kpi job report53 by s0v3e3xV

VIEWS: 35 PAGES: 17

									                   หน.สอ.  จนท.1  จนท.2  จนท.3
 1  งานแผนงาน
 2  งานประกันสุ ขภาพ
 3  งานข้อมูลข่าวสาร
 4  งานส่ งเสริ มสุขภาพ
 5  งานทันตสาธารณสุ ข
 6  งานสิ่ งแวดล้อมและโภชนาการ
 7     ้    ้
   งานคุมครองผูบริ โภค
 8  งานสุ ขภาพจิตและสิ่ งเสพติด
 9  งานพัฒนาบุคลากรและแพทย์แผนไทย
10  งานบริ หาร
11  งานควบคุมโรคติดต่อ
12  งานระบาดวิทยา
13  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
14  งานควบคุมโรคเอดส์
15
16
17
18
19
                                     ั         ั
R1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วด เกณฑ์/เครื่องชี้วด ขององค์กร
                                  ั         ั
P1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลผลิต ตามตัวชี้วด เกณฑ์/เครื่องชี้วด ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
เกณฑ์ E-inspection/ตามเกณฑ์ สปสช./ตามเกณฑ์ ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สานักงานสาธารณสุขอาเภอกาหนด ร้อย
ละ 80ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 80
P1U1 เครือข่ายมีผลลัพธ์จากการดาเนินการตามเกณฑ์ E-inspection สูงกว่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง ร้อยละ 80


I1    ้
   ไม่นอยกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ ( ปริมาณไอโอดีน ≥ 30 ppm )

I2                    ้       ่
   ร้อยละ50 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครังแรกอายุครรภ์กอน 12 สัปดาห์
I3  ไม่เกินร้อยละ 7 ทารกแรกเกิดน้่าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
I4  ร้อยล 79.86 ของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจที่ได้รับการบ่าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์ก่าหนด
I5                               ้
   การพัฒนาส้วมสาธารณะ ของกลุ่มเป้าหมาย(setting)ให้ผ่านเกณฑ์สวมสาธารณะ HAS ร้อยละ 60

I6                   ี่
   ร้อยละ 80 ของนักเรียนประถมศึกษาปีท1 และ 3 ได้รับบริการตรวจฟัน
I7  อัตราฆ่าตัวตายส่าเร็จต่อประชากรแสนคน ( ใช้ผลงานของปี 51 ) ลดลง (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร)
I8  ร้อยละ10 ของร้านอาหาร / แผงลอยจ่าหน่ายก๋วยเตี๋ยว   ได้มาตรฐาน ก๋วยเตี๋ยวอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี

I9   ้
  ไม่นอยกว่าร้อยละ10 ของผู้ป่วยที่ได้รับบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ/หรือ
  การแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
     ้
I10 ไม่นอยกว่าร้อยละ1.5 ของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

                                     ั         ั
R1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วด เกณฑ์/เครื่องชี้วด ขององค์กร
                                  ั         ั
P1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลผลิต ตามตัวชี้วด เกณฑ์/เครื่องชี้วด ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
เกณฑ์ E-inspection/ตามเกณฑ์ สปสช./ตามเกณฑ์ ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สานักงานสาธารณสุขอาเภอกาหนด ร้อย
ละ 80ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 80
P1U2 เครือข่ายบริการสุขภาพมีผลลัพธ์จากการดาเนินการตามเกณฑ์ที่ สปสช.กาหนด ร้อยละ 80
I1  อัตราความครอบคลุมประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง(กลุ่ม UCร้อยละ20)(กลุ่มNon
   UC ร้อยละ10)
I2  ร้อยละ10 ของ Pre-DM ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีผล FBS อยู่ในเกณฑ์ปกติ
I3  ร้อยละ15ของ Borderline HT ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีผล BP อยู่ในเกณฑ์ปกติ
I4   อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน Measles/MMR ในเด็กอายุ 1 ปี(ไม่ต่ากว่าร้อยละ90)
I5  อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE3 ในเด็กอายุ 3 ปี(ไม่ต่ากว่าร้อยละ90)
I6  อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน DPT5 ในเด็กอายุ 5 ปี(ไม่ต่ากว่าร้อยละ90)
I7   อัตราความครอบคลุมสตรีอายุ 35,40,45,50,55, 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ร้อยละ55)
I8  ร้อยละ100ของผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติได้รับการตรวจรักษาตามแนวทางการส่งต่อ

I9  ร้อยละความครอบคลุมการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามกลุ่มเป้าหมาย
   (ร้อยละ90)
I10 ร้อยละ40 ของเด็ก ป.1 ที่มีปัญหาร่องฟันลึกได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

I11  ร้อยละ100ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ได้รับการตรวจเชื้อ HIV

I12 ร้อยละ80ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ได้รับการตรวจ Thalassemia

I13 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์

                                     ั         ั
R1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วด เกณฑ์/เครื่องชี้วด ขององค์กร
                                  ั         ั
P1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลผลิต ตามตัวชี้วด เกณฑ์/เครื่องชี้วด ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
เกณฑ์ E-inspection/ตามเกณฑ์ สปสช./ตามเกณฑ์ ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สานักงานสาธารณสุขอาเภอกาหนด ร้อย
ละ 80ทีอด้รับมอบหมาย ร้อยละ 80 ธ์จากการดาเนินการตามเกณฑ์ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สานักงานสาธารณสุข
U3 เครื ่ไข่ายบริการสุขภาพมีผลลัพ
อาเภอกาหนด ร้อยละ 80
I1   ้ ่
   ผูปวยจิตเวชได้รับการประเมินคุณภาพชีวิต ร้อยละ 90
I2  ผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซ้่าซ้อนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ร้อยละ 90
I3  ร้านอาหาร/ร้านจ่าหน่ายอาหารสดได้รับการได้รับค่าแนะน่า  ร้อยละ 100
I4  ร้านอาหาร/ร้านจ่าหน่ายอาหารสดได้รับการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตามประเภทของอาหารร้อยละ 100
I5           ่
   ร้านขายของช่า/เครืองส่าอางค์              ่    ่
                     ได้รับค่าแนะน่า /สุมตรวจเครืองส่าอางค์ร้อยละ 100
I6  สถานีอนามัยผ่านเกณฑ์การให้บริการแพทย์แผนไทย/ แพทย์ทางเลือกตามมาตรฐาน
I7  มีสวนสมุนไพรและมีสมุนไพรอย่างน้อย 5 ชนิด คือ ขมิ้นชัน,หว่านหางจระเข้, เสลดพังพอน,หญ้าหนวดแมว,ฟ้า
   ทะลายโจร
I8  ร้อยละ80ของร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
I9  ร้อยละ100ของหญิงตั้งครรภ์และเด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการด้านส่งเสริมป้องกันทางทันตสาธารณสุขทุกคน
I10 นักเรียนประถมศึกษามีฟันแท้ผุไม่เกินร้อยละ20

I11 นักเรียนประถมศึกษามีปัญหาโรคในช่องปากต้องรักษาเร่งด่วน(ระดับ จ.) ไม่เกินร้อยละ10
I12 ร้อยละ80ของร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย
I13 ระดับประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
I14 ร้อยละ80 ของชุมชน/หมู่บ้าน   มี ค่าความชุกลูกน้่ายุงลาย (HI) น้อยกว่า 10
I15 ร้อยละ100 ของโรงเรียน วัด ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล มีค่า CI = 0

I16 ประสิทธิภาพการควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ไม่พบหมู่บ้านที่เกิดG2
I17 ร้อยละ 100 ของสอ. ผ่านการประเมินมาตรฐานระบาดวิทยา
I18 มีการสอบสวนและควบคุมโรคตามเงื่อนไขส่านักระบาดวิทยาก่าหนดและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพไม่เกิด G2
                                 ่
I19 ร้อยละ90ของนักเรียน ป.6 ม.2 ม.5 และปวช.2ได้รับการการสื่อสารเรืองเอดส์โดยจนท.สธ.
                        ้
I20 เด็กนักเรียนประถมศึกษามีสภาวะเหงือกปกติ ไม่นอยกว่าร้อยละ70
                                      ้
I21 นักเรียนประถมศึกษาได้รับบริการทันตกรรมตามระบบเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ ไม่นอยกว่าร้อยละ30
I22 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน(ร้อยละ22.5,ร้อยละ46,ร้อยละ
  70,ร้อยละ94)
I23 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณPP_COM(ร้อยละ22.5,ร้อยละ46,ร้อยละ
  70,ร้อยละ94)
I24 ร้อยละ70ของครัวเรือนจัดห้องนอนห้องส้วมห้องครัวถูกหลักสุขาภิบาล
I25 บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์

                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P2 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน

          ่   ่
U4 การประเมินความยังยืนหมูบ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

I1  ชุมชนมีการจัดท่าแผนด้านสุขภาพในหมู่บ้าน
I2  ชุมชนมีการจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน
I3  ชุมชนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน
I4  ชุมชนมีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในหมู่บ้าน
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P2 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
U5 ร้อยละ 100 ของอาเภอมีชมรม TO BE NUMBER ONE และดาเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตามเกณฑ์ที่กาหนด

I1  เยาวชนอายุ 10-24 ปีเป็นสมาชิก TO BE NUMBERONE ร้อยละ 85
I2  จ่านวนสมาชิก TO BE NUMBERONE เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 20
I3                                     ่
   การจัดตั้งเครือข่ายชมรม TO BE NUMBERONE และด่าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุน เป็นรูปธรรม
I4                               ่
   โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งมีการด่าเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P2 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
U6 สถานีอนามัยในเครือข่ายมีแผนงาน/โครงการ ที่ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เข้าร่วมจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคในชุมชน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
I1  แผนงาน/โครงการ ที่ชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/ภาคีเครือข่ายสุขภาพ  เข้าร่วมจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
   โรคในชุมชน  ร้อยละ 80 ขึ้นไป
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P2 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
                     ้           ่ ้
U7 ไม่น้อยกว่าร้อยละ78ของเทศบาลผ่านเกณฑ์ดานกระบวนการเมืองน่าอยูดานสุขภาพ

I1    ้
   ไม่นอยกว่าร้อยละ10 ของ อบต. ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P2 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
U8 ชมรมสร้างสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยม ที่มีกิจกรรมวัดรอบเอว ร้อยละ 85

I1                                 ิ
   ชมรมสร้างสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมัธยมในเครือข่ายมีกจกรรมวัดรอบเอว ร้อยละ 85
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P3 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพ

U9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ มากกว่าร้อยละ 80

I1  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานีอนามัย มากกว่าร้อยละ 80
I2  จัดท่าแผนงาน/โครงการในการพัฒนาสถานีอนามัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P3 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพ
U10 ความครอบคลุมประชากรผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า >98
I1              ิ
   ความครอบคลุมประชากรผู้มีสทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   >98
I2  การน่าเอาเทคโนโลยีในการตรวจสอบ/ขึ้นทะเบียนสิทธิบัติเพื่อความถูต้อง ครบถ้วน
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P3 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพ
U11 สถานีอนามัยผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน ร้อยละ 100
I1                          ุ
   พัฒนาสถานีอนามัยผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์สขภาพชุมชน ร้อยละ 100
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
P3 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพ
U12 สถานีอนามัยผ่านเกณฑ์ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ร้อยละ 100
I1  พัฒนาสถานีอนามัยผ่านเกณฑ์ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ร้อยละ 100
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
                                  ี
P4 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
U13 ระดับความสาเร็จของเครือข่ายในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการจัดทาข้อมูลงานการเงิน ร้อยละ 80
I1  การบันทึกบัญชี ถูกต้องและครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
I2               ิ
   การจัดท่าทะเบียนคุมทรัพย์สน ถูกต้องและครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
I3  การจัดท่าและส่งรายงาน สอ.01/02 ถูกต้อง ทันเวลา และครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
                                  ี
P4 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
U14 ระดับความสาเร็จของเครือข่ายในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการจัดทาข้อมูลงานพัสดุ ร้อยละ 80
I1  การบันทึกการจัดท่าทะเบียนคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทถูกต้องและครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
I2            ้
   การจัดท่าเอกสารจัดซือ/จัดจ้างถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
                                  ี
P4 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
U15 ระดับความสาเร็จของเครือข่ายในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการจัดทาข้อมูลงานธุรการ ร้อยละ 80
I1  การบันทึกการจัดท่าข้อมูลในงานธุรการที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด
                                       ี
R2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
                                  ี
P4 ระดับความสาเร็จของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการองค์กรที่ดในงานบริหารทั่วไป
U16 ระดับความสาเร็จของตรวจสอบภายในงานการเงิน สถานีอนามัยในเครือข่าย ร้อยละ 100
U17 ระดับความสาเร็จของตรวจสอบภายในงานพัสดุ สถานีอนามัยในเครือข่าย ร้อยละ 100
U18 ระดับความสาเร็จของตรวจสอบภายในงานจัดซื้อ จัดจ้าง สถานีอนามัยในเครือข่าย ร้อยละ 100


                                 ุ         ิ
R3 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในสังกัดมีการพัฒนาข้อมูลสุขภาพที่มีคณภาพและใช้แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือใ
                                ุ
P5 ระดับความสาเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การจัดทาข้อมูลสุขภาพที่มีคณภาพ ของหน่วยงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
U19 ระดับความสาเร็จของเครือข่าย ในการใช้โปรแกรม HCIS ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
I1 การใช้โปรแกรมเพื่องานสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ที่มี ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์
  มาตรฐานที่ก่าหนด
                                     ุ
U20 ระดับความสาเร็จของเครือข่ายการใช้โปรแกรมเพื่องานสาธารณสุขที่มีคณภาพ ที่มี ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
I1 การใช้โปรแกรมเพื่องานสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ที่มี ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์
  มาตรฐานที่ก่าหนด
U21 ระดับอาเภอมีการเก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพในพื้นที่อย่างครบถ้วน


I1                      ุ
   มีการเก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์สขภาพในพื้นที่อย่างครบถ้วนของสถานีอนามัย
I2  จัดทีมสุขภาพที่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุและก่าหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
I3  รวบรวมข้อมูลจากการส่ารวจชุมชน/ครอบครัว/การปฏิบัติงานในหน่วยงานและปัญหาอุปสรรคในการท่างาน
I4  ทบทวนระบบการท่างานในสถานีอนามัยเพื่อน่ามาใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบงาน

                                 ุ         ิ
R3 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในสังกัดมีการพัฒนาข้อมูลสุขภาพที่มีคณภาพและใช้แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือใ
                          ิ
P6ระดับความสาเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การใช้แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมกากับการทางาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
U22 มีและใช้แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร์ระดับอาเภอ

I1  บูรณาการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ และแผนปฏิบัติการของสถานีอนามัย
I2              ่
   เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีสวนร่วมจัดท่าแผนด้านสาธารณสุขในต่าบล เพื่อก่าหนดทิศทางการด่าเนินงาน การ
   พัฒนางาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
                                 ุ         ิ
R3 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในสังกัดมีการพัฒนาข้อมูลสุขภาพที่มีคณภาพและใช้แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือใ
                          ิ
P6ระดับความสาเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การใช้แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมกากับการทางาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
U23 การประเมินผลงานตามโครงการส่งเสริมป้องกันโรคในระดับอาเภอ ร้อยละ 100

I1  การประเมินผลการด่าเนินงานตามโครงการส่งเสริมป้องกันโรคในสถานีอนามัย ร้อยละ 100
I2  ร้อยละของโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ด่าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

I3  ร้อยละของโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ด่าเนินงานเสร็จสิ้น
I4   มีการบูรณาการการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและก่ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการร่วมกับทุกภาค
   ส่วนที่เกี่ยวข้อง
                                 ุ         ิ
R3 ระดับความสาเร็จของหน่วยงานในสังกัดมีการพัฒนาข้อมูลสุขภาพที่มีคณภาพและใช้แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือใ
                          ิ
P6ระดับความสาเร็จในการบรรลุผลสัมฤทธิ์การใช้แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมกากับการทางาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
U24 นิเทศงานด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 9 แห่ง(วง PCU ละ 1 แห่ง) ปีละ 2 ครั้ง

I1  ทวบทวนคุณภาพการให้บริการ / วางแผนแก้ไขปัญหา ควบคุมก่ากับ ตามค่าชี้แนะในการนิเทศงาน ระดับอ่าเภอ


                                      ั
                                สรุปตัวชี้วด
                                R            3
                                P            6
                                U            24
                                I            88
                               รวม           121
        ั
ณฑ์/เครื่องชี้วด ขององค์กร    หน.สอ.  จนท.1  จนท.2  จนท.3
     ั
รื่องชี้วด ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
งานสาธารณสุขอาเภอกาหนด ร้อย

ดหวัง ร้อยละ 80
        ั
ณฑ์/เครื่องชี้วด ขององค์กร
     ั
รื่องชี้วด ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
งานสาธารณสุขอาเภอกาหนด ร้อย


 ยละ 80
        ั
ณฑ์/เครื่องชี้วด ขององค์กร
     ั
รื่องชี้วด ที่ได้รับมอบหมาย ตาม
งานสาธารณสุขอาเภอกาหนด ร้อย
ขจังหวัด/สานักงานสาธารณสุข
   ี
รที่ดในงานบริหารทั่วไป
จัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
จัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
รุ่นตามเกณฑ์ที่กาหนด
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
จัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
ยสุขภาพ เข้าร่วมจัดบริการส่งเสริม
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
จัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
จัดกิจกรรมด้านสุขภาพในชุมชน
 85  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
พ

อยละ 80
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
พ
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
พ
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
พ
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
หารทั่วไป
น ร้อยละ 80
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
หารทั่วไป
 อยละ 80
  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
หารทั่วไป
 ร้อยละ 80


  ี
ที่ดในงานบริหารทั่วไป
หารทั่วไป
100


อยละ 100


     ิ
แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมกากับการทางาน ร้อยละ 100
ยงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ


ละข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
 ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
 วน
     ิ
แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมกากับการทางาน ร้อยละ 100
งมือในการควบคุมกากับการทางาน
     ิ
แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมกากับการทางาน ร้อยละ 100
งมือในการควบคุมกากับการทางาน
     ิ
แผนปฏิบัตการระดับหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมกากับการทางาน ร้อยละ 100
งมือในการควบคุมกากับการทางาน
ด
ลำดับ  กลุ่มงำน/ฝ่ ำย/งำน   ผู้รับผิดชอบ         ชื่อรำยงำน
 1 งำนยำเสพติด-สุ ขภำพจิต           YT2-2552
 2 งำนยำเสพติด-สุ ขภำพจิต           YT1-2552

 3 งำนยำเสพติด-สุ ขภำพจิต           รำยงำนโครงกำรจิตอำสำในโรงพยำบำล/สอ.
 4 งำนยำเสพติด-สุ ขภำพจิต           รำยงำนโครงกำร To be number one
                        สรุปสำรวจควำมสุ ข/เครียด/ซึมเศร้ ำ/ฆ่ ำ
 5 งำนยำเสพติด-สุ ขภำพจิต           ตัวตำย
 6 งำนยำเสพติด-สุ ขภำพจิต           รำยงำนสุ ขภำพจิต (สสอ.,สอ.)
                                   ้
                        สรุปรำยงำนโครงกำรปองกันกำรฆ่ ำตัวตำย
 7 งำนยำเสพติด-สุ ขภำพจิต           (รง1/1)
 8 งำนยำเสพติด-สุ ขภำพจิต           รำยงำนอบำยมุข
 9 พัฒนำกำลังคน                รำยงำนแพทย์ แผนไทย
                        รำยงำนแพทย์ แผนไทยระบบหลักประกัน
 10  พัฒนำกำลังคน               สุ ขภำพ
 11  พัฒนำกำลังคน               รำยงำนจริยธรรมและคุณธรรม
 12  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ                     ้
                        รำยงำนสุ่ มควำมชุ กลูกนำยุงลำย
 13  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ         รำยงำน ก.1 กำมโรค
 14  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ         รำยงำน ก.2 กำมโรค
 15  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ         รำยงำนผู้ป่วยลำว
 16  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ         รำยงำน Monthly Report
 17  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ         รำยงำนอหิวำตกโรค
 18  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ         รำยงำนงำนกำรสู ญเสี ยวัคซีน
 19  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ         รำยงำนผู้ป่วยวัณโรค
 20  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ         รำยงำนเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค
21  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ    รำยงำนโรคเรือน ้
22  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ    รำยงำน ตอ.100(รำยงวด)
23  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ    รำยงำนควำมครอบคลุมวัคซีน(รำยงวด)
24  งำนควบคุมโรค ระบำดวิทยำ    แบบอธิบำยกำรส่ งทำรำยงำนวัคซีนใหม่
25  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      ก.2 (คลอด)
26  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      มะเร็งเต้ ำนมและปำกมดลูก
27  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      รำยงำนอนำมัยแม่ และเด็ก
28  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      แบบรำยงำนเฉพำะกิจ สำยใยรักในครอบครัว
29  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ            ้
                  รำยงำนชั่งนำหนักเด็ก0-72เดือน
30  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      ผู้พิกำร
31  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      ออกกำลังกำย
32  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      รำยงำนสถำนกำรณ์กำรออกกำลังกำย
33  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      รำยงำนชมรมสร้ ำงสุ ขภำพ(งวด3เดือน
34  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      รำยงำนผู้สูงอำยุ
35  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรควำมปลอดภัยด้ ำนอำ
36  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      รำยงำน วค.03
37  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      รำยงำนสุ ขภำพวัยเรียน
38  งำนส่ งเสริมสุ ขภำพ      รำยงำนโภชนกำรวัยเรียน
39  งำนโภชนำกำรและสิ่ งแวดล้ อม  รำยงำนผลิตภัณฑ์ สุขภำพชุ มชน
40  งำนโภชนำกำรและสิ่ งแวดล้ อม  รำยงำนร้ ำนอำหำรสะอำดรสชำติอร่ อย(งวด3เดือน)
41  งำนโภชนำกำรและสิ่ งแวดล้ อม  รำยงำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพ(งวด3เดือน)
                  แบบรำยงำนกำรดำเนินงำนคุ้มครองด้ ำน
42 งำนคุ้มครองผู้บริโภค      ผลิตภัณฑ์ สุขภำพ
                  แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
43 งำนคุ้มครองผู้บริโภค      ควำมปลอดภัยด้ ำนอำหำร
44 งำนคุ้มครองผู้บริโภค  แบบรำยงำนผลิตภัณฑ์ สุขภำพชุมชน
45 งำนแผนงำน       ฐำนข้ ออมูลสถำนีอนำมัย
แบบฟอร์ มรำยงำน     งวดส่ ง
YT2-2552.doc     ทุกวันศุกร์
YT1-2552.doc      ทุกเดือน

Report Jidarsa.xls   ทุกเดือน
Reprot to be 51.xls  ทุกเดือน

sad.zip        ทุก 3 เดือน
newmental       ทุก 3 เดือน

suicide NEW.doc    ทุก 3 เดือน
abyyamuk.doc     ทุก 3 เดือน
panthai52       ทุกเดือน

thai_medicine.zip   ทุกเดือน
R-JARIYATHAM.zip    ทุกเดือน
BI_CI_HI.xls      ทุกเดือน
gor1.xls        ทุกเดือน
gor2.xls        ทุกเดือน
Lao.xls        ทุกเดือน
MONTHLY REPORT.xls   ทุกเดือน
RSC.xls        ทุกเดือน
vacloss.xls      ทุกเดือน
tbi.doc        ทุกเดือน
tb visit.doc      ทุกเดือน
Leprosy .doc        ทุก 3 เดือน
ตอ.100.xls         ทุก 3 เดือน
vac total.xls       ทุก 3 เดือน
manual epi.doc
songsrem\month\k 2.xls   ทุกเดือน
songsrem\month\Newformpap.xlsเดือน
              ทุก
songsrem\month\MCH2552.xls ุกเดือน
              ท
songsrem\month\saiyi.xls ทุกเดือน
songsrem\3 month\0-72month.xls เดือน
              ทุก 3
songsrem\3 month\pikan.pdfทุก 3 เดือน
songsrem\3 month\exercise.xlsก 3 เดือน
              ทุ
songsrem\3 month\servay.doc ุก 3 เดือน
              ท
songsrem\3 month\choomrom.xls เดือน
              ทุก 3
songsrem\3 month\naul.doc ทุก 3 เดือน
songsrem\3 month\Foodsafety.docเดือน
              ทุก 3
songsrem\6 month\vk.03.xls ทุก 6 เดือน
songsrem\6 month\studenthealth.xls อน
              ทุก 6 เดื
songsrem\6 month\studentfood.pdfเดือน
              ทุก 6
songsrem\3 month\OTOP.doc ุก 3 เดือน
              ท
songsrem\3 month\Food_san.xls 3 เดือน
              ทุก
songsrem\3 month\En_occ52.xls3 เดือน
              ทุก

kbs.xls          ทุก 3 เดือน

Foodsafety.doc       ทุก 3 เดือน
OTOP.doc  ทุก 3 เดือน
      ทุกเดือน

								
To top