Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

giaiphap by tonyshark

VIEWS: 32 PAGES: 5

									        Midori Co., Ltd
        Add: 128 Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC
        Tel: (84-8) 3 503 9005
        Email: contact@midori.com.vn             GIẢI PHÁP XÂY DỰNG WEBSITE
              CONSTRUCTION SOLUTIONS WEBSITE


1. Thông tin khách hàng:
1. Customer information:
  Đại diện:     Ông Hiện
  Representatives: Mr. Hien
2. Hiện trạng:
 2. Status:
     Hiện đang chưa có website.
     There is no website
     Khách hàng mong muốn xây dựng website với mục đích:
      Customers want to build websites for the purpose:
    + Đăng tải thông tin và giới thiệu sản phẩm, đặt hàng.
3. Mục tiêu và các yêu cầu:
3.Objectives and requirements:
  3.1 Mục tiêu:
  3.1 Objectives:
    Đăng tải thông tin và giới thiệu sản phẩm, đặt hàng.

  3.2  Các yêu cầu:
  3.2 Requirements:
         Website thiết kế thể hiện nội dung thông tin cần thiết với bố cục trình bày
         chuyên nghiệp, đồ họa giao diện ấn tượng.
         Website design reflect the content of information necessary for layout presentation
         professional, graphical interface impressed
         Website trình bày trên 02 ngôn ngữ (Việt, Anh)
         Website is presented on 02 languages (Vietnamese, English)
         Webiste được thiết kế đảm bảo tốc độ truy cập nhanh.
         Webiste is designed to speed access quickly.
         Website sau khi được thiết kế sẽ được hiển thị tốt và đúng trên tất cả các trình
         duyệt phổ biến hiện nay trên thế giới như: Internet Explorer, Firefox, Google
         Chrome, Opera...
         Website after it is designed to be displayed and correctly on all browsers currently
         popular in the world such as: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera ....
         Website sẽ được thiết kế với các kỹ thuật đặc biệt tối ưu cho các công cụ tìm
         kiếm nổi tiếng (Google, Yahoo, MSN, Altavista…vv), giúp tăng thứ hạng của
         Website trên các công cụ tìm kiếm.
         Website will be designed with special techniques to optimize search engine famous
         (Google, Yahoo, MSN, AltaVista, etc. ...), help increase your website ranking on
         search engines.
4. Cấu trúc thông tin website
4. Structure website information.
     Midori Co., Ltd
     Add: 128 Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC
     Tel: (84-8) 3 503 9005
     Email: contact@midori.com.vn
Stt
                        Mô tả : Description
No
      Trang chủ(www.olivecasa.vn – www.olivedeco.vn ).
1
       Home page of www.olivecasa.vn and www.olivedeco.vn .

      Trang dùng cho nhân viên trong công ty.
2
       Page of the stuff in company use.
      Trang quản trị, Quản lý tài khoản, đăng sản phẩm,….
3
       Manager, manager account, manager product,….
       Midori Co., Ltd
       Add: 128 Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC
       Tel: (84-8) 3 503 9005
       Email: contact@midori.com.vn   5. Bảng tiến độ thực hiện dự án: (tính theo tuần)
   5. Table of project implementation: (in weeks)

           Công việc               T1   T2   T3   T4
STT                            Thực hiện
                               st
           Works                  1   2nd  3r   4th
 No                      Perform
                               week  week  week  week
Chuẩn bị các thông tin ban đầu : Preparation of initial information
  Thu thập hình ảnh: logo công ty, hình
  ảnh hoạt động, hình ảnh các sản
  phẩm.                 Khách hang
1
  Collect images: company logo, image  Customer
  operations, image products

    Thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu theo
    cấu trúc website.                Khách hang
2
    Collected information, the database       Customer
    website structure
Lập trình website : Web Programming
   Lập trình website theo giao diện đã
   duyệt(*)
7                      Midori
   Programming the Web browser interface
   has
   Thử nghiệm các tính năng của website
8                      Midori
   Test features of website
Cập nhật thông tin và hoàn tất website : Updated information and complete website
   Cài đặt website lên Internet
9                      Midori
   Installing website on the Internet
   Duyệt lại website trước khi công bố
                      Khách hàng,
   chính thức
10                     Customer &
   Browse the website before the official
                      Midori
   publication
   Điều chỉnh theo phản hồi
11                     Midori
   Adjust the feedback
                      Midori &
   Hướng dẫn, chuyển giao công cụ quản
                      Khách hang
   trị
12                     Midori &
   Instructions, transferring the
                      Customer
   management
    Nghiệm thu                   Khách hàng,
13
    Check and take over               Midori
        Midori Co., Ltd
        Add: 128 Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC
        Tel: (84-8) 3 503 9005
        Email: contact@midori.com.vn   6. Chi phí thực hiện:
  6. Implementation costs:
    Chi phí trọn gói là 7.000.000VND (Bẩy triệu đồng)
    Package cost is VND 7.000.000 (seven million)
    Với chi tiết như sau:
    With details as follows:


    Stt                                    Chi phí (đồng)
                    Mô tả : Description
    No                                     Cost (VND)
      Gói website:
      Website packages:
        Lập trình và thiết kế giao diện.
         Programming and designing interface.
        Cài đặt website lên Internet.
    1                                        7.000.000
         Installing website on the Internet
        Website bảo hành 3 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
         Website warranty • 3 months from the date of collection.
        Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí qua điện thoại và email.
        Technical support through phone free and email
        Bảo hành / bảo trì website: 3 tháng tính từ ngày nghiệm
         thu
    2
         Warranty / maintenance website: 3 months from the date of
         collection
      Chi phí tên miền:
                                        1.050.000/năm
    3    www.olivedeco.vn
                                        1.050.000/năm
        www.olivecasa.vn
      Chi phí hosting:
        + Quota 1GB
         + Bandwidth 20GB
    4                                    2.280.000/năm
         + 2 Domains
         + 50 Emails
         + 4 MySQL
   Lưu ý:
    + Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

  7. Chuyển giao công nghệ và đào tạo tập huấn quản trị website:
  1. Technology transfer and management training website:
    Sau khi hoàn tất thiết kế, cập nhật thông tin cho website, cài đặt website lên Internet.
    After completing the design, updates to website, install the Internet website
     Công ty Midori thực hiện chuyển giao:
       Midori perform transfer as follow:
        o Tài liệu hướng dẫn thực hiện tin và xử l hình ảnh
           Documentation and implementation of image processing
      Midori Co., Ltd
      Add: 128 Nguyen Phi Khanh, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC
      Tel: (84-8) 3 503 9005
      Email: contact@midori.com.vn8. Khả năng mở rộng và nâng cấp website về sau
8. Ability to expand and upgrade the website later
    Website được thiết kế động (có cơ sở dữ liệu) được phát triển trên nền công nghệ
    PHP(Open Source) mới nhất hiện nay; do vậy dễ dàng cho việc tích hợp các ứng dụng
    web cho sự phát triển website sau này.
    Website designed slide (with database) was developed based technology PHP (Open
    Source) latest now, so easy to integrate web applications for the development of this
    website later
    Website khách hàng cung cấp có thể tích hợp với các ứng dụng sẳn có của công ty.
     Customer website can integrate with applications available by the company

 9. Cam kết chất lượng:
9. Commitment to quality:
   Công ty Midori cam kết thực hiện thiết kế đảm bảo chất lượng về mỹ thuật, kỹ thuật
   cũng như dịch vụ bảo hành (3 tháng tính từ ngày nghiệm thu).
   Midori company committed to the implementation design quality of art, technology and
   service warranty (3 months from the date of collection).
   Hỗ trợ miễn phí thông qua điện thoại và thư điện tử (email)
    Free Support via phone and electronic mail (email)
   Giảm 20% chi phí cho việc thiết kế mới, nâng cấp mở rộng website sau này.
   Reduced costs 20% for the new design , upgraded website expanded later
   Mọi chi tiết xin liên hệ Minh Quới, điện thoại: 0909053134.
   Please contact, mr.Minh Quoi, cell phone: 0909053134

  Hân hạnh được phục vụ khách hàng.
  Honored to serve customers

								
To top