Budapest Fov�ros II - Download as DOC

Document Sample
Budapest Fov�ros II - Download as DOC Powered By Docstoc
					Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete_______________________


               JEGYZŐKÖNYV

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 25-én, 14.05
órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő Terem) megtartott
rendes üléséről.


Jelen vannak: Dr. Láng Zsolt polgármester, Bándy Péter, dr. Csabai Péter,
Dankó Virág alpolgármester, Dömök Lászlóné, Ernyey László, Fekete László,
Gárdos Pál, Hutiray Gyula, Káplán Tibor, Kaposi Péter, Koncz Imre, Korodi
Enikő, Kunhalmi Ágnes, Lánszki Regő, Legény Béla, dr. Molnár Zsolt, Őrsi
Gergely, Porkoláb Mátyás, Rataj János, Riczkó Andrea, Skublicsné Manninger
Alexandra, Soltész Attila, Takács Beáta, dr. Varga Előd Bendegúz, Varga Tibor,
Vaszil Krisztián, dr. Zagyvai Péter (képviselők)

Igazoltan távol van: Kollár György, Póta Gyula (képviselők)

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Szalai Tibor jegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak:

dr. Bálint János a Szabálysértési Iroda vezetője, Beszédes Rita Főépítész, Ikladiné
dr. Petres Veronika a Gyámhivatal vezetője, Kézdi Péter az Informatikai Iroda
munkatársa, Jóvér György a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Iroda vezetője,
Károlyi Helga a Polgármesteri Kabinet vezetője, Keszei Zsolt a Beruházási és
Városüzemeltetési Iroda vezetője, Kocsis Dóra Okmányügyi Csoportvezető, dr. Láng
Orsolya a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője, dr. Lipovits
Dóra jogtanácsos, Marosvári József a Belső Ellenőzési Egység vezetője, dr. Murai
Renáta jegyzői referens, Nagyné Opre Tünde egészségügyi referens, Nagy Péter az
Építésügyi Iroda vezetője, Ötvös Zoltán a Művelődési Iroda vezetője, dr. Somogyi
Mária vezető jogtanácsos, D. Szabó Ilona Katalin a Humánpolitikai Csoport
vezetője, Szigetiné Bangó Ildikó a Pénzügyi Iroda vezetője, dr. Szigeti Szilvia
jegyzői referens, dr. Takács Helga jegyzői referens, Tóth József Minőségügyi
vezető, Vajthó Gábor a Városrendészeti Csoport vezetője, Vargáné Luketics
Gabriella a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője, dr. Zala Katalin a Jegyzői
Titkárság vezetője
                     2


Jelen vannak továbbá:

Bucsek Gábor a II. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője, dr. Fábián Árpád a
BUDÉP ügyvezető igazgatója

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részéről:
Derdák Dénes


Az ülés levezető elnöke:        Dr. Láng Zsolt polgármester


Polgármester: Jó napot kívánok, Hölgyeim és Uraim! Megkezdenénk a mai munkát.
A jelenléti ív tanúsága szerint 28 képviselő van jelen, igazoltan távol van Póta Gyula
és Kollár György. Szeretnék javaslatot tenni a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére
Rataj János és Gárdos Pál urak személyében. Aki el tudja fogadni, kérem, az igen
gombot most nyomja meg. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás
eredményeként az alábbi döntést hozta:

          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         88/2010. (III. 25. ) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     megbízza Rataj János és Gárdos Pál képviselőket a testületi ülésről készült
     jegyzőkönyv hitelesítésével.
     (27 képviselő van jelen, 26 igen, 1 tartózkodás)

Polgármester: A következő a polgármesteri beszámoló a két ülés között történt
fontosabb eseményekről.


Napirend előtt 1./pontja
Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(szóbeli)
Előadó: Dr. Láng Zsolt
     Polgármester

Polgármester: Alpolgármester asszonnyal a következő eseményeken vettünk részt az
elmúlt testületi ülés óta:
Február 24-én a Szír Nagykövetség megkeresésére a Magyarországon tanuló szír
diákokkal, és a Káldor Miklós Kollégiummal közös ételosztást tartottunk a Moszkva
téren.
Március 1-jén tartotta a II. Kerületi Rendőrkapitányság az évértékelőt, amelyen a
Budapesti Rendőr-főkapitány úrral részt vettem.
Március 4-én a Polgári Védelmi Operatív Törzs felkészítése zajlott a kerületben.
                      3


Március 5-én 8 órakor egy rendkívüli próbariasztás volt, illetve a Kerületi Védelmi
Bizottság tagjainak összehívása, és a katasztrófavédelmi munkacsoport gyakorlata.
Ezen a Hivatalnak több dolgozója is részt vett, és a szakemberek eredményesnek
ítélték meg a gyakorlatot. Én bízom benne, hogy élesben nem kell azért a
közeljövőben összehívnom a Védelmi Bizottságot.
Március 9-én átadtuk a Fillér utcai Általános Iskola új épületszárnyát, immáron
berendezve.
Ugyanezen a napon részt vettem az Új városi perspektívák című konferencián a
Kongresszusi Központban. Polgármester társaimmal a következő időszak városi,
kerületi lehetőségeiről tartottunk egy beszélgetést a szakemberekkel.
Március 12-én Schittenhelm Ede honvéd tüzér sírjánál koszorúztunk, és tartottunk
megemlékezést a helyi civilekkel.
Március 15-én szokásainkhoz híven a Szilágyi Erzsébet fasori Gábor Áron
emlékműnél tartotta az Önkormányzat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
162. évfordulójának megemlékezését.
Március 18-án Dankó Virág alpolgármester asszonnyal és Ernyey László egyházügyi
tanácsnok úrral találkoztunk - mint minden évben - az egyházi vezetőkkel, és velük
beszéltük meg a kerületi aktuális kérdéseket.
Március 18-án a Képviselő-testület, illetve az Önkormányzat nevében részt vettem és
búcsúbeszédet mondtam Ágay Karola ravatalánál, aki díszpolgárunk volt és eltávozott
közülünk.
Ez volt a polgármesteri beszámoló. Aki el tudja fogadni, az kérem, az igen gombot
most nyomja meg. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként
az alábbi döntést hozta:

             Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
           89/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     a Polgármester beszámolóját - a két ülés között történt fontosabb
     eseményekről - tudomásul veszi.
     (28 képviselő van jelen, 28 igen, egyhangú)

Polgármester: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról.


Napirend előtt 2./ pontja
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásbeli)
Előadó: Dr. Láng Zsolt
     Polgármester
                     4


Polgármester: Ezzel kapcsolatban ki lett osztva időben az anyag. Van-e bármifajta
észrevétele a Testületnek? Hogyha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki el tudja
fogadni a határozati javaslatot, az igen gombot most nyomja meg. Megállapítom, hogy
a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         90/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     - a 342, 443, 494, 574, 601, 603, 604, 606/2009., valamint a 13, 20, 24, 26,
     28/2010. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja,

     - a 275/2008. (VIII.28.) határozat végrehajtási határidejét 2011. szeptember
     15-ig meghosszabbítja,

     - a 304/2009. (VI.25.) határozat végrehajtási határidejét 2010. május 15-ig
     meghosszabbítja,

     - az 510/2009. (XI.26.) határozat végrehajtási határidejét 2010. július 31-ig
     meghosszabbítja,

     - az 518/2009. (XI.26.) határozat végrehajtási határidejét 2010. július 31-ig
     meghosszabbítja,

     - a 37/2010. (II.4.) határozat végrehajtási határidejét 2010. július 31-ig
     meghosszabbítja,

     Felelős: Polgármester
     Határidő: 2010. március 25.

     (28 képviselő van jelen, 28 igen, egyhangú )

Polgármester: Akkor rátérünk a napirend előtti felszólalásokra.

Napirend előtti hozzászólások:

Polgármester: Hutiray Gyula úré a szó.

Hutiray Gyula: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület, egy
kérdéskörben szeretnék egy pár dolgot megemlíteni, illetve esetleg kérdezni a
Polgármester úrtól, Jegyző úrtól. Szerintem majdnem minden kerületi lakos látja, hogy
a Bel-Buda megújítását célzó jelentős önkormányzati áldozatvállalással és pályázati
EU támogatással folyó program megvalósítása megkezdődött. Erről nagyon sok
alkalommal volt lakossági fórum, a lakossági tájékoztatásnak a legkülönbözőbb
formáit igénybe vettük és folyamatosan igénybe is vesszük. Legutóbb, azt hiszem, a
most megjelent Budai Polgárban volt egy térképes melléklet, ami szerintem, hát
                     5


világossá teszi, hogy mik fognak történni, nagyjából azt is, hogy mikor. De az a
helyzet, hogy nem lehet elégszer ezeket a dolgokat elmondani, gondolom, Képviselő-
társaim is találkoznak kerületünk lakóival, választópolgárokkal, vagy éppen csak erre
járó honfitársainkkal, akik kérdeznek az ügyekkel kapcsolatban, és azt gondolom,
hogy ezért fontos az, hogy bizonyos dolgok itt megerősítésre kerüljenek.

Az egyik ilyen, ami teljesen friss dolog, hogy a mai napon kezdetét vették a
munkálatok a Fény utca - Dékán utcai csomópont átalakításánál, ami egy fontos
járulékos beruházás ahhoz, hogy majd megvalósulhasson a Lövőház utcának a
nagyszabású átalakítása, a forgalmi rend lényeges változtatása. A másik ilyen kérdés,
amire most nem térnék ki, mert az 5. napirendi pontban napirenden lesz majd a
bizonyos közmű munkálatokkal kapcsolatos teendőink, arról majd akkor, ott szólnék
néhány szót. Amit viszont itt szeretnék ismételten megerősíteni, amivel személy
szerint engem sokan megkerestek, elsősorban az Ezredes utca, Forint utca lakói, akik
számára nem teljesen világos az, hogy az ő közvetlen környezetük forgalmi helyzetét
miként fogja érinteni ez az átalakítás.

Az én legjobb tudomásom szerint - és gondolom, ezt nem fogja cáfolni sem a
Polgármester úr, sem a Jegyző úr, sem az Alpolgármester asszony - a Lövőház utcának
a Marczibányi téri és a Káplár utca közötti szakaszán a forgalom megmarad, a Káplár
utca irányának megfordításával ez a forgalom eljuthat a Fillér utcáig, aminek
következtében az említett Ezredes utca, Forint utca szakaszon többlet forgalommal
nem kell számolni. Ezt a mondatot, vagy ezt a bővített mondatot szeretném itt
hangsúlyozni, mert ezzel kapcsolatban jön rettentő sok kérdés hozzám és azt
gondolom, hogy ha ezt a Budai Polgárban látják az itt lakó választópolgárok, az itt
lakók, akkor ez megnyugtató lesz.
Amit kérdezek, mert nem tudom biztosan, hogy az Ezredes utcát annyiban érinti ez a
változás, hogy a lámpatestek, kandeláberek lesznek kicserélve valamikor, a beruházás
során, egyéb beavatkozás magában az Ezredes utcában legjobb tudomásom szerint
nem fog történni.

Összefoglalva, azért kértem szót, hogy egyrészt üdvözöljem azt, hogy láthatóan
megindult ez a dolog, másrészt konkrétan a Fény utca, a Dékán utca sarkán a forgalmi
csomópont átépítésének a megkezdése az látható módon időben elkezdődik és
megoldja majd a problémákat, amikor azok előjönnek, illetve már azt jóval
megelőzőleg, és a harmadik, hogy az Ezredes utca, a Forint utca lakóinak nem kell
aggódni az esetleges terhelés növekedés miatt. Köszönöm szépen, és akkor, ha jól
értettem a bólogatásból, akkor a Jegyző úr reagálni fog. Köszönöm szépen.

Polgármester: Tisztelt Képviselő úr, mielőtt megadnám a szót a Jegyző úrnak, én azt
külön köszönöm Önnek is és minden Képviselő-társamnak, hogy ha minden hozzájuk
forduló lakónak elmondják, ha kell, külön is, hogy egyébként mi a terv, hogyan néz ki,
hiszen ismerhetjük most már jó ideje, és hogy mire lehet számítani, illetve ezeket a
kérdéseket megválaszolják. Én úgy gondolom, hogy ennél a beruházásnál is, mint az
összes olyannál, nagyon sok nincs egyébként, de amit elindítottunk, meg elindítunk,
igyekszünk tényleg a maximális lehetőségeket kihasználni arra, hogy tájékoztassuk a
                      6


környéken élőket. Különösen tesszük ezt azért, mert az jól látszik, hogy van a jelenlegi
közhangulatban egy borzasztó nagy bizalmatlanság és ingerlékenység minden iránt,
ami történik. Nyilván, miután majd - reményeink szerint augusztusra - meglesz a
végeredménye, utána a II. kerületben is ezen a környéken élők nagy megnyugvással
veszik tudomásul, hogy egy komoly változás és egy komoly pozitív előrelépés történik
a környék és a kerület életében, de nyilván amikor csak a munkát látják, a változást, a
felfordulást, akkor nyilván sok negatív érzés előjön belőlük. Tehát én ezt külön
köszönöm, ha szólnak mindenkinek. Mi igyekszünk a Budai Polgárban, a honlapon,
külön levelekben tájékoztatni azokat az utcákat, ahol a munkálatok elkezdődnek,
külön, többször összehívunk lakossági fórumot, illetve azokat a civil szervezeteket,
akiket fontosnak tartok és akikkel egyeztetünk, rendszeresen összeülünk, tájékoztatjuk
őket, tehát mindent megjelentetünk. Egy-egy kisebb eltérés lehet, hiszen a
munkafolyamatokban lehet változás, például a Keleti Károly utcánál most a
Gázművekkel való megállapodás, hogy mikor tudják elkezdeni és mennyi idő alatt,
hiszen nem akartuk azt, hogy mi bármit elkezdünk és utána a Gázművek jön és
felszedi, tehát próbáljuk a munkát tényleg úgy megcsinálni, hogy ne kelljen a
környékhez hozzányúlni a következő x évben. Tehát ezek közbeszólhatnak, de
alapvetően igyekszünk mindenkit tájékoztatni és a közeljövőben ki fognak azok az
információs táblák is kerülni a munkaterületekre, ahol azt lehet látni, hogy néhány
hónap kellemetlensége után hogy fog kinézni a Mechwart liget, a Lövőház utca, a
Keleti Károly utca és az egész környék. Én úgy gondolom, hogy ez a II. kerület
életében a legfontosabb átalakítás lesz az elmúlt sok év folyamán és én abban bízom,
hogy mindenki a végén jó érzéssel fog erre gondolni, vagy jó érzéssel fogja majd
használni a megújult közterületeinket és tereinket. Egyébként amit a
forgalomtechnikáról mondott a Képviselő úr, az úgy is van, de akkor a Jegyző úr még,
amit hozzá szeretne fűzni, azt tegye meg.

dr. Szalai Tibor: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr,
Képviselő úr! Szeretném megerősíteni akkor én is azt, hogy a Retek utca, Dékán utca,
Fény utca, Fillér utcai csomópont átépítési munkálatai megkezdődtek és ugye, az, mint
korábbi ígéretünk volt, hogy a Lövőház utca sétáló utcásítása mindaddig - tehát a
Káplár utca - Fény utca közötti szakasza mindaddig nem kezdődik meg, nem
kezdődhet meg, ameddig ez a csomópont el nem készül, illetőleg üzemszerűen nem
működik már, tehát át lesz adva a forgalomnak.

A másik, az Ezredes utca, Forint utca forgalma, az azért sem gondolom, hogy
megerősödne, mert a Marczibányi tér felől érkezők használnák ezt szinte csak, ott
pedig egy barátságtalan, hegyes szögű kanyart kell először is leírniuk, majd végig
araszolni két keskeny utcán, és ez egyáltalán nem olyan hívogató, mint hogyha az
ember végig megy egy felújított pályaszerkezeten és felmegy a Káplár utcán.
Egyébkén az Ezredes utca és a Forint utca közvilágítási hálózatának teljes átépítése
történik meg, tehát a jelenleg átfeszített, kicsit ilyen szél által billegtetett lámpák
helyett korszerű közvilágítási oszlopok lesznek itt.

Még egy dologról nem esett szó, mert nem a projekt része, de a projekthez szervesen
kapcsolódik, hogy a idei évi költségvetés tartalmazza a Garas utca, Fillér utca
                      7


csomópontban egy jelzőlámpás kereszteződés kialakítását, ami egyrészt csökkenti az
ottani balesetveszélyt, másrészt ütemesebben engedi a forgalmat. Én mindenkinek azt
javasolnám, és ha kérdéssel fordulnak hozzá, bátran javasolja azt a kérdezőknek, hogy
a www.belbuda.hu című lapot nézzék meg, arra mi folyamatosan töltjük fel a
projekttel kapcsolatos információinkat, jövő hétfőtől pedig látványtervestől a tervek is
fent lesznek. Köszönöm.

Polgármester: Köszönöm, Jegyző úr. Varga Tibor képviselő úré a szó.

Varga Tibor: Köszönöm, Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Egy apró, de
nagyon fontos és balesetveszélyes közlekedési anomáliára szeretném felhívni az
illetékesek figyelmét és kérném a segítségüket. A Gábor Áron és a Szilágyi Erzsébet
fasor kereszteződésénél a Gábor Áron utcánál lefelé jövő busz jobbra fordulásakor
állandóan beleüközik a Szilágyi Erzsébeten szabályosan várakozó és balra fordulni
kívánó gépkocsisor elejébe. Az a forduló kör, illetve az a felfestés nem a busz
fordulókörének megfelelően volt tervezve. Ha a busz be akar fordulni jobbra, akkor
nem tud, és megállítja keresztben a forgalmat, aminek a következménye, hogy a
lámpáról lemaradt és egyébként is rövid átfutási idővel várakozó autósok próbálnak
befordulni a Gábor Áron utca felé. Az egyik este odamentem, megnéztem, pontosan 5
méter hiányzik ahhoz, annyit kellene hátrább húzni a lámpa előtt várakozókat, a
várakozó sávnak a végét, akkor látják a lámpát, illetve a busz be tud fordulni. Nem
tudom, annak idején a busz itteni közlekedésének mindenki örült, hogy a Főváros
illetékesei miért nem tették meg, tudtuk, hogy nem hozzánk tartozik, de mivel többen
írtak már levelet a Fővárosnak, nem reagált, ezért kerestek engem és ezért kérem én a
kerületünk illetékeseinek a segítségét, hogy továbbítsák a Főváros felé. Köszönöm
szépen.

Polgármester: Köszönöm, Képviselő úr. Megadom a Jegyző úrnak a szót, de azért
előtte azt szeretném leszögezni, hogy ez a felvetés nem először szerepel a Testület
előtt. Én úgy gondolom, hogy remélhetőleg az elkövetkezendő időszakban kerül rá
mód a Főváros részéről, hogy végre lépjen valamit. De valóban, ismerjük a problémát.
Az a helyzet, hogy nekünk jogunk sincs azt a vonalat hátrébb festeni. A Fővárosnál
pedig az ügyintézés, hogy úgy mondjam, lassú és érthetetlen. De a Jegyző úr akkor
elmondja, hogy egészen pontosan hol tart az ügy.

dr. Szalai Tibor: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Az "érthetetlen" szó
a leghelyesebb, ugyanis a fedvényterv hónapok óta rendelkezésére áll a
Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztályának…(Közbeszólásra: az ún.
fedvényterv.) Tehát, hogy nem ott lesz, a felállási vonal vége, hanem hátrébb, mert hát
egy kereszteződésnél tervek nélkül nem lehet….Tehát a legjobb szó az, hogy
érthetetlen, hogy miért nem kerül oda fel, tervek vannak, szándék van rá, felfestés
nincsen. Még egyszer - a Keszei irodavezető úrral beszéltem -, még egyszer
megkeressük a Főváros illetékeseit, hogy legyenek kedvesek festeni. Köszönöm.

Polgármester: Köszönöm szépen. Varga Előd Bendegúz.
                      8


Varga Előd Bendegúz: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Kisgyerekes, óvodás,
illetve általános iskolás korú gyermekek szüleinek a kérdését szeretném tolmácsolni az
Önkormányzat vezetése számára. Azt kérdezik a szülők, hogy az óvodai, illetve iskola
étkeztetés során tervezi-e az Önkormányzat, hogy a cafetéria rendszerben a melegétel
étkezési utalványokat elfogadják-e az étkezéseknek a kiegyenlítésére, mivel egyre több
olyan települési önkormányzat van, ahol ezt bevezették. Legjobb példa erre a XVII.
kerület, ahol az étkezést igénybevevőknek közel 50 %-a már melegétel étkezési
utalvánnyal egyenlíti ki az oktatási intézményben az étkezést. Köszönöm szépen.

Polgármester: Tisztelt Képviselő úr! Mivel a cafetéria rendszernek az átalakítása nem
rég ért véget, és még az utolsó napokban komoly változások történtek, a számítási
módjára meg a felhasználására is, hogy mire lehet, ezért eddig ezt még nem tudtuk, de
természetesen meg fogjuk vizsgálni, most már talán beállt az idei szabályozás, hogy
van-e erre mód, és ha az Önkormányzat számára lehetőséget ad jogszabály is és
természetesen segít a szülőknek is, akkor be fogjuk vezetni mi is és el fogjuk fogadni,
azt gondolom. Megkérem majd a Művelődési Irodánál az Ötvös irodavezető urat, hogy
akkor nézzük meg ennek a jogszabályi lehetőségét, illetve pénzügyi hátterét.
Parancsoljon, Képviselő úr!
Varga Előd Bendegúz: Köszönöm szépen. Biztos, hogy a jogszabályok
engedik,ugyanis a XVII. Kerületi Önkormányzat - az egy Fideszes vezetésű
önkormányzat - már bevezette. Annyi van, hogy az utalványt kibocsátó cégek a jutalék
összegét próbálják az önkormányzat költségvetéséből elnyerni, ugyanis ennyivel
többet kellene, a jutalékkal többet fizetni a szülőknek az étkezésért. És ott, a XVII.
Kerületi Önkormányzatnál ezt a jutalékot kifizeti a szülők helyett…Átvállalja.

Polgármester: Nézze, Képviselő úr, mivel Ön is tudja, hogy elfogadtuk a
költségvetésünket, ami tízezer forintokra ki van sámfázva, ezért akkor nem ennyire
egyszerű ez a kérdés. Meg fogjuk vizsgálni és akkor a megfelelő bizottságokra ide
hozzuk, de azért a felszólalásának az első részét még véltem pozitívnak, a második
részét már kevésbé, mert teljesen mindegy, hogy milyen színű az önkormányzat,
hozhat egy ilyen döntést, nyilván nekik a háttere megvolt, meg kell nálunk is majd a
bizottságoknak vizsgálni, de mondjuk hogy ha azt gondolja a Képviselő úr, hogy lehet,
akkor szívesen várom, hogy számokat is mond mögé, hogy ez mibe kerülne az
Önkormányzatnak, illetve akkor milyen költségvetési sorból, illetve hogyan képzeli el,
mert …De meg fogjuk egyébként vizsgálni így is. Visszaadom a szót, persze.

Varga Előd Bendegúz: Köszönöm szépen. Egyébként rosszul értelmezte a
Polgármester úr, mert ez egy dicsérő mondat volt, a második fele is, hogy a XVII.
Kerületi Önkormányzat már bevezette, ez pont egy pozitív kérdés is volt, hogy a
szülők kérdezték, hogy tervezi-e az Önkormányzat és erre volt egy példa, amelyik már
bevezette.

Polgármester: Köszönöm a dicséretét, Képviselő úr.

Ha nincs több napirend előtti, akkor rátérünk a napirend összeállítására.
                      9Napirend összeállítása:

Polgármester: Az eredetihez képest a 4-es napirendi pontot visszavonom és a 25-öst
is, tehát ezt a kettőt, ami azt jelenti, hogy a 4-estől mindegyik előre ugrik majd a
számozásban. Különben az eredeti meghívó alapján lévő napirendeket tárgyaljuk. Aki
egyet tud vele érteni, az kérem, az igen gombot most nyomja meg. Megállapítom,
hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

           Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
          91/2010. (III. 25. ) képviselő-testületi határozata
      A Képviselő-testület
     az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
N a p i r e n d:

1./  Tájékoztató a II. Kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Bucsek Gábor r. alezredes
         kapitányságvezető

2./  A "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Prónik Judit
         polgármesteri referens

3./  Az 53091/0/A/4 helyrajzi számú, Budapest, II. kerület, Kő-Hegyi út 1. (Rezeda
    utca 10.) fszt. 4. szám alatt található ingatlan megvásárlására fedezet biztosítása
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
            Polgármester
    Előadó: dr. Láng Orsolya
         Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

4./  A Budapest, II. ker. Bel-Buda Városközpont kialakítása során
    felmerülő közmű vezetékek felújításának támogatása
    (írásbeli, pótkézbesítéssel kerül megküldésre)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Keszei Zsolt
         Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője
                     10


5./  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
    .../2010. (...) rendelete a Bp. II. Kerületi Városrendezési és Építési
    Szabályzatról szóló 2/2007. (I.18.) rendelet módosításáról és a Budapest II.
    ker. Vadaskerti utca - Völgy utca - Nyéki út - Ördögárok által határolt
    terület Kerületi Szabályozási Tervéről
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
            Polgármester
    Előadó: Beszédes Rita
         Főépítész

6./  A Fény Utcai Piac Kft. Felügyelő Bizottsága módosított Ügyrendjének
    elfogadása
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Ernyey László képviselő
         a Fény Utcai Piac Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

7./  Javaslat a II. Kerület Kártyáról szóló …./2010.(…) önkormányzati
    rendelet elfogadására
    (írásbeli, pótkézbesítéssel kerül megküldésre)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Bíró Zsolt
         polgármesteri referens

8./  Dr. Ember Piroska felnőtt háziorvos praxis működtetési jogának eladása
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Nagyné Opre Tünde
         egészségügyi referens

9./  Járdatisztító gépek üzemeltetése
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Jóvér György
         Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Iroda vezetője

10./  Előterjesztés a Budai Táncklub nevének módosítására
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Ötvös Zoltán
         Művelődési Iroda vezetője
                     11


11./  A Budapest Esély Nonprofit Kft-vel a kerületi tartós munkanélküliek közcélú
    foglalkozatására kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
         Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

12./  A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal házi segítségnyújtásra,
    étkeztetésre és időskorúak nappali intézményi ellátásra megkötött ellátási
    szerződés módosítása
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
         Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

13./  Az Önkormányzat fenntartásában működő Családsegítő és Gyermekjóléti
    Központ alapító okiratának módosítása
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
         Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

14/  A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
    intézményi térítési díjainak meghatározása
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
         Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

15./  Budapest II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Igazgató
    főorvosának kinevezése az állásra kiírt pályázat alapján
    (írásbeli, a helyszínen kerül kiosztásra)       Zárt ülést igényelhet!
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
            Polgármester
    Előadó: Nagyné Opre Tünde
         egészségügyi referens
                     12
16./  A helyi Birtokhasznosítási Bizottságba delegált tag visszahívása és új tag
    megválasztása
    (írásbeli)                       Zárt ülés!
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: dr. Szigeti Szilvia
         jegyzői referens

17./  A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII.
    Kerületi Józsefvárosi Önkormányzat között - Hermann Judit személyes
    gondoskodást nyújtó nappali ellátása ügyében - létrejött megállapodás
    módosítása                      Zárt ülés!
    (írásbeli)
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
         Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

18./  Varga László bentlakásos intézményi áthelyezése
    (írásbeli)                      Zárt ülés!
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
         Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

19./  A 13426/0/A/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest, II. Mecset u. 8.
    fsz. 3. szám alatti lakás kiürítése
    (írásbeli)                      Zárt ülés!
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: dr. Láng Orsolya
         Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

20./  Sallai Zsuzsanna kérelme a 13434/0/A/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott,
    Budapest, II. Mecset. u. 15. mfsz. 3. szám alatti lakás bérbe adására
    (írásbeli)                       Zárt ülés!
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: dr. Láng Orsolya
         Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
                      13
21./  Szociális lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázat elbírálása
    (írásbeli)                       Zárt ülés!
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: dr. Láng Orsolya
         Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

22./  Keresztesné Fehér Klára kérelme a 13694/6/A/25 helyrajzi szám alatt
    nyilvántartott, Budapest, II. Varsányi udvar 2. VI. 25. szám alatti lakás bérleti
    jogának rendezésére
    (írásbeli)                       Zárt ülés!
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: dr. Láng Orsolya
         Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

23./  A Bp. II. ker., Frankel L. út 46. fszt. 6.szám alatti lakás bérbe adása
    (írásbeli)                        Zárt ülés!
    Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
           Polgármester
    Előadó: dr. Láng Orsolya
         Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

      (28 képviselő van jelen, 28 igen, egyhangú)

Polgármester: Akkor rátérünk az 1-es napirendre, a II. Kerületi Rendőrkapitányság
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóra.


Napirend 1./ pontja
Tájékoztató a II. Kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Bucsek Gábor r. alezredes
     kapitányságvezető

Polgármester: Megkérem Bucsek Gábor alezredes urat, akinek egyúttal gratulálok,
hogy márciustól alezredesként szólíthatjuk, hogy akkor az előterjesztést tegye meg.

(A hangfelvétel technikai okok miatt hiányzik, ezért a Kapitányságvezető által a
testületi ülésre előzetesen készített és ismertetett anyagát mellékeljük.)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
                     28Polgármester: Köszönöm szépen Kapitány úr, az elmúlt évekhez képest újfajta
beszámolót!
Csabai Péter képviselő úré a szó.

dr. Csabai Péter: Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr, Kapitány úr! Hallgatva
rendkívül lendületes beszámolóját, bízva abban, hogy ez a lendület majd a kedves
kollégáira is ki fog hatni.
Ezen a héten, kedden tartotta Városrészi Önkormányzatunk a rendes ülését és erre a
Készenléti Szolgálatot is meghívtuk. Rendszeres időközönként szeretnénk
meggyőződni arról, hogy ők milyen tevékenységet folytatnak és erről nagyon
érzékletesen be is számoltak és láttuk azt, hogy hol voltak, hol, milyen események
történtek. A fő bűn, meleg pontok - mert rákérdeztünk erre is, az elsősorban a
végállomás környéke és a másik, az a Tök-hegy és van egy a kerület szélén, azok a
helyek, ahol a hajléktalanok élnek és laknak. A kérdésem a következő: mikor várható,
hogy Pesthidegkúton lesz állandó rendőri felügyelet? Egyszer már az Önkormányzat
az elmúlt évek során az adófizetők súlyos pénzéből ki is alakított helyiségeket.
Reménykedve várom válaszát és reménykedem abban, hogy ha ősszel Önt meghívjuk
a Városrészi Önkormányzat ülésére, akkor már nagyon komoly eredményekről fog
beszámolni. Köszönöm szépen.

Bucsek Gábor: Köszönöm szépen. Bízom benne, hogy májustól, tehát az a
felfogásom, hogy a körzeti megbízotti szolgálatot fel tudjuk teljesen tölteni, azzal
bízom benne, hogy fogjuk tudni biztosítani az állandó jelenlétet, ami első körben nem
a nap 24 órájában lesz, hanem a nap 8 órától 18 óráig terjedő időszakában, aztán azt
követően, amikor valóban a létszám helyzetet sikerül teljesen rendezni, akkor
mindenképpen egy 24 órás szolgálattal, sőt, a cél egyébként az lenne, hogy egy önálló,
olyan ügyeletet lehessen ott létesíteni, ami egyrészt egy térfigyelő rendszerrel
összehozva egy ottani nézéssel párosulna, másrészt pedig önállóan tudnának
intézkedni a kollégáim.

Polgármester: Varga Előd Bendegúz úr.

Varga Előd Bendegúz: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Ahogy Polgármester úr is
mondta, igen impozáns beszámoló volt ez. 1998 óta vagyok képviselő, de ilyen
részletes, tartalmas és impozáns kapitányi beszámolót én nem hallottam. Köszönöm
szépen a Kapitány úrnak ezt. Kérdést igazából nem is tudnék ehhez feltenni, mert amit
lehetett volna kérdezni, azt a már a beszámolóban a Kapitány úr elmondta. Ami
viszont fontos, sokszor felmerült napirend előtt is, hogy ahol a technika lehetősége
biztosított, például a buszsávoknak a figyelése, ott mindig szóvá tették többen is, hogy
ott ha lehet, akkor próbálja meg a Kapitányság kieszközölni a BRFK-nál, hogy a
buszsávokat az arra rászoruló buszok használják és ne a gépjármű vezetők. Van a
Rómer Flórison kamera, a Bimbó útnál is, de van olyan buszsáv is, ahol nincsen
kamera és ahol égető ez a probléma. Ilyen például a Szépvölgyi út, ahol reggelente,
illetve csúcsidőben, délutánonként a Daubner cukrászdáig, vagy akár még a Folyondár
                     29


utcáig is áll a sor, mivel két sávban van a forgalom és a busz sem tud lemenni. A 65-
ös, 165-ös, a 29-es érintett ebben a problémában. Köszönöm szépen.

Bucsek Gábor: (mikrofonja nincs bekapcsolva, nehezen érthető): Köszönöm. A
buszsávokkal kapcsolatban a Közlekedés-rendészettel felvettük a kapcsolatot, valóban,
ez többen is jelezték…

Polgármester: Köszönöm. Porkoláb Mátyás képviselő úr.

Porkoláb Mátyás: Köszönöm szépen a szót. Én is természetesen a dicsérettel kezdem.
Képviselő-társaim indokolták, a dicséret okát, de azt gondolom, hogy az anyag azért is
dicsérhető, mert nagyon tisztességesen fogalmazza meg azokat a problémákat,
amelyekről mindannyian tudunk évtizedek óta tulajdonképpen és ezekhez a
problémákhoz képest követ el mindent az állomány, amely ebben az anyagban is
tükröződik. Mindenféleképpen nagyon jólesett olvasni az állomány összetartása,
morálja jó kitételt ebben az anyagban, ami valóban azt jelenti, hogy valóban ez a II.
Kerületi Kapitányság jól működik. Aztán természetesen elrettentő volt számomra
találkozni avval a számadattal, vagy arány megfogalmazással, amit megtett az imént a
Kapitány úr is, hogy a II. kerület kiemelkedően jó ebben a 25 %-os arányával a
felderítést illetően, mondjuk az V. kerületet hozza összehasonlításban Kapitány úr. Azt
mindannyian tudjuk, hogy egy viszonyítási lehetőség, ami azt jelzi, hogy ahhoz képest
jó, de az elvártakhoz képest nagyon szomorú. Itt tulajdonképpen még egy elemét
említem meg az anyagnak, ami számomra nagyon fontos, a civilekkel,
önkormányzattal, így a polgárőrökkel való együttműködésre is kitért Kapitány úr,
köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy mindannyian érdekeltek vagyunk abban,
hogy ez az együttműködés továbbra is ilyen jól működjön.
Mindezeken túlmenően és most már nem is a Kapitányság szakmai munkáját illeti, de
szerepel az anyagban és számomra nagyon elgondolkodtató, ha úgy tetszik, érdekes és
tanulságos az a megfogalmazás, ami arról szól, hogy a Kapitányság a biztonságunkat a
közbiztonság érdekében teszi a dolgát, a rendőreink dolgoznak szakmai szempontok
alapján, ugyanakkor a társadalom állapota az befolyásolja ennek a szakmaiságnak a
működését, a lehetőségeit. Itt egy néhány sorban történik utalás arra, hogy a
társadalom gazdasági helyzetében beállt negatív tendenciák milyen mértékben
nehezítik meg a Kapitányság, a rendőrség munkáját. Vagyis ez már kitekint a szorosan
vett szakmai munkából és figyelmeztetés minden közélettel foglalkozó politikus
számára, egészen a legfelső vezetésig, hogy olyan körülményeket kell teremteni ebben
az országban, amely körülmények gazdasági, morális, erkölcsi - lehet sorolni a
jelzőket - körülmények ilyen módon segítik, mármint a körülmények javulása segíti a
rendőrség munkája és nem az ellenkezőjének kell történni, amit manapság
tapasztalunk, sajnos. Köszönöm szépen.

Polgármester: Én is köszönöm, Képviselő úr.
Ernyey László frakcióvezető úr.

Ernyey László: Köszönöm a szót. Tisztelt Alezredes úr, én is elgondolkodtam,
többször ki is nyomtam a hozzászóló gombomat, mert annyi jót mondtak itt
                     30


Képviselő-társaim, hogy ez ügyben én már nem is szeretnék szólni, nem akarok ebbe a
sorba beállni, de elmondom, hogy végül is miért kértem szót. Én 20 éve vagyok itt
képviselő, egy pár beszámolót hallottam már, és aminek örültem, hogy a
statisztikáktól, meg az eredményeknek a felsorolásától szerintem a hócipője
mindenkinek már tele van, nem csak a Testületnek, hanem a kerület és az ország
lakosságának is. Mindnyájan tudjuk, hogy statisztikát lehet jókat csinálni, lehet jó
beszámolókat csinálni, de sokat számít, hogy ebből valójában mennyit érzünk. Erősen
elgondolkodtatott bennünket éveken keresztül az, hogy amikor különböző problémák
felvetődtek, hogy akár állomány nincsen itt, akár az állománynak bizonyos
problémákhoz milyen a hozzáállása, ez mennyiben tudható meg a helyi adottságnak,
mondjuk helyi vezetőnek esetleg, vagy az állami támogatás hiányának, ez egy sokkal
összetettebb dolog, mintsem, hogy mi itt el tudtuk volna dönteni. Ami újdonság volt
számomra azon kívül, hogy tényleg az előadásmód is jó volt, hogy látom, hogy az
Alezredes úrnak elképzelései vannak azzal, hogy hogyan fogja ezt a rendszert nem
csak tovább működtetni, hanem tovább fejleszteni, esetleg egy más szemlélettel, és ez
az a dolog, amiért én nagyon szívesen meg fogom szavazni ezt a beszámolót és azt
gondolom, hogy ha ezeket a célokat meg fogja tudni Alezredes úr valósítani, az nem
csak minket fog megelégedéssel eltölteni, hanem a kerület lakosságát is és azt
gondolom, hogy e miatt, vagy ennek a célnak az érdekében a Testület minden
segítséget meg fog adni. A bizalmunk megvan, Önön most már a felelősség, hogy
ezeket végre is hajtsa. Bármiben, ami ezzel kapcsolatban ránk vonatkozik, segíteni
fogunk Önnek. Köszönöm szépen.

Polgármester: Félrenyomta, vagy tényleg még ügyrendiben Porkoláb úr?

Porkoláb Mátyás: (mikrofonját nem kapcsolta be, nem hallható.)

Polgármester: Ez így, a rendőrkapitányi beszámoló között valóban ügyrendi
volt…(derültség). Természetesen levesszük a jelzőt. És, hogyha most már lekapcsolná
a gépét is a Képviselő úr….Jó. Hogyha nincs egyéb hozzáfűznivaló, akkor én is
megköszönöm a Kapitányság vezető úrnak a beszámolót és felteszem a határozati
javaslatot szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, az igen gombot most nyomja
meg. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi
döntést hozta:

          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         92/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     a II. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének, a II. kerület 2009. évi
     közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és
     az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, mellékelt tájékoztatóját elfogadja.
     (28 képviselő van jelen, 28 igen, egyhangú )
                    31
            Budapesti Rendőr–főkapitányság
             II. k e r ü l e t i R e n d ő r k a p i t á n y s á g
            1024 Budapest, II. kerület, Rómer Flóris utca 10.
                Postacím: 1277 Budapest, Pf.: 24.
                  Tel./fax: 346-1800, 346-1827


Szám:
Jóváhagyom:    Bucsek Gábor r. alezredes
      kapitányságvezető                  Tájékoztató
            a Budapesti Rendőr-főkapitányság
             II. Kerületi Rendőrkapitányság
               2009. évi tevékenységéről
                     32


I. fejezet


Vezetés, irányítás

A kapitányság életében egész évben problémát jelentett a folyamatos és nagy mértékű
létszámhiány, valamint a közrendvédelmi állomány jelentős elvonása. A jelentős
elvonás a központi biztosításokból, a csapatszolgálati századba beosztottak
felkészítéséből (16 fő) és rendszeres igénybevételéből adódott. Többször előfordult,
hogy a minimális szolgáltatás biztosítása úgy volt lehetséges, hogy a bűnügyi szolgálat
kisegített a közrendvédelmi területet.

A fentiekből egyenesen következik, hogy kevesebb egyenruhás rendőrből több
óraszámban teljesítenek központi biztosítási feladatokat, így kevesebb rendőr jut a II.
kerület közterületeire. Ha az utcán nincs rendőr vagy csak nagyon kevés, ennek
természetes következménye, hogy megnő a közterületen elkövetett bűncselekmény
száma. Ha nő a bűncselekményszám, valószínűsíthető csökkenni fog a felderítési
arány, különösen, ha a bűnügyi állomány besegít a közterületi szolgálatba.

Az egész évre jellemző volt, hogy napszakonként többnyire 1 járőrpár teljesített
szolgálatot gépkocsival, esetleg 2 fő kmb-s ügyiratozik a nappali órákban, mindez 36
km2-re. Erre az emberi erőforrásra jut az összes küldés, valamint a kiemelt objektumok
és a pénzintézetek ellenőrzése is.

II. fejezet

Bűnügyi Osztály

2009. március 1-jei hatállyal alakult meg az Észak-budai Bűnügyi Régió, mellyel
kapcsolatban a bűnüldözési alosztály hatásköre megszűnt a korábban hozzá tartozó ún.
gépjárműves bűncselekmények ill. rablások nyomozásában, azonban ezzel együtt a
nyomozók egy része is az újonnan megkapott régiós bűncselekményben - betöréses
lopásban - dolgozik, és emellett vesz részt az alosztály osztály bűnügyeinek
feldolgozásában.

A Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztályának ügyforgalma 2009-ben a
következőképpen alakult:

Az alosztályon 1556 ügyben rendeltünk el nyomozást, ebből más szervhez 110
alkalommal tettünk át ügyet, hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt. Ebben a 110
áttételben benne van az a szám is, mikor hatóságunk fejezte be ugyan az elkövetős
gépjárműves bűncselekmények illetve rablások nyomozását, azonban vádra küldés
előtt áttételre került az Észak-Budai Bűnügyi Régióhoz.

Összesen 1524 ügyet fejeztünk be, ebből 1177 bűnügy az elkövető ismeretlen volta
miatt megszüntetésre, illetve felfüggesztésre került; 110 bűncselekmény hiányos
                      33


megszüntetés született, 36 ügyben a feljelentés elutasítására került sor, 21 ügy pedig
egyesítésre került, 18 egyéb befejezés történt.

110 ügyben éltünk vádemeléssel, mely során 381 bűncselekményt derítettünk fel, 111
elkövetővel szemben.

Az ismeretlen tetteses tényleges felderítés 25 %-os eredményt mutatott, a fent említett
1524 lezárt bűnügy, és az évben vádemelésre került 381 db „B” lap vonatkozásában.
Általános ügyirat 1433 érkezett az osztályra.


A Bűnüldözési Alosztály személyi összetétele:

Az alosztály rendelkezésre álló létszáma 2009. január 1-jén 22 fő volt, mely az év
során szinte teljesen kicserélődött, egy kivétellel fiatal, pályakezdő kollégákkal.
2009. folyamán a 21 főből 6 fő ment el nyugdíjba, 6 fő került át a Régió
alkalmazásába és 3 fő távozott más szervhez. A megmaradt 7 főhöz 4 fő érkezett
illetve 2 fő került átvezénylésre a Közrendvédelmi Osztályról.
Mivel az alosztályveztő is nyugdíjba ment, és előtte is hosszabb ideig
betegszabadságon volt, ezért 2009. második negyedévétől kezdve folyamatosan
helyettesíteni kellett őt.

A vegyes csoport 7 fős állományából 2 fő ment el nyugdíjba, 2 fő távozott más
szervhez, a megmaradt 3 főhöz 4 fő érkezett, illetve 2 fő került vezénylésre a
Közrendvédelmi Osztályról. Ebből a 6 új főből 4 fő nem rendelkezett két évnél
hosszabb rendőri múlttal, ezért az ő betanításuk még jelenleg is tart, a munkájuk
folyamatos odafigyelést, ellenőrzést igényel.

Az erőszakos bűncselekményeket nyomozó, (korábban rablási) csoport 3 fővel
működött az egész évben, azonban a rablás, valamint a trükkös lopás már nem tartozik
a hatáskörükbe. Trükkös lopásoknál az elődleges intézkedéseket (adatgyűjtés a
helyszínen, sértett kihallgatás, fényképről történő felismerésre bemutatás) minden
estben nekik kell elvégezni, illetve még a régió felállása előtt indult sorozatügyben
folytatják a vizsgálati munkát.

Nehézséget okozott az egész Alosztálynak, hogy a Vizsgálati Osztály nem tudta az
ügyeket átvenni, így minden ismeretlenesként indult elkövetős ügyet vádig kellett
vinni ennek a fiatal csapatnak.

Az állomány összetartása, morálja igen jó, a megmaradt idősebbek a munkához való
hozzáállással mindig is az élen jártak, amihez a fiatalok lendületet, plusz lökést adtak,
ezért nem okoz gondot az sem ha egy-egy elfogást követően jó néhány nyomozónak
bent kellett maradni.

A régiós átrendeződés következtében nehéz a korábbi évekkel összehasonlítani a
bűnözés mértékének és annak szerkezetének alakulását, az azonban látható, hogy az
                    34


alkalmi lopások, mobiltelefonos csalások, valamint az idősek sérelmére elkövetett
bűncselekmények továbbra is nagy számban vannak.

Az elkövetői körök vonatkozásában megállapítható, hogy még mindig igen nagy
számú a fiatal, 20 év körüli elkövetők száma, mely elkövetőknél tipikus elkövetési
magatartásként jelentkezik a hasonló korú fiatalok meglopása (főleg mobiltelefonok
vonatkozásában).

Ebben az évben is folytatódtak az idős személyek sérelmére elkövetett trükkös
lopások, illetve új elkövetési módként ugyanilyen idősek sérelmére csalások. A
felderítés és az eredményes bizonyítás e körben igen nehéz, tekintettel arra, hogy a
sértettek többnyire 70-90 éves személyek, akiknek emlékező képessége már nem
teljes.

Ezeknél a cselekményeknél, amennyiben lopás a megállapítható tényállás, az Észak-
budai Bűnügyi Régió nyomoz, amennyiben csalás, hatóságunk. Az ilyen jellegű
bűncselekményekkel kapcsolatban a lehetséges megelőző intézkedések megtételére
került sor részünkről, melynek során igénybe vettük kerületünkben megjelenő Budai
Polgár című lapot, Önkormányzati honlapot, továbbá az idős korú személyek
rendezvényein is ismertetésre kerültek a megelőzés lehetőségei.

Kapitányságunk áldozatvédelmi referensétől havonta 5-8 alkalommal kérnek
segítséget az állampolgárok, melyek során a részükre segítséget nyújtó civil
szervezetek elérhetőségét, valamint jogi felvilágosítást kérnek.


Tervek az előttünk álló évre vonatkozóan

Legfontosabb dolog a fiatal munkatársaknak a tudás átadása, és rutin megszerzése,
hogy minél kisebb odafigyeléssel legyenek képesek később az önálló munkára. Ebből
következik a felderítések növelése, ami csakis akkor lehetséges, ha van megfelelő
szaktudással és gyakorlattal rendelkező munkaerő.

Rutin pedig csak akkor lesz meg, ha a nyomozók tudnak foglalkozni az ügyekkel, ki
tudnak menni területre, nem pedig az egyre nagyobb adminisztrációval kell
foglalkozniuk. Mint ahogyan ez történt a Mammutba szervezett csalási akció
alkalmával, ahol két külön elkövetői kört is sikerült tetten érni a kint lévő
nyomozóknak.

Igazából így érhető el a rendőrség által megfogalmazott cél: a bűncselekményekre
történő mihamarabbi reagálás, az állampolgárokban a segítő rendőrség képének
megerősítése.

A Gazdaságvédelmi Alosztály 2009. évi tevékenységét megvizsgálva az alábbi
megállapításokat tettem:
                     35


Az alosztály ügyforgalma 2009-ben a következőképpen alakult: A régió területén
1.446 db hatáskörünkbe eső bűncselekmény történt, melyből 1.168 ügyben rendeltünk
el nyomozást.

Feljelentés elutasításáról összesen 1 esetben hoztunk határozatot, míg más szervhez 17
alkalommal tettünk át ügyet, hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt.
Összesen 1041 ügy került befejezésre, 975 bűnügy került az elkövető ismeretlen volta
miatt megszüntetésre, illetve felfüggesztésre, 38 ügy pedig egyesítésre.
39 ügyben éltünk vádemeléssel, mely során 233 bűncselekményt, ebből 165 betörést
derítettünk fel, 45 elkövetővel szemben.

Az ismeretlen tetteses felderítési mutató ténylegesen 22 %, az 1.041 lezárt bűnügy, és
az évben vádemelésre került 233 darab „B” lap vonatkozásában. Az IRM statisztikája
alapján eredményünk a budapesti régiók között toronymagasan az első, négyszer
magasabb a betöréses lopások nyomozáseredményességi mutatója, mint a minket
követő Belvárosi Bűnügyi Régióé. Általános ügyirat 82 érkezett az osztályra, mely 3
kivételével lezárásra került.


Az állomány személyi összetétele

Az alosztály létszáma évközben 21 fő körül mozgott. 2009. július 01-ével
alosztályvezető váltás történt.

A műveleti csoport állománya stabil, 1 fő került a vizsgálati csoportba, majd
szeptemberben a Zseblopási Alosztályról 2 fővel megerősítésre kerültek, azonban
szeptember 25-én Bartus Szilárd r. alezredes bűncselekmény elkövetőjének elfogása
során oly súlyosan megsérült, hogy csak az idei évben tud majd újra munkába állni.
Gondot okozott – főleg a régió megalakulása utáni időszakban – a helyismeret hiánya.

A vizsgálati csoport 4 fővel működött, a régiós ügyek vizsgálatán kívül több, még a
régió felállása előtt indult sorozatügyben folytatja a vizsgálati munkát. Nehézséget
okozott az év végi időszakban, hogy a Vizsgálati Osztály nem tudta a keletkezett
ügyeket átvenni, így az akkor keletkezett 54 bűnügyben is meg kellett tenni a
szükséges intézkedéseket. A csoport az egyszerűbb ügyeket eredményesen le is zárta.

Az operatív csoport 4 fővel alakult, azonban létszámuk rövid idővel 2 főre csökkent
(1 fő áthelyezésre került a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztály Vagyonvédelmi Osztály
Betörési Alosztály vezetőjének, 1 fő pedig az ügyfeldolgozó csoportba került át). A
csekély létszám, és annak ellenére, hogy a beosztott állomány most ismerkedik az
operatív munkával, tevékenységük már most túlmutat az elmúlt időszak eredményein.

A csoport több alkalommal látott el szolgálatot közterületen, melyek során
megkezdték feltérképezni – elsősorban a kerület – éjszakai életét, a közterületen
rendszeresen tartózkodó személyeket.
                     36


Az ügyfeldolgozó csoport teljes átszervezésre kerül az év folyamán. December
hónapban új csoportvezető került megbízásra, és ezzel párosulva igen nagy problémát
okozott az is, hogy a beosztott állomány mindhárom tagja tanulmányi szerződéssel
főiskolára jár, az így kötelezően kiadandó tanulmányi szabadságok miatt a
vizsgaidőszakban nagyon kis létszámmal működik.

A szabadságok és a keletkezett túlórák kiadása folyamatos problémákat okoznak.

A bűncselekményeket megvizsgálva megállapítható, hogy a terület homogenitásából
fakadóan igen változó módszerű, kárértékű cselekményeket követnek el területünkön.

Sok esetben tapasztaltuk, hogy bár volt riasztóberendezés az objektumban, azt nem
használták. Nehézséget okoz az is, hogy a Bűnügyi Technikai Osztály munkatársai
túlterheltségük miatt a szemlét az eset bejelentését követően csak több órával tudják
megkezdeni.

Igen sokszor a helyszínt megváltoztatva találja a szemle bizottság, illetve többször
előfordult az is, hogy a sértettek a szemle lefolytatásában nem működtek közre, ezzel
megnehezítve az eredményes felderítést. Ez vonatkozik a gépjárműlopások, gépkocsi
feltörése áldozataira is.

Tervek az előttünk álló évre vonatkozóan

A vizsgálati csoport a hatáskörébe tartozó bűnügyek gyors és szakszerű
feldolgozásával, a lehetőség szerinti szélesítésekkel segítse elő a kapitányság
eredményeinek javítását.

Az operatív csoport további kapcsolatok kiépítésével, a tudomásukra jutott
információk gyors és szakszerű kiaknázásával sokkal nagyobb mértékben segítse a
bűncselekmények elkövetőinek beazonosítását, velük szemben a bűncselekmények
elkövetésének bizonyítását.

Az ügyfeldolgozó csoport – a műveleti csoporttal – a törvényes határidőkön belül a
lehető leggyorsabban dolgozza fel az ügyiratokat, derítsen fel minél több elkövetőt.
Cél a bűncselekményekre történő mihamarabbi reagálás, az állampolgárokban a segítő
rendőrség képének megerősítése.


III. fejezet

Vizsgálati Osztály

2009. évben a Vizsgálati Osztály működőképessége az előző évekhez hasonlóan
biztosított volt. A vizsgált tárgyévben az állomány megfelelő szakmai hozzáállással
kezdte meg tevékenységét. Az év során az osztály személyi állománya, mind
létszámában, mind összetételében változott, mely nehézségeket okozott a
                     37


zökkenőmentes és eredményes munkavégzés során.

A 2009. évben adódó humánerőforrás és szakmai problémákat kezelni tudtuk, melyben
nagy szerepet játszott szervezeti egység áldozatkész munkája. Az osztály számára a
tárgyi időszak során megfogalmazott stratégiai célokat jó szinten teljesítette.

A 2009. évben végzett revíziós tevékenység tapasztalatai alapján megállapítottam,
hogy a vizsgálati munka kellőképpen tervszerű, mely alapvetően a reagáló képesség
biztosítása mellett megfelelt az eljárások időszerűsége kívánalmának.

Vezetés és irányítás

A vizsgálati osztály vezetője heti rendszerességgel a kapitányság-vezetői
értekezleteken beszámol az osztály szakmai munkájáról, az osztály számára
meghatározott külön feladatok ellátásáról, eredményekről, valamint tájékoztatást ad az
osztályt érintő problémákról, nehézségekről, továbbá a kapitányságvezető irányába a
külön utasításban meghatározott feladatok elvégzéséről jelentési kötelezettsége áll
fenn.

Együttműködik a központi és területi szervekkel, eleget tesz tájékoztatási
kötelezettségeinek. Külön szabályozás alapján, egy hónapra előre meghatározott
ütemterv szerint egy hetes készenléti szolgálatot lát el.

A vizsgálati osztály vezetője szükség szerint, de hetente eligazítást tart, melynek
keretében tájékoztatja az állományt a szervezeti egységet érintő felső vezetői
utasításokról, intézkedésekről, jogszabályi változásokról, továbbá meghatározza az un.
„azonnalos” feladatok ellátásának és végrehajtásának rendjét, és elvégzi
beszámoltatási és ellenőrzési tevékenységét is.

Külön feladatként elkészíti a jogderegulációs javaslatokat. Valamint érvényt szerez a
korábban bevezetett ügyfeldolgozási tematikában foglaltaknak, melynek keretében
ellenőrzi és számon kéri a tematikában előírtak betartását.
Vizsgálati munka

Az osztály a 2009-es évet 360 kézben lévő bűnüggyel kezdte meg. A tárgyévben 1022
db bűnügy érkezett, leadásra került 1024 db. bűnügy.

A leadásra került 1024 db bűnügyből 424 db ügyet fejeztünk be vádemelési javaslattal
+ 1 db ügyben eredményesen kezdeményeztünk bíróság elé állítást. Feljelentés
elutasítására 77, megszűntetésre 282, felfüggesztésre 71 és áttételre 169 esetben került
sor.

A befejezett ügyek vonatkozásában 1245 db "B" lap és 813 db "T" lap került leadásra.

A vádemelési javaslattal továbbított ügyekben 780 db "B" lap keletkezett, melyből 27
esetben ismeretlen volt és így került felderítésre az elkövető személye.
                     382009. évben az osztály által folytatott nyomozások meghatározó hányadát a
gazdálkodó szervezetek sérelmére, vagy annak kereteit felhasználva, ismert vagy
ismeretlen tettes/ek által elkövetett gazdasági jellegű ill. vagyon elleni
bűncselekmények és gazdasági bűncselekmények - rendkívül idő és munkaigényes -
felderítése, nyomozása, bizonyítása és vádelőkészítése tette ki.

Tárgyi évben összesen 4 db. sorozat jellegű ügy vizsgálatát fejeztük be, melyben 125
db. vagyon elleni bűncselekmény ( csalás ) felderítésére és bizonyítására került sor.

Az osztály a tárgyi időszakban 7 db bűnügyben összesen 7 fő előzetes letartóztatása
mellett folytatott le nyomozást.

Általános ügy keretében 360 db irat keletkezett, melyből 344 db ügyet dolgoztunk fel
2009. december 31-ig.

A jelzett időintervallumban a 2008-as évhez viszonyítva, közel száz bűnügyi aktával
több anyag feldolgozását kellett megoldanunk. Az ügyforgalmi adatok alapján ennek
sikeresen eleget tettünk.

Továbbá önrevízió alapján átvizsgáltuk 2000. január 01. napjától 2008. január 01.
napjáig bezárólag keletkezett bűnjeles aktákat mely során 60 bűnügyben végeztük el
az esedékes bűnjelrendezést.

Normaváltozás kapcsán, évről évre említést érdemel, hogy a rendőrség nyomozó
hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló – 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet (7)
§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a BRFK nyomozó hatóságainak
(szerveinek) hatáskörének és illetékességének szabályozására kiadott 50/2008. ( VIII.
23. ) BRFK intézkedést - egységes szerkezetben – hatálytalanította a 9/2009. (III.03.)
BRFK intézkedés, mely normát szinte azonnal módosított a 11/2009. (III.20.) BRFK
intézkedés. A változás igényét a már tendenciaként értékelhető hatáskör átadás
mozgatja, így ismét a helyi nyomozó hatóságok általános hatáskörébe utalt eleddig
különös hatáskörbe tartózó bűncselekmény kapcsán adódó eljárást.

A normaalkotó nem szakított - a korábbi változások kapcsán már megszokott -
következetes hatáskör delegálástól, a végrehajtáshoz szükséges személyi feltételek
rendezésének figyelmen kívül hagyása mellett.

2009 12. 18. napjára az osztály vizsgálati egységének ügyforgalmi mutatói
optimalizálódtak. A Vizsgálati Osztályon a türelmi idő végéhez közelítve 343 volt a
kézben lévő bűnügyek száma, mely 15 előadó között oszlott meg, ami átlagosan 23 db
bűnügyet jelentett előadónként.

Az intézkedésben meghatározott 2 hónap időtartam alatt 2009. 12. 18. napjáig
bezárólag a Vizsgálati Osztályon 128 db. bűnügy keletkezett. Figyelemre méltó, hogy
a keletkezés mellett másfél hónap leforgása alatt a vizsgálati egység 207 db.
                     39


bűnügyben végzett érdemi ügyfeldolgozást és zárta le a nyomozást. 97 esetben
vádemelési javaslattal továbbította a nyomozati iratokat a nyomozásokat felügyelő
vádhatóságok felé, mely bűnügyek kapcsán összesen 219 db. „vádas B lap”
keletkezett. 57 nyomozás megszüntetésre került.

Összegzésként elmondható, hogy Főkapitány úr által biztosított rendkívüli
túlórakeretnek köszönhetően, annak maradéktalan felhasználása mellett az
intézkedésben meghatározott feladatok végrehatása - a Vizsgálati Osztály ügyforgalmi
mutatóinak tükrében - eredményesnek tekinthető. A Vizsgálati Osztályon a kézben
lévő akták számszerűen jelentősen, a nyomozások időszerűségére tekintettel pedig,
kezelhető mennyiségre csökkentek.

Az elmúlt év - bűncselekményi-kategóriák szerinti - áttekintése alapján elmondható,
hogy a Vizsgálati Osztály által folytatott nyomozások közel 2/3-át a vagyon elleni
bűncselekmények elkövetése miatt elrendelt büntetőeljárások tették ki. Gyakorlatilag
négy deliktum határozta meg szignifikánsan a vagyon elleni cselekményeket,
nevezetesen ( keletkezés szám szerinti sorrendre tekintettel) csalás, lopás ( ide nem
érteve az un. lakásbetöréses lopás külön problematikáját ), sikkasztás, hűtlen kezelés.

A nyomozást indukáló jogsértések keletkezési adatai tükrében a kerületi lakosság és a
gazdasági élet szereplői szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló két
bűncselekmény a csalás és a lopás.

Az ismert tettes által elkövetett vagyon elleni cselekmények évről évre lassú, de biztos
emelkedő tendenciát mutatnak, különösen igaz ez a csalások és lopások számadatainak
növekedésére.

A tendencia okainak eredője a kapitányság relációjában, egyrészt a kerület
viktimológiai szempontból értékelhető adottságaiban rejlik, a magánszemélyek, jogi
személyek gazdasági, társadalmi rétegződésében és elhelyezkedésében, anyagi
javaiban keresendő, másrészt a gazdasági élet kedvezőtlen alakulásában - a megszorító
intézkedések bevezetése, állásvesztések kapcsán a munkanélküliség növekedése,
„bedőlt hitelek” látványos növekedése, egzisztenciavesztések, megélhetési problémák
– mint bűncselekményt generáló körülményeiben gyökerezik.

Az arányszámok vetületében fontos jellemzője a lopásoknak, hogy azok többsége
kisebb értékre vagy szabálysértési értékre üzletszerűen elkövetett deliktum,
ugyanakkor a csalásokat tekintve a vétségek és bűntettek arányára figyelemmel a
relációjel a nagyobb és a jelentős kárt okozó bűncselekmény irányába mutat.

Leggyakoribb a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások sérelmére elkövetett csalárd
szándékú nyerészkedési törekvés.

Rendőrhatósági jogkörben történő jogalkalmazás szempontjából jelentős erőt és
energiát igényelt a társasházak sérelmére elkövetett sikkasztások és hűtlenkezelések,
szinte véget nem érő sora, annál is inkább mert adott esetben elévülési időn belül
                     40


időszakról időszakra kell vizsgálat tárgyává tenni a feljelentő/panaszos által - új
adatként értékelhető - sérelmezett jogsértő magatartásokat.

2009. március 01. napján lépett hatályba a Btk. 330/A. §-ában nevesített uzsora-
bűncselekmény, melynek tárgykörében, ez idáig két feljelentés érkezett, mind két
feljelentés kapcsán, diszpozíciószerűség hiányában az elutasítás felöl kellett
határoznunk.

A másik fontos minőségi struktúraváltás az un. erőszakos bűnelkövetések terén
érzékelhető. A számadatok ismeretében - a hatásköri szabályokra különös figyelemmel
- az erőszakos cselekmények, eredményükre tekintet nélkül, tematikájuk alapján két
nagyobb részre bonthatóak. Egy felöl a garázda jellegű, motiválatlan cselekményekre,
másrészt a motivált erőszakos jellegű vagyoni jogokat sértő cselekményekre.

Előbbi kapcsán az objektív észlelhetőség alapján a testi sértések ill. rongálások
jelentkeznek döntő számban, az utóbbi kapcsán pedig az önbíráskodások számszerű
növekedése tapasztalható. A struktúraváltás abban érhető tetten, hogy a cselekmények
elkövetési módja egyre agresszívebb, súlyos testi sértés vagy az eszközhasználat
kapcsán annak kísérlete, vagy még súlyosabb eredmény, ill. ide sorolnám a másik
lehetséges elkövetési mód a kvalifikált fenyegetéssel történő elkövetések
megszaporodását is. A struktúraváltás alanyi oldalon még riasztóbb, tekintettel arra,
hogy az elkövetők ill. elkövetői körök egyre fiatalabbak.

Jól mutatja a változást a fiatalkorú elkövetők által tanúsított erőszakos jellegű
jogsértések mennyiségi és minőségi változása miatt kiadott, igazságszolgáltatási
normák egész sora.
Reprezentáns módon jelentkezik az iskolán belüli, akár pedagógus, nevelő ill. diáktárs
elleni erőszaktevés, valamint a családon belüli akár sértetti akár elkövetői érintettség
melletti - hozzátartozó sérelmére – megvalósított erőszak.

A tárgykörrel kapcsolatos eljárásaink gyakran, a passzív alanyi oldalról érzékelhető
kívánat, magánindítvány vagy együttműködési hajlandóság hiánya -mentelmi jog-
miatt nem folytathatóak le eredményesen, ide nem értve a fiatalkorúak sérelmére
elkövetett erőszakos cselekményeket.

Együttműködés

Kapcsolataink hasonlóan az előző évekhez, továbbra is jóra értékelhető, mind a
társosztályokkal, mind pedig a felsőbb szakirányító BRFK Gazdaságvédelmi
Főosztály vezetőjével, továbbá a BRFK Koordinációs Osztállyal, kölcsönösen segítve
egymás munkáját.

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészséggel a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a hagyományosan kiváló kapcsolatot tartunk fenn, de megemlítendő,
hogy munkánk során a Budapesti IX. Kerületi Ügyészséggel a Budapesti I. és XII.
                      41


Kerületi Ügyészség Gyermek és Ifjúságvédelmi részlegével, valamint a Fővárosi
Főügyészség több osztályával jó kapcsolatot tartunk fenn.

Megemlítendő, folyamatos és eredményes kapcsolattartásunk a helyi Polgárőrséggel,
Önkormányzattal, Okmányirodával, a kerületben működő Gyámhivatallal,
Gyámhatósággal, Gyermekjóléti Szolgálattal a pártfogó felügyeletekkel és a szociális
intézményekkel.

Funkcionális feladatok

A státusztábla rendezést követően az egység a következő rendszeresített hivatásos
státuszokkal rendelkezik:

1 fő osztályvezető, 7 kiemelt fővizsgáló, 2 fővizsgáló, 2 fő tiszti vizsgáló, 6 fő zászlósi
státusz.

Jelenleg betöltve : 1 fő osztályvezető, 7 fő kiemelt fővizsgáló ( 2 fő kivételével, eltérő
státusz terhére tiszti vizsgálók ), 2 fő fővizsgáló, 2 fő tiszti vizsgáló, 6 fő zászlósi
vizsgálói státusz.

Jelenleg betöltetlen hivatásos státusz nincs a Vizsgálati Osztályon.

Az osztály 2 fő polgári alkalmazotti státusszal rendelkezik, mely jelenleg be van
töltve.

Az osztály érdekmotiváltabb és markánsabb személyügyi profiljának köszönhetően az
üres státuszok feltöltése egész év során prioritást élvezett így a vizsgálati osztály
működőképessége biztosított volt. Erre a jövőben is hangsúlyt fogunk fektetni.

Tanulmányi helyzet

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy a megszerzése folyamatban van: 16 fő

Középfokú végzettséggel rendelkezik: 3 fő


Fegyelmi és jutalmazási helyzet

2009. évben a szervezeti egység állománya kapcsán 1 fő ellen kezdeményeztünk
fegyelmi és szabálysértési eljárást. Etikai vizsgálat senkivel szemben nem folyt.

2009. évben 1 fő részesült BRFK Vezetői jutalomban és dicséretben, soron kívüli
előléptetés nem volt.
                     42


Pénzügyi -, anyagi-technikai erőforrás gazdálkodás

Az osztály 19 db rendszerszámítógéppel, ( melyből 18 db. üzemel és található az
osztályon ) 1 db rendszernyomtatóval, 8 db lézernyomtatóval rendelkezik. A
munkaállomások többségének minősége nem felel meg az osztály feladatainak
elvégzéséhez.


Összegzés

A vizsgált időszak ügyforgalmi mutatói az előző időszak számadatai ismeretében
egyértelműen növekvő tendenciát mutatnak. A jogszolgáltatás tekintetében
megállapítható, hogy az esetek túlnyomó többségében eljárásaink aggálytalan módon,
megnyugtatóan zárultak.

A 2004. év óta folyamatosnak mondható létszámgond előre láthatólag 2010. évre
megoldódik. Az állományfeltöltöttség tartós, hosszú távú megoldása kapcsán joggal
várható, és ily módon elvárható az ügyforgalmi mutatok stabilizálódása.


IV. fejezet

Közrendvédelmi Osztály

A Közrendvédelmi Osztály tevékenységének értékelése során figyelembe kell venni a
külső és belső körülményekbe bekövetkezett változásokat. Munka során nagy
figyelmet fordítottunk a kiadott utasítások, parancsok végrehajtására, az állampolgárok
jogos elvárásainak teljesítésére, mely elvárásoknak az osztály alapvetően eleget tudott
tenni.

Az intézkedési mutatóink szinte minden területen növekedtek.

A Közrendvédelmi Osztály rendszeresített létszáma az elmúlt évben tovább csökkent.
A feladatok nőttek a csapatrendőri igénybevételek szinte mindennapossá váltak, ennek
ellenére 100-ról 98 főre csökkent a státuszok száma.

A nyár folyamán a szakközépiskolát végzők közül 14 fő érkezett az osztályra, majd 5
fő került ide vezénylésre, akik részképzésben részesültek és objektumőri beosztásban
látnak el szolgálatot. Mindezek ellenére a december 31-ei létszámhiányunk így is 30
fő.

Úgy ítélem meg, ez a létszám, ha a státuszok teljes feltöltésre kerülnének, akkor is
kevés lenne egy 36 km2-es, és közel 90 ezer fős kerület közrendjének,
közbiztonságának megfelelő szintű fenntartásához.
A rendszeresített létszámunk 2006-ban 126 fő volt, úgy vettek el 26 státuszt, hogy
csökkentik ennek arányában a feladatokat. Ez ideig ezt nem tapasztaltuk.
                     43Az állomány anyagi helyzetét igyekszünk szerződéses másodállásokkal javítani.
Igyekszünk a kulturált munkavégzés feltételeit biztosítani. Segítséget nyújtottunk
abban, hogy az állomány megfelelő felszereléssel, eszközökkel lássa el szolgálatát.
Biztosítottuk számukra a kiegészítő eszközök meglétét, így már csak rajtuk múlik,
hogy a számukra biztosított feltételekkel mennyire élnek, s azokat hogyan használják,
óvják.

Lehetőséget biztosítunk számukra a sportolásra a kapitányságon kialakított
edzőteremmel és az igénybe vehető asztalitenisszel.

A szabályzatok szerinti járandóságokat minden esetben biztosítjuk.

    Az Osztály munkateljesítménye az alábbiak szerint alakult 2008. és
                 2009. évben


                         2008. év      2009. év
    Létszám:                 100         98
    Meglévő:                  83         68
    Hiány:                   17         30
                         307         333
    Elfogás:

    Előállítás:                570         642

    Kényszerítő eszk.:            58         34

    Feljelentés:               1005        1529

    Helyszíni bírság:             870         1656
                       7.860.000,- Ft     14.017.000,-Ft

    Elővezetés: Elrendelt:          263         157
    Végrehajtott:               24         18
    Rendezvény bizt.: Eset:          145         163
    Óra:                   1965        1196
    Résztvevők:                413         410
    Átkísérés: Eset:             229         344
    Óra:                   884         724
    Részvevők:                470         955
    Csapatszolg.: Eset:            162         228
    Óra:                   9801        13513
    Résztvevők:                868         1206
                       44


Megállapítható, hogy míg a tavalyi évhez képest csökkent a létszám, az intézkedések
száma ezzel fordított arányba növekedett. Az állomány tagjai, gyakran erejükön felül, az
elvonó tényezők- és a sokasodó napi feladatok végrehajtása mellett nagy hangsúlyt
fektetnek az intézkedési mutatók növelésére.

A Közrendvédelmi Osztály három alosztállyal működik.

Az alosztályok és a közlekedési előadók tevékenysége nagymértékben eltér egymástól,
így azokat külön értékelem.


Őr – Járőrszolgálati Alosztály

A vezetés, irányítás

2009. évben megbízás alapján Csengeri László r. hdgy. úr látja el az alosztályvezetői
teendőket.

A csoportvezetői (tiszt) beosztást Békési Balázs r. fhdgy. tölti be. 3 csoportvezetői
beosztás betöltetlen. Azokat szóbeli megbízás alapján Benkő Tamás r. zls., Szilágyi
Péter r. ftőrm., ill. Császi Norbert r. ftőrm. látja el. Szilágyi r. ftőrm. és Császi r. ftőrm.
elvégezték a RTF-et, a diploma megszerzéséhez a nyelvvizsgájuk hiányzik. A diploma
megszerzése után tiszti kinevezésüket tervezzük. A fennmaradó 1 hely betöltésére
pályázat lett kiírva.

Az alparancsnokok feladatukat legjobb tudásuk szerint látják el. Néhány
parancsnoknál esetenként érzékelhető az írásos tevékenységek revíziójánál a
közterületen töltött idő hiánya, de ezeket az eseteket mind gyakorlati, mind elméleti
síkon bemutatva próbáljuk csökkenteni.

Az esetlegesen felmerülő problémákat közös erővel próbáljuk megoldani, ezzel is
megismerik a parancsnoki feladatok sokrétegűségét. A feladatok végrehajtása és a
kitűzött célok elérése közös egységgé kovácsolják a váltásokat.

A parancsnoki tervező-, szervező-, elemző-, értékelő- és ellenőrző munka
színvonala

A parancsnoki tervezés legfontosabb része az állomány szolgálatának szervezése,
tervezése, az időszerű bűnügyi- és közbiztonsági helyzetnek megfelelően.

A parancsnoki szervező-tervező munkát - a jelen helyzetben - mindig az időszerű
feladatokhoz igazítjuk.

A folyamatosan növekvő leterheltség, a váratlan feladatok végrehajtása, valamint a
nagy számú létszám csökkenés miatt hosszú távú tervezés ma már szinte lehetetlen.
                     45


A parancsnoki elemző, értékelő, ellenőrző tevékenyég során feltárt negatív
jelenségekre azonnal reagálunk, azokat az állomány előtt ismertetjük, megelőzve ezzel
is a hasonló esetek bekövetkezését. A feladatok meghatározása során folyamatosan
törekszünk a feltárt hiányosságok okainak megszüntetésére és a szakszerű, hatékony
munkavégzés körülményeinek megteremtésére.

Az állományról való gondoskodás helyzete

A rendelkezésünkre álló lehetőségek igen korlátozottak. Ezen lehetőségeket
igyekszünk maximálisan kihasználni. A szolgálat szervezésénél maximálisan
igyekszünk figyelembe venni az állomány gondjait, problémáit. 2009. év folyamán,
továbbra is jelentős a központi vezénylések száma, amely az állományt mind
fizikailag, mind lelkileg leterhelte. Az állományt, ahogy a szolgálati feladatok
engedték, megpróbáltuk pihentetni.

2009. évben a berendelések többsége kifizetésre került, de még így is nagy
mennyiségű túlóra keletkezett. A túlórák számát növeli még a munkaidőrendszerből
adódó többletóra is. 2009 január 01-től 2/óra/fő többletszolgálat elszámolható
(kifizethető) az állománynak, amivel a keletkezett többletszolgálatok számát
csökkenteni tudtuk. A 2009. év végére az alosztály állományának kb. a 80% elérte a
150 óra túlszolgálatot.

Közbiztonsági tevékenység

Az Őr – Járőrszolgálati Alosztály – szolgálati feladataiból és létszámából adódóan
jelen állapotban amennyiben senki nincs távol szolgálati helyétől - betegállomány,
szabadság, csúsztatás miatt -közterületi szolgálat ellátására az I-es napszakban az
esetek többségében 1 gépkocsizó járőrt 2 fővel tud kiadni. Esetenként tudunk kiállítani
még egy szolgálati gépkocsit 2 fővel, akik az átkísérést hajtják végre.
A II-es napszakban 1 gépkocsizó járőr 2 fővel lát el szolgálatot, melyhez alkalmanként
plusz 1 gépkocsizó járőrt 2 fővel tudunk még a közterületre vezényelni.
  Az Őr- Járőrszolgálati Alosztály rendszeresített létszáma:    70 fő
  Meglévő:                             47 fő
  Hiány:                              23 fő

Az alosztály beosztottainak intézkedési készsége és aktivitása változó. Az idősebb
állománynál az intézkedési készség fejlettebb, a többséget alkotó fiataloknál
gyengébb. Ennek megfelelően a jó szolgálatszervezéssel megfelelő intézkedési
készségű és aktivitású járőröket küldünk a közterületre.

Az alosztály reagáló képessége korlátozott. A közterületi szolgálat létszáma a tavalyi
évhez képest csökkent, ami a bejelentések, berendelések valamint egyéb feladatok
számához képest igen kevés. Sajnos a legjobb szándékunk ellenére sem tudunk mindig
azonnal intézkedni, még a KMB szolgálat bevonásával sem. Ilyenkor, az utasítás
értelmében „külső” segítséget kérünk.
                     46


Állománytáblánk 2009. januárjában módosításra került:

A rendszeresített: 4 fő csoportvezetői beosztásból 1 fő van betöltve
          hiány: 3 fő
          5 fő ügyeletesi beosztásból 4 fő van betöltve
          hiány: 1 fő
          27 fő járőrvezetői beosztásból 8 fő van betöltve
          hiány: 19 fő
          8 fő járőr beosztásból 8 fő van betöltve
          hiány: nincs
          25 fő mozgóőri beosztásból 25 fő van betöltve
          hiány: nincs

Összesen 28 fő távozott az alosztály állományából, akik mindannyian más, jellemzően
vidéki rendőri szervhez, saját kérelmük alapján kerültek áthelyezésre.

Jelenleg a váltások létszáma egyenlő, és arra törekszünk, hogy a tapasztalt, aktív
rendőrök egyenlő arányban erősítsék a csoportokat. Ez jelenleg váltásonként 1-2 főt
jelent. Az alosztály átlagéletkora 27 év. Az alosztály állományából a szolgálatban
aktívan résztvevők közül 1 fő nem rendelkezik állami érettségi vizsgával.
2009. évben az állomány 1168 napot töltött betegállományban, ami az előző évhez
viszonyítva 74 nappal több. Vannak olyan beosztottak, akik egy év alatt több esetben
mennek el táppénzre. Gyermekágyi segélyben 3 fő részesül.

Az alosztály tevékenységének értékelése

Az alosztály beosztottainak főbb tevékenységi mutató:
          2008. évben  2009. évben

Elfogás: Össz:     189    183         főt fogtak el, melyből:
            129     97         főt bűncselekmények elkövetés
miatt,
             51    61      főt különböző szervek körözései
                        alapján,
             9    25      főt egyéb cselekmény miatt fogott el.


Előállítás: Össz:    462    537      főt állítottak elő:
             39    28      főt bűncselekmény gyanúja miatt,
             27    31      főt ittas járművezetés miatt,
            160    149      főt, szabálysértés továbbfolytatása
                        miatt,
            236    329      főt egyéb szabálysértés miatt.
                      47


Biztonsági intézkedést 2008. évben 138, míg 2009. évben összesen 159 esetben
foganatosítottak.

A szabálysértések elkövetőivel szemben:

       2008. évben     2009. évben

összesen:     787           1252 feljelentést tettek,
  ebből:     550          1118 esetben közlekedési     szabálysértés
elkövetése,
         237           134   esetben egyéb okok miatt.

2008. évben 560 fővel szemben 4.723.000 Ft. összegben, míg 2009. évben összesen
1140 fővel szemben 9.163.000 Ft. összegben szabtak ki helyszíni bírságot.

2009. évben 30 esetben került sor kényszerítő eszköz alkalmazására, mely kivétel
nélkül az intézkedés lefolytatásához, befejezéséhez, valamint a szökés
megakadályozásához szükséges testi kényszer és szolgálati patentbilincs
alkalmazásában nyilvánult meg.

Az intézkedésekkel párhuzamosan célszerű elemezni a tényleges közterületi
szolgálattól elvonó tényezőket és feladatokat.

2008. évben 263, a 2009. évben összesen 169 elrendelt elővezetést kaptunk, melyek
közül a 2008. évben 23., a 2009. évben 18 -at hajtottunk végre eredményesen.

Az elővezetések végrehajtásánál még eredménytelenség esetén is többszöri ellenőrzést
kell lefolytatni, mely a közterületi szolgálattól vonja el a járőrt. A végrehajtott
elővezetések viszont az átkísérések óraszámát növeli, míg a közterületen teljesítendő
óraszámot csökkenti.

       2008. évben     2009. évben

Összesen:        229       314   esetben hajtottunk végre átkísérést,
   melyet:      470       663   fő rendőr hajtott végre,
   összesen:     884       885   szolgálati órában.

                   2008. évben      2009. évben

A szolgálati órák száma:         25.214            24.684

Közterületi órák száma:         13.159           13.584
Nem közterületi órák száma:       12.055           11.100

Az összes szolgálati órák kb. felét nem közterületen teljesítették a rendőrök.
                      48


Közterületi órák számát csökkenti továbbá a házi őrizetesek ellenőrzése is. Szintén
elvonó tényező a Bankok, Pénzintézetek visszatérő ellenőrzése a rablások megelőzése
végett. Az intézményeket minden hétköznap 8 órában folyamatosan kell ellenőrizni.
Ez éves szinten 255 napot, azaz 2040 órát vesz igénybe, s azt éves szinten 510 rendőr
hajtja végre.

Az Őr- Járőrszolgálati Alosztály:    2008. évben
                     69 esetben – 209 fővel – 1306 órában

                     2009. évben
                     68 esetben – 148 fővel – 565 órában

hajtott végre különböző szintű biztosításokat, amik szintén a közterületről vonták el az
erőket.

2008. évben 79 esetben – 299 fővel –1090 órában, 2009. évben 96 esetben – 247 fővel
- 1876 órában került sor, különböző helyi, illetve központi elrendelésű akciók és
fokozott ellenőrzések végrehajtására.

A csapatrendőri igénybevételre:   2008. évben
            109 esetben – 661 fővel - 6.688 órában,

                     2009.évben
              143 esetben – 1.192 fővel – 11.537 órában került sor.

Figyelembe véve, hogy az állomány aktivitása vegyes, hogy kevés a jól felkészült a
rendőri szakmát hivatásként megélő rendőr, úgy értékelem, hogy az évet jó szinten
zártuk.

Körzeti Megbízotti Alosztály

Személyi helyzet értékelése

A Körzeti Megbízotti Alosztály rendszeresített létszáma 19 fő, meglévő 15 fő. Jelenleg
2 fő GYÁS-on van, 1 fő pedig GYED-en, továbbá 1 fő a Bűnügyi Osztály
állományában vezényléssel teljesít szolgálatot.

Megerősítő erőként 3 fő járőr teljesít szolgálatot a Hidegkúti kmb. csoport mellett.

Létszámot elvonó tényezőként jelentkezik, hogy az állományból 4 fő tagja a Budai
Csapatszázadnak, akik gyakran kerültek különböző csapaterős tevékenység miatt
igénybe vételre.

Az adott szolgálati ág munkájának minőségét nagymértékben meghatározza, hogy a
körzeti megbízottak széleskörű személyi-és területi ismeretekkel rendelkezzenek
körzetükben. Mivel az alosztály életkora évről-évre fiatalodik, szakmai múltjuk
                     49


kisebb, ezért a szükséges hely- és személyismeret megszerzése az átlagosnál hosszabb
időbe telik.

A feladatvégzés vonatkozásában két csoportra bontható az alosztály:
A Pesthidegkúti csoport váltásos, míg a belső területen szolgálatot ellátó körzeti
megbízottak vezényléses szolgálati időrendszer szerint végzik munkáját.

Szolgálati feladatok végrehajtása

                    2008. év 2009. év
       Elfogás          109    98
       Előállítás         110   104
       Biztonsági intézkedés    79    74
       Büntető feljelentés     46    58
       Szabálysértési       192   291
       feljelentés
       Helyszíni bírság     310 fő  513 fő
                   3.137.000 4.792.000

2009-ben személyes szabadságot korlátozó intézkedést 202 fővel szemben
foganatosítottunk.

Az elfogott személyek száma 98 fő volt, körözési tevékenységre kiemelt figyelmet
fordítunk, így 36 fő körözött személy elfogására került sor.

Előállított személyek száma 104 fő. Ittas járművezetés miatt 25 fő került mintavételre
előállításra. Bűncselekmény gyanú, igazoltatás, szabálysértés továbbfolytatása miatt
79 főt állítottunk elő.

Szabálysértési feljelentést 291 esetben kezdeményeztünk, melyből 252 közlekedési
és 39 egyéb ok miatti feljelentés volt.

Az alosztály állománya helyszíni bírságot 513 fővel szemben 4. 792. 000 Ft értékben
szabott ki.

Közlekedési baleset során 173 esetben intézkedtünk, amely személyi sérüléses baleset
helyszínbiztosításából és anyagi káros balesetek helyszíneléséből tevődött össze.

A körzeti megbízotti alosztály állománya 2009. évben 2610 db ügyirat feldolgozására
került sor.
                     50


       Megoszlásuk szerint:           2008.  2009.
                             év   év
                             (db)  (db)
       Bűnügyi megkeresések            533   304
       Nem bűnügyi megkeresések          151   250
       Nyílt rendőri információ          90   59
       Lakcím    ill.  tartózkodási   hely 1162  1753
       megállapítása
       Pártfogói felügyelet alatt álló      86   90
       személyekkel kapcsolatos intézkedések
       Egyéb megkeresések            141   154

Az ügyirat feldolgozás az előző évhez képest 447 db ügyirattal lett több. Ez
nagymértékben annak köszönhető, hogy a létszámhelyzet stabilizálása lehető tette,
hogy a KMB-k különböző megkeresések alapján tanúkihallgatásokat végezzenek.

Az „Iskola Rendőre” program 2009. szeptember 1-jén folytatódott. Ennek keretében az
alosztály állománya között a kerület területén található iskolák felosztásra kerültek.
Szeptember hónapban minden tanítási napon a közlekedésbiztonság fokozása
érdekében és prevenciós céllal adott KMB a részére kijelölt iskolánál teljesített
szolgálatot a reggeli és a délutáni órákban. Ezen, túlmenően az iskolák képviselőivel
napi kapcsolatban állnak.

A közterületek eredményes ellenőrzése érdekében a KMB-k közös szolgálatokat
látnak el a járőr alosztály munkatársaival, polgárőrökkel, egyéb társszervek
munkatársaival. Közös szolgálat ellátásokat végeztünk a polgárőr, a rendvédelmi, ill.
hatósági jogkörrel felruházott szervezetekkel, valamint az együttműködési
megállapodással rendelkező szervezetekkel (pl: Erdészet, OMMF)

A közterületek, aluljárók, bevásárló központok környékén emelt színtű
közrendvédelmi tevékenység végzésre törekszünk, segítve az állampolgárokat,
megelőzve áldozattá válásukat, megszűntetve és megelőzve a jogsértő cselekmények
kialakulását.

A látható rendőrség elveinek megfelelés érdekében a KMB-k általában 06-22 óra
között teljesítenek szolgálatot, de bűnügyi-közbiztonsági helyzethez igazodva több
esetben is éjszakai portya, ill. akció szolgálatok ellátására is sor került.

Kényszerítő eszközök alkalmazása szökés vagy támadás megakadályozásra történő
bilincselés volt. Súlyosabb kényszerítő eszköz használat nem történt. Az összes
rendőri intézkedéseinket figyelembe véve azokra minden esetben a jog és szakszerűség
volt jellemző.

A 2009-es év fenti tevékenysége alapján a Körzeti Megbízotti Alosztály munkáját
jónak ítélem meg.
                     51


Ellenőrzési tevékenység

A Körzeti Megbízotti Alosztály parancsnokai a Közrendvédelmi Osztályon összesen
275 db ellenőrzést hajtottak végre 2009. évben. Az ellenőrzések minden alkalommal
célellenőrzések, tételes ellenőrzés végrehajtására nem volt lehetőség. A 2009. év első
felében az Őr-Járőrszolgálati Alosztály létszámhiánya és a teljes állomány fokozott
igénybevétele miatt a körzeti megbízottakra hárultak a napi járőrözési feladatok, így
tényleges KMB munkát nem tudtak végezni.


FOGDA- ÉS KÍSÉRŐŐRI ALOSZTÁLY

Személyi körülmények alakulása

Az alosztály létszáma jelenleg 6 fő, melyből:
   - 1 fő alosztályvezető,
   - 4 fő őrparancsnok,
   - 1 fő fogdaőr.

2009. évben az alosztályvezető személyében változás történt. Vadász Tímea r. hdgy.
lett megbízva az alosztályvezetői feladatok ellátásával.

Tárgyi feltételek alakulása

A kapitányság épületében lévő fogdaegység működése a Budapesti Rendőrfőkapitány
Közbiztonsági Helyettesének 2/2005. (III. 08.) számú intézkedése értelmében
ideiglenesen szüneteltetésre került, így jelenleg annak egy részében előállító helyiség
működik.

Az előállító helyiségben ez évben karbantartási és állagmegóvó munkák lettek
végrehajtva, de ezeken túl szükséges lenne a helyiség átépítése és korszerűsítése,
melyet a rendelkezésre álló pénzügyi keretek nem tesznek lehetővé.

Az előállító helyiség a biztonsági előírásoknak maradéktalanul megfelel. A
helyiségben rögzített (falra szerelt) és mobil (jelzőbotok) riasztórendszer is működik.

Ezen túlmenően indokolt lenne a teljes előállító helyiséget zárt láncú videó rendszerrel
felszerelni. Ez nagymértékben növelné az őrzésbiztonságot, valamint elősegítené az
előállítóban elhelyezett fogva tartott személyek önkárosításának és a zárkák
felszerelési tárgyai rongálásának a megakadályozását.

Az előállító helyiségben a fogva tartottak étkeztetése egyszer használatos, műanyag
evőeszközökkel, hideg élelemmel, illetve melegíthető konzervekkel történik. A
tárgyévben ezekből a megfelelő mennyiség minden esetben rendelkezésre állt,
valamint a pótlásuk folyamatos.
                     52


Szolgálati feladatok és események

Az alosztály állománya számszerűen az alábbi őrzéseket hajtotta végre:

    - büntetés végrehajtási intézetből kikért személyek: 415 fő,
    - előállított, illetve elfogott személyek:     1230 fő.

Az év során 24 esetben került sor ügyészi ellenőrzésre, illetve 4 esetben BRFK
Ellenőrzési Szolgálat általi ellenőrzésre, melyek során 2 esetben lett hiányosság
megállapítva. A feltárt hiányosságok minden esetben megszüntetésre kerültek, melyet
az utóellenőrzések igazoltak.

A Kapitányság állományába tartozó parancsnokok az előállító helyiséget napi szinten
ellenőrzik. Ezek az ellenőrzések az év során hiányosságot egyetlen esetben sem tártak
fel, valamint észrevételt nem tartalmaztak.

Az év során az előállító helyiségben, valamint fogva tartott személy kísérése közben
rendkívüli esemény nem történt.

A fogva tartott személyek ellen irányuló kínzás, illetve embertelen bánásmód miatt
eljárás nem indult, ilyen vagy erre mutató tényeket az ellenőrzések sem tártak fel.
Fogva tartott személy, a fogva tartás körülményei vagy az őrzést végző személy ellen
panaszt egyetlen esetben sem terjesztett elő.

Az elmúlt évben a korábbi időszakhoz viszonyítva az őrszemélyzet szakmai munkája
javulást mutat. Teljes mértékben kiküszöbölésre került az előző időszakra jellemző, a
jogszabályi utasításokat nem teljes mértékben követő, rutinszerű feladatteljesítés.
Ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a felfektetett okmányok
pontos, naprakész vezetésére, illetve a fogva tartott személyek jogainak biztosítására.

Fentiek alapján megállapítom, hogy az alosztály a meghatározott szolgálati feladatokat
összességében eredményesen teljesítette az alacsony létszám ellenére.
Az alosztály létszámának növelése szükséges lenne, mivel így biztosítva lenne
váltásonként legalább egy rendkívüli őr. Az éves szabadság kiadása, illetve
betegszabadság miatt előfordul, hogy az alosztály nem tud biztosítani rendkívüli őrt,
így ezeket a teendőket járőröknek kell ellátniuk.


KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY, KÖZLEKEDÉSRENDÉSZET

A 2009. évben 1272 db. megkeresés érkezett Osztályunkra közlekedési ügyben.
  -  Ismeretlen elkövető ellen tett feljelentés személyi sérülés nélküli közlekedési
    baleset okozása miatt: 339 db.
  -  Rendszám alapján /az elkövető távollétében/ történő feljelentés tiltott helyen
    történő várakozás miatt: 553 db.
  -  „Kátyús” jelentés, valamint erről igazolás kiállítása : 27 db.
                      53


  -  Egyéb (biztosítói megkeresés, eljárásokkal       kapcsolatos   állampolgári
    megkeresések, helyszínbejárások, stb.): 340 db.
  -  Közigazgatási szabálysértés miatti eljárás : 13 db.

2009. május 07-én megrendezésre került a Kerékpáros Iskola Kupa, melyen 15
Általános Iskola tanulói vettek részt.
Egyes Általános Iskoláknál baleset-megelőzési szempontból, illetve az „egy rendőr -
egy iskola program” keretén belül biztosítjuk az egyenruhás jelenlétet.

A Bp., II. kerületében 15 Általános Iskola található. Részükre megküldtük az FBB
által terjesztett szóróanyagokat, üzenő füzeteket, matricákat, órarendeket valamint a
tanárok részére a pedagógus naplókat.
A közlekedési előadók a kerületben lévő iskolák, alsó tagozatos tanulói részére
baleset-megelőzési oktatást tartottak.
2009. október 02-án megrendezésre került a Rendvédelmi Nap is.

Budapest II. kerület területén az alábbiak szerint alakult:
  -  a személyi sérüléses balesetek száma 2008. évhez viszonyítva:

balesetek száma     halálos kimenetelű     súlyos kimenetelű     könnyű
kimenetelű

2008.  2009.       2008.  2009.      2008.   2009.   2008.    2009.
173   193        2     1      44     39      127   153

Közlekedési balesetek vonatkozásában a legveszélyesebb gócpontok és
kereszteződések az alábbiak:
  -  Nagykovácsi út
  -  Árpád fejedelem útja
  -  Margit körút
  -  Moszkva tér – Széna tér és környéke
  -  Szilágyi Erzsébet fasor
  -  Budakeszi út
  -  Hűvösvölgyi út
  -  Bimbó út – Gábor Áron u. kereszteződése
  -  Tölgyfa u. – Bem József u. kereszteződése
  -  Fillér u.
  -  Hidegkúti út
  -  Szépvölgyi út
                      54


Közúti közlekedéssel kapcsolatos feljelentések:
               2008. évben            2009. évben
               722                1251

Kiemelt közlekedési szabálysértések miatt tett feljelentések:

                 2008. évben          2009. évben

Engedély nélküli vezetés:          96             131
Üzemképtelen kormány, vagy
fékberendezés jm. vezetése:        1              0
Tilos jelzés figyelmen kívül hagyása:   16              17
Jobboldali közl. szabályainak megszegése: 0               0
Áthaladási elsőbbség és előzés szabályainak
megszegése:                 7             15
Sebességkorlátozás jelentős túllépése:   1              0
Fényszóró tompítás kötelesség elmulasztása:0              1
Ittas vezetés:               45             31
Közúti közlekedés rendjének megzavarása: 4               2
Vasúti áthaladás szabályainak megsértése: 0               0

A közbiztonsági állomány által közúti közlekedési szabálysértések miatt
feljelentett személyek száma:
                    2008. évben       2009. évben

Gyorshajtás:                   1           1
Elsőbbségi jog meg nem adása:           4           3
Követési táv. be nem tartása:           2           4
Szabálytalan előzés:               2           7
Szabálytalan kanyarodás:             4           3
Világítással kapcsolatos szabálysértések:     0           1

Egyéb szabálysértések:              458          219

Helyszíni pénzbírságolások közlekedési szabálysértések miatt:
                 2008. évben           2009. évben

Járművezetővel szemben:         870 fő           1653 fő
                 7.860.000 Ft.          13.955.000 Ft.


Kerületünkben található a Mamut I-II. Bevásárló Központ, valamint a Rózsakert
Bevásárló Központ, ezek környékén követik el a gépkocsivezetők a legtöbb
szabálytalan parkolást.
                     55


Ennek oka, hogy az itt kialakított parkolóházak megtelte után az üzletközpontok
környező utcáiban állítják le gépjárműveiket, figyelmen kívül hagyva a „Megállni
Tilos” jelzőtábla hatályát.
A balesetek túlnyomó részt a munkakezdés 07.00 – 10.00 óra között, valamint a
munkából hazafelé történő utazás 16.00 – 18.00 óra közötti időszakban tapasztalható.
A téli időszakban, különösen nagyobb hóesést követő időszakban több közlekedési
baleset történik kerületünkben az út- és domborzati viszonyok miatt.
A Közrendvédelmi Osztály közlekedési előadói a személyi sérülés nélküli közlekedési
balesetek okozóinak felkutatása, a megszüntető határozatok megírása mellett,
hatóságként megjelennek a Bp., Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának telephely engedélyeztetésében.

A Közrendvédelmi Osztály 2009. évi fegyelmi helyzete

A Közrendvédelmi Osztály állományából összesen 11 fővel szemben kerület
elrendelésre fegyelmi eljárás, melyből 8 fő az Őr- Járőrszolgálati Alosztály, 3 fő pedig
a Körzeti Megbízotti Alosztály állományában teljesít szolgálatot.

Kettő esetben a fegyelmi eljárás lefolytatásának mellőzésével figyelmeztetés lett
alkalmazva, továbbá 1 esetben feddés, 4 esetben pénzbírság került kiszabásra, 4
ügyben pedig az eljárás még folyamatban van.

A leggyakoribb elkövetési forma továbbra is a szolgálati feladatok és az azok
ellátására kiadott parancsok és utasítások hanyag és figyelmetlen teljesítése, illetve a
közlekedési szabályok megsértése, balesetokozás. A szándékos elkövetés egyik
kategóriában sem jellemző, a figyelmetlenség és a hanyagság róható fel az elkövetők
terhére. Az eljárások többségében megállapítható volt, hogy az eljárás alá vontak
figyelmesebb és körültekintőbb magatartásukkal könnyedén elkerülhették volna a
szabályszegést.

2006. évről még 1 fő van jelenleg is - büntető-és fegyelmi eljárással összefüggésben -
szolgálati beosztásából felfüggesztve.


V. fejezet

Igazgatásrendészeti Osztály

Az Igazgatásrendészeti Osztály állománya 2009. évben is a hatályos jogszabályokban,
intézkedésekben és utasításokban foglaltaknak megfelelően a hatáskörébe utalt
feladatokat végrehajtotta.
                     56


Szabálysértés

A szabálysértési szakterületen az ügyfélforgalom a 2008. évhez képest emelkedést
mutat, az osztályon fennálló létszámproblémák miatt az ügyiratok feldolgozása, a
határidők betartása igen nagy erőfeszítés árán sikerült, sokszor többletszolgálat
keretében, ennek ellenére előfordult határidő-túllépés.
Amennyiben a közeljövőben nem oldódik meg az osztály létszámának feltöltése, akkor
a törvényes eljárás nem biztosítható e területen.


2009. évben az ügyek feldolgozását az alábbi előadók és az osztályvezető végezték, a
következő bontásban:


Sinkáné dr. Végh Mária r.alezredes:                       6053
Molnárné Fazekas Ágnes r.őrnagy (július 1.-ig):                  915
Soókyné Oláh Enikő r. százados (augusztus 1.-ig):                 898
Bencsikné Arnóczki Anikó r.százados (április 1-ig):                54
István Brigitta r.őrmester (szeptember 16.-tól):                 608


A fővárosi szabálysértési előadói állomány leterheltsége tekintetében a II. kerület áll
az első helyen, a feljelentések számát tekintve, pedig a harmadik helyen áll a
kapitányság az V. kerületi és a XIV. kerületi Rendőrkapitányság után.


A szabálysértési előadók több alkalommal voltak betegállományban a gyermekeik
miatt illetve a 2009. évi szabadságuk mellett kivették az előző évből megmaradt
szabadságukat is, összesen 92 napot hiányoztak.


A végrehajtást az előző időszakban külön segéd-előadó végezte, aki azonban 2009.
március 28.-tól nem dolgozott, FÜV alatt állt, s december hónapban nyugállományba
is került, így a terület is megoldásra várt.


A létszámhiányra tekintettel a BRFK Igazgatásrendészeti Főosztálya 2 esetben nyújtott
segítséget az osztály számára 1-1 hónapra, 1 fővel illetve 2 fővel.


2009. évben az RSZABS programról áttértünk a ROBOTZSARU-NeoSZABS
program alkalmazására, amely program még hiányosságokat tartalmaz, a program
fejlesztése folyamatos, így ez is megnehezítette az ügyintézés menetét.
                      57


                       2009       2008     Változás
                                        (%)
Iktatott ügyek                8528       6415     +32,9
Elmarasztalt személyek száma         3182       3272     -0.02
 Kiemelt           közlekedési   255        446     -42.82
 szabálysértések miatt
 Ittas vezetés miatt             29        36      -19.44
 Pénzbírság összesen (Ft)          55.688.000    67.152.000  -17.07
Közúti közlekedési balesetek         1209       869     +39.12
 Személyi sérüléses             200        130     +53.84
Külföldi                   202        165     +22.42
Büntető pontok kiszabása           625        529     +18.14

A 2008. évről folyamatban maradt ügyekben 2009. évben 1361 határozat
meghozatalára került sor.

Kifogás 379 db érkezett osztályunkra, ebből:
- saját hatáskörben pénzbírság mérsékelve            1
- elutasított kifogások száma (elkésett, nem jogosult):     53
- visszavont kifogás:                      2
- bíróságra felterjesztett kifogások száma:          260

Bíróságtól visszaérkezett döntések       Tárgyalás       Tárgyaláson
                        mellőzésével
Megszüntetéssel                 26
Hatályban tartással               46
Pénzbírság módosításával            79          1
Figyelmeztetésre változtatással         11          1
Eltiltás módosításával             6
Eltiltás mellőzésével              4           2

Más Szabálysértési Hatóság megkeresésének 139 esetben tettünk eleget, hallgatunk
meg tanút, vagy eljárás alá vont személyt, illetve 443 esetben közöltünk szabálysértési
priuszt.

A BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály Szabálysértési és Koordinációs Osztály 1
alkalommal tartott törvényességi ellenőrzést a kifogás elbírálási gyakorlatot illetően.

Az ellenőrzés során olyan hiányosságot, amely azonnalos intézkedést igényelt volna
nem állapítottak meg.A Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség részéről az alábbi intézkedések
történtek:
                     58


Óvás                    1
Jelzéssel élt                1
Eljárás alá vont panaszának elutasítása   1
Sértet panaszának elutasítása        2
Elővezetés elrendelését jóváhagyja     2

A BRFK által szervezett továbbképzéseken rendszeresen részt vettünk.

A szabálysértési munkával kapcsolatos "társ szervek"-kel (bíróság, ügyészség,
önkormányzat) való kapcsolatunk jó, az évközben felmerülő problémákkal
kapcsolatban konzultálunk.

Végrehajtás

2009. évben 536 db adatkérést küldtünk ki, mivel az eljárás alá vont személy a
törvényes határidőn belül fizetési kötelezettségének nem tett eleget. 2 esetben
kezdeményeztük a pénzbírság jövedelemből történő letiltását, 176 esetben pedig az
adók módjára történő behajtást rendeltük el.

2009. évet megelőző időszakra vonatkozó végrehajtási eljárási cselekményre 3057
esetben került sor.

Személy- és vagyonőri, valamint magánnyomozói igazolványok és engedélyek

A személy- és vagyonvédelmi valamint a magánnyomozói igazolványok illetve
tevékenységi engedélyek kiváltásával kapcsolatos feladatokat 1 fő segédelőadó végzi.
A beérkezett kérelmek feldolgozása, az igazolványok és engedélyek kiadása
folyamatosan történik.

A jogszabályok alkalmazása problémát nem jelentett, az esetleges értelmezési
kérdések esetében a BRFK illetékes előadója segítséget nyújtott, személyes
konzultációra is sor került.

A kiadott igazolványok száma: 60 db, ebből:
EGT-s: 1 db,
személy- és vagyonőri igazolvány: 55 db,
magánnyomozói igazolvány: 2 db,
biztonságtechnikai szerelői igazolvány: 1 db,
biztonságtechnikai szerelő, tervező igazolvány: 1 db

Az igazolvány kiadásának megtagadására nem került sor.

2009. évben 7 db vállalkozás keretében végzett magánynyomozó ellenőrzése történt
meg a Bűnügyi Osztály munkatársával, melyek rögzítése a megfelelő modulban meg is
történt.
                     59


Ellenőrzések során – mely kiterjedt a szolgálati okmányok vezetésének
szakszerűségére, a felelősség-biztosítás meglétére, a bejegyzések valódiságára, a
változások bejelentésének végrehajtására – hiányosság nem merült fel, így mulasztás
vagy jogsértés miatt a tevékenységet végzőkkel szemben eljárást nem kellett
kezdeményezni.

Folyamatosan visszaellenőriztük az igazolvánnyal rendelkezőket az adatbázisban,
nyilvántartásokban, s ennek alapján igazolvány visszavonásáról nem kellett
rendelkeznünk a tavalyi évvel ellentétben.

2009. évben a közrendvédelmi szolgálat az ellenőrzésben tevékenyen vett részt. 28 db
engedélyes ellenőrzésére került sor. Az előző ellenőrzési időszakhoz képest az
engedéllyel, igazolvánnyal rendelkezők ellenőrzése során olyan jogsértést nem
észleltünk, amely azonnalos intézkedést igényelt volna, továbbra is a jogszabályoknak
megfelelően végzik a tevékenységüket.

Eredménytelen ellenőrzés nem volt.

Az ellenőrzés eredményeképpen engedély bevonására, illetve jogosulatlan
tevékenység miatt felügyeleti bírság kiszabására nem került sor, valamint büntető
eljárást sem kezdeményeztünk.

Saját kezdeményezésünkre 8 db ellenőrzés történt. Ennek eredményeképpen 3 db cég
esetében kezdeményeztünk cégtörvényességi eljárást.

A BRFK Igazgatásrendészeti Főosztály részéről 1 esetben történt helyszíni ellenőrzés.

Mellékbüntetés

A mellékbüntetések nyilvántartásával és a figyelmeztető jelzések engedélyezésével 1
fő közalkalmazott foglalkozik.

2009. évben:

- járművezetéstől eltiltás        1 db
- közügyektől eltiltás         20 db
- foglalkozástól eltiltás        - db

Figyelmeztető jelzés

2009. évben 3 esetben engedélyeztük a figyelmeztető jelzés használatát, az év végén
47 db érvényes engedéllyel rendelkeztek az arra jogosultak.

Az iratok BRFK Igazgatásrendészeti Főosztályára történő felterjesztésével 2 esetben
történt ellenőrzés, 1 esetben pedig a Rendőrkapitányságon, azonnalos intézkedés
igénylő hiba feltárására itt sem került sor.
                     60Összegezve elmondható, hogy az Igazgatásrendészeti Osztály a személyi és technikai
problémák ellenére munkáját eredményesen végezte az előző évekhez hasonlóan.


VI. fejezet

Hivatal

A bűn- és balesetmegelőzési munka

A 2009. februárjában a balesetek elkerülésének megelőzése program keretében
tartottunk nyugdíjas találkozót, melyet bűn – baleset megelőzési előadással
színesítettünk, továbbá a kerület 4 nyugdíjas klubjában adtunk előadást az áldozattá
válás elkerülésének érdekében.

A Kodály általános iskola és gimnázium felkérésére előadás sorozatot tartottunk a 7-8.
osztályosok részére bűn-balesetmegelőzés jegyében.

2009. júniusában a Kerületi Egyesített Bölcsőde, 2009. júliusában a Törökvész utcai
bölcsőde gyereknapján vettünk részt, ahol minden gyermeket sárga mellénnyel láttunk
el.

2009. július 2-10-ig Miskolcon gyerektábor vezettünk, ahol 20 fő vett részt.

A 2008/2009 D.A.D.A tanév zárása 1 nyári bűn- és baleset-megelőzési nyári táborral
zárult, melyet augusztus 01-08. között rendeztük meg Szatmárcsekén.

Az elsős tanulóknak osztályfőnöki órák keretein belül felkérésre baleset-megelőzési
oktatásokat tartottunk.

2009. október 1-én került sor a rendvédelmi nap megtartására a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban. Novemberben a Kodály Zoltán Iskolában előadást tartottunk a
rendőrség, mint hivatás a pályaválasztás jegyében.

2009. december 5-én Mikulás ünnepséget tartottunk a kapitánysági és az
önkormányzati dolgozók gyermekei számára.

A II. Kerületi Önkormányzat honlapján (www.masodikkerulet.hu), a kerületi
médiákban a fenti programokról tájékoztatást adtunk a lakosság részére, ott
folyamatosan jelennek meg megelőzési felhívások.
A Bűnmegelőzési feladatokat, a D.A.D.A oktatást és annak koordinálását, egyéb
rendezvényszervezési feladatokat valamint a hivatalvezető helyettesítését 1 fő
nyomozó látta el.
                    61


A fenti feladatok végrehajtásában a Közrendvédelmi osztály állományából Kissné
Vass Anita r. hdgy nagy segítséget nyújtott.

Együttműködés

Az ORFK és a BRFK által megkötött együttműködési megállapodásból ránk háruló
feladatokat minden évben, rendszeresen végrehajtjuk, az erről szóló jelentéseket
határidőre felterjesztjük.

A központi szervekkel való kapcsolatunk jónak értékelhető, általában szakvonalanként
tartják a kapcsolatot. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Szakmailag esetleg
bonyolultabb, kiemelt ügyekben számíthatunk segítségre.

A II. és III. Kerületi Bírósággal szintén évek óta kiemelkedően jó a kapcsolatunk, a
felmerülő gondokat, problémákat szükség szerint közös értekezleteken tisztázzuk.

Rendszeresen hajtunk végre az OMMF-fel a Moszkva téren, illetve a kerület
belsejében lévő építkezéseken közös ellenőrzéseket, ahol nagy számban kerülnek
felderítésre engedély nélküli kül- és belföldi munkavállalók.

Kerületünkben három egymástól független polgárőr szervezet működik. Mindhárom
szervezettel együttműködési megállapodásunk van.

Különösen nagy segítséget nyújtanak a hétvégi és az éjszakai szolgálatokban, több
bűnügyi jelzést, konkrét bűncselekményben bejelentést vagy információkat kapunk
tőlük, rendszeresen segítik mindennapi munkánkat. Két polgárőr szervezet részére
TETRA rádiót biztosítottunk a folyamatos jó hírkapcsolat végett.

A II. Kerületi Közterület-felügyelettel kialakult nagyon jó munkakapcsolat 2009-ben
folytatódott. Nagyon hasznosnak értékelem a közös szolgálatot, melynek során rendőr
és közterület-felügyelő együttesen járőröznek a kerületben. Jellemzően két ilyen
vegyes páros dolgozik. Gyorsan reagálnak a kerületi lakosoktól az önkormányzathoz
érkező panaszokra, észrevételekre.

A budapesti szomszédos kerületekkel, valamint a Pest megyei területünket érintő
Budaörsi Rendőrkapitánysággal a kapcsolatunk kifogástalan. Több esetben előfordul,
hogy konkrét ügyben közösen értékeljük, elemezzük a kialakult helyzetet, közösen
reagálunk azokra.

A II. Kerületi Önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk. A kapitányságvezető
rendszeresen részt vesz a képviselő-testületi üléseken, az önkormányzat által
szervezett közmeghallgatáson, valamint egyes képviselők által a kerület különböző
pontjain megszervezett ún. „lakossági fórumon”. A kialakult tradíciónak megfelelően
az önkormányzathoz állampolgári panasz rendőrségre vonatkozó részét soron kívül
megküldik, melyben a lehető leggyorsabb kivizsgálás után a szükséges intézkedéseket
megtesszük.
                     62Humánerőforrás

A létszámhelyzet alakulása

     állománytábla szerinti létszámhelyek     betöltött létszámhelyek
     hivatás köztisztvise közalkalmaz    hivatás köztisztvise közalkalmaz
       os     lő       ott      os     lő      ott
2008.    179     2       30      155      1      35
január
1.
2008.    171      2       34     137     1       40
decemb
er 31.

A fluktuáció mértéke, oka, tendenciája, a kezelésére tett intézkedések

2009. május 16-i hatállyal 14 fő érkezett a rendészeti szakközépiskolákból és július 1-
jén 2 fő a Rendőrtiszti Főiskoláról. 2009. október 16-i hatállyal 5 objektumőr érkezett
a BRFK Közrendvédelmi Főosztályról. A Rendőrség 2009-2010. évi Cselekvési
Programjának köszönhetően 6 fő diplomás került közalkalmazotti állományba.
Az év során 42 fő került áthelyezésre és 9 fő nyugdíjba. Más szervtől és a civil
szférából összesen 18 fő érkezett. Jelenleg 14 fő áthelyezési kérelme van folyamatban.

Az állomány megtartására, utánpótlására tett intézkedések

A rendészeti szakközépiskolákból kapitányságunk állományába került fiatalokkal a
parancsnokok és az idősebb kollégák rendszeresen foglalkoznak, gondjaikhoz
segítséget nyújtanak. Azonban a legtöbb esetben a parancsnokok és munkatársak
minden segítsége hiábavaló, nem elegendő ahhoz, hogy a vidéki fiatalokat megtartsa.

A vezetői utánpótlás érdekében tett intézkedések

A vezetői utánpótlás érdekében a fiatal alparancsnokokkal tapasztalt vezetőik
kiemelten foglalkoznak. Rendszeresen részt vesznek a napi parancsnoki munkában,
figyelik a vezetői tevékenység minden aspektusát.

A szakmai képzések és továbbképzések helyzete

A BRFK által biztosított szakmai továbbképzések létszámkereteit igyekeztünk
kihasználni. Az év folyamán többen elvégezték a körzeti megbízotti és az egységes
bűnügyi szaktanfolyamot. A Rendőrtiszti Főiskola szervezésében indult felsőfokú
rendőrszervező (tiszt) szaktanfolyami képzésen 1 fő vett részt. Jelenleg 1 fő tanul a
Eurosec ’98. Bt. által szervezett ilyen jellegű tanfolyamon.
                      63


A teljesítményértékelés tapasztalatai és a többletteljesítmény elismerése

A kapitányság hivatásos és köztisztviselői állományának teljesítményértékelése és
2009. évi feladatok meghatározása folyamatban van.

Az év folyamán 9 fő részesült vezetői dicséretben és jutalomban. Főkapitány úr 1
közalkalmazottnak munkatársi címet adományozott. 1 fő érdemelt ki soron kívüli
előléptetést.

Az állomány szervezeten belüli jogainak biztosítása, a vezetői intézkedések ellen
bejelentett jogérvényesítések tapasztalatai

2009-ben 4 szolgálati panasz érkezett. Ezek közül egyről a kivizsgálása során
megállapításra került, hogy a panasz alapos. A többi elutasításra és másodfokú
eljárásra felterjesztésre került. A felterjesztett szolgálati panaszokat főkapitány úr
elutasította.

A fizikai felmérések tapasztalatai

Az év során a hivatásos állomány arra kötelezett tagjai teljesítették a fizikai felmérés
követelményeit.

Az állomány egészségügyi helyzete és az egészségügyi ellátás állapota

Az év folyamán 8 fő hivatásos került nyugállományba egészségi alkalmatlanság miatt.
Jelenleg 4 FÜV-eljárás van folyamatban.

Segédhivatali tevékenység

2009. évben a futárpostán, kézbesítő útján küldött, illetve érkezett iratok átmenő
naplóban történő nyilvántartása, az átvételek, átadások, valamint az őrzésre vonatkozó
szabályok a munkatársak részéről az előírások betartásával kerültek végrehajtásra.

Az Osztályokon lévők iktató-átadókönyvek, átmenő naplók, kiadási füzetek,
munkafüzetek, tárgy- és névmutató könyv nyilvántartásba vétele, főnyilvántartási
számmal történő ellátása az év végén lezárásra kötelezett segédleteknél a
záradékolások megtörténtének ellenőrzése végrehajtásra került. A határidő-
nyilvántartás vezetése naprakész. A határidőbe helyezett iratok esetén az előírt
intézkedések minden esetben megtörténtek.

Az Osztályokra érkezett, illetve az általunk készített iratok nyilvántartása, kezelése,
irattárazása, selejtezése és továbbítása szabályosan történik.

A már irattárba helyezett iratok esetén az irattári tételszám és megőrzési idő az előadói
íven és az iraton is fel van tüntetve. Az iktatókönyvben (iktatólapon és kiadási
füzetben) egyértelműen megállapítható, hogy az adott irat hol található.
                     64A minősítési és betekintési engedélyek felülvizsgálata folyamatos, a korábban kiadott
engedélyek visszavonásra kerülnek.


A különböző normatívák, belső rendelkezések kezelése, őrzése, irattárazása,
hatálytalanítása, módosítása, selejtezése, a címgyűjtemény vezetése megfelelően
folyamatosan történik.


2009. évben a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságon az iratselejtezés folyamatosan
megtörtént, illetve megtörténik.


Az iratkezeléssel kapcsolatban a    Kapitányságon  fegyelmi  felelőségrevonást
megalapozó mulasztás nem történt.


Az iktató-, kör-, fejbélyegzők, valamint a lemezszekrények lezáráshoz használt negatív
pecsétnyomók, a kulcsdobozok tételes ellenőrzése nyilvántartás alapján megtörtént.
Negatív pecsétnyomóval az Osztályokon dolgozó kollégák rendelkeznek. Az iktató-,
kör-, és fejbélyegzők, kulcsdobozok hiánytalanul rendelkezésre állnak, nyilvántartásuk
a Kapitányság titkárságán történik. A kulcsdobozok megfelelő felirattal ellátottak,
melyek az Ügyeleti Szolgálat kulcsnyilvántartójában kerülnek naponta leadásra, illetve
felvételre. Az ellenőrzés során fentiekkel kapcsolatban hiányosságot nem
tapasztaltunk.


A hivatásos és közalkalmazotti állomány munkakörének ellátáshoz szükséges
titokvédelmi és ügykezelési vizsgával rendelkezik.


2009. évben iktatott anyagok számszerű kimutatása:

Ált. :         14328 db

101csoportszámon:    772 db

106 csoportszámon:    45 db

115 csoportszámon:    56 db

126 csoportszámon:    14 db

Régiós ált:       37 db
                     65


Összesen:       15252 db

Panasz:          17 db

Vagyonőri:        76 db

Összesen:         93 db

Bűnügy:         2603 db

Régiós bűnügy:     1217 db

Összesen:        3820 db

TÜK ügyirat:

Gyűjtőn:        237 db

Főszámon:        35 db

Összesen:       272 db

Fegyelmi:        43 db

Beérkezett posta, érkeztetés: 29715 db

Mindösszesen:       49195 db


A 2009. évben iktatott iratok száma a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság
vonatkozásában összesen 49195 db. A bejövő postára és az érkeztetésre 29715 esetben
került sor.


Ezen belül a főügyeleti szolgálat és a panaszfelvevők a Robotzsaru programban
összesen 4107 db iratot készített, ami átlagosan napi 11.3 db iratot jelent.

Az ügyeleti naplóban a 2009. évben 9278 db (átlagosan 25.4 db/nap) irat került
rögzítésre.
                    66VII. fejezet

Összegzés

A kapitányság 2009-ban feladatait – figyelemmel a körülményekre – jó szinten
teljesítette. A bűncselekmények számszerű emelkedésében nagymértékben
közrejátszott egyrészt a közrendvédelmi állománynál meglévő jelentős létszámhiány,
másrészt a központi feladatok miatti elvonás. A nyomozás felderítési mutatóink
nagymértékben nőttek, melynek eredményeként a budapesti régiók között a betöréses
lopás nyomozáseredményességi mutatónk a legmagasabb. A feladataink végrehajtása
során arra törekedtünk, hogy a lakosság ne vagy csak igen kis mértékben érzékelje a
kapitányság személyi problémáit.B u d a p e s t, 2010. március 8.                         Jáger István r. százados
                            hivatalvezető
                     67


Polgármester: A 2-es számú napirendi pontunk következik, a beteg, koraszülött
gyermekek gyógyításáért alapítvány támogatása.


Napirend 2./ pontja
A "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Prónik Judit
     polgármesteri referens

Polgármester: Aki el tudja fogadni, kérem, az igen gombot most nyomja meg.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta:

          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         93/2010. (III 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
     polgármesteri döntés nyomán a Peter Cerny Alapítvány a Beteg
     Koraszülöttek Gyógyításáért (székhely: 1083 Bp. Bókay J. u. 53.) részére
     az 50 000, - Ft összegű támogatás átadását jóváhagyja.
     Felelős: Polgármester
     Határidő: 2010. április 30.
     (27 képviselő van jelen, 27 igen, egyhangú )

Polgármester: A 3-as számú napirendünk következik, a Kő-Hegyi út 1. fszt. 4. szám
alatt található ingatlanhoz a fedezet biztosítása.


Napirend 3./ pontja
Az 53091/0/A/4 helyrajzi számú, Budapest, II. kerület, Kő-Hegyi út 1. (Rezeda utca
10.) fszt. 4. szám alatt található ingatlan megvásárlására fedezet biztosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
      Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
                     68


Polgármester: Ez az, amit tavaly már biztosítottunk, de családi okok miatt az egyik
fél miatt kicsúsztunk, most újra kell ezt a fedezetet biztosítani. Aki el tudja fogadni,
kérem, az igen gombot most nyomja meg. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a
szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:


           Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         94/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
     3/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor az
     53091/0/A/4 hrsz-ú, Budapest II. kerület, Kő-Hegyi út 1. (Rezeda utca 10.)
     fszt. 4. szám alatt található, két és fél szobás, 72 m2 alapterületű, lakás
     ingatlan megvásárlására 18.000.000,- Ft összegű fedezetet biztosít.
     Felelős: Polgármester
     Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
      (28 képviselő van jelen,28 igen, egyhangú )

Polgármester: A 4-es napirend vissza lett vonva, tehát következik a 4-esként az
eredeti 5-ös, amely a Bel-Buda Városközpont kialakítása során felmerülő közmű
vezetékek felújításának támogatása.


Napirend 4./ pontja
A Budapest, II. ker. Bel-Buda Városközpont kialakítása során felmerülő közmű
vezetékek felújításának támogatása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
       Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
     Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Polgármester: Ez ugye, nagyon röviden, azt tartalmazza, hogy ezzel a rehabilitációs
munkával kapcsolatban azt a munkát, amelyet a Gázművek most elvégez és a főnyomó
csöveket ezen a területen, ahol kell, kicseréli. Szeretnénk, mivel nagyon sok házban
elöregedett és nagyon régi a belső vezetékrendszer is, amely balesetveszélyes,
különösen, amikor majd ráengedik újra a teljes nyomást, miután kicserélték a főnyomó
vezetéket, ezért szeretnénk ahhoz támogatást adni ezen a területen, hogy az ott élő
társasházak, természetesen önerő hozzáadásával, de ki tudják a belső vezetékrendszert
is cserélni és ezzel hosszú távon biztosabbá tudják tenni a mindennapi életüket, illetve
a gázszolgáltatást, ez erről szól, ez a javaslat.
Hutiray Gyula úrnak van egy módosítója, amit most, gondolom, el is fog mondani,
ezért jelentkezett.
                     69


Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Igen, Polgármester úr, részben ezért. A
Költségvetési Bizottság ezt az egész koncepciót előzetesen véleményezte, elvi
hozzájárulását, vagy támogatását adta. Az felmerült, hogy a Képviselő-testület szabjon
korlátot a tevékenységnek, ez a módosítás került vastag betűkkel a javasolt rendelet
szövegbe. Természetesen, technikailag azt gondolom, hogy majd az egységes
szerkezetű rendeletben ez már nem lesz vastag betűvel - zárójel bezárva. Még annyit
hadd mondjak érdemben a dologhoz, hogy ugyan a gázvezeték felújítás most a Keleti
Károly utcában folyik, de a program kapcsán máshol is sor kerül közművekkel
kapcsolatos munkálatokra és ez a keret a javasolt rendeletmódosítás szerint ezen egész
projekt területén erre a célra felhasználható. Ha ezt a Képviselő-testület elfogadja,
akkor a Költségvetési Bizottság ki fogja dolgozni az egésznek a pontos ügyrendjét,
lehetőleg úgy, hogy maga az ügyintézés az majd flottul menjen. Köszönöm szépen.

Polgármester: Köszönöm szépen. Csak szeretném felolvasni, mielőtt Zagyvai úrnak
megadnám a szót, hogy ez azt jelenti - a frakcióvezetői ülésen szó volt róla és kérte a
Frakcióvezető asszony, hogy …És be is fogadom a módosítót, az utolsó mondata,
ugye, az "átcsoportosítása miatt" után úgy szól, hogy: "A felhasználás során a
felmerült költségek legfeljebb 50 %-ig biztosítható támogatás." Ebben maradtunk, ezt
akkor én be is fogadom a rendelet-tervezetbe. És most adom meg akkor Zagyvai
képviselő úrnak a szót.

dr. Zagyvai Péter: Köszönöm szépen. Én most olvastam csak el ezt a kiegészítést és
egy nagyon gyors gondolatot csak , ami bennem felmerült, azonnal elmondanám.
Nyilvánvalóan van rá egy nagyon frappáns és gyors válasz, de mégis szerettem volna
felvetni. Ugye, adható a támogatás, biztosítható, nekem nem nagyon tetszik az a szó,
inkább adható, de hát nem ez a lényeg, hanem az, hogy korábban, amikor még
közelebb voltam ezeknek az ügyeknek a lebonyolításához, több olyan támogatás volt,
ahol több forrás is nyújthatott segítséget ugyanarra a célra, például Főváros és kerület
együtt. Az, hogy 50 %-ban adható, az összes, bármilyen forrásból származó
támogatásra vonatkozik, vagy csak a kerületire? Amennyiben….Nem csak a gázról
beszélek, arról beszélek, Bea, arról beszélek, hogy a támogatás származhat több
forrásból is, kerületből, Fővárosból, országos pályázatból, bárhonnan. Lehet azt
limitálni, hogy mennyi a kerületi részesedés ebből, és lehet az, hogy mennyi az összes
adott támogatás, ami a kerület valahány százalékát nyújtja. Mind a kettőről szólhat egy
rendelet...(a mikrofon kikapcsolódott).

Polgármester: Én értem, Képviselő úr. Azt tudom mondani, hogy az idő rövidsége
miatt, mivel ugye, arról beszélünk, hogy ezen a területen a Gázművek után jön az
útburkolat és a járdának is felújítása, illetve bizonyos helyeken ugye, sétálóutcát
építünk, ezért, az idő rövidsége miatt mi a jelen pillanatban nem látunk olyan
pályázatot bárhol, amire egyébként rá lehet ennyi idő alatt csatlakozni. De ettől
függetlenül, tehát határozottan az Önkormányzatra vonatkozik az 50 %, hogy mi
maximum ennyivel tudjuk támogatni. Ettől függetlenül azt mondom, hogy ha
valamelyik társasház talál egy éppen most kifutó, egy hete van még, és tud még mellé
szerezni magának pénzt, akkor az külön öröm annak a társasháznak, tehát arra nem
vonatkozik, de mondom, ennek az esélye jelen pillanatban szerintem a fél százalékkal
                      70


egyenlő, tehát valószínűleg csak mi leszünk, akik ennyi idő alatt tudunk segíteni.
Ugyanakkor viszont ezt most kell megcsinálni, később ezt nem lehet megoldani. Tehát
erre ez a válasz, remélem, hogy ez így elfogadható.

dr. Zagyvai Péter: Persze, hogy így van, nekem ez elfogadható, csak akkor azt az egy
jelzőt, hogy önkormányzati támogatás, azt oda lehet biggyeszteni és akkor az minden
további szituációt tisztáz.

Polgármester: Jó, Képviselő úr, én feltenném így a saját rendeletünket szavazásra,
szerintem ez így egyértelmű mindenki számára. Aki ezt a rendeletet így el tudja
fogadni, az kérem, az igen gombot most nyomja meg. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

   Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
  6/2010. (III. 29.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
            3/2010.(II. 22.) rendelet módosításáról

A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. §-ában meghatározott jogkörben
eljárva, valamint a 3/2010.(II. 22.) rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az alábbiak
szerint módosítja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 3/2010.(II. 22.) rendeletét (továbbiakban: R).
                      1.§

A 9. § (5) bekezdése kiegészül egy új h) ponttal:

  „h) a Költségvetési Bizottságnak a rendelet mellékletét képező 16. számú tábla
    II./b/16. „Bel-Buda Városközpont kialakítása során felmerülő közmű
    vezetékek felújításának támogatása” sorában jóváhagyott jogcím
    előirányzatának felosztása és a kiemelt előirányzatokra történő
    átcsoportosítása miatt. A felhasználás során a felmerült költségek legfeljebb
    50%-ig biztosítható támogatás.”

                      2. §

Az R. mellékletét képező 16. sz. tábla helyébe e rendelet 1. sz. táblája lép.

                      3.§

E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

        Dr. Láng Zsolt                dr. Szalai Tibor
        polgármester                   jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet   28 képviselő jelenlétében, 28 igen, egyhangú
szavazattal megalkotta.)
71
                     72                 Általános indokolás


A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítása az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendelet 67 §-a, valamint a 3/2010.(II. 22.) rendelet 7. § (1) bekezdésében
foglaltak végrehajtása miatt vált szükségessé.


                 Részletes indokolás


1.§ A felhalmozási céltartalékok között létrehozott új jogcím felhasználási és
előirányzat-módosítási jogát ruházza át a Költségvetési Bizottságra.

2. § A 2010. évi főösszegen belül jóváhagyott tartalékok módosított előirányzatait
bemutató 16. számú táblát tartalmazza.

3. § A rendelet hatályát határozza meg.


Polgármester: Az 5-ös számú napirendi pontunk: A II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének a Vadaskerti utca - Völgy utca - Nyéki út - Ördögárok által
határolt terület Kerületi Szabályozási TerveNapirend 5./ pontja
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2010. (...) rendelete a Bp. II. Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatról szóló 2/2007. (I.18.) rendelet módosításáról és a Budapest II.
ker. Vadaskerti utca - Völgy utca - Nyéki út - Ördögárok által határolt
terület Kerületi Szabályozási Tervéről
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
         Polgármester
Előadó: Beszédes Rita
     Főépítész
                     73


Polgármester: A változtatási tilalom lejár ebben a hónapban és ez alatt a törvények
szerint a Testület megalkotja az új rendezési tervét. Ezzel kapcsolatban kérem akkor a
hozzászólásokat.
Lánszki Regő képviselő úr.

Lánszki Regő: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Egyrészről az ügy összetettsége
miatt, más részről pedig a megjelentek miatt gondoltam, hogy néhány szót szólok.
Egyrészt a FIDESZ-KDNP tagjaként, másrészt a Kerületfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság tagjaként. Aki nem ismeri a területet, az egész tömbön
belül három különös telket emelnék ki. Az egyik az a Völgy utca 21., ahol az egykori
Széchenyi vadászkastély áll, ami sokáig gyermekotthonként működött. Nem messze
onnan a Völgy utca 9-11., ami a Sándor villaként ismert épület, ez egy rehabilitációs
központ volt. A tömbnek a szélén pedig a Völgy utca 1-3 alatt, az pedig a Magyar
Rádió óvodájának az épülete, jelenleg nem működik.
A szabályozási terv készítésekor azt vettük figyelembe, hogy ez a tömb kifejezetten
zöld, enyhén beépített és ezt mindenképpen tartani szerettük volna. Figyelembe vettük
azt, hogy a Fővárosi Szabályozási Keretterv a keret paraméterei alapján a
legeslegszigorúbb beépítést engedjük csak, így, ami érvényben volt, azt kifejezetten
fontosnak tartottuk, hogy tartsuk, a 10 %-os beépíthetőséget és a 025-ös szintterületi
mutatót. Intézményi zöld, tehát ez a terület karakterét adja. Két ponton módosítottuk,
most a saroktelekre gondolok. Az egyik, hogy az eddigi intézményi zöldövezetben
lévő teleknek a minimálisan kialakítható legkisebb telekmérete az 5000 m2 volt, ezen
még szigorítottunk egyet és kétszer akkora, ez 10 000 m2 lett, ami elég egyedülálló a
II. kerületnek a történetében. Másrészről pedig megnéztük, hogy mik azok a funkciók,
amik oda elhelyezhetőek és az előbb felsoroltak alapján, megnézve, hogy milyen
épületek vannak ott - még egyszer mondom, hogy a gyermekotthon rehabilitációs
központ és egy óvoda épület - kifejezetten ezeknek a működésének az elősegítésére
- hangsúlyozva, hogy ez óvoda, bölcsőde, iskola és szociális intézmény lehet - ,
ezeknél pedig engedtünk egy minimálisan nagyobb beépítési lehetőséget. Az első két
területnél ez összesen 5 %-ot jelent. Ez amiatt fontos, és ezt fontos elmondani, hogy ez
a működéséhez szükséges, hiszen jelenlegi állapotában, hogyha valaki ugyanezekben a
intézményekben gondolkodik, akkor nem alkalmas az épület arra, hogy a korszerű
működésnek megfeleljen, azaz 5 %-ban pedig - sorolhatnám, a fekete-fehér mosogatót,
a különböző szociális helyiségeket - pontosan hozzá lehet toldani, megvalósítani úgy,
hogy ez működjön. A szélső területnél, a Rádió óvodájánál pedig a jelenlegi beépítést,
hogyha megnézzük ugye, ezt a szigorított 10 000 m2-es esetleges telekosztás
következményeként létrejövő új helyzetet, ott pedig fontos volt, hogy ne egy olyan
helyzetet teremtsünk, amikor a jelenlegi épület egy olyan övezetbe kerül, ami túllépi,
tehát nem felel meg a lehetőségeknek és annak, hogy ez az épület megmaradhasson és
tudjon működni, ezért még egyszer, kifejezetten az alapintézményekre vonatkozóan
emeltük 15 %-kal a beépíthetőségét ezen a területen.
Tehát összegezve, ami a lakásokra vonatkozik, hogyha itt bárki lakófunkciót tervez, ott
a legszigorúbb feltételeket szabtuk meg és kifejezetten az intézményekre vonatkozóan
adtuk meg azokat az engedményeket, hogy hátha a jövőben ez irányban tudjuk eltolni
a fejlesztőket. Egyébként pedig a Bizottság egyhangúan támogatta ezt az elképzelést.
Köszönöm.
                     74Polgármester: Köszönöm szépen, Képviselő úr. Annyit hozzátennék, hogy valóban az
Önkormányzat vezetése az elmúlt időszakban, kb. egy évvel ezelőtt tárgyalásokat
kezdett, illetve megkérdezte a Magyar Rádiót, hogy mi a koncepcionális terve ezzel a
területtel, illetve az óvodával, és akkor mi azt a választ kaptuk - és nem tudom, hogy
kik vannak itt olyanok, akikre a Képviselő úr célzott, én most egyedül csak a híres
pennájú bloggert látom itt a környékről, a Tamást, de nem tudom, hogy kik vannak
még, de - én csak azt szeretném mondani, hogy ezzel kapcsolatban a Magyar Rádió
határozottan azt a felvilágosítást adta, hogy nem kívánja jelen pillanatban ezt a
területet értékesíteni, nincs rászorulva, hiszen a Magyar Rádió költségvetése, szemben
mondjuk a Televízióéval, teljesen egyensúlyban van, nincsen rá szüksége. Tehát jelen
pillanatban ezt a területet nem kívánja értékesíteni. Mi abban szeretnénk, vagy az egy
cél a kerület számára, és abban, amit a Lánszki képviselő úr mondott, abból azt
emelném ki, hogy amennyiben ezt a területet, ezt a 25 ezres telket kettében lehet
osztani és nem kell négy kicsit csinálni rajta, akkor egy 10 000 m2-es területen
megmaradhat a jelenlegi óvoda épület így, ahogy van, amely azt gondolom, hogy egy
célja a Képviselő-testületnek, mert az mindenki számára világos, különösen aki az
elmúlt években próbált bölcsődét és óvodát találni a kerületben, hogy még mindig,
annak ellenére, hogy építünk és bővítünk bölcsődét és óvodát, nincs elég hely és
körzetes szülők sem tudják minden esetben elvinni óvodába a gyermeküket. Én úgy
gondolom, hogy a legolcsóbb és a legcélszerűbb megoldás, hogyha hosszú távon a
Rádió óvodát meg tudjuk menteni és óvodaként tudjuk használni. Ehhez
mindenképpen ez kellett, hogy ezt a területet külön le lehessen választani, ami egyben
- ahogy a Képviselő úr mondta - egyben egy szigorítás is, hiszen nem lehet négy
területre osztani, csak kettőre ezt a telket. Úgyhogy annak ellenére, hogy aggódó
hangok eljutottak hozzám természetesen, mint mindig, én azt szeretném kiemelni,
hogy nagyon-nagyon nyugodt lelkiismerettel ajánlom és azt gondolom, hogy a
szakbizottság egyhangú döntése is ezt támasztja alá, nagyon nyugodt lelkiismerettel
ajánlom elfogadásra a Testületnek, hiszen semmi más nem történik, mint
lakófunkcióban meghoztuk a törvény általi legszigorúbb szabályozást, miközben az
intézményi funkciónál, ami azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen körzet
tekintetében pl. óvoda, alapvető egészségügyi intézmény, vagy bölcsőde, vagy
bölcsőde, egyébként kívánatosabb egy lakópark helyett, tehát ebben megadjuk azt a
minimális lehetőséget, hogy ha valaki ilyen céllal akar majd egyszer - hangsúlyozom-
ha majd egyszer a Rádió eladja, valaki egyszer ilyen fejlesztést szeretne, akkor nem fut
abba bele, hogy mondjuk egy régi műemlék épületben nem lehet annyit sem hozzá
toldani, hogy az új szabályok szerint mondjuk egészségügyi intézménynél ma már a
fehér és színes mosást külön kell választani, tehát minimális plusz helyigény kell, hogy
legyen, ezzel ezt mi lehetővé tesszük, utána pedig nyilvánvalóan a konkrét építési
engedélyek lesznek azok - egyszer, mondom - amikre ugyanúgy igyekszünk mindenre
a Hivatal részéről odafigyelni, hogy csak olyan megvalósítás legyen ott, amelyre a mi
szabályozásunk lehetőséget ad. De a lényeget még egyszer kiemelem, jelen pillanatban
ez a - tehát, amiről beszélünk - az nem az Önkormányzat területe és jelen pillanatban
semmi olyan tudomásunk nincs, hogy bárki el szeretné ezen a területen adni, vagy
bármilyen fejlesztést tervezne.
Koncz Imre, aki a Bizottság elnöke egyben.
                     75Koncz Imre: Köszönöm szépen a szót. Egyrészt azért is kértem szót, nehogy úgy
tűnjön, mintha kivonnám magam a dologból és csendesen…Másrészt szeretnék még
rávilágítani egy-két dologra. Az egyik az az, hogy a létező telekosztás az
keresztülment az épületen, tehát ezt így nem lehetett fenntartani, az óvoda épületén,
tehát ezért kellett megszüntetni azt a vonalat és helyette egy másikat javasolni. Ez az
egyik. Egyébként meg csak akkor lehet…És ezért kellett a 25 %-ot, hogy ne kelljen
hozzá elbontani magát az épületet, mert különben nem lehetett volna megosztani
másképp a telket, hogyha itt is a 10 % marad. Tehát egyszerűen a jelenlegi funkció
megőrzése végett, és a telekosztási szabályok betartása miatt kellett ezeket az
előírásokat eszközölni. Egyébként meg azt tudnám mondani, hogy ahogy a kerület
vezetése az elmúlt…Mióta üzemben van, azóta a Bizottsággal karöltve minden egyes
területre a létező legszigorúbb szabályozást igyekszik elfogadni és ennek az
eredményeként őrizni is tudjuk a kerületnek az arculatát. Köszönöm szépen.

Polgármester: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor, hogyha nincs több kérdés a
Testület részéről, felteszem a rendeletet szavazásra. Aki…Parancsol?

(Hang távolról): Szeretnék hozzászólni…

Polgármester: Persze, megszavaztatom a Testületet. Tetszik mondani egy nevet, vagy
valamilyen civil szervezettől…

(Hang távolról): Szederkényi Ágnes, Völgy utca…

Polgármester: Jó, akkor én feltenném szavazásra a Testületnek, hogy aki hozzájárul
ahhoz, hogy az ott lakó hölgy felszólaljon az ülésen, az kérem, az igen gombot most
nyomja meg. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az
alábbi döntést hozta:

           Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         95/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy Szederkényi Ágnes Völgy utcai lakos részére felszólalási
     lehetőséget biztosít.
      (26 képviselő van jelen, 26 igen, egyhangú )

Polgármester: Tessék idefáradni a mikrofonhoz és akkor hallgatjuk tisztelettel!

Szederkényi Ágnes: Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlök mindenkit. Azért jöttünk
el - én szólalok fel, vagy szeretnék felszólalni, de itt az utcából többen vagyunk - ,
mert bennünket eléggé érdekel és gondolom, Önöket is, hiszen Önök a mi
képviseletünkben és a mi bizalmunkból vannak itt, hogy milyen a fővárosnak, illetve a
kerületnek a zöldövezete. Éppen a napokban kaptunk bedobva egy ismertetést,
amelyik azt mondja, hogy Bécsben 124, Budapesten 15, vagy 20 négyzetméter, vagy
                      76


százalék jut egy lakosra. Na most, azt hiszem, hogy nem biztos, hogy jó lenne, hogyha
ezt az arányt csökkentenénk. Ez az egyik, tehát egy általánosabb probléma. A másik
az, hogy ha jól tudom, és hát nyilván ki fognak egészíteni, vagy javítani, hogyha nem,
úgy tudom, hogy a Sándor villát az Önkormányzat eladta x összegért, 06-os
övezetként. Igen, vagy nem?

Polgármester: Nem. Soha nem volt a miénk.

Szederkényi Ágnes: Jó, tehát ez, csak egyébként, hogy mondjam, engem fog igazolni.
Hogyha nem a kerületé ez az ingatlan, akkor nekünk, mint a kerületnek, mi hasznunk
van abból, hogy átsorolják egy másik övezetbe és akkor nagyobb lesz a beépíthetőség,
kevesebb lesz a zöldfelület. Mi haszon származik ebből a kerületnek? Kinek származik
ebből haszon, kérdezem. Annak, aki megvette. Ez nekünk érdekünk, hogy akkor
nekünk kevesebb legyen a zöldfelület? Nem, nem érdekünk. Ugyanez a helyzet a
Széchenyi villával is. A Széchenyi villát is, azt tudom, hogy az a Fővárosi
Önkormányzaté, akkor azt gondolnám, hogy nem kellene nekünk segíteni szintén a
Fővárosi Önkormányzatot abban, hogy bérbe adja, vagy eladja ezt az épületet, és
ezáltal nagyobb legyen a beépíthetőség, kisebb a zöldövezet. Ez, azt gondolom, hogy
nem a mi érdekünk. Ez nem szolgálja a kerület érdekét, de nem csak a kerület érdekét
nem szolgálja, a város érdekét sem szolgálja. Szóval, személyes dolgot nem akarok
mondani ezzel kapcsolatban, mert most nem erről van szó, hanem egy olyan témáról,
ami az egész kerületet érinti, és pontosan azt vesszük észre, hogy mindenhol beépítik a
létező utolsó négyzetmétert is. Menjen a 61- es villamossal bárki és nézze meg, hogy
az Apáthy szikla alatt mi történik. Akkor látni fogja azt, hogy a fél hegyet elhordják.
Nem csak az Oszkó Péter villája épült ott, ahogy épült, hanem a mellett lévő telkek is.

Polgármester: Nagyon szépen köszönjük.

Szederkényi Ágnes: Azt kérném, hogy ezt gondolják át Önök és úgy döntsenek.

Polgármester: Köszönöm. Én azt szeretném ezzel kapcsolatban válaszolni, de nyilván
hozzá is fognak szólni képviselő-társaim, hogy egyfelől a végén mondott egy általános
megjegyzést, amivel én, ne haragudjon, de nem tudok egyetérteni. 2006. év végén
meghoztuk Budapest legszigorúbb szabályozását, pontosan annak érdekében
- visszafordítani az időt nem tudjuk 20 évvel, vagy 30-cal, de - pontosan annak
érdekében, hogy a maradék zöldterületeinket a leginkább megóvjuk. De ez nem azt
jelenti - és ezt szeretném Önnek felhívni a figyelmét és mindenkinek, hogy valamikor,
ahol Ön lakik, az is egy üres telek volt. Valamikor a Bimbó út feletti területen szinten
alig volt ház, szánkó, sípályák, illetve itt lent is egyébként szőlőtőkék voltak. Tehát az,
hogyha ma azt látja, hogy valahol beépítenek valamit, az elképzelhető, hogy egy üres
telken, amin 10-20 éve valakinek az üres telke volt és nem nyúlt hozzá, most építési
engedély birtokában valaki építkezik. Ezt az alkotmányos jogát nem lehet betiltani.
Mi, ahol kellett, és szerintem elég nagy port vert fel a sajtóban az OPNI változtatási
tilalma, a Budai Gyermekkórház változtatási tilalma minden olyan területen, ahol
sanda befektetői érdeket láttunk és úgy gondoltuk, hogy meg kell védeni a területet, ott
megtettük, mégpedig egyhangúan megtette a Testület. Azt is egyhangúan szavazta
                     77


meg 2006. év végén, hogy Budapest legszigorúbb szabályozását hozzuk meg. De hát
azt, hogy valóban vannak még mindig olyanok, akik fittyet hánynak, vagy próbálnak
fittyet hányni az építési szabályokra, akik próbálnak túlépíteni, az építési hatóság -
hiszen ez egy hatósági ügy - minden esetben ugye, a Jegyző úr külön intézkedése
folyamán eljár és a lehető legszigorúbb, de törvényes szankciókat alkalmazza. Ha még
egy-két telek, ami építési telek, beépül, azt nem fogjuk tudni megakadályozni. Ezt
azért őszintén, nagyon rossz, mert nem tudok az Ön szemébe nézni, de egyébként meg
azért ezt meg kell állapítani és tudomásul kell venni, mert ez a helyzet.
A másik felvetése egyébként, a Sándor villával kapcsolatban, meg a zöldfelülettel,
még egyszer el szeretném mondani Önöknek és az a kérésem, hogy próbálják meg
elfogadni, hogy senkinek nem az az érdeke ebben a Testületben, hogy elfogyjon a
zöldterület a II. kerületben, vagy még rosszabb legyen. Még egyszer nyomatékosan, és
úgy, hogy kérem szépen, hogy hallják meg és ne csak azt hallják, amit Önök
mondanak, ha bárki ezekben az épületekben lakó funkciót szeretne, semmivel nem nő
meg a beépíthetőségi lehetősége, mint eddig. 0 %-kal. Ha bárki, aki most a Fővárossal
együtt alapfokú intézményt szeretne, amit még egyszer: bölcsőde, iskola, szociális
intézmény, vagy egészségügyi intézmény, ha valaki ilyet szeretne, akkor 5, azaz 5
tized százalékkal megnöveljük a Sándor villánál és a környező területeken a
beépíthetőséget, ami arra elég, hogy a jelenlegi, ami a múlt században nem volt meg,
ÁNTSZ és egyéb szakhatósági dolgokkal mondjuk egy zuhanyozó helyiséget lehetne
még az udvarba építeni, egy raktárhelyiséget, vagy bármi olyan, ami mondjuk egy
egészségügyi vagy szociális intézményhez kell. Ennyi a változás, semmi több. Ha
Önök most azt mondanák, hogy miért emeljük meg a területnek a beépíthetőségét
mondjuk lakás célokra 25-30-50 %-kal, akkor teljesen megérteném, de eszünkben
sincs ilyen. Mi csak egyet szeretnénk - és akkor visszatérve arra, amit a hölgy
mondott, hogy de miért jó ez? A másik vád eddig - és egyébként teljesen jogosan az
Önök részéről - , hogy ugyanakkor meg az is szörnyen néz ki, ahogy ezek az épületek
pusztulnak évről évre. Tehát, ha ott végigmegyünk és megnézzük ezeket az egykoron
Kodály Zoltán és mások által látogatott patinás épületeket, akkor azt látjuk, hogy
egyébként rossz gazdája volt eddig akárkinél is volt és ezek az épületek pénz
hiányában egyébként mennek tönkre és ha így folytatódik, akkor előbb-utóbb majd
szépen összedőlnek. Tehát az, hogy egyébként valami történjen velük, ez szerintem
közös érdekünk, csak ezért, hogy legyen egy rendezett homlokzata, hogy ez az épület
működjön, hogy legyen egy rendezett kertje, szerintem ez mindenkinek jó, és továbbra
is ez mondom Önöknek, ha bárki lakófunkcióra akarja ezt a villát, a törvényi és az
eddigi legszigorúbb szabályt kapja. Ha valaki ebben alapfokú intézményt hozna, annak
ennyivel segítünk, hogy egyáltalán hozhasson. Ha ezt nem hozzuk, akkor
tulajdonképpen azt mondjuk, hogy bármi történik, ezek csak lakófunkcióra
használhatók a jövőben. Mi ezt nem szeretnénk, kifejezetten szerintem mindenkinek,
az ott élőknek is sokkal jobb lenne, hogyha intézményi funkciókat kapna, persze, ezt
garantálni nem tudjuk, de tulajdonképpen e nélkül az 5 százalék nélkül kizárnánk azt,
hogy ebből a lakón kívül bármit lehet csinálni. Ez van ebben a szabályozásban. És
végezetül pedig én azt nagyon komolyan szeretném mondani, mert éreztem egyébként
a hölgyben a maximális megértést és odafigyelést a problémák iránt, hogy egy
Képviselő-testületnek, ahogy Ön is mondta, aki Önöket képviseli, minden egyes
döntésével, esze ágában sincs bárki másnak kedvezni, mint a II. kerületben élő 86-87
                     78


ezer embernek. Eszünk ágában sincsen. Azonban próbálunk úgy dolgozni, hogy
valóban hosszú távon a következő 2-3-5-10 évben is olyan döntéseket hozzunk most
amelyek ennek a kerületnek az egészét és a fejlődését segítik elő. Ha azt mondjuk,
hogy pillanatnyi népszerűség miatt mindenben a saját szakmai elveinkkel ellentétes
döntéseket is meghozunk, akkor ott fogunk tartani, mint jó pár ügy ma
Magyarországon, hogy egyébként egymásra mutogatás lesz, de semmi nem fog
történni. Ezekben az épületekben soha, semmi nem lesz, majd szép lassan pusztulnak,
meg majd mutogatunk a műemlék védelemre, hogy miattuk nem lehet itt bármit
csinálni, meg egyébként majd valakire mutogatunk, aki nem csinál itt semmit, de
semmit nem teszünk annak érdekében, hogy egyszer ez a terület egyébkén
méltóképpen fejlődjön és ne láthatóan még hosszú évekig olyan terület legyen, ahol
majd egyszer lesz valami, de mi nem akarunk abba beleszólni, meg tenni sem semmit,
hogy mi lesz ott. Tehát én azért erre külön felhívnám a figyelmüket, még egyszer
mondva, egyébként, hogy például a Rádió területtel én úgy tudom, hogy a Rádiónak
nincs most semmi terve, de például ebben én kifejezetten úgy gondolom, hogy a Rádió
óvoda megmentése és a Rádió óvodának az óvodaként való felhasználása szerintem az
meg az egész kerületnek az érdeke, az előbb már elmondtam, hogy miért.
Koncz Imre úré a szó.

Koncz Imre: Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy választási időszak van és
ilyenkor rengeteg olyan irat jelenik meg a postaládában, amit nem kell 100 %-ig
komolyan venni. Különösen nem a II. kerületre vonatkozóan, mert a II. kerületben
ebben az elmúlt 20 évben, amióta én itt vagyok és végig a Kerületfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságban tevékenykedtem, egyetlen egy négyzetméter
zöldterület nem került beépítésre és itt a…biztos csóválja a fejét, de akkor tudni kell
azt, hogy mit nevezünk zöldterületnek, azt, ami annak van minősítve. Az hogy a
szomszéd kertje zöld, ahogy mondta a Polgármester úr is, mert még nem építette be, az
azt jelenti, hogy ott virtuálisan áll egy ház, aki még nem építette oda, de minden joga
megvan rá, hogy oda építse, hiszen ez egy építési terület. Ez ugyanúgy vonatkozik az
Önök házára, mint a szomszéd telkére is. A II. Kerületi Önkormányzat nem hogy nem
vett el zöldterületet az elmúlt 20 év alatt, hanem adott a saját telkeiből a Látó-hegyen
és Hidegkúton a Várhegyen is, több ezer négyzetmétert vont erdőterületbe és nem
pedig fordítva történt. Ugyanez vonatkozik Budapestre is, mert nagyon nehéz a
zöldterületből kivonni valamit, ezt éreztük itt a II. kerületben, amikor építettük a Rét
utca, Nagykovácsi utcai csomópontot, ahol az új útvonal kialakítása miatt az erdőbe be
kellett mennünk, egyébként nem volt erdő, tehát nem ténylegesen fairtásra került sor,
csak egy pár méter széles sávban odébb kellett tolni. E helyet vissza kellett pótolnunk
máshol erdőterületet. Tehát, csak azt akarom mondani, hogy szó nincs arról, hogy
zöldterület vennénk el, pusztán arról van szó, hogy meghatározzuk, hogy egy telket
hogy lehet beépíteni. 10 %-nál kisebb beépítést ma a magyar jogszabályok nem
engednek, tehát minimum 10 %, ami lakóövezetben van, annak minimum 10 %-os a
beépíthetősége. Ez alá menni nem lehet, ez az egyik állításunk.
Amikor el lehet térni ettől, ugye kvázi a közérdek sérelmére, akkor azt azért tesszük,
mert valamit nyújt a köznek, jelen esetében alapfokú intézményeket. Tehát az, hogy
azt azt hiszem, mindenki elismeri,hogy egy iskolát lehet akkorára építeni, tehát ott
nem kell betartania minimális szabályokat a lakóházakhoz képest, hanem nagyobb
                     79


helyét elfoglalhatja a területnek, mert az a közösségnek az érdeke, ezt visszapótolta
azon a réven, hogy kapott egy iskolát. Itt ugyanerről van szó, csak egészségügyi, vagy
szociális, vagy oktatási intézményt lehet elhelyezni. Nem lehet irodát, nem lehet
szálloda jellegűt, ami egyébként bele szokott férni az intézménybe, vagy bele lehet
érteni az intézménybe, de ezt a II. kerület mindig rigorózusan kiköti, hogy mit ért
intézmény alatt. Itt is ez van megfogalmazva, hogy csak alapfokú, tehát még a
szanatórium, vagy ilyesmi sem fér bele, tehát csak az alapfokú egészségügyi, oktatási
és szociális ellátást engedélyezi. Tehát ezért van ez így megfogalmazva és úgy
gondolom, hogy ez, amit a Képviselő-testület bátran felvállalhat és érezheti úgy, hogy
a legmesszebbmenőkig képviselte a lakosság érdekeit. Köszönöm szépen.

Polgármester: Köszönöm, Képviselő úr. Annyiban szeretnék csak egy kis kiegészítést
tenni, hogy azért az eleje, amit mondott, Képviselő úr, azért az átlagember számára, és
ilyen szempontból sokáig magam is az voltam, aki itt született, azért nem így nézett ki.
Tehát, azért a nem tűnt el zöldterület a II. kerületben, azért ezt nem érezték a II.
kerületi lakosok, mert azt érezték, hogy egyébként nagyon komoly beépítésekkel,
tényleg bizonyos környékeken ház házig van szinte, tehát az érzés más volt. Nyilván, a
Képviselő úr elmondta azt, hogy jogilag mi számít zöldterületnek, én inkább úgy
gondolom, hogy amiben a II. kerületnek szigorítani kellett és szerintem az utóbbi
időszakban szigorított is, az egyfelől az, hogy mit és mekkorát lehet hova építeni, mert
abban talán még szigorúbban vettük 2006. óta, mint eddig a beépítéseket és abban, ami
nyilván hatósági ügy és nem a Képviselő-testület jogköre, de nyilván ilyen
szempontból a Hivatalra tudott hatással lenni a Jegyzőn és az Irodavezetőn keresztül,
hogy az ellenőrzések, illetve a bírságok és ha akkora a jogsértés, akkor a
visszabontások, ezek valóban ne legyenek elkenhetőek. Ahogy azért nagyon sok,
majdnem mindenkinek van olyan élménye a környezetében, hogy történtek ilyenek
sok éven keresztül, szerintem ebben előreléptünk 2006. óta.
Csabai Péter képviselő úr.

dr. Csabai Péter: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Pesthidegkutat képviselve, ott
legalább ennyire öntudatos és ennyire természetszerető emberek élnek, mint Önök és
én úgy gondolom, hogy a Polgármester úrnak remélem, sikerült azt a bizalmatlanságot
félresöpörni, mert ahhoz, hogy ez a kerületünk ilyen csodálatos szép legyen, ahhoz két
valakire van szükség. Az egyik, hogy legyenek ilyen öntudatos lakosok, akik figyelik a
környezetüket és vigyáznak arra, hogy semmi ilyen ne történjen, másodszor meg olyan
elkötelezett képviselőkre, akik legalább annyira magukénak érzik ennek a
környezetnek a védelmét. Úgyhogy köszönjük, hogy Önök így figyelnek és
természetesen mi azon leszünk, hogy szép legyen ez a környezet.

Polgármester: Természetesen Ön is, mint ott élő lakó, jó, akkor a Képviselő-testületet
kérdezem ebben az ügyben. Ne haragudjon, a nevét kérném.

(Hang): Papp Miklós.
                     80


Polgármester: Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy Papp Miklós úrnak megadja-e a
szót. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás
eredményeként az alábbi döntést hozta:

           Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         96/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy Papp Miklós Völgy utcai lakos részére felszólalási
     lehetőséget biztosít.
      (24 képviselő van jelen, 23 igen, 1 tartózkodás )

Polgármester: Az antidemokrata…(derültség). Jó, akkor jegyzőkönyvbe vesszük,
hogy 23 igen 0 nem, 1 tartózkodással…Parancsoljon.

Papp Miklós: Tisztelt Képviselő-testület, én Papp Miklós vagyok, a Völgy utcában
lakom én is. Tulajdonképpen egy rövid kérdésem lenne. Én valószínűleg valamit nem
értek, de örülnék, hogyha választ kapnék rá. Ott van az óvodának a területe. Ha jól
értettem, az most 25 000 m2 és 10 000 m2 lenne a minimum. Ketté akarják osztani?
Miután ketté osztottuk, akkor már nem elég a 10 %? Jól értem én ezt? Tehát, ha nem
osztanánk ketté, akkor…

Polgármester: Az most is két telek.

Papp Miklós: Jó. Akkor, a Sándor palota területe most, jelen pillanatban egy terület és
ketté akarják osztani…

Polgármester: Az is kettő, most is.

Papp Miklós: Tehát már…Pillanat! Az most lett ketté osztva, mert nemrég adták el.
Azelőtt az egy terület volt. Tehát ketté osztottuk és akkor nem elég a 6 %? Jól értem én
ezt? Köszönöm szépen.


Polgármester: Ezt rosszul tetszik érteni. Tehát különböző az, hogy a telkeket hogyan
kell megosztani és hogy a telkek megosztása, ahogy itt az előbb, most nem tudom,
hogy melyik képviselő-társam mondta, hogy a jelenlegi rádió óvodai megosztás az
most úgy van, hogy ketté megy a megosztási vonal az óvoda épületén, mert anno így
lett berajzolva és így építették meg.

Papp Miklós: Mikor építették meg?

Polgármester: 122 éve és 6 hónapja. Tehát…Jó, akkor maradjunk annyiban, ha
megengedi, hogy ezt…Jegyző úr? Lehet egy olyat kérnem, hogy valaki ezt az úrnak
elmagyarázza odakint? Mert ez így …Jó, akkor most megkérem a Jegyző urat, hogy
ezt tegye meg, hogy tisztázza az úrral és akkor …És kérném szépen a Képviselő-
                     81


testületet, hogy a rendeletet minősített többség szabályai felteszem szavazásra, és aki
elfogadja, az igen gombot most nyomja meg. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:


    Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
 7/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Bp. II. Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I. 18.) rendelet módosításáról és a Budapest II.
 ker. Vadaskerti utca – Völgy utca – Nyéki út – Ördög-árok által határolt terület
             Kerületi Szabályozási Tervéről


A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
felhatalmazás, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Budapest II. Kerületi Városrendezési
és Építési Szabályzatról szóló 2/2007. (I. 18.) rendeletét (továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja:

                     1. §

A R. kiegészül a 4/H. §-sal:
                    4/H. §

Vadaskerti utca – Völgy utca – Nyéki út – Ördög-árok által határolt terület Kerületi
Szabályozási Tervének VSZ-08 jelű rendelkezései

   (1) A KSZT-II-08 területére vonatkozó általános rendelkezések:
     a) A SZT-08 tervlapon jelölt meglévő facsoportokkal érintett területeken a
      telek beépítésével kapcsolatos követelményeket – a meglévő
      természetvédelmi értékek (favédelem) szempontjainak érvényesítése
      érdekében – a telken meglévő, 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák
      pontos helyének, fajának, törzsátmérőjének, egészségi állapotának, a
      beruházás során kivágandó fáknak, a fapótlás tervezett helyének, fajának
      figyelembe vételével kertészeti szakvélemény alapján kell az elvi
      engedélyezési tervben tisztázni. E területek esetén az építési engedélyezési
      tervdokumentációhoz kertépítészeti tervet is csatolni kell.
     b) Történeti kert területére kertépítészeti rekonstrukciós tervet kell készíteni
      melyet, az eredeti szerkezetet, és növényelhelyezést figyelembe véve kell
      kialakítani. A kertépítészeti tervnek tartalmaznia kell, a meglévő
      növényzetet (favédelmi terv), a védendő téri szerkezetet, a tervezett
      utakat, a növénytelepítési tervet, a kertépítészeti elemek, kerti bútorok
      terveit és azok elhelyezését. A kertépítészeti rekonstrukciós tervnek a fenti
      követelményeken túlmenően tartalmaznia kell az eredeti terepmagasság,
      az eredeti gyalogutak, az eredeti kert részét képező növényanyag és az
      eredeti kompozíció feltárását és annak lehetséges helyreállítási javaslatát.
                   82


 c) A Vadaskerti út végén az Ördög-árok felett létesítendő új kerékpáros- és
   gyalogos híd építése, vagy a meglévő híd bővítése esetén a műemléki
   (anyaghasználat, formavilág) és településképi követelmények tisztázása
   érdekében le kell folytatni az elvi engedélyezési eljárást.
 d) A régészeti örökség elemei a régészeti érdekűnek minősülő tervezési
   területről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Ezért a
   területen földmunkával járó beruházások megkezdése előtt régészeti
   állapotfelmérést kell végezni, amelynek módszere a próbaásatás. Ennek
   hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett
   végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére – a beruházó költségére
   – a Budapesti Történeti Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti
   megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8
   munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a Múzeummal.

(2) Az L6/A-II-05 építési övezetre vonatkozó előírások a következők:
  a) Az övezetben alapellátást szolgáló oktatási, szociális és egészségügyi
   épület, valamint lakóépület helyezhető el.
  b) Az építmények legnagyobb homlokzatmagassága 7,5 méter lehet.
  c) Csak magastetős épület építhető.
  d) A telek teljes beépítettsége – az alapellátást szolgáló oktatási, szociális és
   egészségügyi épület elhelyezésének kivételével – legfeljebb 10%. Az egy
   tömbben elhelyezett épület alapterülete nem lehet több, mint 350 m2.
  e) A telek burkolt felületének aránya a telek teljes területének legfeljebb
   20%-a lehet.
  f) A terepszint alatti beépítettség mértéke alapellátást szolgáló oktatási-,
   szociális és egészségügyi épület elhelyezése esetén nem lehet több, mint a
   telek területének 20%-a, egyéb funkció elhelyezése esetén a telek
   területének legfeljebb15%-a lehet. Terepszint alatti beépítés nem nyúlhat
   az építési helyen, valamint az épület kontúrvonalától számított 10 méteren
   túl.
  g) Az SZT-08 jelű szabályozási tervlapon jelölt nem beépíthető
   telekterületen csak az épületek megközelítését szolgáló természetes
   anyagból készült burkolat helyezhető el. Szélessége személygépkocsi
   bejáró esetén legfeljebb 4 méter, gyalogút, szabadlépcső esetén legfeljebb
   1,5 méter lehet. A nem beépíthető telekterületen minimum 70%-t
   zöldfelületként kell kialakítani.

(3) Az L6/A-II-06 építési övezetre vonatkozó előírások a következők:
  a) Az építmények legnagyobb homlokzatmagassága 7,5 méter lehet.
  b) Csak magastetős épület építhető.
  c) A telek teljes beépítettsége legfeljebb 10%. Az egy tömbben elhelyezett
   épület alapterülete nem lehet több, mint 350 m2.
  d) A telek burkolt felületének aránya a telek teljes területének legfeljebb
   20%-a lehet.
                  83


 e) A terepszint alatti beépítettség mértéke a telek területének legfeljebb 15%-
   a lehet. Terepszint alatti beépítés nem nyúlhat az építési helyen, valamint
   az épület kontúrvonalától számított 10 méteren túl.
 f) Az SZT-08 jelű szabályozási tervlapon jelölt nem beépíthető
   telekterületen csak az épületek megközelítését szolgáló természetes
   anyagból készült burkolat helyezhető el. Szélessége személygépkocsi
   bejáró esetén legfeljebb 4 méter, gyalogút, szabadlépcső esetén legfeljebb
   1,5 méter lehet. A nem beépíthető telekterületen minimum 70%-t
   zöldfelületként kell kialakítani.
 g) Az oldalkert legkisebb mérete 3,0 méter. Az oldalkertben a jelen rendelet
   hatálybalépésének idején meglévő épületek területe meglévő építési
   helynek tekintendő. Az épület elbontása esetén az oldalkert minimális
   méretét biztosítani kell.
 h) Az előkert legkisebb mérete 10,0 méter. Jelen rendelet hatálybalépésének
   idején meglévő, az előkertbe benyúló épületrészek építési helynek
   tekintendők.

(4) Az IZ-II-11 építési övezetre vonatkozó előírások a következők:
  a) Az építmények legnagyobb homlokzatmagassága 7,5 méter lehet.
  b) A telek beépítettsége legfeljebb 10%. Egy-egy épület alapterülete nem
   lehet több, mint 350 m2. E korlátozások nem vonatkoznak alapellátást
   szolgáló oktatási, szociális, egészségügyi és sportolást szolgáló épületek
   elhelyezésére.
  c) A telek burkolt felületének aránya lakófunkció elhelyezése esetén a telek
   teljes területének legfeljebb 15%-a, alapellátást szolgáló oktatási-,
   szociális és egészségügyi funkció elhelyezése esetén legfeljebb 20%-a
   lehet.
  d) A terepszint alatti beépítettség mértéke alapellátást szolgáló oktatási-,
   szociális és egészségügyi épület elhelyezése esetén nem lehet több, mint a
   telek területének 25%-a, egyéb funkció elhelyezése esetén a telek
   területének legfeljebb15%-a lehet. Terepszint alatti beépítés nem nyúlhat
   az építési helyen, valamint az épület kontúrvonalától számított 10 méteren
   túl.
  e) Az SZT-08 jelű szabályozási tervlapon jelölt nem beépíthető
   telekterületen csak az épületek megközelítését szolgáló természetes
   anyagból készült burkolat helyezhető el. Szélessége személygépkocsi
   bejáró esetén legfeljebb 4 méter, gyalogút, szabadlépcső esetén legfeljebb
   1,5 méter lehet. A nem beépíthető telekterületen minimum 50%-t
   zöldfelületként kell kialakítani.
                           84                          2. §

A R. 38. § (1) bekezdésének 7. számú táblázata az alábbiak szerint kiegészül:
                                                        építmén
                                            legkisebb zöldfelület
                                 szintterületi                  y-
                      telek
                                   mutató                  magassá
                                                          g
                                     tetőtérben
                              határérték
                              beépítetts
               legkisebb
               legkisebb


                       legkisebb
                                                        legkisebb
                       mélysége
                                     kizárólag
                       szélesség
       beépítés módja               legnagyo
                       legnagyo
                                                              legnagyo
               területe


               területe
Övezet            bb
                              bb
                                                              bb
                              ég
                       e
                            (m2/m2 (m2/m2
               (m2)  (m2)  (m)   (m)  (%)      (%) (m) (m)
                              )    )
                                        LK
      BÉM LKT LNT LKS LKM LNB STM              STT LKZ      LNE
                                         E
L6/A-II-                     10/15 0,25/0,4     80/70
      SZ 2000 -       24   50            -      - 6,0
05                         *    *        *
L6/A-II-
      SZ 2000 -       24   50   10   0,25    -   80   - 6,0
06
*Alapellátást szolgáló oktatási, szociális és egészségügyi épület elhelyezése esetén

                          3. §

A R. 42. § (1) bekezdésének 11. számú táblázata az alábbiak szerint kiegészül:

                                                        építmén
                                            legkisebb zöldfelület
                                 szintterületi                  y-
                      telek
                                   mutató                  magassá
                                                          g
                                     tetőtérben
                              határérték
                              beépítetts
               legkisebb
               legkisebb


                       legkisebb
                                                        legkisebb
                       mélysége
                                     kizárólag
                       szélesség
       beépítés módja               legnagyo
                       legnagyo
                                                        legnagyo
               területe


               területe
Övezet
               bb
                              bb
                                                        bb
                              ég
                       e
                           (m2/m2 (m2/m2
               (m2)  (m2)  (m)   (m)  (%)     (%) (m) (m)
                             )    )
                                       LK LN
      BÉM LKT LNT LKS LKM LNB STM             STT LKZ
                                        E E
                        10/25 0,25/0,5     75/55
 IZ-II-11 SZ 10.000 -       24   50           -       - 6,0
                         *   *        *
*Alapellátást szolgáló oktatási, szociális, egészségügyi és sportolást szolgáló épület
elhelyezése esetén
                     85
                     4. §

(1) A R. 1. számú mellékletét képező övezeti terv 36. és 45. lapjai jelen rendelet 1.
  melléklete szerint módosulnak.

(2) A R. 2. számú melléklete az alábbi fogalommal kiegészül:
  Nem beépíthető telekterület: A telek azon része, ahol építmény nem helyezhető
  el.

(3) A R. 4. számú mellékletét képező szabályozási tervek térképének 36. és 45. lapjai
  jelen rendelet 1. melléklete szerint módosulnak.


                     5. §

A R. 7. számú melléklete az alábbiak szerint kiegészül:
   Kerületi
                            Szabályozási Városrendezési
  Szabályozási
             Terület megnevezése      Tervlapok  Szabályzatok
   Tervek
                             SZT – …   VSZ – …
 KSZT – II - …
 KSZT – II - 08   Vadaskerti utca – Völgy utca –   SZT – 08   VSZ – 08
          Nyéki út- Ördög-árok által
          határolt terület Kerületi
          Szabályozási Terve

                 Záró rendelkezések
                     6. §
(1) Ez a rendelet 2010. március 30-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését
  követően indított ügyekben kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének
  változtatási tilalom elrendeléséről szóló 9/2007.(III.28.) önkormányzati rendelete,
  és a Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének változtatási
  tilalom elrendeléséről a Budapest, II. kerület Völgy utca 11461, 11462 és 11472
  hrsz.-ú ingatlanokra című 29/2007.(XI.29.) önkormányzati rendelete.


       Dr. Láng Zsolt                 dr. Szalai Tibor
       polgármester                        jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 25 képviselő jelenlétében,   25 igen, egyhangú
szavazattal megalkotta.)
86
                     87


Polgármester: 6-os számú napirendi pontunk: A Fény Utcai Piac Kft. Felügyelő
Bizottsága módosított Ügyrendjének elfogadása.

Napirend 6./ pontja
A Fény Utcai Piac Kft. Felügyelő Bizottsága módosított Ügyrendjének elfogadása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Ernyey László képviselő
      a Fény Utcai Piac Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

Polgármester: Ez technikai, ugye a piac átalakulása miatt. Ha nincs hozzászólás, aki
el tudja fogadni a módosított ügyrendet, kérem, az igen gombot most nyomja meg.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         97/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. alapítójaként a
     társaság Felügyelő Bizottságának mellékelt, módosított Ügyrendjét
     jóváhagyja.
     Felkéri a Polgármestert az Ügyrend hatályba léptető záradékának aláírására.
     Felelős: Polgármester
     Határidő: 2010. március 31.
     (23 képviselő van jelen, 23 igen, egyhangú )
    88
2010. március 17.
Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: Felügyelő
Bizottság) tevékenységét a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv.(a
továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának és jelen Ügyrendnek (továbbiakban: Ügyrend) keretei
között végzi.


1. A felügyelő bizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása

  1.1. A Felügyelő Bizottság 5 tagból álló testületként jár el.
    A tagokat határozott időtartamra - legfeljebb azonban 5 évre - az Alapító
    (egyedüli tag) választja meg, akik a tisztséget írásban tett nyilatkozatukkal
    fogadják el. Az elfogadó nyilatkozatnak arra is ki kell terjednie, hogy a
    felügyelő bizottsági tagokkal szemben a Gt-ben meghatározott kizáró, illetve
    összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

  1.2. A felügyelő bizottsági tagnak az új tisztsége elfogadásnak napjától számított
    15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat az érdekelt gazdasági
    társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tisztséget tölt be.

  1.3. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.

  1.4. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 5 fő alá csökken, úgy az
    elnök köteles az Alapító (egyedüli tag) döntését kérni az új tag
    megválasztásáról.

  1.5. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók és e tisztségükből őket az
    Alapító (egyedüli tag) bármikor - indoklási kötelezettség nélkül -
    visszahívhatja.

2. Kizáró feltételek, összeférhetetlenség és a felügyelő bizottsági tag felelőssége

  2.1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit:

   -  bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg
     a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem
     mentesült,
   -  vezető tisztség gyakorlásától jogerős bírói ítélettel eltiltottak, e a tilalom
     hatálya alatt,
   -  valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet
     hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató
     gazdasági társaságban.
                     90

  2.2. A Felügyelő Bizottság tagjai ellenőrzési kötelezettségük megszegésével a
    Társaságnak okozott kárért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a
    Társasággal szemben. (Gt. 36. § 4. bek.)

  2.3. A Felügyelő Bizottság tagját ellenőrzési tevékenysége körében az Alapító
    (egyedüli tag), illetve munkáltatója nem utasíthatja.

  2.4. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, a felügyelő
    bizottsági tevékenység körében a képviseletnek nincs helye.

3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése

  3.1. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

   -  a megbízatás időtartamának lejártával, amennyiben a felügyelő bizottsági
     tag nem kerül újra megválasztásra,
   -  visszahívással,
   -  lemondással,
   -  elhalálozással,
   -  a Gt-ben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
   -  a külön törvényben meghatározott esetekben.

  3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítóhoz (egyedüli tag) címzett, a
    Felügyelő Bizottság elnökéhez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal tisztségükről
    indoklás nélkül, bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság
    működőképessége megköveteli, a lemondás annak bejelentésétől számított
    60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az Alapító (egyedüli tag) az új
    felügyelő bizottsági tag megválasztásáról ezen időtartamon belül már
    gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag köteles a megbízatásával
    együtt járó halaszthatatlan feladatok és intézkedések elvégzésére.

4. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre

  4.1. A Felügyelő Bizottság a Társaság ügyvezetését, az ügyvezetés jogszerű
    működését a jogszabályokkal, az Alapító Okirat rendelkezéseivel, és az
    Alapító (egyedüli tag) határozataival való összhang tekintetében ellenőrzi az
    Alapító (egyedüli tag) részére.
    A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési tevékenysége során jogosult az
    ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást
    kérni, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálni, illetve szakértő bevonása
    mellett megvizsgáltatni. A Társaság egyszemélyes jellegére tekintettel a
    Felügyelő Bizottság ellenőrző tevékenységéről az Alapító (egyedüli tag)
    Képviselő-testülete számára készíti írásbeli beszámolóját.

  4.2. A Felügyelő Bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely
    tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a
                     91

    tagjai között. A feladatmegosztás azonban nem érinti a felügyelő bizottsági
    tagok felelősségét, sem azon jogkörüket, hogy ellenőrzési jogkörüket
    kiterjesszék és bármely kérdést - a megosztástól függetlenül -
    megvizsgáljanak.

  4.3. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni - az Alapító (egyedüli tag) elé
    történő felterjesztést megelőzően - valamennyi lényeges üzletpolitikai
    jelentést, javaslatot, előterjesztést, amely az Alapító (egyedüli tag)
    kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
    A Számviteli tv. szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
    felhasználásáról az Alapító (egyedüli tag) csak a Felügyelő Bizottság írásbeli
    jelentésének birtokában dönthet.

  4.4. Ha a Felügyelő Bizottság - ellenőrző tevékenysége során - jogszabályba,
    Alapító Okiratba, illetve Alapítói határozatba ütköző, vagy a Társaság
    érdekeit sértő ügyvezetői tevékenységet észlel, köteles erről az Alapító
    (egyedüli tagot) értesíteni és javaslatot tenni.

  4.5. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzései megállapításai nyomán - megfelelő
    határidő tűzésével - felhívhatja az ügyvezető figyelmét a szükséges
    intézkedések megtételére, és ezzel egyidejűleg tájékoztatja Alapító (egyedüli
    tagot) megállapításairól, illetve az ügyvezetés felé intézett felhívásáról.

  4.6. A Felügyelő Bizottság bármely tagja kezdeményezheti az Alapító (egyedüli
    tag) által hozott jogsértő határozat felülvizsgálatát.

  4.7. A Felügyelő Bizottság tagjai minden, a Társaság üzleti ügyeiről szerzett
    információt, adatot, értesülést üzleti titokként megőrizni kötelesek.

  4.8. A Felügyelő Bizottság munkáját az általa összeállított éves munkaterv alapján
    végzi. A Felügyelő Bizottság által megállapított Ügyrendet az Alapító
    (egyedüli tag) hagyja jóvá.

  4.9. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító (egyedüli tag) által meghatározott
    összegű díjazás illeti meg.


5. A felügyelő bizottsági ülés és annak előkészítése

  5.1. Az elnök a Felügyelő Bizottság ülését évente két alkalommal (rendes ülés),
    továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni.
    Az FB rendes üléseinek időpontjai:

    5.1.1 Az 1. ülés legkésőbb a tárgyév március 15-31. napja között, melynek -
       egyebek mellett - kötelező napirendi pontjai: az Ügyvezetőnek az
       utolsó felügyelő bizottsági üléstől az aktuális ülés napjáig terjedő
                    92

      időszakra vonatkozó, a Társaság működéséről szóló írásbeli
      beszámolójának elfogadása, az előző év számviteli beszámolója
      szerinti Üzleti tervének értékelése, a Társaság ügyvezetőjének előző
      évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése és javaslattétel az éves
      prémium fennmaradó összegének kifizetésére, az ügyvezető tárgyévre
      vonatkozó prémiumfeladatainak meghatározása, javaslattétel az
      ügyvezető tárgyévi díjazására, a Számviteli tv. szerinti beszámoló
      véleményezése, és javaslattétel annak Alapító által történő
      elfogadására, a tárgyévi Üzleti terv véglegesítése, a Társaság
      eszközállományáról, saját tőkéjének a jegyzett tőkéhez viszonyított
      alakulásáról és a Társaság tárgyévi eredmény-kimutatásáról szóló
      jelentések elfogadása.

   5.1.2 A 2. ülés legkésőbb a tárgyév november 15-december 15. napja között,
      melynek - egyebek mellett - kötelező napirendi pontjai: az
      Ügyvezetőnek az utolsó felügyelő bizottsági üléstől az aktuális ülés
      napjáig terjedő időszakra vonatkozó, a Társaság működéséről szóló
      írásbeli beszámolójának elfogadása, a Társaság I-X. hónap
      gazdálkodásának tényadatai alapján készült ügyvezetői írásbeli jelentés
      értékelése, az Ügyvezetője tárgyévi prémiumfeladatai teljesítésének
      időarányos   értékelése,   az   Ügyvezető    prémiumelőlege
      kifizethetőségének véleményezése és javaslat annak kifizetésre,
      valamint a következő üzleti év előzetes Üzleti tervének elkészítése.

   5.1.3 A Felügyelő Bizottság ülése nem nyilvános. A Felügyelő Bizottság
      ülésén a tagok kizárólag személyesen vehetnek részt, elektronikus
      hírközlő eszköz igénybevételét - személyes jelenlét hiányában -
      kizárják. A Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet
      a Társaság ügyvezetője és az Alapító (egyedüli tag) képviselője,
      valamint a Felügyelő Bizottság elnöke által meghívott személy.

5.2. Bármelyik felügyelő bizottsági tag - az ok és cél megjelölésével - írásban
   kérheti az ülés összehívását, amelynek a Felügyelő Bizottság elnöke köteles
   eleget tenni. Amennyiben az elnök a felügyelő bizottsági tag erre irányuló
   kérelmére a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem intézkedik, úgy a
   Felügyelő Bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.

5.3. A Felügyelő Bizottság ülésének összehívása névre szóló meghívó alapján,
   személyes kézbesítéssel, vagy ajánlott levélküldemény formájában történik. A
   meghívó tartalmazza a soron következő ülés pontos időpontját, helyét, a
   napirendi pontokat, valamint a zárt ülés tartására történő utalást. Az elnök
   köteles gondoskodni arról, hogy a meghívó és annak mellékletei legalább az
   ülés időpontja előtt 7 nappal a felügyelő bizottsági tagok részére kézbesítésre
   kerüljenek. Indokolt esetben a Felügyelő Bizottság ülése 7 napon belül is
   összehívható, amely esetben a meghívás rövid úton, telefonon is történhet.
                    93

5.4. Az elnök köteles a meghívóhoz mellékelni mindazon írásbeli anyagokat,
   előterjesztéseket, jelentéseket, amelyek az érdemi tárgyaláshoz szükségesek.
   Az elnök valamennyi felügyelő bizottsági tagnak köteles megküldeni a
   meghívó mellékleteit, míg az ülésre meghívott személyeknek csupán azon
   mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett. Indokolt esetben a
   mellékletek a Felügyelő Bizottság ülésén is átadhatók.


5.5. A meghívó kötelező mellékletei:

  5.5.1. Az 1. ülésre: az Ügyvezetőnek az utolsó felügyelő bizottsági üléstől az
     aktuális ülés napjáig terjedő időszakra vonatkozó, a Társaság
     működéséről szóló írásbeli beszámolója, az előző év számviteli
     beszámolója szerinti Üzleti tervének értékelése, a Társaság ügyvezetője
     előző évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése és javaslat annak
     kifizetésére, a tárgyévi prémiumfeladatainak és tárgyévi díjazása
     mértékének véleményezése, az előző év számviteli beszámolója, a
     tárgyévre vonatkozó Üzleti terv, jelentés a Társaság eszközállományáról,
     valamint a Társaság saját tőkéjének a jegyzett tőkéhez viszonyított
     alakulásáról, és a Társaság tárgyévi eredmény-kimutatásáról.

  5.5.2. A 2. ülésre: az Ügyvezetőnek az utolsó felügyelő bizottsági üléstől az
     aktuális ülés napjáig terjedő időszakra vonatkozó, a Társaság
     működéséről szóló írásbeli beszámolója, az Ügyvezető által készített
     írásbeli jelentés a Társaság gazdálkodásáról a tárgyév I-X. hónap
     tényadatai alapján, az Ügyvezető tárgyévi prémiumfeladatai
     teljesítésének időarányos értékelése, az Ügyvezető prémiumelőlege
     kifizethetőségének véleményezése és javaslat a kifizetésre, a következő
     üzleti év előzetes Üzleti tervének véleményezése.

  5.5.3. Valamennyi ülés vonatkozásában: a Társaság ügyvezetője által készített
     írásbeli beszámoló, amely részletesen elemzi a Társaság tulajdonosi
     tevékenységével, a társasházi feladatok és az üzemeltetési tevékenység
     ellátásával összefüggésben, a felügyelő bizottsági ülések közötti
     időszakban elvégzett feladatokat.

5.6. A Társaság ügyvezetője - az 5.1. pontban írott rendes ülések időpontjához
   igazodva - legkésőbb a tárgyév március 8. napjáig köteles az 5.5.1. pontban
   meghatározott dokumentumokat, a tárgyév november 8-30. napja között az
   5.5.2. pontban meghatározott dokumentumokat átadni a FB elnökének.
   Rendkívüli ülés tartása esetén a Társaság ügyvezetője a Felügyelő Bizottság
   elnöke által meghatározott határidő alatt köteles az 5.5.3. pontban írott,
   valamint az egyéb igényelt dokumentumot átadni.
                     94

6. A felügyelő bizottsági ülés megtartásnak szabályai, jegyzőkönyv

  6.1. A felügyelő bizottsági ülés vezetése és az ülés rendjének fenntartása az elnök
    feladata. Az elnök gondoskodik arról, hogy az ülésen az 5.1.3 szerint arra
    jogosultakon kívül más személy ne vegyen részt.

  6.2. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:
     - az ülés helyét, időpontját,
     - a jelenlévők nevét, tisztségét,
     - az ülés napirendjét,
     - a határozatképességre vonatkozó megállapítást,
     - az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket és megtett nyilatkozatokat,
     - a Felügyelő Bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott
      szavazatok és ellenszavazatok megjelölésével,
     - az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.

     A jegyzőkönyv vezetését a Felügyelő Bizottság tagja is végezheti.

  6.3. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Felügyelő Bizottság tagjait, a Társaság
    ügyvezetőjét, az Alapító (egyedüli tag) képviselőjét illeti meg, egy példány a
    Társaság székhelyén irattározásra kerül. Az elnök - az ügyvezető
    közreműködésével - gondoskodik a jegyzőkönyvek 8 napon belül történő
    igazolt átadásáról, ill. az érintett személyek részére történő megküldéséről.

  6.4. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha arra a Felügyelő
    Bizottság tagját szabályszerűen meghívták és az ülésen legalább 4 felügyelő
    bizottsági tag megjelent. Határozatképtelen ülés esetén az ülést további 8
    napon belül ismét össze kell hívni. A határozatképtelen ülésen jelenlévő tagok
    közösen is meghatározhatják a megismételt ülés időpontját, amelyről az elnök
    szabályszerűen értesíteni köteles a jelen nem lévő tagokat.

7. A napirendi pontok megtárgyalásának szabályai

  7.1. A Felügyelő Bizottság tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokon
    kívüli további napirendi pontokra is írásban javaslatot tehetnek az elnöknek
    címzett és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél
    formájában. Az elnök a javasolt további napirendi pontokkal a napirendet
    kibővítheti, ez esetben a kibővített napirendet tartalmazó meghívót legkésőbb
    az ülés napját megelőző napon a tagok és a meghívottak részére írásban
    (telefax, e-mail) útján eljuttatatja, vagy a javaslat megtárgyalására új
    felügyelő bizottsági ülést tűzhet ki.

  7.2. A Felügyelő Bizottság ülésén az elnök köteles ismertetni a meghívóban
    szereplő napirendet, valamint a meghívó kiküldését követően beérkezett
    további napirendi javaslatokat is. Az elnök köteles a kibővített napirend
    elfogadását szavazásra bocsátani.
                     95


  7.3. Az ülésen az ismertetett és jóváhagyott napirendi pontokhoz bármely tag
    hozzászólhat, az előterjesztőtől, illetve az igénybevett szakértőtől további
    szóbeli kiegészítést kérhet. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi
    pont tárgyalását, akkor bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha azzal
    kapcsolatban további érdemi észrevétel nem hangzott el.

  7.4. Amennyiben az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása szükséges, az
    elnök jogosult - a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban -
    folytatólagos tárgyalást tartani az adott kérdés lezárása érdekében.

  7.5. A Felügyelő Bizottság minden napirendi pontról külön-külön szavaz. A
    Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
    hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az
    elnök szavazata dönt.

  7.6. Valamennyi felügyelő bizottsági tag egyetértése esetén - sürgős és különösen
    indokolt esetben - a Felügyelő Bizottság ülés megtartása nélkül írásban is
    határozhat, azonban bármely felügyelő bizottsági tag kérésére az ülést a
    határozat-tervezet megtárgyalásra haladéktalanul össze kell hívni.

  7.7. Írásbeli határozathozatal esetén az elnök a határozat tervezetét köteles a
    felügyelő bizottsági tagok részére megküldeni, a beérkezett szavazatokat
    összesíteni és a szavazás eredményéről a tagokat írásban tájékoztatni. Az
    írásban történő szavazás postai úton, telefaxon, vagy e-mailben is történhet.
    Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, annak keltéről az
    utolsó írásbeli szavazat beérkezését követő 8 napon belül az elnök írásban
    tájékoztatja a felügyelő bizottsági tagokat, a Társaság ügyvezetőjét és az
    Alapító (egyedüli tag) képviselőjét. Az írásbeli szavazás során hozott
    határozatot a soron következő felügyelő bizottsági ülésén felvett
    jegyzőkönyvben meg kell erősíteni.

8. Iktatás, irattározás, költségek viselése

  8.1. Az elnök - az ügyvezető támogatásával - köteles gondoskodni a Felügyelő
    Bizottság iratainak és határozatainak szabályszerű iktatásáról, és azoknak a
    Társaság székhelyén történő irattározásáról.

  8.2. A Felügyelő Bizottság határozatairól - évente újrakezdődő sorszámozás
    mellett - nyilvántartást kell vezetni.

  8.3. A Felügyelő Bizottság működési feltételeit a Társaság köteles biztosítani. A
    Felügyelő Bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatban a
    Felügyelő Bizottságnál vagy annak bármely tagjánál felmerülő indokolt és
    számlával igazolt költségeket a Társaság viseli, ideértve az esetlegesen bevont
    szakértő munkadíját és készkiadásait is.
                     96
9. Hatálybalépés

Jelen ügyrendet a Felügyelő Bizottság a Gt. 34. § 4. bek. alapján 2008.04.17. napján
megtartott ülésén maga állapította meg, és azt jóváhagyás végett az Alapító (egyedüli
tag) elé terjeszti. Jelen ügyrend az Alapító (egyedüli tag) jóváhagyása napján lép
hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdve kell alkalmazni.                         Fény Utcai Piac Kft.
                         Felügyelő Bizottsága
                            elnöke

Záradék a Felügyelő Bizottság 2010. március 17. napján elfogadott módosított
ügyrendjéhez:

A Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzata - mint a Fény Utcai Piac Beruházó,
Szervező és Üzemeltető Kft. Alapítója - nevében a Felügyelő Bizottság módosított
ügyrendjét - a Képviselő-testület 97/2010. (III. 25.) sz. határozatával jóváhagyta,
amely a jóváhagyással az alulírott napon hatályba lép.


Budapest, 2010. „………………………..”                         Budapest Főváros II. ker.
                          Önkormányzata
                         képv.: dr. Láng Zsolt
                           polgármester

Napirend 7./ pontja
Javaslat a II. Kerület Kártyáról szóló …./2010.(…) önkormányzati
rendelet elfogadására
(írásbeli, pótkézbesítéssel kerül megküldésre)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Bíró Zsolt
     polgármesteri referens

Polgármester: Ezzel kapcsolatban, ha nincs hozzászólás, akkor ….. Zagyvai Péter úré
a szó.
                     97

Dr. Zagyvai Péter: Köszönöm szépen. Most igazából egy nagyon-nagyon hirtelen
vállalt beugrásnak teszek eleget, mert Korodi Enikő képviselőtársam több oldalnyi
lábjegyzetet készített az előterjesztéshez, melyeket mind meg akart kérdezni. Ebből
kettőt megbeszélt velem, és mind a kettő olyan volt, amiről én úgy gondoltam, hogy
érdemes közfigyelmet adni neki, de sokkal több is lenne. Ha Enikő majd bejön, esetleg
majd folytatja.
Elmondanám ezt a kettőt. Az egyik, az előterjesztés 3. oldalán látható. Van egy olyan
vastag betűs bekezdés, hogy a kártyarendszer működtetése ….(Enikő, csak
tájékoztatlak, hogy én azért kértem szót, mert éppen nem voltál itt, és majdnem
szavaztunk róla. Úgyhogy én most két dolgot felvetek, a többit majd te.)
Az első, tehát mondtam, ez a kártyarendszer működtetése című előterjesztési rész. Itt
van egy harmadik tétele ennek a bekezdésnek, azt a mondatot tartalmazza, hogy
költségeit részben fedezi a kártyahasználat jogáért, a kártyabirtokosok által fizetett
kártyadíj. Ez a vessző egy olyan érdekes mondattani elem, el szokott választani
felsorolást, struktúrát, stb. jelöl, ha itt a vesszőt kitöröljük, akkor teljesen világos
állítás következik. A kártyahasználat jogáért a birtokos fizet. Ha vesszőt teszünk,
akkor nem tudjuk, hogy ki az, aki fizet a kártyahasználat jogáért, illetve azt látjuk,
hogy a kártyabirtokos valami másért fizet, mint a használatnak a joga. Ezt az
előterjesztő nyilván meg tudja mondani.
A másik, amit még felvetnék, aztán abbahagyom, ez a 3. oldal vastag betűs
kártyarendszer működtetése című fejezetnek a harmadik tételében van ez a mondat. A
másik még jobban észrevehető sajátosság. Van egy tervezet arról, 4. függelék címen,
hogy milyen szabályzat lesz majd érvényben az elfogadó partner részére. Ez a
fogalmak I-es tétel 2-es eleme az úgy szól, hogy „MÁSODIK KERÜLETI KÁRTYA:
a II. Kerület Kártya” - ugye már más megnevezés, mint a cím, de ez igazából mindegy,
…fontos dolog, „vagy Szociális Kártya felirattal”. Az, hogy ez szociális kártya, az
egyébként eddig sehol nem derült ki, sőt miután ugye kiderült, hogy a lakosság, a
birtokosok, legalábbis díjat fognak fizetni a kártyáért, ez tipikusan nem a szociális
kártyára jellemző struktúrát jelenti. Úgy tűnik tehát, hogy ez a tervezet talán egy
korábbi körben készült, mint az előterjesztés többi része. Én ezt a kettőt akartam
megkérdezni. A többit, amennyiben Enikő akarja, akkor ő. Köszönöm szépen.

Polgármester: Köszönöm szépen. Korodi Enikő képviselő asszony.

Korodi Enikő: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Előre szeretném bocsátani,
mielőtt még megvádolnak vele, hogy a jobbítás szándékával szeretném a kérdéseket
feltenni. Jó? Tehát elébe szeretnék menni annak, hogy ….. (Közbeszólásra: Nem
gondolnám, hogy ezt a ….. Na, jó. Tehát lépjünk ezen túl.)
Van egy-két kérdés, amire …. Meg tényleg, szeretném érteni.
A kártyatípus, hogy intelligens kártyának írják az előterjesztésben, ezt maximálisan
üdvözölni tudom, viszont rögtön fel szeretnék tenni egy kérdést ezzel kapcsolatban,
hogy a kártya ugye úgy nézne ki, hogy kiadásra kerül egy II. Kerületi Kártya, amin
rajta van ennek az EDC-nek a logoja is, tehát használható a kártya nem csak a
kerületben, hanem az EDC logot elfogadó egyéb helyeken is. Viszont információim
szerint, többek között az egyik legnagyobb ügyfelem szintén tagja ennek a rendszernek
olyan szinten, hogy az üzleteiben elfogadóhelyként működnek. Soha semmilyen
                      98

típusú, tehát semmilyen intelligens kártya elfogadására ezzel az EDC-kártyával
kapcsolatban semmijük nincsen. Tehát ez maximum csak felmutatásra működik náluk.
Rendben van, én csak azért mondom ezeket tényként el, mert a későbbiekben majd
lesz egy olyan kérdés – csak próbálok sorba menni az itt leírtakon, lesz éppen az egész
pénzügyi rendszerére vonatkozóan kérdésem, és majd a későbbiekben felteszem. Tehát
azt tudom, hogy az elfogadóhelyeknek nincsen termináljuk, tehát nem terminálfüggő
az ő szerződésük. Sőt, semmilyen szerződésük nincs arra vonatkozóan, hogy az ott
generált vásárlások után nekik bárkinek, bármit is fizetni kellene és soha semmilyen
lejelentési kötelezettségük a szerződés fennállása óta nincsen. Ezt csak azért mondom,
mert ilyen információm van erről. Ugye az is világos az előterjesztés 3. oldalából,
hogy az Önkormányzat – gondolom én, én úgy értelmezem -, hogy ugye 10 ezer darab
saját jogon kiutalható ilyen kártyával fog rendelkezni első körben. Viszont, ha a
cégnek a honlapját megnézzük, ott 10 ezer forintért lehet bárkihez használható ilyen
kártyát regisztrálni vagy vásárolni. Ezt csak kérdezem, hogy ez hogy fog működni,
hogy a II. kerülethez is, ha tételezzük fel, hogy elfogy ez a 10 ezer darab kártya, ami –
tudjuk azért, hogy – nem kevés. Egy gyors fejszámolást végeztünk: ha 85 ezer lakos
van, 3 fős egy család, mondjuk, átlagosan – plusz-mínusz -, akkor is egy olyan 25 ezer
család van. Ha családonként egyet is számolnak, azért ez több mint egyharmada, tehát
nem kevés ez a kártya, csak kérdezem, ha utána valaki ezen felül szeretne kártyát
igényelni, annak mi lesz az ára például vagy mi ennek a menete, mert ez így számomra
nem egészen világos.

(Közbeszólásra válasz: Képviselő úr, szeretném, ha a saját véleményét vagy benyomná
a gombot, és úgy tenné föl. Én sem szoktam véleményezni az Ön hozzászólását.)

Ugyanezen oldalnak a kártyarendszer működtetésére vonatkozóan lenne még
kérdésem. A hátsó melléklet ugye tartalmazza a működésnek a havi költségvonzatát,
ugye ami jelen pillanatban az itteni előterjesztés szerint kb. 500 ezer forint + ÁFA havi
költségként fog megjelenni. Egyértelműen ennek a költségtervnek – mert én tervnek
venném ezt, igen, az is van ráírva – tehát ott van, hogy az egyéb kiépítést stb. külön
forrásból kell biztosítani. Kérdésem lenne, hogy kb. a mostani tudásuk szerint mibe
kerülne az indítás költsége és ami számomra a legfontosabb egy ilyen rendszer
indításánál, hogy milyen tervek vannak az előterjesztő részéről a bevételi oldalról,
mert ugye a költség oldalát – egy részét – látjuk, a másik részét, az indításit nem
látjuk, viszont a bevételi oldal vagy ennek tervezetéről is én úgy gondolom, hogy jó
lenne azért valamit látni.

Mennék tovább: amit a Péter már itt feszegetett, ugyanezen kártyarendszer
működtetésére vonatkozó fejezet utolsó bekezdésében, eddig világos, hogy egyszeri
beruházás, ennek kérdezném a költségét, utána pedig tényleg azt szeretném, ha
elmagyarázná valaki, mert ebből én nem értem, hogy ugye azt mondja, hogy a
kártyarendszer működtetésének folyamatos költségét részben fedezi a kártyahasználati
jogért – egyszer ez mit jelent és mit jelent a kártyabirtokosok által fizetett kártyadíj? A
kártyadíj az Önkormányzat bevétele. Most ezeket így értem, csak szeretném a
fogalmakat tisztázni, hogy ki kivel van, mert ebből számomra ez nem derül ki.
                      99

Aztán a következő pedig magában a rendeletben – nem tudom, fogalmam nincs, lehet,
hogy a rendeletben ezt nem kell tisztázni, de – például itt is a 3. §-ban a kártyabirtokos
címszó alatt megjelenik, hogy a kártyabirtokos az a természetes személy, aki a
kártyadíj megfizetésével – és itt megint jön az, hogy ezt itt lehet, hogy valahol tisztázni
kellene, hogy ez pontosan mit jelent vagy … meg hogy mennyi és hogyan? Az egyéb
jogcímen az teljesen világos.
Aztán a kártya igénylése és kiadása az 5. §-ban … Itt megint előjön, hogy kártyadíjat
köteles fizetni, és akkor megint kérdezem, hogy ki … a kinek az világos, csak a
mennyit kérdése. Tehát ez többször előjön.
Aztán a 6. §. (1) bekezdésében, a kártya 3 évig használható, majd 3 évente
érvényesíteni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével. Tehát akkor ez azt jelenti
– hogy világos legyen, ugye jól értelmezem -, hogy akkor itt a meghosszabbításnak
akkor nincsen díja, mert e szerint én ezt értem, és ez teljesen jó, hogy nincsen díja,
csak az adatokat kell újra regisztráltatni. Gondolom ezzel ellenőrzik a II. kerületi
illetékességet és a jogosultságot. Tehát a lényeg az, hogy nincs díj.

Polgármester: Jól érti.

Korodi Enikő: Szuper. Ugyanitt a 6. §. 3. pontjában a kártya elvesztésére vonatkozó
tételben, én úgy gondolom, hogy tisztázni kellene, hogy ebben az esetben is díjtalan a
kártya pótlása, vagy pedig díjköteles, mert ez itt szintén nem egyértelmű, az én
véleményem szerint. Tehát itt vagy azt mondjuk, hogy ennyiért és akkor …. Mennék
még egy kicsit hátrébb. A 4. számú függeléket szeretném elővenni. Amit a Péter már
említett, ha az a terv, akkor értem, csak eddig még nem beszéltünk róla, hogy ezek a
helyek ugyanazok a helyek lesznek, mint ahol a szociális kártyát is el fogják fogadni?
(Közbeszólásra: Bea, értem, olvasni én is tudok, csak nem ez van ideírva. Ide az van
írva, amit a …pont tartalmaz. E szerint vagy mind a kettő, tehát ez itt most megint
kérdésem, hogy akkor a szociális kártya hogy kerül ebbe a fejezetbe itt vagy pedig ez
egy ilyen központi kártyahasználati szabályzatunk és ezt még fogják stilizálni. Nem
tudom.
Aztán ugyanennek a 2. pontjából a 8-asban, ugye azt mondja, hogy a rendszergazda
biztosítja az elfogadóhelyeken a partnereknek külön térítés ellenében – gondolom ez
egy POS terminál lesz vagy valami, ezt az intelligens kártyát elfogadja, szintén
szeretném tudni, hogy ennek a mostani tudásuk szerint mi a költségvonzata és ezt a
költségét én nem láttam, tehát kérdés, hogy ki fogja ennek a költségét állni? Ide az van
írva, hogy az elfogadóhelyen elektronikusan követhetővé válik és külön térítés
ellenében biztosítja. Tehát akkor a belépésnek egyik alapfeltétele, vagy pedig nem
feltétele. Ez a kérdés, hogy feltétele és akkor ennek viszont praktikusan jó lenne látni,
hogy …. A szerződés összes többi részében tényleg az számomra egy kérdés, hogy
gondolom előtanulmányt, ha végeztek, akkor mi a – jelen pillanatban – a
kereskedelemnek, és most a kereskedelemre vonatkoztatva teszem fel a kérdésemet és
nem az önkormányzati intézményekre, úgymond a kedv egy ilyenbe való belépésre,
mert azt viszont azért látjuk, főleg most itt a válság időszakában, hogy a 10-11-12 %
az isten igazából, tehát most már 50 % alatt lassan semmi nincs kiírva a kirakatban,
hogy ez mennyire igaz, meg mennyire nem, az egy más kérdés. Tehát egyszer az a
kérdés, hogy az tényleg az ingerküszöböt átlépi-e? Kettő pedig, hogy nekünk kell
                      100

tisztázni vagy pedig minden egyes partner külön tisztázza, hogy a már engedményes
árura is vonatkozik még az engedmény felszámítása? A legfontosabb pedig számomra
az a kérdés, hogyha itt a költség részét, tehát a bevételi oldala az hogy áll össze: kitől,
mikor, mennyit, hogyan.
Kb. ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen.

Polgármester: Köszönöm szépen, Képviselő asszony, kimerítő kérdéssorozatát.
Frakcióvezető asszonyé a szó.

Takács Beáta: Köszönöm szépen. Én nem leszek ennyire bonyolult, mint amennyire
az Enikő volt. Nagyon üdvözlöm, hogy elkezdjük ezt a dolgot csinálni. Ezt két oldalról
tartom fontosnak. Egyrészt a kerületi lakosok oldaláról, akinek nem kötelező igénybe
venni, ha akarja és ha tetszik neki, akkor igénybe veszi, ha nem akarja és nem tetszik
neki, nem veszi igénybe. Tehát semmiféle …. Tehát saját döntés, hogy valaki ezzel él
vagy nem él.
A másik oldal az elfogadóhelyek kérdése és mivel itt mi elsősorban – úgy gondolom –
arra koncentrálunk, hogy a II. kerületi kereskedelmi egységek legyenek ebben
partnerek, akkor ezt úgy lehet megközelíteni, hogy egyrészt adok egy kedvezményt
annak, aki úgy döntött, hogy igénybe veszi ezt a kártyát, másrészt adok egy
kedvezményt annak a kereskedelmi egységnek, aki ezzel valamennyire a jelenlegi
nagyon változó világban egy valamennyire stabil üzletfélkörrel akar rendelkezni vagy
egy állandó vásárlókörrel. Ezzel Nyugat-Európában nagyon sok helyen nagyon jól
tudtak élni, és nekem nem egy olyan ismerősöm él Berlinben, Münchenben, Bécsben,
aki azért ragaszkodik egy bizonyos üzlethez, mert lehet, hogy ott 1 forinttal drágább a
nem tudom én mi, de mivel ő majdnem mindent ott szerez be, összességében
kiszámolja, hogy jól jár vele. Tehát lehet, hogy egy termék drágább, de mivel az
összes termék közül válogat, ezért ő úgy dönt, hogy neki ez jó.
Én azt hiszem, hogyha valaki, és egy önkormányzat lokálpatrióta, márpedig úgy
gondolom, hogy a mi Önkormányzatunk az, akkor ezzel gesztust tud gyakorolni a
lakóknak is meg az itt lévő üzleteknek, meg kereskedelmi, szolgáltató egységeknek.
A lelki finomságát takarják azok a részletkérdések, amik fontosak, amiket feltett az
Enikő, de én ennél fontosabbnak érzem azokat az elveket, ami mellett ez a kártya
megpróbál elköteleződni, illetve amilyen lehetőséget biztosít annak a két oldalnak, akit
az előbb említettem.
Én örülök ennek a lehetőségnek és meg fogjuk szavazni. Köszönöm szépen.

Polgármester: Köszönöm szépen Frakcióvezető asszony szavait. Azon pillanatok
egyikét éljük, hogy abszolút egyetértettem mindazzal, amit mondott, úgyhogy nem is
mondok el sok mindent, amit szerettem volna elöljáróban a részletes válaszok előtt.
Azt szeretném megerősíteni, hogy folyik vita és ezt nyilván az összes képviselőtársam
tudja ma Magyarországon, de különösen Budapesten egyébként, hogy létezik-e
kerületi vagy városrészi identitás vagy nem létezik. Van egy szárny, aki azt mondja –
most nem kötöm, de mondjuk körülhatárolható volt eddig, hogy melyik politikai
irányzat, ugye azt mondta, hogy ez hülyeség. Ma Budapesten egy érzés van, a
budapesti érzés és semmifajta kötődés nincs. Van egy másik irány, akivel én - jelen
pillanatban még nem tudtak meggyőzni, hogy ne értsek egyet és - mindig is
                      101

egyetértettem, aki azt mondja, hogy ma már generációk nőttek fel ugyanabban a
környezetben, ugyanazon a környéken, nincsenek nagy lakosság mozgatások, mint
volt mondjuk az ’50-es években, azóta eltelt már sok idő, és igenis van ahogy vidéken,
úgy egyre inkább Budapesten is van városrészi érzés. Van, aki Óbudához,
Rákosmentéhez, Pesthidegkúthoz, a Rózsadombhoz generációk óta ragaszkodik és
akinek nem mindegy, és ez egy későbbi vita lesz szerintem talán a nagy politikában
vagy a parlamenti politikában is és nem mindegy neki, hogy nem csak Budapest,
hanem igenis neki van egy kerülete, ahol ő választ, ahol az ő ügyeit intézik, és ami
neki egyébként fontos. Én hiszek ebben. A Kerület Kártya és ezzel egészíteném ki
Frakcióvezető asszonyt, aki tulajdonképpen, bár nem ő az előterjesztő, hanem az
ellenzékben van, de azt mondta el, amit gondolok. Ez a kártya ezt szolgálja, és ennek a
célnak szerintem egy nagyon jó eszköze, önkéntes, választható és első körben én úgy
gondolom, hogy maga az, hogy valaki regisztrál és a II. Kerületi Kártyát kiváltja,
amivel a II. kerület területén található önkormányzati intézményekben,
sportintézményekben, kereskedelmi helyeken kap százalékot – most hogy ez 5 vagy 10
%, majdhogynem azt mondom, hogy szinte mindegy. Egyszerűen neki van egy
identitás tudata: van egy olyan környék, ahol él és ő úgy megy be mondjuk a
Marczibányi térre sportolni – szemben a Kőér utcával –, vagy úgy megy be a Komjádi
Uszodába szemben a BVSC Uszodával, hogy ő ezért valami minimális pluszt kap,
hogy ő egyébként ebben a kerületben az ő adóforintjainak támogatásával üzemelnek
ezek az intézmények. Tehát én kifejezetten ezt látom benne, és ezért tartom ezt egy
nagyon-nagyon fontos dolognak.
Visszatérve, most itt a kollégám, aki készítette, itt a részletes kérdésekre fog válaszolni
és nyilván ott még kitérünk, mert én azt is el tudom képzelni, bár – kollégámra nézve
remélem, hogy nem így van, hogy lesz egy-két olyan kérdés, ami nem tökéletes, vagy
amin egyébként még lehet csiszolni. Tehát mint minden vadonatúj rendeletnél,
kezdeményezésnél ez benne van a pakliban. Sokat dolgoztunk vele, és igyekeztünk
egy olyan anyagot, ami valóban komplett és működik, lerakni a tisztelt Képviselő-
testület elé. Legfontosabbnak azt érzem és ezért gondolom …. ja, ezt akartam
mondani, ha már most ott tartunk, hogy a kiskereskedelmi egységek harminc fölött
vannak – akik csatlakoztak. Ugye az első körben ötvenig jutunk el plusz a mi
intézményeink, ez van azzal a céggel, akivel dolgoztunk, tehát innen fogunk indulni.
Ez mind a II. kerületben található vállalkozó, aki már most harminc fölött azt mondta,
hogy érdekli a dolog. Szerintem ez mutatja azt, hogy működni fog ez a dolog. Arról
nem beszélve, márpedig az összes szociológiai tanulmány a nagyvárosokban arról
szól, hogy az emberek egyre inkább húzódnak vissza a nagy mega-gigaplázákból,
aminek a hatását éreztük az elmúlt 10-15 évben és egyre inkább visszajön az, hogy
szeretnek bemenni egyébként a környékükön lévő kisboltba, a helyi pékségbe, a helyi
tisztítóhoz, ha még olyan szerencséjük van, a helyi cipészhez és szabóhoz – ha még
van a környéken -, akkor kifejezetten ezt a folyamatot ez a dolog segíti, sőt erre a
folyamatra egyébként rásegít és én úgy gondolom, hogy azzal, amivel például a
Lövőház utcában csináljuk a sétálóutca fejlesztést, vagy amivel valóban a Keleti
Károly utcának is szeretnénk visszaadni a régi hangulatát és patináját, szerintem egy
ilyen dolog abszolút passzol ehhez, és előre fogja vinni ezt a folyamatot. Szerintem
pedig jó nekünk.
                     102

Molnár képviselő úrnak megadom a szót, és utána pedig akkor végigmegyünk
természetesen a Képviselő asszony által felvetett kérdéseken.

dr. Molnár Zsolt: Köszönöm szépen, Polgármester úr. Kampányidőszak van, ezért
megfogadtam, hogy csak a legszükségesebb esetben szólok. Amellett, hogy ez a cél és
ez a kártya így ahogy van, jó, tudni kell, hogy azért minden ilyen esetben, ami új, azt
meg kell próbálni és be kell vezetni. Némi olyan kockázattal, hogy túl sok ilyen típusú
intézmény még nem volt, ezért az a rizikó, hogy esetleg majd a végrehajtás során
lesznek kisebb-nagyobb problémák, ez előfordulhat. De én azt gondolom, hogy ezek
orvosolhatóak lesznek. Tehát el kell kezdeni. Nyilvánvalóan azok, amik adott esetben
nem úgy és akkor állnának be, azokat meg majd módosítani kell, de kitűnő Jegyzője
van a kerületnek, ezt majd nyilván hozzáigazítja az élethez és a puding próbájához.
Amiért igazából szóltam, hogy megütötte a fülemet az a mondat, amit Polgármester úr
az önkormányzatok és a helyi lokálpatriotizmussal kapcsolatban mondott. Bízom
benne, hogy itt a kerület nyilvánossága előtt Polgármester úrnak ezek a szavai a jövőre
nézve is igazak lesznek, amikor majd egy olyan vitát kell lefolytatni és én vállalom,
hogy az Országgyűlésben is a helyi politikának és a lokálpatriotizmusnak, és a II.
kerület jövője szempontjából azt az álláspontot fogom képviselni, hogy szükség van a
kerületi önkormányzatokra. (Közbeszólásra: Ezt meg sem hallottam a Frakcióvezető
asszonytól ezt a kérdést.)
Arra kérem Polgármester urat, hogy akkor álljunk ki majd amellett az
önkormányzatiság és lokálpatriotizmus mellett, ami lehetővé teszi a jövőre nézve is,
hogy helyi szinten is lehessen az érdekeket képviselni. Köszönöm szépen.

Polgármester: Képviselő úr, felhívnám a figyelmét, hogy eddig nem folytattunk
kampányt a II. kerületi Képviselő-testület ülésein, néha leszámítva Önt. Ezután se
tegyük. Tehát beszéljünk erről, és ne arról, hogy mit fog majd tenni a Parlamentben, ha
egyszer a választásokon túlvagyunk. Szerintem ma nem ez a téma.
Bíró urat én megkérném, hogy akkor, ha jegyzetelte, menjünk végig azokon. Arra
kérlek, Enikő, hogy akkor a Zsolt végigmondja a válaszokat és utána, amire nem
kaptál vagy amivel nem értesz egyet, azokban akkor reagáljál, hasonló
lelkiismeretességgel, mint ahogy a kérdéseidet feltetted. Köszönöm.

Bíró Zsolt: Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő asszony kérdéseire szeretnék
megpróbálni sorban válaszolni.
Az első, amit még Képviselő úr tett föl, az a kártyahasználat jogáért a kártyabirtokos
által fizetett kártyadíj. Ez itt valószínűleg egy elgépelési hiba okoz értelmezési
problémát, tehát ez az írásjel valószínűleg megzavarta, mert számomra továbbra is
nyilvánvaló, hogy a kártyahasználat jogáért szedett kártyadíj, az mit jelent.
(Közbeszólásra: Bocs, töröljük akkor a vesszőt.)
A második: ez egy nagyon jó észrevétel. Gondoltam, hogy ez az elfogadóhelyeknél is
felmerül, hogy II. Kerületi Kártya-ként van, az elfogadóhelyi kártyaszabályzatban
szabályozva a II. Kerület Kártya, amiről szól a rendelet, illetve a szociális kártya.
Tehát ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat által ugye a kedvezményes
élelmiszervásárlási lehetőség biztosításáról szóló rendeletben meghatározott
igazolványkártya az kerület kártyaként is használható lesz, tehát nem csupán az
                     103

élelmiszervásárlás lehetőséget biztosítja, hanem … Ezért van az, hogy egy
elfogadóhellyel ismertetjük azt, hogy neki nem csak a Kerület Kártyára, hanem a
másik kártyára is adjon kedvezményt.

Polgármester: Magyarul, azért, hogy ne legyen az, hogy most két kártyát adunk
annak, aki … A szociális kártya egyben kerület kártya is. A kerület kártya nem ….
Szerintem egyébként ez teljesen logikus, tehát, aki kap ma szociális alapon, mert öt
gyermeket nevel, egy szociális kártyát, az egyébként azon kívül, hogy ő erre megkapja
a kedvezményes alapélelmiszereket, arra is jó, hogy azt a szolgáltatást, amit másnál
csak a kerület kártyával lehet igénybe venni, azt ő ugyanúgy. Tehát erre ugyanúgy
azokat a kedvezményeket megkapja, és nem az van, hogy külön kiváltatunk vele egy
kerület kártyát is, hanem a szociális kártya a két kártyát … Szerintem ez racionális,
költséghatékony, és sokat nem kell érvelni mellette.

Bíró Zsolt: Még az a fontos különbség a kettő között, hogy amíg az
élelmiszervásárlási kedvezményt a rendelet alapján – nem ez alapján a rendelet alapján
– kompenzálja az Önkormányzat, itt a rendelet rögzíti, hogy nincsen a kedvezmény
érdekében kompenzáció.
Az EDC logo-ra felmerült kérdés: ugye felmutató illetve vonalkódos leolvasás az
általános az EDC elfogadóhelyeken, de a kártyaminta grafikai tervezeten, ami itt
csatolva van, ott látható is a hátoldalon a vonalkódos matrica, ami az EDC logo
igénybevételének a feltétele, tehát az EDC hálózathoz csatlakozó elfogadóhely az a
vonalkódos matrica alapján tudja.

Korodi Enikő hangja: Bocsánat, hogy közbe kérdezek …

Polgármester: Menjünk végig, írd föl.

Bíró Zsolt: Akkor a bevételre vonatkozó kérdés. A kártyadíj bevétel az az
Önkormányzat bevétele. Az üzemeltetési költségeket azt ugye a határozatban
biztosított keretben a rendszergazdával kötött szerződéssel fedezi az Önkormányzat.
Tehát innentől kezdve minden kártyadíjból befolyó bevétel az Önkormányzatnak a
bevétele. (Közbeszólásra: A kártyabirtokos fizet. Aki kártyát szeretne kiváltani.)

Polgármester: Nem értem. Nem ingyenes.

Korodi Enikő hangja: Azért nem értem, már bocsánat, mert a legtöbb kártyarendszer,
legalábbis …működik, általában az üzletek fizetnek forgalomért. Tehát én most
bemegyek egy boltba, és kapok 12 % kedvezményt az akármire, ……….., a kártyát
pedig meg kellett vennem. Ugye? Az a kérdés, hogy ebből ……………. Nem látom,
hogy ebből hogyan lesz önfenntartó a rendszer, ……………………..hogy ebből a
kártyarendszer működtetésének folyamatos költségeinek ……..(Hangzavar.)
……….Ebből a kártyából csak egy limitált mennyiség fog elfogyni, egyszer. Aztán azt
is megbeszéltük, ha 3 év múlva lejár, akkor a megújításnak sincs költsége ………..
                     104

Bíró Zsolt: ………feltétele a lejárt kártya, akkor befizeti az akkor érvényes
kártyadíjat. Ez egyértelmű a rendeletből, a tervezet szövegéből.

Polgármester: Azt nem értem, Enikő, hogy valaki fizet 500 forintot egyszer ezért a
kártyáért, ……..

Korodi Enikő hangja: Bocsánat, arról még nem beszéltünk, hogy mennyi a kártyadíj.

Polgármester: Nem, ez még konkrétan nyilván nincs, de ez a nagyságrend. Utána
innentől kezdve a kerületben mondjuk – reményeink szerint ha tényleg tudunk a
gyógyfürdőtől kezdve az időseknek a Mammut mozin keresztül egyébként 5-10-15 %-
ot a Marczi sportpályán, mindenhol kap. Innentől neked, mint önkormányzat azon
kívül, hogy ezt beregisztráltad és odaadtad a kártyát és majd 3 év múlva, ha kéri, újra
regisztrálod 500 forint, neked egyébként milyen kiadásod van ezzel? Neked nincs. Az
elfogadóhely pedig ennyivel olcsóbban adja a terméket, nyilván neki az a cél, hogy
lesz olyan …eleve van egy honlap, van egy reklám, plusz nyilván egy idő után
elterjed, akkor azokba a boltokba mennek, ahol kapnak rá kedvezményt.

Korodi Enikő hangja: …megnézted valaha ……….az EDC-nek a honlapját?
Bocsánat, én mivel ide nem volt leírva, csak onnan tudtam tájékozódni meg azoktól,
akik ….ott mindenhol 10 ezer forintos kártyadíjak szerepelnek.

Polgármester: De tisztelt Képviselő asszony, én nem EDC kártyát adok, én II.
Kerületi Kártyát adok. Az EDC azért kell, mert el kellett valahonnan indulni, hogy ne
csak azt mondjuk, hogy a Klebelsberg Kultur Kúriában, a Marczin meg még egy-két
intézményben, hanem azt mondjuk, hogy valamilyen lánc segítségével, akinek nyilván
megéri, mert megint forgalmat generál neki, egyébként még kapásból 30-40-50 helyen
elfogadják, de ez nem ugyanaz a kártya. Az EDC működtet Magyarországon egy
rendszert. Nekünk az első lépés az, hogy egyébként ez a kártya az ő II. kerületi
boltjaiban elfogadásra kerül. Engem az nem érdekel, hogy ő hogy építi fel, hogy 10
ezerért adja, hogy ő visszaszed a boltosoktól, mi nem erről beszélünk. Mi a II. Kerület
Kártyáról beszélünk.

Korodi Enikő hangja (mikrofon nélkül): Nem érthető.

Polgármester: Képviselő asszony, az első 10 ezerre megkötöttünk van egy indulási
szerződés, ugye azt tudjuk fedezni. A 10 ezer kártya után – bár ott tartanánk, hogy 10
ezer kártyát igényelnek a II. kerületiek, azért én nagyon elégedett lennék -, szerint ez
mondjuk idén decemberig kb. remélem reális, de biztos, hogy nem két hónap alatt fog
elkelni, és természetesen utána és látjuk azt, hogy már 2 ezer darab van hátra, akkor
egyébként meg lehet rendelni az új kártyákat és akkor egyébként azt meg kell majd
nézni, hogy a befolyt 500 forintokból meg egyébként abból az egyszeri – szerintem
nem nagy összegből, amit a Képviselő-testület most is erre rááldozott – lehet még 5
ezer vagy 10 ezer kártyát kibocsátani. Szerintem ez kb. erről szól. Nem akarok elébe
menni, és a Zsolt mondjon is el mindent, de most mondatonként – kiértelmezhetjük –
csak szerintem az alapelv az nem ennyire cizellált és bonyolult, mint amennyire most
                     105

Képviselő asszony próbálja beállítani. Borzasztóan egyszerű és egyébként egy a
célnak megfelelő és nem másnak szóló dolog. Tehát nekem egy kicsit túl van
spirálozva, de vegyünk végig akkor minden pontot és akkor még Képviselő asszony is
elmondja, ha valamivel nem ért egyet.

Korodi Enikő: ….úgy kellett volna leírni, hogy egyértelmű legyen, de abból, amit mi
felvetettünk, semmi nem volt teljesen egyértelmű. Meg lehet magyarázni, de mivel
nekem pótkézbesítéssel kiküldött valami van a kezemben, ebből …….. Ebből pedig
nem tudtam kivenni, hogy a………………… az mit jelent. Elnézést, márpedig …

Polgármester: Képviselő asszony, tökéletesen     megértjük  eme  anomáliáját,
igyekszünk is válaszolni minden feltett kérdésére.

Bíró Zsolt: Az EDC logohoz még annyit akartam mondani, hogy itt a licence
rendelkezésére áll az Önkormányzatnak, és szerintem ott lehet a félreértés – én ezt
nem néztem meg -, ha én természetes személyként igényelek egy EDC kártyát, akkor
lehet ez a 10 ezer forintos kártyadíj, de itt nem erről van szó, hanem az EDC a
logohasználat jogát azt nagy tételben szakszervezeteknek, intézményeknek,
önkormányzatoknak, akkor Ön is látja, hogy közel nincsen a 10 ezer forintos, hanem
száz egynéhány forintos a jogosultság.
Miből áll össze a költsége a rendszer működésének? Ezt a Frakcióvezető asszony is
említette. A kártya ugye maga azért az is fizikálisan pénzbe kerül, akkor egy
informatikai rendszer van, egy szoftver, amely tudja venni a kommunikációt, illetve a
POS terminál, ami az elfogadóhelyen nem kötelező a POS terminált biztosítani. A
kérdése felmerült, hogy mit jelent az, hogy a POS terminált biztosítjuk. Az ugye külön
költség ellenében szerepel a kártyaszabályzatban, az nekünk nyilvánvalóan önköltségi
árat legalább jelent. Ezt megveheti maga az elfogadóhely is külön. Ez egy lehetőség,
hogyha a mi rendszergazdánktól szeretné ő a POS terminált megvásárolni, mert azt
mondja, hogy ő még életében nem vett – mondjuk cukrászda - még POS terminált,
akkor a rendszergazdát megkéri, kéri egy ajánlatot, hogy mennyiért tudna leszállítani
neki egy POS terminált. Az nekünk, nem akarunk ebből sem hasznot, de
nyilvánvalóan veszteséget sem fogunk ezen termelni. Tehát nem ajándékozunk POS
terminált a Kerület Kártya elfogadóhelyek részére.

Polgármester: Bocsánat, Zsolt, ha jól tudom, akkor az a cég, aki csatlakozik, az
csatlakozhat azzal, amit az előbb Képviselő asszony kérdezett, hogy POS terminállal
akkor, ami sokkal egyszerűbb, modernebb, tehát akkor be tudja rakni, vagy bemutatóra
szól és neki egy olyan gépe van, ahol ő beüti azt, hogy mínusz x %, mert bemutatták a
kártyát. Tehát mind a kettő működik.

Korodi Enikő hangja (mikrofon nélkül): ….bejelentési kötelezettség a forgalom
után nincsen felénk, meg senki felé, …………….

Polgármester: De engem ez – megmondom őszintén – nem érdekel. Tehát, hogy ő
milyen jelentést tesz ki felé, engem nem érdekel. Engem csak az érdekel, hogyha
                    106

valaki a II. kerület részéről bemegy ezzel a kártyával, az kap-e kedvezményt vagy
nem. Az, hogy ő mit jelent le, kinek ….

Korodi Enikő hangja (mikrofon nélkül): …….a kereskedő szempontjából ez fontos,
mert ugyan neki nem kell ezért semmilyen beruházást úgymond eszközölnie, akkor
nagyobb az esélyem arra, hogy ……………….. Ezt a kérdést, ezért tartom fontosnak,
és nem azért, ……………..hogy bárkinek fizessünk, hanem én úgy gondolom, hogy
sokkal könnyebben el lehet adni a kerületi kereskedőknek ….

Polgármester: Ügyrendim lenne, Enikő, hogy beszélj ilyenkor a mikrofonba, mert
semmit nem vesz a gép.

(Zaj a teremben.)

Bíró Zsolt: Magyarul a kártya leolvasásának van személyes lehetősége, vonalkódos
lehetősége, ugye vonalkódos matricával és van benne egy chip. Tehát tulajdonképpen
ez minden rendszerrel – kivéve a mágneskártya leolvasóval – nem működik.
Képviselő asszony, azt hiszem, hogy végigmentünk, de ha valamilyen kérdés még
nyitva maradt, akkor … .

Korodi Enikő: Még egyetlen egy kérdésem lenne, hogy azt meg lehet tudni, hogy
milyen kiválasztási módszerrel jutottunk el eddig a cégig, vagy hogy többet néztek
meg, hogy mi volt az, ami emellett döntött, hogy vele kerültünk össze? Csak azért,
mert több millió ilyen kártya és egyéb vásárlási csoportosulás van, hogy milyen
referencia vagy hogy miért ….

Bíró Zsolt: A kártyarendszerekkel egyelőre még a többség az pontgyűjtő rendszer. Az
EDC viszont az, amelyik országos hálózattal rendelkezik és azonnali kedvezményre
vonatkozó rendszer. És ugye itt az volt a cél, hogy azonnali kedvezményt kapjanak. Ez
egy elég nagy hálózat ez a közel 700 üzlet. A kerületben is van egy olyan 30-40
közötti szám, EDC elfogadóhely.

Korodi Enikő: Egy kérdésemre nem válaszolt, hogy milyen számításokat és milyen
tapasztalattal… A 30 boltot azt említette Ön, vagy a Polgármester úr, már nem tudom,
tehát milyen előzetes felmérési eredményei vannak ennek a boltok, elfogadóhelyek
részéről. Mert ez, hogy nem kell beruházni, ez szerintem nagyon fontos momentum,
csak szeretném tudni, hogy hol tartanak ebben.

Bíró Zsolt: Pontos számot most nem fogok mondani, de személyes tapasztalatot is
mondhatok. A Kerület Kártyát, amikor ismertettük, akkor számomra rendkívül
meglepő módon több helyen az volt, hogy nem kaphatna-e az elfogadóhely egy
Kerület Kártyát, hogy ezáltal jogosult legyen ő is másoknál más elfogadóhelyeken a
kedvezményre. Mivel a rendeletünk tervezetében ez kimondottan a II. kerületi állandó
lakhellyel rendelkező 14 év feletti korlátozottan cselekvőképesekre vonatkozik, ezért
az volt a válaszunk, hogy nem. De ad abszurdum, ha a Képviselő-testület úgy
gondolja, hogy tágítja a lehetőségeket, akár lehet ilyen értelemben is módosítani. A
                     107

jelenlegi 30 szám az a kb. visszaküldött aláírt regisztrációs űrlapok számát jelenti,
tehát kb. ennyien cégszerűen aláírva szándékukat kifejezték, tehát magyarul azt
mondhatom, hogy csatlakoztak a programhoz. Ezen túl – ugye mivel ez úgy ment,
hogy a megkeresett elfogadóhelyeket e-mailben, telefonon, több módon értesítettük a
lehetőségről, aki visszajelzett, hogy érdeklődik, az részletesebb tájékoztatást kapott,
ezért az ő számukra ….tehát ez egy ilyen folyamat. Egyrészt minél elterjedtebb az
elfogadóhelyi hálózat, billenési pontot, ha elér, akkor érdekelt csatlakozni minél több –
mondjuk – cukrászda, tehát amikor a kerületben lévő cukrászdák 50 %-a Kerület
Kártya elfogadóhely, akkor már a többinek is érdeke, hogy feléjük irányuljon a
forgalom, másrészről pedig ez egy átfutási idő is. Tehát, amikor elkezdjük az egész
programnak az ismertetését és az elfogadóhelyek bevonását, akkor az első hónapban
lehet, hogy egy érkezik vissza, a második hónapban 21, a harmadik hónapban meg –
reméljük, hogy – 201. Ugye május 1-je a hatályba lépés napja a rendelet-tervezetnek,
és utána szeretnénk elindítani. A csatlakozás folyamatos. Tehát annyi hátránya van,
hogy van egy masodikkeruletkartya.hu, ami domaint már regisztráltunk, ami az
Önkormányzaté. Azon megjelenik naprakészen az összes elfogadóhely. Később is van
lehetőség csatlakozni, nem csak a program indulásánál, és reméljük, hogy jelentős
számban fognak később csatlakozni.

Dankó Virág alpolgármester: Nagyon szépen köszönjük Bíró úr kimerítő válaszát.
Koncz képviselő úrnak szeretném megadni a szót.

Koncz Imre: Köszönöm szépen. Nem a részletes működésre szeretnék kitérni, csak
megütötte a fülemet a Polgármester úrnak egy megjegyzése, amikor arról beszélt, hogy
szemben a Képviselő-testület bizonyos csoportjaival, ő hisz a lokálpatriotizmusban, és
így kizárásos alapon arra jöttem rá, hogy nyilván nem a saját frakciójára gondolt, a
szocialisták közben hitet tettek, a Mátyás identitás nélküli, akkor csak mi lehetünk az,
akire gondol. Meg kell mondanom, hogy nem egészen így van. Meglátás azért valami
van benne. Mi szkeptikusak vagyunk és kifejezetten a II. kerület vonatkozásában,
hiszen ez nem volt egy történelmi városrész, nem volt egy történelmi alakulat, hanem
úgy lett összetákolva a kerület. Itt úgy gondoljuk, hogy az egész kerületre kiterjedő
lokálpatriotizmust elég nehéz tetten érni. Hidegkúton van, lehet, hogy a
rózsadombiaknak is van, de az már más, és a Vízivárosban is. Tehát összesen ennyi,
hogy én szkeptikus vagyok ezzel szemben, de semmiképpen nem vagyunk ellene,
hogy legyen. Legyen. Viszont a kártyával kapcsolatban – és itt mellékesen jelent meg
ez a szál, de még napirend előtt is gondoltam, hogy hozzászólok, de aztán töröltem
magamat, de most akkor már elmondom, hogy – szerencsétlennek tartom azt, amit
láttam a Budai Polgárban, hogy megjelent a Szociális Kártyánk. Tudom, hogy a
tartalma nem az a szociális kártya, ami a politikai köztudatban él, mint szociális
kártya, hanem attól egészen eltérő, de mégis, ez a név, ez a kifejezés foglalt és így
magyarázkodásra szorulhat bizonyos körökben az, hogy a II. kerület is bevezetett egy
szociális kártyát. Most, hogy ezzel az előterjesztéssel megismerkedtem és itt most
részleteiben is nagyon világos és szerintem hasznosan kifejtette, hogy hogyan
működik, és tudjuk, hogy a két kártya az együtt működik, vagyis, amit sajnálatos
módon szociális kártyának nevezünk, az egyúttal Kerület Kártya is. Esetleg, ha ezt
fordítva csináltuk volna meg, hogy a Kerület Kártya egy ráragasztott bélyeggel együtt
                     108

lett volna szociális kártya és nem különböztetjük meg ezzel a névvel, ami sok
embernek mást jelent, sajnálatosan a monoki példát és nem továbbá a Pusztai
Erzsébetnek a programját ebben a dologban. Ha egy kicsit vártunk volna ezzel a
dologgal, lehet, hogy lehetett volna találni rá egy jobb kifejezést, vagy pedig
egyszerűbben megoldani és nem hozta volna be ezt a zavart – mondjuk legalább az én
fejemben – hozzá. Köszönöm szépen.

Polgármester: Képviselő úr, szerintem Ön különösen érzékeny a monoki példára - azt
gondolom. Nem mondom, hogy nem joggal.
Az a helyzet, hogy maga a kártya ugye ….mi is azon gondolkodtunk, nem ebből, hogy
összekeverik, mert szerintem különösen azoknál a családoknál, ahol ez aktuális, tehát
meg van határozva, hogy a minimál nyugdíj másfélszerese, nagycsaládosok, ott én azt
gondolom, nagyon hamar túllendülnek azon, hogy hogy hívják. A lényeg az, hogy
tudunk segíteni. Ugye egész más rendszer egyébként, mert meg kellett állapodni ott
boltokkal, tehát nagyon nehéz volt. A kártyára egyébként azt írtuk rá, hogy II. kerületi
kedvezményes élelmiszerre jogosító kártya, de egyébként rajta van, hogy szociális
kártya, ugyanis abból induljon ki, hogy nagyon sok idős ember fogja ….Lehet itt
egyébként értelmiségi vitát folytatnunk, hogy hogyan kéne, és a Pusztai Erzsébet
programjában ez hogy szerepel – bevallom –, nem tudom, de egybe gondoljon bele:
mondjuk a 75 éves Marika néni a Vízivárosban szeretné tudni, hogy ez mi. Ez az, amit
ő megkapott és ezzel megkapja… tehát kicsit pragmatikusak voltunk ezen a téren.
Lehet, hogy a mai helyzetben egyébként egy kicsit ilyen értelmiségi vitaként el lehet
azon, hogy nem pont ezt a nevet kellett volna és lehetne ötletbörzét, hogy mit adunk,
de nem lenne egyszerű, ha most azt mondanám a Képviselő úrnak, hogy egyébként
egy jól látható, jól megkülönböztethető, idősek számára egyértelmű, rövid névvel egy
ilyen kártyát, hogy arra most hirtelen mit böknénk rá. Egyébként a felvetés, az
bennünk is felmerül. Nem tudtunk jobb megoldást. Nem is ragozom tovább. Amúgy
egyébként sok mindenben …., mert értem, meg igaza van, mi is gondolkodtunk rajta,
nem tudtunk jobb megoldást találni. Szerintem ez nem rossz, mert akik használni
fogják, azoknak se nem Pusztai Erzsébet, se nem a monoki polgármester fog eszébe
jutni.

Zagyvai Péter úré a szó.

Dr. Zagyvai Péter: Köszönöm szépen. Egyetlen, utolsó kérdés magával a rendelettel
kapcsolatban, amelynek 5. §-a szakértő úr által nagyon szépen megmagyarázott módon
rendelkezik arról, hogy a kártyadíj milyen szerepet játszik és hogyan kötődik a kártya
igényléséhez. Viszont a 6. §-ban a kártya érvényességéről ír a tervezett jogszabály. A
szakértő úr azt mondta itt pár perccel ezelőtt a mikrofonba, hogy az érvényesítés, tehát
a meghosszabbítás is díjfizetéssel jár, ha jól vettem ki a szavaiból. Erről azonban ez a
paragrafus egyetlen szóval sem rendelkezik. Tehát, ha ez valóban így van, akkor ezt
nem szabad megtagadni a rendelettől, hogy tartalmazza. Tehát az érvényesítés
díjfizetés ellenében történik, akkor ezt ebben a paragrafusban föl kell ….
(Közbeszólásra: Itt kifejezetten nem szerepel ez. Az szerepel csak, hogy
érvényesíttetni kell, az, hogy lejár, az, hogy elvesztését kell bejelenteni és új kártyát
                      109

kell kibocsátani, de az, hogy mindezek a tevékenységek díjfizetés ellenében történnek,
az nincs leírva. Márpedig azt le kell írni, ha egyszer azzal történik.)

Korodi Enikő hangja mikrofon nélkül: ….vagy nem kell. Úgy is jó nekünk.

Dr. Zagyvai Péter: Tehát határozzuk meg, hogy miért jár díjfizetés. Az 5. §. tartalmaz
egy csomó precíz meghatározást díjfizetésről, azt, hogy hol lehet megtudni a díjat stb.,
minden ott van benne. A 6-osban egy szó nincs erről. Köszönöm szépen.

Polgármester: Bár, ha azt mondjuk, Képviselő úr – bár nagyon rég volt már az, hogy
én az egyetemen logikát meg ilyeneket tanultam, meg egyéb okosságokat -, de ha a 4-
es §-t megnézi és azt mondja, hogy a kártyabirtokos a kártyadíj megfizetésével a
kártyahasználat jogát váltja meg, itt pedig azt mondjuk, hogy újra igényelhető, tehát
újra megváltja ugyanazt a jogot, akkor az szerintem követhető, hogy az a kettő …

Dr. Zagyvai Péter hangja mikrofon nélkül: …nem mond ellent neki.

Polgármester: Jó, kiemelhetjük újra, csak most ismét …..mert ugye 3 év múlva lesz
aktuális, egyébként pedig most ugye a díjat sem tudjuk még mennyi. Vagy most itt
gyorsan belelövünk valamit, vagy azt mondom, hogy vissza fogjuk akkor …. Tehát
lesz még, abban én biztos vagyok, és az elején őszintén mondtam, hogy nyilván lesz
módosítandó ebben a rendeletben, ahogy Molnár képviselő úr – aki időlegesen nincs
köztünk – említette, hogy nyilván működés közben ki fog derülni egy-két
részletszabály, amit át kell írni, módosítani, pontosítani kell. Bele fogjuk ezt is venni,
ígérem a Képviselő úrnak.
Most az lenne a kérésem, hogy a rendeletről akkor most egészében szavazzunk. Aki el
tudja fogadni, az kérem, az igen gombot most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


    Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
    8/2010.(III. 30.) önkormányzati rendelete a II. Kerület Kártyáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A
§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében megállapított
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
                      110

                  A rendelet célja

                      1. §

E rendelet célja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat) által bevezetett II. Kerület Kártya rendszer működési feltételeinek és
igénybevételi rendjének megállapítása.

                  A rendelet hatálya

                      2. §

A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén lakcímnyilvántartás szerinti
állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő, természetes
személyekre és a 7. § (3) bekezdésében nevesített honlapon felsorolt elfogadóhelyekre
terjed ki.

                Értelmező rendelkezések

                      3. §
E rendelet alkalmazásában

a) rendszergazda: a II. Kerület Kártya programot működtető jogi személy, amely az
Önkormányzat nevében jár el,
b) II. Kerület Kártya: II. Kerület Kártya felirattal és az Önkormányzat címerével
ellátott, a Rendszergazda által kiadott és megszemélyesített kártya (továbbiakban:
Kártya). A Kártyaminta jelen rendelet függelékét képezi.
c) természetes személyazonosító adat: az érintett személy családi és utóneve(i),
születési családi és utóneve(i), neme, születési helye és ideje, anyja születési családi és
utóneve(i), állampolgársága, (a továbbiakban együtt: személyazonosító adat),
d) kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a kártyadíj megfizetésével vagy egyéb
érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Kártyával
rendelkezik,
e) elfogadó partner: a Rendszergazda azon partnere, amely a Kártyára
kedvezmény(eke)t biztosít és a Rendszergazdával jelen rendeletben foglaltak szerinti
szerződést köt,
f) elfogadó hely: az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által
megjelölt, a II. Kerület Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi,
szolgáltató egység),
g) öregségi nyugdíjkorhatár: az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság
feltételeként, a mindenkori külön jogszabályokban meghatározott életkor,
h) regisztrált kedvezmény: az Elfogadó Partner által – az Elfogadóhely regisztrációja
alkalmával, jelen rendelet alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes II.
Kerület Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru
vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás
alapárából biztosítani kell.
                     111


                   Jogosultság

                     4. §

(1) A Kártya kiváltására a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét
betöltött természetes személy jogosult.
(2) A kártyaprogram és a rendszer, valamint a kibocsátott Kártya tulajdonjoga az
Önkormányzatot illeti meg. A kártyabirtokos a kártyadíj megfizetésével a
kártyahasználat jogát váltja meg.
(3) A Kártya kizárólag a kártyabirtokos részére biztosítja a kedvezmény
igénybevételét.

              A Kártya igénylése és kiadása

                     5. §

(1) A Kártyát személyesen az erre a célra rendszeresített (a jelen rendelet függelékét is
képező) nyomtatványon lehet igényelni a Rendszergazda által működtetett
ügyfélszolgálaton vagy elektronikusan a www.masodikkeruletkartya.hu oldalon
keresztül az online kártyaigénylő lap kitöltésével.
(2) Az igénylő a rendszergazda által meghatározott és a külön szabályzatban rögzített
kártyadíjat köteles fizetni. (Az ezzel kapcsolatos információk az (1) bekezdésben
nevesített honlapon megtalálhatók.)
(3) A kártyadíj 50 %-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
(4) Az igénylőlap átvételétől/beérkezésétől számított 30 napon belül a Kártyát el kell
készíteni és az igénylőnek meg kell küldeni vagy át kell adni.
(5) Az igénylő tudomásul veszi, és külön írásbeli nyilatkozatában hozzájárul, hogy a
Rendszergazda személyazonosító adatairól nyilvántartást vezessen. A nyilvántartásban
vezetett adatok más célra nem használhatók fel.
A nyilvántartás tartalmazza:
     a) jogosult természetes személyazonosító adatait,
     b) a Kártya érvényességének kezdő és befejező időpontját,
     c) a Kártya sorszámát.
(6) A kártya igénylése során a Rendszergazda jogosult ellenőrizni, hogy az igénylő
megfelel a jelen rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.


                A Kártya érvényessége

                     6. §


(1) A Kártya a kiadás évétől számított 3 évig érvényes. Ezt követően a Kártyát 3
évente érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével.
                     112

(2) A Kártya a lejárat előtt legfeljebb 30 nappal, a jogosultság egyidejű igazolásával
igényelhető újra.
(3) A Kártya elvesztését be kell jelenteni. Az elveszett Kártya számát a Rendszergazda
törli a nyilvántartásból, az a bejelentést követően nem használható fel. Ebben az
esetben a jogosult számára új kártyát kell kibocsátani.
(4) A Kártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését 8 napon belül a
Rendszergazdának be kell jelenteni. Ebben az esetben a Rendszergazda a jogosultság
megszűnését megállapítja, és a Kártyát azonnal érvényteleníti.
(5) Az érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

      A Kártya felhasználása, a kedvezmények köre és mértéke

                     7. §

(1) A kártyabirtokos jogosult a Rendszergazdával szerződött elfogadóhelyeken a
Kártya egyidejű felmutatásával, ideiglenes átadásával a megállapodásban rögzített
regisztrált kedvezményre.
(2) A kártyarendszerhez csatlakozó elfogadóhelyek a Kártya emblémáját és a
kedvezmény mértékét jól látható helyen kötelesek elhelyezni.
(3) Rendszergazda köteles az elfogadóhelyek listáját és a Kártyával kapcsolatos
információkat a Kártya honlapján (www.masodikkeruletkartya.hu) és az általa
működtetett ügyfélszolgálaton is közzé tenni.
(4) A kedvezmények köre külön megállapodás alapján változhat, melyről a
rendszergazda a Kártyaszabályzatban leírt módon tájékoztatja a kártyabirtokosokat.
(5) A kártyarendszerhez csatlakozó szolgáltatók által nyújtott kedvezményeket az
Önkormányzat nem kompenzálja.
(6) Az Önkormányzat fenntartja a jogot a kártyarendszer elemeinek és szerződési
feltételinek a megváltoztatására.
                Jogosulatlan használat

                     8. §

Az a magánszemély, aki a Kártyát jogosulatlanul igényli, vagy nem a nevére szóló
Kártyát használ fel, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
             Hatályba léptető rendelkezés

                     9. §

E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

        Dr. Láng Zsolt            dr. Szalai Tibor
        polgármester               jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 23 képviselő jelenlétében, 23 igen, egyhangú
szavazattal megalkotta.)
                     113

1. függelék

A II. Kerület Kártya - nem végleges – grafikai tervezete

1) előoldal
2) hátoldal
       114

2.függelék
                               115

14.                           NYILATKOZAT

   Alulírott, ……………………………………………………………………… a Második Kerület Kártya igénylésével összefüggésben az alábbi
   nyilatkozatot teszem:
   Kijelentem, hogy a Második Kerület Kártya Általános Szerződési Feltételeit megismertem, azt magamra nézve kötelezőnek
   ismerem el, a közölt adataim maradéktalanul megfelelnek a valóságnak, valamint


   hozzájárulok, hogy a rendszergazda a Második Kerület Kártya rendszer üzemeltetése során az általam az igénylőlapon
   rendelkezésre bocsátott személyi adataimat kezelje a Második Kerület Kártya igénylése és felhasználása jogosultságának
   ellenőrzése és a Második Kerület Kártya által igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából.

   Nem járulok hozzá, hogy a Második Kerület Kártya hírlevelét, és a kártyához kapcsolódó egyéb kommunikációs
   anyagokat a rendszergazda a fenti elérhetőségeimre eljuttassa.

   Dátum: ………………………………………………………
                                        ………………………...…………………………………………
                                                  aláírás
                                           (az érvényes igénylés feltétele)
   Személyes kártyaátvétel esetén kitöltendő:
   Az elkészült Második Kerület kártyámat a mai napon átvettem:
   ………………………………………………….                             ……………………………………………….
           Dátum                                Aláírás
   * Kitöltése nem kötelező.
   ** Az Általános Szerződési Feltétel 4.7. pontja értelmében
   a Kártya az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 15 napon belül kerül kipostázásra
   az Igénylő lakóhelyére.


   Ügyintéző tölti ki:
   Bemutatott okmány típusa:                         személyi igazolvány
                                               útlevél
                                 kártya formátumú vezetői engedély
   Ellenőrizte (dátum, aláírás):                          lakcímkártya


                                     Adminisztrátor kódja:
                         116

   3. függelék

   Általános Szerződési Feltételek - tervezet

      „II. KERÜLET KÁRTYA” ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a
  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által a II.
  Kerület Kártya működtetésével megbízott Rendszergazda és a Kártyabirtokos között a II.
  Kerület Kártya jelen ÁSZF-ben szabályozott módon történő igénylésével és a II. Kerület
  Kártya átvételével létrejött, a jelen ÁSZF-ben említett kedvezményeket, egyéb előnyöket
  biztosító II. Kerület Kártya használata során irányadó és alkalmazandó szerződéses
  feltételeket.
  Fogalom meghatározások
 1) RENDSZERGAZDA: a II. Kerület Kártya programot működtető jogi személy/jogi
  személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.
 2) II. KERÜLET KÁRTYA: II. Kerület kártya felirattal és címerrel ellátott, a Rendszergazda
  által kiadott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (a továbbiakban: Kártya).
 3) IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki a II. Kerület Kártya kiállítására vonatkozó
  igényét bejelenti, a Kártya Igénylőlapot kitölti és aláírja.
 4) KÁRTYABIRTOKOS: Az a 14. életévét betöltött természetes személy, aki Budapest
  Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén érvényes lakóhellyel rendelkezik
  és a kártyadíj megfizetésével vagy egyéb érvényes jogcímen birtokába került, saját névre
  szóló érvényes II. Kerület Kártyával rendelkezik.
 5) ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával a Kártyaszabályzatban foglaltak szerinti
  szerződéses jogviszonyban álló és a II. Kerület Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi
  személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.
 6) ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja és a Kártyaszabályzat elfogadása
  alapján a Rendszergazda által megjelölt, a II. Kerület Kártyát elfogadni jogosult és köteles
  hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.).
 7) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadó Hely
  regisztrációja alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az
  érvényes II. Kerület Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru
  vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából
  biztosítani kell.
 8) ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra
  vonatkozóan meghatározott ár.
 9) KÁRTYADÍJ: a II. Kerület Kártya átvételekor a kiállításért, illetve a használatért a
  Kártyabirtokos által fizetendő összeg.
 10) IGÉNYLŐLAP: a II. Kerület Kártya igényléséhez, kiállításához és átvételéhez szükséges,
  olvashatóan és érthetően az igénylő által kitöltendő formanyomtatvány.

   1. AZ ÁSZF ELFOGADÁSA
1.1. A Kártyabirtokos az Igénylőlap kitöltésével és aláírásával kijelenti, hogy annak, valamint a
   jelen ÁSZF feltételeit, rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve
   kötelezőnek ismeri el.
                         117

1.2. A Rendszergazda az ÁSZF-et a Kártya kiadásával foglalkozó ügyfélszolgálatán kifüggeszti,
   elérhetővé teszi, valamint a Kártya honlapján (www.masodikkeruletkartya.hu) is megjeleníti,
   ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét.
  2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSULÁSA, MEGSZŰNÉSE
2.1. A Kártyabirtokos és a Rendszergazda közötti, a Kártya Igénylő részére történő elkészítésére
   és átadás-átvételére vonatkozó, valamint a Kártya rendeltetésszerű használata során a Felek
   által alkalmazandó szabályokat rögzítő szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az
   Igénylő személyesen vagy elektronikus úton – az előírásoknak megfelelően, szabályosan -
   kitöltötte és a Rendszergazda rendelkezésére bocsátotta az Igénylőlapot, ezáltal elfogadva
   az ÁSZF-et, továbbá maradéktalanul megfizette a Kártyadíjat, azonban a szerződés
   hatályba lépésének napja minden esetben a Kártya átvételének napja. A Kártya átvételének
   napja:
 - ügyfélszolgálaton történő személyes igénylés és átvétel esetén: a Kártya személyes átadás-
   átvételének napja;
 - a Rendszergazda által megjelölt egyéb helyen (a továbbiakban: egyéb kártya pont) történő
   személyes igénylés esetén: a postára adás napja
 - interneten történő igénylés esetén: a postára adás napja
2.2. A Rendszergazda jogosult arra, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. A
   Rendszergazda a módosításról köteles haladéktalanul internetes oldalán tájékoztató
   közleményt közzétenni azzal, hogy amennyiben a Kártyabirtokosra nézve a módosítás
   bármilyen szempontból hátrányos következménnyel járna, a módosítást követő 90 napon
   belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
2.3. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos közötti szerződéses jogviszony az alábbi módokon
   szűnik meg:
 -      írásba foglalt közös megegyezéssel, a Felek által meghatározott időpontban;
 -      a Kártyabirtokos felmondása esetén a 30 napos felmondási idő lejártával;
 -      a Kártyabirtokos 2.2 pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén, a felmondás
   közlésével;
 -      a Kártyabirtokos szerződésszegése (valótlan adatközlés, a Kártya jogosulatlan
   használata, stb.) esetén a Rendszergazda azonnali hatályú felmondásával,, a felmondás
   közlésével;
 -      a jogosultsági feltételek megszűnésével;
 -      a Kártya érvényességi idejének lejártával;
 -      ha a Kártyát a Kártyabirtokos már két alkalommal megújította és a Kártya
   érvényességi ideje a második megújítást követően lejárt.
2.4. Az ÁSZF felmondása, a jogosultsági feltételek megszűnése, illetve a Kártya érvényességi
   idejének lejárta esetén a Kártyabirtokos köteles a Kártyát a Rendszergazdának 8
   munkanapon belül visszaszolgáltatni.
   3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. Az Igénylő az Igénylőlapon köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Az
  Igénylő/Kártyabirtokos az adataiban bekövetkezett változást köteles 5 munkanapon belül a
  Rendszergazdának írásban bejelenteni. Amennyiben az Igénylő valótlan, hamis vagy hiányos
   adatokat szolgáltat, a Rendszergazda jogosult a kártyaigénylést indoklás nélkül elutasítani.
3.2. A Kártyabirtokos jogosult a Kártyát az érvényességi időn belül birtokolni, használni, de a
   Kártya tulajdonjogát nem szerzi meg, annak tulajdonosa az Önkormányzat.
                         118

3.3. Az Igénylő köteles a Kártya igénylés alkalmával a Kártya használatért a mindenkor aktuális
   és a Rendszergazda által közzétett díjat megfizetni és a befizetésről szóló igazolás/csekk-
   tőszelvényt a Rendszergazda képviselőjének átadni. Amennyiben az Igénylő a Kártyát
   postai utánvéttel kívánja átvenni, köteles viselni az ezzel járó költségeket.
3.4. A Kártyabirtokos a Kártya érvényességi ideje alatt köteles évente a Rendszergazda által
   meghatározott és közzétett díjat megfizetni és e befizetést megfelelően igazolni. Az éves díj
   megfizetésének elmulasztása esetén a Kártya a Rendszergazda által letiltásra kerül és a
   Kártyával kedvezmények nem vehetők igénybe.
3.5. A Kártya az első kiadást/átvételt követően legfeljebb két alkalommal újítható meg.
3.6. A Kártyabirtokos a Kártyát annak megújításakor plusz díj ellenében cserélheti le.
3.7. A jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően igényelt és átvett Kártya nem váltható vissza és
   ezen az alapon a kifizetett Kártyadíj sem igényelhető vissza.
3.8. A Kártyabirtokos a Kártya adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.
3.9. A Kártyabirtokos felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése
   során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni
   az általa igénybe vett kedvezmények összegét, illetve a Kártya előállítási díját nem
   követelheti vissza.
3.10. Jelen ÁSZF alapján a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a
   Rendszergazda a Kártya üzemeltetése során a Kártyabirtokos által az Igénylőlapon
   rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje, továbbá a Kártya igénylés jogosságának
   megállapítása érdekében az igénybevételre való jogosultságot és a személyazonosító és
   lakcímadatokat ellenőrizze a személyi adat –és lakcímnyilvántartó rendszerben, illetve az
   eredeti személyazonosító és lakcímkártya megtekintésével.
3.11. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő személyes adatokat az
   Önkormányzat és a Rendszergazda személyazonosításra nem alkalmas módon, statisztikai
   célra felhasználja.
3.12. Az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda az Igénylő adatait csak a Kártya előállításához,
   illetve megújításához szükséges mértékben és a Kártyához kapcsolódó kedvezmények
   igénybevételének céljára kezelheti.
3.13. A Kártyabirtokos adatait az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda a Kártya érvényességi
   idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni.
   Amennyiben az igénylést követően a Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, az
   Önkormányzat/Rendszergazda köteles az Igénylő adatait törölni, azokat nem tárolhatja.
3.14. Az Önkormányzat jogosult az Elfogadó Helyek adatait saját internetes oldalán közzétenni,
   illetve az általa megjelentett kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni.
3.15. Az Önkormányzat és a Rendszergazda felelősséggel tartozik azért, hogy a személyes
   adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
   törvényben (a továbbiakban: Avtv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa.
   Amennyiben az Önkormányzat, illetve a Rendszergazda adatkezelése nem felel meg az
   Avtv –ben írt követelményeknek, a Kártyabirtokos élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak
   érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.
3.16. Technikai meghibásodás esetén a Rendszergazda szüneteltetheti a kártyaigénylést és
   gyártást, valamint a kedvezménynyújtást. Az ilyen körülményről a Rendszergazda köteles
   internetes oldalán tájékoztatást közzétenni.
3.17. A Kártyabirtokos köteles a jelen ÁSZF –ben szereplő feltételeket betartani, azok
   megszegése szerződésszegésnek minősül.
   4. A KÁRTYA IGÉNYLÉSE ÉS RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
                         119

4.1. Az Igénylő a Kártyát az alábbi módokon igényelheti:
 -      személyesen igénylőlap kitöltésével és leadásával az ügyfélszolgálaton;
 -      személyesen igénylőlap kitöltésével és leadásával egyéb kártya ponton;
 -      interneten a kitöltött igénylőlap elküldésével
   továbbá minden esetben a Kártyadíj megfizetésének igazolásával.
4.2. A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően - az alábbi módokon lehetséges:
 - készpénzátutalási megbízás;
 - bankkártyával történő fizetés;
 - átutalással történő fizetés (számlaszám: … )
4.3. Az Igénylőlap csak személyesen, az Igénylő által saját kezűleg írható alá, meghatalmazásnak
   nincs helye.
4.4. Személyes igénylés esetén az igénylőlapon feltüntetett adatokat az ügyintéző jogosult
   ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél,
   személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatok
   összevetése útján.
4.5. Interneten történő igénylés esetén az igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a hatósági
   nyilvántartás adatai alapján történik.
4.6. Az Igénylő a Kártyát az ügyfélszolgálaton történő személyes igénylés estén személyesen
   vagy postai utánvétellel, egyéb helyen történő személyes, illetve interneten történő igénylés
   esetén postai utánvétellel veheti át; az átvétel módjáról az igénylés során nyilatkozni kell.
   Postai utánvétel esetén a Rendszergazda által meghatározott csomagolási és postaköltség is
   fizetendő a kártyadíjjal együttesen.
4.7. A Rendszergazda az igénylés megtörténtét követő legkésőbb 15 napon belül elkészíti és
   postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő lakóhelyére, kivéve az ügyfélszolgálaton történő
   személyes igénylés és azonalli személyes átvétel esetét.
4.8. Az Igénylő köteles a Kártya átvételekor a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés
   észlelése esetén azt jelezni.
   5. A KÁRTYA HASZNÁLATA
5.1. A Kártyához kapcsolódó kedvezmények a Kártya átvételét követően haladéktalanul igénybe
   vehetők.
5.2. A Kártyabirtokos a Kártyához fűződő kedvezményeket a Kártya érvényességi ideje alatt az
   Elfogadó Helyeken igénybe vehető regisztrált kedvezmény útján, személyesen
   érvényesítheti.
5.3. A Kártyabirtokos a Kártya használatával az adott időszakban a Rendszergazdával
   szerződésben lévő Elfogadó Partner által biztosított kedvezményeket veheti igénybe.
5.4. Az Elfogadó Partner hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a Kártyával igénybe
   vehető kedvezmények más akciókkal összevonhatók –e.
5.5. Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer,
   menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. – esetén nem
   kötelező az Elfogadó Partner részéről.
5.6. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a kedvezmények körének és mértékének
   megváltoztatására.
5.7. A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az Elfogadó Helyen a kedvezmény igénybe vételét
   megelőzően felmutatni, továbbá a Kártyát és a személyazonításhoz szükséges okmány(ok)at
   a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása - szemrevételezés és/vagy POS
   terminálos alkalmazás - céljából átadni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt –a
   jogosultság megállapítását követően- köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.
                         120

5.8. A Rendszergazda az aktuális Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan
   biztosított (igénybevehető) kedvezményeket közzéteszi a www.masodikkeruletkartya.hu
   internetes oldalon, valamint a Második Kerület Kártya ügyfélszolgálati helyiségében.
5.9. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket, illetve a
   kedvezmények mértékét egyoldalúan megváltoztassa.
5.10. A Rendszergazda az esetleges változásról annak hatálybalépését megelőzően köteles a
   www.masodikkeruletkartya.hu internetes oldalon tájékoztató hirdetményt közzétenni,
   továbbá a Kártyabirtokosokat e-mailben értesíti, megjelölve a változás hatálybalépésének
   időpontját.
5.11. Az Elfogadó Partner a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az
   Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó
   figyelemfelhívó tájékoztatást tesz közzé (elfogadóhelyi matrica).
5.12. A Kártyabirtokos a Kártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást utólag nem
   válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.
5.13. Az érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
5.14. Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a Kártya elfogadását és jegyzőkönyv felvétele
   mellett a Kártyát bevonja és a Rendszergazdának átadja, amennyiben
 -      a Kártyát nem az arra jogosult személy használja;
 -      a Kártya felhasználója által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő
   személyes adatok nem egyeznek meg a Kártyabirtokos adataival;
 -      a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel;
5.15. A Kártya elfogadásának megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kártyához kapcsolódó
   kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásárlása ellenértékét vagy elállhat a
   vásárlástól.

   6. A KÁRTYA LETILTÁSA, PÓTLÁSA
6.1. Kártyát a Rendszergazda, illetőleg a Kártyabirtokos jogosult letiltani.
6.2. A Rendszergazda jogosult letiltani a Kártyát, ha
 -       a Kártya elvesztéséről, ellopásáról, illetve a Kártyával való bármilyen egyéb
   visszaélésről szerez tudomást;
 -       a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF –ben foglaltakat.
6.3. A Kártyabirtokos köteles az Önkormányzat részére bejelenteni legkésőbb az annak okául
   szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül, ha a Kártyát elveszítette,
   ellopták vagy az megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a
   személyes adataiban változás következett be.
6.4. A Kártya elvesztése, ellopása, illetve megrongálódása esetén a Kártyabirtokos az általános
   szabályok szerint igényelhet új Kártyát. Amennyiben a megrongálódás rendeltetésszerű
   használat ellenére következett be, az új Kártya kiadásáért a Kártyabirtokost díj nem terheli.
   Az új Kártya átvételéig a Kártyabirtokos a kedvezmények igénylésére nem jogosult.
   Amennyiben szándékos rongálás gyanúja merül fel, a Kártyabirtokos köteles megfizetni az
   új Kártyadíját. A Kártya pótlásának mindenkor aktuális díját a Rendszergazda által közétett
   tájékoztató tartalmazza.
6.5. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel.
6.6. A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási
   kérelemnek - függetlenül annak közlési módjától - tartalmaznia kell a Kártyabirtokos nevét,
   születési helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakóhelyét, a Kártya kiállításának napját és
                         121

   számát. A Rendszergazda a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a
   Kártya letiltása végett.
6.7. A Kártyabirtokos az új Kártya átvételéig kedvezmények igénybevételére nem jogosult.


  7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. A Kártyabirtokos az ÁSZF hatálybalépésének időpontjától információ, - illetve
   segítségkérés céljából igénybe veheti a Rendszergazda ügyfélszolgálatát, amely nyitvatartási
   időben érhető el az alábbi elérhetőségeken:
   Cím: …, Telefon: +36 1 …, E-mail: …@masodikkeruletkartya.hu
7.2. Az ügyfélszolgálati irodában az alábbi tájékoztatások kérhetők:
 -        információszolgáltatás a kibocsátott Kártyákról, azok használatáról, megújításáról,
   letiltásáról;
 -        tájékoztatás az Elfogadó Helyekről.
7.3. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az ÁSZF - fel kapcsolatban az Önkormányzat
   nevében a Rendszergazda kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.
7.4. A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az adatok biztonságáért, megfelelő
   védelméért, az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek betartásáért. A Rendszergazda a
   Kártya esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén
   tartozik felelősséggel.
7.5. Az Önkormányzat és a Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért
   olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:
 -        a Kártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF -ben foglaltakat;
 -        a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
 -        a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Kártyát;
 -        a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja,
 -        a Rendszergazda az ÁSZF feltételeit (pl. díjak, költségek, stb..) módosította;
 -        az Elfogadóhelyi Partnerek szerződésszegése;
 -        a Rendszergazda vagy szerződött partnerei szándékos vagy súlyos
   gondatlansággal okozott magatartása.
7.6. Az Igénylő az igénylés során nyilatkozik arról, amennyiben nem kívánja megkapni a
   Rendszergazda hírleveleit, tájékoztató kiadványait.
7.7. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos között a Kártya programmal kapcsolatban felmerült
   vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.
7.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében az 1959. évi IV. törvény
   (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók.
                      122

4. függelék


II. K E R Ü L E T K Á R T Y A S Z A B Á L Y Z A T - tervezet
Elfogadó Partner részére

I. Fogalmak
 1)    RENDSZERGAZDA: a „Második kerületi kártya” programot működtető jogi
   személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja
 2)    MÁSODIK KERÜLETI KÁRTYA: a II. Kerület Kártya vagy Szociális Kártya
   felirattal és az önkormányzat címerével ellátott, az Önkormányzat, vagy az általa
   megbízott Rendszergazda által kiadott és megszemélyesített, érintésmentes chip
   kártya, mely tartalmazza a jogosult nevét, a kártyaazonosító számát, (továbbiakban:
   Kártya)
 3)    KÁRTYABIRTOKOS: az a természetes személy, amely vásárlással vagy egyéb
   érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Kártyával
   rendelkezik, amellyel jogosult az Elfogadó helyeken a meghirdetett kedvezmények
   igénybevételére
 4)    ELFOGADÓ PARTNER: a Rendszergazda azon partnere, amely a Kártyára
   kedvezmény(eke)t biztosít és amely a Rendszergazdával jelen Szabályzatban foglaltak
   szerinti szerződéses jogviszonyban áll..
 5)    ELFOGADÓ HELY: az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a
   Rendszergazda által megjelölt, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely
   (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.)
 6)    REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: az Elfogadó Partner által – az
   Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen szabályzat alapján – vállalt kedvezmény,
   amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére
   az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás
   alapárából biztosítani kell.
   A hivatalos Elfogadó helyekről, illetve a kedvezmények mértékéről a Rendszergazda
   a www.masodikkeruletkartya.hu weboldalán, a megjelenő nyomtatott katalógusból,
   illetve a telefonos ügyfélszolgálaton tájékozódhat a (leendő) kártyabirtokos.

II. Általános Szerződési Feltételek
  1) A Kártya program a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező természetes
    személyeknek szóló sajátos kedvezményrendszert biztosító kártya-rendszer. A
    program működését és annak felügyeletét a II. Kerületi Önkormányzat biztosítja.
  2) A Kártya program és a rendszer, valamint a kibocsátott Kártya tulajdonjoga
    Budapest II. Kerület Önkormányzatot illeti meg.
  3) A Kártya rendszerhez bármely vállalkozás jogosult csatlakozni a
    www.masodikkeruletkartya.hu weboldalon található Regisztrációs Űrlap
    kitöltésével és cégszerű aláírásával, valamint aláírási címpéldány (egyéni vállalkozó
    esetén vállalkozói igazolvány) másolatának a Rendszergazda részére postai úton
    történő megküldésével vagy személyes átadásával.
    A regisztrációt a Rendszergazda a Regisztrációs Űrlapon kötelezően megadott
    email címre megküldött levélben visszaigazolja.
                     123

4) A Kártya rendszerbe történő belépés feltétele a Rendszergazda által a jelen
  Szabályzat 3.) pontjában leírtaknak megfelelően az Elfogadó Partner részére
  megküldött írásos visszaigazolás.
5) Az Elfogadó Partner Elfogadó helyére vonatkozó regisztrációja – a visszaigazolást
  követően – szerződéskötésnek minősül, amelynek feltételeit jelen Szabályzat
  tartalmazza.
6) Az Elfogadó Partner – a Regisztrációs Űrlapon szereplő –
  kereskedelmi/szolgáltató egységének címét, telefonos, valamint internetes
  elérhetőségét, tevékenységének rövid leírását és a termékek/szolgáltatások árából
  nyújtott egységes, az Elfogadó hely által meghatározott kedvezmény mértékét a
  Rendszergazda feltünteti Kártya elfogadóhely adatbázisában az interneten
  (www.masodikkeruletkartya.hu) és az elfogadóhelyi partnereket további
  kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsíti.
7) A Rendszergazda biztosítja a Kártyák igényléséhez szükséges feltételeket és
  gondoskodik a kártyakibocsátásról.
8) A Rendszergazda biztosítja az Elfogadó Partner számára az intelligens informatikai
  rendszerhez való kapcsolódás jogát, amely által a kártyahasználat az Elfogadó
  helyen elektronikusan nyomon követhetővé válik és külön térítés ellenében
  biztosítja a Kártya érvényességét és a tranzakciót kezelő (dokumentáló)
  technológiai hátteret (POS terminál).
9) Az együttműködés érvényességét igazoló, a Kártya program tagságát jelölő Kártya-
  elfogadóhely matricát a Rendszergazda megfelelő számban, az Elfogadó helyekhez
  - a visszaigazolt regisztrációt követően – eljuttatja, amelyeket az Elfogadó hely
  köteles jól látható helyre (bejárat és pénztárgép) kihelyezni, illetve az esetlegesen
  sérült matrica tényéről a Rendszergazdát értesíteni.
10) Az Elfogadó hely az érvényes Kártya birtokosnak a Regisztrációs Űrlapon
  megadott mértékű kedvezményt köteles biztosítani, amely a Kártya birtokosát az
  igénybe vett árukat/szolgáltatásokat tartalmazó számla végösszegén belül illeti
  meg. Az árengedmény alapja az aktuálisan érvényes ár.
11) A kedvezményt a Kártya mindenkori birtokosa a Kártya előzetes bemutatásával, a
  szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor, azonnali
  árkedvezmény formájában érvényesítheti.
12) Az Elfogadó Partner az árat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden
  esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel
  időpontjára vonatkozó kedvezmény nélküli ár, valamint a Kártya birtokosa
  számára nyújtott kedvezmény mértéke is.
13) A kedvezmények megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve fizetési
  módhoz kötni tilos.
14) Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru,
  gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság
  stb. – esetén nem kötelező.
15) A kedvezmény érvényesítéséhez az Elfogadó hely jogosult elkérni a
  kártyabirtokostól a Kártyát, adott esetben azt elektronikus eszközön leolvasni,
  rögzíteni, a Kártya érvényességét ellenőrizni. Az Elfogadó hely kérheti a
  személyazonosság igazolását, de amennyiben azt a kártyabirtokos megtagadja, az
  csak abban az esetben vonhatja maga után a kedvezmény megtagadását, ha a
  Kártyát kétséget kizáróan nem a kártyán szereplő személy kívánja használni.
                     124

 16) Az Elfogadó hely a jelen szerződésből eredő kötelezettségeiről, a kedvezmény
   nyújtás és a Kártya használatának módjáról az alkalmazottait, munkatársait
   tájékoztatni köteles.
 17) Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Kártya rendszer
   jó hírének megőrzése érdekében és nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas
   lehet a rendszer tulajdonosának, a Rendszergazdának, továbbá a rendszerben
   részes vállalkozások vagy a kártyabirtokosok jóhírének csorbítására vagy
   megsértésére.
 18) Az Elfogadó hely minden olyan szervezeti és működési változásról, amely a
   kedvezmény folyamatos biztosítását gátolja, a Rendszergazdát 3 munkanapon belül
   írásban tájékoztatni köteles.
 19) Az Elfogadó Partner a tudomásszerzéstől számított 48 órán belül köteles írásban
   tájékoztatni a Rendszergazdát, ha vele szemben csőd-, felszámolási-,
   végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indult jogerősen, illetve ilyen eljárás
   indítását maga kezdeményezte.
 20) A regisztráció, illetve a szerződés írásban közös megegyezéssel módosítható.
   Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy a kedvezménnyel érintett
   termékértékesítés/szolgáltatást érintő kedvezmények nyújtásával egyoldalúan nem
   hagyhat fel. Erre irányuló szándékát, minden év június 30-ig, előzetesen írásban
   közölnie kell a Rendszergazdával, azzal, hogy a felmondás csak a tárgyév december
   31. napjára szólhat.
 21) Az Elfogadó Partnert kártérítési felelősség terheli, amennyiben a kedvezményadás
   elmaradása vagy nem megfelelő mértéke – bizonyítható módon – neki felróható és
   erre az esetre kötelezettséget vállal a meg nem adott kedvezmény 15 napon belül –
   visszatérítés formájában - történő megfizetésére az érintett kártyabirtokos részére.
   Ennek, továbbá a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségek elmulasztása vagy
   vétkes megszegése esetén az Elfogadó Partner a Kártya program partnerei közül
   azonnali hatállyal kizárásra kerülhet, amelynek megtörténtéről Rendszergazda
   jogosult a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni.
 22) Az Elfogadó Partner a Regisztrációs Űrlap kitöltésével és Rendszergazda részére
   történő átadásával hozzájárul a Regisztrációs Űrlapon szereplő adatai
   Rendszergazda által történő, kizárólag a Kártya program céljához kötött, illetve
   jelen Szabályzatban rögzített felhasználásához, kezeléséhez. Az adatkezelés,
   adatfelhasználás nem sértheti a személyes adatok védelméről és a közérdekű
   adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.
 23) A Rendszergazda köteles a jelen Szabályzat mindenkor érvényben lévő változatát
   internetes oldalán (www.masodikkeruletkartya.hu) hozzáférhetővé tenni, illetve a
   Szabályzatban történt módosításokról valamennyi érvényes regisztrációval
   rendelkező Elfogadó Partnert e-mailben haladéktalanul értesíteni.
 24) A Rendszergazda fenntartja magának a Kártya programban és rendszerben történő
   változtatás jogát.


Kelt: __________________

                          __________________________
                             Elfogadó Partner
           125

5. függelék

Regisztrációs űrlap
                     126

6. függelék

           Kerület Kártya program üzemeltetésének
                havi költségvetési terve

Közvetlen költségek

Anyagköltség                       5.000 Ft
papír, nyomtatópatron
Igénybevett szolgáltatás              170.000 Ft
informatikai háttérszolgáltatás          165.000 Ft
kártyanyomtató gép(ek) üzemeltetése        5.000 Ft
Személyi jellegű ráfordítás            237.725 Ft
bérköltség és járulékok
Egyéb költség                       24.193 Ft
egy munkaállomás kiépítésének és üzemeltetésének költsége


Közvetett költségek

Személyi jellegű ráfordítás              63.082 Ft

Közvetlen és közvetett költségek összesen       500.000 Ft

Társaság által kiszámlázott havi díj         500.000 Ft  + ÁFA


A fenti kalkuláció az önköltségszámításra és transzferár képzésre vonatkozó elvek
figyelembe vételével készült.

A rendszer informatikai és más dologi feltételeinek kialakításához kapcsolódó indulási
költségek, továbbá a bevezetési időszak többletköltségei (a szociális jogosultságú
kártyák kiállítása, valamint 3 hónapig két kihelyezett kártyakiadó pont költsége) külön
forrásból (Az Önkormányzat és a Városfejlesztő között létrejött, a „Második Kerület
Kártya” program bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra vonatkozó megbízási
szerződés alapján) kerülnek biztosításra. A kalkuláció a lakosság részére díjmentesen
biztosított kártyahasználati konstrukció alapján készült.Budapest, 2010. március 18.

                           ___________________
                            dr. Tas Krisztián
                            vezérigazgató
                    127


Polgármester: Köszönöm szépen a bizalmat, és utána van egy határozati javaslat is,
amit el kell fogadnunk minősített többségű szavazással.
Aki el tudja fogadni, kérem, az igen gombot most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         98/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy a II. Kerület Kártya program működtetésére 2011. április
     30-ig megkötendő megbízási szerződéshez szükséges 6250 eFt + Áfa
     összeget a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010.(II. 22.) önkormányzati
     rendelet 16. tábla Céltartalék II/a/3. „Működési tartalék” sora terhére
     biztosítja.
     Felelős: Polgármester
     Határidő: előirányzat-módosításra: 2010. április 30.
           rendeletmódosításra: legkésőbb 2010. december 31.
      (23 képviselő van jelen, 23 igen, egyhangú )


Napirend 8./ pontja
Dr. Ember Piroska felnőtt háziorvos praxis működtetési jogának eladása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Nagyné Opre Tünde
     egészségügyi referens

Polgármester: Ezt a Bizottság egyhangúlag támogatta. Aki el tudja fogadni a
határozati javaslatot, kérem, az igen gombot most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.
                     128

           Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         99/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy Dr. Ember Piroska területi ellátási kötelezettséggel bíró
     háziorvosi praxisa működtetési jogának megszerzőjeként Dr. Kovács Endre
     Bélát fogadja el. Egyúttal kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a praxisjog
     átadását, valamint a szerződés megkötéséhez szükséges igazolások
     benyújtását követően 2010. június 1-jétől 5 éves határozott időtartamra a
     határozat mellékletét képező megbízási szerződést Dr. Kovács Endre Béla
     szakorvos jelölttel (háziorvos) a 26. számú felnőtt háziorvosi körzetre
     megköti.
     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
     megtételére.
     Felelős: polgármester
     Határidő: 2010. március 31.
      (24 képviselő van jelen, 24 igen, egyhangú )                                       Melléklet
                 Megbízási szerződés


mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024
Budapest, Mechwart liget 1. képviseletében: Dr. Láng Zsolt polgármester), mint
Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről Dr. Kovács Endre Béla egyéni
vállalkozó (székhelye: 1025 Budapest, Kavics u. 15., telephelye: 1026 Lotz Károly
utca 10., nyilvántartási száma: 20437221) (szül. hely, idő: Szeged, 1957. április 08.,
anyja neve: Herczegh Klára, lakcím: 1025 Budapest, Kavics u. 15. 01. em. 04. ajtó.)
mint Megbízott, (továbbiakban: Megbízott) között alulírt helyen és időben az alábbi
feltételekkel.
  1. Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott elvállalja az Önkormányzat által a
    II. kerület közigazgatási területén lévő háziorvosi körzetek megállapításáról
    szóló 13/2003.(IV.23.) rendelet 1. mellékletében meghatározott 26. számú
    felnőtt háziorvosi körzet működtetését (az utcajegyzék jelen szerződés 1.
    mellékletét  képezi).  Megbízott   átvállalja Megbízótól  a   helyi
    önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdés, valamint
    az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. és 155. §. alapján a
    Megbízó feladatát képező háziorvosi területi ellátási kötelezettséget a
    meghatározott körzethatárokon belül.
  2. Megbízott ellátja a 4/2000.(II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi
    feladatokat. Tudomásul veszi, hogy az 1. pontban hivatkozott mellékletben
    meghatározott körzetben lakók jelentkezését csak a 43/1999. (III. 3.) Korm.
    rendelet alapján, különösen indokolt esetben, az erre vonatkozó jogszabályok
                   129

  szerint eljárva utasíthatja vissza. Vitás esetben a területileg illetékes ÁNTSZ
  jogosult dönteni.
3. Megbízott tudomásul veszi, hogy a 4/2000.(II. 25.) EüM rendelet 3. §. (3)
  bekezdése alapján sürgős szükség esetén köteles ellátni a rendelési idejében
  hozzá forduló személyeket, ha heveny, vagy krónikus megbetegedésük miatt
  orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a
  gyógyulást lassító állapotromláshoz vezet.
4. Megbízott a 2. és 3. pont szerint nyújtott ellátásokat térítés nélkül köteles
  biztosítani az arra jogosultaknak.
5. Amennyiben Megbízott a betegellátást Bt. vagy Kkt. vállalkozási forma
  keretében kívánja végezni, köteles az egészségügyi vállalkozási engedélyt jelen
  szerződés hatálybalépése előtt beszerezni. Ilyen esetben Megbízott és Megbízó
  kiegészítő megállapodást köt, mely szabályozza, hogy a vállalkozás tagjai közül
  ki jogosult háziorvosi tevékenység végzésére.
6. Megbízott köteles a háziorvosi feladatokat személyesen ellátni, ettől csak
  különösen indokolt esetben térhet el. Helyettesítésről Megbízott maga köteles
  gondoskodni a szerződés tartama alatt érvényes jogszabályoknak megfelelő
  helyettessel. Távollétét Megbízott köteles az Egészségügyi Szolgálat
  vezetőjének és a kerületi ÁNTSZ-nek írásban bejelenteni, helyettesének
  adataival együtt. Indokolt esetben az Egészségügyi Szolgálat vezetője
  helyettesítésre kötelezheti Megbízottat, a kerületi Egészségügyi Szolgálat
  helyettesítési szabályozásának megfelelő díjazásért.
7. Megbízott a betegek ellátását a jelen szerződés 2. mellékletében meghatározott
  rendelési idő szerint köteles biztosítani. Ennek módosításáról Megbízóval
  történt egyeztetés után köteles a körzetébe tartozó lakosságot tájékoztatni.
8. Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár által a
  háziorvosi körzet működtetésére folyósított teljes összeget Megbízott kapja
  meg. Megbízott ezen összeget elkülönített bankszámlán köteles kezelni, és azt
  kizárólag a praxis céljaira fordítani.
9. Megbízó az Egészségügyi Szolgálat által jelen szerződés időtartamára - külön
  megállapodással - térítés nélkül Megbízott rendelkezésére bocsátja a 1026
  Budapest, Lotz Károly utca 10. szám alatt lévő orvosi rendelő és az
  egészségügyi célokra szolgáló közös helyiségek használatát annak teljes
  felszerelésével és berendezésével együtt.
10. Megbízott a 9. pontban foglaltakat leltár szerint veszi át (jelen szerződés
  3. melléklete) és köteles az átvett tárgyakat kellő gondossággal használni,
  állagát megőrizni. Az 100. 000.- Ft (azaz százezer forint) egyedi érték alatti
  tárgyi eszközök, műszerek és berendezési tárgyak pótlása Megbízott feladata. A
  Megbízott az átvett valamennyi vagyontárgy állagának megóvásáért felel,
  kivéve a rendeltetésszerű használat folytán keletkezett természetes
  elhasználódás    következményeként    jelentkező   állagromlást,   vagy
  megsemmisülést. A Megbízott mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a
  rábízott vagyontárgyak tekintetében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben
  általában elvárható.
11. Megbízott az átengedett helyiséget kizárólag a szerződésben foglalt feladatokra
  használhatja, másodlagos bérbeadási, albérletbe adási, más célra történő
                    130

  hasznosításra, átengedésre szóló jogot nem szerez, az a jelen szerződés alapján
  kizárt. Másodlagos tevékenység csak külön szerződés alapján folytatható. A
  jelen pontban foglaltak megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondását
  vonja maga után.
12. Megbízott köteles a jogszabályban előírt képzettséggel rendelkező nővért
  alkalmazni, a felnőtt háziorvos minimálisan 6 óra, a gyermekorvos 3 óra
  munkaidőben. A jogszabályi előírások betartását a II. kerületi ÁNTSZ
  ellenőrizheti.
13. Megbízott fizeti a praxis működésével kapcsolatos közüzemi díjakat (villany,
  gáz, víz, szemétszállítás és a telefondíjat), valamint más, az épület működésével
  kapcsolatos terheket a rendelés céljára igénybevett épületrész mérete és
  rendelési ideje arányában. A közös használatú épületrészek (várók, folyosók,
  öltözők, mosdók) költségeit ugyancsak a fenti arányban viseli. Megbízó a
  Megbízottal kötött megállapodás alapján rögzített összegű közüzemi díjelőleget
  szed negyedévenként, melyet a Megbízott a számla kézhezvétele után, 8 banki
  napon belül köteles átutalni a II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi
  Szolgálata számlájára. Az Egészségügyi Szolgálat köteles minden negyedév
  után legkésőbb 30 nappal elszámolást küldeni Megbízottnak, az előleg levonása
  után befizetendő összeg megjelölésével. Megbízott vagy kellő felhatalmazással
  és szakismerettel rendelkező képviselője előre egyeztetett időpontban jogosult
  az elszámolást, illetve az annak alapját képező számlákat Megbízó
  képviselőjénél ellenőrizni. A fenti közüzemi díjelőleg, illetőleg utólag fizetendő
  összeg tekintetében fennálló 6 hónapon túli elmaradás, hátralék megjelenés
  súlyos szerződésszegésnek minősül, a szerződésszegés a szerződés azonnali
  hatályú felmondását vonja maga után.
14. Megbízó vállalja a rendelő felújításával kapcsolatos költségeket, melyet az
  Önkormányzat felújítási terve és pénzügyi lehetőségei függvényében végez. A
  karbantartás költségei a 13. pontban leírt arányok szerint Megbízottat terhelik.
15. Megbízott a rendelő működtetésének költségei közül jelen szerződés hatálya
  alatt magára vállalja a veszélyes hulladék megsemmisítésének, a takarításnak és
  a rendelői textília mosatásának költségeit.
16. Az orvosi ügyeletet Megbízó biztosítja az általa szervezett ügyelet útján.
  Megbízott tudomásul veszi, hogy szükség esetén kötelezhető ügyeleti feladat
  ellátására a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM
  rendelet szabályai és a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésének
  d) pontjában foglaltak szerint, amennyiben erre nézve igény merül fel Megbízó
  oldalán. Felek ilyen igény esetén külön megállapodást kötnek az ügyelet
  ellátásának feltételeire nézve.
17. A Megbízott köteles a mindenkori hatályos jogszabály szerint az elvégzett
  alkalmassági vizsgálat eredményeit 30 napon belül megküldeni a Megbízó
  részére.
18. Megbízó és Megbízott kötelezi magát, hogy együttműködik a kerület
  egészségügyi helyzetének javítása érdekében. Ezért Megbízó köteles
  tájékoztatni Megbízottat a kerület egészségügyi ellátását érintő kérdésekről,
  döntésekről, továbbképzési lehetőségekről.
                   131

19. Megbízott   vállalja,  hogy   a  kötelező  és  eseti  jelentéseknek,
  adatszolgáltatásoknak, az érvényes jogszabályok figyelembevételével az
  Egészségügyi Szolgálat vezetője felé pontosan és időben eleget tesz.
20. Megbízott mint területi kötelezettséget vállaló orvos köteles a gazdálkodási
  tevékenység körében elvárható gondossággal eljárni, működési körébe tartozó
  veszteséget fedezni.
21. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az e szerződés körébe tartozó
  tevékenységére a jelen szerződés 23. pontjában meghatározott időtartam kezdő
  napját megelőzően felelősségbiztosítást köt, és kijelenti, hogy valamennyi e
  tevékenység végzése során harmadik személynek okozott anyagi, vagy nem
  anyagi kárért kizárólagos felelősséget vállal.
22. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét
  képezi a 4. melléklet, amely a felújítás, beruházás, karbantartás tartalmát és a
  tárgyi eszközök pótlásának rendjét szabályozza.
23. Jelen szerződést felek 2010. június 01-től 2015. május 31-ig terjedő 5 éves
  időtartamra kötik, felek kölcsönösen kifejezik szándékukat hosszú távú
  munkakapcsolat fenntartására. Amennyiben szükséges, a szerződő felek
  kölcsönösen kezdeményezik jelen szerződés módosítását.
24. Jelen szerződés megszűnik, ha a OEP és a Megbízott között létrejött szerződés
  (mellékletként utólag csatolandó) bármely okból megszűnik. A felek a
  szerződést 90 napra mondhatják fel. A Felek kijelentik, hogy közös
  megegyezéssel történő szerződésbontás esetén is irányadónak tekintik a
  felmondási időre meghatározott időtartamot.
25. A jelen szerződés megkötésének feltétele a Megbízott orvos nyilvántartásba
  vételének igazolása, a működtetési jogát engedélyező határozat, a vállalkozói
  tevékenység folytatásához szükséges ÁNTSZ engedély-, és vagy a cégbírósági
  bejegyzés, a vonatkozó Társasági szerződés, és a 21. pont szerinti
  felelősségbiztosítás megléte.
26. A felek rögzítik, hogy a Budapesti Orvosi Kamara 37607/2005. sz. határozata
  értelmében a Megbízott működési nyilvántartása 2010. március 31.-ig érvényes.
  Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti Orvosi Kamara
  működési nyilvántartást megújító határozatát a jelen szerződés megkötését
  követő 30 napon belül bemutatja a Megbízó részére. Megbízott ezen
  kötelezettségének elmulasztása esetén a Megbízó jogosult a szerződést azonnali
  hatállyal felmondani
27. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi szakvizsgát 2013.
  december 31-ig megszerzi. Amennyiben Megbízott a jelen pontban foglalt
  kötelezettségének nem tesz eleget, a Megbízó jogosult a szerződést 30 napra
  felmondani.
28. Megbízott a háziorvosi szakvizsga megszerzéséig terjedő időszakban köteles
  gondoskodni a tevékenysége feletti szakmai felügyelet megszervezéséről,
  amelyet, Megbízó kérésére köteles hitelt érdemlően igazolni.
                    132

  29. A jelen szerződésben nem szabályozottakra a Polgári Törvénykönyv és a
    mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2010. „………………”


   Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat    dr. Kovács Endre Béla
         képviseletében:             egyéni vállalkozó :
         Dr. Láng Zsolt
          polgármester


Napirend 9./ pontja
Járdatisztító gépek üzemeltetése
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Jóvér György
     Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Iroda vezetője

Polgármester: Úgy tudom, hogy a Bizottság ezt is támogatta egyhangúlag. Aki egyet
tud érteni a határozati javaslattal, kérem, az igen gombot most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
        100/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő járdatisztító gépek
     üzemeltetési költségeinek fedezeteként, a határozatlan idejű üzemeltetési
     szerződés időtartamára, a mindenkori éves költségvetésében kötelezettséget
     vállal a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Iroda 2010. évi
     költségvetésében szereplő előirányzatnak megfelelő, időarányos, a
     mindenkori infláció mértékével évenként módosított összeg erejéig. A
     Képviselő-testület  vállalja  a  fedezet  biztosítását mindenkori
     költségvetésében a megkötendő szerződés fennállása alatt.
                    133

     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
     megindítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és
     felhatalmazza arra, hogy a közbeszerzési eljárás győztesével határozatlan
     idejű üzemeltetési szerződést kössön.
     Felelős: Polgármester
     Határidő: A közbeszerzési eljárás megindítására 2010. április 30.
           A fedezet biztosítására a mindenkori éves költségvetési
           rendeletek elfogadása.
      (24 képviselő van jelen, 24 igen, egyhangú)Napirend 10./ pontja
Előterjesztés a Budai Táncklub nevének módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
      Művelődési Iroda vezetője

Polgármester: Berczik Sárát tűntetjük ki azzal, - azt gondolom, megérdemelten -,
hogy felveszi a Budai Táncklub az ő nevét. A KKSI Bizottság – ha jól tudom –
egyhangúlag támogatta.
Felteszem akkor az 1-es számú határozati javaslatot.
Bocsánat, Hutiray Gyula úré a szó.

Hutiray Gyula: Köszönöm szépen. Csak annyit, hogy az intézmény vezetője most
március 15. alkalmából kapott Bánffy Miklós-díjat. Gratulálunk neki. Ez itt ennél a
napirendnél nem árt, ha elhangzik.

Polgármester: Köszönöm szépen, Képviselő úr. Ugye egy cserelap is van ezzel
kapcsolatban. Ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Tehát ezzel dolgozzanak.
Felteszem az 1-es számú határozati javaslatot. Aki egyetért vele, kérem, az igen
gombot most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.
                    134

          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         101/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy a Marczibányi Téri Művelődési Központ telephelyeként
     működő Budai Táncklub nevét módosítja, a módosítást követően az
     intézmény neve: Berczik Sára Budai Táncklub.

     Felelős: polgármester
     Határidő: azonnal
      (21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú )

Polgármester: Feltenném a 2-es számú határozati javaslatot. Aki egyetért vele, az
igen gombot kérem, most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         102/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy a Marczibányi Téri Művelődési Központ /II., Marczibányi
     tér 5/a./ alapító okiratának módosítását, a határozat melléklete szerinti
     tartalommal, elfogadja.
     Felelős: polgármester
     Határidő: 2010. április 1.
      (22 képviselő van jelen, 22 igen, egyhangú )
                                      Melléklet

         Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
          Marczibányi Téri Művelődési Központ
               ALAPÍTÓ OKIRAT
                 módosítása


Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Marczibányi Téri
Művelődési Központ Alapító Okiratát 2010. április 1-i hatállyal - az alábbiak szerint
módosítja:
                     135

1. Az Alapító Okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
 A költségvetési szerv neve: Marczibányi Téri Művelődési Központ
   - székhelye: Budapest II. kerület Marczibányi tér 5/a.(12722/1 hrsz.)
   - telephelyei: Berczik Sára Budai Táncklub (Bp. II., Kapás u. 55. 13651
                           hrsz.)
           Vízivárosi Galéria (Bp. II., Kapás u. 55. 13651 hrsz.)

2. Az Alapító Okirat 5.) pontjában az alábbi szövegrész hatályon kívül kerül:
  A költségvetési szerv fő tevékenysége:
  932900 M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
  92180 Közösségi-művelődési tevékenység
      92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
  a.) ellátandó alaptevékenysége:
  92170 Egyéb művészeti tevékenység
      92171-6 Egyéb művészeti tevékenység
  92190 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztató tevékenység
     92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
  92600 Máshova nem sorolt kulturális és sport tevékenység
     92601-8 máshova nem sorolt kulturális tevékenység
     92602-9 máshova nem sorolt sporttevékenység
  80.400 Egyéb oktatás
     80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás

  b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége
  52690 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
    52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályosak.


Budapest, 2010.


                               Dr. Láng Zsolt
                               polgármester


Polgármester: Aki a 3-as számú határozati javaslattal egyetért, kérem, az igen gombot
most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.
                    136

          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         103/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy a Marczibányi Téri Művelődési Központ /II., Marczibányi
     tér 5/a./ alapító okiratát, a határozat melléklete szerinti tartalommal,
     egységes szerkezetben elfogadja.
     Felelős: Polgármester
     Határidő: 2010. április 1.
      (24 képviselő van jelen, 24 igen, egyhangú )


                                      Melléklet


         Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
           Marczibányi Téri Művelődési Központ
              ALAPÍTÓ OKIRATA


Budapesti Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületi a Marczibányi Téri
Művelődési Központ 230/1992.határozattal kiadott, a 623/1995.(XI.28.), a
298/1997.(VII.1.),a 231/1998.(V.12.), a 301/1999.(VII.8.), a 358/2007.(X.25.),
141/2008.(IV.24.), a 435/2008.(XI.20.),a 237/2009.(V.21.), a 391/2009.(IX.24.),
594/2009.(XII.17.) módosított alapító okiratát helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 9.§ (4) bekezdése, 35 § (2) bekezdés e) pontja, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) , a
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII tv.
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területén
foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§,
14.§, 15. §-a alapján egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg:

  1.)Az költségvetési szerv neve: Marczibányi Téri Művelődési Központ
    - székhelye:  Budapest II. kerület Marczibányi tér 5/a.(12722/1 hrsz.)
    - telephelyei:  Berczik Sára Budai Táncklub (Bp. II., Kapás u. 55. 13651
hrsz.)
           Vízivárosi Galéria (Bp. II., Kapás u. 55. 13651 hrsz.)

  2.)Az alapító és fenntartó neve: Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
               Budapest, II. kerület Mechwart liget 1.
                    137

 3.)A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerv:
         Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
         Budapest, II. kerület Mechwart liget 1.


 4.) A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy
   A költségvetési szerv működési köre: Budapest II. kerület

 4/A. a költségvetési szerv által ellátandó közfeladat: közművelődés

 4/B. A költségvetési szerv besorolása:
       a.) Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):
         közszolgáltató költségvetési szerv, közművelődési feladatot ellátó
         közintézmény

        b.) Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő és
          gazdálkodó költségvetési szerv

5.) 2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:

  A költségvetési szerv alaptevékenysége:
  910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
  910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
  932919-1 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
  949900-1 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  A költségvetési szerv alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
   910501-2 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
   910502-2 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
   932919-2 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
   949900-2 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége:
   (a kisegítő tevékenység arányának felső határa a kiadási előirányzat 5 %-a)
  476100-3 könyv kiskereskedelem
  479909-3 egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
  581100-3 könyvkiadás
  581900-3 egyéb kiadói tevékenység

 6.) A feladat ellátására szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:

 a.) az – önkormányzati vagyonrendelet alapján – a költségvetési szerv
   rendelkezésére áll a székhelyen lévő ingatlan a rajta lévő épületekkel.
   A költségvetési szerv rendelkezésére áll továbbá a leltár szerint nyilvántartott
   állóeszköz állomány. Vagyontárgyait tevékenységének ellátásához szabadon
   használhatja.
                     138

  b.) A költségvetési szerv az alaptevékenységének ellátását közvetlenül támogató
    vagy azt kiegészítő tevékenységet folytathat, ha az nem akadályozza a
    költségvetési szervben folyó szakmai munkát.
  c.) A költségvetési szerv a rendelkezésére álló helyiségeket bérletbe adhatja. A
    bérletbe adásra akkor van lehetősége, ha az nem akadályozza költségvetési
    szervben folyó szakmai munkát.
  d.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
  e.) A költségvetési szerv a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni,
    illetőleg biztosítékként felhasználni.

  6/A. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányának
   felső határa: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

  7.)A költségvetési szerv vezetőjének megbízása:
  A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
  Képviselő-testület bízza meg - határozott időre - nyilvános pályázat útján.
  A költségvetési szerv gazdasági vezetőjét – a költségvetési szervek jogállásáról és
  gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. § (2) bekezdés c) pontja alapmán –
  a polgármester nevezi ki.


  8.) A munkáltató jogkör gyakorlása: A költségvetési szerv egyszemélyi felelős
  vezetője e jogkörében gyakorolja a költségvetési szerv dolgozói felett a
  munkáltatói jogokat.
  A vezető a gazdasági vezető felett – a kinevezés, vezetői megbízása, felmentése,
  vagy vezetői megbízásának visszavonása kivételével – gyakorolja az egyéb
  munkáltatói jogkört.
  A költségvetési szerv foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk
  közalkalmazotti jogviszonyban történik.


Budapest, 2010.                                  Dr. Láng Zsolt
                                  polgármester

Napirend 11./ pontja
A Budapest Esély Nonprofit Kft-vel a kerületi tartós munkanélküliek közcélú
foglalkozatására kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
       Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
     Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője
                     139


Polgármester: A Bizottság egyhangúlag támogatta. Aki el tudja fogadni a határozatot,
kérem, az igen gombot most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         104/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
     úgy dönt, hogy a névváltozás folytán jogutód Budapest Esély Nonprofit
     Kft-vel (1091 Budapest, Üllői u. 45.) a határozat mellékletét képező
     megállapodást egyező akarat nyilvánítással 2010. április 1. napjával
     megköti, s ezzel egyidejűleg a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási
     Szolgálat Kht.-val (1091 Budapest, Üllői u. 45.) 2009. április 1. napjától
     megkötött közszolgáltatási szerződést egyező akarat nyilvánítással
     megszünteti.
     Felelős: Polgármester
     Határidő: 2010. április 15.
      (23 képviselő van jelen, 23 igen, egyhangú )

                                      Melléklet


        KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

   amely létrejött Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024
   Budapest, Mechwart liget 1., adószáma: 15502003241) a továbbiakban:
   Önkormányzat, melynek képviseletében eljár     Dr. Láng Zsolt
   polgármester) és a Budapest Esély Nonprofit Kft. (1091 Budapest, Üllői
   u. 45., cégjegyzékszáma: CG. 01-09-919580, adószáma: 18228012-2-43) a
   továbbiakban: Budapest Esély, melynek képviseletében eljár Kulinyi
   Márton ügyvezető igazgató (a továbbiakban együtt: Felek) között az
   alábbi tartalommal:

   A Budapest Esély vállalja, hogy:

 1. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (továbbiakban:
  Munkaügyi Központ) által a Budapest Esélyhez irányított közcélú
  munkavégzésre     alkalmas munkanélküliek foglalkoztatását megszervezi,
  irányítja, ellátja a munkaviszonnyal együtt járó munkáltatói feladatokat;
                    140

2. gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények
  betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával,
  költségelszámolásával, adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatok ellátását;
3. e tevékenysége kizárólag a képviselő-testület által jóváhagyott közfoglalkoztatási
  tervben szabályozott önkormányzati feladatokhoz kapcsolódik, és e feladatát
  Budapest Főváros II. Kerület közigazgatási területén végzi;
4. a közcélú foglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatókkal megállapodást köt;
 5. a foglalkoztatók - a szakképzettség és munkakör megjelölésével - beérkező
  munkaerő igényeit 3 munkanapon belül írásban továbbítja a Munkaügyi
  Központnak;

6. megszervezi a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot;
7. a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követően az alkalmas
  munkavállalókkal a közcélú munkaszerződést határozott időre köti meg;
8. a munkaszerződések a mindenkori hatályos jogszabályokon alapulnak;
9. értesíti a Szociális és Gyermekvédelmi Irodát (továbbiakban: Iroda) ha a közcélú
  munkára irányított személy a részére felajánlott munkát nem fogadja el;

10. a határozott idejű munkaviszony létesítéséről, meghosszabbításáról, illetve
  megszüntetéséről szóló munkaszerződés 1 db eredeti példányát illetve 10 napon
  belül az Irodának megküldi;

11. minden hónap 5. napjáig gondoskodik a közcélú foglalkoztatottak munkabérének
  kifizetéséről;
12. havonta kimutatást készít a foglalkoztatásban résztvevőkről – név szerinti,
  foglalkoztatási időszak, napi munkaidő, munkabér + járulékok bontásban –
  melyet következő hónap 5. napjáig megküld az Iroda részére,
13. a munkaviszony megszűnésekor a Budapest Esély a foglalkoztatottat a
   munkanélküli ellátásra való jogosultság megállapításához a Munkaügyi
   Központhoz irányítja, valamint tájékoztatja az Irodánál történő megjelenésének
   szükségességéről;
14.  adatokat szolgáltat az Önkormányzat közfoglalkoztatással kapcsolatos
   beszámolóihoz, továbbá részt vesz az éves közfoglalkoztatási terv
   előkészítésében;
 15. évente egy alkalommal a tárgyévet követő április 30. napjáig szakmai, pénzügyi
   beszámolót készít az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságnak,
   melyet az Irodán kell benyújtania;
 16. a közcélú munkavállaló és a munkáltatói jogkört gyakorló Budapest Esély
   között a munkaviszonyból, valamint egyéb munkajogi és kárviselési
   kérdésekből eredő jogvita esetén a Budapest Esély jár el a Munka
   Törvénykönyve vonatkozó szabályai szerint.
                    141


 Az Önkormányzat vállalja, hogy:

17. az éves költségvetési rendeletében megtervezi és biztosítja a szerződés tárgyát
  képező szolgáltatás pénzügyi fedezetének felső határát;

18. a közszolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott pénzügyi fedezet
  tartalmazza:
  - a közcélú foglalkoztatottak bér és járulékait valamint a foglakoztatáshoz
  kapcsolódó egyéb költségeket (bérlet, étkezési jegy, munkaruha, egészségügyi
  vizsgálat)
  - a szervezési díjat;

19. a 18. pont szerinti összegeket negyedévi bontásban előre, a negyedév kezdő
  hónap 15. napjáig utalja át a Budapest Esély által kiállított számla alapján a
  11600006-00000000-17721529 számú számlájára. Az első negyedévi átutalást
  május 15. napjáig teljesíti. Az átutalt összegek elszámolása negyedévente
  történik a tényleges, igazolt felhasználásnak megfelelően korrigált összegben.


 Felek megállapodnak abban, hogy:


20. a szerződés melléklete szerinti pénzügyi fedezetről minden év március 31.
 napjáig megállapodnak a tárgyév április 1-jétől tárgyévet követő március 31.
 napjáig tartó időszakra;

21. a közcélú foglalkoztatásról szóló jogszabályi rendelkezések megsértése, illetve
  szerződésszegés miatt bekövetkező kár esetén a felek egymás felé kártérítési
  felelősséggel tartoznak.

 22. Jelen szerződés 2010. április 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.

 23. A szerződést bármelyik fél rendes felmondási idővel felmondhatja. A
   felmondás a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik. A
   felmondási idő 3 hónap.

 24. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a köztük felmerülő vitás
  kérdéseket, elsősorban tárgyalások útján rendezik, s kizárólag ennek
  sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz.

 25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
   rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos ágazati jogszabályok az
   irányadók.
 E szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mellékletben foglaltak.
                  142


 A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon és
 helyen aláírják.

 Jelen szerződés aláírásával hatályát veszti a 2009. április 1. napján megkötött
 közszolgáltatási szerződés.


 Budapest, 2010..……………


…………………………                    ……………………………..
  Dr. Láng Zsolt                   Kulinyi Márton
  polgármester                    ügyvezető igazgató
Budapest Főváros                 Budapest Esély Nonprofit Kft.


 Ellenjegyezte:
……………………………….
 dr. Szalai Tibor
   jegyző
                     143

         KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS melléklete

        2010. év 04. 01. napjától – 2011. év 03. 31. napjáig

   A 2010. április 1. napjától a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
   (1024 Budapest, Mechwart liget 1., adószáma: 15502003241) a továbbiakban:
   Önkormányzat, melynek képviseletében eljár Dr. Láng Zsolt polgármester és a
   Budapest Esély Nonprofit Kft. (1091 Budapest, Üllői u. 45., cégjegyzékszáma:
   CG.01-09-919580, adószáma: 18228012-2-43) a továbbiakban: Budapest Esély,
   melynek képviseletében eljár Kulinyi Márton ügyvezető igazgató között
   létrejött közszolgáltatási szerződés 18. pontjában meghatározott pénzügyi
   fedezetet az alábbiakban határozza meg:

    1. a szervezési díj bruttó 1 600 eFt

    2. a foglalkozatáshoz kapcsolódó egyéb költségek (bérlet, étkezési jegy,
    munkaruha, egészségügyi vizsgálat ) bruttó 1 685 eFt

   3. a közcélú foglalkoztatottak bér és járulékai bruttó 45 150 eFt.

   A szerződés 3. pontja szerinti      közfoglalkozatási  terv  alapján  a
   közfoglalkoztatási státusz szám: 40 fő

   Budapest, 2010.………………

    ………………………..…                 ……………………………
    Dr. Láng Zsolt                   Kulinyi Márton
    polgármester                     ügyvezető igazgató
    Budapest Főváros               Budapest Esély Nonprofit Kft.
  II. Kerületi Önkormányzat

  Ellenjegyezte:
 ……………………………….
  dr. Szalai Tibor
     jegyző


Napirend 12./ pontja
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal házi segítségnyújtásra,
étkeztetésre és időskorúak nappali intézményi ellátásra megkötött ellátási
szerződés módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
      Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője
                     144

Polgármester: Aki egyetért vele, kérem, az igen gombot most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
        105/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     úgy dönt, hogy a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal
     (1024 Budapest, Margit krt. 23.) 2007. április 1-jén szociális szolgáltatásra
     kötött - a K-248/2008. nyilvántartási számú szerződéssel módosított - K-
     963/2007.   nyilvántartási   számú   ellátási  szerződést  egyező
     akaratnyilvánítással a határozat melléklete szerint módosítja.
     Felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
     Felelős: Polgármester
     Határidő: 2010. április 30.
      (24 képviselő van jelen, 24 igen, egyhangú )


                                       Melléklet

          ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

   amely létrejött a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024
  Budapest, Mechwart liget 1., képviseli: dr. Láng Zsolt polgármester, a
  továbbiakban: Megbízó) és a Magyarok Nagyasszonya Ferences
  Rendtartomány (1024 Budapest, Margit körút 23., képviseli: Magyar
  Gergely tartományfőnök, nyilvántartásba vétele: 7.Pk.60754/1995/7. sz.
  végzés, 95.szorszám alatt, adószáma: 19001009-2-41      alapján, a
  továbbiakban: Megbízott) között, (a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi
  tartalommal:


   1.)  Felek rögzítik, hogy 2007. április 1-jei hatállyal megkötött és 2008.
   május 20-án a K-248/2008. nyilvántartási számon módosított K-963/2007.
   nyilvántartási számú ellátási szerződést 2010. április 1-jétől egyező
   akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják:

    2.) Felek az 1. pontban hivatkozott szerződés 6.1) és 6.2) pontját az
   alábbiak szerint módosítják:
                    145

   „6.1. A Megbízó rögzíti, hogy a Megbízottnak az 1.1 pontban foglalt
    szolgáltatásra a támogatás összege tárgyév április 1-jétől tárgyévet
    követő március 31-ig tartó időszakra szól, a támogatás összege nem
    haladhatja meg a 35 584 eFt-ot.”

   „6.2. A Megbízott részére a 2010. április 1-jétől 2011. március 31-ig
   megállapított támogatás összege a tényleges ellátottak és gondozási órák száma
   alapján:
       házi segítségnyújtás:2.000 Ft/óra,
       idősek klubja:   25.000 Ft/fő/hó,
       étkeztetés:    175 Ft/adag.”


 Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az 1.) pontban jelölt szerződés a 2.) pontban
 megjelölt módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályában
 maradnak.


 Budapest, 2010. április

……………………………
………………………………….
  Budapest Főváros                   Magyarok Nagyasszonya
 II. Kerületi Önkormányzat                Ferences Rendtartomány
   Dr. Láng Zsolt                    Magyar Gergely
   polgármester                        tartományfőnök


  Ellenjegyezte:
 ……………………………….
  dr. Szalai Tibor
    jegyző


Napirend 13./ pontja
Az Önkormányzat fenntartásában működő Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
alapító okiratának módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
       Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
     Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

Polgármester: Egy cserelap lett kiosztva, ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom,
mert ezzel fogunk szavazni. Ez a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító
                     146

okiratának módosítása. Azáltal, hogy elköltöztettük, ezért módosítjuk az alapító
okiratot.

Az 1-es számú határozatot feltenném. Aki egyetért vele, kérem, az igen gombot most
nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


           Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
          106/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
       A Képviselő-testület
       úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Családsegítő
       és Gyermekjóléti Központ (1027 Budapest Horvát u. 2-12. fszt. 1.) alapító
       okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal
       elfogadja.
       Felelős: Polgármester
       Határidő: 2009. április 1.
       (24 képviselő van jelen, 24 igen, egyhangú )


                                       Melléklet


           Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
            Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
                  Alapító Okirat
                   módosítás

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1)-(3) bekezdésében, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4.§ (1) bekezdése, 292/2009.
(XII.19.) Korm. rendelet, valamint a 475/2009. (X.22.) Képviselő-testületi határozattal
módosított, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja.

    1.   Az Alapító Okirat 1. pontjában
        a költségvetési szerv székhelye: 1022 Budapest, Fillér u. 50/B. szám
        helyett   1022 Budapest, Horvát utca 2-12. fszt. 1. szám kerül;
        ágazati azonosítója: S0215114 törlésre kerül
                  S0215169 törlésre kerül.
                     147

      telephelye: 1022 Budapest, Fillér u. 50/B. szám törlésre kerül;
     2.   8/A pont törlésre kerül

Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályosak.

Budapest, 2010.
                        Dr. Láng Zsolt
                        polgármester

Záradék:
Az Alapító Okirat módosítását a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 106 /2010. (III. 25. ) határozatával hagyta jóvá.

Hatályos: 2010. április 1.

Budapest, 2010.

                        dr. Szalai Tibor
                          Jegyző


Polgármester: A 2-es számú határozati javaslat. Aki egyetért vele, kérem, az igen
gombot most nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.


           Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         107/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
      A Képviselő-testület
      úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Családsegítő
      és Gyermekjóléti Központ (1027 Budapest Horvát u. 2-12. fszt. 1.) alapító
      okiratát, a határozat melléklete szerinti tartalommal, egységes szerkezetben
      elfogadja.
      Felelős: Polgármester
      Határidő: 2009. április 1.
      (24 képviselő van jelen, 24 igen, egyhangú )
                    148


                                      Melléklet


         Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
           Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
               ALAPÍTÓ OKIRATA
           A módosításokkal egységes szerkezetben

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§ (1)-(3) bekezdésében, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 4.§ (1) bekezdése,
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, valamint a Képviselő-testület 159/1997(V.06.)
határozatával alapított , továbbá a 191/1998.(IV.21.), a 315/2000.(VI.15.), a
73/2004.(II.26.), a 305/2005.(VI.23.), a 25/2008.(I.31.), a 475/2009.(X.22.) és a
……../2010.(…….) határozattal módosított Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát egységes
szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg:

   1./ A költségvetési szerv neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
       székhelye:       1022 Budapest, Horvát utca 2-12. fszt. 1.
                   szám
       telephelye:       1027 Budapest, Szász Károly u. 2. szám

   2./ Az alapító fenntartó neve: Budapest Főváros II. Kerületi
                   Önkormányzat
       címe:          1024 Budapest, Mechwart liget 1. szám
       adószáma:        15502003241
       ágazati azonosítója:   S0029414

   3./ Az alapítás éve:       1997.

    4./ A költségvetési szerv irányító szerve: Budapest Főváros II.
                     Kerületi Önkormányzat Képviselő-
                     testülete
                     1024 Budapest, Mechwart liget 1. szám

     A költségvetési szerv feletti törvényességi felügyeletet Budapest Főváros II.
     Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Szociális és
     Gyermekvédelmi Irodáján keresztül gyakorolja.

   5./ A költségvetési szerv jogállása : önálló jogi személy – költségvetési szerv

   6./ A költségvetési szerv működési területe:
                Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területe
                   149

 7./  A költségvetési szerv besorolása:
     a.)Tevékenységének jellege szempontjából (típusa):
      közszolgáltató költségvetési szerv, szociális alapszolgáltatást és
      gyermekjóléti alapellátást nyújtó közintézmény

      b.) Feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő
        költségvetési szerv

8./ A jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§ (4) bekezdése, a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§
(1) bekezdés e) pontja. valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (1)bekezdés, (3)bekezdés d)
pontja alapján kötelező önkormányzati feladatot lát el: személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást.


 9/. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége 2010. január 01. napjától:


 A költségvetési szerv szakágazati rendbe sorolása:

               889900 - Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

     A költségvetési szerv szakfeladatai 2010. január 1-től:

               889103 – házi gyermekfelügyelet
               889924 – családsegítés
               889201 – gyermekjóléti szolgáltatás
               889202 – kórházi szociális munka
               889203 – utcai, lakótelepi szociális munka
               889204 – kapcsolattartási ügyelet
               889205 – iskolai szociális munka


 10./ Ellátható vállalkozási tevékenység mértéke és köre: nincs


 11./ A költségvetési szerv számlaszáma: 12001008-00368631-00100008


 12./ A feladatellátására szolgáló vagyon és a vagyona feletti rendelkezési
    jog:
    12.1. A 13632/2/A/1 helyrajzi számú 320m² nagyságú alapterülettel
    rendelkező, természetben Budapest II. kerület, Horvát utca 2-12. fszt. 1.
                  150

   szám, valamint a 13676/A/161 helyrajzi számú 259,5 m² nagyságú
   alapterülettel rendelkező, természetben Budapest II. kerület Szász Károly
   u. 2. szám alatti korlátozottan forgalomképes ingatlan használati joga az
   intézményt illeti meg.


   12.2. Ingó: leltár szerint nyilvántartott immateriális javait és tárgyi
   eszközeit tevékenységének ellátásához szabadon felhasználhatja.


   12.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását közvetlenül
   támogató vagy azt kiegészítő tevékenységet folytathat, ha az nem
   akadályozza az intézményben folyó szakmai munkát.


   12.4. A költségvetési szerv rendelkezésére álló helyiségeket a hatályos
   jogszabályok szerint bérletbe adhatja, amennyiben a bérletbe adás nem
   akadályozza az intézményben folyó szakmai munkát.


   12.5. A költségvetési szerv rendelkezésére álló vagyont nem jogosult
   elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.

13./ Gazdálkodási jogkör:

   13.1.Önállóan működő - a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
   jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési
   szerv.


   13.2. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Budapest
   Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeit Ellátó Igazgatóság.


   13.3. A költségvetési szerv a fenntartó által biztosított pénzeszköz, állami
   normatív hozzájárulás, valamint egyéb bevétel alapján gondoskodik
   feladatai ellátásáról.


   13.4. A költségvetési szerv költségvetését a fenntartó állapítja meg a
   hatályos jogszabályok alapján.
                     151


    14./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
       A költségvetési szerv vezetőjét pályázat útján a Budapest Főváros II.
       Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki.


    15./ A munkáltatói jogkör gyakorlása:
    A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője jogkörében gyakorolja a
    költségvetési szerv dolgozói feletti munkáltatói jogokat. A költségvetési szerv
    foglalkoztatottjai jogviszonya: foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban
    történik.


    16./ A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
    A költségvetési szerv vezetője önállóan, vagy a vezető által kijelölt személy.


    17./ A költségvetési szervet az alapító megszüntetheti:
        ha feladatait, alapvető tevékenységét ellátni nem tudja, illetve nem az
       alapító okirat alapján végzi,
        ha az ellátandó feladat más módon, vagy más szervezetben
       hatékonyabban teljesíthető.


Budapest, 2010.

                        Dr. Láng Zsolt
                         polgármester


Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Budapest Főváros
II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2010.(III. 25.) határozatával hagyta
jóvá.

Hatályos: 2010. április 1.


Budapest, 2010.

                        dr. Szalai Tibor
                           jegyző
                     152


Napirend 14./ pontja
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
intézményi térítési díjainak meghatározása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
     Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

Polgármester: A határozati javaslatot a Bizottság egyhangúlag támogatta. Törvényi
kötelezettségünknek teszünk eleget. Aki egyetért vele, az kérem, az igen gombot most
nyomja meg.

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést
hozta.          Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
         108/2010. (III. 25.) képviselő-testületi határozata
     A Képviselő-testület
     az általa fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményeiben a
     szolgáltatások intézményi térítési díjának (a szolgáltatási önköltség és a
     normatív hozzájárulás különbözete) felső értékét 2010. április 1-től az
     alábbiak szerint állapítja meg:
                      153
                              Önköltség    Intézményi
   Ellátási forma           Típus        (Ft)    térítési díj (Ft)
   Szociális étkeztetés     Ebéd szállítás nélkül      752         530
     (1 adag)         Ebéd szállítással       890         660
  Házi segítség-nyújtás
                                 4 439        4 350
      (1 óra)
                 Nappali ellátás étkezés
                                 1 359        1 000
Időskorúak nappali intézményi      nélkül
    ellátása (1 nap)       Nappali ellátás
                                 2 111        1 530
                   étkezéssel
                 Nappali ellátás étkezés
                                 8 599        6 980
Fogyatékos személyek nappali      nélkül
 intézményi ellátása (1 nap)    Nappali ellátás
                                 9 197        7 580
                   étkezéssel
Jelzőrendszeres házi segítség-
                                 192          60
   nyújtás (1 nap)
 Átmeneti elhelyezést nyújtó      1 napra         6 993        5 250
      ellátás           1 hónapra        209 794       157 500
 Gyógytorna, gyógymasszázs
                                 1 721        1 720
      (1 óra)
  Házi gyermekfelügyelet
                                 797         790
      (1 óra)
   Közösségi ellátások
                                 1001         200
     (1 nap )
    Családsegítés
                                 2 262        1 240
      (1 óra)
 Gyermekjóléti szolgáltatás
                                 2 203        1 090
      (1 óra)


     Felelős: polgármester
     Határidő: azonnal

     (23 képviselő van jelen, 23 igen, egyhangú)
                     154

Napirend 15./ pontja
Budapest II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Igazgató főorvosának
kinevezése az állásra kiírt pályázat alapján
(írásbeli)                        Zárt ülés!
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: Nagyné Opre Tünde
     egészségügyi referens

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.


Napirend 16./ pontja
A helyi Birtokhasznosítási Bizottságba delegált tag visszahívása és új tag
megválasztása
(írásbeli)                          Zárt ülés!
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: dr. Szigeti Szilvia
     jegyzői referens

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.


Napirend 17./ pontja
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a Budapest Főváros VIII.
Kerületi Józsefvárosi Önkormányzat között - Hermann Judit személyes gondoskodást
nyújtó nappali ellátása ügyében - létrejött megállapodás
módosítása                        Zárt ülés!
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
       Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
     Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.

Napirend 18./ pontja
Varga László bentlakásos intézményi áthelyezése
(írásbeli)                          Zárt ülés!
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
       Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
     Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.
                     155

Napirend 19./ pontja
A 13426/0/A/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest, II. Mecset u. 8.
fsz. 3. szám alatti lakás kiürítése
(írásbeli)                          Zárt ülés!
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
     Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.


Napirend 20./ pontja
Sallai Zsuzsanna kérelme a 13434/0/A/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest,
II. Mecset. u. 15. mfsz. 3. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli)                          Zárt ülés!
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.


Napirend 21./ pontja
Szociális lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázat elbírálása
(írásbeli)                           Zárt ülés!
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
      Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.


Napirend 22./ pontja
Keresztesné Fehér Klára kérelme a 13694/6/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott,
Budapest, II. Varsányi udvar 2. VI. 25. szám alatti lakás bérleti jogának rendezésére
(írásbeli)                           Zárt ülés!
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
       Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
     Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.
                      156


Napirend 23./ pontja
A Bp. II. ker., Frankel L. út 46. fszt. 6.szám alatti lakás bérbe adása
(írásbeli)                            Zárt ülés!
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
        Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
      Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt.

Az ülés befejezése 16 óra 55 perc.                      kmf.Dr. Láng Zsolt                       dr. Szalai Tibor
 polgármester                          jegyzőRataj János                          Gárdos Pál
jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő
_______________________
A jegyzőkönyvet készítette:
Krucsó Á. – Patak M.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:75
posted:6/15/2012
language:Hungarian
pages:156