Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TAKLIMAT 3 by 42JZF1AL

VIEWS: 0 PAGES: 29

									        Kandungan
      sukatan pelajaranPenggal 1   Penggal 2    Penggal 3
PENGGAL 3
Kandungan

 1.0 Wacana

 2.0 Retorik

 3.0 Variasi bahasa

 4.0 Laras bahasa

 5.0 Semantik

 6.0 Pragmatik

 7.0 Penulisan ilmiah
1.1 Konsep     1.2 Ciri-ciri
 wacana       wacana

  Definisi      1.2.1 Kohesi
  wacana       - Jalinan ketatabahasaan
           1.2.2 Koheren
    Hasil     - Jalinan idea
  pembelajaran:
  Pelajar dapat   Hasil pembelajaran:
  menjelaskan
 konsep wacana.   Pelajar dapat menjelaskan ciri
           wacana, mengenal pasti kohesi
           dan koheren, serta
           menerapkannya dalam penulisan.
          1.3.1 Penanda
          penghubung

1.3.5 Penanda             1.3.2 Penanda
   elipsis               rujukan


          1.3 Jenis-
   1.3.4
           jenis      1.3.3 Penanda
 Penanda
          penanda      penggantian
  leksikal
          wacana


         Hasil pembelajaran:
Pelajar dapat mengkategorikan penanda wacana mengikut
  jenis, menggunakannya, menganalisis wacana, dan
      menghasilkan wacana yang utuh.
2.1 Konsep retorik   2.2 Jenis-jenis retorik
             dan ciri-cirinya

                2.2.1  Retorik pemerian
   Konsep retorik
                2.2.2  Retorik pemujukan
                2.2.3  Retorik penceritaan
                2.2.4  Retorik pendedahan
     Hasil
   pembelajaran:       2.2.5  Retorik penghujahan
   Pelajar dapat
   menjelaskan         Hasil pembelajaran:
   konsep retorik.   Pelajar dapat mengenal pasti jenis
             retorik dan ciri-cirinya, serta dapat
              menghasilkan pelbagai retorik
                  dalam penulisan.
       2.3 Teknik penyampaian idea
                  2.3.4 Teknik eklektik
2.3.1 Teknik deduksi   2.3.3 Teknik analogi

       2.3.2 Teknik induksi
          Hasil pembelajaran:
  Pelajar dapat mengesan teknik-teknik penyampaian
 idea dan menggunakannya untuk menyampaikan idea
           atau pendapat.
        3.1 Konsep variasi bahasa
       Definisi/maksud variasi bahasa
   Hasil pembelajaran: Pelajar dapat menjelaskan
         konsep variasi bahasa.
     3.2 Jenis-jenis variasi bahasa dan ciri-cirinya

 3.2.1  Dialek       3.2.8  Bahasa halus
 3.2.2  Idiolek       3.2.9  Bahasa kasar
 3.2.3  Pijin        3.2.10  Bahasa istana/bahasa dalam
 3.2.4  Kreol        3.2.11  Bahasa basahan
 3.2.5  Slanga       3.2.12  Bahasa baku
 3.2.6  Bahasa formal    3.2.13  Bahasa mesra
 3.2.7  Bahasa tak formal  3.2.14  Bahasa pasar

         Hasil pembelajaran:
Pelajar dapat mengenal pasti dan membezakan jenis-jenis
 variasi bahasa dan ciri-cirinya serta dapat memberikan
         contoh yang betul.
    4.1 Konsep laras bahasa
     Definisi/maksud laras bahasa
     Hasil pembelajaran:
     Pelajar dapat menjelaskan konsep laras bahasa.

4.2 Jenis dan ciri-ciri laras
 Jenis laras:
-sains      -ekonomi  -undang-undang
-agama      -sukan   -sastera    -resipi
-iklan (termasuk bahasa yang digunakan pada papan tanda)

 Hasil pembelajaran:
Pelajar dapat menjelaskan ciri laras, mengenal pasti jenis
laras sesuatu teks, mengemukakan contoh laras yang betul,
menentukan jenis laras mengikut ciri dan contohnya, serta
menghasilkan pelbagai laras dalam penulisan.
           • Definisi/maksud semantik
5.1 Konsep semantik  • Hasil pembelajaran: Pelajar dapat
            menjelaskan konsep semantik.

           • Definisi/ maksud makna denotatif
            dan makna konotatif
5.2 Makna denotatif  • Hasil pembelajaran: Pelajar dapat
    dan       menjelaskan dan mengenal pasti
 makna konotatif    maksud makna denotatif dan
            makna konotatif serta memberikan
            contoh.
           • Maksud konsep, perkataan, dan
  5.3 Konsep,     rujukan
  perkataan,    • Hasil pembelajaran: Pelajar dapat
  dan rujukan     menjelaskan pengertian makna/
            konsep, perkataan, dan rujukan.
       • Meliputi konsep :
       • (a) sinonim (c) hiponim   (e) polisemi
  5.4
        (b) antonim (d) homonim (f) mironim
Perkaitan
 makna    • Hasil pembelajaran: Pelajar dapat
perkataan   mengenal pasti dan membezakan perkaitan
dari aspek  makna dari segi leksikal, memberikan contoh
 leksikal   yang betul, membina ayat berdasarkannya,
       dan menentukan jenis-jenis perkaitan makna
       dari segi leksikal.


       • 5.5.1 Peluasan makna
  5.5.    5.5.2 Penyempitan makna
Perubahan  • Hasil pembelajaran: Pelajar dapat
 makna     menjelaskan maksud perubahan makna dan
        memberikan contoh yang betul.
                 Kajian bahasa dari
                 sudut pengguna;
                 pilihan yang perlu
                dibuat oleh penutur
  6.1             dengan pertimbangan
 Konsep   Definisi/maksud    terhadap situasi
pragmatik   pragmatik     tertentu, konteks
                 budaya-sosial, dan
                kesan penggunaan
                 bahasanya kepada
                peserta dalam sesuatu
                   komunikasi.


          Hasil pembelajaran:
   Pelajar dapat menjelaskan konsep pragmatik.
       6.2 Bahasa dalam konteks budaya


6.2.1 Peribahasa       6.2.2 Ragam bahasa

           -Bahasa sindiran  -Bahasa menggiat
           -Bahasa mengejek -Bahasa merajuk
 Perumpamaan     -Bahasa terbalik   -Bahasa tempelak
 Pepatah/bidalan   -Bahasa herdik    -Pertanyaan ingkar
 Kiasan       -Bahasa ingkar    -Bahasa jenaka
 Simpulan bahasa   -Bahasa naik    -Bahasa turun
 Perbilangan     -Bahasa berulang  -Bahasa bertimbal
 Kata-kata hikmat/       -Bahasa bukan
 lidah pendeta        -Bahasa kecil/merendah
              -Bahasa besar/melampau
              -Bahasa seruan/keluhan
        Hasil pembelajaran:
  Pelajar dapat menjelaskan makna peribahasa,
  mengenal pasti dan membezakan jenis-jenis
peribahasa dan ragam bahasa, memberikan contoh-
contohnya, memadankan peribahasa/ragam bahasa
dengan situasi yang sesuai, serta menggunakannya
       dalam konteks yang betul.
                 (a) Penggunaan
       6.3.1 Konsep      ungkapan
                  bertatasusila

               (b) Penggunaan kata
  6.3            ganti diri mengikut
Kesantunan           konteks dan situasi
berbahasa   6.3.2 Ciri
       kesantunan     (c) Penggunaan
        berbahasa   sapaan, gelaran, dan
       dalam konteks   rujukan kehormat
        lisan dan    mengikut situasi
         tulisan
                 (d) Penggunaan
               intonasi dan gaya yang
                   sesuai
       Hasil pembelajaran:
Pelajar dapat menjelaskan konsep kesantunan
 berbahasa dan cirinya, mengenal pasti dan
membezakan bentuk sapaan dan gelaran serta
  menggunakannya mengikut kesesuaian,
 memberikan contoh ungkapan bertatasusila,
 contoh kata ganti nama diri dan kata sapaan,
serta menggunakannya dengan betul. Pelajar
juga dapat bertutur dengan gaya dan intonasi
         yang betul.
         Hasil kajian yang
        dibuat oleh pelajar
        secara berkumpulan          Penulisan
 Markah: 50     esei ilmiah    2000-2500
wajaran: 17%     (hasil      patah
          penyelidikan)   perkataan        Pembentangan
          dinilai
        secara individu
Hasil Pembelajaran
    Kertas
    soalan
    contoh
(Rujuk sukatan pelajaran)
         Penutup
Sukatan pelajaran baharu ini membawa beberapa
perubahan, iaitu dari segi:
 Matlamat dan objektif
 Penentuan hasil pembelajaran
 Pembahagian kandungan kurikulum
 Tajuk pengajaran
 Sistem pentaksiran/penilaian
 Perincian tajuk-tajuk pengajaran
 Kemahiran yang diberikan penekanan

								
To top