FELV�TELI ELJ�R�S�NAK RENDJE A 2009/2010-ES TAN�VRE by oJV6A23E

VIEWS: 0 PAGES: 11

									        A VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM

         FELVÉTELI ELJÁRÁSÁNAK RENDJE

           A 2009/2010-ES TANÉVRE
          www.vorosmarty-erd.sulinet.hu


A középiskolai felvételi kérelmet magasabb jogszabályokban meghatározott módon
kell benyújtani és elbírálni.
16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról alapján
A jogszabály szövege beépült a hatályos 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletbe.

       A Vörösmarty Gimnázium többféle oktatási profilt kínál:
nyolcosztályos gimnáziumi képzést és
a négyosztályos gimnáziumi képzésben általános, angol nyelv, német nyelv,
matematika, biológia és kémia emelt szintű oktatást és a humán tantervű tagozatot,
emelt történelem óraszámmal.
    Csoportbontásban tanítjuk: a matematikát, az informatikát, az idegen
nyelveket, kilencedik évfolyamon a nyelvtant, az emelt szintű tantárgyakat és 11.
évfolyamtól az emelt szintű érettségire való felkészítés tantárgyait.
   A csoportbontásban a tanulócsoportok átlagos létszáma 16- 17 fő.


A gimnáziumba jelentkezők egységes írásbeli felvételi vizsgán vesznek részt.
A felvételi eljárás anyagába a szülő vagy a tanuló gondviselője és a tanuló
betekinthet, a szóbeli felvételin ( emelt szintű képzésnél ) jelen lehet, a döntés ellen
a magasabb jogszabályok szerint fellebbezéssel élhet.

A felvételi vizsga a négyosztályos gimnáziumba jelentkezők számára három fő
részből áll:
Az általános iskolai tanulmányi eredmények

 a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal
megszervezett általános írásbeli vizsga matematika és magyar nyelv
tantárgyakból

a szóbeli meghallgatás ( emelt szintű képzésre jelentkező tanulók esetében).
A felvételi vizsga a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők számára két fő
részből áll:

Az általános iskolai tanulmányi eredmények és
a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú magyar nyelv                    és
matematika feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei.

                    A felvétel rendje

A felvételi eljárásról általános információ a www.okm.gov.hu internet címen középfokú
beiskolázás (KIFIR) linken kapható, illetve a www.oh.gov.hu címen.


Tájékoztató a 2008/2009. tanévi középfokú beiskolázás rendjéről

Tanulói jelentkezési lap

A felvételi jelentkezéshez szükséges adatlap és jelentkezési lap a fenti címen letölthető, illetve
iskolánkban is igényelhető.


            3. számú melléklet a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú
 mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a
                    2008/2009. tanévbenFeladatok, határidők 2008/2009. tanév

2008. 09. 30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, belső kódjait.
2008. 10. 25. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint
meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott
biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi
Központnak.
2008. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a
felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs
rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá a
nyolcadik évfolyamosok számára az írásbelit szervező középfokú intézmények bejelentik a
Hivatalnak részvételi szándékukat (a 9. évfolyamra felvételit szervezők azt is, hogy általános
tantervű, vagy tehetséggondozó képzéshez kívánnak írásbelit tartani). Az általános iskola
szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárásrendjéről.
2008. 11. 21. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbelit szervező középfokú intézmények
jegyzékét.
2008. 12. 10. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett
írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
2008. 12. 10. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő
pályázatok benyújtása.
2008. 12. 15. Az egységes írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a
Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket.
2009. 01. 9-10. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó
intézmények megszervezik a felvételi eljárást megelőző válogatást azonos szempontok és azonos
feladatok alapján.
                                                   2
2009. 01. 16-17. Pótló válogatási eljárás azon tanulók bevonásával, akik a Hátrányos Helyzetű
Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjának beválogatási eljárásában fel nem róható ok
miatt nem tudtak részt venni.
2009. 01. 23. Az általános felvételi eljárás kezdete.

2009. 01. 23. 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban.
2009. 01. 24. 10.00 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű
képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben.
2009. 01. 29., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző
írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2009. 01. 30. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő
intézmények, a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes
értesítésével és az Arany János Programiroda bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket,tanulókat
és általános iskolákat.
2009. 01. 31. 10.00 Egységes írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadik
évfolyamosok számára a középfokú intézményekben.
2009. 01. 31. A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú
iskola nevét és címét.
2009. 02. 02. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium
által fenntartott iskolákba.
2009. 02. 05.14.00 Pótló írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadik
évfolyamosok
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2009. 02. 12. Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.
2009. 02. 20. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8
évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Jelentkezés a
Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolába.
2009. 02. 23.-03. 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2009. 03. 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes
felvételi jegyzéket.
2009. 03. 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2009. 03. 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi
Központnak.
2009. 03. 27. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
2009. 04. 06. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes
felvételi jegyzékben közzétett névsort.
2009. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám,
a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és
írásban).
2009. 04. 20. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói
döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése
alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2009. 04. 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2009. 05. 04-15. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a
felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2009. 05. 04.-08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2009. 05. 19. A 2009. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója
dönt a felvételi kérelmekről.
2009. 05. 29. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2009. 06. 15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést
küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzőjének.
2009. 06. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

                                                    3
2009. 08. 10-28. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti
szakközépiskolákba.
2009. 08. 03-07. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.
2009. 08. 24-25. A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által
meghatározott időben).
2009. 09. 01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola
értesíti az illetékes jegyzőt. A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében- szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság
vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények ill. eszközök
igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az intézmény
igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.
A felvételi vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell
tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását, szükség esetén az írásbeli
beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.  A központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezésről:


2008. 12. 10. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett
írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
A tanulók írásbeli vizsgára történő jelentkezése az elmúlt években megszokott módon történik.
A tanuló abba az intézménybe nyújtja be az Oktatási Hivatal által kiadott, kizárólag a központi
írásbelin való részvételre vonatkozó jelentkezési lapját, amelyikben az írásbeli vizsgát meg
kívánja írni.

www.oktatasihivatal.gov.hu
A jelentkezési lapot és az adatlapot iskolánkban is lehet igényelni.


2009. 01. 23. 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban.
2009. 01. 24. 10.00 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű
képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben.

A jelentkezők szülei megtekinthetik az iskola által kijelölt időpontban az értékelt dolgozatokat. A
betekintéstől számított 24 órán belül a szülő írásban kérheti az iskolavezetéstől a javításban
esetlegesen előfordult hiba korrigálását.
                                                     4
                 A felvételi eljárásról


négyosztályos gimnázium:

        Induló tanulócsoport jaink:
        ÁLTALÁNOS TANTERVŰ
        ANGOL    NYELVI    TAGOZATOS              TANTERVŰ
        NÉMET    NYELVI   TAGOZATOS              TANTERVŰ
        MATEMATIKA TAGOZATOS TANTERVŰ
        BIOLÓGIA        TAGOZATOS               TANTERVŰ
        HUMÁN TAGOZATOS TANTERVŰ
        KÉMIA TAGOZATOS TANTERVŰ

A jelentkezőket az általános iskolai előmenetelük (hozott pontszám), központi felvételi írásbeli
dolgozat pontszáma ( magyar 50 pont és matematika 50 pont) és emelt szintű csoportok
esetén a szóbeli felvételi vizsga eredménye ( max. 50 pont ) alapján vesszük fel.

Szóbeli felvételi elbeszélgetésre az írásbeli eredmények alapján hívjuk be a legjobban
teljesítő tanulókat.

      A szóbeli felvételi vizsgák időpontja: 2009. február 23-27.

A szóbeli felvételi elbeszélgetések tematikája:
angol nyelvből
Topics for the oral entrance exam:

I.Family 1.
 personal particulars, childhood, studies, appearance
 Family 2.
 relatives, realationships, family occasions, holidays
II.Daily Routine
 a day’s programme, schools, meals, housework, occupations
III.Housing
 your town/village, your house/flat, rooms and furnishing
IV.Hobbies and jobs
  hobbies, interests, jobs, careers
V.Meals and Services
  meals in the home, recipies, restaurants, shopping
VI.Health and Sports
  at the doctor’s, illnesses, symptoms
VII.Weather and clothing
  weather, seasons, clothing, fashion
VIII.Traffic and travelling
  public transport, directions, travelling by train/plane, travelling abroad
IX.Entertainment
  theatres, cinemas, television, radio, music, newspapers, libraries, books
X.Environment
  pollution in towns, selective waste collection, protecting animals                                                  5
német nyelvből
Themen:


  1. Familie
   -Programme
   -Feste
   -Arbeitsverteilung

  2. Wohnort, Wohnung
   -Einrichtung
   -Haustiere
   -Verkehr

  3. Umwelt, Umgebung
   -Naturschutz
   -Jahreszeiten
   -Wetter

  4. Schule, Lernen
   -Stundenplan
   -Schulgebäude
   -Berufswahl

  5. Gesunde Lebensweise
   -Ernährung
   -Krankheiten
   -Sport

  6. Freizeit
   -Hobby
   -Schulferien
   -Theater,Kino,Fernsehen

  7. Alltage
   -Tagesplan
   -Einkauf
   -Kleidungen

  8. Reise
   -Unterkunftsmöglichkeiten
   -Verkehr
   -Klassenausflüge
                 6
A matematika emelt szintű képzés szóbeli felvételi témakörei a
következők:

Gondolkodási módszerek
-Szabatos, pontos szóbeli és írásbeli fogalmazás.
-Elemek halmazokba rendezése, halmazműveletek.(metszet, unió, különbség)
-Egyszerűbb kombinatorikai feladatok

Számtan, algebra
-Műveletek a valós számok körében
-Hatványozás és azonosságai egész kitevőre.
-Négyzetgyök.
-Egyszerű algebrai egész kifejezések átalakítása, algebrai törtek előjelének vizsgálata,
helyettesítési érték.
-Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.
-Szöveges feladatok megoldása.
-Törtrész é százalékszámítás.
-Egyenes és fordított arányosság, arányos következtetések.
-Oszthatóság.

Függvények
-Elsőfokú, másodfokú, abszolútérték, elsőfokú törtfüggvények.
-Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása.
-Grafikonok olvasása, készítése.

Geometria
-Nevezetes ponthalmazok és szerkesztésük
-Szögek fajtái, mérésük, szögpárok.
-Sokszögek tulajdonságai, csoportosításuk különböző szempontok szerint.
-Háromszögek, négyszögek területe, kerülete.
-Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei.
-Pitagorasz tétel alkalmazása síkbeli és térbeli számításoknál.
-Kör és részeinek kerülete, területe.
-Téglatest, hasáb, henger felszíne, térfogata.
-Síkbeli geometriai transzformációk. (tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli
forgatás, eltolás)
-Szimmetrikus alakzatok.(tengelyes, középpontos, forgásszimmetrikus)


A biológia szóbeli felvételi témakörei a következők:

Embertan:   1. Sejtek és szövetek
        2. Kültakaró és mozgás
        3. Légzés
        4. Táplálkozás
        5. Anyagszállítás
        6. Kiválasztás
Rendszertan:
        7. A rendszerezés alapjai, vírusok, baktériumok, moszatok, gombák felépítése
        és rendszere.
        8. Mohák, harasztok, nyitvatermők és zárvatermők.
        9. Egysejtű állatok, szivacsok, csalánozók, gyűrüsférgek, puhatestűek felépítése
        és rendszere
        10. Ízeltlábúak és gerincesek felépítése és rendszere
                                               7
Ökológia:
       11. Az élőlények környezete és tűrőképessége. Az életközösségek felépítése,
       anyagforgalma, természetes és mesterséges életközösségek
       12. A trópusi éghajlati övezet élővilága (trópusi esőerdő, szavanna, sivatagok).
       A mediterrán területek élővilága.
       13. A mérsékelt éghajlati övezet élővilága (lombhullató erdő, füves puszta)
       14. A hideg éghajlati övezet élővilága (tajga, tundra, sarkvidék).
       15. A környezet és természetvédelem hazai és globális problémái. Hazánk

A történelem szóbeli felvételi témakörei a következők:
  1. A magyar nép vándorlása és a honfoglalás
  2. Az uradalom
  3. A középkori egyház, a szerzetesek élete
  4. A keresztes hadjáratok kora
  5. Élet a középkori városokban
  6. A lovagkor és a lovagrendek
  7. Az Árpád-házi magyar királyok:
      Géza fejedelem
      I. István
      Szent László
      Könyves Kálmán
      III. Béla
      II. András
      IV. Béla
      III. András
  8. A vegyes-házi királyok
      Károly Róbert
      Nagy Lajos
      Luxemburgi Zsigmond
      Hunyadi János
      Hunyadi Mátyás
      A Mohácshoz vezető út
  9. A nagy földrajzi felfedezések

  10. Török világ Magyarországon
       A három részre szakadt ország
       Várháborúk, végvári élet
       A török kiűzése
       A Rákóczi-szabadságharc
  11. Napóleon és kora
  12. Az ipari forradalom
  13. Mária Terézia és II. József
  14. A reformkor
  15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
  16. Az olasz és a német egység létrejötte
  17. A kiegyezés és a kiegyezést követő gazdasági fejlődés
  18. Az I. világháború
  19. Nácizmus, fasizmus, sztálinizmus
  20. A nagy gazdasági világválság
                                                8
A kémia    szóbeli felvételi témakörei a következők:
  1. A kémiai jelrendszer: vegyjel, képlet, reakcióegyenlet. Kémiai számítások, a mól.
  2. Az atomok felépítése, izotópok. Az anyagszerkezeti ismeretek fejlődése, a
    radioaktivitás.
  3. A periódusos rendszer.
  4. Kémiai kötőerők. Elsőrendű kémiai kötőerők:fémes, ionos, és kovalens kötés
    kialakulása, jellemzői.
  5. Oxidáció és redukció.
  6. Sav-bázis reakciók. Kémhatás, közömbösítés.
  7. A hidrogén és a víz. Oldatok töménysége.
  8. Az oxigén. Égés, tűzoltás.
  9. A levegő. A levegő szennyezése és védelme.
  10. A halogén elemek. A klór és a sósav.
  11. A kén és vegyületei. A kénsav.
  12. A nitrogén és vegyületei, a salétromsav.
  13. A foszfor és vegyületei.
  14. A szén és vegyületei.
  15. A szilícium és vegyületei
 Ha tagozatos tantervű csoportba történik a jelentkezés, akkor az
        adott tantárgyból is felvételizni kell.

A Vörösmarty Mihály Gimnázium által szervezett általános iskolásoknak szóló
történelem, matematika-fizika és biológia-kémia tanulmányi versenyek, és a
körzeti angol és német nyelvi versenyek első 4 helyezettje az emelt szintű szóbeli
meghallgatás alól felmentés kap, pontszáma 50 pont.

Az általános tantervű csoportban szóbeli elbeszélgetés nincs. Az általános tantervű tanuló-
csoportban maximum 150 pont, a tagozatokon 200 maximum pont érhető el. A tagozat
jellegének megfelelően vesszük figyelembe a hozott természettudományos tantárgyat.


     hozott osztályzatok:
             7. év
tantárgyak:        vége
                 8. félév

Magyar nyelv     és
              5     5
irodalom
történelem         5     5
Tanult nyelv        5     5
matematika         5     5
Fizika,kémia,biológia,
              5     5
földrajz ( term.tud)
              maximum
              50 pont
               50 pont
   Összesen:
                                             9
               írásbeli
     matematika           magyar

     maximum            maximum
      50 pont            50 pont
              100 pont
              szóbeli
     Emelt szintű képzés tantárgya

              50 pont
Emelt szint      100        50          50      200 pont
Általános       100        50                150 pont
tagozat

nyolcosztályos gimnázium:

a tanulók felvételéről a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján döntünk.
              írásbeli
     matematika           magyar
     maximum            maximum
      50 pont            50 pont
              100 pont

Az írásbeli eredmény alapján legmagasabb pontszámot elért tanulók végső sorrendjének
kialakításához figyelembe vesszük eddigi tanulmányi tevékenységüket, melynek értékeléséhez
a negyedik évfolyamos tanuló tájékoztató füzetét, a 3. és 4. évben városi, megyei, vagy
országos szinten elért, a OKM által támogatott versenyeredményeit igazoló tanúsítványait
fogadjuk el.

       tantárgyak:           4. félév ellenőrző alapján
  1. magatartás
                             10

  2. szorgalom
                             10

  3. magyar irodalom
                              5

  4. magyar nyelv
                              5

  5. matematika
                              5

  6. környezetismeret
                              5

  7. rajz, technika, ének,
    testnev                       5

  8. Egyéb tanult tantárgy
                              5

    Összesen: 50 pont

                                            10
 Az intézmény elérhetősége:
Címe:                   Vörösmarty Mihály Gimnázium
                     2030 ÉRD, SZÉCHENYI TÉR 1.
Telefon, Fax száma:            06-23-365-671 vagy06-23-367-229
E-MAIL CÍME:               vmg@vorosmarty-erd.sulinet.hu
WEBLAPJÁNAK CÍME:             www.vorosmarty-erd.sulinet.hu
IGAZGATÓ:                 Bakos Mária
e-mail címe:               mbakos@vorosmarty-erd.sulinet.hu
BEISKOLÁZÁSI FELELŐS:           Szilasné Mészáros Judit
e-mail címe:               szilasne@vorosmarty-erd.sulinet.hu
AZ ISKOLAVEZETÉS             Munkanapokon 14 – 15 óráig
FOGADÓIDEJE:
A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges intézményi adatok:

Vörösmarty Mihály Gimnázium 2030. Érd, Széchenyi tér 1.

Intézmény azonosító kód: 032551


TAGOZATKÓDOK:

  01     ÁLTALÁNOS TANTERVÛ, 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM


  02     ANGOL NYELVI TAGOZATOS TANTERVÛ, 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM


  03     NÉMET NYELVI TAGOZATOS TANTERVÛ,4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM


  04     MATEMATIKA TAGOZATOS TANTERVÛ,4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM  05     BIOLÓGIA  TAGOZATOS TANTERVŰ,4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM  06     HUMÁN   TAGOZATOS  TANTERVŰ, 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

  07     NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
  08     KÉMIA TAGOZATOS TANTERVŰ, 4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
                                        11

								
To top