sammendrag bemerkninger25072006 by cqA7HMn1

VIEWS: 4 PAGES: 16

									         Oslo kommune
         Plan- og bygningsetaten
         Ressurssenteret

                                             VEDLEGG 2


SKILT- OG REKLAMEPLAN FOR OSLO

BEMERKNINGER VED OFFENTLIG ETTERSYN
Liste over bemerkninger


Bydelene

1.  Nordre Aker. Ungdomsrådet. 05.04.2006.
2.  Bydel St. Hanshaugen. 31.03.2006.
3.  Bydel Frogner. 03.04.2006.
4.  Bydel Bjerke. 29.03.2006.
5.  Bydel Gamle Oslo. 03.04.2006.
6.  Bydel Ullern. 29.03.2006.
7.  Bydel Stovner. 07.04.2006.
8.  Bydel Alna. 05.04.2006.
9.  Bydel Grünerløkka. 07.04.2006.
10.  Bydel Nordre Aker. 25.04.2006.
11.  Bydel Vestre Aker. 26.04.2006.
12.  Bydel Sagene 10.05.2006


Kommunale etater/instanser

13.  Byantikvaren. 04.04.2006.
14.  Samferdselsetaten. 03.04.2006.
15.  Rådet for funksjonshemmede. 04.04.2006.
16.  AS Oslo Sporveier. 05.04.2006.
17.  Friluftsetaten. 12.04.2006.
18.  Vann- og avløpsetaten. 03.04.2006.
19.  Brann- og redningssentralen. 21.04.2006.


Statlige instanser

20.  Telenor. 23.03.2006.
21.  Jernbaneverket Region Øst. 07.04.2006.
22.  Oslo politidistrikt. 03.04.2006.
23.  Statens vegvesen Region øst. 17.03.2006.
24.  NSB eiendom as. 04.04.2006.
25.  Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 19.04.2006.
         Plan- og bygningsetaten  Besøksadresse:      Sentralbord:     02 180  Bankgiro:
         Ressurssenteret      Vahls gate 1, 0187 Oslo  Kundesenter:   23 49 10 00  6003.05.58920
         Stab           Postadresse:       Telefaks:    23 49 10 01
         Internett:        Boks 364 Sentrum,     E-post: postmottak@      Organisasjonsnummer:
         www.pbe.oslo.kommune.no  0102 Oslo         pbe.oslo.kommune.no      971 040 823 MVA
Saksnr: 200506403-84                                     Side 2 av 16
Organisasjoner

26.  Oslo Sosialistisk Ungdom. 04.04.2006.
27.  Adbusters. 04.04.2006.
28.  Byen Vår. 05.04.2006.
29.  Stans!no. 04.04.2006.
30.  Skilt- og dekorforeningen. 05.04.2006.
31.  Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo. 31.03.2006.
32.  Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene. 03.04.2006.
33.  Skarpsno Vel. 03.04.2006.
34.  Oslo Handelstands Forening. 03.04.2006.
35.  Foreningen Byfolk Oslo Sentrum. 04.04.2006.
36.  Oslo Idrettskrets. 05.04.2006.
37.  Norsk Form. 05.04.2006.
38.  Norske Arkitekters Landsforbund/Oslo Arkitektforening. 04.04.2006.
39.  Norges Blindeforbund. 07.04.2006.
40.  Selskabet for Oslo Byes Vel. 05.04.2006.
41.  UtendørsReklameForbundet. 03.04.2006.
42.  Norges Handikapforbund. 29.03.2006.
43.  Bedriftsforbundet v/ Reklameconsult. 30.03.2006.
44.  Fortidsminneforeningen. 05.04.2006.
45.  Gågatene Karl Johan. 04.04.2006.
46.  Norsk forening mot støy. 28.03.2006.


Private

47.  Martin Rikjen. 09.03.2006.
48.  Knut Gaure. 09.03.2006.
49.  Astrid Aandahl. 10.03.2006.
50.  Focus Neon AS. 04.04.2006.
51.  Tine Marketing v/ text-let. 04.04.2006.
52.  EuroSign AS. 04.04.2006.
53.  Käthe Øien. 21.03.2006.
54.  Outstanding Media AS. 05.04.2006.


Sammendrag av bemerkninger

Bydelene


1. Nordre Aker. Ungdomsrådet. 05.04.06.

Ungdomsrådet går inn for at reklametårnene fjernes, forbud mot lyd- og laserreklame og slutt på
nulltoleranse mot plakatopphenging. (Viser til uttalelse fra ”Byen vår”).
Saksnr: 200506403-84                                       Side 3 av 16
2. Bydel St. Hanshaugen. 31.03.06.

Bydelsutvalget vedtok uttalelse i møte 28.03.06. Essensen i vedtaket er:
BU slutter seg til de skisserte målene, men de er for lite avklarende med hensyn til rammer og
begrensninger for Oslos skilt- og reklampolitikk. Bydelsutvalget etterlyser forholdet til torg og møteplasser
og mener det må kommenteres spesielt i planen. Mange av plassene i byen har fått en noe brokete innhold,
fyl opp av elementer uten planmessighet.
Støtter forslaget til ny vedtekt til § 107. Ønsker en klar presisering som sikrer at reklameinnretninger ikke
hindrer fremkommelighet i gater og byrom generelt og for fysisk funksjonshemmede spesielt.
Retningslinjene må bli mer praktiske og i tråd med ønske om mer forutsigbarhet for publikum. Av
saksbehandlingsalternativene antas at alt 2 vil føre til størst grad av lettelse i saksbehandlingen.
BU mener at frivillige og ideelle virksomheter må sikres adgang til å informere om sine aktiviteter,
samtidig som dette behovet er umettelig. Det foreslås å vurdere alternative møter for slik informasjon –
kan sentralt nettsted være et alternativ ?


3. Bydel Frogner. 03.04.06.

Bydelsutvalget vedtok uttalelse i møte 29.03.06. Essensen i vedtaket er:
BU krever at reklametårn fjernes, lyd / video / laser-reklame forbys og at storskjermer og bevegelig
reklame ikke tillates med unntak av idrettsanlegg.
BU mener at skilt og reklame må begrenses generelt i boligsonene. Dette gjelder også for strøksgatene
Bygdøy Allé, Bogstadveien / Hegdehaugsveien og Frognerveien som er boligområder i tillegg til
handlegater.
BU går sterkt imot at trafikknutepunktet Majorstuen skal forsøples med alle typer reklame pga mange
boliger.
Mener at i områder med høy trafikk øker skilt og reklame trafikksikkerhetsrisikoen og kan ikke anbefales i
ulykkesbelastede områder som for eksempel Majorstukrysset og at Frognerbadet er et anlegg med høy
grad av estetisk og historisk sårbarhet som må vernes for alle typer reklame.


4. Bydel Bjerke. 29.03.06.

Bydelen savner en presisering og plan for områdene utenfor indre by – ikke minst gjelder dette for
næringsområdene i Gruruddalens dalbunn. De generelle retningslinjene vil ikke kunne dekke dette
behovet.


5. Bydel Gamle Oslo. 03.04.06.

Bydelsutvalget vedtok uttalelse i møte 28.03.06. Essensen i vedtaket er:
BU mener at det er viktig med en helhetlig plan – skilt og reklame må underordne seg byrom og
bebyggelse, og områdets historiske karakter og arkitektoniske kvaliteter.
Oppholdsarenaer, aktivitets- og friluftsanlegg for barn og unge bør skjermes for reklame.
Planen bør suppleres med veiledende materiale. Veilederen bør også omfatte temaer som ikke omfattes av
planen; f.eks løsfotreklame, reklame på bymøbler osv.
Bydelsutvalget er positive til at reklame ikke tillates på bymøbler, men ønsker at dette også skal gjelde
leskur, bysykkelstativer og nedstigningstårn.
Saksnr: 200506403-84                                        Side 4 av 16
Støtter inndelingen i soner, men er kritisk til de valg som er gjort i forhold til idretts/aktivitetsanlegg,
plasseringen av hovedveier og forholdet til bevaringsverdige bygningsmiljøer.
Planen ivaretar ikke hensynet til sårbare områder som friområder, parker, elve- og sjøfronten, gravlunder,
fredete anlegg og andre verneverdige bygninger og bygningsmiljøer på en god nok måte.
Anbefaler at planlagte blågrønne korridoren fra Jordal idrettspark langs Jordalgata til Åkebergveien /
Klosterenga park med gjenåpnet Hovinbekk, tas inn som sårbart område i planen.
Foreslår konkret områder som bør tas inn i reklameområde S. Foreslår konkret endring i avgrensningen av
område M, L og gater.
Anbefaler ikke forslaget om å unnta en rekke tiltak fra regelverket om saksbehandling.
Foreslår at det tas inn retningslinje om skiltplaner for eksisterende bebyggelse.
For alle nybygg bør det stilles krav om at skilt og evt- reklamefelt innarbeides som del av bygningens
uttrykk.
Eget punkt om behandling av skilt- og reklame på bevaringsverdig bebyggelse
Skeptisk til bevegelig reklame, begrense bruken av temporære installasjoner for næringslivet, støtter bruk
av kultur-/idrettsarrangementer. Negative til bruk av lyd og til bruk av luftrommet som reklamearena. Ta
større hensyn til offentlig kunst enn i dag ved plasseringen av reklame. Positive til oppslagstavler. Skilt og
belysning bør unngås i bolig- og boligdominerte områder, og begrenses i områder med blandet bruk.


6. Bydel Ullern. 29.03.06.

Byutviklings- og samferdselskomiteen vedtok uttalelse i møte 23.03.06. Essensen i vedtaket er
Reklame med lyd bør ikke tillates da slik reklame er generelt forstyrrende og gjør det vanskelig for flere
grupper funksjonshemmede å orientere seg i trafikk / gatebildet.
Bevegelig reklame må ikke bidra til å redusere trafikksikkerheten.
Følgende bestemmelser ønskes videreføres fra dagens vedtekt: På skoler, kirker og bygninger av historisk,
arkitektonisk eller annen kulturell verdi, tillates ikke reklame. I området på sjøsiden av Drammensveien,
Sjølystveien, Frognerstranda fra bygrensen til Hjortnes kai er oppsetting av lysreklame forbudt.


7. Bydel Stovner. 07.04.06.

Bydelsutvalgets arbeidsutvalg vedtok uttalelse i møte 06.04.06. Essensen i vedtaket er:
BU mener det er viktig å påpeke kravet til universell utforming av det offentlige rom. Videre påpekes
muligheten for frivillige organisasjoner til å annonsere / reklamere for lokale arrangementer. I forhold til
saksbehandlingsregler anbefales alt. 1.


8. Bydel Alna. 05.04.06.

Bydelsutvalget vedtok uttalelse i møte 30.03.06. Essensen i vedtaket er:
Støtter foreslåtte mål for byens skilt- og reklamepolitikk og presiserer at omgivelsene gir premisser for
lokalisering, plassering og utforming.
Det stilles spørsmål ved om også området utenfor Ring 2 bør inndeles i soner slik som er gjort for indre by.
Det påpekes som en svakhet at skilt- og reklameplanen kun behandler det som faller inn under plan- og
bygningslovens virkeområde.
Hva som er god estetisk utforming kan det være ulike meninger om. Belysning må ikke virke blendende
eller sjenerende for boliger, offentlige institusjoner, kontorer mv.
Saksnr: 200506403-84                                       Side 5 av 16
Støtter alt 2 vedr saksbehandlingsregler, er enig i forslag til vedtekt og mener oppslagstavler kan med
fordel lokaliseres til bydelssentra / lokalsentra.


9. Bydel Grünerløkka. 07.04.06.

Teknisk- og miljøkomiteen vedtok uttalelse i møte 03.04.06. Essensen i vedtaket er:
TMK ser planen som viktig, men etterlyser en veileder. De mener at noen områder bør justeres etter
bydelenes lokalkunnskap og har enkelte justeringsforslag, bl.a. skeptisk til Carl Berner som XL-område.
Mener planen også bør omhandle veiskilt, gateskilt, løsfotreklame og reklame på andre byromselementer.
Funksjonshemmede må få god tilgjengelighet. Skilt må underordne seg byrom, bebyggelse og historisk
karkater.
TMK er positiv til at frittstående reklameinnretninger eller bymøbler med reklame ikke tillates.
Det anbefales ikke å unnta tiltak fra melding og dermed kontroll. TMK mener det også bør utarbeides
skiltplaner for eks. bebyggelse og mener at man deretter kan tillate tiltak uten melding. Bygninger på
Byantikvarens gule liste bør være søknadspliktige.
Er skeptisk til bevegelig reklame og mener den bør begrenses til planens fire XL-områder.
Temporær reklame bør begrenses. TMK er negativ til bruk av lydreklame. Og at man benytter luftrommet
som reklamearena.
Skilt og belysning bør unngås i bolig- og boligdominerte områder og begrenses i blandede områder.
Reklame må ta hensyn til offentlig kunst.
Bydelene bør gis anledning til å uttale seg om saker innen bydelens grenser og bør gis lengere uttalefrist.


10. Bydel Nordre Aker. 25.04.06

Bydelsutvalget vedtok uttalelse i møte 06.04.06. Essensen i vedtaket er:
Planen tas til etterretning . Skilt og reklamesaker sendes bydelene til orientering og evt. kontroll. Planen
trengs, men må vektlegge estetiske prinsipper mer. Skilt- og reklameplanen er viktig for å sikre en visuell
positiv opplevelse. Mulighetene for å sette opp reklame bør sterkt begrenses og tilpasses arkitektur og
lokalmiljø. Mener ikke at Nydalen/Stor kan betegnes som XL-område.


11. Bydel Vestre Aker. 26.04.06.

Bydelsutvalget fattet enstemmig vedtak på møte 20.04.06 der de støtter Plan- og bygningsetatens
høringsfremlegg, retningslinjer og endring av vedtak.


12. Bydel Sagene. 10.05.06.

Byutviklingskomitéen i bydelen vedtok enstemmig uttalelse i møte 03.05.06. Essensen i vedtaket er:
Utvalget er positive til en helhetlig plan og oppfordrer til at det i tillegg vurderes hvorvidt øvrig reklame
som omfattes av andre lovverk kan tas med. Det bemerkes at flere delområder innenfor områdekategoriene
bør vurderes innenfor en annen kategori. Det er også ønskelig at intensjoner om estetisk ro også bør de for
torg og møteplasser. Det advares mot storskjermer og annen lyd- og bildereklame.
Utvalget anbefaler alternativ 2 vedr. saksbehandling men med en tilleggsbestemmelse om at det skal
foreligge en helhetlig skiltplan for eiendommen/ bygget.
Bydelen understreker behovet for utvidet høringsfrist i viktige, politisk prinsipielle saker som denne.
Saksnr: 200506403-84                                       Side 6 av 16
Kommunale etater / instanser


13. Byantikvaren. 04.04.06.

Ser svært positivt på at det nå kommer en slik plan. Det gjøres oppmerksom på at det kan være
bevaringsverdige eller kulturhistoriske verdifulle bygninger innen alle de definerte reklameområdene.
Virksomhetsnavn kan evt. settes på markisens frontflipp. Hvordan handteres de såkalte røyketeltene i
denne sammenhengen ? Utforming av informasjonstavler bør inngå i parkens / stedets designprogram eller
helhetlig bruk av bymøbler.
Byantikvaren er fornøyd med at frittstående reklameelementer blir frarådet. Videre ses det positivt på
mindre reklame på stilas-seil og tror at avbildning av fasadene kan virke berikende.


14. Samferdselsetaten. 03.04.06.

Savner en tydeligere omtale av vegloven § 33 og Politivedtekten for Oslo. Det påpekes videre forholdet
mellom reklame og forholdet til trafikksikkerhet. Beklager at de nye reklamefinansierte leskur / offentlige
toaletter og reklamefinansiert bysykkelordning ikke skal inngå i kommunens langsiktige skilt- og
reklamestrategi og dette er dramatisk av hensyn til publikum og av hensyn til de inngåtte kontraktene.


15. Rådet for funksjonshemmede. 04.04.06.

Rådet er forundret over fraværet av hensynet til universell utforming, tilgjengelighet for alle og mennesker
med ulike reduserte funksjonsevner. Videre er rådet svært fornøyd med at planen utrykker at frittstående
reklaminstallasjoner og bymøbler med reklame ikke er ønskelig.


16. AS Oslo Sporveier. 05.04.06.

Kollektivtrafikken må synliggjøres i bybildet både i forhold til visningskilt og markering av stasjoner og
stoppesteder. Når det gjelder ”byromselementer” vurderer Sporveien det slik at lehus, hvor reklamen
inngår som et funksjonelt element, må komme i en annen stilling enn reklameflater som har en rent
finansiell begrunnelse.


17. Friluftsetaten. 12.04.06

Positiv til planen. Ønsker presisert at planen gjelder for byggeområdene og ikke NLF-områdene på øyene.
Ønsker ”byens viktigste parker” byttet ut med ”parker og friområder”.
Mener at temporær reklames tidsbegrensning bør endres fra to uker til ”i den perioden arrangementet
foregår”.
Har noen justeringsforslag til områdene. Oppslagstavler er positiv, men ansvaret for tillatelser og
oppfølgning må plasseres hos grunnens forvaltere.
Saksnr: 200506403-84                                       Side 7 av 16
18. Vann- og avløpsetaten. 03.04.06.

Har ingen bemerkninger utover at de forutsetter at planen ikke begrenser deres rett til informasjon i
forbindelse med pågående prosjekter inkl. gravearbeider og opplysningsskilt ved driftsstasjoner med mer.


19. Brann- og redningssentralen. 21.04.06.

Påpeker at frittstående skilt- og reklameinnretninger ikke må redusere fremkommeligheten for rednings-
og slukkemannskaper, ikke tildekker eksisterende brannkummer eller vanskeliggjør atkomsten til
eiendommer.


Statlige instanser


20. Telenor. 23.03.06.

Ingen bemerkninger.


21. Jernbaneverket Region Øst. 07.04.06.

Jernbaneverket støtter at opplysningsskilt ikke må drukne i reklame. Frittstående skilting og reklame må
ikke medføre hindringer i viktige gangsakser, heller ikke vanskeliggjøre universell tilgjengelighet for alle.


22. Oslo politidistrikt. 03.04.06.

Politiet savner i planen retningslinjer for håndhevelse og sanksjonsbruk. Videre påpekes at det bør brukes
alminnelige juridiske termer og ikke uttrykk som ”juridisk bindende” retningslinjer.


23. Statens vegvesen Region øst. 17.03.06.

Positiv til planen og mener at den er grundig gjennomarbeidet. Sterkt bekymret for planens forslag om
mye reklame ved Carl Berners plass og Majorstuen fordi de er sterkt trafikkerte og ulykkesbelastede.
Etterlyser en klarere holding til transformasjonsområdene.


24. NSB eiendom as. 04.04.06.

Støtter planens intensjoner og finner klassifiseringen av sine områder rimelig. Ber om at XL-området
utvides østover. Orienterer om at det arbeides med en helhetlig plan for Oslo S-området. Mener også at
Filipstad burde klassifiseres som L-område og at XL-område rundt fergeterminalen burde vurderes.
Saksnr: 200506403-84                                      Side 8 av 16
25. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 19.04.06.

Viser til klager Fylkesmann har behandlet og til vedlagt brev fra Miljøverndepartementet om forholdet til
reguleringsformålet offentlig trafikkområde.
Har enkelte bemerkninger til kommunens forslag til saksbehandling. Det gis juridisk anledning til å
foreslå alt. 1 og alt. 2 er alt hjemlet i SAK.
Har for øvrig ingen bemerkninger.


Organisasjoner


26. Oslo Sosialistisk Ungdom. 04.04.06.

Viser til at byutviklingskomitéens mål med å lage en plan var å sørge for ”mer samordnet og dempet
skilting og reklame i bybildet”. Målsettingen var bra, men planen er dårlig. Oslo kommune bør ha en
verneplan mot reklame i bybildet. Ønsker at reklametårnene i bybildet skal fjernes og forbud mot lyd- /
video- og laser- reklame.
Det bør være flere steder der man får mulighet til å henge opp plakater for lokale arrangementer. Se til
Bergen og ta hensyn til de mange engasjerte stemmene i byen i denne saken.


27. Adbusters. 04.04.06.

Adbusters ønsker en verneplan som begrenser det totale utslippet av visuell forurensning. Etterlyser en
utredning som viser hvor mye reklame som finnes i Oslo per i dag. Det vil gså være naturlig at avtalene
JCDecaux og Clear Channel har med Hafslund, Sporveiene og Oslo kommune ligger som vedlegg til en
skilt- og reklameplan.
Foreningen mener det ikke skal tillates frittstående reklambærere og at reklame på eller i tilknytning til
leskur, nedstigningstårn og bysykkelordningen må opphøre.
Nedstigningstårnene kan gjøres om til plakattårn for å ivareta fellesskapets behov for formidling av hva
som skjer i byen. Ordningen med at plakatopphengere blir bøtelagt med kroner 500 per plakat må opphøre.
Det bør søkes i hvert tilfelle for å sette opp segl. Bevegelig reklame, laserreklame som bruker himmelen
som lerret, skjermreklame og lydreklame bør ikke tillates.
Planen ivaretar en liten del av næringslivets behov, nemlig reklamebransjens. Å entydig ivareta
reklamegigantenes behov vil tilgodese få.
Forstår ikke hvorfor dagens vedtekt til pbl § 107 skal erstattes med retningslinjer til pbl § 74 nr 2 –
hvordan skal de nye retningslinjene håndheves ? Unødvendig tungvint å dele byen inn i soner så lenge
ingen soner får strengere regler enn i dag. XS-områdene kan bli omfattet av et varig reklamevern.
Forslag til ny reklamepolitikk basert på å tilgodese de små aktørene i byen, verne om sårbare områder og
promotere Oslo som en dynamisk og fargerik hovedstad: All reklame i Oslo må ha en lokal tilknytning.
Skilt og reklame for lokale virksomheter må oppføres i tilknytning til, eller i nærheten av, den bygningen
virksomheten holder til i. Videre må verneverdige bygninger, kulturminner, kirker, skoler og sykehus
skjermes helt for reklame. Dagens reklametårn foreslås redusert i høyden og dersom de fortsatt skal
brukes, må de gjøres om til plakattårn for ikke-kommersielle aktører. Det må promoteres for ting som skjer
i Oslo ved kollektivknutepuntene og på reklamebærere i områder med høy nærings- og publikumsbruk. Til
slutt sies at det må gis bevilgninger til å håndheve regelverket.
Saksnr: 200506403-84                                       Side 9 av 16
28. Byen Vår. 05.04.06.

Fremmer forslag til en alternativ Skilt-, reklame- og plakatplan for Oslo kommune. Planen vil tilgodese de
små aktørene i byen, den vil verne om sårbare områder og den vil promotere Oslo som en mangfoldig,
dynamisk og fargerik hovedstad.
Byen Vår påpeker at forholdet til avtalene med Clear Channel og JCDecaux ikke er nevnt i
plandokumentet, heller ikke innbyggerinitiativet vedrørende Hafslunds nedstigningstårn.
Foreningen påpeker at de offentlige byrommene har et konkurransefortrinn i forhold til andre
formidlingskanaler – publikum kan ikke velge reklamen bort.
Videre påpekes at bystyre har vedtatt nulltoleranse mot ulovlig reklame. Foreningen ønsker å se på
reklamen som et avfallsprodukt som må håndteres. Foreslår en forestilling av byrommet basert på kriterier
som økologi, bærekraft, brukermedvirkning og ytringsfrihet.
Det konkrete forslaget til skilt-, reklame- og plakatplan er nesten identisk med forslaget fra Adbusters og
det vises til sammendraget der.


29. Stans!no. 04.0.4.06.

Foreningen påpeker innledningsvis at de har stor folkelig støtte i kampen mot lysreklametårn. Planen er
tvetydig om lysreklame på nedstigningstårn. Når planen underretter seg private avtaler er den ubrukelig
som rydderedskap. På andre områder innebærer planforslaget en liberalisering i forhold til dagens vedtekt.
Foreningen mener at det totale reklamepresset i det offentlige rom må dempes, ikke bare
enkeltinstallasjoner.
Skilt- og reklameplanen må klart slå fast at reklame er ikke noe byen trenger; det er noe byen kan velge
eller velge bort.
Det må skilles mellom skilt og reklame. Foreningen har forståelse for at virksomheter ønsker å ha skilt i
rimelig størrelse samt vise varer i utstillingsvinduer. Det bør ikke tillates ”reklamebudskap” på skilt.
Videre sier foreningen at skilt- og reklameplanen må inneholde en utfyllende diskusjon om hvilke deler av
næringslivet som tjener og taper på reklame i det offentlige rom. Betegnelsen ”næringslivet” bør endres til
”deler av reklamebransjen” de fleste steder i planen.
Foreningen påpeker behovet for entydig terminologi og definisjon av begreper i planen.
Det gir feil signaler å bruke ordene ”permanent” og ”temporært” om skilt og reklame siden innretningene
er temporære av natur og må underkaste seg endringer i arkitektur, lovgivning og samfunnets holdninger.
Det bør heller skilles mellom ”skilt” og ”reklame”.
Foreningen ber om at de såkalte ”temporære reklametypene” strykes fra planen. Begrepet ”gavlreklame”
er for omfattende, det må skilles mellom veggmaleri og ”tavler / boards” på gavl. Foreslås videre at
”plakater og skjermer” vurderes på samme måte som foliering. Foreslår definisjon av ”bevegelig reklame /
storskjerm”. Nye reklametyper som ”prosjektert lys” og ”lyd” bør innarbeides slik at det klart fremgår at
disse ikke tillates. Skilt med gatenavn og nummer og Oslo Byes Vel sine skilter på historiske bygninger
bør også nevnes.
Stans!no sier at skilt- og reklameplanen medfører en forverring av situasjonen i forhold til dagens vedtekt
til § 107. Videre hevdes det at de oppsatte lysreklametårnene er oppsatt i strid med dagens vedtekt til § 107
og at byen må ha mulighet til å endre regler og retningslinjer og eksisterende skilt og reklame må
underkaste seg disse nye bestemmelsene. Det sies å være lovhjemmel for en slik tolkning og at dette må
tas inn i planen.
Foreningen setter 15 krav til endringer i planen. Noen av kravene kan ikke forankres i pbl og da bes det om
at andre juridiske forankringspunkter vurderes. Kravene er: Opprydning – Skill mellom skilt og reklame –
Storskjermer, bevegelig og blinkende reklame må forbys – Nei til temporær reklame! Og permanent
reklame! –Nattehimmelen i Oslo skal ikke brukes til reklameinnslag – Hysj! Lyd skal ikke brukes! – Det
Saksnr: 200506403-84                                        Side 10 av 16
må ilegges en kraftig reklameskatt for reklame i det offentlige rom! – Reklame må forbys i boligstrøk! –
Kollektivtrafikken må med! – Reklamboards med stadig skiftende kampanjer forslummer bybildet og bør
ikke tillates! – Eksisterende takreklame kan få stå, men endringer tillates ikke! – Henvisnings- og
navneskilt må ikke være reklame! – Utstillingsvinduer må ikke bli til reklamekampanjer! – Skilt og
reklame må høydebegrenses! – Oppslagstavler må stilles tilgjengelig for lokale arrangementer!.
Avslutningsvis fremmer aksjonen forslag til to tabeller som skal vise henholdsvis skilt og
reklamepolitikken i byen.


30. Skilt- og dekorforeningen. 05.04.06.

Foreningen ser det som prisverdig at Oslo kommune nå ønsker å gi utendørs skilt og reklame et
kvalitetsmessig løft. Samtidig er foreningen bekymret ved selve utkastet til planen både i forhold til
oppbygning og faglig innhold. Foreningens viktigste innvending er kanskje den liberaliseringen som ligger
i den utstrakte bruken av henvisningsskilt og temporær reklame. Foreningen er bekymret for at overdreven
fremdrift lett kan resultere i en skilt- og reklameplan som ikke holder den kvalitet som et slikt dokument
fortjener.
Konkret påpeker foreningen at planen er for omfangsrik til å kunne være et praktisk verktøy. Den preges
av gjentagelser og har en uklar struktur / oppbygning. Videre oppfattes det å være uklart hva som er selve
planen, hva som er retningslinjer, hva som er saksbehandlingsforskrift og hva som er vedtektsendring.
Forslaget innfører begreper og definisjoner som er nye. Utviskingen av forskjellene mellom skilt og
reklame gjør planen ytterligere uoversiktlig.
Foreningen påpeker at skilt og reklame er midlertidige innretninger og kan (nesten) til enhver tid kreves
fjernet eller forandret hvis de er i strid med lov eller vedtekt slik at den nye planen forventes å få betydning
også for eksisterende skilt og reklame.
Det stilles spørsmål ved om det er akseptert jus å la en offentlig plan underordne seg privatrettslige avtaler.
Foreningen ser ingen klare fordeler ved å forankre planen som retningslinje til § 74 nr 2 i stedet for som
vedtekt til § 107. Videre er det uheldig at planen ikke samordner seg med annet lovverk slik at planen kan
være i strid med andre bestemmelser.
Foreningen påpeker at det ikke gis klare føringer eller begrensninger på skilt og reklame på særpregede
bygninger og områder med ulik bevaringsstatus. Videre hevdes det at retningslinjene for saksbehandling
ikke går langt nok og sier heller ingenting om hvilke tiltak kommunen tenker seg overfor eksisterende
skilt- og reklameinnretninger som er i strid med lov og vedtekt. Foreningen etterlyser en handlingsplan for
ressursbehovene for å iverksette og følge opp skilt- og reklameplanen.
Foreningen mener at forslaget ikke går langt nok i å legge føringer for hvorledes skilt og reklame skal
utformes eller stille krav til kvalitet. Planforslaget innebærer en kraftig liberalisering av dagens vedtekt og
praksis ved at materielle krav i vedtekten fjernes.
Planen må klart tilkjennegi om Oslo kommune ønsker seg mer eller mindre skilt og reklame i Oslo ved å
gjennomføre planen.


31. Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo. 31.03.06.

Utvalget er glad for at det fremlegges en plan for skilt og reklame. Planen må gi rom for raske reaksjoner
for å fjerne ulovlig oppsatt reklame og må foreskive strenge reaksjoner til de som bryter forskriftene.
Planen må beskrive alle regler som kan og skal gripe inn mot ulovlig oppsatt reklame. Planen er i dag
ordrik, ufullstendig og næringslivsorientert. Planen må gjøres gjeldende også for skilt og reklame som er
oppsatt når planen vedtas.
Saksnr: 200506403-84                                       Side 11 av 16
Støtter forslaget om forbud mot frittstående reklame på offentlig fortau, men er betenkt over at det er
mulighet for å omgå forbudet ved at det ikke er søknadsplikt for små vitriner.
Utvalget støtter forslaget om reklameområder, men mener inndelingen er alt for grov og krever mye mer
detaljert gjennomgang. Når planen er mer detaljert og illustrert bør den sendes berørte velforeninger til
uttalelse.
Planen mangler forslag til regler for reklame som overskrider de lokale sektorene, slik som bruk av
luftrommet over Oslo til flybåren reklame og lysprosjisering på natthimmelen.


32. Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene. 03.04.06.

Utgangspunktet er at det bør være et strengt regelverk for hvor og hvordan en skal henvende seg for å få
tillatelse til å sette opp ulike typer reklame. Bydelsutvalgene bør bringes inn i administrasjon og kontroll
av regelverket. Planen gir inntrykk av å prioritere næringslivets behov for eksponering mer enn å drøfte
hvordan beboerne skal skjermes mot pågående reklame. Forslaget vil innebære økt reklamepress i Oslos
boligdominerte områder. Påpeker også overgangen fra boligstrøk til ”rene boligstrøk”.
Tårnene må ikke være gjenstand for prangende reklame. Støy fra høutalere utenfor forretninger må forbys.
Ulovlig reklame må fjernes uten unødig opphold.


33. Skarpsno Vel. 03.04.06.

Det stilles innledningsvis spørsmål ved hvilken effekt planen vil ha og hvordan den vil bli håndhevet. Det
hevdes at endringen fra ”boligstrøk” i dagens vedtekt til ”rene boligstrøk” i planen innebærer en
liberalisering som ikke er akseptabel. Videre må det skilles mellom skilt og reklame. Ber om at
reklametypene henvisningsskilt, fasadereklame og gavlreklame fjernes fra S-områdene. Videre bes det om
at følgende reklamtyper fjernes fra L-områdene: Takreklame, gesimsreklame, gavlreklame, frittstående
skilt, fasadereklame, henvisningsskilt og stillassseil. Alternativt bes om at Bygdøy alle ikke defineres som
strøksgate og fjernes fra S-områdene.


34. Oslo Handelsstands forening. 03.04.06.

Næringslivet trenger faste og stabile rammer, det er derfor viktig at planen inneholder visuelle virkemidler
som bilder, tegninger og lignende. Foreningen ønsker at saksbehandlingstiden skal reduseres. Det må være
lettere å få godkjent temporær reklame og lett å forlenge godkjenning av den temporære reklamen. Videre
påpekes behovene det lokale næringslivet har; bla. bruk av gatebukker. Til slutt peker foreningen på at
skilt som er kommet opp i perioden frem til planen blir vedtatt, må få amnesti slik at de kan bli hengende.


35. Foreningen Byfolk Oslo Sentrum. 04.04.06.

Foreningen innleder med å si at et regelverk må ikke bli så stivbent av det begrenser og går på bekostning
av behovet for en dynamisk og levende by. Regelverket må ikke gjøres gjeldende for oppsatt skilt/reklame.
PBE bør samarbeide med Brønnøysundregistrene og informere alle nyetablerte utsalgssteder om
regelverket. Videre bes det klargjort hvem som skal være ”tiltakshaver” i slike saker og foreningen mener
det må være virksomheten og ikke gårdeieren. Videre ønsker ikke foreningen innført en ordning der det
må søkes på nytt hvert tredje år slik at de støtter ikke forslaget om at tillateleser skal gis kun for tre år.
Saksnr: 200506403-84                                        Side 12 av 16
Foreningen etterlyser etatens holdning til fasadeseil og til de reklameflatene som i dag benyttes på
kollektive kjøretøy. Videre oppfordrer foreningen kommunen om å tilby reklamefinansierte bymøbler der
hvor bymøblene er oppført, og ikke gjennom oppføring av frittstående reklamemontre.
Foreningen ber om at forholdet til løsfotreklame behandles i skilt- og reklameplanen.
Bakgårdsvirksomheter har også behov for å profilere sin virksomhet og det må innarbeides i planen.
For sentrum bør det skilles mellom feste av skilt i 1.etasje og 2.etasje ved at det er sterkere rett til å sette
opp innretninger i første etasje. Videre bes det om at det gjøres forskjell på markedsføring av andres profil
og produkter og egen markedsføring. Det må også tillates bruk av mer lys i gater som er mindre opplyst
enn andre gater.
Fasadeplan for Karl Johans gate bes innført. Andre tilsvarende planer bes utarbeidet. Til slutt foreslås det
at det bør innføres saksbehandlingstider for søknader om skilt og reklame.


36. Oslo Idrettskrets. 05.04.06.

Vanskelig å forstå presist hva som blir resultatet av planen i forhold til idretten. Tilfreds med at vertikale
og horisontale bannere kan brukes i forbindelse med arrangementer i hele byggesonen. Påpeker at
idrettsanlegg kan være så mangt og forutsetter at idrettshaller/-bygg reklamemessig regnes som bygninger.
Videre vil det ofte være vanskelig å kreve at reklame overhodet ikke skal kunne ses utenfra. Er også imot
et absolutt forbud mot frittstående reklame så lenge disse er knyttet til idrettsanlegg.


37. Norsk Form. 05.04.06.

Positiv til at det utarbeides en egen plan. Støtter forslaget om nei til frittstående reklameinnretninger i det
offentlige rom, men tror reklame på standardiserte leskur utgjør en viktig bestanddel i måten det
kommuniseres til den reisende på.
Forslaget til skilt- og reklameplan virker streng og regelstyrt. Fornuftig med soneinndeling ut fra
kommersielt trykk. Kanskje bør det legges opp til evaluering av planen etter 5 år. Kanskje burde planen
deles i to; en konseptuel gjennomillustrert del og en regeldel.
Anbefaler at det skilles mellom skilt og reklame og at det ikke benyttes mange ulike reklametyper. Når det
gjelder skilt kan det skilles mellom informasjonsskilt og virksomhetsskilt.
Det stilles spørsmål ved hvordan brukerne skal finne ut hvilken reklamesone de tilhører. Videre sies det at
områdene i XL har svært forskjellig karakter og det stilles spørsmål ved om Carl Berners plass toler mer
reklame ut fra hensynet til de kjørende. I det hele tatt etterlyses mer omtale av hvordan reklame virker på
kjørende og hvordan den virker på gående.
Norsk Form etterlyser at retningslinjene eksplisitt tar opp forholdet til store firmaers merkevarebygging i
form av standardisert skilting. Foreningen er i tvil om det bør være egne regler for Karl Johans gt.


38. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) / Oslo Arkitektforening (OAF). 04.04.06.

Forslaget til plan åpner for et sterkere reklamepress i og kommersialisering av sentrale byrom. Felles
byrom tilbyr ikke valgfrihet og de må derfor ikke utvikles til hovedarenaer for reklame. Det finnes mange
andre alternative kanaler for reklame. Planen har en estetiserende tilnærming og har en positiv holdning til
reklame. Endelig plan bør suppleres med relevante forbilder og en grundig analyse av planens
konsekvenser. Planen bør også omfatte reklamefinansierte bymøbler og reklame på og ved kollektivtrafikk
bør omfattes av planen. Området XL er svært omfattende. Planens store toleranse for skilting i L og XL-
Saksnr: 200506403-84                                       Side 13 av 16
områder vil kunne påvirke arkitekturen og oppfattelsen av denne spesielt på kveldstid. Planen
problematiserer ikke mulighetene for at høyhus utvikles til rene skilttårn.
Behovet for oppslagsmuligheter må gis en mer grundig vurdering i planen. Likeledes må lyd og
lydforurensning problematiseres og det må etableres retningslinjer. Stilasseil må beskrives nærmere.


39. Norges Blindeforbund. 07.04.06.

Positiv til at det lages en helhetlig plan for skilt og reklame i Oslo, svært uheldig at løsfotreklame ikke er
tatt med i planen. Foreningen er opptatt av at det opprettes møbleringssone, med krav til fritt
bevegelsesareal, i forhold til plassering av løsfotreklame. I utgangspunktet skeptisk til reklame på stilasseil
fordi byggeperioder er vanskelige for deres medlemmer. Viktig at man er spesielt oppmerksom ved
plassering og utforming av skilt og informasjonstavler, bla. i forhold til hindringer som skapes og bruk av
belysning i forhold til blending / skape kontraster.
Juridisk må retningslinjene gjøres bindende og forankres som vedtekt til pbl. § 107. Plassering av
løsfotreklame er en del av universell utforming og må således tas med i retningslinjene. Foreningen er
opptatt av oppfølging og kontroll med det som utplasseres.


40. Selskabet for Oslo Byes Vel. 05.04.06.

Selskapet tar utgangspunkt i at hensikten med planarbeidet var å dempe og begrense og rydde opp i den
visuelle støyen i byens gater forårsaket av skilt og reklame. Det planforslaget legger opp til er uønsket og
antagelig mer reklame.
Gatenavnskilt må ha prominens og gå foran alt på linje med trafikkskilt. Opptatt av at det formuleres
bestemmelser som sikrer et høyt nivå på skilt og reklame innenfor område regulert til spesialområde
bevaring. Videre påpekes at det må tas hensyn til det vesle, lokale næringslivet. Selskapet er også skeptisk
til all takreklame; dvs. både gesims og gavlreklame.
I forhold til XL-områdene påpekes at i disse områdene er det ganske uryddig og til dels svært komplisert
trafikalt, så disse områdene trenger heller en opprydding og mindre reklame enn i dag. Temporær reklame
er ikke klart definert – det stilles spørsmål ved hva som menes med ”ikke gjentar seg”; ikke samme
reklame, ikke samme reklameobjekt, ikke samme kampanje eller ? Fasadeseil som gjentar bygningens
fasadeutforming kan være positivt. Hevder at ballonger hører ingen steder hjemme hvis det skal oppnås en
visuell gevinst.Ser med stor skepsis på all reklame som blir stilt opp på fortauer og tilkludrer byrommet.
De store, fast anordnede reklameplatene og de overdimensjonerte nedstigningstårnene bør fjernes snarest.
Selskapet har liten sans for reklame med skiftende lys, laser, bevegelighet, storskjerm osv.
Er opptatt av lyd som etter hvert er markant i byrommene og foreslår: ”Høyttalere montert eksteriørt, på
fasaden. Tillates ikke.”
Ønsker at bannerarmaturen langs Karl Johans gate kun skal benyttes kun til spesielle begivenheter og ikke
til alle mulige arrangementer. Selskapet mener det viktigste er å rydde opp og få fjernes all ulovlig oppsatt
reklame først.


41. UtendørsReklameForbundet. 03.04.06.

Forbundet kommenterer at referansegruppen har vært for bredt sammensatt og det har ikke vært stilt
tilstrekkelig tid til disposisjon for gruppen. Utendørsreklamen i Oslo omfatter kun 4% av den totale
beskiltingen som finnes i byen. Planens må er i tråd med bransjens forventninger om forutsigbarhet og
Saksnr: 200506403-84                                        Side 14 av 16
konsekvent praksis. Områdeinndelingen synes å være logisk og praktisk som et verktøy for behandling av
søknader om reklame.
Å foreslå lysskilt kun i områdene L og XL vil få store konsekvenser for allerede avtalefestede
reklamefinansieringsprosjekter, bl.a. er det et betydelig antall holdeplasser i områdene S og M. Skal det
være plass til henholdsvis 2 og 4 tavler montert i par må reklameflatene på gavl være 15,5 m2 og 31 m2.
Når det tillates reklame på kun 1/5 av flaten vil det ikke bli tillatt freskomalerier på hele veggen.
Dagens planutkast virker mindre forutsigbart for hva som er lov enn for hva som ikke er det.
Reklameplassen på fasadeseil er for liten til å kunne finansiere seilene. Reklame og informasjon er ulikt
definert i Oslo og i pbl. Det bør skilles mellom bruk av frittstående reklame i det offentlige rom og på
privat grunn (parkeringsplasser på kjøpesenter). Utplassering av byromselementer med reklame er et
rsultat av kommunens avtaler som følges opp av aktørene. Det er ubalansert av ”inbyggerinitiativ mot
lysreklametårn” tas inn i saken – da må i tilfelle også tidligere vedtak i Byrådet og Bystyret også ta med.
Er positive til oppslagstavler som må være jevnt distribuert over hele Oslo tilknyttet trafikale
knytepunkter. Tavlene må være omfattet av et godt drifts- og vedlikeholdsprogram.


42. Norges Handikapforbund. 29.03.06.

Forholdet til tilgjengelighet for alle / universell utforming etterlyses. Horisontale og vertikale
opphengsskilt, samt frittstående skilt, bør ikke tillates. All utsetting av skilt- og reklameinnretninger bør bli
gjenstand for kommunal saksbehandling.


43. Bedriftsforbundet v/ Reklameconsult. 30.03.06.

Støtter uttalelsen fra Skilt- og dekorforeningen.


44. Fortidsminneforeningen. 05.04.06.

Gir i hovedsak sin tilslutning til planen, men etterlyser illustrasjoner. Mener at man bør være restriktiv i
utgangspunktet, men med mulighet for dispensasjoner.
Mer om oppryddingsaksjoner og håndheving etterlyses.


45. Gågatene Karl Johan. 04.04.06.

Er opptatt av at sentrum skal oppfattes som attraktivt, pulserende, hyggelig og trygt og ser med tilfredshet
at Fasadeplan for Karl Johan og sentrums ”ti bud” er inntatt i planen. De påpeker at det er viktig også å
innta prinsipper for håndtering av unntak fra budene.
Savner signaler om enklere, raskere og mer forutsigbar saksbehandling. Fritak for saksbehandling burde
gis ved følge av de ti bud. Retningslinjer for unntak fra retningslinjene etterlyses.
Skille mellom skilt og reklame bør vurderes.
Samarbeide med lokale representanter bør foretas.
Mener at at frittstående reklamemontre ikke bør tillates, men er positive til reklamebukker og reklame på
leskur, buss, trikk og bysykler samt informasjonstavler.
Saksnr: 200506403-84                                       Side 15 av 16
46. Norsk forening mot støy. 28.03.06.

Er sterkt bekymret over økende reklamestøy og mener at lydreklame skal være forbudt.


Private


47. Martin Rijken. 09.03.06.

Vi skal ikke ha mer reklame, ikke på Oslo S, ikke Bogstadveien eller Majorstua, ikke noe sted. Ønsker
ikke amerikanske tilstander i Oslo.


48. Knut Gaure. 09.03.06.

Skilt- og reklameplanen er reklamevennlig. Det offentlige rom er en del av infrastrukturen og bør styres av
det offentlige. Hvor går grensen mellom ”rene boligstrøk” og boligstrøk? Det er på tide å stanse den
forflatningen av samfunnet som all denne glorete reklamen representerer. Ta til vettet og forby
reklametårn, videoreklame og storskjermer.


49. Astrid Aandahl. 10.03.06.

Det må være forbud mot lysreklame i boligstrøk slik som i dag, og ikke kun i rene boligstrøk slik som
foreslått. Beboernes behov og ønsker må gå foran ønskene til de kommersielle aktørene.


50. Focus Neon AS. 04.04.06.

Planen er balansert og tar rimelig hensyn til alle parter. Illustrasjoner, fotografier og ytterligere
kommentarer burde vært innarbeidet før planen ble sendt på høring. Det bør legges mer arbeid i
definisjonene; f.eks lysskilt, virksomhetsskilt og reklameskilt.
Mener at lysskilt også bør tillates i XS- og S-områdene fordi et forbud vil være til hinder for utforming av
et estetisk godt skilt. I området XL tillates bevegelig reklame etter samlet plan – hvem utformer planen,
hvordan og når skal samlet plan utarbeides ?
Flere saker bør kunne behandles som ”melding om tiltak” – størrelsen på innretningen bør være
avgjørende. Også skilt med lys bør kunne falle inn under ”veiledning om unntak fra saksbehandling for
mindre tiltak” pkt. 8; kun størrelsen bør være avgjørende.
Bestemmelsen om transparent skilt i takreklame og gesimsreklame, jfr. retningslinjene VII – 5.5 bør ikke
være absolutt.
Det bør ikke settes begrensning på kun ett fasadeskilt pr virksomhet pr fasade – kan føre til et stort skilt i
stedet for flere mindre skilt som kan være en estetisk bedre løsning. Pkt. VI – 5 – 5.3 kan oppfattes som en
anbefaling om bruk av lyskasser. Mener at frittstående bokstaver eller emblem med indirekte belysning
ofte er et bedre alternativ. Kvadratiske eller rektangulære lyskasser med hel lysende plast eller acrylfront
kan forbys i Oslo og kan bidra til å gjøre fremtidige lysskilt bedre.
Pkt VI – 5 – 5.4 frittstående skilt bør også kunne utføres med lys. Begrensningen bør fjernes.
Tilleggskrav om fasadetegning som dokumentasjon bør ikke være absolutt – fotomanipulasjon bør i de
fleste tilfeller gi godt nok grunnlag for avgjørelser.
Saksnr: 200506403-84                                         Side 16 av 16
51. Tine Marketing v/ text-let. 04.04.06.

Oppfatter forslaget som mer positivt til det lokale næringsliv enn tidligere. Når et bygg skifter leietaker bør
det være unødvendig å søke på nytt – evt. kan det være en meldeplikt. Foreslår å bruke de definisjonene
som foreslås i NS-arbeidet. Foliering kan være positivt og bør tillates for hele vinduet, men må tilpasses
omgivelsene med hensyn til bruk av farger, budskap og logoer.
Virksomheten er ikke enig i at det stilles faste krav til størrelse på stillasseil. Er heller ikke enig i at bruken
av flagg og vimpler begrenses til to uker.
Hvem er det som kan søke om skilting, sentral godkjennelse bortfaller høsten 2006.


52. EuroSign AS. 04.04.06.

Reglene må være forutsigbare, samtidig som de må gi rom for den teknisk utviklingen som skjer.
Sokkeletasje / første etasje bør ha mulighet til å leve ”sitt eget liv”. Det må være forskjellige regler for
virksomhetsskilt og for reklameskilt. Lyskasse-skilt med plastfronter bør forbys. Bakgrunnsplater bør
vurderes om de passer inn i stedlige forhold. Byggets størrelse må avgjøre om envirksomhet kan ha flere
skilt på en fasade. Spotbelysning av skilt bør unngås / forbys.
Anbefaler alt 1 i forslag til saksbehandlingsregler. Uthengsskilt under 1 kvadratmeter bør fritas fra
byggesaksbehandling.
Stillasseil bør tillate større andel med reklame slik at seilene kan finansieres på en skikkelig måte.
Kommunen bør kurse aktuelle skiltleverandører. Ulovlige skilt bør fjernes.


53. Käthe Øien. 21.03.06.

Oppfatter reklame i byrommet som veldig påtrengende, spesielt når nattehimmelen brukes.


54. Outstanding Media AS. 05.04.06.

Mener at kommunens nye og restriktive holdning til spørsmålet om reklamefinansiering er et utslag av
uheldig erfaring med enkelte sider ved de eksisterende prosjektene. Man kan snakke om å helle barnet ut
med badevannet ved å ikke lenger tillate en videre utbygging av goder som offentligheten har nytte av og
åpenbart setter pris på. Oslo kommune har selv dels tatt initiativ til den nye kommunikasjonskiosken for å
oppgradere dagens telefonkiosker. Det programmet vil ikke være mulig å innfri uten bruk av reklame.
Telefonkioskene som er foreslått er et resultat av en designkonkurranse initiert av bl.a. Oslo kommune.
Det er investert betydelige beløp for å kunne innfri Oslo kommunes forventninger og krav til en slik
kommunikasjonskiosk. Det er plassert ut kommunikasjonskiosker og de har stått der i omtrent tre år uten at
det er innkommet protester. Ytterligere utplassering er avventet i påvente av skilt- og reklameplanen. Hvis
de blir skadelidende pga skilt- og reklameplanen vil de se på på hvilken måte de kan beskytte seg mot
forretningsmessige tap. Ved å fryse etableringen av bymøbler til dagens inngåtte avtaler og således
utestenge andre aktører innebærer dette forskjellsbehandling i strid med forvaltningsrettslig praksis.
Reklamevitrinen er fullt integrert i den nye kommunikasjonskiosken. Kioskene vil som regel være på
samme sted som dagens telefonkiosker og oppta kun ubetydelig med gateplass. Telenor og Outstanding
Media kan akseptere at oppgraderingsprosjektet begrenses til områdene M, L og XL.

								
To top