SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN - DOC by U38R1n

VIEWS: 111 PAGES: 11

									                                    Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


               SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
                  PEMBANTU MAKMAL GRED C17
                      FAKULTI PERUBATAN
                   UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.     Tarikh Sukatan       :    14 Mei 2007
      Peperiksaan
      Berkuatkuasa

2.     Matlamat Sukatan :         Bagi membolehkan Pembantu Makmal (Fakulti
                        Perubatan)   mengetahui  pengetahuan asas
                        mengenai Perintah-perintah dan Arahan-arahan
                        yang berkaitan dengan pentadbiran yang secara
                        langsung atau tidak langsung berkaitan dengan
                        kerja-kerja pegawai berkenaan.

3.     Tujuan Peperiksaan :        i.    Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi
                            jawatan  Pembantu    Makmal (Fakulti
                            Perubatan) yang dilantik terus;

                        ii.   Untuk tujuan kenaikan pangkat secara
                            lantikan ke jawatan Pembantu Makmal
                            (Fakulti Perubatan).

4.     Pegawai Yang  :          i.    Pembantu Makmal (Fakulti Perubatan) yang
      Layak mengambil               belum disahkan dalam perkhidmatan
      Peperiksaan ini
                        ii.   Pembantu Makmal (Fakulti Perubatan) yang
                            dilantik melalui Kenaikan Pangkat Secara
                            Lantikan yang belum sah jawatan.


5.     Sukatan Peperiksaan:        BAHAGIAN I
      (termasuk masa dan
      soalan)               PERINTAH AM, PANDUAN PENGURUSAN
                        PEJABAT, ARAHAN KESELAMATAN,
                        PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM
                        DAN ARAHAN PERBENDAHARAAN

                        Kertas Peperiksaan Bahagian I

                        Jumlah dan jenis soalan : 40 (Aneka Pilihan)
                        Masa               : 1 jam

                        Calon-calon adalah dibenarkan merujuk kepada
                        Perintah Am, Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan
                        Keselamatan, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
                        Awam Dan Arahan Perbendaharaan semasa
                        peperiksaan.


                              1
        Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTMSoalan-soalan yang akan dikemukakan kepada
calon-calon berdasarkan kepada perkara-perkara
berikut :-

1. Perintah Am
  Bab B – Elaun-elaun dalam perkhidmatan
  Bab C – Cuti
  Bab E – Rumah dan Bangunan Pejabat
  Bab F – Perubatan
  Bab G – Waktu Bekerja dan Lebih Masa

2. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
  Kenaikan Pangkat dan Penamatan
  Perkhidmatan) 2005.

3. Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan
  Surcaj) 2000 (Akta 605) yang sedang
  berkuatkuasa dan terpakai pada masa ini.

4. Panduan Pengurusan Pejabat :-
  Bhgn 1 : Pengurusan Am Pejabat
  Bhgn 2 : Pentadbiran Sumber Manusia
  Bhgn 3 : Keperibadian dan ketrampilan
  Bhgn 4 : Pengurusan Perhubungan Pelanggan
  Bhgn 5 : Sistem Penyampaian Perkhidmatan
  Bhgn 6 : Urusan Surat Kerajaan
  Bhgn 7 : Pengurusan Fail
  Bhgn 8 : Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan
      Pelupusan Rekod Awam
  Bhgn 9 : Pengurusan Komunikasi dan Teknologi
      Maklumat
  Bhgn 10 : Inventori dan Bekalan Pejabat

5. Arahan Keselamatan
   a. Pendahuluan, Ancaman dan
     Tanggungjawab
   b. Keselamatan Fizikal
   c. Keselamatan Dokumen
   d. Keselamatan Peribadi

6. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
   a. PKPA Bil.1/91 - Meningkatkan Kualiti
     Layanan Urusan Melalui Telefon
   b. PKPA Bil.2/91 - Pengurusan Mesyuarat
     Dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan
   c. PKPA Bil.3/91 - Anugerah Inovasi
     Perkhidmatan Awam
    2
         Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


   d. PKPA Bil.4/91 - Garis Panduan Mengenai
     Strategi-strategi Peningkatan Kualiti
     Dalam Perkhidmatan Awam
   e. PKPA Bil.7/91 - Panduan Mengenai
     Kumpulan Mutu Kerja (KMK)
   f. PKPA Bil.8/91 - Panduan Mengenai
     Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja
   g. PKPA Bil.10/91 - Peningkatan Kualiti
     Perkhidmatan Kaunter
   h. PKPA Bil1/92 – Panduan Mengenai
     Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)
     Dalam Perkhidmatan Awam.
   i. PKPA Bil.4/92 - Pengendalian Pengaduan
     Awam
   j. PKPA Bil.3/93 – Panduan Mengenai
     Piagam Pelanggan
   k. PKPA Bil.1/2005 - Mewujudkan Pejabat
     Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi
     Kerajaan
   l. PKPA Bil.1/2003 - Penggunaan Internet
     Dan Elektronik Mel Dan Agensi Kerajaan.

7. Arahan Perbendaharaan
  Bab B – Prosedur Perakaunan
   Bahagian I : Mengawal terimaan, bayaran
   dan menyimpan wang awam (Am, terimaan,
   bayaran, panjar, kebankrapan, cek dan draf,
   dan peti besi atau bilik kebal).


BAHAGIAN II

HAL EHWAL UiTM

Kertas Peperiksaan Bahagian II

Jumlah dan jenis soalan : 40 soalan aneka pilihan
Masa          : 1 jam

Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada
sebarang bahan sumber semasa peperiksaan.

Soalan-soalan yang akan dikemukakan kepada
calon-calon berdasarkan kepada perkara-perkara
berikut :-

1. UiTM sebagai sebuah organisasi
   - Struktur organisasi UiTM, Sejarah UiTM,
     Objektif dan falsafah UiTM, Polisi dan    3
         Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


      peraturan yang terpakai di UiTM, dan
      Fungsi-fungsi bahagian di UiTM

2. Hal Ehwal Akademik
   - Peraturan Akademik UiTM, Program-
     program   Akademik UiTM,  dan
     Penyeliaan.

3. Hal Ehwal Pentadbiran
   - Struktur pentadbiran dan peraturan /
     arahan yang sedang berkuatkuasa dan
     terpakai pada masa ini.

4. Hal Ehwal Perpustakaan
   - Struktur organisasi, fungsi, peranan dan
     peraturan Bahagian Perpustakaan di
     UiTM.

5. Hal Ehwal Kewangan
   - Struktur organisasi, fungsi, peranan dan
     peraturan Bahagian Bendahari dan
     Bahagian Kewangan di UiTMBAHAGIAN III – TEORI

Soalan-soalan akan ditanya berhubung dengan
tatacara mengenai pengurusan dan pengendalian
makmal dan perkara-perkara berkaitan dengan
bidang pengkhususan tugas Pembantu Makmal
Fakulti Perubatan seperti berikut :

1. Biologi
  1.1 Penyediaan reagen yang mudah dan
    penyediaan pewarna biasa bagi biologi
    seperti iodin dan sebagainya.
  1.2 Penyediaan slaid.
  1.3 Pengetahuan asas mengenai pengurusan,
    penjagaan dan penggunaan alat-alat atau
    radas-radas yang biasa terdapat di makmal.
  1.4 Teknik pengsterilan mikro organisma.

2. Kimia
  2.1 Sifat-sifat kimia, bahan-bahan pepejal dan
    larutan.
  2.2 Kemolaran dan pentitratan bagi tujuan
    pencairan larutan kimia.
  2.3 Pengendalian dan mengawal bahan organik
    yang mudah meruap dan terbakar.


    4
         Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


  2.4 Pengurusan, penjagaan dan penggunaan
    alat dan bahan kimia yang biasanya terdapat
    di makmal.

3. Fizik
  3.1 Sukatan dan unit S.I. bagi peralatan makmal.
  3.2 Pengendalian peralatan seperti termometer
    dan sebagainya.

4. Mikroskop
  4.1 Pengenalan kepada mikroskop
  4.2 Pengendalian / penggunaan mikroskop
  4.3 Penjagaan / penyelenggaraan mikroskop

5. Sistem audio visual
  5.1 Pengetahuan mengenai bahagian-bahagian
    di dalam sistem audio visual
  5.2 Pengendalian / penggunaan sistem audio
    visual
  5.3 Penyelenggaraan sistem audio visual

6. Peranan dan Tanggungjawab
  6.1 Memahami prosedur makmal.
  6.2 Penyediaan bahan-bahan keperluan
    makmal.
  6.3 Pengawasan perjalanan makmal mengikut
    prosedur.
  6.4 Pengendalian perlatan makmal sebelum dan
    selepas.
  6.5 Mematuhi peraturan makmal

7. Pengetahuan Mengenai Keselamatan dan
  Pengurusan Makmal
  7.1 Langkah keselamatan serta simbol bahan-
    bahan berbahaya yang mudah meletup,
    beracun, mengkakis, mudah terbakar dan
    bahaya lain akibat kelalaian manusia.
  7.2 Tindakan pencegahan kemalangan dalam
    makmal / bengkel.
  7.3 Tindakan awal yang perlu diambil semasa
    kecemasan seperti keracunan, melecur
    akibat terkena api, bahan kimia dan
    sebagainya.
  7.4 Penyelenggaraan dan penggunaan peralatan
    keselamatan seperti alat pemadam api, kotak
    pertolongan cemas dan lain-lain yang biasa
    terdapat di dalam makmal / bengkel.
  7.5 Pengurusan bahan-bahan sisa organik dan
    bukan organik dan lain-lain bahan buangan.
  7.6 Etika kerja di makmal


    5
         Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


  7.7 Sikap serta siasah rupa diri Pembantu
    Makmal yang cemerlang.
  7.8 Penyediaan dokumentasi inventori bagi
    semua peralatan yang terdapat di dalam
    makmal
  7.9 Mengemaskinikan rekod bahan-bahan kimia
    serta peralatan makmal
  7.10 Menyediakan    dokumentasi   keperluan
    International Standard Organization, ISO.
  7.11 Memastikan kebersihan makmal kemas
    dan teratur.


Kertas Peperiksaan Bahagian III

SOALAN    :   Jawab Empat (4) daripada
          Enam (6) soalan yang akan
          diberikan. Setiap soalan bernilai
          25 markah.

Masa     :   2 jam

Bentuk    :   Esei dan Struktur
Soalan

*Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada
sebarang bahan bacaan.BAHAGIAN IV – TEORI

1. Bidang Pengkhususan
   a. Pembantu makmal yang telah
     dipertanggungjawabkan menjaga
     makmal.

      i.  Makmal anatomi/histologi
    a. Pengenalan kepada struktur manusia.
    b. Pengenalan kepada organ manusia.
    c. Pengenalan kepada sistem perkumuhan,
     sistem pembiakan, sistem saraf, sistem
     pencernaan, sistem respirasi, sistem
     kardiovaskular, sistem hormon.
    d. Pengenalan kepada jenis-jenis otot, arteri,
     vena dan saraf.
    e. Prosedur penerimaan kadaver / mayat.
    f. Kaedah diseksi kadaver.
    g. Keadah pengawetan kadaver/mayat dan
     organ.


     6
        Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


h. Kaedah penyediaan balang spesimen.
i. Kaedah penyimpanan spesimen/organ ke
  dalam balang untuk tujuan pameran &
  pembelajaran.

    ii. Makmal biokimia
a. Pengenalan kepada kimia
b. Struktur Atom.
c. Pengenalan kepada J.A.R (Jisim Atom
  Relatif), J.M.R ( Jisim molekul Relatif) dan
  isotop.
d. Ikatan Kimia.
e. Pengenalan kepada bahan kimia.
f. Pengenalan kepada asid, alkali dan skala
  pH.
g. Kaedah pentitratan dan peneutralan untuk
  penyediaan larutan kimia.
h. Pengenalan kepada komponen-
  komponen darah

      iii. Makmal fisiologi
a.    Pengenalan kepada fisiologi manusia.
b.    Pengenalan kepada sistem peredaran
     darah manusia.
c.    Pengenalan kepada sistem pernafasan
     manusia.
d.    Pengenalan kepada sistem saraf
     manusia.
e.    Pengenalan kepada sel dan komponen
     darah.
f.    Keadah penggunaan peralatan fisiologi
     seperti sphygmomanometer, mesin ECG,
     tukul tendon dan spirometer.

   iv. Makmal mikrobiologi
a. Pengenalan kepada plat agar
b. Pengenalan kepada kaedah pengkulturan
  organisma.
c. Pengenalan kepada kaedah pengeraman
  (incubation) organisma secara aerobik
  dan anaerobik.
d. Pengetahuan mengenai penggunaan
  kabinet biohazard dan peralatan seperti
  inkubator, oven dan autoklaf.
e. Pengetahuan mengenai pendisposan
  mikroorganisma secara steril.
   7
                       Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


                     v. Makmal patologi
               a.    Pengenalan kepada organ manusia yang
                    normal dan abnormal.
               b.    Pengetahuan mengenai istilah-istilah
                    umum dalam bidang patologi.
               c.    Pengetahuan mengenai kaedah
                    penyediaan keperluan amali patologi.
               d.    Pengetahuan mengenai alat radas dan
                    kaedah-kaedah pewarnaan slaid.
               e.    Kaedah penjagaan spesimen di dalam
                    balang.
               f.    Kaedah penukaran larutan di dalam
                    balang spesimen.
               g.    Kaedah pengawetan organ manusia.
               h.    Kaedah penyediaan balang spesimen.
               i.    Kaedah penyimpanan spesimen/organ ke
                    dalam balang untuk tujuan pameran &
                    pembelajaran.
               j.    Kaedah melabelkan dan merekodkan
                    spesimen.


            *Sukatan ini juga boleh diguna pakai untuk
            pembantu makmal lain bila wujudnya program-
            program baru kelak.


            Kertas Peperiksaan Bahagian IV


            SOALAN      :   Jawab Empat (4) daripada
                        Enam (6) soalan yang akan
                        diberikan. Setiap soalan bernilai
                        25 markah.

            Masa       :   2 jam

            Bentuk      :   Esei
            Soalan

            *Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada
            sebarang bahan bacaan.


6.  Keputusan   :  Lulus / Kandas
   Peperiksaan


7.  Pemeriksa   :  Ditetapkan  oleh       Lembaga    Peperiksaan
            Perkhidmatan UiTM.


                  8
                       Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM
8.  Pengecualian   :  Seseorang calon yang telah lulus mana-mana
              bahagian peperiksaan adalah dikecualikan dari
              menduduki peperiksaan untuk bahagian tersebut.

9.  Bahasa      :  Bahasa Malaysia
   (Soalan dan
   jawapan)

10.  Permohonan    :  Bahagian Latihan & Peperiksaan,
   Dikemukakan      Jabatan Pembangunan Sumber Manusia,
   Kepada        Pejabat Pendaftar, UiTM Shah Alam.


11.  Pusat Peperiksaan :  Ditetapkan  oleh    Lembaga    Peperiksaan
              Perkhidmatan UiTM.
                  9
                         Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


Bahan-Bahan Rujukan

Bahagian I :

  1. Perintah Am – Bab B, C, E, F dan G
  2. Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) yang
   sedang berkuatkuasa dan terpakai pada masa ini.
  3. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan
   Penamatan Perkhidmatan) 2005
  4. Panduan Pengurusan Pejabat
  5. Arahan Keselamatan
  6. Arahan Perbendaharaan
  7. Pekeliling-pekeliling (PKPA) yang berkaitan yang dikeluarkan dari masa ke
   semasa.

Bahagian II :

  1. Pekeliling-pekeliling UiTM
  2. Peraturan Akademik UiTM
  3. Buku Panduan Staf UiTM
  4. Perutusan Tahun Baru Naib Canselor
  5. 21 Strategi Pengukuhan UiTM Abad Ke-21
  6. Nilai dan Etika Staf Pentadbiran
  7. Panduan Perpustakaan  Bahagian III Dan IV

   i. Kementerian Pelajaran Malaysia: Buku Panduan Keselamatan Makmal
     Sains, DBL KL 1977/1980.

   ii. Senarai Istilah Kimia/Biologi/Fizik; Dewan Bahasa dan Pustaka, KL 1981.

   iii. Everett & Jenkin (John Mury) – A Safety Hand Books for Science Teachers.

   iv. Undang-undang dan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
     OSHA 1974.

   v. Material Safety Data Sheet (MSDS)
                     10
                         Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan UiTM


   vi. Buku Panduan Keselamatan Makmal Fakulti Perubatan Universiti
     Kebangsaan Malaysia

   vii. Manual peralatan makmal

   viii.  Dokumentasi ISO Fakulti 9001-2000

   ix. Bengkel Pengendalian Makmal Sains Fakulti Sains Gunaan, 21-23 Jun
     2004

   x. Manual Amali Program


* Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan, Perintah-Perintah dan
Arahan-Arahan lain yang berkaitan yang dikeluarkan dari masa ke masa.
                    11

								
To top