�n forma si atructura ei actuala Facultatea de Inginerie ... - DOC

Document Sample
�n forma si atructura ei actuala Facultatea de Inginerie ... - DOC Powered By Docstoc
					                 PLAN MANAGERIAL
            pentru candidatura la funcţia de decan
         al Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
                  Management
                   (Propunere)
           Candidat prof. dr. ing. Dumitru Amarandei

          FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ,
            MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT
            - MISIUNE ŞI RESPONSABILITĂŢI -
    Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
va reprezenta din punct de vedere administrativ, în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava, unitatea care, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, va avea
misiunea de a elabora, de a aplica, a monitoriza şi a implementa politicile în domeniile
educaţiei, cercetării-dezvoltării şi inovării, politici care să contribuie la formarea de specialişti în
domeniul ingineriei mecanice şi industriale, la dezvoltarea activităţilor desfăşurate în domeniile
respective şi la integrarea lor în circuitul productiv, ştiinţific şi tehnic naţional şi internaţional.
    Prin modul cum este organizată, prin activitatea desfăşurată în scopul realizării misiunii şi
atingerii obiectivelor din Planul Strategic al facultăţii şi al universităţii, Facultatea de Inginerie
Mecanică, Mecatronică şi Management preia, la nivel local, responsabilităţile şi exercită
atribuţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi ale Universităţii în
domeniul educaţiei, cercetării tehnice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
    În contextul în care România este membră a Uniunii Europene, Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava, care include şi Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management, mai are şi misiunea complexă de a asigura condiţiile pentru compatibilizarea
rapidă şi eficientă a activităţilor sale în domeniul educaţiei, cercetării şi inovării cu ariile
europene ale educaţiei, cercetării, dezvoltării şi inovării. În acest sens, obiectivul principal al
acesteia îl reprezintă armonizarea politicilor naţionale CDI cu actualele orientări în domeniu la
nivel european.
„Responsabilităţile Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management” trebuie să acopere următoarele categorii de activităţi care trebuie desfăşurate în
perioada 2012-2016 :
    - educaţie şi formare profesională;
    - cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;
    - transfer tehnologic şi inovare;
    - colaborare internaţională în domeniu;
    - dezvoltare instituţională, a resurselor umane şi a infrastructurii specifice
      domeniului;
    - difuzare şi diseminare a rezultatelor CD;
    - promovare şi conştientizare publică a activităţilor educaţionale şi de CDI.
    Prin urmare, apreciez că planul managerial al viitoarei conduceri a facultăţii, trebuie să se
ancoreze în prevederile documentelor care jalonează activităţile viitoare în domeniul educaţiei şi
la politica stabilită prin Planul strategic şi Planurile Operaţionale ale universităţii, respectiv
Planul Managerial al Rectorului, contractat cu Senatul Universităţii.
              Argumente în favoarea candidaturii

► Vechimea neîntreruptă în muncă de 33 de ani, din care cca. 30 de ani în Universitatea „Ştefan
  cel Mare” Suceava (din 20.11.1982, până în prezent);
► Titlul de doctor în domeniul Inginerie industrială, obţinut în 1996 (domeniu existent în
  programele educaţionale ale facultăţii);
► Gradul didactic de profesor universitar titular, din octombrie 1999;
► Am acreditat domeniul de doctorat Inginerie industrială;
► Calitatea de conducător de doctorat în domeniul Inginerie industrială, din anul 2010
► Conducere de doctorat în domeniul Inginerie industrială, din anul 2011 (3 doctoranzi);
► Coordonator al domeniului de licenţă Inginerie industrială (32% din numărul de studenţi ai
  FIM), pentru care am realizat acreditarea de 4 ori, la diferite intervale de timp;
► Coordonator al mai multor dosare de acreditare din diferite domenii de licenţă şi masterat;
► O bogată activitate în domeniul mecanic (conform CV);
► Experienţă în funcţii de conducere:
  ► 1979 - 1982, tehnolog şi adjunct de şef de atelier Prese mecanice, respectiv adjunct şef de
   secţie PPLUP, Întreprinderea Electrocontact Botoşani;
  ► 2000 - 2002, şef de catedră, Catedra de Tehnologii şi Management;
  ► 2002 - 2004, prodecan interimar, Facultatea de Inginerie Mecanică;
  ► 2004 - septembrie 2011, prodecan, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
  Management
  ► Septembrie 2011 - în prezent, director departament, Departamentul Mecanică şi
  Tehnologii;
► Evaluator în cadrul ARACIS, în domeniul Inginerie industrială;
► Coordonator şi membru în 31 de contracte de cercetare încheiate cu MECTS, CNMP
  Bucureşti, AMCSIT Politehnica Bucureşti sau agenţi economici din regiunea N-E. În ultimii
  6 ani am coordonat ca director 2 contracte în valoare de 1.520.0000 lei cu 3 respectiv 6
  parteneri naţionali şi am fost responsabil sau membru în alte contracte cu universităţi
  partenere din ţară în valoare de 1.616.409 lei;
► În perioada 2006-2012 am depus 15 contracte la alte competiţii pentru care nu s-a primit
  finanţare;
► Am publicat în calitate de autor sau coautor 23 de cărţi, îndrumare şi monografii în domeniul
  Inginerie industrială;
► Am publicat, în ţară şi în străinătate, 152 de articole ştiinţifice;
► În timp, membru al asociaţiilor:
    1. IEEE-The world's leading professional association-USA, Legitimaţie nr. 90464277/2008- www.ieee.org/membership;
    2. AISIT - Association for iron & steel-Advancing the development, production, processing and application of iron and
      steel, Legitimatie nr. 129707/2008;
    3. CERAMICS - The American ceramic Society, Legitimaţie nr. 1000237552/2008;
    4. A.G.I.R. - ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA, Legitimaţie nr. 58301/2000)
    5. Societatea Română de Robotică, filiala Suceava, membru; http://www.fim.usv.ro
    6. ASM International - Material Information Society, http://www.asminternational.ro;
    7. ACerS – The American Society;
    8. Membru fondator în Fundaţia Emil Botez Bucuresti;
    9. Membru fondator în Fundaţia TEHNOMUS Suceava.
Contextul specific general. Condiţii specifice.
Obiective prioritare
     În forma şi structura ei actuală, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management cuprinde 40 de cadre didactice (32 titulare), dintre care 11 profesori, 6 conferenţiari şi 14
şefi de lucrări, ce acoperă un stat de funcţiuni de 72 de posturi şi girează 7 specializări cu ciclu de licenţă
şi 7 specializări de masterat, pentru un număr de aproximativ 600 de studenţi la zi . Pentru aceste forme de
studiu, facultatea dispune de pârghiile şi motivaţiile necesare îmbunătăţirii activităţii sale generale. Planul
Managerial al viitorului decan pentru perioada 2012-2016 se referă la aceste posibilităţi, aşa cu decurg ele
din Planul Managerial asumat de Consiliul de Administraţie, încheiat cu Senatul Universităţii din Suceava
     Priorităţile şi direcţiile de dezvoltare ale facultăţii pentru perioada 2012-2016 se impun a fi
stabilite plecând de la realizările obţinute până în prezent şi de la obiectivele Universităţii din Suceava
cuprinse în Planului Strategic pentru perioada 2012-2016, aprobat de Senatul Universităţii, trebuind, în
acelaşi timp, să fie bine ancorate în documentele de politică europeană şi naţională din domeniul educaţiei
(Programul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 partea a II-a, Agenda Lisabona - „Educaţia şi formarea în
2010”-, Declaraţia de la Copenhaga - „privind educaţia şi formarea profesională”-, Procesul Bologna
(„privind creşterea spaţiului european al învăţământului superior), Legea educaţiei nr.1/2011.
     Pe de altă parte, reforma aplicată prin actuala lege a educaţiei în domeniul învăţământului,
însoţită de insuficienţa cronică de resurse financiare, face ca pentru perioada 2012-2016 - pe lângă
perfecţionarea procesului de instruire a viitorilor ingineri - încadrarea cheltuielilor salariale şi materiale în
finanţarea de bază şi creşterea nivelului veniturilor proprii să devină problemele centrale ale activităţilor
din facultate.
     Condiţiile specifice generate de rezultatele recente ale clasificării universităţilor din România,
realizate pe baza Criteriilor MECTS, au plasat Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava în categoria
universităţilor de educaţie. Această încadrare pune probleme legate de continuarea activităţilor de
pregătire din ciclurile masterale şi doctorale, fapt ce conduce la unele efecte nefavorabile în planul ofertei
educaţionale şi al atragerii de resurse financiare suficiente pentru dezvoltarea viitoare a facultăţii. În
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, funcţionează un număr de 5 domenii, unul
încadrat în „B”, 3 în „C” şi unul în „E”, fapt care presupune şi o finanţare mai redusă pentru domeniile
din „B” şi „C” sau lipsa finanţării pentru domeniul din „E”.
     Un alt element defavorabil este blocarea posturilor didactice şi administrative care, coroborat
cu criteriile severe de promovare pentru abilitare sau obţinerea titlurilor ştiinţifice de conferenţiar şi
profesor, au condus la o stare de criză a resurselor umane, care, după opinia mea, se va agrava, dacă nu se
iau măsuri raţionale şi urgente.
     Analizând rezultatele clasificării domeniilor de ierarhizare din cadrul facultăţii, se poate aprecia că
sunt motive puţine de satisfacţie pentru clasificările în „B” şi „C” şi insatisfacţie, datorită domeniului
Ingineria mediului, clasificat în „E”. Analiza efectuată a evidenţiat faptul că, pe de o parte, unele date nu
au fost raportate, în timp ce altele, raportate, n-au fost încadrate corect în aplicaţia informatică. Se impune
ca, în viitor, activităţile de raportare, indiferent care ar fi ele, să fie privite cu extremă responsabilitate şi
seriozitate, pentru ca nivelul unor astfel de clasificări să fie cât mai înalt. La o viitoare reevaluare ne
propunem clasificări superioare (cel puţin „B”), pentru domeniile Mecatronică şi robotică şi Inginerie
industrială precum şi luarea de măsuri pentru ca programele din „D” şi „E” să treacă la o categorie de
ierarhizare superioară, astfel încât, în decurs de cel târziu 3 ani, să acceadă la categoria „B”.
                            ***
    Ca urmare, pentru perioada 2012-2016, apreciez că la nivelul conducerii Facultăţii de
 Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, se impun cu caracter permanent următoarele
 obiective prioritare:
1. Îmbunătăţirea clasificării domeniilor de ierarhizare din FIM (obiectiv fundamental)
2. Perfecţionarea activităţii didactice;
3. Asigurarea calităţii educaţiei;
4. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice pe bază de granturi şi proiecte de cercetare;
5. Eficientizarea finanţării, diversificarea surselor şi creşterea nivelului veniturilor proprii;
6. Dezvoltarea resurselor umane;
7. Creşterea vizibilităţii Facultăţii în universitate, pe plan naţional şi internaţional, inclusiv
  prin promovarea în grupele B si A de ierarhizare.
1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CLASIFICĂRII DOMENIILOR DE IERARHIZARE
   DIN FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ
   ŞI MANAGEMENT
Acţiunea 1.1. Analiza obiectivă a programelor de studii şi promovarea
programelor performante prin:
 - Analiza pe patru nivele (resurse materiale, resurse umane, nivel de ierarhizare, resurse
  financiare) a programelor de studii care nu sunt performante, dar care ar putea deveni
  performante în următorii doi ani, susţinerea în continuare şi includerea lor în strategia de
  dezvoltare a facultăţii în perioada 2012-2016;
 - Corelarea cuantumului finanţării de bază cu nivelul de ierarhizare şi procesul de derulare
  şi finanţare a programelor de studii de licenţă, masterat şi doctorat;
 - Acţiuni de autoevaluare, la nivel de departament, a posibilităţilor de îmbunătăţire a
  nivelului de ierarhizare a domeniilor de studii coordonate de facultate

 Activităţi propuse:
 - Stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a cercetării ştiinţifice pe domenii – termen
  15.07.2012 – răspund decanul şi directorul de departament;
 - Stabilirea unor comisii de analiză a Planurilor de învăţământ existente - termen
  25.05.2012 – răspund decanul şi directorul de departament;
 - Organizarea de conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională, axate pe domeniile cu
  cicluri de studiu de licenţă, masterat şi doctorat - termen 01.10.2012 – răspund decanul,
  prodecanii şi directorul de departament;
 - Consolidarea nivelului de cotare a revistelor girate de facultate: Jurnalul TEHNOMUS
  etc. – termen permanent – răspund decanul, prodecanii şi directorul de departament;
 - Editarea în edituri prestigioase a unor culegeri de articole ştiinţifice pe domeniile de
  ierarhizare girate de facultate;
 - Reluarea problemei acreditării de centre de cercetare instituţionale- termen 30.12.2012 –
  răspund decanul, prodecanii şi directorul de departament;
 - Dezvoltarea mobilităţilor ERASMUS pentru cadre didactice şi studenţi – termen
  permanent – răspund prodecanii şi responsabilul cu relaţiile externe şi coordonatorul
  ERASMUS;
 - Actualizarea şi sistematizarea bazei de date cuprinzând cercetătorii, activităţile de
  cercetare din facultate şi elementele de infrastructură aferente din facultate - termen
  30.10.2012 – răspund, prodecanii şi directorul de departament;
 - Dezvoltarea activităţilor de cercetare pe bază de contracte obţinute prin participare la
  competiţii sau încheiate cu diferiţi beneficiari economici – termen permanent – răspund
  decanul, prodecanii şi directorul de departament;
 - Implicarea mult mai activă a cadrelor didactice, doctoranzilor şi masteranzilor în proiecte
  şi activităţi de cercetare – termen permanent – răspund decanul, prodecanii şi directorul
  de departament;


2. PERFECŢIONAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

   Se va realiza prin mai multe acţiuni:
Acţiunea 2.1. Eficientizarea raportului număr de studenţi/număr de posturi
didactice prin:
 - acţiuni de adaptare a cifrei de şcolarizare la cerinţele pieţei, la posibilităţile de instruire a
  facultăţii şi la modul de finanţare de tip grant;
  - în limita posibilităţilor şi fără a denatura specificul programelor de studii, se va promova
   creşterea numărului de discipline comune pentru unele specializări (în conformitate cu
   politica educaţională a Consiliului de Administraţie, se propune un procent de minimum
   60%);
  - funcţionarea alternativă a unor discipline, în conformitate cu opţiunile studenţilor;
  - funcţionarea alternativă a unor specializări;
  - îmbunătăţirea sistemului de normare, în limitele statutului cadrelor didactice şi a legii
   educaţiei, inclusiv elaborarea unor state de salarizare la nivelul facultăţii;
  - promovarea unor noi specializări, cerute de piaţa forţei de muncă precum şi sistematizarea
   şi eficientizarea celor existente;
  - creşterea componentei formative a procesului de învăţământ în detrimentul celei
   informative, respectiv numărul de ore de curs/numărul de ore de aplicaţii să fie mai mic
   decât 1 (deficitar în momentul actual).

Acţiunea 2.2. Generalizarea şi compatibilizarea sistemului de credite prin:
  - aplicarea sistemului de credite la toţi anii de studiu şi la toate ciclurile de învăţământ,
   astfel încât schimbul de studenţi cu partenerii din UE să devină posibil;
  - revizuirea regulamentului profesional al studenţilor şi tipărirea materialelor necesare
   studenţilor pentru alegerea traseului de pregătire profesională;
  - continuarea acreditării noilor specializări, respectiv reevaluarea celor existente în
   conformitate cu noile proceduri ARACIS;

Acţiunea 2.3. Îmbunătăţirea bazei materiale din laboratoarele didactice prin:
  - organizarea, cu sprijinul conducerii USV, a unor laboratoare didactice interdisciplinare
   pentru unele discipline astfel încât să existe cel puţin un laborator bine dotat care să
   constituie baza acreditării în viitor a unor centre de cercetare;
  - redistribuirea personalului ajutător pe laboratoare, în funcţie de pregătire şi de cerinţele
   actuale şi de viitor ale procesului didactic;
  - completarea bazei materiale a laboratoarelor cu echipamente obţinute pe bază de granturi,
   proiecte de cercetare finanţate de la BM şi UE şi proiecte realizate cu diferiţi agenţi
   economici din regiunea N-E;
  - reluarea acţíunilor de formare şi acreditare de centre de excelenţă;
  - acţiuni de promovare a ofertelor educaţionale ale facultăţii;
  - creşterea numărului de granturi şi contracte de cercetare cu finanţare internă şi externă;
  - dotarea sălilor de curs, seminar şi laborator cu videoproiectoare pentru modernizarea
   procesului de predare;
  - achiziţionarea de publicaţii străine pentru întărirea bazei de informare a facultăţii;
  - continuarea asigurării serviciilor de copiere xerox;
  - continuarea amenajării şi dotării cu echipamente moderne de fabricaţie şi control a
   spaţiului din hala de producţie;
  - înfiinţarea de laboratoare interdisciplinare şi continuarea dezvoltării celor existente;
  - înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a unor laboratoare noi, eventual interdisciplinare,
   pentru disciplinele care au apărut odată cu înfiinţarea noilor specializări;

Acţiunea 2.4. Dezvoltarea învăţământului postuniversitar prin:
-   iniţierea de cursuri postuniversitare, în funcţie de cerinţele pieţii;
-   consolidarea treptată a specializărilor de master;
-   promovarea unor forme de educaţie permanentă prin granturi finanţate de BM şi UE;
-   promovarea în grupele B şi A şi consolidarea domeniilor gestionate de facultate, în
   vederea menţinerii conducerilor de doctorat;
-   amplificarea acţiunilor de prezentare a ofertelor facultăţii pentru învăţământul universitar,
   cât şi pentru învăţământul postuniversitar.
Acţiunea 2.5. Îmbunătăţirea procesului didactic, prin:
 - acomodarea Planurilor de învăţământ la „agresiunile” din afara sistemului de învăţământ
  superior:
         - schimbările impuse de reforma actuală din învăţământul universitar;
         - schimbările impuse prin Planul managerial al Consiliului de administraţie,
          asumat pentru perioada 2012-2016;
         - schimbările care au loc în sistemul de învăţământ preuniversitar ;
         - schimbările ce se petrec la nivelul forţei de muncă;
 - restructurarea programelor analitice şi analiza periodică a disciplinelor şi grupelor de
  discipline predate mai ales la specializările înfiinţate recent;
 - revizuirea şi reeditarea de manuale şi îndrumare de laborator pentru uzul studenţilor;
 - îmbunătăţirea programelor de practică şi a sistemului de desfăşurare şi evaluare a
  activităţii de practică;
 - îmbunătăţirea metodologiei didactice prin expuneri cu mijloace audio-vizuale şi folosirea
  dialogului cadru didactic-student;
 - promovarea unor sisteme de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, în conformitate cu
  prevederile sistemului european de credite transferabile;

Acţiunea 2.6. Creşterea responsabilităţii actului educaţional simultan cu
consolidarea principiilor etice în evaluarea studenţilor.
Acţiunea 2.7. Găsirea şi promovarea unor soluţii adecvate pentru creşterea
gradului de participare a studenţilor la activităţi didactice.
Acţiunea 2.8. Consolidarea statutului de IOD pe domeniul „Inginerie
Industrială”.
    La momentul actual, FIM are conducere de doctorat in domeniile Inginerie mecanică
şi Inginerie industrială. Unul din obiectivele esenţiale vizate de Facultatea de Inginerie
Mecanică, Mecatronică şi Management, în perioada 2012-2016, în domeniul educaţiei şi
formării prin doctorat va fi acela de a menţine şi dezvolta statutul de IOD în domeniile
menţionate. Atingerea acestui obiectiv va impune, prioritar, promovarea domeniilor
menţionate în grupele B şi A de ierarhizare şi acţiuni de convingere şi stimulare a creşterii
numărului de conducători de doctorat.

Acţiunea 2.9. Sprijinirea acţiunilor de orientare profesională şi de studiu al pieţei
muncii
    Din februarie 2011, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
organizează evenimentul Bursa locurilor de muncă, eveniment la care participă absolvenţi şi
agenţi economici din regiunea N-E.

Acţiunea 2.10. Sprijinirea acţiunilor de participare a studenţilor la concursurile
profesionale studenţeşti.


3. ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

Acţiunea 3.1. Întărirea capacităţii instituţionale pentru monitorizarea şi
asigurarea calităţii în domeniul formării profesionale, prin:
        - aplicarea noilor standarde de acreditare şi evaluare a calităţii
        - evaluarea calităţii muncii de educaţie
4. DEZVOLTAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE                   PE   BAZĂ    DE
GRANTURI ŞI CONTRACTE DE CERCETARE

    Se va realiza prin următoarele acţiuni:
Acţiunea 4.1. Amplificarea cercetării ştiinţifice la nivel de facultate, prin:
 - participarea membrilor facultăţii cu proiecte de cercetare la fiecare competiţie iniţiată de
  B.E., U.E., M.E.C.T.S. etc.;
 - întâlniri periodice cu membrii Consiliului facultăţii şi ai departamentului, pentru iniţierea
  unor teme de cercetare interdisciplinară de actualitate şi de mai mare anvergură;
 - organizarea manifestărilor ştiinţifice VAREHD, TEHNOMUS cu participare
  internaţională;
 - intensificarea acţiunilor de popularizare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din facultate
  în cadrul FIM şi USV, dar şi în exterior prin: publicarea în reviste de specialitate (Reviste
  bine indexate, Buletine ale unor universităţi), întâlniri directe cu reprezentanţi ai unor
  societăţi comerciale de profil, creşterea numărului de participări la manifestări ştiinţifice
  interne şi externe;
 - creşterea numărului de lucrări indexate ISI şi cu factor ridicat de influenţă;
 - analiza periodică la nivel de facultate a stadiului de realizare a planurilor de cercetare
 - antrenarea studenţilor în cadrul activităţilor de cercetare ştiinţifică pe bază de contract cât
  şi în cadrul activităţilor de elaborare a proiectelor de diplomă;
Acţiunea 4.2. Acţiuni de diseminare a cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice inclusiv a
rezultatelor cercetărilor proprii şi a noilor tehnologii în rândul agenţilor
economici din regiunea N-E;
Acţiunea 4.3. Dezvoltarea de activităţi de CDI în cooperare cu instituţiile de profil
de CD şi întreprinderi din regiunea N-E, în special în domenii de vârf şi domenii
specifice tehnologiilor avansate;
Acţiunea 4.4. Susţinerea dezvoltării activităţilor şi infrastructurii CDI la nivel de
facultate şi departament;
Acţiunea 4.5. Sprijinirea acţiunilor de racordare şi integrare în circuitul
internaţional al activităţilor de CD, prin încurajarea şi promovarea participărilor
membrilor facultăţii la proiecte de cercetare internaţionale.


5. EFICIENTIZAREA FINANŢĂRII, DIVERSIFICAREA SURSELOR ŞI
CREŞTEREA NIVELULUI VENITURILOR PROPRII

Acţiunea 5.1. Monitorizarea severă a fondurilor pentru alocaţii şi investiţii
provenite din surse bugetare;
Acţiunea 5.2. Creşterea alocaţiei bugetare prin îmbunătăţirea indicilor de calitate;
Acţiunea 5.3. Eficientizarea şi transparenţa cheltuielilor din resurse bugetare;
Acţiunea 5.4. Reducerea cheltuielilor de funcţionare prin:
     5.4.1. Revizuirea şi sistematizarea planurilor de învăţământ, în conformitate cu
         noile cerinţe ARACIS;
     5.4.2. Îmbunătăţirea raportului număr de studenţi/număr cadre didactice, prin
        organizarea, acolo unde este posibil, de cursuri comune pentru mai multe
        specializări (se preconizează un procent de suprapunere a activităţilor mai
        mare de 60%);
     5.4.3. Acţiuni de urmărire şi monitorizare a consumului de energie electrică, şi
        energie termică şi apă, prin:
        - solicitarea de contorizări, dacă este cazul;
        - urmărirea consumurilor la nivelul laboratoarelor;
        - verificarea normelor de consum de apă şi energie electrică pe laboratoare şi
        departament şi a modului cum au fost ele calculate;
     5.4.4. Reorganizarea personalului tehnic şi administrativ din facultate, în funcţie de
        activităţile desfăşurate;

Acţiunea 5.5. Diversificarea surselor de venit şi creşterea veniturilor proprii,
prin:
   Acţiunea 5.5.1. Amplificarea activităţilor de proiectare, producţie şi servicii,
     prin:
    - formarea de colective pentru iniţierea unor asocieri cu societăţi comerciale de
     profil, privind activităţi de producţie, proiectare, expertize etc.;
    - autorizarea unor laboratoare de atestare a calităţii produselor şi serviciilor din
     domeniul ingineriei mecanice şi industriale;
    - redimensionarea activităţii şi îmbunătăţirea statutului atelierelor şi laboratoarelor
     existente în facultate;
    - organizarea unor centre de cercetare-producţie-servicii la nivelul facultăţii, pentru
     rezolvarea comenzilor de mai mică extindere, cu participarea personalului tehnic
     din laboratoare şi a studenţilor din anii terminali.
   Acţiunea 5.5.2. Diversificarea colaborării cu societăţi comerciale de profil, prin:
    - întâlniri periodice cu reprezentanţii societăţi comerciale de profil;
    - iniţierea de către facultate a unor asocieri cu societăţi comerciale de profil privind
     activităţi specifice de proiectare, producţie şi servicii.
    - dezvoltarea de teme de licenţă în parteneriate cu întreprinderile din zona N-E.
   Acţiunea 5.5.3. Eficientizarea utilizării spaţiilor de învăţământ ale facultăţii
    - comasarea unor laboratoare în scopul eliberării unor spaţii pentru laboratoarele noi
     ce trebuie amenajate în conformitate cu Planurile de învăţământ revizuite;
    - colaborarea cu serviciul administrativ şi cu alte facultăţi din universitate, în vederea
     creşterii gradului de utilizare a spaţiilor;
    - iniţierea unor activităţi pe bază de comenzi în spaţiile mai puţin încărcate didactic.
   Acţiunea 5.5.4. Amplificarea şi diversificarea activităţilor de cercetare pe bază
     de contract
       Creşterea numărului de contracte încheiate cu agenţii economici din zonă va fi
    prioritate principală.

   Acţiunea 5.5.5. Creşterea numărului de granturi, contracte de cercetare de
     excelenţă etc.
   Acţiunea 5.5.6. Sensibilizarea autorităţilor locale şi a agenţilor economici în
     vederea sporirii contribuţiei acestora la îmbunătăţirea infrastructurii de
     CDI.
6.  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE FACULTĂŢII

    În domeniul resurselor umane şi al formării profesionale a personalului
facultăţii se va acţiona pe 3 direcţii principale:

Acţiunea 6.1. Promovarea de acţiuni de formare a personalului didactic;
Acţiunea 6.2. Reducerea ponderii personalului necalificat;
Acţiunea 6.3. Asigurarea calităţii în formarea de personal.

În acest scop se vor lua următoarele măsuri:
  a – stimularea şi încadrarea cadrelor didactice tinere în forme de pregătire prin doctorat;
  b – atragerea şi menţinerea tinerilor absolvenţi cu performanţe profesionale deosebite în
    corpul profesoral al facultăţii, inclusiv prin găsirea unor soluţii de asigurare a unui
    nivel de salarizare corespunzător (angajare parţială pe activităţi didactice şi pe
    contracte de cercetare);
  c – stimularea participării la programe de formare a personalului de conducere;
  d – definirea unor criterii şi indicatori adecvaţi de performanţă;
  e – încurajarea sistemului de promovare în carieră pe baza recunoaşterii componentelor
     profesionale raportate la cerinţele naţionale şi europene;
  f – definirea rolului şi responsabilităţilor personalului auxiliar pentru asumarea noilor
     roluri educaţionale ce le vor reveni în viitor, în procesul educaţional.

7.  CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII FACULTĂŢII ÎN UNIVERSITATE, LA
   NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, INCLUSIV PRIN
   PROMOVAREA ÎN GRUPELE B ŞI A DE IERARHIZARE

Se vor urmări acţiunile:
Acţiunea 7.1. Îmbunătăţirea clasificării domeniilor de ierarhizare din facultate
     prin efortul conjugat al tuturor cadrelor didactice
Acţiunea 7.2. Amplificarea colaborărilor cu alte facultăţi şi universităţi din ţară şi
     din UE.
Acţiunea 7.3. Participarea membrilor facultăţii la manifestări şi conferinţe
     naţionale şi internaţionale.
Acţiunea 7.4. Participarea membrilor facultăţii ca cercetători, responsabili sau
     directori de proiect la programe de cercetare organizate în parteneriat,
     finanţate naţional sau din surse externe;
Acţiunea 7.5. Participarea membrilor facultăţii la programe de mobilităţi
     ERASMUS etc.

MĂSURI:
1. Măsuri pentru creşterea vizibilităţii interne:
a - Valorificarea şi sprijinirea acelor activităţi de cercetare care au o pondere însemnată în
       cadrul criteriilor de clasificare a domeniilor de studiu;
b - Îmbunătăţirea infrastructurii facultăţii în vederea creşterii interesului partenerilor în
  cadrul relaţiilor de colaborare - va depinde în mare măsură de resursele bugetare cât şi
  de resursele proprii şi vizează următoarele acţiuni:
        - modernizarea bazei materiale;
        - gestionarea cu responsabilitate a bazei materiale existente;
c – Corelarea mai bună a învăţământului cu profil inginerie mecanică sucevean cu piaţa
  forţei de muncă din zona N-E;
d – Racordarea specializărilor la nomenclatorul ocupaţiilor propus de Ministerul Muncii în
  colaborare cu M.E.C.T.S.;
e - Promovarea conceptului de „facultate antrepenorială” – se va urmări dezvoltarea
  legăturilor între Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management şi
  mediul economico-social pentru formarea la viitorii studenţi a capabilităţii de a iniţia
  afaceri, în conformitate cu viitoarea lor pregătire;
f – Optimizarea activităţilor aplicative şi de practică în ansamblul procesului de învăţământ
  prin stabilirea atentă a structurii procesului didactic, a raportului dintre partea teoretică
  şi cea aplicativă, elemente esenţiale în formarea deprinderilor inginereşti la viitorii
  specialişti şi reducerea timpului de integrare după absolvire;

2. Măsuri pentru creşterea vizibilităţii externe:
a – Instituirea schimbului de experienţă la nivel naţional şi al cooperării interuniversitare;
b – Promovarea şi integrarea învăţământului desfăşurat la FIM în învăţământul european;
c – Susţinerea şi promovarea programelor de schimburi interuniversitare;
d– Susţinerea programelor ERASMUS, cu mobilităţi finanţate decent şi benefice, pentru
  studenţi şi cadre didactice, pentru lărgirea contactelor externe;
e – Promovarea preocupărilor pentru dezvoltarea de noi relaţii de colaborare şi parteneriat
  pe linie de educaţie, cercetare, dezvoltare şi inovare prin:
    - dezvoltarea de noi relaţii de colaborare cu alte facultăţi din universitate;
    - dezvoltarea de noi relaţii de colaborare cu alte facultăţi din alte centre universitare
      din ţară;
    - dezvoltarea relaţiilor existente şi a altora noi de colaborare cu facultăţi din alte
      centre universitare din străinătate;

Acţiuni concrete:   - participarea reciprocă la diferite conferinţe şi manifestări ştiinţifice;
           - participarea ca parteneri în contracte de cercetare ştiinţifică;
           - în funcţie de resursele financiare disponibile, se va participa la
             cursuri de perfecţionare şi punere la nivel.
           - invitarea la facultate, cu misiuni de învăţământ, a unor cadre
             didactice din străinătate;
            - invitarea la facultate a unor studenţi din străinătate, în stagii de
             practică la FIM sau la agenţi economici cu care facultatea este şi va
             fi în relaţii de colaborare.

                       …
  Planul managerial pentru candidatura la funcţia de decan, conceput în conformitate cu
metodologia de alegeri aprobată de Senat, reprezintă o schiţă sintetică a strategiei pe care
trebuie să o aplice viitoarea conducere a Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management, pentru îndeplinirea misiunii în perioada 2012-2016 şi este un punct de vedere
privind definirea misiunii şi strategiei facultăţii pentru următorii patru ani de activitate, care,
se subînţelege, este amendabil şi susceptibil de completări, în funcţie de strategia dinamică a
universităţii, asumată de Consiliul de Administraţie prin contractul încheiat cu Senatul
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.

  Alte acţiuni de natură managerială sau financiară vor face parte implicit din acţiunile
enumerate anterior şi vor rezulta din Planul operativ de dezvoltare al universităţii şi
facultăţii, pe măsură ce se vor preciza clar atribuţiile şi cadrul legal în care Decanul şi
echipa sa îşi va desfăşura activitatea în cadrul noii structuri de conducere.
  Nutresc sentimentul că membrii Consiliului Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management, reprezentanţii studenţilor şi membrii Consiliului de Administraţie al Universităţii
vor şti, de această dată, să vadă ce este bun şi ce nu, la fiecare dintre candidaţi, astfel încât, noul
Decan al Facultăţií să aibă legitimitatea şi forţa să-şi urmărească scopul şi misiunea propuse în
concordanţă şi compatibilitate cu Programul general de management, asumat de Rector şi
Consiliul de Administraţie al Universităţii, propus şi contractat pentru perioada 2012-2016 cu
Senatul Universităţii.

  Pentru a îndeplini aceste obiective se propune „Organigrama de funcţionare”
prezentată în Anexa 1 la acest Plan Managerial.
Suceava, 15.04.2012              Prof. dr. ing. Dumitru AMARANDEI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:6/17/2012
language:
pages:11