1st Grade Curriculum Guide in Filipino by LindlAndrewCarcido

VIEWS: 579 PAGES: 3

									Curriculum Guide in Filipino
First Grade
Subject Description: Pagbasa at Wika
Course Code: BFIL01
      Summer             Fall                                               Winter                          Spring              Remarks
  Lecture      Lab      Lecture                             Lab           Lecture             Lab           Lecture            Lab         Requirement
I. Kami and mga Batang   I. Munting Bayani         I. Kalikasan; Ingatan Natin  I. Magandang Paligid    I. Pamana- Tatak ng Sariing  I.Magsaya, Magdiwang    I. Maunlad na Bukas     I. Huwarang Mamayan   1. Complete Prescribed
Pilipino                                                        Atin                                                      Laboratory Gown
              a. Mga Batang Uliran       a. Mga Karaniwang       a. Samot saring Balita                  a. Isang Paggunita     a. Magkasintunog na mga   a. Ulirang Kapatid
a. Magpakilala Tayo     (Tugma)              Pangngalan          (Tula)           a. Heto ang Ulat Ko.     (komik Istrip)       salita            (Talambuhay)       2. Digital Presentation

- Pagpapakilala ng Sarili  - Paggamit ng Mgagalang      - Pagkilala ng Ngalan ng   - Pagbibigay ng sariling  - Paguulat sa wastong     - Paghahanap ng mga    - Paghahambing ng mga    - Pagsunod sa mga
              na pananalita sa         Tao, Bagay, Pook at      palagay o hula tungkol   Paraan            detalye sa kwento     Tunog            panutong nakalimbag
- Pagpapakilala ng Iba   pagpapakilala           Hayop             sa binasa
                                                            - Pagsipi ng Ulat       b. Pasko Na! ( Dula)    - Pagsipi ng Tula      b. Manuel L. Quezon
- Paghahanda sa Pagsulat  b. Lupang Hinirang (Awit)     -Pagkilala at Karaniwang   b. Usapan sa Sampayan                                              (Talambuhay)
                               Ngalan ng Tao, Bagay,     (Komik Istrip)       b. Mga Panuto         - Pagtukoy ng       b. Mga Paraan sa Mabuting
b. Magagalang na Salita   - Pagkilala ng mga salita     Pook at Hayop                                     damdaming         Pakikinig ng Kwento     - Pagbuo ng Balangkas
              sa tulong ng mga larawan                    - Pagtukoy ng mga     - Pag unawa sa mga      ipinahahayag ng mga                   (Talambuhay)
- Paggamit ng Po at Opo                    - Pagsulat ng Karaniwang   kaisipan/ mensahe na    Panuto            tauhan           - Pakikinig ng Kwento
              c. Si Dilis Liit (Komik Istrip)  Pangngalan          inihahatid ng binasa                                               c. Fernando Amorsolo
- Paggamit ng Magalang                                                 - Pagsulat ng mga Panuto   c. Ang Ati Atihan     - Pagsulat ng Pamagat ng   (Talambuhay)
na Pagbati         - Pag-uugnay ng mga        b. Mga Tanging        c. Naisahan si Buwaya                  (Sanaysay)         mga Kwento at Tula
              salitang magkakatugma       Pangngalan          (Usapan)          c. Ang mga Salitang Kilos                               - Paglalarawan ng mga
- Paggamit ng Iba pang                                                                - Pagsalaysay sa tulong  c. Lumahok Tayo sa Usapan  Katangian ng mga
Magagalang na Salita    d. Isa Dalawa (Tugma)       - Pagkilala ng Tanging    - Pag iisa isa ng     - Pagkilala ng mga Saltang  ng mga larawan at                    tauhan
                               Ngalan ng Tao, Bagaym     Katangian ng mga      Kilos             pamatnubay na tanong    - Paglahok sa Usapan
- Pagsulat ng Patayo at   - Pagkilala ng mga salitang    Pook at Hayop         tauhan                                                      d. Dakilang Kaibigan
Pahalang na Tuwid na    Magkakatugma                                        - Pagsipi ng mga Salitang   d. Anf Canao ng mga    - Pagipi ng Tula       (Komik Istrip)
Guhit                             - Pagsulat ng mga Tanging   d. Si Maria Makiling    Kilos             Igorot (Kwento)
              e. Ang maliit na Tandang     Pangngalan          (Rebus)                                       d. Gamit ng AT        - Pagbibigay ng angkop
c. Magalang na Pakikinig  (Rebus)                                          d. Iba’t Ibang Anyo ng mga  - Pag uugnay ng sanhi at                na pamagat sa pangkat
                               c. Mga Pananda        - Paglalahad ng mga    Salitang Kilos        bunga ng mga        - Paggamit ng At       ng mga salita at mga
- Paraan ng Wastong     - Paguugnay ng mga sanhi                    sanhi at bunga ng mga                  pangyayari                       tauhan
Pakikinig          at bunga             - Paggamit ng mga       pangyayari         - Pagtiyak kung Kailan                  - Pagsulat ng Lipon ng mga
                               Pananda                         Ginagawa ang Kilos      e. Ang Santakrusan     Salitang may at       e. Guro ang Nanay Ko
- Pagsulat ng Patayo at                                                               (Komik Istrip)                     (Usapan)
Pahalang na Tuwid ng     f. Ang magkakaibigan    - Paggamit nang wasto ng   e. Kilalanin ang Monggo  - Pagkilala ng mga Kilos na                e. Panandang Sa atNasa
Guhit             (Komik IStrip)       mga Panandang Ang at     (Kwento)          ginawa na           - Paglalapat ng angkop                 - Pag tukoy ng paksang
                             Ang mga                                         na Pamagat sa Kwento    - Paggamit ng Iba Pang mga  pangungusap/
d. Huni, Tunog at Ugong    - Pagsunod sunod ng mga                 - Pagsunod sa mga     - Pagkilala ng mga Kilos na                Pananda           pangunahing diwa ng
               pangyayari sa kwento    - Paggamit ng mga       panutong naklimbag     Ginagawa na          f. Mga Banal na                     talata
- Pinagmulan ng Huni,                  Panandang Si at Sina                                  Pagdiriwang (Sanaysay)   - Pagsipi ng mga
Tunog at Ugong        g. Si Dorcas, Ang Batang                 f. Mga araw sa isang    - Pagklilala ng mga Kilos na               Pangungusap na may      f. Manolo Lopez
               Uliran (Komik istrip)   - Pagsulat ng Parilrala    Linggo (Awit)       Gagawin Pa           -Pagbibigay ng diwang   Panandang Sa at Nasa     (Talambuhay)
- Pag-uugnay ng Huni sa                 nang may Wastong                                    nakapaloob sa larawan.
Gumagawa nito         - Pagsasabi ng diwang   Pagitan ng mga Salita     - Pagpapangkat pangkat/  - Pagsulat ng mga       Pangungusap        f. Pangngusap at di     - Pagsunod sunod ng
               nkapaloob sa larawan                   Pagsusunod sunod ng    Idinidikang salitang                   Pangungusap         mga pangyayari ng
- Pag-uugnay ng Tunog sa                 d. Mga Salitang Paghalili   mga araw/ bagay      nagsasaad ng kilos       g. Ang Pista ng Moriones                binasang kwento
Gumagawa nito                      sa mga Pangngalan                                    (Dula)           - Pagkilala ng Pangungusap
                                            g. Ang Panaginip ni Dina  e. Mga Salitang Nagsasabi                               g. Ang matagumpay na
- Pag-uugnay ng Ugong sa                 - Paggamit nang Wasto ng   (Komik Istrip)       ng Panahon           - Pagtukoy sa binasa ng  - Pagaayos ng mga salita   magsasaka
Gumagawa nito                      Ako, Ikaw at Siya                                    mga sagot sa mga                    (Talambuhay)
                                            - Pagsusunud sunod ng   - Pagkilala ng mga Salitang  tanong na literal     - Pagsulat ng Pangungusap
- Pagbuo ng Larawang                   - Pagsulat ng mga Salita sa  mga pangyayari ng     Nagabi kung Kailan                                   - Pagbibigay hinuha sa
Guhit                          Pangngusap          kwento                          h. Karakol sa Cavite    g. Pangungusap na      mga pangyayari sa
                                                         - Pagsulat ng iodinidiktang  (Komik Istrip)       Pasalaysay          kwento
e. Ang Alpabetong Filipino                e. Mga Salitang Nagtuturo                mga salitang nagsasaad ng
                                                         panahon            - Pagbibigay ng mga    - Pagkilala ng Pangungusap  f. Kasipagan; Susi ng
- Pagkilala ng 28 mga titik               - Paggamit ng ito, iyon at                               detalye na sumasagot sa  na Nagsasalaysay       Tagumpay
                             iyan                           f. Mga Salitang Nagsasabi   mga tanong na ano at                  (Talambuhay)
- Pag-uugnay ng Tunog sa                                             ng Pook.            bakit           - Paggamit ng Malaking
titik                          - Paglalarawan ng mga                                               Titik at Tuldok       - Pagbuo ng palagay
                             Hayop                          - Pagkilala ng mga salitang                              tungkol sa mga
- PAgkilala sa Bigkas at                                             nagsasabi kung saan                    h. Pangungusap na      pangyayaring kapani
Anyo ng Malaki at Maliit                 - Pagbuo ng mga Salitang                                              Patanong           paniwala
na mga Titik                       Naglalarawan                       - Pagsulat ng mga
                                                         Pariralang nagsasabi kung                 - Pakilala ng Pangungusap
-Pagkilala sa Tunog at                                              saan                           na Nagtatanong
Bigkas ng mga Patinig
                                                         g. Pagsunod sa mga Babala                 - Pagbaba at Pagtaas ng
- Pagkilala sa Tunog at                                                                           Tinig sa Pagtantanong
Bigkas ng mga Katinig                                               - Pagsunod sa mga babala
                                                                                      - Pagsipi ng Talata
- Pagsulat ng mga Katinig                                             - Pagsipi ng mga Babala

f. Ang mga Patinig                                                h. Ngalan ng mga araw

- Pagkilal ng mga Pantig                                             - Pagkilala ng pagkaka
                                                         sunod sunod ng mga araw
- Pagkilala ng mga Pantig
na Patinig Lamang                                                 - Pagsulat ng mga Ngalan
                                                         ng Araw
- Pagkilala ng mga Pantig
na Magkasama ang
Patinig at katinig
- Pagsulat nang wasto ng
mga salita

g. Simula at Huling Tunog
ng mga salita

- Pagpapakilala ng mga
Salita

- Pagbubuo ng mga Salita

- Paghahati ng mga Salita

h. Pinagsamang Tunog ng
Katinig-Katinig at Patinig

- Pagbigkas ng mga
Salitang may klaster

- Pagkilala ng mga Klaster
sa Unahan ng Salita

- Pagkilala ng Klaster sa
Gitna ng Salita

- Pagkilala ng Klaster sa
Hulihan ng Salita

- Pagsulat ng Patinig na
may Klaster

								
To top