Sociologijos ivadas KLAUSIMAI 2011

Document Sample
Sociologijos ivadas KLAUSIMAI 2011 Powered By Docstoc
					               SOCIOLOGIJOS ĮVADAS
                  KLAUSIMAI

                    1. Įvadas į sociologiją

Sociologijos apibrėžimas. Sociologinio požiūrio bruožai. Sociologijos pradininkai: Auguste
Comte, Emile’is Durkheimas, Karlas Marxas, Maxas Weberis. Sociologijos teorijos raida XX a.
pirmoje pusėje: struktūrinis funkcionalizmas, konfliktų teorija, simbolinis interakcionizmas

Literatūra:
Giddens Anthony, 1 sk. “Kas yra sociologija?”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika

                   2. Kultūra ir visuomenė.

Sociologinė kultūros samprata. Visuomenės ir kultūros santykis. Kultūros komponentai: simboliai,
kalba, vertybės, normos, materialiniai artefaktai. Kultūrų įvairovė: subkultūros, kontrkultūros.
Kultūros tyrimai. Kultūrinis reliatyvizmas ir etnocentrizmas. Socializacijos sąvokos apibrėžimas.
Pirminė, antrinė socializacija. Resocializacija. Socialiniai vaidmenys. Socialinis ir asmeninis
identitetas. Socializacijos veiksniai.

Literatūra:
Giddens Anthony, 2 sk. “Kultūra ir visuomenė”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika

                 3. Socialinė kaita. Globalizacija

Visuomenės tipai. Socialinė kaita. Veiksniai, turintys įtakos socialinei kaitai. Globalizacija ir ją
skatinantys veiksniai. Diskusijos dėl globalizacijos: skeptikai, hiperglobalistai ir
transformacionalistai. Globalizacijos įtaka kasdieniam žmonių gyvenimui. Globalizacija ir rizika.
“Rizikos visuomenė”. Globalizacija ir socialinė nelygybė.

Literatūra:
Giddens Anthony, 3 skyrius “Kintantis pasaulis“, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika.

              4. Socialinė sąveika ir kasdienis gyvenimas

Kasdienio gyvenimo tyrimo svarba. Neverbalinis bendravimas: veidas, emocijos ir gestai.
Pokalbiai ir pašnekesiai: etnometodologija, bendrieji supratimo pagrindai, “pagrindo lūkesčiai”,
sąveikos chuliganizmas. Nefokusuota ir fokusuota sąveika (susidūrimai), riboženkliai. Įspūdžio
valdymo dramaturginė analizė: vaidmuo, priskirtas ir pasiektas statusas, pagrindinis statusas,
vaidinimo komanda, auditorija, autsaideriai, scena, užkulisiai. Socialinis tikrovės konstravimas.

Literatūra:

Giddens Anthony, 4 sk. “Socialinė sąveika ir kasdienis gyvenimas”, Sociologija, 2005, V.:
Poligrafija ir informatika                                                    1
                   5. Lytis ir seksualumas

Lyties ir socialinės lyties sąvokos. Biologiniai ir socialiniai skirtumai tarp lyčių. Lyčių vaidmenys.
Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje. Lyčių socializacija. Lyčių nelygybė. Lyčių nelygybės
aiškinimas. Moteriškumai, vyriškumai ir santykiai tarp lyčių: Connellio lyčių tvarka, vyriškumo
transformacijos. Socialiniai poveikiai seksualinei elgsenai. Seksualumas Vakarų kultūroje.
Homoseksualumas. Homoseksualumo tipai. Požiūriai į homoseksualumą. Prostitucija.
Prostitucijos aiškinimai.

Literatūra:
Giddens Anthony, 5 sk. “Lytis ir seksualumas”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika

                       6. Šeima

Sąvokos: giminystė, šeima, santuoka. Normatyvinė šeimos samprata. Šeiminių partnerysčių
formos. Šeimos klasifikacijos. Santuokos formos. Šeimos modelių kaitos tendencijos Lietuvoje.

Literatūra:
Giddens Anthony, 7 sk. “Šeima”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir informatika

                      7. Deviacija

Deviacijos samprata. Biologiniai deviacijos (nusikaltimų) aiškinimai. Psichologiniai deviacijos
aiškinimai. Sociologinės nusikaltimo ir deviacijos teorijos: 1) funkcionalizmo teorijos:
nusikaltimas ir anomija (Durkheimo ir Mertono sampratos); Mertono deviacijų klasifikacija
(inovacijos, ritualizmas, atsiskyrimas, maištas); 2) interakcionizmo teorijos: diferencinio ryšio
(diferencijuotos asociacijos) teorija; etikečių klijavimo (stigmatizacijos) teorija; 3) delinkventų
subkultūros teorija; 4) kontrolės teorija; 5) konfliktų teorijos ir kritinės kriminologijos teorijos:
“naujoji kriminologija”. Oficialios nusikalstamumo statistikos trūkumai ir viktimizacijos tyrimai.

Literatūra:
Giddens Anthony, 12 sk. “Nusikaltimas ir deviacija”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika

Papildoma literatūra:
Dobryninas, A., Sakalauskas G., Žilinskienė L. Kriminologijos teorijos, 2008, V.: Eugrimas

                  8. Etniškumas ir migracija

Etniškumo samprata. Etninė diskriminacija ir jos aiškinimai. Etninė integracija ir etniniai
konfliktai. Globalinė migracija. Lietuvių emigracijos tyrimai.

Literatūra:
Giddens Anthony, 9 sk. “Rasė, etniškumas ir migracija”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika


                       9. Religija.

Religijos apibrėžimas. Religija klasikų darbuose: Marxo, Durkheimo ir Weberio religijos teorijos,
jų vertinimas. Religinių organizacijų tipai: bažnyčios ir sektos, denominacijos ir kultai.
Sekuliarizacijos tezė. Sekuliarizacijos matmenys. Religinių pokyčių aiškinimai racionalaus

                                                    2
pasirinkimo paradigmoje. Naujieji religiniai sąjūdžiai (NRS). Wallis NRS klasifikacija. Religinis
fundamentalizmas. Islamiškasi fundamentalizmas. Krikščioniškasis fundamentalizmas. Gyventojų
religingumo pokyčiai Lietuvoje.

Literatūra:
Giddens, Anthony, 17 sk. “Religija”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir informatika


                 10. Urbanizacija ir urbanizmas.

Miesto sociologijos tyrimų sritis. Miestas sociologijos klasikų darbuose: Tonnies, Simmel, Wirth.
Kultūros įtaka miestų raidai. Vakarų miestų raidos tendencijos: priemiesčių susidarymas, senųjų
miestų centrų nykimas, miesto konfliktai, miestų atnaujinimas. Miestai besivystančiose šalyse.
Miestai ir globalizacija: globaliniai didmiesčiai, didmiestis ir periferija, globalinis didmiestis ir
nelygybė. Miestų raidos tendencijos Lietuvoje.

Literatūra:
Giddens Anthony, 18 sk. “Miestai ir miestų erdvės”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika

        11. Socialinė nelygybė. Socialinė stratifikacija ir klasės samprata

Socialinės stratifikacijos samprata. Stratifikacijos sistemos. Karlo Marxo klasių teorija. Maxo
Weberio stratifikacijos teorija. Eriko Wrighto klasių teorija. Klasių matavimas: dažniausiai
taikomi klasinės padėties rodikliai. Klasė ir gyvenimo būdas. Socialinis mobilumas: vertikalus,
horizontalus, vidinis kartos, kartų. Švietimo sistema ir socialinė nelygybė. Socialinės
stratifikacijos tyrimai pokomunistinėje Lietuvoje.

Literatūra:
Giddens Anthony, 10 sk. “Klasė, stratifikacija ir nelygybė”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija
ir informatika

            12. Darbas ir laisvalaikis. Gamyba ir vartojimas

Darbo ir laisvalaikio sąvokų apibrėžimas. Darbo ir laisvalaikio samprata gamintojų ir vartotojų
visuomenėse. Darbo organizavimas: biurokratinės organizacijos (Max’o Weberio idealus
biurokratijos tipas, biurokratijos disfunkcijos), neformalūs santykiai organizacijoje, japoniškas
organizacijos   modelis,   tinklaveikos  organizacijos,  postmodernioji   organizacija,
“makdonaldizacija”. Teilorizmas ir fordizmas, postfordizmas. Vartojimas vartotojų visuomenėje.
Sociologinės teorijos aiškinančios vartotojų visuomenę.

Literatūra:
Giddens Anthony, 12 sk. “Moderniosios organizacijos” ir 13 sk. “Darbas ir ekonominis
gyvenimas”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir informatika

Papildoma literatūra:
Leonavičius Vylius (sud.), Sociologija, 2004, K.: Vytauto Didžiojo universiteto l-kla, p. 82-85
Irmina Matonytė, “Ekonomikos sociologija”, Leonavičiaus V. (sud.), Sociologija, 2004, K.:
 Vytauto Didžiojo universiteto l-kla, p. 166-170, 184-188.

                    13. Politinė sistema                                                  3
Politinio valdymo tipai. Demokratinio elito teorijos vs. pliuralistinės teorijos. Demokratijos būklės
diagnostika. Partinė sistema: politinės partijos apibrėžimas, partinės sistemos tipai, partijų
funkcijos, daugiapartinės sistemos formavimasis. Interesų grupės. Pilietinė visuomenė ir politinė
kultūra: politinės kultūros samprata, sociokultūrinė teorija, socialinio kapitalo teorija. Pilietinės
visuomenės būklė Lietuvoje. Sąvokos: žiniasklaida, viešoji nuomonė. Televizijos poveikis.
Informavimo priemonių teorijos. Naujųjų komunikacijų technologija. Internetas. Žiniasklaida ir
imperializmas


Literatūra:
Giddens Anthony, 14 sk. “Vyriausybė ir politika” Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika.
Giddens Anthony, 15 sk. “Žiniasklaida ir komunikacijos”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija
ir informatika.

Papildoma literatūra:
Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida, A.Krupavičius, A. Lukošaitis (red.), 2004,
   Poligrafija ir informatika, p. 24-26; p.83-85 (būtina perskaityti tik nurodytus
   puslapius, tačiau tikrai nieko neprarasite ir tikrai įgysite daugiau žinių perskaitę ne tik
   šiuos puslapius, bet visą “Politinės sistemos kaita ir demokratija” ir “Politinė kultūra”
   skyrių)

                    14. Socialinė kaita.

Sąvokos: socialinė kaita, kismas, dinamika. Revoliucija. Revoliucijų teorijos. Socialinės
transformacijos Lietuvoje 20 a. pabaigoje. Maištas. Minios ir kitos kolektyvinio veiksmo formos.
Socialiniai judėjimai.

Papildoma literatūra:
Marius Povilas Šaulauskas, “Metodologinis pokomunistinės revoliucijos iššūkis”,
http://www.infovi.vu.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=66
Irmina Matonytė, “Kolektyvinė veikla ir socialiniai judėjimai“ ir “Politikos sociologija”,
    Leonavičiaus V. (sud.), Sociologija, 2004, K.: Vytauto Didžiojo universiteto l-kla, p. 110-
    118; p.142-144

                   15. Sociologinis tyrimas

Sąvokos: metodologija ir metodai. Kiekybinė ir kokybinė metodologija. Tyrimo procesas.
Informacijos rinkimo metodai: stebėjimas (etnografija), eksperimentas, apklausos, dokumentų
analizė. Empirinio tyrimo ir teorijos ryšys.

Literatūra:
Giddens Anthony, 20 sk. “Sociologinių tyrimų metodai”, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir
informatika.
                                                  4
Giddens Anthony, Sociologija, 2005, V.: Poligrafija ir informatika

1 sk. “Kas yra sociologija?”
2 sk. “Kultūra ir visuomenė”
3 sk. “Kintantis pasaulis“
4 sk. “Socialinė sąveika ir kasdienis gyvenimas”
5 sk. “Lytis ir seksualumas”
7 sk. “Šeima”
8 sk. “Nusikaltimas ir deviacija”
9 sk. “Rasė, etniškumas ir migracija”
10 sk. “Klasė, stratifikacija ir nelygybė”
12 sk. “Moderniosios organizacijos”
13 sk. “Darbas ir ekonominis gyvenimas”
14 sk. “Vyriausybė ir politika”
15 sk. “Žiniasklaida ir komunikacijos”
17 sk. “Religija”
18 sk. “Miestai ir miestų erdvės”
20 sk. “Sociologinių tyrimų metodai”
                                   5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:504
posted:6/15/2012
language:Lithuanian
pages:5