Docstoc

chuong4_mohinher

Document Sample
chuong4_mohinher Powered By Docstoc
					      Chương 4
Mô hình thực thể kết hợp
   entity relationship model
                 1
Nội dung


  Giới thiệu
  Các thành phần trong mô hình E-R
  Các vi dụ
  Chuyển đổi sang mô hình Quan hệ                   2
Giới thiệu
• E-R là mô hình trung gian để chuyển những
 yêu câu quản lý dữ liệu trong thế giới thực
 thành mô hình CSDL quan hệ
• Sử dụng ký hiệu của Chen
                     DBMS
 Bài     Mô     Mô hình
toán     hình     CSDL
Thực           Quan hệ
       E-R
 tế                    DB

                        3
Các thành phần trong
mô hình ER
  Thực thể_ Entity , Tập thực thể _ Entity set
  Loại thực thể _ Entity types
  Thụôc tính _ Attributes
  Mối kết hợp _Relationships
  Loại mối kết hợp_Relationship types
  Bản số của mối kết hợp


                          4
Thực thể và Loại thực thể
  Thực thể là một đối tượng cụ thể, với các dữ liệu mô tả
  nó. Ví dụ :
    một Sinh viên tên Trần Văn Nam
    một dự án Cải tạo môi trường ĐB Sông Cửu long
    một tài khoản Kế toán số 111

  Loại thực thể : một khái niệm để chỉ các thực thể giống
  nhau, có chung một số thuộc tính
   Lọai thực thể SINH VIÊN, LỚP HỌC,…
   Tại mỗi thời điểm , mỗi loại thực thể bao gồm một tập
   xác định các thực thể (tập thực thể)
   Phân biệt được từng thực thể trong một tập thực thể,
   thông qua một số thuộc tính chỉ danh (VD: mã SV)
   Biểu diễn                      5

           SINHVIÊN
Thuộc tính
  Các loại thuộc tính
    Thuộc tính bắt buộc và thuộc tính tùy chọn.
    (Required attribute & Optional attribute)
    Thuộc tính đơn và thuộc tính phức hợp.
    (Simple attribute & Composite attribute)
    Thuộc tính đơn trị và thuộc tính đa trị.
     (Single attribute & Multivalued attribute )
    Thuộc tính chứa và thuộc tính dẫn xuất
    (Derived attribute)
    Thuộc tính khóa và thuộc tính không khóa.
                            6
    (Identifier attribute)
Thuộc tính _ Ví dụ & Ký hiệu
Thuộc tính khóa
                7
Thuộc tính _ Ví dụ & Ký hiệu
                8
Thuộc tính _ chú ý
  Thuộc tính bắt buộc phải có một giá trị , không thể
  rỗng (NULL)
  Thuộc tính phức : có thể chia nhỏ thành những
  thuộc tính nhỏ hơn và tồn tại độc lập
  Thuộc tính đa trị không thể tồn tại trong mô hình
  CSDL Quan hệ =>Hai cách để khử thuộc tính đa trị
   C1 : Chuyển thuộc tính đa trị thành một số thuộc
   tính đơn trị
   C2 : Thay thế thuộc tính đa trị bằng tạo mới một
   loại thực thể
                          9

   Xem VD
  Bài tập
  Loại thực thể Nhânviên được đặc tả như sau. Nhận
  diện các thuộc tính và cho biết chúng thuộc loại nào ?
  “ Mỗi nhân viên có một Mã NV duy nhất, một họ, tên.
  Ngày sinh của nhân viên có dạng Ngày/tháng/năm.
  Địa chỉ của nhân viên có dạng: số nhà, tên đường, tên
  phường, tên quận, tên Tphố.
  Phái là nam hoặc nữ.
  Thông tin về số CMND của nhân viên cũng được lưu
  trữ.
  Mỗi nhân viên có thể có nhiều bằng cấp. “     10
Tinh chế mô hình ER
  Khử thuộc tính đa trị           MaNV
                NHÂN VIÊN
NHÂN VIÊN                   HoNV
                       TenNV
MaNV                     …
HoNV                     Bang1
TenNV                     Bang2
                       Bang3
Ngaysinh
Diachi
Phai
CMND
Bangcap   MaNV                MaNV
       HoNV    NHÂN      BẰNG   Tênbang
                CÓ
       TenNV   VIÊN      CẤP   Mô tả
       Ngaysinh
       Diachi
       Phai                     11
       CMND
Mối kết hợp – Relationships
  Mối kết hợp, thể hiện sự liên hệ có nghĩa
  giữa hai hay nhiều thực thể khác nhau
  Loại mối kết hợp - relationship type
    Khái niệm phản ánh những mối kết hợp cùng loại
    biểu diễn bằng hình diamond.
    Tên của loại mối kết hợp thường là một động từ.
    chiều hướng của loại mối kết hợp
     Học sinh Học một môn học
                          GIÁOVIÊN
                    HỌCSINH
     Giáo viên dạy một lớp học
                           Dạy
                     Học
                           LỚP12
                    MÔNHỌC
Bậc của mối kết hợp
• Dựa theo số thực thể tham gia vào mối kết hợp
      Mối kết hợp một ngôi               Mối kết hợp hai ngôi
(Unary relationship, recursive relationship)         (Binary relationship)
                                 GIÁOVIÊN
        KHOÁHỌC

                                   Dạy
         Yêucầu
                                   LỚP
 Đặc tả …                                   Đặc tả …
                Mối kết hợp ba ngôi
                (Ternary relationship)

          DỰ ÁN        Thamgia     CHỨC NĂNG


                                         13
                   NHÂNVIÊN
         Đặc tả …
Thuộc tính của mối kết hợp
  Một mối kết hợp có thể có tính chất riêng của nó.
                   HỌCSINH


                    Học   Điểmthi

                   MÔNHỌC


    Thuộc tính chỉ tồn tại trong loại mối kết hợp giữa
    2 loại thực thể
    Các thuộc tính này không thuộc về 2 loại thực
    thể ban đầu
                             14
Mối kết hợp
  Giữa 2 loại thực thể có thể tồn tại nhiều hơn
  một loại mối kết hợp

             CÓ

NHÂNVIÊN               PHÒNGBAN           PHỤ TRÁCH
                          15
Bản số của mối kết hợp
  Có 2 cách biểu diễn :
    Biểu thị số thực thể tối đa xuất hiện ứng với một
    thực thể bên kia, có 3 loại 1:1, 1:M, N:M
    Biểu thị số thực thể tối thiểu và tối đa xuất hiện
    ứng với một thực thể bên kia
      thể hiện ở bản số tối thiểu là 1 hay 0, hai loại
        bắt buộc tham gia
        không bắt buộc


  Là một loại ràng buộc (Ràng buộc về bản số)
    giới hạn khả năng tham gia vào loai mối kết hợp
    của một thực thể                    16
Bản số của mối kết hợp – ví dụ
 Một học sinh chỉ có thể tham gia vào 1 Lớp học .
 Một lớp học có nhiều học sinh


  SINHVIEN    N              1   LỚP HỌC
                Thamgia
                          NCD2A
   Tuấn                      O
     *

   Lan
     *                     NCD2C
                           O
   Minh
     *

   Vân
    *                            17
Bản số của mối kết hợp
 Một giáo viên có 1 hồ sơ giảng dạy .
 Một hồ sơ giảng dạy thuộc về 1 giáo viên

 GIAO VIEN  1           1    HỒ SƠ
              Có


                 Một học sinh chỉ có thể tham gia vào 1 khóa học .
                 Một khóa học có nhiều học sinh


            SINHVIEN   N             1     KHÓA HỌC
                         ThamgiaMột giáo viên có thể dạy nhiều lớp.
Một lớp được dạy bởi nhiều giáo viên

  GIAO VIEN    N           M    LOP
              Dạy
                                        18
Bản số của mối kết hợp
Mỗi giáo viên được dạy tối đa 3 lớp trong một học kỳ.

         1          M
 GIAO VIEN                     LOP
             Dạy
        (0,3)         (1,1)


Mỗi lớp học có tối đa 50 Sinh viên,
mỗi sinh viên học tối đa 2 lớp trong một học kỳ.

 SINHVIEN    M             N      LOP
              Thamgia
        (1,2)           (0,50)


                               19
20
Xây dựng mô hình ER
                             Xác định các
                             tập thực thể
Đặc tả        dữ liệu cần lưu trữ        (thuộc tính )
vấn đề                          Xác định các
     Phân tích   qui tắc quản lý   Xâydựng ER  mối kết hợp
                             (thuộc tính )
                             Xác định các
                              bản số
                                     21
Xây dựng mô hình ER_VD
Đặc tả vấn đề :
  Những người phụ trách đào tạo của Trường cao đẳng cộng đồng núi
  Ayers mong muốn tạo lập một CSDL về các môn đào tạo của trường
  (như: chứng chỉ leo núi, công nghệ bay) và học viên ghi danh vào
  những môn học này.
  Trường cũng có qui định là cùng một lúc, học viên chỉ có thể ghi danh
  vào một môn học.
  Họ chỉ quan tâm về dữ liệu của đợt ghi danh hiện tại. Một khi học viên
  kết thúc môn học thì nhà trường sẽ không còn quan tâm đến họ và
  những học viên này phải được xóa khỏi CSDL.
  Thông tin cần lưu trữ về một học viên bao gồm: mã học viên, tên học
  viên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, ngày nhập học.
  Thông tin về môn học gồm mã môn học, tên môn học, thời lượng .

                                     22
Xây dựng mô hình ER_VD
B1: Phân tích
  Phần đặc tả vấn đề chứa đựng các qui tắc quản lý và dữ liệu yêu
  cầu của vấn đề.

 Dữ liệu của vấn đề là:
- chi tiết về học viên có : mã học viên, tên học viên, địa chỉ, ngày
  sinh, số điện thoại và ngày nhập học .
- chi tiết về môn học có : mã môn học, tên môn học và thời lượng.

 Qui tắc quản lý gồm:
- Cùng một lúc, một học viên chỉ có thể ghi danh vào một môn học.
- Nhiều học viên có thể ghi danh vào một môn học.
- Nhà trường chỉ quan tâm đến những học viên của môn học hiện tại
                                 23
Xây dựng mô hình ER_VD
B2: Xác định các tập thực thể (thuộc tính )
      Mã học viên
      Tên học viên               Mã môn học
      Địa chỉ                 Tên môn học
              HỌCVIÊN     MÔNHỌC
      Ngày sinh                Thời lượng
      Số điện thoại
      Ngày nhập học.

B3: Xác định các mối kết hợp (thuộc tính )
Mã học viên
Tên học viên                        Mã môn học
Địa chỉ     HỌCVIÊN     Ghi danh   MÔNHỌC    Tên môn học
Ngày sinh                          Thời lượng
Số điện thoại
Ngày nhập học.                            24
 Xây dựng mô hình ER_VD
B4: Xác định các bản số
Mã học viên
Tên học viên                          Mã môn học
              M          1
Địa chỉ     HỌCVIÊN      Ghi danh      MÔNHỌC  Tên môn học
Ngày sinh                           Thời lượng
              (1,1)       (1,M)
Số điện thoại
Ngày nhập học.Một cách biểu diễn khác (dùng ký hiệu của Crow)
                                     25
               Ví dụ 2
Đặc tả vấn đề
Phòng cảnh sát mong muốn quản lý lý lịch cá nhân những người lái
xe và bằng lái của họ.
Một người chỉ lấy được một bằng lái và một bằng lái chỉ thuộc về
một người.
Thông tin về lái xe mà phòng cảnh sát quan tâm là: mã người lái xe,
tên, địa chỉ, ngày sinh
Thông tin về bằng lái cần lưu trữ là: mã bằng lái, loại bằng lái, ngày
hết hạn
Phân tích
Dữ liệu của vấn đề :
Thông tin về Người lái xe : mã người lái xe, tên, địa chỉ, ngày sinh
Thông tin về bằng lái : mã bằng lái, loại bằng lái, ngày hết hạn
Qui tắc quản lý :
Một người chỉ lấy được một bằng lái và một bằng lái chỉ thuộc về
một người.
                                     26
 Mô hình E-RMã người lái xe
Tên                                     Mã bằng lái
Địa chỉ    NGƯỜI LÁIXE                 BẰNG LÁI     Loại bằng lái
                  1         1           Ngày hết hạn
Ngày sinh                  Sở hữu
              (1,1)             (1,1)
      NGUOILAIXE                     BANGLAI
   PK   MaNguoiLaiXe        Có        PK  Mabanglai

       Ten                        Loaibanglai
       Diachi                      Ngayhethan
       NgaySinh
   FK1  Mabanglai
                                            27
               Ví dụ 3
Đặc tả vấn đề
Người phụ trách đào tạo Trường cao đẳng cộng đồng núi xanh mong
muốn thiết lập một csdl về các môn học mà họ cung cấp (như chứng chỉ
leo núi, cử nhân công nghệ bay) và các học viên ghi danh vào các môn
học này.
Nhà trường qui định là một học viên được ghi danh học tối đa ba môn
học trong cùng một lúc. Ngày nhập học của mỗi môn học có thể khác
nhau.
Họ chỉ quan tâm đến dữ liệu của môn học hiện tại. Một khi học viên kết
thúc môn học, họ sẽ không còn thuộc diện quản lý của nhà trường và
phải được xóa khỏi csdl trừ khi học viên này ghi danh học tiếp môn mới.
Thông tin về một học viên gồm: mã học viên, tên học viên, địa chỉ, ngày
sinh, số điện thoại, ngày nhập học
Thông tin về môn học gồm: mã môn học, tên môn học, thời lượng
                                   28
 Phân tích :

 Dữ liệu của vấn đề là:
 -Thông tin về học viên có : mã học viên, tên học viên, địa chỉ, ngày
 sinh, số điện thoại
 -Thông tin về môn học có : mã môn học, tên môn học và thời lượng.
 -Thông tin về ngày nhập học của học viên với từng môn học.

 Qui tắc quản lý gồm:
 - Cùng một lúc, một học viên chỉ có thể ghi danh vào 3 môn học.
 - Nhiều học viên có thể ghi danh vào một môn học.
 - Nhà trường chỉ quan tâm đến những học viên của môn học hiện tại

Mã học viên
Tên học viên                            Mã môn học
             M             N
Địa chỉ     HỌCVIÊN      Ghi danh        MÔNHỌC  Tên môn học
Ngày sinh                              Thời lượng
             (1,3)          (1,M)
Số điện thoại
                 Ngày nhập học.
                                       29
              Ví dụ 4.1


Đặc tả vấn đề
Trường CĐMêkong có nhu cầu tin học hóa công tác quản lý của
mình.
Trường có nhiều khoa. Mỗi khoa có thông tin Mã khoa, Tên khoa.
Mỗi khoa có nhiều lớp học. Thông tin về lớp học : Mã lớp, Tên lớp, Sĩ
số.
Một sinh viên khi nhập học được xếp vào một lớp và thuộc lớp này
trong suốt khoá học. Thông tin về Sinh viên gồm: mãSV, Họtên, Ngày
sinh, phái, địa chỉ .
Sinh viên học nhiều môn học . Kết thúc mỗi môn học , sinh viên có
một điểm thi. Kết thúc khoá học , sinh viên có một điểm Tốt nghiệp.
Mỗi môn học có thông tin : mãMôn, Tênmôn, số tín chỉ.
Mỗi sinh viên có một thẻ thư viện. Và một thẻ thư viện chỉ thuộc về
một sinh viên. Thông tin về thẻ thư viện : Số thẻ, Ngày cấp, Ngày hết
hạn.


                                  30
Phân tích :

Dữ liệu yêu cầu :
-Thông tin về khoa: Mã khoa, Tên khoa
-Thông tin về lớp học : Mã lớp, Tên lớp, Sĩ số.
-Thông tin về Sinh viên gồm: mãSV, Họtên, Ngày sinh, phái, địa chỉ .
-Mỗi môn học có thông tin : mãMôn, Tênmôn, số tín chỉ
-Thông tin về thẻ thư viện : Số thẻ, Ngày cấp, Ngày hết hạn.
-Kết thúc mỗi môn học , sinh viên có một điểm thi.
-Kết thúc khoá học , sinh viên có một điểm Tốt nghiệp
Qui tắc quản lý :
-Mỗi khoa có nhiều lớp học
-Một sinh viên khi nhập học được xếp vào một lớp
-Sinh viên học nhiều môn học
-Mỗi sinh viên có một thẻ thư viện. Một thẻ thư viện chỉ thuộc về một sinh viên
                                         31
                               MãMôn
Mã khoa                            Tênmôn
Tên khoa  KHOA                        Số tín chỉ

       1                      MÔN HỌC
                                    M
               MãSV
      Của        Họtên
               Ngày sinh
               Phái
                          Học
               Địa chỉ .
               điểm Tốt nghiệp  N  điểm thi
       M
Mã lớp
Tên lớp  LỚP           SINH VIÊN
Sĩ số.
         1         M      1

           Thuộc             Có
                                    1

                               THẺ THƯ ViỆN
                               Số thẻ
                               Ngày cấp
                               Ngày hết hạn.

                                       32
               Ví dụ 4.2
Đặc tả vấn đề (tiếp theo Ví dụ 4.1)

Nếu điểm thi hết môn của sinh viên dưới 5 , sinh viên phải tự đăng
ký học và thi lại (thường là ở những khoá học sau). Sinh viên chỉ
có thể đăng ký học và thi lại tối đa 2 lần.
Nhà trường có nhu cầu quản lý điểm của những lần thi lại. Và có
nhu cầu biết danh sách đăng ký học lại của sinh viên của một môn
học :ngày đăng ký, điểm thi

                       N
                            MÔN HỌC
       Ngày đăng ký
               Đăng ký TL         1
       Điểmlần 2
       Điểmlần 3

                         Học

               M        Điểmlần 1
                     M

               SINH VIÊN
                                   33
Biến đổi từ mô hình ER
Sang Mô hình Quan hệ
Các qui tắc biến đổi :
  Mô hình E-R            Mô hình CSDL Quan hệ

 Một tập thực thể           Một Lược đồ quan hệ

 Mỗi thuộc tính            một thuộc tính

 Mỗi thuộc tính nhận diện       khoá chính

 Mỗi mối kết hợp            khoá ngoại / LĐ quan hệ
                    mới (trong mkh M-N)

Ghi chú : chỉ áp dụng cho mối kết hợp 2 ngôi
                                 34
            Ví dụ 1 (mối kết hợp 1-1)
Mã người lái xe
Tên                                Mã bằng lái
Địa chỉ    NGƯỜI LÁIXE              BẰNG LÁI   Loại bằng lái
                 1       1         Ngày hết hạn
Ngày sinh               Sở hữu
             (1,1)           (1,1)


                      Chuyển khóa chính từ
                      quan hệ 1 sang quan hệ 2
                      hoặc ngược lại

 NGƯỜI LÁI XE (mã người lái xe, tên, địa chỉ, ngày sinh)
 BẰNG LÁI (mã bằng lái, lọai bằng lái, ngày hết hạn, mã người lái xe)
 hay
 NGƯỜI LÁI XE (mã người lái xe, tên, địa chỉ, ngày sinh, mã bằng lái)
 BẰNG LÁI (mã bằng lái, lọai bằng lái, ngày hết hạn)
                                       35
            Ví dụ 2 (mối kết hợp 1-M)

 Mã học viên
 Tên học viên                          Mã môn học
              M         1
 Địa chỉ     HỌCVIÊN     Ghi danh     MÔNHỌC    Tên môn học
 Ngày sinh                            Thời lượng
 Số điện thoại
 Ngày nhập học.
                    Chuyển khóa chính
                    từ bên một sang bên
                    nhiềuHỌC VIÊN (Mã học viên, Tên học viên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thọai,
     ngày nhập học, Mã môn học)
MÔN HỌC (Mã môn học, Tên môn học, thời lượng )
                               #27.Dulieu

                                    36
          Ví dụ 3 ( Mối kết hợp M-N )
Mã học viên
Tên học viên                            Mã môn học
             M             N
Địa chỉ     HỌCVIÊN       Ghi danh       MÔNHỌC  Tên môn học
Ngày sinh                              Thời lượng
             (1,3)          (1,M)
Số điện thoại
                 Ngày nhập học.
                       Tạo một quan hệ mớiHỌC VIÊN (Mã học viên, Tên học viên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thọai )
MÔN HỌC (Mã môn học, Tên môn học, thời lượng )
PHIẾU GHI DANH (Mã học viên, mã môn học, ngày nhập học)       #28. dulieu

                                      37
 Bài tập :
MãGV                      Mã Hồsơ
Họ tên                     Ngày
Địa chỉ   GIÁO VIÊN       HỒSƠGD   Công việc
Phone                     Đề tài
Bằngcấp    1            1    Vị trí
              Có


MãĐG
Họ tên                      SốPM
Ngàysinh  THẺTV          PHIẾUMƯỢN   Ngàymượn
Địa chỉ
      1              M
Nghềnghiệp          Có

                       Mãtựasách
MãTG                     Lọaisách
Họtên     TÁCGIẢ   Vaitrò  TỰA SÁCH  Nămxb
Ngàysinh                   Nhàxb
       M            N
Địa chỉ         sángtác       Sốtrang
                       Sốtập
                              38
Ví dụ 4_1

Đặc tả vấn đề
Trường CĐMêkong có nhu cầu tin học hóa công tác quản lý của
mình.
Trường có nhiều khoa. Mỗi khoa có thông tin Mã khoa, Tên khoa.
Mỗi khoa có nhiều lớp học. Thông tin về lớp học : Mã lớp, Tên lớp, Sĩ
số.
Một sinh viên khi nhập học được xếp vào một lớp và thuộc lớp này
trong suốt khoá học. Thông tin về Sinh viên gồm: mãSV, Họtên, Ngày
sinh, phái, địa chỉ .
Sinh viên học nhiều môn học . Kết thúc mỗi môn học , sinh viên có
một điểm thi. Kết thúc khoá học , sinh viên có một điểm Tốt nghiệp.
Mỗi môn học có thông tin : mãMôn, Tênmôn, số tín chỉ.
Mỗi sinh viên có một thẻ thư viện. Và một thẻ thư viện chỉ thuộc về
một sinh viên. Thông tin về thẻ thư viện : Số thẻ, Ngày cấp, Ngày hết
hạn.


                                  39
                               MãMôn
Mã khoa                            Tênmôn
Tên khoa  KHOA                        Số tín chỉ

       1                      MÔN HỌC
                                    M
               MãSV
      Của        Họtên
               Ngày sinh
               Phái
                          Học
               Địa chỉ .
               điểm Tốt nghiệp  N  điểm thi
       M
Mã lớp
Tên lớp  LỚP           SINH VIÊN
Sĩ số.
         1         M      1

           Thuộc             Có
                                    1

                               THẺ THƯ ViỆN
                               Số thẻ
                               Ngày cấp
                               Ngày hết hạn.
                                       40
 B1 : Chuyển các tập thực thể thành quan hệ

KHOA (Mã khoa, tên khoa)
LỚP (Mã lớp, tên lớp, sĩ số)
SINHVIÊN (Mãsinhviên, họ tên, phái , địa chỉ, ngày sinh, điểm tốtnghiệp)
MÔN HỌC (Mã môn, tên môn, số tín chỉ)
THẺ THƯ ViỆN (Số thẻ, ngàycấp, ngày hết hạn)

 B2 : Chuyển các mối kết hợp

Mối kết hợp KHOA – LỚP chuyển thành khóa ngoại Mã khoa trong quan hệ LỚP
Mối kết hợp LỚP – SINHVIEN chuyển thành khóa ngoại Mã lớp trong SINHVIEN
Mối kết hợp SINHVIEN – THẺ THƯ ViỆN chuyển thành khóa ngọai Mãsinhviên
trong quan hệ THẺTHƯ ViỆN
Mối kết hợp SINHVIÊN – MÔNHỌC chuyển thành một quan hệ mới
HỌC(Mãsinhviên, mãmôn, diểm thi)
                                   41
 Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

KHOA (Mã khoa, tên khoa)
LỚP (Mã lớp, tên lớp, sĩ số, mã khoa)
SINHVIÊN (Mãsinhviên, họ tên, phái , địa chỉ, ngày sinh, điểm tốt
                        nghiệp, mã lớp )
MÔN HỌC (Mã môn, tên môn, số tín chỉ)
HOC (Mãsinhviên, mã môn, điểm thi)
THẺ THƯ ViỆN (Số thẻ, ngàycấp, ngày hết hạn, mãsinhviên)
                                  42
Nhận xét :#28
 Mối kết hợp giữa các tập thực thể trong mô hình E-R
được chuyển thành khóa ngọai trong mô hình csdl
Quan hệ . Như vậy : trong mô hình quan hệ , các quan
hệ liên hệ với nhau nhờ có chung một hay một số
thuộc tính .
Có 2 loại mối quan hệ _relationships trong mô hình
quan hệ : 1-1 và 1 – M
Ví dụ :#27.  #28.
                            43
        Mãkhóahọc     Tên khóa học           Thời #19.mhQh
                                  lượng
        KTVmạng      Kỹ thuật viên          450
        KTVcsdl      Kỹ thuật viên cơ sở dữ liệu   250
        Đohoa       Đồ họa ứng dụng         250
        LTV        Lập trình viên          450
MãSV   Tên       Số ĐT  Ngày sinh  Địa chỉ   Ngày nhập  Mãkhóa
                              học     Học
050001  Tran thuy Vy   1230   15-3-1988  Dong thap  15-4-2005  KTVmang
050002  Nguyen Nam    4562   17-8-1987  TP HCM    20-4-2005  KTVCSDL
050003  Pham van Hai   4786   22-1-1988  TP HCM    15-4-2005  KTVmang
050004  Nguyen thi Lan  1222   1-1-1988  Tien Giang  15-4-2005  Đohoa                                          44
MãSV   Tên       Số ĐT   Ngày sinh   Địa chỉ
                                #20-mohinhQH
050001  Tran thuy Vy   1230   15-3-1988   Dong thap
050002  Nguyen Nam    4562   17-8-1987   TP HCM
050003  Pham van Hai   4786   22-1-1988   TP HCM
050004  Nguyen thi Lan  1222   1-1-1988   Tien Giang

                 MaSV        Mamonhoc  Ngay nhap hoc
                 050001       MangCB   01/01/2005
                 050001       KTLT    15/01/2005
                 050002       THCB    20/1/2005
                 050002       KTLT    20/1/2005
                 050002       MangCB   30/1/2005


 MaMonhoc    Tên môn học           Thời lượng
 THCB      Tin học Văn phòng          90
 LTmạng     Lập trình mạng            45
 MangCB     Mạng căn bản             60
 KTLT      Kỹ thuật lập trình          90
                                       45

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:6/16/2012
language:Vietnamese
pages:45