FURUKTOZ METABOLIZMASI ve HASTALIKLARI by 53yps7

VIEWS: 0 PAGES: 101

									HASTALIKLARIN
 BİYOKİMYASI
KARBONHİDRAT METABOLİZMASI
    BOZUKLUKLARI
FURUKTOZ METABOLİZMASI ve
   HASTALIKLARI
    HEREDİTER FRUKTOZ
      İNTOLERANSI
 Herediter fruktoz intoleransı, OR geçen ve
 fruktoz-1- fosfat aldolaz enziminin eksik
 olduğu bir metabolik hastalıktır.
 Fruktoz alımından sonra hipoglisemi ve
 dokuda   fruktoz-1-fosfat  birikimi  ile
 karakterizedir. Bu birikim glikojen yıkımı
 yapan glikojen fosforilazı inhibe eder. Bu
 nedenle çocuklarda fruktozla tetiklenen
 hipoglisemi   oluşur.  Çocuklar   şeker
 almadıkları için dişlerinde çürüme olmaz.
    Diğer önemli bulguları;
  Gelişme geriliği
  Kusma
  Sarılık
  Hepatomegali
  Proteinüri
  Böbrekte Fankoni sendromu (Fosfatüri,
  bikarbonatüri, aa.üri, glukozüri)
  Tedavi edilmeyen vakalarda karaciğer
  yetmezliği sonucu ölüm görülür.
 Bir  diğer  fruktoz  metabolizma
 bozukluğu     olan    Esansiyel
 Fruktozüride ise Fruktokinaz eksikliği
 vardır.
 Klinik  tablo olarak daha selim
 gidişlidir ve prognozu iyidir. İdrarda
 reduktan madde olarak çıkan fruktoz,
 yanlış DM teşhisi koydurabilir.
GALAKTOZ METABOLİZMASI ve
   HASTALIKLARI
      GALAKTOZEMİ
 Otozomal Resesif geçişlidir. Galaktoz 1-
 P Üridil Transferaz enzimi eksikliği
 vardır.
 Belirtiler yeni doğan döneminde dikkati
 çeker. Süt (laktoz içerir) ile beslenmeyi
 takiben     karaciğer    yetersizliği
 (bilirubinemi,       koagülasyon
 bozuklukları, hipoglisemi) bulguları
 ortaya çıkar.
 Galaktoz-1-fosfatın KC, beyin ve renal
 tübüllerde birikmesi hepatik parankimal
 hastalık, mental retardasyon ve renal
 fankoni sendromuna yol açar. Galaktoz, aldoz
 reduktaz enzimi ile Galaktitol’ün lenste
 birikmesi de katarakta neden olur.
 Tedavisiz genellikle ilk birkaç ay içerisinde,
 özellikle E.coli sepsisine bağlı ölüm
 görülür. Yine tedavisiz vakalarda iki ayda,
 katarakt ve hepatik siroz gelişir.
 En sık sarılık yapan metabolik
 hastalıktır. Galaktoz overlere toksik
 olup,  erken  menapoz  (<  35)
 olumasına neden olur.
 Galakto kinaz eksikliğinde ise diğer
 bulgular olmayıp sadece jüvenil
 katarakt ile prezente olur.
GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI
  TIP I (Von Gierke hastalığı)
  Glukoz-6-fosfataz eksikliğidir. Sadece hepatik
  enzim yetersizliği vardır. İskelet veya kalp kası
  tutulumu yoktur.
  Bu hastalar yenidoğan döneminde semptomatik
  açlık hipoglisemisi, hafif hepatomegali ve hafif
  ketozis ile tanınırlar.
  Hepatomegali, laktat seviyesinin yüksekliği,
  hiperlipidemi    (HiperTrigliseridemiye bağlı
  yanaklarda    birikim  sonucu   doll face)
  hiperkolesterolemi , hiperürisemi ile beraber KC
  dokusunda enzim eksikliğinin gösterilmesi tanı
  koydurur.
   TIP II (Pompe hastalığı)

Alfa1- 4 ve alfa1-6 glukozidaz eksikliği
 (Lizozomal alfa glukozidaz enzim eksikliği
 )
Lizozomal enzim kusuruna bağlı tek glikojen
 depo hastalığıdır.
Klasik infantil formunda hastalık;
Hızla gelişen konjestif kalp yetmezliği
Kardiyomegali
Kas hipotonisi
 Güçsüzlük ve makroglossi
        TIP III

  Amilo1-6   glukozidaz  eksikliği
 (Debrancher enzim eksikliği, Forbes
 hastalığı, Cori hastalığı)
 KC, myokard ve iskelet kası tutulumu
 vardır. Klinik olarak Tip 1 den ayırt
 edilemez.
 Asidoz,     hipoglisemi    veya
 hiperlipidemi   görülebilir. Mental
 gelişim normaldir
       TIP IV

 Amilo1-4, 1- 6 transglukozidaz
 eksikliği (brancher enzim eksikliği,
 Anderson hastalığı);
 Birkaç aylıkken başlayan karaciğer
 sirozu ve erken dönemde karaciğer
 yetersizliğinden  kaybedilir. Tüm
 dokular etkilenir.  Mental gelişim
 normaldir.
          TIP V
  Kas fosforilazı eksikliği (Mc Ardle
  hastalığı)

  KC ve düz kaslar etkilenmez. Glikojen
  yıkılamadığı için egzersiz sırasında
  kramplar oluşur. Kas harabiyetine
  bağlı kas enzimleri (kreatin kinaz)
  yükselir. Egzersizler sonrasında, kan
  laktat düzeyinde yükselme görülmez.
   ÜRE SİKLUS DEFEKTLERİ
  En sık OTC eksikliğidir. Temel semptomlar
  emmeme,laterji,taşipne      ,apnedir.
  Glutamin birikimine bağlı beyin ödemi
  ,ensefalopati,   beyin    kanaması
  oluşur. Amonyağın solunum merkezini
  stimule etmesi sonucu respiratuar
  alkaloz sıktır. Tablo KC yetmezliğindeki
  hepatik ensafalopatiyi taklit eder. Kan
  amonyak yüksek, üre ise düşüktür.
Lipoprotein Metabolizma
Bozuklukları Biyokimyası
Lipoprotein Metabolizma
   Bozuklukları

    Hiperlipidemi


    Hipolipidemi
     HİPERLİPİDEMİ:
  Toplum dağılımının en yüksek % 5-10’u

  Trigliserit > 200 mg/dL

  Kolesterol > 240 mg/dL

  Çocuklarda trigliserit > 140 mg/dL
        kolesterol > 200 mg/dL
  Lipit değerleri değişkendir
 Yaş
 Genetik
 Beslenme


Japonya’da kolesterol: 165 mg/dL
Batı ülkelerinde: 210 mg/dL
        Lipoproteinin


  Yapımında artış

  Uzaklaştırılmasında azalma
Lipoprotein Metabolizma
    Bozukluğu
  Apolipoprotein

  Reseptör

  Enzim

  Kofaktör
   Lipoprotein Metabolizma
      Bozukluğu
  Birincil (genetik)

  İkincil (Diabetes Mellitus,
  hipotiroidizm, ilaçlar...)

  İkisi birlikte
  Fredrickson Sınıflandırması
Fenotip  Bozukluk       Lipit değişikliği
Tip I   Şilomikron      Trigliserit
Tip IIa LDL          Kolesterol
Tip IIb LDL - VLDL       Kolesterol
Tip III  VLDL ve şilomikron  Kolesterol ve
     kalıntısı      trigliserit
Tip IV  VLDL         Trigliserit
Tip V   Şilo - VLDL     Trigliserit
                kolesterol
  Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Tip Kolesterol LDL-K  trigliserit Bozukluk
I  Yüksek  Düşük-N Yüksek   Şilomikron
IIa Yüksek-N Yüksek  Normal  LDL
IIb Yüksek  Yüksek  Yüksek  LDL-VLDL
III Yüksek  Düşük-N Yüksek   Şilomikron
                 kalıntıları ve
                 IDL
IV Yüksek-N Normal   Yüksek  VLDL
V  Yüksek  Normal  Yüksek  Şilomikron
                 ve VLDL
   Lipoprotein fenotiplerinin
      etiyolojisi
Tip Birincil neden        İkincil neden
I  LPL, Apo CII eksikliği    SLE
IIa Ailesel Hiperkolesterolemi  Hipotiroidizm
IIb Ailesel kombine hiperlipidemi NS, DM, AN
III Aillesel tip III       Hipotiroidizm, DM,
  hiperlipoproteinemi      Obesite
IV Ailesel kombine hiperlipidemi DM, KBY
  Ailesel hipertrigliseridemi
V  Ailesel hipertrigliseridemi  Alkol, diüretik,
  Apo CII eksikliği       beta-bloker, OC
Ailesel Hiperkolesterolemi (Tip
       IIa)
 LDL reseptöründe gen kusuru
 Plazma total kolesterol ve LDL-
 kolesterol artışı
 Total kolesterol heterozigotlarda 2-3
 kat, homozigotlarda 3-6 kat artar
 Hiperlipidemi doğumla başlar
 Erken yaşta koroner kalp hastalığı
 görülür
  Ailesel Hiperkolesterolemi
      (heterozigot)
 1/500
 Kolesterol > 300 mg/dL
 LDL-K > 250 mg/dL
 Trigliserit düzeyleri normal
 Koroner kalp hastalığı erkeklerde
 45, kadınlarda 55 yaş öncesinde
 görülür
Ailesel Hiperkolesterolemi
    (homozigot)
 1/ 1.000.000
 10 yaşlarında KKH
 Tedavi edilmezsa 20’li yaşlarda MI
 Kolesterol > 600 mg/dL
 LDL-K > 550 mg/dL
 Planar ksantom
    Lipoprotein Metabolizma
    Bozukluklarının Önemi
  Hastaların tanısı

  Ailelerinin takibe alınması

  Lipoprotein metabolizmasının anlaşılması

  Atheroskleroz oluşumunun anlaşılması

  TUS sorularının yanıtlanması
  Ailesel Defektif Apo B 100
 Apo B 100 mutasyonu
 1/500 - 700
 Total kolesterol ve LDL-kolesterol
 yüksek
 Trigliserit normal
 Erken koroner kalp hastalığı riski
 yüksek
 Ailesel hiperkolesterolemiden daha
 hafif seyirli
 Ailesel Kombine Hiperlipidemi
 Sebebi bilinmiyor
 Orta derecede kolesterol ve/veya
 trigliserit artışı
 Hiperapobetalipoproteinemi
 Küçük yoğun LDL artmış
 Tip IIa, IV veya IIb
 Koroner kalp hastalığı riski yüksek
 Obesite, hiperürisemi, glukoz
 intoleransı ile birlikte olabilir Sendrom
 X’e benzerlik gösterir.
     Sendrom X
  İnsülin direnci

  Küçük yoğun LDL’de artış

  Trigliserit düzeylerinde artış

  HDL-K’de azalma
 Tip III Hiperlipoproteinemi
(ailesel disbetalipoproteinemi)
 Apo E mutasyonu
 Kolesterolden zengin artık
 lipoproteinler birikir (beta VLDL)
 Kolesterol ve trigliserit 300-400 mg/dl
 düzeylerindedir
 HDL-K’ün normal olması tipiktir
 LDL-K düşüktür
 Palmar ksantomlar patognomonik
 Tip III Hiperlipoproteinemi
(ailesel disbetalipoproteinemi)
  Erken yaşta koroner kalp ve periferik
  damar hastalığı görülür

  Obesite, alkol kullanımı, D.M. Ve
  hipotiroidizm tip III fenotipini
  arttırır
  Lipoprotein Lipaz Eksikliği
 LPL gen mutasyonu
 Bebek veya çocukta tekrarlayan karın
 ağrısı veya pankreatit ve
 hipertrigliseridemi
 Plazma trigliserit düzeyi > 1000 mg/dL
 (şilomikronemi sendromu)
 Döküntülü ksantomlar ve lipemia
 retinalis
  Lipoprotein Lipaz Eksikliği
  Plazma bir gece buzdolabında
  beklediğinde üstte krema gibi
  şilomikronlar, altında bulanıklık ise
  VLDL’dir

  Homozigot 1/1.000.000

  Yarı normal LPL 1/500
     Apo C II Eksikliği

  LPL eksikliğine benzer bir tablodur

  Otozomal resesif geçişlidir
   Ailesel Hipertrigliseridemi
  Apo B normal, trigliserit yapımı aşırı

  Trigliseritten zengin büyük VLDL

  HDL-kolesterol düzeyleri düşük

  Plazma kolesterolü referans aralıkta
Ailesel Hipoalfalipoproteinemi
HDL-kolesterolü düşüktür
Erkeklerde < 30 , kadınlarda < 40 mg/dL

  Erken yaşta ve artmış koroner kalp
  hastalığı riski

  Nedeni bilinmemektedir
    Apo AI mutasyonları
  HDL-K < 10 mg/dL

  Koroner kalp hastalığı ile ilişkisi yok

  Ksantom

  Korneal opasite
  Kolesterol Ester Transfer
    Protein Eksikliği

  Azalmış CETP aktivitesisonucu
  homozigotlarda HDL-K > 100 mg/dL

Koroner kalp hastalığında olası korunma ?
   Lesitin Kolesterol Açil
   Transferaz Eksikliği
 Korneal opasite
 Normokromik anemi
 Böbrek yetmezliği
 Hem periferde hem de lipoprotein
 partiküllerinde kolesterol birikimi olur
 Kolesterol seviyeleri değişkendir
 HDL-kolesterol düzeyleri çok
 düşüktür
    Balık Gözü Hastalığı

  LCAT eksikliğinin hafif formudur

  Anemi, böbrek yetmezliği, erken
  koroner kalp hastalığı riski yoktur
    Tangier Hastalığı
 HDL ve LDL kolesterol düzeyleri
 düşüktür
 Portakal rengi tonsiller
 Korneal opasite
 Hepatosplenomegali
 Periferik nöropati
 Aşırı miktarda kolesterol esteri RES
 makrofajlarında birikir
 ABC-1 mutasyonu
Aielesel Hipobetalipoproteinemi
 Heterozigotlarda kolesterol ve LDL-K
 düzeyleri normalin yarısı kadar,
 homozigotlarda < 50 mg/dL
 Heterozigot 1/500
 HDL-K normal veya hafif artmış
 Yağ malabsorbsiyon bulguları (yağda
 eriyen vitaminlerin emilememesi sonucu)
    Abetalipoproteinemi
  Apo B-içeren lipoproteinler yok

  1 / 1.000.000
İkincil Hiperlipidemi Nedenleri

  Hormonal etkiler
  Metabolik bozukluklar
  Böbrek hastalıkları
  Tıkanma tipi karaciğer hastalıkları
  Toksinler
  iyatrojenik
Hormonal Etkiler
  Gebelik

  Ekzojen seks hormonları

  Hipotiroidizm
Metabolik Bozukluklar

  Diabetes Mellitus
  Gut
  Obesite
  Progresif parsiyel lipodistrofi
  Depolama bozuklukları
    Böbrek Hastalıkları

  Nefrotik Sendrom

  Kronik Böbrek Yetmezliği, diyaliz veya
  transplantasyon sonrası
        Toksinler

  Alkol

  Dioksin veya klorlu hidrokarbonlar
     İyatrojenik

  Antihipertansifler

  İmmunosüpresanlar

  Diğer ilaçlar
Endokrin/Metabolik ikincil hiperlipidemi
       nedenleri
Hastalık     lipoprotein  Mekanizma (?)
Diabetes M.   VLDL, şilo   yapım, yıkım
Hipotiroidizm  LDL       temizlenme
Östrojen     VLDL      yapım
Glukokortikoid  VLDL, LDL    VLDL yapımı
                LDL dönüşümü
Hipopituitarizm VLDL, LDL    VLDL yapımı
                LDL dönüşümü
Akromegali    VLDL      yapım
A. nervoza    LDL       safra atılımı
Lipodistrofi   VLDL      yapım
      Diabetes Mellitus
 Hipertrigliseridemi 1/3 vakada
 HDL-K düşük
 İnsülin eksikliği LPL aktivitesinde azalma
 Lipolizde artma
 Karaciğerde VLDL yapımı artar
 LDL de artabilir
  Endokrin dışı ikincil hiperlipidemi
        nedenleri
Hastalık       lipoprotein  Mekanizma (?)
Alkol        VLDL, şilo   Yapım
Nefrotik Send.   VLDL, LDL   VLDL yapımı
Üremi        VLDL      Temizlenme
Safra tıkanıklığı  LP-X      Safra K ve FL
                  dolaşıma geçmesi
Hepatit       VLDL      LCAT
SLE         şilo      LPL aktiv.
Monoklonal     VLDL, IDL,   Yıkım
gamopati      LDL
  PORFİRYALAR
  Akut intermittent porfirya
 Otozomal dominant geçer. Kadınlarda
 sıktır.    Porfobilinojen   deaminaz
 (Üroporfirinojen sentaz) eksiktir. İdarda
 aminolevulinik asit ve porfobilinojen
 atılımı artar.
 İdrar havaya ve ışığa maruz kalınca
 koyulaşır.   Genellikle  asemptomatiktir
 ancak, ALA sentazı aktive eden enzim
 induktörleri hastalığı semptomatik hale
 getirir. Östrojen, sülfonamid ve barbitürat
 alınımıyla semptomatik hale geçebilir.
  Porfirya kutanea tarda
 UPG dekarboksilaz eksiktir. En sık
 görülen   porfiryadır.  Otozomal
 dominant geçer. Hexochlorobenzen
 ve polikloro hidrokarbonlar edinsel
 porfirya kutunea tarda’ya sebep
 olabilirler.
 İdrarda üroporfirin atılım artar.
  YAĞ ASİDİ METABOLİZMA
     HASTALIKLARI
  YAĞ ASİDİ MİTOKONDRİAL
   OKSİDASYON DEFEKTİ
 Klinik bulgular kusma, hızla komaya
 ilerleyen letarji ve konvülziyonlardır.
 Aynı zamanda kas zayıflığı ve
 kardiyomiyopati vardır.
 Laboratuar   bulguları: Nonketotik
 hipoglisemi, yüksek plazma NH3,
 ALT, AST ve uzun PT, PTT.
     Yağ asitlerinin mikrozomal ve
 oksidasyonundan kaynaklanan idrarda
 orta zincirli dikarboksilik asit düzeylerinde
 artış olur. Sekonder karnitin eksikliği
 meydana gelir.
 Tedavi: Akut atakta acilen % 10 dekstroz
 İV. verilerek lipoliz baskılanmaya çalışılır.
 Kronik tedavi hastaların asla 10-12
 saatten fazla aç kalmamaları ile sağlanır.
     REFSUM HASTALIĞI
  Alfa  oksidaz   eksikliğidir. Refsum
  hastalığında dallızincirli yağ asidi olan
  fitanik asid birikir. Fitanik Asid insanda
  bulunmaz. İnek sütünden alınır.
  Refsum Semptomları :
     Retinitis pigmentoza
      İktiyozis
     Gece körlüğü
     Periferal nöropati (8. kranial sinir
  tutumuna bağlı sağırlık oluşur)
     Ataksi
  ZELLWEGER SENDROMU
 Tipik yüz görünümü (yüksek alın, çekik
 gözler, hipoplastik kaş kavsi ve epikantal
 kıvrımlar)   Hipotoni   ve”mongoloid”
 görünüm nedeniyle Down sendromu ile
 karışabilir.
 Neonatal   konvülziyonlar,   psikomotor
 retardasyon Göz bulguları (katarakt,
 glokom, kornea bulanıklığı, Brushfield
 lekeleri, pigmenter retinopati, optik sinir
 displazisi).
 Mikronodüler    siroz,   hepatomegali,
 kolestaz, renal kistler bulunur. Zellweger’li
 bebekler nadiren birkaç aydan fazla yaşar.
  ADRENOLOKODİSTROFİ
 X’e    bağlı    geçiş    gösteren
 adrenolökodistrofi, doymuş uzun zincirli
 yağ asidlerinin birikimi, adrenal korteks ve
 sinir sistemi beyaz cevherinin progressif
 fonksiyon bozukluğu ile karakterizedir.
 Esas bozukluk çok uzun zincirli doymuş
 yağ asidlerinirı (C24- C26) birikmesidir. Bu
 yağ asidlerinin peroksizomlardaki yıkım
 kapasitesi    azalmıştır.  Peroksismal
 lignoceroyl  CoA   ligazın  fonksiyonu
 bozuktur.
  Klinik: İlk 3- 4 yaşlarda fenotipik özellikler
  normaldir, Daha sonra hastalığa özgü bulgular
  çıkar. ALD’de ilk semptomlar 4- 8 yaşları arasında
  ortaya çıkar. İlk ortaya çıkan semptom
  hiperaktivitedir. Daha sonra başarılı bir öğrenci
  iken okul performansının bozulduğu görülür.
  İşitme fonksiyonu bozulur. Ataksi, el becerilerinde
  bozulma, konvülziyon ortaya çıkar.
  ALD’de serebral bulgular hızla ilerler, spastisite,
  paralizi, görme ve işitme bozukluğu, konuşma ve
  yutkunmanın bozulması belirginleşir. Bulguların
  ağırlaşması ortalama iki yıl alır. Addison ve
  hiperpigmentasyon tabloya eklenir.
GENETİK HASTALIKLARIN
  BİYOKİMYASI VE
   TESTLERİ
Genler:
   Kalıtım birimleri
   Protein sentezini kodlayan DNA dizilimleri
Genetik hastalıklar:
   Genlerdeki mutasyonların sonucu olarak
ortaya çıkan patolojik durumlar
     Mutasyon somatik hücrelerde etkili olursa
edinsel hastalık ortaya çıkar
     Mutasyon germ kökenli hücrelerde etkili
olursa otozomal (dominant veya resesif) veya
cinsiyete bağlı (tipik olarak X kromozomu ile
ilgili) kalıtılan kalıtsal hastalık ortaya çıkar
Genetik hastalıklar,
  Üç grup altında incelenirler:
      -Kromozomal bozukluklar
      -Monogenik bozukluklar
      -Poligenik (multifaktöryel) bozukluklar
Kromozomal bozukluklar:
   Kromozomların sayı veya dizilimindeki
değişiklikler nedeniyle eksik veya fazla genetik
materyal oluşması
Çoğu (hepsi değil) edinsel hastalıklara neden
olur ve kalıtılmaz
Anöploidi: Bir veya daha fazla kromozomun kaybı veya fazlalığıdır.
Trizomi, bir kromozomun 2 yerine 3 kopyasının bulunması.
Monozomi, bir kromozomun çift yerine tek kopya olması…
Monogenik bozukluklar:
   Bir genin veya gen lokusunun hatası
Kalıtsal hastalık ile sonuçlanması en olası
bozukluk
Mutasyonların çoğunluğu
Tek nükleotid eklenmesi (nokta mutasyonu)
Daha fazla nükleotidin eklenmesi veya çıkarılması (çerçeve kayması
mutasyonu)
Poligenik (multifaktöryel) bozukluklar:
    Fiziksel ve kimyasal faktörlerle bozulmuş
çok sayıda genin etkileşimi sonucu oluşan
bozukluklar
Ailelerden görülür
Kalıtım modeli öngörülemez ve tekrarlama riski
tipik Mendelyen genetik bozukluklara bağlı olarak
%25-50’den azdır
Alzheimer hastalığı, koroner arter hastalığı, belirli kanserler, tip II
diabetes mellitus, hipertansiyon gibi kompleks hastalıkların poligenik
(multifaktöryel) bozukluk olduğu düşünülmektedir
Genom, genotip, fenotip:
    İnsan genomu: Her çekirdekli hücrede 22
çift otozom ve 1 çift seks kromozomu (diploid
sayı-diploid hücre)
Kromozomların içindeki bireysel gen
dizilimleri genotipi oluşturur
    Bir genin değişik şekilleri alel olarak
adlandırılır
       Çiftteki aleller aynı dizilime sahipse
homozigot, farklı dizilime sahipse heterozigot
alellerdir
Sperm ve ovum, bir sonraki döle aktarmak için
gereken genetik materyalin yarısını taşırlar
(haploid sayı-haploid hücreler)
   Sperm ve ovum’un birleşmesi, erken
embriyonik hücrelerde görülen 23 çift
kromozomu oluşturur
Genotipin ekspresyonu ile fenotip ortaya
çıkar
Hastalık fenotipleri göz önüne alındığında;
Baskınlık (dominans), kromozomun belirli
lokusunda heterozigot alellerin varlığı
sonucunda görülen fenotipik özelliktir.
Etkilenmiş bireyler otozomal dominant hastalık
genine ve normal gene sahiptir
Çekiniklik (resesif), kromozomun belirli
lokusunda homozigot alellerin varlığı
sonucunda görülen fenotipik özelliktir
Aleller otozomlar üzerinde yerleşmişse
fenotipler otozomal dominant özellikler
veya otozomal resesif özellikler olarak
adlandırılır; eğer X kromozomu üzerinde
yerleşmişse X’e bağlı dominant
özellikler veya X’e bağlı resesif
özellikler olarak adlandırılır
Geleneksel kalıtım modelleri:
Otozomal dominant kalıtım modeli:
1. Özellikler dikey olarak (soyağacında üstten alta) ebeveynden
çocuğa aktarılır
2. Kadın ve erkekler kalıtım açısından eşit şansa sahiptir
3. Özelliğe sahip olan bireyin bunu çocuklarına geçirme olasılığı
%50’dir
4. Özelliğe sahip olmayan bireylerin çocukları da özelliğe sahip
olmaz
5. Özelliğe sahip bireylerin aileleri de özelliğe sahiptir
Bazen, otozomal dominant bozukluğu olan bir
üyeye sahip ailenin soyağacı listelenen 5
özelliği izlemez
Otozomal resesif kalıtım modeli:
1. Soyağacında özellik yatay olarak görülür
2. Homozigot alele sahip etkilenmiş bireylerin etkilenmemiş
heterozigot ebeveynleri vardır
3. Heterozigot ebeveynlerin homozigot, etkilenmiş çocuk sahibi
olma olasılığı %25’dir
Kistik fibrozis, orak hücreli anemi, PKU, Tay
Sach’s hastalığı, otozomal resesif kalıtım
modeli gösteren hastalıklardır.
Enzim bozukluklarının (doğuştan metabolik
hastalıklar) çoğu otozomal resesiftir
X’e bağlı kalıtım modeli:
1. Taşıyıcı kadın %50 olasılıkla normal X kromozomunu kız veya
erkek çocuğa aktarır
2. Etkilenmiş erkeklerin tüm erkek çocukları sağlam, tüm kız
çocukları ise taşıyıcıdır
3. Taşıyıcı kadın %25 olasılıkla etkilenmiş erkek çocuk,
etkilenmemiş erkek çocuk, taşıyıcı olmayan kız çocuk ve taşıyıcı
kız çocuk sahibi olur
Hemofili, Duchene müsküler distrofisi (DMD) ve
frajil X sendromu X’e bağlı bozukluk
örnekleridirler
Geleneksel olmayan kalıtım modelleri:
Uniparental dizomi: Bir bireyin her iki
kromozom kopyasının bir ebeveyninden
gelmesi durumunda…
İmprinting: Çocukta genin anneden veya
babadan kalıtılması ile belirlenen tercihli
ekspresyon
Mozaizm: İki veya daha fazla hücre tipi
varlığında birinin normal, diğerinin anormal
genetik yapıya sahip olması
Antisipasyon: Üçlü tekrarların genişlemesine
bağlı olarak hastalık başlangıcının beklenenden
daha erken olması
Mitokondriyal kalıtım modeli:
mtDNA tümüyle ovum’un sitoplazmasındadır ve
kalıtım şekli dikeydir
Yaklaşık 50 zararlı mtDNA bozukluğu erkek ve
kzı çocukları etkiler
Özel kalıtsal hastalıklar:
-Neoplastik hastalıklar
-Kardiyovasküler hastalıklar
   Faktör V mutasyonu
-Nöromüsküler hastalıklar
-Nörolojik hastalıklar
   Huntington hastalığı
   Frajil X sendromu
   Ailesel erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı
-Doğuştan metabolik hastalıklar
   Lizozomal depo hastalıkları
-Diğer sık rastlanan kalıtsal bozukluklar
   Herediter hemokromatoz
   Kistik fibrozis
Kalıtsal hastalıkların klinik özellikleri:
Bir çoğu klinikte anormallik yaratmaz
Genetik danışmanlık, prenatal tanı ve gebeliğin sonlandırılması
açısından önemlidir
Uygulanacak tedavi, geri dönüşümsüz klinik sonuçları veya ölümü önler
Kalıtsal hastalıkların klinik laboratuvarda
değerlendirilmesi:
-Kromozom analizleri
-DNA analizleri: Gen dizilimleri kalıtsal
hastalıklardaki mutasyonların belirlenmesi
-Enzim aktivitesi yokluğu veya azlığının
belirlenmesi
-Öncül proteinlerde konsantrasyon artışının
belirlenmesi
-Birikmiş metabolitin değerlendirilmesi
-Enzim-substrat reaksiyon ürününün eksikliğinin
belirlenmesi
Prenatal tarama testleri:
Yüksek risk gruplarında;
   -Daha önce hasta bir çocuk doğurmuş olan
kadınlar
   -Taşıyıcılığın yüksek olduğu etnik gruplar
Sadece bazı hastalıklar için:
Amniosentez veya korionik villus biopsisiyle alınan
fibroblastlar kültüre ekilir, üreyen hücrelerde
metabolik defekt gösterilir.
Yenidoğanda tarama testleri:
Doğumdan sonraki 6-9. günlerde topuktan süzgeç
kağıdına alınan kan, 4-6. haftalarda alınan idrarda
   -Fenilketonüri
   -Hipotiroidizm
   -Galaktozemi
   -Kistik fibrozis için…
Pozitif test yenilenmeli, nicel testler yapılmalı
Bebeklik veya erken çocuklukta tarama testleri:
  Kusma
  Gelişme geriliği
  Hepatosplenomegali
  Uzun süren sarılık
  Mental retardasyon, epileptik nöbet
  Çamaşır veya çarşaflarda özel koku veya renk
  Hipoglisemi
  Metabolik asidoz
  Tedaviye dirençli raşitizm
  Böbrek taşları varlığında…
Doğuştan metabolizma bozukluklarının tanısı
için dolaylı tarama testleri:
-Üre döngüsü bozukluklarında plazma amonyak
düzeyi ölçümü
-Amino asit metabolizması bozukluklarında plazma
ve idrarda amino asit kromatografisi
   Dallı zincirli amino asit metabolizma
bozukluğunda idrarda organik asit aranması
Karbohidrat metabolizması bozuklukları ve
laboratuvar:
-Glikojen depo hastalıkları (tip I-IX glikojenoz)
-Galaktozemi
-Fruktoz metabolizması bozuklukları
   Kalıtsal fruktoz intoleransı
   Esansiyel fruktozüri
Genellikle hipoglisemi ve kas güçsüzlüğü ile
karakterizedirler
Amino asit metabolizması bozuklukları ve
laboratuvar:
Fenilketonüri: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği veya
yokluğu
   Guthrie tarama testi: Bacillus subtilis adlı
organizmanın emdirildiği disk şeklindeki filtre
kağıdına topuk kanının uygulanmasıyla
mikroorganizmanın üremesi testin pozitif olduğu
anlamına gelir. Test, kan fenilalanin düzeyi
ölçümüyle doğrulanmalıdır
Alkaptonüri: Homogentisik asit oksidaz eksikliği
   İdrarla homogentisik asit atılır; idrar
bekletilince koyulaşır
Ardıç ağacı şurubu idrar hastalığı (Maple syrup
Urine Disease, MSUD): Dallı zincirli amino asitlerin
metabolizması sırasında oluşan ketoasitleri
dekarboksile eden enzim eksikliği
    İdrarla atılan ketoasitler, idrarın karakteristik
ardıç ağacı şurubuna benzeyen kokusundan
sorumludurlar
    Laboratuvar araştırmaları sırasında hastalarda
metabolik asidoz ve hipoglisemiye rastlanır
    Tanı, plazmada aşırı miktarda yükselmiş dallı
zincirli amino asit düzeylerinin saptanmasıyla konur
Organik asidemiler ve laboratuvar:
Amino asit, karbohidrat ve lipid metabolizması
sırasında sentezlenen düşük molekül ağırlıklı
karboksilik asitlerin birikmesi
   Hipoglisemi, ketozis, laktik asidozis ve
hiperammonemi görülür
   Tanı, idrarda özgün organik asit düzeyinin
saptanması ve enzim aktivitelerinin belirlenmesiyle
konur
Hiperammonemiler ve laboratuvar:
Üre döngüsünde yer alan enzimlerden birinin
eksikliğine bağlı
   Kan amonyak düzeyi yüksekliği
Reye sendromu ve laboratuvar:
15 yaşın altındaki çocuklarda, genellikle bir ust
solunum yolu enfeksiyonunu takiben kusma,
konvülsiyon ve koma
   Serum transferazları ve amonyak düzeyi
yüksekliği, metabolik asidoz, uzamış protrombin
zamanı ve hipoglisemi başlıca laboratuvar
bulgularıdır
Kistik fibrozis ve laboratuvar:
Kistik fibrozis membran iletkenlik düzenleyicisindeki
(CFTR) kusur nedeniyle
    Salgıların su içeriği azalmıştır ve normalden
daha koyu kıvamda bulunurlar
    Tanı, karakteristik klinik bulgularla ve ter klor
konsantrasyonunun 60 mmol/L’nin üstünde
olmasıyla konur
Lizozomal depo hastalıkları ve laboratuvar:
Lizozomlardaki hidrolitik enzimlerin bir veya daha
fazlası tarafından yıkılabilecek lizozomal
metabolitlerin birikmesi sonucu…
-Niemann-Pick hastalığı (sfingomiyelin lipidoz):
Sfingomyelinaz eksikliği
-Gaucher hastalığı (glukozilseramid lipidoz): β-
glukozidaz eksikliği
-Krabbe hastalığı (galaktozilseramid lipidoz):
Galaktozilseramid β-glukozidaz eksikliği
-Fabry hastalığı: α-galaktozidaz eksikliği
-Tay Sach’s hastalığı (GM2-gangliozidoz): β-N-
asetil Glukozaminidaz A (NAG-A) eksikliği
İlaç duyarlılıkları ve laboratuvar:
-Suksametonyum duyarlılığı: Psödokolinesteraz
aktivitesi düşüklüğü…
-Bazı sıtma ilaçları ve K vitamini analoglarına
bağlı hemolitik kriz: Glukoz-6-fosfatdehidrogenaz
aktivitesi eksikliği

								
To top