RPSIVIK T42010

Document Sample
RPSIVIK T42010 Powered By Docstoc
					                               SEKOLAH MENENGAH RAJA PEREMPUAN IPOH
                          RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
                                        TINGKATAN EMPAT 2012

MING       TEMA / TAJUK                 HASIL PEMBELAJARAN                       CADANGAN AKTIVITI                 CATATAN
 GU
  1                                    Minggu Orientasi Tingkatan 4
2 - 4 .1. PENCAPAIAN KENDIRI          i Menerangkan ciri-ciri wawasan diri           i. Menghasilkan peta minda tentang wawasan diri dan         peta minda/
   a) Wawasan diri              ii.Menghuraikan kepentingan wawasan diri         membincangkan bersama-sama rakan                   nota poket
   -Hala tuju diri              iii.Mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai     ii. Membincangkan usaha untuk menjayakan wawasan diri
    -Usaha yang cemerlang          wawasan diri                       iii. Menghasilkan Aku Janji untuk merealisasikan wawasan diri
   -Sikap yang berwawasan          iv.Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi        iv. Mencipta dan mendeklamasikan puisi bertemakan wawasan diri
                                                     v. Menghasilkan biografi tentang perjalanan hidup seseorang yang
                                                     telah berjaya dalam profesionnya: - doktor, guru,peguam, peladang,
                                                     jurutera
5-7    b) Perkembangan diri yang seimbang  i. Menghuraikan pelbagai aspek perkembangan diri yang  i. Mengadakan sesi sumbang saran pelbagai aspek perkembangan     peta minda/
                        seimbang                         diri yang seimbang.                         nota poket
      -   Intelek            ii. Menerangkan kepentingan perkembangan diri yang    ii. Berbincang cara untuk meningkatkan perkembangan diri yang
      -   Rohani             seimbang dalam pelbagai aspek              seimbang.
      -   Emosi             iii. Mengamalkan pelbagai aspek perkembangan diri yang  iii Membuat kajian tentang "Murid Contoh" berdasarkan
      -   Jasmani            seimbang ke arah kehidupan yang sejahtera        aspek-aspek perkembangna diri yang seimbang.
                        iv. Bersyukur dengan perkembangan diri yang seimbang   iv. Melakonkan sketsa bertemakan perkembangna diri yang
                                                     seimbang:
                                                      - kehidupan harian seorang petani yang berjaya
                                                      - kehidupan harian seorang usahawan yang gigih
    9                                    USBF 1(1/3-3/3/2012)
8-12    2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN       i. Menghuraikan keperluan berkeluarga           i. Membincangkan kepentingan keperluan berkeluarga         peta minda/
      Keperluan berkeluarga        ii. Menjelaskan peranan badan kerajaan dan bukan     ii. Mengadakan forum bertajuk “Membina Institusi Kekeluargaan    nota poket
                        kerajaan yang berkaitan dengan institusi kekeluargaan   Yang Cemerlang”
      -   Sosial             iii.Berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan      iii Main peranan sebagai ketua keluarga dalam menentukan jodoh
      -   Politik            iv.Menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga   ahli keluarganya
      -   Ekonomi            v. Menghargai institusi kekeluargaan           iv Meramalkan nilai-nilai yang diamalkan dalam institusi
                                                     kekeluargaan menjelang tahun 2020
                                                     v Melakonkan satu situasi yang menggambarkan hubungan erat
                                                     dalam keluarga
                                                     vi.. Mengadakan lawatan badan kerajaan yang berkaitan dengan
                                                     institusi kekeluargaan
13-15 3. HIDUP BERMASYARAKAT           i. Menjelaskan isu dan masalah sosial dalam masyarakat   i. Sumbang saran tentang cara untuk mengatasi isu dan masalah   peta minda/
                         ii. Menyenaraikan akibat masalah sosial dalam masyarakat  sosial dalam masyarakat                      nota poket
    a) Kepekaan dan tindakan terhadap isu   iii. Mengambil tindakan yang wajar untuk menangani isu   ii. Menghasilkan direktori badan kerajaan dan bukan kerajaan yang
    dan masalah sosial dalam masyarakat    dan masalah sosial                     boleh dirujuk untuk menyelesaikan isu dan masalah sosial
    -   Penyalahgunaan najis dadah     iv.Peka terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat  iii. Menulis surat kepada badan-badan yang berkaitan untuk memberi
    -   Pergaulan bebas           v.Menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani   cadangan dalam menangani isu dan masalah sosial di kawasan
    -   Penderaan              isu dan masalah sosial dalam masyarakat          setempat
    -   Vandalisme                                           iv. Main peranan sebagai anggota masyarakat yang memberi nasihat
    -   Gengsterisme                                          kepada sekumpulan remaja yang terlibat dalam aktiviti tidak sihat
    -   Penyalahgunaan teknologi                                    v.Mengadakan lawatan ke tempat-tempat yang berkaitan:
                                                          -Pusat serenti
                                                          -Penjara
                                                         vi.Mengadakan ceramah yang bertemakan isu dan masalah sosial
                                                         dalam masyarakat oleh pegawai:
                                                          -PDRM
                                                          -Penjara
                                                          -Yayasan Pencegahan Jenayah
16-21 b) Peraturan dan undang-undang       i.Menyenaraikan norma komuniti, peraturan dan       i. Membincangkan peranan norma komuniti, peraturan dan       peta minda/
   dalam masyarakat              undang-undang dalam masyarakat              undang-undang dalam masyarakat                   nota poket
   -   Norma komuniti           ii.Menjelaskan peranan norma komuniti, peraturan dan    ii. Membuat kajian tentang undang-undang jenayah juvana
   -   Keselamatan jalan raya       undang-undang dalam masyarakat               iii.Mengadakan kuiz keselamatan jalan raya
   -   Jenayah juvana           iii.Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan dan    iv. Merangka cadangan dan tindakan bagi mengurangkan
                         undang-undang dalam masyarakat               kemalangan jalan raya untuk dibawa ke pihak berkuasa
                         iv.Menerangkan tujuan undang-undang jenayah juvana     v. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar yang berkaitan
                         digubal                          dengan kes-kes jenayah juvana
                         v.Mengamalkan norma komuniti, peraturan dan
                         undang-undang negara dalam kehidupan bermasyarakat
                         vi. Menggunakan jalan raya secara berhemah
                         vii. Mematuhi norma konumiti, peraturan dan
                         undang-undang dalam masyarakat

17-19                             PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (9/5-20/5/2012)
22-24 4. WARISAN PELBAGAI BUDAYA         i. Menerangkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam i. Berbincang tentang amalan pelbagai agama               peta minda/
     MALAYSIA                pelbagai agama                    ii. Mengumpul, membincang dan mempamerkan kata-kata hikmat        nota poket
   a. Prinsip penting dalam ajaran pelbagai  ii. Menyatakan amalan ajaran agama masing-masing dan ahli fikir dan tokoh agama tentang agama masing-masing
   agama                   pelbagai agama lain di Malaysia           iii. Berkongsi pengalaman dengan rakan tentang persiapan
   -   Nilai                iii. Mengamalkan nilai-nilai murni dan ajaran agama menyambut perayaan agama masing-masing.
   -   Amalan               masing-masing dalam kehidupan
                         iv. Menghormati nilai-nilai murni dan amalan ajaran
                         pelbagai agama lain
25-27 b. Kepentingan amalan-amalan tertentu i. Menjelaskan kepentingan amalan-amalan perayaan    i. Menganjurkan sambutan perayaan sesuatu kaum di bilik darjah   peta minda/
   dalam perayaan pelbagai kaum     pelbagai kaum                      atau sekolah                            nota poket
                      ii. Menyertai sambutan perayaan mengikut kaum      ii. Menghasilkan buku skrap perayaan pelbagai kaum
   -    Hari Raya Aidilfitri     masing-masing                      iii. Berbincang tentang kepentingan amalan tertentu dalam perayaan
   -    Hari Raya Aidiladha      iii. Melaksanakan amalan-amalan tertentu semasa     pelbagai kaum
   -    Tahun Baru Cina        sambutan perayaan mengikut kaum masing-masing
   -    Hari Wesak          iv. Menghormati amalan dan sambutan perayaan pelbagai
   -    Deepavali           kaum
   -    Thaipusam
   -    Krismas
   -    Good Friday
   -    Hari Gawai
   -    Tadao Keamatan
   -    Vasakhi
 28                                     USBF2 (2/8-4/8/2012)
29-30 5. MALAYSIA NEGARA          i. Menerangkan sejarah pembentukan Perlembagaan     i. Menghasilkan peta konsep sejarah pembentukan Perlembagaan   peta minda/
   BERDAULAT               Malaysia                         Malaysia                             nota poket
   a. Kepentingan Perlembagaan Malaysia ii. Menjelaskan kepentingan Perlembagaan Malaysia     ii. Membuat carta aliran cara menggubal perlembagaan
   - Politik               iii. Menghuraikan proses penggubalan perlembagaan    iii.. Mengadakan forum tentang kepentingan Perlembagaan Malaysia
   - Sosial               iv. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara
   -   Ekonomi             v. Menyanjungi keluhuran Perlembagaan Malaysia
31-32 b. . Peruntukan Utama Perlembagaan  i. Menerangkan peruntukan utama Perlembagaan Malaysia  i. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar, majalah dan     peta minda/
   Malaysia               ii. Menghuraikan batasan hak dan tanggungjawab sebagai  lain-lain bahan tentang isu yang berkaitan dengan undang-undang dan nota poket
                      warganegara                       tanggungjawab sebagai warganegara
   -    Bahasa            iiiMempertahankan kedaulatan Perlembagaan Malaysia    ii. Meramalkan kesan kepada negara sekiranya Perlembagaan
   -    Agama             ivMentaati Perlembagaan Malaysia             Malaysia tidak dihormati
   -    Kewarganegaraan                                    iii. Mengadakan perbahasan bertajuk “Peruntukan Perlembagaan
   -    Hak Asasi                                       Negara Menghadkan Kebebasan seseorang Individu
                                                   vi. Mengadakan lawatan sambil belajar ke Parlimen atau Dewan
    Kedudukan istimewa orang                                   Undangan Negeri
   Melayu dan bumiputera Sabah dan                                v. Mengadakan ceramah bertajuk “Proses Pembentukan
   Sarawak                                            Undang-undang” oleh Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan
                                                   Negeri
33-36 6. CABARAN MASA DEPAN        i. Menjelaskan budaya kerja cemerlang           i. Menemubual guru/pentadbir sekolah tentang ciri-ciri dan
                      ii. Menghuraikan kepentingan budaya kerja cemerlang    kepentingan budaya kerja cemerlang                peta minda/
   a. Membina budaya kerja yang     iii. Mengamalkan budaya kerja cemerlang untuk kemajuan  ii. Menghasilkan logo, slogan atau poster tentang budaya kerja  nota poket
   cemerlang ke arah kemakmuran     diri dan negara                      cemerlang
   negara                iv. Menghayati budaya kerja cemerlang           iii. Mengadakan kempen “Budaya Kerja Cemerlang” peringkat kelas
   -   Etika kerja          iv. Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja      atau sekolah
   -   Kualiti kerja         cemerlang                         iv. Mengadakan simulasi perundingan antara majikan dan pekerja
   -   Peningkatan ilmu dan                                  tentang hal-hal kebajikan pekerja
   kecekapan                                           v.Mengumpulkan keratan akhbar tentang kes-kes rasuah dan
   -   Penyelidikan dan                                    mengulas implikasinya kepada negara
   pembangunan                                          vi. Membina garis panduan untuk melahirkan murid yang beretika
   -   Rasuah sifar                                      cemerlang
   -   Kebajikan pekerja                                    vii.Menghasilkan piagam pelanggan bagi kelab, persatuan dan badan
                                                   beruniform secara kumpulan

37-38                            PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (10/10-21/10/2012)
39-42 b. Pengguna yang rasional      i. Menghuraikan ciri-ciri pengguna yang rasional    i. Menganjurkan “Minggu Kepenggunaan” peringkat sekolah       peta minda/
   -   Hak pengguna          ii. Menerangkan hak dan tanggungjawab sebagai pengguna ii. Mengumpul dan membincangkan kes-kes penipuan dikalangan     nota poket
   -   Tanggungjawab pengguna     iii. Menjelaskan etika pengguna dan peniaga       pengguna
      Etika pengguna dan pengeluar  iv Membincang kepentingan standard terhadap keselamatan iii Mengadakan kempen berbelanja secara berhemah di sekolah
   -   Standard dan keselamatan    pengguna, industri dan alam sekitar           iv.. Membuat perbandingan harga barang di kedai runcit/ pasaraya di
   pengguna               v.Membudayakan standard kepenggunaan dalam kehidupan kawasan setempat
                      seharian                        v.. Membuat anggaran perbelanjaan bulanan secara berhemah bagi
                      vi. Mengamalkan sikap sebagai pengguna yang rasional  keluarga sendiri
                      vii.Peka tentang hak dan tanggungjawab sebagai pengguna vi.. Main peranan sebagai seorang pengguna yang rasional
                      yang rasional                      vii.Mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang
                                                  berkaitan - KPDNHEP
                                                  - Jabatan Standard Malaysia
                                                  - SIRIM Berhad
                                                  - Kilang-kilang yang mendapat pengiktirafan ISO


                      Disediakan dan disemak oleh:               Disahkan oleh:                          Disahkan oleh:


                      Pn Selambu Chelvi A/P Chelappan              Pn Asmah bt Abu Bakar
                      Ketua Panitia                       Guru Kanan Kemanusiaan
                      Pend Sivik &Kewarganegaraan                SMK Raja Perempuan Ipoh
                SMK RAJA PEREMPUAN IPOH
              SENARAI SEMAK PELAKSANAAN P&P
             PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
                  TINGKATAN 4,20008


Nama Guru :_____________________            Kelas : __________________

Minggu Tema/Tajuk                   Tandatangan Ketua Kelas
  1  Minggu Orientasi Tingkatan 4
2-4  .1. PENCAPAIAN KENDIRI
    a) Wawasan diri
    -Hala tuju diri
    -Usaha yang cemerlang
    -Sikap yang berwawasan

5-7    b) Perkembangan diri yang seimbang
      -   Intelek
      -   Rohani
      -   Emosi
      -   Jasmani

8-10    2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN
      Keperluan berkeluarga
      -   Sosial
      -   Politik
      -   Ekonomi

    10 UJIAN SELARAS BERFOKUS 1
11-13    3. HIDUP BERMASYARAKAT
      a) Kepekaan dan tindakan terhadap isu
      dan masalah sosial dalam masyarakat
      -   Penyalahgunaan najis dadah
      -   Pergaulan bebas
      -   Penderaan
      -   Vandalisme
      -   Gengsterisme
      -   Penyalahgunaan teknologi

14-17   b) Peraturan dan undang-undang
      dalam masyarakat
      -   Norma komuniti
      -   Keselamatan jalan raya
      -   Jenayah juvana
18-20  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
21-23  4. WARISAN PELBAGAI BUDAYA MALAYSIA
    a. Prinsip penting dalam ajaran pelbagai agama
    -    Nilai
    -    Amalan

24-27  b. Kepentingan amalan-amalan tertentu
    dalam perayaan pelbagai kaum
    -   Hari Raya Aidilfitri
    -   Hari Raya Aidiladha
    -   Tahun Baru Cina
    -   Hari Wesak
    -   Deepavali
    -   Thaipusam
    -   Krismas
    -   Good Friday
    -   Hari Gawai
    -   Tadao Keamatan
    -   Vasakhi

28-31  5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
    a. Kepentingan Perlembagaan Malaysia
    - Politik
    - Sosial
    -    Ekonomi
  30  UJIAN SELARAS BERFOKUS 2
32-35  b. . Peruntukan Utama Perlembagaan
    Malaysia
    -    Bahasa
    -    Agama
    -    Kewarganegaraan
    -    Hak Asasi
     Kedudukan istimewa orang
    Melayu dan bumiputera Sabah dan
    Sarawak

36-37  6. CABARAN MASA DEPAN
    a. Membina budaya kerja yang cemerlang ke arah
     kemakmuran negara
    -   Etika kerja
    -   Kualiti kerja
     - Peningkatan ilmu dan kecekapan
     - Penyelidikan dan pembangunan
    -   Rasuah sifar
    -   Kebajikan pekerja

38-40  b. Pengguna yang rasional
    -   Hak pengguna
    -   Tanggungjawab pengguna
       Etika pengguna dan pengeluar
     -  Standard dan keselamatan pengguna
41-42  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:129
posted:6/17/2012
language:
pages:6