2 ????????? sms by PsAY2N3

VIEWS: 0 PAGES: 7

									                                                                      1


                โครงงานระบบเตือนภัยภายในบ้ านควบคุมผ่ าน SMS
                          นายพัฒนพงษ์ ขาวสังข์
                          นายอิทธิเดช พันธเสน
                              ั
                          นายศิริวฒน์ สิ มสิ งห์
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                     http://student.chandra.ac.th/~             /


                                บทคัดย่ อ

      ป ริ ญ ญ า นิ พ น ธ์ เ รื่ อ ง ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย ใ น บ้ า น ค ว บ คุ ม ผ่ า น ข้ อ ค ว า ม สั้ น
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการเตือนภัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือให้ทนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพื่อที่จะได้มีเวล
                                       ั
า ห รื อ ก า ร เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ ทั น กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ข ณ ะ นั้ น ไ ด้
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย แ บ่ ง เ ป็ น 3 ส่ ว น
ส่ วนแรกเป็ นการออกแบบในส่ วนของอิ น พุ ต ขอวงจรประกอบด้ ว ย ตั ว ตรวจจั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟ
ส่ ว น ที่ ส อ ง จ ะ เ ป็ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ใ น ส่ ว น ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม            Quartus         II      4.2
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ รู ป ว ง จ ร เ ก ต ที่ ใ ช้ กั บ ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย
                ุ
และส่วนที่สามเป็ นเอาท์พตที่ใช้โมดูลจีเอสเอ็มที่ควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ทาการแจ้งเหตุไ
        ้         ู้
ปยังเบอร์ที่ตองการเมื่อมีผบุกรุ กเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์
      จากผลการทดลอง จากการสุ่ มการนาเอาวัตถุหรื อคนเดิ นผ่านตัวเซ็ นเซอร์ ท้ ังหมดอย่างละ 10 ครั้ ง
สามารถส่งข้อความสั้นทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น1. บทนา
     ในปั จ จุ บั น ที่ เ กิ ด สภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ า
ท า ใ ห้ เ กิ ด ส ภ า ว ะ ก า ร ว่ า ง ง า น เ กิ ด ขึ้ น
และจากสาเหตุน้ ี เองทาให้เกิดการลักขโมยหรื อโจร               2.1**เทคโนโลยี FPGA
ก ร ร ม กั น ม า ก ขึ้ น                               อุปกรณ์ FPGA (Field Programmable Gate
            ้       ่
ซึ่งต่างจากอดีตที่บานเมืองอยูอย่างสงบสุ ขโดยที่ไม่             Array)
ต้องระวังเรื่ องความปลอดภัยของทรัพย์สินแต่เมื่อม              เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการโปรแกรมวงจรที่ได้ออกแบ
        ั
าถึงยุคปั จจุบนที่เกิดสภาวะเศรษฐกิจฝื ดเคืองทาให้ต ้            บ ล ง ไ ป เ พื่ อ ใ ห้ อุ ป ก ร ณ์      FPGA
องเพิ่มความระมัดระวังมากยิงขึ้นจากสาเหตุน้ ีเองระ
                  ่                    มี ฟั ง ก์ ชั น การท างานตามที่ ผู ้อ อกแบบต้อ งการ
บบสัญญาณกันขโมยจึงได้มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้อง                ในการท าFPGA เมื่ อ เที ย บกั บ การท าASICs
                       ั
กับชีวิตประจาวันของคนในสังคมปั จจุบนมากยิ่งขึ้               (Application Specific Integrated Circuits)
น                                               ั
                                      แล้วนั้นก็มีท้ งข้อดี และข้อเสี ย คือ การทา FPGA
                                                           2

     ้
จะมีขอจากัดในด้านขนาดของวงจรเพราะภายในอุป              โครงสร้างทั้งหมดของโครงงานสามารถเขีย
กรณ์ FPGA จะมีจานวน เกทให้ใช้จานวนจากัด           นพร้อมกับการอธิ บายการทางานของแต่ละส่ วนได้
และการทา                      FPGA  ดั ง นี้ ท า ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ดิ จิ ต อ ล
                  ้
ก็เหมาะกับการทาผลิตภัณฑ์ตนแบบหรื อเพื่อผลิตใ        โดยการใช้ภาษาบรรยาย Hardware HDL ประเภท
นปริ มาณต่ า ส่ ว นข้อ ดี ข องการท า FPGA          VHDL (Very High Speed Integrated Circuit
ก็คือระยะเวลาที่ใช้ในการทาตั้งแต่เขียนรหัสคาสั่ง      Hardware Description Language) และนาวงจร
อ ธิ บ า ย ฮ า ร์ ด แ ว ร์                 Digitalที่ อ อกแบบได้ม าทดสอบกับ ฮาร์ ด แวร์
แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ห รื อ แ ก้ ไ ข อ อ ก แ บ บ    จ า พ ว ก ชิ พ                FPGA
ก็ ท า ไ ด้ ส ะ ด ว ก       การทา       FPGA  และนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบทาเป็ นสัญญา
        ั
ในปั จจุบนมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสะดวกขึ้น        ณกันขโมยต่อไปโดยในระบบสัญญาณกันขโมยนี้ จ
ทั้งนี้ ก็เนื่ องจากทางบริ ษทผูผลิ ตอุ ปกรณ์ FPGA
                ั ้             ะประกอบไปด้วยส่ วน 3 ต่างๆ ที่สาคัญคือ Sensor,
ได้ เ พิ่ ม ความสามารถของอุ ป กรณ์         FPGA  FPGA,       Alarm     โ ด ย ส ร้ า ง เ ป็ น
โ ด ย เ พิ่ ม จ า น ว น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ภ า ย ใ น    บล็อกไดอะแกรมได้ดงรู ป ั
หรื อปรับปรุ งโครงสร้างสถาปั ตยกรรมภายในและยั
งได้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของซอฟต์แวร์ ที่ใช้ทา PPR                SENSOR        SENSOR
                                        ผู้บุกรุก       ควันไฟ
(Partitioning,Placement        and    Routing)                            เครือข่ ายสัญญาณ

สาหรับอุปกรณ์น้ นๆด้วย ั                                  บอร์ ด
                                  Power
2.2**ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC18F258              Supply          FPGA

       ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
การควบคุมการทางานต่างๆจะใช้ไมโครคอนโทรลเ                      ไมโครคอนโทรลเลอร์      โมดูล GSM

ล อ ร์ ต ร ะ กู ล PIC          เ บ อ ร์ 1 8 F258              PIC18F258         SIM3
ซึ่งเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับความนิ ยมอย่า                                00C
งแพร่ หลายเนื่ องจากเป็ นไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มี      รู ปที*3.1**บล็อกไดอะแกรมระบบเตือนภัย
                                 ่
ความสามารถ และ เพียบพร้ อมไปด้วยทรั พยากร
หรื อ ฟั งชั่น การใช้งานต่า งๆ มากมาย เช่ น โมดุ ล           รู ปที่*3.1**เป็ นระบบการทางานทั้งหมดโด
Analog to Digital , Timer /Counter , USART , SPI              ู้
                              ยเริ่ มเมื่อมีผบุกรุ กหรื อควันไฟที่ทาการติดตั้งตัวส่ งแ
,      I2C     ,    PWM      และอื่ นๆ  ละตัวรั บ ไว้ใ นบริ เ วณอาคารบ้า นเรื อนที่ อ ยู่อ าศัย
                       ่
ซึ่ งส่ วนต่างๆเหล่านี้ จะถูกสร้างรวมอยูภายใน ซี พียู    ถ้ า เกิ ดมี ก ารบั ง ของตั ว ส่ งและตั ว รั บ เกิ ดขึ้ น
เ พี ย ง ตั ว เ ดี ย ว ท า ใ ห้ ซี พี ยู          แ ส ด ง ว่ า มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ภ า ย ใ น บ้ า น
ตระกูล นี้ จะใช้เ วลาในการท าค าสั่ง ต่ า งๆ เพี ย ง 1   หรื อเกิดควันไฟภายในบ้านตัดผ่านตัวเซ็นเซอร์ ของ
ห รื อ 2 ไ ซ เ คิ ล ต่ อ ค า สั่ ง เ ท่ า นั้ น       อุ ป กรณ์ ก็ จ ะท าการส่ ง สั ญ ญาณไปที่ ต ั ว บอร์ ด
โดยการท างานนี้ จะเป็ นลัก ษณะ ไปร์ ไ ลน์ (Pipe       เอฟพีจีเอ(FPGA) จากนั้นบอร์ ดเอฟพีจีเอ (FPGA)
Line) ท าให้ มี ค วามเร็ ว ในการใช้ง านมากกว่า       ก็จะทาการประมวลผลแล้วส่ งไปที่ภาคไมโครคอน
    ู ั่
ซีพียทวไป (ที่ความถี่เดียวกัน)               โทรลเลอร์ จะส่ งข้อมูลไปยังโมดูลจีเอสเอ็ม (GSM)
                              แล้วทาการส่งข้อความที่โปรแกรมไว้ไปยังผูใช้   ้
3.1**ขั้นตอนการออกแบบโครงงาน                3.2**ชุดควบคุมบอร์ ด เอฟพีจเี อ (FPGA)
                                                                                                                                           3
                                                 7805
                                                                 D3 1N4004
                                              IN   OUT
                                                 GND
                                       +   C1              + C2      C3
                                     10uF               10uF     0.1uF                                                          VCC
                        Connector
                                                                                               S1
                                                                                                                            0.1uF
                                                                        VCC
                                                                                 VCC
                                                                                                                            C1
                              3                                     3                          RESET          C2
                              2                                     2
                              1                                     1                                        0.1uF                           Sensor 8
                                                                                                                         20
                                                                                        R1                                VDD
                            14                                      14                                            1  MCLR#THV                  Connector 1
                            13                                      13
                            12
                            11
                                                                   12
                                                                   11                    4.7K                                       PGD/RB7  28
                            10                                      10                                                                    Connector 3
                             9                                      9                        Sensor 10                2  RA0/AN0           PGC/RB6  27
                             8                                      8
                             7                                      7                                            3  RA1/AN1             RB5  26  Sensor 3
                             6
                             5
                             4
                             3
                                           FPGA                      6
                                                                   5
                                                                   4
                                                                   3
                                                                                           Sensor 9
                                                                                                                4  RA2/AN2             RB4  25  Sensor 4
                                                                                           Sensor 2                 5  RA3/AN3          PGM/RB3   24
                             2
                             1            EPF10K10LC84-4                    2
                                                                   1        INPUT 10
                                                                           INPUT 9             Sensor 1                 6  RA4/TOCKI            RB2  23  Sensor 5
                            16                                      16                                            7
                            15                                      15       INPUT 8                                    RA5/AN4             RB1  22  Sensor 6
                            14                                      14
                            13
                            12
                                                                   13
                                                                   12                                                            INT/RB0  21
                                                                           INPUT 7
                                                                                                                                         Sensor 7
                                                                                             22P
 VCC                          11                                      11                                            9  OSC1/CLKIN
                                                                                             C3
    14       13                10                                      10
    12       11                9                                      9        INPUT 6
    10       9                 8                                      8                                   Q1     20MHz                   RC7   18    TX
      Jump Per
    8       7                 7                                      7
                                                                                                 22P
                                                                           INPUT 5
    6       5                 6
                             5
                                                                   6
                                                                   5
                                                                                                              10   OSC/CLKOUT           RC6   17
    4       3                                                                                                                              RX
                                                                                             C4
                             4                                      4                                                                  16
    2       1                 3
                             2
                                                                   3
                                                                   2
                                                                           INPUT 4
                                                                                            R2                                   SDO/RC5
                             1                                      1        INPUT 3                                 11  RC0/T1OSO          SDI/RC4  15   Reset
                                                                                            1K        R3           12
                                                                           INPUT 2                                    RC1/T1OSI
                                                                           INPUT 1                      1K           13  RC2/CCP1
                                                                                                                14  RC3/SCK
                              VCC                     VCC
                                                                                    LED 1                                   VSS       IC1
                                                                                                                                PIC18F258
                                                                                                                         19
                                                                                                                            8
                    R2
                 10K
                                                             10K

                                                                 R6
              1K              Q2                                        1K
                                                     Q1
                            BC557B                      BC557B
              R1                                                       R5

                      1K                                   1K

                        R3       K2                     K1   R4
                                6V  D2             D1     6V
                           1
                                                    1
                    LED 1               1N4001    1N4001
                           2
                                                    2
                                                          LED 2
                                                                                         ่
                                                                                      รู ปที*3.4**แสดงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

    รู ปที*3.2**แสดงวงจรบอร์ดเอฟพีจีเอ
       ่                                                                              เป็ นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการทางานทั้งห
    ตัวควบคุ มการทางานหลัก ในส่ วนนี้ จะใช้                                                         มด โดยในส่ วนนี้ จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์
FPGA ในการควบคุมการทางานทั้งหมด โดยจะมี                                                             18F258         ซึ่ ง มี ข น า ด 28      ขา
อิ น พุท อยู่ท้ ัง หมด 10 อิ น พุท โดยในการต่ อ                                                         มีหน่วยความจาภายในขนาด 32K และ RAM ขนาด
เ    ซ็    น     เ     ซ     อ     ร์                                                   1536 Byte และมีหน่ วยความจา EEPROM 256
            ่
นั้นสามารถเลือกได้วาจะเอาการทางานที่ลอจิกไหน                                                           Byte     มี พ อร์ ตที่ ใ ช้ ง านทั้ งหมดตั้ งแต่ A-C
                     ่
โดยทาได้โดยการเซต Jumper ที่อยูของแต่ละอินพุท                                                          ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ กั บ ตั ว GSM       MODULE
โ ด ย ใ น แ ต่ ล ะ อิ น พุ ท จ ะ ใ ช้ อ๊ อ ฟ โ ต้ ไ ด โ อ ด                                                   นั้นจะทาการบรรจุโปรแกรมไว้ในตัวไมโครคอนโ
เป็ นตัวเชื่ อมต่อระหว่างส่ วนของ เซ็ นเซอร์ และ                                                         ทรลเลอร์ โดยการติ ด ต่อ กับ GSM MODULE
FPGA โดยเมื่อตัวเซ็นเซอร์ ทางานจะมีผลให้ขา C                                                           นั้ น จ ะ ก ร ะ ท า ผ่ า น ท า ง ม า ต ร า ฐ า น RS-232
ของ อ๊อฟโต้ไดโอดเป็ นลอจิ ก ต่ าทันที จากนั้นตัว                                                         ซึ่ ง จ ะ ใ ช้ ค า สั่ ง ค ว บ คุ ม ก า ร ท า ง า น
FPGA                                                                               โดยจะเป็ นค าสั่ ง แบบ AT          COMMAND
จะตรวจจับแล้วส่ งสัญญาณนั้นออกไปที่ เอาท์พุททั                                                          ซึ่งส่วนของการรับข้อมูลเข้ามาว่าจะส่งข้อความอะไ
น                             ที                                                   รออกไปนั่นจะใช้สัญญาณที่ มาจากอี กบอร์ ดหนึ่ ง
โดยในส่ วนของการเตือนนั้นสามารถเชื่อมต่อเข้ากั                                                          โดยสั ญ ญาณจะมี อ ยู่ ด้ว ยกัน ทั้ง หมด 10 เส้ น
บไซเรนได้เพื่อแจ้งสถานการณ์เตือนของวงจร                                                             โดย แต่ ล ะเ ส้ น ก็ จะ หมายถึ งแต่ ล่ ะ ข้ อ ค วาม
                                                                                 โดยปกติแล้วในแต่ละเส้นสัญญาณนั้นจะถูกกาหนด
3.3**ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
                                                                                 ไว้เ ป็ น ลอจิ ก สู ง จากนั้น เมื่ อ มี ก ารตรวจจับ ของ
(Microcontroller PIC 18F258)                                                                   เซ็ น เซอร์ แต่ ล่ ะ ตั ว เข้า ที่ FPGA ตั ว FPGA
    ชุ ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใ ช้ ไ อซี เ บอร์                                                         ก็ จ ะท าหน้า ที่ ใ นการส่ ง สั ญ ญาณลอจิ ก ออกไปที่
1       8        F2     5        8                                                             ั
                                                                                 เอาท์พุท ให้กบชุดที่ใช้ในการส่ ง SMS อีกทีหนึ่ ง
เป็ นภาคคอนโทรลของบอร์ ด อุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะตัว                                                          จากนั้นก็จะทาการเปรี ยบเทียบกันว่าตรงกับข้อควา
จากรู ป ที่ 3.4 แสดงถึ ง สั ญ ลัก ษณ์ จุ ด ต่ อ ขาอิ น พุ ต                                                   มไหน แล้ว จึ ง ส่ ง ข้อ ความนั้ นออกไปอี ก ที ห นึ่ ง
เ     อ      า      ท์   พุ      ต                                                   ส่วนในการโปรแกรมหมายเลขปลายทางนั้นสามาร
ที่ น าไปใช้เ ชื่ อ มต่ อ กับ ส่ ว นของภาควงจรโมดู ล                                                       ถทาได้โดยการส่ง SMS เข้ามาที่บอร์ ดของชุด SMS
จีเอสเอ็ม ซิม300ซี                                                                        โ ด ย ท า ก า ร ส่ ง ข้ อ ค ว า ม ดั ง นี้ ตั ว เ ล ข
                                                      4

(ตามด้ว ยหมายเลขที่ 1) , (หมายเลขที่ 2)            จ า ก รู ป ที่         3 . 1 1
จากนั้นก็ส่งข้อความไปที่หมายเลขปลายทางของชุด    เป็ นผั ง การ ท างาน ทั้ ง หม ดภาค ส่ ง ข้ อ ความ
SMS                    ไ ด้   โดยเริ่ มจากเช็คเวลาในการส่ งข้อความแต่ละครั้งห่ า
จากนั้นจะทาการบันทึกลงหน่วยความจาของไมโค      ง กั น ป ร ะ ม า ณ 3 0 วิ น า ที ต่ อ ห นึ่ ง ข้ อ ค ว า ม
ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์ แ บ บ EEPROM    ไ ว้  จากนั้ นตรวจสอบสถานะและการประมวลผล
จากนั้นตัวเครื่ องจะทาการตอบกลับว่าการบันทึกเรี ย  จ ะ แ บ่ ง ก า ร ท า ง า น ส อ ง ส ถ า น ะ คื อ
บ     ร้   อ     ย   แ   ล้   ว  มีการตรวจจับส่งข้อความเป็ นการเช็คข้อความที่อิน
เป็ นอันเรี ยบร้อยในส่วนของการบันทึกเบอร์      พุ ท และการส่ งข้ อ ความไปยั ง เบอร์ ที่ ตั้ งไว้
3.3                         ส่ วนรับข้อความเป็ นการเช็คการเก็บรับและการลบ
3.6**การออกแบบชุดคาสั่ง  ่             ข้อความที่ไม่ใช้เพื่อที่จะเคลียร์ พ้ืนที่ของหน่ วยควา
    ในการออกแบบชุดคาสั่งนั้นจะออกแบบเพื่    มจา
อให้ง่ายต่อการใช้งานและเรี ยกใช้ได้อย่างสะดวกโด   4.2**ขั้นตอนการทดลอง
ยในแต่ละส่วนจะมีผงการทางานจะมีดงนี้
           ั       ั            4.2.1**ขั้ นตอนในการทดสอบอุปกรณ์ทากา
                          ร ต่ อ ชุ ด โ ม ดู ล ต ร ว จ จั บ ค วั น ไ ฟ แ ล ะ
                          ชุดตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวเข้ากับบอร์ดเอฟพีจีเ
                          อ
                                      ั
                          แล้วทาการจ่ายไฟให้กบบอร์ ดของโมดูลเอฟพีจีเอจ
                          ากนั้นโปรแกรมข้อมูลผ่านพอร์ตขนานลงบอร์ดเอฟ
                          พีจีเอ แล้วทาการทดลองที่ละจุดการทางาน


           > 30
        SMS     SMS

   sms
 Input 1-10                    4.3**การทดลองในส่ วนของตัวตรวจจับควัน

               EEprom
     1
                    2
                    2
                             ่
                          รู ปที*4.2**สัญญาณที่ได้จากเอาท์พทของตัว
                                            ุ
                              ่
                          รู ปที*4.2**ตรวจจับควัน เมื่อไม่มีการตรวจจับ
รู ปที*3.11**แสดงการทางานทั้งหมดภาคส่งข้อควา
   ่                            ่
                          รู ปที*4.2**ควันได้
           ม
                                                          5
                                             ุ ั
                             รู ปที*4.5**สัญญาณเอาท์พทที่วดได้เมื่อมีการตรวจ
                                 ่
                                       จับความเคลื่อนไหว
รู ปที*4.3**สัญญาณที่ได้จากเอาท์พุทของตัวรู
   ่
                                   จากรู ปที่*4.4**จะเห็นว่าเมื่อไม่มีการเคลื่อน
ปที*4.3**ตรวจจับควัน
  ่                           ไ ห ว เ อ า ท์ พุ ท
เมื่อสามารถจับควันรู ปที*4.3**ได้
            ่                 ที่ ไ ด้ จ ากตั ว ตรวจจั บ ความเคลื่ อ นไหวจะมี ค่ า
     จากรู ปที่*4.2**จะเห็นว่าเมื่อไม่มีควันเข้ามา  ประมาณ 40                       mV
ที่ อิ น พุ ท ข อ ง ตั ว ต ร ว จ จั บ ค วั น       และจากรู ปที่*4.5**เมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเอา
เอาท์พตที่ได้จากการตรวจจับควันจะมีค่าน้อยมากป
    ุ                            ุ
                             ท์พทของตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวจะมีเอาท์พุทเ
ร ะ ม า ณ           0     โ ว ล ต์     ป็ นแรงดันประมาณ 4.5 V
และจากรู ปที่*4.3**แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีควันเข้ามา                      ่
                                   จากการทดลองสรุ ปได้วาจากการทดสอบใช้
ที่ อิ น พุ ต ข อ ง ตั ว ต ร ว จ จั บ ค วั น       งานอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตามจุด
ตัวตรวจจับควันจะมีเอาท์พุทเป็ นแรงดันประมาณ        ต่ า ง        ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง ไ ว้
10 โวลต์                         ระ บบ จ ะเ ริ่ มการท างา นแ จ้ ง ข้ อ ความ ทั น ที
                             แ ล ะ โ ม ดู ล ต ร ว จ จั บ ค วั น ไ ฟ จ า ก ที่ ท ด ล อ ง
                             ต า ม ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง
                             เมื่อมีควันไฟลอยเข้ามายังตาแหน่งสามารถตรวจจับ
                ่
4.4**การทดลองวงจรตรวจจับความเคลือนไหว           ไ                            ด้
                             (แต่มีลมทาให้ระดับที่สูงมีความช้าในการส่ งข้อควา
                             ม)ของอุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ควัน ไฟหรื อผู ้ บุ ก รุ ก
                             จะใช้เวลาห้าวินาทีระบบจึงทาการแจ้งข้อความทัน
                             ที
                             และระบบจะเริ่ มทางานทุกครั้งเมื่อมีสัญญาณจากอุ
                             ปกรณ์ตรวจจับ

                             5.1**สรุปผลโครงงาน
รู ปที*4.4**สัญญาณเอาท์พทที่วดได้เมื่อไม่มีการตร
   ่         ุ ั                     ระบบเตือนภัยของโครงงานนี้ ใช้เตือนภัย
       วจจับความเคลื่อนไหว             ก ร ณี ที่ มี ผู ้ บุ ก รุ ก
                             กั บ เตื อ นภั ย กรณี ที่ มี ค วัน ไฟภายในที่ อ ยู่ อ าศั ย
                                                               6

หรื อ อาคารสถานที่ ต่ า งๆ การตรวจจับ ผูบุ กรุ ก    ้     5.3**ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหา
โครงงานนี้ ใช้ไ พโรอิ เ ล็ ก ตริ ก (Pyroelectric)
ตั ว ต ร              ว จ        จั บ          5.3.1**ควรจั ด หาซื้ อบอร์ ดการท างาน
เป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ผลดีกว่าใช้ระบบอุล        เ      อ     ฟ     พี  จี  เ   อ
ต ร้ า โ ซ นิ ก ที่ ต ร ว จ จั บ ไ ด้ ร ะ ย ะ ใ ก ล้ ๆ      รุ่ น ที่ ไ ม่ ต ้อ งใช้ไ ฟเลี้ ย งตลอดเวลาในการท างาน
ห รื อ ก า ร ใ ช้ ส วิ ต ช์ ที่ ติ ด ตั้ ง ต า ม ข อ บ ป ร ะ ตู        5 . 3 . 2 **ค ว ร ห า ซื้ อ
ห รื อ ห น้ า ต่ า ง           อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ดีกว่าเดิมและสามาร
ไ พ โ ร อิ เ ล็ ก ต ริ ก ต้ อ ง ใ ช้ เ ล็ น ซ์     (Lens)  ถตรวจจับได้ตลอดเวลา
เ พื่ อ ใ ห้ ล า แ ส ง พุ่ ง ก ร ะ จ า ย ไ ด้ ม า ก ขึ้ น     *   5 . 3 . 2 * * ก า ร น า ร ะ บ บ SMS
ว ง จ ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ที่ ใ ช้             ไปใช้ในการควบคุมการทางานอุปกรณ์ไฟฟ้ าอย่างอื่
ส า ม า ร ถ ใ ช้ กั บ ว ง จ ร ข ย า ย ทั่ ว ๆ ไ ป ไ ด้      นๆ หรื อกล้องบันทึกภาพแล้วส่งไฟล์ออกข้างนอก
เ พ ร า ะ มี ว ง จ ร ห น่ ว ง เ ว ล า           กั บ
วงจรที่ ป รั บ เที ย บกั บ ความสว่ า งภายนอกได้          5.4**แนวทางในการพัฒนา
ทาให้วงจรมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น                     5.4.1**ใ น ส่ ว น ข อ ง บ อ ร์ ด เ อ ฟ พี จี เ อ
*******ส่วนวงจรตรวจจับควันไฟใช้หลักการส่ อง            ควรมีการออกแบบเพื่อไปพัฒนาให้สามารถใช้ฮาร์
ผ่ า นแสง ถ้า มี ค วัน ไฟมากตัว รั บ แสงได้น้ อ ย         ด แ ว ร์ ไ ด้ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น
โดยปกติ จ ะมี ไ อซี ที่ ใ ช้ ต รวจจั บ ควัน โดยตรง                        ้
                                 และตรงตามวัตถุประสงค์ของผูใช้งาน
แ ต่ จั ด ห า ม า ใ ช้ ไ ด้ ยุ่ ง ย า ก ก ว่ า
                                      5.4.2**ควรมี ก ารเพิ่ ม กล้ อ งบั น ทึ กภาพ
เมื่ อระบบเตื อนภั ย ตรวจจั บ สิ่ งผิ ด ปรกติ ได้
                                 ห รื อ ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด
จ ะ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ใ ห้ กั บ ชิ พ เ อ ฟ พี จี เ อ
                                 เพื่อที่สามารถเก็บบันทึกภาพไว้เป็ นหลักฐานได้
ที่ ทาหน้าที่ ส่งข้อมูลไปยังโมดู ล GSM SIM300C
แล้วส่ งต่อข้อความไปยังโทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน           6**กิตติกรรมประกาศ
จากการทดสอบใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับสามารถทา              *******ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี
การตรวจจับเหตุผิดปรกติได้เป็ นอย่างดี               ต้ อ ง อ า ศั ย ค ว า มรู ้ ท า ง ด้ า น ร ะ บ บ โ ท ร ศั พ ท์
                                 การตรวจจับ สั ญ ญาณต่ า ง ๆ ของโทรศัพ ท์
5.2**ปัญหาและอุปสรรคในการทดลองงาน                 การตรวจจับสิ่ งผิดปกติ ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้
    5.2.1**บอร์ ด เอฟพีจีเอ Wizard FLEX-D01          ผู ้จั ด ท าไม่ ส ามารถด าเนิ นการได้ เ องทั้ งหมด
ต้องใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลาในการทดลอง                 ต้ อ ง อ า ศั ย ค ว า ม รู ้ จ า ก แ ห ล่ ง ต่ า ง     ๆ
                                 นอกเหนือจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆในค
    5.2.2**ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ใช้งา          ณ ะ แ ล ะ ค า ป รึ ก ษ า จ า ก อ า จ า ร ย์ ท่ า น ต่ า ง ๆ
น ไม่มีความเสถียรในการทางาน                    ที่ ไ ด้ช่ ว ยเหลื อ ให้ ก ารท างานเสร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ดี
    5.2.3**มีขนาดใหญ่                     และในการทางานจะไม่สาเร็ จได้เลยถ้าขาดความตั้ง
เนื่องจากเป็ นระบบใหญ่สองระบบที่ตองนามารวม
                  ้               ใ จ ใ น ก า ร ท า ง า น
กัน                                ซึ่งในช่วงเวลาของการทาโปรเจคนั้นจะเป็ นช่วงที่ต ้
    5.2.4**ในการทดลองอาจจะเกิดไฟฟ้ าดับได้          องเรี ยนวิ ช าอื่ น ๆด้ว ย มี ง านส่ ง เยอะมาก ท าให้
                                 แ ย ก แ ย ะ เ ว ล า ไ ด้ ย า ก ม า ก
                                 แ ต่ เ มื่ อ ท า ไ ป แ ล้ ว ก็ มี อุ ป ส ร ร ค บ้ า ง
                             7

แ ต่ ไ ด้ เ พื่ อ น ๆ ที่ มี ค ว า ม รู ้
แ ล ะ ค า ป รึ ก ษ า จ า ก อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
จึงทาให้โครงงานสาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี

								
To top