Sheet1 ????? ?? ? ?? ? ? ????????? ??? ??? ?? ?? ? by s0v3e3xV

VIEWS: 373 PAGES: 2

									การเปิ ดดูขอมูล "ท่านสามารถร ับเช็คได้หรือ
      ้
ย ัง?" ให้คลิกข้อความด้านล่างนี้
เงินนอกงบประมาณ (ร ับเช็คทีคณรุงลาว ัลย์ จ ันทร์โสภา)
              ่ ุ ่
เงินงบประมาณ (ร ับเช็คทีคณหท ัยร ัตน์ เงินคา)
            ่ ุ
หมายเหตุ
    ่
๑. เมือพบข ้อความตามด ้านข ้างขวา ให ้คลิก "อ่านอย่างเดียว"
             ่            ู
๒. เนื่องจากเป็ นระยะเริมต ้น ข ้อมูลของท่านยังไม่ถกบันทึก
                     ็
      ท่านจะสามารถดูข ้อมูลการออกเชคได ้
       ้
      ตังแต่วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็ นต ้นไป
          ้    ่ ่
๓. ท่านต้องใชก ับเครืองทีเปิ ดอินทราเน็ตของ สสจ.อต. ได้ และ
     ้
 มีปัญหาเรื่ อง เชค สสจ.อต.เท่านน
ต้องใชเครืองภายใน ติดต่อห ้องการเงิน
        ่    ็        ั้  สสจ.อต. โทร ๒๐๖
      ่          ่  ็
 มีปัญหาเรือง เข ้าดูข ้อมูลเรืองเชคผ่านระบบอินทราเน็ ตไม่ได ้ ติดต่อ งานข ้อมูลฯ สสจ
ตไม่ได ้ ติดต่อ งานข ้อมูลฯ สสจ.อต. โทร ๓๑๕

								
To top