Reservation Rack Guest Folio Rack by P1OBWG

VIEWS: 503 PAGES: 8

									                         วิทยาลัยเทคนิคสั ตหีบ
ข้อสอบ วิชาเอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน รหัสวิชา 2701-2126 แผนกวิชาการโรงแรม ระดับ ปวช.3
     เรื่ อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร ,ระบบเก็บเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ และเอกสารงานโรงแรม.
1. ความจาเป็ นที่ธุรกิจต่างๆ ต้องมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระบบ คือ                      ้
                                         6. การเก็บเอกสารแบบใดที่ตองใช้ระบบตัว
  ก. เพื่อให้การติดต่อสื่ อสารระหว่างกันราบรื่ น                  ก. การเก็บเอกสารตามลาดับเวลา
              ั
  ข. เพื่อให้การปฏิบติงานเป็ นไปอย่างเป็ นระบบ                   ข. การเก็บเอกสารเรี ยงลาดับเสี ยง
  ค. เพื่อใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต                       ค. การเก็บเอกสารตามชื่ อภูมิศาสตร์
  ง. เพื่อการจัดเก็บเอกสารให้เป็ นปั จจุบน ั                    ง. การเก็บเอกสารตามตัวเลข
             ้     ั
2. คุณสมบัติที่ดีของผูทาหน้าที่จดเก็บเอกสาร คือ                  7. บุคคลใดต่อไปนี้ที่จะต้องมีความรู ้เป็ นอย
  ก. มีความเชื่ อมันในตนเองสู ง
           ่                                ก. พนักงานธุรการ           ้ั
                                                          ข. ผูจดกา
  ข. มีความละเอียดรอบคอบ และความจาดี                        ค. พนักงานต้อนรับ      ง. เลขานุก
  ค. มีความมานะอดทนสู ง                             8.บัตรนา มีความสาคัญและมีความจาเป็ นอ
  ง. มีความกระตือรื อร้นและขยันหมันเพียร ่                    ก. เพื่อช่วยให้การค้นหาเอกสารง่ายขึ้น
3. ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะของเอกสารที่จาเป็ นต้องจัดเก็บ               ข. เพื่อช่วยให้เอกสารที่มีความสาคัญไม
  ก. แบบฟอร์ มต่างๆ                                                  ั
                                           ค. เพื่อช่วยให้เอกสารที่สัมพันธ์กนเกี่ยว
  ข. แผ่นบันทึก Diskette                              ง. เพื่อทาให้ทราบข้อเท็จจริ งของเอกสาร
  ค. ใบกากับสิ นค้าซื้ อ                                     ั
                                         9. กระดาษที่ใช้บนทึกข้อมูลที่เป็ นเรื่ องราวข
  ง. แผ่นพับโฆษณา                                มีความหมายและสามารถนามาอ่านตีความแ
4. ข้อใดต่อไปนี้คือเอกสารติดต่อภายใน                       หมายถึงอะไร
  ก. ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร                            ก. การจัดเก็บเอกสาร
  ข. รายงานการประชุม                                ข. การบริ หารงานเอกสาร
  ค. ใบสั่งซื้ อสิ นค้าจากลูกค้า                          ค. เอกสาร
  ง. ใบกากับสิ นค้าซื้ อ                              ง. รายงาน
                             ั
5. การจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานราชการ จะต้องปฏิบติตามระเบียบใด           10. หลักที่สาคัญในการจัดเก็บเอกสารที่ดีท
  ก. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ                                   ั
                                            ก. จัดเก็บเอกสารให้เป็ นปั จจุบนเสมอ
  ข. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานธุ รการ                   ข. จัดเก็บเอกสารให้เป็ นระบบเดียวกัน
  ค. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสานักงาน                   ค. จัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับหน่ว
  ง. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานเอกสาร                    ง. จัดเก็บเอกสารให้เป็ นระเบียบเรี ยบร

                         ั
11. การเก็บเอกสารจะเกิดประสิ ทธิ ภาพได้จะต้องปฏิบติตามข้อใด              ง. Hardware, Software และ People wa
  ก. ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายให้ความร่ วมมือ                    17. การเลือกใช้แฟ้ มสาหรับเก็บเอกสาร คว
  ข. สามารถเก็บและค้นหาเอกสารได้ทุกโอกาส                       ก. ราคาและคุณภาพ
  ค. มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีระบบที่รัดกุม                     ข. ขนาด สี น้ าหนัก และอายุการใช้งา
                        ่
  ง. พนักงานจัดเก็บติดตามตรวจสอบเอกสารอยูตลอดเวลา                   ค. ระบบการจัดเก็บ
                           2

12. การเก็บเอกสารแบบที่ใช้ระบบตัวเลขในการจัดเรี ยง               ง. ปริ มาณและชนิดของเอกสาร
   ก. การเก็บเอกสารตามชื่อภูมิศาสตร์                  18. การจัดวางตูเ้ ก็บเอกสาร ควรพิจารณาถึ
   ข. การเก็บเอกสารตามเสี ยง                                   ั ้
                                         ก. จัดวางไว้ใกล้ตวผูใช้งาน
   ค. การเก็บเอกสารตามชื่อบุคคล                        ข. จัดวางไว้ใกล้สวิตช์และปลักไฟ๊
   ง. การเก็บเอกสารตามชื่ อห้างร้าน                      ค. จัดวางไว้ใกล้โต๊ะหรื อผนัง
13. เครื่ องใช้และอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสาร ได้แก่                       ้
                                         ง. จัดวางไว้ดานหลังห้องติดหน้าต่าง
   ก. ตูเ้ ก็บเอกสารและบัตรนา                      19.อุปกรณ์ที่ใช้แปลงข้อมูลระบบธรรมดาเป
   ข. แฟ้ มเก็บเอกสาร                             ก. Keyboard, Monitor, Voice-Recogn
   ค. วัสดุต่างๆที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร                   ข. Keyboard, Monitor, Scanners
   ง. ถูกทุกข้อ                               ค. Keyboard, Monitor, Printer
14. ข้อใดไม่ ใช่ องค์ประกอบที่สาคัญในการจัดเก็บเอกสาร              ง. Keyboard, Scanners, Voice-Recogn
   ก. บุคลากรและระบบการจัดเก็บเอกสาร                  20. คอมพิวเตอร์ที่นามาใช้ในสานักงานทัวไ ่
   ข. เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสาร                ก. Personal Computer ข. Hand-He
   ค. เอกสารที่ส่งไปให้บุคคลภายนอกทุกประเภท                 ค. Minicomputer Laptop ง. Notebook
   ง. คู่มือในการจัดเก็บเอกสาร                     21. การจัดแฟ้ มเฉพาะในแหล่งเก็บ ควรจัด
15. จงบอกถึงประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารว่ามีอะไร                 ก. จัดเรี ยงไว้ก่อนบัตรนาหลัก
   ก. เพื่อใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต                    ข. จัดเรี ยงไว้ในช่วงอักษรของบัตรนา
   ข. เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงาน                   ค. จัดเรี ยงไว้หลังบัตรนาช่วย
                    ั
   ค. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบติงาน                    ง. จัดเรี ยงไว้หลังบัตรนาพิเศษ
   ง. ถูกทุกข้อ                             22. การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเต
16. คอมพิวเตอร์ที่สามารถทางานได้ จะต้องประกอบด้วยอะไร             ก. จัดเก็บข้อมูลเอกสารในม้วนฟิ ล์มแล
  ก. Hardware และ Software                        27. ข้อใดคือการบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเต
  ข. Auto ware และ Software                         ก. ควร Scan Virus ใน Hand Disk และแ
  ค. Hardware และ Auto ware                        ข. ไม่ควรเคลื่อนย้ายหรื อถอดสายอุปกรณ
  ข. จัดเก็บข้อมูลเอกสารในรู ปอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ มและเก็บเป็ น Softcopy  ค. ควรติดตั้งคอมพิวเตอร์ ในที่ที่มีอุณภูมิพ
  ่
อยูในเครื่ อง                                ง. ถูกทุกข้อ
  ค. จัดเก็บข้อมูลเอกสารในรู ปกระดาษทัวไป ่               28. การเรี ยกใช้เอกสารในระบบคอมพิวเตอ
  ง. จัดเก็บข้อมูลเอกสารในรู ปเสี ยง และบันทึกในเทปเสี ยง          ก. ต้องให้รายเอียดของชื่อแฟ้ มข้อมูลที่ต
            ้
23. การเรี ยกใช้ขอมูลเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทาได้อย่างไร        ข. ต้องได้รับอนุ ญาตให้เข้าไปนาข้อมูลจ
           ้
  ก. เรี ยกดูขอมูลเอกสารโดยผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์             ค. ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสานัก
         ้
 ข. เรี ยกดูขอมูลเอกสารโดยผ่านทางเครื่ องพิมพ์ แล้วจัดพิมพ์ลงในกระดาษ    ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
          ้
 ค. เรี ยกดูขอมูลเอกสารจากแผ่ยดิสก์                    29. การจัดเก็บข้อมูลในแผ่น CD-ROM คว
 ง. ถูกทุกข้อ                                ก. ข้อมูลที่มีจานวนน้อย
                            3

24. ถ้าแบ่งชนิดคอมพิวเตอร์ ตามลักษณะของการใช้งาน แบ่งได้กี่ชนิด          ข. ข้อมูลที่มีปริ มาณมาก
  ก. 2 ชนิด                ข. 3 ชนิด                             ้
                                         ค. ข้อมูลอะไรก็ได้ที่ตองการเก็บ
  ค. 4 ชนิด                ง. 5 ชนิด               ง. ถูกทุกข้อ
25. การจัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บไว้ที่ใด          30. การพิจารณาเลือกวัสดุและอุปกรณ์จดเก  ั
 ก. เก็บไว้ในตัวเครื่ องที่ Hard Disk                        ก. รู ปแบบ ชนิด ประเภท รู ปทรง แล
 ข. เก็บไว้ภายนอกเครื่ องที่ โดยใช้แผ่นDiskette หรื อ CD-Rom            ข. การออกแบบ รู ปลักษณ์ พื้นที่ใช้ส
 ค. เก็บไว้ในแฟ้ มข้อมูล (Database) ในระบบแฟ้ มเครื อข่าย              ค. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ประหยักเวลา
 ง. ถูกทุกข้อ                                    ง. ถูกทุกข้อ
26. บุคลากรที่มีหน้าที่เขียนชุ ดคาสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทางงานตามที่เราต้องการ  31. ข้อใดคือวิธีการปฏิบติเกี่ยวกับการนาเอ
                                                      ั
  ก. Maintenance Engineer                              ก. การตรวจสอบเอกสาร การกาหนด
 ข. Programmer                                36. ข้อใดเป็ นเทคนิคในการขายห้องพักที่พ
 ค. System Analyst                              เพื่อแขกที่มาพักจะได้
 ง. User                                     เกิดความรู ้สึกภูมิใจในตนเอง
                                         ก. พยายามเรี ยกชื่อแขกทุกครั้งที่เอ่ยถึง
                                         ข. พยายามเสนอขายห้องที่มีราคาสู งกว
   ข. การทาดัชนี การทารหัส และเขียนชื่อไว้ตรงมุมบนซ้ายของเอกสาร        ค. รับฟังลูกค้าพูดด้วยความตั้งใจ
   ค. การตรวจ การทาดัชนี การทารหัส                       ง. พยายามเสนอขายบริ การอื่น ๆ ในโร
และเขียนชื่อไว้ตรงมุมบนขวาของเอกสาร                      37. เอกสารหรื ออุปกรณ์ในข้อใด ที่ไม่เกี่ยว
   ง. การตรวจ การทาดัชนี การทารหัสพิเศษ                     ก. Reservation Rack
และเขียนชื่อไว้ตรงมุมบนขวาของเอกสาร                         ข. Guest Folio Rack
32. ข้อใด ไม่ ใช่ การกาหนดโครงสร้างของการจัดเก็บเอกสาร               ค. Convention Chart
   ก. การเก็บเอกสารไว้ที่หน่วยงานกลาง                      ง. Reservation Request Form
   ข. เก็บไว้ที่ศูนย์กลางและหน่วยงานต่างๆ                 38. เอกสารใดที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าที่พ
   ค. กาหนดเวลาและวิธีการโอนเอกสารที่เหมาะสม                   ก. แบบฟอร์มรับจองห้องพัก
   ง. การเก็บเอกสารกระจายแยกตามหน่วยงานต่างๆ                   ข. บัตรจดนามผูพก  ้ ั
33. ตาแหน่งสู งสุ ดของสายงานบริ หารโรงแรมคือข้อใด                  ค. ใบสาคัญรับเงิน
  ก. หัวหน้างาน                                  ง. แบบฟอร์มรับฝากข้อความ
     ้ั
  ข. ผูจดการฝ่ ายขาย                            39. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของพนักงานโ
     ้ั
  ค. ผูจดการทัวไป ่                                ก. ความจาดี
  ง. ประธานกรรมการบริ ษท   ั                          ข. บุคลิกภาพดี
34. ผูใดไม่ ใช่ ผใต้บงคับบัญชาของ Front Office Manager
   ้     ู้ ั                                ค. พูดจาสุ ภาพ ไพเราะ
  ก. Reservation Clerk                              ง. น้ าเสี ยงดัง ชัดเจน
  ข. Telephone Operator                                    ่
                                       40. คากล่าวที่วา "Love your future is to lov
                         4

  ค. Guest Relation Officer                              ้
                                  สอดคล้องกับคุณสมบัติขอใดของการเป็ นพ
  ง. Cashier                             บริ การที่ดี
35. สิ่ งใดที่ควรถามแขกเป็ นลาดับแรกในการจองห้องพักทางโทรศัพท์    ก. ความชานาญในหน้าที่การงาน
  ก. ชื่อ – สกุล ของแขกที่จะเข้าพัก                 ข. ทัศนคติ เจตคติ
  ข. วันที่แขกเข้าและออก                      ค. บุคลิกภาพ
              ้
  ค. ชื่อ – สกุล ของผูที่โทรศัพท์มาจอง               ง. ภาษาต่างประเทศ
  ง. วิธีการชาระเงินของแขก                                  46. Tariff Sheet หมายถึงอะไร
                                    ก. ใบแจ้งห้องพัก
41. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของพนักงานโทรศัพท์             ข. ใบแจ้งอัตราค่าห้องพัก
  ก. ความจาดี                             ค. ใบแจ้งการเข้าพักของแขก
  ข. บุคลิกภาพดี                             ง. ใบแจ้งการฝากของของแขก
  ค. พูดจาสุ ภาพ ไพเราะ                                ้
                                  47. พนักงานแม่บานทางานประสานงานกับ
    ง. น้ าเสี ยงดัง ชัดเจน                     ก. แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
   ้
42. ผูที่ทาหน้าที่ทาความสะอาดในห้องพักแขกคือใคร             ข. แผนกบริ การส่ วนหน้า
  ก. Cleaner                             ค. แผนกจัดเลี้ยง
  ข. Linen                              ง. แผนกบุคคล
  ค. Room maid                             ้
                                  48. ผูที่ทาหน้าที่ดูแลการซักรี ดเสื้ อผ้าทุกชน
  ง. Floor Supervisor                         ก. แผนกแม่บาน   ้
43. ใครมีหน้าที่ออก Check - out Card                  ข. แผนกงานบริ การส่ วนหน้า
  ก. Receptionist                           ค. แผนกจัดเลี้ยง
  ข. Bell Boy                             ง. แผนกรับจองห้องพัก
  ค. page boy
                                  49. หลักการในการทาความสะอาด ข้อใดถูก
  ง. Front office cashier
44. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกที่สมควรกระทาเมื่อแขกแจ้งคืนห้องพัก       ก. ทาจากด้านล่างขึ้นบน
  ก. แสดงบิลต่อหน้าแขก                        ข. ทาจากด้านบนลงล่าง
  ข. ลงเวลาที่แขกชาระเงิน                       ค. ทาจากซ้ายไปขวา
  ค. ตรวจสอบรายชื่อแขกจะออกจากโรงแรม แล้วเขียนเครื่ องหมาย /     ง. ทาจากขวาไปซ้าย
     หน้าชื่อแขก                        50. ถ้าแขกแขวนป้ าย Do not disturb
  ง. จัดเตรี ยมบิลค่าใช้จ่ายของแขก ตรวจสอบว่ามีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ก. ห้องที่ลูกค้าต้องการให้ทาความสะอ
     ที่ยงไม่ได้ลงบิลของแขกอีหรื อไม่
       ั                                      ้
                                    ข. ห้องที่ลูกค้าไม่ตองการให้รบกวน
                                    ค. ห้องที่ลูกค้ากาลังจะออกจากโรงแรม
                          5

45. ข้อใดเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานโทรศัพท์           ง. ห้องที่ลูกค้าต้องการย้ายห้อง
  ก. Check - in                           51. การจัดดอกไม้ที่ใช้ประดับในโรงแรมอ
  ข. Check - out                             ก. แผนกแม่บาน  ้
  ค. Walk - up service                          ข. แผนกต้อนรับ
  ง. Safe - deposit box control                     ค. แผนกบริ การส่ วนหน้า
                                      ง. แผนกอาหารและเครื่ องดื่ม
                                   57. การทาความสะอาดภาชนะเป็ นหน้าที่ขอ
                                     ก. Chef
                                     ข. Steward
52. ขณะทาความสะอาดห้องพัก ถ้าแขกกลับเข้ามาห้องพัก             ค. Cook
พนักงานทาความสะอาดจะต้องกระทาสิ่ งใดก่อน                 ง. Butcher
   ก. ขออนุญาตแขก                         58. พนักงานบริ การที่ดีไม่ ควรมีคุณสมบัติข
   ข. กล่าวคาขอโทษแขก                         ก. มีทศนคติที่ดีต่องานที่ทา
                                         ั
   ค. ทาความสะอาดต่อไป                         ข. มีความอดทนต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ
   ง. กล่าวคาขอโทษและรี บออกจากห้องทันที                ค. มีความซื่ อสัตย์ต่อแขกและงานที่ทา
53. ถ้าท่านเป็ นพนักงานทาความสะอาดห้องพักแขก                         ั
                                     ง. มีมิตรไมตรี กบแขกที่สุภาพเท่านั้น
                  ั
เมื่อเข้าไปในห้องพักแขกต้องปฏิบติสิ่งใดเป็ นอันดับแรก                 ้      ่
                                   59. อุปกรณ์ขอใดที่วางอยูทางซ้ายมือของแ
   ก. ทาเตียง                             ก. แก้วน้ า แก้วไวน์แดง
   ข. ทาห้องน้ า                            ข. มีดเนื้ อ มีปลา
   ค. ดูดฝุ่ น                             ค. ช้อนซุป ช้อนหวาน
   ง. เปิ ดม่านเพื่อให้แสงสว่างเข้า                  ง. จานสลัด จานขนมปั ง
54. ขั้นตอนในการทาความสะอาดห้องพักอันดับแรกคือ            60.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของงา
   ก. พื้น                               ก. บริ การปิ ด - เปิ ดประตู
   ข. ฝาผนัง                              ข. บริ การปิ ด - เปิ ดลิฟท์
   ค. ประตูหน้าต่าง                          ค. บริ การด้านสัมภาระ
   ง. เพดาน                              ง. บริ การลงทะเบียนเข้าพัก
55. ครัวใดทาหน้าที่ประกอบอาหารประเภทสลัด      ออเดิฟ และผลไม้
                                                **********
   ก. ครัวร้อน
   ข. ครัวเย็น
   ค. ครัวเบเกอรี่
   ง. ครัวเพสตรา
    ้            ั
56. ผูสัมผัสอาหารไม่ควรปฏิบติในข้อใด
   ก. ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังออกจากห้องส้วม
   ข. ถ้าเป็ นหวัดต้องหยุดพักงานจนกว่าจะหายดี
                                     6

  ค. ไม่ควรสู บบุหรี่ ขณะปรุ งอาหาร
                     ่        ู้
  ง. ถ้าเป็ นโรคผิวหนังอย่างมากควรหลบอยูแต่ในครัวไม่ให้ผบริ โภคเห็น
ชื่อ-สกุล................................................................................แผนกวิชาการโรงแรม ปวช.3 กลุ่ม...........เลขที.่ ..............
 1. จากแบบฟอร์มข้างบนนี้เป็ นเอกสารอะไรใช้ในแผนกใด และมีความสาคัญอย่างไร
   …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
                  7
 2. จากแบบฟอร์ มข้างบนนี้ เป็ นเอกสารอะไรใช้ในแผนกใด และมีความสาคัญอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
            8

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
                             ้
                ครู ณภัทร์ คุณประเสริ ฐ ผูออกข้อสอบ

								
To top