Relais et chateaux 1982 by cqA7HMn1

VIEWS: 43 PAGES: 17

									Rubriek: 1.2                                          Toegangnr.: 1006
1006. Plaatsingslijst van het archief van mr. G. Ph. Brokx


Inleiding

Persoonlijke gegevens:
Gerardus Philippus (Gerrit) Brokx werd geboren Oosterhout (N.Br.) op 22 juni 1933, overleed te Tilburg op
Tilburg, 11 januari 2002.

Opleiding:
school en plaats lager onderwijs
lager onderwijs R.K. lagere school te Oosterhout (N.Br.)

type of school en plaats middelbaar onderwijs
gymnasium-a R.K. Onze Lieve Vrouwe-lyceum te Breda, vanaf juni 1951

academische studie en universiteit
rechten Rijksuniversiteit Utrecht, van 1958 tot 1964

Loopbaan
 assistent-accountant, van 1951 tot 1953
 officier militaire administratie (laatste rang: kapitein), van 1953 tot 1967
 lid gemeenteraad van Oosterhout, van 1963 tot 1 september 1970
 lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 5 juli 1966 tot 19 december 1977
 wethouder van Oosterhout, van september 1966 tot juni 1970
  lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (belast met wegen, verkeer en algemene en juridische zaken),
  van juni 1970 tot 19 december 1977
 staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (belast met volkshuisvesting), van 28
  december 1977 tot 11 september 1981
 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 9 september 1981
 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1981 tot 16 september 1982
 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1982 tot 5 november 1982
 staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (belast met volkshuisvesting),
  van 5 november 1982 tot 23 oktober 1986
 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 ambteloos, van oktober 1986 tot mei 1988
 burgemeester van Tilburg, van 16 mei 1988 tot 1 juni 1997 (per 1 januari 1997 werd een nieuwe gemeente
  Tilburg ingesteld, bestaande uit Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot)

Het archief is in 1999 in bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief Tilburg. Op het archief is een openbaarheidsking
van 30 jaar gesteld.


Plaatsingslijst

I. Staatssecretaris

01    Dossier parlementaire enquête
     - Routing nota Post
     - Dossiers bouwprojecten
     - Parlementaria
     - Accountantsdienst en Algemene Rekenkamer
     - Regeling '68 en '75 (beschikkingen geldelijke steun bouwprojecten)
     - Processen-verbaal
     - Publiciteitsoverzicht
     - Diversen
Rubriek: 1.2                                          Toegangnr.: 100602   Verslag 2e Kamer van de behandeling brieven ontslag staatssecretaris VROM mr G.Ph. Brokx.
    23-10-1986

03   Verslag 2e Kamer behandeling rapport Paspoortonderzoek.
    3 en 4-2-1988

04   Persoonlijke stukken:
    - Brief Rapid-Panc. Emmeloord/Kwintsheul
    - Brief ? Van Delden (tijdelijk werk gem. Den Haag)
    - Brief A. Steensma.
    1988

05   Politieke wisseling 1981 (einde kabinet Van Agt I)
    - benoeming lid 2e Kamer
    - bedankje CdK Groningen
    - briefje opvolger als staatssecretaris Marcel van Dam.
    - ontslagbrief minister en staatssecretaris

06   Schema "Naschrift" (?)
    1988

07   Aantekeningen betr. de parlementaire enquête bouwsubsidies.

08   Dagboek.
    7-10/7-11-1986

09   Reacties uit "het volk"
    1988

10   Geschriften van W.M. Treffers (Techn. adviesbureau Treffers BV) over "Beheer" in ontwerparbeid (o.a.
    m.b.t. nieuwbouw NMB hoofdkantoor Zuid)
    1988

11   Woordelijk verslag van de behandeling van de interpellatie in de 2e Kamer n.a.v. de benoeming van mr G.Ph
    Brokx tot burgemeester van Tilburg.
    (1988 april)

12   Informatiebrochure Stichting Bijzonder Cursussen (SBC)
    N.B. Fragment, fotokopie
    1981.                                       1 stuk

13   Antwoorden van de minister-president en de betrokken bewindslieden op vragen van de 2e Kamer over het
    rapport van de Parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies.
    10 mei 1988                                  1 stuk

14   Brief van de voorzitter van de CDA-2e Kamerfractie aan de minister-president inzake de instelling van een
    parlementaire enquête bouwsubsidies en de consequenties voor de staatssecretaris van VROM.
    16-10-1986                                        1 stuk

15,16  Woordelijk verslag van het parlementair debat na.v. de antwoorden op de vragen, gesteld n.a.v.het
    enquêterapport bouwsubsidies.
    25 en 26-05-1988                                 2 pakken

    15: 25-05-1988       16: 26-05-1988

17   Kranteberichten over de benoeming van mr G.Ph. Brokx tot burgemeester van Tilburg.
    1988 april                                         1 band
Rubriek: 1.2                                         Toegangnr.: 100618   Commentaar door drs A.P. Buur in Bouwwerk op het rapport van de Parlementaire enquête bouwsubsidies.
    N.B. Fotokopie
    1988 april                                       1 stuk

19   Krantenknipsels betreffende de behandeling van het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie
    bouwsubsidies.
    N.B. Fotokopieën
    1988 mei                                         1 band

20   Krantenknipsels en teksten van vraaggesprekken betreffende de parlementaire behandeling van het rapport
    van de Parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies en de publicatie van "Naschrift van een getuige".
    1988 mei                                         1 band

21   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Persdocumenatie 9.1 en 130.2
    22,28-10-1987

22   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Memo van VROM voor mr G. Ph. Brokx inzake verhooronderwerpen.
    23-10-1987                               1 stuk

23   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Verslag vergadering H.I.D. en Centrale directie Volkshuisvesting.
    22-5-1980                                1 stuk

24   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Stukken betreffende vragen van het lid van de 2e Kamer W. Willems (PSP) inzake het niet vervolgen van
    verschrijvingen tussen de sociale bouwsector en de vrije sector woningbouw.
    N.B. Fotokopie
    1984                                   1 omslag

25,25a (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Syllabus ten behoeve van de voorlichtingsbijeenkomsten op 21 en 22 januari 1987 voor de Parlementaire
    enquêtecommissie bouwsubsidies, uitgegeven door het DG Volkshuisvesting van VROM.
    1987                                  2 delen

    25: bijeenkomst 21-1-1987      25a: bijeenkomst 22-1-1987

26   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Teksten van de voordrachten van mr. J.W.J. Besemer en drs E. v.d. Putten op de informatiebijeenkomst
    over de Parlementaire enquête bouwsubsidies.
    12-3-1987                                1 deel

27   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Brief van de griffier van de Parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies inzake de op de bijeenkomst
    van 12-3-1987 gestelde vragen inzake de informele gesprekken.
    N.B. Met begeleidend schrijven van mr J.W.J. Besemer
    24-3-1987                                1 stuk

28-29  (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Confrontatiecollege Volkshuisvesting/ NIROV-studiedag "Hoe fraudebestendig is de volkshuisvesting?".
    Over subsidiëring, toetsing en controle van volkshuisvestingsuitgaven.
    1987 juni                               2 delen

    28: deel 1, Documentatie      29: deel 2, Inleidingen


30   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
Rubriek: 1.2                                          Toegangnr.: 1006    Stukken gezonden door de staatssecretaris van VROM aan de minister-president betreffende de zgn. nota
    Post en met antwoorden op/ vragen n.a.v. het verslag van het ABP.
    N.B. Fotokopie
    9-10-1986                               1 omslag

31   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Rapport van drs J.C.P. Post inzake het bezoek van de rijksrecherche op 12-      9-1985.
    1-9-1986                             1 stuk

32   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Stukken betreffende informele gesprekken met de Parlementaire enquête commissie bouwsubsidies.
    1987                                 1 omslag

33,34  Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Verslagen van het mondeling overleg van de staatssecretaris van VROM met de vaste commissie van
    VROM betreffende de rijksbegroting.
    26-6-1984,14-5-1985                       1 deel en 1 stuk

    33: 26-6-1984        34: 14-5-1985

35   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Verslag van het verhoor van drs H.J. Viersen, voorm. DG voor de volkshuisvesting (1977-.1980) en
    voorzitter van de raad van bestuur Bouwfonds Ned. Gemeenten, door de Parlementaire enquêtecommissie
    bouwsubsidies.
    19-10-1987                               1 band

36-38  (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Besluiten inzake de taakstelling van de secretaris van VRO/VROM.
    1977,1982,1986                        3 stukken

    36: 1977     37: 1982      38: 1986

39   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Stukken betreffende de Brebo-affaire (verschrijvingen in Breda).
    N.B. Fotokopieën
    1982-1983                                 1 omslag

40   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Informatie over diverse onderwerpen t.b.v. mr. G.Ph. Brokx ten behoeve van het verhoor door de
    Parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies.
    Ongedateerd (1987)                       1 omslag

41   (Stukken parlementaire enquête bouwsubsidies)
    Rapport van de ambtelijke werkgroep van VROM inzake de onverkochte voorraad
    nieuwbouwkoopwoningen.
    1981                                    1 stuk

42   Memorandum betreffende het onderscheid tussen "Algemeen Verbinden de Voorschriften" (waaronder
    subsidieregelen) en "Beleidsregels" en de mogelijkheid om hiervan af te wijken n.a.v. de geuite opvattingen
    van prof. De Haan, hoogleraar Bestuursrecht, m.b.t. de Enquête Bouwsubsidies in NRC/Handelsblad van
    7 okt. 1987.
    N.B. De opsteller van het stuk is niet bekend.
    (1987)                                  1 stuk

43   Commentaar van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelings maatschappijen (NEPROM op
    het gestelde over de OKH-regeling in het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies.
    18-4-1988                                    1 stuk
Rubriek: 1.2                                           Toegangnr.: 100644    Lijst van vragen van de 2e Kamer aan de regering n.a.v. het rapport van de Parlementaire
     enquêtecommissie bouwsubsidies.
     27-4-1988                                     1 stuk

45    E. van der Putten,
     De parlementaire enquête Bouwsubsidies, een succesvolle prolongatie van het middel Parlementaire
     Enquête?
     1988                                      1 stuk

46    Stukken betreffende bemoeiingen van het ministerie van VROM met (in moeilijkheden verkerende
     woning-)stichtingen.
     1982-1987                                  1 omslag

47    Handelingen van de 2e Kamer met o.m. de behandeling van het rapport van de Parlementaire
     enquêtecommissie bouwsubsidies en de interpellatie Kohnstamm inzake de procedure bij de benoeming
     van de burgemeester van Tilburg.
     19/21-04-1988                            1 deel

48    Handelingen van de 2e Kamer met o.m. de opmerkingen van de minister-president over de
     verantwoordelijkheid van de minister, c.q. de staatssecretaris voor het gedrag en de handelingen van zijn
     ambtenaren (blz. 4061)
     23/25-06-1987                                1 deel

49    Verslag van de beraadslagingen in de 2e Kamer n.a.v. het verslag van de Parlementaire enquêtecommissie
     bouwsubsidies.
     20-4-1988                                    1 omslag

50    Rapport van de Parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies.
     1988                                        1 deel


II. Krantenknipsels

101   TC-voorzitter KNVB
     1970

102   Contacten in het CDA
     1978

103   Politie café Voorschoten
     1980

104   Activiteiten en commentaren
     1981

105   Activiteiten en commentaren (ook op M. van Dam als staatssecretaris)
     1982

106   Activiteiten en commentaren
     1983

107   Activiteiten en commentaren
     1984

108   Activiteiten en commentaren
     1985

109   Burgemeestersbenoeming 's Gravenhage.
Rubriek: 1.2                                   Toegangnr.: 1006     N.B. G. Ph. Brokx werd hiervoor genoemd.
     1985

110   Activiteiten en commentaren
     1986 t/m 23-10 (aftreden als staatssecretaris)

111   Werkzoekende.
     1987

112   Mislukte sollicitaties.
     1987-1988

113   Burgemeestersbenoeming Eindhoven.
     N.B. G.Ph Brokx was hiervoor een der kandidaten
     1987

114   De Parlementaire enquête bouwsubsidies.
     1987

115   Verslag parlementaire enquête bouwsubsidies.
     1988

116   Eventuele rehabilitatie.
     1988

117   Burgemeestersbenoeming Tilburg.
     1987-1988

118   Naschrift van een getuige.
     1988


                          ABP-Enquête

Doosnr. Omschrijving                   Jaren

I         Persoonlijke documentatie        19-08-1986/22-10-1986
II        Idem                  23-10-1986/31-08-1987
III        Idem                  01-09-1987/15-10-1987
IV        Idem                  16-10-1987/03-02-1988
V         Idem                  08-03-1988/19-04-1988
VI        Verslagen verhoren
VII        Nog te sorteren stukken.


Aktiviteiten

Bron: uitnodigingskaarten, voorl. inv. nrs. 119-129: code "K"

     Foto's: Code "Foto"
     Krantenknipsels e.d: code "V"

..-..-1966Wethouder van Oosterhout

03-07-1970    Gedeputeerde van Noord-Brabant


              1974
Rubriek: 1.2                                        Toegangnr.: 1006
Foto           14-03  Werkendam NV aannemers en handelsbedr. Van Oord

(19)28-12-1977 Staatssecretaris in Van Agt I

             1979

Foto           20-02  Tw.Kamer    Begroting Volkshuisvesting

Foto           ..-05  ??       Afscheid Van Eijkelenburg

             1980

Foto           06-03         Huizen Won.bouwveren"Ons Belang"
                         Ingebruikneming complex "De Broshuizen"

Foto           28-04  ??       Centraal verkoopkantoor
                         Kalkzandsteenindustrie
                         1e ex "Kalkzandsteen in perspectief"

Foto           ??           Rotterd. DURA 125 j. bestaan

Foto           ??-80? ???       Afsch. C. Becht als voorz. Raad v.d. Volkshuisvesting             1981

Foto           22-01  Tw.kamer    Behandeling leegstandswet

Foto           23-02  ??       Aanbieding rapport "Wonen moet en kan" aan min.+
                         staatssecr.

K             22-04  Breda     Gemeente Breda, ingebruikneming complex "De Lange
                         Stallen"

K             27-04         Lelystad Chr. woningbouwveren. "De Opdracht", slaan 1e paal
                         woningwetwoningen "Boswijk"

K             29-04  Wassenaar   Japanse ambassade, receptie verjaardag keizer van Japan

Foto           30-06  Rotterdam   Bouwcentrum Aanbieding plaatsingsvoorschriften "Dubbel
                         glas"


K             08-07         Wageningen Stichting Studentenhuisvesting, opening studenten
                         flat Marijkeweg

K             24-08         Roosendaal Gemeente Roosendaal en Nispen,
                         start woningbouw "Tolberg"

K             28-08         Oosterhout Martens groep, 100 jaar
                         Martens (voorzitter cie van aanbeveling)

01-09-1981 Staatssecretaris met Tuijnman als waarn. minister

11-09-1981 Lid 2e Kamer
Rubriek: 1.2                                      Toegangnr.: 1006K            26-10  Maasbracht      NVOB gewest Limburg,
                            algemene ledenvergadering
                            (inleiding)

K            02-11  Den Haag       H.M. de Koningin, diner
                            Huis ten Bosch.

            1982

K            05-02  Nieuwegein      Bouwfonds Ned. Gemeenten,
                            startsein 60 premiehuurwoningen in stadscentrum

K            22-04  Middelburg      Ned. Bond van Makelaars,
            23-04             Congres (lidmaatschap forum 23-04)

K            27-08  Nuth         Mobru Beheer, inleiding bij
                            opening nieuw bedrijfspand.

K            03-09  Capelle a.d. IJssel  Garantie Instituut Woning
                            bouw, uitreiken 40.000e
                            garantiecertificaat in de
                            Johannahoeve in plan "Scholllevaar"

K            14-09  Rome         Union Interparlementaire,
                            69e conferentie

K            22-10  Enschede       Bouwvereniging "Ons Huis",
                            opening nieuwe gebouw aan
                            de Eeftinksweg.

Foto          ????   Farnborough (GB)   Bezoek vaste kamercie
                            defensie luchtvaartshow


04-11-1982 Staatssecretaris in Lubbers I
K             16-12 Apeldoorn       Gemeente Apeldoorn, start
                            binnenstadsproject Kalverstraatgebied.

            1983

K            11-01  Leiderdorp      Aannemingscombinatie
                            Voorschoten Leiderdorp.
                            Slaan eerste paal 69 wooneenheden HVAT
                            Lunch restaurant Allemansgeest te Voorschoten
                            (is dit Stegenshof?)

K            13-01  Amsterdam       H.M. de Koningin, lunch

K            02-03  Huizen        Bouwfonds Ned. Gemeenten
                            Start project bouw 55
                            eensgezinswoningen/ aanbrengen
                            meetsonde bodemwarmtewisselaars/toespraak

K/Foto         16-03  Purmerend       Gemeente Purmerend,
                            opening oost-west-route

K/Foto     14-04  Parijs             OECD groep stedelijke zaken
                            op ministerieel niveau
Rubriek: 1.2                                  Toegangnr.: 1006                        congres met boottocht

K       19-04  Houten         Algemene Woningbouwveren.
            Houten         Slaan 1e paal 300e woning

K       25-04  Breda   ?       Diner feestuitreiking
                        Horeca Management Prijs
                        fraaiste menukaart in "Les Quatres Saisons"

K       26-04  Leidschendam ???    Diner in rs. Chagall.

Foto      28-04  Utrecht         KAFI
                    Jaarbeurs

K       28-04  Baarle Nassau      Raad Europese Gemeenten/ Permanente Conferentie
                        Europese     Stadsvernieuwing
                        Diner in hotel "De Engel"

K       02-05  Waddinxveen Noorlander Bouw/Rehorst
                       BouwSteen 1e paal plan"Zuidplas 1980" met lunch in
"                       De Gouwe Dis"

K       02-06  Den Haag        Ministerie v. Volkshuisvesting
                        Opening fototentoonstelling
                        "Franse nieuwe steden".

K       08-06  Kampen         Gemeente Kampen, opening
                        Boekhuis complex

K       11-07  Voorhout        Noorlander Beheer, slaan 1e
                        paal plan Oosthout met lunch en buffet

K Foto     16-08  Den Helder       Gemeente e.a., opening
                        winkel-/woon-/parkeerprojecthoek
                        Koningstraat/Koningdwarsstraat

K/Foto     06-09  Eerbeek         Reinbouwgroep, officiële introductie normwoningen
                        aan de Doornbank Hofstede in plan
                        Wandelbos/treinrit/Veluwse Spoorweg Mij

K       14-09  Vuren (?)        Zweeds-Finse Houtinformatie/Centrum Hout
                        Symposium Houtskeletbouw geeft nog meer
                        mogelijkheden met openingstentoonstelling

Foto      15-09  H.Hugowaard       Westfriese Isolatie BV
                        4.000.000e m2 spouwmuurisolatie

Foto      29-09  Emmen ?         Startschot bouw woningen in de nieuwe wijk
                        Rietlanden

K       14-10  Papendrecht       BAM-projectrealisatie/RABO-bank
                        Slaan 1e paal 50 goedkope vrijsectorwoningen in de
                        Wilgendonk

Foto      ??-10  Amsterdam        Architectuur Instituut
                        Aanbieding boek over architectuur aan wed. prof. W.
                        van Tijen.
Rubriek: 1.2                              Toegangnr.: 1006K       30-11  Ter Apel    Prof. Tuntler Stichting/St. Ned. Centrum voor
                    Huisvesting Bejaarden
                    Opening complex 87 zorgwoningen aan Stationsplein

K       01-12  Utrecht     Rijksgebouwendienst, opening Midland complex
                    stadion Galgewaard

K       01-12  Wageningen   Stichting Studentenhuis vesting, opening
                    wooneenheden Haaiweg


        1984

K       15-02  Ridderkerk   Gemeente Ridderkerk,.   symposium met inleiding

K/foto     23-02  Montfoort    Gemeente Montfoort/Adviesbureau D3BN, leggen 1e
                    vouwsteen

K       07-05  Amsterdam RAI  Ministerie van Volkshuisvesting
                    Opening vakbeurs Sociale Woningbouw/ ontvangst
eind                  rapport goedkoper bouwen.

K       18-05  Alblasserdam  Gemeente Alblasserdam
                    Start buitengewoon onder
                    houd 174 woningen Drentse Buurt

K       24-05  Rome      Ministerie van Stedelijke
                    en Landelijke Planning
                    Internationaal congres met inleiding

K       22-06  Brussel     European Community/Mortgage Federation
                    Toespraak financiering
                    stadsvernieuwing

K/foto     13-09  Didam      Bouwcombinatie De Veluwezoom
                    Toespraak en opening 1000e
                    woning Bedrijfspensioen
                    fonds voor de landbouw

Foto      13-09  Didam      Bouwcomb.Veluwezoom
                    Oplevering 1000e woning
K/foto     14-09  Zoetermeer   Gemeente Zoetermeer,overdracht 30.000e woning in
            Zoetermeer

K       05-10  Amsterdam    ZO Nederlandse    Middenstandsfinanciering   voor
                    Bouwprojecten

K       15-10  Zwolle     Gemeente Zwolle, opening IJsselallee

K       21-10  Rotterdam    Gemeente Rotterdam/INTA
                    t/m 8e conferentie INTA
        28-10          Strategieën voor stadsvernieuwing
                    - Internationale New Towns Association

K       23-10  Voorschoten   Staatssecretaris, diner op kasteel Duivenvoorde

K       05-11  Den Haag    Directie Favente Deo,
                    heropening gerenoveerde verzorgingstehuis Favente
Rubriek: 1.2                                      Toegangnr.: 1006                          Deo

K           07-11  Den Haag       Minister-president
                          Diner in Treveszaal t.g.v. bezoek president Gabon

K           09-11  Veldhoven    ?  Diner in rest. "Belved Air" t.g.v.   ingebruikneming
                          12.000e woning

K           28-11  Oosterhout      Woningbouwstichting Oosterhout, diner t.g.v.
                          oplevering 6000e woning van de woningstichting.

K           29-11  Hardinxveld/     G Centraal Verkooppunt
                          Kalkzandsteenindustrie
                          100.000e woning in kalk
                          zandsteen/ verlijmen element

K           03-12  Purmerend      Stichting Gezinsvervangende
                          Tehuizen Purmerend e.o.
                          Opening gezinsvervangend tehuis "Sandwijck"

K/foto        07-12/ Egypte        Werkbezoek Ned. Bouwmissie
           15-12

        1985

K           26-01  Houston       National Association of
     t/m                    Home Builders of USA
           29-01            4le jaarl. bijeenkomst en tentoonstelling

Foto         13-02  Groningen      Woningstichting "Patrimonium"

V           -02/-03 Utrecht?       Bezoek Bouwbeurs Totaal en ontvangst kunstwerk

K           07-03  Rotterdam      MUWI
                          Slaan 1e paal Hugo van Cralinghepark

V           ..-03  Utrecht       Geluidsisolatie in Oude noord

K           27-03  ?Slokker       groep 50 jaar
                          Toespraak

K           29-03  Bergen op Zoom    St.  Samenwerkingsverband    Praktijkopleidingen
                          Bouw regio West-Brabant en Tholen
                          Off. opening leerlingen werkplaats/lezing

K           19-04  Leiden        Noorlander Beheer
                          Eerste paal Stevensbloem

K           24-04  Den Haag     ?
                          Diner in de Nieuwe Veenmolen

K           25-04  Spijkenisse R.E.T.
                          (met minister V en W)
                          Opening metrolijn Spijkenisse

K           25-04  Wassenaar      Staatssecr. VROM of Regering
                          Diner in Wittenberg ivm bezoek minister van
                          Municipal and Rural Affairs of Saoedi-Arabië
Rubriek: 1.2                                Toegangnr.: 1006
K       26-04  Wijk bij Duurstede  Woningbouw Veren. Volksbelang
                      Ingebruikstelling rust- en wandelgebied "De Mazijk"

K       26-04  Nieuwegijn      St. Certificatie Kraanbedrijf
                      Toespraak en aanbrengen certificaat

V       ..-05            Genoemd als comm. der koningin in
                      Utrecht

V       ..-05            Genoemd als burgemeester van Den Haag

K       05-06  Schiedam       Gemeente Schiedam
                      Discussiedag met toespraak

K       19-06  Leeuwarden      Fed. Leeuwarder Woningcorporaties
                      Volkshuisvestingsdag met toespraak

K       26-06  Den Haag       Staatsscretaris VROM
                      Diner in de Nieuwe Veenmolen

K       02-07  Franeker       Projectgroep "Ockingahiem" e.a.
                      Slaan 1e paal project "Ockingahiem"

K       16-08  Den Helder      St. Visbuurtbelangen
                      Opening voorm. Maranathakerk

K       26-08  Zeist        RK Woningbouwveren. Volkshuisvesting Zeist e.a.
                      Start bouw centrumplan
                      Cronjélaan/v. Doornweg

K       29-08  Driebergen      Delta Lloyd e.a Rijsenburg Startsein bouw op voorm.
                      seminarieterrein

K       04-09  Weurt        Thermocomfort en Bouwstoffenindustrie Weurt
                      Openingfabriek met inleiding/rondvaart met ms
                      Eureka

Foto      ??-09  Amersfoort

K       02-10  Purmerend      Gemeente Purmerend
                      Verwelkoming 50.000e ingezetene

Foto      22-10  Winterswijk

K/foto     23-10  Goes         Reg. Woningbouwveren,.
                      Samenwerking
                      Opening renovatiecomplex tussen Stoofstr./Ossen
                      hoofdstr./Nieuwstr.

Foto      30-10

K       31-10  Nieuwegijn      Gemeente Nieuwegijn
                      Opening aansluitweg Nieuwegijn op A 2

K       07-11  Amstelveen      St. Bedrijfspensioenfonds
                      Bouwnijverheid
                      Oplevering 15.000e huurwoning pensioenfonds
Rubriek: 1.2                                Toegangnr.: 1006
Foto      20-11  ??       ??  20 jaar RARO

K       12-12  Amsterdam      MJ de Nijs Bouwbedrijf
                      Bijlmer Sleutelverrichting Geindrie-dorp met hijsen
                      laatste spant

K       ?    Schijndel      Van Tartwijk Bouwbedrijf
                      Onthulling geschenk van Van Tartwijk aan gemeente
                      Schijndel wegens 25 jarig bestaan.

        1986

Foto      19-02  Ameland    ?  Overhandiging huissleutel
                      pand Paasduinweg 43 aan bewoners

K       21-02  Kampen       Stichting Stadsherstel
                      Kampen
                      10 jaar stadsvernieuwing

K       27-02  Apeldoorn      Bouwfonds Ned. Gemeenten
                      Bouwstart premie-D woningen
                      Van Galenstraat

K       28-02  Bilthoven      Algemene Biltse Woningbouw
                      Veren./Gerritsen Bouw
                      groep/Bouwveren. NIRON
                      Eerste steen 56 meergezinswoningen Inventumterrein

Foto      13-03  Rotterdam      Stichting vrouwen bouwen en wonen
                      Opening Vrouwcentrum

K       26-03  Bolsward      St. Woningbouw Bolsward
                      Verbouwd rusthuis St.
                      Martinus

K       03-04  Middelburg     Woningbouwveren. Middelburg
                      Verbetering en nieuwbouwwoningen

K       09-04  Loevestein     Minister van WVC
                      Voltooiing restauratie slot

K       09-04  Den Haag      D3BN
                      Congresgeb. D3BN 70 jaar/ bijeenkomst
                      "Bouwen anders bekeken"

K       10-04  Alblasserdam    RABO-bank
                      Nieuw kantoor RABO-bank
                      met onthulling monument

K       16-04  Oosterbeek     Gelders Genootsch. Bevordering
                      Bilderberg Schoonheid Stad en Landschap

K       22-04  Deventer      Gemeente Deventer
                      15 jaar stadsvernieuwing/
                      opening laatste gerenoveerde woningwetwoning

K       23-04  Eindhoven      Commissie beheer "Karelspoort"
Rubriek: 1.2                                       Toegangnr.: 1006                            Opening nieuwbouw rijkskantoorgebouw
                            "Karelspoort"

14-07-1986 Staatssecretaris in Lubbers II

Foto           13-08  Deventer     ?
                            Met HM de Koningin
                            ?

Foto           25-9   Utrecht       St, Vakopl.Bouwnijverh.
                            Jaardag

             21-10  Wervershoof     Eerste paal

22/23-10 Ontslag als staatssecretaris

K             24-10  Bilthoven      NCIV (NEd.Chr.Inst. Volkshuisvesting)
                            Opening vernieuwde kantoor
Foto           ??-10  Rotterdam      CHIO Rotterdam
                            Ontvangst

             07-11  Den Haag       Afscheidsreceptie in Ridderzaal

Foto           ??-11  Alphen ?       Eerste handeling opspuiten wijk Kerken Zanen en
Rijks                          weg 11

Foto           21-11  ??Bruil Arnhem    ??

Foto           ??    Utrecht       Jaarbeurs, Bouwtentoonstelling
                            Bezoek


             1987

Foto           ??-01  De Hooge Vuursche
                            Vereniging "Eigen Huis" Jubileum

             ..-02  Curacao       Adviseur Ned. Woningraad

Foto           13-05  Delft   ??

Foto           22-06  Londen ??
             23/06  Docklands

             ..-11  Amsterdam      Aanbieding eerste ex. Van Bijlmermeer
                            tot Amsterdam Zuidoost

             1988

Foto           ??-02  ??          Technologie voor kwaliteit en export

Foto           24-02  Bovenkarspel     WEST-FRIESE FLORA
                            bezoek

Foto           26-02  Maastricht? ??

             08-03ev Egypte        Exportmissie
Rubriek: 1.2                                           Toegangnr.: 1006Foto           13-04    Amsterdam         Architecten Cie
                                Concertgeb bezoek

             15-04    Oss            Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen
                                grond-,water, spoor- en wegenbouw
                                Opening opleidingscentrum

Foto           24-04    ??             Afscheid Paula de Jager

BOEKEN EN FOTODOCUMENTATIE

Doos I

Louisiana          Samling og bygninger/The collection and Buildings

Metropolis 84        Symposion International des grandes Metropoles.

Man             Jrg 12,nr. 4

--             Vrouw bijt hond

W.v.Ham en
C.Vanwesenbeek Bergen op Zoomk verleden tijd

--             Christen Democratische Verkenningen 1982/10

--             Christen Democratische Verkenningen 1984/7-8

Bouw            1983/11 (28-5-1983) mert kleurenbijlage Wolkenkrabbers in New York

PIB magazine   Profielschets van een commissaris (V.d.Harten/Nrd.Brabant)

R. Brunel          Striptease, een vrolijke parodie op bekende striphelden

--             Voor mensen van goede wil, Leger des Heils goodwill in de oude binnenstad van
              Amsterdam

Viva            1983/6 (11-2-1983), met o.a. Marjolein Uitzinger, een journaliste met lef.

--             De sexavonturen van Suske en Wiske

--             10 jaar Provinciehuis (Noord-Brabant)

--             Zoals ze waren, Miesje Bouwman Jantje Wolkers

Doos II

W. Nagelkerken Coral reef fishes of Aruba, Bonaire and Curacao
--           De wereld een bouwfeest (uitg. Urbibouw Bredero                 BV)

J. Hartog    A short history of Bonaire

WA Braasem    Jonkers tussen stad en wad (ESSO Museumreeks 5)               (De Groningse borgen en
haar bewoners)

P.v. Straaten  Aanstoot

--             Alma Nat 1983
Rubriek: 1.2                                        Toegangnr.: 1006
--           Natunion Holland 1983

--           Relais et chateaux 1982

W.Timp     Amsterdam Noord in oude ansichten

--           750 jaar Arnhem, de Arnhemmers en hun rijke
            verleden

--           750 jaar Arnhem, de Arnhemmers en hun groen

--           Het boek voor jou over huizen

--           Guestinformat Dallas

W. Ligges       Niederrhein


Doos III

--           Rodovre Bibliotek

B. Sobotha   Witten, Wiege des Ruhrbergbaus

--           Drijfveren (Jubileumboek 100 jaar Haskoning)

W. de Mooij  Uit Voorhouts verleden

HJA Hofland  Een teken aan de wand, album van de Nederlandse samenleving 1963-1983

--           Vijftig jaar welstandsadvisering

P. Wood        De Antillen

--           Techniek in bouw en industrie

--           Een spoor in wetgeving en beleid, liber amicorum aangeboden aan dr J. Voorhoeve,
            dir. gen.voor Recreatie en Media

-           Foto in Vorm

--           Düsseldorf, de stad aan de Rijn

Doos IV,V       Diverse publikaties in tijdschriften.
            NB Hiervan bestaat alleen nog maar een kladlijst, die nader gecontroleerd dient te worden.


Doos VI

Foto's         Chronologisch gerangschikt
            1974-1984

Doos VII

Foto's         Chronologisch gerangschikt
            1985-1988 (tot burgemeester Tilburg)
Rubriek: 1.2                            Toegangnr.: 1006Doos VIII,IX

Doc.              "Grand Tours", o.a. U.S.A., Canada

Strikt privé zaken (1 doos)

BURGEMEESTER VAN TILBURGTwee dozen ontvangen documentatie als kandidaat-burgemeester

Foto's (nog ongesorteerd en onopgeplakt)

								
To top