Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Etika dalam pendidikan

Document Sample
Etika dalam pendidikan Powered By Docstoc
					ETIKA DAN PROFESION
   KEGURUAN
    Aspek Etika dalam Profesion
        Keguruan
Jati diri (dignity) setiap insan
Amalan prinsip demokratik dalam proses
pendidikan
Kebebasan mengajar/belajar
Kesamaan peluang dalam pendidikan
(Aliran perdana dan pelajar keperluan khusus)
Antara profesionalisme dan kemersialisme
Pertimbangan etika dalam proses membuat
keputusan
Etika dalam teknologi pendidikan
Tanggungjawab pihak pihak berkepentingan
dalam proses pendidikan
Melahirkan insan yang seimbang (JERIS…)
Keseimbangan antara aspek proses dan
kandungan dalam proses pendidikan
Kepentingan ilmu/kandungan dan pedagogi
Keterbukaan organisasi sekolah
…
   Amanat Menteri Pendidikan
      Tahun 2000
Pendemokrasian pendidikan dan pemantauan
kualiti pendidikan
Relevan masa kini dan masa depan
Pendidikan untuk warga istimewa
Kemahiran pendidikan teknikal
Memartabat profesion keguruan
    Amanat Menteri Pendidikan
       Tahun 2001
Pembangunan yang seimbang
Pengemaskinian input pendidikan
Peluasan peluang pendidikan mengikut potensi
dan minat
Kepemimpinan dan kecemerlangan sekolah
Meningkatkan peluang pendidikan tinggi
    Amat Menteri Pendidikan
       Tahun 2002
Perpaduan sebagai agenda utama
Program integrasi sekolah
Perpaduan di semua peringkat – prasekolah
hingga institusi pengajian pendidikan
Pendekatan bersepadu
Pelan Pembangunan Pendidikan 10 tahun (2001
– 2010)
Teras kepada pelan ini ialah dari segi akses,
ekuiti, kualiti dan keberkesanan pengurusan
pendidikan
Kurikulum kebangsaan prasekolah diperluaskan dan
diwajibkan penggunaannya ke semua institut prasekolah
mulai tahun 2003
Program prasekolah
Menjelang tahun 2007, program prasekolah di bawah
KPM akan mempunyai 8,881 buah kelas mempu
menawarkan temapt kepada 220,775 kanak-kanak di
seluruh negara
Pendidikan rendah dan menengah
Program prasekolah, rendah dan menengah diberi
peruntukan RM9.57 billion (61%) daripada RM 15.6
billion bagi seluruh belanja mengurus KPM tahun 2002
RM 98.7 juta dibelanja untuk latihan dalam
perkhidmatan (LDP) untuk 150,000 orang guru
Pengenalan mata pelajaran vokasional ke sekolah harian
biasa
Pengenalan pendidikan wajib bagi tempoh persekolahan
rendah mulai tahun 2003
Pendidikan tertiari (tinggi)
16 buah politeknik dan 17 buah kelej komuniti
Dua buah kolej universiti ditubuhkan iaitu Kolej Universiti
Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia (KUKTEM) di
Pahang dan Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia
(KUKUM) di Perlis
Kemudahan PTPTN
    Amanat Menteri Pendidikan
       Tahun 2003
Agenda perpaduan diteruskan
Wujudkan masyarakat multilingual: Bahasa
Mandarin, Tamil dan Arab bagi Tahun Satu
Golongan kurang mampu dibela
Baget 2003: Penubuhan Tabung Amanah Pelajar
Miskin (TAPM) sebanyak 200 juta
Tahun 2003 diperuntukkan 1.008 billion untuk
pemberian biasiswa, bantuan makanan,
rancangan makanan tambahan, skim pinjaman
buku teks dan sebagainya
Pendidikan sebagai prioriti kerajaan
KPM diperuntukkan sebanyak RM 18.132 billion bagi
tujuan belanja mengurus bagi tahun 2003
57% (RM10.4 billion) daripada peruntukan 2003 adalah
untuk aktiviti pendidikan prasekolah, rendah dan
menengah
Membina daya saing
Peruntukan RM 5 billion (lima tahun) bagi melaksanakan
pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris
Penambahan 10% pelajar bukan Bumiputra ke Sekolah
Berasrama Penuh dan Kolej Matrikulasi
Membudayakan kecemerlangan
Melaksanakan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP)
pada tahun 2003
Proses penilaian kendiri di IPTA melalui konsep jaminan
kualiti dalaman IPTA
Kempen Gempur dan Hebah ke semua ITPS oleh
Jabatan Pendidikan Swasta
Memantapkan latihan perguruan
RM 319 juta bagai program pensiswazahan guru
Program ICT kepada guru
Latihan guru untuk pendidikan khas seperti Dislaksia,
Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) dan
sebagainya
    Amanat Menteri Pelajaran
        2008
Isu yang disentuh:
Teras dalam PIPP
i. Membina negara bangsa
ii. Membina modal insan
iii. Memperkasa Sekolah Kebangsaan
iv. Merapatkan jurang pendidikan
V. Memartabatkan profesion keguruan
V. Melonjakkan kecemerlangan institusi
   pendidikan
Akauntabiliti dari segi peruntukan Perbelanjaan
Pembangunan
Indikator dalam pencapaian akademik
Indikator dalam pencapaian dalam bidang kurikulum
Gejala disiplin
Membangun modal insan
–  Pelajar seimbang (Jeri)
–  Pekerja berkualiti
–  Pemain global
–  Warganegara bertanggungjawab
Akses terhadap pendidikan
Sistem pentaksiran Kebangsaan (SPPK)
Menjadikan profesion keguruan lebih menarik
dan memartabatkan profesion keguruan
Pengantarabangsaan sistem dan institusi
pendidikan
  Perintah-Perintah Am Kerajaan

Bab A  Lantikan dan kenaikan pangkat
Bab B  Elaun-elaun dan kemudahan dalam
    perkhidmatan
Bab C  Cuti
Bab D  Peraturan-peraturan pegawai awam
    (Kelakuan dan tatatertib)
Bab E  Rumah dan bangunan pejabat
    kerajaan
Bab F  Perubahan
Bab G  Waktu bekerja dan lebih masa
            Kelakuan

4 (2)
Seseorang pegawai tidak boleh:
(a) Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan
persendiriannya
(b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin
menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan
tugas awamnya
(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan
nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awan
(e) kurang cekap atau kurang berusaha
(f) tidak jujur atau tidak amanah
(i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang
boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah, dan
(j) cuai dalam melaksanakan tugasnya
        Pemberian Hadiah

8 (1) Seseorang pegawai tidak boleh menerima atau
memberi, atau tidak boleh membenarkan isteri atau
suaminya atau mana-mana orang lain menerima atau
meberi bagi pihaknya, secara langsung atau tidak
langsung, apa-apa hadiah (sama ada dalam bentuk zahir
atau selainnya) daripada atau kepada mana-mana
persatuan, badan, orang atau kumpulan orang jika:
– Penerimaan dan pemberian hadiah itu mempunyai kaitan
 dengan apa-apa cara, dengan pelaksanaan tugas pegawai itu,
 dan
– Bentuk, amaun atau nilai hadiah itu tidak sepadan dengan
 maksud hadiah itu diberikan
(2) Ketua Jabatan boleh membenarkan
seseorang pegawai menerima surat pujian
daripada mana-mana persatuan, badan, orang
atau kumpulan orang sempena persaraan atau
pertukarannya dengan syarat bahawa surat
pujian itu tidak terkandung dalam bekas yang
bernilai
  Menyenggara Taraf Hidup yang Berlebihan
Emolumen dan Pendapatan Persendirian yang Sah
 11 (1) Jika Ketua Jabatan berpendapat bahawa seseorang pegawai
 adalah atau ternyata:
 (a) menyenggara suatu taraf kehidupan yang melebihi
 emolumennya dan pendapatan persendirian lain yang sah, jika ada;
 atau
 (b) mempunyai kawalan atau memiliki sumber-sumber kewangan
 atau harta, harta alih atau tak alih, yang nilainya tidak seimbang
 dengan, atau yang tidak boleh semunasabahnya dijangka diperoleh
 oleh pegawai itu dengan emolumennya dan apa-apa pendapatan
 persendirian yang sah
 Ketua Jabatan hendaklah, melalui notis bertulis, memanggil pegawai
 itu supaya memberi penjelasan bertulis dalam tempoh tiga puluh
 hari dari tarikh penerimaan notis itu bagaimana dia telah mendapat
 sumber-sumber kewanagannya
      Bab D Bahagian V
        Hukuman
Amaran
Denda
Lucuthak emolumen
Tangguh pergerakan gaji
Turun gaji
Turun pangkat; atau
Buang kerja
   Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

Seksyen 134
(a) …
(b) enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu,
sukatan pelajaran, rekod, buku, bahan, dokumen atau
barang, atau memberi maklumat, dengan melanggan
subperenggan (b)(ii) atau
©
Adalah melakukan satu kesalahan dan boleh, apabila
disabitkan, didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit
atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun
atau kedua-duanya sekali
       Surat Aku Janji

Akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan
Agong, negara dan kerajaan
Akan sentiasa melaksanakan tugas dengan
cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur,
amanah dan bertanggungjawab
Tidak akan mebelakangkan tugas awam demi
kepentingan peribadi saya
Tidak akan menggunakan kedudukan saya
sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
sendiri
  Kod Etika Profesional Keguruan

Prestij atau martabat perguruan dipercayai
dapat dipelihara melalui:
Dalam semua hubungan dan tugas
Seseorang guru hendaklah menjalankannya
dengan jujur
Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap
keperluan tiap-tiap muridnya
Definisi Etika & Pendekatan
Kepada Kajian Moral/Etika
      Pengertian Falsafah/Etika

   Philia (Greek) means ‘love or friendship”
   Spphia means wisdom
   Philosophy means ‘love of wisdom’
   Tiga cabang falsafah
1.  Epistemology: The study of knowledge
2.  Metaphysics: The study of reality
3.  Ethics: The right or wrong of our conduct
        Definisi Etika

Etika berasal dari perkataan ‘ethos’ (Greek) yang
membawa maksud perangai/keperibadian
Moral berasal dari perkataan Latin “moralis’ yang
bermaksud adat budi pekerti /adab
Ethics refers to the area of morality which
concentrates on human conduct and human
values
Morality refers to that part of human behaviors
that can be evaluated in terms of right or wrong
(Goree, Keith., 1966)
       Morality and Ethics

Morality refers to the first beliefs and practices
about good and evil by means of which we
guide our behavior
Ethics is a reflective (the second order)
consideration of our moral beliefs and practices
Morality is a system of rules that modifies our
behavior in social conditions
It sets some standard of virtuous conduct
It is about doing good instead of harm
  Where does morality come from?
  It is as system of ‘shared’ values which justify
  our means
  There is basically two types of justification:
1. Negative sense
2 Positive sense
   Moral Education in Real Sense

Analyze the following statements: Are they
moral education?
You are taught not to tell lie because if you did
others would not trust you.
You are taught to treat others well because they
would treat you well in return
You are taught to work hard because of the
satisfaction this brought to you
How about the following set of statements?
You are taught not to lie because it is wrong to
do so.
You are taught not to treat others well because
they deserve to be so treated/It will be wrong to
do otherwise.
You are taught to work hard because you ought
to contribute to the society/organization or
wrong to do otherwise.
       The Seven Principles of
         Personal Ethics
        For your Thoughts!
Positive mental attitude (mind)
Respect (eyes and ears)
Integrity (mouth)
Compassion (heart)
Cooperation (hands)
Perseverance (mouth/gut)
Initiative (feet)

Character Education Center
Bureau of Essential Ethics
    Pendekatan Kepad Kajian Moral

Pendekatan Saintifik dan Pedekatan Falsafah
Pendekatan Saintifik/’descriptive’
Ia merupakan kajian saintifik terhadap tingkah laku manusia
Pendekatan Falsafah
Ia merupakan pendekatan normatif (standard) prescriptive seperti:
Egoism: Manusia seharusnya bertindak mengikut kepentingan
peribadi.
Atruism: Manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikut
kepentingan orang lain
Utilitarianism: Manusia seharusnya sentiasa bertindak mengikut
kepentingan semua orang termasuk kepentingan peribadi.
         Egoism

Terdapat dua jenis egoism iaitu:
Psychological egoism
It is a view about people behave or what they
do want to do
Ethical egoism (Normative)
It is a theory about how people ought to do

Kewujudan dua jenis egoism sering
menimbulkan dilema moral kepada kita
         Metaetika

Amoral: Having no moral sense or being
indifferent to right or wrong
No moral: It means out of realm of morality
together
Metaetika menganalisis bahasa etika seperti
adakah hukuman mati itu boleh dijustifikasikan
Yang dipersoalkan ialah bahasa etika (ethical
language), istilah etika (ethical terms),
pernyataan etika (ethical statements) untuk
mengetahui maksudnya
    Kebaikan Mempelajari Etika
     Kepada Para Pendidik
Membantu memahami kedudukan sesuatu
masalah etika
Berfikir secara kritikal setelah memperoleh
kemahiran dan konsep tertentu
Mampu menganalisis perdebatan etika
Menghormati pandangan orang lain yang
bertentangan
Mempertimbang kemunasabahan pandangan
yang selama ini tidak disetujui
…
    Tiga Sumber Data terhadap
         Etika
Secara intuitif (intuitions)
Peraturan dan kod-kod tertentu
Peranan sosial (social roles)
         Teori Etika
Teori-teori etika yang utama:
Teori Moral Kant (kant’s Moral Theory)
Teori Utilitarianism (Utilitarianism Theory)
Etika Keperibadian Mulia (Virtue Ethics)
Teori-teori etika boleh dilihat dari aspek-aspek
seperti:
Motif (motive)
Perlakuan (act)
Akibat (consequences)
Teori-teori yang didasarkan kepada akibat digelar
‘consequentialist’ atau pun teleological (Greek)
Teori yang hanya didasarkan kepada perlakuan (act) yang
betul atau salah tanpa mengambil kira akibat dipanggil
‘nonconsequentialist’ atau deontological (Greek)
     Teori Utilitarianism
Pengasas teori ini ialah Jeremy Bentham (1748 –
1832) dan John Stuart Mill (1806 – 1873)
Mereka berdua bersetuju tentang hakikat
bahawa perlakuan yang dapat menghasilkan
lebih banyak keseronokan dan kehahagian
adalah perlakuan yang bermoral
Bentham memberi penekanan kepada kuantiti
keseronokan dan kebahagian yang dibawa oleh
sesuatu perlakuan
Beliau membuat pertimbangan kuantiti dari segi
darjah keseronokan, tempoh keseronokan,
kemungkinan terhasilnya keseronokan dan
sebagainya
Mill sebaliknya mengambil kira aspek kuantiti dan juga aspek
kualiti
Pertimbangan kualiti dilihat dari segi intelektual yang
mengambil kira faktor pendidikan, keperihatinan orang lain
dan perasaan moral
Keseronokan secara intelektual dianggap lebih bernilai
daripada yang bersifat nafsu
Utilitarianism berasaskan perlakuan (act utilitarianism) dan
utilitarianism berasaskan peraturan (rule utilitarianism)
      Perbezaan Act Utililitarianism
       dan Rule Utilitarianism

Act utilitarianism
Mempertimbangkan akibat perlakuan mematuhi/melanggar
sesuatu perjanjian (Consider the consequences of this act of
promise keeping/breaking)
Rule utilitarianism
Mempertimbangkan akibat amalan mematuhi/melanggar
sesuatu perjanjian (Consider the consequences of the practice
of promise keeping/breaking)
Pada pendapat anda, utilitarianism jenis mana yang harus
diberikan perhatian?
    Aspek calculus dalam teori
       Utilitarianism
Prinsip utiliti
The morally best/better alternative is that which produces the
greatest/greater net utility, where utility is defined in terms of
happiness and pleasure
We ought to do that which produces the greatest amount of
happiness for the greatest number of people
Ia berkait rapat dengan konsep ‘hedoism’ yang mempercayai
bahawa manusia akan mencari/mendekati keseronokan dan
menjauhi kesakitan
  Pengiraan Darjah Kegembiraan
Net utility
Act A produces 12 units of happiness and 6 units of
unhappiness (6 units of happiness)
Act B produces 10 units of happiness and 1 unit of
unhappiness (9 units of happiness)
Which act is more preferable in terms of morality?
Intensity
Based on the scale of 1 to 10.
Act A gives 40 people each mild pleasure (40 x 2 =
80 degrees of pleasure)
Act B gives 10 people each intense pleasure (10 x 10
= 100 degrees of pleasure.
Which act is more preferable in terms of morality?
Likelihood
Act A has a 90% chance of giving 8
people each 5 days of pleasure (40 days
x .90 = 36 days of pleasure)
Act B has a 40% chance of giving 10
people each 7 days of pleasure (70 days
x .40 = 28 days of pleasure)
Which act is more preferable in terms of
morality?
Duration
Act A gives 3 people each 8 days of
happiness (3 x 8 = 24 days of happiness)
Act B gives 6 people each 2 days of
happiness (6 x 2 = 12 days of happiness)
Which act is more preferable in terms of
morality?
Kritikan terhadap teori utilitarianisme
 Adakah teori ini benar-benar boleh
 berfungsi?
 Teori ini meminta kita membuat
 pengiraan untuk unit
 kegembiraan/keseronokan yang terhasil
 daripada tindakan-tindakan alternatif.
 Adakah kita mempunyai kemampuan dari
 segi masa dan kebolehan untuk
 melakukan ini semua?
Bagaimana dengan tindakan yang sememangnya
salah dari segi moral, tetapi dapat membawa
kegembiraan/keseronokan yang tinggi?
Rujuk kepada contoh yang diberi.
Adakah utilitarianisme ini adil?
Keputusan A membawa tiga unit kegembiraan
kepada lima orang = 15 unit
Keputusan B membawa 10 unit kepada seorang,
4 unit kepada dua orang dua orang lagi tidak
memperoleh apa-apa. Jumlah kegembiraaan
yang dibawa ialah 18 unit.
Adakah keadaan ini adil?
      Teori Moral Kant
   German Philosopher 1724 – 1804)
   Terdapat tiga persoalan yang perlu dijawab
   untuk menentukan kemoralan sesuatu
   perlakuan
1.  Persoalan pertama
   Apa yang menjadikan sesuatu perlakuan itu
   bernilai (worth) dari segi moral?
   Seseorang itu perlu bertanggungjawab dari
   segi moral terhadap motifnya
   Nilai sesuatu perlakuan boleh dilihat dari aspek
   intrumental dan intrinsik
   Nilai Instrumental: Perlakuan yang baik kerana
   akibatnya
  Nilai baik secara intrinsik: Baik kerana
  perkara/perlakuan itu sendiri
2. Persoalan kedua
  Apakah motif yang betul?
  Sesuatu perlakuan itu akan dianggap
  mempunyai nilai moral sekiranya ia mempunyai
  niat (intention) yang betul.
3. Persoalan ketiga
  Apakah perkara yang betul untuk dilakukan?
Motif dan perlakuan itu mestilah betul dan
relevan
Perlakuan yang patut kita buat (imperatives)
yang bersifat individu dan bersyarat
dikategorikan sebagai hypothetical imperative
Tuntutan moral yang tidak bersifat individu
(universal) dan tidak bersyarat digelar
categorical imperative (CI)
Perlakuan yang bersifat CI ini mempunyai
obligasi moral yang tinggi
Apabila peraturan moral dianggap sebagai
mutlak, manusia harus mematuhinya sebagai
satu kewajipan dan ketepikan
kecenderungan/kemahuan sendiri (inclination)
     Summary of Kant’s Beliefs

We are responsible for our motive to do good or
bad, thus we are held morally accountable
Having the highest intrinsic value is central to
Kant’s ethics
Kant was not a relativist
In order for our action to have moral worth, we
must not act out of a right motivation alone. We
must also do the right thing
I ought to do Y vs. If I want X, then I ought to
do Y.
    Etika keperibadian mulia


Bukan semua teori boleh digolongkan kepada
dua katogori di atas. Etika keperibadian mulia
boleh tergolong ke dalam consequentialist atau
nonconsequentialist
Ia menitikberatkan budi pekerti manusia. Kehidupan manusia
perlu diasaskan kepada keunggulan (ideals)
Keperibadian mulia dapat dipelajari melaui pengulangan
Aristotle mengklasifikasikan keperibadian mulia sebagai
pertengahan (min) di antara sesuatu yang murni (virtue) dan
kejahatan (vice)
Contoh untuk nilai kesederhanaan ialah
seperti berikut:
lokek  kemurahan hati    membazir
rendah ketabahan        berlagak
hati
Sifat-sifat murni ini perlu bersifat sejagat
walaupun ia kadangkala dipengaruhi oleh
masyarakat dan budaya
   Kerelatifan etika (ethical relativism)
   Nilai etika dan kepercayaan adalah relatif
   kepada individu atau kumpulan yang
   mendukungnya
   Jarang wujud kebenaran/kesalahan secara
   mutlak
   Terdapat dua jenis kerelatifan:
1.  Kerelatifan etika individu
2.  Kerelatifan etika sosial atau budaya
   Sebab-sebab wujudnya kerelatifan
   etika:
1.  Kepelbagaian pandangan moral
2.  Ketidaktentuan moral (moral
   uncertainty)
3.  Perbezaan situasi
Kerelatifan dari segi nilai (value relativism)
Keliru mengenai prinsip betul dan salah
Perbezaan dalam dunia perniagaan/korporat
dengan dunia pendidikan
Dunia pendidikan menitikberatkan nilai-nilai
murni, penerapan nilai-nilai murni dalam
pengajaran dan sebagainya
Dunia perniagaan didasarkan kepada
‘kepentingan dan keuntungan’
Kepelbagaian pandangan
Secara umum: isu pengguguran, euthanasia,
pornografi, keadilan, diskriminasi dan
sebagainya
Aspek pendidikan: Tujuan pendidikan untuk
perkembangan IQ, EO, SQ dan sebagainya
Kesamaan peluang dalam mendapat pendidikan
yang berkualiti
Peraliran dalam pendidikan
Ketidaktentuan moral
Apakah yang penting dari segi moral dalam
keadaan tertentu?
Membantu kawan dalam keadaan tertentu yang
kita terpaksa melakukan perbuatan yang tidak
jujur
Perbezaan situasi
Isu dan standard nilai adalah berbeza untuk
situasi yang berbeza. Contohnya hak asasi
manusia, kebuluran dan sebagainya
Teori etika dan pendekatan moral
Hubungan antara teori etika dengan proses
pembuatan keputusan moral

     Teori etika

        ↓

     Prinsip etika

        ↓

     Keputusan etika
Global values, moral boundaries:
   A pilot survey (1996)
Global Values, Moral Boundaries: A Pilot
Survey
By William E. Loges and Rushworth Kidder
This publication is a report on a survey conducted at the
State of the World Forum's meeting in San Francisco in
1996. Respondents from 40 countries identified a core of
values centering on truth, compassion, and responsibility.
Well produced and illustrated, this report is a fascinating
look at the question: Is there a global core of shared moral
values? Also includes interviews with 11 leading
participants at the forum, including Jane Goodall, Jean-
Bertrand Aristide, and Abba Eban. 80 pages. 1997.
$15.00. (Members: $13.50.)
Global values, moral boundaries: A
    pilot survey (1996)
Conducted by Institute for Global Ethics
The 272 respondents were:
Well educated
Cosmopolitan
Accomplished
Thoughtful
They represented 40 countries and > 50
different faith communities
Had an average age of 51 years
57% male
> half had some graduate education
On a scale from 1 (not at all religious) to 4
(strongly religious), they the research indicated
a mean score of 2.8
36% were in education/research/nonprofit-
volunteer sectors, 32% in business, finance or
consulting
 Values Chosen by Respondents
Following are the results of that survey:
(# of times each value was chosen)
Truth (kebenaran) : 169
Compassion (belas kasihan) : 153
Responsibility (Tanggungjawab) : 147
Freedom (kebebasan): 113
Reverence for Life (Memuliakan kehiduapn): 108
Fairness (Keadilan): 100
Self Respect (hormat kendiri): 96
Preservation of Nature (Pemeliharaan alam
semula jadi): 92
Tolerance (Toleransi): 86
Generosity (Kemurahan hati): 73
Humility (Kerendahan hati): 50
Social Harmony (Harmoni sosial): 43
Honor (Kehormatan): 31
Devotion (Ketaatan): 27
Respect for Elders (Menghormati
orang tua): 19
       Dapatan kajian
Kebenaran (truth) merupakan pilihan yang
paling kerap dipilih untuk lima nilai moral yang
mengikut tanggapan mereka paling penting
Tiga nilai yang dipilih secara paling kerap secara
kelompok ialah kebenaran (truth), belas kasihan
(compassionate) dan tanggungjawab
(responsibility)
Belas kasihan menduduki tempat pertama
apabila dipilih secara berasingan
Nilai-nilai yang dipilih mengatasi faktor
kerakyatan, jantina, umur ataupun status sosial
Batasan moral
75% bersetuju dengan kenyataan
bahawa ‘Manusia boleh menggunakan
nilai-nilai lain selain apa yang saya anuti
dan masih saya anggap sebagai
keputusan beretika’
‘Bolehkah mereka hidup dengan aman
bersama orang-orang yang mempunyai
perbezaan nilai-nilai asas dengan
mereka?’ 87% menyatakan ‘ya’
Sumber autoriti
Sumber autoriti yang mereka bergantung: sains
moden, pemimpin agama, kawan-kawan rapat,
pengalaman peribadi, ajaran agama atau
kerajaan.
Yang dianggap paling penting ialah pengalaman
peribadi dan ajaran agama menduduki tempat
kedua
Menyelesaikan dilema moral:
49% memilih pendekatan utilitarian, 39%
memilih ‘golden rule’ dan 12% memilih Kantian
categorical imperative.
The Golden Rule is an ethical statement which is found in
many religions and philosophies. It is also called the ethic of
reciprocity.
It is something which should be remembered
Obligasi Moral Guru dan
        Sekolah
  Adakah anda setuju dengan kata-kata
         berikut?

• Teachers are among the most influential adults in
 the lives of their children
• School is mandatory for children under _____.
 And teachers exercise considerable power over
 their students by:
 Law
 Circumstance
 Tradition
  ‘Myth’ Mengenai Pendidikan/perguruan

• Terdapat sekolah yang baik dan sekolah yang tidak baik
• (Myth about great schools)
• Faktor perbelanjaan terhadap pendidikan akan menentukan
 mutu pendidikan yang bakal diterima oleh pelajar (Myth
 about better schools require higher spending)
• Gaji yang tinggi akan melahirkan guru yang lebih
 berkualiti
• Pencapaian akademik merupakan pengukur tunggal
 pencapaian seseorang pelajar
• Kejayaan akademik akan menentukan kejayaan dalam
 hidup seseorang
• Sekolah swasta adalah lebih baik daripada sekolah
 kerajaan (Myths and facts about private schooling)
• Education can be complete without religions
• Year-round-school improves education
• Effectiveness of school uniforms (Students who were
 forced to school uniforms actually performed several
 points on standardized tests)
• Penilaian sumatif merupakan kayu pengukur untuk
 pencapaian pelajar
Masalah etika yang dihadapai guru masa kini

• ‘Morale’ guru yang rendah
• Peranan guru untuk melahirkan masyarakat
 ‘pemikir’
• Pendekatan ‘metakognitif’ vs. pendekatan ‘rote-
 learning’
• Mengimbangi fokus kandungan (content) dan
 proses
• Akauntabiliti guru dan akauntabiliti pihak-pihak
 berkepentingan dalam pendidikan
• Mengajar kemahiran-kemahiran generik seperti
 kemahiran komunikasi, kebolehan bekerja dalam
 kumpulan, memahami budaya orang lain, menapis
 dan memanfaatkan maklumat dan sebagainya
     Pendidikan dan perguruan

• Pendidik yang berkebolehan seharusnya rapat
 dengan pelajar (learners)
• Kedudukan hirarki dalam pendidikan tidak
 menggambarkan paras kebolehan, kemahiran dan
 latihan yang diperlukan oleh pendidik dalam
 sesuatu kategori/peringkat
• Perlu ada satu mekanisma kanaikan pangkat untuk
 mengekalkan guru-guru berkebolehan untuk kekal
 dalam bidang pengajaran (contoh seperti jawatan
 guru pakar)
• Kajian Mitchell dan Kerchner menunjukkan
 mengajar meliputi empat elemen penting:
 Buruh perindustrian (industrial labor)
 Pertukangan yang mahir (skilled craft)
 Pertunjukan artistik (artistic perfromance)
 Amalan profesional (professional performance)
• Keempat-empat elemen ini perlu diseimbangkan
• Kelakuan guru dari semua segi dan pada setiap
 masa adalah bersabit dengan moral
   Keunikan amalan profesional guru

• Perbezaan amalan profesional guru dengan
 profesion yang lain dapat dilihat melalui tiga
 aspek:
 Mistifikasi pengetahuan (mystification of
 knowledge)
 Jarak sosial (social distance)
 Usaha timbal balik
 (reciprocity of effort)
• Mistifikasi pengetahuan
 Doktor dan peguam mempunyai kuasa untuk menyorok
 pengetahuan yang ada pada mereka
 Guru terpaksa menyampaikan pengetahuan yang ada pada
 mereka kepada pelajar
• Jarak sosial
 Jarak sosial antara doktor dan peguam dengan pelanggan
 mereka amat jelas
 Guru terpaksa rapat dan memahami keperluan/latar
 belakang pelajar mereka
• Usaha timbal balik
• Ini tidak kelihatan dalam profesion kedoktoran
 dan guaman
• Pelajar perlu memperlihatkan usaha timbal balik
 dalam proses pembalajaran
  Ciri-ciri usaha timbal balik dalam proses
     pengajaran dan pembelajaran

• Guru tidak sesuai mengamalkan perlakuan mistifikasi
 pengetahuan terhadap pelajar mereka
• Guru perlu rapat dengan pelajar faham akan keperluan
 mereka
• Usaha timbal balik sering wujud di dalam bilik darjah
 melalui tiga aspek seperti berikut:
 Aspek proses
 Aspek gaya
 Aspek tugasan
• Aspek proses
 Proses pembelajaran yang aktif (pelajar membina makna
 sesuatu konsep melalui kaedah penemuan)
 Pembelajaran secara berterusan dan secara individu
 (individualized)
• Aspek gaya
 Pembelajaran boleh berlaku secara bersendirian,
 berpasangan atau berkumpulan
 Pengajaran boleh berlaku melalui pakar yang terdiri dari
 ahli komuniti, guru sebagai fasilitator atau sumber bukan
 manusia (seperti penggunaan komputer)
• Aspek tugasan
• Tugasan yang diberikan kepada pelajar boleh berlaku
 secara tulen (authentic) iaitu tidak banyak berbeza daripada
 apa yang berlaku dalam dunia sebenar
• Keperluan membuat projek mungkin akan diperkenal
 dalam pengajaran bahasa
• Kemahiran yang diajar boleh bersifat umum seperti
 kemahiran interpersonal dan membuat keputusan dan
 kemahiran spesifik
  Dimensi moral mengajar oleh Goodlad

• Tanggungjawab sekolah untuk mengajar semua
 kanak-kanak (enculturation)
 Tanggungjawab pendidik sebagai warganegara,
 pegawai pendidikan dan ibu bapa
 Hak setiap kanak-kanak untuk mendapatkan
 pendidikan yang diperlukan merupakan satu
 keadilan moral
 Siapa harus bertanggungjawab terhadap pelajar
 yang tercicir dari sekolah?
 Bagaimana dengan amalan buang sekolah
 terhadap pelajar?
• Amalan-amalan yang menafikan peluang
 pembelajaran yang sama untuk semua pelajar:
 Pealiran (streaming)
 Tracking
 Penjadualan (Bagaimana penjadualan dapat
 mempengaruhi peluang pembelajaran pelajar?)
 Sekolah asrama penuh/sekolah harian
 Sekolah bestari/biasa (akan diperbaiki)
• Guru dan kaedah mengajar
• Guru perlu mengetahui aspek apa yang hendak diajar (the
 what) dan bagaimana untuk mengajar (the how)
• Kepentingan ilmu pedagogi dipandang ringan untuk
 peringkat yang lebih tinggi
• Motivasi intrinsik pelajar adalah berbeza berdasarkan
 faktor-faktor tertentu seperti aliran sains vs. aliran sastera,
 budaya sekolah asrama penuh vs. sekolah harian
   Anjakan nilai kerja (Kajian Schnall)

• Our career choice is based on values rather than the work!
• Nilai kerja merupakan prinsip untuk memandu seseorang
 pekerja dalam proses membuat keputusan dan
 pembentukan tingkah laku untuk sesuatu pekerjaan
• 1930 – 1950an
 Pekerja mengutamakan kebajikan orang lain daripada
 kebajikan diri sendiri
• 1960-an
 Memuaskan nafsu sendiri (self-indulgent) dan kepuasan
 serta mera tanpa mempedulikan orang lain
• 1970-an
 Tidak percaya kepada orang lain
• 1980-an
 Mengambil berat tentang orang lain
• 1990-an
 Apa pemerhatian anda?
• Intrinsic values, extrinsic values and life style
 values!
       Obligasi moral sekolah

• Obligasi moral sekolah dapat diperinci melalui tiga model
 seperti berikut:
 Model profesional
 Model birokratik
 Model keadilan
• Model profesional
 Model in menganggap guru sebagai pakar
 Guru perlu mempunyai kepakaran yang dicirikan oleh
 pengetahuan khusus seperti profesional yang lain
• Guru perlu memfokus kepada sumber kuasa
 rujukan dan sumber kuasa pakar selain kuasa
 ganjaran, kuasa ugutan dan kuasa yang sah
• Perlu wujud proses pensijilan yang dapat
 mengawal bilangan ahli yang ingin menyertai
 profesion ini
• Pengetahuan untuk amalan profesional adalah
 sukar dan susah untuk diperolehi
• Model birokratik
 Model ini dicirikan oleh sistem pendidikan yang
 berpusat seperti Malaysia
 Sekolah dikehendaki memainkan peranan sebagai
 institusi pendidikan untuk melaksanakan polisi
 dan rancangan pendidikan yang telah dibuat oleh
 kerajaan pusat
 Model ini juga didapati mengurangkan kuasa
 kepakaran yang ada pada para guru
• Model keadilan
• Sekolah dianggap sebagai satu mekanisme pembahagian
 pendapatan dan status
• Pembahagian ini dibuat mengikut dasar kebolehan dan
 motivasi
• Konsep kesamaan demokratik juga dicadangkan di bawah
 model ini
• Sekolah dicadang berperanan menghapuskan ‘structural
 roadblocks’ untuk kemajuan seperti faktor jantina, ras,
 SES keluarga, agama dan sebagainya
• Ia mencabar doktrin mengenai ‘segregation of schools’
 (pengasingan sekolah) yang mengemukakan konsep
 ‘separate but equal’
 Artikel ‘Understanding schools is basic to
   improving them’ oleh John Goodlad

• Artikel ini memuatkan kajian yang dilaporkan
 dalam buku ‘A place called school’
• Mula diterbitkan pada 1 Sept. 1984
• Responden ditanya mengenai tujuan sesebuah
 sekolah diwujudkan. Ia meliputi aspek:
 Akademik
 Sosial/kewarganegaraan
 Kerjaya
 Peribadi (personal)
• Dapatan kajian juga mendapati ramai guru
 melibatkan diri dalam profesion keguruan kerana
 mereka ingin membantu pelajar untuk belajar,
 tetapi akhirnya terpaksa meninggalkan profesion
 ini apabila mengalami kekecewaan
• Dapatan juga menunjukkan program pemajuan
 staf yang sering diadakan tidak mencapai
 matlamat kerana ilmu yang diperoleh guru yang
 terlibat tidak dikongsi bersama
• Sekolah-sekolah yang didapati lebih memuaskan
 (satisfying) menggambarkan ciri-ciri berikut:
 Hubungan yang baik antara pengetua dengan guru
 Budaya sekolah yang menggambarkan kesepakatan di
 antara pengetua dan guru
 Pengetua dan guru mewujudkan persekitaran yang stabil
 dan selamat
 Sekolah mengamalkan pendekatan pencegahan dan bukan
 reaktif dalam menangani masalah disiplin pelajar
• Chapter 1:
• Time is virtually the most precious resource they have at
 their (teachers) disposal …Differences in using time create
 inequalities in opportunities to learn.
• One goal of block scheduling is to reduce time spent on
 routine non-instructional activities (starting class, ending
 class and changing class) in the belief that minimal time
 lost to such activities can increase actual learning time and
 result in student achievement
   Peranan sekolah dari dimensi moral

• Tanggungjawab sekolah untuk mendidik semua kanak-
 kanak (enculturation)
 Pendidikan umum untuk guru perlu menyediakan mereka
 dengan perspektif yang kritikal tentang bentuk semulajadi
 masyarakat yang demokratik (aspek sejarah, falsafah dan
 sosiologi)
 Hak setiap pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang
 diperlukan merupakan satu keadilan moral
 Siapa harus bertanggungjawab terhadap pelajar yang
 tercicir dari sekolah?
• Hak untuk mendapatkan pengetahuan
• Wujud amalan-amalan dalam pendidikan yang menafikan
 peluang pembelajaran yang sama untuk semua pelajar
 seperti pealiran/ penjurusan (tracking), penjadualan,
 sekolah bestari dan sebagainya.
• Guru dan perkaedahan mengajar
• Guru perlu mahir tentang apa yang hendak diajar (What)
 dan bagaimana untuk mengajar (How)
• Kepentingan ilmu dari segi pedagogi dipandang kurang
 penting untuk peringkat yang lebih tinggi seperti di maktab
 dan universiti
        No Child Left Behind Act

• Signed by Bush in 2002
• The federal government will help fund the Title program
• Promote federal testing – National Assessment of
 Educational Process
   Second Gallup Poll Phi Delta Kappa
       Amerika Syarikat

• Masalah utama yang dihadapi oleh sekolah
• Pandangan guru
 Kekurangan minat/sokongan daripada ibu bapa
 Kekurangan sokongan kewangan
 Kekurangan minat pelajar
• Pandangan orang awam
 Penyalahgunaan dadah
 Masalah disiplin
 Kekurangan sokokngan kewangan
 Kenapa wujud perbezaan pandangan di atas?
• Kekerapan berlakunya masalah di sekolah
• Pandang guru
 Gagal menyiapkan tugasan (76%)
 Mengganggu pengajaran di dalam bilik darjah (47%)
 Ponteng sekolah (47%)
• Pandangan orang awam
 Gagal menyiapkan tugasan (64%)
 Mengganggu pengajaran di dalam bilik darjah (60%)
 Ponteng sekolah (53%)
• Kesukaran untuk mendapatkan guru yang baik
• Pandangan guru
 Ya    19%
 Tidak  75%
• Kesukaran untuk mengekalkan guru yang baik
 Ya    32%
 Tidak  66%
 Apa implikasi kepada dapatan kajian di atas?
• Pandangan mengenai gaji guru
• Pandangan guru
 Terlalu rendah   82%
 Terlalu tinggi   -
 Sesuai       18%
• Pandangan orang awam
 Terlalu rendah   37%
 Terlalu tinggi   7%
 Sesuai       41%
 Mengapakah hampir separuh daripada orang awam
 berpendapat gaji guru adalah sesuai?
• Tiga sebab guru meninggalkan profesion keguruan
• Pandangan guru
 Gaji yang rendah (77%)
 Kekurangan sokongan orang awam dari segi kewangan
 untuk pendidikan (69%)
 Status profesion keguruan yang rendah (45%)
• Pandangan orang awam
 Masalah disiplin di sekolah (63%)
 Gaji yang rendah (52%)
 Pelajar kurang berminat/ibu bapa tidak menyokong
 sekolah (37%)
 Mengapa wujud perbezaan pandangan seperti di atas?
• Gaji berdasarkan merit (merit pay)
• Pandangan guru
 Sokong      31%
 Tidak sokong   61%
• Pandangan orang awam
 Sokong      84%
 Tidak sokong   11%
 Kenapa orang awam lebih menyokong gaji berdasarkan
 merit untuk guru?
• Sebab menentang (Pandangan guru)(61%)
 Sukar untuk menilai secara adil )47%)
 Akan wujud masalah ‘morale’ (26%)
 Pentadbir tidak menilai secara adil (16%)
 Masalah politik (20%)
 Sukar dinilai secara objektif (22%)
• Sebab menyokong (Pandangan guru 31%)
 Guru yang baik perlu diberikan ganjaran (26%)
 Pelajar akan mendapat manfaat (3%)
• Siapa yang patut menentukan merit pay?
• Pandangan guru
 Jawatankuasa guru   (50%)
 Pengetua       (43%)
 Jawatankuasa pendidik
 di luar sekolah    (35%)
 Pelajar        (15%)
 Ibu bapa       (13%)
• Nilai dan status pelbagai profesion
• Sumbangan kepada masyarakat
• Pandangan guru
 Guru sekolah 1
 Doktor      2
 Paderi      3
 Hakim       4
 Pengetua/guru besar sekolah 5
• Pandangan orang awam
 Paderi     1
 Doktor     2
 Guru      3
 Pengetua/guru besar 4
 Pengarah funeral  5
• Status profesion
• Pandangan guru
 Doktor      1
 Hakim      2
 Peguam      3
 Esekutif perniagaan 4
 Guru         12
 Apakah implikasi daripada dapatan kajian di atas?
• Pandangan orang awam
 Doktor     1
 Paderi     2
 Pemimpin politik  3
 Hakim/peguam    4
 Guru        5
• Pendidikan seks
• Patut/tidak patut pendidikan seks dimasukkan ke dalam
 program pengajaran?
• Pandangan guru (untuk sekolah rendah)
• Patut        55%
• Tidak patut 37%
• Pandangan guru (untuk sekolah menengah)
• Patut        76%
• Tidak patut     16%
  The 35th Annual Phi Delta Kappa/Gallup Poll
  Public attitudes toward the public schools
            2003

• Some of the interesting findings:
• The public has high regard for the public schools, wants
 needed improvement to come through those schools, and
 has little interest in seeking alternatives.
 The number assigning an A or a B to schools in their
 community is 48%
 The number believing that reform should come through the
 existing public schools is 73%, up from 69% in 2002,
 while the number of those seeking an alternative is down
 to 25%.
•  The public sees itself as uninformed on the No Child Left Behind
  (NCLB) Act
•  A total of 83% of respondents believe decisions regarding what is
  taught in the public schools should be made at the state level (22%) or
  by the local school board (61%).
  Eighty-four percent believe the job a school is doing should be
  measured on the basis of improvement shown by students.
  NCLB requires that a specified percentage of students -- in the school
  as a whole and in each subgroup -- must pass a state test, and
  improvement is not a factor.
  The public has little interest in the four-day school week as a
  means of cutting costs.
•  Sixty-seven percent believe special education students should not be
  required to meet the same standards as other students.
  NCLB requires that the percentage of special education students
  showing proficiency must be the same as the percentage required for
  the total school and for all subgroups.
•  The public is concerned about getting and keeping good teachers,
  thinks teacher salaries are too low. Fifty-nine percent say teacher
  salaries are too low
•  Respondents regard funding as the biggest problem schools in
  their communities must face.
  The 36th Annual Phi Delta Kappa/Gallup Poll
   Public attitudes toward the public schools
            2004

• Biggest problems in public schools (Schools in the
 community)
 Lack of financial support
 Lack of discipline
 Overcrowded schools
 Use of drugs/dope
 Fighting violence/gangs
• Means to of improving public schools
 Reforming existing system
 Finding alternative system
 Should Students Enrolled in Special be Required
 to meet the same standards as all other students in
          the school?

• Yes – 35%
• No – 65%
   In your opinion, should one of the
  measurements of a teacher's ability be
  based on how well his or her students
  perform on standardized tests or not?
• Yes – 50%
• No – 50%
Profesionalisma Keguruan
        Senario Masa Kini

Dalam era/abad pengetahuan, pengetahuan akan menjadi
landasan utama dalam semua aspek kehidupan (Trilling
and Hood, 1999)
Antara Mega-trend Asia Naisbbit: Pengaruh Barat ke cara
Asia, dari desa ke metropolitan, dominasi kaum wanita dan
dari Barat ke Timur (Kesemuanya 8)
Penyediaan sumber manusia seharusnya dapat menerima
cabaran di atas
Aliran belajar sepanjang hayat
Kewujudan Super Teachers
Abad Insustri        Abad Pengetahuan
Guru sebagai pengarah    Guru sebagai
               pemudahcara
Guru sebagai sumber     Guru sebagai kawan
Pengetahuan         belajar
Tumpuan kepada penyampaian  Tumpuan kepada
Fakta            penyelesaian masalah
Suasana persaingan      Suasana kolaboratif
Komunikasi terhad      Komunikasi tidak terhad
               dan bersidat global
Some of the Teaching Associations and Unions

National Board for Professional Teaching Standards
(U.S.A.) NBPTS
NUTP (National Union of Teaching Profession)
The National Council of Teachers of English (NCTE)
(U.S.A.)
Association of Professional Teachers
      Teachers Professionalisme

Research and teaching
Professional engagement
Leadership
Professional community (Collaboration between schools
and universities)
      Guru yang profesional
     (Saranan bekas KPPM)
Prinsip pemilihan guru untuk masuk perkhidmatan
Latiahan pra-perkhidmatan
Pembangunan profesionalisme dan etika profesion
melalui kursus dalam perkhidmatan
Pengayaan ilmu (content)
Pengayaan kemahiran pengajaran dan
pembelajaran (pedagogi)
Konsep ‘guru mengajar dan murid belajar’
Pendapat Dato’ Dr. Abdul Shukor Abdullah (1998)
Guru sebenarnya adalah aktor utama dalam sistem
pendidikan. Pembangunan sistem keguruan yang
profesional adalah penting untuk mencapai hasrat
pembangunan pendidikan. Matlamat ini bermula dari asas
pemilihan permohonan calon guru untuk latihan pra-
perkhidmatan. Latihan dan kursus pra-perkhidmatan di
maktab perguruan dan univesiti perlu ditumpukan kepada
ilmu teras (content knowledge) dan ilmu pedagogi
(pedagogical knowledge). Dengan dua keperluan asas ini,
pembangunan etika keguruan dan profesionalisme akan
diperkukuh melalui latihan dalam perkhidmatan.
 Ancaman ekologi terhadap profesion
  keguruan (Walker & Barton, 1987)
Permintaan yang lebih terhadap peranan yang
perlu dimainkan oleh guru (multiple roles)
Gaji dan status yang rendah
Kurang mendapat pengiktirafan
Keberkesanan dalam aspek mengajar kurang
ditentukan
Terasa kekurangan kuasa
Berasa terasing (isolation)
‘Morale’ guru yang semakin merosot
Mengapa guru terasa status mereka rendah?

Model perbezaan status yang wujud dalam
profesion keguruan

Profesion   Pandangan  Pandangan  Beza
        Masyarakat  Diri
Peguam     tinggi    tinggi   tiada
PAR      rendah    rendah   tiada
Guru      rendah    tinggi   ada
Aspek keguruan dan perguruan dalam proses
       profesionalisasi
 Aspek keguruan merujuk kepada profesion
 keguruan itu sendiri
 Aspek perguruan pula menyentuh proses
 penyediaan guru
  Program-program penyediaan guru

Kursus Diploma Perguruan Malaysia (DPM)
Program Bacelor Pendidikan
Kursus Perguruan Lepasan Diploma (KPLD)
Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)
Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK)
Program Khas Pengsiswazahan Guru (PKPG)
    Persoalan dari aspek keguruan

Adakah pendidik di semua peringkat pendidikan
mempunyai kelayakan ikhtisas?
Adakah pendidik terlibat dalam pembacaan dan penulisan
bahan-bahan ilmiah?
Siapa yang membuat keputusan mengenai perkara-perkara
yang mempunyai implikasi falsafah dan prinsip
pendidikan? (sapatutnya guru)
Wujudkah satu himpunan ilmu untuk profesion keguruan?
(Seperti yang wujud pada BTAP seperti berikut)
Kemahiran-kemahiran untuk BTAP (Beginning
Teachers Assistant Program)
Masa untuk pembelajaran akademik
Akauntabiliti
Perbezaan individu
Penilaian
Budaya sekolah yang bersifat afektif
Harga diri (self concept) pelajar
Pembelajaran yang bermakna
Perancangan
Teknik menyoal
keperihatinan
Akauntabiliti guru
Sistem ganjaran yang dapat meggalakkan
penyegaran dan pemupukan profesionalisme
keguruan
Aspek perguruan
Kelayakan nilai pemohon selain dari faktor
akademik
Kelulusan pengajar institusi yang
menyediakan guru
Kurikulum perguruan itu sendiri
  Ciri/Kriteria untuk sesuatu profesion
Ciri-ciri secara umum
Memperlihatkan satu bidang kepakaran yang ditentukan
dngan jelas
Menentukan ahli-ahlinya menjalani latihan mengikut satu
tempoh masa yang telah ditetapkan
Menunjukkan bahawa kemasukan ke profesion tersebut
secara memilih (selective)
Wujud satu prosedur untuk aspek pengujian dan pelesenan
Memastikan ahli-ahlinya menawarkan kualiti
perkhidmatan yang tinggi tanpa mengambil yuran atau
bayaran yang diterima
Mempunyai kod etika yang tinggi
Mempunyai cara untuk pengawasan kendiri (self-
surveillance)
       Model Lieberman

Merupakan perkhidmatan yang penting dengan
matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara
Menggunakan banyak kepakaran dan kebolehan
intelek semasa menjalankan tugas
Mendapatkan latihan yang khusus dalam jangka
masa yang tertentu
Ada autonomi semasa menjalankan tugas
Mementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasi
dengan tidak mementingkan keuntungan
Mempunyai tatasusila perkhidmatan
  Kelebihan pada Model Lieberman:
      Kuasa/autonomi
Kuasa di peringkat sekolah dan peringkat bilik
darjah
Peringkat sekolah:
Berkongsi idea dari segi perkaedahan dengan
guru-guru lain
Pemberian tugas-tugas khas
Mengurus keceriaan dan keselamatan sekolah
Mewujudkan program inovatif
Terlibat dalam program pemajuan staf
Penyediaan jadual waktu sekolah
Menentukan kriteria untuk penilaian guru
Merancang budget sekolah
Peringkat bilik darjah:
Konteks pengajaran dalam kelas
Aktiviti pembelajaran yang digunakan
Pedagogi yang digunakan
Polisi disiplin di dalam kelas
Pemilihan buku rujukan
Penempatan pelajar dalam sesuatu kelas
 Seven characteristics of a profession. A profession
            (Rich)

1.  Requires a high degree of general and systematized
   knowledge,
2.  Requires a long period of specialized intellectual
   training,
3.  Is characterized by work that is essentially intellectual,
4.  Provides a unique social service,
5.  Controls its standards of entrance and exclusion,
6.  Develops and enforces a professional code of ethics, and
7.  Grants practitioners a broad range of autonomy.
   Keguruan sebagai satu profesion
Latihan perguruan yang setara dan mutu latihan ditentukan
oleh satu badan penilai yang berautoriti dalam profesion
Latihan perguruan mempunyai kurikulum yang berstruktur
yang digubal oleh pakar
Pengetahuan/kemahiran diperolehi melalui pembelajaran
teori dan amali dalam satu tempoh masa yang panjang
Perkhidmatan guru diasaskan oleh satu kod etika
Mempunyai kuasa atau autoriti terhadap pelajar,
kandungan pembelajaran, kaedah pengajaran dan
penilaian.
(Tiada badan profesional yang dapat mengawal tingkah
laku profesional ahli)
      Kod Etika Profesional

Ia merupakan teknik profesional tambahan yang
menuntut agar setiap individu yang dilayani akan
menerima kualiti perkhidmatan yang paling tinggi
Kod etika wujud untuk pelbagai profesion
Kod etika pertama dicadangkan oleh Thomas
Percival (1740 – 1804, England) diterbitkan dalam
bentuk pada tahun 17794 untuk pegawai perubatan
dan pembedah.
Ahli profesional sepatutnya menawarkan
perkhidmatan yang dia mempunyai kompetensi
yang diiktiraf
Tanggungjawab untuk tingkah laku beretika perlu
dipikul oleh ahli profesional itu sendiri
Prinsip pembentukan kod etika profesional

Individu yang bertindak sebagai ahli profesional perlu
memikul tanggungjawab etika tambahan
Kod etika profesional yang bertulis perlu dilandaskan
kepada prinsip-prinsip berikut:
Kesaksamaan/kedilan (impartiality)
Keterbukaan (openness)
Kerahsiaan (confidentiality)
Ketekunan (due deligence)
Tanggungjawab profesional (fidelity to professional
responsibilities)
Mengelakkan percanggahan kepentingan (Avoiding
conflict of interest)
              Examples

Conflict of interest
Pupils:
The teacher may not accept pay for tutoring a pupil in any subjects in
which the teacher is responsible for giving classroom instruction to
that pupil.
The teacher may not take advantage of a professional position to profit
from the sale of goods or services to or for pupils in the teacher's
charge.
Colleagues
It is the teacher who is also a parent and has a child in the same
system, school, or even class in which the parent teaches.
A husband and wife are on the staff of the same school.
Confidentiality
The teacher may not divulge information about a
pupil received in confidence or in the course of
professional duties except as required by law or
where, in the judgment of the teacher, to do so is
in the best interest of the pupil.
    Etika Profesion Keguruan

Sila rujuk kepada nota edaran
Antara beberapa amalan yang disarankan
termasuk:
Mengelakkan tingkah laku yang boleh
menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan
terhadap profesion keguruan
Amanah berhubung kewangan
Kepentingan murid harus mengatasi semua
kepentingan lain
Menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap murid
Mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap
semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina,
agama, kepercayaan politik, tempat asal, asal keluarga,
intelek dan status-status lain
Berperanan sebagai ‘pengganti ibu bapa’ (in loco parentis)
kepada pelajar
Mengesan dan menerima perbezaan individu dan
memperkembangkan potensi pelajar dari segi JERI
Menghormati maklumat sulit pelajr
Tidak menyatakan dan membuat sesuatu yang boleh
mengurangkan keyakinan diri murid dan ibu bapa
Tidak menerima apa-apa bayaran daripada murid untuk
pengajaran tambahan semasa waktu sekolah/cuti sekolah
melainkan bayaran-bayaran yang disahkan
Tidak akan mengiklankan diri untuk tuisyen
Tidak memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik
persendirian terhadap murid
Tidak harus meminta/menerima hadiah daripada ibu bapa
murid/ahli masyarakat dalam menjalankan tugas
Tidak mejatuhkan nama baik guru-guru lain
Hanya menggunakan cara yang sah untuk
kenaikan pangkat
  Tanggungjawab Profesional Guru

Tanggungjawab terhadap pelajar
Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar
Bersikap adil
Teladan kepada pelajar
Membimbing dan mengajar pelajar
Mempertingkat profesionalisme dari semasa ke
semasa
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan
profesion
Tidak mencemarkan nama baik rakan sejawat
Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh
menjejaskan kecekapan sebagai guru
Membantu mereka yang baru dalam profesion ini
Menjadi ahli kepada kesatuan/pertubuhan guru
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
Membimbing murid untuk menjadi warganegara
yang …….
Menghormati masyarakat tempat bertugas
Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di
antara guru, ibu bapa dan ahli masyarakat
Tanggungjawab terhadap ibu bapa
Memberi maklumat kepada ibu bapa demi
kepentingan anak-anak mereka
Menganggap semua maklumat yang diberikan
oleh ibu bapa mengenai keadaan
rumahtangga/anak mereka sebagai sulit
Mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh
kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar
      Code of Ethics of the
         Idaho
      Teaching Profession
Commitment to the student
Commitment to the public
Commitment to the profession
Commitment to professional employment
practices
Violation of the code of ethics
Under Code 33-1208, a violation of the Code of
Ethics is grounds for suspension/revocation of
one’s teaching certificate.
 Code of Ethics for School Administrators
(American Assoc. of School Administrators)

 Makes the well-being of students the
 fundamental value of decision making
 Fulfill professional responsibilities with
 honesty and integrity
 Support the principle of due process and
 protects the civil and human rights of all
 individuals
Obey local, state, and national laws and does not
knowingly join or support organizations that
advocate the overthrow of government
Avoid using positions for personal gain through
political, social, religious, economic, and other
influence
Accepts academic degrees of professional
certification only from duly accredited institutions
        Due Process

Dua kategori due process iaitu:
Procudural due process
Substantive due process
Procedural due process
Fair warning (amaran yang secukupnya)
Fair hearing (pembicaraan yang adil)
Substantive due process
Panduan untuk menentukan due process
Sah dari segi undang-undang
Jelas dan spesifik
Munasabah
Mempunyai penyebaran yang mencukupi
Penaliti yang bersesuaian
  Keperluan Khas untuk Profesion Tertentu

APA
Before recording the voices or images of individuals
to whom they provide services, psychologists obtain
permission from all such persons or their legal
representatives.
Radio-Television News Directors Association
Treat all subjects of news coverage with respect and
dignity, showing particular compassion to victims of
crime or tragedy.
Registered Psychiatric Nurses Association
Psychiatric nurses recognize that caring is a holistic process
American Counseling Association
Dual relationships – Counselors must must take every effort to avoid
dual relationships with clients that could impair their professional
professional judgment or increase the risk of harm to clients
American Bar Council
Advocates shall not in any manner publicise their practices or
permit other persons to do so on their behalf or in their interest.
The Chamber of Advocates shall from time to time, either on its
own motion or at the request of any member, issue guidelines
and interpretations as to what does not constitute publicity for
the purposes of this Rule.
Etika dalam Pengurusan
    Sekolah
         For Your Thoughts
Values, morals and ethics are the very stuff of leadership
and administrative life. (Hodgkinson, 1991)
The four conceptions of leadership that emphasize values:
Transformational leadership
Servant leadership (The leader begins by being a servant)
Principled centered leadership
Stewardship
   Kenapa tajuk ini dimasukkan?
Pengetua berperanan untuk mempertingkat
profesionalisme guru
Kepemimpinan pengetua mempengaruhi prestasi
guru
Kepemimpinan pengetua/guru besar yang beretika
akan mempengaruhi pentadbiran dan pengurusan
di sekolah
Kepemimpinan transformational akan
mempengaruhi aspek perguruan
    Kepentingan etika dalam
  pengurusan/kepemimpinan sekolah
Dalam usaha untuk melaksanakan dasar
pendidikan supaya matlamat-matlamatnya
tercapai, sistem tersebut memerlukan pemimpin
pendidikan yang cukup cekap, adil, beramanah,
berdedikasi, berdaya usaha, bertanggungjawab,
berkebolehan dan berakhlak tinggi (Kamarudin
Kachar, 1989)
Kriteria untuk pemimpin sekolah yang berkesan:
Bersifat kritikal
Bersifat transformatif
Mempunyai wawasan
Mengamalkan pengupayaan
Beretika secara individu
Beretika di peringkat organisasi
bertanggungjawab
     Beretikan secara Individu
Adakah beliau seorang pemimpin yang
mengamalkan nilai-nilai seperti kejujuran,
keikhlasan, keadilan, rasional, bertanggungjawab
dan sebagainya?
Apakah pandangan beliau mengenai perkara yang
paling penting untuk diajar kepada pelajar?
Apakah kepercayaan beliau mengenai keupayaan
pelajar untuk belajar?
   Beretika di Peringkat Organisasi
Adakah pengetua/guru besar berupaya
mewujudkan persekitaran sekolah yang positif,
menyokong dan inklusif?
Adakah pengetua/guru besar memupuk budaya
pembelajaran di kalangan pelajar?
Adakah pengetua/guru besar menyediakan
peluang dan rangsangan pembelajaran untuk
semua warga sekolah (termasuk yang kurang
upaya) dan ahli komunitinya?
  Tugas Utama Pengetua/Guru Besar
Pengurusan kurikulum (aspek ikhtisas)
Pembangunan diri pelajar
Pengurusan dan pembangunan
Pelajar
Pengurusan personel
Kewangan
Kemudahan fizikal
Pembangunan organisasi dan diri
Pembangunan kendiri
      Kajian NUTP (1998)
Dijalankan di 189 buah sekolah rendah dan 83
buah sekolah menengah di Wilayah Persekutuan,
Kuala Lumpur
Dapatan kajian:
65% pengetua/guru besar jarang berada di sekolah
kolah
enuhi tuntutan KPM agar mereka mengajar
Pengetua/guru besar tidak menyediakan
persediaan mengajar
Pengetua/guru besar mentadbir sekolah secara
kuku besi
 Kepentingan etika dalam aspek-aspek
     pengurusan sekolah
Pengurusan ujian dan penilaian
Penyediaan peluang yang sama untuk warga
sekolah
Pengurusan kepelbagaian budaya
Pertimbangan due process
Kebebasan memberi pendapat
Penurunan kuasa/autoriti
Pemanfaatan teori pengurusan perniagaan
   dalam pengurusan sekolah
Teori pengurusan perniagaan diterima pakai dalam
pengurusan pendidikan disebabkan beberapa
faktor seperti berikut:
Pentadbir sekolah akan menguruskan komponen
yang sama seperti rakan-rakan mereka dalam
bidang perniagaan iaitu
Personel
Kewangan
fizikal
        Tanggungjawab Pendidik
        Sebagai In Loco Parentis
Bantuan pertolongan cemas kepada pelajar yang cedera: :Pengetahuan
yang memadai tentang rawatan pertolongan cemas
Aktiviti perkhemahan di luar
Pelajar yang demam dan sakit perut: Menghubungi ibu bapa,
meletakkan pelajar dalam bilik rawatan, Diberikan pemerhatian rapi,
Menghubungi doktor
Perubatan untuk pelajar kurang upaya: Dapatkan kebenaran dari ibu
bapa mengenai dosej dan yang berkaitan
Ancaman keselamatan pelajar: Orang yang tidak dikenali memasuki
kawasan sekolah, ancaman bom dan kes amuk,
Strategi pengurusan risiko: Latihan kecemasan dari semasa
ke semasa (kebakaran), prosedur yang betul (soal siasat
oleh pihak polis di kawasan sekolah seperti penggeledahan
dan penahanan pelajar)
Perhubungan guru dengan pelajar
Bidang pengurusan pendidikan secara relatif
merupakan satu bidang agak baru/muda
Pendidikan kini telah menjadi satu ‘komoditi’
Konsep ekonomi bebas yang wujud dalam sektor
perniagaan telah meresap ke dalam bidang
pendidikan
 Kenapa Aspek Moral Kepemimpinan Penting?
Tugas pengetua/guru besar ialah untuk menukarkan
organisasi sekolah kepada sebuah institusi
Organizations become institutions when they are infused
with values
Tugas pengetua/guru besar bukan sekadar untuk
mentransformasikan pelajar dengan pengetahuan dan
kemahiran tetapi juga dengan sahsiah dan keperibadian
yang mulia
Kuasa di antara pengetua/guru besar dan guru (termasuk
staf dan pelajar) adalah tidak sama. Apabila perbezaan ini
wujud, maka hubungan itu adalah bersifat moral
Pengetua/guru besar mempunyai kebebasan/kuasa untuk
bertindak mengikut pertimbangan sendiri (discretion)
Without choice, there is no autonomy, without autonomy,
there is no leadership. Therefore discretion is necessary
for principals to function effectively
  Perbezaan konsep dalam pengurusan
perniagaan dengan pengurusan pendidikan
Terdapat dua aspek yang menonjol yang
memperlihatkan perbezaan:
Aspek pelanggan
Aspek persaingan
         Aspek pelanggan
Quality: Ability of a set of inherent characteristics of a
product, process or system to fulfill requirements of
customers and other interested parties (ISO 9001)
Konsep pelanggan dalam bidang perniagaan amat jelas
Pelanggan berhak menentukan perkhidmatan/barangan
yang diterima
Konsep ‘memuaskan hati pelanggan’ adalah jelas dalam
sektor perniagaan
Siapakah pelanggan dalam pendidikan?
Pihak-pihak berkepentingan seperti pengetua/guru
besar, guru, pelajar, ibu bapa, JPN atau KPM?
Adakah pelanggan dalam pendidikan mempunyai
hak untuk menentukan perkhidmatan yang
diterima?
Jika tidak, definisi untuk pelanggan dalam
pendidikan perlu diperjelas
Hak dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh
pelanggan perlu ditentukan dengan wajar
    Alasan Menafikan Pelajar Sebagai
         Pelanggan
Konsep pelanggan harus dianggap sebagai satu metafora
Pelajar hanya membayar sebahagian daripada kos
pendidikan mereka
Perkhidmatan kepada pelajar diberikan secara total dan
bukan secara individu
Kebebasan dari segi penjadualan
       Aspek persaingan
Persaingan dalam perniagaan merupakan fenomena yang
sihat
Amalan ‘survival of the fittest’ memang wujud dalam
perniagaan khususnya melalui proses globalisasi
Apakah implikasi persaingan kepada IPTS?
Persaingan untuk mendapatkan pelajar mungkin
menyebabkan sekolah-sekolah kecil ditutup
Bagaimana dengan konsep ‘cooperative learning’ yang
wujud dalam pendidikan?
      Issues We Need to Address!
Is private education really a lucrative business?
Urban middle-class parents, being better endowed
financially, have the widest choice possible?
What is the relative tuition cost of private tertiary
education compared to a public one?
The aggressive advertising undertaken by the industry’s
big league
  The Heart, Head and Hand of Leadership
         (Segiovanni)
The heart of leadership
What a person believes, values, dreams about
The head of leadership
The theories of practice that we have developed
The hand of leadership
The actions that we take and the decisions that we make
 Kesesuaian Amalan Konsep Pengurusan
  Saintifik dalam pengurusan sekolah
Antara andaian Pengurusan Saintifik termasuk:
Pekerja merupakan ‘pembuat kerja’ dan bukan
pemikir. Pemikir terdiri daripada pihak
pengurusan
Kecekapan pekerja dinilai secara saintifik tanpa
mengambil kira faktor kemanusiaan
Manusia tidak suka bekerja. Oleh itu mereka
perlu diawasi secara rapi di tempat kerja
Sumber kuasa bergerak dari atas ke bawah
Faktor ekonomi merupakan rangsangan yang
paling utama untuk pekerja
Kesesuaian Amalan Konsep Birokrasi dalam
       Pendidikan
 Komunikasi dalam organisasi lazimnya wujud dari
 atas ke bawah
 Guru dianggap sebagai juruteknik dan bukan ahli
 profesional
 Perubahan lazimnya didesak oleh pihak atasan
 Pencerapan pengajaran perlu dilakukan oleh pihak
 atasan
Kurikulum dibina oleh pakar dan dilaksana oleh
guru
Keputusan dibuat oleh pihak atasan tanpa
melibatkan guru
Kajian mengenai Penerapan Nilai-nilai Murni
   dalam Kepemimpinan Pengetua
 Kajian dibuat berdasarkan 16 nilai yang diperakui
 oleh Pusat Perkembangan Kurikulum
 Guru mempersepsikan pengetua menerapkan lima
 nilai utama dalam kepemimpinan mereka:
 Kebebasan
 Baik hati
 Kebersihan fizikal dan mental
 Rasional
 Kasih sayang
Guru mempersepsikan pengetua mereka hanya
menerapkan nilai ‘keadilan’ dan ‘berdikari’ pada peringkat
sederhana
Contoh item yang menyentuh dua nilai di atas:
Pengetua saya membuat penilaian SSB dengan munasabah
berdasarkan sumbangan guru
Pengetua saya tidak bersikap pilih kasih terhadap guru
maupun orang lain
Pengetua saya berani mengakui kesilapan/kesalahan diri
Responden bersetuju bahawa pengetua berkesan perlu
mempunyai ciri-ciri nilai murni
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru
yang mempunyai agama yang berbeza terhadap ciri-ciri
pengetua berkesan
Tiga nilai yang paling baik untuk membezakan kumpulan
pengetua sebagai model yang baik dengan kumpulan
pengetua bukan model yang baik ialah:
Kerajinan
Hemah tinggi
Semangat bermasyarakat
     Contoh Soalan Kepada Responden
Rujukan 1: Sangat tidak setuju, 2: Tidak setuju, 3: Setuju, 4: Sangat
setuju
Pengetua saya membuat penilaian SSB dengan munasabah
berdasarkan sumbangan guru
Saya boleh bercakap dengan pengetua saya secara bebas dan terbuka
Pengetua saya sentiasa datang ke sekolah sebelum waktu pelajaran
pertama dimulakan
Pengetua saya tidak memberikan komen yang negatif terhadap saya di
khalayak ramai
Pengetua saya berani mengakui kesilapan/kesalahan diri
Walaupun pengetua saya sibuk dalam tugas hariannya, beliau masih
masuk kelas untuk mengajar
Pengetua saya menghargai sumbangan samua warga
sekolah.
Pengetua saya berani mempertahankan guru sekiranya
guru berkenaan didapati tidak bersalah
Pengetua saya bergaul dengan semua orang tanpa mengira
latar belakang mereka
Pengetua saya mengamgil berat terhadap kebajikan semua
warga sekolah
Pengetua saya sentiasa memberi pengiktirafan kepada
warga sekolah yang menghasilkan kerja dengan cemerlang
Pengetua saya merupakan model yang baik untuk semua
warga sekolah
      Kemahiran untuk Pemimpin
      Pendidikan yang Beretika?
Meneliti situasi daripada pelbagai perspektif
Menentukan prinsip atau nilai untuk diterapkan ke dalam
diri pelajar melalui pendidikan formal/tidak formal
Meneliti dilema moral dari pespektif consequentialist dan
nonconsequentialist
Membandingkan kod etika dari pelbagai organisasi
Membaca penulisan mengenai dilema moral
Quality of leadership is a barometer that indicates the
extent to which moral authority has replaced bureaucratic
and psychological. When moral authority drives
leadership practice, the principal is at the same time a
leader of leaders, follower of ideas, minister of values, and
servant to the followership.
        Renungan Bersama
Apakah tahap pemantauan yang perlu dilakukan oleh
pengurusan terhadap para guru? Adakah anda setuju
dengan konsep yang dibawa oleh pengurusan saintifik?
Etika Kerja
 Tuntutan Terhadap Etika Kerja

• Produktiviti merupakan kata kunci untuk
 era globalisasi dan ICT
• Apabila sejumlah input dapat menghasilkan
 output yang lebih besar, maka pekerja-
 pekerja di dalam sesuatu organisasi
 dianggap sebagai produktif
• Kita harus mengeluar/membekalkan
 perkhidmatan/barangan yang dapat
 memenuhi/melampaui keperluan pelanggan
• Perlu ada daya saing (competitiveness)
 untuk menjadi pusat kecemerlagan dalam
 pendidikan
• Kebimbingan terhadap beberapa gejala
 dalam senario pendidikan:
 Morale guru yang rendah
 Tahap profesionalisme guru yang rendah
 Pedagogi yang kurang sesuai
• Oleh itu kita memerlukan satu set etika
 kerja yang bukan sahaja memastikan
 kepatuhan pentadbir dan guru kepada
 piawai minimum yang telah ditetapkan,
 malahan melampaui keperluan dan
 jangkaan pihak berkepentingan dalam
 pendidikan
 Ramai Pegawai Muda Rasuah
Laporan Utusan Malaysia 13-8-02

• Penglibatan pegawai muda sektor awam
 dan swasta dalam gejala rasuah
• Statistik sepanjang lima tahun
 menunjukkan seramai 340 kakitangan yang
 berumur 16 – 30 terlibat dalam gejala ini
 (20% daripada keseluruhan kes rasuah di
 negara ini)
• Majoriti yang terlibat terdiri daripada
 pegawai bahagian penguat kuasa
• Persepsi Indeks Rasuah Antarabangsa (TI)–
 Dari tempat ke-23 kepada ke-37?
• Dapatkah kita mencontohi Finland – Negara
 Tahap rasuah pada tahap yang paling
 Ikrar Pegawai Awam Malaysia

• Berusaha memupuk dan
 mengamalkan nilai-nilai membenci
 rasuah
• Menutup semua ruang dan peluang
 yang mendedahkan kepada amalan
 rasuah
• Bertindak tegas terhadap mereka
 yang melanggar undang-undang,
 peraturan dan etika jabatan
• Bekerjasama sepenuhnya dengan
 mana-mana pihak untuk memerangi
 sebarang perlakuan jenayah rasuah
• Bertindak tegas terhadap mereka
 yang cuba menggugat integriti dan
 imej pegawai awam; dan
• Mematuhi sepenuhnya kod etika
 jabatan dan mengamalkan nilai-nilai
 murni yang berteraskan agama
 dalam menjalankan tugas
    Pengertian Etika Kerja

• Etika Kerja merupakan panduan
 tingkah laku yang menjadi pegangan
 setiap warga Kementerian
 Pendidikan Malaysia berlandaskan
 nilai-nilai akhlak mulia (Kementerian
 Pendidikan Malaysia)
• Work ethic is a cultural norm that
 advocates being personally accountable
 and responsible for the work that one does
 and is based on the belief that work has
 intrinsic value
• Etika kerja dapat berfungsi sebagai
 panduan tingkah laku di tempat kerja
• Prinsip dan nilai yang terkandung di
 dalam etika kerja akan menjadi
 pegangan setiap warga organisasi
      Etika Kerja UPM
        Objektif

• Menanamkan sifat positif dalam
 melaksanakan tugas yang diberi serta
 dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan
• Meningkatkan disiplin diri bagi
 menghasilkan perkhidmatan cemerlang
 dengan memenuhi kehendak pelanggan dan
 organisasi
• Memberi sumbangan positif kepada negara
     Prinsip Etika Kerja UPM

•  Niat yang betul
•  Perlakuan yang baik
•  Penggerak ke arah kebaikan
•  Memperkotakan apa yang dikatakan
•  Beradab
•  Kekitaaan, kesetiaan, syura, dan muafakat
         Etika Kerja UPM
            Nilai

•  Amanah
•  Adil
•  Benar dan telus
•  Bijaksana
•  Bersyukur
•  Cekap, cepat dan tepat
•  Ikhlas
•  Penyayang
•  Berdisiplin
•  Bersih
•  Bertanggungjawab
•  Berdedikasi
 Komitmen terhadap Organisasi

• Kepercayaan terhadap matlamat dan
 nilai organisasi
• Kesanggupan untuk menjaga imej
 organisasi
• Keazaman yang kuat untuk menjadi
 anggota organisasi
 Komitmen terhadap Profesion

• Tidak mencemarkan nama baik
 profesion
• Tidak melibatkan diri dalam kegiatan
 yang boleh menjejaskan kecekapan
 sebagai seorang guru
• Sentiasa mempertingkat kemajuan
 dari segi ikhtisas
       For Your Thoughts!

• Kualiti yang mungkin dapat difikirkan:
• Penghargaan terhadap profesion/kerja itu
 Setakat mana individu tesebut menanggung risiko
 untuk melucutkan jawatan yang dipegang?
• Semangat terhadap kerja
 Setakat mana individu tersebut sanggup
 melaksanakan sesuatu yang melebihi rakan
 sejawat?
• Kesungguhan terhadap kerja
 Setakat mana individu tersebut cuba melaksanakan
 kerja secara betul pada kali pertama
• Kesanggupan untuk menangguhkan keseronokan
 Setakat mana individu itu sanggup mengorbankan
 hari cuti dan sebagainya?
  Work Ethics Cartoons

•
•
    Prinsip Etika Kerja UPM
  Kekitaan, Kesetiaan, syura dan
        Muafakat

• Menghargai pepatah Melayu :Bersatu kita
 teguh, bercerai kita roboh
• Bekerja dengan semangat berpasukan dan
 bersyura dalam membuat keputusan yang
 penting
• Berunding dan merujuk orang lain yang
 lebih mengetahui dalam menangani
 masalah yang besar
• Sentiasa bersemangat kekitaan dan setia
       Nilai Bersih
      Etika Kerja UPM

• Pertuturan tidak menyingung perasaan
• Pakaian sentiasa bersih dan kemas dan
 tempat kerjanya sentiasa tersusun
• Sentiasa memastikan harta yang diperolehi
 adalah bersih dan berpadanan dengan
 kedudukan dan kemampuan
• Sentiasa mengawal diri supaya tidak
 terjerumus dalam keadaan berhutang yang
 tidak terkawal sehingga mendorong kepada
 perbuatan keji seperti penipuan,
 penyelewengan atau rasuah
 Pemanfaatan Teori Etika dalam
  Pembentukan Etika Kerja

• Teori ‘Consequentialist’, Teori Kant
 dan Etika Keperibadian Mulia
• Setiap teori ini mempunyai kekuatan
 dan kelemahan masing-masing untuk
 dijadikan sebagai panduan
 pembentukan etika kerja
• Teori consequentialist dengan etika kerja
 Membolehkan sesuatu organisasi memilih
 alternatif yang paling sesuai dari segi polisi
 dan keputusan untuk membawa
 kesejahteraan dan kebahagiaan kepada
 ahli
 Mementingkan aspek altruisme. Dapat
 mengurangkan perasaan ego
 Membolehkan sesuatu organisasi membuat
 keputusan yang realistik
   Contoh Teori Consequentialist

• Benar
• Rela berkongsi pengalaman, ilmu dan
 kepakaran untuk kejayaan bersama
• Bersyukur
• Bersedia memberikan pengiktirafan kepada
 mereka yang berjaya tanpa sebarang
 prasangka, berdendam atau menabur fitnah
• Dedikasi
• Sanggup berkorban masa dan tenaga demi
 kepentingan perkhidmatan
• Teori Kant dan Etika Kerja
• ‘Categorical imperative’ yang disarankan
 oleh Kant memberi panduan yang jelas
 kepada kita untuk membuat keputusan
 moral
• Teori ini mengambil kira niat dan
 perlakuan. Oleh itu, dapat mengelakkan
 amalan ‘matlamat menghalalkan cara’
• Mengamalkan kebaikan sebagai satu
 kewajipan (duty)
• Keperibadian mulia dan etika kerja
 Nilai-nilai murni yang bersifat unggul
 dan sejagat kurang menimbulkan
 masalah
   Pendirian KPM terhadap
   Kewujudan Etika Kerja

• Satu etika kerja yang mantap perlu
 diamalkan untuk memastikan warga
 KPM mempunyai sifat-sifat luhur,
 bertanggungjawab dan tahap
 profesionalisme yang tinggi dalam
 menjalankan tugas dan
 tanggungjawab masing-masing
  Matlamat Etika kerja KPM

• Menanamkan sikap positif dan
 menghapuskan sikap negatif dalam
 melaksanakan tugas-tugas yang
 diamalkan bagi mempertahankan
 kualiti kerja
• Meningkatkan disiplin diri bagi
 menghasilkan perkhidmatan yang
 cemerlang kepada pelanggan dan
 organisasi; dan
• Memberikan sumbangan positif yang
 berterusan kepada negara

 Etika Kerja KPM terdiri daripada dua
 komponen yang utama:
 Prinsip
 Nilai
   Prinsip Etika Kerja KPM

• Niat yang betul
• Perlakuan yang baik
• Pergerakan ke arah kebaikan
• Memperkotakan apa yang
 dikatakan
• Berdisiplin dan beradab
• (Kekitaan, kesetiaan, syura dan
 muafakat – UPM Tambahan)
     Niat yang betul

• Memenuhi kehendak Falsafah
 Pendidikan Kebangsaan (FPK), misi,
 matlamat dan objektif KPM
• Ikhlas menyempurnakan
 tanggungjawab terhadap agama dan
 negara
• Memberikan sumbangan bermutu
• Sentiasa memperbaharui niat untuk
 kebaikan
• (Mencari rezeki yang halal untuk
 menyara diri sendiri dan keluarga –
     Perlakuan yang baik

• Menunjukkan penampilan diri, pertuturan
 dan perbuatan yang terbaik sepanjang
 masa
• Memberikan kepuasan kepada pelanggan
• (Ubahsuaian UPM: Menghasilkan kerja
 berkualiti yang secara berterusan, di
 samping memberikan kepuasan kepada
 pelanggan)
• Menghargai dan bertanggungjawab
 terhadap hasil usaha organisasi
  Pergerakan ke arah kebaikan

• Menampilkan diri sebagai orang yang
 dinamik, maju, berdaya saing dan dapat
 mendorong seseorang melakukan kebaikan
• Berusaha agar hasil kerja dan amalan
 dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan
 dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber
 inspirasi kepada rakan sejawat
• Sentiasa berusaha menjadi pekerja terbaik
• (Tambahan UPM: Mempunyai kefahaman
 yang jelas dan benar berkaitan profesion
 masing-masing)
  Memperkotakan apa yang
     dikatakan

• Sentiasa menunjukkan ketekalan
 dalam tanggapan, pengucapan dan
 tindakan, sama ada terhadap diri
 sendiri atau orang lain
• Apa yang dibuat mesti sesuai dengan
 apa yang diucapkan
• Sentiasa menepati apa yang
 dinyatakan dalam piagam pelanggan
   Berdisiplin dan beradab


• Sentiasa menjaga adab sopan seperti
 yang terdapat dalam ajaran agama
• Sentiasa mematuhi peraturan dan
 arahan perkhidmatan
• Sentiasa berpandukan prosedur dan
 kaedah yang sesuai dan betul
     Nilai-nilai Etika Kerja KPM

•  Amanah      UPM
•  Benar      Adil
•  Bijaksana    Cekap, cepat dan tepat
•  Bersyukur    Berdisiplin
•  Berdedikasi   Bersih
•  Ikhlas      Bertanggungjawab
•  Penyayang
         Amanah

• Sentiasa menjalankan kerja yang diberikan
 dengan penuh tanggungjawab, tanpa
 penyelewengan dan cuai
• Bersikap jujur dan setia kepada organisasi
 tanpa menyelahgunakan kuasa dan
 kedudukan
• Menggunakan masa dengan sebaiknya dan
 menyiapkan kerja dalam tempoh yang
 ditetapkan dan tidak menggunakan masa
 pejabat untuk urusan peribadi
• Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak
 melakukan sesuatu yang boleh
 menghilangkan kepercayaan orang lain
 terhadap dirinya
• Bertanggungjawab melaporkan
 penylewengan dan penyelahgunaan kuasa
           Benar


• Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam
 melakukan sesuatu pekerjaan, tanpa niat yang
 tersembunyi atau mengharapkan balasan
• Bercakap benar dan menepati janji
• Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat
 orang lain dengan tidak bersikap sombong atau
 angkuh
• Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan
 tepat dan tidak mengelirukan
• Rele berkongsi pengalaman, ilmu dan kepakaran
 untuk kejayaan bersama
          Bijaksana

• Menggunakan seluruh potensi, keupayaan dan
 kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan
 cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah
• Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang
 bermutu tinggi dan berkualiti
• Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan
 yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu
 masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi
• Sentiasa mempertingkat ilmu, kepakaran dan
 profesionalisme
          Bersyukur

• Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang
 diterima tanpa menganggap kejayaan-kejayaan
 sebagai hak
• Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka
 yang berjaya tanpa sebarang prasangka, berdendam
 atau fitnah
• Tenang menghadapi masalah dan reda menerima
 ketetapan, kegagalan dan ujian serta tidak putus
 asa
• Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti
 ganjaran yang diterima dan kemudahan yang
 disediakan
          Dedikasi

• Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia
 menerima tugas dengan tidak mencari helah
• Sanggup berkorban masa dan tenaga demi
 kepentingan perkhidmatan
• Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam
 melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja
 sentiasa berkualiti
• Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan
 sabar, teliti, ceria, tidak cuai dan merungut
• Cergas dan pantas bekerja dan hasilnya menepati
 kehendak organisasi
         Ikhlas

• Menerima tanggungjawab dengan rela hati
 yang suci
• Menjalankan tugas semata-mata untuk
 mencapai matlamat organisasi, bukan
 kerana pangkat, kedudukan atau mendapat
 perhatian orang lain
• Memberikan layanan yang baik, tanpa
 mengira pangkat, status atau kedudukan
 dan tidak bersikap pilih kasih
         Penyayang

• Bersifat pemaaf dan penyayang, tidak berdendam,
 sombong dan suka meninggi diri
• Menganggap setiap orang mempunyai harga diri
 yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka
 buruk
• Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat
 dalam melakukan tugas
• Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga
 besar yang penuh kemesraan
• Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan
 tugas
  Aplikasi Etika Kerja di Sekolah dari
       Aspek Prinsip

• Niat yang betul
 Guru perlu menjalankan tugas mereka berlandaskan
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 Niat untuk mengajar semua pelajar, aspek nilai
 tambah perlu dititikberatkan untuk golongan pelajar
 yang ‘lemah’
 Mengambil kira keperluan pelajar yang pelbagai
 Niat perlu diperbaharui mengikut perkembangan
 semasa dalam sistem pendidikan negara
• Perlakuan yang baik
 Menerima cabaran untuk memberi
 kepuasan kepada pelanggan
 Menetapkan satu standard moral yang
 tinggi sepanjang masa
• Penggerak ke arah kebaikan
 Pendidik perlu bersifat futurisitk
 Berada di barisan hadapan dari segi
 perkaedahan
 Guru berkualiti melahirkan pelajar
 berkualiti
 Mengekalkan (sustain) kualiti dari semasa
 ke semasa
 Mengamalkan etika kerja yang mencirikan
 penambahbaikan secara berterusan
• Memperkotakan apa yang dikatakan
 Guru menjadi model moral kepada pelajar
 Mematuhi piagam pelanggan sebagai satu
 kewajipan dalam melaksanakan tugas
• Berdisiplin dan beradab
 Guru menjaga kesopanan mereka
 berdasarkan ajaran agama
 Akur kepada Perintah-perintah Am
 Kerajaan, Akta Pendidikan 1996, Aku Janji
 dan Perkeliling Ikhtisas
 Mematuhi prosedur yang telah
 didokumentasikan seperti yang wujud
 dalam sistem kualiti ISO 9001:2000
   Aplikasi Etika Kerja KPM dari
        Aspek Nilai

• Amanah
 Akauntabiliti guru terhadap pelajar, rakan
 sejawat, ibu bapa, ahli masyarakat dan
 negara
 Mengelakkan konflik kepentingan dalam
 menjalankan tugas
 Keterlibatan guru dengan aktiviti lain tidak
 menjejaskan keberkesanan prestasi kerja
 mereka
• Benar
 Menunaikan ogbligasi moral dari perspektif
 ‘categorical imperative’
 Melibatkan diri secara aktif falam program
 pemajuan staf
 Mewujudkan organisasi pembelajaran
 (learning organization)
• Bijaksana
 Tidak mencari jalan yang mudah untuk
 menyampaikan ilmu kepada pelajar
 Menunaikan tanggungjawab secara
 profesional
• Bersyukur
 Tidak akan menganggap cuti sekolah yang
 dinikmati sebagai hak
 Tidak menabur fitnah disebabkan perasaan
 cemburu
• Dedikasi
 Mendidik merupakan satu proses yang
 memakan masa untuk melihat kesannya.
 Oleh itu mereka seharusnya bersabar dan
 tidak merungut
• Ikhlas
 Bersedia menerima teguran dan kritikan
 dengan hati dan fikiran yang terbuka
 Pelajar yang akan membuat penilaian
 terhadap prestasi kerja guru
• Penyayang
 Menjadikan sekolah sebagai sebuah
 keluarga besar yang dipenuhi kemesraan
 Menghormati jati diri setiap pelajar
Isu dalam Etika Perguruan
        Isu Etika Umum


Euthanasia
Pengguguran bayi
Euthanasia
Ia berasal dari perkataan Greek yang membawa
maksud ‘good death’
Istilah yang lazim digunakan ialah ‘mercy killing’
Euthanasia yang aktif (active euthanasia)
Doing something, such as administering a lethal
drug dose or other means, which causes the
person’s death
Euthanasia yang pasif
Stopping (or not stopping) some treatment, which
allows the person to die. The person’s condition
causes death
Euthanasia secara sukarela (voluntary)
The person whose life is at issue knowingly and
freely decides what shall be done
Euthanasia secara tidak sukarela (assisted to die)
Persons other than the one whose life is at issue
decide what shall be done
We are committed to the fundamental belief that the
intentional killing of another person is wrong. We have
deep sympathy for those people who are suffering!
Pengguguran bayi (abortion)
Pengguguran bayi menjadi isu moral apabila ia melibatkan
perkara hak asasi manusia, kesejahteraan dan nilai hidup
manusia
Pengguguran perlu mengambil kira:
Faktor agama
Permulaan nyawa kandungan
Kaedah pengguguran
Implikasi undang-undang
     Isu Kesamaan dan Diskriminasi

Not long ago, a couple dozen secret service agents were in
Annapolis, Marryland, to prepare for the visit of the
President. They stopped at a local fast food restaurant for
breakfast. They sat in three tables and all ordered at the
same time. Those sitting at the two tables were served
shortly. Those at the third table waited. They also
reminded the server that they had not yet been served.
They did so again. After fifty-five minutes, they were still
not served and all had to leave.
This event took place not in the sixties but in 1993
U.S.A. constitution requires that all kids been
given equal educational opportunity no matter
what their race, ethnic background, religion, or
sex, or whether they are rich or poor, citizen or
non-citizen. Even if you are in that country
illegally, you have the right to go to a public
school
G8 Education Ministers’ Meeting, Tokyo, 1 – 2 April 2000
Educational challenges in a changing society
Education has created more opportunities for young people
to participate in the complex and information rich society
and economy of the new century
These opportunities are not, however, shared evenly by all
in society
Schools have to address underachievement, school
absence, drop-out and disruptive behavior
         For Your Thoughts!

No. Federal law prohibits schools from discriminating
against pregnant students or students who are married or
have children. So, if you are pregnant, school officials can't
keep you from attending classes, graduation ceremonies,
extracurricular activities or any other school activity except
maybe a strenuous sport. (USA)
Reverse discrimination
Sandy Atkins is white and according to the school district,
she cannot be promoted due to her skin color
Sandra Atkins has a real degree from a real school, but a
black teacher with a mail-order degree got the job
NAU deliberately excluded 192 white male teachers from
pay rises but granted pay raises to virtually all female and
minority teachers. A reverse discrimination lawsuit is
pending
Etika Profesion Keguruan
Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil
terhadap semua murid tidak kira bangsa, warna, jantina,
bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, asal
keluarga, intelek, akademik dan status-status lain
Satu satu tujuan reformasi pendidikan yang dikenal pasti
oleh Sarason ialah:
Mengurangkan jurang perbezaan pencapaian pendidikan
pelajar yang mempunyai latar belakang kelas sosial dan ras
yang berbeza
    Contoh Diskriminasi di Sekolah


Sistem pealiran yang keterlaluan
Pengagihan tugas kepada guru
Lokasi kelas
Layanan kepada pelajar berdasarkan S.E.S.
Pemilihan pelajar untuk mengambil bahagian dalam
pertandingan
Layanan kepada guru siswazah dan bukan siswazah
Sistem ‘appraisal’
Keberkesanan pendidikan khas di sekolah (pendekatan
inklusif)
Gangguan seksual di tempat kerja
Glass ceiling
…
       Prinsip-prinsip kesamaan

It is unjust to treat people differently in ways that they
deny to some significant social benefits unless we can
show that there is a difference between them that is
relevant to the different treatment
Adalah tidak adil untuk memberikan layanan yang berbeza
kepada manusia sehingga menyebabkan mereka dinafikan
faedah-faedah sosial tertentu kecuali kita dapat
menunjukkan bahawa wujudnya perbezaan di antara
mereka yang relevan dengan layanan yang berbeza itu
Prinsip ini menuntut agar wujud bukti yang sah
untuk kita memberikan layanan yang berbeza
Bukti perlu wujud secara saintifik dan bukan
bersifat andaian semata-mata
Salah satu contoh perbezaan yang benar ialah dari
segi perbezaan fizikal antara lelaki dan perempuan
Salah satu cabaran kepada prinsip kesamaan ialah
perbezaan yang wujud selalunya bersifat
perbezaan purata
         Pendidikan Khas


Perkembangan dalam pendidikan khas didorong oleh
beberapa faktor:
Pendemokrasian pendidikan
Pengisytiharan Universal Declaration of Human Rights
1948
Perakuan Laporan 169 Laporan Kabinet 1979
Pengisytiharan melalui The World Declaration on
Education for All 1990
Akta Pendidikan 1996 Akta 550 Seksyen 40:
Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di
sekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan
34(1)(b) atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah
yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat
KPM memperkenalkan rancangan percantuman dan
pendidikan inklusif
Unit Pendidikan Khas dinaiktarafkan menjadi
Jabatan Pendidikan Khas pada 1 Oktober, 1995
Pendidikan khas merealisasikan konsep
pendidikan untuk semua dan memperkukuh
pendidikan inklusif
Murid-murid dengan keperluan khas ini terdiri
daripada mereka yang mengalami kesukaran
dalam pembelajaran, bermasalah penglihatan,
pendengaran dan juga golongan pintar cerdas
      Proses Mengenal Pasti Murid
         Keperluan Khas

Pengenal pasti kanak-kanak yang disyaki mengalami masalah
pembelajaran oleh guru, ibu bapa dan ketua-ketua masyarakat
Pengesahan murid keperluan khas oleh pengamal perubatan di hospital
atau pusat kesihatan bagi tujuan penempatan (Jabatan Kebajikan
Masyarakat/Kementerian Pelajaran Malaysia)
Penempatan ke sekolah Pendidikan Khas atau ke program pendidikan
khas integrasi
Murid yang ditempatkan ke Program Pendidikan Khas Kementerian
Pendidikan Khas Malaysia diberi tempoh percubaan selama 3 bulan
Kekal dalam program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran
Malaysia
 Kadar Purata Perkapita bagi Seorang Murid
       Pendidikan Khas

SR Pend Khas Cacat pendengaran  RM 311.40
SR Program Percantuman Cacat
Pendengaran           RM 397.70
SR Khas Cacat Penglihatan    RM 446.00
SR Program Percantuman Cacat
Penglihatan           RM 539.00
SM Khas Cacat Pendengaran    RM 520.50
SM Program Percantuman Cacat
Pendengaran           RM 696.50
SM Khas Cacat Penglihatan    RM 783.20
SM Program Percantuman Cacat
Penglihatan           RM 769.00
        Prejudis Kaum

A song by Richard Rogers and Oscar Hammerstein
You’ve got to be taught to hate and fear
Its got to be drummed into your little ear
You’ve to be taught from year to year
You’ve got to be carefully taught
You’ve got to be taught to be afraid
Of people whose eyes are oddly made
And people whose skin is a different shake
You’ve got to be carefully taught
You’ve got to be taught before its too late
Before you are six, seven or eight
To hate the people your relatives hate
You’ve got to be carefully taught
The development of racial prejudice is taught by others
Research shows that preschool children are racially
conscious by the age of three
Racial consciousness develops in two stages
Awareness stage
The ability to and willingness to identify people as
members of a racial group (age 3 – 5)
Attitude formation stage
Acceptance, preference, perceptions of similarity and
classification (age 5 – 9)
     Keadilan dari segi Ekonomi

Perbincangan akan memfokus kepada keadilan pengagihan
(distributive justice)
Terdapat tiga pendekatan untuk meneliti isu ini:
Pandangan proses
Pandangan hasil (end-state)
Peluang yang sama
Pandangan proses
Ia juga dikenali sebagai pandangan ‘procedural’ iaitu
proses bagaimana seseorang/kumpulan manusia itu
memperoleh kekayaan
Pandangan hasil (end-state)
Ia mirip kepada pandangan egalitarian iaitu kekayaan
manusia harus sama
Pandangan dari segi peluang yang sama
Ia berkait rapat dengan teori ‘starting-gate’ yang
bermaksud peluang untuk seseorang itu mendapatkan
faedah atau barangan tertentu
Kewujudan sesuatu halangan kepada peluang tersebut
haruslah sama
Isu mengenai pelajar bernasib baik (advantaged children)
dengan pelajar kurang bernasib baik (disadvantaged
children)
Pendidikan merupakan faktor yang penting ke atas
kesamaan peluang
Bagaimana membantu pelajar di sekolah agar mereka
mempunyai ‘starting-gate’ yang sama?
Akta pendidikan mengenai pendidikan prasekolah
Bantuan biasiswa kepada pelajar miskin
       Teori Politik dan Economi

Libertarianisme
Ia mendukung pandangan proses
Pandangan yang saksama adalah dibenarkan
Kapitalisme
Individu/korporat memiliki kebanyakan kekayaan negara
Sosialisme
Kerajaan harus menguasai kekayaan negara
Libertarianisme moden
Menggabungkan aspek-aspek positif libertarianisme, kapitalisme dan
sosialisme
Kerajaan harus berperanan memastikan rakyat dilindungi di bawah hak
positif dan juga hak negatif
Oleh kumpulan manusia yang kurang bernasib baik perlu dibela dan
kecekapan (insentif) dibenarkan
Perbezaan libertarianisme dan sosialisme mengenai
keadilan:
Libertarianisme mengiktiraf hak-hak negatif
Sosialisme mengiktiraf hak-hak positif yang termasuk hak-
hak untuk kebajikan (welfare right)
  Penilaian dalam Pendidikan dan Kesannya


Pelbagai istilah digunakan untuk memperihal penilaian dalam
pendidikan seperti pengujian, peperiksaan dan pentaksiran
Tujuan penilaian seharusnya digunakan untuk membantu
mempertingkat mutu pengajaran dan pembelajaran
Ciri-ciri yang perlu wujud pada penilaian yang berkesan:
Holistik
Berasaskan elemen
Bersifat rujukan kriteria
Berpusatkan pelajar
Menggunakan pelbagai pendekatan dan instrumen
On-line
Berterusan
Dua aspek penting dalam penilaian yang menimbulkan isu
etika ialah aspek kesahan dan kebolehpercayaan
Kesahan menuntut kita mengukur apa yang patut diukur
Kebolehpercayaan pula mengutamakan ketekalan
keputusan penilaian yang diperoleh apabila jawapan
diperiksa oleh pemeriksa yang berbeza
Persoalan dari segi kesahan:
Adakah guru-guru kita menyediakan Jadual Penentuan
Ujian semasa menyediakan soalan peperiksaan?
Adakah analisis item dilakukan terhadap soalan
ujian/peperiksaan?
Sejauh mana bank item dimanfaatkan?
Cara Mempertingkat Kesahan
Ujian
    Keadilan Dalam Proses Penilaian

Peluang untuk belajar
Pengetahuan dan kemahiran sedia ada pada pelajar
Stereotyping daripada pihak guru
Elakkan prosedur yang bias
  Perkara-perkara yang Pelu Diambil Kira

Faktor dalaman
Kesihatan pelajar
Mood pelajar
Kemahiran mengambil ujian
Kebimbingan (anxiety)
Kepenatan
Kebolehan umum
Faktor Luaran
Arahan kepada pelajar
Nasib
Kekaburan soalan
Persekitaran (hawa dingin dan sebagainya)
Cara soalan disampel
Gangguan semasa ujian
Pemarkahan
Dari aspek kebolehpercayaan:
Adakah sistem pemarkahan itu memenuhi ciri
kebojektifan?
Adakah guru yang mengajar kelas-kelas yang berbeza
dibekalkan dengan skema jawapan semasa memeriksa
jawapan pelajar (soalan esei/subjektif)?
Setakat mana pemeriksaan guru dipengaruhi oleh faktor-
faktor bukan akademik?

Adakah penilaian formatif diberikan perhatian yang
sewajarnya di samping penilaian sumatif?
    Kesan Penilaian dalam Pendidikan:
 Pealiran (streaming) dan Penjurusan (tracking)

Pealiran bermaksud penempatan pelajar ke kelas-kelas tertentu
berdasarkan pencapaian akademik pelajar
Rasional sekolah mengamalkan pealiran ialah untuk memudahkan
guru mengajar dan mengawal pelajar di dalam kelas
Pealiran akan mengakibatkan kesan-kesan berikut:
Melabel pelajar melaui stigma tertentu
Pelajar ‘lemah’ memperoleh sikap ‘self-fulfilling prophecy’
Program pengayaan untuk kelas-kelas yang ‘berpotensi’ sahaja
Tidak mengambil kira konsep kecerdasan pelbagai (multiple
intelligence)
Persoalan mengenai proses penjurusan
Tingkat umur yang sesuai untuk melakukan proses
penjurusan
Penjurusan didasarkan pencapaian akademik atau minat?
Tarikan terhadap jurusan tertentu dipengaruhi oleh faktor
ekonomi
     Pornografi dan Kemoralan Seks

Satu kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa 33% daripada
lelaki dan 27% daripada perempuan yang ditinjau pernah mempunyai
hubungan seks sebelum berumur 15 tahun
Antara sebabnya:
Umur yang lebih rendah untuk kematangan seks
Kebebasan pergaulan
Senang mendapat bahan-bahan berunsur seks
Malaysia has authorised police officers to carry out
random checks and detain people with pornographic
images found on their cellphones, a news report said on
Monday.
29/9/05
The offence carries a maximum punishment of five years in
prison.
           Pornografi

Pornografi berasal dari perkataan Greek. Porno bermaksud
prostitute dan graphy bermaksud to write
Masalah mengenai pornografi: One person’s pornography
is another person’s art
Kaedah untuk menangani gejala pornografi boleh
dilaksanakan melalui ‘liberty-limiting principles’ (Prinsip
mengehad kebebasan)
Prinsip ini merupakan prinsip/norma untuk menentukan
bila masanya dan kenapa undang-undang dapat mengehad
kebebasan seseorang terhadap isu pornografi
Terdapat tiga prinsip yang utama:
The harm principle
The social harm principle
The offence principle

The harm principle
Prinsip ini percaya yang undang-undang wajar digunakan
untuk mengehadkan kebebasan seseorang agar
kerosakan(harm) tidak akan berlaku terhadap orang lain
Kerosakan ini termasuk aspek fizikal dan psikologi seperti
gangguan seksual
Isu mengenai pornografi dapat ditangani dengan
menentukan sama ada penghasilan, tontonan atau
pembacaan bahan-bahan berunsur pornografi akan
merosakkan orang lain.
Kerumitan aplikasi prinsip ini ialah untuk menentukan
sebab-akibat terhadap isu pornografi dan perihal kebebasan
bersuara (free speech)
The social harm principle
Kebebasan manusia harus dihadkan (dari segi undang-
undang) sekiranya tindakan mereka boleh membawa
kerosakan kepada masyarakat itu sendiri
Sekiranya keluarga yang sihat adalah diperlukan oleh
sesuatu masyarakat, maka pornografi perlu diawasi demi
kepentingan masyarakat
The offence principle
Adakah pornografi akan menyakitkan hati sesetengah
orang/kumpulan atau kebanyakan orang?
Pornografi yang menyakitkan hati golongan perempuan
atau bangsa tertentu harus dielakkan
Isu Etika dalam Pendidikan
    (Sambungan)
    Gangguan Seksual di Tempat Kerja

Definisi mengikut Kementerian Sumber Manusia
Malaysia:
Sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini
dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara
lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal yang:
A. Atas sebab yang munasabah, boleh dianggap oleh
penerima (mangsa) sebagai mengenakan syarat berbentuk
seksual ke atas pekerjaannya, atau
B. Atas sebab yang munasabah, boleh dianggap oleh
penerima sebagai satu pencabulan maruah, atau
penghinaan atau ancaman terhadap dirinya tetapi tiada
hubungan terus dengan pekerjaannya
Dari pengertian di atas, maka boleh digolongkan gangguan
seksual kepada dua kategori seperti berikut:
Gangguan seksual berbentuk ugutan (sexual coercion)
Gangguan seksual berbentuk ancaman terhadap
ketenteraman peribadi (sexual annoyance)
Contoh gangguan seksual:
Dari segi fizikal seperti meraba, menepuk, memegang,
mencubit
Dari segi pertuturan seperti komen atau hinaan berbentuk
seksual termasuk bersiul, dan menjilat bibir
Mengedar dan mempamerkan bahan-bahan lucah dengan
tujuan untuk mengganggu
Perasugut di tempat kerja
    Myth tentang Gangguan Seksual

Berpakaian dan berkelakuan seksi mengundang gangguan
seksual
Ia perkara kecil sahaja, hanya bertujuan untuk bergurau
senda
Hanya perempuan muda diganggu secara seksual
Wanita sepatutnya tidak mengendahkan perkara ini
Mekanisma Dalaman untuk Menangani Gangguan
         Seksual

Kenyataan dasar untuk gangguan seksual
Satu pengisytiharan mencegah dan melarang gangguan
seksual di tempat kerja
Menegaskan bahawa perlakuan ini merupakan sesuatu
yang serius
Pentabdir perlu bertanggungjawab untuk melaksanakan
dasar
Difinisi yang jelas
Definisi yang jelas untuk memberikan idea yang jelas
kepada pihak pengurusan mengenai tingkah laku yang
berunsur gangguan seksual
Prosedur membuat aduan yang jelas
Mangsa tidak ingin mendapat gangguan emosi
yangketerlaluan
Perlu wujud satu tatacara yang jelas untuk mangsa
membuat laporan secara berkesan
Perlu ada saluran untuk pihak yang tidak berpuashati
membaut rayuan kepada pihak yang lebih tinggi
Hukuman terhadap pesalah
Siasatan dalaman (domestic inquiry) hendaklah diadakan
Perlu memikirkan hukuman yang setimpal terhadap
mereka yang membuat tuduhan yang tidak berasas
Langkah pemulihan dan perlindungan kepada mangsa
Aduan hendaklah diklasifikasikan sebagai sulit
Mangsa patut diberikan pampasan
Mangsa yang telah diturunkan pangkat/dinafikan peluang
kenaikan pangkat hendaklah dipulihkan ke jawatan yang
sepatutnya apabila pesalah telah didapati
bertanggungjawab
Program pendidikan
Pencegahan merupakan langkah yang paling berkesan
untuk membasmi gangguan seksual
Program pendidikan yang boleh diadakan:
Melalui hebahan maklumat mengenai gangguan seksual
Pendidikan yang berkaitan
Latihan yang berkaitan untuk pihak pengurusan
     Isu-isu Etika di Tempat Kerja

Hiring
In making hiring decisions, employers must be careful to
treat job applicants fairly (Shaw, William)
Avis Rent-A-Car case
Process of hiring:
Screening, testing, and interviewing
Screening
Job specification must be complete
Protect the rights of people with disabilities to obtain
gainful employment
Forbidden discrimination against individuals on the basis
of age, race, national origin, religion or sex.
Avoid gender-linked job terminology such as salesman
(salesperson), mailman (mail carrier), barman (bartender)
and etc.
Bona fide occupational qualifications (BFOQ’s) are
limited in scope. Not for race/color
Tests
To measure applicants’ verbal quantitative, and logical
skills.
Skill tests, leadership tests, personality tests, loyalty tests,
polygraph tests (used in lie detection) and etc.
Consider them in terms of validity and reliability
Promotions
Issues involved: seniority, inbreeding, and nepotism
Seniority in itself does not necessarily indicate competence
or loyalty
Inbreeding: The practice of promoting exclusively from
within the firm
The impact of outside recruitment on in-house morale
Nepotism is the practice of showing favoritism to relatives
and close friends
Wages
Discrimination in wages:
Women who work full-time earn about 75% of what men
earn
Ethical guidelines for setting fair wages and salaries:
What is the law?
What is the prevailing wage in the industry?
What is the community wage level?
What is the nature of the job itself?
Is the job secure?
What are the employer’s capability?
What are other employees inside the organization earning
for comparable work?
Unions
Unions attempt to protect workers from abuse and give
them voice in matters that affect their lives
A direct strike is the last resort

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:80
posted:6/15/2012
language:Malay
pages:307