Female Ministers in mini skirts march by banjani

VIEWS: 109 PAGES: 6

									Uma umuntu exabana nomunye umuntu, uNkulunkulu uyalamula, kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu
ubani oyolamula                                                                  2012
   Ngaphandle kokubukeka umuhle,                ubuhlobo abahlose kakhulu ucansi              Kunezingxenye zomzimba ezishiywa
   ukufudumala,umfaniswano, ukuzivikela            kunobuhlobo bomshado.                   zisobala noma zingambathisiwe
   elangeni nasemvuleni, isizathu                                             ngokuphele ngumuntu wesifazane odayisa
   okuyisonasona esimqoka umuntu                Umuntu wesifazane ogqoke washiya              ngomzimba noma amayenga ndoda ukuze
   kungakhathalekile ukuthi owabuphi ubulili          amabele engagqibekile ngokuphelele,            kuyengeke abantu besilisa akabadayisela
   akasembathelayo wukufihla ihlazo              kanjalo namathanga engagqibekile              umzimba ngenxa yokubazi abantu besilisa
   lobunqunu afakwa kulo wusathane               ngokuphelele , noma isembatho               ukuthi babuthakathaka uma bevezelwe
   ensimini yase edeni.                    akesembethe senze kube lula ukuthi             lezongxenye zomzimba noma ngabe kusale
                                 umumo ( shape) wamathanga ubonakale            kancane ukuthi zivele lezongxenye
   Uma isizathu sokwembatha kumuntu              njengokugqoka izikhinjana                 zomzimba.
   ikakhulukazi kowesifazane phezu               zangaphansi(amadilozi) okwenziwa abantu
   kwakho konke singafezanga inhloso              besifazane asebephelwe wunembeza ,             Abantu besifazane kade bekwazisa
   yokufihla ihlazo lokuba nqunu, lowo             izimbeko, ukuzihlonipha, nokuhlonipa            ukwembatha bafihle lezizingxenye
   muntu uyafana nodayisa ngomzimba              abantu abaphila nabo emphakathini.             zomzimba eziveza ubunqunu babo, kodwa
   kungakhathalekile ukuthi                                                ukufika kwentando yeningi yafike yaqeda
                                  Lowo muntu ukhomba ukuthi unesifiso
   uyakhokhelwa ngalokho noma qha.                                            unembeza, izimbeko, ukuzihlonipha
                                 sokuveza nalengxenye okusale kancane
                                                               kanye nokuhlonopha abanye abantu
                                 ukuthi ivele nakuba embethe. Nalezi            ngezembatho abazembathayo. Into
                                 akazigqoke wazipaqaza ukuze kungabi            ebadukise bababaningi, cishe bonke bazi
   Kunezitho zangasese eziwumgomo               namehluko uma egqokile noma
   wokuqala wokwembatha ukuze umuntu                                           ukuthi bahle uma beveze lezizingxenye
                                 engagqokile.                        ezivezwa ngamayengandoda uma efuna
   angabonakali njengo nqunu; lezo zifaka
   phakathi amakhwapha, amabele, nezitho            Lokho kwenza owesilisa obukayo anyanye          ukuyenga abantu besilisa balale nabo
   zangasese nezindawo ezakhelene nazo             uma kunyanyisa, noma ayengeke uma             bathole imali ngalokho. Kubuye kube
   njengamathanga ingxenye engaphambili            kuyenga njengoba kuvamise kanjalo             nezinsolo futhi zokuthi iningi labo laba
   noma engemumva. Iningi labantu besilisa           isikhathi esiningi ebese egcina ezithola          abangqoka ngaloluhlobo olwenza
   balawulwa yizo lezizingxenye ukuthi             ekwingcindezi yokwenza ubuhlobo              bengahluki kumayenga ndoda, kusuke
   bazithole sebeba kwingcindezi yokwenza           akahlose kakhlu ngabo ucansi.               kuwukuyenganga wona madoda, kodwa
                                                               bewayengela ukwenza ubuhlobo nawo,


   P. O. Box 273, Eshowe, 3815, RSA, KZN, web: http://sites.google.com/site/bodyofchristproject Email: btzuma@gmail.com                   Page 1
Uma umuntu exabana nomunye umuntu, uNkulunkulu uyalamula, kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu
ubani oyolamula                                                                   2012
   okuyinto egcina iqeda imishado eminingi           kwesifo sesandulela ngculazi kanye             ngokocansi (sexual harassment).
                                           negculazi uqobo
                                           lwayo. Abantu              Kodwa into ebuhlungu , eyenza kuvuke
                                           besilisa bazithola           ungabazane neqeda ithemba kubuholi
                                           besencindezini enkulu          obukhona njengamanje isenzo
                                           efanayo nokuthi             esihlasimulisa umzimba esenziwe abanye
                                           basesiswini lapho            bongqongqoshe abasebuholini obukhona
                                           begaywa ngoketshezi           wukuthi babonakale nabo begqoke
                                           (gastric juices)            ngendlela yokuyenga amadoda lokho
                                           lokugaya ukudla             bekwenzela ukugqugquzela abantu
                                           bengenayo indlela            besifazane ukuthi bakhululekile
                                           yokubalekela lesosimo          ukuqhubeka nokugqoka ngaleyondlela
                                           abazithola bekuso            ehlukumeza abantu besilisa nephoxa
                                           ngaphandle kokuthi           isizwe, iphinde iqede isimilo nokuziphatha.
   ngoba cishe bonke abantu besifazane             belandele ukuthi
   bagqoka njengawo amayengandoda               bayengelwa ukuthi benze
   okwenza ukuthi abantu besilisa begcine           ini ngoba vele nemizwa
   besengcindezini yokwenze ubuhlobo              isuke ivuma ukuthi benze
   bezocansi nabobonke abaseduze nabo yize           lokhu abasuke beyengelwa
   bazi kakhe kamhlophe ukuthi ngeke              ukuthi bakwenze.
   babashade.
                                 Lesisenzo singachazeka
   Lesisenzo sokwembatha ngaloluhlobo             ngeminye yemithetho
   kwabesifazane, lunomthelela omkhulu             yokuhlalisana nabanye
   lokuncipha kwemishado, ukushiya               abantu ngokuthi
   ezikoleni kungaqediwe, nokwanda               ukuhlukunyezwa

   P. O. Box 273, Eshowe, 3815, RSA, KZN, web: http://sites.google.com/site/bodyofchristproject Email: btzuma@gmail.com                    Page 2
Uma umuntu exabana nomunye umuntu, uNkulunkulu uyalamula, kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu
ubani oyolamula                                                                   2012
   Lesisenzo sibonakale emveni kokuthi                 oyenga amadoda ewayengela             akangena ngalo kubantu besifazane
   abantu besilisa bezwakalise indlela                 ukulala nawo ukuze athole isinkwa         nezingane uhulumeni lokubonisa
   abahlukumezeka ngayo uma abantu                   sokuphila                     ukubavikela nokubakhulula , lokhu
   besifazane begqoke ngalendlela                                             kukhombisa ngokusobala ukuthi umiswe
   ngokuthi bathuse omunye obegqoke                                            yivoti lalabantu ngenxa yezinto
                                 Noma uhulumeni engaletha yiphi               okubonakala sengathi zinhle emehlweni
   kanjalo ngoswazi oluncane, obekuyinto
                                 intuthuko, kodwa lokho kuyize leze uma           abo kodwa ezibabhubhisayo ngisho
   ebingasaqali nokho.
                                 ezothola ithuba lokuhlubula, nokugumula          nokubhubha kwanguna phakade.
   Lesisenzo songqongqoshe sithumele              intsha nezizwe onembeza, isimilo,
   imibiko eminingi ngesikhathi esisodwa            ukuzihlonipha nokuhlonipha banye              Sikhuluma nje isililo sabazali bezingane
   njenga lena elandelayo:                   abanye.                          asikapheli ngemithetho ede ilethwa unyaka
                                                               nonyaka okubukakala kuhloswe ngayo
       Umthetho wentando yeningi              Ubukhona bukalohulumeni wentando              ukubhujiswa isizwe ngayo.
       wenzelwe ukukhulula umuntu             yeningi bubukeka buzosibhubhisa isizwe
       wesifazane nezingane, ukuze             lusebenzisa amandla nobuchule bokuthi            Leyo mithetho yile eyaqeda
       kucindezeleke owesilisa.              benze sengathi bayasisebenzela isizwe           ukusetshenziswa koswazi ezikoleni (
       Ukwanda kwengculazi                 kanti baletha intuthuko yembozwe noma           corporal punishment) , nokuqedwa
       kwengculazi kuyinto                 igqokiswe ngokufa.                     kwemithandazo khona njalo belu ezikoleni,
       ethakaselwayo wubuholi bezwe.                                         okuyinto eholele ekutheni intsha eningi
        Ukulahleka kwezimilo entsheni           Liya nokuya liphela ithemba ngokulunga           ikhulelweni ezikoleni, ukungena
       kuyinto engenye yamaphupho             kwezinto kulohumeni ophetheyo njenga            kwezikhali zingena nabafundi ukuze
       kahulumeni ophetheyo.                manje, okwenza kube kubi kakhulu,             zibulale othisha nabanye abafundi ngazo
       Ukudayiswa komzimba kusekelwe            wukuthi kusentshenziswa abantu               ezikoleni, kanye nezidakamizwa,
       kuwo umbuso noma uhulumeni             besifazane nezingane kanjengoba baziwa           kuphindwe kuthiwe azingakhuthuzwa
       ophetheyo, ngenxa yokubonakala           ukuthi basheshe bakholwe kalula yinoma           izingane uma zingena esangweni okuyinto
       kongqongqoshe bephumela obala            yini , konke kwenziwa ngenxeba lokuthi           eletha isithombe esicacile ukuthi mukhulu
       ngokusekela ukugqoka                bayavikelwa.                        umthwalo uhulumeni akanawo wokuqeda
       kwabesifazane okungahluke              Lokhu kusenza sibe sencupheni               ikusasa nezimpilo zabantu abasha.
       nakancane nomuntu wesifazane            yokulahlekelwa yikusasa, ngoba lelinxeba          Okubuhlungu kakhulu wukuthi usebenzisa

   P. O. Box 273, Eshowe, 3815, RSA, KZN, web: http://sites.google.com/site/bodyofchristproject Email: btzuma@gmail.com                   Page 3
Uma umuntu exabana nomunye umuntu, uNkulunkulu uyalamula, kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu
ubani oyolamula                                                                   2012
   abantu abakholwa kalula , abantu              lokho osekuze kwagcina isizwe               notshwala inqobo nje uma uhulumeni
   besifazane, kanjalo nezingane , ngoba            sesisebenzisa lelo thuba ukuthi intsha izale        esadla ngalokho. Lokho nabo abantu
   zingakwazi ukuzithathela izinqumo              kakhulu ukuthi ithole imali eningi ,            abakuboni ngoba bathumbekile. Abantu
   eziphusile ngekusasa nezimpilo zazo.            ngenkathi kwenzeka konke lokho,              bafa bephele beluthwe egameni lentuthuko
                                 nengculazi ayizibekile phansi, nayo iyadla,        baphinde befe baphele beluthwe yizinto
   Akukakapheli minyaka yena lohulumeni            nezikole ziyashiywa ngenxa yokuzala            ezibizwa ngokuthi ziyi entertainment.
   enikele isizwe kwi ngculazi ngokuthi            nokugula, nokungaphatheki ngoba indlela
   abeke imithetho ethi intsha inelungelo           yokuqondisa izigwegwe ngoswazi               Konke lokhu kusibuyisela ekutheni
   lokuyohlela umndeni ngaphandle               kayisavunyelwe.                      kwakuncono ukuphila ngesikhathi
   kwemvume yomzali , emveni kwalokho                                           sombuso wengcindezelo ngoba noma
   waqinisa amaxhama alokho ngokuthi              Kunzima nokukhala, nokungamvoteli             ngabe sasikhona isihluku, kodwa,
   akhiphe neminye imithetho efana nayo            lohulumeni wentando yeningi kubantu            sasingazikhiphile isisekelo nezikhonkwane
   lena ethi :                         ngoba baphonselwe iqatha elizwakala            ezivikela ikusasa nokusimama kwesizwe,
                                 limndani kanti ngaphakathi linobuthi            okufaka phakathi uNkulunkulu, isimilo,
   “intsha ingahamba iyocela ukubulawelwa           obubulalayo.                        ukuziphatha, ukuzihlonipha nokuhlonipha
   izingane zazo eyizikhululwe ngaphandle                                         abanye abantu.
   kokuxoxisa nomzali ngalokho, qaphela            Uma umuntu engaphawula ngezenzo
   ukuthi lokho ukusho kumuntu ongakwazi            zikahulumuneni eziholela izwe ophathe           Alingabazeki ukuphuma ngomlomo igama
   ukuzithathela izinqumo eziphusileyo ngoba                                       elithi ; abantu abaphephile neze
   usemncane, okuwukuthi ngisho                Angeke aze aqede, ngoba ngikhuluma nje           kulohulumeni wentando yeningi uma
   engesemncane ngeminyaka kodwa kuyinto            intsha encane nendala ifa usuku nosuku           uwuqhathanisa nohulumeni wencindezelo.
   engqugquzela ukufa kukanembeza               iphinde ibhuqabhuqwe yizifo nezinkinga           Lokhu kucaciswa yisimo sencindezelo
   nokungamesabi uNkulunkulu.                 ngenxa yezidakamizwa ezisuke ziqale            ebhikiswe esizweni ngenkathi kushicilelwa
                                 kancane ngalesisidakamizwa esikugwayi           imithetho egunyaza ukubulawa
   Amaxhama okwandisa ingculazi abonakele           okuthiwa yi nocortine, uphuzo               kwezingane zisesezibelwethweni zonina
   futhi uhulumeni ekhipha imali edume             olunamandla konke osekuveze isithombe           bazo, ukunikelwa kwentsha
   ngokuthi                          esiphelele ukuthi akunankinga ukuthi            ezidakamizweni, ukuqedwa kwezimilo
                                 kungena , kuphinde kufe abantu               nokunye okuningi….
   “eyeqolo”, akayibiza ngokuthi eyesondlo           abangakanani bebulawa yizidakamizwa
   sabantwana , akayinikeza izingane ezizele,

   P. O. Box 273, Eshowe, 3815, RSA, KZN, web: http://sites.google.com/site/bodyofchristproject Email: btzuma@gmail.com                   Page 4
Uma umuntu exabana nomunye umuntu, uNkulunkulu uyalamula, kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu
ubani oyolamula                                                                   2012
   Khona manje I -ANC women’s league              amathuma okuthola ingciwane aba              ngomzimba kubantu besifazane kuletha
   isanda kuphumela obala ngokuthi ifuna            mancane.                          isithombe esisobala ukuthi cishe izinga
   kwenziwe kube semthethweni ukudayisa                                          ingculazi ebulala ngayo abantu ayikafiki
   ngomzimba ,lokho bekusho bengena              Ngenkathi abantu abasha begijimela             lapho ifuneka khona.
   ngenxeba lokuthi bavikela abasifazane            ekulaleni bengashadile begqugquzelwa
   okusuke kuthengwa kubo umzimba.               yithemba lokuthi azoba mancane amathuba          Uma sekusemthethweni kusobala ukuthi
   Lokhu kumele kumxwayise kakhulu               okuthola igciwane, umbuzo osalayo uthi;          kuzoba nezakhiwo noma angabe yikuphi
   okholwayo ebese kumkhumbuza izwi              bangaki abebezama ukuzibamba benede            lapho abantu bezodayisela khona
   elithi:                           bezwa isethembiso smathuba amancane            begunyazwe wumthetho. Nama bizinisi
                                 okuthola ingculazi nabo baqala               okudayisa umzimba asemthethweni azoba
   “…maye kuwe mhlaba nakuwe lulwandle,            bazibandakanya ezenzweni zoncansi.             maningi kanjalo nofisa ukufeza inhloso
   ngokuba uSathane wehlele kini enolaka                                         yakhe ngegciwane lengculazi naye
   olukhulu, azi ukuthi unesikhathi              Into esala ingachazekile ngalamathuba           inhliziyo yakhe iyagculiseka.
   esifushane!” Isambulo 12:12                 amancane okuthola ingculazi wukuthi
                                                               Yonke lenkululeko abantu abanikezwa
   Lelivesi lenza kube sobala ukuthi kahle           “ Kunini lapho umuntu ozibandakanya            yona yokuzifaka ekufeni ubhekile ibenza
   kahle lesi yisenzo sika Sathane sokwenza          kwezocansi akabona khona uma ithuba            beye bemagange ukuyovotela bona
   isiqiniseko sokuthi kufa abantu abaningi          lona leli elincane selifikile ukuthi            lababantu abababeka encupheni yokufa
   ngesikhathi esifishane beqedwa yingculazi          selifikile ebese engalwenzi ucansi             besebenzisa igama lokuthi bayabavikela.
   nezidakamizwa. Kuyimanje nje                ngalelolonga”
   kunemikhankaso eminingi eqhutshwayo ye                                         Lokho ke kusibeka ekutheni nabo laba
   circumcision nayo ekwenza ubone                                            abavotayo ngeke nabo besale esijezisweni
   ngokusobala ukuthi kuphuthunywa isibalo           Cishe abantu abathanda ukuqwashiseka            esizayo. Nabaqhubeka bemise ngamavoti
   sabantu abaningi abafa bebulawa               bengaqwashiseka babone ukuthi uyazuza           lombuso esingawuchaza ngokuthi ochitha
   yingculaza bengazani neNkosi uJesu.             ozuzayo ngenkathi bona befa bebulawa            igazi labantu , nabo bazibeka engcupheni
                                 yizifo nezinkinga.                     yokuthola isijeziso esifanayo nalabo
   Isizathu esisentshenziswayo uma                                            ababavotelayo. Linye ikhambi kukho
   kwenziwa yona I circumcision wukuthi            Lokhu kusho kwe ANCWL ukuthi bafuna            konke lokhu: “ ukwemukela uJesu
                                 kube semthethweni ukudayiswa


   P. O. Box 273, Eshowe, 3815, RSA, KZN, web: http://sites.google.com/site/bodyofchristproject Email: btzuma@gmail.com                    Page 5
Uma umuntu exabana nomunye umuntu, uNkulunkulu uyalamula, kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu
ubani oyolamula                                                       2012
   njengeNkosi noMsindiso kube
   ukuhlengwa!”
   P. O. Box 273, Eshowe, 3815, RSA, KZN, web: http://sites.google.com/site/bodyofchristproject Email: btzuma@gmail.com     Page 6

								
To top