baslayan Xn ise ilk sanal gazetedir by U38R1n

VIEWS: 46 PAGES: 5

									İNTERNET VE ÖZELLİKLE İNTERNET YAYINCILIĞINI DÜZENLEMEK İÇİN ÇÖZÜM:
            OTOKONTROL MÜ, HUKUK MU?
         Feridun NİZAM
         Gazi Üniversitesi
       Sosyal Bilimler Enstitüsü
        fnizam@gazi.edu.tr


ÖZET                         olan web sayfası grafik ve sayısal kod
                           tasarımından oluşturulur.(Türkiye Bilişim Şurâsı;
Ülkemizde teknolojik altyapısı ile birlikte hızla   2002, 477; Atamer; 2004,447)
gelişen internet ve internet yayıncılığı şu an için       İnternet'i çağ açan bir mucize olarak
kendine ait herhangi bir düzenleme olmaksızın     tanımlamaları, ayrıca bu uluslararası elektronik
sınırsız bir alan olarak algılanmaktadır. Ancak,   şebekeye büyük demokratik ve özgürlükçü
bu durum sonucunda özellikle kişilik hakları ve    kimlik ve nitelikler yakıştırması, yakın dönem
özel hayat zarar görmektedir. Bunun sonucunda     teknoloji tarihine bakıldığında, telgraf, telefon,
internet ve internet yayıncılığı alanında bir     radyo, televizyon gibi iletişim araçlarının ilk icat
düzenleme yapmak zorunlu hale gelmiştir.       edildiği dönemdeki söylemlerden farksızdır.
Ancak, bu noktada önemli bir seçim yapmak       İnternet, bugünkü mevcut egemen medyadan
zorundayız..Düzenleme     nasıl   yapılacak:  özellikle televizyondan yakındığımız tüm
Otokontrol mü? Hukuk mu?               olumsuz özellikleri sürdürmektedir. İnternet'de
                           de reklamlar, aşırı ve gereksiz tüketimi teşvik
ABSTRACT                       ederken, İnternet'in genel içeriği, şiddet , ırkçılık,
                           pornografi gibi olumsuz unsurlara çok daha rahat
In our country, internet and internet         ulaşılmasını hatta bu değerlerin yaygınlaşmasını
broadcasting which is developing fastly with     teşvik etmektedir. İnternet, dayanışmayı değil
technological substructure, is being percieve as   rekabeti, toplumsal birlikteliği değil bireyselliği
unlimited area without any regulation. But after   ön plana çıkarmaktadır.
all this situation, particulary personal rights and
special life is being damage. Finally it request a  2.  İNTERNET        VE   İNTERNET
regulation for internet and internet broadcasting   YAYINCILIĞININ          TÜRKİYE’DEKİ
area.But we have to make a choise in this       GELİŞİMİ
point.How is regulation will be: Auto-control or
law?                              Genel olarak, gazetelerin ücretsiz
                           okunabildiği, köşe yazarları ile etkileşimin
Anahtar    Kelimeler:  İnternet,   İnternet  kurulabildiği, haberlere anında ve kolay
yayıncılığı, Regülasyon, Otokontrol          ulaşılabilen, istenilen radyonun dinlenip,
                           istenilen televizyon kanalının seyredilebildiği bir
1. GİRİŞ                       alan olarak kamuoyunda algılanan internet
                           medyasının Türkiye'deki geçmişine bakıldığında,
     Akademisyenler interneti biçim ve içerik   Temmuz 1995'te ilk olarak internet yayınına
özelliklerini incelerken 5 temel özelliği üzerinde  başlayan Aktüel Dergisi'dir. Aktüel Dergisi'nin
durmaktadır:   Sanal yönü, İletişimci yönü,    internet üzerindeki arşivinden, 2 Ocak 1997'den
Yönetimci ve katılımcı yönü, ticari yönü ve hızı.   beri yayınlanan dergilere ulaşılabilmektedir.
Bu çalışmada incelenecek olan yönü ise iletişim    Leman Dergisi, aynı yılın ekim ayında online
yönü yani bir kitle iletişim aracı haline gelerek,  yayına başlamıştır. Zaman gazetesi, 2 Aralık
kendine has bir düzenlemeyi artık zorunlu hale    1995 tarihinden itibaren gazetesindeki haberi ve
getirmiş olmasıdır.                  köşe yazılarını başlıklar halinde internet
     İnternet bir yayın aracıdır. Kitle      üzerinden vermeye başlamıştır. 31 Temmuz
iletişiminde çok önemli bir adımdır. Artık      1996 tarihinde ana sayfasının görünümünde
kendine has özellikleri olan sui generis (nev’i    değişikler yapılarak, Köşe, Güncel, Politika,
şahsına münhasır) bir yayın aracıdır. HTML      Dünya, Ekonomi, Spor, Medya bölüm başlıkları
“(Hiper Text Markup Language)” dokümanı        oluşturulmuştur. Gazetenin tamamını düzenli
olarak online veren ilk günlük gazete ise      alışkanlıkları, kurallar, düzenlemeler ve etik
Milliyet’tir. Milliyet 27 Kasım 1996'da online    değerler bunlardan önde gelenleridir.
yayına başlamıştır. Hürriyet ve Sabah
gazetelerinin internet ortamına geçiş tarihleri 1       İnternet'le ilgili olarak tüm dünyada
Ocak 1997'dir. Radikal Gazetesi'nin online      merkezi otoritelerce getirilmeye çalışılan hukuki
yayına başlama tarihi ise 28 Mart 1998'dir.     kısıtlamalar ve bu yeni yayın aracını denetim
Cumhuriyet Gazetesi, kuruluş yıldönümü olan 7    altına alma girişimleri, kuşkusuz bu aracın "ahlâk
Mayıs 1998 tarihinden itibaren online hizmet     dışı" kullanımını önlemek adınadır.
vermeye başlamıştır. 11 Haziran 1999'da "Tadilat
Nedeniyle Kapalıyız" başlığıyla yayın yaşamına        İnternet yayıncılığının ortaya çıkması ve
son veren Yeni Yüzyıl gazetesi ise Şubat       gelişmesiyle beraber özellikle içerik anlamında
1998'den itibaren internet ortamında yer almıştır.  ciddi etik ihlallerin ortaya çıktığı görülmüştür.
Sabah grubundan Esquire 1 Ocak 1998,         Haberciliğin görevlerinden olan haber verme,
Cosmopolitan, Fastbreak, Gezi, Gurme, Outdoor,    bilgilendirme, kamuoyunu serbestçe oluşturma
Para, PC Magazine, Power, Sinema ve Top Sante    ve oluşan kamuoyunu açıklama gibi faydalarının
1 Şubat 1998, Oto Haber ise 7 Şubat 1998'den     yanı sıra uygulamada evrensel mesleki etik
itibaren online olmuşlardır. 1996 yılının Ocak    kodlara pek uyulmadığı görülmüştür.
ayında    Behiç   Gürcihan   yönetiminde
yayınlanmaya başlayan Xn ise ilk sanal            İnternetin ilk ortaya çıkışında görülen
gazetedir.(http://www.dorduncukuvvetmedya.co     kaos, kavram ve kullanım kargaşası, dağınıklık
m /arastirma /internetgaz.htm – Son erişim      ve endişeler artık yerini bu alanda bir düzenleme
15.01.2006) Bu tarihten sonra internet        yapılması gerekliliği fikrine bırakmıştır. İnternet
yayıncılığın önemi artmış ve Türkiye’de yayın    yukarıda bahsedilen avantajlarının yanı sıra,
yapan ulusal televizyon,radyo ve gazeteler      suistimale de o derece açık bir mecradır. İnternet
ajanslar vb. (Milliyet, Hürriyet,Sabah, Radyo D,   yapısı gereği kontrolsüz daha doğrusu sınırsız ve
Anadolu Ajansı vb.) internet ortamında yayın     sansürsüz gibi gözükse de her kitle iletişim
yapmaya başlamışlardır.               aracında olduğu gibi internette ve internet
Zaman          2 Aralık 1995        medyasında da denetim ve düzenleme
Turkish Daily News    19 Mayıs 1996        kaçınılmazdır. Bu düzenlemelerin yapılmasını
Türkiye         9 Kasım 1996        gerektiren nedenler ise dört ana başlıkta
Milliyet         27 Kasım 1996        toplanabilir.   Bunlar:   Teknik   altyapı
Fanatik         25 Aralık 1996       yetersizlikleri, Kamu yararı, Endişe, İnsicam
Hürriyet         1 Ocak 1997         (Pember’dan Nakleden Çiftci; 1999, 38)
Sabah          1 Ocak 1997             Teknik Altyapı Yetersizlikleri: Nasıl bir
Akşam          15 Eylül 1997        karayolu tamamen dolu olduğunda hiç kimse
Yeni Yüzyıl       4 Mart 1998         arabası ile ilerleyemezse, sınırsız olarak
Güneş          2 Nisan 1998        algıladığımız atmosferde hava trafiği için belli
Cumhuriyet        7 Mayıs 1998        bir hat kullanılmak zorundaysa; sınırsız ve
Milli Gazete 3 Ekim 1998 (Gürcan;1999,163)      kontrolsüz biçimde kullanılan internet ortamı
                           yani siber uzayda da belli bir düzenleme
3.  İNTERNET  VE  İNTERNET           olmazsa, dengesiz kullanım sonucu sistem
YAYINCILIĞINDA   DÜZENLEMEYİ           yavaşlayabilir hatta tamamen kullanılamaz hale
ZORUNLU KILAN NEDENLER                gelebilir. Kaos yaşanabilir. Bu nedenle internet
                           için düzenleyici bir otorite mutlaka olmalıdır.
     İnternetin ortaya çıkmasıyla beraber    Ancak bu sansür anlamına gelmemelidir.
modern insanın yaşama biçiminde de inanılmaz     İnternetin kendine has teknik yapısı göz önünde
bir değişim başlamıştır. Zaman ve mekanın      tutularak ayrı bir düzenleme yapılması
önemi azalmış buna rağmen bireyin önemi       kanaatimizce en uygun olanıdır.
artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda da daha önce        Kamu Yararı (Public Benefit): Her ne
kimsenin hayal edemediği yeni olanaklar ve      kadar internet sınırsız olarak algılanıyorsa da
fırsatlar yanında tehditler ve sorunlar ortaya    aslında en kıymetli kamu kaynaklarından biridir.
çıkmıştır. Yeni bir yaşam biçimi, çalışma      Bu nedenle, bu kıymetli kamu kaynağını kamu
                           adına ve kamu yararına bir otoritenin yönetmesi
                           en makul olanıdır.
     Endişe (Fear): Genel olarak kitle iletişim   uygulanmasında” bu deyimden “Her türlü yazılı,
araçlarının tümü aslında çok güçlü, çok etkili     görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracı ile
ancak sorumsuzca kullanıldığında potansiyel       yapılan   yayınların  anlaşılacağı”   hükmü
tehlikeli birer araçtır. Buna en güzel örnek Orson   düzenlenmiştir.(İçel; 2005, 465) Görüldüğü gibi
Welles’in 1939’da CBS radyosunda yayınlanan       bu düzenleme -ne genel olarak internet için ne de
“War of The Worlds” adlı dramasıdır. Orson       özelde internet medyası için- yeterli bir hukuki
Welles, bugünkü görsel olanaklardan yoksun       kaynak oluşturmamaktadır. Bununla birlikte,
olmasına rağmen radyoda yayınlanan reklam        eski Basın Kanununda internet medyası ile ilgili
kuşağının hemen ardından hiçbir ön girişe gerek     şu ana kadarki tek hukuki düzenleme
duymayarak hemen dramayı oynamaya başlar.        gerçekleştirilmişti. 5680 sayılı eski Basın
Oyunda "Merihliler geldi, dünyayı istila        Kanununa eklenmiş olan Ek Madde 9 ile, yazılı
edecekler" deyince radyonun yayın alanı         basın için amir olan hükümler, internet
dahilindeki bölge bir anda paniğe kapılır ve ani    yayıncılığı için teşmil (benzeştirme) edilmişti.
göçler meydana gelir.                  Kanaatimizce, gelişen internet teknolojisinin
                            özümsenmeden, yazılı basından farklı unsurları
     Güncel örnek olarak da “Karikatür       dikkate alınmadan yapılan bu düzenleme
Krizi” verilebilir. Kitle iletişim araçlarının, ifade  kaçınılmaz olarak yetersiz kalmıştır. Nitekim,
ve basın özgürlüğü adı altında sorumsuzca ve      yeni Basın Kanununda böyle bir düzenleme
denetimden   yoksun    kullanılmasının   yol  mevcut değildir.     Öneriler bölümünde de
açabileceği ürkütücü sonuçlar Karikatür Krizi ile    anlatılacağı üzere yine de bu çabanın iyi niyetli
bir kez daha gündeme gelmiştir. Bu örneklerde      en azından hukuki bir boşluğu doldurmaya
olduğu gibi internet medyasında da yanlış        çalışıldığı görülmektedir.
bilgilendirmeyle,   sorumsuz   yayınlar   ve
propaganda ile yanlış bilgi yayarak topluma hatta        Tıpkı Basın Kanunundaki gibi, yeni
tüm insanlığa zarar verilebilir. Örneğin; şiddete    TCK’da da internet yayıncılığı ile ilgili bir
yönelik yayınlar toplumu şiddete özendirir.       düzenleme yapılmamış sadece Bilişim Suçları
Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik olumsuz     başlığı ile düzenlemeler yapılmıştır. Oysa ki eski
etkiler kaçınılmazdır. Yine tüm medya türlerinde    TCK bu konuda bir düzenleme bulunmakta ve en
olduğu gibi, internet medyası da kişisel çıkarlar,   azından hukuki bir boşluk doldurulmakta idi.
reklam ve özel amaçlar için kullanılabilir. Bu     Tıpkı Almanya’daki Teleservisler Yasasında
nedenlerle    bir   düzenleme    yapılması  olduğu gibi, hukuki sorumlu olarak ilk planda
kaçınılmazdır.                     internet içeriğini hazırlayıp sunan konumundaki
     Yayınlarda İnsicam (Consistency) :       İçerik Sunucu (Content Provider)'ya cezai
Yayınlarda bir insicam (birlik, bütünlük,        sorumluluk    yüklenmekteydi.    Başkalarının
minimum şartlar) bulunması zorunluluğu asla       hazırladığı içeriği hizmete sunan Servis Sağlayıcı
tek düzelik, içeriklere müdahale ve yayınlara      (Service Provider)'lar ise bu içeriğin niteliğini
müdahale anlamında değildir. İnsicamdan kasıt,     bildikleri    saptandığı takdirde sorumlu
tüm medya türlerinde olduğu gibi, internet       sayılmışlar, başkalarına ait içeriklere ulaşılmasını
medyasında da genel yayın ilke ve esaslarının      sağlayan, sadece aracılık eden Erişim Sağlayıcı
bulunması ve bunların bir şekilde belli bir otorite   (Access-Provider)'lar   ise   sorumlu   kabul
tarafından kontrol edilmesidir.             edilmemişlerdir. İnternet medyası açısından
                            düşünürsek “editöryal sorumluluk” kavramıyla
     Ülkemizde İnternet’in hukuki durumuna     paralellik gösteren bu uygulama tekrar ele
genel olarak bakıldığında; 5187 sayılı Basın      alınmalıdır.
Kanununda konuyla ilgili herhangi bir              Bu genel çerçevenin ışığında Türkiye’de
düzenleme mevcut değildir. Halen internet        internet yayıncılığında en çok karşılaşılan etik ve
yayıncılığı ve genel olarak internet ile ilgili     hukuki ihlaller; özel hayatın gizliliği ilkesi ile
kanuni düzenlemelere sadece 5237 sayılı Türk      kişilik haklarına karşı yapılan ihlaller olmaktadır.
Ceza Kanunu ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat       Bunun yanı sıra gerçeğe aykırı, şeref ve
Eserleri  Kanununda   rastlanmaktadır. Bu      haysiyete zarar verici, yalan haberlerin
düzenlemelerde tam anlamıyla yeterli değildir.     yayınlanması ve buna otomatikman bağlı olarak
TCK’nın ‘Tanımlar’ başlıklı altıncı maddesinin -    en önemli sorunlardan birisini teşkil eden
g- bendinde, “basın ve yayın yoluyla” deyimi      “düzeltme     ve    cevap     hakkı”nın
tanımlanmış   ve   “Ceza   kanunlarının    kullanılamamasıdır. Bu da internet teknolojisine
karşı kişiyi şu an için çaresiz bırakan bir        gibi    etik   kodlar    derhal
konudur. İnternet medyasında düzeltme ve cevap      oluşturulmalıdır.
hakkının kullanımı maalesef yazılı basın, radyo      İnternet   medyası   için   Basın
televizyondaki gibi mümkün olmamaktadır.         Kanunundaki        “impressum”
                             yükümlülüğü ve “sorumlu müdürlük”
     Kişilik haklarının ihlali konusu da büyük    müessesesi derhal getirilmelidir.
oranda diğer medya türlerinin düzenleyici         Nitekim son zamanlarda birçok
hükümlerine benzetilerek çözümlenebilecek bir       internet    medyası    künyesini
konudur. Çünkü basının internetteki web          yayınlamaktadır. Bu en azından
sayfalarında kişilik haklarına saldırı oluşturan     hukuki bir durumda gerçek kişi
yayın yapılması durumunda, “ kişilik hakkının       olarak   bir muhatabın varlığını
basın yoluyla saldırılara karşı korunmasına        sağlamaktadır. Bazı internet medyası
ilişkin özelliklerin” dikkate alınması gerekir.      sitelerinde bırakın künye ve sorumlu
Yani, özellikle “haber verme, denetim ve         müdürü, iletişim bilgilerine dahi
eleştiride bulunma ve kamuoyunu oluşturma ve       ulaşılamamakta,    ulaşılanlar   da
açıklama”   şeklindeki   hukuka   uygunluk    sadece bir e-mail adresinden ibaret
nedenlerinin ve gerçeklik, kamu yararı ve         kalmaktadır.
toplumsal ilgi, güncellik, konu ile ifade arasında    İnternet medyası çalışanları için “hür
düşünsel bağlılık ve ölçülülük sınırlamalarının      fakat sorumlu basın” ilkesi ön planda
basının web sayfaları içinde geçerli olduğu (İçel;    tutulmalı, bunu sağlamak için
a.g.e) görüşü ağırlıktadır.                editöryal   sorumluluğu    taşıyan
     Fikri haklar konusundaki ihlaller ise      profesyonel         yöneticiler
genel olarak internet ve bilişim sektörünün adeta     yetiştirilmelidir. Çünkü, editöryal
kanayan yarasıdır. Yazılım, eser, ses, resim, yazı,    bağımsızlık    aynı     zamanda
fotoğraf vb. unsurlar telif hakları hiçe sayılarak    sorumluluğu doğurur.
rahatlıkla kullanılabilmektedir.             İnternet medyasının ana unsuru olan
                             haberler için kamuoyu ilgisi ve
                             kamuoyu yararı ayrımı çok iyi
4. SONUÇ VE ÖNERİLER                   yapılmalı, her ne kadar Türk
                             medyasında aksi görülse de ilk
      İnternet üzerinden yapılan yayıncılık     planda   kamu   yararı   dikkate
      hızla gelişmekte ve etkisi de gün       alınmalıdır.
      geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla hak     Fikri haklar konusunda yaşanan
      mahrumiyetlerinin     doğmaması      ihlaller için önleyici teknolojik ve
      amacıyla hem nitelik hem de nicelik      hukuki    düzenlemeler    meslek
      açısından gerekli düzenlenmelerin       profesyonelleri ile birlikte ortak akıla
      yapılması gerekmektedir.           dayanarak çözülmelidir.
      Genel olarak internet ve internet       İnternet medyası çalışanlarının haber
      yayıncılığı için teknolojiyi göz       değerini ve haber unsurlarını ön
      önünde tutarak hazırlanacak bir        planda tutmasını sağlayacak kurum
      hukuk metnine kadar tıpkı, eski        içi eğitim gerçekleştirilmelidir.
      Basın Kanunu ve eski TCK’ya olan       Diğer kitle iletişim araçları ile zaten
      teşmiller gibi benzeştirmeler yoluna     yeterince         enformasyon
      gidilebilir. Çünkü, yukarıda da        bombardımanı altında kalmış olan
      bahsedildiği gibi şu an internet ve      birey, internet ve internet medyası ile
      internet yayıncılığına yönelik hukuki     adeta   bilgi  çöplüğü    haline
      bir düzenleme yoktur.             gelmektedir. Bu bakımdan bilgi ve
      İnternet medyası için Basın Konseyi      haber ayrımı net bir şekilde
      Basın Meslek İlkeleri, Radyo         belirlenmelidir. ,
      Televizyonların Kuruluş ve Yayınları     İnternet Yayıncılığında sorumluluk
      Hakkındaki    Kanununun    4.     gereğince etik açıdan kurumların bir
      maddesinde yer alan “yayın ilkeleri”     iç denetim otokontrol (Self –
                             Regulation)        mekanizması
  oluşturması gerekmektedir. Nitekim        şu anda herhangi bir düzenleme
  şu an Türkiye’de İnternet Medyası        bulunmamaktadır.
  Derneği        (İMD       –    Genel olarak internet medyasındaki
  www.internetmedyasi.org)             ihlallere karşı hukuki bir karmaşa
  kurulmuştur. Hükümetin 3984 sayılı        yaşanmaktadır.    Örnek   olarak
  Kanun benzeri bir düzenleme yapma        Ankara’da açılan bir dava; “Telsiz,
  düşüncesine karşı, internet medya        Telefon,    Telgraf    Kanunu”
  kuruluşlarını otokontrole sevk ederek      hükümlerinde yer alan “Telefon
  bir   çeki    düzen    vermeyi     üzerinden    hakaret”   suçundan
  amaçlamaktadır.                 açılmıştır. Bir yayıncı kuruluşun ceza
  Reklam konusunda tıpkı yazılı basın       alması durumunda yaptırım en fazla
  ve radyo televizyonlarda olduğu gibi       “mahkeme kararı ile o siteye Türkiye
  rating oranları dikkate alınmaktadır.      içinden erişimin Türk Telekom
  Fakat bunun tespiti için alexca.com       tarafından engellenmesi” olmaktadır.
  sitesi ölçümü yapmakta, alexca.com        (Nizam ve Biçer; 2005)
  haricinde o siteye binlerce giriş olsa
  dahi bu dikkate alınmamakta,
  dolayısıyla bu gerçek ratingi
  yansıtmamaktadır. Aynı zamanda hit      KAYNAKÇA:
  raporu     (rating)    abartılarak
  reklamverenler     dolayısıyla   da  Atamer, Yeşim M.: İnternet ve Hukuk,
  kamuoyu kandırılmaktadır. Ayrıca,      İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
  reklam sektörü bakımından bahis ve      İstanbul 2004
  kumar    siteleri   çok   yüksek   Çiftci, Ahmet: Uluslararası Hukuk
  meblağlarda      reklam    teklif  Açısından Radyo ve Televizyon
  edebilmekte,    bu   da  internet  Hukuku, Gazi Üniversitesi İletişim
  medyasının saygınlığı ile çelişki      Fakültesi Basımevi, Ankara 1999
  oluşturmaktadır. Çünkü, yazılı ve      Gürcan, H.İbrahim: Sanal Gazetecilik,
  görsel basında yayınlanması hukuken     Anadolu    Üniversitesi   Yayınları,
  mümkün     olmayan    reklamlar,  Eskişehir 1999
  herhangi   bir   hukuki   kontrol  İçel, Kayıhan/ Ünver, Yener: Kitle
  mekanizması olmayan hem yazılı        Haberleşme Hukuku, Beta Basım
  hem görsel içerik taşıyan internet      Yayım, 6.Bası, İstanbul 2005
  medyasında      rahatlıkla    yer  Nizam, Feridun/Biçer, Serkan: “İnternet
  alabilmektedir.               Yayıncılığında Etik ve Hukuki İhlaller”
  İnternet medyasının en önemli        10. Türkiye’de İnternet Konferansı,
  sorunlarından biri de haber, fotoğraf    Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul 2005
  ve diğer görsel öğelerin telif        “Bilgi Toplumuna Doğru” Sonuç
  haklarına    dikkat   edilmeksizin   Raporu, Türkiye Bilişim Şurâsı, Ankara
  kullanılmasıdır.     Teknik   bazı  2002
  önlemler alınmaya çalışılsa da bu tür
  iltibasları önlemek şu an için        Web Adresleri:
  imkansızdır. Yine hukuki bir         http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arastirma/i
  düzenleme    olmadığından    yasal  nternetgaz.htm
  açıdan da herhangi bir önlem yoktur.
  İnternet medya çalışanlarının özlük
                         www.internetmedyasi.org
  hakları bakımından herhangi bir
  düzenleme söz konusu değildir.
  Diğer medya türlerinden çalışanlar
  212 sayılı Basın İş Kanunu ve diğer
  mevzuatla güvence altında iken,
  internet medyasında çalışanlar için

								
To top