CONTOH Borang INDEN by 5B6uXyK7

VIEWS: 0 PAGES: 4

									                                            (J.K.R. 58 - Pin 2/88)

                       KERAJAAN ..........…......

                       BORANG INDEN KERJA

  Vot ……………………………………………………….                       No Inden ………………………………

  Kerja……………………………………………………..                      No Tanggungan ………………………

  ................................……………………………...........

  Ruj Fail ………………………………………………….                     Kerani Kewangan ……………………


A Kepada Kontraktor                                CATITAN J.K.R.
 Nama

  Alamat
  Sila Iaksanakan kerja-kerja di bawah ini
  untuk jumlah wang sebanyak Ringgit ………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………..
  dan sen ……………………..(RM ……………………………………………..)
  mengikut syarat-syarat berikut:

1. Kontraktor tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada Pegawai
  Inden menyerahhak atau menyewakan mana-mana bahagian Kerja.

2. Kerja ini hendaklah dimulakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Inden
  Kerja dan hendaklah disiapkan pada ………………………..

3. Sila Iihat Syarat-syarat Sebutharga di Lampiran 'A'

Tandatangan   ...........………………………….        ……………………………...

Masa      ...........………………………….        ……………………………...

Jawatan     ...........………………………….        ……………………………...

Tarikh     ..………………… 20……….           ……………… 20……...
        Pegawai                Jurutera Daerah
        Peryelia Kerja            JKR./Pengarah
                           JKR./Pegawai Inden
B. Saya ………………………….. mengaku telah menyiapkah kerja-kerja yang
  tersebut di atas dengan sempurnanya dan mengembalikan Inden Kerja
  Asal untuk Pemeriksaan dan pembayaran.Tarilkh ……………… 20……
                .........................................………………….......
                             Tandatangan KontraktorC. Penerimaan kembali Inden kerja ini diakui.                      KERJA TELAH DISIAPKAN
                                             DENGAN SEMPURNA DAN
Pegawai Penyelia            Tandatangan …………………………              MEMUASKAN
Kerja
                    Nama …………………………………                Tandatangan …………………
                                             Nama ………………………….
Tarikh …………… 20……..           Jawatan ………………………………               Jawatan ………………………
                                             Tarikh …………..….. 20……..
                                             Pegawai Penyelia Kerja
D. Saya ……………………………………… dengan ini bersetuju dengan
  jumlah pembayaran muktamad sebanyak RM………………… dan
  mengaku tidak akan membuat sebarang tuntutan lagi di atas Inden ini.
                                             Bayar RM ……………………
                                             Tandatangan …………………
                                             Nama ………………………….
                                             Jawatan ………………………
                                             Tarikh …………..….. 20……..
                                             Jurutera Daerah JKR./
                                             Pengarah JKR/Pegawai Inden
Tarikh ……………… 20……
                .........................................………………….......
                             Tandatangan Kontraktor
                                            (J.K.R. 58 - Pin 2/88)

                       KERAJAAN ..........…......

                       BORANG INDEN KERJA

  Vot ……………………………………………………….                       No Inden ………………………………

  Kerja……………………………………………………..                      No Tanggungan ………………………

  ................................……………………………...........

  Ruj Fail ………………………………………………….                     Kerani Kewangan ……………………


A Kepada Kontraktor                                CATITAN J.K.R.
 Nama

  Alamat
  Sila Iaksanakan kerja-kerja di bawah ini
  untuk jumlah wang sebanyak Ringgit ………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………..
  dan sen ……………………..(RM ……………………………………………..)
  mengikut syarat-syarat berikut:

1. Kontraktor tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada Pegawai
  Inden menyerahhak atau menyewakan mana-mana bahagian Kerja.

2. Kerja ini hendaklah dimulakan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh Inden
  Kerja dan hendaklah disiapkan pada ………………………..

3. Sila Iihat Syarat-syarat Sebutharga di Lampiran 'A'

Tandatangan   ...........………………………….        ……………………………...

Masa      ...........………………………….        ……………………………...

Jawatan     ...........………………………….        ……………………………...

Tarikh     ..………………… 20……….           ……………… 20……...
        Pegawai                Jurutera Daerah
        Peryelia Kerja            JKR./Pengarah
                           JKR./Pegawai Inden
B. Saya ………………………….. mengaku telah menyiapkah kerja-kerja yang
  tersebut di atas dengan sempurnanya dan mengembalikan Inden Kerja
  Asal untuk Pemeriksaan dan pembayaran.Tarilkh ……………… 20……
                .........................................………………….......
                             Tandatangan KontraktorC. Penerimaan kembali Inden kerja ini diakui.                      KERJA TELAH DISIAPKAN
                                             DENGAN SEMPURNA DAN
Pegawai Penyelia            Tandatangan …………………………              MEMUASKAN
Kerja
                    Nama …………………………………                Tandatangan …………………
                                             Nama ………………………….
Tarikh …………… 20……..           Jawatan ………………………………               Jawatan ………………………
                                             Tarikh …………..….. 20……..
                                             Pegawai Penyelia Kerja
D. Saya ……………………………………… dengan ini bersetuju dengan
  jumlah pembayaran muktamad sebanyak RM………………… dan
  mengaku tidak akan membuat sebarang tuntutan lagi di atas Inden ini.
                                             Bayar RM ……………………
                                             Tandatangan …………………
                                             Nama ………………………….
                                             Jawatan ………………………
                                             Tarikh …………..….. 20……..
                                             Jurutera Daerah JKR/
                                             Pengarah JKR/Pegawai Inden
Tarilkh ……………… 20……
                .........................................………………….......
                             Tandatangan Kontraktor

								
To top