VVD Ondernemersdiner 2012 Marius Rietdijk

Document Sample
VVD Ondernemersdiner 2012 Marius Rietdijk Powered By Docstoc
					Crimefighter ...
AMSTELVEEN - Demissio-      was een van de landelijk be-  vooruit: de verklaard 'crime-
nair staatssecretaris van vei-  kende VVD'ers tijdens het   fighter' Teeven claimde het
ligheid en justitie Fred Teeven  zesde VVD ondernemersdiner   opnemen van minimum straf-
                 dat maandag plaatshad in    fen bij recidive in het VVD-
                 sterrenrestaurantAan De     verkiezingsprogramma. Zie
                 PoeL De TK-verkiezingen    'elders deze krant. Exclusieve
                 wierpen hun schaduw ver    foto: Paul Ridderhof
      fun links naar rechts VVD-voorzitter Claudio Mancinelli, chef-kok van sterrenrestaurant Aan de Poel Stefan
      van Sprang, demissionair minister van sociale zaken en werkgelegenheid Henk Kamp en VVD-fractievoorzitter
      Kees Noomen. Foto: Paul Ridderhof
AVN.3S0.13


Ondernemersdiner
ademt tijd
door Marius Rietdijk     rechten voor slachtoffers    om er dit jaar bij te ko-
AMSTELVEEN - De        van delicten en Amstel-     men. Na afloop keek het
jongste editie van het    veens Tweede Kamerlid      gezelschap terug op een
VVD-ondernemersdiner     Joost Taverne? Ook Ka-      openhartig evenement,
kende een heel andere     merleden Anouchka van      waarvan de gevoelige de-
sfeer dan voorgaande     Miltenburg, Cora van       tails voor velen geheim
vijf jaren. Ditmaal was    Niewenhuizen, Amster-      blijven, maar waarmee de
sprake van extra dyna-    dams wethouder Eric       aanwezigen hun voordeel
miek en spanning door     Wiebes, Aalsmeers burge-     doen. Goed, één tipje van
de recente politieke ont-   meester Pieter Litjens (te-   de sluier dan. Een hoog
wikkelingen: de situatie   vens kandidaat-Tweede      op de lijst staand Kamer-
in Europa, de Kunduz-     Kamerlid), lid van gede-     lid vergeleek de spanning
coalitie en natuurlijk de   puteerde staten Jan van     van deze tijd met oorlogs-
Tweede Kamerverkie-      Run, Eerste Kamerlid       tijd. Zoals het cliché luidt:
zingen binnenkort.      Liesbeth Kneppers, bur-     wordt vervolgd.
Het gemorrel en gebrom    gemeester Jan van Zanen     Marius Rietdijk is raads-
over het stoppen van de    en zoveel anderen waren     lid voor de VVD Amstel-
kilomet.ervergoeding werd   er bij.             veen.
met verve tegengesproken   Plaatselijk partijvoorzitter  ,~             _
door minister Henk Kamp    Claudio Mancinelli en
van Sociale Zaken, die zo-  zijn bestuursteam hebben
als gebruikelijk zijn rug   een cruciale rol gespeeld
recht hield. Het alterna-   om alle belangstelling in
tief, het laten oplopen van  goede banen te leiden en
de staatsschuld, zou Ne-   pro deo te organiseren.
derland in grotere financi-  Zonder hun grote beschei-
ële problemen brengen,    denheid, klantgerichtheid
Daarnaast pleitte hij voor  en vakkundigheid was het
minder populisme en      niet gelukt. Het drukke
meer langeterrnijnvisies   programma werd dit jaar
van politici.         flamboyant gepresenteerd
Sterrenrestaurant Aan De   door in deze tak van sport
Poel was maandagavond     steeds meer gespeciali-
exclusief volgestroomd    seerde Martijn de Greve
met ondernemers die      en Amsterdams persvoor-
beurtelings hun meningen   lichter Bartho Boer, die
deelden met de voltallig   het vorig jaar nog vakkun-
aanwezige plaatselijke    dig alleen had gedaan.
VVD raads- en bestuurs-    Martijn begon er zelf
leden en de vele landelij-  over. Hij ontkende heftig
ke prominenten die de     en in alle toonaarden zijn
grote Amstelveense VVD    afwezigheid vorig jaar
koesteren.          door de bekende affaire
Dit jaar vormde het diner   met een blondine op een
de opmaat naar de verkie-   Grieks eiland: het zou om
zingscampagne. Het wa-    een brunette gegaan zijn.
ren dan ook niet de min-   Hoe dan ook, door de
sten die zich van hun     duo-presentatie zat het
beste kant lieten zien. Wat  tempo er goed in omdat
dacht u van de voorzitter   de microfoons sneller
van de groep die het ver-   wisselden.
kiezingsprogramma       Inmiddels is een vaste
schrijft Jan Anthonie     groep ondernemers jaar-
Bruijn, de steevast crime-  lijks aanwezig. Alleen
fighter genoemde Fred     Stem groep Mercedes-
Teeven die onder andere    Benz en ABNAMRO pri-
pleitte voor nog meer     vate banking is het gelukt

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:149
posted:6/17/2012
language:Dutch
pages:2
Description: Beschrijving van het VVD-Ondernemersdiner 2012 door Marius Rietdijk