Urzad Marszalkowski Wojew�dztwa Dolnoslaskiego - DOC by H8tRHS8

VIEWS: 13 PAGES: 28

									Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Program restrukturyzacji organizacyjnej
 i finansowej lecznictwa zamkniętego
     Regionu Wałbrzyskiego
          ( synteza )
        22 październik 2003
                                2
                           Spis treści


  1. Wstęp.........................................................................................................s.3

  2. Analiza Regionu Wałbrzyskiego ............................................................s.5
    - ogólny plan bazy szpitalnej w oparciu o wskaźniki Ministerstwa
     Zdrowia, .................................................................................................s.5
    - realizacja programu restrukturyzacji lecznictwa szpitalnego
     na dzień 01.10.2003 ...............................................................................s.6
.
  3. Uwarunkowania ekonomiczne Województwa Dolnośląskiego w ujęciu
    możliwości pomocy finansowej dla jednostek SP ZOZ podległych Urzędowi
    Marszałkowskiemu..................................................................................s.9
    - zasada poręczenia SPZOZ regionu Wałbrzyskiego...........................s.9

  4. Restrukturyzacja finansowa zobowiązań jednostek SP ZOZ w regionie
    Wałbrzycha...............................................................................................s.10
     - charakterystyka zobowiązań Regionu ........................................s.10
     - konwersja kosztów zadłużenia (symulacja)................................s.12
     - ogólne założenia programu ..........................................................s.13
     - koncepcja przedsięwzięcia ...........................................................s.15
     - uproszczony schemat programu ..................................................s.17
     - etapy działania - harmonogram...................................................s.18

  5. Uwagi końcowe, podsumowanie .............................................................s.20
                      3


                    Wstęp


   Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie, wdrożenie i realizacja
  szeroko pojętego programu restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ Regionu
  Wałbrzyskiego.

    Sukces programu uwarunkowany jest jednak także powodzeniem programu
restrukturyzacji organizacyjnej. Procesy te są bowiem równocześnie:
 wzajemnie powiązane, co oznacza, że realizacja jednego procesu jest powiązana
  z drugim procesem,
 wzajemnie uwarunkowane, co oznacza, że skuteczność realizacji jednego procesu
  warunkuje skuteczność realizacji drugiego,
 wzajemnie przenikające się, co oznacza, że jedynie teoretycznie te dwa procesy
  istnieją oddzielnie, w rzeczywistości zaś zadania w ramach tych procesów nakładają
  się i są realizowane zarówno w celu realizacji procesu restrukturyzacji organizacyjnej,
  jak i finansowej.

Dlatego autorzy programu tak wielką wagę przedkładają na istotną korelację tych
procesów.
Dzisiejsze zadłużenie jednostek służby zdrowia na Dolnym Śląsku stwarza ogromne
zagrożenie jej egzystencji w niedalekiej przyszłości. Aktywne działania wierzycieli
zmierzające w sposób zdecydowany do odzyskania swoich należności są dziś
zrozumiałym, choć realnym przyczynkiem do załamania się funkcjonowania ochrony
zdrowia.
  Pomimo zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych w zakresie organizacji
jednostek, zmierzających do ich bilansowania się – może to nie przynieść zamierzonych
efektów, jeśli nie poczyni się natychmiastowych kroków wspomożenia ich poprzez
wprowadzenie finansowania zewnętrznego (kredyt, obligacje), w celu restrukturyzacji
zadłużenia. Każda bowiem jednostka, choćby przynosiła zyski, może zostać
zwyczajnym bankrutem, jeśli do głosu dojdą zniecierpliwieni wierzyciele.
  Dziś chyba nie ulega wątpliwości, że zamiana tak niekorzystnych kosztów
finansowych, jakim obciążone jest zadłużenie na odsetki w wymiarze bankowym –
przyniesie zdecydowaną poprawę w tym segmencie.
Wprowadzenie do systemu finansowania zewnętrznych środków finansowych, ma na
celu:
   Zatrzymanie procesu narastania długu publicznego jednostek SP ZOZ;
   Uwolnienie kont placówek służby zdrowia,
   Wdrożenie procesu restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej;
   Udrożnienie dostaw do zadłużonych jednostek służby zdrowia.
                      4

    Główną inspiracją niniejszego opracowania jest także współpraca z grupą tych
wierzycieli, których z jednej strony nie satysfakcjonuje efektywność windykacji
jednostek służby zdrowia, z drugiej zaś strony nie są zainteresowani pogłębiającą się
zapaścią SPZOZ, dla których świadczą systematyczne usługi.
Wyeksponowanie ich roli na rynku ochrony zdrowia ma swój cel. Wierzyciel powinien
być istotnie zainteresowany powodzeniem procesu restrukturyzacji, bowiem:
   Reformuje zdezorganizowany rynek zbytu dla wyrobów lub usług własnych;
   Może uczynić współpracę handlową z placówkami służby zdrowia współpracą
    opłacalną;
   Daje szansę na odzyskanie środków w jakiejkolwiek części zaangażowanych
    w służbę zdrowia;
   Może zatrzymać proces sprzedaży długów do firm windykacyjnych
    w niekorzystnej dla siebie i co ważniejsze SPZOZ relacji ekonomicznej.

Niewątpliwie ogromnym argumentem przemawiającym za wdrożeniem działań
restrukturyzacji finansowej w rejonie Wałbrzycha jest fakt:
   - rozpoczęcia bilansowania się operacyjnego lecznictwa zamkniętego na tym
   terenie, dzięki szeroko przeprowadzonej restrukturyzacji organizacyjnej, co
   umożliwia realną możliwość rozpoczęcia spłat zadłużenia od momentu
   planowanego połączenia jednostek na dzień 01.01.2004
   - obecność jednego organu właścicielskiego (tworzącego), co zdecydowanie
   ułatwia działania reorganizacyjne,
   - zainteresowania instytucji bankowych, biorących czynny udział konsultacyjny w
   pracach przygotowawczych nad przeprowadzeniem w/w procesu w skali mikro,
   jako działań pilotażowych,
   - gwarancji Narodowego Funduszu Zdrowia na pozostawienie finansowania
   szpitali na tym samym poziomie w fazie przygotowywania programu,
   - przeprowadzenia wstępnych rozmów z wierzycielami celem redukcji
   zadłużenia,
   - propozycji współpracy ze strony Urzędu Miasta Wałbrzycha przy procesie
   konwersji zadłużenia jednostek SP ZOZ

Dlatego tak bardzo istotnym stało się dziś uruchomienie programu tam, gdzie pojawiła
się największa ku temu szansa, mając nadzieję i na to, że stanie się to swoistą „matrycą”
możliwych rozwiązań praktycznych.
Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę autorzy programu zdecydowali się na
przeprowadzenie działań zmierzających do restrukturyzacji zadłużenia właśnie w tym,
a nie w innym regionie Dolnego Śląska.

   Traktując powyższe kroki jako pilotażowe, nie zamyka się drogi innym
jednostkom do przyłączenia się do programu w najbliższej przyszłości pod
warunkiem spełnienia określonych wymagań. Stwarza to bowiem szansę na
zdecydowane powielenie czynności, a więc rozszerzenie programu na inne
SPZOZ województwa Dolnośląskiego.
                        5
           Analiza Regionu Wałbrzyskiego

1. Ogólny plan bazy szpitalnej w oparciu o wskaźniki Ministerstwa Zdrowia


   Poniższy wykaz ilustruje ilość łóżek w Regionie Wałbrzyskim w oparciu
o wskaźnikowe zapotrzebowania epidemiologiczne wg ministerstwa Zdrowia na rok
2005.

K – łóżka krótkoterminowe
D – łóżka długoterminowe

              przed restrukturyzacją       po restrukturyzacji

               K      D            K      D
 szpitale
im. St.Batorego        263    -            150    -
im. A.Sokołowskiego     326     -            339    -
Matki i Dziecka        115    -            83     -
Ginekologiczny        132    -            132    -
Suma             836    -            704    -
NZOZ              -    165            -    165


Wskaźniki Ministerstwa Zdrowia na rok 2005 wynoszą:
 - 35 łóżek K na 10.000 mieszkańców
 - 14 łóżek D na 10.000 mieszkańców


                 Wał brzych Wał brzych
     WYSZCZEGÓLNIENIE                     Suma Wał   brzych
                  (Miasto)    (Powiat)
                        W liczbach bezwzglę dnych
    Powierzchnia w km2      84,8      429,4       514,2
    Ludnoś ć w tys.       134,7      62,0       196,7K = 19,67 x 35 ( - 10% na III stopień referencyjny Wrocław ) = 620 łóżek
D = 19,67 x 14 ( - 10% na III stopień referencyjny Wrocław ) = 248 łóżek
                            6    Wnioski:
    Pomimo głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej w Regionie Wałbrzyskim
w porozumieniu ze związkami zawodowymi – istnieje ciągły nadmiar łóżek
krótkoterminowych – zabiegowych (jest 704, a powinno być 620), pojawia się jednak
pozorny brak łóżek długoterminowych, który jest z powodzeniem pokryty w rejonie
sąsiednim (jeleniogórskim), gdzie jest zdecydowany przerost bazy w tym zakresie.


2. Realizacja programu restrukturyzacji lecznictwa szpitalnego na dzień 01.10.2003

Podmioty objęte programem restrukturyzacji
SSZ im St. Batorego
Specjalistyczny Szpital im A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
SP ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu

    Program Restrukturyzacji Lecznictwa Szpitalnego w Regionie Wałbrzyskim
zgodnie z uchwałą Sejmiku Dolnośląskiego z czerwca b.r. doprowadził do funkcjonalnej
konsolidacji trzech szpitali powiązanych jednym zarządem. Wprowadzone zmiany
organizacyjne spowodowały zmniejszenie kosztów operacyjnych tych placówek łącznie
o ok. 1.200.000,- zł. miesięcznie. Założony ekonomiczny cel Programu t.j. bilansowanie
się operacyjne łączne szpitali zostanie osiągnięte na przełomie roku 2003/2004.

Tabela 1. Szpital im. A. Sokołowskiego

                    Liczba łóżek     Liczba łóżek po  % zmiany     %
                      przed      restrukturyzacji        wykorzystania
                   restrukturyzacją                     łóżka po
                                             restrukturyzacji
    Oddział Chirurgii Urazowo      60           65      +8,0%     74,40 %
    – Ortopedycznej

    Oddział Chirurgii Ogólnej z     60           65      +8,0%     80,20%
    prawem hospitalizacji
    przypadków onkologicznych
    i pododdziałem chirurgii
    dziecięcej

    Oddział Chorób           50           50      0,0%     90,10%
    Wewnętrznych z prawem
    hospitalizacji przypadków
    hematologicznych,
    gastroenterologicznych i
    onkologicznych

    Oddział Kardiologiczny,       53           53      0,0%     76,0%
    Intensywnego Nadzoru
    Kardiologicznego,
    Pracownia Hemodynamiki

    Oddział Neurochirurgii       27           27      0,0%     61,40%
                             7

    Oddział Neurologii           29          29      0,0%       94,0%

    Oddział Pulmonologiczny         27          27      0,0%       81,60%
    Oddział Nefrologiczny,         17          17      0,0%       73,40%
    Stacja Dializ              17          17      0,0%       169,00 %
    Dzienny Oddział             0           6
    Chemioterapii
    Oddział Intensywnej Terapii       3           6      +100,0%      96,40%
    Łącznie                 326          362     +11,04%      83,10%

Tabela 2 Szpital im. A. Sokołowskiego

                Stan na dzień   Stan na    Dynamika zmian Stan na dzień   Dynamika
                1.10.2002     dzień      (1.10.2002 – 31.12.2003     zmian
                        30.06.2003     30.06.2003)          (30.06.2002 –
                                   średnia           31.12.2003)
                                                  średnia
    Zatrudnienie ogółem     631       562        -11,0%     580      3,2%
    Koszty płac (średnia)  1 204,0 tys.   1 038,0 tys.     -14,0%   1 065,0 tys.   -12,0%
    Koszty ogółem      2 624,0 tys.   2 418,0 tys.      -8,0%   2 498,0 tys.    +3,0%
    (średnia)
    Przychody        2 190,0 tys.   2 462,0 tys.     12,4%    2 787,0 tys.    +6,6%
    (średnia)
    Wynik finansowy     -433,0 tys.   +45,0 tys.            +270,0 tys.
    (średnia)

Tabela 3. Szpital im. Batorego

                    Liczba łóżek      Liczba łóżek po  % zmiany       %
                      przed       restrukturyzacji          wykorzystania
                   restrukturyzacja                        łóżka po
                                                 restrukturyzacji
    Oddział Chirurgii Urazowo        33           0      -100,0%
    – Ortopedycznej

    Oddział Urologii            15          15      0,0%       66,11%

    Oddział Chirurgii Ogólnej        30           0      -100,0%

    Oddział Chirurgii dziecięcej      15           0      -100,0%

    Oddział Chorób             65          47      27,0%       87,73%
    Wewnętrznych I

    Oddział Chorób             48          43      10,0%       85,60%
    Wewnętrznych II

    Oddział                 20          15      25,0%       78,80%
    Ortolaryngologiczny

    Oddział Okulistyczny          27          20      25,0%       90,93%

    Oddział Intensywnej Terapii       4           4       0,0%       63,55%
    Oddział Dzienny             6           0      -100,0%
    chemioterapii
    Łącznie                 263          144      -46,0%      71,65%
                            8Tabela 4. Szpital im. St. Batorego

               Stan na dzień   Stan na    Dynamika zmian Stan na dzień   Dynamika
               1.10.2002     dzień     (1.10.2002 – 31.12.2003     zmian
                       30.06.2003    30.06.2003)         (30.06.2002 –
                                  średnia          31.12.2003)
                                                średnia
    Zatrudnienie ogółem            478               290      -38,0%
    Koszty płac              881, 2 tys.            548,0 tys.   -38,0%
    (średnia)
    Koszty ogółem             1503,0 tys.            750,0 tys.    -50,0%
    (średnia)
    Przychody               1 046 tys.            587,0 tys.    -32,0%
    (średnia)
    Wynik finansowy            -457,0 tys.           -163,0 tys.
    (średnia)

Tabela 5. Specjalistyczny ZOZ nad Matka i Dzieckiem

                    Liczba łóżek     Liczba łóżek po  % zmiany       %
                      przed      restrukturyzacji         wykorzystania
                   restrukturyzacja                      łóżka po
                                               restrukturyzacji
    Oddział Neurologii          17          14      -8,0%       60,0%
    Dziecięcej

    Oddział Alergologiczny        29          21      -7,0%      78,0%
    Dziecięcy z prawem
    hospitalizacji
    p/pediatrycznych

    Oddział Obserwacyjno-         24          16      -7,0%      65,0%
    Zakaźny Dziecięcy

    Oddział Pediatryczny         20          16      -8,0%      70,0%
    Oddział Patologii           17          10      6,0%       69,5%
    Noworodka i Niemowlęcia
    Oddział Intensywnej Terapii      8          6      -7,5%      70,5%
    Dziecięcej i Noworodkowej
    Łącznie                115         83      -7,2%      70,0%

Tabela 6. Szpital nad Matką i Dzieckiem

               Stan na dzień   Stan na    Dynamika zmian Stan na dzień   Dynamika
                1.10.2002     dzień     (1.10.2002 –  31.12.2003     zmian
                       30.06.2003    30.06.2003)         (30.06.2002 –
                                 średnia           31.12.2003)
                                                średnia
    Zatrudnienie ogółem           262                159      -39,0%
    Koszty płac              531,6 tys.            310,0 tys.   -41,0%
    (średnia)
    Koszty ogółem             755,3 tys.            465,0 tys.    -39,0%
    (średnia)
    Przychody               437,5 tys.            410,0 tys.    -6,0%
    (średnia)
                     9


    Uwarunkowania ekonomiczne Województwa
 Dolnośląskiego w ujęciu możliwości pomocy finansowej dla
jednostek SP ZOZ podległych Urzędowi Marszałkowskiemu

    Uchwałą Nr XLVIII/872/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia
30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XLI/779/2002 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie budżetu
Województwa Dolnośląskiego na rok 2002, Sejmik Województwa Dolnośląskiego
upoważnił Zarząd Województwa do udzielenia poręczenia celem zabezpieczenia kredytu
zaciągniętego na spłatę zobowiązań jednostek służby zdrowia w maksymalnej wysokości
120.000.000 zł.
Daje to pogląd na obecne możliwości Województwa w tym zakresie, choć wiadomym
jest, że niezbędnym będzie ponowne upoważnienie Zarządu Województwa do udzielenia
poręczenia jednostkom ZOZ w chwili wdrażania programu restrukturyzacji finansowej,
gdyż upoważnienie to wygasło z upływem roku budżetowego 2002.
Zgodnie z art. 113 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do
spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat
kwot wynikających z udzielonych poręczeń wraz z należnymi odsetkami nie może
przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.
Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dają Województwu możliwość udzielenia
poręczenia kredytu w maksymalnej wysokości ok. 200.000.000 zł., przy założeniu
finansowania długoterminowego.
Niemniej jednak udzielenie poręczenia na w/w kwotę skutkowałoby dla Województwa
Dolnośląskiego brakiem możliwości zaciągnięcia jakichkolwiek innych kredytów lub
pożyczek w latach następnych i mogłoby zagrozić realizacji budżetu w kolejnych latach
oraz realizacji zadań statutowych Województwa.   Zasada poręczenia zobowiązań SPZOZ Regionu Wałbrzyskiego

    Obecna sytuacja ekonomiczna jednostek SP ZOZ na Dolnym Śląsku jest
tragiczna. Zadłużenie jednostek podległych Samorządowi Wojewódzkiemu wynosi ok.
560.000.000 zł. Biorąc więc pod uwagę możliwości poręczenia Województwa – stanowi
to niespełna 20% zadłużonej kwoty.
Autorzy programu zdecydowali się wziąć pod uwagę przy konstrukcji założeń
ekonomicznych zamiar poręczenia w wysokości odpowiadającej % udziałowi zadłużenia
SP ZOZ-ów Wałbrzycha w zadłużeniu województwa ogółem. To pozwoliłoby na
zachowanie przez Województwo zdolności do poręczeń w takim samym układzie
procentowym innym jednostkom w razie konieczności poszerzania programu lub innej
formy pomocy dla tych jednostek.
                                10


   Restrukturyzacja finansowa zobowiązań jednostek SP ZOZ
           na terenie Wałbrzycha

   1. Charakterystyka zobowiązań Regionu – stan na 30.09.2003

Nr jednostki:
48 - Szpital im. Batorego
49 – Szpital im. Sokołowskiego
50 – Szpital Ginekologiczno – Położniczy
51 – Szpital Matki i Dziecka
                                            dane w tys. złotych
Nr Jednostki                              (48)     (49)   (50)  (51)
I.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:       8 783,8 23 101,6 6 923,3 3 677,7
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów               8 783,8 22 668,6 6 923,3 3 606,3
- w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia                 7 720,1 21 790,2 6 645,0 3 408,6
II. Zmiana stanu produktów                          0,0   0,0   0,0   0,0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki         0,0   0,0   0,0   0,0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             0,0  433,0   0,0  71,4
B. Koszty działalności operacyjnej                  14 405,5 22 583,7 6 049,3 6 704,6
I. Amortyzacja                             747,3 1 221,2 275,6     322,1
II. Zużycie materiałów i energii                   3 024,6 8 785,9 1 241,3 1 079,9
1. Leków                                792,7 3 688,3 390,6     262,5
2. Żywności                               222,2    578,2   4,8  80,0
3. Sprzętu jednorazowego użytku                     329,5 1 614,6 187,3     106,5
4. Odczynników chem. i mat. diagnost.                  201,1    555,1 186,6    49,8
5. Paliwa                                22,3     48,4   0,1  11,9
6. Zużycie energii                           974,8    599,9 203,1   265,2
 - elektrycznej                             199,1    215,1   90,9  102,6
 - cieplnej                                  0,0  384,8   62,4  162,6
7. Pozostałe materiały                         482,0 1 701,4 268,8     304,0
III. Usługi obce                            853,1 1 901,2 470,5     280,6
 1. Remontowe                              208,9     68,1   0,0   3,4
 2. Transportowe                               9,5  279,2   4,1  14,5
 3. Medyczne obce                            126,8    391,9   27,1  49,8
 4. Pozostałe usługi                          507,9 1 162,0 439,3     212,9
IV. Podatki i opłaty, w tym:                      286,6     81,6 178,1   29,2
 - podatek od nieruchomości                       70,0     76,9  19,6  16,0
V. Wynagrodzenia                           7 684,4 8 074,1 3 128,0 3 972,6
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia            1 783,1 1 901,9 722,4     942,1
VII. Pozostałe koszty rodzajowe                     26,4    155,1   33,4  77,5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                0,0  462,7   0,0   0,6
C. Pozostałe przychody operacyjne                   246,1     343,2 257,3    52,0
I. Zysk ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych               0,0   0,0   6,8   0,0
                                  11


 II. Dotacje                                      95,7   0,0   0,0   0,0
 III. Inne przychody operacyjne                            150,4  343,2 250,5   52,0
D. Pozostałe koszty operacyjne                           1 800,3   9,7 329,8   21,1
E. Przychody finansowe                                 44,0  171,5   1,5  29,5
 - w tym odsetki uzyskane                               44,0   9,9   1,5   2,3
F. Koszty finansowe                                  810,6  214,7  46,9  87,7
 - w tym odsetki do zapłacenia                            810,6  131,9  26,4  81,2
II.
 1) zapasy ogółem                                   119,5  848,4 113,6   114,9
 2) należności ogółem                                2 980,6 5 588,5 1 796,6 1 535,9
 3) środki pieniężne                                 563,9 2 381,1 240,3    68,6


III. Zobowiązania długoterminowe                            0,0   0,0   0,0 1 001,5
IV. Zobowiązania krótkoterminowe ogółem w tym:                   26 952,9 13 639,2 1 844,8 23 677,6
 1) nierozl. z zaliczek z NFZ                              0,0   0,0   0,0   0,0
 2) z tytułu dostaw i usług                            13 474,0 7 760,9 493,1 8 919,2
 3) wynagrodzenia z pochodnymi                           10 019,6 5 878,3 912,6 14 758,4
INFORMACJA DODATKOWA
Zobowiązania wobec pracowników (netto)                       3 065,7 2 834,7 676,8 3 112,4
 - z tytułu wynagrodzeń bieżących                          1 083,9  441,5 260,8   11,3
 - z tytułu niewypłaconego a zaksięgowanego tzw. "203"                 0,0   0,0   0,0   0,0
 - z tytułu niewypłaconego a zaksięgowanego tzw. "110"                770,2   0,0 169,4   530,5
 - z tytułu niewypłaconej a zaksięgowanej "13-stki"                  204,0 1 959,0   0,0 1 416,7
 - pozostałe (ZFŚS, należności za podróże służbowe, ryczałty, ekwiwalenty, itp.)  1 007,6  434,2 246,6 1 153,9
Zobowiązania publiczno-prawne                              0,0 4 627,4 562,2 12 219,7
 - ZUS (pracownika i pracodawcy)                          6 285,0 4 394,8 405,9 10 991,1
 - US (podatek dochodowy od osób fizycznych)                     668,8  183,6  76,5  529,5
 - pozostałe (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości itp..)              2 144,2   49,0  79,8  699,1


I. Zajęcia komornicze wyegzekwowane w okresie sprawozdawczym            6 144,5   0,0   0,0  33,0
1) kwota główna                                   4 758,5   0,0   0,0  17,5
2) odsetki                                      335,5   0,0   0,0   7,6
3) pozostałe koszty zajęcia komorniczego (sądowe, komornicze)            1 050,5   0,0   0,0   7,9
II. Kwota pozostająca do wyegzekwowania przez komornika w następnych okresach    7 947,4   0,0   0,0 6 805,0
   * wartości podawać w tyś. zł z jednym miejscem po przecinku
Stan zatrudnienia w etatach na koniec m-ca                      458,4  591,0 196,0   228,0
                      12


  2. Konwersja kosztów zadłużenia (symulacja)

Poniżej przedstawiono symulację kosztów dochodzenia na drodze sądowej zapłaty
kwoty 10.000,00 zł. Przyjęto, że zapłata nastąpi po upływie roku od daty płatności, na
podstawie tytułu egzekucyjnego (wyroku, nakazu zapłaty).

kwota zobowiązania: 10.000,00 zł.
koszty postępowania sądowego:
   wpis –                          800,00 zł.;
   koszty zastępstwa prawnego – stawka minimalna      1.200,00 zł.
   odsetki ustawowe za 1 rok –               1.507,70 zł.
Suma kosztów:                         3.507,70 zł

Łącznie kwota 10.000,00 zł. zapłacona po roku na podstawie tytułu egzekucyjnego
wzrośnie co najmniej o kwotę 3.507,00 zł., zatem zobowiązanie wyniesie 13.507,00 zł.
nie licząc kosztów egzekucyjnych postępowania komorniczego!

Tabela poniżej obrazuje koszt kredytu, którym można pokryć zobowiązanie w terminie.


           Przykładowy harmonogram spłat kredytu
Miesiąc     Zadłużenie    Rata kapitałowa  Odsetki   Spłata    narastająco
                                miesięczna
      1     10 000,00      833,33    65,75    899,09     899,09
      2     9 166,67      833,33    60,27    893,61    1 792,69
      3     8 333,33      833,33    54,79    888,13    2 680,82
      4     7 500,00      833,33    49,32    882,65    3 563,47
      5     6 666,67      833,33    43,84    877,17    4 440,64
      6     5 833,33      833,33    38,36    871,69    5 312,33
      7     5 000,00      833,33    32,88    866,21    6 178,54
      8     4 166,67      833,33    27,40    860,73    7 039,27
      9     3 333,33      833,33    21,92    855,25    7 894,52
     10     2 500,00      833,33    16,44    849,77    8 744,29
     11     1 666,67      833,33    10,96    844,29    9 588,58
     12      833,33      833,33    5,48    838,81    10 427,40
     13        -        -      -       -    10 427,40

Porównanie kosztów wskazuje, że obecnie występuje natychmiastowa konieczność
zamiany struktury kosztów finansowych z dotychczasowej formy obsługi zadłużenia na
kredyt bankowy lub inną formę finansowania. Koszt obsługi kredytu wynosi bowiem ok.
480,- zł (z prowizją bankową) proporcjonalnie do kwoty 1.507 zł wynikających
z samych odsetek ustawowych.
                     13


  3. ogólne założenia programu

  -  finansowanie zadłużenia przede wszystkim z tytułu dostaw i usług

  Struktura zadłużenia szpitali wałbrzyskich jest bardzo czytelna. Ok. 50% zadłużenia
to zobowiązania publiczno-prawne! Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia, Rada
Ministrów do końca bieżącego roku powinna przygotować ustawy dotyczące rozwiązań
dotyczących tego zadłużenia. Tego typu rozwiązanie, w wyniku którego połowa
zobowiązań mogłaby zostać rozwiązana w sposób systemowy, umożliwi płynniejsze
przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia w pozostałej części, a więc z tytułu dostaw
i usług.
  Oczywiście bierze się pod uwagę konieczność spłaty całości zadłużenia. Należy
jednak wziąć pod uwagę realne możliwości spłaty zobowiązań szpitali wynikające z
planowanych przepływów finansowych (gotówki w kasie) co wykazuje, iż w okresie 15
lat są one w stanie spłacić przy tych założeniach około połowy zobowiązań, całość długu
zaś wydaje się nierealna do udźwignięcia.

  -  redukcja wielkości zadłużenia z tytułu dostaw i usług o ok. 30%.

  Podstawą uruchomienia programu są przeprowadzane rozmowy z wierzycielami
(negocjacje), które ustalają wysokość długu skorelowaną z realną możliwością spłat
przez połączonych SP ZOZ.
Będzie on przelewał do spółki nadwyżki finansowe z przeznaczeniem na regulowanie
swoich zobowiązań m.in. kredytowych wobec banku. Jest to niezbędne do uruchomienia
programu, gdyż warunkuje kontynuowanie rozmów z bankiem w sprawie ustalenia
wysokości zaangażowania finansowego z jednej strony, z drugiej zaś określa
konieczność ustanowienia wymaganych zabezpieczeń kredytowych.
    Urząd Marszałkowski jako organ tworzący m.in. jednostek SP ZOZ w
Wałbrzychu jest w stanie poręczyć częściowe ich zobowiązania w ramach możliwości
wynikających z określonego budżetu, jak i z obecnych przepisów prawnych. Szacuje się,
że byłaby to kwota ok. 12.000.000 zł. – proporcjonalna do procentowego zadłużenia
tego rejonu w zadłużeniu dolnośląskiej służby zdrowia ogółem. Przy zobowiązaniach
jednostek SP ZOZ w Wałbrzychu sięgających obecnie 56.000.000,- zł, gdzie na część z
tytułu dostaw i usług przypada ok. 26.000.000,- zł. – poręczenie w takiej wysokości wg
rozumienia zdolności kredytowej jest niewystarczające pomimo planów zaangażowania
się Urzędu Miasta Wałbrzycha w plany restrukturyzacyjne, a także wystawienia
ewentualnego listu intencyjnego spółce przez Urząd Marszałkowski. Patrząc na realne
możliwości spłaty zobowiązań przez Szpital – wydaje się więc konieczne podjęcie
działań zmierzających do:
    1. redukcji długu o ok. 30%, co da kwotę ok.20.000.000,- zł, jak również
    2. zamiany części wierzytelności na obligacje powstałej spółki SPV.
                     14


  -  rodzaj finansowania – ok. 50% kredyt i 50 % obligacje

  Taki podział wydaje się uzasadniony z kilku powodów. Całość konwersji zadłużenia
na obligacje wydaje się w tym przypadku zbyt ryzykowna ze względu na możliwość
kosztów poniesionych z tzw. ratingiem ew. papierów dłużnych (ocena ich jakości) gdyby
miałyby być plasowane na otwartym rynku.
Ryzykiem jest powodzenie objęcia całej emisji plasowanej na otwartym rynku (gdyby
rozważać formę jedynie emisji obligacji bez udziału kredytu) przez różnego typu
inwestorów, a w efekcie brakiem zaspokojenia głównych wierzycieli choćby w
początkowej fazie w niewielkim stopniu gotówką, co pozwoliłoby na poprawienie i tak
ich niskiej płynności finansowej.
Czynnikiem negatywnym byłby również długi okres wdrażania programu.
W takim wypadku koszty związane z działaniem wdrożeniowym programu, jaki
poniósłby Urząd Marszałkowsko mogłyby być kosztami straconymi.

  Możliwość posiłkowania się zarówno kredytem jak i obligacjami pozwoli na
zaspokojenie podstawowych roszczeń wierzycieli (gotówka), a także wymusi po części
dzięki temu zamianę ich wierzytelności (w dużej mierze rozumianych jako straconych,
na które musiano utworzyć rezerwy – koszty) na papiery wartościowe. Zamiast
wprowadzania obligacji na rynek papierów wartościowych proponuje się dla wierzycieli
konwersję zobowiązań w tej części na obligacje.

  -  kredyt długoterminowy- w wysokości 12.000.000 zł., na okres 15 lat, karencja
    w spłacie 2 lata, oprocentowanie stawką WIBOR + 0,9% (czyli ok. 5,9% w skali
    roku w PLN)
  -  obligacje 5 letnie, rolowane, na kwotę ok. 8.000.000 zł. o oprocentowaniu
    zmiennym w wysokości ok. 6,0%

  Zarówno spłata kredytu jak i obligacji powinna być skorelowana z aktualnymi
  możliwościami dłużnika (szpitala).

Proponowane formy zabezpieczeń:

  -  poręczenie Województwa w wysokości odpowiadającej % udziałowi zadłużenia
    Wałbrzycha w zadłużeniu województwa ogółem –12.000.000zł
  -  list intencyjny Województwa
  -  majątek SP ZOZ uczestniczącego w programie
  -  majątek wniesiony aportem do spółki (UM Wałbrzycha) lub inna forma
    zabezpieczenia
  -  ew. cesja z części kontraktu NFZ
                     15


Reasumując:

   Zakłada się wartość zaciągniętego kredytu na poziomie 12 mln zł
   Kredyt długoterminowy – celowy zaciąga się w walucie krajowej wg
   oprocentowania WIBOR + 0,9%
   Zabezpieczeniem kredytu będzie poręczenie w wysokości 12 mln. zł i list
   intencyjny Województwa
   Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres 2 lat
   Odsetki spłacane są na bieżąco
   Kredyt uruchamiany jest transzami, pod określone ugody z wierzycielami
   Emisja obligacji w wysokości ok. 8 mln zł, na okres 5 lat w formie rolowanej,
   z przeznaczeniem dla wierzycieli biorących udział w programie,
   Oprocentowanie obligacji na poziomie kredytu bankowego
   Zabezpieczeniem obligacji będą skupione za gotówkę (kredyt) wierzytelności
   i majątek trwały emitenta (spółki SPV)
   Czas trwania programu ok. 15 lat.
   Raty spłat przez szpital są ściśle skorelowane z jego możliwościami


  4. koncepcja przedsięwzięcia

  Urząd Marszałkowski jako jednostka nie prowadząca działalności gospodarczej nie
ma możliwości prawnych zaangażowania się bezpośrednio w działalność związaną
z obsługą zadłużenia podległych sobie jednostek SP ZOZ. Dlatego proponuje się
przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej zadłużenia za pomocą spółki specjalnego
przeznaczenia działającej wg prawa handlowego.
Zamiarem jest, by udziałowcami (akcjonariuszami) spółki były połączone SP ZOZ-y
biorące udział w przedsięwzięciu oraz organ tworzący (samorząd terytorialny),
wnoszący wkład w formie gotowizny ( wartość umowna, gdyż wielkość kapitału nie ma
w tym wypadku istotnego znaczenia). Rozwiązanie to konieczne jest zarówno z punktu
widzenia konieczności pokrycia kosztów uruchomienia programu (do czasu emisji
papierów dłużnych), dla zapewnienia wiarygodności programu restrukturyzacji, jak
i możliwości kontroli całości procesu przez organ tworzący.
(propozycja statutu umowy spółki w załączeniu nie stanowi integralnej części Programu)

  W przedsięwzięciu uczestniczą:

   Połączony SP ZOZ jako dłużnik i udziałowiec spółki SPV
   Spółka specjalnego przeznaczenia SPV jako kredytobiorca, emitent obligacji
   i wierzyciel SP ZOZ po skupie długu od wierzycieli,
   Bank finansujący jako kredytodawca i agent obligacji,
   Narodowy Fundusz Zdrowia, jako płatnik i gwarant wpływów finansowych
   z systemu,
   Samorząd terytorialny – UMWD, jako poręczyciel i udziałowiec spółki SPV
   Wierzyciel, a później obligatariusz – właściciel obligacji spółki SPV.
                     16
    Istotnym czynnikiem branym pod uwagę są uwarunkowania prawne związane
z trybem przetargowym poprzez Zamówienia Publiczne. W prowadzonych przez
autorów programu działaniach, istnieje możliwość ograniczenia tej procedury wyłącznie
do wyłonienia partnera finansującego – banku. Pozwala to zdecydowanie ograniczyć
czas oczekiwania na wdrożenia działań.
                       17


           Uproszczony schemat programu
                                     /Narodowy
                                     Fundusz
   Wierzyciel                             Zdrowia/
                                1
   obligatariusz                             płatnik   Wierzyciel             SPZOZ
   obligatariusz           po połączeniu
             9        dłużnik
           4
      5                                Bank
                 6                   kredytodawca,
                     2  7             agent emisji
                               3
                                     10
                  wierzyciel SP ZOZ
                   Spółka SPV
               kredytobiorca, emitent obligacji

                                  2

                         8  9         Samorząd terytorialny
                                        UMWD
                                     poręczyciel, gwarant,
               ( Inwestorzy inni –nabywcy obligacji )

legenda do schematu:
  1. wpływ należności z kontraktu
  2. wniesienie udziałów ( 84% ZOZ, 16 % UMWD )
  3. pozyskanie kredytu na część zobowiązań (przy poręczeniu UMWD)
  4. zakup części wierzytelności za uzyskaną gotówkę
  5. przelew gotówki z kredytu – zapłata za część wierzytelności
  6. emisja obligacji do wierzycieli na pozostałą wierzytelność (konwersja zadłużenia)
  7. spłata zobowiązań przez ZOZ
  8. ewentualna emisja obligacji do inwestorów i wpływ pozyskanej gotówki
    (w przypadku konieczności obsługi zadłużenia publiczno – prawnego)
  9. wykup i spłata obligacji
  10. spłata zobowiązań kredytowych
                     18

    Zaprezentowana forma graficzna obrazuje schematy postępowania dla
zrealizowania proponowanych celów. Charakter opracowania jest z istoty swojej
syntetyczną prezentacją restrukturyzacji finansowej.
Wymagane jest przeprowadzenie wielu negocjacji oraz przygotowanie szeregu umów
odpowiadających przepisom prawa w jakich funkcjonuje ochrona zdrowia, spółki prawa
handlowego, a także odpowiadać przepisom kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego.


  5. etapy działania - harmonogram prac

1. Rozmowy z wierzycielami – ustalenie stanu faktycznego zobowiązań do 30.11.2003.
2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez wierzycieli publiczno – prawnych
  (ZUS, US, PFRON, UM Wałbrzych) do końca roku 2003
3. Wyrażenie zgody przez Sejmik na wniesienie do Spółki kapitału przez SP ZOZ
  i województwo, a także na uruchomienie programu – październik 2003
4. Ustalenie zasad kontraktowania połączonych jednostek przez NFZ – październik
  2003
5. Zatwierdzenie przez Sejmik nowego statutu szpitala do 31.10.2003
6. Powołanie spółki specjalnego przeznaczenia wg prawa handlowego celem obsługi
  długu i monitoringu procesu restrukturyzacji do 30.11.2003,
7. Rozpisanie przetargu na kredyt dla Spółki SPV – listopad 2003
8. Otrzymanie promesy kredytowej przez spółkę w organizacji (kredytobiorca) wraz
  z przejęciem roli agenta emisji obligacji przez bank do 31.12.2003
9. Podpisywanie umów z wierzycielami – grudzień 2003
10. Podjęcie uchwały przez Sejmik o poręczeniu kredytu na 12.000.000,- zł – grudzień
  2003
11. Połączenie jednostek szpitalnych w jeden SP ZOZ w dniu 01.01.2004
12. Udzielenie kredytu spółce przez Bank na zakup części wierzytelności, - styczeń
  2004
13. Zakup wierzytelności przez spółkę, emisja obligacji - luty 2004
14. Spłata zadłużenia przez SP ZOZ (ok. 15 lat),
15. Rozwiązanie spółki lub
  - kontynuowanie działań spółki (rozszerzenie działalności na inne jednostki),
poprzez możliwość objęcia programem restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej
większej części jednostek służby zdrowia w regionie dolnośląskim w etapie
późniejszym.

    Wszystkie czynności muszą zostać dokonane w prawem przewidzianej formie
i w określonym czasie, tak aby prawne interesy stron zostały właściwie zabezpieczone.
Niewykluczone są jak widać i inne umowy, które będą musiały zostać zawarte choćby ze
względu na ustanawiane zabezpieczenia kredytu udzielanego przez bank finansujący.
Istotnym czynnikiem jest stan kapitałów własnych spółki celowej. Zakłada się jednak, że
założona spółka celowa, przeznaczona wyłącznie do określonego zadania nie
posiadająca innych zobowiązań obecnych i jakichkolwiek w przyszłości – szczególnie
kredytowych, pozwoli na uwiarygodnienie przedsięwzięcia pomimo małych kapitałów
własnych.
                    19

Na sposób finansowania wpływa także znacząco rodzaj transakcji i czas trwania umowy.
Dlatego biorąc pod uwagę zakładany okres tylko 15 lat przedsięwzięcia, istnieje
konieczność zastosowania określonych zabezpieczeń omawianych powyżej.
Najważniejszym jednak elementem w możliwości dostępu do środków finansowych jest
aktualna możliwość udzielenia przez Województwo poręczenia na powyższy program,
co w obecnej chwili traktowane jest przez strony jako oczywiste.
Generalnie stosowana będzie zasada minimalizowania kosztów obsługi kredytu.

„Wyjście” udziałowców (akcjonariuszy) spółki SPV zaplanowano w formie umorzenia
udziałów (akcji) lub (i) w drodze rozwiązania spółki SPV (spółka czasowa) po
zrealizowaniu programu restrukturyzacji i spłaceniu przez SP ZOZ zobowiązań wobec
spółki SPV.
                      20
          Uwagi końcowe - podsumowanie.

    Przedstawiona w powyższym opracowaniu koncepcja jest jedynie syntetycznym
ujęciem problemu, która w przekonaniu autorów, już w najbliższym czasie może mieć
szansę na realizację. Jest to o tyle warte uwagi, iż do tej pory nie było takiej propozycji,
która uzyskując określoną aprobatę, miała za sobą możliwość tak realnego pozyskania
kapitału.
    Jest to dziś realne i praktyczne choć może w oczach wielu niewystarczające
rozwiązanie, pod którym jednak autorzy – w przeciwieństwie do wcześniejszych
propozycji – starają się doprowadzić do porozumienia wszystkie zainteresowane strony:
restrukturyzowane SP ZOZ-y, Wierzycieli, Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz
Zdrowia – przy czynnym udziale doradczym instytucji finansowych.
Powyższe rozwiązanie w skali regionu może przyczynić się w znaczącym stopniu do
rozwiązania problemu na szerszą skalę, gdyż ukaże tak bardzo potrzebną dziś praktyczną
i funkcjonującą metodę rozwiązań dla zadłużonej służby zdrowia.       Dr Roman Szełemej
       Dr Adam Ugrewicz
                      21                   UMOWA SPÓŁKI         UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
                   pod firmą:
           „Sanacja ………………..…………” Sp. z o.o.
               z siedzibą w Wałbrzychu


                      § 1.
Stawający do tego aktu, zwani „Wspólnikami”, oświadczają, że zawiązują spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

                     § 2.
Spółka działać będzie pod firmą: „Sanacja ………………….” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „...…....…...…...…......” Spółka z o.o.
lub „...…....…...…...…......” Sp. z o.o.

                       § 3.
Spółka stanowi organizację pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej
technicznie i finansowo publiczne zakłady opieki zdrowotnej Miasta Wałbrzycha. Misją Spółki
jest stworzenie warunków do efektywnej obsługi zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej
(ich zespołów) poprzez przejęcie wierzytelności wobec zakładów opieki zdrowotnej
oraz ich spłatę przy pomocy organów założycielskich, przede wszystkim
z bieżących dochodów na działalności statutowej po odzyskaniu przez zakłady opieki
zdrowotnej płynności finansowej dzięki oddłużeniu. Powyższe działania Spółki mają służyć
wspieraniu rozwoju przyjaznego mieszkańcom Wałbrzycha systemu organizacji systemu
ochrony zdrowia, gwarantującemu powszechność dostępu do świadczeń zdrowotnych, większe
bezpieczeństwo zdrowotne oraz efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych Funduszu
Ochrony Zdrowia. Działalność Spółki ma rolę służebną dla podejmowanych przedsięwzięć
restrukturyzacyjnych przez zakłady opieki zdrowotnej, a uzyskiwane dochody mogą być
przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Spółki.

                      § 4.
Siedzibą Spółki jest miasto Wałbrzych (województwo dolnośląskie).

                      § 5.
Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może
tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą,
jak również nabywać udziały i akcje w innych spółkach w Polsce i za granicą.

                      § 6.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
                       22

                       § 7.
1. Przedmiotem działania Spółki jest w szczególności:
      1) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
        65.12.B);
      2) pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2);
      3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z);
      4) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
        65.23.Z);
      5) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD
        67.13.Z);
      6) doradztwo i zarządzanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
        i zarządzania (PKD 74.14.);
      7) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD
        74.84.B);
2. W przypadku, jeżeli podjęcie działalności wymaga koncesji lub zezwolenia, działalność taka
  zostanie podjęta po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

                       § 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000,00 zł. (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli
  się na 120 (sto dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po
  500,00 zł. (pięćset złotych) każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.
3. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. (pięćset złotych) w kapitale
  zakładowym określonym w ust. 1 niniejszej umowy (łącznie o wartości nominalnej 50.000,-
  zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmuje Wspólnik „Specjalistyczny Szpital im. dra
  A. Sokołowskiego” w Wałbrzychu, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
  społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS
  Nr 00000 46016, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym. 20 (dwadzieścia) udziałów
  o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), łącznie o wartości nominalnej 10.000,- zł.
  (dziesięć tysięcy złotych) obejmuje jako jednostka samorządowa Wspólnik „Województwo
  Dolnośląskie”, pokrywając go w całości wkładem pieniężnym.

                       § 9.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000,00 zł. (sto milionów złotych),
  w terminie dziesięciu lat od dnia zarejestrowania Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia
  Wspólników – nie stanowi zmiany umowy Spółki. Uchwała ta wymaga jednomyślności przy
  obecności Wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także ze środków Spółki pochodzących
  z kapitału zapasowego lub kapitału (funduszy) rezerwowych, utworzonych z zysku Spółki.
3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).

                      § 10.
1. Niezależnie od wpłat na kapitał zakładowy, Wspólnicy zobowiązani są do dopłat
  przeznaczonych na pokrycie strat bilansowych lub zwiększenie środków obrotowych
  w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności Spółki – w wysokości
  do 100 % wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. O potrzebie dopłat, ich wysokości i terminach decyduje Zgromadzenie Wspólników
  w formie uchwały.
3. Uchwała o obowiązku dopłat wymaga jednomyślności przy obecności Wspólników
  reprezentujących 100 % kapitału zakładowego.
                     23

4. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, zwrot dopłat następować będzie według zasad określonych
  przepisami Kodeksu spółek handlowych.
5. Zwrot dopłat może nastąpić bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat
  w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki.
6. Zwrot dopłat następuje w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
  która może również stanowić o ich zwrocie przed upływem trzech miesięcy
  od dnia podjęcia tej uchwały.

                      § 11.
1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej
  w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Uchwała ta wymaga jednomyślności przy
  obecności Wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego.
2. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów
  przeznaczonych do zbycia, za cenę zaoferowaną przez zbywcę.
3. Prawo określone w ust. 2, należy wykonać w ciągu dwóch tygodni od daty wezwania
  przez Zarząd do skorzystania z prawa pierwszeństwa. Wezwanie to Zarząd rozsyła
  Wspólnikom jednocześnie, w terminie jednego tygodnia od dnia zawiadomienia
  go o zaoferowaniu udziałów do zbycia.
4. Prawo do nabycia wszystkich udziałów przysługuje temu Wspólnikowi, który zgłosił
  Zarządowi pod rygorem nieważności listem poleconym chęć ich nabycia.
5. Jeżeli dwóch lub więcej Wspólników zgłosi zamiar skorzystania z prawa pierwszeństwa,
  nabędą oni wówczas udziały w ilości proporcjonalnej do dotychczasowych udziałów
  w kapitale zakładowym.
  W przypadku, gdy Wspólników wyrażających chęć nabycia udziałów będzie więcej
  niż udziałów zaoferowanych do zbycia, Zgromadzenie Wspólników wskaże Wspólnika
  uprawnionego do nabycia oferowanych udziałów.
6. W przypadku zastawu udziałów, zastawca może upoważnić zastawnika do wykonywania
  prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników.

                      § 12.
1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.
2. Umarzanie udziałów może nastąpić w trybie:
  1) umorzenia dobrowolnego – za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów
    przez Spółkę;
  2) umorzenia przymusowego – bez zgody Wspólnika w drodze obniżenia kapitału
    zakładowego lub z czystego zysku.
3. Przesłanką do przymusowego umorzenia udziałów Wspólnika może być wystąpienie jednej
  z następujących okoliczności:
  1) podjęcie przez wspólnika działań konkurencyjnych wobec Spółki,
  2) niewykonanie nałożonych na Wspólnika przez przepisy prawa, umowę Spółki
    lub uchwałę Zgromadzenia Wspólników obowiązków,
  3) podjęcie przez Wspólnika działań sprzecznych z umową Spółki lub uchwałami
    Zgromadzenia Wspólników, a także godzących w interesy Spółki lub mających
    na celu pokrzywdzenie któregokolwiek z pozostałych Wspólników w związku
    z udziałem w tej Spółce,
  4) ogłoszenie upadłości co do osoby Wspólnika.
4. Przymusowe umorzenie udziałów może nastąpić na wniosek Zarządu lub Wspólnika, którego
  interes został naruszony.
5. Wniosek Wspólnika, o którym mowa w ust. 4, winien zostać wniesiony do Spółki
  w formie pisemnej wraz z jego uzasadnieniem, w terminie 1 miesiąca od powzięcia
                       24

  wiadomości o okolicznościach uzasadniających przymusowe umorzenie udziałów
  Wspólnika.
6. Umorzenie udziału, w trybie określonym w ust. 2, wymaga uchwały Zgromadzenia
  Wspólników. Uchwała ta wymaga jednomyślności przy obecności Wspólników
  reprezentujących 100 % kapitału zakładowego.
7. Udział ulega umorzeniu w razie:
  1) utraty przez Wspólnika będącego osobą fizyczną zdolności do czynności prawnych;
  2) rozwiązania (likwidacji) Wspólnika będącego osobą prawną.

                      § 13.
Władzami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Zarząd.

                       § 14.
1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu
  sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw
  wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd
  z inicjatywy własnej, lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, lub Wspólnika
  reprezentującego co najmniej 10 % kapitału zakładowego. Zgromadzenie winno być zwołane
  w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników
  przysługuje również Wspólnikom – „Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra
  A. Sokołowskiego” w Wałbrzychu oraz „Województwu Dolnośląskiemu” niezależnie od
  ilości posiadanych udziałów.
4. Zgromadzenie może odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą
  w nim Wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych
  nie zgłosi sprzeciwu, ani co do jego odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na
  porządku obrad.
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
  Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone
  do protokołu.
6. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub we Wrocławiu,
  a za zgodą wszystkich Wspólników – w każdej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej.
7. Zgromadzenie jest ważne, jeśli zostało prawidłowo zwołane i uczestniczą
  w nim Wspólnicy reprezentujący większość kapitału zakładowego. W sprawach
  nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane, jeżeli w Zgromadzeniu
  uczestniczą Wspólnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych
  nie zgłosi sprzeciwu co do rozpatrzenia tych spraw.
8. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden ze Wspólników, wybrany dla każdego
  posiedzenia odrębnie. Wyboru przewodniczącego dokonuje się przed przystąpieniem
  do jakichkolwiek innych czynności.
9. Każdemu udziałowi odpowiada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
10. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów,
  chyba że Kodeks spółek handlowych lub umowa spółki ustanawiają wymogi surowsze.
                       25                        § 15.
1.  Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności
   podejmowanie uchwał w sprawach:
   1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
      oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   2) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności
      za ubiegły rok obrotowy,
   3) określania sposobu podziału zysku albo pokrycia straty,
   4) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
   5) powołania i odwołania członków Zarządu,
   6) powołania i odwołania członków Komisji Rewizyjnej,
   7) ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   8) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
   9) umarzania udziałów,
   10) wniesienia lub zwrotu dopłat,
   11) utworzenia, zmiany i likwidacji funduszy tworzonych przez Spółkę oraz zasad
      dokonywania odpisów na te fundusze,
   12) nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości,
   13) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz
      ustanawiania na nich użytkowania,
   14) zmiany umowy Spółki,
   15) ustalania dnia dywidendy,
   16) uchwalania regulaminów pracy Zarządu i Rady Nadzorczej,
   17) likwidacji i rozwiązania Spółki,
   18) innych niż określone w pkt 1-14, za których rozpatrzeniem wypowie się Zarząd
      lub Wspólnik reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego, lub Wspólnik
      „Województwo Dolnośląskie”.
2.  Uchwały w sprawach określonych w pkt 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 i 17 wymagają
   jednomyślności przy obecności Wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego.
3.  Rozporządzanie prawem lub zaciąganie przez Spółkę łącznych zobowiązań do świadczenia
   o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego nie wymaga
   uchwały Zgromadzenia Wspólników.
                        § 16.
1.  Komisja Rewizyjna składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych
   przez Zgromadzenie Wspólników.
2.  3 (trzech) członków Komisji Rewizyjnej powołuje się spośród osób wskazanych przez
   Wspólnika „Województwo Dolnośląskie”, w tym 1 (jednego) reprezentującego Urząd
   Skarbowy w Wałbrzychu i 1 (jednego) reprezentującego Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   Oddział w Wałbrzychu.
3.  1 (jednego) członka Komisji Rewizyjnej powołuje się spośród osób (osoby) wskazanych (ej)
   przez Wspólnika „Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego” w Wałbrzychu.
4.  1 (jednego) członka Komisji Rewizyjnej powołuje się spośród osób (osoby) wskazanych (ej)
   przez bank finansujący projekt oddłużenia zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących na
   terenie Miasta Wałbrzycha poprzez udzielenie Spółce kredytu w wysokości co najmniej
   10.000.000,- zł. (dziesięciu milionów złotych), na wniosek Wspólnika „Województwo
   Dolnośląskie”.
5.  Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
6.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,
   a w miarę potrzeby także Sekretarza.
                      26

7. Komisja Rewizyjna powoływana jest na 4 lata. Mandaty członków Komisji wygasają
  z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie
  z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

                      § 17.
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczy, a w razie jego nieobecności
  Zastępca Przewodniczącego.
3. Przewodniczący lub odpowiednio Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać
  posiedzenie Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku
  Zarządu, co najmniej połowy członków Komisji lub Wspólnika reprezentującego
  co najmniej 10 % kapitału zakładowego, lub Wspólnika „Województwo Dolnośląskie”,
  zawierającego proponowany porządek obrad.
4. W sprawach objętych porządkiem obrad uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podjęte,
  jeżeli wszyscy członkowie Komisji zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu
  uczestniczy co najmniej połowa członków Komisji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Komisji
  Rewizyjnej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Komisji
  Rewizyjnej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych
  do porządku obrad na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Komisję Rewizyjną uchwał w trybie pisemnym
  lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała
  podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych
  na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

                      § 18.
1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności
  Spółki. Komisja Rewizyjna swoje obowiązki wykonuje kolegialnie.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  2) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  3) badanie wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
  4) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyniku czynności
   określonych w pkt 1-3,
  5) składanie Zgromadzeniu Wspólników opinii co do udzielenia absolutorium członkom
   Zarządu Spółki,
  6) wybór biegłego rewidenta,
  7) opiniowanie wniosków Zarządu w innych sprawach przedkładanych do rozpatrzenia
   Zgromadzeniu Wspólników.
3. Wykonanie czynności określonych w ust. 2 pkt 1-3 Komisja Rewizyjna może zlecić
  wybranym przez siebie biegłym rewidentom lub innym osobom posiadającym odpowiednie
  kwalifikacje.

                     § 19.
1. Zarząd może składać się od jednego do trzech członków, powoływanych
  i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwała o wyborze i odwołaniu członka
  (ów) Zarządu wymaga jednomyślności przy obecności Wspólników reprezentujących 100 %
  kapitału zakładowego.
                      27

2. Członkami Zarządu mogą być również osoby spoza grona Wspólników.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
  połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego
  posiedzenia.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 nie mają zastosowania w przypadku, gdy w skład Zarządu został
  powołany tylko jeden członek.

                      § 20.
1. Zarząd zarządza majątkiem Spółki, kieruje całokształtem jej działalności
  i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd zobowiązany jest wykonywać swe zadania ze starannością i sumiennością wymaganą
  dla   rzetelnego   i  efektywnego  prowadzenia  spraw   Spółki, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy, wydanymi
  na jej podstawie regulaminami i uchwałami władz Spółki.
3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki
  nie zastrzeżonych niniejszą umową do właściwości innych władz Spółki.

                       § 21.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego:
- Prezes Zarządu samodzielnie,
- dwóch członków Zarządu łącznie, albo
- jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

                     § 22.
1. Rozporządzanie czystym zyskiem należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
  Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału,
  przeznaczając go na inne cele. Uchwała ta wymaga jednomyślności przy obecności
  Wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego.
2. Podział zysku może nastąpić między Wspólnikami bądź na odpisy na fundusze utworzone
  przez Spółkę.
3. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się
  listę Wspólników uprawionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
4. Wypłata dywidendy dla Wspólników winna nastąpić w terminach ustalonych
  przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej
  dywidendy, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.
  Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku
  obrotowego, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych
  oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów
  rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową spółki oraz o ile Spółka posiada
  środki na ich wypłatę.

                     § 23.
1. Spółka prowadzi rachunkowość i księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem
  31 grudnia 2004 roku.
                       28                      § 24.
1. Rozwiązanie Spółki następuje w sytuacjach przewidzianych przez Kodeks spółek
  handlowych, a ponadto o ile Wspólnicy tak postanawiają.
2. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd, chyba że Zgromadzenie Wspólników wyznaczy innego
  Likwidatora.

                     § 25.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych.

                     § 26.
Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

                   § 27.
Koszty tego aktu ponosi Wspólnik „Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego”
w Wałbrzychu – w całości.

                      § 28.
Pobrano do tego aktu – na podstawie :
a) § 69, ust. 1 rozp. Min. Fin. z dnia 9 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej
  (Dz.U. Nr 136, poz. 705 z późn. zm.)……………………………………………………
  - …….. zł.
b) §§ 2 i 6 rozp. Min. Spraw. z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U.
  Nr 33, poz. 146 z późn. zm.) ………………………………… - ………… zł
c) podatek VAT w wys. 22% od kwoty 1.700 zł ………………………………… - …….. zł
               R a z e m : ………………………………………… - ………. zł
(słownie : ……………………………. złotych ………. groszy).
A K T ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: …………………………………………………
i notariusz ……………………..
                           Klauzula na odwrocie

								
To top