula                           Kalikasan         - Pagsulat ng Lagom ng    - Pagtalata ng mga     e. Mga Salitang Pang-ugnay  Pagpalit sa panlaping
pangngalan                        - Paggamit ng Iba’t Ibang                Binasa            Detalye                          makadiwa ng panlaping
               e. Musikang Pinoy      Aspekto ng Pandiwa sa    - Pagbibigay ng                                   - PAggamit ng mga Salitang  makangalan
- Pagsulat ng Idinidiktang                Balita            kahulugan sa        f. Ang talaarawan      e. Harana          Pang-ugnay
mga salita          - Pagtukoy sa                       Pamamagitan ng                                                  - Paggawa ng Balangkas
               Kasingkahulugan ng salita  - Pagsulat ng Balita     katuturan o paggamit ng  - Paggamit ng Sugnay na   - Pagkilala sa       - Paggamit ng Tuldok-
f. Magagalang na       sa tulong ng Pahiwatig                  depenisyon         Pang abay sa Pagsulat ng   Matalinghagang       Kuwit(;)           e. Dapat Bang
Panawag                          g. Kayarian ng Pang-uri                 Talaarawan          salita/pananalita                     Magtrabaho sa Ibang
               - Pag ala alas a nilalaman                - Pagsasaayos ng                                  f. Iba’t Ibang gamit ng    bansa ang mga Pilipino
- Paggamit ng mga      ng binasang teksto      - Pagtukoy sa iba’t ibang  hulwaran sa        - Pagsulat ng talaarawan   - Paglilista ng mga ideya  sugnay na Di-nakapagiisa
Pangngalan Pamitagan                   kayarian ng pang-uri     pamamagitan ng                     na magkakaugnay       Bilang Pangngalan, Pang-uri  - Pagsasabi ng
               f. Mamang Pulis,                     pagayos ng mga       g. Mga Pang angkop                    o Pang-abay          Kahulugang tinutukoy
- Pagdadaglat ng mga     Tulungan mo Ako       - Pagsulat ng talatang may  Detalye/Tagpo                      f. Ang Tipaklong at si                  ng salita
salita                          iba’t ibang kayarian ng                 - Paggamit ng mga Pang    Paruparu          - Paggamit ng Sugnay na Di-
               - Paggamit ng Panlapi sa   Pang-uri           e. Kapaligiran: Paksa sa  angkop sa Tambalan at                  nakapagiisa bilang      - Pagbibigay-hinuha sa
g. Gamit ng Pangngalan sa  Pagbubuo n salita                     Tula ng Makata       Hugnayang Pangungusap    - Pagkilala ng mga     Pangngalan          mga pangyayari
Anunsyo                          h. Pahambing na                                   Salitang iisa ang baybay
               - Pagtukoy sa Balangkas   Paglalarawan         - Pagkilala sa Kahulugan  - Pagsulat ng Idinidiktang  ngunit magkaiba and     - Pagsulat ng Idinidiktang  f. Biotech: Pag iibayuhin
- Paggamit ng Pangngalan   ng tugma                         sa salitang inuulit    Pangungusap         diin at kahulugan      Ulat             sa Bagong Siglo
Bilang Bahagi ng                     - Pagpapangkat ng Pang-
Pangungusap         g. Nais Kong Maging     uri sa Iba’t Ibang      - Paggawa ng Balangkasa  h. Mga Pangatnig       - Paghula sa Maaring    g. Dalawang Bahagi ng     - Pagsusuri sa kayarian
               Doktor            Kaantasan          ng Talambuhay                      Kalabasan ng mga      Pangungusap          ng salita
- Paggamit ng Pangngalan                                             - Pag-uugnay ng mga     Pangyayari
sa Pagsulat ng Anunsyo    - Pag uugnay sa salita sa  - Pagsulat ng kathang    f. Ang daigdig ng mga   Kaisipan                         - pagsusuri sa Simuno at   - Pagsunod- sunod nang
               dating Kaalaman       Naglalarawan         Ibon                          g. Si namonay ay isang   Panaguri           paalpabeto ng mga
h. Panghalip na Panao sa                                             - Pagsulat ng Idinidiktang  Ipugaw                          salitang Nagsisimula sa
Kaukulang Palagyo,      - Paggamit ng talaan ng   i. Kasing kahulugan at    - Pagtukoy sa Kahulugan  Talataan                         - Pagsulat ng Liham      Iisang titik
Palayan at Paari       nilalaman          kasalungat          ng mga salita sa tulong                 - Paggamit ng Dating    Pangalakal
                                            ng mga Panlapi       i. Mabisang Pagpapahayag   Kaalaman sa Pagbibigay-                  g. Kapit-Kamay
- Paggamit nang wasto ng   - Pagbibigay ng       - Paggamit ng Pang-uring                               kahulugan sa binasa     h. Dalawang Ayos ng
mga Panghalip        Pagkakaiba ng        magkasingkahulugan at    - Kasanayan sa       - Paggamit ng mga                    Pangungusap          - Pagkuha ng Kahulugan
               Diksyunaryo,         magkasalungat        Paghahambing at      Pangatnig sa Tambalan at   - Pagkuha ng mga                     sa Kontekstong
- Pagsulat ng mga      Ensayklopidya at Alas                   Pagkokontrast       Hugnayan Pangungusap     Impormasyon mula sa     - Pagbuo ng mga        Nakalimbag
Pangungusap na                      - Paggamit ng Gitling sa                               Mapa            Pangungusap na nasa
Reaksyon sa Anunsyo,     h. Alin ang Higit na     Pang-uri                        - Paggawa ng talaan                   karaniwan at Di-       - PAgkuha ng
Balita o Ulat        Mahalaga: Tahanan o                    g. Usapang-Halamn                    h. Tradisyong kasalan sa  karaniwang ayos        damdamin sa akdang
               Paaralan?                                                     Gitnang Luzon                       Binasa
                             j. Mga Pang-uring    - Pagkuha ng Kahulugan  j. PAggamit ng Pangatnig                - Pagsulat ng Liham
               - Pagbibigay ng       Kaugnay ng Pandama at  Ayon sa Konteksto     sa Liham          - Pagpapaliwanag sa     Pangalakal (May       h. Ang Konspto ng
i. Ang Panghalip Bilang    Kasingkahulugan at     damdamin                                   Kahulugan ng mga Salita   Inerereklamo)        Lipunan sa Diwa ng Pag
Simuno, Panaguri at      Kasalungat ng salita                - Pagkilala ng Sukat at  - Pagpapahyag nang wasto  Katutubo                        unlad
Layon                           - Masining na      Tugma sa Tula       sa Liham                        i.Ang Tuwirang Layon
               - Pagbibigay ng Opinyon/  Paglalarawan                                 - Paggamit ng Dating                  - Pagpapakahulugan sa
- Paggamit ng Panghalip    Sariling Palagay                  h. Ang Alamat ng     - Pagtukoy sa mga Bahagi  Kaalaman sa Pag-unawa    - Pagtukoy at Paggamit ng  Matalinghangang
Bilang Bahagi ng                     - Paggamit ng Wastong  Poinsettia        ng Liham Pangkaibigan   ng mga Ideya        Tuwirang Layon sa      Pahayag
Pangungusap          i. Padre Jose Burgos    Pormat at sangkap sa                                           Pangungusap
                             Pagsulat        - Pagbibigay kahulugan                i. Pagdalaw sa Simbahan                 - Panghinuha sa mga
- Paggamit ng mga       - Pagkuha ng Kahulugan               sa tulong ng pahiwatig                ng San Agustin       - Pagsulat ng Tugma     diwa ng binasang akda
Panghalip sa Pagsulat ng   sa Tulong ng Pahiwatig               sa konteksto
Talaarawan          ayon sa Pagkagamit ng                                          - Pagunawa sa        j. Ang Di- Tuwirang Layon  i. Wikang Filipino:
               salita                       - Pagkuha ng                     Kahulugan ng mga                    Daluyan ng Bukas
j. Mga Panghalip na                                Pangunahing ideya                  Salitang Hiram       - Pagtukoy at Paggamit ng
Panaklaw at Patulad      - Pag sunod sunod ng mga                                                       Di Tuwirang Layon      - Paglinang ng
               tagpo sa kwento                   i. Pagalingan ng mga                 - Pagpapangkat ng mga                  Kahulugan ng salita sa
- Pagkilala sa Iba Pang                              Prutas                        Ideya at Konsepto      - Pagsulat ng Reaksyon   Tulong ng Analohiya
Panghalip           j. May isang Tsuper ng
               Taxi                        - Pagpapaikli ng mga                 j. Ang kwento ni Lolo                  - Paggamit ng talaan ng
- Pag Sulat ng Tagubilin na                            Salita sa Pamamagitan                Sixto                          nilalaman at
Ginigamitan          - Paghanap ng Kasing                ng Pagkakaltas                                                talahuluganan
               kahulugan ayon sa                                            - Pagkilala ng mga Salita
               Pagkagamit ng salita                - Pagbuo ng Balangkas                sa Tulong ng Kasalungat                 j. Aral Mula sa Paruparo
                                         mula sa Ibinigay na                 na Kahulugan
               - Pagsusuri ng Opinyon at              Paksa o Pamagat                                               - Pagbibigay ng
               Katotohanan                                               - PAgbibigay hinuha sa                 Kahulugan sa mga
                                         j. Ang Hari ng mga                  mga Pangyayari                     salitang inuulit at
                                         Hayop                                                    tambalan

                                         - Pagbibigay ng mga                                             - Pagsusuri sa
                                         salitang                                                   Istraktura/ Kayarian ng
                                         Magkasingkahulugan sa                                            Kwento
                                         tulong ng konteksto

                                         - Pagtukoy sa
                                         Pangungusap na Walang
                                         Kaugnayan sa talata

								
To top